Page 1

Научноизследователски проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България – II част” на Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски”

Перспективи пред дистанционното обучение по право – преимущества и предизвикателства Дилян Начев1

Стремглавото развитие на интернет и останалите иновативни технологии през последните няколко десетилетия доведе до много нови и силно разпространени феномени – интернет банкиране, интернет пазаруване, интернет телевизия, интернет общуване и разбира се интернет образование. Именно това е една от основните съвременни форми на дистанционно обучение. Неговото значение ще се увеличава и развива както по отношение на съществуващите програми, така и при търсенето на допълнителни възможности за повишаване на качеството на образованието. Дистанционното обучение обаче не е изцяло безпротиворечиво и лесно начинание. Макар перспективите пред него да са по-скоро добри, не може да се отрече, че съществуват редица трудности и предизвикателства, на които трябва да се намери задоволително решение. Възможност за привличане на нови студенти и преподаватели. Практически проблеми. Дистанционното обучение представлява една изключителна възможност за търсене на допълнителна аудитория, различна от традиоционната досега за учебните заведения. Акцентът следва да бъде поставен върху няколко различни групи лица. Такива са на първо място чуждестранните студенти, т.е. тези, които биха желали да следват определен курс, но не се намират физически в града или дори в държавата, в която той се провежда. Това е невероятна възможност, но често крие неочаквани трудности и рискове, например проблемът с часовата разлика. Действително съществуват варианти за дистанционно обучение, което не се провежда в реално време, но тук сериозният недостатък се крие в това, че по същество изцяло се прекъсва прекият контакт между преподавателя и студентите. Друг съществен проблем е провеждането на изпитите и гарантирането на спазването на правилата за тяхното провеждане. С други думи, тук стои въпросът дали е възможно да се установи за изпит, провеждан по интернет, че той действително е преминал съгласно установените правила – че изпитваният е работил самостоятелно, без използването на непозволени помощни материали и т.н. Голяма част от университетите, които предлагат дистанционно обучение все пак изискват понякога и личното присъствие на студентите, а това може да бъде сериозен разход за студента и представлява недостатък на системата, който не бива да се пренебрегва. Следващата категория лица, които са засегнати в най-голяма степен от дистанционното обучение по право са вече завършилите (и работещи) юристи, които желаят да повишат своята професионална квалификация, но не разполагат с необходимото време, за да ходят на лекции и упражнения през деня. Именно за тях юридическото обучение по интернет предоставя най-сериозна възможност, тъй като то често е съобразено с тези особености и се осъществява или вечер и през почивните дни, когато е в реално 1

Авторът е асистент по обща теория на правото в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

1

Дилян Начев - Перспективи пред дистанционното обучение по право – преимущества и предизвикателства  

Дилян Начев - Перспективи пред дистанционното обучение по право – преимущества и предизвикателства Е-списание "Юридическо образование" http...

Дилян Начев - Перспективи пред дистанционното обучение по право – преимущества и предизвикателства  

Дилян Начев - Перспективи пред дистанционното обучение по право – преимущества и предизвикателства Е-списание "Юридическо образование" http...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded