Page 1

Saarepeedi

valla

infoleht

Saarepeedi Sõnumid 2012. aasta lõpusirgel

K

äes on jälle jõulukuu. Aasta lõpus ja jõulude ajal meenutatakse ikka, mida on korda saadetud. Milline oli peatselt lõppev aasta Saarepeedi vallas? Aasta lõpuks prognoositud tulumaksu laekumine on 494 000 eurot, mis on ca 3,6% suurem, kui oli käesoleva aasta eelarvesse planeeritud ja 9% suurem 2011. aasta laekumisest. Investeeringutest suurimaks oli Saarepeedi küla keskasula ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrasside ning biopuhasti rekonstrueerimine. Töödega alustati eelmisel aastal ja lõpetati sellel aastal. Rekonstrueeriti ühisveevärgi ja-kanalisatsioonitorustike peatrassid. Keskkonnainvesteeringute Keskusest saime laenu vee- ja kanalisatsioonitrasside projekti omaosaluse katteks summas 123 877 eurot. Laenu tagasimaksmine algab 2013. aastast ja kestab viis aastat. Saastekvoodi rahadega sai paigaldatud Saarepeedi Rahvamaja keldrikorrusele ventilatsioon ning soojustati Saarepeedi Kooli välisseinad ja vundament ning vahetati välisuksed. Leader projektirahadega lõpetati Saarepeedi Rahvamaja keldrikorruse huviringide ruumide renoveerimine. Projekti kogumaksumuseks oli 38 536 eurot. Nüüd on olemas jõusaal koos tualeti, dušširuumi ja garderoobiga, ruum kunstiringile ning ansambli prooviruum. Renoveeritud on koridor, trepikoda ja vahetatud remonditud ruumide uksed. Leader meetme toetusega soetati jõusaali treeningseadmeid nii naistele kui meestele 9 187 euro ulatuses. Huviringide ruumid ja jõusaal on antud rahvamaja kasutusse ja infot saab rahvamaja juhatajalt. Eelmisel aastal rajati Leader meetme toetusel laululava ja korrastati supluskoht. Käesoleval aastal rajati sama meetme toetusega summas 4 908 eurot laululava ette tantsupõrand, mida sai juba jaanipäeval kasutada.

PRIA külade meetme 3.2 toetusega lõpetati Saarepeedi infopunkt- matkamaja renoveerimine. Infopunkt-matkamaja renoveerimise kogumaksumus on 72 582 eurot, millest sisetöödele kulus sellel aastal 34 586 eurot. Renoveeritud on kaminaruum, koosolekuteruum ja saun. Infopunkt-matkamaja on antud rendile MTÜ-le Spordiklubi Saarepeedi. Hajaasustuse veeprogramm joogivee kättesaadavuse tagamiseks lõppes käesoleval aastal. Neli aastat kestnud programmiga lahendati joogivee probleemid 18 majapidamises. Vald osales veeprogrammis 1/3, riigilt tuli 1/3 ja inimene pidi panustama projekti maksumusest 1/3. Teede remondiks, hööveldamiseks ja lumelükkamiseks oli eelarves 64 000 eurot. Lisaks võttis vallavalitsus 200 000 eurot laenu kruusateede parendamiseks. Remonditi ca 15 km teid ja 10 teetruupi. Osa laenuraha on veel kasutamata ja teede parendamist jätkatakse 2013. aastal. 2013. aasta eelarveprojekt, kus on juba kirjas konkreetsemad arvud, läheb esimesele lugemisele detsembrikuu volikogu istungil. Ees ootab meid kaunis jõuluaeg. Võtkem jõulude ajal aeg maha ning mõtisklegem omaette, et leida vastuseid järgmistele küsimustele: kuidas ma olen elanud ja käitunud, mida ja kuidas ma saaksin teha paremini? Ehk rahulik jõuluaeg aitab leida neile küsimustele vastuseid. Jõulurahu südamesse ning toredat aastalõppu kõigile! Edukat uut aastat! Salme Koplikask Vallavanem

Nr 70 DETSEMBER 2012

Täna infolehes: • Vallavalitsuse- ja volikogu istungid ... 2 • Talihooldustööde teostajad 2012/2013 ......................... 2 • Viljandimaal tehti ajalugu ................. 3 • Tarbijakaitseameti pühade-eelne meeldetuletus .................................. 3 • Arvamus ........................................... 3 • Kooli uudised .................................4-5 • Spordist ............................................ 5 • Perepäev .......................................... 6 • Valla kultuurielu-võimalus särada ja vallaelu rikastada? ........................... 7 • Teated ja info .................................7-8 • Viljandimaa ohvriabikeskus ootab abivajajaid ....................................... 8

See hetk, mil saabub jõuluöö on nagu imeline ootus, siis hellad mõtted, soovid suus ja täituma peaks iga soov! Soovime vallakodanikele kauneid jõulupühi ja soovide täitumist uuel aastal! Saarepeedi Vallavolikogu Saarepeedi Vallavalitsus


Vallavalitsuse istungid: 09. oktoobri istungil: • Otsustati tasuda 1 lapse lasteaia toiduraha vastavalt esitatud arvetele. • Kooskõlastati puurkaevu asukoht Peetrimõisa külas. • Väljastati ehitusluba tuletõrjetiigi, laguuni, platside ja teede rajamiseks Viljari kinnistule. • Kinnitati lihtsustatud hankemenetlusega riigihanke „Saarepeedi valla kohalike teede talihoole 2012/2013“ tulemused. - III piirkonna edukaks pakkujaks tunnistati Auksi Agro OÜ; - IV piirkonna edukaks pakkujaks tunnistati FIE Arvo Rohtla; - I ja II piirkonna pakkumused lükati tagasi. • Korraldati lihtsustatud hankemenetlusega riigihange „Saarepeedi valla I ja II piirkonna kohalike teede talihoole 2012/2013“. • Eraldati Saarepeedi valla 2012.a eelarve reservfondist 240 eurot. 23. oktoobri istungil: • Otsustati kompenseerida 2 õpilase koolitoidu raha

Vallavolikogu istungid: 17. oktoobri istungil: • Kinnitati Saarepeedi valla 2013.a investeeringute kava valdkondade kaupa. • Kinnitati Saarepeedi valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016. • Kehtestati Tamme kinnistu detailplaneering Karula külas kinnistu jagamiseks, krundi hoonestusala piiritlemiseks, ehitusõiguse, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramiseks ning maa sihtotstarbe muutmiseks osaliselt tootmismaaks. • Kinnitati Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valdade ühinemiseks elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused. 21. novembri istungil: • Muudeti Saarepeedi Vallavolikogu 09.04.2009.a määrust nr 75 „Saarepeedi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“. • Kinnitati ühinemisleping ja selle lisa ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 2

• Määrati toimetulekutoetused summas 949,36 eurot. • Muudeti Saarepeedi Vallavalitsuse 08.05.2012.a korraldust nr 90. • Määrati projekteerimistingimused: - abihoone ehitusprojekti koostamiseks (Peetrimõisa küla); - üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks (Võistre küla); - Eesti Energia Võrguehitus AS-le eramu liitumisühenduse ehitusprojekti koostamiseks (Peetrimõisa küla). • Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle maakaabelliini kasutamiseks (Ristiku elamurajooni elektrivarustus). • Kinnitati lihtsustatud hankemenetlusega riigihanke „Saarepeedi valla I ja II piirkonna kohalike teede talihoole 2012/2013“ tulemused. - I piirkonna edukaks pakkujaks tunnistati FIE Eve Soo; - II piirkonna pakkumus lükati tagasi. 13. novembri istungil: • Määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed. • Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Pilve kinnistule.

• Määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le eramu liitumisühenduse ehitusprojekti koostamiseks (Peetrimõisa küla). • Väljastati 2 ehitusluba: - Elektrilevi OÜ-le liitumisühenduse rajamiseks Sinikaela kinnistule; - ehitise rekonstrueerimiseks Aindu külas. • Väljastati kasutusluba OÜ-le Valge VN tootmishoone laienduse kasutamiseks Vägita külas. • Kehtestati jõusaali kasutamise hinnad. 27. novembri istungil: • Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused valla eelarvest vähekindlustatud isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks kogusummas 51,30 eurot. Otsustati tasuda 1 isiku hooldusteenuse tasust puudujääv osa. • Määrati toimetulekutoetused summas 739,22 eurot. • Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le liitumisühenduse rajamiseks Päikese kinnistule.

Talihooldustööde teostajad 2012/2013

K

äesoleval aastal eramajapidamiste õuealade lahtilükkamist ei finantseerita, lükatakse väravani või õue alguseni. Õuealade lahtilükkamine toimub erikokkuleppel oma piirkonna talihooldustööde teostajaga. Eratee servades olevad ohud (ilupõõsad, puuistikud, truubi otsad, kivid, madalad aiad jne) peavad olema tähistatud vähemalt 1,5 m kõrguste ja helkuri või muu hästi nähtava vahendiga märgistatud tokkidega, vastasel korral võib juhtuda, et kevadeks on asjad rikutud. Saarepeedi Vallavalitsus ja lumetõrjetööde teostaja ei saa vastutada asjade eest, milledel puudub tähistus. Kui teele või teeäärde on pargitud sõiduk, võib talihoolde teostaja jätta tööd pooleli, kuna suure masinaga libedal teel on väga keeruline manööverdada. Teelt peavad olema kõrvaldatud puude oksad 3,5 m kõrguselt ja laiuselt, vastasel korral ei ole võimalik lumetõrjet teostada. Lubatud koheva lume paksus kuni 15 cm ja hooldustsükli aeg 12 tundi peale lumesaju või lumetuisu lõppemist. Saarepeedi valla talihooldustööde teostajad sellel hooajal:

Saarepeedi valla lumelükkamise küsimustega pöörduda maa- ja järelevalvenõunik Erki Maasingu poole Tel 43 90 136 või mobiil 53057516. Saarepeedi Sõnumid Nr 70


Viljandimaal tehti ajalugu

S

aarepeedi ja Pärsti vallavolikogud kinnitasid 21. novembril peetud istungitel neljast vallast kolmanda ja neljandana Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla ühinemislepingut. Esimesena kinnitas oma ühinemissoovi Viiratsi vallavolikogu ligi kuu aega tagasi. Teisena 20. novembril Paistu vald. Viljandi maavanem Lembit Kruuse sõnul tehti Viljandimaal ajalugu. „Sündimas on tugev Viljandimaa keskus, mis mõjutab positiivselt kogu maakonna edasist arengut. Tugev ja võimekas tõmbekeskus on võimeline looma siin elavatele inimestele parima võimaliku keskkonna ning pakkuma koostöös Viljandi linnaga kõiki vajalikke teenuseid. Just sellise hea koostööga on võimalik maakonda kui tervikut arendada. Olen eriliselt rõõmus, et koostöö liigub ainuõiges suunas,“ sõnas Kruuse. Saarepeedi ja Pärsti vallavolikogude istungil oli arutlusel omavaheline ühinemine. Pärast arutelu otsustasid vallavolikogud kinnitada Viiratsi valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Paistu valla ühinemislepingu koos lisaga nr 1 „Prio-

E

riteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2013–2017“ ning taotleda Vabariigi Valitsuselt nimetatud nelja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Viljandi vald, nn rõngasvald ümber Viljandi linna. Saarepeedi vallavanem Salme Koplikase sõnul tuli nende volikogu otsus rahulikus üksmeeles ja kindlas usus, et nagunii kujundatakse oma elu piirkonnas ise edasi. Pärsti vallavanem Erich Palmi sõnul tuli nendegi otsus üsna üksmeelselt ühinemise poolt. “Läbi osaluse, suhtlemise ja vaba otsustuse see sündis. Nüüd on üks oluline samm astutud ning on positiivne, et kõik neli valda jõudsid tulemuseni esimese ringiga, väljendades sellega tahet edasiseks koostööks. Kuid pikem tee ja suurem töö on veel ees ootamas,” selgitas Palm. Kõik neli Viljandi linna ümbritsevate valdade volikogud on liitumise toimumiseks ühinemislepingut kinnitanud. Nüüd algab teine etapp, ehk siis valla ehitamise organisatoorne pool, st ametkondlikud struktuurid ja kõik selle juurde kuuluv.

Kaks ja pool aasta tagasi, 2010. aasta 30. aprillil tegi Viiratsi vallavolikogu Pärsti vallale, Paistu vallale ja Saarepeedi vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi Viljandi valla moodustamiseks. Ettepanekule vastasid kõik volikogud, et nad on nõus läbirääkimisi alustama. Volikogude koostöös moodustati ühinemiskomisjon, kelle ülesandeks oli välja töötada ühinemisleping. Ühinemiskomisjoni kuulub volikogude otsustega iga valla juhtorganitest kolm liiget. Samuti moodustati kuus alakomisjoni: juhtimiskomisjon, hariduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, majanduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning kodanikuühiskonna ümarlaud. Kokku on praeguseks komisjonide tööst osa võtnud enam kui 60 kohalikku inimest ning lisaks mitme eriala spetsialistid mujalt Eestist.

Tarbijakaitseameti pühade-eelne meeldetuletus

es ootav pühadeaeg suurendab inimeste kulutusi, mida osa püüab katta laenurahaga. Hoogustub krediitkaartide kasutamine, järelmaksu võtmine ning samuti elavneb kiirlaenuturg. Tarbijakaitseamet annab seetõttu inimestele nõu, millele krediidilepingute sõlmimise puhul tähelepanu pöörata. • Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille jaoks laenuraha vajad, on ikka hädavajalik ja kas krediitkaardi kasutamine, järelmaksu või laenu võtmine on ostu finantseerimiseks kõige mõistlikum. Ehk kannatab ostuga oodata nii kaua, kuni oled vajaliku summa oma sissetulekutest kõrvale pannud. • Kui oled otsustanud laenuraha kasutamise kasuks, võiksid kaaluda erinevate krediidiandjate pakkumisi (võta enne otsuse tegemist pakkumine 2-3 erinevalt firmalt). • Tingimuste võrdlemiseks küsi koos pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte, kus on lühidalt kirjas Sinu jaoks olulisemad lepingutingimused. • Teabelehel peab kirjas olema: o laenusumma suurus, o aastane intressimäär, Saarepeedi Sõnumid Nr 70

o o o o

• •

krediidi kulukuse määr kuumakse suurus, viivised, kõikvõimalikud muud võlgnevusega lisanduvad tasud, o lepingust taganemise võimalused. Kui soovid, peab krediidiandja lisaks teabelehele Sulle andma ka lepinguprojekti koopia, et sellega põhjalikult enne allkirjastamist tutvuda. Pärast lepingu sõlmimist on Sul taganemiseks aega 14 päeva. Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa krediidiandjale esitama põhjendusi, kuid oled siiski kohustatud tasuma intressi perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid. Kui soovid raha lepingus ettenähtud ajast varem tagasi maksta, pead arvestama leppetrahvi maksmisega.

Rohkem infot saab veebilehelt laenatargalt. ee ja tarbijakaitseameti kodulehelt tarbijakaitseamet.ee/raha. Samuti võid helistada tarbijakaitseameti nõustamistelefonile 1330 / 6 201 707.

Lisainfo: Kaupo Kase, Viiratsi vallavolikogu esimees tel 433 0413, 515 2723 e-post: kaupo.kase@viljandimaa.ee

ARVAMUS

J

uba mitu kuud vurab meie valla ääremaade teedel helesinine buss. Korjab tee äärest üksikuid eakaid, viimaks neid linna poodlema – endale igapäevast toitu ostma, tarvilikke asjatoimetusi tegema ja mis parata, ka arsti juurde. Arvan, et valla bussi on alati oodatud, sest see aitab paremini toime tulla. Bussijuht Jüri on alati lahke, rõõmus ja abivalmis ning kenad reisiseltsilised. Tore on sõita ilusate põldude vahel, näha korras maju ja haruldasi loomi, lehmi ja lambaid. Mitmeks päevaks on meel rõõmus ja tuju hea.

Aitäh kõigile, kes seda on meile võimaldanud! Malle Ilves Pingu talust Tõnissaare külast 3


E

nne esimest koolivaheaega jõudsid õpilased veel korda saata nii mõndagi. 9. oktoobril viis MTÜ Emakas läbi naiste tervise teemalise loengu 7.- 9. klasside neidudele. 12. oktoobril osales 6. klassi võistkond, kuhu kuulusid Rando Kleban, Robin Grünbaum, Kersti Toome, Brigitta Sadam, Mia Maks, Viljandis õpioskuste olümpiaadil, kus tuli õpilastel kasutada oma infootsimise oskuseid Inglise keel ettelugemise päeval Viljandi Raamatukogus esindas Saarepeedi Kooli 8. klassi õpilane Mari Uha, kelle esinemise kohta aineõpetaja tunnustussõnu jagas. 18. oktoobril toimus traditsiooniline Kahe mäe jooks Varestemägedest Naanu linnamäele. Rada võis läbida matkates või joostes. Üldvõitjaks tuli Kevin Raja ajaga11.08. Talle järgnesid Jüri Uha (12.21) ja Aivo Maalmeister (13.49). Kõiki jooksjaid premeeris kool kuldse medaliga. 19. oktoobril lõpetasime esimese veerandi kooli sünnipäevale pühendatud aktusega. Aktusel esinesid tantsude ja lauludega kooli õpilased ja lasteaia mudilased. Etteastete vahel tutvustasid Kristo Toome ja huvijuht killukesi kooli minevikust ja olevikust. Pidupäev lõppes sünnipäevalisele laulmisega ning ühise tordi söömisega.

Kooli uudised Uue veerandi esimesel nädalal osalesid 5.-9. klassi õpilased kooli vägivalla teemalisel loengul. Järgmisel päeval esindasid Saarepeedi Kooli Viljandimaa noortefoorumil Eerik Lind, Reivo Kuuba ja Tauno Toomsalu. Veel viimaste päikseliste ilmadega olid kõik õpilased abiks lehtede riisumisega.

Koos saadi koolimaja ümbrus puhtaks ja korda. 19.-23. novembril toimus koolis nii keskkonna- kui ka kodanikunädal. Viimane neist oli pühendatud teemale „Väärikalt läbi elu“, mida õpetaja Künnapuu ainetundides käsitles. Keskkonnanädala raames valmisid 5.-9. klasside plakatid

Kahe mäe jooks.

Kooli sünnipäev.

Keskkonnanädala meisterdamine-valmimas on ilmajaam.

Keskkonnanädala meisterdamine.

Kolmejalgne tolmuimejast elevant!

4

Saarepeedi Sõnumid Nr 70


jäätmeteteemalised infoplakatid. Nädala keskel meisterdasid klasside meeskonnad ette antud jääkmaterjalidest omale midagi meelepärast. Kõikidele gruppidele anti kolm sarnast elementi, mida oma töös kasutama pidi. Kõik ülejäänud vajalik võis endal kaasas olla. Õpilased olid väga leidlikud ning suutsid näitusele pakkuda huvitavaid töid 20. novembril osalesid Rait Mändmets, Kätlin Kukk, Egert Peep ja Mariella Oja preemiareisil noortekonverentsil Lahe koolipäev. Sellest sündmusest saab lähemalt lugeda järgmises vallalehes. 26.-30. novembrini oli koolis matemaatikanädala. Õpilased olid usinasti ametis nuputamisülesannete lahendamisega. Tublimad õpilased 5.-9 klassidest

said osaleda 29. novembril Jävi-võistlusel. Mõõtu võeti peastarvutamises, mõõtühikute teisendamises ja nuputamises. Samal päeval käisid 9. klassi õpilased koos Kaare kooli 8. klassiga õppereisil Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Noored said ülevaate seal õpetatavatest erialadest ning õppimistingimustest. Sealne kool pakub väga kaasaegset ja mitmekülgset kutse omandamise võimalust. Detsembrikuu esimest nädalat alustati ühiselt 5. klassi eestvedamisel advendiküünla süütamisega. Jõulukuu alguses ollakse koolimajas ametis kunstiliste tegevustega ning ettevalmistustega jõulupeoks Lumist talve soovides, Meret, kooli huvijuht

Saarepeedi Kooli

jõulupidu toimub

20. detsembril kell 17.00 kooli saalis Pärast pidu on avatud jõulukohvik

Jõulukohviku tulu läheb mudilaskoori särkide ostmiseks

Spordist 25.-26.ndal oktoobril toimus Saarepeedil 64. Naabrimeeste ja 59. Naabrinaiste turniir võrkpallis. Meeste turniiril saavutas I koha Saarepeedi meeskond. II koha saavutas Võhma meeskond, III koha KolgaJaani meeskond ja IV koha Vana-Võidu meeskond. Saarepeedi meeskonna parimaks mängijaks tunnistati Vello Tilk. Naiste turniiril osales esimest korda Tarvastu naiskond, kuna Vana-Võidul oli probleeme naiskonna kokkusaamisega. Turniiri võitis Saarepeedi naiskond, II koha saavutas Tarvastu naiskond, III koha Võhma naiskond ja IV koha KolgaJaani naiskond. Saarepeedi naiskonna parim mängija oli Maarika Tirmaste. Tarvastu karikaturniiril saavutas Saarepeedi naiskond IV koha. Sürgavere sariturniiril on Saarepeedi naiskond peale kahte mängitud vooru II kohal. Viljandi maakonna meistrivõistlustel on Saarepeedi naiskonnal 2 võitu 2-st mängust. 24. novembril toimus valla sügisturniir korvpallis. Osales ainult kolm võistkonda. Turniiril saavutas I koha võistkond „Üle 100“ koosseisus: Aivo Maalmeister, Toivo Osolin, Vello Tilk ja Paul Kolla. II koha saavutas võistkond „Karula Puit“Ain Sibul, Rait Linnasmägi, Raigo Rohtla, Ott Kukk ja Jaanus Tera. III kohaga lõpetas turniiri võistkond „Snak“- Meret Anson, Rommi Järvesoo, Tarmo Tahker ja Simo Tahker. Paul Kolla Valla spordiorganisaator

Saarepeedi Sõnumid Nr 70

5


P

erepäeval tunnustas vallavanem Salme Koplikask kaunimate kodude omanike. Oma esinemisega astusid üles Mõisaküla näiteringi näitlejad, kes mängisid meile lustaka loo Kaval –Antsust ja Vanapaganast. Huvitavat tegevust jagus kõigile kohaletulnuile. Toimus lõnga müük, sai osta Võhma küünlaid ja Aloe Vera tooted. Külas käisid meil väikesed mardid, oli ju tegelikult mardipäev. Tegutses Mereti meisterdamistuba, Maie portselanituba ja klaasist ehete valmistamisetuba. Kõik tegevused osutusid väga populaarseks. Ja muidugi vahvlituba ja vahvliküpsetajad Annika, Karmen, Kersti - ilma kelleta ei oleks meil suud magusaks saanud. Anu küpsetas magusa kõrvale häid lihapirukaid. Perepäeval saime ka rahvamaja keldrikorrust uudistada. Argo Ader jagas lahkesti nõuandeid jõusaali kasutajatele. Rahvamaja jõusaalis ei ole eraldi treenerit. Sobiv treeningkava tuleb endal välja mõelda. Jõusaali külastamine tuleb eelnevalt kokku leppida rahvamaja juhatajaga. Lihtsalt sellepärast, et keegi ikka majas oleks, igasuguseid olukordi tuleb ette. Loodan siiralt inimeste mõistvale suhtumisele ja heaperemehelikule käitumisele jõusaalis. Korraliku garderoobi ja riietevahetus ruumi said rahvatantsunaised. Omaette mänguruumi said pillimehed. Üks ruum vajab veel sisustamist, kuhu on plaanis kangasteljed üles panna. Siinjuures suured tänud Saarepeedi vallavalitsusele, kes remontis keldrikorruse ruumid. Ilma korralike ruumideta ja sisustuseta ei oleks meil selliseid võimalusi.

Perepäev

Kaunimate kodude omanikud.

Argo Ader Saarepeedi jõusaalis.

Käesolevat aastat on jäänud veel mõned päevad. Rahvamajja jõulupeole ootame 14.detsembril kell 20.00 kõiki vallakodanike, sõpru ja tuttavaid. Tulge ja leidke aega enda ja sõprade jaoks. Pääse peole on 5 euri, mis sisaldab eeskava, head tantsuansamblit ja pokaal šampust. 16. detsembril kell 13.00 ootame aga rahvamajja jõulupeole eakaid vallakodanike. Kaetud jõululaud, kõlavad kaunid jõululaulud ja tantsud. Pääse peole 3 euri. Soovin kõigile ilusat jõuluaega! Ille Mirka Saarepeedi rahvamaja juhataja Perepäeva töötoad. 6

Saarepeedi Sõnumid Nr 70


Valla kultuurielu – TEATED JA INFO võimalus särada ja vallaelu rikastada? Jõulukuul Saarepeedi meil mõttega rahva- peame arvestama maakonna sündmusRAHVAMAJAS Mismaja?seostub Kas see on tühi ja kõle ma- tega. 2012 aastal on rahvamaja ruume hajäänud hoone või hoopis maja täis inimesi ja elu, kuhu alati põnevusega minnakse ja kust alati hea tuju ja muljetega tullakse. Kultuur on valdkond, kus suhteliselt väikeste vahenditega on võimalik saavutada märkimisväärset efekti, pakkuda vaheldust halli argipäeva ning tõmmata vallale positiivset tähelepanu. Kultuurialase tegevuse võib jaotada kaheks- professionaalseks kultuuriks ja rahvakultuuriks (isetegevuseks). Professionaalset kultuuri tuua kohapeale ei ole eriti mõttekas, kuna siin seab piirid juba rahaline ressurss. Mõningad piirid seab ka rahvamaja suur saal- seda kasutatakse päevasel ajal Saarepeedi kooli võimlemistundideks ja õhtul treeninguteks. Samas on rahvamaja suur saal maakonnas tõmbenumbriks, sest nii suurt saali linna lähedal ei ole. Rahvakultuuri, see tähendab isetegevust, selles saame ise alati kaasa lüüa ja särada. Väga raske on kuskilt alata, kui puudub huvi midagi teha. Nüüdseks on Saarepeedi vallal olemas oma naisrahvatantsu rühm ja rahvamuusika ansambel, kuid nende käivitamine on võtnud tohutu energia ja närvikulu. Aga see emotsioon, mida see annab - kaalub kõik raskused ülesse. Mõlemad kollektiivid on registreerunud suurele Laulu ja Tantsupeole 2014 a. Tallinnas. Kuidas rahastatakse kultuuri - lisaks valla vahenditele saab taotleda raha erinevatest fondidest. Kuidas kajastatakse kultuuri - kui soovid, et sündmust külastab rohkem inimesi, tuleb reklaami peale raha kulutada. Kuidas sujub koostöö – kui me ei ole avatud uutele väljakutsetele ja oma ninaotsast kaugemale ei näe, ei tule ka koostööd. Positiivne suhtumine kultuuri loob head alused valla maine kujundamisel maakonnas. Igal aastal koostab rahvamaja juhataja ja volikogu kultuuri- ja spordikomisjon järgmiseks eelarveaastaks valla kultuuri- ja spordikalendri. Mõtleme läbi, kas see või teine sündmus on jätkusuutlik. Üldjuhul toimub üks suurem sündmus kuus, siia juurde veel ka rahvamaja väljaüüritud ajad, mida me ei saa ette planeerida. Samuti Saarepeedi Sõnumid Nr 70

välja üüritud 21 korral. See on see töö, mida tavainimene ei näe. Kõik, mis on traditsiooniliseks kujunenud, nende sündmustega jätkame ning alati mõtleme midagi uut ja huvitavat juurde. Sel aastal oli selleks Volbripidu laululaval, millega jätkame ka järgmisel aastal. Suuremad Viljandi maakonna sündmused järgmisel aastal Saarepeedil on: Loometantsupäev 16. veebruaril ja 6. aprillil rahvamuusikute ja kapellide päev. Sinna ootame ka kohalikku publikut vaatama-kuulama. Need on tõeliselt nauditavad sündmused- soovitan kõigil vaatama tulla. Siia lisandub 3. märtsil toimuv memme-taadi peo õppepäev, kuhu on oodata maakonnast ligi 300 isetegevuslast. Maakonna sündmustest osasaamine annab rohkem valikuvõimalusi vallainimesele ja rikastab meie kultuurielu kohapeal. Ekslikult arvatakse, et nüüd tuleb keegi maakonnast ja korraldab selle sündmuse ära. Sündmuse kordaminekuks kirjutab rahvamaja juhataja projektitaotlusi ja vastutab kohapeal korraldusliku poole eest. See on tegelikult väga tore väljakutse ja tunnustus korraldajatele kohapeal. Uudsena korraldame 2013 aastal rahvamaja taidlejate “omapidu“ jaanuaris, kui kõik esinemised ja muu aastalõpu trall peetud. Arutelus kultuurikomisjoniga laienes see „omapidu“ ka valla allasutustele. Teistmoodi toimub ka vastlapäev 8. veebruaril. Sinna oleme kaasanud ühinevate valdade inimesed, kutsudes nad reesõidule ning õhtul simmanile. Loomulikult on oodatud kõik vallarahvas- ega me ei saa reesõidus teistele valdadele alla jääda! Ülejäänud valla kultuurisündmused 2013 leiate vallalehega koosolevast kalendrist. Nii olemegi pakkunud mõistlike kuludega võimalikult palju emotsioone. Põnevate kohtumisteni rahvamajas! Ille Mirka Saarepeedi rahvamaja juhataja

14. detsembril kell 20.00 Saarepeedi valla jõulupidu

Esinevad Saarepeedi rahvamaja isetegevuslased ja Tarvastu Segakoor „Üits viis“ Peo tõmbab käima „Ah sa Raks“ Õhtusse jagub veel üllatusi! Eelregistreerida telefonil 52 34 605, pääse peole 5 €

16. detsembril kell 13.00 Saarepeedi valla eakate jõulupidu

Esinevad rahvamaja isetegevuslased ja külla tuleb jõuluvana Eelregistreerida 12. detsembriks telefonil 52 34 605, 50 61 586, 43 90 132, pääse peole 3 €

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi! Jaanuar

03. Harry Üts 03. Ingrid Sillavee 05. Vello Kaup 05. Ants Rohtla 11. Heino Puusild 12. Malle Vaske 12. Arvo Haltsonen 13. Linda Kallak 19. Ants-Mati Rang 20. Vilma Väljaru 21. Milvi Roosipuu 26. Liidia Ojanurm 30. Jelena Tjuška 30. Aime Kichno

Veebruar

02. Maria Võsa 07. Ivi Kasak 08. Ivo Viires 09. Jüri Aasav 13. Malle Kangur 13. Urmas Rast 16. Ülo Põldmaa 20. Alli Berzina 21. Elli Voll 22. Adolf Johanson 25. Gustav Kuus 26. Vaike Jaadla

78 79 71 74 78 72 86 82 75 85 75 79 83 78 86 77 71 73 71 72 75 75 81 77 90 81 7


Viljandi Jaani koguduse info detsembris 2012 Neljapäev, 13.12 Laupäev, 15.12

kell 18 kell 17

Pühapäev, 16.12

kell 13

Neljapäev, 20.12

kell 18

Laupäeval, 22.12

kell 18

Esmaspäev, 24.12 kell 18 Jõululaupäev Teisipäev, 25.12 1. jõulupüha

Neljapäev, 27.12 Johannesepäev

kell 21 kell 11

kell 17

JÕULUKONTSERT: Viljandi Muusikakool JÕULUKONTSERT: Tartu Ülikooli kammerkoor.

Sissepääs vaba. KONTSERT „Valgus Inimese sees“: Mareks Lobe (laul) ja Piret Aidulo (orel). Piletid 7/5 € KONTSERT: Eesti Rahvusmeeskoor esitab Gregoriuse jõulumuusikat. Piletid eelmüügist 5.50/ 7.50 ja kohapeal 8 € KONTSERT: Viljandimaa kammerkoor, neidudekoor Argentum Vox, Leelo. Sissepääs vaba. JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja naisansambel Iris Taimi Välba juhendamisel. JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS JÕULUPÜHA PEREMISSA Silvia Soro jõulunäidendi “Ma tahaksin ingleid näha” esitavad Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste töötegijad ja liikmed. Teenivad õpetaja Marko Tiitus, õpetaja Allan Praats, organist Kalev Rajangu, Teet Kaur ja koguduse laste lauluring. JOHANNESEPÄEVA MISSA. Viljandi Jaani kiriku ja koguduse 540. aastapäev. Jutlustab peapiiskop Andres Põder, teenivad praost Marko Tiitus, külalisvaimulikud, organist Kalev Rajangu ja Viljandimaa kammerkoor Toomas Volli ja Kadi Ritsingu juhendamisel.

VILJANDIMAA OHVRIABIKESKUS OOTAB ABIVAJAJAID Ohvriabisse julgustan pöörduma kõik inimesi, kes on langenud hooletuse, halva kohtlemise, vaimse-, füüsilise- või seksuaalvägivalla ohvriks. Ohvriabitöötaja pakub emotsionaalset tuge, annab informatsiooni abi saamise võimaluste kohta ning juhendab ja abistab erinevate asutustega suhtlemisel. Ohvriabi on võimalik saada sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud süüteomenetlus. Pöördu ohvriabitöötaja poole kui: • tahad oma probleemist rääkida • tunned, et vajad tuge oma murede lahendamiseks • soovid leida olukorrast väljapääsu. Psühholoogiline abi süüteoohvritele Süüteoohvriks langenud inimestel ja nende pereliikmetel on õigus taotleda psühholoogilise abi kulude hüvitamist. • abi saamise eelduseks on politsei poolt süüteomenetluse alustamine • psühholoogilise abi kulude hüvitise saamiseks pöördu ohvriabitöötaja poole • hüvitist saab taotleda aasta jooksul pärast süüteo toimepanemist Ohvriabikeskusest võib nõu küsida telefoni teel või ise kohale tulles. Viljandimaa ohvriabikeskus asub Viljandis, Pargi 1 ja on avatud esmaspäeval 09.00-12.00 ja 13.00-18.00, kolmapäeval ja reedel 09.00-12.00 ja 13.00-16.00 Telefon: 434 0343 Maiju Margus Viljandimaa ohvriabikeskuse peaspetsialist

8

Kommipaki valla poolt saavad Saarepeedi valla elanike registrisse kantud ja faktiliselt valla territooriumil elavad lapsed alates sünnist kuni neljanda klassini (kaasa arvatud). Kodused lapsed saavad oma kommipaki kätte vallamajast alates 17. detsembrist tööpäevadel E, T, N kella 8-16-ni, K kella 8-18-ni ja R 8-14-ni kuni 11. jaanuarini 2013.a.

Mälestame lahkunuid Lembit Koppel 21.10

Saarepeedi valla infolehte annab välja Saarepeedi Vallavalitsus. Leht ilmub üle kuu. Lehe toimetaja on Reet Maks tel 43 90 120; kirjad, teated, kuulutused: 70 201 Saarepeedi küla, reet@saarepeedi.ee. Saarepeedi Sõnumid Nr 70

Saarepeedi Sõnumid  

Detsember 2012

Saarepeedi Sõnumid  

Detsember 2012

Advertisement