Page 1

MOM /2011/47 (och svalan flรถg lรฅngt in i saln) MOM /2011/47 (and into the room swallows flew)


MOM /2011/47 (och svalan flรถg lรฅngt in i saln) MOM /2011/47 (and into the room swallows flew)


FÖRTECKNING ÖVER SEXTIOFEM KOPPARPLÅTAR OCH ETT FOTOGRAFI AV STIG ÅSBERG (1909–1968)

De beskrivna plåtarna korresponderar mot åttio grafiska blad i Moderna Museets samling. Numrering och uppgifter om upplagornas storlek följer Göran Martling (f.1959) Stig Åsberg. En svensk grafiker (Atlantis, 2003) som i sin tur bygger på Gunnar Jungmarkers opublicerade manuskript från 1983 (1902–1983). Alla blad vars registernummer börjar med NMG ingår i Nationalmuseums gravyrsamling fram till 1998. Samma år förs de över till Moderna Museet samling (tillsammans med grafik utförd av konstnärer födda från och med 1880). MOM betecknar de blad som har införlivats efter överföringen. Måttuppgifter bygger på Matts Leiderstam (f. 1956), Martling och museerna. Termen ”état” indikerar provtryck gjort från plåten under etsningsprocessen och är därför räknad utanför upplagan. Upplagorna är tryckta av koppartryckare A. G. Lundin i Stockholm vars stämpel syns på skyddsomslagen för plåtarna.

LIST OF SIXTY-FIVE COPPER PLATES AND ONE PHOTOGRAPH BY STIG ÅSBERG (1909 –1968) The copper plates described below correspond to eighty prints in the collection of Moderna Museet, Stockholm. The numbering of the editions and data about them is taken from Göran Martling’s (b. 1959) book, Stig Åsberg: En svensk grafiker [Stig Åsberg: A Swedish Printmaker], published by Atlantis in 2003, which, in turn, was based on Gunnar Jungmarker’s (1902 –1983) unfinished manuscript from 1983. All prints with registration numbers beginning with NMG were in the Nationalmuseum’s print collection until 1998, when they were transferred to the Moderna Museet collection (together with the prints of all artists born after 1880). MOM indicates prints that were incorporated into the Moderna Museet collection after the transfer had taken place. Measurements given for the copper plates are based on those taken by Martling, Matts Leiderstam (b. 1956) and both museums. The term ‘states’ indicates proofs made from the plate during the etching process and, therefore, counted outside of the edition. The editions were made by copper-plate printer A. G. Lundin in Stockholm, whose mark is visible on the plates’ protective wrapper.


1


1: Sterilt landskap I, 1935 Kopparplåt med torrnålsgravyr, 13,5 × 8,7 cm. Korresponderar mot blad NMG 6/1941, torrnålsgravyr på papper, 13,2×8,7 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Upplaga: ca sju. Utställd 1944 på Färg och Form som ”Berglandskap”. I Erik Asklunds (1908–1980) bok Stig Åsberg, Folket i Bilds Konstklubb, 1953, har den titeln ”Komposition I”. Redaktör Torsten Tegnér (1888–1977) donerar en teckning till Nationalmuseum 1935. Intendent för museets ”avdelning för handteckningar och gravyrer” är Ragnar Hoppe (1885 –1967) och amanuens är Jungmarker som blir Åsbergs nära vän. Samma år gifter sig Åsberg med Lisa (Hybinette) (f. 1913). Under sommaren hyr de ett rum i Brovaktarstugan, Hölö och umgås med författarna Asklund, Gunnar Ekelöf (1907 –1968), Josef Kjellgren (1907–1948), Harry Martinson (1904–1978), Moa Martinson (1890–1964) och Gustav Sandgren (1904–1983). Enligt Asklund (”Livsdyrkarna”, 1963) läser man högt ur Walden av Henry David Thoreau (1817–1862) för varandra. Den 21 oktober föds dottern Mimme i Stockholm. 1: Sterile Landscape I, 1935 Copper plate, drypoint, 13.5×8.7 cm. Corresponds to print NMG 6/1941, drypoint on paper, 13.2×8.7 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Edition: approx. seven. Exhibited as Mountainscape at the gallery Färg och Form [Colour and Form] in 1944. In Erik Asklund’s (1908–1980) book Stig Åsberg, Folket i Bild’s Art Club [People in Picture’s Art Club], 1953, it is given the title Composition I. The journalist,

Torsten Tegnér (1888–1977), donated a drawing by Åsberg to the Nationalmuseum in 1935. At that time, the curator of the museum’s Department of Drawings and Prints was Ragnar Hoppe (1885 –1967) and his secretary was Jungmarker, who became a close friend of Åsberg. Also that year, Åsberg married Lisa Hybinette (b. 1913). In the summer, they rented a room in the Brovaktarstugan Lodge, a small house on the outskirts of Hölö, and kept company with writers, Asklund, Gunnar Ekelöf (1907–1968), Josef Kjellgren (1907–1948), Harry Martinson (1904–1978), Moa Martinson (1890–1964) and Gustav Sandgren (1904–1983). According to Asklund (Livsdyrkarna [Life Worshipers], 1963), they used to read aloud to each other from Walden by Henry David Thoreau (1817–1862). Åsberg’s daughter, Mimme, was born in Stockholm on 21 October 1935.

2: Sterilt landskap II, 1936 Plåtens nuvarande position okänd. Torrnålsgravyr, bladet 14,8×20,1 cm. Upplaga: ca sju Våren 1936 flyttar Åsberg, Lisa och Mimme till Brostugan, Hölö. 2: Sterile Landscape II, 1936 The current location of the copper plate is unknown. Drypoint, print 14.8×20.1 cm. Edition: approx. seven. In spring 1936, Åsberg, Lisa and Mimme moved to Brostugan in Hölö.

3: Ekar I, 1936 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 7/1941, torrnålsgravyr på papper, 17,4×14,8 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Upplagan okänd. Motivet ofullbordat. Beskriven som ”Landskap med kala och grönskande


lövträd”, sannolikt ett provtryck. 1936 kommer genombrottet för Åsberg som bokillustratör med Gustav Sandgrens Skymningssagor. 3: Oak Trees I, 1936 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 7/1941, drypoint on paper, 17.4×14.8 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Edition unknown. The picture is unfinished and probably a proof. Described in minutes from a Nationalmuseum board meeting as “Landscape with bare and leafy trees”. In 1936, Åsberg had a breakthrough with his illustrations for Gustav Sandgren’s book, Skymningssagor [Twilight Stories].

4: Ekar II, 1936 Kopparplåt med torrnålsgravyr, skyddsomslag i form av ett provtryck, 23 ×17,5 cm. På baksidan av skyddsomslaget i blyerts ”Ekarna”. Korresponderar mot blad NMG 25/1953, torrnålsgravyr på papper, 22,8×17 cm. Inköpt från ”Professorskan Lisa Lönnroth, Floragatan 15 Uppsala” 1953. Upplagan okänd. Åsberg fotograferar landskap för sitt arbete och på en av hans fotografier kan man känna igen de träd som är förebilden för Ekarna II.

4

4: Oak Trees II, 1936 Copper plate with drypoint, protective wrapper consisting of a proof, 23×17.5 cm. Written in pencil on the back of the wrapper: “Oak Trees”. Corresponds to print NMG 25 /1953, drypoint on paper, 22.8×17 cm. Purchased from “Mrs [wife of Professor] Lisa Lönnroth, Floragatan 15 Uppsala” in 1953. Edition unknown. Åsberg photographed landscapes, and, in one of his photographs, it is possible to identify the trees on which he based Oak Trees II.


5: Landskap med ruiner, 1937 Förstålad kopparplåt med torrnålsgravyr, 15,1× 9 cm. Korresponderar mot blad NMG 8 /1941, torrnålsgravyr på papper, 14,9×9 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/211, 14,8× 8,8 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly (f. 1953) 2007. Upplaga: trettio samt ett okänt antal onumrerade tryck. ”Kompositionen utgör en spegelvänd variation på den teckning som illustrerar berättelsen ’Sanningssökaren’ i Gustav Sandgrens Skymningssagor 1936” (Martling). I Asklunds bok har motivet titeln ”Romantiskt landskap”. 5: Landscape with Ruins, 1937 Steel-faced copper plate, drypoint, 15.1× 9 cm. Corresponds to print NMG 8 /1941, drypoint on paper, 14.9 × 9 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Also corresponds to MOM/2007/211, 14.8×8 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly (b. 1953) in 2007. Edition: thirty plus an unknown quantity of unnumbered prints. “The composition is a reversed variation of the drawing illustrating the story ‘The Truth Seeker’ in Gustav Sandgren’s Skymningssagor from 1936” (Martling). In Asklund’s book on Åsberg, the motif goes by the title Romantic Landscape.

X: Fotografi, 1936. Sannolikt taget i Hölötrakten av Åsberg. På stranden står Lisa med dottern Mimme på armen. Negativet är ett av ca fyrtio bevarade, tagna av Åsberg mellan 1933 –1944. De lämnas kvar i ett skåp tillsammans med ett stort antal

5


out in 1945. On 18 August 2010, Mimme’s son, Matts, visited Lisa, then 97 years old, at her nursing home in Gothenburg, to show her the photograph. Lisa could not recall either the place or the occasion, but she recognised the picture.

X

teckningar och grafiska tryck efter att Åsberg flyttar 1945. Den 18 augusti 2010 besöker Mimmes son Matts, Lisa, 97 år, på hennes äldreboende i Göteborg för att visa fotografiet. Lisa kommer varken ihåg platsen eller omständigheterna men hon känner igen bilden. X: Photograph, 1936. Probably taken near Hölö by Åsberg. Lisa is standing at the edge of the water with her daughter, Mimme, in her arms. This is one of approximately forty preserved negatives, produced by Åsberg between 1933 and 1944. They were left in a cupboard, together with a large number of drawings and prints, when Åsberg moved

6: Skogsbryn, 1937 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 948/1937, etsning på papper, 16,7×22,7 cm, donerat av Föreningen för Grafisk Konst (FfGK) 1937. NMG 9 /1941, 14,8 × 21,2 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Det är ett unikt tryck. Upplaga: fem état samt 260 ex för FfGK till deras årsportfölj 1937. Senare bearbetar Åsberg plåten med torrnål och den beskärs något. Den sista varianten får en text i trycket: ”Stig Åsberg F.F.G.K. 1937”. Enligt Martling är kompositionen en spegelvänd variant efter illustrationen till Gustav Sandgrens ”En molnsaga”, från Skymningssagor. Kung Gustav VI Adolf (1882 –1973) köper bladet, Husgerådskammaren ”Skogslandskap”, G:267. Jungmarker är vid den här tiden FfGK:s sekreterare. I Mimmes ägo finns ett fotografi som visar landskapet som är förebilden till verket. 6: Edge of the Forest, 1937 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 948/1937, etching on paper, 16.7×22.7 cm. Donated by Föreningen för Grafisk Konst (FfGK) [The Swedish Fine Art Printmaking Society] in 1937. NMG 9/1941, 14.8×21.2 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal De-


cree dated 20 Dec. 1940). This is a monoprint. Edition: five states plus 260 copies for FfGK’s annual portfolio in 1937. Åsberg later modified the plate, using drypoint, and cropped it slightly. The final version contains the printed text “Stig Åsberg F.F.G.K. 1937”. According to Martling, the composition is a reversed version of the illustration for “Cloud Story” in Skymningssagor. King Gustaf VI Adolf (1882–1973) bought the print for the Royal Collections at the Royal Palace and noted its title as Forest Landscape, G:267. By this time, Jungmarker had become secretary of FfGK. Mimme owns a photograph of the scene upon which this work was based.

7: Kvällsbild, 1937 Ofullbordad plåt vars nuvarande position är okänd. Korresponderar mot blad NMG 10/1941, etsning på papper, förhöjd med blyerts, 17,6 ×12,4 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Upplagan okänd. Korresponderar mot NMH 356/1937, ”penna och svart på papper”, ”Skogsglänta med små gestalter.”, illustration till Sandgrens Skymningssagor som inköps ”jämlikt Kungl. Brev” 1937. Åsberg och Lisa brukade ibland cykla med Sandgren sena sommarnätter för att uppleva landskapet tillsammans. Lisa berättar om detta i Stig Åsberg grafiker och tecknare i Hölö 1935–1945, Södertälje konsthall, 1981. Ett av Mimmes tidigaste minnen är att hon vaknar en natt och upptäcker att hon är lämnad ensam i stugan. 7: Evening View, 1937 The current location of the copper plate is unknown. Unfinished. Corresponds to print NMG 10/1941, etching on paper, 17.6×12.4

cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Edition unknown. Corresponds to NMH 356/1937, Forest Glade with Small Figures, pencil and charcoal pencil on paper, illustration for Sandgren’s Skymningssagor, purchased “In accordance with Royal Decree” 1937. On late summer evenings, Åsberg and Lisa sometimes went bicycling with Sandgren to enjoy the countryside together. Lisa writes about this in Stig Åsberg grafiker och tecknare i Hölö 1935–1945 [Stig Åsberg Printmaker and Draftsman in Hölö 1935–1945], which was published by Södertälje Konsthall in 1981. One of Mimme’s earliest recollections is of waking up one night to find that she was left alone in the cottage.

8: Försommar, 1937 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 17 × 27,1 cm. På baksidan på skyddsomslaget ”Försommar”, ”3” överstrykt i blyerts och något ytterligare som är skrivet är oläsligt. Korresponderar mot blad NMG 15/1941, etsning på papper, 16,8×26,8 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/212, 17,3 ×26,6 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Signerad upplaga: trettio samt ett okänt antal osignerade. ”Motiv från Hölö, med utsikt mot Tullgarns park.” (Martling). 8: Early Summer, 1937 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 17 × 27.1 cm. On the back of the wrapper is written “Early Summer” and “3” (crossed out in pencil) alongside additional illegible handwriting. Corresponds to print NMG 15/1941, etching on


8

paper, 16.8×26.8 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). An additional print from the same edition – MOM/2007/212, 17.3×26.6 cm – was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Signed edition of thirty plus an unknown quantity of unsigned prints. In Martling, this is cited as a scene from Hölö, with a view of Tullgarn Park.

9: Insjö I, 1937 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 11,6 × 20,7 cm. På baksidan av skyddsomslaget står det skrivet med blyerts ”Insjö I”, ”6” och med röd penna ”7 el”. Korresponderar mot blad NMG 11/1941, etsning på papper, 11,3×20,3 cm. Inköpt med medel från ”anslaget


9

till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/210, 11,5× 20,1 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. Motivet hämtat från Kyrksjön i Hölö och Åsberg har arbetat efter fotografier som numera finns i Mimmes ägo.

9: Lake I, 1937 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 11.6×20.7 cm. On the back of the wrapper is written “Lake I” together with the number “6” (in pencil) and “7 el” (in red pen). Corresponds to print NMG 11/1941, etching on paper, 11.3×20.3 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree


10

dated 20 Dec. 1940). MOM/2007/210, 11.5×20.1 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. The scene is from Lake Kyrksjön in Hölö, and Åsberg based it on photographs that are now owned by Mimme.

10: Insjö II, 1937 Förstålad etsad kopparplåt med inslag av torrnål, skyddsomslag i form av ett provtryck, 14,1×20,1 cm. På baksidan av skyddsomslaget i blyerts ”Insjön 132”. Korresponderar mot blad NMG 34/1938, etsning på papper, 13×18,7 cm, variation på motiv från Kyrksjön, Hölö. Inköpt från


utställningen ”Föreningen för Grafisk Konst 1887– 1937”, 9 november –15 december 1937, på Nationalmuseum. Noterat den 14 januari 1938 (Nationalmuseums nämndeprotokoll). MOM/2007/213, 13,8 ×19,5 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. I Asklunds bok har motivet titeln ”Insjön”. Husgerådskammaren vid det Kungliga slottet registrerar sitt ex som ”Idylliskt motiv vid sjö”, G:262. 10: Lake II, 1937 Steel-faced etched copper plate with additions in drypoint, protective wrapper consisting of a proof, 14.1×20.1 cm. On the back of the protective wrapper is written “The Lake 132”. Corresponds to print NMG 34/1938, etching on paper, 13×18.7 cm, variation of a scene from Lake Kyrksjön, Hölö. Purchased from the exhibition ‘Föreningen för Grafisk Konst 1887–1937’, which took place at the Nationalmuseum between 9 November and 15 December 1937 (Note from 14 January, 1938, minutes from the Nationalmuseum Board). MOM/2007/213, 13.8 ×19.5 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. In Asklund’s book, the scene is called The Lake. The Royal Collections registered their copy of the same image as Idyllic Lakeside Scene, G:262.

11: Lada med tre halmstackar, 1937 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 8,8 ×12,6 cm. På skyddsomslaget i blyerts ”Lada med halmstackar”, under två oläsliga ord sedan överstruket ”2” och ”3”. Korresponderar mot blad NMG 14/1941, etsning på papper, 8,8×12,4 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/

11

209, 8,8×12,5cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Numrerad upplaga: trettio samt ett okänt antal onumrerade tryck. 11: Barn with Three Haystacks, 1937 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 8.8×12.6 cm. Written on the wrapper (in pencil): “Barn with Hay Stacks”, under two illegible words followed by a crossed-out “2” and “3”. Corresponds to print NMG 14/1941, etching on paper, 8.8×12.4 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). MOM/2007/209, 8.8 ×12.5 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Numbered edition: thirty and an unknown quantity of unnumbered prints.


12


12: Näs, 1937 Etsad kopparplåt med schellack på trycksidan, skyddsomslag i form av ett provtryck, 8,8 ×12,3 cm. På skyddsomslaget skrivet i blyerts ”4”, ”1 ex”, ”omslaget”, ”Näs”, ”ej så mörkt”, ”draggas ej” samt några oläsliga ord. Korresponderar mot blad NMG 13/1941, etsning på papper, 8,7×12,3 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten”1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Registrerat med titeln ”Näset” ”motiv från stranden av Saltsjön, Hölö”. MOM/ 2007/198, 8,6×12,2 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Numrerad upplaga: trettio samt ett okänt antal onumrerade tryck. Åsberg skriver i Folket i Bild nr. 22 1949: ”Fredmans epistel nr 80 innehåller en rad: ”och svalan flög långt in i saln”, en rad som jag än i dag anser vara något som på det kortaste och finaste sätt ger hela den svenska sommaren. Den skulle småningom hjälpa mig att utlösa bilden av landskapet ’Näs’, en av de etsningar jag tagit med här.” Under sommaren 2010 återvänder Matts flera gånger till en del av Tullgarns naturreservat, runt torpet Näset och Näsudden, för att försöka hitta den ursprungliga platsen för Näs. 12: Isthmus, 1937 Etched copper plate with shellac on the print side, protective wrapper consisting of a proof, 8.8×12.3 cm. Written on the wrapper in pencil: “4”, “1 copy”, “the wrapper”, “Isthmus”, “less dark”, “do not drag” and a few illegible words. Corresponds to print NMG 13/1941, etching on paper, 8.7×12.3 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Registered under the title Isthmus, Scene from the Shore of

Saltsjön, Hölö. MOM/2007/198, 8.6 ×12.2 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Numbered edition: thirty, plus an unknown quantity of unnumbered prints. Åsberg writes in Folket i Bild (FiB) No. 22 of 1949 that “In Fredman’s Epistle No. 80 [by C. M. Bellman] there is a line: ‘and into the room swallows flew’. A line that even today I feel describes the Swedish Summer in the most beautiful way. It eventually helped me develop the image of the landscape in Isthmus, one of the etchings I have included here.” In the summer of 2010, Matts made several visits to an area of the Tullgarn nature reserve, around the cottage at Näset and Näsudden, in search of the original site of Isthmus.

13: Lada med träd, 1937 Etsad kopparplåt med schellackfläckar på trycksidan, skyddsomslag i form av ett provtryck, 12,6×17,8 cm. På omslaget skrivet i blyerts ”lada med träd” och ”3”. Korresponderar mot blad NMG 35/1938, etsning på papper, 12,5 ×17,5 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1937. NMG 12/ 1941, 12,5 ×17,4 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Numrerad upplaga: trettio samt ett okänt antal onumrerade tryck. Noterat som ”Motiv från Skyttorp, Hölö”. 13: Barn with Trees, 1937 Etched copper plate with shellac patches on the print side, protective wrapper consisting of a proof, 12.6 ×17.8 cm. Written in pencil on the wrapper: “barn with trees” and “3”. Corresponds to print NMG 35/1938, etching on paper, 12.5 ×17.5 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1937. NMG 12/1941, 12.5 ×17.4 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish


13

Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Numbered edition: thirty, plus an unknown quantity of unnumbered prints. Registered by Nationalmuseum as “Scene from Skyttorp, Hölö”.

14: Sörmländskt landskap, 1937 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 66/1939, etsning, 12,3 ×17,4 cm, donerat

FfGK 1939. Upplaga: ett état signerat, två état osignerat samt 260 ex för FfGK. ”Det är ett ängs- och skogslandskap strax ovanför Mörköbron alldeles intill den gamla grusvägen mot Tullgarn som avbildas.” Enligt Martling samma motiv som i Försommar från samma år men ur en annan vinkel. Motivet pryder omslaget på Asklunds bok om Åsberg. I mitten av 1970-talet stjäl Matts boken på Lidköpings Stadsbibliotek.


14: Södermanland Landscape, 1937 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 66/1939, etching on paper, 12.3×17.4 cm. Donated by FfGK in 1939. Edition: first state signed, second state unsigned and 260 copies for FfGK. Martling writes: “This is a depiction of a field and forest landscape just beyond the Mörkö bridge, near the old dirt road leading toward Tullgarn.” This is the same scene as in Early Summer from the same year, but depicted from a different angle. The scene is featured on the cover of Asklund’s book Stig Åsberg. In the mid 1970s, Matts stole the book from the Lidköping Municipal Library.

15: Köket, 1938 Etsad kopparplåt med inslag av torrnål, finns på okänd plats. NMG 26/1953, etsning och torrnålsgravyr på papper, 24,9 ×17,4 cm. Inköpt från ”Professorskan Lisa Lönnroth” 1953 för 200 kr (Nationalmuseums nämndeprotokoll). Upplaga: tre till fem. Föreställer köket i Brostugan, Hölö. Enligt Mimme är det hennes ”babylakan” som hänger på tork ovanför spisen. Hon minns att Åsberg lider av sömnlöshet och att han sover i ett separat rum. 15: The Kitchen, 1938 The current location of the copper plate is unknown. NMG 26/1953, etching and drypoint on paper, 24.9×17.4 cm. Minutes from a Nationalmuseum board meeting describes it being purchased from “Mrs [wife of Professor] Lisa Lönnroth” in 1953 for SEK 200. Edition: approx. three to five. Portrays the kitchen at Brostugan, Hölö. According to Mimme, the laundry, hung to dry above the stove, is her “baby sheets”. She recalls that Åsberg was suffering from insomnia at this time, and he slept in a separate room.

16: Damen med pälsmössa, 1939 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 399/1939, etsning på papper, 23,9×18,9 cm. Inköpt med medel från anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten, 1939 (”Jämlikt Kungl. Brev 1 dec. 1939”). Upplaga: ett signerat état och två osignerade, 290 ex för FfGKs till ”årsportföljen” 1940. Beskrivs som ”porträtt av fru Lisa Åsberg”. Bladets förebild NMH 39/1953, ”Porträtt av fru Lisa Åsberg”, blyerts på papper. Inköpt från Lisa Lönnroth, 1953. När etsningen visas på Åsbergs utställning på Lorensbergs Konstsalong i Göteborg 1963 började det spridas ett rykte som når Lisas öra – ”att professorskan Lisa Lönnroth har suttit modell för sin före detta man och detta långt efter skilsmässan”. Matts köper ett blad i en antikhandel på Västerlånggatan i Stockholm den 31 mars 1980 och han lyckas pruta ner priset genom att säga att det föreställer hans mormor. 16: Lady with Fur Hat, 1939 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 399/1939, etching on paper, 23.9×18.9 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1939 (In accordance with a Royal Decree dated 1 Dec. 1939). Edition: first state signed and second state unsigned, 290 prints produced for FfGK’s “annual portfolio” in 1940. Described as “portrait of Mrs Lisa Åsberg”. Based on NMH 39/1953, Portrait of Mrs Lisa Åsberg, pencil on paper. Purchased from Lisa Lönnroth in 1953. When the etching was shown at Åsberg’s exhibition at Lorensbergs Konstsalong in Gothenburg in 1963, a rumour reached Lisa that the Professor’s wife, Lisa Lönnroth, had modelled for her ex-husband long after their divorce. Matts bought a copy of the print from an antiques dealer


on Västerlånggatan in Stockholm on 31 March 1980, and managed to haggle the price down by saying that it was a portrait of his grandmother.

17: Lisa i gungstolen, 1939 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 15,8312,7 cm. På skyddsomslaget skrivet i blyerts ”Lisa i gungstol” och ”3”. NMG 18/1941, etsning på papper, 15,7×12,4 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/222, 15,7× 12,5 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. Noterat i Nationalmuseets protokoll som ”porträtt av konstnärens hustru”. 17: Lisa in the Rocking Chair, 1939 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 15.8×12.7 cm. Written in pencil on the wrapper: “Lisa in a Rocking Chair” and “3”. NMG 18/1941, etching on paper, 15.7×12.4 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). MOM/2007/222, 15.7 ×12.5 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. Comment in the minutes from a Nationalmuseum board meeting describe this as a “portrait of the artist’s wife”.

17

18: Plockad höna, 1939 Förstålad etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 16,8 ×19,6 cm. På skyddsomslaget skrivet i blyerts ”Höna”, ”2” och i rött bläck ”7 ex”. Korresponderar mot blad NMG 17/1941, etsning på papper


1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). MOM/2007/215, 16.5 ×18.9 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown.

18

16,7×19,3 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/215, 16,5 × 18,9 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. 18: Plucked Hen, 1939 Steel-faced etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 16.8×19.6 cm. Written in pencil on the wrapper: “Hen”, “2” and, in red ink, “7 copies”. Corresponds to print NMG 17/1941, etching on paper, 16.7×19.3 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists,

19: Apelgren med insekter, 1939 Förstålad etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 13,9×20,4 cm. På baksidan av skyddsomslaget står i blyerts ”Apelgren med larver”, överstruket ”1 ex”, ”3” och ej överstruket ”10 ex”. Korresponderar mot blad NMG 16/1941, etsning på papper, 13,8 × 20,3 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). Upplagan okänd. Teckningen som är förebilden, NMH 41/1953, blyerts på papper, köps in av Lisa Lönnroth 1953. Lisa samlar insekter som hon fäster upp med nålar och katalogiserar och Åsberg tecknar av dem. År 1939 skapar Nationalmuseum ett ”register över svenska konstnärer”. Åsberg skriver för hand på den färdigtryckta blanketten under rubriken utställningar: ”Handteckningsuts. i akademien 1937, Paris Expo 1937, F.f.G.K:s utställning 1937, London: Nordisk Grafik 1938, Nutida Svensk Konst 1938. Grafik i Tjeckoslovakien 1938, Nordisk Grafik i Helsingfors 1939.” Med formuläret skickas ett fotografi av Åsbergs huvud för att klistras in i dokumentet. Matts scannar fotografiet på Nationalmuseums arkiv i början av juli 2010. När fotografiet visas för Lisa den 18 augusti samma år sätter hon ett finger mot den porträtterades panna och säger: ”Jag minns hur det vara att stryka med min hand på den pannan och på den orakade hakan.”


19: Apple Branch with Insects, 1939 Steel-faced etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 13.9×20.4 cm. Written in pencil on the reverse side of the wrapper: “Apple branch with larvae”, crossed out “1 copy” and “3”, and not crossed out “10 copies”. Corresponds to print NMG 16/1941, etching on paper, 13.8×20.3 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). Edition unknown. Based on drawing NMH 41/1953, pencil on paper. Purchased from Lisa Lönnroth in 1953. Lisa collected insects, which she mounted on pins and catalogued. Åsberg drew them. In 1939, the Nationalmuseum created a Directory of Swedish Artists. In the category of ‘Exhibitions’ on the printed form, artists were required to complete for entry into this archive. Åsberg wrote by hand: “Drawing exhibition at the Academy in 1937, Paris Expo 1937, FfGK exhibition 1937, London: Nordic Prints 1938, Contemporary Swedish Art 1938. Prints in Czechoslovakia 1938, Nordic Prints in Helsinki 1939”. Enclosed was a photograph of Åsberg that was intended to be included in the directory. Matts scanned the photograph at the Nationalmuseum archives in early July 2010. When he showed it to Lisa on 18 August of that year, she placed a finger on the forehead of the portrait and said, “I remember what it felt like to stroke that forehead and that unshaven chin with my hand”.

20: Gräs I, 1939 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 400/1939, etsning på papper, 20,7×15,2 cm. Inköpt med medel från anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten 1939 (”Jämlikt Kungl. Brev 1 dec. 1939”). Okänt antal signerade tryck samt 645 onumrerade ex för Dalarnas konstförening till dess medlemmar som ”årets gåva 1946” (Martling). I Nationalmuseums

arkiv finns ett brev från Lisa till Jungmarker. Det är daterat den 2 juli 1939: ”Kära Gunnar! Tack för ditt brev! Det hade varit roligt att komma, men den där jävla Ulla [Lisas syster Ulla Hybinette gift Nyman (1903–2003)] har gått och gift sig på Åland. Kaja [Lisas syster Karin Hybinette (1911–1998)] är inte heller här för vaktning av ungen, så vi får vackert stanna hemma. Men kan du inte krångla dig ifrån nån lördag-söndag så att ni kan komma hit bägge två istället? Stig skall till stan och trycka på tisdag och då söker han dig eller ringer. Nyrep. rum med två sängar. Bad. Husmanskost. Lakan medtages. Hj. Välk. Högaktningsfullt [—] nä fan allvarligt talat hemskt välkomna!” Signerat ”Stig och Lisa”. 20: Grass I, 1939 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 400/1939, etching on paper, 20.7×15.2 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1939 (In accordance with a Royal Decree dated 1 Dec. 1939). Edition: unknown quantity of signed prints and 645 unnumbered copies produced for the members of Dalarnas Konstförening [Dalarna Art Association] as the 1946 Annual Gift (Martling). A letter from Lisa to Jungmarker, in the Nationalmuseum archives, dated 2 July 1939, reads: “Dear Gunnar! Thank you for your letter! It would have been a pleasure to come, but that damn Ulla [Lisa’s sister, Ulla Nyman, née Hybinette (1903– 2003)] went to Åland to get married. Kaja [another of Lisa’s sisters, Karin Hybinette (1911–1998)] is not around either to babysit the kid, so we are staying at home. But couldn’t you try to get away on a Saturday–Sunday and both come for a visit here instead? Stig is going into town to print on Tuesday and he’ll visit or call you then. Newly refurb. room with two beds. Bathroom, Hearty food. Bring sheets. Sinc. Welc. Yours respectfully [—] oh damn it, honestly we’d love to see you!” Signed “Stig and Lisa”.


19


Upplagan okänd. Lisa äger en studentkäpp som Stig enligt Mimme använder för att ”slå ner” flädermusen med i ett grustag. Martling skriver i sin bok att det var ett ”kvastskaft” som användes och refererar till ett samtal med Lisa. Åsberg fäster upp flädermusen med nålar som Lisa använder för sin fjärilssamling. 21: Bat, 1939 Etched copper plate with shellac on the print surface, protective wrapper consisting of a proof, 12.1×14.0 cm. Written in pencil on the wrapper: “Bat” and “5”. Corresponds to print NMG 401/ 1939, 11.2×13.6 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1939 (In accordance with a Royal Decree dated 1 Dec. 1939). MOM/2007/214, etching on paper, 11.8×13.8 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. Stig killed the bat in a gravel pit; accounts vary about the implement he used, with Mimme remembering Lisa’s ‘studentkäpp’ [a walking stick rewarded to undergraduates upon matriculation] as his weapon and Martling citing Lisa’s recollection of a broomstick being used. Either way, Åsberg then mounted the bat with the pins Lisa used for her butterfly collection. 21

21: Flädermus, 1939 Etsad kopparplåt med schellack på tryckytan, skyddsomslag i form av ett provtryck, 12,1×14,0 cm. På skyddsomslaget i blyerts ”Flädermus” och ”5”. Korresponderar mot blad NMG 401/1939, 11,2 ×13,6 cm. Inköpt med medel från anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten 1939. MOM/2007/214, etsning på papper, 11,8 ×13,8 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007.

22: Stilleben med hattar, 1939 Etsad kopparplåt med skyddspapper av ett provtryck, 14,6 ×17,5 cm. På omslaget skrivet i blyerts ”Stilleben med hattar” och ”11”. Korresponderar mot blad NMG 402/1939, etsning på papper, 14,2 ×17,1 cm. Inköpt med medel från anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten 1939 (”Jämlikt Kungl. Brev 1 dec. 1939”). Upplagan okänd. Hattarna på bilden är Lisas. I Nationalmuseums arkiv finns ett brev från Åsberg till Jungmarker daterat ”Bron, Hölö 14.10.1939”: ”För att gå rakt på sak:


22

kan du låna mig 30 kr. Jag har så förbaskat med utgifter för stålning och Lundin [koppartryckare Lundin]. Jag försöker nämligen få färdigt 7 nya etsningar till höstsalongen. [utställningen är inte på Nationalmuseum, eventuellt på Konstakademien eller på Gummessons Konsthandel] […] Jag kommer upp till museet för att tala med Roos om monteringen. Då hör jag av mig till dej. Hur är

det med Grafisk Konst. Har ni förlorat medlemmar med anledning av allmänna läget.” 22: Still Life with Hats, 1939 Etched copper plate with protective wrapper consisting of a proof, 14.6×17.5 cm. Written in pencil on the wrapper: “Still Life with Hats” and “11”. Corresponds to print NMG 402/1939, etching on paper, 14.2 ×17.1 cm. Purchased with funding from the


Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1939 (In accordance with a Royal Decree dated 1 Dec. 1939). Edition unknown. The hats in the picture are Lisa’s. The Nationalmuseum archives have a letter from Åsberg to Jungmarker written in “Bron, Hölö, 14 October, 1939”, which reads: “To get straight to the point: could you lend me 30 kronor. I have to pay a bloody fortune for steel-facing and to Lundin [copper-plate printer]. I am trying to complete 7 new etchings for the Autumn Salon [the exhibition was not at the Nationalmuseum but possibly at the Royal Academy of Fine Art or at Gummessons Konsthandel]. […] I shall be visiting the museum to discuss the mounting with Roos. You will hear from me then. What about Grafisk Konst? Have you been losing members on account of the general situation?”

A4: Lisa med cigarett, ca 1939 Plåtens nuvarande position okänd. Upplaga: ca tre. Inte upptagen i Jungmarkers och Åsbergs verkförteckning från 1947. Efter en svårbotad hosta slutar Lisa att röka i början av 1960-talet. A4: Lisa with Cigarette, ca 1939 The current location of the copper plate is unknown. Edition: approx. three. Not included in the inventory taken by Jungmarker and Åsberg dated 1947. Due to a persistent cough, Lisa stopped smoking in the early 1960s.

23 A, B och C: Porträttstudie, 1940 Plåten A:s nuvarande position okänd, B, etsad koppar plåt, 15,0×13,8 cm. C, etsad kopparplåt som tillhör Moderna Museets plåtsamling, Plåt 1152, 16,7×12,4 cm. Korresponderar mot NMG 19/1941, etsning på papper från plåt C, 16,6×12,3 cm. Inköpt med medel från ”an-

slaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). MOM/2007/206, etsning på papper från plåt A, 15 ×13,2 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: sammanlagt på alla tre plåtarna fem till tio ex. Noterat att den föreställer ”Fru Lisa Åsberg”. Plåt 1152 registreras den 28 augusti 1968 efter att ha hittats i det så kallade ”främlingsskåpet” (ett skåp på Nationalmuseum för oidentifierade föremål). Teckningen som är förebilden, NMH 40/1953, blyerts på papper, inköps från Lisa Lönnroth 1953. Åsberg med familj flyttar 1940 till Nyberga nära Hölö kyrka. 23 A, B and C: Portrait Study, 1940 The current location of plate A is unknown; etched copper plate B, 15.0×13.8 cm; etched copper plate C belongs to the Moderna Museet collection of plates, Plate 1152, 16.7×12.4 cm. Corresponds to print NMG 19/1941, etching on paper from plate C, 16.6×12.3 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). MOM/2007/206, etching on paper from plate A, 15×13.2 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Total edition for all three plates: five to ten prints. Note: depicts “Mrs Lisa Åsberg”. Plate 1152 was registered on 28 August 1968, after being found in the so-called ‘alien cabinet’ (a cupboard at Nationalmuseum for unidentified objects). Based on a drawing from the same year, pencil on paper, registered by Nationalmuseum as NMH 40/1953, was purchased from Lisa in 1953. In 1940, Åsberg and his family moved to Nyberga near Hölö Church.

A5: Landskap I, 1940 Etsad kopparplåt som tillhör Moderna Museets plåtsamling, Plåt 1139, 12,6×17,8 cm, donerad av ”fru Mimme Åsberg-Larsson” (f. 1935) 1961. Korresponderar mot


23 A,B


A5

blad NMG 27/1953, etsning, blyerts och vitt på papper, 12,6 ×17,7 cm. Inköpt från Lisa Lönnroth 1953. Upplaga: ca tre. Inte upptagen i Jungmarkers och Åsbergs verkförteckning från 1947. Den 22 juni 2010 hittar Matts ett brev i Nationalmuseums arkiv från Mimme till Jungmarker. Daterat den 29 maj 1961: ”På grund av skilsmässa ser jag mig tvingad att avyttra några plåtar som min far lämnat efter sig. Jag skulle vilja veta vad dom kan vara värda och om ni eventuellt kan hjälpa mig att sälja

dom. […] Det är inte roligt att behöva sälja dom men jag är sjuk och behöver pengar så det finns inget annat att göra.” På brevet har Jungmarker noterat ”fyra plåtar”. Ett nytt brev från Mimme i samma ärende från den 28 augusti 1961 till Jungmarker: ”Jag har ingen aning om vad de [plåtarna] kan vara värda och jag vill inte på några villkor sälja dem på egen hand. […] Ser du min far någon gång? Jag har inte sett honom sen mamma skilde sig från honom. Det vore roligt att veta var han är och hur han


har det. Jag har försökt att få kontakt med honom men han är visst inte intresserad tror jag. Det vore roligt att lära känna honom för mamma påstår att vi är lika. Inte utanpå men inuti.” Jungmarker svarar med vändande post vars kopia arkiveras: ”Vi är villiga att inköpa alla fyra plåtarna till museet för 800 kr. Men 1 à 2 plåtar skulle möjligen vara något att förvärva för Föreningen för Grafisk Konst (där jag är sekreterare). […] Jag ringde pappa Stig och kontrollerade, att ingen av de två plåtarna [eventuellt Landskap I och Landskap III ] det gäller var tidigare tryckt mer än i något enstaka provtryck, att han inget hade emot att de nu utsläpptes av oss (om de går att trycka) samt att han vore villig att signera. Givetvis ville han att ni båda skulle dela honoraret i så fall. – Även han var i stort behov av pengar!” A5: Landscape I, 1940 Etched copper plate belonging to the Moderna Museet collection of plates, number 1139, 12.6×17.8 cm. Donated by “Mrs Mimme Åsberg-Larsson” (b. 1935) in 1961. Corresponds to print NMG 27/1953, etching, pencil and white pencil on paper, 12.6 ×17.7 cm. Edition: approx. three. Purchased from Lisa Lönnroth in 1953. Not included in the 1947 inventory. On 22 June 2010, Matts found a letter from Mimme to Jungmarker in the Nationalmuseum archives, dated 29 May 1961, which read: “Due to the divorce, I find myself having to sell the few plates left to me by my father. I would like to know what they could be worth and if you could help me sell them. […] It is painful having to sell them, but I am ill and need money, I see no alternative”. Jungmarker has written “four plates” on the letter. A second letter from Mimme to Jungmarker on the same subject, dated 28 August 1961, reads: “I have no idea what they [the plates] could be worth, and I do not (under any circumstance) want to sell them on my own. […] Do

you ever see my father? I haven’t seen him since they divorced. It would be nice to know where he is and how he is doing. I have tried to contact him, but he doesn’t seem to be interested. It would be nice to get to know him, because Mother says I resemble him. Not on the outside but inside”. Jungmarker replied immediately, and a copy was filed in the Nationalmuseum archive: “We are willing to buy all four plates for the museum for 800 kronor. But Föreningen för Grafisk Konst (of which I am the secretary) may want to purchase 1 or 2 plates. […] I called your father, Stig, and checked that neither of the two plates [possibly Landscape I and Landscape III] in question had been printed previously other than the proofs, and that he did not object to them being issued by us (if they are printable) and that he was willing to sign them. Naturally, he wanted you to split the fee with him in that case. He was also in great need of money!”

A6: Landskap II, 1940 Plåtens nuvarande position okänd. Upplagan okänd. Inte upptagen i Jungmarkers och Åsbergs verkförteckning från 1947. A6: Landscape II, 1940 The current location of the copper plate is unknown. Edition unknown. Not included in the 1947 inventory.

A7: Landskap III, 1940 Etsad kopparplåt som tillhör Moderna Museets plåtsamling, Plåt 1140, 12,0×14,9 cm, donerad av ”fru Mimme Åsberg-Larsson” 1961. Upplagan okänd. Den 29 november 1961 skriver Jungmarker efter att undersökt de två plåtar som FfGK vill trycka från. ”Kära Mimme! Tyvärr


darna skall veta att detta kom välkommet. Jag skall till att förlova mig med en man. Han är dubbelt så gammal som jag så jag hoppas att han också är dubbelt så stadig. Går det bra så går det kolossalt bra men om det blir fel på något sätt så kommer det att gå käpprätt åt helsike. Nåja den tiden den sorgen. Tack för god hjälp. Tillgivna Mimme” (Nationalmuseums arkiv).

A7

gick det inta att trycka ens enstaka goda exemplar än mindre en upplaga på 320 ex av de två plåtar vi hoppats på. […] Vi är, som tidigare nämnt, dock villiga att inlösa även dessa två plåtar för sammanlagt 400 kr, till museets plåtsamling. Sänd en räkning. Blankett bifogas. Hur står det till med Dig nu? Hoppas situationen reder upp sig till det bästa. Många Hälsningar från Din tillgivne Gunnar.” Mimme svarar på Jungmarkers brev: ”Det blev en god hjälp i alla fall. Jag fick en son för en månad sen och Gu-

A7: Landscape III, 1940 Etched copper plate belonging to the Moderna Museet collection of plates, number 1140, 12.0×14.9 cm. Donated by Mrs Mimme Åsberg-Larsson in 1961. Edition unknown. On 29 November 1961, Jungmarker wrote after having examined the two plates FfGK wanted to print. “Dear Mimme! Unfortunately, it was not possible to produce a single satisfactory print, and certainly not an edition of 320, with the two plates, as we had hoped. […] We are willing, however, as previously mentioned, to buy these two plates for a total of 400 kronor for the museum’s collection of plates. Send the bill. A form is enclosed. How are you? Hope things work out in the best possible way. Best Regards, from your devoted Gunnar”. Mimme replies to Jungmarker’s letter: “After all it was a great help. I gave birth to a son a month ago, and God knows this was welcome. I am about to get engaged to a man who is twice my age so I hope he is also twice as stable. If it works out it will be fantastic but if anything goes wrong it [the marriage] will go straight to hell. Well, I’ll deal with that when it happens. Thank you for your kind help. Sincerely, Mimme” (the Nationalmuseum archives).

24: Törnskatans offer, 1940–41 Förstålad etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 17,7×25,2 cm. På omslaget titeln i blyerts. Korresponderar mot blad NMG 20/1941, provtryck etsning på papper, 17,4×24,8 cm. Daterad till 1940. Inköpt


24


med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). NMGZ 5/1958, etsning på papper, 16,6 × 23,9 cm, daterad till 1941. Inköpt från konstnären 1958. MOM/2007/223, 17,4× 24,8 cm och MOM/2007/224, 17,4 × 24,7 cm. Donerade av Ann-Charlotte Reilly 2007. Numrerad upplaga: ca trettio och ett okänt antal onumrerade. I Ingvar Holms (f. 1923) Harry Martinson. Myter, målningar, motiv, 1960, beskrivs en diskussion mellan Åsberg och Martinson. Mimme är sex år då och kommer idag fortfarande ihåg de animerade samtalen. De rörde synen på naturen, landskapet och konstens uppgift i den krigssituation som råder. Martinson ”slår vakt om sagan, suset, stämningen” som en motbild till tidens ondska. Åsberg hävdar: ”Låt oss vara uppmärksamma på grymheten, var den än uppträder, låt oss lära oss att tolka tecknen.” Enligt Holm är Törnskatans offer en replik till Martinsons inställning –”ett stycke tidspolemik förlagd till ett hagtornssnår”. Asklund skriver i sin bok om Åsberg från 1953: ”Jag såg bladet i provtryck samma år och kunde inte undgå att i detta på en gång makabra och sublima motiv se en återspegling av andra världskrigets händelser med de härtagna och ockuperade länderna symboliserade av insekternas och den fastnaglade grodans kropp.” 24: The Victims of the Shrike, 1940–41 Steel-faced etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 17.7 × 25.2 cm. Title in pencil on the wrapper. Corresponds to print NMG 20/1941, proof on paper, 17.4 × 24.8 cm. Dated 1940. Purchased with funding from the Grant for Repur-

chasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). NMGZ 5/1958, etching on paper, 16.6 × 23.9 cm, dated 1941. Purchased from the artist in 1958. MOM/2007/223, 17.4 × 24.8 cm and MOM/2007/224, 17.4 × 24.7 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Numbered edition: approx. thirty, plus an unknown quantity of unnumbered prints. In Ingvar Holm’s (b. 1923) Harry Martinson: Myter, målningar, motiv [Harry Martinson: Myths, paintings, motifs] from 1960, a dialogue between Åsberg and Martinson that took place around 1940–41 is described. Although Mimme was only six years old at the time, she still recalls animated conversations about nature, the landscape and the purpose of art in the prevailing wartime situation, during which Martinson spoke in defence of “the tale, the whisper, the mood” as a counterweight to evil times. Holm writes that Åsberg stated: “Let us be alert to cruelty, wherever it appears, let us learn to recognise the signs”. According to Holm, The Victims of the Shrike is a reply to Martinson’s position, “a polemical statement on the times, set in a hawthorn thicket”. Asklund writes in his book, Stig Åsberg, “I saw a proof [of the work] the same year and could not avoid seeing the macabre and sublime motif: a reflection of events in the Second World War, with the invaded and occupied countries symbolised by insects and the pinioned body of the frog.”

25: Stilleben med fågelben och insekter, 1940–41 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 21/1941, provtryck etsning, 22,1×17,4 cm. Inköpt med medel från ”anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten” 1941 (”Jämlikt Kungl. Brev 20 dec. 1940”). NMG 42/1943, etsning och torrnålsgravyr, 21,9×17,1 cm, donerat av Föreningen för Grafisk Konst 1943. Upplaga: ett okänt antal provtryck samt ca 300 ex för FfGK till årsportfölj 1942. Martling beskriver ett


tecknat bitningsschema (tider för syrabad) som han sett hos Lisa. Matts hämtar det hos Mimme sommaren 2010 och hänger det sin ateljé i par med ett signerat onumrerat blad ur upplagan. Karl Haskel (b. 1935) ordförande för Föreningen Grafisk konst 1995–2011 skriver till Matts den 22 september 2010: ”Det var i förrgår eftermiddag, då jag egentligen var i NM:s källare för att leta efter en gammal Axel Tallberg-plåt, men i stället hittade några gamla liggare med namn på medlemmar i FfGK samt med anteckningar om när de hade betalat in sin femkrona, och efter 1900 sin tia, i årsavgift. Liggarna låg i fel skåp, alltså i ’plåtskåpet’. Jag flyttade över liggarna till grannskåpet, som innehåller just gamla pärmar och pappersbuntar med snören om. Mycket dammigt! Jag passade då på att lyfta ut alla pärmar och buntar på golvet i den mycket trånga korridor där skåpen står, för att sen försöka lägga tillbaka alltihopa men då i hyfsad kronologisk ordning, något de definitivt inte låg i från början! Längst ner under en av pärmtravarna, alltså mer eller mindre direkt på cementgolvet (dessa enkla arkivskåp har ingen träbotten, utan de är helöppna nedåt!) låg en plåt i ett gammalt C4-kuvert. Omisskänligt Stig Å:s ’Stilleben med fågelben och insekter’ (FfGK år 1942). Nu har den flyttats över till det enda av de fem skåpen som innehåller trästockar, koppar- och zinkplåtar, lino-plattor m.m., de flesta, som jag berättat tidigare, av rätt gammalt datum. Och jag förstår varför vi inte hittat någon Stig Å-plåt tidigare, då vi mer eller mindre vände upp och ner på just det där ’plåt-skåpet’ (fast av trä). Men nu kan du i alla fall räta ut åtminstone ett av dina frågetecken!”

25: Still Life with Bird Bones and Insects, 1940–41 The copper plate is owned by FfGK. Corresponds to print NMG 21/1941, proof etching, 22.1×17.4 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1941 (In accordance with a Royal Decree dated 20 Dec. 1940). NMG 42/1943, etching and drypoint, 21.9×17.1 cm. Donated by FfGK in 1943. Edition: an unknown quantity of proofs and approx. 300 copies for FfGK’s annual portfolio in 1942. Martling describes an illustrated mordant schedule (the timetable which records acid treatment when etching copper plates) that he had seen in Lisa’s home. Matts collected it from Mimme’s house in the summer of 2010 and hung it as a pendant in his studio, next to an unsigned, unnumbered print of Still Life with Bird Bones and Insects. Karl Haskel (b. 1935), Chairman of the FfGK between 1995 and 2011, wrote an email to Matts on 22 September 2010, saying “The day before yesterday, in the afternoon, I was in NM’s [Nationalmuseum] basement to look for an old Axel Tallberg plate, but instead I found some old ledgers with the names of FfGK members and a record of when they had paid their ‘femkrona’ [5 SEK], and, after 1900, their ‘tia’ [10 SEK], the annual fee. The ledgers were in the wrong cabinet – they were actually in the ‘plate cabinet’. I moved the ledgers to the neighbouring cabinet, which contains only old files and stacks of paper wrapped in string. Very dusty! I took the opportunity to take out all the folders and bundles and put them on the floor in the very narrow corridor where the lockers are, and then return them in chronological order, something which had definitely not been done before! At the bottom, under the stack of files lying on the concrete floor (these simple filing cabinets do not have a wooden base, they are open at the bottom!), I found a plate covered by an old C4-sized envelope – unmistakably Stig Å’s Still life with bird bones and insects (FfGK 1942). Now the plate has been moved to the only one of the five cabinets that contains wooden logs, copper and zinc plates, linoleum sheets, etc.; most of them, as I told you before, are dated earlier. I understand why we have not found any of Stig’s plates before, since we had more or less turned this plate cabinet (which is made of wood) upside down. Now you have the answer to one of your questions!”


26: Gräs II, 1941 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 17,5×10,4 cm. Korresponderar mot blad MOM/207/197, etsning på papper, 17,3×10 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: trettio samt ett antal onumrerade blad. Åsberg skriver (FiB 1949): ”Vid läsandet av Swedenborgs Drömbok kommer jag på en anteckning: ’Drömde om Sverige och dess vita sky’. Tyvärr är jag tvungen att citera fullständigt ur minnet. Denna rad bar jag på tills jag fick se bilden av gräs och växter stå i silhuett mot en blek försommarhimmel, då visste jag vad jag ville göra.” 26: Grass II, 1941 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 17.5 ×10.4 cm. Corresponds to print MOM 207/197, etching on paper, 17.3×10 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Numbered edition: thirty, plus several unnumbered prints. Åsberg writes (in FiB 1949): “On reading Swedenborg’s Journal of Dreams, I came across a note: ‘Dreamed of Sweden and its white sky’. Unfortunately, I must quote entirely from memory. I carried this line with me until I saw the picture of grass and shrubs in silhouette against a pale early-summer sky, and then I knew what I wanted to do.”

26

27: Höstlandskap, 1941 Förstålad etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 15× 20,7 cm. På baksidan på skyddsomslaget ”vitt papper Höstlandskap” i blyerts. Korresponderar mot MOM/2007/201, etsning på papper, 8,6 ×12,2 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. ”Motiv från Hölö” (Martling). Under några månader sommaren 1941 bor Martinsson hos Åsbergs i Hölö.


27


28

27: Autumn Landscape, 1941 Steel-faced etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 15×20.7 cm. Written in pencil on the back of the wrapper: “white paper Autumn Landscape”. Corresponds to print MOM 2007/201, etching on paper, 8.6×12.2 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. In Martling, this is cited as a view from Hölö. Martinson stayed with the Åsbergs in Hölö for a few months in the summer of 1941.

28: Stilleben med handskar, 1941 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 13,8×20,7 cm. Text på skyddspapper ”fjäril o handskar” i blyerts. Korresponderar mot MOM/2007/199, etsning på papper, 13,5×20 cm. Upplagan okänd. De föreställer Lisas trädgårdshandskar och fjärilen kommer från hennes insektssamling. Matts får ett signerat onumrerat blad av Kaja i början av 1980-talet.


28: Still Life with Gloves, 1941 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 13.8 × 20.7 cm. Written in pencil on the wrapper: “butterfly & gloves”. Corresponds to print MOM 2007/199, etching on paper, 13.5×20 cm. Edition unknown. It shows Lisa’s gardening gloves, and the butterfly is from her insect collection. Matts was given an unsigned print by Lisa’s sister, Kaja, in the early 1980s.

29: Mot havet, 1942 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 20,1×15,9 cm. På omslag i blyerts ”Mot havet” två gånger, ”1942”, ”20 ex” överstruket samt ”7e” i röd bläckpenna. Korresponderar mot blad NMG 157/1958, 19,1×15,1 cm. Inköpt från konstnären 1958. Numrerad upplaga: ca trettio samt ett okänt antal osignerade. ”Bilden är en spegelvänd variant av försättsplanschen till Gunnar Ekelöfs Färjesång 1941” (Martling). 29: Towards the Sea, 1942 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 20.1×15.9 cm. On the wrapper is written “Towards the sea” (twice), “1942” (in pencil) “20 copies” (crossed out) and “7th” (in red ink). Corresponds to print NMG 157/1958, 19.1×15.1 cm. Purchased from the artist in 1958. Numbered edition of approx. thirty, plus an unknown number of unsigned prints. “The picture is a reversed version of the flyleaf illustration for Gunnar Ekelöf’s Färjesång [Ferry Song] from 1941” (Martling).

A8: Skördefält, 1942 Plåtens nuvarande position är okänd. Korresponderar mot blad NMG 336/1956, etsning, 16,6×32,2 cm. Inköpt

29

från ”professorskan Lisa Lönnroth” 1956. Enstaka provtryck. Inte upptagen i Jungmarkers och Åsbergs verkförteckning från 1947. Teckningen som är förebilden, NMH 131/1956, blyerts på papper, inköps från Lisa Lönnroth


1956. Sommaren 1942 gör Martinson och Åsberg en gemensam cykeltur i Blekinge med bevekelsegrunden att göra en bok tillsammans. A8: Harvest Field, 1942 Current location is unknown. Corresponds to print NMG 336/ 1956, etching, 16.6 × 32.2 cm. Purchased from Mrs [wife of Professor] Lisa Lönnroth in 1956. Edition: a small number of proofs, not included in the 1947 inventory. Based on a drawing from the same year, NMH 131/1956, pencil on paper. Also purchased from Lisa Lönnroth in 1956. In the summer of 1942, Martinson and Åsberg went bicycling in Blekinge with the intention of making a book together.

30: Vårgrönska, 1942 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 12,7×17,4 cm. På skyddsomslaget text i blyerts ”Vårgrönska”, ”5 ex” och ”7 e” med röd bläckpenna. Korresponderar mot blad NMG 336/1956, etsning på papper, 12,4×17 cm. Inköpt från ”professorskan Lisa Lönnroth, Storgatan 4, Göteborg” 1956. MOM/2007/216, 12,4 × 16,3 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: ca trettio numrerade samt ett antal osignerade. Motivet är från Hölö. Jungmarker skriver ett brev som finns i Nationalmuseums arkiv till Lisa: ”15.6.1956 […] Kära Lisa. Ni har väl undrat över min långa tystnad, men först nu har jag lyckats pressa fram så pass mycket pengar, att vi kan köpa Mimes [Mimmes] tre blad. […] Och för att inte ytterligare fördröja saken har jag låtit köpet inregistreras på nämndsammankomst här såsom avgjort, fast jag inte kunde nå Dig tidigare och få Ditt medgivande. […] Trev-

30

lig sommar! Hälsa Din make och Mime [Mimme]. Barbro o. ungarna hälsar er. Tillgivne Gunnar” Nationalmuseum registrerar köpet den 15 maj 1956, tre veckor efter Matts födelse. Matts får ett osignerat blad av Mimme 1972. Mimme skriver på bladets vänstra sida: ”Etsning av Stig Åsberg 1943.” 30: Spring Verdure, 1942 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 12.7 ×17.4 cm. Written on the wrapper is “Spring Verdure”, “5 copies” (in pencil) and “7th” (in red ink). Corresponds to print NMG 336/1956, etching on paper, 12.4×17 cm. Purchased from Mrs [wife of Professor] Lisa Lönnroth in 1956. MOM/2007/216, 12.4 ×16.3 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007.


Signed edition of thirty, plus a number of unsigned prints. The view is from Hölö. A letter to Lisa from Jungmarker in the Nationalmuseum archives reads “15 June 1956 […] Dear Lisa. You must have wondered at my long silence, but I haven’t managed until now to raise enough money for us to buy Mime’s [sic] three prints. […] and to prevent the matter from being further delayed, I have had the purchase registered at a board meeting here as being approved, although I haven’t been able to reach you earlier to get your approval. […] Have a good summer! Regards to your husband and Mime [sic]. Barbro & the kids say hello. Sincerely, Gunnar”. Nationalmuseum recorded the purchase on 15 May 1956, three weeks after the birth of Matts. Mimme gave Matts an unsigned print in 1972. On the left hand side of the print, Mimme wrote “Etching by Stig Åsberg 1943”.

31: Lavar med makaonfjäril, 1943 Etsad kopparplåt med ett lager av schellack på dess yta, skyddsomslag i form av ett provtryck, 17,83 × 8,8 cm. På skyddsomslaget i blyerts ”Lavar”. Korresponderar mot MOM/2007/200, etsning på papper, 17,6×20,2 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Numrerad upplaga: om trettio ex. Lisas fjärilsamling lämnas till Mimme, Matts minns den från sin barndom. Den förstörs av ålder och slängs i mitten av 1960-talet. 31: Lichen and Swallowtail, 1943 Etched copper plate with shellac on the print surface, protective wrapper consisting of a proof, 17.8×8.8 cm. In pencil on the wrapper is written: “Lichen”. Corresponds to print MOM 2007/200, etching on paper, 17.6×20.2 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Numbered edition: thirty. Lisa’s butterfly collection was given to Mimme. Matts remembers it from his childhood. By the mid 1960s, it had been destroyed by age and was thrown away.

31


A9: Myren, 1943 Plåtens nuvarande position okänd. Inte upptagen i Jungmarkers och Åsbergs verkförteckning från 1947 men i Asklunds bok från 1953 finns bladet noterat. Upplagan okänd. I Martlings bok representeras verket av en skiss. A9: The Marsh, 1943 The current location of the copper plate is unknown. It was not included in the 1947 inventory, but the print is listed in Asklund’s book from 1953. Edition unknown. In Martling’s book, there is a sketch representing the work.

32: Tångkrabbor, 1943 Etsad kopparplåt med torrnålsgravyr, skyddsomslag i form av ett provtryck, 17,3 ×14,2 cm. I blyerts på omslaget: ”Krabbor” och ”7 e” i röd bläckpenna. Korresponderar mot blad NMG 28/1953, etsning och torrnålsgravyr på papper, 16,6 ×13,4 cm. Inköpt från Lisa Lönnroth 1953. NMG 158/1958, etsning på papper, 16,3 ×13,4 cm. Inköpt från konstnären 1958. MOM/2007/ 217, etsning på papper, 16,3 ×13,4 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. Sommaren 1943 hyr Åsberg med familj ett rum i Mollösund och det är då verket kommer till. 32

32: Shore Crabs, 1943 Etched copper plate with drypoint, protective wrapper consisting of a proof, 17,3 ×14.2 cm. Written on the wrapper: “Crabs” (in pencil) and “7th” (in red ink). Corresponds to print NMG 28/ 1953, etching and drypoint on paper, 16.6 ×13.4 cm. Purchased from Lisa Lönnroth in 1953. NMG 158/1958, etching on paper, 16.3 ×13.4 cm. Purchased from the artist in 1958. MOM/ 2007/

217, etching on paper, 16 ×13.4 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. In the summer of 1943, Åsberg and his family rented a room in Mollösund, where Shore Crabs was created.


33: Sommarfanfar, 1943 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 20,4 ×14,2 cm. Korresponderar mot NMG 205/1943, etsning på papper, 22 ×15,7 cm. Inköpt med anvisade medel till inlösen av svenska konstnärers arbeten, 1943. MOM/2007/218, 19 ×13,6 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. 33: Summer Fanfare, 1943 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 20.4×14.2 cm. Corresponds to print NMG 205/1943, etching on paper, 22 ×15.7 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1943. MOM/2007/218, 19.6×13.6 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown.

34: Nattgammal is, 1944 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 15,43×19,9 cm. På omslag titeln i blyerts och ”5 e” i röd bläckpenna. Korresponderar mot blad NMG 364/1944, etsning på papper, 15,1×19,8 cm. Inköpt 1944 från Åsbergs första soloutställning på Färg och Form, Stockholm. MOM/2007/219, 15,2×19,4 cm, donerat av AnnCharlotte Reilly 2007. Motiv från saltsjön, Hölö. Upplagan okänd. Åsberg träffar Margot Berggren (1916–2000) 1944 under sin beredskapstjänst på Gotland. Lisa föder en son på Trosa lasarett som de döper till Sven. Familjen flyttar från Hölö till Bokbindarvägen 53 i Midsommarkransen. 33


34


34: Night-Old Ice, 1944 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 15.4×19.9 cm. Title written on the wrapper (in pencil), along with “5th” (in red ink). Corresponds to print NMG 364/1944, etching on paper, 15.1×19.8 cm. Purchased in 1944 from Åsberg’s first solo exhibition at the gallery Färg och Form, Stockholm. MOM/ 2007/ 219, 15.2×19.4 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. View from Saltsjön, Hölö. Edition unknown. Åsberg met Margot Berggren (1916–2000) in 1944, while serving as a conscript on Gotland. The same year, Lisa gave birth to a son at Trosa Hospital who was christened Sven. After this, Åsberg moved with his family from Hölö to Bokbindarvägen in Midsommarkransen, Stockholm.

35: Död ört, 1944 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 140/1948, etsning på papper, 18,4 ×11,8 cm. Inköpt med medel från anslaget till inlösen av svenska konstnärers arbeten, 1948. Upplaga: 110 numrerade ex ”Distribuerad genom försäljningsorganisationen Grafik och Skulptur 1948” (Martling). Spädbarnet Sven har eksem och vårdas på Södersjukhuset. Åsberg lämnar Lisa i oktober för att flytta ihop med Margot. Mimme berättar för Matts den 18 juli 2010 att hon minns att hon den dagen står på en balkong och ser Åsberg stiga in i en taxi med en resväska. Hon är nio år och inser inte att han åker för att aldrig återvända. Kvar i ett skåp i hallen finns grafik, teckningar, och negativ. Efter uppbrottet flyttar Mimme till Kaja i Vallentuna och Lisa börjar arbeta på Svenskt Tenn. I november lämnas Sven, nu kallad Thomas, med hjälp av Lis Asklund (1913–2006), bort till sin

kommande adoptivmamma, sjuksköterskan Elsa Hagblom (1900–96). Lisa återsåg Thomas Hagblom (f. 1944) på sin 92-årsdag den 6 april 2005. Mimme återser Åsberg en sista gång, hon tror att det är sent 1944. Mimme presenteras för Margot och hon har med sig en docka som hon leker med på golvet i Åsbergs nya hem. Det är först något år senare som Mimme inser att Åsberg och Lisa är skilda. 35: Dead Herb, 1944 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 140/1948, etching on paper, 18.4×11.8 cm. Purchased with funding from the Grant for Repurchasing Works by Swedish Artists, 1948. Edition: 110 numbered prints. According to Martling, this work was distributed through the sales organisation Grafik och Skulptur [Prints and Sculpture] in 1948. The infant Sven suffered from eczema and was treated at Södersjukhuset hospital. Åsberg left Lisa in October 1944 and moved in with Margot. On 18 July 2010, Mimme told Matts that she recalled standing on a balcony and watching Åsberg get into a taxi with a suitcase. She was nine and realised he was leaving for good. Left behind in a cupboard were prints, drawings and negatives. After the separation, Mimme moved in with Kaja in Vallentuna and Lisa began working at the interior design shop Svenskt Tenn [Swedish Tin]. In November, Sven, now called Thomas, was taken, with help from Lisa’s friend, Lis Asklund (1913–2006), to his future adoptive mother, the nurse, Elsa Hagblom (1900– 1996). Lisa did not meet Thomas Hagblom (b. 1944) again until her 92nd birthday on 6 April 2005. Mimme recalls seeing Åsberg for the last time at the end of 1944. At that time, she was introduced to Margot, and she remembers sitting on the floor playing with her doll in Åsberg’s new apartment. It was only a year or so later that Mimme realised that her mother and father had divorced.


36: Fiskaren, 1946 Förstålad etsad kopparplåt med skellack på tryckytan, skyddsomslag i form av ett provtryck, 10,9×8,3 cm. Korresponderar mot MOM/2007/207, etsning på papper, 10,6 × 7,8 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: 300 ex. ”Plåten ingår som försättsplansch i bibliofilupplagen […] av Waltons & Cottons bok Den fulländade fiskaren 1946.” (Martling). Lis Asklund presenterar Lisa för professor Erik Lönnroth (1910–2002). Lars Lönnroth (f. 1935), Eriks äldste son, skriver i sin biografi från 2010: ”Lisa var sedan lång tid tillbaka en nära vän till min moster Lis Asklund, den sedermera folkkära socialrådgivaren, som hade sammanfört henne med pappa i sitt hem på Söder någon gång i mitten av 40-talet. Där hade de två förälskat sig i varandra och slutligen blivit ett par bakom mammas rygg med mosters välsignelse och medverkan.” Åsberg skriver vid mitten av 1940-talet en liten text om sitt konstnärskap: ”När jag nu åter bosatt i Stockholm sitter och skriver detta skulle jag vilja framhålla som de för mig mest betydelsefulla upplevelserna: bildminnena från Kirgisstäppen (oändlighetsperspektivet), finskt insjölandskap samt Sörmland och havet.”

36

36: The Fisherman, 1946 Steel-faced etched copper plate with shellac on the print surface, protective wrapper consisting of a proof, 10.9 × 8.3 cm. Corresponds to print MOM 2007/207, etching on paper, 10.6×7.8 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition: 300 prints. Martling writes that “The print is included as a flyleaf illustration in the bibliophile edition […] of Walton & Cotton’s book Den fulländade fiskaren (The Complete Angler) from 1946.” Around this time, Lis Asklund introduced Lisa to Professor Erik Lönnroth


(1910–2002). Erik’s eldest son, Professor Lars Lönnroth (b. 1935), writes in his 2010 biography that “Lisa had been a close friend for many years of my aunt, Lis Asklund, who later became a popular advisor on social issues. Lis had introduced her to Father sometime in the mid 1940s at her home on Södermalm in Stockholm, where they fell in love and eventually had an affair behind my mother’s back, with my aunt’s approval and assistance.” In the mid 1940s, Åsberg wrote a short text about his artistic oeuvre which mentioned: “Now I am living in Stockholm again, and as I sit writing this, I wish to emphasise the experiences that have been the most important to me: visual memories from the Kirgiz steppe (the infinite perspective), the Finnish lake landscape, and Sörmland and the sea.”

37: Skärgård, 1947 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 19,8 × 9,6 cm. Korresponderar mot MOM/2007/202, etsning på papper, 19,2 × 9,2 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. Åsberg gifter sig med Margot den 2 december 1947. Henry David Thoreaus Skogsliv i Walden ges ut med Åsberg som illustratör. Den 18 juli 2010 berättar Mimme för Matts att hon minns att hon och Lisa åker till Nationalmuseum för att sälja några av Åsbergs teckningar till kung Gustaf VI Adolf. Speciellt kommer Mimme ihåg ett självporträtt i blyerts av Åsberg. Det är Jungmarker som agerar mellanhand och Mimme tror sig veta att kungens handsekreterare friherre Carl-Fredrik Palmstierna (1903–1993 ) var närvarande. Pengarna från försäljningen finansierar Mimmes första år som elev på internatet Viggbyholmsskolan 1947. Året efter gifter sig Lisa med Erik Lönnroth och flyttar till Uppsala.

37


37: Archipelago, 1947 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 19.8×9.6 cm. Corresponds to print MOM 2007/202, etching on paper, 19.2 × 9.2 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. Åsberg married Margot on 2 December 1947. The same year, Thoreau’s Walden was published in Swedish with illustrations by Åsberg. On 18 July 2010, Mimme told Matts that she recalled going to the Nationalmuseum with Lisa to sell a few of Åsberg’s drawings to the King Gustaf VI Adolf collection. Mimme especially remembered a self-portrait in pencil by Åsberg. Jungmarker acted as intermediary, and Mimme distinctly remembered that the King’s private secretary, Baron Carl-Fredrik Palmstierna (1903–1993), was present. The money from the sale paid for Mimme’s first year at the Viggbyholmsskolan boarding school in 1947. The following year, Lisa married Erik Lönnroth and moved to Uppsala.

40: Skärgårdsbild, 1950 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 687/ 1952, 19,8×15,7 cm, donerat av FiB:s konstklubb 1952. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:38). Sedan 1949 bor Åsberg och Margot i en ateljélägenhet på Finnbergsvägen 52 i Nacka. Samma år producerar Åsberg två färglitografier för FiB:s konstklubb. De har nummer 38 och 39 i Martlings verkförteckning över Åsbergs grafik. 40: Skerries View, 1950 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 687/1952, 19.8×15.7 cm. Donated by the FiB’s Art Club in 1952. Edition: two states plus 310 numbered prints. From 1949, Åsberg and Margot lived in an apartment with a studio on Finnbergsvägen 52 in

Nacka. That year, Åsberg produced two colour lithographs for the FiB’s Art Club. They are numbers 38 and 39 in Martling’s list of prints by Åsberg.

41: Fjärilslek, 1952 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot NMG 108/1954, etsning på papper, 24,5×17,3 cm. Inköpt från ”Konst AB Färg och Form, Sthlm” 1954. Enstaka tryck innan plåten förstålades. Upplaga: två état samt 310 numrerade för FiB:s konstklubb (FiB:85) 41: Playing Butterflies, 1952 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 108/1954, etching on paper, 24.5×17.3 cm. Purchased from gallery Färg och Form in 1954. A few impressions were taken prior to steel-facing, edition: two states, plus 310 numbered prints for the FiB’s Art Club (FiB:85).

42: I havsbandet, 1953 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position är okänd. Korresponderar mot NMG 318/1954, 24,6 ×19,8, donerat av FiB:s konstklubb 1954. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:107), enstaka tryck innan plåten förstålades. NMG 109/1954, 24,6 × 19,8 cm. Inköpt från ”Konst AB Färg och Form, Sthlm”, 1954. Åsberg får FiB:s konstklubbs stora stipendium 1953. Lisa säljer fyra etsningar och nio teckningar till Nationalmuseum för sammanlagt 1475 kr. Margot föder


dottern Ann-Charlotte på Nacka sjukhus 1953. Åsberg sover själv på en bäddsoffa i ateljédelen av lägenheten, Margot och Ann-Charlotte i sovrummet. En ateljé hyrs på Finnbergsvägen 50 och Åsberg sover i den ibland. Året efter anländer ett brev underskrivet den 26 april 1954, ”Kongl. Academien för de Fria Konsterna kallar medelst detta Bref Konstnären Stig Åsberg med de rättigheter och skyldigheter Kongl. Maj:ts Academien Nådigast gifne Statuter och Privilegier föreskrifva.” Åsberg utses som ledamot i Konstakademien. Senare till ”klubbmästare”. Som sådan ansvarar Åsberg för akademiens fester och middagar.

43: Malinga, 1953 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 110/ 1954, 20,5 ×19,3 cm. Inköpt från ”Konst AB Färg och Form, Sthlm” 1954. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:141), enstaka tryck innan plåten förstålades. Bladet är en modifikation efter teckningen för omslaget till Artur Lundkvists bok Malinga, 1952 (Martling). Daterat 1954 i Nationalmuseums nämndeprotokoll. 1974 får Matts Malinga, 147/310, av en vän från Lidköpings FNL-grupp efter att han berättat att etsningen, som hängde hemma hos hennes mor var gjord av hans morfar.

42: In the Archipelago, 1953 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to NMG 318/1954, 24,6× 19,8 cm. Donated by the FiB’s Art Club in 1954. NMG 109/1954, 24.6×19.8 cm, was purchased from gallery Färg och Form in 1954. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:107). In 1953, Åsberg received the major annual grant from FiB’s Art Club. Lisa sold four etchings and nine drawings to the Nationalmuseum for a total of 1,475 SEK. In the same year, Margot gave birth to a daughter, Ann-Charlotte, at Nacka hospital. Åsberg slept alone on a sofa bed in the studio part of the apartment, while Margot and Ann-Charlotte slept in the bedroom. A new studio was rented in the same building, on Finnbergsvägen 50, and Åsberg sometimes slept there. The following year, he received a letter, dated, 26 April 1954, which read: “The Royal Academy of Fine Arts hereby summons the Artist Stig Åsberg in accordance with the rights and Gracious Statutes prescribed by His Majesty’s Academy.” Accordingly, Åsberg was appointed a member of the Royal Academy of Fine Arts. Later, he was also made ‘Sergeant-at-Arms’. In this capacity, Åsberg was responsible for the Academy’s festivities and dinners.

43: Malinga, 1953 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 110/1954, 20.5 ×19.3 cm. Purchased from gallery Färg och Form in 1954. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:141), a few prints prior to steel-facing. According to Martling, the print is a modification of Åsberg’s drawing for the cover of Artur Lundkvist’s 1952 collection of short stories, entitled Malinga. In the minutes of a Nationalmuseum board meeting, it is dated 1954. In 1974, Matts was given Malinga 147/310, by a friend from the Viet Cong solidarity group in Lidköping, after telling her that the etching on the wall of her mother’s home was by his grandfather.

44: Kustlandskap, 1955 Plåtens nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 152/1959, etsning på papper, 15,5× 9,4 cm, donerat av Föreningen Nationalmusei Vänner 1959. Upplaga: femtio numrerade ex samt ett antal onumre-


rade tryck. 1955 får Åsberg Prins Eugen-medaljen. Mimme träffar Olle Leiderstam (1923–2006) och de blir ett par. 44: Coastal Landscape, 1955 The current location of the copper plate is unknown. Corresponds to print NMG 152/1959, etching on paper, 15.5×9.4 cm. Donated by the Friends of the Nationalmuseum in 1959. In 1955, Edition: fifty plus an unknown quantity of unnumbered prints. Åsberg received the Prince Eugen medal. Mimme met Olle Leiderstam (1923–2006) and they became a couple.

45: Höstnatt, 1955 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position är okänd. Korresponderar mot blad NMG 408/ 1955, etsning på papper, 22,6 ×15,1 cm, donerat av FiB:s konstklubb 1955. Upplaga: två état samt 310 numrerade blad (FiB:169), enstaka tryck innan plåten förstålades. 45: Autumn Night, 1955 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 408/1955, etching on paper, 22.6×15.1 cm. Donated by the FiB’s Art Club in 1955. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:169), a few impressions were taken prior to steel-facing.

46: Natt vid havet, 1955 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 409/ 1955, etsning på papper, 25,6×17,4 cm, donerat av FiB:s

konstklubb 1955. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:188), enstaka tryck innan plåten förstålades. 46: Night By the Sea, 1955 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 409/1955, etching on paper, 25.6 ×17.4 cm. Donated by the FiB’s Art Club 1955. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:188), a few impressions were taken prior to steel-facing.

47: Försommar, 1956 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 421/ 1957, etsning på papper, 19,6×9,8 cm, donerat av FiB:s konstklubb 1957. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:216), enstaka tryck innan plåten förstålades. Mimme och Olle gifter sig och den 22 april 1956 föds sonen Matts på barnbördshuset i Göteborg. 47: Early Summer, 1956 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 421/1957, etching on paper, 19.6 × 9.8 cm. Donated by the FiB’s Art Club 1957. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:216), a few impressions prior to steel-facing. Mimme and Olle got married and Matts was born on 22 April 1956 at the maternity hospital in Gothenburg.

48: Vinteroffer, 1956 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position är okänd. Korresponderar mot blad NMG 422/


1957, etsning på papper, 13,4 ×19,6 cm. Bladet är donerat av FiB:s konstklubb 1957). Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:225), enstaka tryck innan plåten förstålades. 48: Winter Sacrifice, 1956 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 422/1957, etching on paper, 13.4 ×19.6 cm. Donated by the FiB’s Art Club 1957. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:225), a few impressions prior to steel-facing.

49: Kvinna med fåglar, 1957 Förstålad etsad kopparplåt, 21,4 ×14,5 cm. Korresponderar mot MOM/2007/203, etsning på papper, 21,1× 14,3 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. 49: Woman with Birds, 1957 Steel-faced etched copper plate, 21.4 ×14.5 cm. Corresponds to print MOM 2007/203, etching on paper, 21.1×14.3 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown.

50: Grekiskt landskap, 1957 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 423/ 1957, etsning på papper, 23,6×15,4 cm, donerat av FiB:s konstklubb 1957. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:263), enstaka tryck innan plåten förstålades.

49


50: Greek Landscape, 1957 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 423/1957, etching on paper, 23.6 ×15.4 cm. Donated by the FiB’s Art Club in 1957. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:263), a few impressions were taken prior to steel-facing.

51: Karlavagnen, 1957 Plåten köptes av FiB:s konstklubb och dess nuvarande position okänd. Korresponderar mot blad NMG 285/ 1964, etsning på papper, 27,4×16,8cm, donerat av FiB:s konstklubb 1957. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:272), enstaka tryck innan plåten förstålades. 51: The Big Dipper, 1957 The copper plate was purchased by the FiB’s Art Club and its current location is unknown. Corresponds to print NMG 285/1964, etching on paper, 27.4 ×16.8 cm. Donated by the FiB’s Art Club 1957. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:272), a few impressions were taken prior to steel-facing.

52: Atomålder, 1958 Förstålad etsad kopparplåt, 14,2 × 23,9 cm. Korresponderar mot blad NMG 81/1959, etsning på papper, 13,7× 23,7 cm, donerat av FfGK 1959. MOM/2007/ 220, etsning på papper, 13,8 × 23,7 cm och MOM/2007/ 221, 13,9×23,9 cm, daterade 1959. Donerade av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: 320 onumrerade ex. ”Plåten inköpt av Föreningen Grafisk Konst, årsportfölj 1959” (Martling). Mimme och Olle skiljer sig och Matts flyttar med Olle till hans mor, Ester Leiderstam (1894–1969), i

Grödinge. Mimme gifter sig med Lars Gillis Larsson (1929–2012). Åsberg skriver, i ett brev som Ann-Charlotte har i sin ägo, till sin far Theodor Åsberg (1881–1966) nyårsafton 1958. ”För övrigt är jag igång med tecknande av frimärken igen. Werner von Heidenstam är redan klar och Anders Zorn och Gustaf Fröding kommer jag göra arbeten till under året. Möjligen tillkommer Hjalmar Branting om inte socialdemokraterna anse sig vilja ha en partitrogen konstnär till arbetet. Vad Mimmi [Mimme] angår vill jag tillägga att jag inte har kontakt med henne.” 52: Atomic Age, 1958 Steel-faced etched copper plate, 14.2 × 23.9 cm. Corresponds to print NMG 81/1959, etching on paper, 13.7 × 23.7 cm. Donated by the FfGK in 1959. MOM/2007/220, etching on paper, 13.8 × 23.7 cm, and MOM/2007/221, 13.9 × 23.9 cm, dated 1959. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition: 320 unnumbered prints. “Plate purchased by Föreningen Grafisk Konst, annual portfolio 1959” (Martling). Mimme and Olle divorced and Matts moved with Olle to live with his mother, Ester Leiderstam (1894– 1969), in Grödinge. Mimme married Lars Gillis Larsson (1929– 2012). In a letter owned by Ann-Charlotte, Åsberg writes to his father, Theodor Åsberg (1881–1966) on New Year’s Eve 1958, reporting that: “I have also started drawing stamps again. Werner von Heidenstam is already completed, and I’ll be working on Anders Zorn and Gustaf Fröding this coming year. Possibly Hjalmar Branting will be added, unless the Social Democrats want an artist who is loyal to the party. As for Mimmi [sic], I must add that I have no contact with her.”

53: Havsvik, 1959 Förstålad etsad kopparplåt, 24,8×18,1. Korresponderar mot blad NMG 81/1960, etsning på papper, 24,4×18 cm,


52


donerat av FfGK 1964. MOM/2007/226, 24,1×17,9 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. ”Plåten inköpt av Föreningen Grafisk Konst, årsportfölj 1960” (Martling). Upplaga: 320 onumrerade ex samt tio numrerade som sannolikt är tryckta innan plåten förstålades. Mimmes son Niklas föds och hon skiljer sig från Larsson. Olle och Matts flyttar till Mimme och Niklas i torpet Hagalund, Kinna. 53: Cove, 1959 Steel-faced etched copper plate, 24.8 ×18.1 cm. Corresponds to print NMG 81/1960, etching on paper, 24.4×18 cm. Donated by FfGK in 1964. MOM/2007/226, 24.1×17.9 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. “Print purchased by Föreningen Grafisk Konst, annual portfolio, 1960” (Martling). Edition: 320 unnumbered prints and ten numbered, the latter probably printed before the plate was steel-faced. The same year, Mimme’s son, Niklas, was born and she divorced Larsson. Olle and Matts moved in with Mimme and Niklas in a cottage at Hagalund in Kinna.

54: Fjäril med orkidé, 1959 Etsad kopparplåt, skyddsomslag i form av ett provtryck, 25,1×18,2 cm. Upplagan okänd. Åsberg fyller 50 år 22 oktober och med anledning därav blir han intervjuad i DN och Svenska Dagbladet.

53

54: Butterfly with Orchid, 1959 Etched copper plate, protective wrapper consisting of a proof, 25.1×18.2 cm. Edition unknown. Åsberg celebrated his 50th birthday on 22 October and was interviewed on the occasion by the newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet.


55: Heroisk idyll, 1960 Förstålad etsad kopparplåt, 25,1×18,1 cm. Korresponderar mot blad NMG 338/1964, etsning på papper, 24,6× 17,2cm, donerat av FiB:s konstklubb 1964. MMO/2001/ 225, 24,8 ×17,7 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: två état samt 310 numrerade (FiB:330), enstaka tryck innan plåten förstålades. Olle flyttar. Mimmes son Niklas adopteras bort och Matts flyttar tillbaka till sin farmor. Åsbergs ateljé har utsikt över Finnboda varv, över Stockholms inlopp och mot Gamla Stan. Den ligger vägg i vägg med en likadan lokal som Sven X-et Erixson (1899–1970) använder som sitt lager. Den 13 maj 2010 skickar Ann-Charlotte e-post till Matts från sitt hem i Fort Lauderdale, Florida: ”Jag kan skicka dig en ritning av ateljén från mitt minne. Jag har ett väldigt bra bildminne och kommer precis ihåg hur möblerna stod, färger och textilier, till och med vad som fanns i de två skåpen som stod där. I ett blått smalt skåp med tre hyllor hittade jag, under en stor låda pastellkritor som jag fick rita med, ett brev från Mimme. Det var första gången jag fick veta att jag hade en syster. Jag var nog i 8-årsåldern då.” Den 14 maj anländer ritningen över ateljén till Matts som en bilaga i ett e-brev.

54

55: Heroic Idyll, 1960 Steel-faced etched copper plate, 25.1×18.1 cm. Corresponds to print NMG 338/1964, etching on paper, 24.6×17.2 cm. Donated by the FiB’s Art Club in 1964. MMO/2001/225, 24.8 ×17.7 cm, was donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition: two states, plus 310 numbered prints (FiB:330), a few impressions were taken prior to steel-facing. The same year, Olle moved out and Mimme’s son, Niklas, was given up for adoption. Matts moved


back to live with his paternal grandmother. Åsberg’s studio had a view of Finnboda shipyard, the Stockholm inlet and Gamla Stan. It was next door to similar premises used for storage by the artist, Sven X-et Erixson (1899–1970). On 13 May 2010, Ann-Charlotte sent an email to Matts from her home in Fort Lauderdale, Florida, saying: “I could send you a drawing of the studio made from memory. I have a very good visual memory and recall the exact position of the furniture, the colours and textiles, even what was in the two cupboards that stood there. In a blue, narrow cupboard with three shelves, under a large box of pastel crayons that I was allowed to draw with, I found a letter from Mimme. That was how I found out I had a sister. I guess I was about 8 years old.” On 14 May, Matts received the studio drawing as an email attachment.

55

56: Coleridge in memoriam, 1963 Etsad kopparplåt, 25,1×19,1 cm. Upplaga: trettio numrerade ex. Åsberg söker tjänsten som professor i grafik på Konstakademin (idag Kungliga Konsthögskolan) men får inte posten. Åsberg ges den kungliga medaljen ”Riddare av Vasaordern”. Samma år kommer Asklunds bok Livsdyrkarna, om ”de litterära torpens tid”, ett minne ifrån en sommarkväll hos Åsberg och Lisa i Hölö: ”Bengt [Gunnar Ekelöf] lutade sig fram, såg bevekande på henne och sade: – Sjung Bellman! Hon skrattade till, lutade sig bakåt, strök undan det långa, blonda håret, kisade mot honom med sina små, sneda ögon, lutade över den rankiga trädgårdsstolen så att hennes stora mage tydligt syntes under klänningen. Jag väcker ungen, skrattade hon. Men efter en stund sjöng hon […] Sven [Stig] kisade under kepsskärmens skugga mot henne och det kom ett fint, vekt leende vid hans läppar, som hela tiden dröjde kvar under hennes sång. […] Lotten [Lisa] sjöng:


’Liksom en herdinna, högtidsklädd [… och svalan flög långt in i saln]’.” Omkring 1960–61 träffar Mimme Sven Hugo Palmqvist (1908–1994) och föder sin tredje son Sven Hugo sommaren 1961. Hon gifter sig med Palmqvist 1962 och hennes fjärde son Stig föds 1963. Samma år flyttar Matts med sin far till Göteborg och sedan till sommaren tillbaka till Mimme som bor med Palmqvist på Storeli, Örby, Kinna. Till julen flyttar Matts tillbaka till farmor igen. Året efter adopteras Sven Hugo och Stig bort. Åsberg ställer ut på Färg och Form för andra gången. Han tycker mycket illa om att delta på sina egna vernissager och undviker dem konsekvent. Ann-Charlotte minns att han den här gången känner sig tvungen eftersom kungen annonserat sitt besök. Han stannar på kontoret fram tills kungen med följe gör sin entré. Harry Martinson skriver förordet till katalogen: ”Han frågar alltid naturen om något, i synnerhet om dess grymhet, dess oändliga likgiltighet om kryp och gräs, dess enormt varierade hyckleri (som i naturen har formen av tusen instinktmönster där utelämnad värnlöshet och stigande dödslist blandas).” Ett citat utan hänvisning finns tryckt i den ovan nämnda katalogen, precis ovanför verkförteckningen: ”between an open window and a dead body on a summer’s day”. Eventuellt kommer citatet från Virginia Woolf (The Common Reader. Second Series) som här felciterar Thomas De Quincey (1785–1859): ”De Quincey wishes us to receive; the golden fullness of life; the pomps of the heaven above; the glory of the flowers below, as he stands ’between an open window and a dead body on a summer’s day’.”

56


56: Coleridge in Memoriam, 1963 Etched copper plate, 25.1×19.1 cm. Edition: thirty numbered prints. Åsberg applied for a professorship in print-making at the Royal Academy of Fine Arts (now the Royal Institute of Art), but did not get the job. Åsberg was awarded the royal medal ‘Knight of the Order of Vasa’. The same year, Asklund published his book, Livsdyrkarna, about “the era of the literary cottages”, which contained a memory of Åsberg and Lisa in Hölö: “Bengt [Gunnar Ekelöf] leaned forward, looked beseechingly at her and said, ‘Sing Bellman!’ she laughed, leaned back, smoothed away a strand of her long, blonde hair, squinted at him with her small, slanting eyes, leaned over the rickety garden chair so her large belly showed distinctly under her dress. It’ll wake up the kid, she laughed. But, after a while, she began singing […] Sven [Stig] squinted at her from under the shade of his cap and a fine, gentle smile spread over his lips and remained for as long as she was singing. […] Lotten [Lisa] sang: ‘Like a Shepherdess in her Finery [… and Into the Room Swallows Flew]’.” In 1960–61, Mimme met Sven Hugo Palmqvist (1908–1994) with whom she had her third son, Sven Hugo, in the summer of 1961. She married Palmqvist, and her fourth son, Stig, was born in 1963. That year, Matts moved with his father to Gothenburg, and then, in the summer, returned to Mimme, who was living with Palmqvist at the cottage Storeli in Örby, Kinna. At Christmas, Matts moved back in with his grandmother. The following year, Sven Hugo and Stig were given up for adoption. Åsberg exhibited at Färg och Form for a second time. He disliked attending his own previews and consistently avoided them. Ann-Charlotte recalls that he felt obliged to attend this time, since the King had said he was coming. He stayed in the office until the King arrived with his entourage. Harry Martinson writes in the foreword to the catalogue: “He always asks nature about something, particularly about its cruelty, its infinite indifference to bugs and grass, its enormously varied bigotry (which, in nature, takes the form of thousands of instinctive patterns, blending vulnerable defencelessness and increasing ploys against death).” An un-attributed quotation is printed in the aforementioned catalogue, just above the list of works, which

reads: “between an open window and a dead body on a summer’s day”. This could be from Virginia Woolf (1882–1941) (The Common Reader: Second Series), who misquotes Thomas De Quincy (1785–1859): “De Quincy wishes us to receive; the golden fullness of life; the pomps of the heaven above; the glory of the flowers below, as he stands ‘between an open window and a dead body on a summer’s day’.”

A11: Capri II, ca 1965 Etsad kopparplåt, 25×18 cm. Korresponderar mot MOM/ 2007/208, etsning på papper, förhöjd med blyerts, 24,6317,6 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplagan okänd. Bladets titel tyder på att den fick titeln efter Capri från 1968. Matts bor hos sin farmor igen och flyttar i augusti till Olle i Lidköping. På ritningen över Åsbergs ateljé som Ann-Charlotte har gjort och skickat till Matts ser man att sängen är placerad till vänster innanför dörren. På ett nattduksbord står en radio. Till höger om dörren finns en bokhylla i bordshöjd med en telefon på. Bredvid står en fåtölj. Ett arbetsbord med en hög ”barstol” är placerat vid ett av fönstren. Ett par skåp finns också i ateljén samt en skärm som döljer lagret av syror som används för att bita kopparplåtarna. A11: Capri II, ca. 1965 Etched copper plate, 25×18cm. Corresponds to print MOM 2007/ 208, etching on paper, 24.6×17.6 cm. Donated by Ann-Charlotte Reilly in 2007. Edition unknown. Matts was living with his grandmother again and moved to Olle in Lidköping in August. In the drawing of Åsberg’s studio that Ann-Charlotte made and sent to Matts, the bed is placed left of the door. There is a radio on the bedside table. To the right of the door is a bookshelf of table


height with a telephone on top. Next to it is an armchair. A work table with a tall ‘bar stool’ is standing by one of the windows. A couple of cupboards are also in the studio, and a screen hides the acids that were used for biting the copper plates.

57: Sommarkväll, 1966 Plåten ägs av Thomas Hagblom, Ingarö, etsad koppar plåt, 24,6×17,6 cm, gåva från Ann-Charlotte. Upplagan okänd. Matts flyttar som fosterbarn till Märta (f. 1943) och Lars Erik Fridén (1937–2001) i Gillstad, Lidköping. Den 10 november 1967 skriver Åsberg ett brev som skickas express till Jungmarker på Nationalmuseum. Med som bilaga finns en fotografisk förlaga av hans förslag till frimärke som föreställer kung Gustaf VI Adolf. Åsberg upprörs över att märket inte planeras komma ut i B-valör och därför i en mindre upplaga. Han har inte fått betalt och anar att kungen inte kan påverka beslutet eftersom det bestäms av ”ett statligt verk, som har en socialdemokrat som chef”. Brevet signeras med ”Vännen Stig” och avslutas med ”Ps. Valören 50 är fel, och är helvete för stor, men när jag ritade märket var det än inte bestämt vilka valörer märket skulle ha. Om du hinner så vore jag tacksam för om du slog en signal och talade om att brevet kommit fram. Det kan ha sina risker att skicka iväg sådana här fotografier. Ds.”

A11

57: Summer Evening, 1966 The copper plate is owned by Thomas Hagblom. Etched copper plate, 24.6×17.6 cm, given as a gift by Ann-Charlotte Reilly. Edition unknown. Matts was sent as a foster child to live with Märta (b.1943) and Lars Erik Fridén (1937–2001) in Gillstad, Lidköping.


On 10 November 1967, Åsberg wrote a registered letter to Jungmarker at the Nationalmuseum. He enclosed a photograph of his draft for a stamp portraying King Gustaf VI Adolf. In this letter, he expressed his outrage that he had not yet been paid and that the stamp would not be used for second-class post and would, therefore, be printed in a much smaller edition. He suspected that the King could not influence the decision since it was determined by “a government office with a Social Democrat as its director”. Åsberg did not expect any help from Jungmarker; rather he hoped for moral support and aimed to give his friend “an orientation of a most unpleasant story”. The letter ended with “PS the denomination 50 [öre] is wrong, and too damn big, but when I drew the stamp it had not been decided what denominations it would have. […] I would be grateful if you could give me a call and let me know that you have received the letter. There are risks involved in sending photographs like these. Yours.”

58: Capri, 1966 Etsad kopparplåt, 25,1×16,8 cm. Korresponderar mot MOM/2007/203, etsning på papper, förhöjd med blyerts, 24,8 ×16,6 cm, donerat av Ann-Charlotte Reilly 2007. Upplaga: trettio numrerade ex. Bladet är gjort efter ett fotografi taget av Margot och som tillsammans med Sommarkväll är Åsbergs sista grafiska verk (Martling). Den 1 juni 1968 tilldelas Åsberg ”statlig konstnärsbelöning” (konstnärslön). Samma år, den 28 juli, dör Åsberg av en överdos av sömnmedel i sin ateljé på Finnbergsvägen 50. Vid begravningen den 8 augusti håller ”Preses i Kungliga Akademien För De Fria Konsterna” professor Paul Hedqvist (1895–1977) tal: ”Vi böja nu våra huvuden i varm uppskattning och tacksamhet för hans insatser och arbete inom akademien. Vi böja våra huvuden även inför

58


hans konstnärskap, som förvisso kommer att överleva den tid inom vilken den föddes och utvecklades. Och sist men inte minst tacka vi honom för hans tillgivenhet och vänskap särskilt mot dem, med vilka han kände sig befryndad. I erinran härom lägger vi vid hans grift den akademiska lager, han så väl förtjänat.” 58: Capri, ca 1966 Etched copper plate, 25.1×16.8 cm. Corresponds to print MOM 2007/203, etching on paper, 24.8 ×16.6 cm. Donated by AnnCharlotte Reilly in 2007. Numbered edition of thirty. The print is made after a photograph taken by Margot; this and Summer Evening are Åsberg’s last prints (Martling). On 1 June 1968, Åsberg was granted a ‘national artist’s reward’ (an artist’s salary) by the Swedish Government. On 28 July 1968, Åsberg died of an overdose of sleeping pills in his studio on Finnbergsvägen 50. At the funeral on 8 August, the President of the Royal Academy of Fine Arts, Professor Paul Hedqvist (1895–1977), said: “We bow our heads in warm appreciation and thanks for his contribution and work within the Academy. We also bow our heads before his artistic oeuvre, which will live beyond the time in which it was born and blossomed. And last, but not least, we thank him for his affection and friendship, especially towards those with whom he felt a kinship. In memory of this, we lay on his grave the academic laurels he so well deserved.”

Åsbergs tre barn Mimme, Thomas och Ann-Charlotte träffar varandra för första gången i samband med bouppteckningen. Den 20 september 1968 skickas ett brev från A.G Lundins koppartryckeri till Margot. ”Under en följd av år har undertecknad ombesörjt tryckningen av Konstnär Stig Åsbergs etsningar. Jag har också på Konstnärens begäran haft de etsade plåtarna i mitt förvar. I samband

med Konstnärens död, överlämnade[s] plåtarna (21 st) till fru Margot Åsberg, har jag på hennes begäran gjort en tryckeriteknisk granskning av plåtarna. Jag har därvid konstaterat att samtliga plåtar visar tecken på förslitning. Därest Konstnär Stig Åsbergs höga fordringar på kvalitet skall vidmakthållas, kan tillfredställande tryck ej tagas på 14 stycken plåtar. En upplaga på 8–10 exemplar [kan] göras på 7 stycken plåtar. Högaktningsfullt A. Lindblom.”Åsbergs goda vän sedan sent 1920-tal, konstnären Edvin Öhrström (1906–1994), håller ett tal till Åsbergs minne på konstakademins möte den 30 september 1968. Ett citat som rör Hölötiden: ”Efter de svåra, oroliga, världsfrånvarande åren slog naturen över honom. Han upplevde den oerhört starkt, nästan som en dröm.” 1972 återser Matts Mimme efter nio år och hon introducerar honom för Åsbergs arbeten. 1977 flyttar Matts till Stockholm för att börja sin konstutbildning. Under perioden 1978–1995 arbetade Matts periodvis deltid på posten i Stockholm, först vid ”Stockholm 1” sedan vid ”Stockholm Klara”. En av hans arbetsledare var Thomas Hagblom. Då visste de ingenting om varandras bakgrund. I samband med att Göran Martlings bok publicerades 2003 visar Grafikens Hus en utställning av Åsbergs arbeten. Matts reser till vernissagen med Mimme. När Matts och Thomas får syn på varandra frågade de båda – ”vad gör du här?”Så uppdagas det att Åsbergs barnbarn Matts, hans syster Gunnel Gustafsson (1919–2012), sonen Thomas och döttrarna Mimme och Ann-Charlotte alla var där för Åsbergs skull – de dricker kaffe och betraktar hans landskap tillsammans.


Den 16 mars 2007 besöker Ann-Charlotte och Matts Moderna Museet för att överlämna trettiofem koppar plåtar och trettio grafiska blad av Åsberg. Ann-Charlotte erbjuder museet en donation och Matts har förmedlat kontakten. Den 22 maj 2007 beslutar museet på inköpsmöte, ledd av dess direktör, Lars Nittve (f. 1953), att ta emot de grafiska bladen men inte plåtarna (MM beslutsprotokoll nr 4/2007). De återlämnas och deponeras i Matts ateljé. På Moderna Museet, Stockholm (Modernautställningen 2010) visar Matts Åsbergs plåtar som en del av sitt verk Och svalan flög långt in i saln, 2010, som doneras till Moderna Museet påföljande år. Vid inköpsmöte, den 5 maj 2011, tar museet emot installationen tillsammans med tio verk skänkta av andra donatorer. Värdet uppges (bilaga ett till MM beslutsprotokoll nr 3/2011) till 178 000 SEK. Registreringsnumret blir MM/2011/47. Den 23 januari 2012 signerar museets chef, Daniel Birnbaum (f. 1963), tre brev som skickas till Ann-Charlotte, Matts och Galleri Andréhn-Schiptjenko och som lyder: ”Moderna Museet har med stor tacksamhet mottagit: Och svalan flög långt in i saln, 2010 av Matts Leiderstam. Som gåva av Ann-Charlotte Reilly, Matts Leiderstam och Andréhn-Schiptjenko.” Åsberg’s three children – Mimme, Thomas and Ann-Charlotte – met for the first time in connection with the inventory of the estate. On 20 September 1968, a letter was sent to Margot from the printing company, A. G. Lundins koppartryckeri, which read: “For a number of years, the undersigned has managed the printing of Artist Stig Åsberg’s etchings. At the request of the Artist, I

have stored the etched plates. On the occasion of the Artist’s death, the plates (21) were transferred to Mrs Margot Åsberg, and I have, at her request, inspected the printability of the plates. I have thereby noted that all plates show signs of wear. If we wish to maintain Artist Stig Åsberg’s high demand for quality, satisfactory prints cannot be obtained from 14 of the plates. An edition of 8–10 impressions [could be] made from 7 plates. Yours respectfully A. Lindblom.” Åsberg’s close friend since the late 1920s, the artist, Edvin Öhrström (1906–1994), gave a commemorative speech at the meeting of the Royal Academy on 30 September 1969, in which he quoted from the Hölö period: “After the difficult, unsettled, secluded years, nature overwhelmed him. Its effect overpowered him, almost like a dream.” In 1972, Matts met Mimme again after nine years, and she introduced him to Åsberg’s works. In 1977, Matts moved to Stockholm and began his art studies. Between 1978 and 1995, Matts periodically worked part-time for the postal service in Stockholm, first at ‘Stockholm 1’ and then at ‘Stockholm Klara’. One of his super visors was Thomas Hagblom. At that time, they knew nothing about each other’s backgrounds. In connection with the publication of Martling’s book in 2003, Grafikens Hus [The Centre for Fine Art Printmaking] in Gripsholm organised an exhibition of Åsberg’s work. Matts travelled to the opening with Mimme. When Matts and Thomas saw each other, both asked, “What are you doing here?” It emerged that Åsberg’s grandchild, Matts, Åsberg’s sister Gunnel Gustafsson (1919–2012), his son Thomas and his daughters, Mimme and Ann-Charlotte, had all come to see Åsberg’s work. They had coffee and looked at his landscapes together. On 16 March 2007, Ann-Charlotte and Matts went to Moderna Museet with thirty-five copper plates and thirty prints by Åsberg. Matts had arranged the meeting with the museum, as Ann-Charlotte wanted to donate the works. On 22 May 2007, the museum agreed to accept the prints but not the copper plates [MM minutes no 4/2007 from a board meeting led by the Director, Lars Nittve (b. 1953)]. The copper plates were returned and deposited in Matts’ studio.


At the ‘Moderna Exhibition 2010’ at Moderna Museet, Matts exhibited the copper plates as part of his work Och svalan flög långt in i saln [And into the Room Swallows Flew], 2010, which was donated to Moderna Museet the following year. On 5 May 2011, at a meeting for making decisions on new acquisitions, the museum accepted the installation and ten works given by other donors. According to an appendix to the minutes of the meeting (No 3/2011) the estimated value of the work was SEK 178,000. It was given the registration number MM/2011/47. On 23 January 2012, the Director of the museum, Daniel Birnbaum (b. 1963), signed three letters to Ann-Charlotte, Matts and Gallery AndrehnSchiptjenko, in which he writes: “We would like to convey our warmest gratitude for the generous donation of: Och svalan flög långt in i saln, 2010 by Matts Leiderstam. Donation made in 2011 by Ann-Charlotte Reilly, Matts Leiderstam and Andréhn-Schiptjenko.”

Matts Leiderstam Och svalan flög långt in i saln/ And into the Room Swallows Flew, 2010 Ritningshurts i lärkträ med glastäckta lådor, teckning på kartong, kopparplåtar, etsningar på papper, fotografi, förteckning utskrivet med bläckstråleskrivare på lumppapper/ Drafting chest in larch-tree with glass-covered drawers, drawing on cardboard, copper plates, etchings on paper, photograph, ink-jet printed index on rag paper. Moderna Museet, Stockholm


Och svalan flรถg lรฅngt in i saln/ And into the Room Swallows Flew, Moderna Museet, Stockholm 2010


Tre utskrifter frĂĽn Moderna Museets databas Ăśver samlingen/ Three print-outs from the Moderna Museet collection database


MOM /2011/47 (och svalan flög långt in i saln) MOM /2011/47 (and into the room swallows flew) © 2012 Matts Leiderstam Text Matts Leiderstam Redigering/Editing Peter Samuelsson

Tack till/Thanks to Ann-Charlotte Reilly – Moderna Museet – Andréhn-Schiptjenko – Nationalmuseums arkiv – Ciléne Andréhn, Hans Berge, Annika Gunnarsson, Thomas Hagblom, Karl Haskel, Wilfried Lentz, Fredrik Liew, Maria Lind, Lisa Lönnroth, Peter Lönnroth, Göran Martling, Gertrud Nord, Johanna Norrvik, Cecilia Widenheim, Christina Wiklund, och/and Mimme Åsberg

Översättning/Translation Gabriella Berggren Editering av engelsk översättning/ Editor of English translation Denise Robinson Korrekturläsning av engelsk översättning/ Proof reading of English translation 100% Proof Foto/Photo Per-Anders Allsten, Moderna Museet Stig Åsberg (omslag/cover) Grafisk form/Graphic design Anders Ljungman Tryck/Print Jelgavas Tipogra ¯fija Jelgava, Lettland 2013

ISBN 978-91-637-2030-7 ....../310

Omslag/Cover Fotografi taget i Hölö av/Photograph taken in Hölö by Stig Åsberg 1936


MOM /2011/47 (och svalan flög långt in i saln)  

MATTS LEIDERSTAM