Page 1

НАРЕДБАЗАЕДИННИТЕДЪРЖАВНИИЗИСКВАНИЯЗАПРИДОБИВАНЕ НАВИСШЕОБР АЗОВАНИЕПОСПЕЦИАЛНОСТТА"ПР АВО"И ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИЯ"Ю РИСТ" Вс ил аот12. 04. 1996г . Прие тасПМС№ 75от05. 04. 1996г . Обн .ДВ.бр. 31от12 Април1996г . ,из м.ДВ.бр. 96от24 Ное мв ри2000г . ,из м. ДВ.бр. 59от 3 Юл и2001г . ,из м.ДВ.бр. 117от 17 Де к е мв ри2002г . ,из м.ДВ.бр. 69 от 23 Ав г у с т 2005г . ,из м.ДВ.бр. 79от 6 Ок то мв ри2009г . ,из м.ДВ.бр. 62от 12 Юли2013г . Чл.1. (1) ( Из м.- ДВ,бр.59 о т2001 г . )Вис шеобра з ов а ниепос пе циа лнос т т а" Пра в о"с е придобив анаобра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционнас т е пе н" ма г ис т ър"в ъвфа к у лт е тв ъвв ис ше училище ,к ое т оо т г ов а рянаиз ис к в а ния т анаЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ниеинат а з ина ре дба . (2) (*) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Вис шеобра з ов а ниепо с пе циа лнос т т а" Пра в о"немо жедас епридобив ав ъвфилиа лнав ис шеучилище . (3) ( пре дишнаа л.2 - ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Вис шеобра з ов а ниепо с пе циа лнос т т а" Пра в о" ,придобит овчу жде с т ра ннов ис шеучилище ,с еприз на в авРе пу б лик а Бълг а рия ,а к оо т г ов а рянаут в ър де нит ео тМинис т е рс к ияс ъв е тдържа в нииз ис к в а нияпочл.9, а л. 3,т .9о тЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ние .

Чл.2.( От м.-ДВ,бр.59о т2001г . )

Чл.3.( Об я в е нз анищо же нсРе ше ние№ 6795наВАС-ДВ,бр.96о т2000г . )

Чл.4. (1) ( Из м.- ДВ,бр.59 о т2001 г . )Ст у де нт ит ес еприе ма тчре зпис ме ник онк урс ни из пит ипоб ълг а рс к ие з икипоис т ориянаБълг а рия . (2) Конк урс нит еиз пит ис епров е жда тпок онс пе к т и,ут в ър де нио тре к т орит енав ис шит е училища .Уче бно т ос ъдържа ниез ак онк урс нит еиз пит ис еопре де лявс ъо т в е т с т в иесуче бнит е пла нов еиуче бна т апрог ра манас ре днит еучилищавРе пу б лик аБълг а рия . (3) ( Доп.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Пре по да в а т е лит е ,к оит ооце ня в а т к онк урс нит ера бо т инак а ндида т с т у де нт ит е ,с еопре де ля то тре к т орит енав ис шит еучилища . Оце нк ит ес апоше с т оба лна т ас ис т е маилиподр уг ас ис т е маз аоце ня в а невс ъо т в е т с т в иесчл.44, а л.5о тЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ние . (4) Вис ше т о училище опре де ля на чина з ак ла с ира не на к а ндида т с т у де нт ит е по с пе циа лнос т т а" Пра в о" . (5) Вис шит е училища мог а т да с и приз на в а тв з а имно ре з у лт а т ит ео т по ло же нит е к онк урс нииз пит иприус лов ияипоре д,опре де ле нивт е хнит епра в илници.

Чл.5.( Из м.-ДВ,бр.59о т2001г . )Фор мит енаоб уче ниес аре дов наиз а до чна .


Чл.6. (1) Об уче ние т оз апридобив а ненав ис шеобра з ов а ниепос пе циа лнос т т а" Пра в о"на обра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционнас т е пе н" ма г ис т ър"еспро дължит е лнос тнепома лк оо т10 с е ме с т ъраисминима ле нх ора риу м3500уче бнича с а . (2) Приз а до чна т афор манаоб уче ниех ора риу мътнемо жедаб ъдепома лъко т60 нас т о о тх ора риу мапоа л.1.

Чл.7. (1) Об уче ние т опос пе циа лнос т т а" Пра в о"наобра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционна с т е пе н" ма г ис т ър"с еиз в ършв ачре зиз уча в а неназ а дължит е лни,из бира е ми и фа к у лт а т ив ни дис циплини. ( 2)За дължит е лнит еуче бнидис циплинииминима лния тимх ора риу мс а ,к а к т ос ле дв а : 1.Ис т ориянаб ълг а рс к а т адържа в аипра в о-90ча с а ; 2.Общат е ориянапра в о т о-105ча с а ; 3.Конс т ит уционнопра в о-135ча с а ; 4.Гра жда нс к опра в о( общача с т )-120ча с а ; 5.Админис т ра т ив нопра в оиа дминис т ра т ив е нпроце с-150ча с а ; 6.Ве щнопра в о-75ча с а ; 7.Ме ждуна ро днопу б личнопра в о-90ча с а ; 8.Фина нс ов опра в о-105ча с а ; 9.Об лиг а ционнопра в о-165ча с а ; 10.На к а з а т е лнопра в о-180ча с а ; 11.Се ме йноина с ле дс т в е нопра в о-105ча с а ; 12.Ме ждуна ро дноча с т нопра в о-105ча с а ; 13.Тр у дов опра в о-135ча с а ; 14.Търг ов с к опра в о-165ча с а ; 15.Ос иг урит е лнопра в о-75ча с а ; 16.Гра жда нс к опроце с у а лнопра в о-180ча с а ; 17.На к а з а т е лнопроце с у а лнопра в о-135ча с а ; 18.Да нъчнопра в о-75ча с а ; 19.Пра в онаЕв ропе йс к ияс ъюз-75ча с а . (3) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )В прог ра мит енас ъо т в е т нит е уче бнидис циплинис ев к лючв апре по да в а неинапра в о т онаЕв ропе йс к ияс ъюз . (4) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Попре дло же ниенафа к у лт е т ния с ъв е тивс ъо т в е т с т в иеспра в илник анав ис ше т оучилищевуче бнияпла ннас пе циа лнос т т а " Пра в о"мог а тдас ев ъв е жда тидр уг из а дължит е лниуче бнидис циплини. (5) ( пре дишнаа л.3 - ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Съо т ноше ние т оме жду ле к ции,упра жне нияи уче бнапра к т ик ас еопре де ляо тв ис ше т о училищес ъг ла с но не г ов ия пра в илник ,к а т оча с ов е т ез але к циинемог а тдаб ъда тпома лк оо тпо лов ина т ах ора риу м.

Чл.8. (1) ( Доп.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Ле к ционнит ек урс ов епо з а дължит е лнит еуче бнидис циплинипочл.7, а л.2 с епров е жда то тх а билит ира нивс ъо т в е т на т а на учнас пе циа лнос тпре по да в а т е ли,к оит опров е жда тис е ме с т риа лнит еиз пит и. (2) ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Поиз к люче ниефа к у лт е т ния т с ъв е тмо жедаре шиле к циит еис е ме с т риа лнит еиз пит ипонепов е чео т5 о тз а дължит е лнит е уче бнидис циплинипочл.7, а л.2 дас епров е жда то тпре по да в а т е лисобра з ов а т е лнаина учна с т е пе н" док т ор"пос ъо т в е т на т ана учнас пе циа лнос т .


(3) Пре по да в а т е лит епоз а дължит е лнит еуче бнидис циплинит ря бв адаб ъда тнат р у дов дог ов орсв ис ше т оучилище ,вк ое т опре по да в а т .

Чл.9. (1) ( Из м.- ДВ,бр.69 о т 2005 г . ,в с ила о т 23.08.2005 г . ) Из бира е мит еи фа к у лт а т ив нит еуче бнидис циплиниит е хния тх ора риу мс еопре де ля то тв ис ше т оучилищев с ъо т в е т с т в иесне г ов ияпра в илник .Вис шит еучилищаз а дължит е лнов к лючв а твиз бира е мит е уче бни дис циплини римс к о ча с т но пра в о, пра в о на инт е ле к т у а лна т а с обс т в е нос т , к римина лис т ик а ,к римино лог ия ,ба нк ов опра в о,на к а з а т е лноиз пълнит е лнопра в оипра в е нре жим надържа в на т ас лу жба . (2) Ле к ционнит ек урс ов еис е ме с т риа лнит еиз пит ипот я хс епров е жда то тх а билит ира ни пре по да в а т е ли или пре по да в а т е ли собра з ов а т е лнаи на учнас т е пе н" док т ор"пос ъо т в е т на т а на учнас пе циа лнос т . (3) ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Сре ше ниенафа к у лт е т нияс ъв е т ле к ционнит ек урс ов еис е ме с т риа лнит еиз пит ипофа к у лт а т ив нит еуче бнидис циплинимог а тда с епров е жда тио тпре по да в а т е ли,к оит онео т г ов а ря тнаиз ис к в а ния т апоа л.2.

Чл.10. (1) ( Пре дише нт е к с тначл.10, из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . ) Отв т ори до че т в ър т ик урспо д рък ов о дс т в о т о напре по да в а т е л по с ъо т в е т на т адис циплина с т у де нт ит епров е жда тз а дължит е лнауче бнапра к т ик анепома лк оо тдв ес е дмициг о дишнов а дминис т ра циит енаиз пълнит е лна т ав ла с тпопу б личнопра в нина ук иинас ъде бна т ав ла с тпо г ра жда нс к опра в ниина к а з а т е лнопра в нина ук и.Уче бна т апра к т ик ас еос ъще с т в я в апопрог ра мана юридиче с к ит ефа к у лт е т и,с ъг ла с ув а насминис т ъранапра в ос ъдие т о. (2) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Непок ъс ноо те динме с е цпре ди на ча ло т онауче бна т апра к т ик апоа л.1 рък ов о дс т в а т анаюридиче с к ит ефа к у лт е т ипре дс т а в я тна минис т ъранапра в ос ъдие т опрое к т анапла наив ре ме т оимя с т о т оз апров е жда не т онауче бна т а пра к т ик а ,к а к т оииме т онапре по да в а т е ля ,к ойт ощеярък ов о ди. (3) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Рък ов о дс т в а т анаюридиче с к ит е фа к у лт е т ис ъсс ъде йс т в ие т онаМинис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т оос ъще с т в я в а тт е к ущ к онт ро лз а пра в илно т оорг а низ ира неипров е жда ненауче бна т апра к т ик а .

Чл.10а .( Нов- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) Към юридиче с к ит е фа к у лт е т инав ис шит еучилищамог а тдас ес ъз да в а тпра в ник линик из апра к т иче с к ооб уче ниена с т у де нт ит епос пе циа лнос т т а" Пра в о" . (2) В пра в на т ак линик ас еос иг уря в ав ъз мо жнос тнас т у де нт ит едапридобия ту ме ния , не об х о дими з аупра жня в а ненаюридиче с к а т апрофе с иячре зле к ции,с иму ла ции и ра бо т ас ре а лник лие нт ипопрог ра ма ,опре де ле нао тс ъо т в е т нияюридиче с к ифа к у лт е т . (3) Ра бо т а т а с ре а лни к лие нт ис е ос ъще с т в я в ас а мо с ле дс ъо т в е т на т ат е оре т ична по дг о т ов к аипо дрък ов о дс т в о т онапра к т ик ув а щиюрис т и. (4) Ст у де нт ит е ,к оит ос ле дпо ла г а ненаиз питс априе т из ауча с т ницивпра в ник линик и, с еос в обо жда в а тпот я хноже ла ниео тз а дължит е лна т ауче бнапра к т ик апочл.10.

Чл.11. ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) Об уче ние т онас т у де нт ит е пос пе циа лнос т т а" Пра в о"з а в ършв аспо ла г а ненадържа в нииз пит ипопу б личнопра в ни,по г ра жда нс к опра в ниипона к а з а т е лнопра в нина ук и.


( 2)Държа в ния тиз питепис ме ниус т е н. ( 3)Вс е к идържа в е низ питс епо ла г апре ддържа в наиз пит нак о мис ия ,к о я т ов к лючв а : 1. дв а ма х а билит ира ни пре по да в а т е ли, с ъо т в е т но по пу б личнопра в ни, по г ра жда нс к опра в ниилипона к а з а т е лнопра в нина ук и; 2. е дин пре дс т а в ит е л на пра к т ик а т а- с ъдия о тВърх ов ния к а с а ционе нс ъд или о т Върх ов ния а дминис т ра т ив е нс ъд,прок урор о т Върх ов на т ак а с а ционна прок ура т ура или о т Върх ов на т аа дминис т ра т ив напрок ура т ураилис лу жит е лнаМинис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т ос юридиче с к ис т а жнепома лк оо т12г о дини. (4) ( Из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м.- ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . ) Пре дло же ния т аз ав к лючв а не на х а билит ира ни пре по да в а т е ли по пу б личнопра в ни, по г ра жда нс к опра в ни или по на к а з а т е лнопра в ни на ук и вс пис ъцит еналица т а ,к оит о мог а тда уча с т в а твдържа в нит еиз пит ник о мис ии,с епра в я то тфа к у лт е т нит ес ъв е т иис еиз пра ща тна минис т ъранапра в ос ъдие т о.Спис ъцит ес еут в ържда в а то тминис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т а иминис т ъранапра в ос ъдие т оис еа к т у а лиз ира те же г о днодона ча ло т онав с я к ауче бнаг о дина . (5) Ко мис ия т ас ена з на ча в ас ъсз а пов е днаре к т оранас ъо т в е т но т ов ис шеучилище ,к а т ов не яс ев к лючв а тлицао тс пис ък апоа л.4. (6) Прине об х о димос тре к т орътнав ис ше т оучилищемо жедана з на чипов е чео те дна държа в наиз пит нак о мис ияприс па з в а неиз ис к в а ния т анаа л.3и5. (7) Пис ме ния т и ус т ния т държа в е н из пит по пу б личнопра в ни, с ъо т в е т но по г ра жда нс к опра в ниипона к а з а т е лнопра в ни,на ук ис епров е жда то те днаис ъщак о мис ия .

Чл.12. ( Из м.- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) Пис ме ния тдържа в е н из питеа нониме нис ес ъс т оивре ша в а ненак а з ус .Тойс епров е ждавс г ра да т анас ъо т в е т но т о в ис шеучилищеипро дължа в а4а с т роно миче с к ича с а . (2) Ка з ус ътс еиз г о т в яо тс ъо т в е т на т адържа в наиз пит нак о мис ияне пос ре дс т в е нопре ди из пит аис епре дос т а в янас т у де нт ит еприз а по чв а не т омуо тне йнияпре дс е да т е л. (3) По в ре менаре ша в а не т о нак а з ус ас т у де нт ит емог а тдапо лз в а тк а т о по мощни ма т е риа лис а монор ма т ив ниа к т ов епоре д,опре де ле но тминис т ъранапра в ос ъдие т о. (4) Пис ме нит ео т г ов оринак а з ус ас епров е ря в а то тдържа в на т аиз пит нак о мис ия ,к о я т о об я в я в аре з у лт а т ит еспро т ок о лдодв аднис ле дприк лючв а не т онаиз пит а . (5) Оце нк а т ао тпис ме ниядържа в е низ пите" из държа л"или" не из държа л" ,к а т одоус т е н из питс едопус к а тс т у де нт ит е ,из държа липис ме нияиз пит .Оце нк а т ао тпис ме ниядържа в е низ пит непо дле жинапре ра з г ле жда не .

Чл.12а .( Нов- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )(1) ( Из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м.- ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . )Вс е к ио тус т нит едържа в нииз пит ипо пу б личнопра в ни,по г ра жда нс к опра в ни и по на к а з а т е лнопра в ни на ук ис епо ла г апо е дине н държа в е нк онс пе к т ,ут в ър де но т минис т ъра на обра з ов а ние т о и на ук а т а и минис т ъра на пра в ос ъдие т о. (2) Ус т ния т държа в е н из пит с е пров е жда на с ле дв а щия де нс ле д об я в я в а не т о на ре з у лт а т ит ео тпис ме нияиз пит . ( 3)Оце нк а т ао тус т ниядържа в е низ питнепо дле жинапре ра з г ле жда не .

Чл.13. (1) Ст у де нт ит е ,из пълнилиз а дълже ния т ас ипоуче бнияпла нипо ло жилиус пе шно държа в нит ес ииз пит и,по луча в а тдипло маз аз а в ърше нов ис шеобра з ов а ниеспрофе с иона лна


к в а лифик а ция" юрис т "наобра з ов а т е лна т аик в а лифик а ционнас т е пе н" ма г ис т ър" . ( 2)Дипло мит ес еиз да в а то тв ис ше т оучилище ,к ое т ос т у де нт ит ес аз а в ършили. (3) ( Из м.- ДВ,бр.117 о т2002 г . ,вс илао т17.12.2002 г . )Дипло мира нит еюрис т и придобив а т юридиче с к а пра в ос пос обнос тс ле дт риме с е че нс т а ж и по ла г а не на из пит в с ъо т в е т с т в иесчл.163о тЗа к оназ ас ъде бна т ав ла с т . (4) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Ст а жа нт юрис т ит е ,к оит она из пит аз апридобив а ненаюридиче с к апра в ос пос обнос тс апо лучилиоце нк а" не из държа л" ,с е я в я в а тна пов т оре н из питна ос нов а ние чл.166, а л.2 о тЗа к она з ас ъде бна т ав ла с тс ле д допълнит е ле ндв у ме с е че нс т а ж. (5) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Инс пе к т ора т ътпочл.35бо т За к оназ ас ъде бна т ав ла с тприМинис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т оос ъще с т в я в ат е к ущ к онт ро лз а пра в илно т оорг а низ ира неипров е жда ненас т а жапоа л.3и4. (6) ( Нов а- ДВ,бр.69 о т2005 г . ,вс илао т23.08.2005 г . )Ма г ис т ра т ит е ,нак оит ое в ъз ло же но пра к т иче с к о т о об уче ниенас т а жа нт юрис т ит е ,по пре дло же ниенаминис т ърана пра в ос ъдие т омог а тдаб ъда тс т иму лира ни с ъсс ре дс т в ао тбюдже т анас ъде бна т ав ла с тпри ус лов ияипоре д,опре де ле нио тВис шияс ъде б е нс ъв е т .

Чл.14.( От м.-ДВ,бр.59о т2001г . )

Чл.15. ( Из м.- ДВ,бр.59 о т2001 г . ,из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м.- ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . )Вис шит еучилища ,к оит опров е жда тоб уче ниепос пе циа лнос т т а " Пра в о" ,е же г о днодо1 ок т о мв рипре дс т а в я твМинис т е рс т в о т онаобра з ов а ние т оина ук а т аив Минис т е рс т в о т онапра в ос ъдие т одок у ме нт а цияз априе ма ,с ъдържа ние т оиорг а низ а ция т ана по дг о т ов к а т аибро янас т у де нт ит епок урс ов еифор минаоб уче ние . Допълнит е лнираз поре дби §1.( 1)Пос мис ъланат а з ина ре дба : 1. " За дължит е лни уче бни дис циплини" с ат е з и,к оит о ос иг уря в а т фунда ме нт а лна т а по дг о т ов к а ,не об х о димаз апридобив а ненапрофе с иона лна т ак в а лифик а ция" юрис т " .Из уча в а не т о имипо ла г а не т онаиз пит ипот я хез а дължит е лноз ас т у де нт ит е . 2. " Из бира е ми уче бни дис циплини" с ат е з и, к оит о ос иг уря в а тс пе циа лиз ира ща по дг о т ов к а .Ст у де нт ит ес аз а дълже нидаиз б е ра тня к оио тт я х. 3. " Фа к у лт а т ив ни уче бни дис циплини" с ат е з и, к оит о ос иг уря в а т допълнит е лна по дг о т ов к авз а в ис имос то тинт е ре с ит енас т у де нт ит е .Тес еопре де ля то тв ис шит еучилищаис е из уча в а тпоже ла ниенас т у де нт ит е . (2) В минима лниях ора риу м почл.6, а л.1 с ев к лючв а тча с ов е т ео тз а дължит е лнит е , из бира е мит еифа к у лт а т ив нит еуче бнидис циплини. Пре х о днииЗаключит е лнираз поре дби § 2. (1) Ст у де нт ит е ,прие т и в юридиче с к и фа к у лт е т и на в ис шит е училища пре ди в лиз а не т овс иланана ре дба т а ,з а па з в а тс в оит епра в аив а лиднос т т анапо ло же нит ео тт я хиз пит и,


в к лючит е лноииз пит ит е ,по ло же нипре зуче бна т а1995 - 1996 г .Тепро дължа в а тоб уче ние т ос ив с ъщо т оиливдр уг ов ис шеучилище ,а к от оо т г ов а рянаиз ис к в а ния т анана ре дба т а . (2) Пре хв ър ля не т онас т у де нт ио те днов ис шеучилищевдр уг ос еиз в ършв ас ъобра з но пра в илницит енав ис шит еучилищаилис к люче нит еме ждут я хдог ов ори. §3.( От м.-ДВ,бр.69о т2005г . ,вс илао т23. 08. 2005г . ) §4.На ре дба т ас еиз да в анаос нов а ниечл.9,а л.3,т .5о тЗа к оназ ав ис ше т ообра з ов а ние . § 5. ( Из м.- ДВ,бр.117 о т2002 г . ,вс илао т17.12.2002 г . ,из м.- ДВ,бр.79 о т2009 г . ,из м. - ДВ,бр.62 о т2013 г . ,вс илао т03.07.2013 г . )Из пълне ние т онана ре дба т ас ев ъз ла г ана минис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т аинаминис т ъранапра в ос ъдие т о. ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 284ОТ9ДЕКЕМВРИ2002Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕНАНАРЕДБАТА ЗАЕДИННИТЕДЪРЖАВНИИЗИСКВАНИЯЗАПРИДОБИВАНЕНАВИСШЕ ОБР АЗОВАНИЕПОСПЕЦИАЛНОСТТА"ПР АВО"ИПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"Ю РИСТ",ПРИЕТАСПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 75НА МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТОТ1996Г. ( ОБН.-ДВ,БР.117ОТ2002Г. ) § 2. На в с я к ъде в на ре дба т а ду мит е" минис т ъра на обра з ов а ние т о, на ук а т аи т е хно лог иит е "с ез а ме ня тс" минис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т а "иду мит е" Минис т е рс т в о т о наобра з ов а ние т о,на ук а т аит е хно лог иит е "с ез а ме ня тс" Минис т е рс т в о т онаобра з ов а ние т ои на ук а т а " . ЗАКЛЮЧИТЕЛНАР АЗПОРЕДБА §3.Пос т а нов ле ние т ов лиз авс илао тде нянаобна ро дв а не т омув" Държа в е нв е с т ник " . Пре х о днииЗаключит е лнираз поре дби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 190ОТ16АВГУСТ2005Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕНА НАРЕДБАТАЗАЕДИННИТЕДЪРЖАВНИИЗИСКВАНИЯЗАПРИДОБИВАНЕНА ВИСШЕОБР АЗОВАНИЕПОСПЕЦИАЛНОСТТА"ПР АВО"ИПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"Ю РИСТ" ( ОБН.-ДВ,БР.69ОТ2005Г. ) § 13. Спис ъцит енах а билит ира нит елицапочл.11, а л.4 ие динния тдържа в е нк онс пе к т почл.12а ,а л.1с еут в ържда в а тдодв аме с е цао тв лиз а не т овс иланапос т а нов ле ние т о. §14.Ра з поре дба т ананов а т аа л.2начл.1нес еприла г аз аз а в а ре нит ес луча и.


§ 15. Ра з поре дбит ео т нос но пис ме ния държа в е н из пит по пу б личнопра в ни, по г ра жда нс к опра в ниипона к а з а т е лнопра в нина ук ис еприла г а то тна ча ло т онауче бна т а2006 - 2007 г . §16.Пос т а нов ле ние т ов лиз авс илао тде нянаобна ро дв а не т омув" Държа в е нв е с т ник " . ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 231ОТ25СЕПТЕМВРИ2009Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНОРМАТИВНИАКТОВЕНАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ ( ОБН.-ДВ,БР.79ОТ2009Г. ) § 28. На в с я к ъдевНа ре дба т аз ае диннит едържа в нииз ис к в а нияз апридобив а ненав ис ше обра з ов а ние по с пе циа лнос т т а" Пра в о" и профе с иона лна к в а лифик а ция " юрис т " ,прие т ас Пос т а нов ле ние№ 75 наМинис т е рс к ияс ъв е то т1996 г .( обн. ,ДВ,бр.31 о т1996 г . ;Ре ше ние№ 6795 наВърх ов нияа дминис т ра т ив е нс ъдо т2000 г .- бр.96 о т2000 г . ;из м.идоп. ,бр.59 о т2001 г . ,бр.117 о т2002 г .ибр.69 о т2005 г . ) ,ду мит е" минис т ъранаобра з ов а ние т оина ук а т а "и " Минис т е рс т в о т о на обра з ов а ние т о и на ук а т а "с ез а ме ня тс ъо т в е т но с " минис т ъра на обра з ов а ние т о,мла де жт аина ук а т а "и" Минис т е рс т в о т онаобра з ов а ние т о,мла де жт аина ук а т а " . Пре х о днииЗаключит е лнираз поре дби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 142ОТ8ЮЛИ2013Г.ЗАПРИЕМАНЕНАУСТРОЙСТВЕН ПР АВИЛНИКНАМИНИСТЕРСТВОТОНАМЛАДЕЖТАИСПОРТА ( ОБН.-ДВ,БР.62ОТ2013Г. ,ВСИЛАОТ03. 07. 2013Г. ) § 53. В На ре дба т аз ае диннит е държа в нит е из ис к в а ния з а придобив а не на в ис ше обра з ов а ние по с пе циа лнос т т а" Пра в о" и профе с иона лна к в а лифик а ция " юрис т " ,прие т ас Пос т а нов ле ние№ 75 наМинис т е рс к ияс ъв е то т1996 г .( обн. ,ДВ,бр.31 о т1996 г . ;Ре ше ние№ 6795 наВърх ов нияа дминис т ра т ив е нс ъдо т2000 г .- бр.96 о т2000 г . ;из м.идоп. ,бр.59 о т2001 г . ,бр.117 о т2002 г . ,бр.69 о т2005 г .ибр.79 о т2009 г . ) ,на в с я к ъдеду мит е" обра з ов а ние т о, мла де жт аина ук а т а "с ез а ме ня тс" обра з ов а ние т оина ук а т а " . ................................... §91.Пос т а нов ле ние т ов лиз авс илао т3юли2013г .

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право"  

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" В...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you