Page 1

Настоящият материал е създаден от автора в рамките на проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” на Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски” - http://www.legaleducation.eu

ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ ас. Дилян Начев, СУ „Св. Кл. Охридски”

Въпросите, отнасящи се до образованието във Франция, в това число разбира се и до висшето юридическо образование, са регламентирани преди всичко в Кодекса на образованието (Code de l’éducation)1. Именно там са уредени основните принципи и цели на образованието, администрирането на образователната дейност и разпределението на функциите между държавата, органите на местното самоуправление и университетите, организацията на занятията и др. Част трета от Кодекса се отнася до висшето образование и в най-голяма степен има отношение към настоящия доклад. В този смисъл последователно ще бъдат разгледани – (а) етапите на висшето юридическо образование, (б) неговите цели и възможните професионални перспективи пред завършилите юристи, (в) възможностите за допълнително надграждане на юридическите познания и накрая (г) процента на успеваемост сред студентите. а) Етапи на висшето юридическо образование във Франция Висшето образование е организирано в няколко цикъла, като броят, естеството и продължителността на етапите може да вaрира в зависимост от конкретното образование. В края на всеки етап студените получават диплома за успешното му завършване. Първият цикъл (License) има за цел да позволи на студените да придобият, задълбочат и разширят познанията си в основните дисциплини на юридическото образование, както и да спомогнат за избора от страна на учащите се относно бъдещото им академично и професионално развитие. Достъпът до този първи цикъл на висшето юридическо образование е свободен за всички, които са успели да вземат матурата си за завършване на средното си образование (baccalauréat) или еквивалентна диплома. Продължителността на този първи етап в юридическото образование е тригодишна. Успелите да се справят със завършването на първия цикъл могат да се насочат или към определени конкурси за пара юридически длъжности, за които завършването на първия цикъл на образование е достатъчно, или да продължат в рамките на втория етап на висшето юридическо образование (Master). Този втори цикъл има продължителност от 1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20131015

1


Настоящият материал е създаден от автора в рамките на проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” на Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски” - http://www.legaleducation.eu

2 години, като е разделен на две части – Master 1 и Master 2. Втората година на този втори етап може да бъде с професионална насоченост или пък да има подготвителен характер за студентите, желаещи да се насочат към научна работа и съответно към третия цикъл на висшето юридическо образование. Студените, които са предпочели професионална насоченост често изкарват задължителен стаж в адвокатска кантора или предприятие, като за целта се изготвя специален договор за стаж между студента, кантората или предприятието и висшето учебно заведение. Третият цикъл е насочен към извършването на научна дейност и изготвянето на докторска дисертация и по тази причина носи името – Doctorat. Той предполага извършването на индивидуална и колективна научна дейност с иновативен научен характер. Това са трите цикъла на висшето образование във Франция – License, Master, Doctorat, като по тази причина системата носи името – LMD.

б) Цели на висшето юридическо образование във Франция и професионални перспективи Основната цел на висшето юридическо образование във Франция е да подготви студентите за интеграцията им на пазара на труда и преди всичко разбира се в класическите юридически професии – магистрат, адвокат, юрисконсулт, нотариус и др. Още след завършването на първата година от втория цикъл на образованието си – Master 1, студентите имат право да кандидатстват и да се явят на конкурсите, организирани за достъп до някои от най-престижните правни професии. Конкурсът за достъп до адвокатската професия е един от най-популярните. За целта студентите трябва да успеят да влязат чрез изпит в някой от регионалните центрове за професионална подготовка за адвокати – CRFPA. Те провеждат подготовката на бъдещите адвокати, като в края на тази подготовка има изпит за получаване на сертификат за правоспособност за упражняване на адвокатската професия – CAPA. Други популярни конкурси са този за достъп до националното училище за магистрати – ENM, конкурсите за работа в държавната и общинската администрация и т.н.

в) Допълнителни дипломи 2


Настоящият материал е създаден от автора в рамките на проекта „Състояние и перспективи на юридическото образование в България” на Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски” - http://www.legaleducation.eu

По време на висшето си образование, студентите по право разполагат с редица възможности за придобиване на допълнителни познания и съответните дипломи за това. На първо място следва да се отбележи възможността за участие в семинарни занятия по определени правни теми или т. нар. „Diplômes universitaires”. Те се предлагат от самите университети и могат да бъдат различни в зависимост от интересите на студентите и насочеността на професионалната им подготовка. Важно е да се спомене и това, че голяма част от юридическите факултети във Франция предлагат освен задължителните в учебната програма часове по юридически чужд език (английски, испански, италиански, немски и др.), И възможност за придобиване на диплома за владеене на съответния чужд език в неговите правни измерения.

г) Процент на успеваемост Съгласно данните на сметната палата от 2009 г.2 от 1,4 милиона студени, около 15% следват право. Нека видим обаче какъв е процента на успеваемост в тази специалност. Едва четирима от десет студенти по право успяват да преминат успешно във втори курс. С други думи, процентът на успеваемост в първа година е 40%, 35% от студените по право повтарят първата си година, 22% се отказват изобщо от висшето образование, а 2,5% си сменят специалността.

2

http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2012/10/03/le-droit-fait-rever-mais-pas-toujoursreussir_1769293_1473692.html

3

Юридическото образование във Франция  

Юридическото образование във Франция Ас. Дилян Начев http://legaleducation.eu

Юридическото образование във Франция  

Юридическото образование във Франция Ас. Дилян Начев http://legaleducation.eu

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded