Page 34

34

beleidsplan 2014/2019

Partnerschap met lokale besturen verstevigen Lokale besturen staan vandaag voor heel wat nieuwe uitdagingen op vlak van ondernemen, wonen, mobiliteit, energie, landbouw, klimaat en biodiversiteit. Nieuwe thema’s zoals onroerend erfgoed komen op de agenda. Planningsprocessen worden steeds complexer en regelgeving evolueert constant: de omgevingsvergunning, het versnellen van complexe investeringsprojecten, milieueffectenrapporten (MER) en projectMER, de digitale bouwaanvraag, hemelwaterplannen, milieuhandhaving. Leiedal wil de besturen bij deze nieuwe uitdagingen nog sterker ondersteunen door de rol van partner te verbreden en te verdiepen. Leiedal werkt hierbij steeds vanuit de doelstelling om ruimtelijke kwaliteit te realiseren en dit op kleine en grote schaal. Leiedal wil dit partnerschap verstevigen door continu nauw samen te werken met de lokale besturen en in coproductie de krachtlijnen voor het lange termijnbeleid rond ruimte en leefomgeving en de concrete strategische projecten te definiëren. Via deze strategische planning wordt gewerkt aan een algemeen kader: visievorming op lange termijn, regionale visievorming, regionaal ontwerp. Leiedal zorgt dat ze direct aanspreekbaar is voor lokale besturen en zal hen waar nodig ondersteu-

nen bij het bundelen, analyseren en beheren van ruimtelijke data als fundament voor het definiëren, evalueren, monitoren en bijsturen van hun strategisch beleid.

Grens- en sector overschrijdend werken In onze sterk verstedelijkte regio zijn deze uitdagingen niet langer uitsluitend op lokale schaal aan te pakken. De toegenomen verwevenheid en afhankelijkheid vergt meer visievorming en een krachtigere besluitvorming en realisatie op regionale schaal. Werken rond ruimte is ook steeds meer beleidsmatig verkokerd in sectoren zoals natuur, milieu, wonen, ondernemen, mobiliteit, landbouw, ... Deze thema’s werken sterk op elkaar in en leiden enkel tot ruimtelijke kwaliteit door ze geïntegreerd aan te pakken. Leiedal wil de ruimtelijke opgaven geïntegreerd aanpakken en sterkere banden smeden tussen het open en verstedelijkt landschap en de publieke ruimte. Het ontwerpend onderzoek is de methode bij uitstek om die thema’s op verschillende schaalniveaus te integreren.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019