Висшето образование в началото на ХХІ век. Теми за размисъл

Page 1

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК Теми за размисъл

София, 30 октомври 2013 г.


Тенденции/предизвикателства 

Масовизация на висшето образование

Комуникация, технологии, мобилност

Lifelong learning

Висшите училища и пазарът на труда

Висшите училища като изследователски центрове


Масовизация на висшето образование 

Проявления  Разширяване на достъпа до висше образование  Масовизиране на по-горните образователни степени (магистър и доктор)  Намаляване на периодите на обучение


Масовизация на висшето образование 

Измерения  Брой студенти: o o o o

ЕС (27 членки) – около 20 млн. студенти (4% от населението) България – около 285 000 студенти (3,9% от населението) САЩ – около 21 млн. (6,7% от населението) Япония – 3,8 млн. (3% от населението)

 Брой хора на възраст между 30 и 34 г. с висше образование: o ЕС (27 членки) – 35,8% (при цел 40% по Европа 2020) o България – 26,9%


Масовизация на висшето образование 

Теза  Големият брой студенти, съответно специалисти с висше образование не е проблем, а необходимост  Проблемът на входа е в качеството на средното образование  Проблемът на изхода е в качеството на университетската подготовка


Комуникация, технологии, мобилност 

Проявления  Революция в достъпа до информация (папирус, хартия, силикон)  Загуба на монопола върху знанието (философ, манастир, университет)  Изпитание за традиционните модели на преподаване  Увеличаване на възможностите за мобилност

Измерения  През 1993 г. – учебникът на проф. Таджер + ЗЗД – с. 519 в сборника  Днес – “видове гражданскоправни норми” – 111 000 резултата в Google


Комуникация, технологии, мобилност 

Теза  Нова роля на университетския преподавател  Вписване на хартиения учебник в новата среда  Интерактивна комуникация със студентите  Засилено чуждоезиково обучение


Lifelong learning 

Демографски перспективи пред Европа до 2030 г.: o почти 14 млн. повече възрастно население o 9 млн. по-малко млади хора o 2 млн. по-малко обучаващи се общо в системата на средното професионално образование (на училищно ниво) и в системата на висшето образование o oколо 72 млн. европейци с ниска или почти никаква квалификация (броят им е равен на населението на Франция, Ирландия и всички прибалтийски страни, взети заедно)

Бързината на промените в света: o Пример от българския правен ред – ежегодно се приемат или променят 200 закона и 800 подзаконови НА


Lifelong learning 

Състояние днес – участие във форми на учене през целия живот:  Между 25 и 34 години: o ЕС-27 – 15,3% o САЩ – 7% o България – 4,9%

 Между 25 и 64 години: o ЕС-27 – 9% o ЕС-27 (цел до 2020 г.) – 15% o България – 1,5%


Lifelong learning 

Теза  Университетът на XXI век е натоварен и с нова функция – предоставяне на широк спектър от курсове за повишаване на квалификацията  Това открива нови възможности пред висшите училища  Това е ново поле на конкуренция между висшите училища


Висшите училища и пазарът на труда 

Кой пазар?  Пазарът днес или пазарът утре  Пазарът в България, пазарът в ЕС или глобалният пазар

Теория vs практика  Завършилите висше образование в началото на ХХ в. и завършващите днес

Теза  Планирането при подготовката на кадри в условията на свободното движение на работна сила е много по-сложно  Държавата запазва регулативната си функция, но не може да изкриви пазара


Висшите училища като изследователски центрове 

Проявления  Университетите – основни центрове за научна дейност  Два вида университети?  Промяна на съотношението институционално/програмно финансиране


Висшите училища като изследователски центрове 

Измерения  Общи разходи за научни изследвания: o ЕС-27 – 2,3% от БВП, от които около 35% бюджетно финансиране o САЩ – 2,87% от БВП, от които 31% бюджетно финансиране o Япония – 3,36% от БВП, от които 17,7% бюджетно финансиране o България – 0,57% от БВП, от които 60% – бюджетно финансиране  Дял на финансирането от извънбюджетни източници o ЕС-27 – 1,27% от БВП o България – 0,2% от БВП  Съотношение институционално – програмно финансиране у нас o 85 : 15 (около 30 млн. от 190 млн. лв. общо за наука) с тенденция към влошаване


Благодаря за вниманието!