Page 68

68

beleidsplan 2014/2019

ambities worden gesteld, meer woningen worden aanpakt en worden de ontbrekende schakels samen ingevuld. De meerwaarde van het project bevindt zich dus in de geïntegreerde aanpak. Het bestaande woningpatrimonium verbeteren kan immers niet via één actie, maar door een traject van samenhangende initiatieven. De ervaring leert ons dat intensieve renovatiebegeleiding een belangrijke schakel is bij kwetsbare doelgroepen.

Burgemeesters convenant Gemeenten uit de regio ondertekenden het ‘Burgemeestersconvenant’ van de Europese Commissie. Dit beleidskader heeft als doel het lokaal energie- en klimaatbeleid te versterken. Gemeenten scharen zich door de ondertekening achter de CO2reductiedoelstelling van de Europese Unie (-20% CO2 tegen 2020) en verbinden zich ertoe om lokaal actie te ondernemen. Leiedal wil de lokale besturen ondersteunen bij het opmaken van een actieplan, projectregie, kennisuitwisseling en het opzetten van nieuwe interlokale samenwerking.

Hernieuwbare energie Leiedal wil hernieuwbare energieproductie ruimtelijk integreren. Dit bouwt verder op de Regionale Energiestrategie (2012) en de streekvisies windenergie (2003, 2009). Leiedal streeft naar een slimme integratie van verschillende vormen van hernieuwbare energieproductie: wind, zon, bodemwarmte, restwarmte en biomassa. We werken ook op verschillende schaalniveaus: gebouwen, wijken, buurten zoals bedrijventerreinen, woonontwikkelingen, stadsdelen en het niveau van de regio. Juiste keuzes bepalen de impact op de regionale energiekost, het landschap en de ruimte, de mobiliteit en de energie-armoede. De focus wordt gelegd op: • Hernieuwbare energie integreren in ruimtelijke planning • Energieconcepten ontwikkelen voor grotere ruimtelijke ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen en woonzones • Locaties bepalen voor grotere energie-installaties • Verankeren in het lokale beleid

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement