__MAIN_TEXT__

Page 1

LEHTIMAEN OPISTO 2020 O O

EVÄÄT ELÄMÄÄN ERITYISKANSANOPISTOSTA OPISKELE JA KUNTOUDU KESKELLÄ LUONNONRIKASTA SUOMEA! TULE KEHITTYMÄÄN YKSILÖLLISESTI YHDESSÄ KOHTI ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA, SIVISTYSTÄ JA HYVÄÄ ELÄMÄÄ!


SISÄLTÖ Vaativaa erityistason opinnollista kuntoutusta

Hakeminen opintolinjoille ja kursseille

Koulutuskokeilun tai yksilöllisen jakson kautta opiskelijaksi Opintolinjat ja opiskelu erityiskansanopistossa Opetusjärjestelyt, opintokirja ja HOJKS

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja Aikuisopintolinja

TEO Työelämäopintolinja

Opintoseteliopinnot

Asumisvalmennusopinnot

Opintojen lukukausimaksut ja opintososiaalinen tuki Opiskelu ja asuminen opistolla Valinnaisopinnot

Ohjatut vapaa-ajan kerhot

Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus Perhekurssit 2020

Kuntotalon avoterapiapalvelut Opiston lyhytkurssit

Aikuisopintoviikot Teemaviikonloput Yhteistyökursseja

Virikekurssit 2020

Hakulomakkeet opintolinjoille ja lyhytkursseille

4 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 20 22 25 25 26 27 28 37


Lehtimäen opisto on erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöden oppilaitos. Opintojen tavoitteena on lisätä tasa-arvoa ja elämänlaatua, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäistä yhteiskunnallista ja sosiaalista syrjäytymistä.

OPINTOJA oo

ERITYISTA TUKEA TARVITSEVILLE NUORILLE JA AIKUISILLE Lehtimäen opiston toimintamalli on ainutlaatuinen. Siihen on yhdistetty kaikki olennaiset elementit, joilla opiskelu on mahdollista myös paljon apua ja tukea tarvitseville henkilöille. Toimintamallimme sisältää • erityisopetuksen • terveydenhuollon henkilöstön palvelut ympärivuorokautisesti • ohjattua toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin • STEA:n tukemat vapaa-ajan kerhot • ratsastusta ja vesiliikuntaa viikoittain • esteettömän ja turvallisen ympäristön • kuntoutuksen

−− fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia, musiikkiterapia ja ratsastusterapia −− opistolla on sopimus Kelan kanssa lääkinnällisestä kuntoutuksesta −− opiskelija voi siirtää Kelan myöntämät terapiat opiston avoterapiayksikölle opintojensa ajaksi

3


VAATIVAA ERITYISTASON OPINNOLLISTA KUNTOUTUSTA Lehtimäen opisto on Suomen ainoa erityiskansanopisto, joka on erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöiden oppilaitos. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti etsien sopivat ratkaisut niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintakyvyn haasteista huolimatta.

VAATIVA ERITYISTASON OPINNOLLINEN KUNTOUTUS ON • kokonaiskuntoutuksellista erityisopetusta • psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kuntoutusta • internaattikasvatusta

Opintojen tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista, persoonallisuuden kehittymistä ja kykyä toimia aktiivisena kansalaisena.

Aikuisille on tarjolla opintovaihtoehtoina mm. aikuisopintolinja ja työelämäopintolinja TEO. Näiden opintojen kesto on sovittavissa lukukaudesta lukuvuoden mittaisiin opintoihin, joita voi olla useampikin peräkkäin.

Vuosittain pitkillä opintolinjoilla opiskelee noin 100 opiskelijaa ja erilaisilla lyhytkursseilla n. 2000 opiskelijaa. Opiskelijat ovat iältään 16 -vuotiaista yli 70 -vuotiaisiin. Opiskelijoiden toimintakyky vaihtelee lievästä avun tarpeesta hyvin paljon apua ja tukea tarvitseviin. Opisto eroaa ammatillisista erityisoppilaitoksista mm. siinä, että ohjelmaa järjestetään myös viikonloppuisin, ja hoivaa ja huolenpitoa on saatavilla ympäri vuorokauden.

Järjestämme myös asumisvalmennusopintoja joiden pituudet vaihtelevat yksilöllisesti. Opistollen mahdollisuus tulla myös yksilöllisille jaksoille, joiden kesto ja sisältö voidaan sopia asiakkaan tarpeiden mukaan. Asumisvalmennuksen ja yksilöllisten jaksojen hinnat vaihtelevat kurssilaisen avun tarpeen mukaan.

Opiskeluun on mahdollista sisällyttää omat käynnissä olevat Kelan terapiat kuten fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia ja musiikkiterapia opiston avoterapiayksikössä. Opiskelijat käyvät lisäksi viikoittain uimassa opiston uimahallilla ja myös kuntosalia on mahdollisuus käyttää. Opisto on tunnettu hevosistaan ja täällä on oma ratsastuskoulu. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus ratsastaa viikoittain. Kansanopisto on sisäoppilaitos, jossa opiskelu, asuminen ja vapaa-aika muodostavat pedagogisen opiskelijan kasvua tukevan kokonaisuuden. Asumisen yhteydessä harjoitellaan ohjatusti päivittäistoimia ja oman arjen hallintaa.

Nuorten opintolinjoja ovat Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja sekä Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja. Opiskelijan tilanteen mukaan nämä ns. pitkien linjojen opinnot kestävät 1–4 vuotta, mutta voivat tarvittaessa kestää kauemminkin.

Opistolla järjestetään ns. opintoseteliopintojaksoja, joiden pituus on vähintään 8 viikkoa. Opistolla on käytössä opetushallituksen myöntämiä opintosetelejä, joilla opiskelumaksuja voidaan kohtuullistaa. Lehtimäen opisto järjestää myös virikekursseja sekä Kelan kanssa yhteistyössä sopeutumisvalmennuskursseja perheille. Vapaa-ajankerhoissa vahvistetaan omia taitoja harrastuksissa kuten esim. musiikissa, partiossa tai liikunnassa. Ilma-aseammunta on myös suosittu harrastus. Opiston Kuntotalossa käydään kuntoilemassa, uimassa ja saunassa.

4


Opisto on perustettu vuonna 1971. Oppilaitoksen ylläpitäjänä on Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja kuusi kolmivuotiskaudeksi valittua jäsentä, jotka ovat opetus- ja kuntoutusalan asiantuntijoita.

DIAGNOOSIEN MÄÄRÄ JA VAIKUTUS TOIMINTAKYKYYN EI OLE ESTE OPPIMISELLE. Lehtimäen opistolle voi tulla opiskelemaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Tavoitteena on löytää mielekäs elämä ja keinoja arjen helpottamiseksi.

Toiminnan ylläpitämisluvan on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Opisto saa valtionosuutta vapaan sivistystyön lain perusteella ja toimii vapaan sivistystyönlain mukaisena oppilaitoksena. Opinnot ovat maksullisia. Pitemmillä opintolinjoilla on kiinteät lukukausimaksut, jotka sisältävät opetuksen ja täyshoidon.

RATSASTAMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) auditoivat opiston toiminnan v. 2015. Tämän selvityksen perusteella eduskunta hyväksyi opistolle oman lakiin perustuvan rahoituksen vuonna 2018.

Ratsastus on keskeinen osa opiston toiminnassa. Kaikki halukkaat pääsevät ratsastamaan. Hevosen selässä rentoutuu, ryhti kohenee, tasapaino kehittyy ja mieliala virkistyy. On mukava päästä metsäpoluille ja paikkoihin, joihin esim. pyörätuolilla olisi vaikea päästä.

OKM:n avustus kattaa opetuksen järjestämisen kuluja. Opiskelijoiden tarvitseman henkilökohtaisen avun ja tuen kustannukset kuuluvat kotikunnan sosiaalitoimen piiriin. Henkilökohtaisen tuen määrä arvioidaan moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä opiskelijan ja hänet hyvin tuntevien tahojen kanssa (perhe, koulu, sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaiset).

Lehtimäen opistolla on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu ja oma maneesi. Ratsastus ja tallityöt ovatkin tärkeä osa opetusta, kuntoutusta ja harrastustoimintaa.

Lisätietoja Eija Saarimaa, rehtori, eija.saarimaa@lehopisto.fi, 0400 351 328

5


HAKEMINEN OPINTOLINJOILLE JA KURSSEILLE Opintolinjojen ja kurssien hakulomakkeet ovat tämän esitteen lopussa ja opiston kotisivuilla. Lisätietoja mm. hakemisesta kotisivuiltamme https://www.lehtimaenopisto.fi ja opiston toimistosta 0400353 826.

Kelan kursseille haetaan Kelan lomakkeella KU104 (vaativa kuntoutus) tai U132 (harkinnanvarainen kuntoutus), johon tulee liitteeksi voimassa oleva kuntoutussuunnitelma.

6

Hakemukset toimitetaan kotikunnan Kelan toimistoon.


KOULUTUSKOKEILUN TAI YKSILÖLLISEN JAKSON KAUTTA OPISKELIJAKSI Lehtimäen opisto ei kuulu yhteishaun piiriin. Peruskoulun päättäneiden nuorten ja nuorten aikuisten opiskelumahdollisuudet opintolinjoilla kartoitetaan koulutuskokeilujen avulla. Haku nuorten opintolinjoille tapahtuu koulutuskokeilujen kautta. HUOM! Aikuisopintolinjalle, työelämäopintolinjalle ja opintosetelijaksoille voi hakea suoraan hakulomakkeella — samoin asumisvalmennus- ja yksilöllisille jaksoille. Virikekursseille voi hakea suoraan opistolle tämän esitteen lopussa olevalla lomakkeella tai netin kautta.

Koulutuskokeilu on vähintään viikon mittainen jakso, jonka aikana tutustutaan opistoon ja sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Kokeilun aikana osallistutaan oppitunneille, vapaa-ajantoimintoihin ja muuhun sisäoppilaitoselämään.

KOULUTUSKOKEILUJAKSOT KEVÄÄLLÄ 2020 • • • • • •

Koulutuskokeilijalle laaditaan henkilökohtainen ohjelma jakson ajaksi. Kokeilun aikana pyritään selvittämään opiston soveltuvuus opiskelupaikaksi, mahdollinen opintosuunta ja kokeilijan mahdollisuudet tulla valituksi opiskelemaan.

13.1.–17.1.2020 10.2.–14.2.2020 16.3.–20.3.2020 4.5.–8.5.2020 1.6.–5.6.2020 6.7.–10.7.2020

Mikäli ilmoitetut ajankohdat eivät sovi, opistolle voi tulla sovitusti 1–3 viikon yksilölliselle jaksolle, jonka aikana tutustutaan opiston tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.

Koulutuskokeilujakso on maksuton. Jakso sisältää opetuksen ja täysihoidon. Koulutuskokeilija maksaa itse matkat ja lääkkeet.

Koulutuskokeiluun liittyvät asiat: Eija Saarimaa, rehtori, p. 0400 351 628, eija.saarimaa@lehopisto.fi

7

Sami Leppäkangas, kurssikoordinaattori p. 0400 365 375, sami.leppakangas@lehopisto.fi


OPINTOLINJAT

OPETUSJÄRJESTELYT, OPINTOKIRJA JA HOJKS

JA OPISKELU

Opintolinjojen opetussuunnitelma on kurssimuotoinen. Lukuvuoteen sisältyy kolme 12–13 viikkoa kestävää opintojaksoa ja opetusta noin 1300 tuntia. Opintojen sisällöt perustuvat kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen suosituksen mukaisiin osa-alueisiin. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen lukujärjestys.

ERITYISKANSAN-

Osa opinnoista koostuu valinnaiskursseista, joita opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan täydentämään opintojaan. Valinnaiskursseina on muun muassa tieto- ja viestintätekniikan kursseja, kielikursseja, kuvataidetta, kädentaitoja, ihmissuhde- ja musiikkikursseja sekä kotitalouteen liittyviä kursseja. Uusia kursseja voidaan ottaa ohjelmaan pitkin vuotta tarpeen mukaan.

OPISTOSSA

Opintolinjoille osallistuu vuosittain 80–100 iältään 16–n. 70 vuotiasta opiskelijaa.

Opintolinjoille hakijat saavat opintokirjan kurssivalintojen tekemistä ja opiskelun tavoitteiden määrittelyä varten. Opintokirjaan kootaan myös opiskelijaa koskevat yhteystiedot sekä opiskelijahuoltoon ja terveydenhoitoon liittyvät asiat. Koulutuskokeilussa olleille opintokirja lähetetään opiskelupaikkavarmistuksen mukana.

Pitkäkestoisen koulutuksen kaksi opintolinjaa on suunnattu peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Näiden opintolinjojen kesto on vähintään 1–4 vuotta. Aikuisopiskelijat voivat opiskella aikuisopintolinjalla, työelämäopintolinjalla (TEO) tai opintoseteliopintojaksoilla. Näiden lisäksi on tarjolla asumisvalmennusjaksoja ja yksilöllisiä jaksoja.

Jokaiselle nuorten opintolinjojen, ns. perusoppijakson, opiskelijalle tehdään HOJKS, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Sen pohjaksi pyritään saamaan opiskelijan ja hänen vanhempiensa suostumuksella edellisessä oppilaitoksessa laadittu HOJKS tai ns. siirto-HOJKS, josta ilmenee aikaisempi opiskelu.

8


AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN JA JATKO-OPISKELUUN VALMENTAVA OPINTOLINJA Opintoja voidaan painottaa • kotitalouteen • kädentaitoihin ja tekstiilityöhön • tekniseen työhön • hevostalouteen tai • yksilöllistettyihin opintokokonaisuuksiin

Linjan opintojen tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille. Opintolinjaan liittyvät opinnot:

Kotitaloudessa perehdytään sekä ruokatuotantoon että puhdistuspalveluihin.

Arjenhallintataitojen opinnot: −− asumisvalmennus ja kotitalouden kurssit −− vuorovaikutustaidot, itsetuntemus ja ilmaisuaineet, asiointi ja ajankäytön hallinta −− päivittäistoiminnot ja terveyskasvatus

Kädentaidoissa ja tekstiilityössä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin valmistusmateriaaleihin ja -tekniikoihin sekä tekstiilialaan. Teknisessä työssä keskitytään puu-, metalli- ja kiinteistötöihin. Opintoihin voi sisältyä myös ajoneuvoalaan kuten moottoritekniikkaan ja ajoneuvojen huoltoon liittyviä opintoja.

Tiedollisten valmiuksien opinnot: −− äidinkieli ja matematiikka, −− tietoyhteiskuntataidot.

Hevostaloudessa perehdytään hevosten hoitamiseen, tallitöihin, harjoitellaan ratsastamista ja hevosten käsittelyä.

Ammattialoihin liittyvät opinnot: −− omien ammatillisten valmiuksien arviointi, −− eri ammattien keskeisiin tehtäviin tutustuminen −− ammatilliseen opiskeluun tutustuminen −− tulevaisuuden suunnittelu −− työelämätietous −− koulutus- ja työkokeilut −− työharjoittelut

Yksilöllisiin opintokokonaisuuksiin painottuvalla opintosuunnalla tutustutaan edellä mainittuihin ammattialoihin, mutta opiskelijan mahdollisuudet huomioon ottaen myös toimistoalaan, palvelu- ja hoiva-alaan tai muuhun soveltuvaan ammattialaan.

Valinnaisopinnot ja vapaa-ajan kerhot (Näistä on oma esite, joka löytyy esim. opiston kotisivuilta, lisätietoja myös s. 18.)

9


ITSENÄISTYMISEN JA HYVINVOINNIN OPINTOLINJA Opintojen tavoitteena on hankkia valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämän sisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu. Opinnoissa painottuvat asumisessa tarvittavat tiedot ja taidot, oman arjen rutiinien sisäistäminen kuten säännöllinen vuorokausirytmi, työn, opiskelun, kodintöiden, vapaa-ajan ja levon rytmittäminen, terveellinen ruokailu, puhtaus ja viihtyisyys sekä asiointi ja rahan käyttö. Itsenäistymisen ja arjen hallintataitojen opinnoissa painotetaan −− itsenäistymistä ja kodista irtaantumista −− asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja −− osallistumista työ- ja harrastustoimintaan −− itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia −− aktiivista osallisuutta sekä omassa lähiyhteisössä että yhteiskunnan jäsenenä

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA Paljon apua ja tukea tarvitsevat opiskelijat hakevat vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua kotikunnan vammaispalveluista vastaavalta taholta (esim. sosiaalitoimi tai vammaispalvelut). Hakemuksen tekemisestä vastaa opiskelija ja/tai opiskelijan vanhemmat/huoltajat. Opisto voi tarvittaessa avustaa näiden hakemusten laatimisessa.

Tiedollisten valmiuksien opinnot: −− äidinkieli ja matematiikka −− tietoyhteiskuntataidot

Vammaispalvelulain mukaisen avustajan saamisen ehtona on, että hakijalla katsotaan olevan voimavaroja määritellä avun tarve ja toteuttamistapa. Vammaispalvelulain mukaisia avustajia haetaan lisäksi vapaa-ajan avustajiksi vähintään 30 tuntia/ kuukausi.

Hyvinvoinnin opinnot: −− itsetuntemuksen lisääntyminen −− omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen −− vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen

Kehitysvammaisten erityishuoltona vanhemmat ja huoltajat hakevat palveluita, joiden tavoitteena on työhön sijoittuminen, asumiseen tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen sopeuttamiseen pyrkivään toimintaan osallistuminen.

Valinnaisopinnot ja vapaa-ajan kerhot (Näistä opinnoista on oma esite, joka löytyy esim. opiston kotisivuilta, lisätietoja myös s. 18)

10


AIKUISOPINTOLINJA Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden opinnoista on jo kulunut aikaa. Opintojen aikana opiskelijoille tehdään arvio fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Kartoituksen pohjalta annetaan ohjausta oman hyvinvoinnin ylläpitoon. Opiskelun aikana opitaan käyttämään uusimpia tietotekniikan sovelluksia arjen hallinnassa, kannustetaan uusien harrastusten pariin ja hyödynnetään vertaistukea yksilön elämänhallinnassa. Sisällöt suunnitellaan kunkin opiskelijan ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Oppimis- ja arviointimenetelmänä käytetään oppimispäiväkirjaa ja portfoliota ns. oppimiskansiona. Aikuisopintolinja ei suinkaan ole perinteistä opiskelemista. Meillä on mahdollisuus opiskella haluamiamme aineita eli voimme vaikuttaa omiin lukujärjestyksiimme ja tällä tavoin saada mahdollisimman paljon eväitä omaan arkeen. Saamme käyttöömme henkilökohtaisen tablettitietokoneen opintojen ajaksi. Oman arjen kannalta tärkeitä asioita on ollut kotitalous, asumisvalmennus ja asiointi. Olemme opiskelleet myös äidinkieltä ja matematiikkaa, mutta nekin ovat arkeen liittyviä. Matikantunnilla olemme esimerkiksi harjoitelleet rahankäyttöä ja suorittaneet hintavertailua. Lisäksi meillä on ollut mahdollisuus osallistua mm. musiikin tunneille, tekniseen työhön ja erilaisiin vapaa-ajan kerhoihin ja –toimintoihin. Meillä aikuisopiskelijoilla on lisäksi aivan omia projekteja. Meillä on ollut valokuvausprojekti, joka liittyi vanhaan aikaan. Kävimme Soinissa tutustumassa Wanhan ajan päivien miljööseen. Meillä on ollut myös taideprojekti ja virtuaalimatkailuun sekä kasveihin liittyvät projektit. Olemme olleet myös pari kertaa järjestämässä kevätkonserttia, jossa esiintyjänä oli Helmenkalastajat. Näistä vuosittain vaihtuvista projekteista opimme valtavasti uusia asioita. Seuraavaksi varmaan saamme osallistua opiston juhlavuoden (2021) suunnitteluun ja toteutukseen. Teemme myös muutamia retkiä ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin lukuvuosittain — olemme käyneet mm. keilaamassa Alajärvellä ja teatterissa Seinäjoella. Käyntiä Tuuriin ja Keskiselle odotamme aina innolla. Ehkäpä pääsemme myös käymään Seinäjoelle avattavassa IdeaParkissa.

11


TYÖELÄMÄOPINTOLINJA TEO Työelämäopintolinja on tarkoitettu esimerkiksi erityisammattioppilaitoksesta valmistuneille, jotka eivät vielä ole löytäneet paikkaansa työelämässä ja haluaisivat työkokemusta. Opintolinjalle voivat hakeutua myös erityistä tukea tarvitsevat aikuiset, joilla on halu päästä kokeilemaan työelämää laajemminkin kuin kotikunnan työ- ja päivätoiminnassa. Opintojen ja työkokeilujen tavoitteena on • osallistua työelämään ja saada kokemuksia ja elämyksiä työstä • kartuttaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia kuten esim. • konkreettinen suoriutuminen työtehtävästä • työn suunnittelu • työn laatu • ajankäyttö • työturvallisuus ja • vuorovaikutus työyhteisön ja asiakkaiden kanssa • vahvistaa elämänhallintataitoja kuten esim. työn merkitys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä. Työelämän yhteistyökumppaneita ovat Järvi-Pohjanmaan alueella (Alajärvi, Lehtimäki, Soini) useampia yrityksiä mm. Kohiwood Oy, EJ-Tarhat Oy, Sale Soini, S-market Lehtimäki, Nettopuoti sekä Järviseudun ammatti-instituutti JAMI ja tietysti Lehtimäen opiston omat yksiköt kuten kiinteistö, keittiö ja ratsastuskoulu. Opiskelija saa käyttöönsä iPadin, jonka avulla pidetään päiväkirjaa ja kuvataan kokemuksia tekstinä, videona ja kuvina. Lisätietoja rehtori Eija Saarimaa 040 0351 328 tai apulaisrehtori Virpi Lahti 040 0384 093

Työelämäjakson hyväksytystä suorituksesta saa TEO-passin, johon kirjataan mm. työpaikka, työtehtävät ja työn kesto sekä todistuksen muista suoritetuista opinnoista. Opiston ohjaaja on työpaikoilla mukana. Työtehtävät suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa.

12


OPINTOSETELIOPINNOT Opetushallitus myöntää vuosittain vapaan sivistyön lain mukaisiin opintoihin opintosetelejä. Opintosetelien avulla oppilaitoksilla on mahdollisuus kohtuullistaa erityisryhmien opiskelijoilta perittäviä maksuja. Lehtimäen opisto ohjaa opintosetejä sellaisille vammaisille henkilöille, joiden osallistuminen opiskeluun ei taloudellisesti muutoin olisi mahdollista. Opintoseteliopintojen tavoitteena on tukea elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti erityisoppijaa elämän nivelvaiheissa sekä luoda mahdollisuuksia tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren ajan.

Opinnot kestävät vähintään 8 viikkoa. Jakso voi ajoittua myös yksilöllisesti. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa keskitytään sillä hetkellä ajankohtaisiin asioihin.

Oppimissisällöt räätälöidään jokaisen henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita, moniammatillisen henkilökunnan asiantuntemusta ja sisäoppilaitoksen sosiaalipedagogisia mahdollisuuksia.

Jaksolla voi opiskella tietoyhteiskuntataitoja, kädentaitoja, kotitaloutta ja muita opiston opinto-ohjelmaan kuuluvia aineita sekä suorittaa Tikas–opintoja tietotekniikassa. Sama henkilö voi osallistua opintosetelijaksolle kerran kolmessa vuodessa.

Opetushallituksen tukemat opintojaksot 70 €/viikko Opintosetelijaksot 2020 Jakso 13.1.–13.3.2020 Jakso 16.3.–15.5.2020 Jakso 17.8.–9.10.2020 Jakso 19.10.–11.12.2020

a oist s k a lij sete ta: o t a n o p i n u k s i s h u o l t a j s t o. f i a o t opi lija tie tan L i s ä j a k u s , o p i s ke i l a @ l e h k lä i k k i m o. h e i k h t o r i , s t o. f i e H o pi ar s re Ja r m 4 9 6 3 , j , a p u l a i t i @ l e h o ti h 6 00 3 irpi Lah , virpi.la 4 0 V 3 p. 4 09 8 3 400 p. 0

13


ASUMISVALMENNUSOPINNOT Lehtimäen opistolla järjestetään asumiseen liittyvä opintoja henkilöille, joiden tavoitteena on itsenäistymisen ja aikuistumisen myötä siirtyä omaan kotiin – löytyypä koti sitten ryhmämuotoisesta asumisesta, asuntoryhmästä tai erillisestä asunnosta. Asumisvalmennuksessa harjoitellaan elämän- ja arjenhallintaa kuten päivittäistoimintoja, kodin hoitamista, ihmissuhdetaitoja, työssä ja työtoiminnassa käymistä sekä vapaa-ajan käyttöä.

Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa voi hankkia lisävalmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen arjessa tai kädentaitojen opinnoissa löytää uusia harrastusmahdollisuuksia ja sisältöä elämään.

Jakson aikana kartoitetaan apuväline- ja avuntarve sekä henkilölle mahdollisimman hyvin sopiva asumismuoto yhteistyössä hänen läheistensä, tulevan asumispaikan ja kotikunnan kanssa.

Opiskelun edetessä arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, avun tarvetta ja muotoa sekä mahdollisia apuvälineitä. Jakson aikana tavoitteita ja päiväohjelmaa tarkennetaan ja muutetaan vastaamaan asiakkaan tilannetta.

Asumisvalmennusjakson toteutumisesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu asumisvalmennuksen vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti, vastuuohjaajat ja terveydenhoitaja sekä fysioterapeutti ja opiskelijahuoltaja. Asumisvalmennusjakson pituus määräytyy asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kotikuntaan ollaan yhteydessä asumisen jatkosuunnitelmista, mahdollisesti tarvittavista apuvälineistä ja henkilökohtaisesta avusta. Opiskelijoille järjestetään myös muuttovalmennusta yhdessä tulevan asumispaikan kanssa.

Asumisvalmennusyksikkö on osa kansanopiston sisäoppilaitosta ja asumisvalmennuksessa olevat opiskelijat osallistuvat yhteisiin vapaa-ajantoimintoihin sekä käyttävät kuntotalon ja ratsastuskoulun palveluja. Jokaisella opiskelijalla on omat henkilökohtaiset tavoitteensa, joiden mukaan laaditaan hänen päiväohjelmansa. Ohjelmaan liitetään myös tiedollisten valmiuksien opintoja kuten äidinkieltä, matematiikkaa, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä opiskelijaa kiinnostavia harrastustavoitteisia valinnaiskursseja.

14


Asumisvalmennusyksikön tilat Vuonna 2002 ja 2007 valmistuneissa asumisvalmennusyksiköissä on kaksikymmentä 22,5–28 m2 kokoista huonetta wc- ja suihkutiloineen, jotka soveltuvat myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Huoneet on varustettu eriasteisilla ympäristönhallintalaitteilla, kahdessa huoneessa on oma pienoiskeittiö. Keittiö-, oleskelu-, vaatehuolto– ja kodinhoitotilat ovat yhteisessä käytössä. Asumisvalmennusyksikössä on myös pieni sauna, joka on yhteisessä käytössä. Oleskelutiloissa on takka, tv/ videot/dvd sekä internetyhteys ja tietokone.

Avun ja tuen tarve on yksilöllistä. Avustajakulut haetaan henkilökohtaisen avun ja tuen perusteella. Vapaa-ajantoiminnoissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa avustamiseen haetaan tukea vähintään minimimäärä 30 h/kk. Lisäksi sovitaan erikseen korvaukset muuttovalmennuksesta ja erityisestä tuesta. Lisätietoa asumisvalmennusjaksoista ja kustannuksista Opiskelijahuoltaja Jarmo Heikkilä jarmo.heikkila@lehopisto.fi 0400 364 963 Apulaisrehtori Virpi Lahti virpi.lahti@lehopisto.fi 0400 384 093

2019 syksyllä alettiin rakentaa uuttaa 7-paikkaista asumisvalmennusyksikköä päärakennuksen välittömään läheisyyteen. Kustannukset asumisvalmennusyksikössä Asumisvalmennusjakson vuorokausihinta määritellään ennakkotietojen ja arviointikaavakkeen perusteella. Jakson hintaliukuma alkaa 50 eurosta ja siihen vaikuttaa asiakkaan päivittäisessä elämässä tarvitsema fyysisen avun ja ohjauksen määrä. Myös esimerkiksi kommunikoinnin tuen tarve, kuten kuvien ja viittomien käyttö, voi vaikuttaa hintaan. Asiakkaan oma osuus muodostuu asumis- ja ruokakustannuksista. Asuminen maksaa 30 €/vk. Hinta sisältää liinavaatteet ja niiden huollon. Varsinaista vuokrasopimusta asiakkaan ei tarvitse tehdä. Ruokailu maksaa 46 €/vk, johon sisältyy päivittäin aamupala, lounas, välipala/päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.

15


OPINTOJEN LUKUKAUSIMAKSUT JA OPINTOSOSIAALINEN TUKI Opintolinjoilla on lukukausimaksu. Lisäksi opiskelijat maksavat itse kotimatkansa, opiskelumateriaalit ja käsityötarvikkeet. Lisätietoja maksuista saa nettisivuiltamme (Opiskelijan opas) ja opiston toimistosta.

Kuntoutusrahan saamiseksi nuorelle tulee kotikunnassa laatia henkilökohtainen opetus- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) yhteistyössä kuntoutujan, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muiden asiantuntijaviranomaisten kanssa. Suunnitelmasta tulee ilmetä tiedot nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista sekä suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Opintojen rahoittamiseen on mahdollista hakea Kelalta nuorten kuntoutusrahaa, joka on tarkoitettu 16– 19 -vuotiaille eläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi ja ammatillisen kuntoutuksen varmistamiseksi.

Nuoren kuntoutusrahaa haetaan Kelalta lomakkeella KU112. Liitä lisäksi mukaan nuoren kuntoutusrahaja oppisopimuslomake (KU111), henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (nuoren kuntoutusraha) sekä B-lääkärinlausunto. Nuorten kuntoutusrahan lisäksi opiskelija voi hakea Kelalta myös Kuntoutus- ja kuntoutusrahalain 6 §:n mukaista ammatillista kuntoutuspäätöstä Kelan lomakkeella KU101. Opiskelulla tulee olla ammatilliseen koulutukseen valmentava tavoite ja suunnitelma koulutuksen toteuttamisesta kuten nuoren kuntoutusrahahakemuksessakin. Kuntoutusraha- ja kuntoutuslain 6 §:n mukaiset hakemukset käsitellään kotipaikkakunnan Kelan toimistossa. Opintotukea voivat hakea opiskelijat, joilla ei ole työkyvyttömyyseläkettä. Myös opintotukea haetaan Kelan kautta. Edellä mainituista Kelan etuuksista lisätietoja saa paikallisesta Kelan toimistosta. Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

Nuoren kuntoutusraha myönnetään kun • nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa • nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS).

OPINTOJEN LUKUKAUSIMAKSUT • Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja 126 €/vko • Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja 126 €/vko • Aikuisopintolinja 90 €/vko • Työelämäopintolinja TEO 90 €/vko • Opintoseteliopinnot 70 €/vko • Asumisvalmennusjaksot (* • Yksilölliset jaksot (* (* Lisätietoa kustannuksista Jarmo Heikkilä 04003640963

16


OPISKELU JA ASUMINEN OPISTOLLA Lehtimäen opisto on erityiskansanopisto ja sisäoppilaitos, jossa opiskelu, asuminen ja vapaa-aika muodostavat pedagogisen opiskelijan kasvua ja kehittymistä tukevan kokonaisuuden. Opiskelijat saavat ohjausta myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Opistolla on ohjattua toimintaa arki-iltoina sekä viikonloppuisin perjantai-illasta sunnuntai-iltaan. Opiston päätalo ja kaikki opiskelija-asunnot on peruskorjattu viime vuosien aikana. Yhdyskäytävä helpottaa opiskelijoiden liikkumista asumisvalmennusyksikkö Asvan ja päätalon välillä. Uuden 7-paikkaisen asumisvalmennusyksikön rakentaminen aloitettiin syksyllä 2019. Opisto sai testamenttilahjoituksena Alatalon kiinteistön, jossa on myös majoitustiloja.

17


VALINNAISOPINNOT Pitkien opintolinjojen opintoihin kuuluu myös valinnaiskursseja, joita kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan täydentämään muita opintoja. Uusia kursseja voidaan ottaa ohjelmaan pitkin vuotta tarpeen mukaan. Keskeisinä toimintaperiaatteina on kokonaisvaltaisuus ja toiminnallisuus. Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella juuri hänen elämäntilanteessaan tarpeellisia tietoja ja taitoja, motivoida ja valmistaa opiskelijaa mahdollisia jatko-opintoja varten, totuttaa opiskelijaa omatoimisuuteen, valintatilanteiden ratkaisuun ja työvaltaiseen opiskeluun, vahvistaa opiskelijan persoonallisia lahjoja ja hänen vahvoja alueitaan kehittämällä itseohjautuvuutta ja itsearviointia. Opiskelija voi valita seuraavista valinnaiskursseista n. 6 kurssia. Yhden kurssin kesto on n. 25 tuntia (= 1 opintopiste, op). Kotitalouteen liittyvät kurssit ovat usein kestoltaan n. 50 tuntia (2 opintopistettä). • • • • • • • • • • •

leivontakurssi mikroruoat nuorten juhlat kansainvälinen keittiö painonhallinta puutarha- ja pihatyöt luonto ja ympäristö luonnonsuojelu ja kierrätys kuvataide luova toiminta valokuvaus

• • • • • • • • • • •

kirjallisuus kirjapaja toimittajakurssi tikaskurssi raha ja aika historia maailman ympäri musiikki bändikurssi kuvionuoteista soittaminen musiikkiliikunta

18

• • • • • • • • • • •

entisöinti ja tuunaus tekstiilityöt ja kädentaito kuntosali työharjoittelu englannin alkeiskurssi englannin jatkokurssi ruotsin alkeiskurssi viron alkeiskurssi venäjän alkeiskurssi kommunikaatiokansio tukiviittomat


OHJATUT VAPAA-AJAN KERHOT Opiskelijat saavat ohjausta myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa. Ratsastusta järjestetään kaikille opiskelijoille opintojen aikana. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee vapaa- ajantoimintoja. Opistolla järjestetään mm. seuraavia ohjattuja vapaa-ajan toimintoja: • vammaisratsastus • aistivirikekerho • hevoskerho • kirjastoasiointi • sisupartio • some tutuksi –kerho • teatteritiimi • keräilijäkerho • käsityökerho • musiikkikerho • liikuntakerho • ilma-aseammunta

19

• • • • •

elokuvakerho bänditoiminta lemmikkieläinkerho karaokeilta hengellisten asioiden keskustelupiiri


oo

oo

oo

KELAN JARJESTAMA JA RAHOITTAMA KUNTOUTUS sittain o u v ä rjestä mennusä j o t s opi a isval n m e u ä t sille j u p a l e l Lehtim elan sope l K maisi n. a m t i a e v s a u inee aike e v h a r j e e lle p ku r ss nuori

on stolla a i p o a n ss mäen Lehti us Kelan k en t sopim avammais v a i ke n ä l l i s e s t ä . l ä ä k i n u t u ks e s t a nto a v o ku

PERHEKURSSIT 2020

Asuminen perhekurssilla Perhekurssilaiset asuvat rivitaloasunnoissa, joita on opiston päärakennuksen välittömässä läheisyydessä. Jokaisella perheellä on oma 2–4 huoneen ja keittiön asunto rivitalossa tai hiljattain remontoiduissa soluasunnoissa. Asunnoissa on mikro, pyykinpesukone, TV (ei videota) ja astioita.

Kurssille hakeminen Hakemukset Kelan kursseille toimitetaan suoraan Kelalle. Kelan internet- sivuilla on lisää tietoa siitä, kuinka sopeutumisvalmennuskurssille haetaan. Myös hakulomakkeet KU104 (vaativa kuntoutus) ja KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) löytyvät sivuilta. Liitteeksi hakemuksiin tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, johon sisältyy kurssisuositus.

Lastenhoito perhekursseilla Kurssilaisella/kuntoutujalla on kurssipäivän ajan ohjaaja, joka huolehtii myös lapsen ruokailuista ja päivän toimintaan osallistumisesta. Sisaruksia varten on kurssipäivän ajan omia ohjaajia, joiden määrä vaihtelee lasten iän ja hoidon tarpeen mukaan. Muuna aikana lapset ovat perheen hoidossa.

Vapaana olevia paikkoja voi tarkistaa linkistä, joka avautuu Kelan kurssitarjontasivulle. Lehtimäen opiston järjestämät sopeutumiskurssit löytyvät Kelan Kuntoutuskurssihaku -sivulta. Kirjoittamalla sanahakuun Lehtimäen opisto ja suorittamalla haun pääsee sivulle, josta löytyy kaikki Lehtimäen opistolla järjestettävät Kelan kurssit ja niillä vapaana olevat paikat. Tarkemmat tiedot jokaisesta kurssista löytyy klikkaamalla kurssin nimeä. Kela on auditoinut opiston sopeutumisvalmennuskursit vuonna 2019, jossa saimme mm. erityismaininnan perheiden yksilöllisestä kohtaamisesta.

Lisätietoja Kelan kursseista Toimintaterapeutti Aino Mannismäki, 040 5480 956, aino.mannismaki@lehopisto.fi

20

Rehtori Eija Saarimaa, 040 0351 328, eija.saarimaa@lehopisto.fi


Kehitysvamma, kehityshäiriö tai monivammaisuus -kurssit (6 perhettä/kurssi) KURSSINRO

KOHDERYHMÄ

AJANKOHTA

75584

Alakoululaiset

vk 26 22.6.–26.6.2020

75582

Yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset

vk 27 29.6.–3.7.2020

75583

Yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset

vk 29 13.7.–17.7.2020

75585

Alakoululaiset

vk 30 20.7.–24.7.2020

75586

Alakoululaiset

vk 31 27.7.–31.7.2020

ADHD- ja Asperger -kurssit (8 perhettä/kurssi) KURSSINRO

KOHDERYHMÄ

AJANKOHTA

74703 ADHD

Alakoululaiset

1.osa vk 23 1.6.–5.6.2020 2.osa vk 42 12.10.–16.10.2020

74701 ADHD

Yli 5-vuotiaat ja alle kouluikäiset

1.osa vk 24 8.6.–12.6.2020 2.osa vk 42 12.10.–16.10.2020

78037 ADHD (ADD)

Alakoululaiset

1.osa vk 28 6.7.–10.7.2020 2.osa vk 9 1.3.–5.3.2021

74700 Asperger

Koulunsa aloittavat ja alakoululaiset

1.osa vk 31 27.7.–31.7.2020 2.osa vk 9 1.3.–5.3.2021

21


KUNTOTALON AVOTERAPIAPALVELUT

F

Opiston terapiaosasto on yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja. Lehtimäen opistolla on sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten lääkinnällisestä avokuntoutuksesta. Tuotettavia palveluita ovat toimintaterapia, musiikkiterapia, fysioterapia ja sen erityismuotona allasterapia. Opistolla tuotetaan myös neuropsykiatrista valmennusta sekä jalkahoidon palveluita. Ratsastusterapiassa Lehtimäen opisto tekee yhteistyötä kahden ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa.

ysioterapiassa keskeisenä tavoitteena on ylläpitää

ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä sekä toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapiaan tai allasterapiaan voi hakeutua Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, terveyskeskusten lähetteillä tai omakustanteisesti. Asiakaskunta koostuu opiston opiskelijoista sekä lähiseudulla asuvista asiakkaista. Sopeutumisvalmennuskursseilla fysioterapeutit ovat mukana moniammatillisessa kurssitiimissä ja näiden kurssien fysioterapia toteutetaan pienryhmissä. Fysioterapeutit voivat arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja opastaa näiden apuvälineiden käytössä.

Opistolla työskentelee kolme fysioterapeuttia, kaksi toimintaterapeuttia, musiikkiterapeutti, kolme neuropsykiatrista valmentajaa ja jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Terapeutit vastaavat yksilöterapioista, apuvälineneuvonnasta, erityisliikunnasta ja päivittäistoimintojen ohjaamisesta yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Lyhytkursseilla terapeutit kuuluvat kurssitiimiin ja osallistuvat kurssien toteuttamiseen.

Lehtimäen opiston fysioterapeuteilla on erikoisosaamista muun muassakuntosalivalmennuksesta, terapeuttisesta harjoittelusta ja erityisryhmien liikunnasta. Lisäksi heillä on kokemusta liikunta– ja kehitysvammaisten sekä autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden fysio– ja allasterapiasta.

Kuntotalon terapiatilat koostuvat yksilöhoitotiloista sekä kuntosalista. Allasterapiat toteutetaan kuntotalon allastiloissa, joissa on kuntouintiallas, opetusallas ja terapia-allas. Terapia-altaan vesi on yli 30 asteista ja sinne pääsee suihkupyörätuolilla luiskaa pitkin. Kuntouintialtaaseen on mahdollista siirtyä myös allasnosturilla.

Fysioterapiassa voidaan käyttää kommunikoinnin apuvälineenä esimerkiksi tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota.

Fysioterapeutit: Eero Savela, avoterapiapalveluiden lähijohtaja, 040 760 8991, eero.savela@lehopisto.fi Tiina Isomäki,0400 505 718, tiina.isomaki@lehopisto.fi Jelena Jaakkola, 0400 505 718, jelena.jaakkola@lehopisto.fi

22


T

V

oimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä

elämää; itsestä huolehtimista, asioimista ja arkielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu.

ammaisratsastus harrastuksena tarjoaa kaikille

avointa, esteetöntä ja elämyksellistä liikuntaa. Tavoitteena on oppia ratsastamaan vamman asettamien rajoitusten puitteissa ja ne huomioon ottaen. Ratsastus- ja hevostaitojen opettelemisen rinnalla tulevat fyysisen kunnon kohottaminen, tunne- ja sosiaalisten taitojen opetteleminen sekä mielenvirkeys. Ratsastuksessa voi asettaa itselleen monenlaisia haasteita. Henkilökohtaiset tavoitteet määrittyvät ratsastajien toimintaedellytysten mukaan. Ratsastuksessa on mahdollista kokeilla omia rajojaan.

Lapsiasiakkaiden kanssa voidaan harjoitella esimerkiksi hieno- ja karkeamotorisia taitoja, hahmotusta ja toiminnanohjausta sekä aistitiedon käsittelyä. Tavoitteet luodaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen ja niiden toteutumista arvioidaan erilaisin arviointimenetelmin. Tärkeää on toiminnan mielekkyys ja merkityksellisyys asiakkaalle. Lasten ja nuorten toimintaterapia on erityisosaamistamme.

R

atsastusterapiaan on mahdollisuus opistolla ja sitä toteuttavat ulkopuoliset ratsastusterapeutit.

Lisätietoja: Jutta Saloranta, vammaisratsastuksen ohjaaja, 0400 515 331

Toimintaterapeutit: Aino Mannismäki, aino.mannismaki@lehopisto.fi Tanja Hauta-aho, tanja.hauta-aho@lehopisto.fi Toimintaterapeutit tavoitat numerosta 040 5480 956

23


M

N

usiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto,

europsykiatrinen valmennus on tuki- ja ohjaus-

menetelmä asiakkaille, jotka tarvitsevat erilaisista neuropsykiatrisista ongelmista johtuen tukea ja ohjausta elämän- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Valmennuksessa painotetaan tavoitteellista, ennalta ehkäisevää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työskentelytapaa, jonka avulla kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan valmennettavaa mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Valmentajan tarkoituksena on luoda luottamuksellinen ja turvallinen ohjaussuhde, joka tukee valmennettavaa kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapia soveltuu kaiken ikäisille. Musiikkiterapia tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä musiikin keinoin. Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutustaitoja, kehonhahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Musiikkiterapia voi parantaa kuntoutujan itseilmaisua, tunne-elämän hallintaa, itsetuntemusta, itseluottamusta ja yleistä elämänhallintaa.

Valmennus muotoutuu asiakaslähtöiseksi yksilölliseksi kuntoutusprosessiksi, jossa asiakkaalla ja valmentajalla on tasa-arvoinen työsuhde. Valmentajalla on useita eri rooleja asiakkaan rinnalla ja taustalla tehtävässä työssä, jonka keskeisiä menetelmiä ovat dialogi, toiminta ja verkostotyö. Työskentelytapana korostuu ratkaisukeskeisyys ja yksilön arvostaminen.

Lisätietoja: info@lehopisto.fi Eija Saarimaa, rehtori, 0400 351 328 Marjo-Helene Haanpää, musiikkiterapeutti

Neuropsykiatrisen valmennuksen kohderyhmää ovat ADHD, Asperger, Tourette, muu autismin kirjo ja aivovammat sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Valmennukseen hakeutuminen Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan lähetteellä/suosituksella joko yksityisesti, kunnallisesti tai muun vastaavan yhteisön maksusitoumuksella. Neuropsykiatrisen valmennuksen tarve on hyvä huomioida jo kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä. Kustannukset Valmennuksen hinta on 60 €/h ja valmennus suunnitellaan aina yksilöllisesti.

24

Lisätietoja: 040 4863055 Riitta Ranta, riitta.ranta@lehopisto.fi, Hanna Pellonpää, hanna.pellonpaa@lehopisto.fi tai Maire Kantonen


OPISTON LYHYT KURSSIT

Opist olla lyhytk järjestetä än urs kunto seja. Valits ympäri vuo e utum aan ja omasi ja den tu viihty mään le !

AIKUISOPINTOVIIKOT Aikuisopintoviikkojen kohderyhmänä on aikuisopiskelusta kiinnostuneet henkilöt. Aikuisopintoviikko tarjoaa mahdollisuuden sekä itsensä kehittämiseen että vaihteluun ja virkistykseen. Viikon aikana on mahdollisuus tutustua opistoon ja saada tietoa aikuisopintolinjasta, opiston virikekursseista ja opintoseteliopinnoista sekä yksilöllisistä asumisjaksoista. Aikuisopintoviikko I Pääsiäisaskartelua — kohti kevättä 24.–28.2.2020

Aikuisopintoviikko II Hemmotellen ja kuntoillen 29.6—.3.7.2020

Tervetuloa nauttimaan lumesta, talvesta ja mukavasta yhdessäolosta liikunnan merkeissä. Valmistaudumme myös kevään suureen juhlaan — pääsiäiseen. Askartelemme pääsiäisaiheisia koristeita, tutustumme pääsiäisen perinteeseen ja valmistamme perinteisiä pääsiäisherkkuja.

Luonnossa liikkuminen rentouttaa ja luonto lisää ihmisen onnellisuutta ja hyvinvointia ihan tutkitustikin. Opisto ja sen ympäristö antavat oivat puitteet luonnossa retkeilylle ja virkistäytymiselle. Kurssi tarjoaa myös elämyksiä ja hemmotteluhetkiä kuten hoitoja ja vinkkejä kaunistatumiseen, oman kunnon hoitamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Hinta 90 € (alv 0 %)

Hinta 90 € (alv 0 %)

25

Aikuisopintoviikko III Opiston POP UP 12.–16.10.2020 Opiston POP UP -viikko antaa mahdollisuuden aikuisopinnoista kiinnostuneille henkilöille tutustua opiston opiskelumahdollisuuksiin. Voit ponnahtaa paikalle ja nauttia monipuolisesta tekemisestä yhdessä toisten kurssilaisten kanssa. POP UP -päivät: • maanantai kädentaidot • tiistai tietotekniikka ja liikunta • keskiviikko kokkaus • torstai taide • perjantai musiikki Hinta 90 € (alv 0 %)


TEEMAVIIKONLOPUT Opisto järjestää ohjattua ohjelmaa omille opiskelijoilleen joka viikonloppu. Kaikilla viikonloppukursseilla on aina teema. Näihin suosittuihin viikonloppuihin on mahdollisuus osallistua myös muilla ohjelmista kiinnostuneilla. Tässä on esitelty tarkemmin muutaman viikonlopun teema. Jos haluat pientä katkoa ja virkistystä viikonloppuun mukavassa seurassa ja mielenkiintoisten teemojen parissa, niin tämä on juuri sinulle. Hinta 55 € (alv 0 %)

Talven ihmemaa 24.—26.1.

Virvon varvon 3.—5.4.

Onko sinussa salapoliisiainesta? Se selviää talvisen luonnon keskellä, sillä viikonlopun aikana selvitetään kadonneen lumiukon salaisuus. Jännää, eikö vain? Voit kokeilla myös lumista taitorataa ja testata tarkkuuttasi lumipallojen avulla. Talven ihmemaan revontulet ikuistetaan upeaksi maalaukseksi ja pääset nauttimaan lämpimästä talven herkusta.

Pääsiäinen on perinteitä vaaliva keväinen juhla, jolloin virvotaan ystävät ja tutut tuoreeks ja terveeks sekä herkutellaan suklaamunilla. Tänäkin vuonna opistolla toteutetaan perinteinen suklaamunajahti ja askarrellaan koristeita pääsiäiseksi. Jokainen saa osallistua pääsiäismunien koristelukisaan ja noitaluudan heittämisotteluun.

Ystävänpäivän yllätys 14.—16.2.

Vallaton vappu 1.—3.5.

Ohjelmassa on sydänten metsästystä ympäri opistoa, kaikki sydänten löytäjät palkitaan. Arvaa kuka ystävä -pelissä tarkkaavaisuus on valttia, kun kukin vuorollaan yrittää ratkaista, kuka onkaan ystäväksi valittu henkilö. Ystävänpäivän yllätyksenä opistolle saapuu halimaskotti. Halimaskottia voi tietenkin halata ja hänen kanssaan voi ottaa vaikkapa selfien.

Vapun kunniaksi koristellaan opisto ilmapalloilla ja serpentiineillä. Töräyttelemme torviin ja teemme kasvomaalaukset illan discoon. Vallattoman vapun viettoon kuuluvat myös vappuhattuhässäkkä, vesiilmapallon kuljetuskisa ja serpentiinikäärmeiden etsintä. Ja kaiken hauskuuden lisäksi herkuttelemme perinteisesti simalla ja munkeilla.

Espanja ja Itävalta 6.–8.3.

Rapujuhlat 21.—23.8.

Espanja ja Itävalta -teemaviikonloppuna tutustumme maiden kulttuuriin, kieleen ja musiikkiin. Harjoittelemme kenties flamencon ja wienervalssin askelia, opettelemme tervehtimään sekä espanjaksi että saksaksi ja kokkaamme molempien maiden herkkuja. Pääsemme myös nojatuolimatkalle katselemaan Espanjan ja Itävallan ihania nähtävyyksiä.

Askarrellaan pieniä rapuja pöytäkoristeiksi, maalataan isoja rapuja julisteiksi, leivotaan maukkaita rapupullia kahvin seuraksi, pelataan jännittäviä rapupelejä ystävien kanssa ja maistellaan mehukkaita rapuja kaikki yhdessä. Siinäpä sitä onkin rapujuhlaa koko viikonlopuksi.

26


Sadonkorjuujuhlat 18.—20.9.

Pikkujoulut 20.—22.11.

”Kukkuu, kukkuu, pikkulanttu nukkuu, kellarin pimeässä nurkassa. Hiiri se tuli ja puraisi, pikkulanttu naurista potkaisi.” Olikos tuttu biisi? Tämän vihanneslaulun opit varmasti viikonlopun aikana, sillä sitä lauletaan sadonkorjuujuhlassa. Laulamisen lisäksi tutustumme tietenkin syksyn satoon ja valmistamme kasviksista ja marjoista erilaisia herkkuja nautittavaksi opiston omassa sadonkorjuujuhlassa.

Pikkujoulut -teemaviikonloppuna sinun tehtäväsi on auttaa joulupukkia etsimään kadonneet paketit. Kun paketit löytyvät, niin joulupukki saapuu kiittämään sinua upeasta työstä ja saat yllätyksen itsellesi. Viikonloppuna voit myös vierailla tontun arvoitusklubilla, missä selviää, oletko oikea jouluntietäjä. Totta kai viikonloppuna soivat myös joululaulut ja sinä saat laulaa mukana.

Karkki vai kepponen? 30.10.—1.11.

Sisua ja salmiakkia 4.—6.12.

Uskallatko maistaa kummitustikkaria tai puraista muumionakkia? Kyllä varmaan, jos olet itse valmistanut ne opetuskeittiöllä. Entä kuinka monta monsterikeilaa saat kaadettua? Sekin selviää sinulle viikonlopun aikana. Saat valmistaa myös oman pikkukummituksen, jonka lentotaito testataan kummitusten lentokisassa. Karkki vai kepponen on halloween -juhlaa.

Pelaamme viikonlopun aikana Suomessa keksittyjä pelejä ja lisäksi juhlimme Suomea askartelemalla Suomi -aiheisia koristeita ja tanssimalla suomalaisen popin ja iskelmän tahdissa. Teemme yhdessä myös salmiakki-toffeeta, jonka valmistamiseen tarvitsemme hieman suomalaista sisua, mutta sisukkuus palkitaan, kun valmiit karkit sujahtavat suuhun.

YHTEISTYÖKURSSEJA Lehtimäen opistolla järjestetään yhteistyökursseja mm. seuraavien toimijoiden ja järjestöjen kanssa: • Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry • Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry • Suomen PWS -yhdistys • Suomen Polioliitto ry • Suomen Polioinvalidit ry • Etelä-Pohjanmaan Sotainveteraanipiiri Tarkempia tietoja tulevista kursseista saatavilla järjestöjen omilta nettisivuilta.

27


VIRIKEKURSSIT 2020 ”Elämä on opintomatka”. Lehtimäen opisto tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen lyhytkestoiseen opiskeluun ja itsensä kehittämiseen, vaihteluun ja virkistykseen sekä oman hyvän elämän rakentamiseen eri kursseilla tai räätälöidyillä jaksoilla. Virikekurssit on suunnattu erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja aikuisille. Ilmoittautumiset

Kurssit voivat tarjota myös omaishoitajille mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen ja aikaa omaan lomaan.

Kursseille ilmoittaudutaan opiston kotisivulla olevalla lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.lehtimaenopisto.fi/kurssitoiminta/ virikekurssit/ tai täyttämällä tämän esitteen lopussa oleva ilmoittautumislomake ja lähettämällä se postitse. Ilmoittaudu kurssille valitsemalla valikosta haluamasi kurssi ja täytä pyydetyt tiedot.

HUOM! Kursseille tulee ilmoittautua viisi (5) viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssikustannukset Kurssien kohdalla mainittu hinta sisältää täysihoidon: majoituksen pääsääntöisesti 2 hengen huoneissa, aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan, uimahallin käytön kurssiohjelman mukaan sekä yhden ratsastuksen tai kärryajelun viikon aikana. Kurssilaiset maksavat itse matkat, lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet. Huomioithan, että kurssin voi tarvittaessa maksaa kahdessa erässä.

Virikekurssien hinnat 2020 Kesto 5 vrk 372 € Kesto 6 vrk 387 € Kesto 10 vrk 642 € Kesto 11 vrk 700 € Kesto 12 vrk 760 €

Päiväkävijät Kurssille on mahdollisuus osallistua myös henkilökohtaisen avustajan kanssa 60 € päivähintaan. Hintaan sisältyy molempien ruokailut ja päivän ohjelma.

Lisätietoa virikekursseista 28

Kurssikoordinaattori 0400 365 375 info@lehopisto.fi


VIRIKEKURSSIT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ 2020 HELMIKUU

HEINÄKUU

1.

Aikuisopintoviikko I

24.–28.2.2020

13.

Taidekurssi

29.6.–8.7.2020

2.

Ratsastusta ja hyvää oloa hemmotellen

24.–28.2.2020

14.

Hyvää oloa ja ystävyyttä

29.6.–8.7.2020

15.

Kesäkokit I

29.6.–4.7.2020

KESÄKUU 3.

Ratsastus ja kotitalous

1.–5.6.2020

16.

Tikas - tietotekniikka

29.6.–4.7.2020

4.

Musiikki ja äänitekurssi

1.–11.6.2020

17.

Sporttikurssi

29.6.–4.7.2020

5.

Hyvää oloa ja voimaa arkeen

1.–11.6.2020

18.

Aikuisopintoviikko II

29.6.–3.7.2020

6.

Tavataan taas – kutsukurssi

8.–12.6.2020

19.

Hyvää oloa hemmotellen

29.6.–10.7.2020

7.

Virkistyspäivät sotaveteraaneille

8.–12.6.2020

20.

6.–11.7.2020

8.

Eläinten ystävät I

8.–13.6.2020

Musiikkikurssi – elämyksiä ja tangontaikaa Seinäjoella

9.

Intoa elämään – hyvinvointikurssi I

22.–27.6.2020

21.

Kesäkokit II

6.–11.7.2020

10.

Ratsastusta ja arjentaitoja I

22.–27.6.2020

22.

Intoa elämään – hyvinvointikurssi II

6.–11.7.2020

11.

Sisupartiokurssi I

22.–27.6.2020

23.

Elämänhallintaa ja ihmissuhdetaitoja

6.–17.7.2020

12,

Eläinten ystävät II

22.–27.6.2020

24.

Eläinten ystävät III

13.–18.7.2020

25.

Hyvän olon viikko I

13.–18.7.2020

26.

Ystävyys yhdistää

13.–18.7.2020

27.

Kohti mielekästä elämää

13.–22.7.2020

28.

Sisupartiokurssi II

20.–25.7.2020

29.

Kalastus

20.–25.7.2020

30.

Rentoutus ja hyvä olo

20.–25.7.2020

31.

Savityöt ja luova taide

20.–29.7.2020

32.

Hyvän tuurin pidennetty viikonloppu

24.–28.7.2020

33.

Hyvän olon viikko II

27.7.–1.8.2020

34.

Iloa ja vaihtelua elämään –kurssi

27.7.–1.8.2020

LOKAKUU 35.

Musiikista iloa elämään

12.–16.10.2020

36.

Ratsastusta ja arjentaitoja II

12.–16.10.2020

37.

Hyvän olon viikko III

12.–16.10.2020

38.

Aikuisopintoviikko III

12.–16.10.2020

JOULUKUU 39.

29

Jouluaskartelua ja jouluun valmistautumista

30.11.–5.12.2020


VIRIKEKURSSIT TEEMOITTAIN Tarkemman kuvauksen kurssista löydät seuraavilta sivuilta kurssinumeron avulla.

HYVINVOINTI

5. Hyvää oloa ja voimaa arkeen 1.–11.6.2020 9. Intoa elämään – hyvinvointikurssi I 22.–27.6.2020 14. Hyvää oloa ja ystävyyttä 29.6.–8.7.2020 19. Hyvää oloa hemmotellen 29.6.–10.7.2020 22. Intoa elämään – hyvinvointikurssi II 6.–11.7.2020 23. Elämänhallintaa ja ihmissuhdetaitoja 6.–17.7.2020 25. Hyvän olon viikko I 13.–18.7.2020 26. Ystävyys yhdistää 13.–18.7.2020 (* 27. Kohti mielekästä elämää 13.–22.7.2020 30. Rentoutus ja hyvä olo 20.–25.7.2020 32. Hyvän tuurin pidennetty vkl 24.–28.7.2020 33. Hyvän olon viikko II 27.7.–1.8.2020 37. Hyvän olon viikko III 12.–16.10.2020

KOTITALOUS

3. Ratsastus ja kotitalous 1.–5.6.2020 (** 15. Kesäkokit I 29.6.–4.7.2020 21. Kesäkokit II 6.–11.7.2020

MUSIIKKI

4. Musiikki- ja äänitekurssi 1.–11.6.2020 20. Musiikkikurssi – elämyksiä ja tangontaikaa Seinäjoella 6.–11.7.2020 35. Musiikista iloa elämään 12.–16.10.2020

LUONTO JA HARRASTUKSET

KUTSUKURSSIT

6. Tavataan taas – kutsukurssi 8.–12.6.2020 7. Virkistyspäivät sotaveteraaneille 8.–12.6.2020 34. Iloa ja vaihtelua elämään –kurssi 27.7.–1.8.2020

8. Eläinten ystävät I 8.–13.6.2020 11. Sisupartiokurssi I 22.–27.6.2020 12. Eläinten ystävät II 22.–27.6.2020 17. Sporttikurssi 29.6.–4.7.2020 24. Eläinten ystävät III 13.–18.7.2020 28. Sisupartiokurssi II 20.–25.7.2020 29. Kalastus 20.–25.7.2020

KÄDENTAIDOT

RATSASTUS

39. Jouluaskartelua ja jouluun valmistautumista 30.11–5.12.2020

TAIDE

13. Taidekurssi 29.6.–8.7.2020 31. Savityöt ja luova toiminta 20.–29.7.2020

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

16. Tikas – tietotekniikka 29.6.–4.7.2020 26. Ystävyys yhdistää 13.–18.7.2020 (*

(* tai /** = ko. kurssi on kahden eri teeman kohdalla

3. Ratsastus ja kotitalous 1.–5.6.2020 (** 10. Ratsastusta ja arjentaitoja I 22.–27.6.2020 36. Ratsastusta ja arjentaitoja II 12.–16.10.2020

AIKUISOPINTOVIIKOT

1. Pääsiäisaskartelua – kohti kevättä 24.2.–28.2.2020 18. Hemmotellen ja kuntoillen 29.6.–3.7.2020 38. Opiston pop up 12.–16.10.2020


6. Tavataan taas –kutsukurssi 8.–12.6.2020 (5 vrk)

1. Aikuisopintoviikko I 24.–28.2.2020 (5 vrk) Kuvaus sivulla 25.

Kutsumme vuosien varrella opintosetelijaksolla olleita opiskelijoita opistolle viikon ajaksi. Viikon aikana on mahdollisuus muistella menneitä, tavata vanhoja tuttuja ja löytää uusia tuttavuuksia. Viikko sisältää retken joko pandojen luokse Ähtäriin tai Tuuriin Keskisen kyläkauppaan. Luvassa on siis monipuolista ohjelmaa ja yhdessäoloa opiston tapaan.

2. Ratsastusta ja hyvää oloa hemmotellen 24.–28.2.2020 (5 vrk)

Kurssi tarjoaa elämyksiä ja hemmotteluhetkiä kuten erilaisia hoitoja, oman kunnon hoitamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Ohjelmaan sisältyy ratsastusta, tallitöitä ja käytäntöä. Ohjelmaan voi sisältyä lisäksi musiikkia, liikuntaa sekä kädentaitoja.

Hinta 150 € (alv 0%)

3. Ratsastus ja kotitalous 1.–5.6.2020 (5 vrk)

7. Virkistyspäivät sotaveteraaneille 8.–12.6.2020 (5 vrk)

Ohjelmaan sisältyy ratsastusta, tallitöitä, hevoshoidon teoriaa ja käytäntöä sekä kotitaloutta. Ohjelmaan voi sisältyä lisäksi musiikkia, liikuntaa, rentoutusharjoituksia sekä kädentaitoja.

Lehtimäen opistolla on pitkä kokemus sotaveteraanien ja -invalidien kurssitoiminnasta. Kutsumme juhlistamaan kanssamme kesän alkua kaikki menneinä vuosina opistolla kursseilla olleet sotainvalidit, rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa, sotalesket ja sotainvalidien lesket sekä muut sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet. Muistellaan menneitä ja nautitaan alkukesän päivistä yhdessä.

Hinta 372 € (alv 0 %)

4. Musiikki- ja äänitekurssi 1.–11.6.2020 (11 vrk)

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti musiikkiin, musiikin tuottamiseen ja laulamiseen. Tuothan oman musiikin lahjasi ja äänesi osaksi musiikista nauttivaa porukkaa! Opiston oman tutun väen lisäksi äänitepuolella toimii assistenttina Justus Järvenpää ja Harri Kuhmonen.

Hinta 125 € (alv 0%), lisäksi osallistujilla mahdollisuus varata 45 minuutin jalkahoito tai hieronta 30 € omavastuuhintaan.

8. Eläinten ystävät I 8.–13.6.2020 (6 vrk)

Kurssin tavoitteena on koota lemmikkieläinten ystävät viikoksi yhteen, perehtyä erilaisiin lemmikkeihin ja syventää omaa harrastustaan. Kurssilla tutustutaan mm. hevosiin, koiriin ja kissoihin, bongataan lintuja, tutustutaan kansalliseläimiin, askarrellaan, kerrotaan ja kuunnellaan eläintarinoita. Kurssin aikana tehdään retki Ähtärin eläinpuistoon tai Voimavaratila Taikamäkeen.

Hinta 700 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

5. Hyvää oloa ja voimaa arkeen 1.–11.6.2020 (11 vrk)

Kurssilla opetellaan rentoutumaan, pitämään huolta omasta terveydestä ja kunnosta. Kurssin aikana paneudutaan levon, ruoan, liikunnan, puhtauden, vapaa-ajan ja ihmissuhteiden merkitykseen oman hyvinvoinnin kannalta. Nautitaan kesästä, kavereista ja opetellaan valmistamaan kevyitä kesäisiä välipaloja. Kurssin osallistujat saavat jalkahoidon. Hinta 700 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

Hinta 395 € (alv 0 %)

31


9. Intoa elämään – hyvinvointikurssi I 22.–27.6.2020 (6 vrk)

12. Eläinten ystävät II 22.—27.6.2020 (6 vrk)

Kurssin tavoitteena on koota lemmikkieläinten ystävät viikoksi yhteen, perehtyä erilaisiin lemmikkeihin ja syventää omaa harrastustaan. Kurssilla tutustutaan mm. hevosiin, koiriin ja kissoihin, bongataan lintuja, tutustutaan kansalliseläimiin ja Ähtärin pandoihin. Askarrellaan, kerrotaan ja kuunnellaan eläintarinoita ja valmistetaan eläinaiheinen käsityö.

Intoa elämään on vertaistukeen perustuva hyvinvointikurssi, jossa kannustetaan osallistujia kokeilemaan pieniä elämäntapamuutoksia. Kurssilla käydään läpi elämänlaatua tukevia aiheita, joilla on merkitystä ihmisen hyvinvoinnille koko elämän ajan. Samalla nautitaan kesästä, hyvästä seurasta, maukkaasta ruoasta ja rentouttavista hoidoista. Kurssin hinta sisältää hieronnan.

Hinta 395 € (alv 0 %)

13. Taidekurssi 29.6.—8.7.2020 (10 vrk)

Hinta 387 € (alv 0 %)

Jokaisessa asuu luovuus, ja taidekurssilla houkuttelemme sitä yhdessä esiin. Taide avaa uusia elämyksiä ja maailmoja. Tekemisen kautta voi myös tarkastella omia kokemuksia ja mielikuvia. Työskentelemme erilaisilla kuvataiteen perustekniikoilla, kuten taiteen tarkastelu ja aistien herättely, piirtäminen, kolmiulotteinen muotoilu, maalaaminen ja sekatekniikat. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla, kiinnostus riittää! Kurssin lopuksi järjestämme näyttelyn. Esiliina tai työvaatteet kannattaa ottaa mukaan, koska kaikki materiaalit eivät lähde vaatteista pesussa.

10. Ratsastusta ja arjentaitoja I 22.—27.6.2020 (6 vrk)

Kurssin tavoitteena on saada aktiivinen toimintaviikko hevosten, ratsastuksen ja arjentaitojen harjoittelemisen parissa. Kurssilla ratsastetaan kerran päivässä, hoidetaan hevosia ja tehdään tallitöitä. Välillä kokataan, leivotaan ja valmistellaan kurssijuhla. Tieto- ja viestintätekniikan taitoja päivitetään, toimintatuvassa valmistetaan pieni kurssimuisto, käydään myös uimassa ja saunassa sekä viihdytään musiikin parissa. Hinta 387 € (alv 0 %)

Hinta 642 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

11. Sisupartiokurssi I 22.—27.6.2020 (6 vrk)

14. Hyvää oloa ja ystävyyttä 29.6.—8.7.2020 (10 vrk)

Kurssilla harjoitellaan partiotaitoja, pohditaan partioihanteiden merkitystä ja toteuttamista arkielämässä, retkeillään, järjestetään iltanuotioita ja muuta yhteistoiminnallisuutta kehittävää ohjelmaa.

Miten jaksaa paremmin arjessa ja löytää aikaa rentoutumiselle? Kuinka tunnistaa omia voimavaroja ja nähdä asiat myönteisessä valossa? Entä millaista on omannäköinen elämä ja itselle hyvä arki? Ohjelmassa on luovan toiminnan ja liikunnan lisäksi arkielämän taitojen ja ihmissuhteiden pohtimista ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Kurssin hinta sisältää hieronnan.

Hinta 387 € (alv 0 %)

Hinta 642 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

32


15. Kesäkokit I 29.6.—4.7.2020 (6 vrk)

19. Hyvää oloa hemmotellen 29.6.—10.7.2020 (12 vrk)

Kesäkokilla on vara valita, mistä päivän ateriat valmistaa. Kurssilla valmistamme kevyitä kesäisiä ruokia ja leivonnaisia, herkuttelemme myös grillin äärellä ja opimme ruoanvalmistuksen niksejä sekä omaksi että ystävien iloksi.

Kaipaatko lisää hyvää oloa arkeesi? Haluatko oppia tuntemaan itseäsi ja toimintaasi paremmin ja elämään omien tavoitteiden mukaista, mielekästä elämää? Kurssilla pääset tutustumaan itseesi ja toimintaasi sekä luomaan oman hyvinvoinnin palapeliä. Kurssi tarjoaa elämyksiä ja hemmotteluhetkiä kuten hierontaa, erilaisia hoitoja, vinkkejä kaunistautumiseen, oman kunnon hoitamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Hinta 387 € (alv 0 %)

16. Tikas –tietotekniikka 29.6.—4.7.2020 (6 vrk)

Tikas-tietotekniikka on erityisryhmille suunniteltu koulutusmalli, jonka keskeisenä ajatuksena on erilaisten oppijoiden tarpeet. Opetettavia osa-alueita on 9 ja kussakin aihealueessa on kolme taitotasoa. Osaalueet ovat: tietokoneen käyttö ja tiedostojen hallinta, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, piirtäminen, tiedonhaku ja viestintä tietoverkoissa, sähköposti ja kuvankäsittely. Kun opiskelija kouluttajan arvion mukaan hallitsee jonkin tasoista, hän saa tasonmukaisen Tikas -todistuksen.

Hinta 760 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

20. Musiikkikurssi – elämyksiä ja tangontaikaa Seinäjoella 6.—11.7.2020 (6 vrk)

Kurssin tavoitteena on elämysten ja kokemusten saaminen musiikin keinoin. Musiikkikurssi kokoaa yhteen musiikinharrastajia, jotka nauttivat soittamisesta, laulamisesta, yhteisestä musiikin tekemisestä, erilaiseen musiikkiin perehtymisestä ja musiikin kokemisesta elämän rikastuttajana ja voimaannuttajana. Musiikkikurssilaiset osallistuvat Seinäjoen tangomarkkinoille ja kenties pääsemme kohtaamaan tangokuninkaallisia.

Hinta 387 € (alv 0 %)

17. Sporttikurssi 29.6.—4.7.2020 (6 vrk)

Sporttikurssi antaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri liikuntalajeihin ja peleihin. Kurssilla saa runsaasti lisää kuntoa, mutta ennen kaikkea uusia ystäviä! Liikunnallinen kurssiohjelma sisältää myös rentoutusta, retkeilyä, nuotiohetkiä ja mukavaa yhdessäoloa muiden kurssilaisten kanssa

Hinta 387 € (alv 0 %)

21. Kesäkokit II 6.—11.7.2020 (6 vrk)

Kesäkokilla on vara valita, mistä päivän ateriat valmistaa. Kurssilla valmistamme kevyitä kesäisiä ruokia ja leivonnaisia, herkuttelemme myös grillin äärellä ja opimme ruoanvalmistuksen niksejä sekä omaksi että ystävien iloksi.

Hinta 387 € (alv 0 %)

18. Aikuisopintoviikko II 29.6.—3.7.2020 (5 vrk) Kuvaus sivulla 25

Hinta 387 € (alv 0 %)

33


22. Intoa elämään – hyvinvointikurssi II 6.—11.7.2020 (6 vrk)

25. Hyvän olon viikko I 13.—18.7.2020 (6 vrk)

Hyvän olon viikolla opetellaan rentoutumaan, pitämään huolta omasta terveydestä ja kunnosta. Kurssin aikana paneudutaan levon, ruoan, liikunnan, puhtauden, vapaa-ajan ja ihmissuhteiden merkitykseen oman hyvinvoinnin kannalta. Nautitaan kesästä, kavereista ja opetellaan valmistamaan kevyitä kesäisiä välipaloja. Kurssin osallistujat saavat jalkahoidon.

Intoa elämään on vertaistukeen perustuva hyvinvointikurssi, jossa kannustetaan osallistujia kokeilemaan pieniä elämäntapamuutoksia. Kurssilla käydään läpi elämänlaatua tukevia aiheita, joilla on merkitystä ihmisen hyvinvoinnille koko elämän ajan. Samalla nautitaan kesästä, hyvästä seurasta, maukkaasta ruoasta ja rentouttavista hoidoista. Kurssin hinta sisältää hieronnan.

Hinta 387 € (alv 0 %)

26. Ystävyys yhdistää 13.—18.7.2020 (6 vrk)

Hinta 387 € (alv 0 %)

Kurssin yhtenä teemana on käydä läpi sosiaalisten suhteiden pelisääntöjä. Kuinka saan ystäviä, ketkä ovat kavereitani ja millä pelisäännöillä sosiaalisessa mediassa toimitaan (facebook, kännykkä). Kurssin alussa suunnitellaan viikon muu ohjelma osallistujien toiveiden mukaan (esim. kokkaamista, pelejä, retkiä, hemmottelua, musiikkia, uintia, kuntosalia yms.)

23. Elämänhallintaa ja ihmissuhdetaitoja 6.—17.7.2020 (12 vrk)

Miten jaksaa paremmin arjessa ja löytää aikaa rentoutumiselle? Kuinka tunnistaa omia voimavaroja ja nähdä asiat myönteisessä valossa? Entä millaista on omannäköinen elämä ja itselle hyvä arki? Ohjelmassa on luovan toiminnan ja liikunnan lisäksi arkielämän taitojen ja ihmissuhteiden pohtimista ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Kurssin hinta sisältää hieronnan.

Hinta 387 € (alv 0 %)

27. Kohti mielekästä elämää 13.—22.7.2020 (10 vrk)

Hinta 760 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

Kurssin tavoitteena on tukea henkilöä kohti itsenäisempää elämää. Kurssin ohjelmaan kuuluu päivittäin vaihtuva teema, jota käsitellään keskusteluiden, pelien, näyttelemisen, musiikin ja muun luovan toiminnan keinoin. Käsiteltäviä aiheita ovat erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, tunteiden käsittely, muuttuva minä, kiusaaminen, syrjäytyminen, vastuun kantaminen, seurustelu ja seksuaalisuus, päihteet ja riippuvuus, miten voin itse vaikuttaa tulevaisuuteeni. Mieltä askarruttavien, kiperienkin asioiden pohtiminen yhdessä toisten kurssilaisten ja kurssiohjaajien kanssa auttaa ymmärtämään aikuistumiseen ja elämään liittyviä asioita. Käsiteltävien aiheiden rinnalla vietetään leppoisaa kurssielämää, johon kuuluu liikunta, retkeily, saunominen ja uiminen, musiikki, askartelu ja mukava yhdessäolo.

24. Eläinten ystävät III 13.—18.7.2020 (6 vrk)

Kurssin tavoitteena on koota lemmikkieläinten ystävät viikoksi yhteen, perehtyä erilaisiin lemmikkeihin ja syventää omaa harrastustaan. Kurssilla tutustutaan mm. hevosiin, koiriin ja kissoihin, bongataan lintuja, tutustutaan kansalliseläimiin, askarrellaan, kerrotaan ja kuunnellaan eläintarinoita ja valmistetaan eläinaiheinen käsityö. Eläinten ystävät käyvät vierailulla Ähtärin eläinpuistossa. Hinta 395 € (alv 0 %)

Hinta 642 € (alv 0 %), kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä.

34


28. Sisupartiokurssi II 20.—25.7.2020 (6 vrk)

30. Rentoutus ja hyvä olo 20.—25.7.2020 (6 vrk)

Kurssilla harjoitellaan partiotaitoja, pohditaan partioihanteiden merkitystä ja toteuttamista arkielämässä, retkeillään, järjestetään iltanuotioita ja muuta yhteistoiminnallisuutta kehittävää ohjelmaa.

Hyvän olon viikolla opetellaan rentoutumaan, pitämään huolta omasta terveydestä ja kunnosta. Jokainen saavuttaa hyvän olon omalla tavallaan ja kokemus on aina henkilökohtainen. Huikaisevan tunteen voi kokea yksin tai muiden kanssa. Hyvää oloa kannattaa vahvistaa, koska se ehkäisee väsymystä ja kyllästymistä. Nautitaan siis kesästä, kavereista ja opetellaan valmistamaan kevyitä kesäisiä välipaloja. Kurssin hintaan sisältyy jalkahoito tai vaihtoehtoisesti hieronta.

Hinta 387 € (alv 0 %)

29. Kalastus 20.—25.7.2020 (6 vrk)

Kurssin tavoitteena on perehtyä kalastuksen eri muotoihin, kalastustekniikoihin ja varusteisiin sekä tutustuttaa opiskelijat kalan käsittelyyn ja valmistukseen ruoaksi. Perehdymme hyviin kalastustapoihin, jokamiehenoikeuksiin sekä kalastuksessa vaadittaviin lupiin. Kalastuksen ja kalastustietouden lisäksi kurssilla valmistetaan leikkuulauta puusta ja tutustutaan tietotekniikan tuntien kautta kalastukseen muualla maailmassa. Ohjelmaan sisältyy myös musiikkia sekä liikkumista luonnossa. Kurssille voi tuoda omia kalastusvälineitä.

Hinta 387 € (alv 0 %)

31. Savityöt ja luova taide 20.—29.7.2020 (10 vrk)

Käsillä tekemisen riemua pääsee kokeilemaan upottamalla sormet saveen. Savi taipuu tekijänsä käsissä moneksi. Voit tehdä koruja, tauluja ja astioita joko itsellesi tai yllättää ystäväsi itse tehdyllä lahjalla. Kurssilla kokeillaan muovailua, levytekniikkaa, makkaratekniikkaa ja dreijausta. Savitöiden kuivumista, polttoa ja maalausta odotellessa kokeillaan muita kuvataiteen muotoja, virkistäydytään ja käydään Sari Haapaniemen taidenäyttelyssä.

Hinta 387 € (alv 0 %)

Hinta 642 € (alv 0 %)

32. Hyvän tuurin pidennetty viikonloppu 24.—28.7.2020 (5 vrk) Kurssilla tehdään mm. shoppailureissu Tuuriin Keskisen kyläkauppaan, nautitaan kesästä, hyvästä seurasta ja maukkaasta ruoasta. Hinta 372 € (alv 0%)

35


33. Hyvän olon viikko II 27.7.—1.8.2020 (6 vrk)

36. Ratsastusta ja arjentaitoja II 12.—16.10.2020 (5 vrk)

Hyvän olon viikolla opetellaan rentoutumaan, pitämään huolta omasta terveydestä ja kunnosta. Kurssin aikana paneudutaan levon, ruoan, liikunnan, puhtauden, vapaa-ajan ja ihmissuhteiden merkitykseen oman hyvinvoinnin kannalta. Nautitaan kesästä, kavereista ja opetellaan valmistamaan kevyitä kesäisiä välipaloja. Kurssin osallistujat saavat jalkahoidon.

Kurssin tavoitteena on saada aktiivinen toimintaviikko hevosten, ratsastuksen ja arjentaitojen harjoittelemisen parissa. Kurssilla ratsastetaan kerran päivässä, hoidetaan hevosia ja tehdään tallitöitä. Välillä kokataan, leivotaan ja valmistellaan kurssijuhla. Tieto- ja viestintätekniikan taitoja päivitetään, toimintatuvassa valmistetaan pieni kurssimuisto, käydään myös uimassa ja saunassa ja viihdytään musiikin parissa.

Hinta 387 € (alv 0 %)

34. Iloa ja vaihtelua elämään 27.7.—1.8.2020 (6 vrk)

Hinta 372 € (alv 0 %)

37. Hyvän olon viikko III 12.—16.10.2020 (5 vrk)

Kurssi on tarkoitettu polion sairastaneille henkilöille. Kurssiohjelma sisältää monipuolista ryhmäjumppaa, pelejä ja kädentaitoja. Kurssimaksuun sisältyy myös yksi 30 min jalkahoito. Lisäksi kurssilaisilla on mahdollisuus tilata maksullisia yksilöhoitoja (fysioterapia, ratsastus, hieronta).

Kurssin tavoitteena on saada vinkkejä omaan hyvään oloon ja sen ylläpitämiseen. Kurssilla opiskellaan itsehoitoa ja terveellisiä elämäntapoja. Stailataan, meikataan, hoidetaan hiuksia ja tehdään kampauksia, opetellaan myös rentoutumaan ja lepäämään sekä pohditaan asioita, joista henkilökohtainen hyvä olo muodostuu.

Hinta 300 € koko kurssi tai 50 €/vrk (alv 0 %)

35. Musiikista iloa elämään 12.—16.10.2020 (5 vrk)

Hinta 372 € (alv 0 %)

38. Aikuisopintoviikko III 12.—16.10.2020 (5 vrk)

Musiikkikurssilla perehdytään monipuolisesti musiikin erilaisiin mahdollisuuksiin elämänsisällön rikastuttajana, ilmaisutaitojen lisääjänä sekä myös elämää eheyttävänä elementtinä. Kurssilla soitetaan eri soittimilla, opiskellaan myös kuvionuoteilla soittamista, lauletaan, perehdytään musiikin laajaan maailmaan iloksi elämään.

Kuvaus sivulla 25.

39. Jouluaskartelua ja jouluun valmistautumista 30.11.—5.12.2020 (6 vrk)

Joulu on meille suomalaisille vuoden tärkein juhla, johon valmistaudutaan monella tavalla: koti koristellaan jouluksi, valmistetaan ja hankitaan joululahjoja, leivotaan ja tehdään jouluruokia. Kauneimmat joululaulut, ystävien muistaminen joulukortein ja tervehdyksin virittävät mielen sydäntalven suureen juhlaan. Opistolla voit valmistautua omaan jouluusi tekemällä lahjoja, kortteja ja joululeivonnaisia.

Hinta 372 € (alv 0 %)

Hinta 387 € (alv 0 %)

36


HAKULOMAKKEET OPINTOLINJOILLE JA LYHYTKURSSEILLE

37


KOULUTUSKOKEILUT OPINTOLINJOILLE Lehtimäen opistolla järjestetään koulutuskokeiluja seuraavilla viikoilla. Merkitse ensisijainen toivomuksesi numerolla 1, seuraava numerolla 2 jne. 13.01.–17.01.2020

11.05.–15.05.2020

16.03.–20.03.2020

06.07.–10.07.2020

10.02.–14.02.2020

01.06.–05.06.2020

Koulutuskokeilijan nimi Syntymäaika

Kotikunta

Postinumero

Postitoimipaikka

Lähiosoite Puhelin

Lähihenkilöt ja yhteystiedot Lähettävä taho Koulutuskokeilun maksajan yhteystiedot

Avuntarve ja apuvälineet

Terveydentila (allergiat, ruokavalio, lääkitys jne.)

Muuta kerrottavaa ja toiveita kokeiluun

Koulutuskokeilussa tulisi painottaa (esim. opintosuunta)

Hakijan allekirjoitus Liitteeksi kopio viimeisestä koulutodistuksesta sekä muista lausunnoista ja suosituksista. Palautusosoite: Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI tai info@lehopisto.fi


PITKÄKESTOISET OPINTOLINJAT 2019−2020 Opintolinjojen lukuvuosi 10.8.2020−28.5.2021 Rastita vaihtoehdoista opintolinjaa, jolle haet Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opintoihin valmentava opintolinja Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja Aikuisopintolinja Lukuvuosi 2020-21 Syksy 2020 Kevät TEO Työelämäopintolinja Hakijan nimi

Syntymäaika

Kotikunta

Postinumero

Postitoimipaikka

Lähiosoite Puhelin

Huoltajan yhteystiedot Lähettävä taho

Maksajan yhteystiedot

Lyhyt selvitys: Avuntarve ja apuvälineet

Terveydentila (allergiat, ruokavalio, lääkitys jne.)

Muuta kerrottavaa hakijasta ja toiveita

Hakijan allekirjoitus Liitteeksi kopio * viimeisestä koulutodistuksesta * lääkärintodistuksesta (mieluiten B-lomake) * kuntoutussuunnitelmasta sekä * muista mahdollisista selvityksistä ja lausunnoista. Palautusosoite: Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI tai info@lehopisto.fi

2021


OPINTOSETELIOPINNOT 2020 Rastita vaihtoehdoista jakso, jolle haet Jakso 13.1.-13.3.2020 Jakso 16.3.-15.5.2020 Jakso 17.8.-9.10.2020 Jakso 19.10.-11.12.2020 Jakso voi ajoittua myös yksilöllisesti. Jakson kesto vähintään 8 viikkoa. Hakijan nimi

Syntymäaika

Kotikunta

Postinumero

Postitoimipaikka

Lähiosoite Puhelin

Yhteyshenkilön yhteystiedot Maksajan yhteystiedot

Lyhyt selvitys:

Avuntarve ja apuvälineet

Terveydentila (allergiat, ruokavalio, lääkitys jne.)

Muuta kerrottavaa hakijasta ja toiveita

Hakijan allekirjoitus Liitteeksi kopio lääkärintodistuksesta, kuntoutussuunnitelmasta sekä muista selvityksistä ja lausunnoista. Palautusosoite: Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI tai info@lehopisto.fi


YKSILÖLLINEN JAKSO 2020

Toivottu ajankohta ja kesto Opiskelijan nimi Syntymäaika

Kotikunta

Lähiosoite Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin Huoltajan yhteystiedot Lähettävä taho Jakson maksajan yhteystiedot

Lyhyt selvitys: Avuntarve ja apuvälineet

Terveydentila (allergiat, ruokavalio, lääkitys jne.)

Muuta kerrottavaa ja toiveita jaksolle

Hakijan allekirjoitus Liitteeksi kopio lääkärintodistuksesta, kuntoutussuunnitelmasta sekä muista selvityksistä ja lausunnoista.

Palautusosoite: Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI tai info@lehopisto.fi fi


ASUMISVALMENNUSOPINNOT 2020 Toivottu ajankohta ja kesto Opiskelijan nimi Syntymäaika

Kotikunta

Lähiosoite Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin Huoltajan yhteystiedot Lähettävä taho Jakson maksajan yhteystiedot

Lyhyt selvitys: Avuntarve ja apuvälineet

Terveydentila (allergiat, ruokavalio, lääkitys jne.)

Muuta kerrottavaa ja toiveita jaksolle

Hakijan allekirjoitus Liitteeksi kopio lääkärintodistuksesta, kuntoutussuunnitelmasta sekä muista selvityksistä ja lausunnoista. Palautusosoite: Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI tai info@lehopisto.fi fi


VIRIKEKURSSIT 2020 Rastita virikekurssi(t), jo(i)lle haet. HUOM! Kursseille tulee hakea viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kurssin alkua. 1.

Aikuisopintoviikko I

24.–28.2.2020

20.

Musiikkikurssi – elämyksiä ja tangontaikaa Seinäjoella 6.–11.7.2020

2.

Ratsastusta ja hyvää oloa hemmotellen

24.–28.2.2020

21.

Kesäkokit II

6.–11.7.2020

3.

Ratsastus ja kotitalous

1.–5.6.2020

22.

Intoa elämään – hyvinvointikurssi II

6.–11.7.2020

4.

Musiikki ja äänitekurssi

1.–11.6.2020

23.

Elämänhallintaa ja ihmissuhdetaitoja

6.–17.7.2020

5.

Hyvää oloa ja voimaa arkeen

1.–11.6.2020

24.

Eläinten ystävät III

13.–18.7.2020

6.

Tavataan taas – kutsukurssi

8.–12.6.2020

25.

Hyvän olon viikko I

13.–18.7.2020

7.

Virkistyspäivät sotaveteraaneille

8.–12.6.2020

26.

Ystävyys yhdistää

13.–18.7.2020

8.

Eläinten ystävät I

8.–13.6.2020

27.

Kohti mielekästä elämää

13.–22.7.2020

9.

Intoa elämään – hyvinvointikurssi I

22.–27.6.2020

28.

Sisupartiokurssi II

20.–25.7.2020

10. Ratsastusta ja arjentaitoja I

22.–27.6.2020

29.

Kalastus

20.–25.7.2020

11. Sisupartiokurssi I

22.–27.6.2020

30.

Rentoutus ja hyvä olo

20.–25.7.2020

12. Eläinten ystävät II

22.–27.6.2020

31.

Savityöt ja luova taide

20.–29.7.2020

13. Taidekurssi

29.6.–8.7.2020

32.

Hyvän tuurin pidennetty viikonloppu

24.–28.7.2020

14. Hyvää oloa ja ystävyyttä

29.6.–8.7.2020

33.

Hyvän olon viikko II

27.7.–1.8.2020

15. Kesäkokit I

29.6.–4.7.2020

34.

Iloa ja vaihtelua elämään –kurssi

27.7.–1.8.2020

16. Tikas - tietotekniikka

29.6.–4.7.2020

35.

Musiikista iloa elämään

12.–16.10.2020

17. Sporttikurssi

29.6.–4.7.2020

36.

Ratsastusta ja arjentaitoja II

12.–16.10.2020

18. Aikuisopintoviikko II

29.6.–3.7.2020

37.

Hyvän olon viikko III

12.–16.10.2020

19. Hyvää oloa hemmotellen

29.6.–10.7.2020

38.

Aikuisopintoviikko III

12.–16.10.2020

39.

Jouluaskartelua ja jouluun valmistautumista

30.11.–5.12.2020


LEHTI MÄEN OPISTO Opistotie 1 63500 LEHTI MÄKI Kurssikoordinaattori 0400 365 375 Toimisto 0400 353 826 Päivystäjä 040 5808 793

info@lehopisto.fi https://www.lehtimaenopisto.fi facebook.com/lehtimaenerityiskansanopisto @lehtimaenopisto Lehtimäen erityiskansanopisto @LehtimaenE

Väi nök i tul la o n halu Tu l p i sto a i s i e si näk l l e:) in!

Profile for Lehtimäen opisto

Lehtimäen opiston esite 2020  

Voit tutustua Lehtimäen opiston vuoden 2020 toimintaan, opintolinjoihin, virikekursseihin yms.

Lehtimäen opiston esite 2020  

Voit tutustua Lehtimäen opiston vuoden 2020 toimintaan, opintolinjoihin, virikekursseihin yms.

Advertisement