Page 1

Актуално състояние на обучението по право в Испания и в близкото минало проф. д-р Габриел Херес Крамер, Университет CEU Cardenal Herrera- Валенсия, Испания . Структура на обучението- първи, втори и трети цикъл (докторат) За периода 1953 – 1992г.: Преподавателите се прехвърлят от университетите към бизнес- училища, които не са с университетски характер. Стойността на такова обучение зависи изцяло от търсенето на пазара на определено обучение. След завършване на университетското образование дипломантите по право могат да се включат в някои от корпусите на държавните служители - нотариуси, адвокати, държавни регистратори , юристи в Държавния съвет, съдии, прокурори, съдебни служители, инспектори и пр., или чрез съответни процедури, за които не се изисква специално допълнително , се встъпва в колегиите на адвокати, прокуратори и пр. -

общо обучение по право, с голяма хомогенност на програмата между отделните университети и малко възможности за отклонения от нея; класическа и базова структура на съдържанието на обучението, малко дисциплини, добре разпределена ограничен брой изборни дисциплини ежегодни изпити -единствено направление на обучението ( общо) „Право”, не възможност за специализация 5 г. обучение ограничен брой университети, почти всички са държавни, много малък брой частни университети

За периода 1992 – 2010 г. : -

-

Регулирано обучение с декрет, който дава по- голяма свобода на университетите и урежда много формални аспекти на обучението ( структура на преподаването) и по- малко материални ( съдържание на учебната програма) Система на кредитите ( количествен критерий, който замества съществуващата система) 1 кредит за 10 ч. лекции. Мултиплициране ан специалностите, разделение на основните дисциплини и разкъсване на логическата връзка на учебния процес 4 или 5 години Множество изборни дисциплини и поява на специалности, в които може свободно да се определя учебното съдържание Поява на специализации ( на собствено основание ) 1


-

Създаване на НАционална Агенция за оценка на качеството на образоваинето и за акредитация (ANECA – www.aneca.es). инфлация на броя на университетите (държавни и частни)

От 2010 г. – Болонски процес, унифициране на университетското образование в Европа Структура- две степени- І- бакалавър и ІІ- магистратура и докторат Поява на магистърски курсове, оторизирани за университетите, наред с такива, които са си само за университетите и нямат оторизация. Поява на школи само за ІІ-та степен (магистри), които се стремят да се прикрепят към университетите. По принцип за правото магистратурата е задължителна, вкл. и за колегиалните професии- адвокати, прокуратори. Вече няма министерско постановление за регулиране на степените на обучение освен някои формални аспекти, общи за всички специалности на висшето образование. Заменено е с „Бели книги” ( необвързващи документи, предназначени за деканите на юридическите факултети в цяла Испания). За валидиране („Верификация”) на обучението a priori и a posteriori от Агенцията (ANECA) . Основен документ : «Меморандум за верификация» (Memoria Verifica de la titulación”) Обучението има характер за създаде професионализация. -

-

Правото е включено към социалните науки- окрупняване по „семейства на познанието” . Процентно определяне на материите- 20% трябва да са общите материи за всички университети в Европа по системата за трансфер на кредити (ECTS ), 1 кредит = 20-30 часа ((≠ лекционни часове); 1 курс = 60 ECTS; специалност = 240 ECTS. ≠ професор + преподаване = студент + (самоподготовка). ≠ познания = компетентности + умения . 4 г. обучение ( задължително)

Основни нормативни актове: Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/25/pdfs/A02842-02846.pdf REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre,por el que se establece la ordenación de las 2


enseñanzas universitarias oficiales. http://www.uchceu.es/universidad/documentos/normativa/rd1393_2007.pdf

Специфична правна уредба на правното образование : Libro Blanco de Derecho: http://www.aneca.es/var/media/150240/libroblanco_derecho_def.pdf Universidad CEU Cardenal Herrera - Facultad de Derecho, Empresas y Ciencias Políticas: www.uchceu.es Plan de estudios de Derecho: http://www.uchceu.es/estudios/grado/documentos/plan_estudios/derecho.pdf Memoria Verifica del grado de Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia: http://www.uchceu.es/estudios/grado/documentos/memoria/derecho.pdf

3

Актуално състояние на обучението по право в Испания в сравнителен план с близкото минало  

проф. д-р Габриел Херес Крамер Е-списание "Юридическо образование" http://legaleducation.eu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you