Page 1

Saarepeedi

valla

infoleht

Saarepeedi Sõnumid Volikogu kinnitas 2012 aasta eelarve

V

eebruarikuu volikogu kinnitas 2012 aasta eelarve kogumahus 902 942 eurot, mis on kahe protsendi võrra suurem eelmise aasta tegelikust täitmisest. Suurimaks tulude allikaks on üksikisiku tulumaks, mida on planeeritud 477 000 eurot. Maamaksu on planeeritud 52 000 eurot. Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud saada tulu 47 300 eurot. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks on 41 362 eurot. Tasandusfondi summad on kokku 252 580 eurot. Muud tulud on 27 700 eurot. Reklaamimaksu tulu on planeeritud 1 000 eurot ja riigilõivude tulu on 4 000 eurot. 2012. aastaks planeeritud kulude maht on 897 163 eurot. Kuludest pool ehk 50 protsenti kulub haridusele summas 450 515 eurot. Riigilt Saarepeedi põhikooli ülalpidamiseks saadav summa katab seitsme klassikomplekti kulud, kuna raha eraldamisel võetakse aluseks laste arv koolis. Valla eelarve vahendeid lisati juurde koolile kahe õpetaja töötasudeks koos maksudega. Üldised valitsussektori teenused-kulud on 158 040 eurot. Siia kuuluvad kulud vallavolikogule, vallavalitsusele, kõik liikmemaksud, valitsussektori võla teenindamise kulud ja reservfond. Majandusele on eraldatud vahendeid 32 400, mis tuleb riigilt teede korrashoiuks. Valla eelarvevahendeid lisatakse juurde teede parendamiseks veel 32 000 eurot. Keskkonnakaitsele on vahendeid planeeritud 9 050 eurot ning elamu- ja kommunaalmajandusele 27 864 eurot. Vaba aeg ja kultuur saab eelarvevahendeid 108 834 eurot. Jätkuvalt toetatakse mittetulundusühenduste ja külaseltside poolt kirjutatud ning rahastatud projektide omaosalust 10% ulatuses projekti maksumusest. Noorte töö- ja puhkelaag-

ri korraldamiseks on eelarves vahendid olemas. Sotsiaalsele kaitsele on vahendeid planeeritud eelarvesse 110 460 eurot. Investeeringutest on suurim Saarepeedi küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ning biopuhasti rekonstrueerimise II etapp, maksumusega 245 000 eurot, millest 20% on valla omaosalus ja 80% on projektiraha Keskkonnainvesteeringute Keskusest. 2012.aasta veebruaris lõpetati Infopunkt-matkamaja II etapi rekonstrueerimistööd projektirahaga PRIA külade meetmest summas 34 585 eurot, millest toetus on 31 127 eurot ja omaosalus on 3 458 eurot. Leader meetme projektirahaga alustati Saarepeedi rahvamaja keldrikorruse ruumide renoveerimist huviringide ruumideks eelmise aasta detsembris ja tööd lõpetati märtsis 2012. Projekti kogumaksumus on 55 777 eurot, millest toetus on 50 199 ja valla raha on 5 578 eurot. Saarepeedi kooli investeeringuteks on vahendeid eraldatud 14 700 eurot. Remonditakse köök, lasteaia tualettruumid, trepi käsipuud, valguskastirestid ja lasteaia parkla. Rajatakse biotiikide ümber piirdeaed maksumusega 13 000 eurot. Rahvamajale soetatakse rahvariided maksumusega 15 000 eurot ja remonditakse maja korsten maksumusega 3 400 eurot. Karula kauplusmaja katuse vahetuseks on 3 500 eurot. Liigitamata investeeringuteks on vahendeid 13 340 eurot. Leader meetmesse kirjutatud projekt ootab rahastamise otsust. Positiivse otsuse korral soetatakse rahvamaja keldrikorrusel asuvasse jõusaali treeningseadmeid ja Saarepeedi puhkemaastikul asuva laululava ette rajatakse tantsupõrand. Päikeselist kevadet kõigile! Salme Koplikask Vallavanem

Nr 66 APRILL 2012

Täna infolehes: Vallavalitsuse- ja volikogu istungid 2–3 Uued ametnikud ............................. 3 Eesti Põllumajandusmuuseum kogub mälestusi ja kogemusi seoses põllumajandusreformiga ................. 3 Viimane talvekuu koolimajas ...... 4–5 Mis teoksil rahvamajas? ............. 6–8 Saarepeedi raamatukogu uudised .. 8 Spordiklubi Saarepeedi suusatalv 2012 ................................................ 9 Spordist .......................................... 9 Kevadine toidulaud kergemaks ja värvilisemaks ................................ 10 Teated ja info ................................ 10

Alates aprillikuust on Saarepeedi Vallavalitsus avatud järgmiselt: Esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kella 8.00–16.00-ni Kolmapäeval 8.00–18.00-ni Reedel 8.00–14.00-ni _______________________ Saarepeedi rahvamaja vajab töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks koristajat. Tööle asumise aeg kohe. Kui oled erksa ja tegusa meelega ja tahad koostööd teha, võta ühendust Illega telefonil 52 34 605, või tule ise kohale rahvamajja.

Kooskäimist alustas uuesti

KÄSITÖÖ- JA KUNSTIRING igal teisipäeval kell 16.00 rahvamajas. Kõik huvilised oodatud!


Vallavalitsuse istungid: 14. veebruari istungil: • Eraldati kahele isikule kokku 4 m3 küttepuid. • Seati hooldus puudega isikule ning määrati hooldajatoetus. • Määrati lapsehoiutoetus summas 184,07 eurot. • Kinnitati Saarepeedi Rahvamaja koosseis. • Kehtestati Saarepeedi Rahvamaja ruumide üürihinnad ja teenuste hinnad. • Määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: - Kokaviidika küla, Oja-Viidika; - Kokaviidika küla, Koka. • Kaks jäätmevaldajat vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest. • Eraldati Saarepeedi valla 2012.a eelarve reservfondist 1120 eurot. 22. veebruari istungil: • Kinnitati Saarepeedi Kooli koolieelse lasteasutuse suvine sulgemisaeg. - Saarepeedi Kooli koolieelne lasteasutus (lasteaed) on suletud 25. juuni 2012.a kuni 07. august 2012.a. • Väljastati 2 kasutusluba: - peremaja nr 1 kasutamiseks Karula külas; - peremaja nr 2 kasutamiseks Karula külas. 28. veebruari istungil: • Määrati toimetulekutoetused summas 711,85 eurot. • Jäätmevaldaja vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest. • Anti detailplaneeringu lähteseisukohad Tiidu kinnistule. • Eraldati Saarepeedi valla 2012.a eelarve reservfondist 855 eurot. • Kinnitati arvestuslik kohamaksumus Saarepeedi valla haridusasutuses 2012. aastal. • Väljastati 2 kasutusluba: - peremaja nr 1 kasutamiseks Peetrimõisa külas;

- peremaja nr 2 kasutamiseks Peetrimõisa külas. • Väljastati 4 ehitusluba: - Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 0,4 kV õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga Taari külas; - Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 15 kV õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga Taari külas; - Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 0,4 kV õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga Peetrimõisa külas; - taluhoone rekonstrueerimiseks Saarepeedi külas. 08. märtsi istungil: • Väljastati kasutusluba puurkaevu kasutamiseks Peetrimõisa külas. 13. märtsi istungil: • Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused valla eelarvest vähekindlustatud isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks kogusummas 24 eurot. Otsustati tasuda ühe lasteaialapse toiduraha. • Määrati koduteenuse osutamine 3 isikule. • Seati hooldused kahele puudega isikule ning määrati hooldajatoetused. • Määrati lapsehoiutoetus summas 184,07 eurot. • Määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le liitumisühenduse ehitusprojekti koostamiseks Kase kinnistul. • Väljastati kasutusluba Infopunkt-Matkamajale Saarepeedi külas. 29. märtsi istungil: • Määrati toimetulekutoetused summas 681,87 eurot. • Lõpetati 3 isiku hooldused ning hooldajatoetuste maksmised. • Tehti muudatus Saarepeedi Kooli hoolekogu koosseisus.

• Kinnitati Saarepeedi valla 2011.a varade aastainventuuri tulemused. • Anti nõusolek korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks. • Pikendati munitsipaalkorteri üürilepingut. • Määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed. • Määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le elamu liitumisühenduse projekteerimiseks. • Kooskõlastati puurkaevu asukoht. • Väljastati 12 ehitusluba: - üksikelamu püstitamiseks Auksi külas; - Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 0,4 kV õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga Peetrimõisa külas; - Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 15 kV õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga Peetrimõisa külas; - masuudihoidla lammutamiseks Peetrimõisa külas; - garaaži lammutamiseks Peetrimõisa külas; - veterinaarkeskuse lammutamiseks Peetrimõisa külas; - laohoone püstitamiseks Peetrimõisa külas; - staabi- ja tagalakeskuse püstitamiseks Peetrimõisa külas; - kaugküttetorustiku ehitamiseks Peetrimõisa külas; - side kaabelliini ehitamiseks Peetrimõisa külas; - külma vee välistrasside ehitamiseks Peetrimõisa külas; - kanalisatsiooni välistrasside ehitamiseks Peetrimõisa külas. • Anti kirjalik nõusolek piirdeaia püstitamiseks Peetrimõisa külas. • Korraldatakse lihtsustatud hankemenetlusega riigihange „Saarepeedi Kooli köögi ja abiruumide rekonstrueerimine“.

Vallavolikogus otsustati: 16. veebruari istungil: • Võeti vastu valla 2012. aasta eelarve. • Esitati arvamus maavara kaevandamise loa taotlusele ja maavara kaevandamise loa väljastamise otsuse eelnõule Saarepeedi külas Tiidu kruusakarjääri mäeeraldisel. • Tunnistati nurjunuks Karula külas asuva Keldri kinnistu enampakkumisel võõrandamine. 2

• Tunnistati kehtetuks Saarepeedi Vallavolikogu 17.02.2010.a määrus nr 8. • Vabastati Saarepeedi Vallavalitsuse liikme kohustustest alates 19. veebruarist 2012.a Annika Kadak ja määrati alates 20. veebruarist 2012.a vallavalitsuse uueks liikmeks Maire Toomsalu. • Muudeti Saarepeedi Vallavolikogu 21.01.2010.a määrust nr 5 ja 24.04.2008.a määrust nr 55.

• Algatati detailplaneering Saarepeedi külas Tiidu katastriüksusel maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks mäetööstusmaaks. 16. märtsi istungil: • Kinnitati Saarepeedi struktuur.

Vallavalitsuse

Saarepeedi Sõnumid Nr 66


Uued ametnikud

A

lates 02. aprillist töötab vallas maa- ja järelvalvenõunikuna Erki Maasing. Olen sündinud ja kasvanud Viljandimaal Viiratsis. Olen lõpetanud Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli üldehituse eriala, mille järel asusin õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala. Kõrgkooli lõpetasin 2006.a. Elan Viljandi linnas. Eelnevalt töötasin Rümena Ehitus OÜ-s. Minu põhitööks on maatoimingute läbiviimine, detailplaneeringute menetlemine ning kõik vallateedega seonduv. Lisaks veel vallas ehitusjärelvalve teostamine - ehitiste ehitamise ja kasutamise seaduslikkuse ning korrashoiu kontrollimine, ehitustegevuseseaduslikkuse ja sihtotstarbelise kasutamise nõudmine, ettekirjutuste tegemine avastatud puuduste kõrvaldamiseks jms. Loodan meeldivale koostööle ja kindlasti leiame kõikidele küsimustele lahenduse. Minu kontaktandmed on erki@saarepeedi.ee, tel 439 0136 ja 5305 7516.

• Lubati vallavanem Salme Koplikask puhkusele alljärgnevalt: 02. maist kuni 16. maini 2012.a 15 kalendripäeva põhipuhkust; 02. juulist kuni 26. juulini 2012.a 25 kalendripäeva põhipuhkust. • Algatati detailplaneering Saarepeedi vallas Välgita külas Pudru katastriüksusel eesmärgiga katastriüksuse jagamine kruntiteks, krundi hoonestusala piiritlemine, juurdepääsude rajamine, ehitusõiguse, liikluskorralduse, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine ning maa sihtotstarbe osaline muutmine. • Tunnistati kehtetuks Võistre külas Järvekalda kinnistu detailplaneering Piibeleht Varahalduse OÜ taotluse alusel. • Kehtestati Aia 2 kinnistu detailplaneering Peetrimõisa külas kahe üksikelamukrundi moodustamiseks ning maa sihtotstarbe muutmiseks. • Võeti vastu detailplaneering Saarepeedi külas Tiidu kinnistul kinnistu jagamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ning juurdepääsuteede määratlemiseks. • Otsustati omandada tasuta Ruti Tiigimäe`lt temale kuuluvad Saarepeedi külas asuvad Allessaare-Naanu tee L 1 transpordimaa katastriüksus pindalaga 234 m2 ja Allessaare-Naanu tee transpordimaa katastriüksus pindalaga 374 m2. Saarepeedi Sõnumid Nr 66

A

lates

20.veebruarist töötab vallas sotsiaalnõunikuna Kristi Liivson. O l e n sündinud ja kasvanud Va l gama a l, peale keskkooli lõpetamist asusin elama Viljandisse. Mul on kaks last. Tütar on 5-aastane ja poeg 9-aastane. Elan Viljandi linnas juba kümme aastat. Olen õppinud sotsiaaltöö korraldust Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ja hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris eripedagoog-nõustaja erialal. Töötanud olen SA Viljandi Haiglas ja AS Hoolekandeteenused Karula Kodus sotsiaaltöötajana. Minu kontaktandmed on kristi@saarepeedi.ee, tel 439 0132.

Eesti Põllumajandusmuuseum kogub mälestusi ja kogemusi seoses põllumajandusreformiga 1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi alus esimestele õiguslikul alusel loodud taludele. 1991. a maareformiseadusega tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ja võimaldati maad erastada piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel. Järgmisel, 1992. aastal võeti vastu põllumajandusreformi seadus, millega pandi alus endiste kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele, nende vara ja maa baasil uute talude ja põllumajandusettevõtete loomisele. Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis toimus seoses põllumajandusreformiga igas Eestimaa paigas. Osa majandeist suutis oma tegevuse turumajanduse nõudmistele vastavalt ümber korraldada ja on praegugi elujõulised, teised aga mitte; osa talunikest rajas jätkusuutliku tootmis- või turismitalu, teised ei tooda enam endagi tarbekski; mõnel pool on ka maal küllaga töökohti, teisal jälle elu kiratseb. Kuidas ja miks see nii läks? Kutsume Teid meenutama, mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas see toimus ja kuidas mõjutas see Teie

elu. Meenutuste kirjapanekul ei ole tarvis karta, kui isiklikud seisukohad ja mälestused ei lange kokku nn ametlike küsitlustega. Mälestusi võib täiendada fotode, dokumentide või muu lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab muuseumitöötajalt. Kui soovite, saate lisad tagasi pärast muuseumis kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile ei sobi. Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Et huvilistel sellest materjalist kasu oleks, palume tööde alla märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed. Mälestused palume saata või tuua 21. detsembriks 2012 Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab Ell Vahtramäelt telefonil 7 3 83 821 või e-postiga aadressil ell.vahtramae@epm.ee ja Anne Grišanilt telefonil 7383818 või e-postiga aadressil anne.grišan@epm.ee.

3


Viimane talvekuu koolimajas

V

eebruarikuu oli Saarepeedi Koolis väga toimekas. Lisaks õppimisele oli võimalus õpilastel erinevate sündmuste korraldamisele kaasaaitamise või osalemise läbi omandada uusi kogemusi, teadmisi või panna ennast lihtsalt proovile. Esimesena toimus sõbrapäeva tähistamine, mille aitasid sellel aastal läbi viia 6. klassi õpilased Egert Peep ja Raido Õnne. Palusime meie maja lasteaia ja algklasside õpetajatel läbi viia laste seas väikese küsitluse teemal „Kes on sõber?“. Lastelt saadud asjalikud ja siirad vastused olid kõigile lugemiseks ja kaasa mõtlemiseks välja pandud sõbrapäeva stendil. 9. veebruaril oli noortel võimalus Saarepeedi noortetoas oma sõprade meelespidamiseks kaarte meisterdada. 13. veebruaril sai lasta kooli raamatukogus avatud fotonurgas endast ja sõpradest toredaid pilte teha. Sellel aastal valmistas iga klass ise oma Sõbrapäeva postkasti. Õpilased olid väga loomingulised ja leidlikud. Sõbrapäeva hommikul sai iga üks omale väikese südame, mida läks vaja ülekoolilises Südamemängus. Stendile oli välja pandud kaks reeglit, mille vastu koolipäeva jooksul kindlasti eksida ei tohtinud. Kui mängija nägi kedagi, kes nende reeglite vastu eksis, võis ta eksijalt tema südame endale küsida. Kes suutis päeva lõpuks kõige rohkem südameid kokku koguda, oli selle mängu võitja. Algklassides tuli selleks Anžela Semjonova ja vanemas astmes Stiven Smirnov. Lisaks oli avatud sõbrapäevakohvik, kus õpilased müüsid ise tehtud küpsetisi või meisterdusi. Traditsiooniliselt valiti ka 2012. aasta Saarepeedi Kooli Valentin ja Valentina ja Sõbralik Õpetaja. Tiitlid anti üle algklassides Eerika Rozdolskile ja õpetaja Liivia Kriisale. Vanemas astmes jagati tiitel Kristo Toome ja Rainar Kollo vahel. Tüdrukutest peeti kõige sõbralikumaks Helen Kangrot ja õpetajatest Merili Liiverit. Suur aitäh Egertile ja Raidole asjalike toimetuste ja panuse eest sõbrapäeva ettevalmistamisel ja läbi viimisel. Veebruari keskele mahtus ühte nädalasse veel kaks suuremat sündmust- vastlapäev ja vabariigi aastapäev. Neist esimest aitas läbi viia 9. klass. Koolipäeva keskel pandi ennast soojalt 4

Sõbrapäeva postkastid. riidesse ja mindi kogu kooliga õue, kus ootasid juba ees lasteaialapsed. Iga klass ja rühm sai oma lumehunniku, millest tuli välja voolida ja ehitada draakon. Kasutada võis kõike, mida fantaasia pähe tõi. Nii juhtuski, et päeva lõpuks oli lasteaiahoovi vallutanud 11 lumest draakonit, kes meie maja valvama jäid. Pärast ehitamist oli võimalus proovida lasta pikimat liugu. Selle tembuga sai kõige osavamalt hakkama Kaspar Lind. Samal ajal toimus lumejalgpalli lahing lapsevanemate, õpilaste ja kooli töötajate vahel. Iga vastasega tuli paksus lumes madistada ja palli taga ajada lõputuna tunduvad 7 minutit. Pärast pakuti kõigile soovijatele kooli sööklas hernesuppi ja vastlakuklit. Täname osalejaid rõõmsa meele ja vastupidavuse eest!

lemuste selgitamiseks läks vaja koguni mitut lisaküsimust ja otsustavaks sai kiire reageerimine, sest teadmisi jagus võistlejatel küllalt. I koha Ugala kinkekaart läks 8. klassile, kelle võistkonnas olid Kätlin Kukk, Helen Kangro, Jüri Uha, Simo Metsa. Päeva lõpetasime üle-majalise piduliku aktusega, kus esinesid nii lasteaialapsed kui ka kooliõpilased. Aktusel tunnustati Jüri Uha ja tema juhendajat õpetaja Alu Külma eduka esinemise eest matemaatika olümpiaadil ning kooli hoolekogu Jõulukohviku eestvedamise eest. Pärast aktust viisid kooli esindus ja vallavanem Vabadussõjas langenute mälestustahvlile ja J. ning H. Jaaksoni sünnikodu juures asuva mälestuskivile lillepärjad. 24. veebruaril esinesid meie kooli õpilased Oskar Lind, Brigitta Sadam, Mia Maks, Eerika Rozdolski, Robin Grünbaum, German Hunt, Birgit Pilve, Liisel Põder, Karolina Sadam, Merili Vendelin, Marttin Vendelin, Sibell Vidder, Miina Kriisa, Mihkel Kuldkepp ja endine õpilane Grete Roostik Ugalas toimunud Vabariigi aastapäeva aktusel tantsu ja lauluga õpetajate Liivia Kriisa ja Kristjan Õmbluse juhendamisel. 6. märtsil osalesid 9. klassi õpilased Anne-Katrin Peep, Kadri Veiber ja Romet Orumaa Viljandi Ühendatud

Juba kaks päeva pärast õues trallitamist ootas eest märksa pidulikum sündmusVabariigi aastapäeva tähistamine. Selle korraldamises aitas kaasa 5. klass. Hommik algas ülekoolilise viktoriiniga, mille küsimusi aitasid teha erinevate ainete õpetajad. Omavahel võistlesid 1.-4. klassi õpilased ja 5.-9. klasside meeskonnad. Vanemas astmes oli võistlus väga tasavägine. Lõplike tu- Vastlapäeval draakonite ehitamine. Saarepeedi Sõnumid Nr 66


Kutsekoolis kutseoskuse võistlusel, kus sai proovile panna teadmisi maitsetaimedest, köögi tööriistadest ja näidata oskusi ehituse ja arvuti valdkonnas. Naistepäeva puhul tegid Saarepeedi Kooli meesõpetajad ja töötajad ning 8.-9. klassi noormehed naisperele toreda üllatuse- esitasid ühiselt lõbusa laulu ja kinkisid kõigile lilleõie. Naistepäeva puhul tervitas naistöötajaid ka Saarepeedi Vallavalitsuse liige Arvo Pertel. 12. märtsil pakuti soovijatele kinoelamust digitaalses planetaariumis. Tegemist oli telgi sarnase kupliga, mille laest võis näha multifilmi veealusest maailmast või õppefilmi kosmose piiridest. Efektne vaatemäng pakkus mõnusat avastamisrõõmu nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.

I klassi liisusalmide esitus.

Veerandi viimase päeva aktus oli pühendatud 14. märtsil tähistatavale üle-eestilisele emakeelepäevale. Algklassid oli juba varem valmis teinud ilusa käekirja tööd, mis sellel päeval koolisaali seinu kaunistasid. Alustuseks õpetas meile direktor kolm uut väga keerulist eestikeelset sõna, mille hääldamine keele sõlme võis ajada. Aktusel esinesid I, II ja VI klassidest õpilased Tarvastu murdekeelse luuletusega kodumälestusest ja III klassi õpilased luuletuse juba meile Naistepäeva üllatus! tuttavamas eesti keeles. Esimene klass esitas erinevate ajastuste liisusalme ja vanema astme õpilased lühinäidendi tänapäeva slängidest ja nende tõlgendustest. Päeva lõpus said õpilased tunnistused ning läksid mõnusat kevadvaheaega nautima! 3. oktoobril esindasid Saarepeedi Kooli 3. klasside õpioskuste olümpiaadil Karolina Sadam, Merily Vendelin, Eerik Rozdolski Ees ootab veel viimane pingutus enne kosutavat suvevaheaega!

H. ja J. Jaaksoni sünnikodus. Saarepeedi Sõnumid Nr 66

Jaksu soovides Meret Kooli huvijuht 5


MIS TEOKSIL RAHVAMAJAS?

Meenutusi möödunust Tantsupäevad Saarepeedil 11. veebruaril said Saarepeedi rahvamajas kokku Viljandi maakonna rahvatantsijad. Sellel aastal õpime maakonna laulu- ja tantsupeoks repertuaari erinevates kohtades. Tantsijad saavad valida nelja ajastu vahel: Folkloor 1869-1913, Idla võimlemine 1920-1940, Nõukogude aeg ja Uue sajandi tantsud. Selliselt on üles ehitatud maakonna pidu. Nii saame aimu erinevatest aegadest ja tundub tantsijale huvitavam. Saarepeedi rahvamajas said kokku rühmad, kes olid valinud Idla võimlemiskava. Registreerimise järgi oli siin 18 tantsurühma ja peaaegu 200 inimest. Sellise hulga rahva vastuvõtt nõudis natuke organiseerimist. Õhtul pakkusime siiajääjatele kohvilauda ja simmanit ansambliga „Viiser“. Vahepalasid esitasid Saarepeedi valla Udusõlg tantsunaised ja Päriliste segarühm Pärsti vallast. Sai üks vahva õhtu kõigile. Suurimad tänud abikätele, kes selle päeva korraldamisele kaasa aitasid!

Maakondlik tantsupäev.

Vastlad

V

astlad sai peetud 23. veebruaril suure sulaga. Isegi liu laskmine osutus väga vesiseks. Kes tahtis suusatada, said kehalise kasvatuse õpetaja Raimo eestvedamisel seda ka teha. Parimad olid: poisid 14 – Jüri Uha, poisid 12 – Tauno Toomsalu, tüdrukud 12 – Mari-Ann Kütt. Vastlaliugu lasime karjääri mäest alla, pikima liu omanikud on: Siim Vidder, Mariliis Tahker ja Rait Mirka. Reevõistluse „Kuldse Kännu“ võitis võistkond VETERANID- Siim Vidder, Tõnu Toomsalu, Renee Õnne, Taavi Vahtramäe, Kalev Roostik ja „Kuldse Käbi“ omanikud on: Mariliis Tahker, Liisi Udu, Airika Tahker, Triin Maksimova, Sirli Kangur. Ilm just osavõtjaid ja korraldajaid ei soosinud. Läksime ruttu laululavale kuuma suppi sööma. Hernesupp oli tõeliselt hea, mille meile kooli kokk Marge oli valmistanud. Kõik said süüa palju tahtsid ja vastlakukleid jagus ka kõigile. Meie valla tubli ratsatalu perenaine Ly sõidutas hobusega lapsi. 6

Vastlapäev. Lõpuks olid kõik nii märjad ja selleks korraks vastlapäev läbi saigi. Kohtume juba järgmisel aastal uute mõtetega ja kutsume osalema loodava uue valla tegusaid inimesi.

Vabariigi aastapäev Ugalas

M

inu mõtted ja emotsioonid on kirja pandud esineja seisukohast lähtuvalt. Esinejate päev algas 24. veebruari hommikul kell 9.00 Ugalas proovidega. Kõik esinejad olid väga tublid. Ainult meie ise teame, et sellele eelnesid proovid Saarepeedil, Paistus, Viiratsis ja Ramsil. Minu siirad tänud juhendajatele: Liivia Kriisale, Sirje Reinule, Kristjan Õmblusele, Gerli Sandermatile. Tänud

ka mõistvatele lapsevanematele ja bussijuht Jürile, kes meid sõidutas kuhu vaja. Ja muidugi lahkele vallavanemale Salmele, kes seda kõike võimaldas teha. Mulle helistati juba järgmisel päeval ja tänati väga ilusa kontserdi eest. Jah, lõpptulemus tuli välja väga hea. Kuigi me ise tervikkontserdi näha ei saanud, on tegemise rõõm see kõige suurem rõõm. Kui ikka nelja valla kultuuritöötajad pead kokku panevad ja idee- mõte tuli Kaupo Kaselt, siis võime tehtuga rahule jääda küll. Tänud meie projektijuhile Piret Ausile, kes koordineeris meie proove maakonnas ja oli kontaktisikuks meie kõigi vahel. Tegelikult me saame ja oskame küll kokku hoida, kui Saarepeedi lapsed laulavad ja Viiratsi kapell mängib või kui kõigi nelja valla koorid on laval, on võimas tunne küll. Kõik ei peagi nii tõsine Saarepeedi Sõnumid Nr 66


Vokaalansamblite päev. Vabariigi aastapäev Ugalas. olema, mida näitas meie vallajuhtide etteaste laval. Meie tavaelus on liiga palju ärapanemist, kiusu, õelust - me näitasime, et saab ka teistmoodi. Aitäh kõigile! Julgen väita, et järgmine aasta kohtume jälle Ugalas.

Loometantsupäev Paistus

J

ärgmisel päeval peale Ugalas esinemist osalesid meie tantsunaised Loometantsupäeval Paistus. Kuigi naised olid väsinud eelmisest pikast päevast, ei heidutanud see neid. Juhendaja Gerli seatud uued tantsud olid selgeks õpitud ja uued kleididki õmmeldud. Kes tegi päris uue seeliku, kes ajas vanaga läbi. Paistus astus üles peale meie veel seitse isetegevusrühma erinevatest Viljandimaa valdadest. Nii meie tantsunaiste päevad peale pikka tööpäeva mööduvad- väga töiselt ja esinemistähe all. Ega muidu öelda, et tantsimine ravib nii keha kui hinge ja teeb tuju heaks. Edaspidi jätkugu neil lusti tantsida ja saada valituks juba suurele tantsupeole 2013 aastal Tallinnas. Saarepeedi Sõnumid Nr 66

Loometants Paistus.

Vokaalansamblite ülevaatus Karksi-Nuias 31. märtsil toimus Viljandi maakonna vokaalansamblite kokkusaamine Karksi valla Kultuurikeskuses. Oli palju laulurahvast esinema ja ennast näitama tulnud. Registreeritud kollektiive kokku 18. Eakate ansamblitest esimese koha vääriliseks tunnistati ansambel „Kanarbik“ Viiratsi vallast, teiseks jäi Hõbeniit“ Karksi vallast ja kolmandaks „Ehatäht“ Võhmast. Naisansamblitest esimene koht „Vesna“ Viljandist, teine „Olla daam“ Pärsti vallast ja kolmandaks jäi Puiatu

neidude ansambel. Segaansamblitest esimese koha sai TÜKAKO – Viljandi Kultuuriakadeemiast, teiseks jäi ansambel „Pool kuus“ Karksi vallast ja kolmandaks „Rukkilill“ Saarepeedi vallast. Meesansambleid oli ainult üks, “Pangepoisid“ Vastemõisast ja ainukesed esikoha väärilised. Anti välja ka Grand Prix auhind – Türi kultuurimaja helistuudios, oma plaadi salvestamise võimalus ja selle sai TÜKAKO- noored Viljandi Kultuuriakadeemiast. Oli hea tõdeda, kui paljud tegelevad muusika ja lauluga, mis teeb rinna rõõmsaks ja elu elamise vääriliseks! 7


Mis tulemas! 15. aprillil algusega kell 11.00 toimub Saarepeedi rahvamajas Viljandi maakonna Tervisepäev- „Südame rütmis“. Toimuvad loengud, jooga õpetused ja nõu jagavad tervisespetsialistid. Üritusel on perearst Ülle Gurjev, soovijatel võimalik mõõta oma keha koostist. 22. aprillil kell 15.00 Saarepeedi rahvamajas Viljandi maakonna rahvamuusikute ja kapellide päev. Sellel pühapäeval saab olema tõeliselt palju rahvamuusikat rahvamajas. Kella kolmeks kogunevad kõik maakonna muusikud rahvamajja, et siis oma lood koos kokku mängida ja muidu üksteisega suhelda. Päeva on kutsutud sisse juhatama torupillimängija ja jutuvestja Ants Taul.

Ajakava järgi kell 17.00 (kellaeg võib nihkuda ettepoole, oleneb osalejate arvust) toimub ühine kontsert, kõik on oodatud kuulama ja vaatama. Tulge ikka varem kohale. Tasub juba tulla sellepärast, et Saarepeedi rahvamaja ajaloos ei ole olnud siiamaani kapelli. Sellel päeval astub üles ka Saarepeedi kapell oma lugudega. Kui teised orkestrid on koos mänginud aastakümneid, siis neid verivärskeid rahvamuusikud ühendab ainult 5 kuud kokkumänginud meeste tahe. 30. aprillil algusega kell 18.00 on esmakordselt väljakuulutatud volbripidu karjääri laululaval. Nojah, ennem ei olnud ka laululava. Toimub volbri disko. Kõik nõiad on sellel õhtul oodatud, teeme ühise nõidadepeo.

Tulge kõik kevadisele peole! 11. mai kell 18.00

EMADEPÄEVA KONTSERT

rahvamajas. Kontsert toimub koos kooli ja lasteaia lastega. Ootame kõiki peole! Parimad kostüümid saavad auhinna. Mõelge selle peale. Mängime mänge, küpsetame vorsti ja tantsime nõiatantsu. Ja kui hästi soovida, võib õhtu hämardudes juhtuda imesid! Need on kevade õhtud ja ööd, mis muutuvad üha salapärasemaks! Kaunist kevadet kõigile!

Ille Mirka

Saarepeedi Raamatukogu uudised

R

aamatukogude teema tuli päevakorda eelmise aasta lõpus, kui kultuuriminister otsustas kogude komplekteerimisse sekkuda. Raamatute poole pealt see erilisi muutusi kaasa ei too, sest raamatute ostmisel on ikka kinni peetud põhimõttest, et ennekõike eesti oma kirjandus sh. väärtkirjandus. Ajakirjade poole pealt aga ootavad paljud väljaanded (allpool rasvaselt trükitud) huvilisi lugejaid. On ehk huvitav teada, mida siis Saarepeedi kogus enim laenutatakse. Aasta jooksul on huvipakkuvamad olnud elulooraamatud, „Minu“ sari ja erinevad eesti autorite (I. Lember, H. Pets, E.Tohvri, K.Priilinn jt.) teosed. Väärtkirjanduse puhul võiks nimetada selliseid kirjanikke nagu A. Kivirähk, I. Hargla, V. Luik. Käesoleval aastal saab raamatukogust laenutada (seitsmeks päevaks) või ka kohapeal lugeda järgmiseid perioodilisi väljaandeid: Ajalehed: Sakala, Postimees, Maaleht, Õpetajate Leht. Ajakirjad: Akadeemia, Eesti Loodus, Eesti Naine, Elukiri, Hea Laps, Imeline Teadus, Keskkonnatehnika, Kodutohter, Kroonika, Käsitöö, Looming, Maakodu, Muusika, National Geographic (eesti k.), Pere ja kodu, Tiiu, Tuna, Täheke, Vikerkaar, Värske Rõhk. Ilusat kevadet kõigile ja olete ikka oodatud raamatukokku! Ülle Lilleoks 8

Saarepeedi Sõnumid Nr 66


Spordiklubi Saarepeedi suusatalv 2012

T

änavune talv näitas jälle, et suusasport on vaimult tugevatele inimestele. Suusatada saime aktiivselt kaks kuud. Märts oli võistluste poolest hästi tihe – 12 starti. Lapsed olid väga tublid, pidasid vastu ning võistlesid hästi. Hooaja parima tulemuse saavutas Kevin Raja, kes Eesti noorte meistrivõistlustel vabatehnika sprindis Otepääl saavutas III koha. Selles vanuseklassis osales üle 70 suusataja. Väga tubli esituse tegid N14 vanuseklassi tüdrukud Triin Hüva, Hanna-Brita Kaasik ja Mari Uha 3x2 km teatesuusatamises, kus neil lõpumeetritel tuli III koha heitluses leppida IV kohaga, kaotades 1 sekundiga. Teatesõidus tulid tublile VI kohale ka poisid Jüri Uha, Ott-Jaanus Heile ja Kevin Raja. Kevin saavutas Eesti noorte meistrivõistlustel veel V koha 10 km klassika distantsil. ETV-Swedbanki võistlussarjas, mis koosnes 4 etapist esinesid meie lapsed jälle hästi. Medaliga autasustati selles

sarjas iga vanuserühma viit esimest. Esimesel etapil võideti 3 medalit: Kevin Raja II koht (kaotus võitjale vaid 0,4 sek), Hanna-Brita Kaasik III koht ja Mari Uha IV koht. Teisel etapil Haanjas HannaBrita Kaasik IV koht, Mari Uha ja Kevin Raja V koht. 10 hulka jõudsid veel Mihkel Muri VI, Ott-jaanus Heile VII ja Triin Hüva IX koht. Kolmandal etapil Tallina lauluväljakul Hanna-Brita Kaasik IV, Mari Uha VI, Mihkel Muri IX ja Greete-Liisa Toom IX koht. Viimasel etapil Albus sõitis HannaBrita ennast 3-ndaks, Mari V koht, Kärt Tambet IX ja Kevin X koht. Nelja etapi kokkuvõttes Hanna-Brita III, Mari V, Kevin VI, Mihkel IX ja OttJaanus X koht. Viljandi MK meistriteks suusatamises tulid Mari Uha, Hanna-Brita Kaasik, Kevin Raja ja Ott-Jaanus Heile. Medalile sõitsid veel Mari-Ann Kütt, Greete-Liisa

Spordist

Toom, Mihkel Muri, Tauno Toomsalu, Jan-Hendrik Maks, Triin Hüva, Kaisa Raja, Jüri Uha ja Tõnis Toom. Märtsis koolivaheajal toimus 3-päevane noorte suusatuur : I etapp Tartus, II etapp Haanjas ja III etapp Otepääl lõppes mäkketõusuga Väikese Munamäe otsa. Meilt osales 8 suusatajat ja kõik lõpetasid ning olid väga tublid. Parimad olid Kevin IV koht ja Mari IX koht. Tuuril osalesid Hanna-Brita Kaasik, Jüri Uha, Taniel Eensalu, Tõnis Toom, Tauno Toomsalu ja Jan-Hendrik Maks. Sellel talvel oli Kevin Rajal võimalus osaleda ka Põhjamaade noorte talimängudel, mis toimusid Eestis Mammaste suusaradadel. Kevin võistles endast 3 aastat vanematega ja saavutas sprindis 43. koha. Kokku osales 60 sportlast. Elmar Põder Suusatreener

Suure-Jaani naiskond Abja/Halliste naiskonna 3:0. Et ka esimese mängu oli võitnud Suure-Jaani, siis kindlustas ta pääsu finaali. Teises mängus olid vastamisi Saarepeedi ja Tarvastu naiskonnad. Haarava mängu võitis Saarepeedi naiskond tulemusega 3:2. Et finaali pääseda peab naiskond ka teise kohtumise võitma. Paul Kolla Spordiorganisaator

21. aprillil südamenädala raames on kontrollpunkt avatud

11. veebruaril lõppenud Sürgavere sariturniiril võrkpallis saavutas Saarepeedi naiskond I koha ja meeskond VI koha. 24. märtsil toimus Võhmas 63. „Naabrimeeste“ ja 58. „Naabrinaiste“ turniir võrkpallis. Meeste turniiril saavutas Saarepeedi meeskond I koha. Saarepeedi mehed võitsid Kolga-Jaani meeskonda 2:0, Vana-Võidu meeskonda samuti 2:0 ja kaotasid Võhma meeskonnale 1:2. Saarepeedi naiskond saavutas turniiril II koha. Saarepeedi naised võitsid KolgaJaani naiskonda 2:0, Võhma naiskonda Saarepeedi Sõnumid Nr 66

2:0, kuid kaotasid Vana-Võidu naiskonnale 1:2. Järgmine, 64. „Naabrimeeste“ ja 59. „Naabrinaiste“ turniir on Saarepeedi korraldada. 31. märtsil toimusid Sürgavere spordihoones Viljandimaa valdade meistrivõistlused võrkpallis. Nii Saarepeedi meeskond kui ka naiskond saavutasid turniiril IV koha. 01. aprillil toimusid Saarepeedi Rahvamajas Viljandimaa võrkpallimeistrivõistluste poolfinaal- kohtumised naiskondadele. Esimeses kohtumised alistas

Saarepeedi laululaval kella 10.00-14.00 Vallarahvas, tulge veetke üks kevadpäev liikudes. Võimalik on joosta, kõndida, sõita jalgrattaga, teha kepikõndi vastavalt enda võimetele.

9


TEATED JA INFO Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi! Mai

05. Mai Veiber 10. Valve Härmaste 10. Larissa Allik 12. Maia Ibis 12. Viktor Prants 14. Aili Kangur 15. Agnes Pau 17. Laine Ploom 17. August Raudvee 24. Vaike Väljaots 27. Helgi Zirk 28. Melitta-Anna Aak 29. Olev Kuusk

Juuni

02. Vambola Johanson 08. Neeme Nõupuu 10. Heino Martinson 12. Jegor Šašmakov 12. Tiiu Taidur 15. Laine Meerits 15. Mihkel Ilus 22. Maie Kambek 24. Jaan Roosmäe 27. Linda Seppenen 28. Salme Aan

71 85 82 70 78 75 82 75 75 76 76 86 85

75 88 82 80 72 76 78 79 74 75 80

Õnnitleme lapse sünni puhul! 11.03 Elisabeth Teekel 25.03 Loviisa Türk Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puud. Puhastame võsast tee- ja põlluääred, kraavid. Teostame ka harvendus- ja lageraiet. RSG Invest OÜ +372 56 88 11 35

Mälestame lahkunuid Helda-Liivi Kolk 19.02 August Haan 21.02 Vahur Grünbaum 01.04

10

Tule osale liikumispäeva ja südamenädala avasündmusel Viljandimaal

tervisepäev “Südame rütmis” 15. aprillil 2012 algusega kell 11 Saarepeedi rahvamajas Korraldajad: Viljandi ja Põhja-Viljandimaa tervisetoetajad, Viljandi Maavalitsus ja Tervisetuba Kavas: toitumisspetsialisti loeng südame tervist toetavast toitumisest, lustakad võistlused ja mängud kogu perele, jooga, aeroobika, seltskonnatants. Soovijatele keha koostise mõõtmine monitoriga, liikumispäevik, infomaterjalid tervisliku toitumise kohta. Külalised: Helmen Kütt – Riigikogu liige ja Helir-Valdor Seeder – põllumajandusminister Tegevuste vahel kosutab Teid terviseamps! Tule koos pere ja sõpradega ja võta võimalusel kaasa vahetusjalatsid! Tervisepäev on kõigile tasuta Lisainfo: www.viljandimaa.ee/tervis/

Kevadine toidulaud kergemaks ja värvilisemaks

T

ervise Arengu Instituut koos Eesti suuremate kauplusekettidega kutsub ka kevadel pöörama suuremat rõhku puu- ja köögiviljadele, et tervislikumalt ja kergemalt toituda. Kampaanias „Kergem viis tervislikult toituda“ osalevad Selveri, Maxima, Prisma, Comarketi, Maksimarketi, Konsumi ning AjaO kauplused. „Koos kevade algusega on hea meelde tuletada, et piisav hulk puu- ja köögivilju peaks toidulaual olema iga päev ning et just erinevad viljad on need, mis aitavad toiduvaliku hoida kevadiselt kerge ning terviseja figuurisõbraliku,“ lausus Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi. Köögiviljad annavad vähe energiat, kuid see-eest sisaldavad palju vitamiine, mineraalaineid, kiudaineid, fütotoitaineid ja vett ning täidavad hästi kõhtu. “Näiteks 500 grammi köögivilju annab umbes sama palju energiat kui 10 šokolaadikompvekki. Viimasest ei saa aga ainevahetuse toimimiseks ja ka kaalu alandamiseks vajalikke kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid,” lisas Pitsi. Puu- ja köögiviljades sisalduvad aineid toimivad antioksüdantidena, toetavad inimese immuunsüsteemi, aitavad alandada vere kolesteroolitaset ning vererõhku, osadel ainetel on ka antibakteriaalsed omadused. Piisav kogus vilju aitab vältida kroonilisi haigusi ning ennetada haigestumist südame-veresoonkonnahaigustesse ja mõningatesse vähihaigusesse.

Puu- ja köögivilju tuleks iga päev süüa vähemalt 5 portsjonit. Üks portsjon on umbes 100 grammi ehk peotäis. Lisaks värsketele viljadele kuuluvad portsjonite arvestusse ka külmutatud, kuivatatud ja konserveeritud viljad ning mahlad, kuid eelistatud on siiski võimalikult värsked viljad, kus vitamiinide sisaldus kõige suurem. Samuti ei ole vahet, kas tarbida puu- ja köögivilju iseseisvalt või erinevate roogade koostises. Hea tervise jaoks vajaliku koguse ehk 5 ja enam portsjonit puu- ja köögivilju päevas sööb vaid 10% inimestest ning veerand (24%) inimestest ei söö päevas üldse puu- ja köögivilju. Pooled (49%) inimesed söövad 1-2 portsjonit päevas. Samal ajal on Eestis kasvamas ülekaaluliste inimeste hulk, mis on ühelt poolt valede toitumisharjumuste (eelkõige rasva ja suhkru liigne tarbimine ja vähene puu- ja köögiviljade tarbimine) ning teisalt vähese liikumise (suurenenud TV vaatamise, arvuti taga istumise) tulemus. Kasulikku lugemist puu- ja köögiviljade kohta leiab veebilehelt www.toitumine.ee Teavitust rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond programmi ”Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012” raames. Lisainfo: Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituudi ekspert, tagli.pitsi@tai.ee; Maris Jakobson, avalike suhete nõunik, 659 3906, maris.jakobson@tai.ee

Saarepeedi valla infolehte annab välja Saarepeedi Vallavalitsus. Leht ilmub kord kvartalis. Lehe toimetaja on Reet Maks tel 43 90 120; kirjad, teated, kuulutused: 70 201 Saarepeedi postkontor, reet@saarepeedi. ee. Saarepeedi Sõnumid Nr 66

Saarepeedi Sõnumid Aprill 2012  

Saarepeedi Sõnumid Aprill 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you