Page 1


PUBLIC DOMAIN


"επιδιώκουµε κάθε ηδονή, αλλά ενίοτε οφείλουµε να παρακάµπτουµε πολλές ηδονές, όταν τα δυσάρεστα αποτελέσµατα, που προκύπτουν από αυτές, είναι περισσότερα" Επίκουρος

"we aim every pleasure, but oſten we owe to circumvent many pleasures, when the awful results, that occur from them, are in greater numbers" Epikouros

Η κοινωνία, ως µηχανή παραγωγής µιζέριας, δε µπορεί παρά να έχει αποβάλει τον ηδονισµό από µέσα της. Ή καλύτερα να τον έχει µετατρέψει σε ένα εµπόρευµα. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο όσο ποτέ να επαναπροσδιορίσουµε τι σηµαίνει ηδονή και πως µπορούµε να έρθουµε σε επαφή µε αυτή. Ηδονή µπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε ικανοποιεί κάποιον µέχρι το σηµείο που δεν βλάπτει κάποια άλλη ύπαρξη και γι' αυτό θα ήταν ανούσιο να αριθµήσουµε τις ηδονές ή να τις βάλουµε σε κατηγορίες. Αρκεί να πούµε ότι ο ηδονισµός αποβλέπει στη χαρά, στην ευτυχία, στην απόλαυση, στην ελευθερία. Το ηδονιστικό περίπτερο στα πλαίσια της expo 2100 έχει ως στόχο το βίωµα της ηδονής µέσα από το συνδυασµό ορισµένων καταστάσεων. Συγκεκριµένα, αποτελείται από ένα βασικό ισόγειο εκθεσιακό χώρο καθώς και τέσσερις άλλους χώρους στο επόµενο καθ'ύψος επίπεδο που ο καθένας έχει µία θεµατική χρήση χωρίς να σηµαίνει ότι περιορίζεται σε αυτή. Γνώση: ο ισόγειος χώρος του περιπτέρου αποτελεί έναν εκθεσιακό χώρο µε θέµα την απόλαυση και την ηδονή. Παρουσιάζονται επίσης οι θεµατικές χρήσεις του ίδιου του περιπτέρου µέσα από την σκοπιά της ηδονής. Παιχνίδι: ο χώρος που στεγάζεται στον µεγάλο όγκο πάνω από το ισόγειο αποτελείται από διαδραστικά και µη παιχνίδια και ένα θάλαµο αντιβαρύτητας που προεκτείνεται µέχρι το φυσικό έδαφος. Ηρεµία: ο χώρος που επικοινωνεί εσωτερικά µε το Παιχνίδι περιλαµβάνει ένα µεγάλο λόφο στάσης και ανάπαυσης ενώ όλο του το πάνω µέρος είναι τζαµαρία µε θέα το εξωτερικό περιβάλλον και τον ουρανό. Πλαισιώνεται από ήχο και ο καθένας µπορεί να επιλέξει τη µουσική που τον χαλαρώνει. Βρώση/Πόση: στον δεύτερο όγκο βρίσκεται ένας χώρος εστίασης όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα να απολαύσει φαγητό και ποτό. Αποτελείται από τραπέζια στο πάτωµα και µία κουζίνα. Συνουσία: δίπλα από το χώρο εστίασης βρίσκεται ο χώρος συνουσίας που περιέχει µικρούς πιο κλειστούς χώρους µε µαλακό δάπεδο ενώ συνδέεται µε το χώρο εστίασης µέσα από τουαλέτες και ντουζιέρες. Το σύνολο των λειτουργιών έχουν ως στόχο την ικανοποίηση του χρήστη και µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε οποιονδήποτε συνδυασµό. Το περίπτερο έχει µέγιστο µήκος 39 µέτρα και µέγιστο πλάτος - ύψος 13 µέτρα. Αποτελείται από ένα µακρόστενο σωληνοειδή ισόγειο χώρο στον οποίο πάνω ακουµπάνε δύο ανεξάρτητοι όγκοι. Αυτοί συνδέονται µε τον κύριο όγκο µέσω δύο κλιµακοστασίων τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν του ισόγειου χώρου. Για τη δηµιουργία του περιπτέρου χρησιµοποιήθηκαν οργανικές µορφές που παραπέµπουνε στον άνθρωπο (τα όργανά του) και στη φύση.

The society, as a machine that produces mizery, has totally aborted hedonism from its context. Or even better, the society has transformed hedonism into a product. It is by all means necessary today to reconsider hedonism and how we can reach it. Pleasure can be anything that satisfies one as long as he never intends to harm any other being and for that matter it would be pointless to detail pleasures or place them into categories. Hedonism aims joy, hapiness, pleasure, freedom. Hedonistic Pavillion - for expo 2100 - seeks the feel of pleasure through a combination of certain situations. It is composed of a ground floor with an exhibition as well as four other spaces on the next floor. Every space has a thematic use without sticking to it stricktly. Knowledge: the ground floor of the pavillion is the main exhibition area focusing on pleasure and hedonism. Moreover, the thematic uses of the pavillion are being represented from a hedonistic point of view. Play: the large area above the ground floor contains interractive or non interractive games and an antigravity chamber that extends down to the ground. Calm: the area that connects interiorly with Play includes a large hill for relaxation and rest, thus its top part is made out of glass offering view to the physical enviroment and the sky. It is accompanied by music that each user can individually choose. Food/Drink: on the second volume is the area of dinning where anybody can enjoy food and drinks. It is constituted of tables on the floor and a kitchen. Sexual Intercourse: next to the dining area is the area of intercourse that contains little confined spaces with soſt floor and is connected with the dining area through toilets and showers. All the funtions together aim to pleasure the user and can take place with any combination. The pavillion is 39 meters long and 13 meters wide and tall. It consists a long tube - alike space on top of which lie two independent volumes. These volumes are connected to the main volume through two staircases that exist on either side of the ground floor. For the design concept, organic forms were used which indict the human being (his organs) and nature.

Η∆ΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ//HEDONISTIC PAVILLION


∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ//USE DIAGRAM


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ//GENERAL PERSPECTIVE


∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΩΝ//SECTIONS DIAGRAM

ΤΟΜΗ Α//SECTION A

ΤΟΜΗ ∆//SECTION D TOMH B//SECTION B ΤΟΜΗ Γ//SECTION C

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ//FLOOR PLAN

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ//SECOND FLOOR PLAN


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ//GROUND FLOOR PLAN


ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ//UPPER FLOOR PLAN


ΤΟΜΗ Α//SECTION A


ΤΟΜΗ Β//SECTION Β


ΤΟΜΗ Γ//SECTION C


ΤΟΜΗ ∆//SECTION D


ΟΨΕΙΣ//ELEVATIONS


ΕΙ∆Η//SPECIES


ΣΚΙΤΣΑ//SKETCHES


Γνώση: Γνώση δεν είναι µόνο οι επιστήµες και οι έννοιες και δεν µεταφράζονται µόνο σε λέξεις και σε κείµενα. Είναι η κατανόηση του κόσµου µέσα από την εξερεύνησή του καθώς και η κατανόηση των γύρω σου αλλά και του ίδιου σου του εαυτού. Καθολικά η εκπαίδευση προτείνει την απαγόρευση της γνώσης καθώς την στρέφει στο άτοµο και την αποµονώνει από τις σχέσεις. Η συλλογική εµπειρία µπορεί να γίνει συλλογική γνώση για να καταλήξει στο κάθε άτοµο. Παιχνίδι: Το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον καθώς προσφέρει αποστασιοποίηση από την πραγµατικότητα. Αποτελεί µία διέξοδο µία διαδροµή. Η σύγχρονη επιβεβληµένη σοβαροφάνεια οριοθετεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Το παιχνίδι προϋπήρχε του πολιτισµού αν και η κοινωνία προσπαθεί να το αντιστρέψει. Τα ζώα δεν περίµεναν τον άνθρωπο για να τους µάθει να παίζουν. Τα ζώα παίζαν πρώτα. Όταν σταµατάει η θέληση για παιχνίδι ξεκινάει η µιζέρια καθώς ορίζονται τα ηλικιακά πλαίσια του παιχνιδιού. Η διαφορά του παιχνιδιού από την πραγµατικότητα είναι ότι δεν έχει όρια. Είναι η υπερβατικότητα. Είναι χαρά. Χαλάρωση: Η χαλάρωση, πέρα από τη σωµατική που λύνεται σχετικά εύκολα, ορίζεται ως εγκεφαλική-ψυχική. Είναι η συµφιλίωση µε τον εαυτό σου, η ποιοτική επικοινωνία, η συνολική εκτίµηση. Για να ζήσεις τη χαλάρωση πρέπει να βιώσεις το άλγος ενώ είναι πλασµατική αν δεν φτάσεις µόνος σου σε αυτή. ∆ιαφοροποιείται από τη ξεκούραση καθώς η πνευµατική χαλάρωση δεν έχει χώρο και χρόνο και δεν µπορεί να πουληθεί και να αγοραστεί. Φαί/Ποτό: Το φαΐ και το ποτό αποκτάει βαρύτητα ακόµα και αφού έχει εξασφαλισθεί η επιβίωση. Μόνο όταν τα ζήσεις τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης µετατρέπεται σε µία συλλογική εµπειρία, γίνεται κοινότητα. Παύει να είναι εµπόρευµα, δεν νοείται να είναι εµπόρευµα. Προσφέρει πληρότητα και ψυχική υγεία. Συνουσία: Μία υπέρτατα ηδονική συµπεριφορά του ανθρώπου. Έχει µετατραπεί στο απόλυτο εµπόρευµα είτε µέσα από τη θεοποίηση της είτε µέσα από τη δαιµονοποίηση της. Όπως ορίζει το τι είναι φυσιολογικό έτσι ορίζει και το µη-φυσιολογικό. ∆ηµιουργεί ταυτότητες από τις οποίες προκύπτουν συµπεριφορές. Ο σεξισµός είναι µία µόνο από αυτές. ∆ηµιουργεί καταπίεση. Σε κάνει να αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι ενώ δεν είναι τίποτα παραπάνω από κάτι απλό και φυσιολογικό.

ΣΚΕΨΕΙΣ//THOUGHTS


Knowledge: Knowledge is something more than science and concepts, it cannot be translated only into words and texts. The understanding of the world throughout its exploration as well as the understanding of people around you and yourself. Universally education systems proposes the forbiddance of knowledge by focusing it on the person while isolating the relationships. The collective experience can be turned into collective knowledge to be distributed to each person. Play: Play is interesting because it offers detachment from reality. It is an exit, a route. The contemporary bounden seriousness sets the rules of the game. Play is older than culture even if society tries to turn things around. Animals didn't wait for man to teach them play. Animals played first. When the will for playing stops, misery begins due to the age limits of playing. The difference between the game and reality is that it has no limits. It is the transcendence. It is joy. Relax. Relaxation, beyond physical which can be easily happen, is mental. It is the conciliation with yourself, the qualitative communication, a general consideration. To experience relaxation you must first experience ache. Thought it is notional if you cannot reach it by yourself. It differs from rest because mental relaxation knows no space and time, it cannot be sold or bought. Eat/Drink. Food and drink is valuable even aſter the survival is guaranteed. Only when you experience both production and consumption then it transforms into a collective experience, it becomes commune. It stops being a product, it cannot be a product. It offers completeness and mental health. Sexual Intercourse: An extremely hedonic behavior of human. It has become the absolute product either compared to god or devil. It defines normal and abnormal. It creates identities from which behaviors begin. Sexism is only one of them. It oppresses. It makes you change the way you think even though it is nothing more than a simple and normal thing.


Η∆ΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΡΟ//HEDONISTIC PAVILLION ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ//USE DIAGRAM ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ//GENERAL PERSPECTIVE ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΩΝ//SECTIONS DIAGRAM ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ//GROUND FLOOR PLAN ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ//UPPER FLOOR PLAN ΤΟΜΗ Α//SECTION A ΤΟΜΗ Β//SECTION B ΤΟΜΗ Γ//SECTION C ΤΟΜΗ ∆//SECTION D ΟΨΕΙΣ//ELEVATION ΜΑΚΕΤΕΣ//MODELS ΕΙ∆Η//SPECIES ΣΚΙΤΣΑ//SKETCHES ΣΚΕΨΕΙΣ//THOUGHTS

ΖΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ//ZVES KONSTANTINOS zveskon@gmail.com

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ//KASTRINAKIS LEFTERIS leſterisarch@gmail.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ//ΙNDEX

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ//ELECTIVE DESIGN STUDIO ΒΟΛΟΣ 2097//VOLOS 2097


Hedonistic Pavillion Expo 2100  

Pavillion proposition (Greece) for the Expo 2100. Humans and Humanoids meet Hedonism. Zves Konstantinos Kastrinakis Lefteris