Page 1

Ba si ss ch oo lM

ül le rp ie r

Sc

ho

ol

gi

ds

20

16

-2

01

7


Een woord vooraf Met veel plezier bieden wij u onze schoolgids aan! In de schoolgids die voor u ligt, treft u informatie aan over het onderwijs en de doelstellingen van Basisschool Müllerpier. Ook andere belangrijke zaken zoals de groepsbezetting, vakanties en activiteiten worden in deze gids beschreven. De Müllerpier biedt regulier onderwijs aan waarin uw kind centraal staat. Het aanbieden van lesstof passend bij de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen, zelfstandigheid en aandacht voor de kinderen zijn daarbij onder andere onze uitgangspunten. Wij geloven in een zo breed mogelijk uitdagend aanbod van vakken en activiteiten, waardoor kinderen meer gelegenheid krijgen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Naast de traditionele vakgebieden waaronder rekenen en Nederlandse taal, investeren wij relatief veel tijd en middelen in theater, filosofie en techniek. Het schoolteam van De Müllerpier

Basisschool

Müllerpier

Sint-Jobskade 14 - 16 3024 EN Rotterdam T 010 - 425 53 85 E info@locatiemullerpier.nl W www.locatiemullerpier.nl 2

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

1


Inhoud

4

1 De school 1.1 Ontstaan van de school 1.2 Gebouw 1.3 Schoolgrootte 1.4 Bestuur en directie 1.5 Leerlingpopulatie 1.6 Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen

2 Waar de school voor staat 2.1 Onze missie 2.2 Pedagogische identiteit 2.3 Onderwijsinhoudelijke identiteit 2.4 Ontwikkeling creatieve vaardigheden 2.5 Levensbeschouwelijke identiteit 2.6 Veilig klimaat en leefregels 2.7 Onderwijsinspectie 2.8 Sociale integratie en burgerschap

3 Het onderwijs voor uw kind

4.1 Eerste kennismaking 4.2 Volgen van de ontwikkeling 4.3 Uitstroom voortgezet onderwijs 4.4 Speciale zorg voor uw kind 4.5 Beleid omtrent pesten 4.6 Medicijngebruik onder schooltijd

5.1 Passend onderwijs vanuit PPO 5.2 Conclusie uit het ondersteuningsprofiel

26

6 Het team 6.1 Teamleden 6.2 Vervanging wegens ziekte of verlof 6.3 Scholing van leerkrachten

6

28

7 De ouders/verzorgers

13

7.1 Ouderbetrokkenheid 7.2 Informatie voor ouders/verzorgers 7.3 Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers 7.4 Ouderactiviteiten 7.5 De ouderraad (OR) 7.6 De medezeggenschapsraad (MR) 7.7 Klachtenregeling 7.8 Overige zaken

8 Praktische aangelegenheden

3.1 Organisatie van het onderwijs 3.2 Onderwijsmethoden en -activiteiten 3.3 Overige onderwijsactiviteiten

4 De zorg voor uw kind

5 Passend onderwijs

8.1 Schooltijden 8.2 Inloop 8.3 Ziek melden 8.4 Overblijven / TSO 8.5 Ouderbijdrage 8.6 Schoolmelk 8.7 Buitenschoolse opvang / BSO 8.8 Extra verlof 8.9 Vakantierooster

20

31 35

2

basisschool mĂźllerpier

schoolgids 2016-2017

3


1

De school

Nicolaasschool

1.1 Ontstaan van de school Zo’n 15 jaar geleden is Rotterdam gestart met de ontwikkeling van twee pieren aan de Maas: de Müllerpier en de Lloydpier, samen het Lloydkwartier. Het wordt wel de creatiefste wijk van de stad genoemd, omdat het voormalige stukje havengebied het kloppende hart is van de Rotterdamse audiovisuele, creatieve en ICT industrie. Tussen de Euromast en het Scheepvaart en Transport College (STC), het Maastheater en de Maas staat Basisschool Müllerpier. De school vervult als onderwijsvoorziening een buurtfunctie voor het Lloydkwartier en streeft ernaar om deze functie te blijven vervullen. Basisschool Müllerpier is een locatie van de Nicolaasschool en valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).

1.2 Gebouw

Rotterdamse Vereniging voor

Directeuren: A. Brinkhof en B. Lensen Katholiek Onderwijs Schiedamseweg 227 Bestuursbureau 3026 AN Rotterdam Postbus 4250 3006 AG Rotterdam T 010 - 462 49 08 W www.nicolaas-school.nl T 010 - 453 75 00 W www.rvko.nl

1.5 Leerlingpopulatie

De school kent een gevarieerde en evenwichtige samenstelling van maatschappelijke en multiculturele achtergronden. De kinderen van de school vormen een afspiegeling van de opbouw van de wijk en zijn voornamelijk woonachtig in het Lloydkwartier en in Delfshaven.

1.6 Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen

Het Lloydkwartier heeft een aantal markante gebouwen en ook de school heeft een bijzondere huisvesting. Het lichte en moderne schoolgebouw bevindt zich in het gebouw Witte de With en heeft 9 lokalen. Samen met de twee bijzondere schoolpleinen (met daarin de geheime tuin met picknicktafels, klimmaterialen en het ernaast gelegen sportplein waar de kinderen o.a. kunnen tennissen en basketballen) en de beeldentuin kan met trots gesteld worden dat de school op een bijzondere wijze gehuisvest is.

1.3 Schoolgrootte De school beschikt over 9 lokalen. De school telt eind schooljaar 2015-2016 circa 225 leerlingen. Er zijn drie groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Het schoolteam bestaat uit 17 personen, waarvan de meesten parttime werken. Er wordt gestreefd naar een groepsgrootte van ongeveer 29 leerlingen in de groepen vanaf het derde leerjaar, zo komt de school op een gemiddelde groepsgrootte van circa 27 leerlingen.

1.4 Bestuur en directie Basisschool Müllerpier is vanaf de oprichting een samenwerking tussen twee besturen geweest: stichting BOOR (openbaar onderwijs) en RVKO (katholiek onderwijs). Basisschool Müllerpier valt sinds schooljaar 2015-2016 volledig onder het katholieke bestuur. Basisschool Müllerpier hoort bij de hoofdschool de Nicolaasschool. Op onze locatie wordt de directie vertegenwoordigd door locatieleider Lisette Tobé. Op de volgende bladzijde treft u de contactgegevens van de Nicolaasschool en de RVKO.

Basisschool Müllerpier vervult als onderwijsvoorziening een buurtfunctie voor het Lloydkwartier en streeft ernaar om deze functie te blijven vervullen. Alle ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden zijn van harte welkom om kennis te komen maken. De plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt binnen de volgende context. De Müllerpier is een nevenvestiging van de Nicolaasschool voor katholiek onderwijs. De hoofdschool heeft meerdere locaties. Wanneer kinderen bij de Müllerpier aangemeld worden, kan de voorkeur uitgesproken worden voor plaatsing op deze locatie. De hoofdschool houdt zo veel mogelijk rekening met de plaatsingswens, maar kan daarvan afwijken. Zij streeft naar een evenwichtige verdeling van het aantal leerlingen per groep en de continuering van de buurtfunctie van elke locatie. Plaatsing op één van de toegewezen schoollocaties is in principe definitief. Na plaatsing kunnen ouders/verzorgers hun kind inschrijven. Het hoofdbestuur RVKO hanteert voor de Müllerpier een dubbele plaatsingslijst. Deze is gebaseerd op de door het Ministerie van Onderwijs ontwikkelde ‘gewichtenregeling’ die uitgaat van de opleidingscategorieën van de ouders. De plaatsingslijst voor de Müllerpier houdt rekening met leerlingen ‘zonder gewicht’ en leerlingen ‘met gewicht’. De plaatsingsverhouding tussen leerlingen zonder gewicht en leerlingen met gewicht is vastgesteld op 7:1 (hoger opgeleide ouders:lager opgeleide ouders). Meer informatie over de gewichtenregeling van het ministerie vindt u op www.rijksoverheid.nl , zoekterm ‘leerlingweging basisonderwijs’. Voor eventuele plaatsing van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (met of zonder leerlinggebonden financiering) treft u informatie aan in hoofdstuk 5. Wanneer u twijfelt of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, vragen wij u contact op te nemen met de locatieleiding.

4

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

5


2

Waar de school voor staat 2.1 Onze missie Basisschool Müllerpier is een school waar veiligheid, structuur en stabiliteit belangrijke waarden zijn. Vanuit deze waarden voelen kinderen zich vrij om zelfstandige keuzes te maken. De persoonlijke ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd door de mogelijkheid om zich te ontplooien op verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarbij wordt erkend dat ieder kind verschillend is. De communicatie op alle niveaus is open, transparant, respectvol en integer. De school is een lerende organisatie waarin de kinderen, het team en de organisatie voortdurend in ontwikkeling zijn. Basisschool Müllerpier is een katholieke school waar ieder kind met zijn/haar achtergrond wordt gerespecteerd.

2.2 Pedagogische identiteit Het pedagogische klimaat in de school wordt opgebouwd vanuit verschillende perspectieven. Rust en overzicht in de groepen, veilig klimaat, kinderen die voelen dat ze ‘gezien’ worden, regelmatig overleg met ouders/verzorgers en betrokken leerkrachten. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. De school werkt graag nauw samen met de ouders/verzorgers. Opvoeding is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers, maar ook wij voelen ons verantwoordelijk voor het opgroeien van uw kind. Ook wij willen het beste voor uw kind. Zorg voor elkaar en voor onze omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat u zich kunt vinden in onze ideeën en doelen; een goede communicatie tussen u en school is daarbij van zeer groot belang.

6

basisschool müllerpier

Iedereen moet zich veilig voelen op onze school en respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zelfstandig leert handelen, verantwoordelijkheid neemt, sociaal vaardig is, een positief zelfbeeld heeft, vertrouwen krijgt en gezien wordt! Op diverse manieren geven wij hier op school invulling aan. Niet alleen tijdens de werklessen en met activiteiten, maar ook middels regels en protocollen.

2.3 Onderwijsinhoudelijke identiteit In ons streven de totale ontwikkeling van de individuele leerling te bevorderen, maken wij gebruik van moderne methodes en materialen. Daarnaast krijgen de leerlingen relatief veel activiteiten binnen en buiten school aangeboden. Wij ondersteunen de kinderen in het ontwikkelen van hun vaardigheden en het vergroten van hun kennis. Samen met de kinderen willen wij ontdekken welke talenten het kind in huis heeft, zodat we deze talenten kunnen versterken en uitbouwen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen. Dat kan zijn op reken- of taalgebied, maar ook bij vakken zoals sport, handvaardigheid, tekenen, techniek, muziek, dans, filosofie of drama. Bij de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling werken wij met groepsplannen waarbij de kinderen per (deel)vak worden ingedeeld in 3 niveaus. Wij stimuleren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken; dit kan individueel of samenwerkend.

2.4 Ontwikkeling creatieve vaardigheden Onze school heeft in haar onderwijsaanbod theater, techniek en filosofie als pijlers opgenomen. Wij zien een belangrijke meerwaarde in de investering in kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en de wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat creatieve vaardigheden en het creatieve denken aan belang winnen, zo niet onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van onze samenleving. Onze leerlingen krijgen de kans om met hun artistieke vaardigheden een belangrijke rol te spelen in toekomstige innovatieprocessen. Het is een feit dat de vraag naar routinematig administratief werk en handenarbeid afneemt en de vraag naar niet-routinematige handelingen toeneemt. Creatieve vaardigheden en sociale vaardigheden worden een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn in de Westerse wereld. Tijdens filosofie- en theaterlessen wordt specifieke aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het is dan ook de wens van school om in een doorgaande lijn verder te bouwen aan de volgende basisvaardigheden op dit gebied: ■ creatief waarnemen ■ uitstel van oordeel ■ flexibel associëren ■ divergeren ■ ontwikkelen van verbeeldingskracht ■ zoeken naar overeenkomsten (analogieën, metaforen). Theater en techniek zijn bovendien twee vakken met een grote relatie tot de omgeving van de school. Wij werken hard aan een netwerk van de bedrijven en organisaties in schoolgids 2016-2017

7


het Lloydkwartier om tot een groter, uitdagend lesaanbod te komen. We streven ernaar techniek te integreren in de overige vakgebieden. Door relaties aan te gaan met professionals vergroten we bovendien de kans om de talenten van de kinderen te ontdekken en te helpen ontwikkelen.

Theater Theater vormt een speelveld zonder goed of fout. De leerlingen worden persoonlijk of als groep tot onderzoeken en experimenteren aangezet. Dit alles vormt een plek voor introspectie en bezinning. Sinds 2008 werken we intensief samen met het naastgelegen theater Maas theater en dans. De leerlingen van groep 4, 5 en 6 krijgen wekelijks les van twee theaterdocenten in het Maas theater. Gedurende het schooljaar zullen open lessen gegeven worden, waarvoor ouders/verzorgers van de kinderen uit deze groepen uitgenodigd worden. Ook voor de eindpresentatie aan het eind van het schooljaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd (zie ook 3.2).

Techniek Onze school heeft deelgenomen aan het Programma Verbreding Techniek Basisonderwijs of kortweg VTB. Het programma stimuleert de inpassing van lesmateriaal over techniek en wetenschap in het basisonderwijs. Terwijl er een toenemende behoefte komt aan mensen met technische kennis en vaardigheden, is er een afnemende belangstelling bij kinderen en jongeren voor deze beroepen. Door stimulering wordt geprobeerd de belangstel-

ling te vergroten, zodat er op termijn toch voldoende loodgieters en chemici zullen zijn. Bovendien lenen wetenschap en techniek op de basisschool zich voor het ontwikkelen van creatieve en probleemoplossende vermogens bij kinderen. Wij maken onder andere gebruik van techniektorens in de groepen 1 t/m 8 om de kinderen in de gelegenheid te stellen te ontdekken en te onderzoeken. Techniek is bij uitstek een middel om een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor kinderen te creëren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een realistisch beeld krijgen van wat de betekenis van techniek en technologie voor de maatschappij is, zodat een eventuele keuze voor techniek in het voortgezet onderwijs een interessante en volwaardige optie is. Naast het gebruik van techniekdozen in de klas, het organiseren van een jaarlijks terugkomende projectweek techniek, excursies in onze omgeving en gastlessen door ouders/verzorgers, blijven wij zoeken naar mogelijkheden om techniekonderwijs op onze school verder uit te bouwen (zie ook 3.2).

Filosofie Naast theater en techniek speelt het filosoferen met de kinderen in alle groepen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van verschillende vaardigheden. Het creatief denken, zoeken naar overeenkomsten en associëren komen tijdens het filosoferen aan bod. Daarnaast wordt er gewerkt aan de taalvaardigheid, woordenschat en sociale vaardigheden. De leerkrachten van de school zijn allemaal opgeleid om te filosoferen met kinderen. De school beschikt over een, voor de school ontworpen, filosofiekast waarmee de interesse van de kinderen voor het filosofische onderwerp op uiteenlopende manieren geprikkeld kan worden (zie ook 3.2).

2.5 Levensbeschouwelijke identiteit Basisschool Müllerpier is vanaf de oprichting een samenwerking tussen twee besturen geweest: stichting BOOR (openbaar onderwijs) en RVKO (katholiek onderwijs). Basisschool Müllerpier valt sinds schooljaar 2015-2016 volledig onder het katholieke bestuur. De komende jaren zal in overleg met het team en de ouders het levensbeschouwelijk onderwijs nader vormgegeven worden. De schoolpopulatie kent veel verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke overtuigingen. Jaarlijks worden met alle kinderen twee christelijke feesten gevierd: Pasen en Kerstmis. Daarnaast staat er per schooljaar één week één ander(e) geloof of overtuiging centraal. Dit kan bijvoorbeeld de Islam, het Hindoeïsme, het Jodendom, het Boeddhisme of het Darwinisme zijn. In principe gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle activiteiten van de school deelnemen.

2.6 Veilig klimaat en leefregels Onze school is een leefgemeenschap waarin kinderen zich veilig moeten voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen tot een mens met positief gedrag, zelfkennis en een houding van vertrouwen. We hebben respect voor elkaar ongeacht geslacht, uiterlijk, leeftijd, geloof of afkomst. Agressief gedrag, verbaal geweld en pesten worden niet getolereerd. 8

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

9


Schoolteam en ouders/verzorgers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Het schoolteam, de ouders/verzorgers en de kinderen hebben tevens een signalerende rol. Met instemming van de medezeggenschapsraad is tot een gedragscode gekomen. De schoolomgeving ziet er opgeruimd en aantrekkelijk uit.

Gedragscode Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen bij onze school zich veilig voelen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat iedereen zich houdt aan de regels en afspraken die op onze school gelden. De protocollen die wij hiervoor opgesteld hebben, worden hieronder kort benoemd. Bij de locatieleiding kunt u de complete protocollen inzien.

Schoolregels ■ Stop is stop! Zo niet, melden bij de leerkracht. ■

■ Iedereen is anders en dat mag. ■ Onder schooltijd spreken wij Nederlands.

Wij noemen elkaar bij de naam.

■ School voorziet in alle schoolspullen. ■ Spullen van thuis mogen alleen mee naar school als dit vooraf afgesproken is met

de school. ■ Mobiele telefoons worden voor aanvang van de schooldag bij de leerkracht ingeleverd

en weer overhandigd bij het naar huis gaan.

Protocol ‘Te laat komen’ Het kan uiteraard wel eens voorkomen dat een kind door overmacht een keertje te laat komt. Wij geven bij te laat komen een briefje mee. Bij 3x te laat in een relatief korte periode ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de locatieleiding. Indien er herhaaldelijk gesprekken hebben plaatsgevonden en het te laat komen en/of schoolverzuim aanhoudt, kan leerplicht hierover ingelicht worden.

Schorsing en verwijdering Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Uw kind heeft dan (tijdelijk) geen toegang tot de school. De afspraken hierover kunt u opvragen bij de locatieleiding van de school.

SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden. Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers? Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Zij blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid bij de leerling in SISA bekend hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te vinden op www.sisa.rotterdam.nl. Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/ verzorgers te vinden.

2.7 Onderwijsinspectie Elke school heeft bij de Inspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kan afgelezen worden welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school (zie ook: www.onderwijsinspectie.nl). Begin schooljaar 2014-2015 heeft onze school het basisarrangement toegekend gekregen.

2.8 Sociale integratie en burgerschap

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur. De code is te vinden op de website van de school. Binnen onze school is de intern begeleider aandachtsfunctionaris. Zij kan u informatie geven over de meldcode. 10

Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA.

Wij zijn zuinig op onze eigen spullen en die van een ander.

■ In school praten en lopen wij rustig.

Samenwerkingsinstrument sluitende aanpak (SISA)

basisschool müllerpier

De school onderschrijft artikel 8 in de wet Primair Onderwijs waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. De culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas worden gebruikt. Er wordt aandacht besteed aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. schoolgids 2016-2017

11


Er worden hierbij drie domeinen onderscheiden: democratie (gelijke behandelingen, solidariteit, kritische houding t.a.v. maatschap pelijke kwesties); ■ participatie (je mede verantwoordelijk voelen voor je buurt, het milieu, de school, de vereniging); ■ identiteit (waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en beperkingen). ■

Zie voor specifieke informatie over de invulling van sociale integratie en burgerschap 3.2 Sociaal emotionele vorming.

Het onderwijs voor uw kind 3.1 Organisatie van het onderwijs

3

Groep 1 en 2 Het onderwijsaanbod in de kleutergroepen is gebaseerd op de leerlijnen vanuit CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Deze worden verder vormgegeven aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld beroepen, de seizoenen, voeding e.d.) die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. De kinderen worden hierbij gestimuleerd in hun basale ontwikkelingsbehoeften, speel- en werkgedrag, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, voorbereidend taal en rekenen. In de kasten in de lokalen staat een ruim aanbod ontwikkelingsmaterialen. Tevens beschikken de lokalen over een verhoogde speelruimte en diverse hoeken om bijvoorbeeld te bouwen of te lezen. Voor de kleutergroepen is één verrijdbaar smartboard beschikbaar. De leerkracht volgt de kinderen in hun ontwikkeling en biedt desgewenst daarop aangepaste activiteiten aan. Om de kinderen goed te kunnen volgen wordt het ‘ontwikkelingsvolgmodel’ gebruikt. De rapporten van de kleuters zijn op dit instrument gebaseerd. Eén à twee keer per week krijgen de kinderen van groep 1-2 onder leiding van de eigen leerkracht bewegingsonderwijs in het speellokaal of de gymzaal in de Schiecentrale. Verschillende keren per dag spelen ze vrij op de buitenpleinen. De oudsten krijgen schrijfdans, waarbij zij voorbereid worden op het schrijfonderwijs.

Groep 3 t/m 8 In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methodes, materialen en middelen (o.a. smartboards en tablets), maar we durven ook eigen keuzes te maken door zelf lessen te ontwerpen of andere materialen dan de methode voorschrijft in te zetten. De leerkracht bepaalt het doel van de les en geeft de instructie aan de groep kinderen die daarvan kan profiteren. Sommige kinderen zullen al aan het werk zijn, anderen kunnen na de instructie aan de slag. Gedurende de week worden de lessen mogelijk op verschillende niveaus gegeven. De leerkracht op onze school maakt tijdens de werkles rondes in de klas. Op een verrijdbare kruk kan hij/zij makkelijk naast het kind gaan zitten om ondersteuning te geven, eventueel vragen te stellen, meteen iets te corrigeren of aan te moedigen. Op deze wijze krijgen alle kinderen, ongeacht hun cognitieve vermogens, aandacht van de leerkracht. De leerlingen krijgen tijdens de werkles wisselend de mogelijkheid: ■ zelfstandig en stil te werken; ■ zelfstandig te werken, met overleg over het betreffende werk als dit nodig is; ■ samen te werken. Een zogenaamd stoplicht in de klas geeft deze verschillende werkmomenten aan. 12

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

13


De verschillen van het (cognitief) functioneren van kinderen in de klas kunnen groot zijn. Wij bieden de materialen en instructies daarom gedifferentieerd aan. Sommige leerlingen zijn al (veel) verder met de reguliere lesstof en hebben werk dat aansluit bij hun mogelijkheden. Anderen volgen de reguliere leerlijn of krijgen vereenvoudigde leerstof en extra oefening omdat een bepaald vak erg moeilijk voor ze is. Voor hun persoonlijk welbevinden volgen wij de kinderen nauwlettend en zien er op toe dat de kinderen de verschillen onderling kunnen accepteren. Een goed klassenmanagement en het ontwikkelen van zelfstandig werken maken dat de leerkracht ieder kind zo goed mogelijk kan ondersteunen. De kinderen werken met een zelfstandigwerkenlijst. Hierop plannen zij aan het begin van de dag de taken die zij zelf willen doen als de reguliere taak af is. We zien erop toe dat iedere leerling toekomt aan zelfgekozen taken. De kinderen kunnen kiezen uit diverse aantrekkelijke educatieve en uitdagende materialen. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 door observaties. Wij maken tevens gebruik van methode- en niet-methodegebonden toetsen (Cito). Het deskundig oordeel van het team is doorslaggevend in beslissingen die wij nemen bij bijvoorbeeld de overgang naar een volgende groep of het voortgezet onderwijs.

3.2 Onderwijsmethoden en onderwijsactiviteiten De volgende methoden en activiteiten worden aangeboden:

Computers Elk lokaal beschikt over 3 of meer computers en minimaal 2 tablets (Microsoft Surface en/of iPad). In het gehele gebouw is Wi-Fi aanwezig zodat de kinderen ook aan hun eigen tafel met de tablets of laptops kunnen werken. Op dit moment maken we gebruik van 6 smartboards en 1 verrijdbaar digiboard. Voor de methodes taal, rekenen en wereldoriëntatie beschikken wij over de bijbehorende oefensoftware waarmee gedifferentieerd kan worden naar de behoeften van de kinderen.

Drama Met alle groepen kunnen wij werken uit de methode ‘Drama moet je doen’. De groepen 4, 5 en 6 krijgen ruim een uur per week theaterlessen in het Maas theater en dans, gegeven door theaterdocenten. Groep 3 krijgt een snuffelstage, groep 7 een terugkomdag en groep 8 geeft in het theater de eindpresentatie. Jaarlijks wordt een themaweek theater georganiseerd. Deze wordt meestal gecombineerd met de Kinderboekenweek (zie ook 2.4).

Engels Methode: Just do it (groep 6/7/8) De methode richt zich op een variatie aan werkvormen en leeractiviteiten. Hier wordt vooral een basis gelegd voor de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden.

Filosoferen met kinderen In het kader van Denken, Voelen, Doen heeft de school in 2012-2013 gemeentelijke

Beeldende vorming Methode: Beeldende vorming ‘Moet je doen’ (groep 1 t/m 8): ■ biedt suggesties voor ontmoetingen met kunst; ■ heeft een geïntegreerde kunstleerlijn; ■ geeft ruimte aan verbeelding; ■ heeft per les verdiepingsmogelijkheden.

Bewegingsonderwijs Gymnastiek De kleuters volgen bewegingsonderwijs in het speellokaal of de gymzaal in de Schiecentrale. Aan te bevelen is: een kort sportbroekje, een shirtje en eenvoudige turn- of gymschoenen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal in de Schiecentrale. Voor deze lessen hebben ze eenvoudige sportkleding nodig en zijn sportschoenen verplicht. Van de leerkracht hoort u op welke dagen deze lessen vallen. Schoolzwemmen De leerlingen uit groep 5 en 6 gaan 1x per week zwemmen in het Van Maanenbad. De kinderen gaan met de bus naar het zwembad. Wij willen benadrukken dat het hier om bewegingsonderwijs gaat. Er wordt niet intensief geoefend voor diplomazwemmen. Mocht de zweminstructeur niettemin een leerling toch in staat achten een diploma te halen tijdens schoolzwemmen, dan zult u hierover bericht ontvangen. 14

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

15


subsidie ontvangen. Denken, Voelen, Doen is een initiatief van de Rotterdamse raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur. Basisschool Müllerpier heeft ervoor gekozen om filosoferen met kinderen in haar schoolaanbod op te nemen en heeft begeleiding en coaching ingekocht. In alle groepen wordt eens per 2 à 3 weken met de leerlingen gefilosofeerd (zie ook 2.4).

Nederlandse Taal Aanvankelijk leesonderwijs Methode: Veilig Leren Lezen (groep 3) In groep 3 wordt gewerkt met de beproefde leesmethode Veilig Leren Lezen. Met zeer verschillende materialen wordt het enthousiasme van de kinderen gewekt en vastgehouden.

Taalbeschouwing en spelling Methodes: Taal op maat en Spelling op maat(groep 4 t/m 8) Taal op maat is een methode die voldoet aan de nieuwe referentieniveaus voor taal. Het doel van de methode is om de leerlingen te helpen het taalniveau 1F te behalen. Met de methode is echter ook heel goed te differentiëren. Leerlingen die dat aan kunnen, maken de stap naar 2F en hoger. De methode behandelt lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen. Lessen, toetsen, evaluatie en remediëring sluiten naadloos op elkaar aan. De methode wordt zowel voor spelling als taalbeschouwing gebruikt, hierin is ook woordenschat geïntegreerd. De methode bestaat uit boeken, werkschriften, smartboard-, toetsen oefensoftware.

Begrijpend lezen Methodes: Nieuwsbegrip XL, Cito hulpboeken en kaarten van ‘Goed gelezen’ (groep 4 t/m 8) Met Nieuwsbegrip XL wordt wekelijks op verschillende niveaus een actueel thema behandeld. Hierover moeten de leerlingen vragen beantwoorden en opdrachten maken op papier en op de computer. Deze methode is bij uitstek geschikt om gedifferentieerd te werken. Om het begrijpend lezen nog verder te oefenen beschikken wij over de Cito hulpboeken begrijpend lezen.

Rekenen Methode: Wereld in Getallen (groep 3 t/m 8) In de methode worden kinderen in contextsituaties uitgedaagd om te rekenen. Het rekenen wordt dus thematisch aangeboden, waardoor de sommen en rekensituaties meer voor de kinderen gaan leven. Dit gebeurt door de werkelijkheid en de fantasiewereld van kinderen in een wiskundige context te plaatsen. In de handleiding staan minimumdoelen voor elk blok beschreven. Dat is belangrijk omdat de leerkracht zo snel kan bepalen welke sommen in de lessen belangrijk zijn. Krachtige elementen van Wereld in Getallen zijn ook de sterke differentiatiemogelijkheden en de inhoud op niveau.

16

basisschool müllerpier

SchoolTV Groepen 1 en 2 kijken naar Koekeloere. Groep 3 kijkt naar Leesdas, Lettervos, Boekentas, een serie waarin letters aangeboden worden. Groepen 3 en 4 kijken naar Huisje, boompje, beestje. Groepen 5 en 6 krijgen werkboekjes van Nieuws uit de Natuur en kijken wekelijks naar de uitzending van de Buitendienst van Nieuws uit de Natuur. Groepen 7 en 8 kijken naar Zapp weekjournaal.

Schrijfdans De doelstelling van schrijfdans is om met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en (fantasie)tekeningen een vloeiend en verbonden handschrift voor te bereiden door het combineren van grof- en fijnmotorische bewegingen in de lucht en op papier. De ruimtelijke blik op papier wordt geoefend door met beide handen te werken. Schrijfdans wordt gegeven in de kleutergroepen.

Schrijven Methode: Pennenstreken (groep 3 t/m 8) Deze methode biedt een doorlopende handschriftontwikkeling van groep 3 t/m 8. Het betreft hier het schrift en schrijftempo.

Sociaal emotionele vorming Methodes: Zippy’s vrienden, Grip op de groep en Soemo-kaarten In de groepen 1, 2 en 3 werken wij met Zippy’s vrienden. Diverse onderwerpen worden in een doorgaande lijn aangeboden, zoals hoe maak je vrienden, wat doe je als je boos of verdrietig bent, hoe ga je met elkaar om. Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken wanneer de leerstof tussen de verschillende groepen naadloos op elkaar aansluit. Vanaf groep 4 werken de leerkrachten tot de herfstvakantie met het boek ‘Grip op de groep’. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op het groepsproces in een klas. Centraal staat hoe je als leerkracht via allerlei oefeningen een positieve groep kunt creëren en wat het effect hiervan is op het leef- en leerklimaat in de klas. Na de herfstvakantie wordt gestart met de Soemo-kaarten. Deze doorgaande leerlijn voor de sociaal-emotionele vaardigheden helpt leerlingen bij hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling. Anderzijds leren leerlingen meer over gedrag: welk gedrag past bij welke situatie? Welk gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend worden ervaren? De Soemo-kaarten dragen bij aan een veilig leefklimaat en het kerndoel burgerschap.

Techniek (groep 1 t/m 8) Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben we 3 verrijdbare techniektorens. De torens bieden de mogelijkheid techniek te ontdekken met hoofd en handen. In totaal bevatten de torens 80 technieklessen en overwegend duurzaam materiaal. De techniektorens zijn voorzien in een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Daarnaast wordt er schoolgids 2016-2017

17


een jaarlijkse techniekweek georganiseerd waarbij een thema centraal staat (bijvoorbeeld chemie, bruggen, beweging) (zie ook 2.4).

Verkeer De groepen werken met de lespakketten van Veilig Verkeer Nederland. Groep 3 gebruikt de vertelplaten ‘Rondje verkeer’. Groep 4 de werkbladen ‘Stap vooruit’. Groepen 5 en 6 de werkbladen ‘Op voeten en fietsen’ en groepen 7 en 8 werken uit de ‘Jeugd Verkeerskrant’. In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen.

Daarnaast ontwerpen de leerkrachten in overleg met de leerlingen zelf leerprogramma’s als daar behoefte aan is. Deze zullen worden vastgelegd in portfolio’s. Te denken valt aan een vreemde taal, PowerPoint presentaties en techniekprojecten. Veel kinderen van de Müllerpier schaken met groot enthousiasme. In iedere klas zijn schaakborden beschikbaar. De kinderen kunnen deze gebruiken tijdens het zelfstandig werken of in de lunchpauze. Regelmatig worden in de lunchpauze schaaklessen aangeboden.

3.3 Overige onderwijsactiviteiten Gedurende het schooljaar worden activiteiten georganiseerd en/of ingekocht die deel uitmaken van het onderwijs en de vorming.

Wereldoriëntatie Methode: Argus Clou aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek De methode bestaat uit boeken en werkboeken. Daarnaast is er uitgebreide smartboardsoftware beschikbaar waardoor kinderen filmpjes, illustraties e.d. aangeboden krijgen die passen bij de lesstof. Argus Clou is ‘professor in alles’. Aan de hand van authentieke bronnen, ontdekvragen, praktijkopdrachten en kijkplaten wordt de wereld ontdekt.

Excursies

Methode: Geobas De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen vanuit deze methode huiswerk en toetsen topografie aangeboden.

In het kader van kunst- & cultuureducatie gaan de kinderen naar voorstellingen en concerten. Ze ontmoeten kunstenaars binnen en buiten school en stappen zo in de wereld van de dans, beeldende kunst, theater, muziek, cultureel erfgoed, nieuwe media en muziek. Ook de kinderboerderij zal door de verschillende groepen bezocht worden en het park bij de Euromast biedt gelegenheid voor leerzame wandelingen of gewoon een gezellige picknick. In het kader van techniek worden ook regelmatig uitstapjes gemaakt. Jaarlijks gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis en gaat groep 8 op kamp.

Materialen en middelen

Kinderboekenweek

Voor kinderen die meer inzicht behoeven in de stof hebben wij duurzame materialen aangeschaft. Met deze materialen kunnen bijvoorbeeld rekenprocessen en waardes van getallen inzichtelijk gemaakt worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij eveneens middelen en materialen aangeschaft. Voor rekenen werken wij met Kien. De methodekaarten van Topondernemers, smartgames en programmeerbare Fischertechnik bieden deze kinderen meer uitdaging.

In oktober besteden we ruimschoots aandacht aan het thema van de Kinderboekenweek. De theaterweek wordt vaak gekoppeld aan de Kinderboekenweek.

Vieringen In december vieren we het sinterklaasfeest en staan een kerst-crea-ochtend, een kerstviering en kerstdiner ingepland. Eind april vieren we Pasen met een crea-ochtend en een paasontbijt. De sportdag wordt gelijktijdig met de Koningsspelen georganiseerd. Jaarlijks vieren we de Müllerpierdag. Op deze dag vieren we de verjaardag van de school en maken we iets voor iemand die we leuk, lief of belangrijk vinden. We doen dit als alternatief voor moeder- en vaderdag. Bovendien kan op deze dag een goed doel in Nederland en/of in het buitenland centraal staan.

Sportactiviteiten Naast de traditionele sportdag (tijdens de Koningsspelen) bestaat er gedurende het jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse facultatieve sportevenementen. De kinderen kunnen met hun ouders/verzorgers deelnemen aan de avondvierdaagse. Op vrijwillige basis kunnen de kinderen van de bovenbouw zich inschrijven voor verschillende sporttoernooien. Een groeiend aantal leerlingen gaat jaarlijks naar schaaktoernooien die door verschillende organisaties georganiseerd worden. 18

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

19


4

4.2 Volgen van de ontwikkeling

De zorg voor uw kind 4.1 Eerste kennismaking Indien uw kind daadwerkelijk ingeschreven wordt, krijgt u van de leerkracht van de groep een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt ongeveer zes weken voorafgaand aan de vierde verjaardag plaats. Tijdens dit gesprek worden onder andere de wenmomenten afgesproken en ontvangt u informatie over het reilen en zeilen in de school. Uw kind kan maximaal 3 ochtenden komen wennen in de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag. Wanneer uw kind van een andere basisschool komt, nemen wij contact op met deze basisschool om de (toets)gegevens op te vragen en vast te stellen of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Kinderen zijn definitief ingeschreven nadat er een onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving van de laatste school zijn ontvangen.

De eerste schooldag De eerste schooldag is voor het kind en de ouders/verzorgers een groot moment. Een nieuwe fase waarin uw kind een grote ontwikkeling gaat doormaken is aangebroken. Het bevorderen van de zelfstandigheid begint al de eerste ochtend op school als uw kind met u naar boven loopt en zelf zijn/haar jas uitdoet, pauzehap/lunch in de bak legt en zelf de tas wegzet. U brengt uw kind tot aan de deur van het lokaal en hier staat de leerkracht klaar om uw kind te verwelkomen.

Het leerlingvolgsysteem is een manier om gedrag, werkhouding en leerprestaties goed in kaart te brengen. In groep 1-2 hanteren we een uitgebreid ontwikkelingsvolgmodel (OVM), gebaseerd op veelvuldig en gericht observeren. Bovendien worden Cito-toetsen ordenen en ruimte & tijd en taal afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 nemen wij methodegebonden en Cito-toetsen af zoals spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, rekenen en wiskunde. In groep 7 nemen wij de Cito-entreetoets af en in groep 8 de Cito-eindtoets. Cito-toetsen zijn aan landelijke normeringen gekoppeld, waardoor wij de leerprestaties van onze leerlingen kunnen vergelijken met die van leerlingen op andere scholen in Nederland. Voor ons zijn de toetsen richtinggevend, maar niet bepalend. In onze dagelijkse aanpak hechten wij grote waarde aan de persoonlijke (diagnostische) gesprekken die wij ten aanzien van de stof met kinderen voeren. Op drie momenten gedurende het schooljaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis en wordt u uitgenodigd voor het rapportgesprek, waarin we de ontwikkeling van uw kind bespreken. Het is tevens belangrijk dat u regelmatig met uw kind over school praat en hem/ haar stimuleert in het leerproces. Als u vragen heeft of iets wilt vertellen over uw kind, aarzelt u dan niet een afspraak te maken met de leerkracht. Onze intern begeleider voert drie keer per jaar een groepsbespreking met de leerkracht waarin de voortgang van elk kind besproken wordt.

4.3 Uitstroom naar het voorgezet onderwijs Na de basisschoolperiode gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Het maken van een keuze is gezien het aanbod niet eenvoudig. Wij voelen ons verantwoordelijk u en uw kind hierbij te helpen. Criteria zijn: het verloop van zijn/haar ontwikkeling, capaciteiten en werkhouding. Naast het advies van school zijn we verplicht een tweede gegeven aan te leveren, de Cito-eindtoets. School zal het definitieve advies geven in de vorm van een onderwijsniveau. Een voorlichtingsavond en bezoek(en) aan middelbare scholen worden georganiseerd om u en uw kind te helpen een keuze te maken voor het vervolgonderwijs.

Resultaten van het onderwijs Hierna treft u een overzicht aan van de uitstroom van de afgelopen jaren van de leerlingen uit groep 8:

2007/08 2008/09 2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

VWO 1 1 1 2 2 11 9 8 Havo 2 1 1 3 4 4 6 4 VMBO TL 1 3 1 1 2 3 4 7 VMBO GL 1 VMBO KBL 1 1 4 3 1 2 VMBO BBL 2 1 2 3 2 Praktijkonderwijs 20

basisschool mĂźllerpier

schoolgids 2016-2017

2015/16

8 3 2 2 2 1 1 21


Vanaf groep 6 wordt voor de kinderen die naar verwachting op één of meer leervak(ken) het gewenste eindniveau van de basisschool niet behalen, een ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP). Hierin staat de verwachte ontwikkeling beschreven én de specifieke hulp die de school aan de leerling zal bieden. Deze OPP’s worden door de leerkracht en intern begeleider met de ouders besproken.

Resultaten Cito-eindtoets: Jaar

2016 2015 2014 2013 2012

Gemiddelde score basisschool Müllerpier

Landelijk gemiddelde score

534,7 536,5 536,8 538,4 530,1

534,5 534,8 534,4 534,7 535,1

Het komt soms voor dat een kind meer hulp nodig heeft dan de school kan bieden. In een dergelijke situatie gaan wij met ouders/verzorgers in gesprek en kijken we samen naar de mogelijkheden die er zijn voor externe hulp.

4.4 Speciale zorg voor uw kind Zoals u in deze gids kunt lezen, kijken wij goed naar de verschillende facetten van de ontwikkeling van uw kind. Desgewenst sluiten wij met ons aanbod aan bij zijn of haar mogelijkheden. Voor de diverse leervakken worden door de leerkracht groepsplannen opgesteld, waarin beschreven staat hoe de leerstof op de verschillende niveaus van de groep aangeboden wordt. Sommige kinderen hebben meer zorg nodig, onder andere omdat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt. Dit kan betekenen dat de leerstof naar boven of naar beneden bijgesteld wordt. Deze bijstelling van de lesstof kan in de vorm van een beperkte, kortdurende aanpassing van de lesstof of door middel van een handelingsplan voor een periode van 4 tot 6 weken. De handelingsplannen worden door de leerkracht gemaakt met ondersteuning van de intern begeleider. Deze individuele plannen worden met de ouders besproken. Soms zijn er extra toetsen of observaties nodig om een en ander helder te krijgen.

Interne begeleiding (IB) De intern begeleider (IB’er) volgt de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Zij ondersteunt en begeleidt de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en is op de hoogte van groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of handelingsplannen. De IB’er stelt, indien nodig, samen met de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief op. De IB’er kan ook betrokken worden bij oudergesprekken. Wanneer er specifieke hulpvragen zijn vanuit de school belegt de IB’er soms een onderwijszorgoverleg (OZO). Deelnemers aan dit overleg zijn: ouders, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider, de schoolcontactpersoon van PPO en indien nodig de wijkagent en/of de schoolverpleegkundige van Centrum Jeugd en Gezin.

Primair Passend Onderwijs (PPO) Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam heeft als doel om er mede voor te zorgen dat er efficiënt en passend primair onderwijs gegeven wordt aan alle kinderen in de stad Rotterdam. Het orgaan is opgericht vanuit de besturen en vormt een samenwerkingsverband voor de verzorging van passend onderwijs. Op de website www.pporotterdam.nl kunt verdere informatie over PPO Rotterdam vinden. Binnen PPO Rotterdam functioneren onderwijsarrangeerteams (OAT). Een OAT bestaat uit onderwijsprofessionals op de diverse/meest voorkomende aandachtsgebieden. Zij kunnen snel hulp verlenen aan een school waar een ondersteuningsvraag is. Ieder OAT heeft een teamleider die leiding geeft aan het team. Ondersteuning van een specialist kan door een OAT op afroep ingezet worden binnen de scholen. Ieder OAT staat ter beschikking van de scholen die in haar werkgebied liggen. Alle scholen hebben een eigen schoolcontactpersoon. Samen met de schoolcontactpersoon is de school verantwoordelijk voor het arrangeren van passende ondersteuning aan ieder kind met een ondersteuningsvraag.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) De schoolmaatschappelijk werker kan op initiatief van ouders/verzorgers of school hulp bieden aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert in eerste instantie gesprekken met de betrokkenen. Als dit niet voldoende blijkt om de problemen op te lossen of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlener of 22

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

23


instantie hiervoor geschikt is en zal verwijzing volgen. Enkele voorbeelden van situaties waarin schoolmaatschappelijk werk een rol kan spelen zijn: pesten, problemen met sociale vaardigheden, problemen in thuissituatie, gescheiden ouders, (rouw-)verwerkingsproblematiek, verslaving, depressieve gevoelens. Mocht het voor u lastig zijn om kosten zoals schoolgeld, schoolkamp, sport of muziekles voor uw kind zelf te betalen, dan kan de schoolmaatschappelijk werker samen met u naar een passende oplossing zoeken. Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie bestaan er mogelijkheden om hulp te krijgen bij de bekostiging. De intern begeleider of de locatieleider kunnen u in contact brengen met de schoolmaatschappelijk werker.

Centrum voor Jeugd en Gezin Als uw kind vier jaar is, neemt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te Rotterdam de zorg voor uw kind over van het consultatiebureau. Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. In het jeugdgezondheidscentrum werken teams die onder andere bestaan uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en pedagogen. Gedurende de basisschoolperiode wordt uw kind een aantal keer op het CJG gezien. Er is een contactmoment in groep 2 en groep 7. Wanneer uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is: Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugdverpleegkundige: Bernadette de Beer Telefoonnummer: 010 - 444 46 05 E-mail: b.de.beer@cjgdelfshaven.nl

heerst in de groep, heeft de leerkracht beter overzicht en kan hij/zij onregelmatigheden gemakkelijker waarnemen en waar nodig ingrijpen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de groep onder schooltijd altijd onder toezicht is. Met deze werkwijze wordt al een belangrijke voorwaarde geschapen om plagen en pesten te voorkomen. Wanneer er melding wordt gemaakt van onveilige situaties in de groep (verbaal en/of fysiek geweld), gaat het pestprotocol in werking. Dit protocol is erop gericht om dusdanige aandacht en zorg te bieden aan alle partijen dat iedereen zich weer prettig en veilig kan voelen in de school. De ouders/verzorgers zullen nauw betrokken worden bij de stappen die genomen worden. Het pestprotocol is te vinden op de website (www.locatiemullerpier.nl) en ligt op school ter inzage.

4.6 Medicijngebruik onder schooltijd Het kan voorkomen dat uw kind medicijnen gebruikt die ook onder schooltijd toegediend moeten worden. Wanneer dit het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met de leerkracht en het toestemmingsformulier medicijnverstrekking in te vullen. Het is belangrijk dat de school goed op de hoogte is van de wijze waarop de medicijnen toegediend moeten worden. Voor nadere informatie verwijzen we naar het medicijnprotocol dat op school ter inzage ligt. Hierin staat ook vermeld welke grenzen de school stelt met betrekking tot het toedienen van medicatie of het verrichten van medische handelingen.

Schooltandarts U kunt uw kind(eren) indien u dit wenst opgeven voor de schooltandarts. Tweemaal per jaar worden zij dan tijdens de schooluren op school opgehaald voor controle en/of behandeling van hun gebit. Wanneer u daar belangstelling voor heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting Jeugdtandverzorging Rotterdam (www.mondzorgvoorkids.nl), telefoon 010 - 411 69 60, per e-mail: maasstraat@mondzorgvoorkids.nl

Logopedie en fysiotherapie In ons gebouw is een logopedie- en fysiotherapiepraktijk gehuisvest. Kinderen die een verwijzing krijgen van de huisarts, kunnen hier in principe tijdens schooluren terecht.

4.5 Beleid omtrent pesten In de school proberen wij een zo rustig mogelijk klimaat te creëren. Wanneer er rust 24

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

25


5

Passend onderwijs

Voor 4 geldt dat het hier een ambitie betreft. 3 en 4 kunnen vraaggestuurd opgepakt worden.

5.1 Passend Onderwijs

Om het welbevinden van alle kinderen te waarborgen, stelt de school de volgende grenzen: ■ De groepsgrootte is maximaal 29 leerlingen. ■ Kinderen laten geen externaliserend probleemgedrag zien. ■ Er is geen sprake van co-morbiditeit wanneer een kind een lichte visus- of lichte auditieve beperking heeft. ■ Bij plaatsing van een kind zal er telkens gekeken worden naar de onderwijsbehoeften van de aan te nemen leerling in combinatie met de samenstelling van de groep. Hierbij wordt de vraag gesteld: ‘kan er voor deze leerling tegemoetgekomen worden aan de onderwijsbehoeften wanneer hij/zij geplaatst wordt in deze groep’. ■ In verband met de beperkingen van het gebouw kunnen maximaal vier kinderen in de hele school behandeling krijgen door een externe partij in school. Hierbij kan gedacht worden aan dyslexiebehandeling door 1-2 Learn.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zijn.

Schoolondersteuningsprofiel Alle scholen moeten in verband met de zorgplicht aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Alle basisscholen hebben een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouders/verzorgers te lezen op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgegeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite (www.locatiemullerpier.nl). Informatie over Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam is te vinden op de website www.pporotterdam.nl .

Het volledige ondersteuningsprofiel staat op de website www.locatiemullerpier.nl van de school of is in te zien bij de locatieleiding.

* Co-morbiditeit = twee of meer stoornissen

5.2 Conclusie uit het ondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier biedt regulier basisonderwijs. Wij streven naar rust, veiligheid en daardoor een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde om tot leren te komen. De kinderen kunnen zich breed ontwikkelen omdat het basiscurriculum wordt aangevuld met techniek, dramalessen, filosoferen en de vrije keuzeruimte tijdens het zelfstandig werken. In het kader van passend onderwijs kan er naast de basiszorg, (op termijn) extra zorg geboden worden aan: 1 kinderen met een visusbeperking (zonder co-morbiditeit*); 2 al dan niet gediagnosticeerde, hoogbegaafde leerlingen; 3 kinderen die in de thuissituatie weinig structuur ontvangen; 4 kinderen met lichte auditieve beperkingen (zonder co-morbiditeit). 26

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

27


6

Het team 6.1 Teamleden Ons team bestaat uit locatieleider Lisette Tobé, intern begeleider Janneke van ’t Wout, en 14 groepsleerkrachten (10 juffen en 4 meesters). Eén keer per twee weken is de schoolmaatschappelijk werkster Adélia Saúde op school aanwezig. Directie Lisette Tobé lisette@locatiemullerpier.nl Intern begeleider Janneke van ’t Wout janneke@locatiemullerpier.nl Conciërge Sharmila Sowdagar sharmila@locatiemullerpier.nl Gymleerkracht Rogier de Bijl rogierdebijl@rvko.nl Groep 1/2A Bea van Dorp bea1@locatiemullerpier.nl Kiomi van Dijk kiomi@locatiemullerpier.nl Groep 1/2B Jackie Barendse jackie@locatiemullerpier.nl Suzanne van Paassen suzanne@locatiemullerpier.nl Groep 1/2C Gerdien Madern gerdien@locatiemullerpier.nl Groep 3 Bernadette de Jonge bernadette@locatiemullerpier.nl Barbara Steeman barbara@locatiemullerpier.nl Groep 4 Mascha van Driel mascha@locatiemullerpier.nl Ludwig Versluis ludwig@locatiemullerpier.nl Groep 5 Leen Belder leen@locatiemullerpier.nl Suzanne van Paassen suzanne@locatiemullerpier.nl Groep 6 Philippe de Wijkerslooth de Weerdestein philippe@locatiemullerpier.nl Groep 7 Hanneke van der Hoeven hanneke@locatiemullerpier.nl Ludwig Versluis ludwig@locatiemullerpier.nl Groep 8 Iris Hoogenraad iris@locatiemullerpier.nl Ludwig Versluis ludwig@locatiemullerpier.nl

Lisette Tobé

Sharmila Sowdagar

Janneke van ‘t Wout

Jackie Barendse

Bea van Dorp Kiomi van Dijk

Gerdien Madern

Adélia Saúde

Suzanne van Paassen Iris Hoogenraad

Leen Belder

6.2 Vervanging wegens ziekte of verlof Bij langdurige afwezigheid van een groepsleerkracht wegens ziekte of zwangerschapsverlof wordt gezocht naar externe vervanging via de invallerspoule van het bestuur. Kortdurende ziekte zal veelal intern opgelost worden. Een mogelijkheid is om de kinderen te verdelen over de overige groepen. Naar huis sturen is een uiterste consequentie. Ouders/verzorgers worden dan vooraf middels een brief of telefonisch op de hoogte gesteld. Ook aan het schoolbestuur en inspectie wordt dit medegedeeld.

Ludwig Versluis

Mascha van Dr

6.3 Scholing van leerkrachten

iel

Het onderwijs is voortdurend onderhevig aan veranderingen. In deze dynamische maatschappij komt men met nieuwe inzichten in didactiek en pedagogiek. Van het team wordt gevraagd hier op in te spelen. In de normjaartaak van de leerkracht zijn naast zijn les-

Barbara Steeman Philippe de Wijkerslooth

28

basisschool müllerpier

Hanneke van der Hoeven

schoolgids 2016-2017

Bernadette de Jonge

Rogier de Bijl 29


gevende uren en uren voor overige schooltaken ook uren opgenomen voor deskundigheidsbevordering. In het kader van persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering neemt het team deel aan inhoudelijke vergaderingen en studiedagen. Zij houden vakliteratuur bij, doen aan zelfstudie en verdiepen zich in nieuwe methodes, middelen en materialen. Bovendien is er vanuit de rijksbegroting geld gereserveerd om scholing in te kopen of deel te nemen aan een cursus of opleiding.

7

De ouders/verzorgers 7.1 Ouderbetrokkenheid

Het is niet alleen essentieel dat ouders/verzorgers en school regelmatig informatie uitwisselen over het kind, maar ook dat ouders/verzorgers en school op één lijn zitten of komen met school. Wij vertrouwen erop dat ouders/verzorgers afspraken met of beslissingen van school respecteren. Dit biedt duidelijkheid naar de kinderen en geeft de kinderen een veilig gevoel. Bij vragen of onduidelijkheid kunt u uiteraard contact opnemen met school. Daarnaast stellen wij het zeer op prijs indien u in voorkomende gevallen kunt ondersteunen bij (buitenschoolse) onderwijsactiviteiten en bij festiviteiten. Wij zullen u ook meerdere keren in de gelegenheid stellen een uitvoering of presentatie bij te wonen en hopen dat u hiervan gebruik kunt maken.

7.2 Informatie voor de ouders/verzorgers Deze schoolgids vormt een belangrijke mogelijkheid om op de hoogte te zijn van alles wat met school te maken heeft. Wij hopen dat u de gids af en toe eens doorleest. Bij eventuele vragen vindt u hierin wellicht het antwoord. Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen bij ons terecht. Overige belangrijke informatiebronnen/bijeenkomsten voor u zijn: ■ ouderavond start schooljaar ■ de website ■ het schoolplan (in te zien op school) ■ nieuwsbrieven ■ schoolapp ■ de 10-minutengesprekken ■ thema-avonden ■ koffieochtenden. Het protocol omtrent informatieplicht aan ouders/verzorgers die gescheiden leven, ligt ter inzage op school. Wij proberen ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er in de school speelt. De volgende kanalen worden hiervoor gebruikt: ■ De nieuwsbrief wordt regelmatig meegegeven aan de kinderen. De verspreiding van de nieuwsbrief wordt aangekondigd op de app. De nieuwsbrief wordt tevens op de website geplaatst. ■ De schoolapp (Schoolpraat Mullerpier) wordt gebruikt voor nieuws van de school, nieuws uit de groepen, pushberichten, foto’s, jaarplanning en vakanties. De app is geschikt voor uw smartphone (Apple en Android) en tablet. U kunt de Schoolpraat Mullerpier app eenvoudig gratis downloaden via de Appstore (Apple) of Google play (Android). 30

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

31


■ De website www.locatiemullerpier.nl , hier treft u informatie over de school, nieuws

(komt overeen met de schoolapp) en de agenda met daarin de vakanties.

7.3 Bereikbaarheid van ouders/verzorgers Wij verzoeken u vriendelijk elke wijziging betreffende de persoonsgegevens van uw kind aan ons door te geven en er zorg voor te dragen dat wij u via de door u opgegeven noodnummers altijd kunnen bereiken.

7.4 Ouderactiviteiten Per klas zal door een klassenouder aan u gevraagd worden deel te nemen aan bijvoorbeeld één van de onderstaande activiteiten. De klassenouder krijgt een overzicht van de activiteiten en geeft aan u de data van de activiteiten door waarna u zich bij hem/haar kunt opgeven. De klassenouder maakt de indeling en licht de ouders/verzorgers in. Het betreft onder andere: ■ versieren en opruimen bij feesten ■ uitvoering vieringen ■ projectweken ■ begeleiden bij excursies en schoolreis ■ sportdag ■ luizencontrole ■ hulp organisatie kamp ■ avondvierdaagse ■ eindpresentatie groep 8. Het kan ook voorkomen dat u tussentijds benaderd wordt voor spontane activiteiten.

7.5 Ouderraad (OR) De OR ondersteunt het team bij de organisatie van de diverse activiteiten. Bij iedere grote commissie (zoals kerst en sint) sluiten twee ouders aan die samen met de leerkrachten de activiteit organiseren. Aan het begin van het schooljaar (vlak na de eerste OR vergadering) vindt er een overleg plaats voor elke commissie waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn.

7.6 Medezeggenschapsraad (MR) Afgevaardigden van ouders/verzorgers en leerkrachten van de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen over diverse zaken in en rond de school. Namens de ouders/verzorgers hebben xx en xx zitting in de MR en namens de leerkrachten Bea van Dorp en Iris Hoogenraad. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. De notulen van de vergaderingen worden op de website geplaatst. Op onze website www.locatiemullerpier.nl onder het kopje ‘voor ouders’ vindt u uitgebreide informatie over de MR. Eens per drie jaar vinden verkiezingen plaats voor een nieuwe ouderafvaardiging. Eind schooljaar 2018-2019 vindt de verkiezing van de nieuwe MR plaats. 32

basisschool müllerpier

7.7 Klachtenregeling Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschoolsmanager van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met de vertrouwenspersoon van het bestuur RVKO. Contactadres vertrouwenspersoon en bovenschoolsmanager: Bestuursbureau RVKO Postbus 4250, 3006 AG Rotterdam T 010 - 453 75 00 Indien ook het overleg met de bovenschoolsmanager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen. De contactgegevens van de klachtencommissie: Stichting GCBO Postbus 82324, 2508 EH Den Haag T 070 - 392 55 08 E info@gcbo.nl De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de locatieleiding en is ook te vinden op www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids .

Vertrouwensinspecteurs Bij de Inspectie van het onderwijs is een team van vertrouwensinspecteurs werkzaam. Ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: ■ seksuele intimidatie ■ lichamelijk geweld ■ grove pesterijen ■ extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Centraal meldpunt: 0900 - 111 31 11 . schoolgids 2016-2017

33


7.8 Overige zaken Op www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids staat informatie over onderstaande onderwerpen: ■ verzekering ■ missie en visie RVKO ■ klachtenregeling RVKO (in aanvulling op de tekst in de schoolgids zelf) ■ notitie burgerschap ■ adresgegevens inspectie ■ notitie beleid sponsoring.

8

Praktische aangelegenheden 8.1 Schooltijden Alle dagen behalve woensdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. Woensdag 08.30 - 11.30 uur.

8.2 Inloop Vanaf 08.15 uur is de school open en kunt u uw kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen waar de leerkracht uw kind verwelkomt. Wij moedigen het aan uw kind zo veel mogelijk zelf te laten doen (jas uitdoen, ophangen en tas uitpakken en opbergen). Tijdens de inloop starten de kinderen met een door hen zelf gekozen werkje of taak van de zelfstandigwerkentafel of -lijst. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk de schooldag in alle rust op te starten en meteen om 08.30 uur de planning voor de dag door te nemen of de werkles te starten. We verzoeken u dan ook met klem erop toe te zien dat uw kind op tijd op school is.

8.3 Ziek melden U wordt verzocht uw kind tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch ziek te melden. Het telefoonnummer van school is 010 - 425 53 85.

8.4 Overblijven / TSO schooljaar 2016-2017 Veel kinderen van onze school blijven vrijwillig over. Voor 4 dagen per week gedurende het hele schooljaar komt dit neer op € 150 per kind. Voor het volgende kind rekenen wij € 100. Voor minder dagen betaalt u een evenredig deel. Voor incidenteel overblijven zijn strippenkaarten (€ 15 voor 11 keer) verkrijgbaar. Wij verzoeken u het overblijfgeld vóór 15 oktober 2016 over te maken op IBAN NL96 ABNA 0507 1400 52 t.n.v. BS Nicolaas Müllerpier Overblijf onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren). U kunt contact opnemen met de locatieleiding over andere betalingsmogelijkheden. De leerlingen eten in het klaslokaal onder begeleiding van een leerkracht en gaan hiervoor of hierna buiten spelen. Wij hebben veel materialen tot onze beschikking om te spelen. Gedurende het buiten spelen houden teamleden, overblijfkrachten of de conciërge toezicht.

8.5 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Op www.rijksoverheid.nl kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ouderbijdrage. Hiervan worden diverse activiteiten bekostigd. In principe gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle activiteiten van school deelnemen. Indien u ervoor kiest de ouderbijdrage niet te betalen, houdt dit in dat uw kind ook niet 34

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

35


deelneemt aan de activiteiten die hiervan bekostigd worden. De school zorgt uiteraard voor onderwijs voor uw kind op dergelijke momenten. De ouderbijdrage per kind per schooljaar is € 80. Wij verzoeken u dit bedrag vóór 15 oktober 2016 over te maken op IBAN NL76 ABNA 0507 1333 31 t.n.v. BS Nicolaas Müllerpier Ouderbijdrage onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren). U kunt contact opnemen met de locatieleiding over andere betalingsmogelijkheden. De begroting voor het komend schooljaar en realisatie van het afgelopen schooljaar van deze gelden worden aan het begin van het schooljaar voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2016 – 2017 zijn de volgende uitgavenposten begroot: ■ klassengeld (leerkracht kan dit vrij besteden) ■ excursies en extra lessen ■ theater- en techniekprojecten ■ Kinderboekenweek ■ Sinterklaas ■ kerstviering ■ paasviering ■ themaweek ander(e) geloof of overtuiging: Hindoeïsme ■ sportdag ■ opbouw bibliotheek ■ opbouw uitdagende leeromgeving ■ ouderactiviteiten ■ reservering voor bijvoorbeeld de lustrumvieringen.

8.6 Schoolmelk Het is mogelijk om uw kind een abonnement op schoolmelk te geven. De melk wordt wekelijks bezorgd en in de koelkast bewaard en wordt in de pauzes uitgedeeld. U kunt voor uw kind kiezen uit halfvolle melk of optimel drinkyoghurt framboos. Ook kunt u kiezen of uw kind alleen ’s ochtends of ook tussen de middag schoolmelk krijgt. Voor meer informatie en aanmelden kunt u op www.campinaopschool.nl (uit de lijst scholen kiezen voor: Müllerpier) terecht.

8.7 Buitenschoolse opvang / BSO Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met MAX Kinderopvang. Deze voor- en naschoolse opvang bevindt zich op loopafstand van onze basisschool in de Schiecentrale. Veel van onze leerlingen maken gebruik van deze opvang. Voor meer informatie kunt u bellen met Max Kinderopvang op 010 - 244 07 05.

8.8 Extra verlof De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind leerplichtig is vanaf 5 jaar. Een leerling mag dus niet zomaar een dag wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde extra verlof zijn regels opgesteld. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van: ■ religieuze feestdagen ■ gewichtige omstandigheden ■ aard van het beroep van (één van) de ouders. Er mag dus geen vrij worden gegeven in verband met: reeds een ander kind vrij ■ goedkopere vakanties buiten het seizoen ■ door anderen betaalde vakanties ■ ophalen van familie ■ midweek- of weekeindevakanties ■ reeds ticket gekocht of reservering gedaan ■ meereizen met anderen. ■

Op de website van de school treft u een verlofaanvraagformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met de locatieleiding of met de afdeling leerplicht van de Dienst Stedelijk Onderwijs (010 - 891 46 66).

36

basisschool müllerpier

schoolgids 2016-2017

37


8.9 Vakantierooster Hieronder treft u de vakantiedata aan zoals deze in Rotterdam worden vastgesteld door Fokor (Federatie voor Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam). Deze data kunnen afwijken van de door het Ministerie van OCW gepubliceerde vakantiedata! In verband met leerplicht is het dus uiterst belangrijk eerst contact op te nemen met school indien u een vakantie wilt boeken vallend in het volgend schooljaar (2017-2018). Op de site van Fokor (www.fokor.nl) kunt u uitgebreide informatie vinden over het hoe en waarom. Leerlingen van groep 1 t/m 8 moeten per jaar minimaal 940 lesuren krijgen (7520 uur voor de hele basisschoolperiode); komend schooljaar hebben zij 950 lesuren.

Schoolvakanties en vrije (mid)dagen schooljaar 2016-2017 Studiedag 28 september 2016 Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2016 Lesvrij voor de kerstvakantie 23 december 2016 Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 Studiedag 24 februari 2017 Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2017 Studiedag 4 april 2017 Paasvakantie 14 t/m 17 april 2017 Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 Studiedag 24 mei 2017 Hemelvaart 25 en 26 mei 2017 Pinksteren 5 juni 2017 Lesvrij voor zomervakantie 7 juli 2017 (vanaf 12.00 uur) Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2017 Op onze website www.locatiemullerpier.nl onder het kopje ‘kalender’ en in de schoolapp kunt u alle tot nu toe geplande activiteiten voor het schooljaar 2016-2017 nalezen. Pas in de loop van het schooljaar worden data bekend gemaakt door onder andere KCR en de kinderboerderij.

38

basisschool mĂźllerpier

schoolgids 2016-2017

39


Aantekeningen

40

basisschool mĂźllerpier


Basisschool MĂźllerpier Sint-Jobskade 14 - 16 3024 EN Rotterdam T 010 - 425 53 85 E info@locatiemullerpier.nl W www.locatiemullerpier.nl

Schoolgids 2016 2017  

Schoolgids Müllerpier 2016-2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you