Page 1

Saarepeedi

valla

infoleht

Nr 68 AUGUST 2012

Saarepeedi Sõnumid S

Tere kool!

aarepeedi Koolis alustavad 2012/2013 õppeaastal esimeses klassis õpetaja Astrid Kärt`i käe all õpinguid järgmised õpilased: 1. Marjanne Koemets 2. Miina Kriisa 3. Andre Kukk 4. Jakob Kütt 5. Doris Madismäe 6. Brigitta Oja 7. Karolin Roostik 8. Angela-Julia Ruzitš 9. Svetlana Semjonova 10. Airi Tahker 11. Sven Vahtramäe 12. Katriin Veiber 13. Geron Vidder

On kool üks paras paik, kus lapse elul õige maik. Kui virgalt tunnist tundi käid, on pea sul peagi tarkust täis.

Täna infolehes:

• Vallavalitsuse- ja volikogu istungid ... 2 • Saarepeedi noorte viies malevasuvi ....................................... 3 • Juba unustatud jaanituli ................... 4 • Raamat, mis viis hingerahu .............. 5 • Spordist ............................................ 5 • Elektriturg avaneb uuest aastast ...... 6 • Viljandi maakonna kergliiklusteede ... teemaplaneering .............................. 6 • Teated ja info .................................7-8

Teade

Kooliaasta avaaktus toimub 3. septembril kell 10.00

Ka sellel aastal kingib vallavalitsus igale Saarepeedi Kooli 1. klassi astuvale lapsele ranitsa koos õpilaspäeviku ja pinaliga, milles olemas koolijütsile vajalikud kirjutustarbed.

Õnnitleme lapse sünni puhul! Teivi ja Tõnu Toomsalu perre Saarepeedi külas sündis 14.06 tütar Mirell Toomsalu Els-Maris Metsa ja Valdur Joosepi perre Saarepeedi külas sündis 26.06 tütar Linda-Marleen Joosep Külli ja Sven Eluri perre Karula külas sündis 30.06 tütar Keiti Elur Margit Pent´i ja Rauno Nõmme perre Saarepeedi külas sündis 05.07 tütar Grete-Liis Pent Annela Reinu ja Andres Feldveberi perre Välgita külas sündis 07.07 tütar Gerda-Liisa Feldveber


Vallavalitsuse istungid: 04. juuni istung: • Kinnitati riigihanke nr 134049 „Investeerimislaenu võtmine“ tulemused ning tunnistati edukaks Swedbanki AS poolt tehtud pakkumus. • Kinnitati lihtsustatud hankemenetlusega riigihange „Saarepeedi valla kohalike teede remonditööd“ hankedokumendid. • Väljastati ehitusluba Saarepeedi vallavalitsusele tantsuplatsi ehitamiseks (Saarepeedi laululava laiendamine) Saarepeedi külas Saarepeedi puhkemaastiku kinnistul. • Määrati Peetrimõisa külas asuva Aia 2 kinnistu jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: - Pilve katastriüksus suurusega 3177 m2, sihtotstarve elamumaa; - Päikese katastriüksus suurusega 4455 m2, sihtotstarve elamumaa. 13. juuni istungil: • Määrati sotsiaaltoetusi summas 36,78 eurot. • Määrati kaks koduteenuse osutamist abivajavatele isikutele. • Kinnitati hallatavate asutuste suvised lahtiolekuajad. • Eraldati raha Saarepeedi valla 2012.a eelarve reservfondist noorsootöö- ja noortekeskusele 988 eurot. • Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Raia alajaama 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Saarepeedi külas Raja-Jaani, Raja-Jüri ja Pupsi-Pärtli kinnistutel. • Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Pirmastu 15 kV fiidri osaliseks rekonstrueerimiseks Peetrimõisa külas.

• Määrati Võistre külas asuva Kolga kinnistu jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: - Kolga katastriüksus suurusega 3970 m2, sihtotstarve elamumaa; - Kolgametsa katastriüksus suurusega 5,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. • Muudeti Saarepeedi Vallavalitsuse 29.03.2012.a korraldust nr 49 „Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine alljärgnevalt: 1.1. Punkt 1.1. sõnastada järgmiselt: „1.1. Katastriüksus, suurusega 92,72 ha, koha-aadress Viljandi maakond, Saarepeedi vald, Aindu küla, Jutupõllu. Katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%.“ 27. juuni istungil: • Määrati toimetulekutoetused summas 1278,73 eurot. • Lisati 2012. aasta eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ja nende arvelt tehtavad kulud. • Kooskõlastati puurkaevu asukoht Taari külas Taari-Koerna kinnistul. • Kinnitati lihtsustatud hankemenetlusega riigihanke „Saarepeedi valla kohalike teede remonttööd“ tulemused ning tunnistati edukaks pakkuja OÜ Sakala Teed pakkumus. • Määrati projekteerimistingimused Aindu külas Alka kinnistul kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks. • Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Viljandi linna Ristiku elamurajooni elektriga varustamiseks, paigaldades 6 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid aad-

ressile Viljandimaa, saarepeedi vald, Peetrimõisa küla, Pronksmäe 8. 17. juuli istungil: • Määrati sotsiaaltoetusi summas 80 eurot. • Määrati Saarepeedi külas asuva katastriüksuse Tiidu kinnistu jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: - Tiidu katastriüksus suurusega 34,12 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; - Tiidu kruusakarjääri katastriüksus suurusega 5,47 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa. • Muudeti Saarepeedi vallavalitsuse 13.06.2012.a korraldust nr 117 „Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“ alljärgnevalt: 1.1. Punkt 1.2 sõnastada järgmiselt: „1.2. Katstriüksus, suurusega 5,58 ha, koha-aadress Viljandi maakond, Saarepeedi vald, Võistre küla, Kolgametsa. Katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%.“ • Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Viljandi-Pirmastu 15 kV maakaabelliini kasutamiseks aadressil Viljandimaa, Saarepeedi vald, Peetrimõisa küla. • Anti kirjalik nõusolek Margus Juurik`ule puurkaevu rajamiseks Taari külas Taari-Koerna kinnistul. • Eraldati raha Saarepeedi valla 2012. a eelarve reservfondist sporditegevusele 75 eurot.

Vallavolikogu istungid: 20. juuni istungil: • Kinnitati Saarepeedi valla 2011. aasta majandusaasta aruanne. • Otsustati hüvitada vallavanem Salme Koplikasele teenistuslähetusega seotud sõidukulud 11.06. 2012.a Võrumaal Urvaste vallas Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis VOL-i vanemate kogu istungil osalemise eest kulu tõendavate dokumentide alusel. • Otsustati volitada Hangete korraldamise MTÜ-d korraldama elektrienergia ostmiseks riigihanget, vallavanemat esitama ja allkirjastama tahteavaldust maakondlikus elektrienergia ostmiseks korraldatavas ühishankes ning MTÜ-d Viljandimaa Omavalitsuste Liit nimetama hankekomisjoni maakonna omavalitsuste esindaja. Juulikuus vallavolikogu istungit ei toimunud. 2

Saarepeedi vallavolikogu aprillis 2012. a renoveeritud infopunktmatkamaja ees. Saarepeedi Sõnumid Nr 68


Saarepeedi noorte viies malevasuvi 18.-29. juunini toimus juba viies Saarepeedi Noorte Malev. Malevat on korraldanud MTÜ Saarepeedi Noorteklubi SNAK Saarepeedi Vallavalitsuse ja Eesti Noorsootöö Keskuse suure toe ja abiga. Juba viies toimumise kord on märk sellest, et malev on noorte seas vajalik ja oodatud sündmus suvel. Paraku ei ole võimalik kohta pakkuda kõikidele soovijatele. Sellel aastal osales malevas 15 noort vanuses 13-17 aastat: Kätlin Kukk, Simo Metsa, Raigo Rohtla, Taimar Tahker, Merily Palits, Caroly Palits, Hanna Oja, Karin Õnne, Aiko Vaal, Kaisa Raja, Triin Lutter, Oskar Ilves, Tauno Toomsalu, Egert Peep, Stiven Smirov. Punase Risti Viljandimaa Seltsis jagas malevlastele ennem tõsisema töö algust õpetust, kuidas vältida vigastusi ja aidata viga saanud kaaslast. Maleva käigus korrastati Saarepeedi küla erinevaid objekte: vallamaja ümbrus, koolimaja ümbrus, bussioote paviljonid, jooksurada, laululava ümbrus, puhkemaastikul asuv võrkpalli väljak. Sellega said noored anda oma panuse kodupaiga ilme kaunimaks muutmiseks. Pärast tööpäeva ja kosutavad lõunat, mille noored ise valmistasid, toimusid väljasõidud, mille eesmärgiks oli sellel aastal erinevate ametitega tutvumine. Käisime trükikojas Brint Best, Viljandi Kohtumajas, politseijaoskonnas, Tartus A. Le Coqi tehases, Tallinnas Lennujuhtimiskeskuses. Noored nägid, milliseid erinevaid ameteid on asutustest ning milline näeb välja nendes ametis olevate inimeste töö. Olen neile ettevõtetele väga tänulik sooja vastuvõtu eest Viimasena külastasime Tallinna Nõmme seiklusparki, kus sai ennast tõeliselt proovile panna. Puude latvades järjest kõrgemale tõusvad köisrajad muutusid üha keerukamateks ning pakkusid üha suuremat ja raskemat eneseületamise võimalust. Tagasisidena tõid noored välja maleva positiivsete külgedena järgmist: väljasõidud olid huvitavad, oma taskuraha teenimise võimalus, head söögid, hea seltskond, saab sõpradega koos olla, piisavad puhkepausid. Mitmel korral seltskonna ja sõpradega koosolemise välja toomine maleva hea küljena näitab, et maleval on oluline koht kogukonna erinevate piirkondade noorte omavahelisel suhtlemisel. Mitmendat Saarepeedi Sõnumid Nr 68

korda malevas olnud noored jagasid oma Jürile, Merike Moksile, Kristjan Purule kogemusi (milliseid toite on toimkonnas - kes kõik oma abiga õla viiendale Saarekergem teha, millised maitsevad hästi peedi Noorte Malevale alla panid. jne) ja meenutasid lugusid varasematest Järgmise malevasuveni! malevatest. Meret Anson Ka väljasõitude esile tõstmine positiivse maleva osana viitab sellele, et noored on huvitatud avastamisest ja uute asjade nägemisest. Malevas osalenud noored olid tublid ning kõik vajalik sai tehtud. Aitäh teile! Suured tänud ka Saarepeedi Vallavalitsusele ja Maire Toomsalule, Eesti Noorsootöö Keskusele, bussijuht Tallinna Lennujuhtimiskeskuse tornis.

Nõmme seikluspargis.

Esmaabi õppus. 3


Juba unustatud jaanituli

T

änavu on ilmataat meid vihmaga kimbutanud päris sageli aga 22. juuni õhtu, kui peeti Saarepeedi valla jaanituld, oli üks kaunimaid kogu suve jooksul üldse. Esmakordselt toimus jaanituli maagiliselt ilusas kohas, Saarepeedi puhkemaastikul. Õhtul meelitas õhtujuht Meelis Külaots kõik lapsed mängima ja üksteisega mõõtu võtma. Tähtis ei olnud võit vaid osavõtt ja kõik lapsed said suu magusaks. Toimusid juba traditsioonilised võistlused nagu õllekasti hoidmine, selle võitis - Ahti, sangpommi tõstmise võitis Egert Erm ja köieveo võitsid meeskond koosseisuga- Tarmo Mätas, Steveni Metsa, Hannes Roosipõld ja meie meestele oli

4

veel kaks poissi appi tulnud, kelle nimesid kahjuks ei tea. Uudsena sel aastal oli ka naistele siidrikasti hoidmine – parim oli Karmen Roos. Jalakeerutuseks mängis meile ansambel „Melody“ tuntud Evald Raidmaga eesotsas. Ja mis kõige uhkem, tantsida saime vastvalminud lavalaudadel. Tänusõnad OÜ-le Karula Puit eesotsas Ain Sibulaga, kelle kiire töö tulemusena saime seda teha. Rahvatantsunaised õnnistasid oma tantsimisega tantsuplatsi sisse selleks puhuks seatud uue tantsuga. Jaanilõke süütasime kella kümne paiku, kahjuks ühtegi Jaani peol ei olnudki, kellele seda au jätta.

Järgmise päeva ilm küll enam pidulisi ei oleks soosinud ja isegi nii palju vihmavaba aega ei olnud, et oleks saanud kuivalt piduplatsi ära koristada. Aga suur oli minu üllatus, et koos minuga oli tulnud seda tegema Airika Tahker. Suur tänu talle selle eest! Tänusõnad kõigile, kes jaanitule korraldusele kaasa aitasid- Paul Kollale, Meret Ansonile, noortelaagri lastele, Karmen Roosile, Ain Sibulale, Margus Juurikule ja tema tublile sulasele Aarele, sest ilma vooluta poleks me midagi teha saanud. Nautige veel suve!

Ille Mirka

Saarepeedi Sõnumid Nr 68


Raamat, mis viis hingerahu „Kui saad, ära kirjuta“, öelnud ajakirjanike õpetaja JUHAN PEEGEL oma tudengitele. Mina ei ole ajakirjanik ega ole olnud J. Peegli õpilane, aga kirjutanud olen aeg-ajalt ikka. Olen andnud endale lubaduse, et enam ei kirjuta. Seekord pean kirjutama. Teisiti ei saa. Sain jaanipäevaks endale raamatu „VILJANDIMAA PÄRANDKULTUURIST“ (Viljandi 2011). Olin raamatuga juba varem tutvunud. Raamat tekitas nii positiivseid kui negatiivseid mõtteid, aga ka küsimusi ja küsitavusi. Raamat tutvustab Viljandimaa valdade pärandkultuuri koos teksti, fotode ja asendiplaanidega. Saarepeedi valla pärandkultuuri tutvustab metsanduse asjatundja Rudolf Toss. Valitud on järgmised objektid: JÜRI JAAKSONI SÜNNIKOHT, SAAREPEEDI KOOL, MAGASIAIT JA KRISTJAN JAAK PETERSONI ISAKODU. On igati kiiduväärt, et selline raamat ilmus. Nii jõuab teave ka meie valla kultuuripärandist koduõuest kaugemale. On ju meie valla kultuuripärand osake kogu Eestimaa kultuurist, enamgi veel, killuke kogu maailma kultuuripärandist. On küsitav, miks on just selline objektide valik? (Võinuks olla ka mõni looduse või metsandusega seotud objekt.) Pole just raske ära arvata – on ju neid pärandkultuuri objekte uuritud ja üht-teist ka trükis ilmunud. Nii läkski meie valla pärandkultuuri tutvustaja lihtsama vastupanu teed teemade valikul ja materjalide esitamisel. Ei mingit viitamist allikatele. Kuidas nii võib? Lihtsalt plagieerida. See teadmine viis hingerahu ja suunas mõt-

Spordist

Võidukas korvpalli meeskond. Saarepeedi Sõnumid Nr 68

ted elu põhiväärtustele. Loodan, et mul on mõttekaaslasi. Peatun pikemalt viimasel teemal „K.J.PETERSONI ISAKODU.“ „VÄIKE PÄRANDKULTUURI KÄSIRAAMAT“ (VPKKR 2009) ütleb, et pärandkultuuri objektile peab olema suunav teeviit ja kindlustatud ligipääs. Kuidas on lugu Kikkal? Ei teeviita, ei teed ja mälestuskivi ümbruski on võsastunud. Küllap see ongi põhjus, miks seda kohta ei teata. See tõsiasi selgus ka kevadisel emakeelepäeval Viljandi linnaraamatukogus. Kuidas see on saanud juhtuda? Küllap oleme ise selles süüdi. Ei ole osanud oma valla kultuuripärandit tähtsustada. Mäletan kunagist põgusat jutuajamist eelmise vallavanemaga teeviitade teemal. Ma ei taha uskuda, et ma unustasin K.J.Petersoni isakodu. Aga võibolla unustasingi. Mina olen siiski oma pisikese panuse andnud. Olen luuletaja esiisade kodukohast kirjutanud ajalehes „SAKALA“ (30.03.1996) ja trükises „SAAREPEEDI“ (1995). Ju see teavitustöö ei ole olnud piisav. Minu käed ei ole kaugemale ulatunud. Aga kelle ülesanne see õigupoolest on? Nüüd, kus Petersonide kodukoht on raiutud Viljandimaa pärandkultuuri raamatusse, tuleb hakata tegutsema. Tuleb paigaldada teeviit, rajada kivile juurdepääsurada, vähemalt 2m laiuselt (VPKKR lk 128). Rudolf Toss on lubanud kaasa aidata kivi ümbruse korrastamisel. Naisliit pakkus küll oma abi, aga väärikas oleks töö ära teha oma jõududega. Vaadeldav peaks olema ka kivi ümbritsev kultuurmaastik (VPKKR lk 129), s.o ürgoru kallas (vaade „VÕIDUJÕELE“, nagu kirjutab luu-

letaja oma karjaselaulus „ELTS JA TIIU – KARJASED“) Kui nüüd volikogu ja vallavalitsus „haaravad härjal sarvist“, saab Petersonide kodukoht korda loodetavasti kevadiseks emakeelepäevaks 14. märtsiks – Kristjan Jaak Petersoni sünnipäevaks. Kindlasti mõni emakeeleõpetaja, kes ei ole pelgalt tunniandja, toob oma õpilased esimese eesti luuletaja juurte juurde. Tähistab ju emakeelepäeva kogu Eestimaa. Olen ka ise viinud oma kooli õpilasi Petersonide kivi juurde luuletaja 200. sünniaastapäeval (2001. a). Osalesin ka kivi avamisel 24. juulil 1971.a, mille korraldas Viljandi Looduskaitse Selts. Miks mitte ühineda ka Vahur Kersna projektiga „PINK“ ( tel 512 2120). Võiks ju paigaldada kivist pingi vana tamme alla (tõenäoliselt Petersonide pärand), mis oleks pühendatud emakeelele (emakeele ausammas püstitati 1994.a Kadrina kooli õuele). Pingil võiks olla tekst : „ KAS SIIS SELLE MAA KEEL...“. Omandas ju luuletaja eesti keele oma isalt, Kikka Jaagult, kes elas Kikkal ja oli sünnilt Karula mõisniku pärisori. (Luuletaja ema ja võõrasema olid võõramaalased). Pingi avamine võiks toimuda kevadel emakeelepäeval. 4. augustil möödus K.J.Petersoni surmas 190 aastat. P.S. Kirjutasin selle loo raske südamega. See teema vaevab mind juba pool aastat. Evi Eilonen

J

aanipäeval toimus Saarepeedi puhkemaastikul segapaaristurniir rannavolles, kus naise asemel võis mängida ka alla 18 aastane noormees. Osales 10 paari, kes kõik mängisid omavahel läbi. Turniiri võitjaks tulid Kristel Männik ja Tanel Viirmann. Järgnesid Piret Ahosepp ja Taavi Vahtramäe, Airika Tahker ja Paul Kolla, Meret Anson ja Sander Vahtramäe, Raigo Rohtla ja Matis Kukk, Sirli Kangur ja Sten Viks, Simo Tahker ja Tiit Vahtramäe, Kairi Kangro ja Aivo Metsaots, Egle Viks ja Oliver Kaing ning Merilin Kull ja Timo Vaher. 04. augustil Viljandis toimunud perespordipäeva tänavakorvpalliturniiri võitsid Saarepeedi valla mehed Egon Jänes, Matis Kukk ja Ott Kukk. 04. augustil toimusid Suure-Jaanis 25-ndat korda „Vanad olümpiaalad“, kus võisteldi nendel aladel, mis olid kavas esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel, kuid ei ole seda enam praegu. Mängude kavas oli ka võrkpall vanade reeglite järgi. Saarepeedi meeskond saavutas II koha, kaotades otsustava mängu Suure-Jaani meeskonnale 2:3. Paul Kolla 5


Elektriturg avaneb uuest aastast

J

ärgmise aasta algusest avaneb Eestis elektriturg ning kõik kodutarbijad saavad hakata valima elektrimüüjat. See tähendab, et elektrienergia muutub sarnaseks tarbekaupadele ja teenustele, mille ostmisel saab igaüks lähtuda enda soovidest ja vajadustest. Elektrienergiat hakkavad pakkuma erinevad müüjad erinevate pakettidega, kelle seast saab endale valida sobiva. Elektrimüüjat saavad hakata valima need elektritarbijad, kellel on enda nimel sõlmitud leping võrguettevõttega. See tähendab, et müüjat saavad valida kõik need inimesed, kes täna tarbivad elektrit ja saavad enda nimele ka elektriarve. Kui näiteks elektri ostmiseks on leping korteriühistul või haldusfirmal, siis valib uuest aastast elektrimüüja ühistu või haldusfirma, mitte iga korter või inimene eraldi. Samas tasuks kõikidel üürnikel ja korteriühistute liikmetel olla aktiivsed ning osaleda elektrimüüja valikul, sest lõpuks maksavad elektri eest kõik ühistu liikmed ja haldusfirmaga seotud tarbijad. 2013. aasta algusest saab soovi korral elektrit osta juba mõne uue elektrimüüja käest, milleks ettevalmistusi saab hakata tegema lähikuudel. Kodutarbijatele selguvad uued elektrimüüjad ja hinnapaketid selle aasta sügiseks. Erinevate turule tulevate elektrimüüjate selgumisel edastab riik selle kohta info kõigi kodutarbijateni nii postkasti jõudvate trükiste, riikliku kodulehe www.avatud2013.ee

kui meediaväljaannete vahendusel. Tänaseks on teada, et lisaks Eesti Energiale ja Imatra Elektrile hakkavad elektrimüüki pakkuma veel vähemalt kolm-neli uut ettevõtet. Praegu pole veel selgunud, milliseks pakutavad hinnapaketid ja lepingutingimused kujunevad, kuid laias laastus on võimalik valida kolme variandi vahel. Esiteks turuhinnast sõltuv pakett, mille hind võib kuude lõikes erineda ning seetõttu on kulutusi täpselt raske prognoosida. Teiseks on fikseeritud pakett, mis võimaldab kulusid täpselt planeerida, sest teatud perioodiks lepitakse kokku kindlas elektrihinnas. Kolmandaks on võimalik valida kombineeritud pakett, kus teatud osa hinnast on üheks perioodiks fikseeritud ning ülejäänud osa sõltub turuhinnast. Need tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektrimüüjat valida, elektrita ei jää. Neid varustab elektrienergiaga ikka edasi nende praegune võrguettevõtja. Sellisel juhul võetakse hinna aluseks eelmise kuu keskmine turuhind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Kuna selline variant ei pruugi tarbijale olla kõige soodsam, siis on soovitatav erinevate pakkumiste hindasid võrrelda ning alles seejärel otsus langetada, kas valida endale uus elektrimüüja. Erinevate pakkumiste võrdlemisel on oluline silmas pidada, et elektrituru avanemine mõjutab ainult kolmandik-

ku igakuisest elektriarvest ehk reaalselt tarbitud elektrienergia hinda. Ülejäänud osa elektriarvest ehk võrguteenuse tasu ning maksud ei sõltu turu avanemisest. Kui näiteks täna on pere elektriarve 15 eurot kuus, siis elektrituru avanemine mõjutab sellest 5 eurot. See, kui palju tänane 5 eurot uuest aastast väheneb või suureneb, sõltub juba vabaturul konkurentsis tekkivast hinnast ja igaühe valitud paketist ning tingimustest. Seega tuleb kõigile soovida kaalutletud valikuid. Elektrituru avanemine ei juhtu üleöö, mistõttu on riik tegelenud ettevalmistustega juba eelmise aasta teisest poolest, et igal tarbija jääks aega rahulikult muudatustega ja uute võimalustega tutvumiseks. Infot ja materjale jagatakse juba täna erinevate organisatsioonide, riigi ja ettevõtete vahendusel. Sügisel jõuab kõikide eestimaalaste postkastidesse ka täiendav trükis, mis käsitleb elektrituru avanemise erinevaid aspekte alates müüjate vahetamise protsessi üksikasjalisest tutvustamisest kuni tarbija õiguste kaitsmiseni. Samuti jagatakse infot läbi erinevate meediaväljaannete, seminaride ja materjalide. Teeme kõik selleks, et elektrituru avanemine kulgeks sujuvalt ja arusaadavalt iga elektritarbija jaoks. Timo Tatar Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi energeetika osakonna juhataja

Viljandi maakonna kergliiklusteede teemaplaneering

V

iljandi maavanem suunas avalikule väljapanekule maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Viljandi maakonna kergliiklusteed“; teemaplaneeringu avalik väljapanek kestab 18. juulist kuni 18. augustini. Viljandi maavalitsuse planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas ütles, et teemaplaneeringu algatamise tingis vajadus kavandada Viljandimaal ühtne sidus kergliiklusteede võrgustik, et tagada elanikkonnale parem teenuste kättesaadavus. Tema sõnul on kergliiklusteede puhul väga oluline sotsiaalne funktsioon, eeskätt nendes piirkondades, kus ühistransport liigub hõredamalt. Kergliiklusteede rajamise tulemusena vähenevad ka pidevalt suurenevast 6

autotranspordist tulenevad negatiivsed mõjud. Teemaplaneeringu kohaselt on seni Viljandi maakonnas rajatud ligikaudu 30 kilomeetrit kergliiklusteid ja lähiaastatel on kavas rajada üksikuid kergliiklusteede lõike. Teemaplaneeringu „Viljandi maakonna kergliiklusteed” avalik väljapanek kestab 18. juulist kuni 18. augustini ning oodatud on kõigi huviliste ettepanekud. Planeeringu materjalidega on sel perioodil võimalik tutvuda kõikides Viljandimaa omavalitsuste keskustes, maavalitsuses ja maavalitsuse kodulehel veebiaadressil http://viljandi.maavalitsus.ee/et/kergliiklusteede-planeering. Ettepanekuid planeeringulahenduse osas saab esitada Viljandi maavalitsus-

se kirjalikult aadressil Vabaduse plats 2, Viljandi 71020 või e-postiaadressil info@viljandimaa.ee. Kergliiklusteede teemaplaneeringu avalik arutelu on 20. septembril kell 10 Viljandi maavalitsuse õppesaalis (Vabaduse plats 6, II korrus). Lisainfo: Tiia Kallas Viljandi maavalitsuse planeeringutalituse juhataja tel 433 0422 , e-post: tiia.kallas@viljandimaa.ee Vt ka teemaplaneeringut „Viljandi maakonna kergliiklusteed” Viljandi maavalitsuse veebilehel: http://viljandi.maavalitsus.ee/et/kergliiklusteede-planeering Saarepeedi Sõnumid Nr 68


TEATED JA INFO Saarepeedi Vallavalitsus maksab 2012. a koolitoetust 20 eurot Saarepeedi valla elanike registris olevatele põhikooli, gümnaasiumi ja põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või põhihariduseta kutseõppeasutuses õppivatele õpilastele. Lapsevanemal tuleb selleks esitada avaldus vallavalitsusele hiljemalt esimese veerandi lõpuks.

25. augustil 2012 kell 15.00 Saarepeedi laululaval

Saarepeedi Vallavalitsusest on võimalik vähekindlustatud vallaelanikel saada

euroopa toiduabi

(neljaviljahelbed, makaronid, jahu, toiduõli). Abivajajatel palun pöörduda sotsiaalnõuniku poole tel. 439 0132 või 506 1586.

VALLABUSS käib jätkuvalt kaks korda kuus linnas kaubareisil. Kasutage võimalust! Infot saab bussijuhil tel 5301 1640.

• • • • •

Batuut Atraktsioonid Pannkoogid Erinevad võistlused Päeva juhivad lõbusad sellid

Sündmuse info telefonil 52 34 605

Viljandi Jaani koguduse info august-september 2012 Igal pühapäeval kell 10 armulauaga jumalateenistus ja kell 20 õhtupalvus Taiźe lauludega. Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga. Alates septembrist igal pühapäeval lastekirik Peremissad: 02.09 kell 10 Kooliaasta alguse peremissa. Kooliminejate õnnistamine 30.09 kell 10 Mihklipäeva peremissa 22.09 kell 17.30 Viljandi Kitarrifestival. Esineb Rune Mandelid (Norra) Sügisleer Viljandi Jaani ja Pauluse kogudustes alustab septembrikuu viimasel laupäeval ning kestab jõuludeni. Leerikooli võib tulla 15-aastasena, vanuse ülempiiri ei ole. Kui soovid osaleda leerikoolis ning saada Viljandi Jaani koguduse liikmeks, siis pane end leerikooli kirja – kirjuta marko.tiitus@eelk.ee või helista 5341 3394 Täpsemast ajakavast ja leerist loe lähemalt www.eelk.ee/viljandi.jaani - LEERIKOOL Saarepeedi Sõnumid Nr 68

7


Saarepeedi valla külade päev 19. augustil kell 15.00 Aindu külas * * * * * *

Külla tulevad Arvo Raimo ja Luule Komissaarov Külade vaheline mälumäng Sportlikud mängud nii lastele kui täiskasvanutele Lastele viktoriin Kohapeal saab suppi Toimub külalaat – kauplemiseks vajalik võta ise kaasa – käsitöö, ehted, raamatud, teise ringi kaup jpm. * Plaate keerutab diskor * Meelekastet täiskasvanutele ja jäätist lastele saab puhvetist * Sõidab vallabuss – helista Jürile telefonil 5301 1640 Kohale saab, kui sõita mööda Tallinna maanteed linnast välja, Jämejala teeristist edasi 200 m, siis pöörata paremale mööda alleed alla ja oletegi kohal. Korraldaja Aindu küla, info telefonil 523 4605

Eelteade Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla ühinemise rahvakoosolekud

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Saarepeedi vallas toimuvad järgmiselt: 11. septembril kell 17.30 Karulas 12. septembril kell 17.30 Saarepeedil Jälgige reklaami!

Mälestame lahkunuid Rein Männik 15.06 Aino Vinnal 30.06

September 01. Feliks Vidder 09. Leili Särk 14. Maie-Annike Egi 20. Malle Ilves 21. Aino Mirka 28. Kunilda Tammisto 28. Aleksander Raikko

71 85 74 73 75 87 82

Oktoober 03. Evi Lee 09. Jelena Pütisepp 11. Elga-Rosalie Rüütel 12. Eduard Metsa 17. Valentina Mutli 17. Eha Lükk 18. Vaike Animägi 18. Arvo Pertel 20. Helmi Juksaar 22. Elvine Kull 26. Raivo Kilp 28. August Lammas

74 95 80 79 85 71 78 70 103 88 70 91

Saarepeedi valla infolehte annab välja Saarepeedi Vallavalitsus. Leht ilmub üle kuu. Lehe toimetaja on Reet Maks tel 43 90 120; kirjad, teated, kuulutused: 70 201 Saarepeedi küla, reet@saarepeedi.ee.

8

Saarepeedi Sõnumid Nr 68

Saarepeedi Sõnumid  

august 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you