Page 23

23

Kostenbewust meerwaarden creëren Het schaarser worden van ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden en de toenemende complexiteit van projecten zorgen voor beperktere financiële mogelijkheden. De voorbije jaren werd de financiële ruimte van de lokale besturen steeds krapper. Eenzelfde tendens is waarneembaar bij de toewijzing van Vlaamse, Federale en Europese subsidies. Uitgaande van deze vaststelling wil Leiedal nog meer kostenbewust omgaan met de beschikbare middelen door een stringent beheer van haar werkingskosten op korte en op middellange termijn, zonder de solidariteitsprincipes die sinds haar ontstaan zijn ingebouwd te verwaarlozen. Een evenwichtige streekontwikkeling vereist solidariteit tussen de aangesloten gemeenten.

Het financieel plan van Leiedal wordt niet louter gestuurd vanuit een besparingsbehoefte. Vanuit haar maatschappelijke rol wil Leiedal immers blijven investeren in de ondersteuning van lokale besturen, de interlokale en interbestuurlijke samenwerking en de regionale projecten. Die projecten zijn een hefboom voor het behoud en de ontwikkeling van de veerkracht van Zuid-West-Vlaanderen in een Eurometropolitane context. Leiedal zal niet alleen eigen middelen selectief en strategisch inzetten maar ook extra inspanningen leveren om subsidies, fondsen en andere steunmaatregelen van bovenlokale besturen naar deze regio te trekken. Naast deze financiële meerwaarden zal Leiedal ook telkens zoeken naar ruimtelijke, cultuurhistorische, maatschappelijke en ecologische meerwaarden.

inleiding

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement