Page 36

36

beleidsplan 2014/2019

Een gedragen regionale ruimtelijke visie uitwerken De regio staat voor uitdagingen zoals mobiliteitsdruk, klimaatadaptatie, achteruitgang biodiversiteit, vergrijzing, energiekost en hernieuwbare energieproductie, milieudruk en versnippering van de open ruimte. Deze uitdagingen moeten meestal ruimtelijk bovenlokaal worden aangepakt. Leiedal wil samen met de lokale en andere besturen een geïntegreerde ruimtelijke toekomstvisie uitwerken om het hoofd te bieden aan deze acute maatschappelijke uitdagingen. Een regionale ruimtelijke visie focust op een beperkt aantal onderling met elkaar verbonden strategische thema’s waarbij duidelijk moet worden hoe de regio met de uitdagingen kan omgaan. Klimaat, mobiliteit, blauw-groen netwerk en publieke ruimte De ruimtelijke visie focust op de topprioriteiten uit het RESOC Streekpact: de verjonging van de regio, de creatieve maakindustrie, de klimaatneutraliteit, een regionale mobiliteitsstructuur als drager voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en het blauw-groen netwerk. In het blauw-groen netwerk gebeurt dit met oog voor groene infrastructuur en ruimte voor pure natuurprojecten met een grote biodiversiteit. In de ruimtelijke visie wordt aandacht gegeven aan

de collectieve ruimte door het verhogen van de kwaliteit en de betekenis van de publieke ruimte. Initiatieven als Lelijke Plekjes, Heulebeek of de groenruimte in het woonpark Harelbeke-Kuurne zijn hier voorbeelden van. Tenslotte wordt er ook gefocust op het doordacht en duurzaam ruimtegebruik, in het bijzonder in de rand van de verstedelijkte ruimte. Bij de reconversie van de regio is er aandacht voor de ruimte om te ondernemen, voor de oudere wijken, de stukken lintbebouwing, voormalige scholen, verlaten landbouwbedrijven, oude stationsgebouwen, in onbruik geraakte religieuze gebouwen, … De ruimtelijke visie spreekt zich uit over menging, dubbelgebruik, tijdelijk en meervoudig ruimtegebruik, intensief ruimtegebruik en verdichtingsstrategieën. Doorwerken bij lokale en bovenlokale besturen Deze regionale visievorming moet kunnen doorwerken bij de lokale en de bovenlokale besturen. Gemeentelijke opdrachten, studies of plannen worden expliciet gekaderd in de regionale visie. Deze visie vertrekt van de intrinsieke karakteristieken van de regio (zoals bestaande netwerken) en houdt rekening met lopende plannen en projecten (zoals de Seine-Scheldeverbinding). Vertrekken van deze elementen geeft kansen om synergieën inzichtelijk te maken en ruimtelijk te verknopen.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement