Page 65

65

ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen. Hierbij willen we maximaal inzetten op het slim verdichten van de stedelijke centra en de stationsomgevingen, maar ook nadenken over andere strategieën voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Door in te spelen op deze doelstellingen kan een win-win-situatie ontstaan in functie van de duurzame ontwikkelingsperspectieven op vlak van mobiliteit én ruimtelijke ordening. De Vlaamse Overheid ondersteunt dit als een strategisch project.

Missing links regionaal infrastructuur netwerk Een optimale toegankelijkheid en ontsluiting is een belangrijke hefboom voor de economische ontwikkeling van de regio. Dit impliceert het garanderen en optimaliseren van de regionale verkeersinfrastructuren zoals wegen, waterlopen, spoor en luchtvaart. Hierbij moeten enkele belangrijke ‘missing links’ worden aangepakt. Bij deze regionale infrastructuurprojecten moet bijzondere aandacht besteed worden aan onze ligging in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en moet ook steeds aandacht gaan naar de integratie in de lokale leefomgeving. Kruisverbanden met andere thema’s zoals water, economie, groen, energie en ruimte moeten zorgen voor een meer geïntegreer-

de aanpak bij grootschalige infrastructuurprojecten. Ook moet het verband worden gelegd met het optimaliseren van het regionaal openbaar vervoersnetwerk in het project ‘REKOVER’ en het uitbouwen van het fietsnetwerk.

Trage wegen Leiedal werkt mee aan de versterking van het regionale netwerk van functionele en veilige fietsvoorzieningen en van recreatieve fietsvoorzieningen in de regio. Dit gebeurt door hiervoor aandacht te hebben in de eigen realisaties, de visie- en planvorming op lokaal niveau en via het focussen op de uitbouw van een grensoverschrijdend fietsnetwerk geënt op het blauw-groen netwerk.

Publieke ruimte De publieke ruimte is een plaats van en voor de gemeenschap. Inwoners hechten steeds meer belang aan de gebruiks- en belevingswaarde van die plekken. Er zijn in de regio enkele voorbeelden van herinrichting van plekken waar het goed toeven is. Maar, vele plaatsen zijn nog bedroevend, banaal of niet bruikbaar op een zinvolle manier. Om de kwaliteit van de publieke ruimte in de regio te verhogen wil Leiedal nieuwe impulsen geven en aandacht besteden aan de samenhang van die

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019