Page 1

НАРЕДБАЗАЕДИННИТЕДЪРЖАВНИИЗИСКВАНИЯЗАПРИДОБИВАНЕ НАВИСШЕОБР АЗОВАНИЕПОСПЕЦИАЛНОСТТА"ПР АВО"И ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИЯ"Ю РИСТ" Вс ил аот12. 04. 1996г . Прие тасПМС№ 75от05. 04. 1996г . Обн .ДВ.бр. 31от12 Април1996г . ,из м.ДВ.бр. 96от24 Ное мв ри2000г . ,из м. ДВ.бр. 59от 3 Юл и2001г . ,из м.ДВ.бр. 117от 17 Де к е мв ри2002г . ,из м.ДВ.бр. 69 от 23 Ав г у с т 2005г . ,из м.ДВ.бр. 79от 6 Ок то мв ри2009г . ,из м.ДВ.бр. 62от 12 Юли2013г . Чл.1. (1) ( Из м.- ДВ,бр.59 о т2001 г . )Вис шеобра з ов а ниепос пе циа лнос т т а" Пра в о"с е придобив анаобра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционнас т е пе н" ма г ис т ър"в ъвфа к у лт е тв ъвв ис ше училище ,к ое т оо т г ов а рянаиз ис к в а ния т анаЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ниеинат а з ина ре дба . (2) (*) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Вис шеобра з ов а ниепо с пе циа лнос т т а" Пра в о"немо жедас епридобив ав ъвфилиа лнав ис шеучилище . (3) ( пре дишнаа л.2 - ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Вис шеобра з ов а ниепо с пе циа лнос т т а" Пра в о" ,придобит овчу жде с т ра ннов ис шеучилище ,с еприз на в авРе пу б лик а Бълг а рия ,а к оо т г ов а рянаут в ър де нит ео тМинис т е рс к ияс ъв е тдържа в нииз ис к в а нияпочл.9, а л. 3,т .9о тЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ние .

Чл.2.( От м.-ДВ,бр.59о т2001г . )

Чл.3.( Об я в е нз анищо же нсРе ше ние№ 6795наВАС-ДВ,бр.96о т2000г . )

Чл.4. (1) ( Из м.- ДВ,бр.59 о т2001 г . )Ст у де нт ит ес еприе ма тчре зпис ме ник онк урс ни из пит ипоб ълг а рс к ие з икипоис т ориянаБълг а рия . (2) Конк урс нит еиз пит ис епров е жда тпок онс пе к т и,ут в ър де нио тре к т орит енав ис шит е училища .Уче бно т ос ъдържа ниез ак онк урс нит еиз пит ис еопре де лявс ъо т в е т с т в иесуче бнит е пла нов еиуче бна т апрог ра манас ре днит еучилищавРе пу б лик аБълг а рия . (3) ( Доп.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Пре по да в а т е лит е ,к оит ооце ня в а т к онк урс нит ера бо т инак а ндида т с т у де нт ит е ,с еопре де ля то тре к т орит енав ис шит еучилища . Оце нк ит ес апоше с т оба лна т ас ис т е маилиподр уг ас ис т е маз аоце ня в а невс ъо т в е т с т в иесчл.44, а л.5о тЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ние . (4) Вис ше т о училище опре де ля на чина з ак ла с ира не на к а ндида т с т у де нт ит е по с пе циа лнос т т а" Пра в о" . (5) Вис шит е училища мог а т да с и приз на в а тв з а имно ре з у лт а т ит ео т по ло же нит е к онк урс нииз пит иприус лов ияипоре д,опре де ле нивт е хнит епра в илници.

Чл.5.( Из м.-ДВ,бр.59о т2001г . )Фор мит енаоб уче ниес аре дов наиз а до чна .


Чл.6. (1) Об уче ние т оз апридобив а ненав ис шеобра з ов а ниепос пе циа лнос т т а" Пра в о"на обра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционнас т е пе н" ма г ис т ър"еспро дължит е лнос тнепома лк оо т10 с е ме с т ъраисминима ле нх ора риу м3500уче бнича с а . (2) Приз а до чна т афор манаоб уче ниех ора риу мътнемо жедаб ъдепома лъко т60 нас т о о тх ора риу мапоа л.1.

Чл.7. (1) Об уче ние т опос пе циа лнос т т а" Пра в о"наобра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционна с т е пе н" ма г ис т ър"с еиз в ършв ачре зиз уча в а неназ а дължит е лни,из бира е ми и фа к у лт а т ив ни дис циплини. ( 2)За дължит е лнит еуче бнидис циплинииминима лния тимх ора риу мс а ,к а к т ос ле дв а : 1.Ис т ориянаб ълг а рс к а т адържа в аипра в о-90ча с а ; 2.Общат е ориянапра в о т о-105ча с а ; 3.Конс т ит уционнопра в о-135ча с а ; 4.Гра жда нс к опра в о( общача с т )-120ча с а ; 5.Админис т ра т ив нопра в оиа дминис т ра т ив е нпроце с-150ча с а ; 6.Ве щнопра в о-75ча с а ; 7.Ме ждуна ро днопу б личнопра в о-90ча с а ; 8.Фина нс ов опра в о-105ча с а ; 9.Об лиг а ционнопра в о-165ча с а ; 10.На к а з а т е лнопра в о-180ча с а ; 11.Се ме йноина с ле дс т в е нопра в о-105ча с а ; 12.Ме ждуна ро дноча с т нопра в о-105ча с а ; 13.Тр у дов опра в о-135ча с а ; 14.Търг ов с к опра в о-165ча с а ; 15.Ос иг урит е лнопра в о-75ча с а ; 16.Гра жда нс к опроце с у а лнопра в о-180ча с а ; 17.На к а з а т е лнопроце с у а лнопра в о-135ча с а ; 18.Да нъчнопра в о-75ча с а ; 19.Пра в онаЕв ропе йс к ияс ъюз-75ча с а . (3) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )В прог ра мит енас ъо т в е т нит е уче бнидис циплинис ев к лючв апре по да в а неинапра в о т онаЕв ропе йс к ияс ъюз . (4) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Попре дло же ниенафа к у лт е т ния с ъв е тивс ъо т в е т с т в иеспра в илник анав ис ше т оучилищевуче бнияпла ннас пе циа лнос т т а " Пра в о"мог а тдас ев ъв е жда тидр уг из а дължит е лниуче бнидис циплини. (5) ( пре дишнаа л.3 - ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Съо т ноше ние т оме жду ле к ции,упра жне нияи уче бнапра к т ик ас еопре де ляо тв ис ше т о училищес ъг ла с но не г ов ия пра в илник ,к а т оча с ов е т ез але к циинемог а тдаб ъда тпома лк оо тпо лов ина т ах ора риу м.

Чл.8. (1) ( Доп.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Ле к ционнит ек урс ов епо з а дължит е лнит еуче бнидис циплинипочл.7, а л.2 с епров е жда то тх а билит ира нивс ъо т в е т на т а на учнас пе циа лнос тпре по да в а т е ли,к оит опров е жда тис е ме с т риа лнит еиз пит и. (2) ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Поиз к люче ниефа к у лт е т ния т с ъв е тмо жедаре шиле к циит еис е ме с т риа лнит еиз пит ипонепов е чео т5 о тз а дължит е лнит е уче бнидис циплинипочл.7, а л.2 дас епров е жда то тпре по да в а т е лисобра з ов а т е лнаина учна с т е пе н" док т ор"пос ъо т в е т на т ана учнас пе циа лнос т .


(3) Пре по да в а т е лит епоз а дължит е лнит еуче бнидис циплинит ря бв адаб ъда тнат р у дов дог ов орсв ис ше т оучилище ,вк ое т опре по да в а т .

Чл.9. (1) ( Из м.- ДВ,бр.69 о т 2005 г . ,в с ила о т 23.08.2005 г . ) Из бира е мит еи фа к у лт а т ив нит еуче бнидис циплиниит е хния тх ора риу мс еопре де ля то тв ис ше т оучилищев с ъо т в е т с т в иесне г ов ияпра в илник .Вис шит еучилищаз а дължит е лнов к лючв а твиз бира е мит е уче бни дис циплини римс к о ча с т но пра в о, пра в о на инт е ле к т у а лна т а с обс т в е нос т , к римина лис т ик а ,к римино лог ия ,ба нк ов опра в о,на к а з а т е лноиз пълнит е лнопра в оипра в е нре жим надържа в на т ас лу жба . (2) Ле к ционнит ек урс ов еис е ме с т риа лнит еиз пит ипот я хс епров е жда то тх а билит ира ни пре по да в а т е ли или пре по да в а т е ли собра з ов а т е лнаи на учнас т е пе н" док т ор"пос ъо т в е т на т а на учнас пе циа лнос т . (3) ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Сре ше ниенафа к у лт е т нияс ъв е т ле к ционнит ек урс ов еис е ме с т риа лнит еиз пит ипофа к у лт а т ив нит еуче бнидис циплинимог а тда с епров е жда тио тпре по да в а т е ли,к оит онео т г ов а ря тнаиз ис к в а ния т апоа л.2.

Чл.10. (1) ( Пре дише нт е к с тначл.10, из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . ) Отв т ори до че т в ър т ик урспо д рък ов о дс т в о т о напре по да в а т е л по с ъо т в е т на т адис циплина с т у де нт ит епров е жда тз а дължит е лнауче бнапра к т ик анепома лк оо тдв ес е дмициг о дишнов а дминис т ра циит енаиз пълнит е лна т ав ла с тпопу б личнопра в нина ук иинас ъде бна т ав ла с тпо г ра жда нс к опра в ниина к а з а т е лнопра в нина ук и.Уче бна т апра к т ик ас еос ъще с т в я в апопрог ра мана юридиче с к ит ефа к у лт е т и,с ъг ла с ув а насминис т ъранапра в ос ъдие т о. (2) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Непок ъс ноо те динме с е цпре ди на ча ло т онауче бна т апра к т ик апоа л.1 рък ов о дс т в а т анаюридиче с к ит ефа к у лт е т ипре дс т а в я тна минис т ъранапра в ос ъдие т опрое к т анапла наив ре ме т оимя с т о т оз апров е жда не т онауче бна т а пра к т ик а ,к а к т оииме т онапре по да в а т е ля ,к ойт ощеярък ов о ди. (3) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Рък ов о дс т в а т анаюридиче с к ит е фа к у лт е т ис ъсс ъде йс т в ие т онаМинис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т оос ъще с т в я в а тт е к ущ к онт ро лз а пра в илно т оорг а низ ира неипров е жда ненауче бна т апра к т ик а .

Чл.10а .( Нов- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) Към юридиче с к ит е фа к у лт е т инав ис шит еучилищамог а тдас ес ъз да в а тпра в ник линик из апра к т иче с к ооб уче ниена с т у де нт ит епос пе циа лнос т т а" Пра в о" . (2) В пра в на т ак линик ас еос иг уря в ав ъз мо жнос тнас т у де нт ит едапридобия ту ме ния , не об х о дими з аупра жня в а ненаюридиче с к а т апрофе с иячре зле к ции,с иму ла ции и ра бо т ас ре а лник лие нт ипопрог ра ма ,опре де ле нао тс ъо т в е т нияюридиче с к ифа к у лт е т . (3) Ра бо т а т а с ре а лни к лие нт ис е ос ъще с т в я в ас а мо с ле дс ъо т в е т на т ат е оре т ична по дг о т ов к аипо дрък ов о дс т в о т онапра к т ик ув а щиюрис т и. (4) Ст у де нт ит е ,к оит ос ле дпо ла г а ненаиз питс априе т из ауча с т ницивпра в ник линик и, с еос в обо жда в а тпот я хноже ла ниео тз а дължит е лна т ауче бнапра к т ик апочл.10.

Чл.11. ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) Об уче ние т онас т у де нт ит е пос пе циа лнос т т а" Пра в о"з а в ършв аспо ла г а ненадържа в нииз пит ипопу б личнопра в ни,по г ра жда нс к опра в ниипона к а з а т е лнопра в нина ук и.


( 2)Държа в ния тиз питепис ме ниус т е н. ( 3)Вс е к идържа в е низ питс епо ла г апре ддържа в наиз пит нак о мис ия ,к о я т ов к лючв а : 1. дв а ма х а билит ира ни пре по да в а т е ли, с ъо т в е т но по пу б личнопра в ни, по г ра жда нс к опра в ниилипона к а з а т е лнопра в нина ук и; 2. е дин пре дс т а в ит е л на пра к т ик а т а- с ъдия о тВърх ов ния к а с а ционе нс ъд или о т Върх ов ния а дминис т ра т ив е нс ъд,прок урор о т Върх ов на т ак а с а ционна прок ура т ура или о т Върх ов на т аа дминис т ра т ив напрок ура т ураилис лу жит е лнаМинис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т ос юридиче с к ис т а жнепома лк оо т12г о дини. (4) ( Из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м.- ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . ) Пре дло же ния т аз ав к лючв а не на х а билит ира ни пре по да в а т е ли по пу б личнопра в ни, по г ра жда нс к опра в ни или по на к а з а т е лнопра в ни на ук и вс пис ъцит еналица т а ,к оит о мог а тда уча с т в а твдържа в нит еиз пит ник о мис ии,с епра в я то тфа к у лт е т нит ес ъв е т иис еиз пра ща тна минис т ъранапра в ос ъдие т о.Спис ъцит ес еут в ържда в а то тминис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т а иминис т ъранапра в ос ъдие т оис еа к т у а лиз ира те же г о днодона ча ло т онав с я к ауче бнаг о дина . (5) Ко мис ия т ас ена з на ча в ас ъсз а пов е днаре к т оранас ъо т в е т но т ов ис шеучилище ,к а т ов не яс ев к лючв а тлицао тс пис ък апоа л.4. (6) Прине об х о димос тре к т орътнав ис ше т оучилищемо жедана з на чипов е чео те дна държа в наиз пит нак о мис ияприс па з в а неиз ис к в а ния т анаа л.3и5. (7) Пис ме ния т и ус т ния т държа в е н из пит по пу б личнопра в ни, с ъо т в е т но по г ра жда нс к опра в ниипона к а з а т е лнопра в ни,на ук ис епров е жда то те днаис ъщак о мис ия .

Чл.12. ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) Пис ме ния тдържа в е н из питеа нониме нис ес ъс т оивре ша в а ненак а з ус .Тойс епров е ждавс г ра да т анас ъо т в е т но т о в ис шеучилищеипро дължа в а4а с т роно миче с к ича с а . (2) Ка з ус ътс еиз г о т в яо тс ъо т в е т на т адържа в наиз пит нак о мис ияне пос ре дс т в е нопре ди из пит аис епре дос т а в янас т у де нт ит еприз а по чв а не т омуо тне йнияпре дс е да т е л. (3) По в ре менаре ша в а не т о нак а з ус ас т у де нт ит емог а тдапо лз в а тк а т о по мощни ма т е риа лис а монор ма т ив ниа к т ов епоре д,опре де ле но тминис т ъранапра в ос ъдие т о. (4) Пис ме нит ео т г ов оринак а з ус ас епров е ря в а то тдържа в на т аиз пит нак о мис ия ,к о я т о об я в я в аре з у лт а т ит еспро т ок о лдодв аднис ле дприк лючв а не т онаиз пит а . (5) Оце нк а т ао тпис ме ниядържа в е низ пите" из държа л"или" не из държа л" ,к а т одоус т е н из питс едопус к а тс т у де нт ит е ,из държа липис ме нияиз пит .Оце нк а т ао тпис ме ниядържа в е низ пит непо дле жинапре ра з г ле жда не .

Чл.12а .( Нов- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) ( Из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м.- ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . )Вс е к ио тус т нит едържа в нииз пит ипо пу б личнопра в ни,по г ра жда нс к опра в ни и по на к а з а т е лнопра в ни на ук ис епо ла г апо е дине н държа в е нк онс пе к т ,ут в ър де но т минис т ъра на обра з ов а ние т о и на ук а т а и минис т ъра на пра в ос ъдие т о. (2) Ус т ния т държа в е н из пит с е пров е жда на с ле дв а щия де нс ле д об я в я в а не т о на ре з у лт а т ит ео тпис ме нияиз пит . ( 3)Оце нк а т ао тус т ниядържа в е низ питнепо дле жинапре ра з г ле жда не .

Чл.13. (1) Ст у де нт ит е ,из пълнилиз а дълже ния т ас ипоуче бнияпла нипо ло жилиус пе шно държа в нит ес ииз пит и,по луча в а тдипло маз аз а в ърше нов ис шеобра з ов а ниеспрофе с иона лна


к в а лифик а ция" юрис т "наобра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционнас т е пе н" ма г ис т ър" . ( 2)Дипло мит ес еиз да в а то тв ис ше т оучилище ,к ое т ос т у де нт ит ес аз а в ършили. (3) ( Из м.- ДВ,бр.117 о т2002 г . ,вс илао т17.12.2002 г . )Дипло мира нит еюрис т и придобив а т юридиче с к а пра в ос пос обнос тс ле дт риме с е че нс т а ж и по ла г а не на из пит в с ъо т в е т с т в иесчл.163о тЗа к оназ ас ъде бна т ав ла с т . (4) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Ст а жа нт юрис т ит е ,к оит она из пит аз апридобив а ненаюридиче с к апра в ос пос обнос тс апо лучилиоце нк а" не из държа л" ,с е я в я в а тна пов т оре н из питна ос нов а ние чл.166, а л.2 о тЗа к она з ас ъде бна т ав ла с тс ле д допълнит е ле ндв у ме с е че нс т а ж. (5) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Инс пе к т ора т ътпочл.35бо т За к оназ ас ъде бна т ав ла с тприМинис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т оос ъще с т в я в ат е к ущ к онт ро лз а пра в илно т оорг а низ ира неипров е жда ненас т а жапоа л.3и4. (6) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Ма г ис т ра т ит е ,нак оит ое в ъз ло же но пра к т иче с к о т о об уче ниенас т а жа нт юрис т ит е ,по пре дло же ниенаминис т ърана пра в ос ъдие т омог а тдаб ъда тс т иму лира ни с ъсс ре дс т в ао тбюдже т анас ъде бна т ав ла с тпри ус лов ияипоре д,опре де ле нио тВис шияс ъде б е нс ъв е т .

Чл.14.( От м.-ДВ,бр.59о т2001г . )

Чл.15. ( Из м.- ДВ,бр.59 о т2001 г . ,из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м.- ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . )Вис шит еучилища ,к оит опров е жда тоб уче ниепос пе циа лнос т т а " Пра в о" ,е же г о днодо1 ок т о мв рипре дс т а в я твМинис т е рс т в о т онаобра з ов а ние т оина ук а т аив Минис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т одок у ме нт а цияз априе ма ,с ъдържа ние т оиорг а низ а ция т ана по дг о т ов к а т аибро янас т у де нт ит епок урс ов еифор минаоб уче ние . Допълнит е лнираз поре дби §1.( 1)Пос мис ъланат а з ина ре дба : 1. " За дължит е лни уче бни дис циплини" с ат е з и,к оит о ос иг уря в а т фунда ме нт а лна т а по дг о т ов к а ,не об х о димаз апридобив а ненапрофе с иона лна т ак в а лифик а ция" юрис т " .Из уча в а не т о имипо ла г а не т онаиз пит ипот я хез а дължит е лноз ас т у де нт ит е . 2. " Из бира е ми уче бни дис циплини" с ат е з и, к оит о ос иг уря в а тс пе циа лиз ира ща по дг о т ов к а .Ст у де нт ит ес аз а дълже нидаиз б е ра тня к оио тт я х. 3. " Фа к у лт а т ив ни уче бни дис циплини" с ат е з и, к оит о ос иг уря в а т допълнит е лна по дг о т ов к авз а в ис имос то тинт е ре с ит енас т у де нт ит е .Тес еопре де ля то тв ис шит еучилищаис е из уча в а тпоже ла ниенас т у де нт ит е . (2) В минима лниях ора риу м почл.6, а л.1 с ев к лючв а тча с ов е т ео тз а дължит е лнит е , из бира е мит еифа к у лт а т ив нит еуче бнидис циплини. Пре х о днииЗаключит е лнираз поре дби § 2. (1) Ст у де нт ит е ,прие т и в юридиче с к и фа к у лт е т и на в ис шит е училища пре ди в лиз а не т овс иланана ре дба т а ,з а па з в а тс в оит епра в аив а лиднос т т анапо ло же нит ео тт я хиз пит и,


в к лючит е лноииз пит ит е ,по ло же нипре зуче бна т а1995 - 1996 г .Тепро дължа в а тоб уче ние т ос ив с ъщо т оиливдр уг ов ис шеучилище ,а к от оо т г ов а рянаиз ис к в а ния т анана ре дба т а . (2) Пре хв ър ля не т онас т у де нт ио те днов ис шеучилищевдр уг ос еиз в ършв ас ъобра з но пра в илницит енав ис шит еучилищаилис к люче нит еме ждут я хдог ов ори. §3.( От м.-ДВ,бр.69о т2005г . ,вс илао т23. 08. 2005г . ) §4.На ре дба т ас еиз да в анаос нов а ниечл.9,а л.3,т .5о тЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ние . § 5. ( Из м.- ДВ,бр.117 о т2002 г . ,вс илао т17.12.2002 г . ,из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м. - ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . )Из пълне ние т онана ре дба т ас ев ъз ла г ана минис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т аинаминис т ъранапра в ос ъдие т о. ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 284ОТ9ДЕКЕМВРИ2002Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕНАНАРЕДБАТА ЗАЕДИННИТЕДЪРЖАВНИИЗИСКВАНИЯЗАПРИДОБИВАНЕНАВИСШЕ ОБР АЗОВАНИЕПОСПЕЦИАЛНОСТТА"ПР АВО"ИПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"Ю РИСТ",ПРИЕТАСПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 75НА МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТОТ1996Г. ( ОБН.-ДВ,БР.117ОТ2002Г. ) § 2. На в с я к ъде в на ре дба т а ду мит е" минис т ъра на обра з ов а ние т о, на ук а т аи т е хно лог иит е "с ез а ме ня тс" минис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т а "иду мит е" Минис т е рс т в о т о наобра з ов а ние т о,на ук а т аит е хно лог иит е "с ез а ме ня тс" Минис т е рс т в о т онаобра з ов а ние т ои на ук а т а " . ЗАКЛЮЧИТЕЛНАР АЗПОРЕДБА §3.Пос т а нов ле ние т ов лиз авс илао тде нянаобна ро дв а не т омув" Държа в е нв е с т ник " . Пре х о днииЗаключит е лнираз поре дби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 190ОТ16АВГУСТ2005Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕНА НАРЕДБАТАЗАЕДИННИТЕДЪРЖАВНИИЗИСКВАНИЯЗАПРИДОБИВАНЕНА ВИСШЕОБР АЗОВАНИЕПОСПЕЦИАЛНОСТТА"ПР АВО"ИПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"Ю РИСТ" ( ОБН.-ДВ,БР.69ОТ2005Г. ) § 13. Спис ъцит енах а билит ира нит елицапочл.11, а л.4 ие динния тдържа в е нк онс пе к т почл.12а ,а л.1с еут в ържда в а тдодв аме с е цао тв лиз а не т овс иланапос т а нов ле ние т о. §14.Ра з поре дба т ананов а т аа л.2начл.1нес еприла г аз аз а в а ре нит ес луча и.


§ 15. Ра з поре дбит ео т нос но пис ме ния държа в е н из пит по пу б личнопра в ни, по г ра жда нс к опра в ниипона к а з а т е лнопра в нина ук ис еприла г а то тна ча ло т онауче бна т а2006 - 2007 г . §16.Пос т а нов ле ние т ов лиз авс илао тде нянаобна ро дв а не т омув" Държа в е нв е с т ник " . ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 231ОТ25СЕПТЕМВРИ2009Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНОРМАТИВНИАКТОВЕНАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ ( ОБН.-ДВ,БР.79ОТ2009Г. ) § 28. На в с я к ъдевНа ре дба т аз ае диннит едържа в нииз ис к в а нияз апридобив а ненав ис ше обра з ов а ние по с пе циа лнос т т а" Пра в о" и профе с иона лна к в а лифик а ция " юрис т " ,прие т ас Пос т а нов ле ние№ 75 наМинис т е рс к ияс ъв е то т1996 г .( обн. ,ДВ,бр.31 о т1996 г . ;Ре ше ние№ 6795 наВърх ов нияа дминис т ра т ив е нс ъдо т2000 г .- бр.96 о т2000 г . ;из м.идоп. ,бр.59 о т2001 г . ,бр.117 о т2002 г .ибр.69 о т2005 г . ) ,ду мит е" минис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т а "и " Минис т е рс т в о т о на обра з ов а ние т о и на ук а т а "с ез а ме ня тс ъо т в е т но с " минис т ъра на обра з ов а ние т о,мла де жт аина ук а т а "и" Минис т е рс т в о т онаобра з ов а ние т о,мла де жт аина ук а т а " . Пре х о днииЗаключит е лнираз поре дби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 142ОТ8ЮЛИ2013Г.ЗАПРИЕМАНЕНАУСТРОЙСТВЕН ПР АВИЛНИКНАМИНИСТЕРСТВОТОНАМЛАДЕЖТАИСПОРТА ( ОБН.-ДВ,БР.62ОТ2013Г. ,ВСИЛАОТ03. 07. 2013Г. ) § 53. В На ре дба т аз ае диннит е държа в нит е из ис к в а ния з а придобив а не на в ис ше обра з ов а ние по с пе циа лнос т т а" Пра в о" и профе с иона лна к в а лифик а ция " юрис т " ,прие т ас Пос т а нов ле ние№ 75 наМинис т е рс к ияс ъв е то т1996 г .( обн. ,ДВ,бр.31 о т1996 г . ;Ре ше ние№ 6795 наВърх ов нияа дминис т ра т ив е нс ъдо т2000 г .- бр.96 о т2000 г . ;из м.идоп. ,бр.59 о т2001 г . ,бр.117 о т2002 г . ,бр.69 о т2005 г .ибр.79 о т2009 г . ) ,на в с я к ъдеду мит е" обра з ов а ние т о, мла де жт аина ук а т а "с ез а ме ня тс" обра з ов а ние т оина ук а т а " . ................................... §91.Пос т а нов ле ние т ов лиз авс илао т3юли2013г .

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право"  
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право"  

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" В...

Advertisement