Page 70

70

beleidsplan 2014/2019

Seine-Schelde project Het Seine-Scheldeplan wil de Leie bevaarbaar maken voor schepen tot 4.400 ton via het vernieuwen van kademuren, het verhogen van bruggen, bouwen van nieuwe sluiscomplexen en het maken van passeerstroken. Tegelijk werkt het plan aan rivierherstel: natte natuur creëren, uitbaggeren meanders, afgraven dijken. Deze werken hebben een grote impact op onze regio. Het projectgebied van het Seine-Scheldeplan raakt aan heel wat bestaande plannen en projecten van lokaal en regionaal niveau. Leiedal heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat deze werken een hefboom voor de regio zijn. De streek wil alle investeringen positief aanwenden als hefboom bij de verdere ontwikkeling van de Leie in het bijzonder, de streek in zijn geheel en de realisatie van lokale uitdagingen. Tevens is het de ambitie om een kwaliteitsvol project te realiseren. De werken die nu en in de toekomst aan en rond de Leie uitgevoerd worden, moeten minimaal een zelfde kwaliteitsniveau bereiken als de Leiedoortocht in Kortrijk. Hiervoor wordt geïntegreerd gewerkt. De werken rond de vaarweg en het rivierherstel moeten ingebed worden in de bredere visie op de Leie. Leiedal wil per gemeente een programma opmaken en aftoetsen met de Vlaamse overheden. De gemeentelijke programma’s worden met elkaar en met andere bovenlokale visies afgestemd waarbij

zowel de kwaliteit van het individuele project als de kwaliteit van het geheel bewaakt wordt. Op regionaal niveau worden pistes verkend om de ontwikkeling van een geïntegreerd kader mogelijk te maken. Dit kader moet de nodige garanties voor kwaliteitsontwikkeling bieden.

Groene sporen: opstap naar een Groene Infrastructuur voor de regio De regio kent een zeer verspreide bebouwing, versnippering van de open ruimte, een gebrek aan groen, natuur en bos, een schaalvergroting binnen de landbouwsector en een klimaatsverandering met impact op het waterbeheer. Bovendien maken tal van sectoren aanspraken op de beperkte open ruimte waarbij natuur, landbouw, recreatie, industrie, infrastructuur en woningbouw met elkaar in concurrentie treden. We moeten doordacht en zorgvuldig omspringen met de schaarse ruimte. Dit kan door een samenhangend netwerk te creëren van groene structuren. Door geïntegreerd te werken kunnen de verschillende ruimte-aanspraken beter met elkaar afgestemd en gecombineerd worden. We kunnen gebruik maken van onbestemde en ongebruikte plekjes en van gronden en terreinen die in de komende jaren een aangepaste inrichting kunnen krijgen als groene

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019