Page 1

Научноизследователски проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България – II част” на Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски”

ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМИ И ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ Атанас Шопов1

Макар да се занимавам с теория на правото за мен изучаването на правото никога не е било теоретично, а изцяло практическо явление. Съответно всяко едно изследване, свързано с правото, включително юридическото образование, може да има само една цел, а именно изследване на практическите проблеми и търсене на възможните решения. Настоящият доклад е изцяло повлиян от три неща: - Собствените ми наблюдения върху националната ни образователна система, с акцент върху СУ „Св. Кл. Охридски“, в който преподавам и върху чужди системи (включително не само непосредствените ми наблюдения и опит, но и дискусиите, които съм имал с много колеги); -

Проучването по настоящия проект;

-

Докладите, срещите и дискусиите с участниците в проекта, включително в рамките на конференции, които се проведоха и които дадоха безценна възможност за пряка обмяна на опит идеи.

Това ми позволи да систематизирам, макар и на кратко в рамките на този доклад, основните проблеми, които според мен стоят пред юридическото образование, както и възможните решения (без да отричам усилията, които се полагат в тази насока, но които по много причини са неефективни). 1. Подобряване на материалната учебна база Както посочих още в доклада си за първата конференция, която се проведе по проекта, материалната база, както във всяко едно нещо, има съществено значение. Най-малкото човек се чувства по-добре в просторни, светли, топли и обновени помещения, разполагащи със съвременно оборудване. Този аспект от образованието вече по навик или от „умора“ от прехода се пренебрегва с аргумент, че това са ни възможностите. Поне в СУ „Св. Кл. Охридски“ материалната база на ЮФ е изключително остаряла, като се предприемат по-скоро палиативни мерки за реновирането й, които обаче в крайна сметка не водят до съществени изменения. Ясно е едно, че нито университетите, нито СУ „Св. Кл. Охридски“, нито държавата имат възможност бързо да внесат качествени промени, които да имат незабавен и съществен ефект. Парадоксалното е че решението в тези случаи е отдавна познато на водещите световни университети и то е част от тяхната „корпоративна“ традиция, а именно привличането на частно (безвъзмездно) финансиране.

1

Авторът е асистент по Обща теория на правото в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, КТИДП.

1

Атанас шопов - Ю0ридическото образование - Необходими и възможни промени  

Научноизследователски проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България – II част” на Юридическия факултет на СУ „ Св...

Атанас шопов - Ю0ридическото образование - Необходими и възможни промени  

Научноизследователски проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България – II част” на Юридическия факултет на СУ „ Св...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded