Page 44

44

beleidsplan 2014/2019

Breed inzetbaar, focus op visie en aanpak Binnen de regio is een nauwe samenwerking ontstaan tussen gemeenten, OCMW’s, gemeentebedrijven, brandweerdiensten en andere lokale en interlokale besturen. e-Government is actief binnen een breed aantal thema’s zoals zorginnovatie en zorgeconomie, welzijn, crisiscommunicatie, veiligheidsbeleid, risicomanagement, logistiek, onderwijs, consumentenbeleid en cultuur. e-Government heeft een uitgesproken technische dimensie maar heeft vooral een grote invloed op de interne organisatie van een lokaal bestuur, met een bestuurskundige, een financieel-economische en een juridische dimensie. Dit beklemtoont het belang van een doordachte visie op elektronische dienstverlening, een politiek gedragen strategie en een aanpak die door de administratie wordt ondersteund. Succesvol e-Government vereist ook een meerdimensionele aanpak.

ICT laten renderen en bestuurskracht versterken ICT is cruciaal voor de werking van het lokale bestuur en haar dienstverlening. Het is een taak van Leiedal om terzake effectieve efficiĂŤntiewinst

te detecteren en lokale besturen te helpen deze te valoriseren. Het ondersteunen van gemeenten in de uitbouw van een performante GIS- en ICT-werking blijft een kerntaak voor Leiedal. Leiedal helpt een beleidsvisie ontwikkelen, de basisarchitectuur uit te tekenen, een informatiewerking uit te bouwen, processen aan te passen, software en hardware te identificeren, back-office partners te responsabiliseren, en lokale besturen te begeleiden bij aanbestedingsprocedures en samenaankopen. Een herziening van de streekambitie dienstverlening en lokaal e-Government moet de basis vormen voor een regionale uitwerking rond dienstverlening op maat van burgers en ondernemingen en een performante en betrouwbare ICT-organisatie en -infrastructuur. Alle lokale besturen dienen hier vooruitgang te maken.

Open data en mobiele toepassingen In het verleden schermden overheden eigen informatie af. Nu is het openstellen en delen van kwalitatieve overheidsdata met burgers en ondernemingen een kans voor een rationeel, transparant en tegelijk duurzaam bestuur. Leiedal wil een actieve rol spelen in het opzetten van een open datawerking in de regio. De regio wil versneld de sprong vooruit maken naar mobiele communicatie, door het gericht en slim aanbieden van elektronische dienstverlening en in-

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement