Page 1

Mé Féin Conas beannú do dhuine!


• Dia duit. • Dia is muire duit.

• Cad is ainm duit? • Pól is ainm dom. • Cé tusa? • Is mise Pól. • Cén t-ainm atá ort? • Pól an t-ainm atá orm.


Do = to (the name given to….) • • • • • • • • •

To me= dom To you= duit To him= dó To her= di To us= dúinn To you(ye)= daoibh To them= dóibh To the= do+an=don (don + ‘h’) Ms Atkins is ainm don phríomhoide!!


Ar= on(the___ that is on) • • • • • • • • •

On me= orm On you= ort On him= air On her= uirthi On us= orainn On you(ye)= oraibh On them= orthu On the= ar an (+ úrú) Ms Atkins an t-ainm atá ar an bpríomhoide!


Mo Chlann/ Mo Mhuintir/ Mo Theaghlach • • • • • • • • • • •

Mother Father Brother Sister Aunt Uncle Cousin Niece Nephew Grandad Grandma/Nana


Foclóir a bhaineann leis an gclann • • • • • • • • •

An duine is sine An duine is óige I lár na clainne Is mise Is é Is í Is iad Tuismitheoirí Scartha


Aoiseanna Cén aois thú? Táim: • Aon bhliain..déag..is fiche…d’aois • Dhá bhliain..déag…is fiche…d’aois • Trí bliana..déag…is fiche…d’aois • Ceithre bliana..déag..is fiche..d’aois • Cúig bliana…déag…is fiche…d’aois • Sé bliana…déag…is fiche…d’aois • Seacht mbliana…déag…is fiche..d’aois • Ocht mbliana…déag…is fiche…d’aois • Naoi mbliana…déag..is fiche..d’aois • Deich mbliana d’aois

• • • • • • • • • • •

Fiche bliain Tríocha bliain Daichead bliain Caoga bliain Seasca bliain Seachtó bliain Ochtó bliain Nócha bliain Céad bliain Míle bliain Milliún bliain


N.B.= Important • It is the unit number in ages that changes the word bliain not the tens • Eg: 26= sé bliana is fiche 20= fiche bliain • 48= ocht mbliana is daichead 40= daichead bliain You must put the unit first then the ten/s


Bain triail as!! • • • • • • • • •

23= 31= 65= 100= 34= 78= 99= 82= 57=


Na Dathanna


Ag cur síos ort féin (Súile) • An Riail: When describing your eyes, you put an ‘a’ on the colour and you use the preposition ag= to have • I have= agam • You have= agat • He has=aige • She has= aici • We have= againn • You have= agaibh • They have= acu • The man has= ag an bhfear


Samplaí: • • • • • • •

I have blue eyes= Tá súile gorma agam. She has green eyes= Tá súile glasa aici. They have brown eyes= Tá súile donna acu. You (pl) have blue eyes= He has brown eyes= You have green eyes= We have blue eyes=


Ag cur síos ort féin: gruaig • An riail: when describing your hair, you put a ‘h’ on each word and the colour and you use the preposition ‘Ar’ • Orm • Ort • Air • Uirthi • Orainn • Oraibh • Orthu • Ar an bhfear


Samplaí • • • • • •

I have brown hair= tá gruaig dhonn orm He has black hair= tá gruaig dhubh air They have red hair= tá gruaig rua orthu She has blonde hair= You have brown hair We have grey hair=

Mé féin  
Mé féin  

nótaí ar 'Mé Féin'

Advertisement