Page 1

JAArVerslAg

2012


pAg 04 Inleiding

pAg 6

0 2

1. Inhoudelijke ontwikkelingen 1.1 Afdeling vrije tijd 1.2 Afdeling Onderwijs & Wijken

pAg 12

2. Bureau Kunstcircuit 2.1 Servicepunt Amateurkunst Deventer (SAD) 2.2 Cultuur en School 2.3 Kunst in mijn buurt

pAg 20 3. Cijfers


2 1 0 pAg 30

4. Personeel en Organisatie 4.1 Personeel 4.2 Organisatie

pAg 34

5. FinanciĂŤn

pAg 36 6. Jaarrekening 6.1 Balans en verlies- en winstrekening 6.2 Verlies- en winstrekening 6.3 Toelichting verlies- en winstrekening 6.4 Waarderingsgrondslagen 6.5 Jaarverslagverplichtingen 6.6 Accountantsverklaring 6.7 Verklaring bestuur en Raad van Toezicht


Inleiding

4


Inleiding

inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Leeuwenkuil kunstencentrum over het boekjaar 2012. Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet om onze organisatie beter toe te rusten op de toekomst. In het najaar is ons nieuwe beleidsplan ‘Ontmoet’ geschreven, waarin we onze plannen en ambities voor de komende jaren verwoorden. We hebben onder meer een nieuw automatiseringssysteem in gebruik genomen om alle lessen en cursussen beter en efficiĂŤnter te organiseren. De implementatie van dit systeem ging helaas niet zonder de nodige hobbels, gedurende het jaar zijn er continue verbeteringen doorgevoerd. We hopen hier volgend jaar optimaal de vruchten van te kunnen plukken. In 2012 hebben we helaas een deel van ons personeel moeten laten afvloeien in verband met een afname van de vraag naar voornamelijk instrumentaal onderwijs. We constateren een groei in onze activiteiten in het primair onderwijs en een verdere versteviging van de New Arts activiteiten in het voortgezet onderwijs. Bureau Kunstcircuit heeft in 2012 ook een groei laten zien, in het programma Cultuur & School en het Servicepunt Amateurkunst, maar de grootste groei was zichtbaar in het programma Kunst in mijn buurt van cultuurmakelaar Annemarie van der Vegt. Naast het bepalen van de koers, de verbetering van de bedrijfsvoering en de ingezette reorganisatie verliezen we de inhoud niet uit het oog. Dit jaarverslag beschrijft de grote diversiteit aan activiteiten, producten en diensten van de Leeuwenkuil. De activiteiten die vallen onder Bureau Kunstcircuit worden in hoofdstuk 2 apart beschreven. De Leeuwenkuil staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. Vanaf 2013 ligt er een bezuinigingsopdracht die er niet om liegt. Toch gaan we met onverminderd enthousiasme verder om ook vanaf 2013 een toonaangevend en dynamisch kunstencentrum te zijn in de stad.

Wiebren Buma directeur/bestuurder


Inhoudelijke ontwikkelingen

6


Inhoudelijke ontwikkelingen

1. INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN 1.1 Afdeling Vrije tijd Meer korte cursussen en zelfredzaamheid Het aantal danslessen voor met name kinderen en jongeren is verder gegroeid en heeft een prachtige eindvoorstelling opgeleverd. Ook was er veel vraag naar multidisciplinaire lessen voor kinderen, zoals de snuffelcursus voor de kleintjes (theater, beeldend en muziek) en de musicallessen (dans, theater en zang). We hebben meerdere kortere cursussen in het aanbod opgenomen en komen zo tegemoet aan de vraag van een groeiende groep klanten die zich niet voor een langere periode wil vastleggen. In het afgelopen cursusseizoen hebben we een toename geconstateerd van zelfstandig werkende beeldende groepen die, al dan niet onder leiding van een docent, gebruik maken van onze faciliteiten. Ook een vast aantal koren en muziekverenigingen heeft van onze ruimtes gebruik gemaakt om te repeteren. Het totaal aantal cursisten is gedaald ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk in de afdeling beeldend en muziek. Dit beeld is ook bij onze collega centra in de rest van het land waarneembaar.

Talentontwikkeling Talentontwikkeling is ĂŠĂŠn van de speerpunten in het beleid van de Leeuwenkuil. Ook in het afgelopen jaar kregen getalenteerde leerlingen de kans deel te nemen aan de topstroom van muziek en beeldend, de theatertrainingen en de dansselectiegroep Just B. Zes leerlingen zijn toegelaten in het talentontwikkelingsprogramma YOU!XL, dat in samenwerking met het ArtEZ conservatorium wordt georganiseerd.

Muziekles voor iedereen Tijdens het seizoen 2011-2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een grotere variatie in het aanbod van muzieklessen. Het vormen van groepjes van leerlingen van hetzelfde niveau bleek niet altijd haalbaar en ook ouders gaven aan liever privĂŠles te hebben voor hun kinderen.


Inhoudelijke ontwikkelingen

Op basis van alle opgedane ervaringen en feedback van onze klanten is gewerkt aan een breed keuzemenu van lessen en lestijden dat ook voor mensen met een krappe beurs genoeg mogelijkheden biedt. Hierdoor zijn we in staat om flexibel in te spelen op zoveel mogelijk vragen van onze cursisten. Dit menu is met ingang van seizoen 2012-2013 ingevoerd.

Leeuwenkuil te zien in de stad Na de verbouwing is een mooie, multifunctionele foyer ontstaan die goed zichtbaar is vanaf de straat. Het afgelopen jaar is deze veelvuldig gebruikt voor diverse optredens, zoals Kuiltje Kultuur, jamsessies, Topstroom concerten en voorspeelavonden. Deze optredens waren altijd gratis toegankelijk voor publiek en konden keer op keer op grote publieke belangstelling rekenen.

Dare2Bdifferent – Theater Onbeperkt Vanuit Onbeperkt Actief is er een enthousiaste groep theaterliefhebbers ontstaan die de voorstelling Dare2Bdifferent heeft gemaakt en gespeeld. Onbeperkt Actief is een project van Rastergroep om mensen met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen. De groep theaterliefhebbers bestond uit acht spelers met een beperking en zes middelbare scholieren. Luisella Lai, docente van de Leeuwenkuil heeft samen met vrijwilligers van de Titus Brandsmakerk en ondersteuning van Rastergroep de voorstelling gemaakt.

Hoe is het om ‘anders te zijn’? Dare2Bdifferent is gebaseerd op de eigen ervaringen van de spelers. Hoe is het om ‘anders te zijn’?. De voorstelling is daarmee zeer persoonlijk en ontroerend geworden, maar soms ook met hilarische momenten. Delen uit de voorstelling zijn gespeeld op de conferentie ter afsluiting van het project Onbeperkt Actief, en de voorstelling in zijn geheel is drie keer gespeeld. De Titus Brandsmakerk (als wijk kerk betrokken) heeft in tijden niet zo vol gezeten. Vanuit dit succes is het project in het lopende seizoen doorgezet. Theater Onbeperkt is een samenwerking tussen Rastergroep, de Titus Brandsmakerk en de Leeuwenkuil. 8


Inhoudelijke ontwikkelingen

1.2 Afdeling OnderWiJs & WiJKen

• • •

Onderwijs & Wijken opereert als vertrouwd partner in het primair, voortgezet, hoger en speciaal onderwijs. De vele projecten op maat of ter kennismaking openen de weg naar talentontwikkeling en verdiepende projecten met een duurzaam karakter. Vanuit de vraag van de scholen geeft de Leeuwenkuil advies bij de ontwikkeling van een lange termijn visie op cultuureducatie in het curriculum van de school. De afdeling Onderwijs & Wijken is daarnaast goed vertegenwoordigd in verschillende netwerken, zoals: Het netwerk van de combinatiefunctionarissen; de Leeuwenkuil werkt samen met het Deventer Sportbedrijf en Raster Groep om een programma neer te zetten dat is afgestemd op de vraag van de Brede scholen. Het netwerk van Cultuur & School met afgevaardigden van basisscholen en culturele instellingen. Het nieuwe Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer (opgericht in 2012) waarin een groot aantal van de Deventer culturele instellingen zitting heeft. Aan de hand van een gemeenschappelijk gekozen thema werken deze instellingen onder andere aan een op elkaar afgestemd programma cultuureducatie voor het onderwijs.


Inhoudelijke ontwikkelingen

Theaterlessen TinTaan

• • • •

Leeuwenkuil Onderwijs en Wijken werkt samen met de Tintaan; de organisatie voor taalschakelklassen in Deventer. De Tintaan is een school waar de theaterlessen geïntegreerd zijn in het curriculum. De kunstdocent draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen hiervan: Thema’s en woordenschat van de taalmethode in theaterlessen in een zinvolle context plaatsen. Werken aan sociaal-emotionele doelstellingen binnen de theaterles. Bijdrage leveren aan ouderparticipatie door middel van presentaties door de leerlingen. Coaching van leerkrachten in de omgang met theatervormen in het taalonderwijs.

New Arts De Leeuwenkuil en het Burgerweeshuis geven gezamenlijk vorm aan de combinatiefunctie cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs, onder de naam New Arts; kunstzinnige en culturele projecten voor en door jongeren. Op diverse scholen worden workshops en optredens verzorgd in de urban arts, zoals o.a. rap, beat creating, mode, graffitikunst en dans. New Arts heeft zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld tot een duidelijk merk. Ook buiten scholen worden onder deze naam activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met buurtcentra en het jongerenwerk. De kunstvormen van New Arts lenen zich uitstekend voor het bereiken van hele diverse doelgroepen. In de New Arts studio kunnen talenten werken aan eigen producties of gecoacht en begeleid worden door meer ervaren professionals; ook wel teaching artists genoemd. Door alle activiteiten van New Arts ook een podium te bieden ontstaat er een keten; van kennismaking op school, naar verdieping in workshops of werken in de studio, tot aan het podium.

Ontwikkelingen De bereikcijfers van kinderen tot 12 jaar zijn in 2012 iets teruggelopen, vanwege de stopzetting van de subsidie Kunstprojecten in het primair onderwijs in de gemeente Voorst. Een derde deel van de scholen vroeg dit jaar projecten aan. De uitbreiding van activiteiten bij New Arts is met een groei in de cijfers terug te zien. Brede school het Mozaïek was genoodzaakt de binnenschoolse theaterlessen voor groep 1 t/m 8 en de moedergroepen stop te zetten per half juli 2012. Om de binnenschoolse cultuureducatie toch zoveel mogelijk voort te zetten, verzorgt de school nu uit eigen formatie theater-, dans-, en filosofielessen. De Brede school-activiteiten na schooltijd op het Mozaïek zijn in samenwerking met de Leeuwenkuil versterkt. 10


Inhoudelijke ontwikkelingen

neW ArTs MeidendAg De New Arts Meidendag van New Arts Deventer is een kennismakingsdag voor alle meidengroepen van Raster Kinderwerk, i.s.m. met Raster Groep. Op zaterdag 23 juni zijn er veel meidengroepen uit Deventer samengekomen in het gebouw van de Leeuwenkuil; ongeveer 100 meiden en 10 kinderwerkers. Het doel van de dag was de kennismaking met New Arts. Op deze dag hebben de meiden deelgenomen aan allerlei workshops met verschillende kunstdisciplines zoals dansen, rappen, beatboxen of fashion. Ze deden elk mee aan drie verschillende workshops en in de pauzes was er van alles te beleven met onder andere rappers Jesse B en Phunxz. Bij de workshop dans werd door alle groepen gerepeteerd voor een gezamenlijke dans, wat heeft geresulteerd in een spetterende flashmob op het stationsplein van Deventer. Voorbijgangers werden verrast door een knallend optreden van de meiden.


Bureau Kunstcircuit

12


Bureau Kunstcircuit

2. BUREAU KUNSTCIRCUIT 2.1 Servicepunt Amateurkunst Deventer (SAD) Talentontwikkeling Voor diverse samenwerkingsprojecten met de Deventer Schouwburg is door de Provincie Overijssel een subsidie toegezegd voor het najaar 2012 / voorjaar 2013, die met name dient te worden ingezet op talentontwikkeling (artistiek) en deskundigheidsbevordering (bestuurlijk) van amateurkunstverenigingen. Het project On Stage hebben we daardoor verder uit kunnen bouwen met o.a. masterclasses, On Stage/Back Stage en het Podiumplan.

• •

Daarnaast zijn er twee nieuwe projecten opgestart: Euro+Songfestival; talentontwikkelingsprogramma voor 50+ zangtalenten uit alle culturen YOU!XL the Battle; de opvolger van het JMCO voor jonge getalenteerde muziekgroepen

Een podium bieden Uiteraard hebben ook de jaarlijks terugkerende evenementen plaatsgevonden zoals het immer succesvolle Deventer Open Podium, de Vrijetijdsmarkt en de Deventer DansDagen, die de verenigingen van een podium voorzien. Verder werd voor de vierde maal de HuiskamerTheaterTour georganiseerd. Nieuw was het project Koren zingen in Open Monumenten tijdens de Open Monumentendagen.

Promotie amateurkunst Het landelijke evenement ter promotie van amateurkunst, de Week van de Amateurkunst (WAK), werd ook in Deventer voor de tweede maal georganiseerd. Voor deze editie met ‘Ontmoet je Passie’ als thema was een speciale website in het leven geroepen, waarop het uitgebreide programma te vinden was. Naast een aantal centraal georganiseerde activiteiten waaronder de Avond van de Deventer Amateurfilm, diverse flashmobs en Open Podium in het Park werd er ook een tal van activiteiten georganiseerd door culturele organisaties en verenigingen zelf.


Bureau Kunstcircuit

Bemiddeling Het is goed te constateren dat steeds meer verenigingen, groepen en organisaties hun weg weten te vinden naar het Servicepunt Amateurkunst voor bemiddeling, ondersteuning en advies. Zo heeft het SAD op verzoek van het 4 mei comité een gelegenheidskoor samengesteld en begeleid.

Belangenbehartiging SAD was verder lid van een aantal werkgroepen: Deventer Boekenweek, Open Monumentendag en Provinciaal overleg cultuurmakelaars. Ook hebben we als belangenbehartiger van de amateurkunstsector aan diverse door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in het kader van bezuinigingen en nieuw beleid deelgenomen.

A Tribute to the Dance (Deventer DansDagen) In één week werken aan een choreografie waarin een ode wordt gebracht aan een grote danser/choreograaf, en dat op het toneel presenteren; dat is het project A Tribute to the Dance. Negen Deventer dansverenigingen en scholen hebben deelgenomen en een ode gebracht aan o.a. Anna Pavlova, Pina Bausch, Bob Fosse, Fred Astaire en Michael Jackson. Op zaterdag 24 november werd dit in één doorlopende voorstelling gepresenteerd in de Deventer Schouwburg. Idee en uitvoering waren in handen van Vuur & Vlam Produkties uit Kampen, en de productie werd door Bureau Kunstcircuit verzorgd. “Wat een geweldige voorstelling was dat afgelopen zaterdag en dan bedoel ik met name A Tribute to the Dance. Mijn complimenten voor jullie als organisatie en natuurlijk de docenten Marian en Germa. De energie spatte ervan af. Voor de leerlingen is het tevens een leerzaam project om op deze manier met de geschiedenis van de dans kennis te maken. Voor mij als docent is het leerzaam om te zien dat het niet altijd zo moeilijk hoeft te zijn om iets moois op het publiek over te brengen en de dansen werken inspirerend.

“Echt geweldig gedaan…. Dank jullie wel!” - Marion van der Velde, docent dans ABS Bathmen/Dancing Colors 14


Bureau Kunstcircuit

2.2 cUlTUUr & scHOOl Trends in HeT AAnBOd Het aanbod van Cultuur & School blijft evolueren; naast het kennismakingsaanbod in de selectie Cultuur & School dat veelal receptief is, komt er meer ruimte voor projecten met verdieping. Het Lebuïnusproject is daar een mooi voorbeeld van, en beslaat in totaal zes lessen voorafgaand aan de excursie, waaronder ook twee facultatieve lessen met creatieve opdrachten en uitleg over het maken van een reportage. Ondanks de mogelijkheid tot verdieping, blijft het kennismaken met alle kunstdisciplines het uitgangspunt van de selectie van Cultuur & School. Er was dan ook weer veel belangstelling voor de diverse theater-, muziek-, dans-, vertel- en filmvoorstellingen, die zowel op de scholen als in de schouwburg, het filmhuis of andere locaties plaatsvonden. De deelname van het totale aantal leerlingen nam in schooljaar 2011-2012 met ongeveer 13% toe. In de selectie Cultuur & School (overwegend receptief aanbod) kon het eveneens nieuwe project in de kinderboekenweek rond het thema ‘Superhelden’ op grote belangstelling rekenen (ruim 1000 leerlingen). In de selectie Deventer, met name projecten en enkele voorstellingen van de Deventer culturele instellingen werden totaal ongeveer 700 leerlingen meer genoteerd ten opzichte van het vorige jaar.


Bureau Kunstcircuit

16


Bureau Kunstcircuit

Hoog van de toren Vanaf de Lebuïnustoren kijken leerlingen van groep 5 en 6 hun ogen uit over de skyline van de oude stad Deventer. Ze hebben net een Lebuïnuslied gezongen, dat van tevoren was ingestudeerd. Van de stadsbeiaardier hadden ze uitleg gekregen over het carillon, dat ruim vier eeuwen oud is. Een rondleiding met speurtocht door de kerk en tenslotte het uitzicht van bovenaf de toren maken de excursie tot een belevenis. Ter voorbereiding is er op school een serie lessen geweest over de geschiedenis van de Lebuïnuskerk, de toren, het carillon, de architectuur en de rol van het geloof vroeger en nu. De leerkrachten konden deze lessen in de klas in eigen tempo geven met behulp van een handleiding met achtergrond informatie, diverse werkbladen voor de leerlingen en een usb-stick met powerpoint lessen voor het digibord. Een muziekdocent van de Leeuwenkuil kwam een speciale muziekles verzorgen. Het Lebuïnusproject werd in 2012 in het aanbod van Cultuur & School geïntroduceerd en meteen goed ontvangen. Een aantal uitspraken door leerkrachten: “Lesmateriaal is goed verzorgd.” “De powerpoint werkt goed.”

“Erg leuk dat er nu een echt Deventer erfgoed project is over deze kerk.” 2.3 Kunst in mijn Buurt Binnen het programma Kunst in mijn Buurt werden het afgelopen jaar meer sociaal-artistieke projecten gerealiseerd en initiatieven ontplooid dan oorspronkelijk beoogd. Een aantal projecten kwam niet van de grond, doordat in de loop van het jaar betere alternatieven werden ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelde MAAK, bureau voor hergebruik zich van project tot zelfstandige culturele onderneming en maakte Stichting One World Jam zich definitief los van het programma. Bewoners in de wijken Voorstad-Oost, Het Rode Dorp, Burgersdijk en Knutteldorp maakte voor het eerst kennis met Kunst in mijn Buurt. Hiermee werd het doel om de


Bureau Kunstcircuit

18


Bureau Kunstcircuit

inspanningen te spreiden over de stad ruimschoots bereikt. In 2012 werden meer deelnemers (7,7%) en bezoekers (31,6%) bereikt ten opzichte van 2011. Kortom, door de flexibele insteek konden beschikbare en extern geworven middelen doelgericht worden ingezet. Hiermee werden meer bewoners bereikt, meer projecten van goede kwaliteit gerealiseerd, verspreid over een groter deel van de stad. Zowel sociale als artistieke doelen, verbindingen en samenwerking liggen al jaren verankerd in het programma Kunst in mijn Buurt. In het Brouwmeesteroverleg waren het meten en verduurzamen van deze en andere, nog niet benoemde effecten belangrijke thema’s. Met het meetinstrument ‘mogelijke vormen van impact’ en de ‘vragenlijst betrokkenen’ werden alle partners meer bewust gemaakt van de effecten. Met het project Buurtbeelden werden de resultaten nog eens benadrukt en zichtbaar voor een breed publiek. Bovendien kon, door de extra rol die de cultuurmakelaar als ‘coördinator economie in de wijk’ op zich nam, een extra impuls worden gegeven aan de samenwerking en afstemming tussen partners in de Rivierenwijk.

Riverhood Festival De wens voor een festival in eigen wijk leefde al langer onder de jongeren in de Rivierenwijk. In het najaar van 2012 werd dit opnieuw bevestigd door jongerenwerkers van Don Bosco en Raster Groep. Uit interviews op straat bleek bovendien een grote meerderheid het festival te willen bezoeken (73%). Daarnaast gaf 24% aan te willen helpen met de organisatie en 56% wilde dat misschien. Naar aanleiding daarvan werd met een groep van twintig jongeren gebrainstormd over muzikale voorkeur, artiesten en de locatie. Vervolgens werd een kerngroep van vijf jongeren geformeerd. Onder leiding van het Burgerweeshuis organiseerden zij het festival. Ze bepaalden het programma, de artiesten, de promotie, het decor en de naam. Kaarten verkochten ze zelf. Twee van de jongeren presenteerden de avond. Een aantal uitspraken door de kerngroep: “Volgend jaar weer?!” “Dit was de avond van mijn leven.”

“Ik zit hier gewoon met bekende rappers te chillen.”


Leeuwenkuil in cijfers

3. cijfers 2012 evenementen vrije tijd 2012 EVENEMENTEN VRIJE TIJD 2012

DATUM

DEELNEMERS BEZOEKERS PARTNERS

Theater Onbeperkt

26-jan

13

300

Raster Groep, Gemeente Deventer

28-jan

13

200

Titus Brandsmakerk

1007

De Scheg

Noordpooltheater

jan & febr

Kuiltje Kultuur

03-feb

27

100

Topstroomconcert

17-feb

16

52

Voorjaarsvakantieactiviteiten

21-feb

47

Kuiltje Kultuur

09-mrt

30

50

Unplugged

23-mrt

17

80

Jamsessies

27-mrt

40

105

Instrumentenparade

20-apr

25

100

Ensembleconcert

21-apr

69

81

"Bandjes op koninginnedag Diepenveen�

30-apr

10

150

Theater Onbeperkt

08-mei

14

50

Opening Leeuwenkuiloogst

11-mei

100

50

Kuiltje Kultuur

11-mei

40

83

Kuiltje Kultuur Twello

11-mei

19

85

Open Dag

12-mei

150

1200

Optreden Popschool

17-mei

5

100

Voorspeelavond viool

23-mei

10

55

Voorspeelavond viool

25-mei

12

50

Popavond

23-jun

30

75

Dansvoorstelling

02-jun

363

408

Dansvoorstelling

03-jun

363

870

Oude muziek workshops

09-jun

35

Oude muziek concert

09-jun

14

65

Musicalvoorstellingen

10-jun

55

364

Afsluiting theaterlessen

14-jun

18

46

Voorspeelavond viool

14-jun

13

55

Eindoptreden Braakhekke

29-jun

45

120

Kuiltje Kultuur

06-jul

25

80

Voorspeeldag blokfluit

07-jul

44

105

Voorpeeldag piano

07-jul

50

250

Voorspeelmiddag orgel/keyboard

11-jul

35

80

Voorspeelavond zang

11-jul

17

60

Theatersport introductie saxion

24-aug

65

Saxion Hogeschool

"Dansonderdeel Kinderboekenweekspektakel�

10-okt

90

Bibliotheek, Deventer Schouwburg, Filmhuis de Keizer

Herfstvakantieactiviteiten

22-okt

59

Proeflessenweek

07-sep

278

Kuiltje Kultuur

19-okt

15

Voorstelling Scheg

okt, nov en dec

Kuiltje kultuur

30-nov

20

90

Topstroomconcert

30-nov

15

45

Sinterklaasconcert

05-dec

20

75

Open podium deventer kerststad

16-dec

21

350

Afsluitende voorspeelavonden/dagen

350

1000

Totaal

2697

8434

Theater Bouwkunde

Raster Groep, Titus Brandsmakerk

Markant Apeldoorn Markant Apeldoorn

80 318 Sportbedrijf Deventer

VVV Deventer

20


Leeuwenkuil in cijfers

samenwerkingsprojecten Samenwerkingsprojecten

DATUM

DEELNEMERS

PARTNERS

Roots of pop

08-dec

8

057XL

Musical Dickens

15-dec

17

Dickens Festival

Sax event

03-nov

18

Sax event

Deventer dansdagen

18-nov

32

Bureau Kunstcircuit

You!XL concert bergkerk

30-jun

6

You!XL, ArtEZ

Instrumententuin

20-okt

6

Schouwburg en Nederlands Studenten Orkest

TOTAAL

87


Leeuwenkuil in cijfers

22


Leeuwenkuil in cijfers

evenementen Onderwijs & wijken 2012 Evenementen Onderwijs & Wijken 2012

DATUM

DEELNEMERS

BEZOEKERS

New Arts/New Cool collective Quite Funky

13-jan

10

296

New Arts/Video virus + workshop traject

21-jan

15 gr.

405

Presentatie Brede School Rivierenwijk

24-feb

245

400

Presentatie Tintaan Midden/Bovenbouw Roerstraat

01-mrt

20

10

New Arts/Hiphop Hard

13-apr

20

200

New Arts/Sluwe vos optreden Open dag Leeuwenkuil

12-mei

1

200

New Arts/Keizerrijk

17-mei

12

3000

Presentatie Tintaan Midden/Bovenbouw Enkdwarsstraat

01-jun

30

15

New Arts/Week amateurkunst Crossover optreden

08-jun

83

20

Presentatie theaterlessen De Linde

12-jun

10

35

New Arts/Talent night met Onder en BB donut + workshop

15-jun

3

65

New Arts/ Raster/ Meidendag Flashmob

23-jun

100

50

Sportkunstdag Brede School Rivierenwijk

29-jun

290

Presentatie musical groep 8 Mozaiek school

02-jul

20

120

Presentatie musical groep 8 Mozaiek ouders

03-jul

20

70

New Arts/Jesse B in voorprogramma Gers Pardoel Burgerweeshuis

06-okt

1

500

New Arts/Na programma van Ali B. voorstelling

09-okt

20

300

New Arts/Optreden Paulo vans en Purp

12-okt

5

1000

Scholenproject Kinderboekenweek

12-okt

871

New Arts/Oostwaarts de Cypher première en optreden Paulo Vans

13-okt

1

250

Raster/Flashmob stationsplein

17-okt

100

40

New Arts/ Samenwerking met 2012 Architecten

20-okt

1

50

New Arts/Optreden New arts talent op Stormink school

06-nov

5

500

New Arts/Uitvoering Riverhood festival, met New Arts talenten

30-nov

5

250

1873

7776 BEZOEKERS

TOTAAL Evenementen aangeboden via Cultuur & School

DATUM

DEELNEMERS

Superhelden

okt-11

1151

Toverharp

jan-mrt 2012

1017

Lebuïnusproject

177

Kunstzappen 2012

mrt-apr 2012

509

Animatiekoffer

feb-apr 2012

267

Breakdance

2011 & 2012

167

Hollands Glorie Rembrandt

2011 & 2012

23

Musicaldans

2011 & 2012

56

Classic Express

2011 & 2012

27

Djembé

2011 & 2012

100

Dansspetters

2011 & 2012

70

Een koffer vol verhalen

2011 & 2012

22

Ready for ..Japan

2011 & 2012

25

Schilderkunst aan de Ijssel

2011 & 2012

24

Kunstenaar in de klas

2011 & 2012

55

De sfeer van muziek

2011 & 2012

40

Schrijf je eigen popsong

2011 & 2012

27

TOTAAL

3757

7776

TOTAAL

5630

7776


Bureau Kunstcircuit in cijfers

serVicepUnT AMATeUrKUnsT

PROJECT

ACTIVITEITEN

EURO+SONGFESTIVAL Sing In 1 Sing In 2 Sing In 3 Masterclass Repetities Finale ON STAGE Masterclass zang: auditie/uitvoering On Stage Bouwkunde On Stage DanZo en Vuur&Vlam On Stage SVS jazz e.a. On Stage Roots of Pop Back Stage/On Stage Back Stage/On Stage DEVENTER OPEN PODIUM Info-avond & workshop DOP HUISKAMERTHEATERTOUR HuiskamerTheaterTour YOU!XL THE BATTLE Voorronde Enschede Voorronde Deventer Vooronde Zwolle Finale 4 MEI KOOR Koor ANJERCOLLECTE Anjercollecte WEEK VAN DE AMATEURKUNST • CENTRAAL GEORGANISEERD

Opening De Avond van de Deventer Amateurfilm Open Podium in het Park Flashmob Brink/Station/Stadhuis

• ANDERE WAK-ACTIVITEITEN VRIJETIJDSMARKT Infostands en optredens OPEN MONUMENTENDAG Koren zingen in open monumenten DEVENTER DANSDAGEN Opening/ expositie Workshops Jazz Modern Salsa Doe-mee-les Warming-up bekijken Nagesprek Voorstellingen Airways Deventer Danst Film Pina 3D Introdans TOTAAL

24


Bureau Kunstcircuit in cijfers

DATUM

DEELNEMERS

BEZOEKERS

Partners

22-jan

15 gr.

405

Euro+Songfestival, Raster

11-mrt

245

400

Euro+Songfestival, Sticht. Masohi

20-apr

20

10

Euro+Songfestival, de Bibliotheek Deventer

15-sep

20

200

Euro+Songfestival, Leeuwenkuil

22 - 29 sep

1

200

Euro+Songfestival, Leeuwenkuil

07-okt

12

3000

Euro+Songfestival

23 feb/17 maart

83

20

Deventer Schouwburg

13-apr

10

35

Deventer Schouwburg

20-jun

3

65

Deventer Schouwburg

30-jun

100

50

Deventer Schouwburg

08-dec

290

09-nov

20

120

Deventer Schouwburg

20-nov

20

70

Deventer Schouwburg

13-feb

20

300

Deventer Schouwburg, Burgerweeshuis

04-mrt

5

1000

Deventer Schouwburg, Burgerweeshuis, Leeuwenkuil

01-apr

1

250

Vereniging Cultuur a/h Grote Kerkhof

14-apr

1

50

ArtEZ, KCO, Muziekschool Enschede, Muzerie

15-apr

5

500

ArtEZ, KCO, Muziekschool Enschede, Muzerie

20-apr

5

250

ArtEZ, KCO, Muziekschool Enschede, Muzerie

24-jun

1873

7776

ArtEZ, KCO, Muziekschool Enschede, Muzerie

Deventer Schouwburg

04-mei

4 mei CommitĂŠ

20 - 26 mei 01-jun

De Fermerie

06-jun

Filmhuis de Keizer

10-jun

Muziekkoepel de Worp

2 & 7 juni

Vuur & Vlam

1 - 10 juni 01-sep

VCD, de Bibliotheek Deventer, Sportbedrijf Deventer

8 & 9 sep

Stichting Cultureel Erfgoed

18-nov

Opening/expositie

18-nov

Jazz

22-nov

Modern

23-nov

Salsa

25-nov

Doe-mee-les

25-nov

Warming-up bekijken

25-nov

Nagesprek

20 & 21 nov

Airways

24-nov

Deventer Danst

22-nov

Film Pina 3D

Workshops

Voorstellingen

25-nov

Introdans 2277

11611


Bureau Kunstcircuit in cijfers

Cultuur en school project Superhelden

PERIODE okt-11

SCHOLEN LEERLINGEN GROEPEN

PARTNERS

9

Deventer Schouwburg,Dev. Op.Bib DOTV, Leeuwenkuil, Theaterschip

1151

23

Wizard of Oz

nov-11 & mrt-12

2

310

14

Spring Theaterprojectenbureau

Feniks-ei

april-juli 2012

2

230

10

Spring Theaterprojectenbureau

Toverharp

jan-mrt 2012

17

1017

43

Leeuwenkuil

Huismuis

feb-12

12

655

28

STT Producties

Zelluf

mrt-juni 2012

8

284

13

STT Producties

Geheim vd rode draak

mrt-mei 2012

8

477

19

STT producties

Otjes vader

jan-12

11

464

20

STT producties

Bennie Bang

feb-12

3

166

6

STT producties

De glimlach en de bom

apr-12

4

208

9

Lipman en Van Pelt

De dwerg

jan-12

10

431

19

STT Producties

Zo slim als een ezel

feb-12

9

385

17

Tam Tam Objectentheater

7

Deventer Musea/stadsbeiaardier, Leeuwenkuil

Lebu誰nusproject

5

177

Meneer van Manen

mrt-12

17

677

29

Dev. Schouwburg, Introdans

Super Peer

mrt-12

4

447

16

STT producties

Kunstzappen 2012

mrt-apr 2012

12

509

19

Deventer Musea, Kunstenlab, Leeuwenkuil

Animatiekoffer

feb-apr 2012

5

267

10

Leeuwenkuil

Vast

mei-12

2

126

5

STT producties

Kerity

mei-12

10

454

19

Filmhuis de Keizer en Eye Klassefim

Lang & Gelukkig

mei-12

11

450

20

Filmhuis de Keizer en Eye Klassefim

Briefgeheim

jun-12

11

422

20

Filmhuis de Keizer en Eye Klassefim

Moderne Devotie

2012

3

101

4

Kunst en Cultuur Overijssel (KCO)

175

9408

370

TOTAAL DEEL A

26


Bureau Kunstcircuit in cijfers

project

PERIODE

SCHOLEN LEERLINGEN GROEPEN

PARTNERS

Toverlantaarn

2011 & 2012

6

248

11

Deventer Musea

Archeoloog gezocht

2011 & 2012

7

340

13

Deventer Musea

Bouwen met Lego

2011 & 2012

6

238

10

Deventer Musea

Handel in de Middeleeuwen

2011 & 2012

4

135

5

Deventer Musea

Kijk eens wat ik bewaard heb

2011 & 2012

3

83

3

Deventer Musea

Demonstratie mechanisch speelgoed

2011 & 2012

3

69

3

Deventer Musea

Geschiedenis van Deventer

2011 & 2012

2

78

3

Deventer Musea

Leskisten DOVT

2011 & 2012

2

58

2

Deventer Musea

Vrolijke voorstellingen

2011 & 2012

1

45

2

Deventer Musea

Sjalom, Salaam

2011 & 2012

6

254

9

Etty Hillesum Centrum

Week van de ontmoeting

2011 & 2012

4

154

6

Etty Hillesum Centrum

Superhelden

2011 & 2012

2

141

6

Filmhuis de Keizer

Op groot doek

2011 & 2012

2

90

3

Filmhuis de Keizer

van Ezel tot spijker

2011 & 2012

1

16

1

Kunstenlab

Mijn beroep is kunstenaar

2011 & 2012

1

24

1

Kunstenlab

Breakdance

2011 & 2012

6

167

7

Leeuwenkuil

Hollands Glorie Rembrandt

2011 & 2012

1

23

1

Leeuwenkuil

Musicaldans

2011 & 2012

2

56

2

Leeuwenkuil

Classic Express

2011 & 2012

1

27

1

Leeuwenkuil

Djembe

2011 & 2012

3

100

5

Leeuwenkuil

Dansspetters

2011 & 2012

2

70

3

Leeuwenkuil

Eem koffer vol verhalen

2011 & 2012

1

22

1

Leeuwenkuil

Ready for ..Japan

2011 & 2012

1

25

1

Leeuwenkuil

Schilderkunst aan de Ijssel

2011 & 2012

1

24

1

Leeuwenkuil

Kunstenaar in de klas

2011 & 2012

1

55

2

Leeuwenkuil

De sfeer van muziek

2011 & 2012

1

40

2

Leeuwenkuil

Schrijf je eigen popsong

2011 & 2012

1

27

1

Leeuwenkuil

Reis je wijs

2011 & 2012

5

248

8

Provenciaal Depot voor Bodemvondsten

De koffer van Mina

2011 & 2012

1

25

1

St. IJsselhoeven

Workshop Festival Havenwerk

2011 & 2012

1

54

2

Theaterschip

78

2936

116

TOTAAL DEEL B

Toelichting bereikcijfers Deel A en Deel B Het aanbod in Deel A wordt in overeenstemming met het beleid van Cultuur & School in overleg met de doelgroepen volgens een vooraf geselecteerd curriculum extra gesubsidieerd; na de inchrijving door de scholen op dit aanbod in de periode mei-september wordt daarom ook de organisatie van dit aanbod verzorgd door Bureau Kunstcircuit. Deel B betreft het vrije aanbod van Deventer culturele instellingen. Dit is voor een maximaal bereik opgenomen in het programma, kan vaak het hele schooljaar worden aangevraagd en wordt door de instellingen zelf georganiseerd. Alleen van de scholen die voor september op dit aanbod hebben ingeschreven bij Cultuur & School zijn de bereikcijfers bekend.


Bureau Kunstcircuit in cijfers

kunst in mijn buurt project

wijk

PERIODE

DEELNEMERS

BEZOEKERS

Bombarie op het plein

Rivierenwijk, Deltaplein

jun t/m dec 2012

20

350

Braakland

Rivierenwijk

jun 2012 t/m mei 2014

9

Buurtbeelden

Stedelijk

okt t/m dec

10

382

Click 2012

Keizerslanden, Landsherenkwartier

jan t/m dec

140

5280

De chocoladefabriek

Keizerslanden, Ludgeruskwartier

dec 2012 t/m mei 2013

De Tuinen van Wilhelmina

Keizerslanden, Oranjekwartier

dec 2011 t/m sept 2012

35

150

Deventer Beeldenstorm

Stedelijk

okt 2012 t/m dec 2013

Euro+ Songfestival

Stedelijk

jan t/m okt

68

405

Floating Flowers

Rivierenwijk, stedelijk

mei 2012 t/m dec 2013

Het Hele Eiereneten

Knutteldorp

sept

38

85

Het Rode Dorp Verzamelt

Rode Dorp

sept 2012 t/m juli 2013

Klaprozen voor boodschappen

Rivierenwijk, stedelijk

jun t/m dec

Kringloopatelier De Loop der Dingen

Rivierenwijk, stedelijk, landelijk

sept 2011 t/m apr 2012

164

Kriskras Burgersdijk

Burgersdijk

okt 2012 t/m maart 2013

15

Kunst Kei Krant

Keizerslanden, Kei13

sept 2012 t/m jun 2013

6

MAAK: bureau voor hergebruik

Rivierenwijk, stedelijk, landelijk

vanaf mei

Nomadentent

Rivierenwijk

28-jun en 6-sept

Oersoep

Rivierenwijk, Deltaplein

dec 2011 t/m jan 2012

440

360

One World Jam

Rivierenwijk, stedelijk

jan t/m dec

160

1400

Riverhood festival

Rivierenwijk, stedelijk

30-nov

5

300

Schoonheid (muziektheater)

Keizerslanden, Tuindorp

sept 2012 t/m feb 2013

9

Voorpret

Voorstad Oost

maart t/m dec

50

Vrijdag Krijgt Kleur

Keizerslanden, Tuindorp

jan t/m dec

47

Wijklapjes

Keizerslanden, Oranjekwartier

aug 2011 t/m feb 2012

TOTAAL

250 2413

15

50

250 80 330

1216

12100

28


Bureau Kunstcircuit in cijfers

PARTNERS Ondernemers Deltaplein, Ondernemershuis Deventer, Raster Groep, Cambio Gemeente Deventer, Provincie Overijssel Burgerweeshuis, CAL-XL,De Keurkamp, De Ulebelt, Dusseldorp, Interakt Contour, Leeuwenkuil, Raster Groep,Keizerslanden Vernieuwt, VSBfonds, Kunstenlab Raster Groep, Keizerslanden Vernieuwt Ambiq, De Olijfboom, De Ulebelt, Gemeente Deventer, Hogeschool Windesheim, Interakt Contour, Kei13,Oranjefonds, Oranjehuis, Panta Rhei, Rentray, Scouting Dr. AriĂŤns Buette, Stichting Masohi, Keizerslanden Vernieuwt, Groen en Doen, Kunstenlab Gemeente Deventer, Kunstenlab, Raster Groep, SP Rivierenwijk, Keizerslanden Vernieuwt Bibliotheek Deventer, Deventer Schouwburg, Euro+ Songfestival, Leeuwenkuil, Raster Groep, Gemeente Deventer, Provincie Overijssel, Stichting Wesselings van Bremen, Woonbedrijf ieder1 BS Rivierenwijk, Deventer Wijkaanpak, Groen Dichterbij, Kopgroep Rivierenwijk, SP Rivierenwijk, Vereniging Aardehuis Buurt en speeltuinvereniging Wijk 16, Art-at-endhouse Rentree Cambio, De Oase, De Rivierenwijk Draait Door, Hemelse Hebbedingen, Kunstuitleen Kunstenlab, SP Rivierenwijk, MAAK: bureau voor hergebruik BS Rivierenwijk, Cambio, Circulus, ENdebuurt, Het Goed, Ondernemershuis Deventer, Raster Groep, ROC Aventus, Cultuur-Ondernemen, Stichting DOEN, SP Rivierenwijk, Kunstenlab Rentree Raster Groep, Kei13, Keizerslanden Vernieuwt BS Rivierenwijk, Cambio, Circulus, Het fabriekje, Het Goed, Kunstenlab, Raster Groep, SP Rivierenwijk, Studio Waanzin, Leeuwenkuil Onderwijs & Wijken, MAAK: bureau voor hergebruik Bureau Kunstcircuit/SAD, Cambio,Deventer Fotokring, One World Jam, Raster Groep, Kringloopatelier de Loop der Dingen, SP Rivierenwijk, MAAK: bureau voor hergebruik SP Rivierenwijk Muziek Meibergen, Kringloopatelier De Loop der Dingen, Raster Groep, SP Rivierenwijk, Stichting Wesselings van Breemen Don Bosco, Raster Groep, Burgerweeshuis, Gemeente Deventer, Provincie Overijssel (Do-it!) SP Rivierenwijk Keizerslanden Vernieuwt, Raster Groep, Deventer Wijkaanpak, Leeuwenkuil Onderwijs & Wijken Projectgroep Voorpret, Gemeente Deventer, Provincie Overijssel Cambio, Gemeente Deventer, Raster Groep, Keizerslanden Vernieuwt, Mannencentrum Salomon Carint Reggeland, Oranjehuis, Raster Groep, Stichting Masohi, Deventer Wijkaanpak, Keizerslanden Vernieuwt, Kunstenlab


Personeel & Organisatie

4. PERSONEEL & ORGANISATIE 4.1 Personeel Directie wisseling Per 1 juni 2012 hebben we afscheid genomen van Piet Elenbaas als directeur/ bestuurder. Hij is per 1 september opgevolgd door Wiebren Buma. De tussenliggende periode is waargenomen door Gerja Meima, hoofd Vrije Tijd.

Personeelsbezetting Per 31 december 2012 waren 82 medewerkers (2011 92) in dienst van de stichting, met een gemiddeld dienstverband van 37,7% (2011 37,8%). Het aantal fte’s per 31 december bedroeg 30,9 (2011 34,8). De gemiddelde personeelsbezetting in 2012 bedroeg 35,6 fte’s waarvan 32,7 in dienst van de Leeuwenkuil en 2,9 als uitzendkrachten en freelancers. In 2011 bedroeg de personeelsbezetting 37,8 fte, waarvan 35,1 in dienst van de Leeuwenkuil en 2,7 als uitzendkrachten en freelancers.

Personeelsverloop In 2012 heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met (vervroegd) pensioen te gaan. Drie medewerkers met een vaste aanstelling (2011 één) hebben vrijwillig ontslag genomen. Verder is met vijf medewerkers het arbeidscontract niet verlengd. In 2012 zijn vijf nieuwe medewerkers aangesteld, in 2011 waren dit er vier. Daarnaast zijn dertien medewerkers (2011 veertien) gedurende een korte periode in dienst geweest ten behoeve van projecten die door Onderwijs & Wijken zijn uitgevoerd, ofwel voor tijdelijke vervanging wegens ziekte.

30


Personeel & Organisatie

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2012 bedroeg 4,1% tegenover 4,3% in 2011. Van het ziekteverzuim in 2012 werd 2,7 (2011 2,6%) veroorzaakt door langdurig verzuim (langer dan één maand) en 1,4% (2011 1,7%) door kort verzuim.

Bedrijfshulpverlening De Leeuwenkuil krijgt dagelijks grote groepen mensen in haar gebouwen, waarvan veel kinderen. Om in geval van een ongeluk, brand of een evacuatie goed te kunnen handelen hanteren we een actief beleid ten aanzien van bedrijfshulpverlening (BHV). Het team van de Leeuwenkuil telde in 2012 acht opgeleide BHV-ers, zodat er tijdens openingstijden altijd minimaal een BHV-er aanwezig is. Zij volgden drie ochtenden een herhalingstraining in reanimatie/gebruik AED, levensreddende handelingen, brandbestrijding en ontruimingen. De BHV trainingen/werkzaamheden werden gecoördineerd door de beleidsmedewerker amateurkunst. De conciërge is verantwoordelijk voor de benodigde materialen op de diverse verdiepingen en voor de ontruimingsoefening. De Leeuwenkuil deelt met de Deventer Schouwburg een AED.

Stages De Leeuwenkuil stelt in ruime mate stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen/studenten van diverse onderwijsinstellingen. In 2012 hebben 34 (2011; 29) leerlingen/studenten stage gelopen bij de Leeuwenkuil, onderverdeeld in 7 hbo-ers, 11 mbo-ers en 16 leerlingen uit het voortgezet onderwijs (maatschappelijke stage).

4.2 Organisatie Verhuur De Leeuwenkuil verhuurt ruimtes aan derden, zowel in het hoofdgebouw aan de Keizerstraat als in de dependance in Deventer Oost. Het hoofdgebouw aan de Keizerstraat is goed geoutilleerd en is door de gezellige foyer met podium en bar zeer geschikt voor presentaties, jamsessies of theatersport.


Personeel & Organisatie

Er is een groep vaste huurders, waaronder meerdere koren en dansgroepen, een Turkse muziekgroep, een schilder- en een boetseergroep. Daarnaast zijn er regelmatig incidentele verhuringen aan uiteenlopende partijen voor vergaderingen en/of workshops. Door meer aandacht voor PR en meer mogelijkheden voor catering is het de bedoeling om verhuur in daluren uit te breiden.

Kwaliteitszorg Het verslagjaar is het laatste jaar van onze certificering volgens het Kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst. De afgelopen vier jaren hebben we gewerkt aan een groot aantal noodzakelijke en aanbevelenswaardige verbeterpunten, zoals vermeld in het auditrapport: de invoering van een leerlingvolgsysteem, uitbreiding samenspelmogelijkheden, de invoering van een klantpanel om klanttevredenheid te peilen, invoering AccountView en Prompt ter verbetering van de secundaire processen, verbetering interne en externe communicatie, verbetering uitstraling hoofdlocatie door ingrijpende verbouwing en de vastlegging van de onafhankelijke status van Bureau Kunstcircuit middels een statuut. De klimaatbeheersing – ondanks verbouwing nog steeds een verbeterpunt zal medio 2013 aangepakt worden.

Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft in 2012 veertien keer vergaderd, waarvan zes keer met de directeur/bestuurder. De belangrijkste onderwerpen die door de OR werden behandeld zijn: organisatiesysteem software, begroting 2013, sollicitatiecommissie nieuwe directeur, aantal betaalde werkweken voor docenten muziek, vaststellen reglement OR/verbetering communicatie met medewerkers Leeuwenkuil, bedrijfsschool, huisvesting Deventer Oost, automatisering; concept bedrijfsplan, studiedag, en verbouwing hoofdgebouw. In oktober zijn er verkiezingen gehouden; vier OR leden stelden hun zetel ter beschikking op omdat hun zittingstermijn van drie jaar verstreken was. Fred Liese stelde zich als enige herkiesbaar. Vanaf oktober bestaat de OR uit: Charles Michels voorzitter Fred Liese secretaris Marijke Blok Martin Tarenskeen Marianne Wilts

32


Personeel & Organisatie

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder bij met raad, advies en toezicht en bestaat uit vijf leden. In het verslagjaar is vijfmaal vergaderd met als belangrijkste onderwerpen: jaarverslag/rekening 2011, begroting 2012, nieuwe CAO Kunstconnectie, werving/selectie nieuwe directeur/bestuurder, waarneming directie, ICT traject, afwikkeling verbouwing hoofdlocatie en Polakkers, meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit de volgende personen: Mw mr. H.G.M. van Oldeniel, voorzitter Dhr A. Tรถnissen RA Dhr ir. E. J. Leeuw Dhr ing. J.J.M.F. Teelen Dhr drs. J. Portengen

Functies en nevenfuncties Raad van Toezicht Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, voorzitter Functie: Lid College van Bestuur, Saxion Nevenfuncties: Deventer Kring Werkgevers (DKW), vicevoorzitter; SURF, Dagelijks Bestuur, vicevoorzitter; Platform ICT en Onderwijs, voorzitter; Eagles4Deventer, bestuurslid; Economic Development Board Stedendriehoek, bestuurslid + nog enkele functie gerelateerde lidmaatschappen. De heer A. Tรถnissen RA Functie: Accountant PwC, Enschede Nevenfunctie(s): niet relevant De heer ir. E. J. Leeuw Functie: Zelfstandig consultant op het gebied van watertechnologie Nevenfunctie (s): niet relevant De heer ing. J.J.M.F. Teelen Functie: n.v.t. Nevenfunctie(s): niet relevant. De heer drs. J. Portengen Functie: Algemeen Directeur zorggroep Solis Nevenfunctie(s): geen


Financiën

5. financiËn Exploitatie 2012 In 2012 is een negatief jaarresultaat behaald van € 57.955 tegen een begroot resultaat van ca. € 1.000. Het negatieve resultaat kan geheel toegeschreven worden aan het saldo van incidentele baten en lasten. Zonder deze eenmalige lasten zou een positief resultaat zijn behaald van € 9.642. Belangrijkste eenmalige post is de reservering voor reorganisatiekosten die in 2013 gemaakt zullen worden voor het afvloeien van personeel i.v.m. vraaguitval in het instrumentaal onderwijs. Voor 2012 was een positief resultaat begroot van € 79.000. In het begrote resultaat voor 2012 was echter ook de subsidie van de gemeente Voorst opgenomen. Deze subsidie is echter reeds in de jaarrekening van 2011 als bate verantwoord, onder gelijktijdige vorming van een aantal bestemmingsreserves. Van het negatieve resultaat over 2012 is € 30.945 aan deze bestemmingsreserves onttrokken.

Omzet De omzet is in 2012 met 4,2% (€ 129.000) afgenomen tot € 2.947.000. Ten opzichte van 2011 zijn de volgende wijzigingen in de samenstelling van de omzet te constateren.

Vervallen subsidie gemeente Voorst

-/-

117.000

Korting subsidies gemeente Deventer i.v.m. bezuinigingen

-/-

28.000

Indexering subsidies

33.000

Verhoging subsidie gemeente Deventer i.v.m. overname beiaardiersfunctie

13.000

Totaal afname subsidies

-/-

99.000

Afname opbrengst lesgelden

-/-

58.000

Afname opbrengst projecten Onderwijs & Wijken

-/-

27.000

Toename opbrengst projecten Bureau Kunstcircuit Toename opbrengst projecten cursusaanbod

Totaal afname omzet

47.000 8.000

-/- 129.000 34


Financiën

De afname van de subsidies en de lesgelden is voor het grootste deel te verklaren door het vervallen van de activiteiten in de gemeente Voorst. De overige fluctuaties in de omzet hebben te maken met de toe- of afname van incidentele grote projecten.

Bedrijfslasten De bedrijfslasten (exclusief eenmalige uitgaven) zijn met 1,8% (€ 55.000) afgenomen tot € 2.937.000, volgens onderstaande specificatie:

Afname personeelskosten (afvloeiing personeel door beëindigen muzieklessen Voorst) -/-

96.000

Toename huisvestingskosten (energielasten en inhuur extern Schoonmaakbedrijf)

34.000

Toename uitgaven Bureau Kunstcircuit (met name projecten Cultuurmakelaar)

51.000

Afname organisatiekosten (in 2011 waren hier een aantal

-/-

17.000

Afname uitgaven Onderwijs & Wijken, voornamelijk New Arts -/-

16.000

Toename afschrijvingen i.v.m. investeringen in informatiesystemen

17.000

incidentele uitgaven m.b.t. ondersteuning systeembeheer in opgenomen)

Afname uitgaven projecten cursusaanbod

-/-

15.000

Afname cursuskosten

-/-

13.000

-/-

55.000

Totaal afname bedrijfslasten

Eigen vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 306.000. Dit is 25,4% van het balanstotaal (in 2011 29,6) en 10,4% van de omzet (2011 12,0%). Exclusief bestemmingsreserves bedraagt het eigen vermogen (egalisatiereserve) 19,9% van het balanstotaal (2011 21,6%) en 8,1% van de omzet (2011 8,8%).

Vooruitzichten komende jaren Voor zover op dit moment kan worden overzien, zal in 2013 een kostendekkende exploitatie worden gerealiseerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het aantal inschrijvingen voor het seizoen 2013-2014, dat in september van start gaat ongeveer gelijk zal zijn aan die het aantal inschrijvingen in het seizoen 2012-2013. De Leeuwenkuil wordt de komende jaren geconfronteerd met kortingen op de budgetsubsidie van de gemeente Deventer van € 27.500 in 2013, oplopend tot ca. € 260.000 in 2017. In 2013 worden maatregelen uitgewerkt om deze bezuinigingen op te vangen.


Jaarrekening

6. JAArreKening 6.1 BAlAns en Verlies- en WinsTreKening Balans per 31 december.

AcTiVA

2012 2011

pAssiVA

VAsTe AcTiVA

107.340

eigen VerMOgen

72.918

Egalisatiereserve Bestemmingreserves Totaal Vlottende activa Voorraden

Voorziening onderhoud

2012 2011 239.612

266.622

66.041

97.993

305.653

364.615

5.967

226

5.879

5.071

Debiteuren

523.535

469.296

schulden op korte termijn

Overige vorderingen

132.548

186.355

Vooruit gefaktureerd

316.006

348.945

Liquide middelen

435.848

460.423

Nog te betalen c.q. vooruitontvangen

577.524

480.277

893.530

829.222

TOTAAl VlOTTende AcTiVA

1.097.810 1.121.145

TOTAAl scHUlden Op KOrTe TerMiJn

TOTAAl AcTiVA

1.205.150 1.194.063

TOTAAl pAssiVA

1.205.150 1.194.063

36


Jaarrekening

6.2 Verlies- en Winstrekening 2012 werkelijk

2012 2011 BEGROOT WERKELIJK

Opbrengsten 1.832.370

1.863.803

1.931.468

Lesgelden

Subsidies

604.837

613.828

662.544

Onderwijs & Wijken

252.202

192.500

279.251

Bureau Kunstcircuit

191.231

138.400

144.163

Projecten cursusaanbod

44.213

35.000

36.583

Overigen

22.138

20.000

21.741

2.946.991

2.863.531

3.075.750

Totaal opbrengsten Bedrijfslasten

1.969.942

1.941.980

2.066.769

Huisvestingskosten

Personeelskosten

502.536

412.500

468.306

Uitgaven Bureau Kunstcircuit

203.206

165.000

151.950

Organisatiekoste

116.205

121.800

133.105

Uitgaven Onderwijs & Wijken

83.991

72.500

99.818

Afschrijvingen

39.697

39.000

22.506

Cursuskosten

15.427

25.500

28.585

6.344

6.500

21.665

2.937.349

2.784.780

2.992.703

9.642

78.751

83.046

Uitgaven projecten cursusaanbod Totaal bedrijfslasten Operationeel resultaat Bijzonderen baten

28.466

Bijzondere lasten

96.063-

78.000-

112.301-

57.955-

751

97.915

Jaarresultaat

127.170


Leeuwenkuil kunstencentrum Keizerstraat 70 7411 HH Deventer Tel 0570 665080 info@leeuwenkuil.nl www.leeuwenkuil.nl Je kunt ons ook volgen op: facebook.com/leeuwenkuil twitter.com/leeuwenkuil

Jaarverslag Leeuwenkuil 2012  

Jaarverslag Leeuwenkuil 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you