Jaarverslag leiden law school

Page 1

Crossing Borders De Faculteit der Rechtsgeleerdheid in 2017


VooR wo oRD


V ooR wo o RD Crossing Borders

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid laat zich niet graag begrenzen. De groeiende staf noopt tot aanpassingen van het gebouw dat we als kern van de faculteit willen blijven benutten, het Kamerlingh Onnes gebouw. In  werden in gezamenlijkheid mooie plannen ontwikkeld voor een herinrichting van het medewerkersdeel van het gebouw. Door activiteitgericht werken worden medewerkers straks ook uitgenodigd om wat vaker over de grenzen van hun eigen werkplek te kijken. Grensoverschrijding is in veel opzichten een woord dat past bij de faculteit in . Twee werkbezoeken aan vooraanstaande law schools in China hebben geleid tot mogelijkheden voor staff exchanges. Maar liefst vijf medewerkers gingen al naar China om daar voor korte tijd les te geven en aan onderzoek te werken. Ook was er een levendig komen en gaan van studenten en medewerkers van en naar andere landen. Wie het KOG binnenkomt hoort steeds vaker dat er naast Nederlands ook Engels wordt gesproken, een duidelijk teken dat de internationalisering niet stopt bij de grens van het gebouw. Ook studieverenigingen ontwikkelen steeds meer activiteiten voor internationale studenten en voor Nederlandse studenten in de reguliere opleidingen, die ook in eigen land in aanraking willen komen met internationalisering.

Binnen de faculteit werken onderzoekers steeds vaker samen over de grenzen van disciplines heen. Op die manier wordt een brug geslagen tussen juridische expertise en kennis uit andere domeinen. Voor het bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken is dat van groot belang. Het was ook een jaar van visitatie- en accreditatiebezoeken. Met een grenzeloze inzet werden deze bezoeken voorbereid en de resultaten waren prachtig. Van buitenaf werden onze medewerkers ook in het zonnetje gezet, bijvoorbeeld door prijzen en eervolle benoemingen. Ondertussen is de grens van onderwijsvernieuwing nog lang niet bereikt. Met een nieuwe filmstudio in eigen huis hopen we die het komende jaar flink aan te jagen.

Joanne van der Leun Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

3


n ie uw s Belastingontwijking en hoe het anders kan

Vrijwel niemand betaalt graag belasting. Dat geldt niet alleen voor burgers, maar ook voor veel multinationals. Om de winst te maximaliseren stallen sommige bedrijven hun winst in belastingparadijzen. Hoe werkt dit precies? En kan het ook anders? Belastingjuristen Jan Vleggeert, Tanja Bender en hun collega’s gaven in  veelvuldig tekst en uitleg.  Lees er alles over in het dossier Internationaal Belastingrecht: universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/ internationaal-belastingrecht Urban Studies & de faculteit

De Universiteit Leiden heeft in  een nieuw interdisciplinair studieprogramma gelanceerd: Urban Studies. Het is de eerste studie waarvoor vijf faculteiten de handen ineenslaan. De nieuwe Engelstalige bacheloropleiding Urban Studies van de Universiteit Leiden is de eerste bacheloropleiding in Nederland die studenten leert hoe om te gaan met huidige en toekomstige stedelijke vraagstukken. Uniek aan de opleiding is de combinatie van taal en cultuur, sociale wetenschappen, criminologie, ecologie en rechten. De moderne stad heeft mensen nodig die problemen van verschillende kanten kunnen belichten en zo bijdragen aan een oplossing. De opleiding van de Universiteit Leiden gaat in september  van start, is volledig Engelstalig en is toegankelijk voor Nederlandse en internationale scholieren.  Lees meer: universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/ bachelor/urban-studies Visitatie Onderzoek 2017

In  werd de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bezocht door de visitatiecommissie, onder leiding van dhr. Hammerstein. De resultaten van deze onderzoekvisitatie zijn in  gepubliceerd en zeer positief.

4

Burgemeester Lenferink geeft college aan Leidse studenten Jeugdrecht, Bestuursrecht en Strafrecht

Op woensdag  september  heeft Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, een gastcollege verzorgd voor de studenten van de Leidse masters Jeugdrecht, Bestuursrecht en Strafrecht.


Het gastcollege vond plaats in het kader van het vak ‘Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief’. In dit vak leren studenten handhavingsvraagstukken vanuit verschillende rechtsgebieden te benaderen. In een goed gevulde Lorentzzaal stelde burgemeester Lenferink diverse handhavingsvraagstukken aan de orde waarmee hij in zijn dagelijkse werk te maken heeft, waaronder de aanpak van kindermishandeling, de aanpak van overlastgevende jeugd en de handhaving van de openbare orde tijdens de Leidse  oktober-festiviteiten. Lovende woorden van de visitatiecommissie onderzoek

In  werd de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bezocht door de visitatiecommissie, onder leiding van dhr. Hammerstein. De resultaten van deze onderzoekvisitatie zijn in  gepubliceerd en zeer positief. Larissa van den Herik, Vice-Decaan, ‘De visitatie is inderdaad bijzonder goed verlopen, zowel de voorbereidingen als de dagen zelf, en de uitkomst is geweldig. We hebben alle onderzoeksprogramma’s aan de visitatiecommissie gepresenteerd, terwijl sommige nog maar net bestonden na de voortzetting van het enorme programma Multi-Level Jurisdiction in vier separate programma’s. We hebben ons dus behoorlijk kwetsbaar opgesteld. Ik ben er daarom zeer trots op dat het facultaire onderzoek in de volle breedte ongelooflijk goed heeft gescoord, alle programma’s hebben -en gekregen en de programma’s over human rights, internationaal recht en economie/sociaal recht ontvingen zelfs een . Een absolute topscore! Daar zijn we bijzonder blij mee. Maar het meest trots zijn we toch wel op al onze onderzoekers en de geweldig inspirerende onderzoeksfeer die hier heerst. De visitatiecommissie was hier ook erg van onder de indruk. Natuurlijk begrepen zij dat we ons beste beentje voor zetten op  en  oktober jl., toen zij ons bezochten, maar ze zeiden ook: zo’n sfeer, dit enthousiasme, dat kun je niet nabootsen. Dat bestaat ergens of het bestaat niet. En bij ons in Leiden bestaat het!’

The Hague Law Labs

In samenwerking met diverse partners bouwt de afdeling Staats- en bestuursrecht aan projecten in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. In dit kader zijn de The Hague Law Labs ontstaan. Hierin gebruikt men wetenschappelijke kennis op het gebied van administratief en constitutioneel recht voor praktische doeleinden. The Hague Law Labs bestaan uit een bestuursrechtelijk lab en een Constitutioneel Designlab, beide gericht op onderzoek en (voornamelijk postuniversitair) onderwijs. Professor Willemien den Ouden: ‘The Hague Law Labs proberen onderzoekers en praktijkmensen bij elkaar te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen over bestuursrecht en constitutioneel recht.’  Lees meer: bit.ly/JYdsAx Eerste twee Rwandese promovendi in Leiden dankzij het Heineken scholarship

In de maand november  brachten twee Rwandese promovendi een bezoek aan Leiden om een maand fulltime te komen studeren. In totaal werken in Rwanda zeven juristen onder begeleiding van Leidse hoogleraren aan hun proefschrift. Dit project wordt ondersteund door Heineken die gedurende vier jaar twee studiebeurzen per jaar ter beschikking stelt. Dit jaar kwamen Cyridion Nsengumuremyi en FelixAimable Majyambere als eersten naar Nederland. Het onderwerp van het proefschrift van Cyridion Nsengumuremyi is: ‘Protection against Sexting for Rwandan adolescents’ (promotoren prof. Simone van der Hof en prof. Ton Liefaard) en Felix-Aimable Majyambere heeft als onderwerp ‘Multi lingual drafting of legislation’ (promotor prof. Nick Huls en copromotor dr. Carel Smith).

5


Opening Wijnhaven, Den Haag

Voor de Haagse faculteit Governance and Global Affairs is Wijnhaven de nieuwe uitvalsbasis, maar ook de overige zes faculteiten gaan hier activiteiten ontplooien. Alle faculteiten presenteerden zich tijdens de opening met korte pecha kucha-presentaties, en lieten de wisselwerking zien tussen universiteit en stad. Zo vertelde prof. dr. Eric de Brabandere, International Dispute Settlement Law, over de reeds jarenlange samenwerking met de Haagse instituties voor zowel onderwijs als onderzoek.

6


sub siD ie s VENI beurs voor Anke Ramakers, Stephanie Rap en Hilde Wermink

Europese subsidie Jean Monnet Professor ad Personam voor Jorrit Rijpma

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie onderzoekers van de faculteit een Veni-financiering verleend.

Jorrit Rijpma, universitair hoofddocent EU recht aan het Europa Instituut, heeft een Jean Monnet Chair Ad Personam gekregen van de Europese Commissie. Naast de eretitel ‘Jean Monnet Professor’, ontvangt Rijpma een driejarige subsidie voor zijn project ‘Mobility and Security in Europe’ (MOSE).  ec.europa.eu/education/tools/llp_en

Aan het werk, uit de problemen? Anke Ramakers – Afdeling Criminologie Vanuit de gedachte dat werk succesvolle re-integratie vergroot, wordt getracht inactieve ex-gedetineerden te begeleiden naar werk. Dit project helpt theorie en evidencebased beleid te ontwikkelen door () oorzaken van inactiviteit te onderzoeken en () na te gaan wat de effecten van verschillende typen banen en typen inactiviteit op recidive zijn. Kwetsbaar en niet gehoord: Vluchtelingenkinderen en hun recht op effectieve participatie in de asielprocedure Stephanie Rap – Afdeling Jeugdrecht Vluchtelingenkinderen hebben het recht om gehoord te worden in asielprocedures. Kunnen deze kinderen effectief participeren in de procedures; krijgen zij de mogelijkheid hun verhaal te vertellen? Het onderzoek bestaat uit observaties, interviews met professionals en focusgroepen met kinderen. De studie leidt tot richtlijnen voor het effectief horen van kinderen. Schadelijke of gunstige effecten van gevangenisstraf? Hilde Wermink – Afdeling Criminologie Gevangenisstraf is meestal de zwaarste straf die kan worden opgelegd. Het is echter onduidelijk in hoeverre door gevangenisstraffen beoogde strafrechtdoelen worden gerealiseerd. Deze studie onderzoekt of gevangenisstraf werkt om herhalingscriminaliteit te verminderen, voor wie het werkt, en hoe gevolgen kunnen worden begrepen. Met deze kennis kunnen straffen effectiever worden ingezet.  grotiuspothier.wordpress.com/

7


i mpac t Juristen en studenten ontwikkelden cursus voor jonge asielzoekers

De eerste editie van Know Your Rights, een juridische cursus voor jonge asielzoekers, is  september  van start gegaan. De Leidse juristen en studenten luisterden goed naar de wensen van asielzoekers en maakten op basis daarvan het lesmateriaal. Aan de cursus namen ongeveer  jonge asielzoekers (tussen de  en  jaar) deel. “Veel jonge asielzoekers zijn in afwachting van een beslissing, maar willen intussen wel werken aan hun toekomst,” legt PhD-fellow Ruben de Graaff uit. “Jongeren ouder dan  jaar krijgen echter niet automatisch onderwijs in het asielzoekerscentrum. Zij zijn benieuwd naar hun rechten en plichten in Nederland. Sommige jongeren hebben zelfs een juridische achtergrond.” eLaw medewerkers schrijven mee aan WODC-rapport over cybercrime en witwassen

Mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans en mr. dr. ir. Bart Custers, beiden verbonden aan eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden, schreven mee aan een WODC-onderzoek over cybercrime en witwassen. Het onderzoek gaat in het bijzonder in op de rol van bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware. Aan de hand van desk research, interviews, dossieronderzoek, experimenten met bitcoins en een kwantitatieve analyse van bankgegevens komen de onderzoekers tot verschillende modellen voor de modi operandi die worden gebruikt bij het witwassen van de opbrengsten van banking malware (kwaadaardige software die beoogt betalingen via internetbankieren te manipuleren) en ransomware (kwaadaardige software die computersystemen of bestanden daarop vergrendelt en vervolgens losgeld vereist).

8

Lusten en lasten van de meervoudige (lokale) democratie

In opdracht van het ministerie van BZK schreven Wim Voermans en Geerten Waling een rapport over de ‘lusten en lasten van meervoudige democratie’, toegespitst op de lokale democratie. Voermans en Waling onderzoeken in dit rapport verschillende theorieën over representatieve democratie en alternatieven daarvoor. Vooral in de lokale democratie is de roep om een ‘meervoudige democratie’ veelgehoord. Maar de vele verschillende verwachtingen die bestuurders, politici en burgers koesteren van democratie en van democratische vernieuwing leiden vaak tot verwarring en teleurstelling.  Rapport: https://www.universiteitleiden.nl/ binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/politiekewetenschap/misc/---rapport---lusten-en-lastenvan-de-meervoudige-democratie.pdf Omvangrijke studie inkomensongelijkheid 47 landen 1967-2014

Altijd al iets meer willen weten over inkomensongelijkheid? Het onderzoeksteam Hervorming Sociale Regelgeving lanceerde  december  een nieuwe website. Met onderzoek, dataset en achtergrondinformatie meten en geven zij duiding aan inkomensongelijkheid in  landen voor de periode -. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met LIS CrossNational Data Centre in Luxembourg.  Meer informatie: bit.ly/Jilqr


Bastiaan Rijpkema uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent

Bastiaan Rijpkema, jurist en rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, is op  juni  uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent . De prijs werd uitgereikt door het populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist en het Rathenau Instituut. Rijpkema werd verkozen tot winnaar na een publieksstemronde en een juryberaad, die elk voor vijftig procent de einduitslag bepaalden. Hij won daarmee een geldbedrag van . euro en een trofee. Bovendien geeft New Scientist hem een podium om zijn wetenschappelijke bevindingen verder te verspreiden.

9


Nieuw Leids studieboek ‘CSR for young business lawyers’

Met een groep co-auteurs van binnen en buiten de faculteit hebben Alex Geert Castermans en Caspar van Woensel gewerkt aan een Leids studieboek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het boek, CSR for young business lawyers, is deze maand verschenen en werd vrijdag  september  officieel gepresenteerd tijdens het alumni-evenement Leiden Revisited.

10


impact Preadvies barmhartigheid in het burgerlijk recht – Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

Hoogleraar burgerlijk recht Alex Geert Castermans en zijn Utrechtse collega Biemans schreven voor de Vereniging voor Burgerlijk recht dit preadvies. Moet er ruimte zijn voor barmhartigheid in het burgerlijk recht en is die ruimte er? Na een gezamenlijke verkenning van het begrip barmhartigheid en zijn betekenis voor het burgerlijk recht spitste Biemans zijn bijdrage toe op kredietverlening. Castermans ging na of het burgerlijk recht een bijdrage kan leveren aan armoedebestrijding. In hun gezamenlijke conclusies benadrukken zij de mogelijkheid om de opeisbaarheid van vorderingen uit te stellen. Ook dringen zij aan op de preciezere implementatie van Europees recht en normalisering van de positie van de overheid als schuldeiser. Opdracht voor evaluatie van de Wet Modern Migratiebeleid

Het WODC heeft de opdracht voor de evaluatie van de wet Modern Migratiebeleid toegekend aan het Instituut voor Immigratierecht. Het doel van de wet Modern Migratiebeleid was te komen tot een modern, selectief en innovatief toelatingsbeleid dat uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte bestaat en restrictief is voor anderen. Hiertoe zijn drie wezenlijke veranderingen aangebracht in het reguliere toelatingsbeleid. Deze veranderingen zien ten eerste op het samenvoegen van de procedures voor toegang en verblijf tot één gecombineerde procedure, ten tweede op het versterken van de rol van de referent in de toelatingsprocedure en daarna en ten slotte op de wijze van toezicht en handhaving waarbij achteraf wordt gecontroleerd. Met de evaluatie wordt beoogd een antwoord te geven op de vraag of de doelstellingen van de wet zijn bereikt. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Gerrie Lodder, onderzoeker en docent bij het Instituut voor Immigratierecht.

Kinderombudsman in Nederland op de kaart

De Kinderombudsman heeft zich in vijf jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen. Dit blijkt uit de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman, uitgevoerd door een multidisciplinair team onder leiding van prof. Mariëlle Bruning en begeleid door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Grote belangstelling voor de leergang Jihadisme, Terrorisme: ideologie, recht en beleid

In  werd door het Juridisch PAO de leergang over het jihadistische terrorisme verzorgd. De benadering was vanuit drie perspectieven: de ideologische grondslag van het jihadisme, de juridische aspecten van de strijd tegen het terrorisme en terrorisme in de context van de Internationale betrekkingen en Internationaal recht. Verschillende internationale- en nationale dillema’s zoals de mensenrechten versus veiligheid, strafrecht versus inlichtingenwerk, Realpolitik versus mensenrechten politiek, religie versus secularisme werden behandeld.

11


Lez in ge n / s ym po si a Vertrouwen in/en het recht

Strafzaken en de media

Hoe werkt vertrouwen? Hoe kan het dat burgers vertrouwen hebben in het recht, in de rechters en in de overheid? Is dat vertrouwen nodig? Deze vragen werden tussen  en  januari  uitgebreid besproken in een prestigieuze Lorentz Workshop, georganiseerd door het Lorentz Center en wetenschappers van de Universiteit Leiden. Juristen en sociale wetenschappers sloegen de handen ineen. Het doel van de workshop was om een onderzoeksnetwerk en -agenda voor de toekomst samen te stellen, om zo een beter begrip te krijgen van de werking van vertrouwen voor juridische vraagstukken, en andersom voor de werking van het recht en juridische en politieke autoriteiten op het vertrouwen van burgers.  Meer informatie: lorentzcenter.nl

Openbaarheid is een waardevol beginsel in het strafrecht. De Germanen spraken recht onder een oude eik. Tegenwoordig hebben we camera’s, talkshows en twitter. Hoe ga je als professional in de strafprocespraktijk om met media? Die vraag stond centraal in een gastlezing voor eerstejaarsstudenten tijdens hun Introductieweek, september . Zo’n duizend beginnende studenten Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Fiscaal Recht en Notarieel Recht inspiratie geven voor de studie. Hun door een inkijkje in de praktijk laten zien dat het recht over mensen gaat en door mensen van vlees en bloed wordt uitgeoefend. Dat was het doel van een bijzonder college in de Stadsgehoorzaal op  september, vakkundig geleid door hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting Pauline Schuyt. Gastsprekers waren oud-rechter Martien Diemer, advocaat Brigitte Roodveldt en officier van justitie Wouter Bos. Vanuit drie perspectieven deelden zij hun ervaringen met de media en hun ideeën over een legitieme en doelmatige inzet daarvan. En passant staken ze de prille professionals een hart onder de riem: zoek je passie, maar wees niet ongerust als je die het eerste half jaar nog niet voelt. Alle drie werden zij ook pas later gegrepen door het vak.  Het gehele verslag kunt u lezen op universiteitleiden.nl/ nieuws///strafrecht-en-de-media

Een handvol bedrijven mag niet de markt domineren

Eurocommissaris Margrethe Vestager voor Mededinging waarschuwde in de Europa Lezing op  juni voor machtsmisbruik van grote bedrijven. ‘Een eerlijke samenleving begint met eerlijke markten.’ In haar lezing wees Vestager meerdere malen op de voor- en nadelen van globalisering. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals het gebruik van big data kunnen bijvoorbeeld gepersonaliseerde medicijnen mogelijk maken. Maar het gebruik van big data kan ook een gevaar zijn voor de samenleving als slechts een paar bedrijven daar toegang toe hebben en anderen de weg versperren. Vestager waarschuwde voor de werkwijze van de paar grote internetbedrijven die nu de digitale wereld domineren: ‘Ze mogen hun macht niet misbruiken door anderen uit de markt te drijven en consumenten minder keuze te geven.’  Het gehele verslag kunt u lezen op universiteitleiden.nl/ nieuws///een-handvol-bedrijven-mag-niet-demarkt-domineren

12

3 October University: Jeugdige verdachten voor de rechter

Jurist en criminoloog Yannick van den Brink vertelde op de  October University hoe rechters omgaan met jeugdige delinquenten. Daarbij ging hij in het bijzonder in op de voorlopige hechtenis. Van den Brink beschouwt het als een voorrecht om zich in Leiden verder te kunnen specialiseren in het jeugd(straf)recht: ‘Het jeugdrecht is volop in ontwikkeling en raakt aan belangrijke maatschappelijke kwesties. In het jeugdrecht komen verschillende rechtsgebieden samen, zoals het civiele recht, bestuursrecht, strafrecht en internationale recht. Dit maakt het een boeiend en dynamisch vakgebied.’


Lustrum 25 jaar Moot Court

Moot Court is een verplicht vak op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. Studenten leren om een juridisch probleem op te lossen door de relevante feiten uit een verhaal te halen en de juiste rechtsregels hierop toe te passen. Zo bouwen zij gaandeweg een pleidooi op, waarin zij het belang van hun cliënten zo goed mogelijk verdedigen. De afdeling én het vak Moot Court van de Leidse rechtenfaculteit bestond in   jaar.

13


Lez in ge n / s ym po si a

o R at ie s

Moot Court: een Leids succesverhaal

Helen Duffy –  maart 

Het befaamde vak Moot Court van de Leidse rechtenfaculteit bestond in   jaar. Begonnen als een experiment met  studenten, groeide de oefenrechtbank uit tot een must voor jaarlijks  tweede- of derdejaars. De faculteit vierde op  oktober een feestje met haar studenten en alumni.

Hoogleraar International Humanitarian Law and Human Rights ‘Strategic Human Rights Litigation: Bursting the Bubble on the Champagne Moment’

Moot Court = Moet Kort Prof.mr. Clementine Breedveld-de Voogd, hoogleraar Burgerlijk Recht en directeur Moot Court, lichtte bij het lustrum toe dat Moot Court meer is dan een retorische oefening: ‘Het vak verbindt de wetenschap met de praktijk en is een venster waardoor de studenten naar buiten kijken en de buitenwereld – in de vorm van de ‘rechters’ en het publiek – naar binnen’. Ook citeerde Breedveld-de Voogd wijlen Hans Nieuwenhuis, Leids hoogleraar Burgerlijk recht. Die zei: Moot Court = Moet Kort. Anders gezegd: argumenten zijn het sterkst als ze kort, kernachtig, duidelijk en zo mogelijk met humor worden gedebiteerd. Dat leren is Moot Court.  universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voormetajuridica/moot-court A History of Russian Law

Emeritus hoogleraar Ferdinand Feldbrugge bood op  november  het door Brill-Nijhoff uitgegeven ‘A History of Russian Law’ aan. De decaan van de faculteit, Joanne van der Leun, het hoofd van de universiteitsbibliotheek, Kurt De Belder, en de Eerste Secretaris van de Russische ambassade, Yuri Uraksin, ontvingen een exemplaar. Joanne van der Leun roemde de rol die het Instituut voor Oost-Europees recht heeft gespeeld bij de internationale reputatie van de faculteit en dankte Ferdinand Feldbrugge, die ook nog het woord nam in het Russisch, hartelijk voor zijn bijzondere inzet. Met dit unieke overzichtswerk van bijna  pagina’s maakt hij zijn unieke expertise beschikbaar voor nieuwe generaties wetenschappers. 14

Jannemieke Ouwerkerk –  April  Hoogleraar Europees strafrecht ‘Herijking van Uniestrafrecht. Europees strafrecht vraagt om hernieuwde grondslagen’ Adriaan Bedner –  oktober  Hoogleraar Recht en Samenleving in Indonesië. ‘Sempre rubato ma non a piacere: de voortdurende noodzaak van rechtsdifferentiatie in Indonesië’


p Romot i es Jan-Jaap Oerlemans –  januari 

Investigating Cybercrime Promotores: prof.dr. H.J. van den Herik, mr.dr. F.P. Ölçer, mr.dr. B.W. Schermer

Daniel Dimov –  juni  Crowdsourced Online Dispute Resolution Promotores: prof.dr. H.J. van den Herik, prof.dr. A.R. Lodder

Ellen Raaijmakers –  januari 

Camiel Hanegraaf –  juni 

The Subjectively Experienced Severity of Imprisonment: A study on the determinants and consequences of inmates’ assessments of the severity of their imprisonment Promotores: prof.mr. P. Nieuwbeerta, prof.mr. J. de Keijser

Art.: BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid. Hoe diep kan een bestuurder vallen? Promotor: prof.mr. S. M. Bartman

Esmeralda Vergeer –  januari 

Regeldruk vanuit een ander perspectief Promotor: prof.dr. W.J.M. Voermans Anouk Bosma –  januari  Targeting recidivism: An evaluation study into the functioning and effectiveness of a prison-based treatment program Promotor: prof.mr. P. Nieuwbeerta Qiang Yu –  mei  The abuse of market dominant position and its remedy in software industry Promotores: prof.mr. T.R. Ottervanger, prof.mr. S.C.G. Van den Bogaert

Miriam Cohen –  juni  Reparations for International Crimes and the Development of a Civil Dimension of International Criminal Justice Promotores: prof.dr. L.J. van den Herik, prof. C. Stahn Carl Mair –  juni 

Taking Technological Infrastructure Seriously: Investigating Approaches to Problems of Access to Essential Intellectual Property Promotores: prof.mr. A.E. Schmidt, prof.dr.mr. G.J. Zwenne Doris Zessner –  juni  Value Congruence in a Multinational Corporation Promotores: prof.mr. dr. J.A.A. Adriaanse, prof.dr. J.I. van der Rest Jens Iverson –  september 

Nubuo Hayashi –  mei 

Military Necessity Promotor: prof. C. Stahn Jasmina Mackic –  mei  Proving Discriminatory Violence at the European Court of Human Rights Promotores: prof.dr. L.J. van den Herik, mr.dr. F.P.Olcer

The Historical and Normative Foundations of Jus Post Bellum Promotores: prof.dr. C. Stahn, prof.dr. L.J. van den Herik Alessandro Tonutti –  september 

Commissions of Inquiry as a first step to ensure accountability for human rights violations in modern international law: Fostering the legacy of the Golstone Report Promotor: prof. W.A. Schabas

15


p Romot i e s Willy van Harten-de Heer –  september  Gelijkheid troef in het Nederlands basisonderwijs Promotores: prof.mr. P.C. Cliteur, prof. Admiraal (ICLON)

Dirk Broekhuijsen –  november  Een multilateraal belastingverdrag Promotores: prof.mr. S. Douma, prof.mr. F.E. Engelen

Tess de Jong –  september  Procedurele waarborgen in materiële EVRM rechten Promotores: prof.mr. T. Barkhuysen, prof.mr. Y.E. Schuurmans

René Hage –  december 

Jessica Hill –  september  On the road to adulthood Promotores: prof.dr. mr. A.A.J. Blokland, dr. V. van der Geest (VU)

Handhaving van privaatrecht door publiekrechtelijke toezichthouders Promotores: prof.mr. Jac. Hijma, Dr. I. S.J. Houben Melanie Fink –  december  Liability for Human Rights Violations caused during Frontex-coordinated Joint-Operations Promotores: prof.mr. R.A. Lawson, prof. Manfred Novak (Universität Wien)

Alexandre Genest –  oktober 

Performance Requirement Prohibitions in International Investment Law Promotores: prof. Koppenol-Laforce, prof. F. Baetens, prof. P. Dumberry (Ottawa) Reijer Passchier –  november  Informal constitutional change : constitutional change without formal constitutional amendment in comparative perspective Promotor: prof. dr. W.J.M. Voermans Lalin Kovudhikulrungsri –  november  Rights of passengers with disability in air transportation asymmetry of rights, safety and profit Promotores: prof.dr. P. M.J. Mendes de Leon, prof.mr. dr. A.C. Hendriks Thomas Leclerc –  november  (cum laude)

Sustainable solutions for reducing aircraft greenhouse gas emissions Promotores: prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon, prof. Loic Grard (Université de Bordeaux)

16

Jaap Wieland –  december  De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht Promotores: prof.mr. W. den Ouden, prof. J.E.M. Polak, prof. Ymre Schuurmans Michal Diamant –  december  Het budgetrecht van het Nederlands parlement in een toenemende complexe en Europese context Promotores: prof.dr. W.J.M. Voermans, mr.dr. M.L. van Emmerik Anneloes Kuiper-Slendebroek –  december  Verdragen, besluiten, et cetera? De doorwerking van internationale rechtsbronnen en de rol van de Nederlandse rechter Promotores: prof.mr. M. Polak, dr. Jeroen van der Weide


a Fsch e i D s co LLe g e s Professor Van Staden ontvangt Meijerspenning bij afscheidscollege

Op donderdag  maart  nam prof.dr. Alfred van Staden, hoogleraar internationale betrekkingen, na meer dan veertig jaar afscheid van de Universiteit. Van Staden werd geroemd om zijn verdiensten voor de universiteit en de wetenschap. Zo wist hij in zijn tijd als decaan van de rechtenfaculteit de faculteit weer financieel gezond te maken door strenge maar noodzakelijke bezuinigingen door te voeren. Daarnaast zette hij de eerste stappen in het aansporen van getalenteerde studenten en werd bij zijn afscheid de facultaire scriptieprijs ingesteld. Ook buiten de Universiteit was Van Staden actief. Zo was hij ruim tien jaar de directeur van Instituut Clingendael, was hij voorzitter van het Genootschap van Internationale Zaken en is hij tot de dag van vandaag lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ruben de Graaff wint NJV-Publicatieprijs, eervolle vermelding voor Jouke Tegelaar

Op de jaarvergadering van  juni  in ’s-Hertogenbosch reikte de NJV de publicatieprijs uit aan winnaar Ruben de Graaff. De jury kende de prijs toe aan voor De Graaffs artikel ‘De betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van grondrechten’ (Rechtsgeleerd Magazijn Themis , p. -).

met de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij belangstellenden uit de praktijk, studenten en alumni aanwezig waren. Afscheidsrede Maarten Claringbould

Maarten Claringbould nam op donderdag  december in het Academiegebouw afscheid als hoogleraar Zeerecht, met een rede getiteld ‘Het schip en zijn verdragen’. Precies  jaren eerder hield R.P. Cleveringa zijn intreerede als hoogleraar Zeerecht, met als titel ‘Zeerechtelijke bijzonderheden’. Om die reden had voorafgaande aan Claringboulds afscheidsrede een symposium plaats: vijf sprekers inventariseerden, geïnspireerd door Cleveringa’s rede, nieuwe zeerechtelijke bijzonderheden: de intrede van elektronische documenten, de wisselwerking tussen privaat- en publiekrecht, de nieuwe koers van de Hoge Raad in het aanvaringsrecht, issues van internationaal privaatrecht en de behoefte aan colleges die de eenvormigheid van het internationaal vervoersrecht zouden kunnen bevorderen. Voorafgaande aan het symposium boden de heer en mevrouw Ten KateCleveringa het zogenaamde zee- en meetboekje aan, dat Cleveringa gebruikte om het zeerecht voor studenten tastbaar te maken.

Kees Bezemer 42 jaar in dienst van de faculteit

Kees Bezemer is maar liefst  jaar verbonden geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Aan dit dienstverband is in  een einde gekomen. Op  september  werd er een symposium georganiseerd ter ere van zijn afscheid. Afscheid FJR-leerstoel Jeugdstrafrecht

Op donderdag  november  nam prof.mr.dr. Isabeth Mijnarends afscheid als bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht op de FJR-leerstoel. De afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden organiseerde daarom in samenwerking 17


p Ri j zen sta F Alke Metselaar wint AB annotatieprijs 2017

De prijs voor de beste AB annotatie van  was van de hand van Alke Metselaar, voormalig medewerkster van de afdeling Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden. Deze ging over de bijdrageheffing die woningcorporaties opgelegd kregen als gevolg van de saneringssteun aan de Vestia Groep. Lynette Janssen wint International Insolvency Institute’s 2017 Prize

Lynette Janssen, als promovenda verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law, is een van de winnaars van de International Insolvency Institute’s  Prize in International Insolvency Studies. Lynette heeft de Bronze Medal gekregen voor haar artikel ‘Bail-in from an insolvency law perspective’. Onderwijsprijzen 2017 voor mr. Laurens de Hoog en mr. Elsemieke Daalder

In  was de beste hoorcollegedocent mr. Laurens de Hoog. Hij ontving veel lof over zijn wijze van doceren. Vol overgave doceert hij Notarieel recht en gebruikt hij goede voorbeelden om de stof tot leven te brengen. Mr. Elsemieke Daalder ontving de prijs voor beste werkcollegedocent door haar gave de lesstof Romeins recht altijd levendig en verrassend uit te leggen. 34th World Cultural Council Special Recognition Award voor Marike Knoef

Op  november  heeft Marike Knoef een award gewonnen op de ste Award Ceremony van de World Cultural Council (WCC). Leiden was op  november het decor van de ste Award Ceremony van de World Cultural Council (WCC). Tijdens het evenement vielen topwetenschappers in de prijzen die hebben bijgedragen aan de culturele verrijking van de samenleving, onder wie negen Leidse vrouwelijke talenten. 18

Correctional Research Award voor Paul Nieuwbeerta

De Correctional Research Award  van de ‘International Corrections and Prisons Association’ (ICPA) is dit jaar toegekend aan het Prison Project – en aan Anja Dirkzwager (NSCR) en Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) voor het opzetten en leiden van dit grootschalig en langlopend onderzoek naar de gevolgen van detentie in Nederland. Acht Meijersprijzen 2017

De jaarlijkse Meijersprijzen  zijn uitgereikt voor het beste gepubliceerde artikel, per facultair onderzoeksprogramma, van onderzoekers in de pre-promotiefase. De winnaars ontvingen een certificaat en een geldbedrag om te besteden aan hun onderzoek. • Criminal Justice: Patrick van Berlo ‘Mensenrechten en de uitbesteding van vrijheidsbeneming. Van blinde vlek tot vergezicht’ • Coherent privaatrecht: Thijs Beumers ‘Schadevergoeding voor genotsderving en teleurstelling’ • Exploring the Frontiers of International Law: Alexander Mayer-Rieckh ‘Guarantees of Non-Recurrence: An Approximation’ • Effective protection of fundamental rights in a pluralist world: Helena Uršic ‘The right to be forgotten or the duty to be remembered? Twitter data reuse and implications for user privacy’ • Grenzen van fiscale soevereiniteit: Tirza Cramwinckel ‘Het dispositievereiste in het belastingrecht’ • Hervorming van sociale regelgeving: Emile Cammeraat ‘The Effect of Constitutional Commitment to Social Security on Social Expenditure Schemes’ • The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of multilevel jurisdictions Tom Herrenberg ‘Belediging van een bevriend staatshoofd’ • The Progression of EU law: Accommodating change and upholding values: Ilektra Antonaki ‘Collective redundancies in Greece: AGET Iraklis’


p Ri j zen Fiscaal jurist Sjoerd Douma beste docent op Coursera

Hoogleraar Sjoerd Douma van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden is uitgeroepen tot beste docent op Coursera, het bekendste platform voor online cursussen. Studenten gaven hem gemiddeld een , als rapportcijfer. PAO Onderwijsprijs 2017 voor Jan Crijns en Bart Krans

De prijs voor beste interne docent is gewonnen door Prof.mr. jan Crijns. De prijs voor beste externe docent werd gewonnen door prof.mr. Bart Krans. Crijns, hoogleraar Strafrecht, heeft een , gekregen voor zijn bijdrage aan de cursus Actualiteiten Straf(proces)recht. Bart Krans kreeg een  voor zijn bijdrage aan de Specialisatieopleiding Contracteren. Cursisten loofden beide docenten voor hun gedreven en enthousiaste presentaties.

stu D e nte n Universiteit Leiden wint ICC Moot Court Competition 2017

Van  tot en met  mei  vond de ICC Moot Court Competition plaats in Den Haag. Een kleine  studenten en  juridische experts vulden het nieuwe Wijnhaven gebouw en namen deel aan deze internationale pleitwedstrijd. De zesdaagse ICC Moot Court Competition wordt georganiseerd door het Grotius Centre for International Legal Studies in samenwerking met the International Bar Association en het Internationaal Strafhof. De finale van de competitie vond plaats in het Internationaal Strafhof. Merijn Heijmerink en Anouk Portengen Cum laude

In september  ontvingen  studenten hun propedeuse cum laude. Merijn Heijmerink en Anouk Portengen, beiden met een , gemiddeld, ontvingen het Legatum Böckelmanianum.

Joris van Riet ontving de Katadreuffe Wisselbokaal voor het beste juridische essay bij het vak Grondslagen van het Recht. Summa cum laude voor masterstudente Heleen van Amerongen

Haar afstudeerscriptie Staats- en bestuursrecht had betrekking op de grenzen van het overheidsbegrip in het algemeen bestuursrecht. Zij vergeleek de semipublieke sector zoals geregeld in de Wet normering topinkomens met het b-bestuursorgaanbegrip uit de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij werd zij begeleid door Willemien den Ouden en Sofia Ranchordás. Coen Maas wint Stevensprijs 2017

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge auteur die moeilijke fiscale materie op een eenvoudige en heldere manier beschrijft. Esmée Driessen wint scriptieprijs UM

Esmée Driessen, onderzoeks- en onderwijsmedewerkster van de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden, heeft de facultaire scriptieprijs van de Universiteit van Maastricht gewonnen. Koninklijke Erepenning Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Op donderdag  november  heeft de Juridische Faculteitsvereniging Grotius, de studievereniging die is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, uit handen van burgemeester Lenferink, de Koninklijke Erepenning gekregen. De studievereniging kreeg de penning bij de viering van het -jarig bestaan, tijdens een galadiner in Slot Loevestein.

19


p Ri j zen st u De n t e n

Beste hoorcollegedocent mr. Laurens de Hoog

In - was de beste hoorcollegedocent mr. Laurens de Hoog. Hij ontving veel lof over zijn wijze van doceren. Vol overgave doceert hij Notarieel recht en gebruikt hij goede voorbeelden om de stof tot leven te brengen.

20


p Ri j zen Louise Verboeket wint de facultaire Jongbloed scriptieprijs 2016-2017

Student Niels Blokland wint scriptieprijs Letselschade 2017

De scriptie van Louise Verboeket behandelt een actueel en maatschappelijk relevant thema op voorbeeldige wijze. De faciliterende overheid maakt meer en meer, en voor miljoenen euro’s, gebruik van publieke prijzen om innovatie en kwaliteit te stimuleren. Dit systeem van herverdeling treft niet alleen beleidsmakers en uitvoerders, maar ook wetenschappers (NWO) en zelfs studenten (scriptieprijzen). Waarborgen voor legitimiteit, transparantie, gelijke behandeling en klachtenprocedures zijn hierbij noodzakelijk, want het gaat om de verdeling van (semi-)publiek geld. Of zoals Verboeket het kernachtig uitdrukt: ‘publiek geld verplicht’. Maar in tegenstelling tot klassieke instrumenten als de subsidie of de aanbesteding, die met regels en waarborgen zijn omgeven, is de juridische grondslag en inkadering van publieke prijsvragen soms totaal onduidelijk. Overheden doen maar wat. Daarmee lopen zij niet alleen het risico van een rechterlijke tik op de vingers, maar zelfs van Europese procedures vanwege onrechtmatige staatssteun. Louise Verboeket verkent dit nauwelijks ontgonnen rechtsgebied ten volle. De scriptie eindigt met concrete en uitvoerbare aanbevelingen hiertoe. Zij levert aldus een heldere, hanteerbare en praktische bijdrage aan het bestuursrecht die reeds de aandacht heeft getrokken van het Centraal Planbureau en één van Nederlands juridische toptijdschriften.

Masterstudent Civiel Recht Niels Blokland breekt in zijn scriptie een lans voor de toepassing van kansschade bij medische fouten. De jury noemde zijn scriptie: ‘Origineel, actueel, goed uitgewerkt en hij schroomt niet om gevestigde namen aan te pakken.’ NVER-scriptieprijs voor Leidse alumna

Rosanne van der Straten werd bekroond met de NVERscriptieprijs . Ze voltooide het Masterprogramma in Europees Recht in Leiden met haar masterscriptie over de spanning tussen het economische en het sociale aspect van de detacheringsrichtlijn, getiteld ‘The Revision of the Posted Workers Directive: High hopes or empty promises in the search for a stronger social dimension?’.

Winnaars - • Mevr. L Verboeket (prof.mr.drs. W. den Ouden). ‘De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen’ • Dhr. J. van Ittersum (prof.mr.dr. W.H. van Boom). ‘De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers’ • Mevr. H. Beemster (prof.mr. E. Koops). ‘Een onderzoek naar de effectiviteit van de figuur van het pandrecht op vorderingen op de pandhouder in de bancaire financieringspraktijk’ 21


ben oe mi ng e n n at i on a a L Jaap Uijlenbroek nieuwe topambtenaar Belastingdienst

Jaap Uijlenbroek, voormalig directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf en bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector (afdeling Sociaal recht), is per  januari  benoemd tot directeur-generaal van de Belastingdienst. Uijlenbroek heeft een lange staat van dienst als hoge ambtenaar. Zo was hij voordat hij verantwoordelijk werd voor het vastgoed dat in het bezit is van de overheid ook directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering bij het ministerie van Binnenlandse zaken en algemeen directeur van de Arbeidsinspectie. Jaap van den Herik benoemd tot lid Raad van Advies WODC

Jaap van den Herik is benoemd tot lid van de Raad van Advies van het WODC. Het WODC is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Job Cohen treedt toe tot bestuur NWO

Job Cohen, verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht, is benoemd als maatschappelijk lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Mirjam Sombroek-Van Doorm plaatsvervangend tuchtrechter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Mirjam Sombroek-Van Doorm is per  juni  benoemd als plaatsvervangend tuchtrechter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. Tegelijkertijd is zij benoemd als plv. lid-jurist van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg van Eindhoven, Den Haag, Groningen en Zwolle. Paul van der Heijden benoemd tot lid CDHO

Prof. Paul van der Heijden is door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) benoemd tot lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Ymre Schuurmans in visitatiepanel Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen

Ymre Schuurmans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, zal als panellid deel uitmaken van de visitatiecommissie die de uitgebreide opleidingsbeoordeling uitvoert. Eerder nam zij als panellid deel aan de midterm review van de opleiding Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit en Liberal Arts & Sciences: Global Challenges van het Leiden University College The Hague.

int eR nat io n aaL Jan-Peter Loof benoemd tot ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Op woensdag  april  heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van Jan-Peter Loof tot ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Maartje van der Woude

Visiting Professor bij de University of Oslo Maartje van der Woude

Board of Trustees Law and Society Association gestemd Prof. H.J. Snijders benoemd tot lid van het Visitatiepanel Opleidingen Rechtsgeleerdheid

In het najaar van  en het begin van  worden alle opleidingen op het gebied van rechtsgeleerdheid gevisiteerd, onder auspiciën van Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). 22

Stephanie Rap

Gastdocent bij rechtenfaculteit Chinese Renmin University Dick van Offeren

Lid editorial board JIAAT


to ps po Rt Matthias Haentjes

Expert Group van de Europese Commissie over een Europees stelsel van conflictregels ten aanzien van effecten en vorderingen Lynette Janssen

Gastonderzoeker naar de London School of Economics and Political Science (LSE) in Londen Christa Tobler

Gastdocent aan de Universiteit van Wenen

Lisa van der Geest wint de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2017

De masterstudente Arbeidsrecht is marathon- en langebaanschaatsster. Junior Degen, Fiscaal Recht, Nederlands kampioen judo 2017

Student Fiscaal Recht Junior Degen is Nederlands kampioen judo in de klasse tot  kilogram geworden. Twee jaar geleden pakte hij ook al de nationale titel. In de finale won hij van Wytze de Jong, de tegenstander die hij twee jaar geleden ook al versloeg in de finale.

Dorine Verheij

Gastonderzoeker naar de Université de Paris II (PanthéonAssas) in Parijs Paul van der Heijden

Leerstoel aan Universiteit Gent Thijs Beumers

Visiting scholar het Institute of European and Comparative Law (IECL) van de University of Oxford Beryl ter Haar

Gastdocent European Labour Law aan de Faculty of Law HSE Moskou Armin Cuyvers

Visiting Fellow in denktank EU-voorzitter Juncker – Instituut voor Publiekrecht Ruben de Graaff

Gastonderzoeker naar de onderzoeksgroep ‘Europees en internationaal handelsrecht’ aan de Ludwig-MaximiliansUniversität München – Instituut voor Privaatrecht Helena Uršič

Gastonderzoeker naar Yale Law School – Institute for the Interdisciplinary Study of the Law 23


24


Ra n ki ng s

in m e m o R ia m

Leiden Law School beste rechtenfaculteit van Nederland

Prof.mr. Frits Kalshoven

Leiden Law School is als nummer  gerangschikt op de QS World University Rankings . Hiermee is Faculteit der Rechtsgeleerdheid wederom de beste Law School van Nederland en de achtste van geheel Europa.

Op  september  is prof.mr. Frits Kalshoven overleden,  jaar oud. Kalshoven was een internationaal gerenommeerde deskundige op het terrein van het internationale humanitaire recht (oorlogsrecht). Vanaf  was hij hoogleraar aan onze Faculteit, waar hij ook had gestudeerd en waar hij in  cum laude promoveerde bij prof. Hajo van Panhuys.

Onze faculteit laat dus alle andere Nederlandse rechtenfaculteiten achter zich en is de nummer twee van het Europese vasteland. De nummers ,  en  wereldwijd zijn de universiteiten van Harvard (VS), Oxford (UK) en Cambridge (UK).

Prof.mr. Taco Sterk

Op  januari  is prof.mr. Taco Sterk overleden,  jaar. Taco Sterk was van  tot  verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid als hoogleraar Burgerlijk procesrecht. Generaties studenten leerden arresten lezen uit de jurisprudentiebundel die zijn naam droeg. Hij verrichtte pionierswerk met zijn organisatie en begeleiding van studentenstages in de advocatuur. Hij heeft veel betekend voor het privaatrechtelijk onderwijs in Leiden, het pleitdispuut Tobias Asser en de opleiding van de rechterlijke macht in Indonesië. Prof.dr. Wietze Eizenga

Op  april  is prof. dr. Wietze Eizenga overleden,  jaar oud. is Tussen  en  was hij als hoogleraar Staathuishoudkunde en statistiek verbonden aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Prof. Eizenga was een bevlogen, betrokken en veelzijdige wetenschapper die tot op het laatste moment betrokken was bij zijn Universiteit. Mr. Jan Verburg

Op  september  is mr. Jan Verburg overleden,  jaar oud. Jan Verburg was van  tot aan zijn benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in , hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden.

25


Fei ten e n c i j Fe Rs 2 0 1 7 Starters 2017-2018 bachelor

Wetenschappelijke staf 2017 (fte) exclusief gastmedewerkers en buiten promovendi

889

hoogleraren

master

1.145 advanced master

262 Totaal aantal studenten bachelor

3.310 master

1.940

51 uhD-uD

98 promovendi

79 onderzoekers

24 staf internationaal

18%

advanced master

262

7%

76% 7%

Leiden Law courses in 2017

256 Studenten summer courses in 2017

241 26

5% 5%


Totaal aantal diploma’s 2017 bachelor

721

Bacheloropleidingen • • • •

Rechtsgeleerdheid notarieel recht Fiscaal recht criminologie

master

868 advanced master

232 honours college

76 Promoties 2017

27 Wetenschappelijke publicaties 2017

608

Masters • • • • • • • • • • • • • • • •

arbeidsrecht civiel recht criminal justice encyclopedie en filosofie van het recht european Law Financieel recht Fiscaal recht Forensische criminologie jeugdrecht notarieel recht ondernemingsrecht public international Law Rechtsgeleerdheid staats- en bestuursrecht straf- en strafprocesrecht Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving

Leiden Law Blogs 2017

Advanced Masters

136

• • • • • • • • •

JPAO in 2017 aantal deelnemers jpao cursussen

2.987

air and space Law european and international business Law european and international human Rights Law european tax Law international children’s Rights international civil and commercial Law international tax Law Law and Finance peace, justice and Development

aantal internationale deelnemers jpao

226 totaal aantal trainingen jpao

158 27


Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid postbus 9520 2300 Ra Leiden telefoon 071 527 75 12 info@law.leidenuniv.nl universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/ /leidenlawschool /leidenlaw @leidenlaw /company/leiden-law-school /leidenlawschool

Voor dit overzicht is met zorg een selectie gemaakt uit het facultaire nieuws. Het totale en actuele overzicht kunt u lezen op: universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid