Page 40

40

beleidsplan 2014/2019

Expertise bundelen en ondersteunen Leiedal werkt voor het werkdomein ‘Mens en Samenleving’ bij uitstek ondersteunend voor streekorganisaties die op deze domeinen actief zijn, maar de intercommunale ontwikkelt complementair zelf ook dienstverlening en projecten. Zo was Leiedal de voorbije jaren al actief rond energie, wonen (betaalbaar wonen, woonplannen, ...), sociale economie (Sinergiek), zorginnovatie (iAge), creativiteit en technisch onderwijs (MyMachine), streekdebat (middagdebatten beleidsplan, PhareWest, ...). In het werkdomein ‘Mens en Samenleving’ wordt expertise gebundeld die nu aanwezig is in Leiedal, Overleg Cultuur, het Welzijnsconsortium, Sinergiek en vanzelfsprekend ook de lokale besturen. De bundeling gaat vooral om het zinvol samen laten werken van verschillende disciplines, ongeacht de structuur of de sector waarbinnen klassiek wordt gewerkt. Leiedal wil vanuit die samenwerking de gemeenten en de OCMW’s geïntegreerd ondersteunen. De dagelijkse samenwerking in projecten en interlokale samenwerking moet er toe leiden dat schotten worden opgeheven tussen sectoren en dat lokale besturen en de regio effectievere en efficiëntere ondersteuning krijgen.

Wonen Leiedal ondersteunt de gemeenten bij hun lokaal woonbeleid via planning- en beleidsondersteuning en dit met een palet van instrumenten en producten, in samenwerking met andere regionale actoren zoals de gebiedswerking van de Provincie en het Welzijnsconsortium. Dit moet onder meer leiden tot de concretisering van concepten en begrippen als betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en woonzorg. Daarenboven heeft Leiedal een uitgesproken aandacht voor zorgaspecten, energie-efficiëntie en energiearmoede. Uit de samenwerking rond het Woonregieboek en het Woonmemorandum blijkt de noodzaak en de werkbaarheid van een gebundelde aanpak van dit thema, waarbij interbestuurlijk en multidisciplinair wordt gewerkt.

Cultuur Leiedal heeft de voorbije jaren een intense band opgebouwd met Overleg Cultuur. Leiedal wil ondersteunen in het bevorderen van cultuurparticipatie in de streek via het samen organiseren van aanbod of door de samenwerking in de projecten UiTPas en UiTID. Samen willen Leiedal en Overleg Cultuur ook de nodige ondersteuning bieden aan de lokale besturen voor roerend en onroerend erfgoed. Leiedal wil in haar werking plaats maken voor artistieke interventies, vrijplaatsen, zuurstof voor debat.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement