Page 1

Saarepeedi

valla

infoleht

Saarepeedi Sõnumid Nelja valla vastlapäev!

Nr 71 VEEBRUAR 2013

Täna infolehes: • Vallavalitsuse ja -volikogu istungid ... 2 • Noorte konverents Lahe Koolipäev .. 2 • Uuel aastal, uuel veerandil koolimajas ........................................ 3 • Helen Kangro esimene moeetendus ...................................... 4 • Spordist ............................................ 4 • Evi Eilonen in memoriam ................. 5 • Katmata kaevud maaparandussüsteemidel ............... 5 • Meenutusi möödunust ja tegusid uuest aastast ...................... 6 • Viljandimaa XV Talvine tantsupidu ... 7

“Kuldse käbi ja kännu” võitnud naiskond ...

• Memme-Taadi peo õppepäev ........... 7

R

eedel 8. veebruaril said kokku nelja ühineva valla inimesed, et koos vastlapäeva pidada. Kahjuks ei saanud tulla Pärsti valla esindus aga see ei heidutanud ülejäänud kohaletulijaid. Lõbus tuju ja vastlaliug omast käest võtta, nii ta teoks saigi. Mis aladel võisteldi ja kes osutusid parimateks, leiate allpool. Peale õues müttamist, tulime rahvamajja hernesupile ja vastlakuklile. Meeleolu olid tulnud looma lõõtsamehed Allan Paal ja tema sõber Lembit Paal. Kui auhinnad jagatud ja seajalad söödud, said julgemad ka jalga keerutada. Kõigil tuju hea ja põsed hõõgveinist punased, lubati et kohtume järgmisel aastal jällegi Saarepeedil! Tulemused: Reesõidu võistlus „Kuldne Känd“ ja „Kuldne Käbi“ auhindadele. Meeskondade paremusjärjestus: 1.“Võitjad“-Leo Gromov, Leho Gromov, Tarmo Tahker, Renee Õnne ja Toomas Järvesoo. 2.“Viimased“- Paul Kolla, Ain Sibul, Erki Maasing, Kaspar Lind ja Mait Siirus. 3.“Viiratsi“- Sulev Kannimäe, Tanel Raud, Osvald Tikko, Mait Siirus ja Veiko Jüris. 4.“Mauno tuli tagasi“ - Tauno Toomsalu, Raido Õnne, Jüri Uha, Rommi Järvesoo ja Jan-Hendrik Maks.

• Teated ja info ................................ 7–8

ARVAMUSUURING

V ... ja meeskond. Naiskondade paremusjärjestus: 1. „Paistu“ - Tiia Randpere, Pille Jürimäe, Malle Salujärv, Zinaida Kagovere ja Eneli Õnne. 2.“Viiratsi“- Anne Freimuth, Ilme Künnap, Renna Jugamäe, Luive Rehand ja Ursula Mikkor. 3. „Ägedad Kalad“ - Caroly Palits, Karin Õnne, Mia Maks, Mari Uha ja Mari-Ann Kütt. Suusatamise parimad olid: Kaspar Lind, Andre Anijärv, Rainer Oras, Ursula Mikkor ja Eini Ilves. Saapaviske võitjad olid: Leho Gromov ja Pille Jürimäe. Kõige pikema liu lasksid Liina ja Miina Kriisa. Ille Mirka Paul Kolla

allavalitsusele on laekunud Saarepeedi küla elanike taotlus maakonnaliini nr 36 ViljandiSaarepeedi-Saare õhtuse bussi väljumisaja muutmiseks. Soovitakse, et praegu 19.30 asemel võiks see buss Viljandist väljuda ühe tunni võrra hiljem kell 20.30. Palume selle bussi praegustelt ja võimalikelt tulevastelt kasutajatelt ühe nädala jooksul pärast lehe ilmumist arvamust – kas õhtuse bussi väljumisaega võiks hilisemaks muuta? Kui on rohkem soovijaid hilisemale bussi väljumisajale, saame maavalitsuse kaudu teha bussifirmale taotluse sõidugraafiku muutmiseks. Põhjendatud arvamused saata e-mailile: maire@saarepeedi.ee või tel. 433 4612. Anonüümseid helistajaid ei arvestata.


Vallavalitsuse istungid: 11. detsembri istungil: • Määrati koduteenuse osutamine ühele isikule. • Anti nõusolek korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks. • Määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: - Karula küla, Tamme; - Karula küla, Tammelehe. • Liideti katastriüksused ning määrati katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve: - Võistre küla, Järvekalda. • Määrati projekteerimistingimused Energiapartner OÜ-le katlamaja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks (Karula küla). 27. detsembri istungil: • Määrati toimetulekutoetused summas 816,11 eurot. • Muudeti Saarepeedi Vallavalitsuse 27.11.2012.a korraldust nr 180. • Kehtestati sotsiaaltoetuste määrad 2013. aastaks alljärgnevalt: - sünnitoetuse määr 320 eurot; - matusetoetuse määr 160 eurot; - gümnaasiumi õpilase koolitoidu toetuse määr ühe toidupäeva kohta 0,78 eurot;

- põhikooli kiitusega lõpetaja toetus 20 eurot; - gümnaasiumi kuldmedaliga, kutseõppeasutuse kiitusega lõpetaja toetus 39 eurot; - gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja toetus 26 eurot. • Kehtestati hooldajatoetuse määrad 2013. aastaks alljärgnevalt: - sügava puudega inimese hooldaja toetus 26 eurot; - raske puudega inimese hooldaja toetus 16 eurot; - 3-18 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldaja toetus 30 eurot. • Anti nõusolek korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks. • Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa. • Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks (Peetrimõisa küla). • Väljastati 2 kasutusluba: - Elektrilevi OÜ-le Sinikaela maaüksuse liitumisühenduse kasutamiseks (Peetrimõisa küla); - Elering AS-le Tartu-Sindi 330/110 kV rekonstrueeritud õhuliinide kasutamiseks (Peetrimõisa küla, Karula küla, Taari küla).

Vallavolikogu istungid: 19. detsembri istungil: • Volitati Saarepeedi Vallavalitsuse maa- ja järelvalvenõunik Erki Maasing`ut kinnitama Saarepeedi Vallavalitsusele esitatavaid arveid ja tegema otsuseid, milliste osas võib vallavanema poolsel kinnitamisel või otsustamisel tekkida korruptsioonivastase seaduse §-st 25 tulenevalt huvide konflikt. • Muudeti Saarepeedi Vallavolikogu 11.10.2007. a määrust nr 39 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Saarepeedi vallas“ paragrahvi 2 lõige 1 punkt 4 järgmiselt: „4) elektrienergia – kuni 16 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus“. • Kehtestati maamaksumäär 2013.aastaks. • Anti nõusolek AS-le Oskar LT vee erikasutuseks temale kuuluvast Naanu puurkaevust ja eelnevalt puhastatud reovee ärajuhtimiseks Saarepeedi keskasula reoveepuhastisse. Lubatud veevõtt on kuni 14 000 m3 aastas. • Toimus Saarepeedi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmise 1. lugemine ning volikogu otsustas suunata eelnõu „Saarepeedi valla 2013.aasta eelarve vastuvõtmine“ 2. lugemisele. 16. jaanuari istungil: • Kinnitati Saarepeedi valla põhikooli ja lasteaia pedagoogide töötasustamise alused. • Suunati eelnõu „Saarepeedi valla 2013.aasta eelarve vastuvõtmine“ 3. lugemisele. 2

08. jaanuari istungil: • Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused valla eelarvest vähekindlustatud isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks kogusummas 358 eurot ning otsustati kompenseerida kahe õpilase koolitoiduraha. • Määrati lapsehoiu toetus summas 85,50 eurot. • Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Päikese maaüksuse liitumisühenduse kasutamiseks (Peetrimõisa küla). 22. jaanuari istungil: • Määrati toimetulekutoetused summas 677,78 eurot. • Kinnitati ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks. • Kinnitati Saarepeedi valla varade ja kohustuste aastainventuuride korraldamise tingimused ning moodustati aastainventuuride korraldamiseks ajutised komisjonid. • Kehtestati Saarepeedi Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused. • Määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: - Moori küla, Jamso; - Moori küla, Uue-Jamso.

Noorte konverents Lahe Koolipäev 20. novembril toimus Rahvusooper Estonias noortekonverents Lahe Koolipäev. Saarepeedilt läksid sinna preemiareisile Kätlin Kukk, Egert Peep, Rait Mändmets ja mina. Tänavune konverents pani meid mõtlema ja endalt küsima: Kas on viimane aeg tegutseda?! Meile jagasid erinevatest valdkondadest inimesed oma lapsepõlve jutte ja ka tulevikuplaane. Nende seas kõnelesid Mart Sander, Andy Valvur, Jaanus Rohumaa, Karin Sepp, Allar Jõks, Risto Joost ja vaieldamatult kõigi lemmik Tõnis Mägi. Nägime laval Karini väikest mähkmes olevat vasikat, kuulsime parimaid Andy nalju, imetlesime Risto lauluhäält, jälgisime Mardi osavat dirigeerimis- ja näitlemisoskust, õppisime Jaanuselt millise enesekindlusega tuleks eestlasel ringi käia, mõtisklesime Allari tarkade lausete üle ja nautisime Tõnise südamest tulnud laule ja suurepärast klaverimängu. Konverentsi lõpuks kuulutati välja Hea Eeskuju - Jakob Rosin, kes on pime ja õpetab teisi pimedaid eluga toime tulema. Konverentsi ülesehitus oli väga ladus ja oli tunda, et kõik emotsioonid tulid südamest ja kõik tundsid ennast koduselt, miski polnud ülepingutatud. Mariella Oja Saarepeedi Noor Saarepeedi Sõnumid Nr 71


Uuel aastal, uuel veerandil koolimajas III veerandi teine koolinädal oli koolis liikumisnädal. Kehalise kasvatuse õpetajad Kirli ja Raimo viisid tundides läbi suusatamise maastikumängu. Õpilastel tuli meeskonnaga läbida rada suusatades ning lahendada teel ette tulevaid ülesandeid. 19. jaanuaril võistlesid matemaatika olümpiaadi piirkonna voorus Viljandi Kesklinna Koolis Laura Soo (jäi jagama 17.-18. kohta), Mari Uha (27. koht), Jüri Uha (18. koht). 23. jaanuaril osalesid koolitöötajad Saarepeedi valla allasutuste spordipäeval. 24. jaanuaril olid meie kooli kutsutud nelja kooli õpilased ja matemaatika õpetajad. Toimus 17. H.Jaaksoni nimeline matemaatika mälestusvõistlus, mille viisid läbi Saarepeedi Kooli algklasside ja matemaatika õpetajad. Võistluse alguses tutvustasid Jakob Kütt, Lauri Luptov ja Tauno Toomsalu külalistele H. Jaakosni elulugu. Iga noormees kehastas kuulsat matemaatikut tema erineval eluetapil. Pärast ülevaatlikku sissejuhatust võiski töö alata! Omavahel võtsid mõõtu peastarvutamises ja nuputamises Olustevere, Kirivere, Kolga-Jaani, Tääksi Põhikoolide ja Saarepeedi Kooli õpilased. Meie kooli esindasid: Miina Kriisa, CarmenVictoria Vender, Karoliina Sadam, Mari Uha, Mari-Ann Kütt, Jüri Uha. Õpilaste haigestumiste tõttu ei saanud osaleda Leie Põhikool. Päeva lõpuks selgusid ka tulemused. I koha peast arvutamises saavutas Jüri Uha. Oma vanuseastmes saavutas Miina Kriisa III koha. Võistkondlik esikoht ja rändauhind läksid Olustvere Põhikoolile. Kogu päeval hoidis oma valvsat pilku peal meie endine matemaatika õpetaja Alu Külm. Võistluse sujuvaks kulgemiseks olid abiks ka teised aineõpetajad ning Kätlin Kukk ja Melany Vainola. 5. veebruaril tähistati ülemaailmset interneti turvalisuse päeva. Selleks oli kooli kutsutud Marika Anissimov, kes „Targalt internetis“ programmi raames viis eelkooli kuni 6. klassi laste seas läbi koolitunnid: “Tere internet” eelkoolile ja 1. klassile, “Minu salapäevik” 2.-3. klassile, “MINA internetis” 3.-4. klassile ja “Kontod ja keskkonnad” 5.-6. klassile. Õpetaja Marika pani lastele südamele, et kõik reeglid, mis kehtivad päris elus sõpradega ja võõrastega suhtlemisel, tuleks üle kanda ka arvutimaailma. Päris elus on lapsi ikka õpetatud, et võõrastele ei tohi enda kohta infot jagada. InterneSaarepeedi Sõnumid Nr 71

Meenutus jõuluaktusest.

H. Jaakosni nimeline matemaatika mälestusvõistlus.

Suusavõistlus Holstre-Pollis. tis aga kipuvad noored selle tarkusetera ära unustama. Ka lapsevanematel peaks olema selge ülevaade, millega laps arvutis aega veedab ning milliseid lehekülgi internetis külastab. 7. veebruaril osalesid 9. klassi noored MTÜ Mondo üleilmastumise teemalises koomiksite töötoas, mille viis läbi kolme tunni jooksul Kati Künsar. Töötoas arutleti üleilmastumisega kaasnevate probleemide üle ning lõpuks valmis ka iga noore enda koomiks talle sobivaimal teemal. 8. veebruaril osalesid meie kooli õpilased Holstre-Pollis koolidevahelisel karikavõistlustel, kust tuldi koju kahes vanusegrupis III kohaga. Nooremas astmes esindasid meie kooli: Mia Maks, Liisel Põder, Lauri Luptov, Oskar Lind. Veidi

vanemas astemes kuulusid meeskonda: Laura Soo, Anžela Semjonova, Jan-Hendrik Maks, Tauno Toomsalu. 8.-9. klasside arvestuses saavutas meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Mari Uha, Mari-Ann Kütt, Jüri Uha, Kevin Raja, IV koha. Vene keele olümpiaadil saavutas MariAnn Kütt Viljandi maakonnas 7. klasside arvestuses II koha. Matemaatika Nuputa võistlusel sai Saarepeedi Kooli 7. klassi võistkond 12. koha. Võistkonda kuulusid: Laura Soo, Egert Peep, Raido Õnne. 5.-6. klasside vanuseastmes esindasid meie kooli Mia Maks, Henry Vahtramäe, Kevin-Kristjan Koppel, Robin Grünbaum. Meret Anson Saarepeedi kooli huvijuht 3


Helen Kangro esimene moeetendus

H

elen Kangro on Saarepeedi Koolis õppinud nüüdseks juba 8 ja pool aastat. Tema peres on tugevalt läbiv käsitöökirg, millesse Helen enda sõnul on oma pere lastest kõige tugevamini nakatunud. Huvi moedisaini vastu tekkis neiul päris pisikesest peale. Esimesed tööd tegi ta oma barbidele. Mõni kleidike on siiani säilinud. Helenile meeldib kõige enam kududa, heegeldada, tikkida ja pisut ka õmmelda. Kindel soov moedisaineriks saada tekkis juba 5.klassis. Sellest unistusest pole ta siiani loobunud. Helen üritab anda endast kõik, et oma eesmärke saavutada. Ta ei pea ennast allaandjaks. Samas teab ta, kui miski on võimatu ning tunnistab seda julgelt. Heleni kollektsiooni pealkiri „Hüvasti lapsepõlv“ tulenes sellest, et ta pole enam väike laps. Neiu ise arvab, et teeb nüüd suuremaid otsuseid ning on valmis ka rohkem vastutama. Sellevõrra ka oodatakse temalt rohkem. Tema kerge ja lõbus lapsepõlv on läbi saamas. Kollektsiooni roosa värv tähistab Heleni jaoks muretut lapsepõlve. Valge viitab tema unistustele ja lootustele. Must tähistab neiu teadmatust tuleviku suhtes.

Helen Kangro esimene kollektsioon „Hüvasti lapsepõlv“. Helen ise on öelnud järgmist: „Ma kõnnin mööda pimedat rada, kus ainukesed valgustäpikesed on mind ümbritsevad lähedased. Nendeta ei oleks ma selline, nagu ma olen nüüd. Kindel on see, et mu elu ei saa enam kunagi nii kerge ja muretu olema.

On täitunud minu esimene suur unistus. Oma osa on selles ka õpetajatel. Ma olen väga tänulik, et olete olnud nii mõistvad ja paindlikud. Ma tänan kõiki inimesi, kes on mind aidanud ja toetanud. Aitäh!“

Spordist 23.jaanuaril toimus Saarepeedi Rahvamajas valla- ja valla allasutuste töötajate spordipäev. Võisteldi nooleviskes, korvpallivisetes ja pallijännis. Võistlus oli individuaalne ning üldist paremusjärjestust ei määratud. Paremaid tulemusi näitasid: nooleviskes meestest Ain Sibul 320 punk-

4

ti ja naistest Piret Ahosepp ja Maarika Kiisler 240 punkti, korvpallis meestest Erki Maasing 8 punkti ning naiste arvestuses viskasid 4 punkti Piret Ahosepp, Meret Anson,Ülle Lilleoks, Ille Mirka, Gerly Sankovski ja Teivi Toomsalu. Pallijännis oli võimalik koguda 18 punkti. Meeste pa-

rim Erki Maasing kogus 11 punkti ja naiste parimatena Reet Maks ja Meret Anson 9 punkti. Päeva lõpetas korvpallikohtumine Saarepeedi kooli ja vallatöötajate võistkonna vahel. Napi 25:24 võidu saavutas vallatöötajate võistkond. Paul Kolla

Saarepeedi Sõnumid Nr 71


Evi Eilonen in memoriam 31. detsembril 2012 lahkus meie hulgast manala teele õpetaja ja koduloouurija Evi Eilonen (sünd. Lokutar). Evi Eilonen sündis 29. aprillil 1937 Virumaal Viru Nigula vallas väiketalupidajate Aino ja Nigulas Lokutari perekonnas. 1944. aastal hukati Evi mõlemad vanemad. Kooliteed alustas ta Pada algkoolis, seejärel õppis ta Rakvere 2. mittetäielikus keskkoolis ja sai algklassiõpetaja kutse 1955. aastal Rakvere pedagoogilises koolis. Aga Evit tõmbas ajaloo poole. 1975. aastal lõpetas Evi Eilonen TRÜ ajaloo ja ühiskonnaõpetaja kutsega. 1957. aastal abiellus ta Ero Eiloneniga. Perre sündis kaks poega. Evi Eilonen oli hea ja nõudlik õpetaja, kes ei pooldanud poolikuid tegemisi. Sama nõudlik oli ta ka oma laste suhtes. Pere oli talle väga tähtis, tema moto oli: „Pole tähtis, kui palju on sul vara, tähtis on, et sinu kõrval on keegi, keda armastad ja usaldad“. Evi töötas elu jooksul kolmes töökohas: kümme aastat Viljandi Rajooni RSN TK alaealiste komisjoni sekretärina, 35 aastat Saarepeedi koolis õpetajana ja aastail 1973-1975 Viljandi Muuseumis kultuurimälestiste kaitse vaneminspektorina ja peavarahoidjana. Muuseumis töötamise ajal süvenes Evi huvi veelgi kohaliku ajaloo vastu, ehkki juba 1960. aastail tegi ta koos õpilastega

kaastööd Tartu etnograafiamuuseumile. Ta tutvustas ajalehes Tee Kommunismile Viljandi rajooni kultuurimälestisi külanõukogude kaupa. Kui hakkasid puhuma vabamad tuuled ja Eesti taasiseseisvus, oli Evi Eilonen mitmete ettevõtmiste algataja. Ta algatas koduvallas Vabadussõjas langenute mälestustahvli taasavamise, organiseeris Jüri ja Hermann Jaaksonile mälestustahvli paigaldamise nende sünnikohta, korraldas konverentsi kodukandi kuulsatest meestest (Jüri Jaakson, Hermann Jaakson, Villem Koern jt.) kus lektoritena esinesid Tartu Ülikooli õppejõud. Tema algatusel toimusid Saarepeedi koolis igaaastased matemaatikaprofessor Hermann Jaaksoni mälestusele pühendatud matemaatikapäevad, ka korraldas ta kooli ajaloonäitusi. 1995. aastal ilmus tema raamat Saarepeedi ajaloost. 2003. aastal korraldas ta Ella Kallase kodumajale mälestustahvli avamise ja 2008. aastal Saarepeedi kodu-uurimiskonverentsi. Evi Eilonen avaldas Sakalas mitmeid põhjalikke artikleid kodukandi ajaloost, nende seas artikli Kristjan Jaak Petersonist, Jüri Jaaksonist ja Saarepeedi koolist. 1995. aastast alates juhendas ta 21 õpilasuurimust, mitmed neist said tunnustuse vabariiklikel konverentsidel

või pälvisid Eesti Vabariigi presidendi auhinna. Neist ilmusid trükisena Sille Kase „Saarepeedi kultuurilugu“ ja „Eesti rahva teener Jüri Jaakson“ ning Mari Kondio „Mälestuskilde Ella Kallasest“. 2006. aastal siirdus Evi Eilonen pensionile, kuid jätkas õpilaste kodulooalaste uurimiste juhendamist kuni 2008. aastani. Oma töös pidas ta tähtsaks, et õpetaja vaimsus on igasuguse õpetamise tähtsaim tegur. Evi Eilonen sai palju tänukirju nii õpetajatöö kui õpilaste koduloouurimuslike tööde juhendamise eest, sealhulgas kolm tänukirja Eesti Vabariigi presidendilt ja teeneteplaadi „Viljandi rajooni teenekas haridustöötaja“. 2004. aastal sai ta Viljandimaa aastaõpetaja nimetuse. 5. jaanuaril 2013 toimus hüvastijätt Evi Eiloneniga ja ta viimseks puhkepaigaks sai Viljandi Metsakalmistu. Puhka rahus! Seal teiselpool on kindlasti aega ja uusi võimalusi saada huvitavat teada Saarepeedi väärikast ajaloost. Viljandi Linnaraamatukogu Viljandi Muuseum

Katmata kaevud maaparandussüsteemidel

L

ugupeetud maaparandussüsteemide omanikud! Viimasel ajal on palju räägitud sündmustest seoses kaaneta kaevudega. Eriti ohtlikud on kaevud, kus lisaks puuduolevale kaanele on maaharimistööde käigus ka ülemine rake paigast nihkunud või hoopis purunenud. Seega on tegemist suure ohuga. Arvatakse, et maaparanduskaev, millel on pealmine rake olemas, ei ole inimesele ohtlik. Inimene ei roni ju ise sinna sisse. Õige küll, aga talvel kõrge lumega võib selline kaev ohtlik olla nii inimestele kui ka loomadele. Oleme näinud maaparanduskaevu, kus sees oli jänes. Loomake läks kollektori otsast sisse ja päästa polnud võimalik. Kaaneta kaevudesse satub ka igasugust prügi (plastpudeleid ja -kilekotte), lisaks voolab hooldamata kaevu rakete vahelt kaevu pinnast, põhjustades maaparandussüsteemis ummistusi. Saarepeedi Sõnumid Nr 71

Maaparandussüsteemi korrasoleku eest vastutab maaomanik või maakasutaja-rentija, seega soovime ennetada probleeme, mis võivad kaasneda õnnetusega. Kõigil maaomanikel, maakasutajatel ja maa rentijatel tuleb oma maaparanduse maa-ala üle vaadata ja seal asuvad drenaažikaevud korda teha st. settest puhastada, rakked kohendada, kaaned peale panna ja kaev tähistada, et maaharimise käigus oleks nad nähtavad. 2012.a alustasid Põllumajandusameti töötajad järelvalvet maaparandussüsteemi kaevude korrasoleku üle ja 2013. aastal see töö jätkub. Puuduste leidmisel vormistatakse ettekirjutus, mis kohustub kaevud korda tegema. Seega on see töö vaja nagunii ära teha! Lisaks eeltoodule tuletame meelde maaparandussüsteemide omanikele, et ühtlasi tuleb üle kontrollida ka drenaažisuudmed ja need korrastada.

Tänavune sademeterohke suvi näitas, et drenaaži toimimine on väga vajalik, see tagab liigvee kiirema ärajuhtimise. Eelpool loetletud tööd ei nõua suurt rahalist ressurssi ja peaks olema kõigile jõukohased. Raudbetoonist kaevukaasi on võimalik tellida siitsamast Viljandist (VMT Betoon AS, Reinu tee 27, tel 43 49 750) aga ka mujalt. Raudbetoonist kaevukaas meetrise läbimõõduga kaevule maksab ca 30 eurot. Infot maaparandussüsteemide paiknemise ja seal leiduvate kaevude ning suudmete kohta saab Põllumajandusameti Viljandi keskusest telefonil 43 42 262, 50 53 462 või e-maili heikki.eller@pma.agri.ee teel. Hilissügisel ja varakevadel, on kaevudsuudmed hästi leitavad ja on õige aeg nendega tegeleda. 5


Meenutusi möödunust ja tegusid uuest aastast lihtsad võistlused, mis aitasid turgutada ka kõiki laua taga töötajaid. Alates kell 16.00 läks lahti kossumats - kool versus vallavalitsus, milles kaotajaid ei olnud, tähtis oli osavõtt. See oli nauditav vaatemäng mängijatele endile, kui ka pealtvaatajatele. 25. jaanuari õhtul aga ootasime kõiki allasutuse töötajaid õhtusele peole. Minu meelest oli ilus ettevõtmine, mida võiks järgmiselgi aastal korrata. Sellega on võimalus tänada inimesi tubli koostöö ja ühise ettevõtmise eest, oleme ju ühe kogukonna tegijad kõik. See, et vallad ühinevad-ega inimesed ära kao, meie jääme ikka kohapeale edasi. Seda tugevam saab olema meie omavaheline koostöö!

Valla jõulupidu.

U

nustuse hõlma on jäänud aastalõpu tegemised ja kiired uue aasta toimetused käsil. Aga ilusaid hetki on ikka mõnus meenutada. Alustasime detsembris laste jõuluüritustega. Külakosti pakkusid meile Männimäe lasteaia õpetajad oma vahva ja õpetliku etendusega. Peale seda said lapsed mängida ja maitsvatest segudest ise komme valmistada. Oli tõeliselt tore ettevõtmine, mis meeldis nii lastele kui ka külla tulnud Männimäe lasteaia näiterühmale. Valla jõulupeol astusid üles oma maja taidlejad. Esmakordselt rahvamaja ajaloos laulis ansambel „Rukkilill“ kapelli saatel ja tantsis naisrahvatantsurühma „Udusõlg“. Külakosti olid tulnud tooma Tarvastu segakoor „Üits viis“ dirigent Kristjan Õmblusega eesotsas. Valla eakte peol särasid Saarepeedi kooli õpetaja Kirli balletirühma tüdru-

Laste jõulud. 6

kud ja Kristjani laululapsed, tantsuks mängis aga juba rahvamaja kapell. Tagasisidet ei olegi saanud, kuidas ka kapelli lood meeldisid inimestele. Tundub, et nad on väga suure arengu läbi teinud. Tean ju kõige paremini, kuidas see kõik alguse on saanud. Eelnevas vallalehes sai natuke tutvustatud valla 2013 a. kultuuri- ja spordikalendrit. Nüüdseks on toimunud juba valla allasutuste pidu ja sportlik ettevõtmine. 23. jaanuari pärastlõunal ootasime rahvamaja saali nii kooli, lasteaia, volikogu, vallavalitsuse kui rahvamaja endi taidlejaid, veetma lõbusat pealelõunat spordiga. Proovida sai noole täpsusviset, korvpalli vabaviskeid ja pallijänniga täpsust proovida. Pallijänn koosnes kolmel erineval kaugusel olevast kolmest pallist, mis tuli kas visates, jalaga lüües või saalihoki kepiga väravasse lüüa. Need olid

16. veebruaril kell 17.00 ootame Saarepeedile Viljandi maakonna loometantsu harrastavaid kollektiive. Toimuvad tantsualased etteasted ja peale seda läheb tantsuõhtu edasi ansambliga „Boomer“. Kõik on oodatud! 22. veebruaril kell 10.45 toimub EV 95 kontsert - aktus rahvamajas. Esinevad kooli ja lasteaia lapsed ja kui võimalik ka rahvamaja taidlejad. 8. märtsil kell 21.00 Naistepäevapidu ansambliga Kondor ja Ain Arula. Ille Mirka Saarepeedi rahvamaja juhataja

Eakate jõulupidu. Saarepeedi Sõnumid Nr 71


P

ühapäeval 10. veebruaril said Saarepeedil kokku Viljandi maakonna memmetaadi tantsurühmad ja kapellid. Toimus tantsude ja pillilugude õppimine ning kokkumängu proov eelolevaks suvepeoks, mis toimub Mõisakülas. Kohaletulnuid tantsukollektiive oli 15 ja kapelle kaks. Kuna osad rühmad ütlesid mulle alles pühapäeva hommikul, et nad tulevad, siis võis olla inimesi 200 ringis. Mis on päris ehmatav aga häid lambaid mahub ikka palju kokku! Suurteks abilisteks olid mul Annika ja Karmen ning tantsurühma „Udusõlg“ naised. Kes trotsides ise haigusi, tulid memmedele ka esinema! Usun, et kohaletulnud rühmad nautisid kena päeva ja uute kohtumisteni juba järgmisel aastal! Ille Mirka Saarepeedi rahvamaja juhataja

Memme-Taadi peo õppepäev

veel südames ja tantsud Viljandimaa XV Talvine tantsupidu Emotsioonid hinges, nii ta otsa saigi. Seekord viimane talvine tantsupidu, natuke kahju aga

kui uskuda peakorraldaja Vaike Rajaste sõnu, küll midagi välja mõtleme. Siiras soov ja tantsulust tantsida õues, nii vihmas, pakases ja lumesajus- kõik see ongi väga lahe. Saarepeedi naisrühm „Udusõlg“ tantsis lumesajus oma ainsa poisi Mareki (juhendaja Gerli abikaasa) eestvedamisel. Ning juhendaja Gerli marssis koos oma pisipojaga juba rongkäigus edukalt kaasa. Lustliku meelt ja tahet veel edaspidisteks ettevõtmisteks Udusõlele ning juhendaja Gerlile vastupidavust! Tänud kõigile tantsijatele! Ille Mirka Saarepeedi rahvamaja juhataja

TEATED JA INFO Eesti Soojuspumba Liit

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste lahtiolekuajad muutuvad

27.02. 2013. a. kell 15.00

1. veebruaril 2013 muutuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste lahtiolekuajad. Muutuse tulemusel toimub klientide vastuvõtt kõikides Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroode klienditeenindustes reedeti kella 13.00ni. Lisaks muutub Viljandi klienditeenindustes nn pikendatud päev, mil kliente võetakse vastu kella 18.00ni. Alates 1. veebruarist on pikendatud päev esmaspäev. Seega alates 1. veebruarist 2013 on Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste lahtiolekuajad järgmised:

(ESPL) esindaja Jüri Miks korraldab infopäeva Saarepeedi Rahvamajas • tutvustame soojuspumpa kui tänapäeva kõige efektiivsemat, taastuvat ja saastevaba kohalikku küttevormi liiki. • räägime soojuspumpade levikust Eestis ja mujal ning nende kasutamise tulevikuperspektiividest võrdlevalt teiste kütteliikidega. Toome konkreetseid praktilisi näiteid. • räägime erinevatest soojuspumpadest ja nende kasutamise otstarbekusest, komplekslahendustest ning projektide rahastamise võimalustest. • tutvustame infopäeval osalevaid firmasid ning nende kaubamärke.

Lisainfo: GSM 50 86 772, espel@solo.delfi.ee Jüri Miks ESPL-i tegevdirektor Saarepeedi Sõnumid Nr 71

E 8.30–18.00 T, K, N 8.30–16.30 R 8.30–13.00 Täiendavat infot Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavate toetuste ja teenuste kohta saab ameti kodulehelt www.ensib.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 kõikidel tööpäevadel 9.00 – 17.00. 7


Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud kodumasinaid, kodutehnikat, autosi ning nende osi, muud kola (rattad, kärud, põllutehnika, tsiklid, tööriistad, mootorid jne). Pakkuda võib kõike, transport, vedu, demontaaž TASUTA! Põhjalikum info tel. teel 58947301

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Märts 03. Elfriede Väli 08. Liidia Kase 09. Martin Kase 12. Avo Siirus 16. Aino Väljaots 18. Helmi Raikko 21. Maimu Kass 22. Maie Maks

Maris Arandi ja Aivo Metsaotsa perre Saarepeedi külas sündis 27. 11.2012 poeg Kert Metsaots

Siret Härmi ja Andreas Hindreuse perre Karula külas sündis 08.01. 2013

Mälestame lahkunuid

poeg Sigmar Hindreus

Laine Meerits 11.12.2012 Elga-Rosalie Rüütel 16.12.2012 Valve Härmaste 27.12.2012

8

Liisa Knuuti ja Aksel Karuse perre Peetrimõisa külas sündis 06.01.2013 tütar Simona Karuse

84 77 92 72 75 74 79 71

Aprill 02. Mati Rännik 11. Laine Reha 12. Helgi Pedaru 15. Aima Reinula 15. Aime Johanson 17. Ruti Tiigimäe 22. Viivi Kangro 22. Aarne Adrat 23. Ants Nelis 25. Hilja Kase

74 88 83 77 76 82 79 73 72 82

Saarepeedi valla infolehte annab välja Saarepeedi Vallavalitsus. Leht ilmub üle kuu. Lehe toimetaja on Reet Maks tel 43 90 120; kirjad, teated, kuulutused: 70 201 Saarepeedi küla, reet@saarepeedi.ee. Saarepeedi Sõnumid Nr 71

Saarepeedi Sõnumid Veebruar 2013  
Saarepeedi Sõnumid Veebruar 2013  

infoleht saarepeedist

Advertisement