Page 75

75

Bindend of strategisch samenwerken Vrijwillige samenwerking botst vaak op zijn limieten als het gaat om afspraken maken over ruimte, mobiliteit of herverdeling van middelen. Lokale besturen kunnen meer bindende afspraken maken over die samenwerking. Bij een aantal uitdagingen waar verschillende sectoren en besturen bij betrokken zijn (bvb. mobiliteit, zorg, economie, ...) zou de regio een grotere slagkracht kunnen krijgen als lokale en bovenlokale besturen krachten en middelen strategisch bundelen. Debat brengt de streek in de hoofden en de harten De voorbije tijd zijn al interessante debatformules opgestart (bv het Resoc Streekpact congres, middagdebatten Leiedal, conferenties over de Eurometropool, ...). Deze formules moeten verder worden uitgebouwd en op elkaar afgestemd. De streek moet niet enkel leven in de hoofden, maar ook in de harten. Een sterke gemeente is een netwerkende gemeente Een sterke gemeente is een gemeente met lokale bestuurskracht, met een sterke gemeenteraad, die interlokale structuren opvolgt en aanstuurt, die rapporteert en communiceert. Lokale bestuurskracht hangt samen met de capaciteit om te functioneren in netwerk. Sterk Besturen kan de gemeenten intensief begeleiden in het nemen van initiatieven

om hun lokale bestuurskracht te versterken, en regionaal afspraken te maken rond communicatie en rapportering. Samenwerken met middenveld en burgers We moeten vermijden dat het werken rond bestuurlijke vernieuwing een publiek onderonsje wordt, want uit de denkoefening van 2010 bleek dat de streek net haar kracht haalt uit publiekprivate samenwerkingsverbanden en de kracht van individuen. De rol van de centrumstad In de debatten van Sterk Besturen in 2010 is de discussie over de rol van Kortrijk als centrumstad vrijwel onaangeroerd gebleven. Bij het heropnemen van het werken rond bestuurlijke vernieuwing kan de rol van Kortrijk in de regionale ontwikkeling best opnieuw besproken worden.

Onderzoek en innovatie De regio Zuid-West-Vlaanderen had decennialang een sterke uitstraling als welvarende regio. De eigenschappen die dit imago onderbouwden, zijn nog steeds in het streek-DNA verankerd: ondernemerschap, creativiteit, veerkracht en durf tot innovatie.

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement