Page 1

/*through.the.shitty.pipes

//kastrinakis lefteris //o’ sullivan myrto

an installation project using an arduino uno, two distance sensors, one breadboard, one laptop, one set of soundspeakers, one projetor and ten meters of cable.


through the shitty pipes

Σκεπτόμενοι τη διαδραστική εφαρμογή μας, αρχικά προβληματιστήκαμε για την πρώτη προσέγγιση. Προέκυψαν, λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα μας οδηγήσει στην ιδέα της διάδρασης. Η πρώτη ώθηση θα είναι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η κατάσταση, η πράξη που θα πραγματοποιείται, το άτομο που θα πράττει εκείνη τη χρονική στιγμή ή το μέσο που θα χρησιμοποιεί; Προέκυψαν, λοιπόν, αρχικές ιδέες που η καθεμία είχαν ένα δικό τους χαρακτηριστικό. Από τη δημιουργία ενός αυτόνομου διαδραστικού αντικειμένου που θα τοποθετείται σε κάποιο χώρο και σημασία θα δίνεται στο αισθητικό αποτέλεσμα της κατάστασης, την κατασκευή ενός «άχρηστου» αντικειμένου όπου οι διαδράσεις θα αλληλοαναιρούνται, μέχρι τη δημιουργία ενός διαδραστικού μηχανισμού σχεδίασης. Όλοι οι προβληματισμοί μας κατέληξαν στο να επιλέξουμε έναν συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο θα συνδυάζεται διάδραση και οπτικό αποτέλεσμα. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με το χώρο της τουαλέτας. Η τουαλέτα αποτελεί ένα χώρο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα χωρίσαμε χονδρικά σε δύο κατηγορίες. Μιλάμε για έναν χώρο, στον οποίον πραγματοποιούνται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες, όσο και να τις διευρύνουμε ( από το κατούρημα μέχρι την απομόνωση ατόμων ή τις κλεφτές ματιές σε τυχόν σκονάκια) διαμορφώνουν ένα τετελεσμένο πλαίσιο χρήσεων. Από την άλλη, χωρικά και μόνο μιλώντας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί ένα δωμάτιο ή ένα μικρό σύνολο δωματίων, τα οποία έχουν το

concept

Whilst thinking about our interactive project, we started to develop our first thoughts and concerns, firstly about the way we would start to approach the process. We came accros questions like what would be our factors that will determine the concept of our project? Will our first push be determined by the space in which the device will be set, the person using the device or would we maybe take into consideration the ways and means we might choose? Ideas started to take form, of which each had its own character and particular features. Ideas like an autonomous interactive object which stands alone in a place and has a specific aesthetic effect, the construction of a “useless” object where interactive actions will undo each other or the creation of an interactive drawing apparatus. Our thoughts, ideas and concerns blended into one and we decided to first choose a specific space in which interaction and visual effects will co-coexist. So we ended up using the toilet area. A toilet has specific characteristics, which we tried to divide into two general categories. We are talking about a space where specific actions are taken place, which, however much we broaden them ( from taking a pee to two people isolating themselves or using the small toilet room to check your little cheat sheet again) consist a limited total. On the other hand, we could take advantage of the spatial characteristics of the toilet. Small room or rooms with no or minimum openings where you may easily achieve complete darkness or silence.


through the shitty pipes

χαρακτηριστικό ότι αποτελούν κλειστοί χώροι, με ελάχιστα έως ανύπαρκτα ανοίγματα, και μπορεί να επιτευχθεί εύκολα απόλυτο σκοτάδι και ίσως απόλυτη ησυχία. Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν, τις χωρικές ιδιότητες του χώρου όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι της εγκατάστασης, και τις χρηστικές, κυρίως για το οπτικό αποτέλεσμα, επιλέξαμε το χώρο τουαλετών της αρχιτεκτονικής σχολής. Εκεί, με μια σειρά ενεργειών οι οποίες θα εξηγηθούν στη συνέχεια, πραγματοποιούνται κάποιες διαδραστικές ενέργειες από τυχόν χρήστες της τουαλέτας μέχρι και τυχαίους περαστικούς.

concept

Taking advantage of those spatial features the toilets offer us regarding the practical part of the installation and the utilitarian for the visual effect mostly, we chose to use one of the toilet areas in the University of Architecture. There, a series of actions, which will be explained next, carry out another series of interactive actions by the users of the toilet or even random passerby's.


through the shitty pipes

Η επικοινωνία του χρήστη με την κατασκευή ξεκινά πριν τον χώρο της τουαλέτας, στο διάδρομο που οδηγεί σε αυτόν. Πλησιάζοντας την πόρτα του χώρου των νιπτήρων, σε μια απόσταση κάποιων μέτρων από αυτή γίνει αρχίζει να ακούγεται μια μελωδία από ένα ηχείο, της οποίας μουσικής όσο πλησιάζει κανείς στην πόρτα (ουσιαστικά σε έναν σένσορα μπροστά από αυτή) αυξάνεται η ένταση και αντίστοιχα μειώνεται όταν κάποιος απομακρυνθεί, δημιουργώντας ένα παιχνίδι με συμμετέχοντες την κίνηση του χρήστη και τον ήχο της πηγής της κατασκευής. Αναπτύσσεται η ψευδαίσθηση πως ο ίδιος ο σένσορας αποτελεί την πηγή ήχου, από τη στιγμή που με αυτόν ουσιαστικά γίνεται η διάδραση και εξαρτάται το αποτέλεσμα αυτής. Η απόσταση που διανύει ο κάποιος μέχρι την μέγιστη ένταση, κοντά δηλαδή στο σένσορα, μοιάζει πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική λόγω της αργής και ομαλής αυξομείωσης του ήχου σε σχέση με την κάθε κίνηση του χρήστη. Μετά από την πρώτη επαφή, ο χρήστης περνάει στο επόμενο στάδιο ένα μεταβατικό πριν εισέλθει στον προθάλαμο των τουαλετών. Εκεί ουσιαστικά παρακολουθεί τη διάδραση του προηγούμενου και του επόμενου σταδίου της εγκατάστασης. Από τη μία αντιλαμβάνεται την αυξομείωση της έντασης του ήχου που προκαλεί ο επόμενος χρήστης (αν υπάρχει, αλλιώς ακούει το αποτέλεσμα της δικής του προηγούμενης διάδρασης) στον σένσορα απόστασης στο διάδρομο και από την άλλη έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα γεγονότα που προβάλλονται από τον προτζέκτορα, τα οποία αποτελούν αντανάκλαση της εικόνας που παρακολουθεί και επηρεάζει ο χρήστης μέσα στην τουαλέτα.

space of installation

The communication of the user with the construction starts before the toilet, in the corridor leading to it. Approaching the door of the room where the washbasins are placed, at a distance of some meters, the user will start to hear a melody from a speaker, whose intensity increases as you approach the door (essentially a sensor in front of it) and correspondingly reduces when one distances oneself from the sensor, creating a game using the motion of the user’s body and the sound of the speaker. This way there is an illusion developed that the sensor itself constitutes the sound source, since through this the interaction takes place and the effects resulted are essentially dependent on it. The distance between the spots where the lowest and the highest peaks are, seems bigger than it actually is in reality, due to the reduction and increase of the sound depending on every move the user makes. After the first contact, the user moves on to the next stage, an “in between” situation, before entering the toilet. There, he/she can observe the interaction of the previous and the next stage of the installation. On one hand, he /she can hear the sound that is caused by the interaction of the next user (if there is one, otherwise he can hear the results of his own previous interaction) due to the sensor in the hallway. On the other hand, he/she has the chance to watch the image from the projector, which are a reflection of the image that the user inside the toilet observes and affects.


through the shitty pipes

κίνηση προς σένσορα απόστασης διαδρόμου route towards the distance sensor of the hallway

μεταβατικό στάδιο “in between” space

σημείο διάδρασης εντός του χώρου της τουαλέτας spot of interraction inside the toilet space

space of installation


through the shitty pipes

Αφού ο χρήστης εισέλθει στο σκοτεινό προθάλαμο της τουαλέτας, βλέπει να προβάλλεται στο τζάμι ένας χώρος δημιουργημένος μόνο από τουαλέτες. Φορώντας στο χέρι του την ειδική κατασκευή χρήσης του χώρου {sic}, ανακαλύπτει ότι η απόσταση του χεριού του από τον τοίχο επηρεάζει την εικόνα. Καθώς, λοιπόν, το χέρι του χρήστη απομακρύνεται από τον τοίχο η εικόνα αρχίζει να μεγεθύνεται και πλησιάζει την κεντρική τουαλέτα. Μετά από ένα οριακό σημείο, ο χρήστης μεταφέρεται στο εσωτερικό της τουαλέτας, διαπερνάει το σωλήνα της και καταλήγει σε έναν μυστήριο χώρο. Τότε, ο χρήστης μπορεί να δει τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια στον μικρόκοσμο κάτω από τις τουαλέτες. Εκεί ζουν κάποια περίεργα κίτρινα πλασματάκια τα οποία τρέφονται από τα σκατά των ανθρώπων. Όλα συμβαίνουν γύρω από μια τεράστια μηχανή, η οποία συγκεντρώνει όλα τα απόβλητα και τα προσφέρει στα πλάσματα που την υπηρετούν. Έτσι, όλα τα κίτρινα πλάσματα σχηματίζουν τεράστιες ουρές γύρω από τη μηχανή που φαίνεται να λειτουργεί με δική της βούληση,

storyboard

Once entering the dark hall of the toilet, one can see on the glass the projection of a space created from toilets only. While wearing in his/her hand the special object designed for this space {sic}, he/she discovers that the distance between the hand and the wall interferes with the image. As the hand distances itself from the wall the user starts to travel towards the central toilet. After a point, the user is transferred inside the toilet, through the pipe only to find him/herself in a mysterious place. At that point, one can really see what is going on all these years in the microcosmos underneath the toilets. There live some funny yellow little creatures that eat human shit. Everything takes place around a huge mechanism that gathers all the waste and offer them to the creatures that serve it. As a result, all the yellow creatures form a huge queue around the mechanism, that seems to operate at its own free will, in order to eat. The space becomes even more peculiar because of strange noise and sounds


through the shitty pipes

προκειμένου να μπορέσουν να τραφούν. Ο μυστηριώδης χώρος εντείνεται από τους θορύβους και τους παράξενους ήχους που ακούγονται καθ' όλη τη διάρκεια αλλά και από το γεγονός ότι για κάποιο ανεξήγητο λόγο τα κίτρινα πλάσματα αλλάζουν στιγμιαία χρώμα μόλις τραφούν με τα σκατά των ανθρώπων. Βέβαια, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή νιώσει άβολα ή φοβηθεί να ξαναγυρίσει στη γνώριμη εικόνα της αρχικής τουαλέτας. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι τα μετακινήσει το χέρι του και πάλι προς τον τοίχο και αμέσως θα βρεθεί στην κανονικότητα της άγνοιας ύπαρξης αυτού του μέρους.

storyboard

that one can hear the whole time and even more from the fact that once the creatures eat human feces, they seem to change their color for some reason. Of course, the user can, at any time he/she feels uncomfortable or scared, go back to the familiar image of the starting toilet. The only thing one has to do is to move their hand towards the wall and instantly he/she will find him/herself back to the reality of him/her being ignorant about this place ever existed.


through the shitty pipes

storyboard


through the shitty pipes

hardware


through the shitty pipes

hardware


through the shitty pipes

hardware

1 arduino uno 1 ping ultrasonic sensor 4 pin 1 ping ultrasonic sensor 3 pin 1 breadboard 1 usb cable 1 laptop 1 set of speakers 1 projector cables


through the shitty pipes

photos


through the shitty pipes

photos


through the shitty pipes

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εγκατάστασης, από τη μια όσο αφορά τα hardware και από την άλλη όσο αφορά τον προγραμματιστικό τομέα, προέκυψαν κάποια προβλήματα, άλλα που μπορούσαν να ξεπεραστούν και άλλα των οποίων οι λύσεις δεν εξαρτιόταν από εμάς. Αρχικά, παρατηρήσαμε πως οι σένσορες που χρησιμοποιήσαμε είχαν από μόνοι τους κάποιες αδυναμίες. Μια από αυτές που κατέστησαν λίγο πιο δύσκολο τον προγραμματισμό του πρότζεκτ αποτέλεσε η αδυναμία του σένσορα να διατηρήσει μια τιμή σταθερή όταν συναντά ένα αντικείμενο στην αντίστοιχη απόσταση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η κατάσταση που προκαλεί το εμπόδιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή η αλλαγή της εικόνας στο τζάμι της τουαλέτας, να παρουσιάζει διαταραχές. Επίσης, όσο το εκάστοτε εμπόδιο απομακρύνεται από τον σένσορα, η ακτίνα της αντίληψής του είναι τέτοια ώστε να καταντά αρκετά δύσκολη τη στόχευση του κάθε σώματος ώστε να γίνει αντιληπτό και να επιτύχει η διάδραση. Επίσης να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που η εγκατάσταση αναπαραχθεί, είτε από εμάς τους ίδιους είτε από άλλους, ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο χώρο, ώστε η απόσταση στον δεύτερο σένσορα κίνησης (αυτόν δηλαδή εντός του χώρου της τουαλέτας) να είναι επαρκής ώστε να υπάρχει αρκετά μεγάλο εύρος τιμών και οπότε να επιτυγχάνεται μια ομαλή μετάβαση από τη μια κατάσταση της εικόνας του προτζέκτορα στην άλλη.

problems

During the preparation of the installation, some problems arose concerning the hardware or programming domain, others that could be overcome, and other whose solutions did not depend on us. Initially, we noticed that the sensors we used had some weaknesses. One of those, who made the programming a little more difficult, was the inability of the sensor to maintain an accurate value when a body stood at a particular distance. Resulting this, the obstacle that stand in front of the sensor and the condition it causes , in this case the change of the image on the window of the toilet space, present glitches. Also, the more the body distances itself from the sensor; the perception radius of the sensor is such that it is quite difficult to target the spot which will achieve the interaction. Furthermore, it would be necessary to say that if we ourselves or somebody else wishes to reproduce the project, it would be best to carry it out in a relatively bigger space, in order to accomplish an increased distance number between the sensor and the body, so that the transition between the images projected would be more smooth.


through the shitty pipes

processing code

import ddf.minim.*; import processing.serial.*; Minim minim; AudioPlayer player; AudioPlayer groove; //Serial comunication Serial myPort; // The serial port: String inString="000"; //InString is the name of the string given from arduino int lf = 10; // ASCII linefeed //Animation int numFrames = 157; // The number of frames in the animation int frame = 0; PImage[] images = new PImage[numFrames]; float zoom; //Zoom of the svgs PShape bot; PShape goat; //Music int gain; //the gain of the volume in the hall int lgv=1; //last good value //Sensor values int valueone = 1; //sensor of the hall int valuetwo = 1; //sensor of the toilet boolean grooverewind; void setup(){ size(400,800); //Load svgs bot = loadShape("toilets2.svg"); goat = loadShape("swlinas.svg"); //Load animation frames for(int i=0; i<numFrames; i++) { String imageName = "image_" + nf(i, 3) + ".png"; images[i] = loadImage(imageName); } frameRate(24); //Load animation music minim = new Minim(this); groove = minim.loadFile("2-06 FTP _ Bundle _ Conduit 23.mp3", 512); //Load hallway music minim = new Minim(this); player = minim.loadFile("Be My Center.mp3"); println(Serial.list()); myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); myPort.bufferUntil(lf); }


through the shitty pipes

void draw() { background(0); //if player is not playing rewind it to the beginning if (!player.isPlaying()) { player.rewind(); } //Gain for the hall player.play(); float gain = map(valueone, 2, 250, 14, -20); player.setGain(gain); //play on the left speaker player.setPan(-1); lgv=valueone; //Zoom for the toilet if (valuetwo<80){ translate(width/2, height/2); float zoom = map(valuetwo, 1, 79, 0.14, 10); scale(zoom); shape(bot, -140, -130); //Pause music groove.pause(); } if (valuetwo>=80 && valuetwo<130) { translate(width/2, height/2); float zoom = map(valuetwo, 80, 129, 0.7, 10); scale(zoom); shape(goat, -595.5, -430); //Pause music groove.pause(); } //if the hand is at 1.30m then animation plays if (valuetwo>=130) { frame = (frame+1) % numFrames; image(images[frame], 0, 0); minim = new Minim(this); //if groove is not playing rewind it to the beginning if (!groove.isPlaying()) { groove.rewind(); } groove.play(); //play on the right speaker groove.setPan(1); } }

processing code


through the shitty pipes

void serialEvent(Serial p) { inString = (myPort.readString()); String bothsensors = trim(inString); int[] nums = int(split(bothsensors, ',')); print(nums[0]); print(","); print(nums[1]); println(); valueone = nums[0]; //halway valuetwo = nums[1]; //toilet

}

if (valueone>300){ valueone=lgv;

} {

void stop()

// always close Minim audio classes when you are done with them player.close(); // always stop Minim before exiting. minim.stop(); super.stop(); }

processing code


through the shitty pipes

arduino code

// this constant won't change. // It's the pin number of the sensor's output: const int pingPin = 10; const int echoPin = 7; const int trigPin = 8; // Maximum range needed int maximumRange = 300; // Minimum range needed int minimumRange = 0; // Duration used to calculate distance long durationtwo, distancetwo; void setup() { // initialize serial communication: Serial.begin(9600); }

void loop() { // establish variables for duration of the ping, // and the distance result in inches and centimeters: long duration, inches, cm; // The PING))) is triggered by a HIGH pulse //of 2 or more microseconds. // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse: pinMode(pingPin, OUTPUT); digitalWrite(pingPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(pingPin, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(pingPin, LOW); // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH // pulse whose duration is the time (in microseconds) //from the sending // of the ping to the reception of its echo off of an object. pinMode(pingPin, INPUT); duration = pulseIn(pingPin, HIGH); // convert the time into a distance cm = microsecondsToCentimeters(duration);


through the shitty pipes

arduino code

pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); durationtwo = pulseIn(echoPin, HIGH); //Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound. distancetwo = ((durationtwo/58.2)/2)*2; Serial.print(cm); Serial.print(","); /* Send the distance to the computer using Serial protocol */ Serial.print(distancetwo); Serial.println(); delay(50); } long microsecondsToCentimeters(long microseconds) { // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter. // The ping travels out and back, so to find the distance of the // object we take half of the distance travelled. return microseconds / 29 / 2; }


το τεύχος αυτό δημιουργήθηκε στο βόλο τον ιούνιο του 2013 και τυπώθηκε σε 0 αντίτυπα. this booklet was created in volos during june of 2013 and was printed in 0 copies.

through the shitty pipes  

this is the the documentation booklet of an interactive installation project that took place in a toilet in volos during the summer of 2013