Page 16

16

beleidsplan 2014/2019

Streekontwikkeling met een economisch fundament Een sterke economische structuur blijft het fundament voor de welvaart en het welzijn van deze streek. Het volstaat echter al lang niet meer om bij streekontwikkeling louter op economische parameters in te zetten. De prioriteiten zijn meervoudig geworden. Zo speelt de leef- en omgevingskwaliteit een steeds grotere rol in de aantrekkingskracht van een streek.

Die kwaliteit wordt bepaald door het onderwijsaanbod, de betaalbaarheid van de woongelegenheden, de recreatie- en ontspanningsmogelijkheden, het cultuuraanbod, de zorgvoorzieningen. In die geest wil Leiedal werken aan streekontwikkeling door te focussen op zowel economische aspecten als op de brede maatschappelijke veranderingen en behoeften.

Leiedal integreert, innoveert en inspireert Het groeiende takenpakket dat door de lokale besturen moet opgenomen worden en de toenemende complexiteit van zowel lokale als bovenlokale opdrachten en projecten heeft in het verleden geleid tot een sectorale verkaveling van beleidsvisies. Vaak werden ook de organisatiestructuren hierop geĂŤnt. Intussen is duidelijk geworden dat kwalitatieve en gedragen resultaten een geĂŻntegreerde aanpak vergen. Leiedal wil niet alleen in de uitvoering van haar opdrachten maar ook in haar aanpak en binnen haar eigen organisatie nog sterker sectoroverschrijdend en integrerend werken. Leiedal neemt ook alle activiteiten in overweging waarvan de lokale besturen menen dat de inter-

communale de meest aangewezen partner is bij de realisatie van hun missie met name: op het lokale niveau bijdragen tot de welvaart, tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied, cfr. het gemeente­ decreet. Dit betekent echter niet dat Leiedal mogelijke platgetreden paden niet kan verlaten, integendeel. Leiedal wil immers blijvend een innoverende en inspirerende partner zijn die continu zoekt naar hiaten, nieuwe uitdagingen, oplossingen en methodieken die werkbare antwoorden bieden op de vragen en de noden van de lokale besturen.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement