Page 1

ÈÒÅ»¡¤Ãͧ¤Ø  Ê× Í è ¼Ç¨.¡ÒÞ¨¹ÁͺâÅ‹ ¡Í.ÃÁ¹.ÊØ ¾ ÃóºØ ÃÕ ÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨ÁÇÅ¢¹ เปิดเว็บไซด์อ่านหนังสือพิมพ์ฅนไทย ได้ทั่วโลก ที่ www.legendnews.net

¢ŒÒÃÒª¡ÒþÅàÃ×͹´Õà´‹¹ µÑé § ¡ÃÃÁ¡Ò÷Õè » ÃÖ ¡ ÉÒ ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒ ࢌҶ֧ ࢌÒ㨠สวนระดับประเทศ คุณหมออารมณดี อภิชาติ รอดสม

ແ´´‹Ò¹¶ÒÇÃ

‘¾Ø¹éíÒÌ͹’

¡ÒäŒÒä·Â-¾Á‹Ò

สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี ผอ.นักวิชาการ ณรินทร ชํานาญดู ผอ.ร.ร.กาญจน ตชด.ผูเ สียสละ ร.ต.ต.อเนก คําภิมลู สยาม บัวทอง รับครุฑทองคํา... อานตอหนา 11

พอเมืองกาญจน ประกาศความ สําเร็จ เปดดาน ถาวร พุนํา รอนสู ทวาย รัฐขานรับ ภาคเอกชน หอการคาจังหวัด เดินเครื่อง ขาน รับการเปดดาน... อานตอหนา

11

เพือ่ ใหเกิดความมัน่ คง ดําเนินงานรวม กับเอกชนไปดวยความเรียบรอยควบคู ไปกับหนวยงานของรัฐ ตามอํานาจพระ อานตอหนา 11 ราชบัญญัติ...

¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒôŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢

àÂÕโครงการต Âè ÁªÁ§Ò¹ Ã.¾.ÈØ À ÁÔ µ à อกระจกในชนบทซึ่งเปนแบบอยางที่เนน การรักษาอยางถูกวิธี ยกระดับคุณภาพชีวิต มีคุณภาพ ความปลอดภัย ผูปวยตอกระจกรับบริการไปแลวกวา อานตอหนา 11 100,000 ราย

§Ò¹‘¡Ô¹¡ØŒ§áÁ‹¹éíÒ’ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ¨Ñ´ãËŒ »ÅÒ¹éíÒáÁ‹¡ÅͧÍËÍ ของดีมนี อ ย เทศบาลกระดังงา เชิญชวนมาลองลิม้ รสกุง แม นําธรรมชาติตวั ใหญไรสารพิษ... อานตอหนา 11

อวยพรวันเกิด : นายชนมชื่น บุญญานุสาสน ผวจ.ราชบุรี และ นางสายฝน บุญญานุ สาสน นายกเหลากาชาด จ.ราชบุรี แสดงความยินดีและอวยพรวันเกิดใหแก ส.ส.นภินทร ศรี สรรคพางค ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ พรรคเพือ่ ไทย โดยมีแขกผูเ กียรติ ผูน าํ ทองถิน่ ผูแ ทนจากหนวย งานราชการและเอกชนในจ.ราชบุรี รวมอวยพรคับคั่ง.

ÊÒ¸ÒóÊØ ¢ àµ× Í ¹ÃÐÇÑ § 䢌 Ë ÇÑ ´ ¹¡ 2 ÊÒÂ¾Ñ ¹ ¸

มูลนิธิบานพักเด็ก : นายทนงค ฉิมพันธ

เจ า ของโรงสี สิ น ทรั พ ย ถาวร ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และนาย พรสันต อยูเย็น นายก อบต.หนองสาหร า ย อ.ดอนเจดีย ไดชว ยเหลือ นายมังกรศักดิ์ ไชยศักดิ์ อายุ 46 ป บานเลขที่ 316 ม.2 ต.หนองสาหราย ที่ มีฐานะยากจนและตอง เลีย้ งดูเด็กแฝด เด็กพิการ โดยปลูกบานหลังใหมให เด็กแฝดทั้งคู พรอมมอบ เงิน 30,000 บาท และ ข า วสารอี ก จํ านวนหนึ่ ง ใหนาย มังกร ดวย.

àÅÕ觡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊÊѵǏ»‚¡»†ÇµÒ สาธารณสุขจ.กาญจนบุรเี ตือนประชาชน เฝาระวังโรคไขหวัดนก2 สายพันธ ทั้งเอช 5 เอ็น 1 และ เอช 7 เอ็น 6 ในชวงเทศกาล สงกรานต วันหยุดยาว อาจเพิม่ ความเสีย่ ง... อานตอหนา

11

เปดบานวิสุทธฯ :

พล.ต.ต.กมลสันติ กลัน่ บุศย ผบก.จ.กาญจนบุรี เปน ประธานพิธีเปดบานวิสุทธรังษี โดยมีคณะกรรมการ สถานศึกษา รวมถึง สมหมาย ปราบสุธา ผอ. และ เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมือง กาญจนบุรี รวมดวย

âç俿‡ÒÃÒªºØÃÕ Ã‹ÇÁ¡Ñº¤³ÐᾷÈÒʵÏ Á.àªÕ§ãËÁ‹ อานตอหนา

อานตอหนา

11

···.㨶֧ ¹íÒÊ×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹

¨Ñ´ÍºÃÁ¡Òõ͡àÊŒ¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ãËŒ¡Ñº ÍÊÁ.ã¹¾×é¹·Õè โรงไฟฟาราชบุรี รวมมือกับศูนยประชุมและบริการวิชาการ งานบริการ วิชาการ และวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม ฝกอบรม...

เพือ่ ใหสอ่ื ทุกแขนง นําความรูไ ปเผยแพรตอ สาธารณชน เนนหนังสือพิมพทอ งถิน่ เปนหลัก พรอมใหมมุ มองการเสนอ ขาวสารใหเกิดประโยชนตอ ประชาชน... อานตอหนา 11

´ÙàÊŒ¹·Ò§à·ÕèÂÇ ¡ÒÞ¨¹-µÃÒ´ อานตอหนา

11

11

บุญผอง สิริเวชชะพันธ สรางชื่อสรางความ ดีใหกับประเทศจนดังสะทอนจากป 2484 ถึง ป2556 72 ป แหงความยาวนานกวาคนไทยจะ นึกถึง การเปนวีรบุรษุ สงครามของทางรถไฟสาย มรณะ... อานตอหนา 11 ยินดี : น.พ.พนัส โสภณพงษ รองน.พ.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี นําคณะเจาหนาที่สาธารณสุข

จ.กาญจนบุรี มอบดอกไมแสดงความยินดีกับน.พ.อภิชาติ รอดสม น.พ.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี ที่ได รับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประเภทอํานวยการระดับสูง และนายสยาม บัวทอง ผูชวยชาง ทั่วไป ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๕๕ โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี เปนประธานในการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ.

‘´‹Ç¹’ ઋҾÃÐÃÍ´ÇÑ´ÅíÒ¾Ù¹ ÇÑ´à˹×ÍáË‹§à´ÕÂÇ ªŒÒËÁ´ สรางโดยสมาคมนักหนังสือพิมพภูมิภาค...

อานตอหนา

10

สุภาพบุรุษผูมีแตให : ไชยา สะสมทรัพย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มอบชอ ดอกไมแสดงความยินดี พรอมอวยพรวันเกิด ใหกับ ชัยทิพย กมลพันธทิพย (สจ.เส็ง) ในโอกาสครบ รอบวันคลายวันเกิด ซึ่งจัดอยางยิ่งใหญอลังการ 1,500 โตะ ขับกลอมดวยบทเพลงจากดารา นักรอง ดนตรีจากรายการลูกทุงเสียงทอง ณ วัดเขาชองพราน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี.

�ดวน! มีจํานวน จํากัด

พระยอดธงยอนยุค หลวงพอนอย

วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

เนื้อทองคํา 59 องค องคละ 20,000 บาท เนื้อสตางคสิบ 2,000 องค องคละ 200 บาท

เนื้อเงิน 500 องค องคละ 1,000 บาท เนื้อนวลโลหะ 10,000 องค องคละ 100 บาท


2

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

นาเที่ยวกวาชะอํา : หาดทรายขาว บริเวณหาดเขากระ

โหลก ปากนํา้ ปราณบุรี ยาวกวา 6 กิโลเมตร สวยงาม ทรายสะอาด รวมถึงสถานทีย่ งั ไมมกี ารตัง้ โตะ เต็นท เกะกะ เหมือนหาดชะอํา รวม ถึงในทะเลไมมีแมงกระพรุน เลนนํา้ ไดสบายมาก หายหวง.

ยินดี : นายแพทยอภิชาติ รอดสม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

กาญจนบุรี มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูไดรับคัดเลือกเปน ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๕๕ จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก นายจักรพงศ ตันติวงศโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ การ,นางสาวทองมั่น เนียมหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ,นาย สมโภช บุญวัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ,นายนิพนต บุญ เพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ,นางพชรวรรณ ชํานิถาวรกุล นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอง ประชุมแควใหญ (ชั้น๕) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹Ò »ÃЪØÁµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ÊˡóºÃÔ¡ÒúҧᡌÇÃÇÁ㨠¨íÒ¡Ñ´ Êˡó ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ Êˡó¨§Ñ ËÇÑ´ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ »ÃЪØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃШíÒ»‚ 2555 นายรุงโรจน ศงสนันทน สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาเครือขาย สหกรณ/กลุม เกษตรกร/กลุม อาชีพ/เครือขายระดับจังหวัดป 2556 เพื่อการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู หาแนวทางรวมกันในการขยาย เครือขาย ทัง้ ทางดานการผลิต การตลาด การเชือ่ มโยงสินคาระหวาง กัน การขยายเครือขายใหเกิดประโยชนตอระบบสหกรณ และการ ขับเคลือ่ นอยางเปนรูปธรรม ในการประชุมครัง้ นีส้ หกรณการเกษตร คลองหลวง จํากัด จังหวัดปทุมธานี โดยผูจ ดั การ คุณพันธุท พิ ย เปอร เชาว ไดนาํ สินคาของสหกรณมาเจรจาซือ้ ขายแลกเปลีย่ นกับสินคา ของสหกรณในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ ไดรบั ความสนใจจากผูแ ทน สหกรณ กลุม เกษตรกรและกลุม อาชีพในจังหวัดสมุทรสงคราม ทีเ่ ขา รวมประชุมเปนอยางมาก

นายวิทยา โตรักษา ผูต รวจราชการกรมสงเสริมสหกรณเขต 4 และ 5 เปนประธานในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงาน สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายรุงโรจน ศงสนันทน สหกรณจังหวัด สมุทรสงคราม พรอมดวยขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ประจํา ใหการตอนรับและเขารวมประชุมและในบายวันเดียวกัน นาย รุงโรจน ศงสนันทน สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม ไดนําผูตรวจราช การกรมฯ เขาเยีย่ มชมสหกรณเคหสถานเจริญมัง่ มีมนั่ คง จํากัด โดยมี นายสมัคร บัวจันทร รองประธานกรรมการ และนายสมวงษ โตก ทอง กรรมการ ใหการตอนรับและพาชมการดําเนินงานของสหกรณฯ

สหกรณบริการบางแกวรวมใจ จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจํา ป 2555 ณ บานเลขที่ 78 หมู 7 ตําบลบางแกว อําเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณฯ ไดรับการจดทะเบียน และ ดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2551 สหกรณดําเนินธุรกิจจนถึง ปจจุบัน 4 ป เมื่อปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสมาชิกทั้งสิ้น 50 คน และมีทุนดําเนินงาน 117,492.91 บาท ซึ่งเปนทุนของตนเอง สหกรณบริการบางแกวรวมใจ จํากัด เปน สหกรณขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจบริการสมาชิกเพียงดานเดียว คือ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย โดยมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจทั้ง สิ้น 88,098.75 บาท มีกําไรสุทธิประจําป 6,824.26 บาท ในการ ประชุมฯ นายรุงโรจน ศงสนันทน สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม และนางมาลินี หงสะมัต นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ไดเขา รวมประชุม เพื่อกํากับ แนะนําในการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ เพือ่ ใหเกิดผลดีในการบริหารงานสหกรณใหเปนไปตามแผน งานงบประมาณที่สหกรณไดกําหนดไว

ÁͺâÅ‹à¡ÕÂõԤسʵÃÕ´Õà´‹¹

ÇѹʵÃÕÊÒ¡ÅáÅÐÊÁѪªÒʵÃÕ¡ÒÞ¨¹

ยินดี : นายแพทยอภิชาติ รอดสม นายแพทยอภิชาติ รอดสม นาย

แพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธานเปดงานรณรงค ลางสวมพรอมกัน...รับวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๖ และมอบ ชุดทําความสะอาดสวม เพื่อรวมกันทําความสะอาดสวมสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

อบอุน : จรัญ รุงมณี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รร.วิสุทธรังษี รวมงาน

โรงเรียนวิสทุ ธรังษี โดยมี ผอ.สมหมาย ปราบสุธา ผอ.รร.รวมตอนรับ อยางอบอุน.

นายกาศพล แกวประพาฬ รองผูวาราชการจังหวัด กาญจนบุรี เปนประธานเปดงานวันสตรีสากลและสมัชชา บัณฑิตนอย : นางสัจจา ฝุกฝด นายกเทศมนตรีตาํ บลนําตกไทรโยค สตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2556 โดยมี นางกิม นอย และคณะสมาชิก รวมงานมอบประกาศนียบัตรแกบัณฑิตนอย ไน สิริพฤกษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อเปนขวัญ และกําลังใจใหกับอนาคตของชาติ ตอไป. กาญจนบุรี กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงานฯ เขื่อนศรีนครินทร ไดรับเกียรติเขารับการเขารับมอบโล ประกาศเกียรติคณ ุ แกสตรีดเี ดน ทีม่ ผี ลงานทีม่ ปี ระโยชนตอ แก นางอังคณา ธโนศรรย วิทยากรระดับ 10 à¤Ã×Í¢‹ÒÂཇÒÃÐÇѧ·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ สัผูงปคมได ฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร เพื่อเชิดชูสตรีที่มีผลงานที่มี นายสุ ริ ยั น ต กาญจนศิ ล ป รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด ประโยชนตอสังคม ทั้งนี้ องคการสหประชาชาติไดกําหนดให วันที่ กาญจนบุ รี เป น ประธานเป ด โครงการพั ฒ นาองค ค วาม รู แ ละศั ก ยภาพของเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม 8 มีนาคม ของทุกปเปนวันสตรีสากล เพื่อใหประชาชน โดยมี นางขนิษฐา คําจันทรแกว วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในทุกประเทศตระหนักถึงความสําคัญของสตรี ใหเกียรติ กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดโครงการฯ มีผูแทน และเคารพในสิทธิอนั ชอบธรรมของสตรี และรวมกันพัฒนา จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากสถานศึกษาใน สงเสริมสตรีในดานตางๆ และรัฐบาลไดใหความสําคัญกับ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขารวมกิจกรรมฯ เพื่อ สตรีโดยไดมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี ใหความรูและใหทราบถึงบทบาทหนาที่ของเครือขายเฝา ปกปองสิทธิสตรี ตลอดจนดึงศักยภาพของสตรีใหมสี ว นรวม ระวัง ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการเฝา ในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระวัง ตรวจสอบพฤติกรรม สถานการณ ปญหาตางๆที่กอ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความ ใหเกิดความเบี่ยงเบนจากวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม การ มั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จึ ง ได ร ว มกั บ คณะ แจงรายงานสถานการณ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และ รวมกันเสนอแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก กรรมการพั ฒ นาสตรี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี , สํ า นั ก งาน เด็ก ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรีไดแตงตั้งคณะกรรมการ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน ดําเนินงาน จํานวน 109 แหง คือ องคกรปกครองสวนทอง วันสตรีสากลและกิจกรรมสมัชชาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ถิ่น สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ ประจําป 2556 ขึ้น มีกิจกรรม การมอบโล และประกาศ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหการดําเนินงานในการเฝาระวัง เกียรติคุณแกสตรีดีเดนสาขาตางๆ ทั้ง 13 อําเภอ, การ มอบโลประกาศเกียรติคุณสตรีดีเดนดานแรงงาน 6 คน. ทางวัฒนธรรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ.

¡ÒÞ¨¹ÏÃÇÁ¾Åѧ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ

โครงการฝกอบรมทบทวนหมูบานอาสาพัฒนาปองกัน ตนเอง (อพป) : นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอําเภอไทรโยค, นายมั่น จี่อุน นายกอบต.วังกระแจะ เขารวมโครงการทบทวน อปพ. กับชาวบานแกงระเบิด หมูที่ 4 ต.วังกระแจะ เพื่อใหชาวบานไดเขา ใจเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยิ่งขึ้น และใหชาวบานรูจัก ชวยเหลือตนเอง จัดโดยกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยภายใน จังหวััดกาญจนบุรี

นําใจสื่อ : จรรยา แกวประดิษฐ นายกสื่อมวลชนภาคกลาง วิษณุ

บุญรัตน นายกเทศมนตรี ตําบลทามะขาม, วิตเชียร เจริญรักษา และ ทิพวรรณ (กอย) แกวประดิษฐ รวมมอบกระเชาตอนรับ ศรัทธา คชพลายุกต เนื่องในโอกาสยายมารับตําแหนง นายอําเภอเมือง กาญจนบุรี วันกอน.


ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

โดย...ดอกทอง

สนามบิ น เมื อ งไทยใหญ แ ละปลอดภั ย ที่ สุ ด คื อ สนามบินสุวรรณภูมิ อยูสมุทรปราการ เชิดหนาชูตาคน ไทยทั้งประเทศ สวนสนามบินดอนเมืองก็ใชยอยปรับปรุง เปลี่ ย นแปลงใหม ทั น สมั ย กว า เดิ ม จึ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ ประเทศไทย ที่กาวลํา ไมแพประเทศอื่น ทีเ่ ขียนตอไปนี้ ไมนา จะมีอยูใ นเมืองกาญจน เพราะ ไมใชสนามบินหรือเครื่องบินแตที่เขียนครงนี้ คือ “นักบิน” การเขียนวา “นักบิน” ไมใชกปั ตันคนเกงทีข่ บั เครือ่ งบิน แต ตรงนี้หมายถึงผูพิทักษสันติราษฎรนอกรีต ผูพ ทิ กั ษสนั ติราษฎรแตเปนตํารวจสายหนึง่ ทีต่ งั้ ขึน้ มาเพื่อจับคนคากระหรี่เด็กโดยเฉพาะ และรีดไถสถานเริง รมณโดยตรง เขาเรียนกันวานักบิน อางในการเดินตามหนา

ซองโสเภณี อาบ อบ นวดเถื่อน แหลงคาซีดี เดินหนาเก็บ สวย อางสงนาย เรื่องนี้เปนสนิมคาใจสื่อเล็กๆ มาก เพราะ การรองเรียนสือ่ นัน้ เปนสวนกลางก็รบั นํา จิม้ ไปแลว ขาวเลย ไดลงแตตะกราเทานั้น ไมมีสิทธิ์ถึงมือฝายขาวสวนกลางแน วั น นี้ นึ ก ขึ้ น ได ว า ความเป น ธรรมอยู ที่ ไ หน กั บ ผู พิทักษสันติราษฎรนักบินผูเก็บสวยเกงอางเก็บใหเจานาย ตามซองโสเภณีตาม อาบ อบ นวดเถื่อน หากที่ไหนไมสงก็ ใชวิธีจับแลวลงบันทึกประจําวันวามีโสเภณีเด็กหรือโสเภณี ตางดาว แมจับไมไดก็ลงบันทึกวาหลบหนี แลวพยายาม ติดตาม รีดไถ เพื่อปดขาว นี่คือการกระทําของนักบินในคราบผูพิทักษสันติ ราษฏร ผูกํากับการกองปราบเด็ก สตรี โสเภณีเด็กจะรูหรือ ไมรูคงไมทราบ แตนักบินของทานนั้นบินรอนเก็บสวยนํา กามทัว่ เมืองกาญจน ไปแลวชือ่ เสียง การกระทําสวนทางกับ ตัวยอเฉพาะงานปราบพวกคากามเด็กเปนงานสําคัญ แตลกู นองของทานกลายเปนนักบินกองปราบกินเงินคานํา กามเสีย เอง เสียทั้งศักดิ์ศรีและชื่อเสียง ไมนาเลี้ยงไวเลย

©ÅÒ¡¡Òþ¹Ñ¹àµçÁàÁ×ͧ กาญจนบุรี เปนเมืองแหงการทองเที่ยวที่มีความ สมบูรณเพียบพรอมเกือบทุกดาน ไมวาจะเปนธรรมชาติ ปาเขา ทั้งนํา ตก หรือจะเปนมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา เราก็มี รวมถึงประวัติศาสตรหลายยุดหลายสมัย รวมถึง อนุสรณสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีท่ วั่ โลกรูจ กั และป 2558 เปน ปประชาคมอาเซียน คงไดเห็นการเปดเมืองกาญจนบุรีเปน ศูนยกลางของแหลงคมนาคมทางรถยนต ทัง้ ในดานคาขาย ระหวางประเทศทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ จึงเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดีอยางยิง่ มาดู ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ม อง ขามความสําคัญไปของเหลาผูที่หากินกับสิ่งผิดกฎหมาย พยายามเขามาแผขยายอาณาเขตการคาสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อประโยชนของตนเองจนลืมความเสียหายของเยาวชน คนของชาติรวมถึงผูหาเชากินคําที่สําคัญสวนทางรัฐบาล ในการรณรงคสิ่งยั่วยุและการพนันรวมถึงของมึนเมาที่ตอง จํากัดการจําหนายใหกบั เยาวชน เรือ่ งนีไ้ มรวู า พล.ต.ต.กมล สันติ กลั่นบุศย ผูการตํารวจคนมือสะอาดรักบานเกิดจะ รูหรือเปลาวาเกิดอะไรขึ้นกับการเปดใหมีสลากการพนัน จนเต็มบานเต็มเมือง ผมนั้นไมรูวาเพราะเหตุใดจึงกลาเอา สิ่งผิดกฎหมายมาแขวนตามรานคาจนทั่วเมือง ฉลากนั้นมี

¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡¡ÒáÃзíÒà¾×èͼٌÍ×è¹

รางวัลลอใจเปนเหลา เบียร ยิ่งดูนาเกลียดกันใหญ แทนที่ จะมีการตัง้ วางหลบๆ เพือ่ เอาไวหนาตํารวจพืน้ ทีบ่ า งก็ไมทาํ แขวนเยยผูพิทักษสันติราษฎรเมืองกาญจนบานเราเสียอีก การกระทําดังกลาวเปนสิง่ หนึง่ ทีเ่ มืองทองเทีย่ วอยางจังหวัด กาญจนบุรีไมนาจะมีกรุงเทพฯนั้นยังขี้อายเปดบอนแคใน ที่ลับๆ ยังโดนจับไดแตที่เมืองกาญจนบานเราทําแบบไมไว หนาผูร กั ษากฎหมาย แขวนฉลากการพนันไวทวั่ จังหวัด ไมรู ฝมือผูพิทักษสันติราษฎรระดับไหน จึงกลาเก็บสวยปลอย ใหการพนันฉลาก เหลา เบียร มีเกลื่อนเมืองที่สําคัญ มัน เยยตํารวจพื้นที่ดวยวาเสียคาสวยแลว ใครก็ไมกลาจับเรื่อง นีเ้ ปนเรือ่ งนาละอายเก็บเงินสกปรกนอกเหนือจากเงินเดือน แลวยังเก็บสวยอีก การกระทําดังกลาวนัน้ ผมเชือ่ แนวา ผูก าร จีคงไมรู เพราะทานเปนคนเมืองกาญจน รักบานเกิดเหมือน ผม แตที่ตองเขียนเพราะทนไมไดที่ดูถูกนักขาวทองถิ่นวาไร นํา ยางานนี้ไมหยุด คงตองลุนกองปราบมาทลายทั้งจังหวัด กาญจนบุรี เขตใคร สภ.ไหน เตรียมหาที่อยูใหมกันได ใคร ไดที่อยูใหมไกลเมืองที่เจริญหนอย จะไดเปดบอนแขงกับที่ ประตูนํา โนน

นายเหลาขาว

ก็ดับสูญ ที่เราเผชิญภัยธรรมชาติทุกวันนี้เพราะเราเอาแตใชประโยชน ไมรักษา เราจึงเผชิญกับภัยอยางที่เปนอยู” จิตสํานึกจึงเปนเงื่อนไขสําคัญ แตการสรางจิตสํานึกเปนงาน 3. ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ “สิง่ ทีเ่ ปนอันตรายตอมนุษยทสี่ ดุ ที่ยาก “สิ่งสําคัญอยูที่คน สิ่งแวดลอมเสียก็เพราะคนทําลาย ถาจะดี คือ ความดื้อ ความรั้น ไรจิตสํานึก และที่เปนปญหสที่สุด คือ เรื่อง ขึ้นก็ตองเพราะคนอีก ถาสรางความคิด สรางจิตสํานึกใหได ปญหาทุก อยางก็แกไขได แตงานยากที่สุด คือการสรางคน อคติ ถามวา รูไหม รู แตไมทํา” “คําถามคือ คนเติบโตมาไดรับการอบรม การศึกษาอยางถูก “ถาเราไมรูก็เปนอวิชชา ไรจิตสํานึกก็มีชีวิตอยางชุย ๆ แลว ตองหรือไม ตั้งแตเล็กมาพอแมสอนหรือเปลา เรื่องสิ่งแวดลอม ดินนํา

¾Ãº. ¢‹ÒÇÊÒÃ

หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยของ คนต่างด้าวเปิดเผยได้หรือไม่

ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับหนังสือรับรองถิน่ ทีพ่ กั อาศัย ในประเทศไทยของสามีซงึ่ เปนคนตางดาว หนวยงานของรัฐ ที่ไดรับคําขอตองดําเนินการอยางไรจึงจะถูกตอง เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 เรามาศึกษาทําความเขาใจจากกรณีดังตอไปนี้กัน ผูอุทธรณไดมีคําขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นที่พักอาศัยในประเทศไทยของสามีซึ่งมี สัญชาติอังกฤษ เพือ่ ใชประกอบการฟองหยา แตสาํ นักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงขาติปฏิเสธการ เปดเผยขอมูลดังกลาว โดยใหเหตุผลวา เปนขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 24 แหง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลทีอ่ ยูใ น ความควบคุมดูแลตอ หนวยงานของรัฐแหงอืน่ หรือผูอ นื่ โดย

䢌ËÇÑ´¹¡ã¹¤¹ ÃÙŒ¡‹Í¹ ÃÙŒ·Ñ¹ ¡Ñ¹ä´Œ ดร.นพ.อนุพงค สุจริยากุล ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กลาวถึง สถานการณโรคไขหวัดนกใน ตางประเทศที่มีรายงานพบผูปวยติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญและโคโรนา สายพันธุใหมซึ่งเปนกลุมผูปวยมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นควรมีการเฝาระวังไขหวัดใหญและปอดอักเสบและคนหาการ ระบาดเปนกลุม กอนของผูป ว ยไขหวัดใหญและปอดอักเสบ รวมทัง้ เฝา ระวังผูป ว ยทีม่ อี าการปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงหรือปอดอักเสบเสีย ชีวิตแบบเฉียบพลันในโรง พยาบาล เก็บตัวอยางสงตรวจเพื่อหาเชื้อ สาเหตุ ตลอดจนเฝาระวังปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน ประวัติสัตว ปกปวย/ตายในพืน้ ที่ ประวัตกิ ารเดินทางมาจากประเทศทีม่ กี ารระบาด ของโรค เชน ประเทศ จีน และกัมพูชา ประเทศในแถบคาบสมุทรอาระ เบียนและอาฟริกาเหนือ เพื่อคนหาโรคไขหวัดนกและโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุใหม ที่อาจเกิดขึ้นได (ที่มา สานักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค) และจากสถานการณในประเทศ (สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวกรมปศุสัตว ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. จาก สถานการณ ประจําวันที่ 16 เม.ย. 2556 ณ เวลา 16.00 น.) 1.ไมมี พืน้ ทีพ่ บโรคไขหวัดนกในวันนี้ 2. ไมมรี ายงานการเกิดโรค 4 ป 5 เดือน 3 วัน (นับจากวันที่ทําลายสัตวปวยรายสุดทาย วันที่ 12 พ.ย. 2551) 3. ไมมีสถาณการณสัตวปกปวยตายประจําวัน ดร.นพ.อนุพงค สุจริยากุล กลาวอีกวา จากขาวการระบาดใน ประเทศจีน และกัมภูชา ซึง่ อยูใ กลกบั บานเรามากและการแพรระบาด ของโรคสามารถติดมาจากการเดินทางติดตอคาขายสินคาที่ประเทศ เหลานั้นนําเขามาคาขายกับเรา โรคไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อไวรัส เกิดขึน้ เปนประจําในทุกประเทศทัว่ โลก โดยจะเกิดระบาดใหญทวั่ โลก และสรางความสูญเสียอยางมหาศาลเปนระยะๆ ทุกรอบ 10 – 30 ป ในภาวการณปจจุบันหากเกิดการระบาดใหญขึ้น เชื้อไวรัสสายพันธุ ใหมมีโอกาสแพรระบาดไปทั่วโลกไดในเวลาอันรวดเร็วตามการขยาย ตัวของการสื่อสารคมนาคม ซึ่งจะทําใหประชาชนทั่วโลกเจ็บปวย และเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยที่ไมสามารถทํานายไดอยางแนนอน วาการระบาดใหญจะเกิดขึน้ เมือ่ ใด องคการอนามัยโลกจึงไดแจงเตือน ประเทศสมาชิกใหเรงเตรียมความพรอมรับมือกับการระบาดใหญของ ไขหวัดใหญ เนื่องจากเชื้อที่เปนสาเหตุของการระบาดใหญแตละครั้ง เชื่อวาเปนเชื้อที่กลายพันธุจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสัตว เชนเชื้อไข หวัดนก ในขณะเดียวกันกับที่ประเทศไทยประสบปญหาการระบาด ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซารส) ในป พ.ศ. 2546 ตอมาในป พ.ศ. 2547 ก็พบการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธ H5N1 ในสัตวปก ทั้งยังติดตอมาสูคน ทําใหประเทศไทยมีความเสี่ยง ที่จะเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ อาจกลาวไดวาสถานการณ ของประเทศไทยในปจจุบนั จัดอยูใ นระยะกอนการระบาดใหญ (Interpandemic) ซึ่งเปนสภาวะที่มีความเสี่ยงตอการพัฒนาไปสูระยะการ ระบาดใหญ เนื่องจากเปนโรคใหมไดมีการปรับเปลี่ยนนิยามหลาย ครั้งจากประสบการณที่ผานมา จึงขอกําหนด นิยามแบงเปน 3 ระดับ ผูปวยที่สงสัย (Suspect) ไดแก ผูที่มีอาการหรืออาการแสดงตอไปนี้ ไข (อุณหภูมิกายมากกวา 38 องศาเซลเซียส) รวมกับอาการอยางใด อยางหนึง่ อันไดแก ปวดกลามเนือ้ , ไอ , หายใจผิดปกติ (หอบ, ลําบาก) ,หรือ แพทยวินิจฉัยสงสัยวาเปนปอดบวม หรือไขหวัดใหญ รวมกับ มี ประวัตขิ อ ใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้ 1. อาศัยอยูใ นบานหรือหมูบ า นทีม่ สี ตั ว ปกปวยตาย ในระยะ 14 วัน กอนวันที่เริ่มปวย หรือ 2. สัมผัสโดยตรงหรือทางออม กับอุจจาระหรือสิ่งคัดหลั่งของสัตวปก ที่ปวยตาย ในระยะ 7 วัน กอนวันที่เริ่มปวย หรือ 3. สัมผัสใกลชิดกับ ผูปวยปอดบวมรายอื่น ในระยะ 10 วัน กอนวันที่เริ่มปวย ผูปวยที่นา จะเปน (Probable) ไดแก ผูปวยที่สงสัยตามนิยามขางตน รวมกับผล การตรวจเบือ้ งตนพบวามีการติดเชือ้ ไขหวัดใหญกลุม A แตยงั บอกไมได วาเปนเชือ้ สายพันธของคนหรือของสัตวปก หรือมีอาการระบบหายใจ ลมเหลว หรือเสียชีวิต แนวปฏิบัติการเฝาระวังสอบสวนโรค เฝาระวัง การปวยดวยโรคปอดบวมและไขหวัดใหญอยางเต็มที่ โดยผูปวยทุก รายที่สงสัยวามี อาการปอดบวม หรือไขหวัดใหญ ที่เขารับการรักษา ลมไฟ บางคนพอแมก็ไมสอน เขาโรงเรียน โรงเรียนก็ไมสอน สิ่งเหลา นี้ตองสอนเหมือนแมวสอนใหลูกจับหนู ฉันใดก็ฉันนั้น” “ทุกวันนี้สอนใหหาเงินอยางเดียว หิวขึ้นมากินเงินไดไหม คนถูกกิเลสกัณหาครอบงํา เอาชนะไมได ตั้งแตมนุษยเกิดมาบนโลก พระพุทธเจาสอนมาสองพันกวาปก็เอาชนะไมได เมื่อคนสวนใหญ เอาชนะกิเลสไมไดก็เปนอยางนี้ ความอยาก ความโลภ ความหลง ยังเปนเครื่องนําทาง” “สติหายไป ปญญาก็ไมเกิด ลืมตาขึ้นมาก็ถูกกระตุนจากสื่อให

3 ปราศจากความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลที่ใหไว ลวงหนาขณะนั้นไมได คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับ ใช กฎหมายไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศไทยของสามี ของผู อุทธรณ เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจา หนาที่ในการรวบรวบขอมูลถิ่นที่อยูของบุคคล ตางดาวที่เขา มาพักอาศัยในประเทศไทย เพือ่ ใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ และติดตามตัวบุคคลตางดาวนัน้ ขอมูลดังกลาวไมไขสงิ่ เฉพาะ ตัวของบุคคลตางดาว จึงไมเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ ประกอบกับ ผูอ ทุ ธรณเปนคูส มรสและมีเหตุจาํ เปนในการขอขอมูลเพือ่ ใช ปกปอง สิทธิของตน การเปดเผยขอมูลดังกลาวไมนาจะกอ ใหเกิดความเสียหายกับเจาของขอมูล จึงวินิจฉัยใหเปดเผย ขอมูลขาวสารดังกลาวแกผูอุทธรณ ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ถิ่ น ที่ อยูของบุคคลตางดาวที่เขามาพักอาศัยในประเทศไทย ที สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเก็บรวบรวมไวเพือ่ การตรวจสอบ และติดตามตัวบุคคลตางดาวนัน้ เปนขอมูลที่ สามารถเปดเผย ใหคูสมรสทราบได ฉบับหนา พบกันใหมคะ.. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในโรงพยาบาล ขอใหซกั ถามประวัตกิ ารอาศัยอยูใ นบานหรือหมูบ า นที่ มีสัตวปกปวยตายในรอบ 14 วัน กอนเริ่มปวย การสัมผัสโดยตรงหรือ ทางออมกับอุจจาระหรือสิง่ คัดหลัง่ ของสัตวปก ทีป่ ว ยตาย ในรอบ 7 วัน กอนเริ่มปวย การสัมผัสใกลชิดกับผูปวยปอดบวมรายอื่น ในรอบ 10 วัน กอนเริ่มปวย หากมีประวัติดังกลาวเพียงขอใดขอหนึ่ง ใหรายงาน และทําการสอบสวนโรค และควบคุมโรคในชุมชนทันที โดยไมตองรอ ผลทางหองปฏิบัติการ และใหการดูแลรักษาตามแนวทางที่กระทรวง กําหนดไว ผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ จากปอดบวมทุกราย ใหเก็บตัวอยางสงตรวจ หาการติดเชื้อไขหวัดนกดวยเมื่อมีผูปวยสงสัย ใหทําการสอบสวนโรค และควบคุมโรคในชุมชน ซึ่งประกอบดวย • ตรวจสอบ และประสาน องคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชน วามีการตายของสัตวปก มากนอยเพียงใด • มีผปู ว ยรายอืน่ ๆ ทีช่ วนใหสงสัยวาเปนไขหวัดนก แตยงั ไมไดไปรับการ รักษาอีกหรือไม • ติดตามสมาชิกที่อาศัยอยูในบานเดียวกัน กับผูปวย ที่รับการรักษาไวทุกคน ทุกวัน อยางนอย 7 วัน นับจากวันที่อยูรวม กับผูปวยวันสุดทาย หากมีอาการไข ใหรีบตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และ รายงานสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต กรมควบคุมโรคทราบ เพื่อ ตรวจสอบวามีการแพรระบาดจากคนสูคนหรือไม การใหสุขศึกษาให ความรูก บั ประชาชนทุกหมูบ า นในเรือ่ งการติดตอของโรค โดยในระยะนี้ หากมีการปวยการตายของไกหรือสัตวปก อืน่ ๆในจํานวนผิดปกติ ใหถอื เสมือนหนึง่ วาสัตวเหลานัน้ ตายจากโรคไขหวัดนก โดยไมจาํ เปนตองรอ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และหามมิใหชาวบานไปสัมผัสตลอด จนจับสัตวปกในฝูงนั้นมาชําแหละเปนอาหาร โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน หรือกอนวัยเรียนนับเปนกลุม เปาหมายทีต่ อ งยาํ เตือนเปนพิเศษในกรณี ที่ตองสัมผัสกับสัตวปกที่เลี้ยงไว หรือตองเกี่ยวของกับการทําลายสัตว ปกที่ปวยหรือตาย ใหมีการปองกันตนเองดวยการใสหนากากอนามัย สวมถุงมือ สวมแวนที่สามารถปองกันมิใหของเหลวจากสัตวกระเด็น เขาตา ใสเสื้อผามิดชิด ลางมือใหบอย อาบนําหลังเสร็จภารกิจ และไม ใชมือที่ไมไดลางมาแคะจมูกหรือมาเปอนใบหนาชาวบานที่มีประวัติ สัมผัสโดยตรงกับสัตวปกที่ปวยหรือตาย หรือสงสัยวาปวยโดยเฉพาะ ผูที่ตองมีหนาที่ฆาหรือชําแหละสัตวปก หากมีไขเกิดขึ้นภายในสิบวัน หลังสัมผัส แนะนําใหรบี ไปพบแพทยโดยเร็ว ขอใหประชาชนอยาไดนาํ สัตวทปี่ ว ยหรือสงสัยวาติดเชือ้ มาชําแหละ เพือ่ ปรุงเปนอาหาร เนือ่ งจาก ขัน้ ตอนการปรุงอาหารอาจทําใหผชู าํ แหละติดเชือ้ ได ใหผปู กครองเด็ก ในพื้นที่ที่มีการระบาด กํากับดูแลไมใหเด็กเลนดินทรายที่ปนเปอนมูล สัตวหรือเลนในบริเวณที่มีการชําแหละสัตว และดูแลใหเด็กลางมือ ทุกครั้งหลังการละเลนบนพื้นที่อาจมีเชื้อโรค การควบคุมปองกันโรค ไขหวัดนกในกลุมผูกําจัดสัตวปวย มีการใหคําแนะนําวิธีการปองกัน ตนเองแกผูฆาทําลายสัตวที่สงสัยติดเชื้อกอนปฏิบัติ งานทุกครั้ง ขณะ ปฏิบัติงานตองใชเครื่องปองกันการติดเชื้อใหไดมาตรฐาน คือ สวมใส เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และผากันเปอนพลาสติก สวมหมวกคลุม ผม ถุงมือยาง แวนตาหนา กากอนามัยปดจมูกและปาก และ รองเทา บูท เวลาในการปฏิบัติงานไมควรติดตอกันนานกวา 3 ชั่วโมง หากไม สามารถปฏิบัติงานใหเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงควรมีการพักเพื่อใหชําระ รางกายและลางมือ หลังจากปฏิบัติงานควรลางมือ ทําความสะอาด รางกายและควรเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทุกครั้ง ควรทําลายฆาเชื้อโรค ในอุปกรณตางๆที่ใชรวมทั้งเครื่องแตงกาย รอง เทา ดวยนํายาฆาเชื้อ เชน คลอรีน หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต หากมีไขหรือมีอาการผิดปกติ ของระบบทางเดินหายใจใหรีบไปพบแพทยและแจงประวัติการสัมผัส สัตวใหเจาหนาทีท่ ราบ จัดทํารายชือ่ และติดตามอาการของผูฆ า ทําลาย สัตวที่สงสัยติดเชื้ออยางนอย 7 วัน ดร.นพ.อนุพงค สุจริยากุล กลาวเพิ่มติมอีกวา ดังนั้น การเตรียม ความพรอมในการเฝาระวังปองกันและแกปญหาการระบาดใหญของ ไขหวัดใหญจึงเปนเรื่องสําคัญที่คนไทยทุกคนตองชวยกันระมัดระวัง รู กอน รูทัน ปองกันได ที่สิ่งสําคัญ คือ ประชาชนตองไมตระหนก แต ตองตระหนัก และพรอมใจกันในการใหความรวมมือในการปองกันและ ควบคุมโรคไขหวัดนกไมใหเขามาระบาดในประเทศไทย โดยปฏิบตั ติ าม ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศอยาเครงครัดแลวทุกทานจะปลอดภัย จาก โรคไขหวัดใหญ ดวยความหวงใย อยากเห็น คนไทยมีสุขภาพดี ขอใหปลอดโรค ปลอดภัยกันทุกคนครับ. กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เกิดกิเลส ใหอยากโนนอยากนี่ คานิยมสังคมก็เพิม่ เติมแตความอยาก เสื้อผาเต็มตู มีเทาอยู ๒ เทา แตรองเทาไมรูกี่คู นาิกาก็ตอง เรือนละเปนแสน ทัง้ ทีเ่ รือนละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท ก็บอกเวลาได” จิตสํานึกจึงเปนเงื่อนไขสําคัญ และสุดทายยังมีอีกปจจัยคือ การลงมือทํา มีตอฉบับหนา ภูษิต เจริญสุข


4

นํา พึ่งเรือเสือพึ่งปา มนุษยเราเกิดมาอยูคนเดียวไมไดตองอาศัย ซึ่งกันและกันอยาคิดวาเกงอยูคนเดียวที่เกงกวาทานยงมีแตไมได อยูเมืองไทยแลว หนังสือพิมพตนไทย ฉบับที่ 64 ปที่ 6 (23) เดือน เมษายน 2556 ลุน ระทึกกับชายแดนกัมพูชากับประเทศไทย ทางขึน้ เขา พระวิหารที่ศาลโลกตัดสินเมื่อป 2505 ในยุคนั้น มณี สีนํา เงิน เรียนอยู ป. 5 ยังชวยบริจาคไป 50 สตางค เพื่อชวยในการตอสูเขาพระวิหาร ผล ประเทศไทยแพคดี คืนเขาพระวิหารใหกมั พูชาไป แตบนั ไดทางขึน้ อยูฝ ง ไทย จากนั้น ประเทศไทยกับกัมพูชาก็อยูรวมกันอยางสันติ ไปมาหาสู ทํามาหากินรวมกันเหมือนพีเ่ หมือนนองมาถึงยุคประชาธิปต ยเปนรัฐบาล กลายเปนนาํ ผึง้ หยดเดียวทําใหเกิดปญหาชายแดนถึงกับตองปดชายแดน และกลายเปนปญหารอบที่ 2 ในรอบ 50 ป มณี สีนํา เงิน ไมรูวารอบ ประเทศไทยมีเพือ่ นบานลาว พมา กัมพูชาอยูร ว มกันถาไมยดึ ติดกับแผนที่ หรือรื้อรอบประเทศปลอยเปนพื้นที่ชายแดนอิสระใชรวมกันสักประเทศ ละ 5 กิโลเมตร เพื่อคาขายและเปนแดนบานพี่เมืองนองอีกสิบชาติก็ไม ทะเลาะกัน...""...อึดอัดหรือแยกเพื่ออยูรอด คือปญหาของพรรค ประชาธิปตย เมื่อ คุณจอน เมืองเพชร อลงกรณ พลบุตร รองหัวหนา พรรคออกมาละเลงเหมือนทนความพายแพชนิดแพแลวแพอกี ไมไหว ขอ ใหพรรคประชาธิปต ยปฏิรปู แนวทางพรรคเกาแกเสียใหมเพือ่ นําสูช ยั ชนะ ในอนาคต เรือ่ งนีด้ ใู หลกึ มณี สีนาํ  เงิน มองวาประชาธิปต ยมแี ผนลึกกวา นัน้ โดยให คุณจอน อลงกรณ พลบุตร กระโดดออกมาเพือ่ ตัง้ วงใหม เพือ่ ชัยชนะสรางรูปแบบอยางเหนือชั้น เพื่อเอาชนะพรรคเพื่อไทย แทนที่ ประชาธิปต ยเกาะกลุม ตีเลยใชแผนกระจายและรวมทีหลังนีค่ อื แผนการ เมืองเหนือชั้นของพรรคประชาธิปตย คุณจอน อาจจะตองกระโดดออก มาตั้งพรรคใหม เพราะมีกลุม ส.ส.จากเมืองเพชรหนุน แตตองไมลืมวา มีอีกกลุมที่อาจจะออกมาหนุน นาเปนไปได เฉลิมชัย ศรีออน เสี่ยตอ เมืองสับปะรดทีม่ ขี มุ กําลังทีป่ ระจวบคีรขี นั ธเปนหลักเพราะขนาดเปนถึง เลขาพรรคประชาธิปตย ยังไมมีบทบาทอะไร เหมือนถูกปดปาก โอกาส กระโดดเขามาจับมือระหวางคุณจอน กับเลขาธิการพรรคประชาธิปตย เสี่ยตอ ออกมาสรางภาพมีนําหนักมากทีเดียว มณี สีนํา เงิน วามาแผน ลาํ ลึก อยางนีด้ ไู มยาก ถาขืนกอดคอกันคานโอกาสรับชัยชนะในการเลือก ตั้งคงยากขึ้นไปเรื่อยๆ ไมมีใครยอมอดตายเปนฝายคานตลอดชาติแน จริงมั้ยครับพี่นอง ...""... สูใหเต็มตัวถากลัวก็ไมตองแก พรรคเพื่อ ไทย เดินเกมสแกรัฐธรรมนูญตองเดินทางมีระบบถาจะแกใหจริง ถามัว แตพลัดกันพูดผลัดกันทํา โอกาสแกรัฐธรรมนูญไมเดินหนาแน ยิ่งตอนนี้ เสียงทั้งฝายรัฐบาลและวุฒิสภามีเกินกําลังในการยกมือ เพื่อผานวาระ คอนขางชัวร พรรคเพื่อไทยนาจะตัดสินใจไปเลย คนที่อยากเห็นและ ประกาศจุดยืนในการแกไข คืออดีตหัวหนาพรรคไทยรักไทย ออกมาพูด ใหสอื่ มวลชนฟง พรรคเพือ่ ไทย ก็นา จะเดินหนาได อะไรมันจะเกิดก็ตอ ง เกิด เมื่อโอกาสมีแลว ...""... ความสูญเสียของชีวิตคนใน 3 จังหวัด ยะลา ปตตานี นราธิวาส ดูเหมือนสรางความปวดราวใหกับคนไทยทั้ง ประเทศ ยิ่งสูญเสียมากเทาไร ยิ่งทําลายขวัญของประเทศไทย มาก เทานั้น การเจรจากับโจรที่มีหลายกลุมจึงไมแนใจวาจะสงบสุข หรือวา เพิ่มความทุกขใหกับประชาชนอีก ประเทศไทยแสนยานุภาพในดาน การทหาร การปกปองประเทศเปนหนาที่ สิ่งไหนที่มาบั่นทอนทําลาย ประเทศไทย ยอมตัดสินใจได ใชไมออ นมานานจนกลายเปนความออนแอ ของหนวยงานของรัฐ สิ่งที่ตองทําเพื่อไมใหเกิดความสูญเสียซํา แลวซํา เลา อีกตองตัดรากถอนโคน แมแตนกั การเมืองทีแ่ ฝงตัวอยูใ นเงามืดของ ความชั่วราย รวมถึงขาราชการใน 3 จังหวัดที่กระทําเพื่อผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงชีวิตผูบริสุทธิ์ ครู ตํารวจ ทหาร ขาราชการ ประชาชน ผูบริสุทธิ์ตองมาสังเวยกับพวกไรศาสนาเหลานี้ถึงเวลาแลวหรือยังที่ตอง

รับขวัญสืื่อ : กลุมพลังงานจังหวัดราชบุรี เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนทุก แขนง ภายใตชื่องานรวม พลคนทําขาว พรอมแจกของรางวัลในภาพถายรวมผู บริหารทั้งหมดเปนที่ระลึกที่ รร.โกลเดนท เมื่อเร็วๆ นี้

ยินดี: นิพล เฮงเส็ง นายกสมาคมศิษยเกาทามวงราษฎรบํารุง รุนพี่ ภูมิ ใจรุนนอง วิรัช รัตนพันธ ผอ.รร.ทมร.และคณะอาจารยฯ สุดยอด แบบอยางดวยปญญา ที่เด็กชาย 8 คน ไดนําชื่อเสียงมาสู รร.ทมร. โดยได รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการจัดการคายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปการ ศึกษา 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมเมืองทองธานี

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

คลายวันสถาปนา : นายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต ผูวาราชการจังหวัด

สุพรรณบุรี ในนามผูบังคับการกองอาสารักษา ดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีชุมนุมผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ และสมาชิกอาสารักษา ดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดิน แดน ประจําป 2556 ซึง่ เปนปที่ 59 ของการจัดตัง้ กองอาสารักษาดินแดน ณ ลานพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอ ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

สนพท.56 : พ.อ.อ.นพดุลย ใจอารีย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ

ภูมภิ าคแหงประเทสไทย จัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 ณ โรงแรม นนทบุรี พาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ศูนยสนิ คาชุมชนแหงใหม อ.ไทรโยค : นายชัยวัฒน ลิมป

วรรณธะ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวนิช แสงสุวรรณ เปน ประธานเปดศูนยสินคาชุมชน โดยมูลนิธีิพระอาจารยมิตซูโอะคเวสโก มี พ.ต.อ.บัณฑิต มวงสุขํา ผกก.สภ.ไทรโยค, สจ.สุวรรณ พูนทรัพยเจริญ ,ปลัดชาตรี คงสุวรรณ, นายกเจือ เหรียญทอง, กํานันพันงาม สอาดชื่น และผูเขารวมงานอีกมากมาย มี ยุทธชัย ชาญเลขา(โดโด) ดาราทีวีเขา รวมมงาน ณบริเวณ ม. 8 ต.ไทรโยค ทางเขาวัดปาสุนินวราราม

ราตรีแมศรีเรือน : ปรับปรุงภูมิทัศน : จรัญ รุุงมณี ชวพล พันธุมรัตน นอภ. ทามะกา, มุข เรียงสมเจริญ ผอ.กฟภ.เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม, วุฒิ นันท สุยโพธิ์นอย รองผอ.กฟภ.เขต3 ภาคกลาง จ.นครปฐมรวมพิธีเปด โครงการ“ปรับปรุงภูมิทัศน ระบบจําหนายและสายสื่อสารป 2556” โดย มี พรรษา ลายทอง นายก ท.ต.ทาไม, โชคชัย เพิ่มพงศาเจริญ ผอ.รร. วัดคลอพนัน รวมพิธ ี, โดยมี วินัย สันทัด ผจก.กฟภ.ทามะกา พนักงานใน สังกัด หน.สวนราชการ, ตัวแทนอาสาสือ่ อมวลชนใหการตอนรับ ณ ชุมชน ตลาดทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี กําจัดกลุมพวกไรศาสนาเหลานี้อยางถอนรากถอนโคน ปดชายแดน ปด การคาขาย ทั้งทางนําและทางบก ปดชายแดนไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 จับ หวัด งดเขาออกประเทศแลว ใชวิธีตรวจคนทุกตารางนิ้วในประเทศไทย เปนการกวาดลางครั้งใหญ พรอมกันทุกตําบลใน 3 จับหวัดใชมาตรการ เด็ดขาด กฎอัยการศึกจับผูม อี าวุธสงคราม ประหารทัง้ หมด ขาราชการ ทหาร ตํารวจ นักการเมืองทีท่ รยศตอชาติบา นเมือง ถอดยศ ดําเนินคดีขนั้ สูงสุด ยึดทรัพยทงั้ หมด เรือ่ งนี้ หากไมมกี ารดําเนินการเฉียบขาดโอกาส ที่จะเกิดความสงบสุขกับ 3 จับหวัดชายแดนภาคใต คงเปนไปไดยาก ในดานการใช 66/23 ของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ทาํ ไดโดยใหเวลาพอ สมควรแลวแลวใชกฎเหล็กดําเนินการทันที ถาหากทําแลวไมสาํ เร็จ ก็ยก ประเทศใหพวกไรศาสนาไปเถอะ ประชาชน 3 จังหวัดจะไดไมตายเพิ่ม อีก ...""... มองใหทะลุ เมือ่ ประเทศไทยมี ป.ต.ท.ผูกขาด เชือ้ เพลิงเลย เกิดปญหามาตลอดทั้งที่การผลิตในประเทศพอใชมาตลอดใช ..... เพื่อ เพิม่ มูลคาใหกบั โรงกลัน่ ประเทศไทย ดวยการอิงประเทศสิงคโปร ในเรือ่ ง ราคาและคาขนสงนี่ คือ ความเจาเลหของนักธุรกิจไทย แมกระทั่งเรื่อง พลังงานทอกาซธรรมชาติทเี่ ดินทอผานจังหวัดกาญจนบุรไี ปราชบุรี จาก พมาจับหวัดกาญจนบุรี ไดอะไร วันนี้ออกขาวกันแทบวาประเทศไทยจะ มืดสนิท ถาปดทอกาซธรรมชาติ แสดงวาถาไมมีกาซธรรมชาติเมืองไทย มืดสนิทวางัน้ เถอะ เหลือเชือ่ จริงๆ ในอนาคตประเทศไทยตองอาศัยเขา อยูรํา ไป มณี สีนํา เงิน คิดวาเปนความคิดของใครที่ออกขาวอยางนี้มา ตองการอะไรจากอยางนี้ ถานหินหรือวานิวเคลียร เปนทางออกสุดทาย ของประเทศไทยอยางนัน้ หรือ การประโคมขาวตีขา วอยางนีเ้ ปนทางบวก ของนักธุรกิจพลังงานแตเปนทางลบของประเทศทีต่ อ งอาศัยประเทศอืน่ หายใจ ผลประโยชนอยางนี้จึงกลาประโคมขาวในทางลบ ...""... ผล ประโยชนเปนใหญโรงแรมที่พักในชวงเทศกาล ดูเหมือนจะเปนเหมือน กันหมด มณี สีนํา เงิน ไปเที่ยวชายทะเลที่ชะอํา จับหวัดเพชรบุรี หอง พักตามแนวริมฝง ราคาคืนละ 800 ถึง 1,000 บาทตอหองและ 1,500 บาทตอหลัง เมือ่ ถึงเทศกาลราคาหองกระโดดขึน้ ไป 1,500 – 2,000 บาท ตอหอง ที่เปนหลัง 3,000 ถึง 5,000 บาท นี่คือราคาคาเชาในเทศบาล ตางๆ เปนการฉวยโอกาสหรือเปลา ไมรูวาสรรพากรในพื้นที่ตรวจสอบ ขอเท็จจริงหรือเปลา ฝากไวดวย สําหรับสรรพากรพื้นที่จับหวัดราชบุรี โรงแรมมานรูดในจังหวัดราชบุรี ไมรับผูมาพักคางคืน รับเฉพาะชั่วคราว เทานัน้ ไมรวู า มีการควบคุมการเสียภาษีอยางไร ชวยตรวจสอบดวยครับ เสียความรูสึกหมด เพราะคิดวาโรงแรมไมใชแคชั่วคราวเพียงอยางเดียว แลวจะจายภาษีใหรฐั อยางไร หรือวาเสียแตใตโตะนอยกวาเขารัฐจะไดรไู ว ...""... เปดแน ชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูว า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี พูดเสียงดังฟงชัดเดินหนาแผนการเปดดานชายแดนไทยพมาบานนํา พุ รอน และดานพระเจดีย 3 องค ในเดือนกรกฎาคม 2556 แนนอน การเปด ดานพุนาํ รอน เชือ่ มโยงทะเลอันดามัน ซึง่ ถนนทางจับหวัดกาญจนบุรแี ลว เสร็จสมบูรณแลวขณะนีถ้ นนจากบานพุนาํ  รอนสูท วาย นัน้ เหลือเพียงบาง

ไปไมกลับ : ชลธี ธารทอง ศิลปนแหงชาติ จรัญ รุงมณี นายกสื่อทอง ถิ่น จ.กาญจนบุรี ทม ศรีวัฒนา ชัยณรงค ธงสยาม นักจัดรายการวิทยุ และ ดํารง วงศทอง รวมพิธีฌาปนกิจ ลุงเฉี่อย ลมโชย (ประยงค กุหลาบ) ที่วัด จังหวัดอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

นายชนมชื่น บุญญานุสาสน ผูวาราชการ จังหวัดราชบุรี เปนประธานเปดงาน “ราตรีแมศรีเรือน ครัง้ ที่ 16” ประจํา ป 2556 ณ บริเวณลานกิจกรรมขางอาคารศรีเมืองพลาซา ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางอรุณรัตน บุญสม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อําเภอเมืองราชบุรีกลาวรายงานวัตถุประสงค ส.ส.นภินทร – นางวีณา ศรีสรรพางค พรอมดวยนักการเมืองและผูน าํ ทองถิน่ และสมาชิกสตรีอาสา ในจังหวัดราชบุรีรวมงานกันอยางคับคั่ง.

สวนเทานัน้ สามารถเดินทางไดแลว ทางผูว า ราชการจงหวัดกาญจนบุรี มั่นใจวาการเปดชายแดนครั้งนี้ จะเปนการเปดเมืองเพื่อรับประชาคม อาเซี่ยนในป 2558 สวนเรื่องถนนยกระดับกรุงเทพฯสูกาญจนบุรี นา จะเริ่มกอสรางไดภายในปลายป 2556 หากงบประมาณมาถึงการสราง นาจะแลวเสร็จไมเกิดตนป2559 เพื่อเชื่อมเสนทางหลายประเทศในการ ขนสงจากทะเลอันดามันสูกาญจนบุรี ...""... ปญหาประเทศ คือ ยา เสพติดทีก่ ระจายอยูท วั่ ทุกชุมชน รัฐบาลพยายามสกัดอยางเขมงวด ดวย กฎหมายไทยมีอตั ราโทษยังไมสงู เหมือนประเทศเพือ่ นบาน ทําใหพวก คายาเสพติดไมกลัว เมื่อพนโทษมาก็คายาเสพติดตามเดิม การจับกุม แตละครั้งนับลานเม็ด หลุดเขาประเทศมาไดอยางไร กวาจะจับไดหลุด เขามากลางกรุงแลว เกิดจากอะไรและการจับกุมบางครั้งเจาหนาที่เปน ผูกระทําเสียเอง อยางเชนการจับกุมที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนรถยนตตรา โล ของ เจาหนาที่ตํารวจขนยาเสพติด ผานดานจนถึงจับหวัดชุมพรซึ่ง มาจากจังหวัดเชียงรายมีการสารภาพวาขนไป 3 จังหวัดชายแดนภาค ใตหลายครั้งแลว นี่คือจุดออนเมื่อคนของรัฐทําเสียเอง อีกแหงหนึ่งที่นา จะมีการระมัดระวังคือ ตามแนวตะเข็บชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ทีมพี นื้ ทีต่ ดิ ตอกับจังหวัดทางภาคเหนือจึงไมยากเลยกับการเปลีย่ นทิศใน การขนยาเสพติดมาดานนี้ จึงตองมีการควบคุมอยางรัดกุมในดานสายขาว เพราะการสําเลียงนากลัวทีส่ ดุ คือ รถบรรทุกสินคาเขาไปพมา ขากลับรถ เปลานาจะมีการตรวจสอบอยางละเอียดดวย...""...เขียนมาหลายครัง้ เรื่องปดแมนําบลิคี่เหนือเขื่อนวชิราลงกร อําเภอสังขละบุรี ซึ่งเปนแมนํา สายหนึ่งที่ไหลมารวมกันในอาง เขื่อนวชิราลงกรณเปนแมนําสายหนึ่งที่ หลังสรางเขื่อนเก็บกักนํา แลวทําใหธรรมชาติสมบูรณแตสิ่งหนึ่งที่ทําให คน อําเภอสังขละบุรี ตองออกมารองขอใหเปดแมนํา บลีคี่ตลอดระยะ เวลา 3 ป แลวถูกปดตายหามประชาชนเขาออกแมแตการเขาไปหาปลา ซึ่งเปนเรื่องที่ชาวบานที่อําเภอสังขละบุรี พยายามเจรจาเพื่อขอเปดใช ตามปกติแตกไ็ มไดรบั ในสิง่ ทีข่ อสาเหตุมาจากปจจุบนั มีหนวยงานของรัฐ กลุม หนึง่ ทําประมงเคยใชชนกลุม นอยระเบิดปลา เมือ่ ทําการช็อคปลาจึง ปดแมนาํ  บลิคี่ ทีส่ วยงาม หามนักทองเทีย่ วเขาเพือ่ ประโยชนสว นตนเรือ่ ง นี้ จึงตองขอพึ่งบารมีทาน ชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจังหวัด กาญจนบุรี ชวยตรวจสอบขอเท็จจริงดวย อําเภอสังขละบุรี จะไดเปน แหลงทองเที่ยวที่โดดเดนอีกแหงหนึ่งไมใชมาดูอุโบสถใตนํา เพียงอยาง เดียวครับทาน...""... สมาคมสื่อทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้ กําลังดําเนินการจดทะเบียนสมาคมใหถูกตอง การรวมตัวกันไมใชเพื่อ ผลประโยชนและไมใชเพื่อนําไปใชเพื่อเปนหัวโขนของคนใดคนหนึ่ง ตั้ง ขึ้นมาเพื่อใหเกิดความสามัคคีและใหเกิดการรวมตัวเพื่อเปนกําลังใน การพัฒนาจังหวัดของเรา ถาพวกเราไมรวมกันแลวจะไดอะไรเพื่อบาน ของตนเอง ที่สําคัญคือ การรวมตัวเปนสมาคม เพื่อจัดใหมีสวัสดิการ เพื่อประโยชนของสื่อ ทุกวันนี้ สื่อทองถิ่นนั้นเปรียบเสมือนลูกเมียนอย การออกหนังสือพิมพทองถิ่นตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด การโฆษณา ประชาสัมพันธ คือรายไดหลักอยูไ ดเพราะความเมตตาของบุคคลทีเ่ ขาใจ ในขาวสารในบานตนเอง ฉะนั้น การเปนสื่อทองถิ่นอยาหลอกตัวเองวา เปนผูสื่อขาวสวนกลาง แตตนเองก็ทําสื่ออยูในทองถิ่นอยูดี สมาคมสื่อ

แรงศรัทธาสูงสง : ดิเรก พันธุภ กั ดี รองนายกอบจ.กาญจนบุรี ถวาย

เงินจํานวน 6 ลานบาท แก “พระครูกาญจนสุตาคม “ เจา อาวาสวัด วังขนายฯ อ.ทามวง เพี่อนําไปปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษรวม 3 วัด โดย มี จรรยา แกวประดิษฐ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคกลาง สมพร บัวสิ รี นายกเทศมนตรีตําบลวังขนาย และ คณะ รวมอนุโมทนาดวย ณ หนา เมรุวัดดังกลาว.

ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี รับสมาชิกในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด ใกลเคียงเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตางๆ เพื่อใหเกิดความสามัคคี ครับ ...""... ยังเดินหนาตอเรื่อง นายจรัญ รุงมณี อดีตนายกสมาคมนัก หนังสือพิมพภมู ภิ าคแหงประเทศไทย ปัจจุบนั เปนนายกสมาคมสือ่ ทอง ถิ่นกาญจนบุรี โดนมอมยารูดทรัพยที่เขต สภ.เมืองราชบุรี จับกุมผูตอง ไดทงั้ 2 คน สารภาพแตเจาหนาทีต่ าํ รวจสายสืบ สภ.เมืองราชบุรี ผูจ บั กุม ไมดําเนินคดี ปลอยผูตองหาโดยไมมีการลงบันทึกการจับกุม ทรัพยสิน ไมไดคืนมีการรองเรียนใหม จึงการเรียกสอบใหม เมื่อคนประจําวันจาก สภ.เมืองราชบุรี ปรากฏวา ไมมีการลงบันทึกการแจงความเรื่องนี้ ทาง กองบังคับคดีทางตํารวจภูธรเมืองราชบุรี ไดมกี ารสอบสวนใหม และออก หมายจับแลว รวมถึงการรองเรียนไปยังกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 7 ขั้นตอนตอไป ตองดําเนินการสูศาลปกครอง ในการเรียกรองขอความ เปนธรรมตอศาลปกครอง ในการปลอยตัวผูต อ งหาไปทําใหเสียทรัพยสนิ ตางๆไป คงตองฟองดําเนินคดีกบั เจาหนาทีข่ องรัฐ ทีก่ ระทําเพือ่ เรียกรอง คาเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่ละเวนไมปฏิบัติ ตามระเบียบขอกฎหมายตอไป ...""...หนังสือพิมพตนไทย ตองการ เสมียนประจําสํานักงานหญิง / ชาย ได สามารถพิมพงาน รับ – สง เมล ได เงินเดือนขั้นตน 6,000 บาท หยุดเสาร-อาทิตย ผูที่อยูใน เขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถขับรถไปกลับบานได ติดตอ จรัญ 086 – 599-4848 ...""...หนังสือพิมพตนไทย ตองการขยายงาน ขาวเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ สามารถเปดเปนศูนยจังหวัดได ติดตอ 328/25 หมูบานกาญจนวิลลา 2 ตําบล ทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 (โทรศัพท 034-521-300, 089-9182093 )

“มณี สีน้ําเงิน”

รับขวัญ : นางพรทิพย ลิมปวรรณธะ นายกเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบของใชใหแกผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอลําใยอุปถัมภ) ในโครงการรับขวัญวันผูสูงอายุเฉลิมพระ เกียรติฯโดยมี นายดิเรก พันธุภักดี รองนายกอบจ.กาญจนบุรี ใหการตอนรับและ นายปกรณ กรรณวัลลี จาจ.กาญจนบุรี กลาวรายงานวัตถุประสงคโครงการฯ พรอมดวยนางประกาย แกวประพาฬ นางสุพัตตรา กาญจนศิลป รองนายก เหลากาชาดจ.กาญจนบุรี คณะสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเขารวมฯ


5

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

นสพ.ฅนไทย ฉบับที่ 64 ปที่ 6 เดือน เมษายน 2556 เปน เดือนปใหมไทย ก็ขอใหชาวราชบุรีทุกทานจงมีความสุข ไมเจ็บไมจน ตลอดป 2556 และตลอดไป......นายชนมชื่น บุญญานุสาสน ผวจ.ราชบุรี เดินหนาทานเพื่อจังหวัดอยางแทจริง สวนทางดาน ปติ ธรรม ฐิติมนตรี รองผวจ.คนใหม แตมาแลว ก็เริ่มทํางานควบคูไปกับ พอเมือง งานจึงเดินหนาอยางรวดเร็ว ......มาใหมแลว นายอําเภอ เมืองคนงาม รุจนประทีป ธรรมรพีภัทร มาพรอมกับสโลแกน ซื่อสัตย ทํางาน พูดงาย ใจถึง พึ่งได มีโอกาส บก.จรัญ รุงมณี จะเขาไปคารวะ ในฐานะคนคุน เคย ......เรือ่ งนีต้ อ งตามใหตดิ ทําดี ทําชัว่ อยูท ตี่ วั ทํา น.ส.สกุล ศรีบุญเพ็ง และนางเพชรลดา อังกุสานนท ผูตองหาคดีรูด ทรัพยทตี่ าํ รวจจับแลวปลอยตัวไป ขณะนี้ กองกํากับการตํารวจภูธร ออก หมายจับแลว หลังจากมีการสอบใหม เรื่องที่สําคัญ คือ เหตุใดจึงปลอย ผูตองหาที่รับสารภาพ เรื่องนี้ทางผูเสียหายเดินหนา เมื่อจับไดตองให ทนายความสอบถามการปลอยผูต อ งหา ทําใหทรัพยสนิ สูญทัง้ หมด เพอื่ ทําการฟองดําเนินคดีกับสารวัตรสืบสวน และรอยเวรที่ไมบันทึกจับกุม แถมปลอยผูต อ งหาลอยนวล คดียอ นกลับมาอีกที เพราะมีการรองเรียน จึงทําคดีใหม แตนั้นไมใชขอเท็จจริง จึงตองรองเรียนตอไปยังกองปราบ และสํานักงานตํารวจแหงชาติพรอมกับดําเนินการฟองศาลปกครองตอ ไป เรื่องเกิด เมื่อ 27 มกราคม 2554 มา 29 ม.ค. จับได ตํารวจสืบสวน ปลอยไปทัง้ ทีส่ ารภาพ สวนรอยเวรรับแจงแลวแตไมลงบันทึกประจําวัน เรื่องเกิดที่ สภ.เมืองราชบุรี ใครจะยาย ใครจะอยูไมรู พล.ต.ต.นิพนธ ภู พันธศรี ผกก. จ.ราชบุรี ตองทําความจริงใหปรากฏอยาเสียชื่อผูพิทักษ สันติราษฎรเด็ดขาด......จัดไดเยี่ยม สมกับงานใหญ คนไทยเชื้อ สายมอญ สงกรานต ทรัพยสิน นายกอบต.ดอนกระเบื้อง เหนื่อยหนอย แตก็คุมคา มีประชาชนมารวมงานมากมาย ทําใหนายกหายเหนื่อยไป เลย......หางกันไปแตใจยังคิดถึง พ.ต.อ.บุญณรงค งามปลั่ง ผกก. สภ.กรับใหญ บานโปง อยูท ไี่ หนก็ได เพราะเปนคนพูดเกง มนุษยสมั พันธ ดี มาทํางานไมนาน แตผลงานดีเลยไดรบั คําชมมาจากกูต ระกูล วองกุศล กิจ นายกเทศบาลกรับใหญเสียดวย นาชื่นใจ......วสันต เที่ยงตรง แมผดิ หวังจากการลงสมัคร สส.เขตบานโปง ไมเคยทอ เพราะนักการเมือง มีแพ มีชนะเปนธรรมดา ถือวาเปนประสบการณ มานัง่ ตําแหนงเลขานา ยกอบจ.ราชบุรี เพื่อรอโอกาสลงสนามการเมืองอีกครั้ง ขอใหนองโชค ดี จาก จรัญ รุงมณี บก.ฅนไทย ณ แยกกระจับ ถิ่นเดิมครับ...... ไฟฟาเปนสิ่งที่สําคัญ สิ่งที่สําคัญมากกวาคือ ชีวิตมนุษย การสรางโรง ไฟฟากี่โรงก็ได แตตองคํานึงถึงสุขภาพ ชีวิตและความเปนอยูของผู ที่อยูในมลภาวะอันตรายของโรงไฟฟา วันนี้ พอแลวหรือยังที่จังหวัด ราชบุรี โปรดคํานึงถึงสิง่ แวดลอมดวย เรียนไปถึง ทานชนมชนื่ บุญญานุ สาสน ผวจ.ราชบุรดี ว ย ประชาชนกําลังเฝามองอยูว า กําลังทําอะไรกับโรง ไฟฟาถานหิน สะอาดพอทน กาซธรรมชาติพออยูได ถานิวเคลียร ควร ปรึกษาความรูส กึ ของประชาชนกอนครับเจานาย......กลับมาคราว นี้ ปรัชญา จรดล นายกสมาคมผูส อื่ ขาวจ.ราชบุรี เพือ่ เขามาประสานสิบ

สงกรานต : นายชนมชื่น บุญญานุสาสน ผูวาราชการจังหวัด

ราชบุรี เปนประธานในพิธที าํ บุญตักบาตรและปลอยปลาจํานวนกวา ลานตัว เนื่องในวันสงกรานต โดยมี ขาราชการ ประชาชน สมาชิก สภาผูแทนราษฎร รวมพิธีอยางเนืองแนน มีการอัญเชิญพระพุทธ สิหิงคและหลวงพอแกนจันทน แหรอบเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อให ประชาชนโดยรอบไดสรงนําเพื่อความเปนสิริมงคล พรอมทั้งจัดริ้ว รถขบวนนางสงกรานตเพื่อแขงขันและรวมสรางความสัมพันธอันดี ระหวางชุมชนดวยไปพรอมกันดวย

รับ-สง : จังหวัดทหารบกราชบุรี ประกอบพิธี รับ – สง หนาที่ ผู

บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และ หัวหนาสํานักงานสงเคราะห ทหารผานศึก เขตราชบุรี จากเดิม พลตรี เครือนาค เกิดขํา เปน พล ตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ณ หองประชุม 1 กองบังคับการจังหวัดทหาร บกราชบุรี ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทิศ ใหสมาชิกบางกลุม กลับมารวมตัวกันเหมือนเดิม เพราะการแยกออก ไปไมมอี ะไรดีขนึ้ ปรัชญา จรดล จึงเดินเขามา ใครทีจ่ ะเขามาเพือ่ สานตอ ขอเชิญไดครับ สมาคมผูสื่อขาวยินดีตอบรับดวยควมเต็มใจ...... สุ ทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบานโปง ยังคงเดินหนาปรับปรุงถนน และไฟฟาทุกจุดในเขต เพื่อปองกันอุบัติเหตุ เพราะปจจุบันยานพาหนะ อ.บานโปงเพิ่มขึ้นเทาตัว จึงตองหามาตรการปรับปรุงถนน ตามซอย ทั่วตลาด อ.บานโปง ไฟฟานั้นไดเพิ่มตามจุดเปลี่ยวใหสวางขึ้น ปองกัน อาชญากรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ขอชืน่ ชมผลงานดวยความจริงใจครับ...... ไมเคยขาด ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ส.ส.ราชบุรี เขตอ.บานโปง งานทุก งานตองพบหนาในฐานะตัวแทนของคนราชบุรี กิรยิ า คําพูด รอยยิม้ ไม ถือตัว คือ ผูแทนราษฎรอยางแทจริง มนุษยสัมพันธดี ทั้งในสภาและกับ ชาวบาน ผิดกับ ส.ส.จังหวัดขางบาน หยาบคายเหมือนดูถูกประชาชน นาละอายแทนสตรีที่เปนตัวแทนประชาชน......ที่อ.สวนผึ้ง ยังคง มีปญหาเรื่องที่ดินกรมธนารักษ ที่โดนบุกรุก จากผูมีอิทธิพล บางราย สรางรีสอรทในนําตกซึ่งเปนของสาธารณะ ลงทุนมากมาย จะถอยก็ไม ได เลยกลายเปนปญหาอยูขณะนี้ การควบคุมดูแลดวยกฎหมายจึงไม กลาเขาไป เรื่องนี้ประชาชนอ.สวนฝงจ.ราชบุรี รูดี เมื่อมีการตรวจสอบ เรื่องก็ดับไปแลว เงียบหายเหมือนเดิม นี่คือเรื่องจริงที่ใครก็ไมกลายุงทั้ง ที่ผิดกฎหมาย......สะกิดหนอย กลางตลาดบานโปง ไมหางจาก สถานีบานโปงเทาไร มีคนเขาออกพลุกพลานตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งคืน เขาเขาไปทําอะไร จะบอกวาบอนก็ไมได เพราะลอมรั้วสังกะสี ไมรูวา

รับเสด็จ : พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผูบังคับการจังหวัดทหารบก

ราชบุรี เฝารับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรง เปนผูแทนพระองค ในพิธีเปดงานวันจักรีราชบุรี โรตารีพลอยแฟร ครั้งที่ 1 ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟาจุฬาโลกมหารราช เชิงเขาแกนจันทร ตําบลดอนตะโก อําเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ : นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอําเภอไทรโยค เปนผูแทนนําผาไตรพระราชทาน โครงการ บรรพชา สามเณรภาคฤดูรอ น เพือ่ การศึกษาพระบริยตั ธิ รรม และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2556 เทศบาลนํา้ ตกไทรโยคนอย ณ วัดนํ้าตกไทรโยคนอย โดยมีผูรวมบรรพชา อยางมากมาย นางสัจจา ฝุกฝด นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํา้ ตก ไทรโยคนอยพรอมคณะ รวมงาน ทัง้ นี้ พระครูนโิ ครธโยคาภิรกั ษ เจาคณะ อําเภอไทรโยค เจาอาวาสวัดนํา้ ตก เปนประธานโครงการ

พิธเี ปดงานสักการะศาลเจาพอหลักเมืองราชบุรี ป 56 :

ประชุมเพลิง : นายรังสรรค รัศมีฤกษเศรษฐ นายกองคการบริหา

พลโท ปฐมพงศ ประถมภัฏ เจากรมการทหารชาง เปนประธาน บูชาเจาพอหลักเมืองราชบุรี พราหมณกระทําพิธีกลาวคําบูชาสังเวย เจากรมการทหารชาง พรอมดวยคณะนายทหารชั้นผูใหญของกรม การทหารชาง โปรยขาวตอกดอกไม จากนั้น เวลา 07.09น. เจากรม การทหารชาง เปนประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต เจากรมการทหารชาง พรอมดวย นาย ชนมชื่น บุญญานุสาสน ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี และแขก รับ เชิญ ถวายเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆ จํานวน 10 รูป พระสงฆให พร เจากรมการทหารชาง กราบลาพระรัตนตรัย ตอจากนั้น พล ตรี สถาพร สีมาสุรรักษ รองเจากรมการทหารชาง สักการะเจาพอ หลักเมืองราชบุรี สรงนําหลวงพอแกนจันทนและปลอยปลาบริเวณ ริมเขื่อนคายภาณุรังษี พ.ต.อ.อิทธพล ชลายนเดชะ ผกก. ทีน่ นั้ เคยเขาไปดูหรือเปลา ระวัง ปาชู วิทย ณ อางนวด มาเห็นเขานะครับ เดีย๊ วตองยายทีอ่ ยูใ หมอกี ...... หวยลวงรายวันที่ตลาดบานโปและตําบลหนองออ เหตุไฉนจึงปลอยให หวยลวงรายวันเดินจดกันตามสบาย เหมือนไมมกี ฎหมาย ใครรับผิดชอบ ชวยตรวจสอบดวย กอนทีต่ าํ รวจหนอยพอเศษจะเขามาลาง แลวจะหนา วนะจะ...... โปรดทราบขณะนี้ หนังสือพิมพฅนไทย จ.ราชบุรี ยัง ขาดผูอํานวยการศูนยเขตเมือง และหัวหนาศูนยขาวอ.ดําเนินสะดวก อ.จอมบึง อ.โพธาราม ใครมีความสามารถติดตอโดยตรงที่ จรัญ รุงมณี 086-5994848 อยากทําขาว อยากทําดี เชิญสมัครไดทุกวันครับ ... ...´Í¹¨Ç¹...

รสวนจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธานทอดผามหาบังสุกุล และประ ชุมเพลิง นางมานิต แตศิลปสาธิต ภรรยา นายสุวรรณ พูนทรัพย เจริญ สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรีไทรโยค เขต 2 ที่เสียชีวิตดวย โรคชรา ขอขอบคุณแขกทุกทานผานนสพ.ฅนไทย ทั้งสมาชิกสภา จังหวัด หนวยงาน ขาราชการทุกหนวยงาน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย อบต. ชาวบานทุกคนที่มารวมไวอาลัยในครั้งนี้ จากใจ สจ.สุวรรณ พูนทรัพยเจริญ

ปลัดปองกันอ.ไทรโยคบวชลูกชาย : นายสมชาติ ธีรสุวรรณ จักร นายอําเภอไทรโยค เปนประธาน บวชนายสิรวิทย กระถินทอง ลูกชายคนแรก ของ นายสําเภา กระถินทอง พรอมดวย กํานัน ผูใหญ

บาน หนวยงานตางๆ รวมงานมากมาย เจาภาพฝากขอบคุณผาน นสพ.ฅนไทยมาครับ.

วิวาหทางนํา้ : นายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัด

ราชบุ รี พร อ มด ว ยนายชนาญวั ต จิ ต ร ภิ ร มย ศ รี นายอํ า เภอ ดําเนินสะดวก นายศานติ อรรถวรรธน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ราชบุรี รวมกันแถลงขาวการจัดงานวิวาหทางนํา้ ตลาดนํา้ เหลาตัก๊ ลัก ประจําป 2556 ณ ทานําตลาดนํ้าเหลาตั๊กลัก อ.ดําเนินสะดวก ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการ ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน โดยใหเปนแหลงสรางงานและกระจาย รายไดแกคนในชุมชน

สรางจิตสํานึก :

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เปนประธานเปดโครงการสรางจิตสํานึกเกีย่ วกับการใชพลังงานใหกบั ประชาชนในเขตในเขตอําเภอจอมบึง เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2556 ณ หองประชุมราชพฤกษ มหาวิทยาลับราชภัฎหมูบานจอมบึง

MOU : นายชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูว า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี

à·ÈºÒÅËÅÑ¡àÁ×ͧ¨Ñ´§Ò¹Ê§¡ÃÒ¹µ นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตําบลหลักเมือง พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง ประธานชุมชน กํานัน ผูใ หญบา น และคณะกรรมการวัดธรรม วิโรจน ไดรวมจัดงานประเพณีสงกรานต เทศบาลตําบลหลักเมือง ประจําป 2556 ระหวางวันที่ 13 - 14 เม.ย. 2556 ณ วัดธรรม วิโรจน หมูที่ 5 ตําบลพงสวาย อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยในวัน มีกจิ กรรมตางๆมากมายไมวา จะเปน การประกวดกอพระเจดียท ราย การแขงขันกีฬาพื้นบาน สรงนําพระ รดนําขอพรผูสูงอายุ การ ประกวดนางงามสงกรานต, การแสดงมายากลคณะแบล็คดรากอน มายากลเปลี่ยนหนากาก ,ลังเปลี่ยนตัว และอื่นๆอีกมากมาย ดารา นักรอง คัฑลียา มารศรี และ ขวัญใจ มิตรภาพ โดยไดนายอําเภอ เมืองราชบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร มาเปนประธานในพิธีเปด ซึ่งในปนี้ผูทีไดรับตําแหนงนางงามสงกรานต ประจําป 2556 ไดแก หมายเลข 27 นางสาวอัญชลี ทัฬหภูริ (อุม) ชุมชนบางลี่เหนือ 1 หมู 5 ต.โคกหมอ ผูสงเขาประกวด.

พรอมดวย นายนพดล สระวาสี รองปลัดกระทรวงพาณิชย , นาย กาศพล แกวประพาฬ รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี,นายวรวิ ศว เมฆนพรัตน พาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี, นายสรรเพชญ ศลิษฎ อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, นายธีรชัย ชุติมันต ประธานหอการการคาจังหวัดกาญจนบุรีและหนวยงานทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ ใหการตอนรับ MR.Khin Maung Aye ประธานหอการคาจังหวัดทวายและคณะหอการคาและสภา อุตสาหกรรมจังหวัดทวาย ในการเดินทางมารวมงานการแสดง สินคาของผูประกอบการไทย และประชุมรับฟงความคิดเห็น โอกาส ศักยภาพ การยกระดับดานพุนํารอนเปนจุดผานแดนถาวร พรอม ทั้งรวมลงนาม MOU การใหความรวมมือในดานเศรษฐกิจของภาค เอกชนระหวางจังหวัดทวาย (ภาคตะนาวศรี)และจังหวัดกาญจนบุรี สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา นายชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูว า ราชการจ.กาญจนบุรี กลาว วา ในการจัดกิจกรรมแสดงสินคาและประชุมรับฟงความคิดเห็น ครัง้ นี้ เปนโอกาสที่ดีที่ทั้ง 2 ประเทศ มารวมหารือกัน เพื่อเปนการสง เสริมธุรกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย และจังหวัดทวาย ของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ซึ่งนอกจากจะไดรวมมือกันในดาน การคาแลว ยังวางแผนที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันทั้งดานประเพณี วัฒนธรรม ดานการศึกษาและดานการสาธารณสุขอีกดวย

ไดบญ ุ ใหญบวชอยูค รบพรรษา : นายนิมติ ร เมฆจันทรฉาย ผูใ หญ บาน หมูที่ 5 กระทะทอง ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค ไดบวชลูกชาย นาย สุริยา เมฆจันทรฉาย โดยมี นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอําเภอ ไทรโยค เปนประธาน รวมดวย ปลัดอรทัย อนเชิด กํานัน ผูใหญบาน ผูช ว ย และแขกผูม เี กียรติ รวมงานมากมาย เจาภาพฝากขอบคุณผาน นสพ.ฅนไทยอีกเชนกันครับ.

ภัยสังคม : จากซายน.ส.สกุล ศรีบุญเพ็ง และนางเพชรลดา อัง

กุรานนท เปนผูตองหาที่ตํารวจสภ.เมือง ราชบุรี ปลอยภัยสังคมทั้ง 2 ไปโดยไมดําเนินคดี มอมยาแลวรูดทรัพยในเขตเมืองราชบุรี หลาย คดี ใครพบเห็นแจงสภ.เมืองราชบุรีดวน


6

..สังคมสุพรรณบุรี... นสพ.ฅนไทย ฉบับที่ 64 ปที่ 6 เดือน เมษายน 2556 ..... 5 มีนาคม ของทุกป เปนวันนักขาว ...”.สูคนหนังสือพิมพ ประเภทอิม่ แลวลืมอาย เลียตีนจนนายตาย ยังอุมผีดวยใจพาล ในมือสูถือทวน แตเดินสวนกระแสธาร ถือ ทวนพิทักษมาร และทิ่มแทงผูเทิดธรรม ใครคนหนังสือพิมพ ที่ ทรยศอุดมการณ เสียงแชงจะยาวนาน เปนเดนปกครองประชา ใครคนหนังสือพิมพ ที่ขายตัวเพื่อเงินตรา จารึกบนหนังหมา ประจานนานถึงหลานเหลน”...ของ จิตร ภูมศิ กั ดิ์ ..... วันคลาย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...ผูวาฯสุภัทร ศรีสุนทร พินติ มอบหมายงานสําคัญยิง่ ให เสนห บุญสุข พัฒนาการจังหวัด สุพรรณบุรี เปนแมงานในการจัดงานรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องใน วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....25 เมษายน...ณ พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย สุพรรณบุรี....กําหนดจัดงาน 6 วัน 24-29 เมษายน 2556.....24 เมษายน ผูวาฯสุภัทร ศรีสุนทร พินิต เปนประธานในพิธีบวงสรวงฯ....25 เมษายน เปนวันรัฐพิธี ถวายพวงมาลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯใหองคมนตรีเปนผูแทนพระองคมาถวายพวงมาลา สักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธถี วายพวงมาลาฯของสวนราชการและภาคเอกชน.....ทุกคืนมีการ สวดพระอภิธรรมถวายเปนพระราชกุศลอุทิศแดดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช....ภาคกลางคืนมีการแสดงยอนยุคโดย ศิลปนรับเชิญที่มีชื่อเสียงของวงการ พรอมมีการจําหนายสินคาโอ ทอป สินคาตาง ๆ มากมาย ..... สนพท....20-22 มีนาคม ที่ ผานมา พ.อ.อ.นพดุลย ใจอารีย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ ภูมิภาคแหงประเทศไทย...สนพท....จัดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556....ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี... สมาชิกไปกันเพียบ รุงขึ้นทัวรเรือยนตพิเศษเยี่ยมเกาะเกร็ด.... สถานที่ประชุมพอใชได แตสถานที่จอดรถยนต คงตองพิจารณา ในการประชุมครั้งหนา ..... พลีชีพเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย.... ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้ง กรณี อส.ทพ.พิรฉัตร สีนํา เงิน ถูกคนรายลอบจุดชนวนระเบิดดักสังหาร กึงแกความตาย พรอม

สํารวจปโตรเลียม : นายสมชาย เลิศพงศภากรณ รองผูวา ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานเปดการประชุมโครงการสํารวจ ปโตรเลียม โดยวิธีคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ณ แปลงสํารวจบนบก ซึ่ง ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ างสวนของอําเภอบางปลามา อ.สองพีน่ อ ง และ อ.อูท อง จ.สุพรรณบุรี ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี.

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

เปดศูนยเด็กเล็ก : นายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต ผูวาราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเปดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบลโพธิ์พระยา เพื่อเปนสถานที่ศึกษาระดับอนุบาลกอนวัยเรียน โดยมี น.ส.นฤมล วัชระพงศไพบูลย นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์พระยาใหการ ตอนรับ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลโพธิ์พระยาอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันทหารผานศึก : นายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต ผูวาราชการจังหวัด

สุพรรณบุรี เปนประธานในพิธมี อบเกียรติบตั ร ผลการประกวดสวดมนตหมู สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่งดําเนินการจัดประกวดโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หองประชุม ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

เพิม่ พูนผลบุญ: น.พ.พูนชัย อติยศพงศ ผอ.โรงพยาบาลดอนเจดีย สุพรรณบุรี รับมอบเงินบริจาคบํารุงโรงพยาบาล 100,000 บาท จาก ไพรสุพิศ ศิลปโชติ โอกาสวันทําบุญโรงพยาบาลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี.

แพทยแผนไทย : พระครูโสภณอรรถโกวิท เจาอาวาสวัดสระ กระโจม อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี มอบเงินใหโรงพยาบาลดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี เพื่อกิจการการนวดแผนไทย จํานวน 100,000 บาท มี นพ.พูนชัย อติยศพงศ ผอ.รพ.ดอนเจดียเปนผูรับมอบ

ใหกําลังใจ : พลตรีสิทธิ ปยะสนธิ รองกอ.รมน. จ.สุพรรณบุรี เปน ประธานมอบชอดอกไม เพือ่ เปนกําลังใจใหกบั นักแสดงยุทธหัตถี ประกอบ แสง สี เสียง ในงานอนุสรณดอนเจดีย และงานกาชาดสุพรรณบุรี ประจําป 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี. อันดีตอกันอยางยิ่ง...เพราะผูนํา ..... สหกรณดีเดนแหงชาติ....

เพื่อน อส.ทพ.อีก 2 นาย เหตุเกิดที่ อ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ปลูกพืชทีใ่ ชนาํ  นอย....หากทองถิน่ ใดประสงคจะใหทางราชการชวย ชิด วงษจนั ทร ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรดอนเจดีย. ...  เมื่อ 28 มีนาคม 2556.....อส.ทพ.พิรฉัตร สีนํา เงิน อายุ 25 เหลือเรื่องนําอุปโภคบริโภค ขอใหแจงที่ กํานัน..อบต...เทศบาล... สุมาลย เนตรสวาง ผูจัดการ รวมเผยผลการปฏิบัติงานในรอบป

ป เปนชาวดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี เปนบุตรของคุณ พอ ขวัญชัย คุณแมสมบูรณ สีนํา เงิน ..... ทําเพื่อตัว อยูแค สิน้ ลม ทําเพือ่ สังคม อยูค ฟู า ดิน ของ หลวงพอเก็บ วัดดอนเจดีย ..... เทศกาลสงกรานต... 11-17 เมษายน 2556 ที่รัฐบาลตั้งใจ ใหเปนสัปดาหสงกรานตแหงความสุข....ผูวาฯสุพรรณบุรี สุภัทร ศรีสุนทรพินิต....ผบก.ภ.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.ชัชชรินทร สวาง วงศ....ผอ.ศูนย ปภ.เขต 2 ณรงค กลอมใจ....ผอ.ปภ. สุพรรณบุรี สม เจตน พรหมสุนทร และขนสงสุพรรณบุรี....หวัง ใจใหชาวสุพรรณบุรีเปนสุขและปลอดภัย ไรอุบัติเหตุในทุก ๆ ประการ ..... กอ.รมน.จว.สพ.....พลตรี สิทธิ ปยะสนธิ์ รอง ผอ. รมน.จว.สุพรรณบุรี จัดโครงการสรางเครือขายขาวภาค ประชาชน เพื่อการขาวและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ใน การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ อันเปนหนาทีข่ องปวงชนชาว ไทย ตามรัฐธรรมนูญ 2550....2-3 เมษายน 2556 ณ โรงแรม สองพันบุรี....งานนี้ รองผูวาฯสมชาย เลิศพงศภากร ใหเกียรติ เปนประธานในพิธเี ปดการอบรม ..... ภัยแลง...ผูว า ฯสุภทั ร ศรี สุนทรพินิต ฝากความหวงใยถึงชาวสุพรรณบุรีและเกษตรกร.... ปนี้ความแหงแลงมาเร็วยิ่งและคาดวาจะยืดเยื้อเปนเวลานานกวา 5 เดือน....จึงขอใหเกษตรกรงดการทํานาปรังและขอใหพิจารณา

ตํารวจดูงาน : พ.ต.อ. อิทธิพงษ พัฒนานุพงษ

บํารุงโรงพยาบาล : น.พ.พูนชัย อติยศพงศ ผอ.โรงพยาบาล ดอนเจดีย สุพรรณบุรี รับมอบเงินบริจาคบํารุงโรงพยาบาล 100,000 บาท จาก พิมล อุบาลี และ อ.ศิริพร ปานสําเนียง เพื่อกิจการของโรงพยาบาล โอกาสวันทําบุญโรงพยาบาลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี.

วันพิการสากล : ดร.อินทรริตา นนทะวิริยะศิริโชติ ผูชวยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธาน ในพิธี เปดงานวันพิการสากล จ.สุพรรณบุรี ประจําป 2555 โดยมี นายวีระ ศักดิ์ วิจิตรแสงศรี รองผูวาราชการจ.สุพรรณบุรี กลาวตอนรับ ณ หองประ ชุมโรงแรมคุมสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

รองผูบังคับการ วิทยาลัยตํารวจ และ พ.ต.อ. นรเมนทร วิจิตรรันตนะ ผูอํานวยการ หลักสูตรผูกํากับการ รุนที่ 93 วิทยาลัยการตํารวจ นํานักเรียนตํารวจรุน ที่ 93 มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของเขื่อนศรีนครินทร เรื่อง วิกฤตพลังงานและดานความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร โดยมี นายสมศักดิ์ วังวิทยา หัวหนาแผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เขือ่ นศรีนครินทร เปนผูบ รรยายและ ใหการตอนรับ โอกาสนีว้ ทิ ยาลัยการ ตํารวจ ไดนํา อุปกรณการเรียน กีฬาและเครื่องดนตรี มอบใหแกโรงเรียน ที่อยูในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานซองกาเรีย อําเภอสังขละบุรี และ โรงเรียนบานทุงนา อําเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 

นายอําเภอ..นายก อบจ....ปภ.สุพรรณบุรี หรือที่ ศูนย ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี...จะไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว ..... เมตตาธรรมคํา จุนโลก....นพ.พูนชัย อติยศพงศ ผอ.โรงพยาบาลดอนเจดีย พรอม แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ ฝากกราบขอบคุณผูมีจิตเมตตา บริจาคเงินและสิง่ ของทีม่ อบใหแกโรงพยาบาลดอนเจดีย. ...ขอบคุณ ไพร-สุพิศ ศิลปโชติ บริจาคเงิน 1 แสนบาทในโอกาสทําบุญโรง พยาบาล....กราบขอบพระคุณ พระครูโสภณอรรถโกวิท(บุญเหลือ) เจาอาวาสวัดสระกระโจม บริจาคเงิน 1 แสนบาทเพื่อพัฒนาหอง การนวดแผนไทย....ขอบคุณ อ.ศิริพร ปานสําเนียง และคุณพอ พิมล อุบาลี บริจาคเงิน 1 แสนบาทใหโรงพยาบาล....ขอบคุณ ธนกร พิทักษภราดร และ สมศักดิ์ ลิมเรืองรอง ที่บริจาคเงิน 2 แสนบาท พรอมนมกลอง อีก 20 ลังใหแกโรงพยาบาล....อันความ กรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่น ใจ จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน (ร.6) ..... ความเขาใจที่ดี ตอกัน....กรณีเด็กชายชั้นอนุบาล ถูกเด็กชายรุนพี่ชั้น ป.1 ทําราย รางกาย เหตุเกิดในโรงเรียน จนเปนขาวไปทั่วนั้น...ผอ.สพป.เขต 1 อนุสรณ ฟูเจริญ สามารถแกปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี แบบ เนื้อไมชํา นํา ไมขุน....พรอมวางแนวปฏิบัติใหผูเกี่ยวของทุกฝายรับ ทราบเปนการปองกันมิใหเกิดขึน้ ไดอกี ตอไป....การแกปญ  หาเด็กตาง วัยทีอ่ ยูร ว มกัน หากใชวธิ กี ารของลูกเสือ นาทีจ่ ะเปนวิธกี ารทีใ่ ชได ดีอยางยั่งยืน ..... ศุภมิตรโมเดล....นพ.สุรวิทย คนสมบูรณ กรรมาธิการทีป่ รึกษาและประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา และสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณสุข พรอมคณะ ไดเขาเยี่ยม ชมและติดตามการดําเนินการของโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการใหบริการการรักษาตอกระจก....มี นพ.เมธ โชคชัย ชาญ ประธานกรรมการโรงพยาบาลศุภมิตรและแพทย พยาบาล เจาหนาทีใ่ หการตอนรับ....โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ใหบริการ รักษาตอกระจกแกประชาชน 18 จังหวัด รับบริการรักษาไปแลวก วา 1 แสนคน.... ถือเปนศุภมิตรโมเดล ที่ยอดเยี่ยมเปนแบบ อยางที่ดีในกลุมประเทศ AEC ลุมนํา โขงไดตอไป....ศุภมิตร มิตร ที่แสนดี. ..... ดานชางโมเดล....ไพฑูรย รักษประเทศ นาย อําเภอดานชาง ทําโครงการเกที่ถูกใจประชาชน....บานไกลทําให กอน บานใกลทําใหตามคิว....ทําใหชาวบานบานองคพระ...บาน วังยาว ที่อยูหางไกลจากที่วาการอําเภอกวา 70 กิโลเมตร ไดรับ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอราชการที่อําเภอ....แถมชาวบาน ที่อยูใกลอําเภอก็พรอมใจยอมรับโครงการนี้อยางเต็มใจยิ่ง....นา สรรเสริญคนดานชางที่อดีตมีคนจาก 60 จังหวัดโยกยายมาทํามา หากินที่นี่ มาวันนี้คนดานชางเปน คนสุพรรณบุรีที่มีความเขาใจ

อยางไมเปนทางการ....ป 2555 สหกรณการเกษตรดอนเจดียมีผล กําไรจากการปฏิบัติตามโครงการ 10 ลานกวาบาท.....สวนใหญ ไดจากสินเชื่อและโครงการเมล็ดพันธุ.....นอกจากจะปนผลกําไร สูสมาชิกแลว ยังตองจัดสรรไปทําลานตากขาวใหแกสมาชิก.... สหกรณเปนของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก ..... ผลงานสหกรณ....มนูญ อยูดี สหกรณสุพรรณบุรี จัดโครงการ งานมหกรรมสินคาสหกรณสุพรรณบุรี ณ บริเวณวัดปาเลไลยก.... มี รองผูวาฯสมชาย เลิศพงศภากร เปนประธานจัดงาน.....งานนี้ ยิ่งใหญ ไดรับความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายเปนอยางดี และไดรับ การตอบสนองจากประชาชนเปนอยางมาก....นาจะเปนโครงการ ประจําปตอไปได ..... ขาเทียมพระราชทาน....พรฤดี สวัสดิ์ นพรัตน ประชาสัมพันธสุพรรณบุรี คนใหมหนาเดิม...เชิญชวน ชาวสุพรรณบุรี บริจาควัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทําอุปกรณขาเทียม พระราชทาน สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ....กระปองนํา อัดลม...ฝา เครื่องดื่มแบบฝาเกลียว...หวงจากฝานํา ดื่ม...ชิ้นสวนเครื่องจักร หรืออะไหลจากรถยนต...หวงจากกระปองเครื่องดื่ม เปนตน.... รวมบรรจุกลองไปรษณีย นํา หนักไมเกิน 5 กก. สงไปรษณียไม เสียเงิน...สงไปที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุก จังหวัด หรือสงที่”โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทําขา เทียมพระราชทาน” กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400...สอบถาม 02 2982408-11 ..... โรงละครแหงชาติฯ....สุเทพ แกวดวง ใหญ หัวหนาโรงละครแหงชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรี ฝากเชิญ ชวนชมการแสดงละครนอก...พระอภัยมณี....โดยศิลปนสํานักการ สังคีต กรมศิลปากรและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี.... เสารที่ 20 เมษายน 2556....โทร.ติดตอ 035 535116.....0 เอดส สุพรรณบุรี....ชรัช พรอํานวยลาภ จากสาธารณสุขสุพรรณบุรี เปดเผยขอมูลเอดส.....นับแตป 2533 ถึง 31 มกราคม 2556.... สุพรรณบุรีมีผูปวยเอดส 5,189 ราย ตาย 1,596....เอดสมากที่สุด ที่อูทอง 1,142 ราย....เมืองฯ 1,136 ราย และสองพี่นอง 1,056 ราย....สวนใหญเอดสระบาดในกลุมคนอายุ 15-34 ปและมีอาชีพ รับจาง ..... ขออภัย....ฅนไทย ฉบับที่แลว ในภาพขาว หนา 6 ที่ผูสื่อขาวในทีมงานลงชื่อนายอําเภอดอนเจดียคนปจจุบันผิด ไป ปจจุบันนายอําเภอดอนเจดียชื่อ อนันต ไชยศักดิ์ ....ศูนย ขาวสุพรรณบุรกี ราบขออภัยดวย.....0 คุณคาของสรรพสิง่ เกิดจาก การยึดถือในการเปรียบเทียบ หากไมมีการเปรียบเทียบ สรรพสิ่ง ก็คงสภาพแหงความเปนกลาง ..... สวัสดี

ผกากรอง สีฟา


7

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

ÃÙŒ¡‹Í¹ ÃÙŒ·Ñ¹ ¡Ñ¹ä´Œ

µÍ¹ âäÌÒÂÍѹµÃÒÂ˹ŒÒÌ͹

ดร.น.พ.อนุพงค สุจยิ ากุล ผูอ าํ นวยการสํานักงาน ปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปดเผยวา ภาค ตะวันตก ซึ่งถูกจัดใหเปนเขตรับผิดชอบของสํานักงาน ปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี จากรายงานของ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2556 พบวา อุณหภูมิ สูงสุด อยูที่บริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 42.7 องศาเซลเซียส และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 39.3 องศาเซลเซียส ซึ่งสงผลใหประชาชนในพื้นที่มีความ เสี่ยงที่จะเจ็บปวย โรคที่เกิดจากความรอนที่สําคัญ ไดแก 1. โรคลมแดด (Heat Stroke) เปนโรคที่เกิดจาก ความรอนที่มีอาการรุนแรงที่สุดอาจทําใหเสียชีวิตได 2. โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) เปนโรคที่เกิด ในขณะทีอ่ ยูใ นสภาพแวดลอมทีม่ อี ณ ุ หภูมสิ งู ทําใหรา งกาย มีอณ ุ หภูมสิ งู กวา 37 องศาเซลเซียส ผูป ว ยจะมีอาการเหงือ่ ออกมาก หนาซีด เหนือ่ ย ออนแรง วิงเวียน ปวดหัว อาเจียน เปนลมกลามเนื้อเกร็ง 3. โรคตะคริวแดด (Heat Cramps) มักเกิดในคนเสีย เหงื่อมากระหวางทํางานหนัก หรือออกกําลังกาย รางกาย จะสูญเสียนํา และเกลือแร สงผลใหเปนตะคริว ผูป ว ยจะปวด กลามเนื้อเกร็งบริเวณหนาทอง แขนหรือขา การชวยเหลือ ควรหยุดการใชแรงทันทีพาเขาในทีร่ ม หรือทีท่ มี่ เี ครือ่ ง ปรับ อากาศ ควรดืม่ นําผลไมหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ เี กลือแรถา อาการ ไมดีภายใน 1 ชั่วโมงใหรีบไปพบแพทยทันทีและ 4. ผิวหนังไหมแดด (Sunburn) ผูปวยจะมีผิวหนัง เปนรอยแดง ปวดแสบรอนเล็กนอย โดยทั่วไปจะหายได เองภายใน 1 สัปดาห หามเจาะตุมนํา ที่พอง ใหประคบ เย็น และทาโลชั่นเพื่อใหความชุมชื้น หากเปนในเด็กอายุ ตํา กวา 1 ป จะมีตุมพองนํา ใส ปวดแสบรอนรุนแรง ใหไป พบแพทยเชนกัน ดร.น.พ.อนุพงค สุจิยากุล กลาวตออีกวา ยังมีโรค อีก 2 โรคที่สําคัญ ที่ตองระวังเชนกัน คือ 1. โรคจากสัตวเลี้ยง ตองระมัดระวังกันเปนพิเศษ เพราะมีรายงานวา พบโรคติดตอจากสัตวสูคนจํานวนมาก ถึง 271 โรค เปนตนวา สัตวฟน แทะ 44 โรค การทําปศุสตั ว 37 โรค โรคจากแมว 34 โรค ลิง 27 โรค สัตวเลือ้ ยคลานและ ปลา 20 โรค กระตาย 17 โรค และนก 15 โรค นอกจากนี้ เมือ่ ตนเดือนทีผ่ า นมา ยังมีรายงานวาพบโรคอุบตั ใิ หมอยาง

‘พยาธิ หนอนหัวใจ’ ทีต่ ดิ จากยุงมากัดสุนขั และยังพบอีกวา โรคนี้อาจเปนภัยคุกคามคนเมืองไดเนื่องจากมีราย งานใน ตางประเทศวามีการติดตอจากสุนัขมาสูคนไดดวย ที่สําคัญยังพบโรคจากสัตวเลี้ยงแสนรักมากถึง 47 โรค โดยเฉพาะรอนๆ แบบนี้ ตองระวังพิษสุนัขบา ซึ่งเปน โรคติดตอจากสัตวสูคนที่อันตรายรายแรง โรคพิษสุนัขบา หรือ “โรคกลัวนํา ” (Hydrophobia) เกิดจากผูที่มีบาดแผลถูกสัตวเลี้ยงที่มีเชื้อ “เลีย” หรือถูก “กัด” เมื่อไดรับเชื้อแลว ผูปวยที่มีอาการจะตองเสียชีวิต ทุกราย ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากโลกนี้ไมตํากวา 55,000 ราย ตอป ทั้งนี้ องคการอนามัยโลก (WHO) องคการโรคระบาด สัตวระหวางประเทศ (OIE) ประชาคมอาเซียนมีเปาหมาย รวมกันจะกําจัดโรคนี้ใหหมดไปจากอาเซียน ภายในป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ.2563 2. โรคจากอาหารและนํา ไดแก โรคอุจจาระรวง โรค อาหารเปนพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไขไทฟอยดหรือไข รากสาดนอย และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิด เอ จากขอมูลสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โรคติดตอ ทางอาหารและนําเปนโรคที่พบบอย โดยเฉพาะในชวงหนา รอน สวนใหญเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจะเขาสูรางกาย โดยการรับประทานอาหารหรือดืม่ นาํ ทีม่ เี ชือ้ ปนเปอ น ในชวง เกือบ 2 เดือนแรกของป 2556 นี้ มีรายงานผูปวยทั้ง 6 โรค รวม 146,452 ราย ไมพบผูเสียชีวิต โรคที่พบมากอันดับ 1 ไดแก โรคอุจจาระรวง 128,855 ราย ผูปวยรอยละ 28 เปน เด็กอายุต ํากวา 1 ป และผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป รองลงมาคือ โรคอาหารเปนพิษ 15,965 ราย โรคบิด 1,197 ราย และโรค ตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอ จํานวน 43 ราย สวนโรคอหิวาตกโรค ยังไมมีรายงานผูปวยชวงหนารอนนี้ หากใครมีโรคประจําตัว นอกจากจะตองใสใจแลว อาหาร และสัตวเลี้ยงยังเปนอีกสองอยางที่ตองระมัดระวังเพราะ ในปจจุบันเราจะสังเกตเห็นวาคนชอบหาสัตวเลี้ยงหรือสัตว แปลกๆมาเลี้ยงอยางใกลชิด บางคนถึงกับเอาไปนอนดวย บนเตียง(สวนใหญจะเปน สุนัข อันตรายมากมาย) โบราณ วาสัตวหนาขนอยาไวใจมันจะบาเมื่อไรเราไมอาจรูได ดังนั้น เราตอง รูกอน รูทัน ปองกันได ดวยความหวงใย อยากเห็น คนไทยมีสุขภาพดี ขอใหปลอดโรค ปลอดภัยกันทุกคนครับ.

สมบัติ - สําอางค จิน สิน นายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงพยอม จัดงานเลี้ยง กราบลาอุ ป สมบทให กั บ บุ ต ร ชาย...

ณ พั ท ธ สี ม า วั ด ลํ า พ ย อ ม อ.บานโปง จ.ราชบุรี มีแขกผูมี เกี ย รติ ม าร ว มอนุ โ มนทนาบุ ญ กันจํานวนมาก อาทิ สส.ชะวร ลั ท ธิ์ ชิ น ธรรมมิ ต ร, ทรงยศ อรัญกานนท, อดีตสจ.สุทัศน ฤกษ ส กุ ล ชั ย , พ.ต.ท.เชิ ด ชั ย ปอชํานิ,กํานันสมไทย ขวัญชัย เกษมสุข พรอมผูนําทองที่ และ ผูรักใครนับถือ.

สุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.สิงหบุรี ใหเกียรติเปนประธาน

ในพิธีมงคลสมรส ใหกับ จํานงค บัวคํา อดีตประธาน ชมรมกํานัน-ผูใหญบานอ.บานโปง กับ วณิชญาณ เกตุสาย สาวสวยเมืองสุพรรณบุรี พรอมทําบุญขึน้ บานใหม โดยมี เกชา ศักดิ์ สมบูรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี, อดีต สจ.สัญญา สิงหอยู, พิชาญ ศรีอุปถัมภ, พิชิต ตั้งสุข, กํานันวิชา โชคพรหมอนันต และ กลุมเพื่อนๆ มารวมอวยพรเปนจํานวนมาก. ภาพโดย (มักบานโปง)


8

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µÃÒªºØÃÕ นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบานโปง พรอมคณะผูบ ริหาร สมาซิกสภาเทศบาล และ หัวหนา สวนการงาน จัดงานประเพณีส งกรานตประจํา ป 2556 กิจกรรมในงานเชน การประกวดรถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสรางสรรค โดยผูช นะการประกวดประเภท สวยงามไดแก สโมสร โรตารีบานโปง ผูชนะการประกวดประเภทความ คิ ด สร า งสรรค ไ ด แ ก วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี บ า นโป ง บริหารธุรกิจ ขบวนแหพระพุทธสิหิงคจําลอง การ รดนํ้าขอพรผูใหญ การประกวดกอพระเจดียทราย ผูชนะการประกวดไดแก ชุมชนหมูบานลาภอนันต การประกวดเทพีสงกรานตบานโปง โดยผูชนะการ ประกวดไดแก น.ส.ทักษพร จิตตะวงษ ราน sale-tou สงเขาประกวด การประกวดตํา นํ้าพริกกะป ปลา ทูพรอมเครื่องเคียง การประกวดตําสมตําไทย ผูชนะ การประกวดไดแก ชุมชนบุญทําดี และเวทีรําวงยอน ยุค เพือ่ สรางความสนุกสนาน ซึง่ ไดรบั ความสนใจจาก ประชาชนเปนจํานวนมาก.

ÃÒªºØÃÕ¼¹Ö¡¡íÒÅѧ µŒÒ¹ä¿»†Ò

วิวาหหวาน : ม.ร.ว. สุขมุ พันธ บริพทั ธ ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร ใหเกียรติเปนประธานในงานเลีย้ งฉลองพิธมี งคลสมรส พรอมกลาวอวยพร ใหคูบาวสาว ระหวาง มธุรส จุยนิ่ม กับ วิษณุ วงศโพธิสาร และบงกช จุย นิ่ม กับ ตรีภพ หวังวรรณะกิจ หลานสาวประนอม วันเพ็ญ อดีตรองนายก อบต.สวนกลวย ณ อาคารเอนกประสงค รร.มัธยมวัดดอนตูม อ.บานโปง จ.ราชบุรี. แหดอกไมสงกรานต : อุดมลักษณ กาญจนอรามกุล นายก เทศมนตรี ต.เจ็ดเสมียน แถลงขาวการจัดงานประเพณีแหดอกไมสงกรานต ประจําป 2556 พรอมเปดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล สงกรานต ระหวางวันที่ 11-17 เมษายน 2556 โดยมีปลัดอําเภอโพธาราม เปนประธาน.

µÒÁÁҵáÒôѺ俻†ÒáÅÐËÁÍ¡¤Çѹ นายชนมชื่น บุญญานุสาสน ผูวาราชการจังหวัด ราชบุรี ประธานศูนยอาํ นวยการปองกันและแกไขปญหาไฟฟา และหมอกควันจังหวัดราชบุรี กลาววาในชวงฤดูแลงตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน ของทุกป จังหวัดราชบุรีมัก เกิดไฟปาและหมอกควันในพืน้ ทีอาํ เภอสวนผึง้ บานคา ปากทอ โดยในปนี้จังหวัด ราชบุรีไดเตรียมมาตรการการปองกันดับไฟ ปาและหมอกควันอยางเขมขนไวลว งหนา และไดมกี ารประชุม ซักซอมมาตรการปองกันดับไฟฟาและหมอกควัน รวมกับสวน ราชการทีเกี่ยวของ อําเภอ องคกรปกครองสวน ทองถิ่น และ ประชาซนที่อยูในพื้นที่ที่อาจเกิด ไฟปาอยางตอเนือง มาตั้งแต เดือนธันวาคม 2555ที่ผานมา สํ าหรั บ การปอ งกันดับไฟฟา และหมอกควันในปนี้ จังหวัดราชบุรีไดกําหนดมาตรการการ ปฏิบัติไวทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีหลักการสําคัญคือการฟาระวังพื้นที่ การเขา ดับไฟปาและหมอกควัน ทันทีเมื่อเกิดไฟปาขึ้น และการบูรณา การทํางานรวมกันของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ อาสาสมัครตาง ๆ โดยมาตรการระยะสัน้ จะเริม่ ตัง้ แต การ รณรงคประซาสัมพันธใหประชาชนที่อาศัยอยูใน พื้นที่รอบ ปาไมใหจุดไฟเผาหญา เผาไร ในทุกกรณี การสรางการมีสวน รวมของประชาชน ในการเฝาระวังการ เกิดไฟฟา การจัดตั้ง อาสาสมัครดับไฟปาประจําหมูบาน หากเกิดไฟปา ประชาชน จะแจงใหกํานัน / ผูใหญบาน นายอําเภอ และเขาดับไฟปา ทันที นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากอําเภอ หนวยเฉพาะ กิจ ทัพพระยาเสือ กองพลพัฒนาที่ 1 กรมการทหารชาง ตชด. 137 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จัดกําลังเจาหนาทีล่ าด

ตระเวนเผาระวังพืน้ ทีมใี หเกิดไฟปาอีกทางหนึง่ การจัดทําแนว กันไฟไวลวงหนา ตลอดจนการเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เพื่อ ใชในการปองกันและดับไฟปา สวนมาตรการระยะยาว จะเนนรณรงคไมเผา การ สรางการมีสวนรวมซองประชาชนในการ เฝาระวังพื้นที่ สราง กลุมอาสาสมัครอยางตอเนื่อง และการปลูกปา พื้นฟูสภาพปา ลําหรับสถานการณไฟปาในปนี้ พบวายังคงเกิดไฟปามาตั้งแต เดือนกุมภาพันธ จนถึง ปจจุบนั แตสถานการณไมรนุ แรง ไมเกิด ไฟปาในลักษณะวงกวางจนควบคุมไมได การเกิดไฟปาเปนวง แคบ และเมื่อเกิดไฟปา กําลังจากประชาซน กํานัน / ผูใหญ บาน และอาสาสมัคร รวมกับนายอําเภอ กําลัง เจาหนาที่สมา ชิกิ กองอาสารักษาดินแดน และหนวยดับไฟปา ตลอดจนกําลัง จากฝายทหาร ตํารวจ จะเชาไป ดับไฟฟาในทันที เปนผลให สามารถควบคุมพืน้ ทีไ่ ฟปาใหอยูใ นวงแคบ และไมลกุ ลามขยาย ไปจนควบคุมไมได ตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม เกิด ไฟฟาในพื้นที ๓ อําเภอ(สวนผึ้ง บานคา ปากทอ) รวม ๑๑๖ ครั้ง รวมพื้นที่ประมาณ 545 ไร ซึ่งสวนใหญดับไดทั้งหมด สาเหตุการเกิดไฟฟา มักเกิดจากความแหงแลงของ พื้นที่ การจุดไฟเผาไรจนลามไปติดปา ตลอดจนมีการแอบเผา ปาเพื่อเอาที่ดินมาใชเพื่อการเกษตรหรือธุรกิจอื่น จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ ข า วมาตรการป อ งกั น ดั บ ไฟ ปาและหมอกควันของจังหวัดราชบุรี เพื่อ ประชาชน และ สื่อมวลชนทุกแขนง ไดกรุณาทราบและประชาสัมพันธผานสื่ือ สาธารณะใหไดรับทราบทั่วกัน

Á.ÃÒªÀÑ®¨ÍÁºÖ§à»´ÃÑéÇ¡ÃЪѺÁÔµÃ

ความสามัคคีในหมูคณะเดียวกันและระหวางหนวยงาน ตลอดจน เปนการประชาสัมพันธองคกรและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตําบลจอมบึง โดยมีหนวยงานเขารวมแขงขัน จํานวน 4 ทีม ประกอบดวย ทีมปากโอง (ผูพิพากษา ศาล อัยการ ทนายความ จังหวัดราชบุร)ี ทีมสถานีตาํ รวจภูธรจอมบึง ทีมเทศบาล ตําบลจอมบึง และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และมี งานเลี้ยงสังสรรคพรอมมอบถวยรางวัล ณ หองประชุมราชพฤกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

¿ØµºÍÅÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊÕèàÊŒÒ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ า นจอมบึง จัดโครงการฟุตบอล สานสัมพันธสี่เสาเพื่อสานความสัมพันธระหวางหนวยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และหนวยงานภายนอก เพื่อ ใหมีความสัมพันธอันดีตอกัน และเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของ บุคลากร โดยสงเสริมใหมีการออกกําลังกายและ เพื่อความรัก

มินฟิ ตุ บอลคัพ : นายสมนึก จินดาทรัพย กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัดเปนประธานเปดการแขงขน “โรงไฟฟาราชบุรี Mini Football CUP 2013 ครั้งที่ 4 ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 ณ สวนนวราชบุรีรมย โรงไฟฟาราชบุรี โดยมีผูเขารวมแขงขันรวม 9 ตําบล

นวดตอกเสน : นายสมนึก จินดาทรัพย กรรมการผูจ ดั การ บริษทั

ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด รวมแสดงความยินดี กับ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน และเจาหนาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ รอบโรงไฟฟาราชบุรี ทีส่ อบผานการ อบรม การนวดตอกเสนเพือ่ สุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สืบสานประเพณี : กูต ระกูล วองกุศลกิจ นายกเทศมนตรี ต.กรับใหญ พรอมดวย สิรภัทร วองกุศลกิจ รองประธาน อปพร.จ.ราชบุรี จัดพิธที าํ บุญ เลีย้ งพระ สรงนํา พระ และรดนํา ดําหัวขอพรผูส งู อายุ เนือ่ งในวันสงกรานต โดยมี กฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี และภริยา, รุจน ประทีป ธรรมรพีภทั ร นอภ.บานโปง , ธัมมสญ ั ญ อุน เอิบ ประธานอปพร. จ. ราชบุรี และคณะรวมพิธี ณ บานพัก ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี

รดนํา ขอพร :

ศมานันท เหลาวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมือง ราชบุรี พรอมคณะผูบริหาร สมาชิกฯ รวมรดนําขอพร ชนมชื่น บุญญา นุสาสน ผวจ.ราชบุรี และคุณสายฝน บุญญานุสาสน นายกเหลากาชาด จังหวัดราชบุรี เนื่องในวันสงกรานต ณ จวนผูวาราชการจ.ราชบุร.ี

สืบสานวัฒนธรรมไทย : ดร.ศุกรใจ เจริญสุข ผอ.วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จั ก รี รั ช ลาดบั ว ขาว พร อ มด ว ย ด.ต.สิ น ชั ย สุวรรณพฤกษ นายกเทศมนตรีต.เบิกไพรรวมงานประเพณีสงกรานตกับ ผูสูงอายุ ต.เบิกไพร ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วพบ.จกรีรัช ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี.

รดนํา ขอพร :

สืบสานวัฒนธรรมไทย :

ตรวจเยี่ยม : พล.ต.ธนดล สุรารักษ นายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผู

ตรวจเยี่ยม : พล.ต.ธนดล สุรารักษ ผูบัญชาการกองพลทหารชาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒนพลเมือง ณ ศูนยวิวัฒนพลเมืองกรม การทหารชาง กองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ

คณะตํารวจ สภ.บานโปง จ.ราชบุรี รวมรดนํา ขอพร พ.ต.อ.อิทธพล ชลายนเดชะ ผกก.สภ.บานโปง และภริยา เนื่องในวันสงกรานต ณ บานพักผูกํากับการหลังสภ.บานโปง

วาราชการจังหวัดราชบุรี เปนประธานในการแถลงขาวสรุปผลการปฏิบัติ งาน และปดศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง เทศกาลสงกรานต ป 2556 ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ รวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2556 โดย บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมดําเนิน การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยปฏิบัติการเขมขนในชวง 7 วันอันตราย ระหวางวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 สรุปสถิติการเกิด อุบัติเหตุตั้งแตวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 จังหวัดราชบุรีเกิดอุบัติเหตุ 59 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 60 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับชวง เทศกาลสงกรานตป 2555 อุบัติเหตุเกิดลดลง 12 ครั้ง ผูบาดเจ็บลดลง 13 คน แตผูเสียชีวิต 4 รายเทากัน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจาก มอเตอรไซคไมปลอดภัย รองลงมา คือ เมาสุรา และตัดหนากระชัน้ ชิด รถที่ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ มอเตอรไซค เกิดบนถนน อบต./หมูบาน มาก และ ชวงอายุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ อายุตํากวา 20 ป โดย นายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ไดกลาวสรุป การดําเนินการครั้งตอไปวา จะตองเนนเรื่องการแกปญหา วิศวกรรมจราจร จุดเสี่ยง จุดอันตราย การตรวจสอบสภาพรถ และการ ใชมาตรการทางกฎหมายอยางเขมขน.

รุจนประทีป ธรรมรพีภัทร นอภ. บานโปง และ ดร.ศุกรใจ เจริญสุข ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ลาดบัวขาว มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ สงบ ดาราวุฒิมา ปกรณ ในโอกาสไดรับโลเกียรติยศ ผูสูงอายุดีเดน ประจําป 2555 จาก สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูภถัมภ สมเด็จพระ ศรีนครินทรบรมราชชนนี.

ตรวจเยี่ยม : พ.อ.วัจนพัฒน เฟองฟู รองผูบัญชาการกองพลทหาร ชาง รวมพิธีวางพานพุมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหา จักรีบรมราชวงศ ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟาจุฬาโลกมหาราช บริเวณเชิงเขาแกนจันทน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผวู า ราชการจังหวัดราชบุรีเปนประธานในพิธี.


9

ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

ซื่อสัตย ยุติธรรม นําความเจริญ หนังสือพิมพตนไทย ฉบับ เดือนเมษายน 2556 เดินหนาตองรับปประชาคมอาเซียน 2558 เมืองกาญจนบา นเราจะเปนเมืองหนาดานเมืองทาทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของ ภาคตะวันตก จะเปนทาเรือขนสงสินคาจากหลายประเทศในอาเีย่ น ผานประเทศไทย โดยไมตอ งออมไกล การคมนาคม จะสะดวกหลาย เทาตัว จึงสําคัญอยางยิ่งคือ จังหวัดกาญจนบุรี ........เตรียมรับ ประชาคมอาเซียนป 2558 ชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ประกาศเสียง ดังฟงชัด จังหวัดกาญจนบุรี คือ เมืองสําคัญอยูใกลทะเลอันดามัน เมืองทวายประมาณ 200 กิโลเมตร จึงเปนจังหวัดสําคัญที่สุดใน การเปนจังหวัดที่เปนเมืองทาสินคาในกลุมประเทศอาเซียนตอง ผานดานนี้ คนกาญจนบุรี ตื่นตัวเรื่องภาษา แมผูอํานวยการศูนย การเรียนรูนอกระบบหรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จับมือ ชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปดสอน ภาษาเพื่อการตอนรับประเทศกลุมอาเซียน ถือวาเขาทางจริงใน การตองรับ........เทศบาลบอพลอย โดยการนําของนายชัย เชษฐ พัฒนะพิชัย นายกหนําและคณะจัดงานสงกรานตที่ศูนย โอทอป มีขบวนแหนางสงกรานต จัดรดนํา ขอพรผูสูงอายุทั้ง 11 ชุมชนกวา 200คน มีอาหารเลี้ยงมีดนตรีรําวงยอนยุค สนุกเต็ม ที่ ........สวนนายธงชัย อินทรประเสริฐ นายกอบต.หนองกุม และคณะ อบต.หนองกุม นําผูสูงอายุ 16 หมูบาน รอยกวาชีวิต เที่ยววัดไหวพระ นาชื่นใจครับทานนายกฯ........อีกขาว อีก ไมนานชาวตําบลหนองกุม ก็จะไดรับการบริการ จากการที่ทาน ไปติดตอราชการที่อาคารหลังไหมที่กําลังปรับพื้นที่สําหรับการ กอสราง..เมื่อสรางเสร็จแลว ไมแนนะครับ อาคารนี้อาจเปนอาคาร สํานักงานเทศบาลก็ได ติดตามกันตอไปครับ..ชาวเทศบาลหนองรี จัดงานเทศกาลสงกรานตปนี้อยางยิ่งใหญ โดยเฉพาะ คืนสุดทาย 18 เมษายน ออดโฟรเอส เต็มวง ที่นายกตายทําสัญญาจองขามป เพือ่ ชาวหนองรีไดฉลองปใหมไทย สมใจนายกตายนะครับ........ สงกรานตและงานแหปราสาทผึง้ ประเพณีพนี่ อ งชาวลาวเวียงจันทร ที่อยูหนองปรือ จัดมาเปนเวลา กวา 100 ป ปนี้ นายอําเภอ วุฒิ กร สุขีนัย เปนประธานอํานวยการ นายกมนตรี อินนา เทศบาล หนองปรือ ผูสนับสนุนหลัก ใหการตอนรับ นายสุริยันต กาญจน ศิลป รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ไดเดินทางมาเพื่อวาง ศิลาฤกษอาคารหลวงพอดํา พระพุทธรูปโบราณอันศักดิ์สิทธิคูบาน คูเมืองชาวหนองปรือ และเปนประธาน เปดงานแหปราสาทผึ้ง งานนี้ เปนงานที่สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอยางแทจริงมี การแตงกายของชนเผาใหดูกัน เชน ชาวไททรงดํา(โซง) พรอมดวย การแสดงวัฒนธรรมประเพณี การตอสูปองกันตัว ของพี่นองชาว

ทําบุญอายุ 87 ป : นายณัฐพล วิเชียรเพริศ

ผูตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย อดีตผูว า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธาน งานทําบุญอายุ 87 ป พระครูอดุลพิริยานุวัตร หลวงพอชุบ เกจิดัง แหง อ.ไทรโยค รวมสรงนําหลวงพอ ในงานพระสังฆาธิการในเขต เขารวมงานพรอมศิษยานุศิษย ชาวบานมากมาย ณ วัดวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ต.ทามวง จ.กาญจนบุรี มอบ โลใหครูจันทนา เกตุสุวรรณ ในฐานะผูสอนยาวนานกวา 20 ปขึ้นไป ที่บริเวณงานทามวง

รดนํา ดําหัว : นายอนันต ไชยศักดิ์ นายอําเภอดอนเจดียจังหวัด

สวดพระอภิธรรม : ชัยสิทธิ์ กิจธนากําจร นายกสโมสรไลออนส

ท า ม ว ง ประธานพิ ธี ส วดพระอภิ ธ รรมศพ มานพ สบายยิ่ ง มี พ.อ.จํารูญ สุนทรเกตุ, รัตน กาญจนภิญพงศ, วิกูล ยุบลบัณฑิต กุ ล , ผญ.ยรรยง กาญจชู โ ต, เขี ย ว เบญพาด และสมาชิ ก ฯ ครอบครัว ใหการตอนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนอํานวยวิทย อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี.

มอญจากอําเภอทองผาภูมิ มารวมดวย..และงานนี้ตองชมประธาน สภาวัฒนธรรมอําเภอหนองปรือ กํานันวัลลภ รูปขําดี และคณะ กรรมการ ที่รวมดวยชวยกันสงเสริมงานวัฒนธรรม สวนที่มีกําลังใจ และรวมสรางพลังชุมชนใหเขมเข็ง ตองยกใหคนนีเ้ ลยครับงานสังคม งานชุมชนทุกกลุม งานบอกไมหมด นอยชวยไดนอ ยทีว่ า นีช้ อื่ จริงชือ่ จิราวรรณ อินทรกุล เวลานี้มีตําแหนงเปน ประธาน อป.มช อําเภอ หนองปรือรุน ป 55 ชื่นใจครับคนรักถิ่นและวัฒนธรรมประจําถิ่น.. ปหนาบอกวาจะทําใหมากขึ้น จะมีพี่นองชนเผาตางๆ ในเขต หนอง ปรือมารวมงานมากกวาปนี้........ขอแสดงความยินดีกับคุณพอ ของพระเพราะลูกชายบวชเปนพระไปแลว คุณจัดใหอยางยิ่งใหญ เพราะเปนคนมีนาํ  ใจตอชุมชน จึงมีผคู นมากมายหลายอาชีพมารวม งาน รองหนุยเผด็จ เชื้อทอง รองนายก อบต.บอพลอยเจาภาพ(คุณ

คณะกรรมการใหม : เจริญ ปยะกิจการ ประธานกรรมการโรงเรียน สงกรานตปลอดภัย ตาย เปนศูนย : ชโลทิพย โลหะ ศิริ ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.กาญจนบุรี , ร.ต.อ.อดุลย สังขเงิน รอง สว.จร.สภ.ทามวง, สมศักดิ์ วิศิษฎธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุม ประพฤติทามวง, แสงชัย ใบสอาด รวมรณรงค “ดื่มแลวขับ ถูกจับ คุมประพฤติ” เครือขายยุติธรรมชุมชน ใหการตอนรับ ณ สี่แยก มูล นิธิมิราเคิลออฟไลฟ ทามวง

อยูทน : ผูบริหารโรงเรียนวิีรศิลป

ยูเฉียว เซียะเสี้ยว, จิว วารีทิพยขจร ผูรับใบอนุญาตฯ, อนุรักษ กังวีระนนท ผู จัดการ, รวมแนะนํา คณะกรรมการโรงเรียนยูเฉียวชุดใหม สมัยที่ 43 ป 25562558 และแนะนํา ไพศาล ชัยกิจตระกูล ผอ.รร.คนใหม, เมิ่งเสี่ย ครูใหญภาษา จีน ณ หองประชุมอาคาร 72 ป

สงกรานตบอพลอย : ชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศบาลตําบล บอพลอย พรอมคณะเทศบาล หมจีวรใหหลวงพอนิล วัดเขาวง บอพลอย เพือ่ เป็นสิรมิ งคลในวันขึน้ ปใหมไทย เมือ่ หลายวันกอน

ชงโคไนท 56 ป พีพ่ บนอง เสารที่ 30 มี.ค. 56 : วิรชั รัตนพันธ ผอ.โรงเรียนทามวงราษฎรบาํ รุง สะอาด ทัน่ เสง ผอ.กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.กาญจนบุรี และ พ.อ.(พิเศษ) สําเริง เกิดผล นายกสมาคมศิษยเกาทมร. ป 2552-54 รวมงาน.

สุพรรณบุรี พรอมคุณนาย ภรรยา ไดเดินทางมาหนาลานอนุสรณ ดอนเจดีย โดยมี นายไพโรจน พัฒนกุล นายกองคการบริหารสวน ตําบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี รดนํา ดําหัวกัน เนื่องในวันสงกรานต โดยมีเพื่อน รุนนอง ผูใตบังคับบัญชา รวม อวยพร.

พอของพระ)ขอบพระคุณทุกทานครับ........นายศรัณย จันทรดี นายอําเภอบอพลอย และหัวหนาสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ ผกก.สภ.บอพลอยและเจาหนาทีต่ าํ รวจ สภ.บอพลอย ขอขอบคุณพีน่ อ งประชาชน ชาวบอพลอยทีร่ ว มประเพณีสงกรานตป นี้ อยางสนุกสนานและปฎิบตั ติ ามทีไ่ ดแจงใหทราบทําใหไมมเี หตุการ รุนแรงเกิดขึ้น ทุกฝายดีใจครับ ........ คนที่มีไฟในการพัฒนา.. ถึงแมวาใกลถึงกําหนดเกษียณอายุในการรับราชการ ผอ.ดร.ธวัธ ชัย พิกุลแกว ผอ.พื้นที่การศึกษา การประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 รับปากเขารวมเวทีการเมืองระดับชาติ เปนที่เรียบรอยมีเลือกตั้ง เมือ่ ไร ก็จะมีชอื่ ดร.ธวัธชัย พิกลุ แกว ในระบบรายชือ่ เมือ่ นัน้ เอาใจ ชวยลวงหนาครับทาน........ระวังงานใหญ องคการบริหารสวน ตําบลชองดานกลายเปนจุดเพงเล็งของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ในการเบิกจายในสิ่งที่ไมถูกตองหลายเรื่อง สิ่งไหนที่ไมสามารถ ตองชีแ้ จงใหชดั เจน คนเปนนายกคงไมรรู อ นรูห นาว เพราะมีนกั การ เมืองคอยหนุน อะไรก็ผานฉลุย ทานสมหวัง เซี่ยงฉิน รอบคอบไว หนอยก็ดีนะครับ ........ พงศธร ปอมสัมฤทธิ์ ขนสงจังหวัด กาญจนบุรี ยิ้มแกมปริ เมื่อผลการประมูลปายทะเบียนรถเกินเปาที่ กําหนดกวา 24 ลานบาท เพราะความสามารถของลูกนองทาน ใน การประชาสัมพันธและชักชวนใหมาประมูล จึงประสบความสําเร็จ เชนนี้ จรัญ รุงมณี นายกสมาคมสื่อทองถิ่นปรมมือดังๆ ใหอีกครั้ง ครับ ........ สงกรานตป 56 ในเขต อ.ไทรโยคหลายหนวยงาน ออกปฏิบัติหนาที่อยางดีเยี่ยม ฝายปกครอง นายอําเภอไทรโยค นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร สั่งการ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยอยูเวร บริการประชาชนเปนอยางดี สวนฝายปราบปรามของสภ.ไทรโยค โดย พ.ต.อ.บัณฑิต มวงสุขํา ออกดวยตัวเอง พรอมเจาหนาที่ เลน เอาพวกขีเ้ มาตามถนนขยาดไปตามๆกัน ผลงานดีขนึ้ ตามลําดับ ตอง ชมกันหนอย ........ปใหมไทย ป 56 อากาศรอน มากกวาที่คิด สวนที่ อ.ไทรโยครอนถึง 42 องศา ทุกคนไดแตบนและก็บนวารอน กัน แตเคยคิดกันบางไหมวาทําไมโลกรอน ก็ขอใหหยุดเถอะ นึกถึง คาของปาไมและสิ่งแวดลอม บาง โลกก็จะอยูกับมนุษยไดอีกนาน ........ ทีมขาวฅนไทย อ.ไทรโยค ขอไวอาลัยแดครอบครัวของ ผูใหญ ละออ จี่อุน ที่ตองจากไปอยางไมมีวันกลับ ดวยโรคภัย อัน คุณงามความดีทที่ าํ ไว ทุกคนยังจําไดเสมอ ขอไวอาลัยทีเ่ สียผูใ หญที่ มีวิสัยทัศนที่ดีไป ........ ผูสื่อขาวฅนไทยไดไปชมฟุตบอลระดับ หมูบานไดจัดขึ้นในชวงวันสงกรานตที่ผานมา เห็นระบบจัดการดี มาก โดย ผอ.เริงฤทธิ์ ดีสวาท และคณะกรรมการหมูบานหมู 4 พุ องกะ มีนกั กีฬาตัง้ แตเยาวชนขึน้ ไป จัดเปนหมูค ณะ รวมการแขงขัน กันอยางมากและมีระเบียบดีมาก เลนเอารายการใหญๆ อายเลยที เดียว ........กีฬาพื้นบานของคนไทย กําลังหายไปทุกขณะ ได ไปเห็น อบต.สําราญ แกวออน นําเด็กๆ รุนหลังใหมาเลนลูกชวง มอญซอนผา เห็นแลวนาชมจริงๆ ที่ยิ่งเอาของที่กําลังจะสูญหาย มาใหเด็กรุนใหมไดเห็นกัน เห็นไดที่หมู 4 บานพุองกะ ต.ทาเสา

โลวเฮงหมง-ฮอนดา มอบเครื่องยนตใหกับโรงเรียนพนม ทวนชนูปถัมภ: คุณวรวุธ พงวิทยภานุ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั โลว

เฮงหมงมอเตอร’’ จํากัด เปนตัวแทนมอบเครือ่ งยนต ฮอนดา เวฟ 110 ไอ ใหกบั โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ อําเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี เพือ่ ใชในกิจกรรมแขงขัน รถประหยัดนํา มัน ในปตอ ไป ซึง่ กิจกรรมนีจ้ ดั แขงขัน ติดตอกันมาแลวเปนเวลากวา 10 ป โดยไดทําพิธีมอบที่โชวรูมฮอนดา บริษัท โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด สํานักงานใหญทาเรือ

ถายทอด : วาที่รอยตรี พิเชียน ลิมปหวังอยู นายอําเภอสามชุก

เปนประธานเปดงาน วันถายทอด เทคโนโลยีการผลิตขาวลูกผสม กขผ 1 ซึ่งเปนขาวสายพันธุไทย โดยมี นายศุภชัย แตงสุวรรณ ผู อํานวยการศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี กลาวรายงาน ณ แปลงนา ขาว นายประเสริฐ สําเภาทอง ม. 3 ต.หนองผักนาค อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี........ชมกันมานานแลว ชวงสงกรานต และปใหมไทย จุดบริการประชาชนที่มี อปพร. กํานัน ผูใหญบาน มาใหบริการที่ ต.ทาเสา จุดบานชองแคบ และหนาอบต.ทาเสา ขอ ชม รองสุรพงษ แสนยุติธรรม ไดอออกเยี่ยมถามทุกขสุขของอาสา สมัคร อยูตลอดเปนที่ปลื้มใจของอปพร ทาเสาทุกคน ทําดีถูกตอง ถูกใจ ตองชม........รับแจงดวนหลายครั้งตอหลายครั้งแลววามี กลุม นักการเมืองทองถิน่ บางคน รวมกลุม พรอมอาวุธอยางดีสาํ หรับ ลาสัตว เขาไปลาสัตวใหญ ในเขต ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค หลายครัง้ แลว แตเจาหนาทีข่ องดานปาไม ปลอยเขาไปไดอยางไร แลวลาสัตว ไดปลอยออกมาไดอยางไร ตองฝากหนวยงานที่รบั ผิดชอบทานบาง ผูแจงเห็นความเคลื่อนไหวตลอด แตไมกลาจางเจาหนาที่โดยตรง สัตวปา และปาไมเหลือนอยเต็มที่แลว หยุดกันไดหรือยังมนุษยโลก ผูนาสงสาร....

ผูวามอบโล :

ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบโลประกาศ เกียรติคุณใหกับขาราชการพลเรือนดีเดนระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2555 ในการประชุมหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอ ประจําเดือนมีนาคม 2556

มอบตู ย า:

นางนงรั ก คู ห ากาญจน รองน.พ.สาธารณสุ ข จ.กาญจนบุรี รวมงานเปดราน Boots สาขาโรบินสันกาญจนบุรี และ รับมอบตูยาสามัญประจําบาน จํานวน ๑๐ ตู เพื่อนําใชประโยชนใน งานสาธารณสุขตอไป เมื่อเร็วๆ นี้


10

ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

ÃÒªºØÃըѴâ¤Ã§¡ÒÃó礏»‡Í§¡Ñ¹

ÊÒ¸ÒÃÀÑÂáÅÐÀÒÇÐÇԡĵ

§Ò¹»´·Í§ÃÙ»ËÅ‹ÍËÅǧ¾‹ÍÇѴ㵌 พระราชวิสุทธิเมธี รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจาอาวาส วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ไดจดั งานปดทองรูปหลอหลวงพอวัดใต ระหวาง วันที่ 4-6 เมษายน ของทุกป พรอมทั้งไดจัดใหมีการเทศนมหาชาติ จํานวน 15 กันฑ โดยมี นายสุริยันต กาญจนศิลป รองผูวาราชการ จังหวัดกาญจนบุรี พรอมดวย พลเอกสมชาย วิษณุวงศ สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรเขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ เปรม ประยูร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนเขารวมพิธี รวมเปนเจาภาพในแตละ กัณฑ จนครบ 15 กัณฑ เพือ่ เปนสิรมิ งคลแกชาวจังหวัดกาญจนบุรี

ถวายสักการะ : นางนงรัก คูหากาญจน รองนายแพทยสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ถวายพานพุมสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา อยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา(รัชกาลที่ ๓) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาท สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ณ พระบรมราชานุ สาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อเร็วๆ นี้

นายปตธุ รรม ฐิตมิ นตรี รองผูว า ราชการจังหวัดราชบุรี เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา “โครงการประชาสัมพันธ และรณรงคปองกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต”ณ โรงแรม เวสเทิรนแกรนด อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี ซึ่งสํานักงาน ประชาสัมพันธจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและขยายเครือขาย ประซาสัมพันธ เพื่อใหการเผย แพรขอมูลขาวสารการเฝาระวังภัย การเตรียมการรับมือใน กรณีเกิด ภัยพิบัติ ผานชองทางตางๆทั้งสื่อสารมวลซน และ สื่อบุคคล ไปสูประชาชนไดอยางกวางขวาง เพื่อลดความสูญ เสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุดตอไป การจัดสัมมนาในครั้งนี้ สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดราชบุรี ไดเชิญวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ ดร.สมิทธ ธรรม สโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

พระรอดลําพูน

ÊÌҧ¾Ãоط¸àÁµµÒ»ÃЪÒä·ÂÏ ã¹¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Ù»¶ÑÁÀ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ นายชัยวัฒน ลิมปวรรณะ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธานการประชุมติดตามความคืบหนาในการดําเนินงาน โครงการกอสรางพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐ อนุสรณ ในพระบรมราชินูปถัมภ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม ราชินีนาถ โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยรวมกับ จังหวัดกาญจนบุรี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีจิตศรัทธา ดําเนินโครงการกอสรางพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ ในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดทิพยสุคนธาราม บานโปงสวรรค หมูที่ 13 ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ เปนศูนย รวมของพุทธศาสนิกชน เปนอนุสรณแดพระพุทธรูปแหงบามิยนั รวม ทัง้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาส พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป 2557.

มาบรรยายในหัวขอ “สถานการณภัยพิบัติปจจุบันและ อนาคต” รวมทั้งจัดเสวนา ในหัวขอ“คนราชบุรีรูทันพิบัติ ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย” โดยเชิญวิทยากรจาก หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมาใหความรูไ ดแก นักวิทยาศาสตรจาก สํานักงาน,ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี นัก วิซาการสิ่งแวดลอมจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 โดยมี ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย อาสาสมัครประชาสัมพันธ ประจําหมูบ า นและชุมซน เครือขายประชาสัมพันธสอื่ มวลชน ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ จํานวน 70 คน การจัดสัมมนาดังกลาว จะทําใหประชาชนไดรับ ทราบแนวทางการเตรียมความพรอมของตนเองเบื้องตน และสามารถนําไปปรับใชในชีวติ ประจําวันไดจริง หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สือ่ มวลซน สถานศึกษา รับทราบแนวทาง ในการเตรียมความพรอม เพื่อเตรียมการลวงหนากรณีเกิด เหตุหรือสถานการณรายแรง และสามารถนําไปปฏิบัติจริง เพื่อปองกันภัยในระยะเริ่มตนได.

วันจักรี : นายสุรยิ นั ต กาญจนศิลป รองผูว า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธานในงานพิธเี นือ่ งในวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศและวันพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยมีขาราชการ หนวย งานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เขารวม พิธีเปนจํานวนมาก

สมาคมสื่อท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับดารา นักร้อง นักแสดง ตลก ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคี...

วั ด จรเขเผื อ ก ้ ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ชมฟรี ตลอดงาน

วันที่ 12 พ.ค. 2556 เวลา 16.00 น.เปนตนไป ชมดนตรี นักรอง ตลก เต็มเวที อยาลืม ! ไปทอดผาปารวมกันนะครับ!!!!

¼¹Ö¡¡íÒÅѧ¨Ñ´»ÃЪØÁÇÔªÒ¡ÒÃ

“·ÃѾÂÒ¡Ãä·Â:¹íÒÊÔ觴էÒÁÊÙ‹µÒâÅ¡” โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมกับ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟา ฝา ยผลิตแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ศรีสวัสดิ์ ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากร ไทย:นําสิ่งดีงามสูตาโลก” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปนเสด็จเปนองคประธานพิธีเปดใน เดือนธันวาคม 2556 นี้ โดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชน ทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีการเผยแพรผล การปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยมีหนวย งาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาตางๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ และเพื่อใหเขาใจความหลากหลายแหงศักยภาพของทรัพยากรไทย ณ เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี.

ขอใหพี่นองชาวตําบลจรเขเผือก มีความสุข สมหวัง และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ดวยความปรารถนาดี ผูบริหาร สภาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจาง และคณะกรรมการวัฒนธรรม ตําบลจรเขเผือก

• ตอจากหนา 1

ภูมิภาคแหงประเทศไทย ตั้งแตป 2534 มอบใหวัดเหนือจําหนาย รายไดสมทบสรางหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช องคปจจุบัน มีจํานวนจํากัด องคละ 99 บาทเทานั้น นายจรั ญ รุ ง มณี ที่ ป รึ ก ษาและอดี ต นายกสมาคมนั ก หนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย เผยวา การสรางหอพระ ประวัติสมเด็จพระสังฆราชนั้น ใกลเสร็จสมบูรณแลว นาจะมีการ ทําพิธีเปดไดภายในป 2556 นี้ ซึ่งตรงกับที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก พระชมมายุครบ 100 พรรษาพอดี ซึง่ พระองคทา น เปนชาวจังหวัดกาญจนบุรี โดยกําเนิด จุดที่สรางหอพระประวัติของพระองคทานคือบริเวณเกาะหนาวัด เทวสังฆาราม(วัดเหนือ) ที่พระองคทานทรงบรรพชา หางจากบาน ที่ประสูติไมถึง 500 เมตรเทานั้น สําหรับพระรอดลําพูนที่สรางขึ้น เมื่อป 2524 โดย สมาคมนักหนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย สรางขึ้นจากวัดที่สรางพระรอดลําพูนตนตํารับ โดยใชเศษพระเกา กระเบือ้ งเกาของพระอุโบสถนํามารวมกับมวลสารตางๆ มีการปลุก เสกจากเกจิอาจารยชื่อดังของภาคเหนือ ในการปลุกเสกครั้งแรก สวนครัง้ ที่ 2 ทําพิธขี นึ้ กลางลานองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม โดยมีเกจิอาจารยชื่อดัง เชน หลวงพอเปล, หลวงพอพูล, หลวงพอ เตา, หลวงพออุตตะมะ, หลวงพอลําไย เปนตน ซึ่งปจจุบันหาไมได แลว ทางสมาคมฯ จึงจัดเขามาใหทางวัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) ที่ จัดสรางหอพระประวัติขึ้น โดยนํามาใหเชาบูชา องคและ 99 บาท มีจาํ นวนจํากัด สวนหนึง่ นํารายไดรว มสมทบกอสรางหอพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทานที่ยังไมมีพระรอด ลําพูนรุน นี้ ควรรีบหนอย เพราะมีจาํ นวนจํากัด เชาบูชาไดแหงเดียว ทีว่ ดั เทวสังฆาราม(วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แหงเดียวเทานัน้


11

ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

ผวจ.กาญจน์มอบโล่ • ตอจากหนา 1 ป 2556. นายชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจ.กาญจนบุรี เปนประธานมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับขาราชการ พลเรือนดีเดนระดับจ.กาญจนบุรี ประจําป 2555 โดย มี นายพิชิต บุญรอด หัวหนาสนง.จ.กาญจนบุรี กลาว รายงานวัตถุประสงคและรายชื่อของผูไดรับการคัดเลือก ในระดับจังหวัด จํานวน 20 ราย ในวันที่ 1 เมษายนของทุกป รัฐบาลไดกําหนด ใหเปนวันขาราชการพลเรือน เพือ่ ใหทกุ คนไดตระหนักถึง ความสําคัญ ทัง้ เกียรติภมู ิ ศักดิศ์ รี รวมทัง้ มีโอกาสไดรว ม กิจกรรม แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทัศนคติเพือ่ สรางสรรค พัฒนาสัมพันธ พรอมทั้งเปนการเผยแพรผลงานและ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และ ยกย อ งข า ราชการพลเรื อ น ลูกจาง ที่มีผลงานดีเดนในสวนราชการ ทั้งในระดับสวน กลางและระดับภูมิภาคในแตละจังหวัดทั่วประเทศ ใน สวนของจ.กาญจนบุรีไดมอบเกียรติบัตรแกขาราชการที่ ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนประจํา ป 2555 ระดับจังหวัด จํานวน 20 ราย ไดแก นายไพริ นทร ศรีวพิ ฒ ั น ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายวันชัย ราคา รองผอ.รร.พนมทวนพิทยาคม สพม.กาญจนบุรี เขต 8 , นางอาลัย พรหมชนะ ผอ.รร. หนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เขต 8, นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผอ.รร.บานตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2, นายศุภากร เมฆขยาย ผอ.รร.บานหวย กบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3,น.ส.พรทิพย แสนเมืองชิน นัก จัดการงานทั่วไปชํานาญการ สนง.เกษตรและสหกรณจ. กาญจนบุรี, นายนิพนต บุญเพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี, นายสมโภช บุญวัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณ สุขจ.กาญจนบุร,ี นายจักรพงศ ตันติวงศโกวิท นักวิชาการ สาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี, นางสาวทองมั่น เนียมหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี, นายรังรอง งามศิริ อาจาร ยม.ราชภัฏกาญจนบุรี, นายรัชชสิทธิ์ ทิพยาลัย ผอ.รร.ดิ ศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสุทธิ กลํารักษ รองผู อํานวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 4, นายรําลึก สนพราย ผอ.รร.บานชองดาน สพป.กาญจนบุรี เขต 4, นายปริวชิ ญ ไชยประเสริฐ รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4, นางนิศรา ศรีอุน ศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชํานาญการพิเศษ สถาบันการ อาชีวศึกษาภาคกลาง 4, นายไพรวัลย คันศรี นักวิชาการ สงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตร จ.กาญจนบุร,ี นางพชรวรรณ ชํานิถาวรกุล นักกายภาพบําบัดปฏิบตั กิ าร สนง.สาธารณสุขจ.กาญจนบุร,ี น.ส.วันจันทร เซีย่ งวอง นัก จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.สงเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจ.กาญจนบุรี,นายพระ ไพร ทองปลอด ชางไม ระดับ 2 สพม.กาญจนบุรี เขต 8 สวนในระดับประเทศ จ.กาญจนบุรไี ดรบั คัดเลือกจํานวน 4 ราย ดังนี้ นายอภิชาต รอดสม นายแพทยสาธารณสุข จ.กาญจนบุร,ี นายณรินทร ชํานาญดู ผอ.รร. กาญจนานุ เคราะห, ร.ต.ต. อเนก คําภิมูล ครู(สบ1)กองกํากับการ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และนายสยาม บัวทอง ผูชวยชางทั่วไป สนง.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี ซึ่งเขารับ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคํา) และหนังสือ ที่ระลึกขาราชการดีเดนจาก นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี.

ศาลปกครองคุยสื่อ

• ตอจากหนา 1

จ.สุพรรณบุรี ที่หองประชุมโรงแรมศรีอูทองแกรนด อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.หัสวุฒิ วิฑติ วิรยิ กุล ประธานศาล ปกครองสูงสุด พรอมดวยคณะผูบ ริหารศาลปกครองและ สํานักงานศาลปกครอง ซึ่งประกอบไปดวย นายดําริห สุ ตะตมีย อธิบดีศาลปกครองกลาง นายไพโรจน มินเด็น โฆษกศาลปกครอง และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ไดเดินทางมารวม พบปะ เสวนากับสือ่ มวลชนทุกแขนงในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง เพื่อใหสื่อมวลสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูไปยังประชาชน ใหมีความรูความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง และตระหนักรูถึงความ สําคัญและความจําเปนของกระบวนการตรวจสอบ การ ใชอาํ นาจทางปกครองของรัฐโดยศาล รวมทัง้ การปกปอง สิทธิเสรีภาพมิใหถูกลวงละเมิดโดยหนวยงานของรัฐหรือ เจาหนาที่ของรัฐ อันจะสงผลใหเกิดบรรทัดฐานและการ ปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี อนึ่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด กลาวถึงทิศทาง และนโยบายการทํางานของศาลปกครองวา เพื่อให ศาลปกครองอํานวยความยุติธรรมเกี่ยวกับขอพิพาททาง ปกครองและคุม ครองสิทธิเสริภาพของประชาชนและการ ดําเนินงานของรัฐ เพื่อประโยชนสาธารณะอยางสมดุล ดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ทุกภาคสวนในสังคมมี ความเชือ่ มัน่ และยอมรับในคําพิพากษาและคําสัง่ ของศาล ปกครอง การบริหารงานในชวงตอไปของศาลปกครอง ไมเพียงแตจะตองยกระดับมาตรฐานการทํางาน เพือ่ ทําให ศาลปกครองเปนองคกรแหงความเชื่อมั่น แตจะทําให ศาลปกครองเปนทีย่ อมรับและเปดกวางสูส าธารณะ โดย จะกาวสูมิติใหม ที่เนนการรับฟงความคิดเห็นของบุคคล ภายนอก คือประชาชนใหมากขึ้น เพื่อนํามาประกอบ แนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การทํ า งานของศาล ปกครองใหดียิ่งขึ้นไปอีก จึงไดประกาศใหปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนปแหงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ประชาชนและการสือ่ สารสาธารณะ เพือ่ สนองตอบความ เชื่อมั่นและความคาดหวังของสังคม ที่อยากใหศาล ปกครองเปนที่พึ่ง เพื่อเยียวยาความเดือดรอน

นอกจากนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุด ไดเปดเผยถึง สถิตคิ ดีปกครองวา นับตัง้ แตเปดทําการศาลปกครองเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544 เปนตนมามีปริมาณคดีรับเขา สูการพิจารณาทั้งสิ้น จํานวน 81,873 คดี พิจารณาแลว เสร็จจํานวน 64,320 คดี คิดเปนรอยละประมาณ ๗๙และ มีคดีทอี่ ยูร ะหวางการพิจารณาจํานวน 17,553 คดี คิดเปน รอยละประมาณ 21 ของคดีรับเขาทั้งหมด ขอมูล ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กอ.รมน.สุพรรณบุรี

• ตอจากหนา 1

พล ตรี สิทธิ ปยะสนธิ รองผูอํานวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เปดเผยกับศูนย ขาวสุพรรณบุรีวา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูอํานวยการ รักษาความมั่นคงภายในจ.สุพรรณบุรี ไดออกคําสั่งกอง อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด แตงตั้งคณะ กรรมการที่ปรึกษากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาย ในจ.สุพรรณบุรี เพือ่ ใหการปฏิบตั ริ าชการของกองอํานวย การรักษาความมั่นคงภายในจ.สุพรรณบุรี ดําเนินไปดวย ความเรียบรอย สมความมุงหมายของทางราชการ และ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 14 จึงแตง ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองอํานวยการรักษาความ มั่นคงภายในจ.สุพรรณบุรี จํานวน 13 คน ดังนี้ นาย ประดิษฐ บุญตันตราภิวฒ ั น , พ.ต.อ.เรืองรอง ศรีสวุ รรณ, ดร.ชาญชัย ทิพเนตร, พล.ต.เสนห ลี้นิยม, พลตรีบุญเลิศ แจงนพรัตน, นายพชร ปราบใหญ สื่อมวลชนดานวิทยุ โทรทัศน, นายอุทัย ธนานนท นักธุรกิจ,นายดํารงกิตต บุญสงวนศรีนายกเทศมนตรีต.ตนครามนายภูษติ เจริญสุข หัวหนาศูนยขาวสุพรรณบุรี, นายประสาน เรืองสุขอุดม นักธุรกิจ,นายมนัสทพงษ หวยหงษทอง นายกสมาคมโรงสี ขาว สุพรรณบุร,ี พ.ต.อ.สุรกฤษฎ มาลีสี ผกก. ๖ภ.อูท อง, นายศักดิ์ชัย จันทรใหมมูล, นายกเทศมนตรีต.บอกรุ ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการทีป่ รึกษากองอํานวยการ รักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี มีหนาทีใ่ นการ เสนอแนะการแกไขปญหา หรือการปองกันภัยที่อาจจะ เกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี รองขอ.

เปิดด่านถาวร

• ตอจากหนา 1

การเปดดานพรอมกัน พุนาํ รอนและพระเจดีย 3 องค ถนน ไปทวายใกลเสร็จสมบูรณ เตรียมนําสื่อทองถิ่นดูงานทา เทียบเรืออันดามัน เดือนก.ค.56 เปดดานแน นายชั ย วั ฒ น ลิ ม ป ว รรณธะ ผู ว า ราชกา รจ.กาญจนบุรี กลาวหลังแถลงขาวงานวันสงกรานตป 2556 เรื่องเปดดานถาวรพุนํารอนและพระเจดีย 3 องค โดยกลาววา ทางภาครัฐไดมีการเจรจากับขาราชการ ระดับผูบริหารของประเทศพมา แนวโนมในเรื่องการเปด ดานที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหวาง 2 ประเทศ ซึ่งปดมา นานหลายป ในปจจุบันการคมนาคมดีมาก ไมวาจะเปน ดานดานพระเจดีย 3 องคและบานพุนํารอน ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่มีพื้นที่ใกลเมืองหลวงมากที่สุด การกอสรางถนนจากเมืองทวายมาบานพุนํารอนใกล เสร็จสมบูรณ การเดินทางจึงสะดวกสบายขึ้น ทางดาน รัฐบาล นายกรัฐมนตรีไดรวมเจรจาในการเปดดานถาวร มีแนวโนมดี เพราะการคาขายระหวางประเทศระหวาง เมืองทวายกับ จ.กาญจนบุรี ระยะทางใกลที่สุด อีกทั้งยัง มีถนนทีท่ าํ การกอสรางใกลแลวเสร็จ จึงเปนสิง่ ทีส่ ามารถ เปดไดอยางแนนอน การเจรจาระหวางรัฐตอรัฐจึงเปนสิ่ง หนึง่ ทีท่ าํ ใหการเปดดานถาวรดานตะวันตก จ.กาญจนบุรี เปดไดเร็วยิง่ ขึน้ หลังจากปดดานมานานนับสิบป การเปด ดานครั้งนี้เปนการคาขายระหวางประเทศ เพื่อทําใหทาง จังหวัดทวายและเมาะละแมง ทางดานตะวันตกเจริญขึ้น ประเทศไทยไดประโยชนในการซื้อสินคาวัตถุดิบ อาหาร ทะเล สวนทางประเทศพมา ตองการซื้อสินคาไทย เชน เครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงสิ่งปลูกสราง อาหาร ยา พาหนะ เปนตน การเปดดานนาจะมีขึ้นภายในเดือน กรกฎาคม หรือเดือนสิงหาคม 2556 นี้ จึงเปนนิมิตหมาย อันดีของประเทศไทยกอนถึงป 2558 หรือหมายถึงความ เจริญของจ.กาญจนบุรีในอนาคตอันใกลนี้ นายชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูว า ราชการจังหวัด กาญจนบุรี พรอมดวย นายนพดล สระวาสี รองปลัด กระทรวงพาณิชย , นายกาศพล แกวประพาฬ รองผูวา ราชการจ.กาญจนบุรี,นายวรวิศว เมฆนพรัตน พาณิชย จ.กาญจนบุร,ี นายสรรเพชญ ศลิษฎอรรถกร ประธานสภา อุตสาหกรรมจ.กาญจนบุรี, นายธีรชัย ชุติมันต ประธาน หอการการคาจ.กาญจนบุรีและหนวยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ใหการตอนรับ MR.Khin Maung Aye ประธานหอการคาจังหวัดทวายและคณะหอการคา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทวาย ในการเดินทางมารวม งานการแสดงสินคาของผูป ระกอบการไทย และประชุมรับ ฟงความคิดเห็น โอกาส ศักยภาพ การยกระดับดานพุนํา รอนเปนจุดผานแดนถาวร พรอมทัง้ รวมลงนาม MOU การ ใหความรวมมือในดานเศรษฐกิจของภาคเอกชนระหวาง จังหวัดทวาย และจ.กาญจนบุรี สาธารณรัฐแหงสหภาพ พมา นายชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูว า ราชการจ.กาญจนบุรี กลาววา ในการจัดกิจกรรมแสดงสินคาและประชุมรับฟง ความคิดเห็น โอกาส ศักยภาพ การยกระดับพุนํารอน เปนจุดผานแดนถาวรในครั้งนี้ เปนโอกาสที่ดีที่ หนวยงานที่เกี่ยวของของทั้ง 2 ประเทศ มารวมหารือกัน เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจของจ.กาญจนบุรี ประเทศไทย และจ.ทวายของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา พรอมทั้ง เปนการเรงเปดดานถาวรใหทงั้ 2 ประเทศไดมกี ารคาขาย กันสะดวกยิ่งขึ้น ถือเปนโอกาสที่ดีทั้งของจ.กาญจนบุรี และจ.ทวาย ซึ่งนอกจากจะไดรวมมือกันในดานการคา แลว ยังวางแผนทีจ่ ะมีการแลกเปลีย่ นกันทัง้ ดานประเพณี วัฒนธรรม ดานการศึกษาและดานการสาธารณสุขอีกดวย

ทางดานนายสรรเพชญ ศลิษฎอรรถกร ประธานสภา อุตสาหกรรมจ.กาญจนบุรี กลาววา การจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้ ถือเปนประตูกาวแรกของความสําเร็จของระหวาง จ.กาญจนบุรีประเทศไทยและจ.ทวาย สาธารณรัฐแหง สหภาพพมา โดยกอนหนานีท้ างจ.กาญจนบุรนี าํ โดย นาย ชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจ.กาญจนบุรี ไดนํา คณะหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ คณะหอการคาและ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปยังจังหวัด ทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ในการรวมพบปะและ เรียนเชิญคณะหอการคาและสภาอุตสาหกรรม จ.ทวาย มายังจ.กาญจนบุรีอยางเปนทางการ เพื่อรวมงานแสดง สินคาทีจ่ ดั ขึน้ ในครัง้ นี้ เปนการสรางความสัมพันธในระบบ เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน ระหวาง 2 ประเทศ MR.Khin Maung Aye ประธานหอการคาจังหวัดทวาย กลาววา ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีและ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีสวน เกี่ยวของรวมกันผลักดันการเปดดานชายแดนพุนํารอน ใหเปนดานถาวรในระยะอันใกลนี้ ขอใหรวมกันผลักดัน โครงการดังกลาวใหสําเร็จ จะนํามาซึ่งประโยชนของ ระหวาง 2 ประเทศ.

รพ.ราชศุภมิตร

• ตอจากหนา 1

ที่หองประชุมโรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี นาย แพทยสุรวิทย คนสมบูรณ กรรมิการที่ปรึกษา และ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและสงเสริม การพัฒนาดานสาธารณสุข และคณะ เดินทางมาประชุม สั ญจรและศึ ก ษาโครงการตอกระจกและปญ หาผูปวย ตอกระจกในลุมแมโขงตอนลาง ในคณะกรรมาธิการการ สาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร นายแพทยสุรวิทย กลาววา การเดินทางมา ประชุมสัญจรเพือ่ ศึกษาปญหาตาบอดจากตอกระจก และ ปญหาการเขาถึงบริการของผูป ว ยตอกระจก ซึง่ สวนใหญ เปนผูสูงอายุ และอยูในชนบทที่หางไกล โดยปกติจะไม สามารถเขาถึงบริการไดโดยสะดวก อันเนือ่ งมาจากปญหา ความไมรู ความเชื่อที่ผิด และปญหาคาใชจายในการเดิน ทางไปรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย รวมทั้งไมมีบุตรหลานที่จะอํานวยความสะดวก จึงทําให คุณภาพชีวิตดานการมองเห็นของผูปวยเสื่อมลง สงผล ตอดานสุขภาพจิต ทําใหมีการซึมเศรา และรางกายทรุด โทรมลงได เพิ่มคุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ นายแพทยเมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการ โรงพยาบาลศุภมิตร ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบบริการที่เรียก วา ตัวแบบศุภมิตร โมเดล ไดมงุ เนนใหผปู ว ยตอกระจกใน ชนบท ซึง่ มีสทิ ธิตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดเขาถึง บริการอยางสะดวก มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และ เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตไดในทันที ซึ่งโรงพยาบาล ศุภมิตร ไดพฒ ั นาระบบบริการนีม้ าแลวเปนเวลาเกือบ ๑๐ ป ชวยใหผูปวยตอกระจกในจํานวน ๑๘ จังหวัด ไดรับ บริการไปแลว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเปนที่ยอมรับ ทัง้ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุน ชดเชยคาบริการทางการแพทย นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ ไดกลาวอีกวา มีความมุงหวังวาจะไดศึกษาตัวระบบและนําไปใชในการ จัดบริการใหกับผูปวยตอกระจกในพื้นที่อนุภูมิภาคลุม แมนําโขงตอนลางใน ๕ ประเทศ ไดแก ประเทศพมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและประเทศไทย ซึง่ ยังคงมีความ ตองการการบําบัดรักษาอีกจํานวนหลายลานคน.

หวัดนก2สายพันธ์

• ตอจากหนา 1

เนนการเฝาระวังผูปวยปอดบวมหลังจากกลับจากตาง ประเทศ รวมทั้งสัตวปกเลี้ยงตามบาน นกปา และนก ตามทุงที่ปวยตายผิดปกติในหมูบาน และยําโรงพยาบาล ทุกแหงเฝาระวัง ผูปวยปอดบวมรุนแรงทุกรายเปนกรณี พิเศษ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปก รวม ทั้งนกธรรมชาติ และใหปฏิบัติตัวกินรอน ชอนกลาง และ ลางมือ รายใดที่มีประวัติสัมผัสสัตวปกหรือสัมผัสผูปวย ปอดบวม และมีไขไอ ปวดเมื่อยตามรางกาย ขอใหพบ แพทยและแจงประวัติการสัมผัสสัตวปกดวย นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี เปดเผยวา จากกรณีมีรายงาน พบ ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสไขหวัดนก 2 สาย พันธุ ใน 3 ประเทศในเอเชีย คือพบผูต ดิ เชือ้ สายพันธุเ อช 7 เอ็น 9 ( H7N9) รายใหมที่ประเทศจีน เพิ่มขึ้นในรอบ สัปดาหทผี่ า นมาอีก 3 ราย ทําใหมจี าํ นวนผูต ดิ เชือ้ ทัง้ หมด 21 ราย เสียชีวิตแลว 6 ราย ใน 4 มณฑลคือ เซี่ยงไฮ อายฮุย เจอเจียง และเจียงจู และพบผูติดเชื้อไขหวัด นกสายพันธุ เอช 5 เอ็น 1 ( H5N1) ที่เวียดนาม 1 ราย เปนเด็กอายุ 4 ขวบ เมื่อสัปดาหที่ผานมาและที่กัมพูชา มีรายงานในป 2556 นี้ มีผูเสียชีวิตจากโรคไขหวัดนกสาย พันธุเอช 5 เอ็น 1 จํานวน 8 ราย ในจํานวนนี้เปนเด็ก 6 ราย นั้น แมวาประเทศไทยจะยังไมเคยพบผูติดเชื้อไข หวัดนกสายพันธุเอช 7 เอ็น 9 รวมทั้งไมพบผูปวยติดเชื้อ ไขหวัดนกสายพันธุเอช 5 เอ็น 1 ในประเทศ ติดตอกัน มาเกือบ 7 ป และไมพบการติดเชื้อในสัตวปกตั้งแต พ.ศ. 2551 เปนตนมา อยางไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขมี การประเมินสถานการณอยางตอเนื่อง และใหคําแนะนํา ในการเตรียมความพรอมรับมือกับการระบาดของโรคไข หวัดนกทั้ง 2 สายพันธุ รวมทั้งเนนมาตรการเฝาระวัง ใหมปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุม เพือ่ ใหสามารถตรวจจับการ ระบาดไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต ปนี้ซึ่งมีวันหยุดยาวติดตอกัน 5 วัน ประชาชนอาจจะมี การเดินทางไปเที่ยวที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ นพ.อภิชาติ กลาวถึงการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปองกันโรคไข หวัดนก “กินรอน ใชชอ นกลาง หมัน่ ลางมือ และหลีกเลีย่ ง การสัมผัสสัตวปกรวมทั้งนกตามธรรมชาติ” ขอใหรับ ประทานเนือ้ สัตวปก และไขทสี่ กุ แลว หลีกเลีย่ งการสัมผัส สัตวปกที่มีอาการปวยหรือตายโดยเฉพาะเด็กๆ หามนํา ซากสัตวปกที่ปวยตายไปรับประทานหรือใหสัตวอื่นกิน

ชะ

การที่ ป ระเทศไทยไม ต อ งเป น ผู แ พใน สงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุใหญๆ 2 ประการ ประการ แรก คือ ความสามารถของรัฐบาลไทยภายใตการนํา ของ ๆพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยใหถือวาการ ประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตร เปนโมฆะ โดย อางเหตุผลไทยถูกบังคับโดยประเทศญี่ปุน 2 เพราะ การทํางานของขบวนการเสรีไทยที่ดําเนินการใตดินขัด ขวางการทํางานของญี่ปุน แตอีกประการหนึ่งที่ไมคอย มีใครทราบและกลาวถึงมากนักก็คือ “เรื่องราวของนาย บุญผอง สิริเวชชะพันธ” คหบดีชาวเมืองกาญจนบุรีที่ ไดทําคุณประโยชนอยางมากกับประเทศไทย โดยได ใหความชวยเหลือแกเชลยศึกชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด ฯลฯ ที่ไดถูกบังคับใหมาสรางทางรถไฟ สายไทย-พมาที่จังหวัดกาญจนบุรี บรรดาเชลยศึกจาก ประเทศตางๆ เหลานี้ ไดระลึกถึงคุณงามความดีที่นาย บุญผอง ไดสรางไวใหกับ พวกเขาอยางมากมาย ตางก็ไม คัดคานและใหการสนับสนุนประเทศไทย ไมตองตกเปน ผูแพสงคราม เขาเหลานั้นตางยกยอง ‘วีรกรรมนายบุญ ผอง’วาเปน“วีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ’’ (A War Hero Named Boonpong of Deathrailway) มาจนทุกวันนี้ ซีวประวัติของนายบุญผอง นายบุญผอง สิริเวชชะพันธ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2449 ที่ตลาดเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง กาญจนบุ รี จ.กาญจนบุ รี เป น บุ ต รของขุ น สิ ริ เวชชะ พันธ (เขียน) และนางลําเจียก มีบุตรธิดา คือ นายบุญ ผอง สิริเวชชะพันธ สมรสกับ นางสุรัตน สิริเวชซะพันธ นายแผน สิริเวชชะพันธ สมรสกับ นางอรณี สิริเวชชะ พันธ, นายผล สิริเวชชะพันธ ถึงแกกรรม, นายผวน สิริ เวชชะพันธ สมรสกับ นางเนียนนาถ สิริเวชชะพันธ, นางบุหงา เจริญรัถ สมรสกับ นายสมุทร เจริญรัถ, นาย ศิลป สิริเวชชะพันธ สมรสกับ นางลําใย สิริเวชชะพันธ, นางบุปผา กฤษณามระ สมรสกับ นายจุฑา กฤษณามระ นายบุญผอง สิริเวชชะพันธ ศึกษาเลาเรียนในระดับชั้น มัธยมตนที่โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนประจํา จังหวัด กาญจนบุรี แลวไดไปศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษา เมือ่ พ.ศ. 2469 หลังจากนัน้ ไดเขารับราชการทีก่ รมรถไฟ เปนเวลา 8 ป จึงลาออกมาประกอบ อาชีพคาขายกับ บิดาและนองๆ ที่บานกาญจนบุรี และไดสมรสกับ คุณสุ รัตน ชอุมพฤกษ มีธิดา 1 คน คือ คุณผณี ศุภวัฒน ตอ ตองรีบแจงเจาหนาที่ปศุสัตวหรือเจาหนาที่สาธารณสุข หากจําเปนตองสัมผัสสัตวปก ใหสวมหนากากอนามัยและ สวมถุงมือทุกครั้ง ลางมือบอยๆและทุกครั้งหลังสัมผัส สัตวปก และสิง่ คัดหลัง่ ของสัตวปก ดวยสบูแ ละนาํ หากมี อาการเปนไข ไอ ปวดเมือ่ ยตามรางกาย และเคยสัมผัส สัตวปกหรือสัมผัสผูปวยปอดบวม ใหรีบไปพบแพทย พรอมแจงประวัติการการสัมผัสสัตวปกใหแพทยทราบ ดวย ซึ่งจะเปนผลดีในการดูแลรักษา หากผูเดินทางมี อาการปวยคลายโรคไขหวัดใหญคือมีไขสูง ไอ ปวดเมื่อย ตามรางกาย และเคยมีประวัติสัมผัสสัตวปก ขอใหรีบไป พบแพทย แจงประวัติการเดินทางกลับจากตางประเทศ และการสัมผัสสัตวปกใหแพทยทราบ เพื่อใหการดูแล รักษาไดอยางถูกตอง.

กินกุ้งแม่น้ํา

• ตอจากหนา 1

นายสมภพ รั ต นไพบู ล ย นายกเทศมนตรี ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม กลาว วา ได ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลกินกุงแมนําแม กลอง และผูมีอาชีพตกกุงแมนําขาย หารือเรื่องการ จัดงานดังกลาว ซึ่งปนี้กําหนดจัดขึ้นวันที่ 4-5 พ.ค. โดยที่ประชุมเตรียมหากุงแมนํ้าในแหลงนํ้า ธรรมชาติ โดยเฉพาะในแม นํ้ า แม ก ลองที่ จ ะนํ า มา จํ า หน า ยใน งาน คาดวาจะตองใชกุงถึง 3 ตันหรือ 3,000 กิโลกรัม เพื่อใหเพียงพอตอผูบริโภค จึงมี มติใหทยอยรับชื้อกุง แมนําจากผูมีอาชีพตกกุงนับ รอยคนลวงหนาตั้งแตวัน ที่ 19 เม.ย.เปนตนไปแลว นําเขาหองเย็นจนครบ 3,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ที่นาเปนหวงคือตั้งแตวันที่ 5-15 เม.ย.ที่ผานมา ประเทศพมาหยุดซอมทอแกสจึง งดจายกระแสไฟฟา มายังประเทศไทยทําใหชวง ดังกลาวขาดแคลนกระแส ไฟฟา ทางชลประทาน จึงตองเปดประตูระบายนําเขื่อน ศรีนครินทรเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟาสํารอง ทําใหนําจืด ไหลทะลัก ลงสูแ มนาํ แมกลองไมตาํ กวา 20 ลานลูกบาศก เมตรตอวินาที และทําใหนาจืดสะสมอยูในแมนํา แม กลองวันละประมาณ 8 ลานลูกบาศก ซึ่งเปน ปริมาณที่ มากเกินไปจนอาจทําใหกุงแมนําซึ่งเปน สัตวที่อาศัยอยู ในนําจืดและนํากรอยตองอพยพไป รวมกันอยูบริเวณ ปากอาวแมนําแมกลอง จึงยาก ที่คนตกกุงจะดกกงได ในปริมาณมาก เพราะกุงจะซอนตัวอยูในนําลึก และไม กินเหยือ่ จึงเกรงวา ปริมาณกุง จะไมเพียงพอในการจัดงาน ที่ประชุมจึงมีมติใหทยอยรับชื้อกุงแมนํา ลวงหนา สวน ราคาจําหนายกุง แมนาํ ยางหรือเผา ในวันงานพรอมนําจิม้ นั้น กุงใหญขนาด 5-6 ตัว กิโลกรัมละ 950 บาท,ขนาด 8-9 ตัว กิโลกรัมละ 850 บาท และขนาดเล็กไมเกิน 15 ตัวกิโลกรัม ละ 550 บาท ซึง่ คณะกรรมการจัดงานจะรวม กับจังหวัดและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสมุทรสงคราม แถลงขาวจัดงานดังกลาว.

มานายบุญผอง สิรเิ วชชะพันธ ไดลงสมัครเปนนายก เทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และไดดํารงตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ตัง้ แตป พ.ศ.24832485 นับเปนนายกเทศมนตรีคนที่ 3 ของเมือง กาญจนบุรี ซึ่งอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี เมื่อกอนสงครามนั้น เมืองกาญจนบุรีเปน เมืองชายแดนเล็กๆ เปน เมืองเปดในเขตเทศบาลมี ประชากรประมาณ 2,800 คน มีถนนสายหลัก คือ ถนนปากแพรกเปนถนนเลียบริมแมนํา ถนนนี้เริ่ม ตั้งแตบริเวณวัดใต ผานหนาประตูเมืองจนถึงวัด เหนือบานเรือนเปนตึกขัน้ เดียว มีสองชัน้ บาง มีรา น นายบุญผอง สิริเวชชะพันธเทานั้นที่เปนตึกสามขั้น ยานพาหนะก็ยังมีไมมาก มีรถยนตที่คุณบุญผองคัน เดียวเปนรถยี่หอมอริส ที่ใชแลวสมัยนั้นราคาเพียง 400 บาท การเดินทางไปกรุงเทพฯ มี รถเมลวิ่งไป บานโปงเพียง 2 คัน แลวไปขึ้นรถไฟตอ สวนการ คมนาคม ในเมืองกาญจนบุรีนั้น สวนมากเดินหรือ ไปทางเรือเทานั้น นายบุญผอง สิริเวซซะพันธ มีบานเรือน อยูที่ตึกแถวถนนเลียบ ริมนํา เปนตึกแถวสูง 3 ขั้น มีซอื่ รานวา “Boonpong and Brothers” (บุญผอง แอนด บราเดอร) คุณบุญผอง ไดติดตอคาขายกับ ญีป่ นุ โดยตรง โดยญีป่ น จะนําหัวหนาคายเชลยมารับ สินคาที่สั่งไวทุกวัน บางครั้ง คุณบุญผองก็บริการสง ถึงคายไมวาจะเปนทางนําและทางบก นายบุญผอง สิริเวชชะพันธ ทําการคาผูกขาดกับญี่ปุนก็จริง แต เขารูสึกสงสารพวกเชลยมากที่ตอง ลําบาก ทนทุกข ทรมานในการถูกบังคับใหมาสรางทางรถไฟ จากการ ที่ไดพูดคุยกับเชลยบอยครั้ง จึงสนิทสนมกันและรับ รูถึงความทุกขยากของเชลย จากนั้นจึงไดแอบให ความชวยเหลือเชลยศึกซึ่งถือวา เปนเรื่องที่เสี่ยงตา ยมากๆ ทัง้ นายบุญผองและเชลยทีม่ ารับของเสีย่ งตอ การคาและชีวิตเลยทีเดียว การให ความชวยเหลือ ไดแก การใหเชลยศึกยืมเงินใชในกรณีที่ขัดสนโดย ไมกลัววาจะถูกโกง เพราะถาเชลยเสีย ชีวิตลงไปก็ ไมสามารถจะเรียกรองเอาเงินกับใครได บางครั้งให เชลยเอาเช็คมาเบิกเงินสดและยืมเงินหลาย ครั้งทั้ง เชลยชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด เมื่อ ไดรับเงินสงมาจากทางบานก็ใชคืนบางคบยังไมได รับ เงินมาก็ติดคางไวกอน นอกจากนี้ยังไดจัดหา เวชภัณฑ เชน เครือ่ งใชตา งๆ ไมวา จะเปนถานไฟฉาย ยาสีฟน เครื่องนุงหม ยารักษาโรค สวนประกอบ เครื่องวิทยุสื่อสาร รวมทั้งมีการแอบรับ-สงจดหมาย ใหกับเชลยศึก โดยซุกซอนไวในหีบหอ เขงพืชผักผล ไม เครือ่ งใชตา งๆ ทีญ ่ ปี่ นุ มารับไปทุกวัน การลักลอบ ชวยเหลือเชลยศึกนีท้ าํ ไปดวยความกลาหาญ ซือ่ สัตย สุจริต ทําใหเชลยซาบซึ้งในบุญคุณอยางมาก ลําไย สิริเวชชะพันธ จํานวน 16 แหง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาราชบุรี ไดมีทักษะ และวิชาชีพแพทยทางเลือกเพิ่มขึ้น นายสมนึก จินดาทรัพทย กรรมการผูจัดการ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด เปดเผยวา การนวด ตอกเสนถือเปนวิธีการแพทยทางเลือกหรือการแพทย ผสมผสานอีกวิธีหนึ่ง ที่พัฒนามาจากการเช็ด แหก เปา กระทําโดยใชคอนไมตอกผานลิ่ม ซึ่งทําจากงาชางหรือ ไมลงสูต าํ แหนงตางๆ ของรางกาย เพือ่ ผอนคลายบรรเทา อาการปวดเมื่อย รวมทั้งรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก ขอ ตอ กลามเนื้อและเสนเอ็น กอรปกับที่ผานมาบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบ า น ใหมอี งคความรูด า นการแพทย ทางเลือกเพิม่ ขึ้น โดยประสานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพประจําตําบลจํานวน 16 แหง ในพื้นที่ที่ออกหนวย แพทยเคลื่อนที่ฯ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูและ สรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรดานสาธารณสุข การจัดอบรมในครั้งนี้ในวัตถุประสวคเพื่อใหผู เขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจในศิลปะการ นวดตอกเสนตามหลักและวิธีการที่ถูกตอง ลดความ เสี่ยง และปลอดภัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม เครือขายแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานลานนาและ รักษาไวซึ่งภูมิปญญาพื้นบานลานนา พรอมนําเสนอราย ละเอียดและวิธกี ารนวดตอกเสนทีถ่ กู ตอง ใหกบั กลุม เครือ ขาย อสม.ที่มีพื้นฐานการแพทยทางเลือก โดยมุงเนนใน ศาสตรและศิลปะการนวดตอกเสนเฉพาะ ที่จะสามารถ นําไปตอยอดในองคความรูตามหลักการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบาน “นอกจากนีผ้ เู ขารับการอบรมทุกทาน จะไดรบั การถายทอดวิชาความรูจ ากคณาจารยจากสังกัดภาควิชา กายวิภาคศาสตร คณาจารยจากสังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารย อรุณศรี ละมอมพรอม และคณะครูผสู อน จากสํานักตอก เสนบานพอครูดาว อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยผูผานการ อบรมและการสอบทุกทานจะไดรบั มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงวาไดผานการอบรมอีกดวย” นายสมนึกกลาว

เที่ยวกาญจน์-ตราด

• ตอจากหนา 1

โดยโปรแกรมไดแก ออกเดินทางจากจังหวัด กาญจนบุรี มุงหนาสูทาเรือแหลมศอก เกาะหมากดํานํา ชมประติมากรรมใตทะเล เฉลิมพระเกียรติ, แนวปะการังเกาะผี, เกาะขาม,เกาะ ระยั้ง และเขาชมฝูงกวางปานับรอยตัว ณ เกาะกระดาด Unseen in Thailand วันที่ 2 ชมพิพิธภัณฑเกาะหมาก ชมบานตนแบบการใชพลังงานสะอาด และกิจกรรมทอง เที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชมฝูงเหยี่ยวแดงคอขาว นับรอยตัว กอนเดินทางตอไปยังถนนสายตราด - อําเภอ คลองใหญ เสนทางเชื่อมโยงสูอินโดจีน ชมพิพิธภัณฑหุน ขี้ผึ้งซาวเขมรอพยพ ณ ศูนยราชการุณยสภากาชาดไทย เขาลาน วันที่ 3ชมตลาดการคาขายแดนไทย - กัมพูชา • ตอจากหนา 1 บานหาดเล็ก เลือกซื้อสินคาปลอดภาษี กอนเดินทางไป หลักสูตร การนวดตอกเสนเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ยัง ขุมขนสวนออน เลือกซื้อผลิตภัณฑจากซาวบานเปน ชั่วโมง ใหกับ อาสาสมัค รสาธารณสุขประจํา หมูบา น ของฝากจังหวัดตราดประเภทอาหารทะเลแปรรูป กอน และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เดินทางกลับจังหวัดกาญจนบุรี.

นวดตอกเส้น


หนังสือพิมพ์ฅนไทย เลขที่ 328/25 (หมู่บ้านกาญจนบุรี วิลล่า) ถ.พัฒนกาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร./แฟกซ์ 034-513-642, 089-9182093, 086-5994848 เจ้าของและบรรณาธิการ นายจรัญ รุ่งมณี บรรณาธิการฝ่าย บริหาร นายสามารถ บูรณชีระกิจ, นายมีชัย กุลทวีเกียรติชัย, นายสุขุม ตั้งทีฆะรักษ์, นายพงศ์พิพัฒน์ ธนะรุ่ง, นายวรายุทธ ธนโชคสว่าง, อ.ภูษิต เจริญสุข หัวหน้าบรรณาธิการ พ.ต.ต.ชาตรี คุ้มจั่น ฝ่ายกฎหมาย นายพิพัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ ฝ่ายศิลป์ น.ส.อรฉัตร มั่นใจ ผู้จัดการสำ�นักงาน และฝ่ายโฆษณา นายศุภนิมิตร เพ็ญแสง e-mail : khonthainews@hotmail.com www.legendnews.net

นสพ.ฅนไทย  
นสพ.ฅนไทย  

ฉบับ 64 เมษายน 2556

Advertisement