Page 67

67

Klimaatneutrale regio De regio staat voor een ingrijpende energietransitie. Naast de objectieven op het vlak van mobiliteit, moet strategisch ingezet worden op energiebesparing, op meer energie-efficiëntie van het bestaande patrimonium en op de ontwikkeling van hernieuwbare en alternatieve energiebronnen. Energiekosten drukken wordt een steeds grotere uitdaging. Met behulp van concrete doelstellingen, een aangepast stappenplan en trouwe engagementen van de uitvoerende partners, moet deze energietransitie uitvoering krijgen. Succes op lange termijn vereist duurzame verantwoordelijkheid op alle niveaus, bij de individuele burger (vb. minder verbruik), bij de lokale besturen (vb. door ondertekening van Burgemeestersconvenant) en op streekniveau (vb. implementatie van regionale visie voor windturbines).

Warmer Wonen verhoogt kwaliteit woningen Met het project ‘Warmer Wonen’ werkt de regio aan de kwaliteit van het bestaande woningpatrimonium. Heel wat partners bundelen krachten, middelen en kennis om slechte woningen in de regio te renoveren. De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit.

Het project ‘Warmer Wonen’ richt zich zowel op de woning, de bewoner, de eigenaar als de woonomgeving. In eerste instantie wordt gestart met een screening van woningen. Door geïntegreerde renovatie wordt niet alleen gewerkt aan de woning zelf. Ook aspecten zoals veiligheid, comfort, energiezuinigheid, zorgvuldig ruimtegebruik en levensloopbestendigheid worden meegenomen. ‘Warmer Wonen’ bouwt op de vele bestaande initiatieven. Door succesvolle initiatieven te bundelen en op elkaar af te stemmen, kunnen hogere

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement