Page 1

EN

.M

RB

T. G

.V

ARYKA

O

CH

NÁ TÍ ĚS O SV DY BO

ÉH

RA

SK

LB

MA

A T. G. MAS

KA

I. O

. T. GM

YK SAR

RY ASA

DR

NÁM Í ĚST R A T S TY OVA S O VLA HAJN PA

TA

OC CEN TRAL

Vliv shopping mallů na tradiční obchodní lokality ve městě

PŘ ÍV

NÁD

OZ Á

TO

SK OZ SK

ÁS JIROVO . K ÁM N

OV

ÍJ

NA

A

28

M

Á

.

JN ŘÍ

S 28 NOME . Ř NÁ V TA Í JN MO . A

Á

K EC

AS 2 8 M RY O A OV . K ÁM N

Á

ŠT

K EC

PO

NA 28 28. ŘÍJ

Í

S

ÍV

VN

LE

ÍČ GI

A Š PO OV RŠ TY ŽNÍ A DRA OV Í NÁ RŠ AŽN TY ÁDR NÍ N

RAŽ

. ČS

G .LE

M

. ŘÍJNA

FÓRUM NOVÁ KARO LINA SGS_TITUL.indd 1

10.02.2017 21:13:41


Vliv shopping mallů na tradiční obchodní lokality ve městě SGS16/101/OHK1/1T/15 Veronika Kommová Lea Dostálová

SGS_BROZURA.indd 3

10.02.2017 20:24:20


SGS_BROZURA.indd 4

10.02.2017 20:24:20


Obsah 1. Úvod 1.1 Anotace Anotace Abstract 1.2 Úvod do problematiky Téma výzkumu Cíle výzkumu Rešerše zahraniční literatury Rešerše literatury v Česku Zhodnocení situace v Česku Použité pojmy 1.3 Metodika Kritéria výběru lokalit pro případové studie Lokální kontext  Cíle výzkumu Použité výzkumné metody Způsob získávání dat z evidence živnostenského úřadu Změny a úpravy metodické části projektu, které nastaly v průběhu řešení

5 6 6 6 8 8 8 8 13 14 15 16 16 17 18 18 20 24

2. Výzkum 2.1 Výsledky výzkumu Získaná data Lokální specifika 2.2 Kladno Lokální specifika Charakteristika shopping mallu Charakteristika tradičních obchodních lokalit Pěší spojení shopping mallu s tradičními obchodními lokalitami Terénní průzkum Zhodnocení terénního výzkumu v centru Kladna Space syntax analýza pro širší centrum Kladna Space syntax analýza nákupních lokalit Doporučení pro místní samosprávu v Kladně 2.3 Ostrava Lokální specifika Charakteristika shopping mallu Charakteristika tradičních obchodních lokalit Pěší spojení shopping mallu s tradičními obchodními lokalitami Terénní průzkum Zhodnocení situace v Ostravě Doporučení pro místní samosprávu v Ostravě

27 28 28 29 31 31 31 33 33 35 35 40 45 47 49 49 49 51 51 53 53 61

3. Závěr 3.1 Shrnutí Srovnání vybraných lokalit Obecná doporučení pro místní samosprávu Náměty pro pokračování výzkumu 3.3 Seznam bibliografických citací

63 64 64 64 65 66

4. Přílohy 69 Příloha 01: Fotodokumentace parteru tradičních obchodních lokalit v Kladně70 Příloha 02: Fotodokumentace parteru tradičních obchodních lokalit v Ostravě78 Příloha 03: Přehled údajů o obchodních jednotkách v Kladně získaných z RŽP98 Příloha 04: Přehled údajů o obchodních jednotkách v Ostravě získaných z RŽP134 Příloha 05: Central - schéma shopping mallu, seznam obchodních jednotek 204 Příloha 06: Central - schéma shopping mallu, seznam obchodních jednotek 206 Příloha 07: Fotodokumentace Centralu a Fora Nová Karolina 208 Příloha 08: Ostrava: analýza prázdných obchodních jednotek v parteru z března 2014 210 5

SGS_BROZURA.indd 5

10.02.2017 20:24:20


SGS_BROZURA.indd 6

10.02.2017 20:24:20


1. Úvod

SGS_BROZURA.indd 7

10.02.2017 20:24:20


1.1 ANOTACE Anotace Během uplynulých 25 let se shopping mally staly součástí center mnoha českých měst, což spolu s přechodem z plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku do značné míry proměnilo strukturu a  organizaci maloobchodu ve městě, označovanou jako retail revolution. Případové studie dvou českých měst (Kladno a Ostrava) sledují rozmístění a charakter obchodů v tradičních obchodních lokalitách ve městě (náměstí, pěší zóna nebo obchodní ulice) v období po otevření shopping mallu a popisují situaci v obou lokalitách. Následně formulují doporučení pro umisťování shopping mallů do budoucna.

8

SGS_BROZURA.indd 8

10.02.2017 20:24:20


Abstract Within past 25 years, shopping malls became part of many Czech cities, respectivelly its centers. This tendency, together with transition from centrally driven to market driven economy, had a significant impact on the structure and organisation of retail activities, known as retail revolution. Two case studies from Czech environment (cities Kladno and Ostrava) observe the location and character of shops in traditional retail areas (square, pedestrian stripe or high street) after the shopping mall in the area was opened and describe the situation in both locations. The recommendations for future placement of shopping malls are then formulated.

9

SGS_BROZURA.indd 9

10.02.2017 20:24:20


1.2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Téma výzkumu Výzkum se věnuje vztahu tradičních a nových obchodních lokalit ve městě a představuje výsledky studentského grantového projektu „Vliv obchodně-zábavních center na urbánní struktury a jejich ekonomické aktivity” (SGS16/101/OHK1/1T/15) zpracovaného v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT. “Retail revolution” je označení pro proměnu maloobchodu nejčastěji asociovanou s velkými obchodními centry situovanými většinou na okraji města .

Ačkoliv transformace maloobchodu ve městě ve smyslu globalizace (řetězce obchodů ve vlastnictví nadnárodních společností) nebo “retail revolution” jsou aktuálním tématem, chybí v současné diskusi nejen v českých podmínkách urbanistický pohled na tuto změnu, která do značné míry ovlivňuje udržitelnost a adaptabilitu města (Salgueiro a Erkip, 2014, s. 107). Předmětem výzkumu jsou centra měst, ve kterých jsou mapovány tradiční a nové obchodní lokality. Centra měst jsou vymezena jako území s převážně kompaktní městskou zástavbou, kde se nachází náměstí a ulice se souvislým obchodním parterem. Tradiční obchodní lokality jsou definovány jako náměstí, pěší zóna nebo obchodní ulice, tedy veřejné prostory, které jsou typicky lemovány obchody v parteru. Nové obchodní lokality jsou reprezentovány vnitroměstskými shopping mally (vícepodlažní obchodně-zábavní centra s parkováním v podzemních garážích). Prezentovaný výzkum mapuje prostřednictvím dvou případových studií vztah tradičních a nových obchodních lokalit v centru města. Cíle výzkumu Cílem výzkumu je popsat strukturu a lokalizaci maloobchodu v tradičních obchodních lokalitách v Kladně a Ostravě a zmapovat změny, které v obou případech nastaly po otevření vnitroměstského shopping mallu. Výzkum se snaží přiblížit, které aspekty (kromě shopping mallů) fungování těchto lokalit ovlivňují. Dále se snaží prověřit hypotézu, že vybudování shopping mallu má negativní vliv na životaschopnost maloobchodních aktivit situovaných v určité vzdálenosti. Rešerše zahraniční literatury V širším kontextu se problematikou shopping mallu zabývá Wall (2005), který popisuje vznik tohoto typologického druhu, u jehož zrodu stál v 50. letech 20. století architekt Victor Gruen. Gruen vyšel z ryze městské typologie obchodního domu, kterou přizpůsobil tak, aby mohla fungovat v prostředí americké suburbie. Ve své další tvorbě se pak Gruen zabýval možností umístit tato nová obchodní centra do středu města a využít je k revitalizaci upadajících center amerických měst. V 70. letech však přestal věřit, že by shopping mally mohly mít budoucnost a spíše se snažil, aby se tato typologie nepřenesla do Evropy, kde by podle jeho názoru uškodila historickým centrům měst (Wall, 2005, s. 111). Význam tradičních obchodních lokalit ve smyslu „živých ulic” pro město zdůrazňuje Gruenova současnice Jane Jacobs (1961), když popisuje živé

10

SGS_BROZURA.indd 10

10.02.2017 20:24:20


ulice, na které se dívají oči jejích obyvatel. Živé ulice jsou podle Jacobs lemovány domy orientovanými do ulice a disponují chodníky, které chodci hojně využívají. Podmínkou vzniku takovýchto živých ulic je hustá uliční síť (krátké bloky), prostory využívané pro více účelů (mix-use), dostatečná koncentrace osob a budovy různého stáří (umožňující různý ekonomický výnos). Obecně se dá říci, že od 80. let 20. století (resp. v českých podmínkách od 90. let 20. století) se mění nákupní chování obyvatel a nakupování je stále více spojováno s odpočinkem, zábavou a sociálním postavením (Gardner a Sheppard, 1989). To je m.j. důvodem vzniku hybridních typologií kombinujících shopping mall s otevřenou nákupní ulicí, označovaných jako lifestyle center (někdy také theme-park street), které se objevují na přelomu 20. a 21. století v centrech severoamerických měst (Graham a Marvin, 2003). Jedná se o shopping mall pod širým nebem, kde jsou jednotlivé obchodní jednotky (často pitoreskního vzhledu) orientovány do nezastřešené komunikace připomínající stylizovanou ulici, avšak s kontrolovaným vstupem a absencí rušivých elementů jako jsou žebráci, bezdomovci nebo děti ulice. Výzkum zabývající se vlivem shopping mallu na města zmiňuje několik negativních aspektů. Shopping mally situované na okraji města nebo za městem podporují větší závislost zákazníků na vlastnictví automobilu, která diskriminuje určité sociální skupiny (méně mobilní osoby, starší osoby a osoby se zdravotním postižením) a tím pádem vede k sociálně neudržitelnému městskému životu (Bromley a Thomas, 1993). Vznik nových obchodních lokalit mimo centrum města se odráží v jeho úpadku a využití, prořídnutí sítě obchodů nabízejících zboží denní spotřeby v docházkové vzdálenosti, a tím pádem nutí obyvatele cestovat kvůli běžným denním nákupům na větší vzdálenosti (Salgueiro a Erkip, 2014, s. 107). Z předchozího je patrné, že jsou popisovány negativní dopady shopping mallů umístěných především mimo centrum města. Výzkum zaměřený na vnitroměstské shopping mally např. v sousedním Bavorsku (Heinritz et al., 2003) zdůrazňuje, že typologie vnitroměstského shopping mallu (stejně jako shopping mallu za městem nebo na jeho okraji) je ze své podstaty introvertní (obchodní jednotky orientované do vnitřní komunikace) a tedy neměstská. Umístění této stavby v centru města naráží na často již předem danou podobu ideálně zohledňující požadavky developera (optimální velikost, podlažnost, mix obchodních jednotek atp.), aniž by byl brán v úvahu kontext stavby. Rigidní nastavení tak značně omezuje možnosti městské samosprávy ovlivňovat jak podobu, tak náplň těchto staveb. Autoři zmiňují, že developeři se obávají kombinace obchodu s bydlením nebo kancelářemi kvůli vysokému investičnímu riziku. Závěry německé studie ukazují, že umístění shopping mallu v centru města 11

SGS_BROZURA.indd 11

10.02.2017 20:24:20


Německá studie (Heinritz et al., 2003) zpracovaná pro nejvyšší stavební úřad bavorského ministerstva vnitra vnitra, výstavby a dopravy analyzovala na příkladu šesti bavorských měst o velikosti 12‑110 tis. obyvatel výstavbu shopping mallů (postaveny v letech 1985‑1999, velikost od 12.000 m2 do 25.000 m2). Zabývala se nejen změnami, které nastaly v centru města po výstavbě shopping mallu, ale i procesem výstavby (zda a jak město ovlivňovalo podobu shopping mallu), a zformulovala doporučení pro místní samosprávu, jak minimalizovat rizika spojená s výstavbou shopping mallů v centru měst.

může za určitých podmínek zvýšit jeho atraktivitu (Heinritz et al., 2003, s. 40), z čehož mohou profitovat i tradiční obchodní lokality. Zásadní však je, aby vzdálenost mezi novou a tradiční obchodní lokalitou byla co nejkratší. Je-li shopping mall od tradiční obchodní lokality vzdálen více než 1km, pak dochází k vytvoření vedlejšího centra a kýžený efekt se nedostaví. Umístění shopping mallu v centru města naráží také na problém kapacitní - často nejsou k dispozici volné plochy umožňující výstavbu takové stavby a proto není možné shopping mall do požadované vzdálenosti umístit. Heinritz et al. (2003) dále zmiňují, že konkurenceschopnost obchodů v tradičních obchodních lokalitách je často omezena velikostí těchto jednotek (do 50 m2), které neodpovídají požadavkům zákazníků na moderní prezentaci zboží a často jsou zastaralé. Shopping mally nabízejí těmto obchodníkům velkorysejší plochy, čímž konkurují tradičním obchodním lokalitám nejen v sortimentu, ale i v uspořádání. Kritika globalizace maloobchodu se velmi zřídka věnuje vztahu s územním plánováním, který je dle Salgueiro a Erkip (2014, s. 107) klíčový k pochopení jejích dopadů. Výjimkou je již zmíněná německá studie, která upozorňuje, že zkoumané shopping mally v případových lokalitách se vyznačují nízkou architektonickou kvalitou, ačkoliv je známo, jak by jí bylo možné dosáhnout (rozdělení na menší objemy, půdorysné uspořádání podobné pasáži, fasáda s větším množstvím vstupů a výloh). Důvodem je m.j. fakt, že městské samosprávy nevyužívají plánovací nástroje, které mají k dispozici, jako např. regulaci způsobu a míry využití, stavební čáru, podlažnost, výšku hl. římsy, zajištění průchodů skrz pozemek, regulaci obchodních ploch a omezení sortimentu, požadavky na návrh zeleně a veřejného prostoru, požadavky na materiály, barvy, reklamní zařízení nebo tvar střechy) (Heinritz et al., 2003, s. 38). Z výše uvedených důvodů doporučují Heinritz et al. (2003, s. 35-37) místním samosprávám ověřit umístění shopping mallu ve městě nejprve studií a pak na základě soutěže vybrat z více návrhů. Na proces výstavby by pak měla po celou dobu dohlížet komise, ustavená na základě smlouvy, která ručí za realizaci stavby v požadované kvalitě. Pro rozvoj a ochranu městských center je pak zásadní celková strategie, která stanoví možné rozvojové plochy pro maloobchod (ta pak umožňuje kvalifikovaně a rychle odpovědět investorům na možnosti umístění nových obchodních ploch) - pokud tato strategie chybí, působí často nová výstavba destruktivně. Na závěr němečtí vědci shrnují, že pozitivní dopady shopping mallu na veřejný prostor lze očekávat pouze tehdy, když se městu podaří spolupracovat s investorem a hlavními nájemci na takové typologii, která bude mít městský charakter a bude pozitivně ovlivňovat své okolí. Davis et al. (2009) zkoumali dopady výstavby obchodu Wal-Mart na předměstí Chicaga, konkrétně na obchody situované v radiu 4mil (cca. 6,5 km) v roce před otevřením (2006) a dva roky po jeho otevření (2007, 2008). Je třeba zdůraznit, že se nejedná o shopping mall, ale pouze

12

SGS_BROZURA.indd 12

10.02.2017 20:24:21


o hypermarket (jedna obchodní jednotka s jedním nájemcem, parkování je řešeno na terénu před obchodem) umístěný na předměstí, ne přímo v centru města. Z 306 pozorovaných obchodních jednotek jich 82 zavřelo během zkoumaného období, přičemž v bezprostředním okolí Wal-Martu zavřelo 40% obchodních jednotek. S každou další mílí od Wal-Martu klesala pravděpodobnost uzavření jednotky o 6% a markantní byla zejména u obchodních jednotek se sortimentem elektronika, hračky, kancelářské potřeby, smíšené zboží, železářství, bytový textil, léky a drogerie. Ztráta zhruba 300 pracovních míst sice odpovídala zhruba počtu nově vytvořených míst v rámci Wal-Martu samotného, ale otevření tohoto hypermarketu nepřineslo do oblasti žádný výraznější ekonomický rozvoj (Davis et al., 2009, s. ii). V rámci doporučení pro místní samosprávy je zmiňováno využití např. retail business incubators.

“Retail business incubator” je označení pro organizaci pomáhající začínajícím obchodníkům s otevřením vlastní obchodní jednotky. Důležité je vybrat pro inkubátor vhodné prostory, kvalifikované poradce, zajistit prostředky na provoz a dostatečný počet nájemců.

K předchozímu je možno ještě dodat, že pro zvýšení adaptability jednotlivých komunit je důležité přijmout takové strategie, které minimalizují zranitelnost a posilují partnerské a nezávislé iniciativy, které vytváří v komunitě sociální podporu (Campanella, 2006), např. ve formě sdružení místních obchodníků apod. Samotný maloobchod je totiž obecně velmi proměnlivé odvětví, kde se střídají období inovace s obdobím adaptace na změny. Místní městské samosprávy mohou tradičním obchodním lokalitám pomoci lépe obstát v konkurenci shopping mallů, jestliže investují do veřejných prostranství, vytváření pěších zón, zlepšení dostupnosti (optimalizaci parkovacích kapacit, posílení veřejné dopravy), renovace budov, ale i tím, že pořádají kulturní akce nebo marketingové kampaně upozorňující na obnovené čtvrti (Salgueiro a Erkip, 2014, s. 107). V posledních desetiletích je nejen v Severní Americe ale i v Evropě využíváno ke zvýšení konkurenceschopnosti centra města také strategie centrální správy „nákupního okrsku” označovaného jako BID (Business Improvement District) nebo BIA (Business Improvement Area), který je spravován poloveřejnými organizacemi (nebo organizacemi fungujícími v režimu public private partnership), které získávají příspěvky z daní povinně odváděných místními obchodníky. Z nich následně spravují veřejný prostor ve svém působišti (ulice, náměstí, případně parky). Kritika těchto organizací (ve své podstatě nedemokratických) spočívá především v obavě o zachování demokratického veřejného prostoru přístupného všem (Kern, 2008, s. 105) a přesunu pravomoci správy veřejného prostoru z místní samosprávy na neveřejnou nebo poloveřejnou instituci. Dalším negativním aspektem je, že povinné odvody mohou znevýhodňovat menší obchodníky a paradoxně podporovat velké obchodní řetězce (Lawton, 2010). Ve Velké Británii analyzovali Wrigley a Dolega (2011) v návaznosti na celosvětovou hospodářskou krizi stav 250 městských center resp. obchodních ulic (high-street) a způsoby, jakými se tyto tradiční obchodní lokality adaptovaly na změny. Jedním z jejich závěrů je, že lokality, které se s dopady krize nejlépe vyrovnaly, se vyznačovaly vysokou rozmanitostí

High Street (or the High Street, also High Road) is a metonym for the concept (and frequently the street name) of the primary business street of towns or cities, especially in the United Kingdom and Commonwealth of Nations. To distinguish it from “centres” of nearby places it is frequently preceded unofficially by the name of its settlement. (Wikipedia, 2017).

13

SGS_BROZURA.indd 13

10.02.2017 20:24:21


maloobchodu a zároveň přítomností prodejny obchodního řetězce s potravinami. To tedy vyvrací tvrzení, že přítomnost obchodní jednotky nadnárodního řetězce znamená automaticky úpadek tradiční obchodní lokality. Space syntax se zabývá uspořádáním a vzájemnými vazbami prvků/objektů v prostoru a vlivem tohoto uspořádání na užívanost prostorů lidmi. Vychází z předpokladu, že kvalita prostředí je dána spíše vztahy jeho prvků, než kvalitou prvků samotných. (Hillier et. al, 2007)

Metodologicky odlišně k problematice přistupuje The Bartlett Space Syntax Laboratory (University College London). Tým profesorky Laury Vaughan se zde dlouhodobě zabývá vývojem uliční sítě a obchodních lokalit londýnských suburbií, zejména tomu, jakým způsobem se tyto struktury v čase adaptují na měnící se urbanistické podmínky jak v lokálním (na úrovni čtvrti) tak v celoměstském měřítku. Výzkum využívá staré digitalizované mapy a současná a historická urbanistická data v kombinaci se space syntax. Vaughan et. al. (2013, s. 238) pří srovnání dvou londýnských suburbií (Surbiton a South Norwood) docházejí k závěru, že obě lokality vykazují společné rysy, např. vznik nových center - která lze dále zahušťovat ve značné vzdálenosti od center historických a vytváření spojnic mezi oběma typy center. Současně poukazuje na vývojové tendence pro každou suburbii unikátní: Morfologický vývoj a lokalizaci obchodních jednotek v Surbitonu ovlivnila výstavba kingstonského městského okruhu, zatímco morfologickou rozdílnost a absenci vazeb severozápadní a jihovýchodní části South Norwoodu, způsobila bariéra železniční trati, kterou se nepodařilo nikdy překonat.

REPLACIS (Retail Planning for Cities Sustainability) je multidisciplinární projekt Urban‑Net na kterém v letech 2009‑2011 spolupracovali vědci z univerzit v Portugalsku (Lisabon a Porto), Francii (Angers, Brest a Le Mans), Švédsku (Malmö) a Turecku (Bilkent) zaměření na architekturu, urbanismus, územní plánování a geografii.

Projekt REPLACIS se zabýval adaptabilitou maloobchodních systémů v urbánních oblastech a jejich vlivem na udržitelnost a přizpůsobivost města (vč. strategií, kterými se městské plánování v různých zemích snaží ovlivňovat udržitelnost těchto systémů). Projekt poukazuje na důležitost maloobchodu pro obyvatelnost (liveability) jednotlivých městských čtvrtí (čím pestřejší je nabídka obchodů a služeb na lokální úrovni komunity nebo sousedství, tím silnější jsou vazby v tomto sousedství a tím vyšší je místní kvalita života). Zároveň projekt upozorňuje, že maloobchod by měl být zahrnut do plánovacích dokumentů a politik místních samospráv na lokální a městské úrovni (ve smyslu podpory rozmanitosti maloobchodu a podpory zainteresovaných lokálních organizací) (Salgueiro a Erkip, 2014, s. 108). Ozuduru et al. (2014) na příkladu Ankary demostrují, že obyvatelé navštěvují ve stejné míře jak shopping mally, tak obchodní ulice. Vzrůstající konkurence mezi tradičními a novými obchodními lokalitami přitom neohrožuje životaschopnost ani jedné z nich. Ukazuje se přitom, že různorodá a kvalitní nabídka přitahující rozmanité zákazníky je zásadní pro adaptabilitu tradičních obchodních lokalit. Nákupní ulice poskytující kromě obchodů i různorodé služby jsou více adaptabilní. K podobnému závěru dochází i Karrholm et al. (2014) v Malmö, kteří se zaměřují na strategie jednotlivých obchodníků na pěší zóně spočívající

14

SGS_BROZURA.indd 14

10.02.2017 20:24:21


především v osobním přístupu, kvalitě a znalosti nabídky. Zdůrazňují přitom, že je výhodnější různé nákupní lokality mezi sebou propojovat spíše než je polarizovat. Autorem socio-ekonomického průzkumu Obchodnej ulice v Bratislavě je uskupení Marko & Placemakers. Cílem na Slovensku první studie svého druhu je identifikovat problémy a potenciály původně rušné nákupní tepny, která se během 90. let vlivem velkých obchodních řetězců značně transformovala. Studie podává detailní informace o ekonomických a sociálních aspektech a aktivitách Obchodnej, získaných terénním průzkumem a dotazníkovým šetřením. Má také pomoci definovat zadání pro realizaci cílů místního občanského sdružení a nastavit jejich časovou posloupnost (Havelská, Marko, Sidorová, 2015, s. 5-6). Z výsledků studie vyplývá, že Obchodná má potenciál k pozitivní transformaci, za předpokladu rozvoje svých silných stránek (diverzita sortimentu, dostupnost MHD, inkluzivita prostoru). Důležitou součástí transformace by mělo být posílení image ulice (branding), která je prozatím její největší rezervou. Iniciace pozitivních změn by měla být vedena cestou testovacích transformací malého rozsahu, které reálně prověří možnosti ulice. V neposlední řadě je potřeba komunikovat výsledky studie, např. formou prezentací či otevřených setkání. (Havelská, Marko, Sidorová, 2015 s. 57). Kritika globalizace maloobchodu se většinou zabývá dopady na lokální obchodníky, ale méně už jejich strategiemi, jak se na novou situaci adaptovat. V rámci projektu REPLACIS se touto problematikou zabýval Erkip et al. (2014) na příkladu nových a tradičních obchodních lokalit v Ankaře. Zmiňuje, že nejčastěji využívanou strategií obchodníků byla specializace výrobků, standardizace, nabídka podpory a slev, delší otvírací doba nebo možnost doručení až do domu. Naopak upozorňuje, že problémy nebyly vždy spojeny s shopping mallem - obchodníci si stěžovali na dopravní podmínky komplikující pohyb pěších, nedostatečnou údržbu veřejných prostranství a nedostatek parkovacích míst. Rešerše literatury v Česku V českém prostředí se tématu shopping mallu věnuje několik univerzitních pracovišť (např. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Katedra regionální ekonomie a správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Katedra geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a další). Obecně se výzkum zabývá především změnami v české maloobchodní sféře po roce 1989 (Szczyrba, 2005) a geografií maloobchodu (Spilková, 2012), urbanistický pohled na problematiku je spíše okrajový. Vývoj maloobchodu po roce 1989 v českých podmínkách byl ovlivněn zejména poddimenzovanou maloobchodní vybaveností ve většině měst daný důrazem socialistického plánování na rozvoj průmyslu a silnou koncentraci maloobchodu v centru města (mnohdy ústící v nedostatečný rozvoj sekundárních center a přetíženost centra

SGS_BROZURA.indd 15

15

10.02.2017 20:24:21


města). Dalším výrazným faktorem pak byly restituce a privatizace maloobchodních jednotek. Zhodnocení situace v Česku Od poloviny 90. let vstupují na český trh nadnárodní obchodní řetězce a budují velkoplošná nákupní střediska. Mulíček (2007) popisuje na příkladu Brna šestinásobný nárůst prodejní plochy ve městě mezi lety 1989-2006 doprovázený dynamickým rozvojem prodejen větších než 5.000m2 (které tvoří 26% celkové prodejní plochy v Brně) a trvajícím poměrně vysokým zastoupením drobných provozoven do 50m2 (14%). Dále zmiňuje, že neintenzivnější vývoj maloobchodu byl v jádrové a příměstské oblasti města, zatímco sídliště a vilové čtvrti zůstaly víceméně stabilní. Ačkoliv se v případě maloobchodu jedná o odvětví, na jehož fungování závisí spokojenost spotřebitelů a používá se jako jeden ze zdrojů informací o spotřebě domácností (index maloobchodních tržeb je zařazen mezi hlavní evropské ekonomické indikátory PEEI), nedisponuje statistika maloobchodu v ČR dostatečným počtem aktuálních informací o velikosti, sortimentní struktuře a regionálním rozložení maloobchodní sítě, neboť poslední cenzus maloobchodních prodejen se uskutečnil v roce 1999 (Boušková, 2014). Vzhledem ke strukturálním změnám maloobchodu, které za posledních 17 let nastaly, nejsou informace z této analýzy ČSÚ pro výzkum současného stavu relevantní. Jak uvádějí např. Kunc et. al. (2012), první shopping mall v ČR otevřel v roce 1997, největší rozvoj výstavby však nastal až mezi lety 20052008. Od roku 2009 počet nově budovaných shopping mallů klesá. Český trh přitom zůstává pod evropským průměrem (200m2 vs. 237m2 hrubé pronajímatelné plochy na 1.000 obyvatel, v EU 27 místo). Kunc et. al. (2012) dále upozorňují, že shopping mally umístěné v centru města nebo na okraji městského jádra se ocitají uvnitř husté zástavby a jejich vztah k okolním stavbám je často diskutabilní (tzv. „fasádismus” např. Palladium v Praze). Také konstatují, že shopping mally jsou postaveny již ve většině měst s 50 000 obyvately v České republice. Spilková a Perlín (2010) upozorňují na dlouhodobě nedostatečnou regulaci velkoplošných maloobchodních zařízení v Česku.

16

SGS_BROZURA.indd 16

10.02.2017 20:24:21


Použité pojmy adaptabilita (v angličtině resilience) - schopnost systému zvládat změny a vyrovnat se s nimi lifestyle center - shopping mall pod širým nebem, doplněný o restaurační a zábavní zařízení (ICSC, 2016) maloobchod (v angličtině retail) - způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli maloobchodní provozovna - může mít podobu pultové prodejny, samoobslužné prodejny, obchodního domu, supermarketu, hypermarketu, outletu nebo diskontní prodejny nová obchodní lokalita - vnitroměstský shopping mall (vícepodlažní obchodně-zábavní centrum s parkováním v podzemních garážích) shopping mall (v evropském kontextu) - centrálně řízené, účelově postavené maloobchodní zařízení, zahrnující obchodní jednotky i „společné prostory“, s hrubou pronajímatelnou plochou větší než 5 000 m2 (Lambert, 2006, s. 35) tradiční obchodní lokalita - veřejné prostory, které jsou typicky lemovány obchody v parteru (náměstí, pěší zóna nebo obchodní ulice) provozovna - prostor, v němž je provozována živnost (vč. automatu nebo mobilní provozovny) dle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) obchodní jednotka - označení pro prostor, ve kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb (obchod, pohostinství, služby), a který je současně přístupný veřejnosti (zahrnuje tedy jak obchodní jednotky v shopping mallu tak obchodní jednotky v uličním parteru)

17

SGS_BROZURA.indd 17

10.02.2017 20:24:21


1.3 METODIKA Kritéria výběru lokalit pro případové studie Jak Kladno, tak Ostrava patří do kategorie měst s významnou industriální historií, která po ukončení, či významném omezení průmyslové výroby prochází procesem adaptace sídla na nové podmínky, kdy klíčovou roli hraje rovněž změna ekonomické orientace a vytvoření nové image. Předkládaný výzkumný projekt zabývající se vzájemným působením tradičních a novodobých obchodních lokalit lze tedy v daném kontextu chápat jako snahu o podporu/pomoc těmto sídlům v řešení dílčí otázky maloobchodu, s vědomím, že výsledky výzkumu mohou být ovlivněny řadou procesů, které v daných sídlech v „transformačním režimu” probíhají. Vzhledem k specifičnosti situace v Kladně a Ostravě nelze prezentované výsledky bez předchozího ověření aplikovat na jiné kategorie měst. Z hlediska počtu obyvatel byla volena sídla různé velikosti, s cílem porovnat, zda se sledovaný jev (vztah tradičních a novodobých obchodních lokalit) bude v závislosti na velikosti sídla lišit. Údaje o počtu obyvatel (ČSÚ, k 1.1.2016) a velikostní struktuře zvolených obcí (ČSÚ, k 31.12.2003) jsou následující: Kladno Ostrava

68.466 obyvatel - obec nad 10 000 obyvatel 292.681 obyvatel - obec nad 100 000 obyvatel

V sídlech byla zvolena tato referenční vnitroměstská nákupní centra (v obou případech se jedná o vícepodlažní komplexy s parkováním ttv podzemí): Kladno Ostrava

Central Forum Nová Karolina

Na místě dnešního Centralu stála v minulosti budova Učitelského ústavu Marie Egemové, jejíž torzo se stalo součástí budovy shopping mallu. Pěší vzdálenost objektu od centra města (náměstí Starosty Pavla) je 0,55km (7minut chůze). Forum Nová Karolina bylo vybudováno na místě dolu a koksovny Karolina společně s bytovými domy a kancelářskou budovou. Pěší vzdálenost od centra Moravské Ostravy (Masarykovo náměstí) je cca 0,75km (8minut chůze). Fotodokumentace obou shopping mallů a schémata vnitřního uspořádání včetně výčtu obchodních jednotek jsou součástí příloh 05. a 06. tohoto dokumentu. Z časového hlediska případová studie v Kladně mapuje stav tradičních obchodních lokalit přibližně 1 rok po otevření shopping mallu, v Ostravě 4 roky po otevření. 18

SGS_BROZURA.indd 18

10.02.2017 20:24:21


Další motivací pro výběr Ostravy byly v médiích prezentované negativní dopady Fora Nová Karolina na tradiční obchodní lokality ve městě např. Lesková (2012). Volbu Kladna ovlivnily v současnosti probíhající aktivity města, zaměřené na oživení hlavní městské třídy T. G. Masaryka (architektonická soutěž únor–červen 2016).

Central zdroj: zpravy.aktualne.cz, 2016 foto: Vojtěch Marek

Forum Nová Karolina zdroj: archiweb.cz, 2012

Lokální kontext Ukončení výroby Poldi Kladno v letech 1996-7 po neúspěšném pokusu o privatizaci podniku vedlo k vysokému nárůstu nezaměstnanosti nejen v Kladně, ale i v celém okrese. Část obyvatelstva odešla za prací do Prahy, pro osoby vyučené v oborech hutnictví a hornictví bylo však potřeba urychleně vytvořit nové pracovní příležitosti přímo v místě. Město prošlo po revoluci rozsáhlou restrukturalizací a transformací průmyslu i obchodu (Possová, 2002), problém s nezaměstnaností pomohlo řešit vybudování nové průmyslové zóny Kladno jih s nabídkou cca 1 700 pracovních míst (STC, 2002). Nejstarší průmyslovou oblastí, dnes označovanou jako Průmyslová zóna-Kladno východ, vede od roku 2009 Naučná stezka Industriální cesta Vojtěšskou hutí jako připomínka dob největší slávy závodů.

Naučná stezka Industriální cesta Vojtěšskou hutí o délce cca 2,5 km se nachází v areálu bývalé Vojtěšské hutě (Koněv), nedaleko centra Kladna. Klade si za cíl vzbudit zájem veřejnosti o zanikající průmyslo;vý komplex, který patří k nejstarším ve středních Čechách. Stezka v pěti zastaveních seznamuje návštěvníky s nejdůležitějšími provozy, které se podílely na výrobě oceli. (stezky. info, ©2011)

Město se v současné době zabývá otázkou regenerace této lokality, brownfieldu s rozlohou cca. 500 ha, kde jsou na ústupu i poslední zbytky průmyslové výroby. Prozatím k tomu nemá prostředky. (Possová, 2002) Dle platného územního plánu (2015) má být větší část areálu v budoucnu využívána pro výrobu a služby, v oblasti přiléhající k autobusovému nádraží je plánována výstavba občanské vybavenosti (komerční zařízení). O snaze města vytvořit svým obyvatelům kvalitní životní podmínky svědčí dvě architektonické soutěže z podlední doby: Na novou podobu autobusového nádraží (Česká komora architektů, ©2016a), jež má nahradit stávající naddimenzovanou plochu (kladenskelisty.cz, ©2016) a soutěž na revitalizaci třídy T.G. Masaryka s cílem zatraktivnit hlavní městskou pěší zónu. (Česká komora architektů, ©2016b) Ostrava po ukončení těžby zaznamenala výrazný odliv stálých obyvatel. Sezónní naplnění během konání festivalu Colours of Ostrava

Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný od roku 2002 v Ostravě. Od roku 2012 se koná v bývalém areálu hutí, dolů a železáren v Dolních Vítkovicích. Zatím poslední, 15. ročník, nabídl přes 350 programových bodů na 20 otevřených i krytých scénách - koncerty, diskuse, divadla, filmy, workshopy i výtvarné aktivity. (Colours of Ostrava, ©2017) 19

SGS_BROZURA.indd 19

10.02.2017 20:24:22


je značným ekonomickým přínosem, proto město hledá možnosti využití zrekonstruovaného areálu Dolních Vítkovic i pro jiné účely než konání kulturních akcí. Město stárne, absolventi vysokých škol spíše zůstavají ve městech, kde vystudovali (Praha, Brno) a zpět do Ostravy se vrací jen někteří. Tomuto trendu se město snaží předcházet nabídkou nových pracovních míst, kterých v posledních 10 letech přibylo především díky průmyslovým zónám asi 9 000 (Kavanová, 2014).

Forum Nová Karolina je v současnosti hodnoceno spíše negativně, protože „vysálo” obchody v centru, zejména na ulici 28. října. Na druhou stranu nabídlo zhruba 1500 parkovacích stání, což alespoň částečně pomáhá řešit problém návštěvnického parkování v centru (první dvě hodiny zdarma). Centrum města je málo obydlené, což dle hlavního architekta souvisí s restitucemi po roce 1989. Většina nemovitostí (cca. 90-95%) je majetkem soukromých osob. Problémem není ani tak parter, jako spíše horní podlaží objektů. Noví majitelé nemovitostí museli respektovat státem regulované nájemné pro byty, zatímco nájmy pro jiné způsoby využití regulovány nebyly. Z toho důvodu byly byty často rekolaudovány na např. plochy pro podnikání, o které však po krizi (cca. 2008 - 9) už nebyl zájem. Neobydlenost centra může částečně souviset také s nedostatkem nezpoplatněných parkovacích míst (viz výše). (Rozhovor s Cyrilem Vltavským z 06.06.2016). Dle Vltavského Ostrava nedisponuje strategií pro maloobchod, avšak má zpracovánu analýzu prázdných obchodních jednotek v parteru z března 2014 (viz Příloha 07 tohoto dokumentu), tedy 2 roky po otevření Fora Nová Karolina. Ta však ukazuje spíše na chronicky problémové lokality (Obchodní domy Ostravica a Hotel Palace), než na razantní úbytek obchodů v centru města Cíle výzkumu * *

Sledovat a popsat proměny zkoumaných lokalit Určit, zda tyto proměny mohou souviset s otevřením/ vybudováním shopping mallu

hypotéza: Vybudování shopping mallu má negativní vliv na životaschopnost tradičních obchodních lokalit situovaných v určité vzdálenosti. Použité výzkumné metody V projektu je využita kombinace tří výzkumných metod, kterými jsou: * * *

Terénní výzkum (květen - červenec 2016) Sběr dat z registru živnostenského podnikání (srpen - říjen 2016) Analýza uliční sítě Kladna s použitím space syntax (listopad - prosinec 2016)

20

SGS_BROZURA.indd 20

10.02.2017 20:24:22


Před vlastním terénním průzkumem bylo třeba v obou městech vymezit síť tradičních obchodních lokalit se souvislým parterem (typicky náměstí, pěší zóny, hlavní obchodní třídy), kam lidé chodí nakupovat a kde jsou též koncentrovány služby. Pro tyto účely bylo využito google maps a google street view. Po konzultaci s představiteli městských samospráv a na základě vlastních poznatků během průzkumů bylo vymezení upřesněno. Během terénního průzkumu v Kladně byly údaje o obchodních jednotkách (název, ulice, číslo popisné a parcelní) zaznamenány do mapy a všechny jednotky byly vyfotogrofovány (viz Příloha 01 tohoto dokumentu). Poté byly dle typu nabízeného sortimentu či služby zařazeny do jedné z kategorií vytvořených pro tento účel (viz níže). Veškeré údaje byly následně zaneseny do tabulky (viz Tab. 01, s.38-9) V Ostravě byly z důvodu špatného počasí všechny obchodní jednotky pouze nafoceny (viz Příloha 02) a veškeré ostatní údaje doplněny posléze (viz Tab. 02, s. 54-5). Oba přístupy se ukázaly býti přesné a časově přibližně stejně náročné. Kategorie obchodních jednotek byly vytvořeny na základě rešerše kategorií použitých ve studiích zabývajících se danou problematikou v zahraničí (Heinritz, 2003, s. 50; Vaughan et. al., 2013, s. 236-7; Havelská et. al., 2015, s. 9) a kategorií živností uvedených v příloze 1 - 5

Kategorie Kategorie provozoven provozoven 1. obchod1. obchod

2. pohostinství 2. pohostinství

3. služby 3. služby

101 potraviny 101 /potraviny specializované / specializované potraviny potraviny

111 knihy 111 / hudebniny knihy / hudebniny / prodej cd/ prodej cd

201 jídelna201 / bufet jídelna / rychlé / bufet občerstvení / rychlé občerstvení301 banky301 / pojišť ban

102 smíšené 102zboží smíšené zboží

112 hodinářství 112 hodinářství / zlatnictví//zlatnictví optika / optika

202 kavárna 202/ cukrárna kavárna //cukrárna bistro / bistro

302 cestovní 302kanc ces

103 dárky 103 dárky

113 umění113 / starožitnosti umění / starožitnosti

203 restaurace 203 restaurace

303 realitní303 kance rea

104 trafika104 / tabák trafika / loterie / tabák / loterie

204/hospoda pivnice / /vinárna pivnice / vinárna 114 sklenářství 114 sklenářství / rámování,/ rámování, paspartování paspartování204 hospoda

105 oděvy105 / sportovní oděvy / potřeby sportovní potřeby

115 květiny 115 / zahradnické květiny / zahradnické potřeby potřeby

205 bar / herna 205 bar / casino / herna / casino

305 holičství 305/ hol kad

106 obuv /106 kožené obuvzboží / kožené zboží

116 zverimex, 116 zverimex, prodej krmiv prodej krmiv

206 hotel /206 motel hotel / hostel / motel / hostel

306 čistírna 306 / prád čis

107 bytový107 textil bytový / látky textil / látky

117 lékárna 117 / zdravotnické lékárna / zdravotnické potřeby potřeby

304 polygrafie 304 pol /k

307 opravy307 (aut, opro

108 vybavení 108domácnosti vybavení domácnosti / potřeby pro / potřeby kutily pro kutily 118 drogerie 118/ drogerie parfumerie / parfumerie / barvy-laky / barvy-laky

308 pronájem 308 a pro p

119 zastavárna 109 elektro109 / komunikace elektro / komunikace / fotografické / fotografické potřeby potřeby119 zastavárna

309 autoškola 309 aut

110 papírnictví 110 papírnictví / psací potřeby / psací potřeby

310 pohřební 310služ poh

2. pohostinství

2. pohostinství

3. služby

3. služby

jídelna / bufet / rychlé občerstvení rychlé občerstvení 301 /banky / pošta / klientská centra 301 banky / pojišťovny pošta//pojišťovny klientská centra knihy / prodej 201 cd jídelna / bufet /201 prodej/ hudebniny cd

202 kavárna 202 kavárna / cukrárna / bistro / cukrárna / bistro 302/ cestovní kancelář / průvodcovské služby 302 cestovní kancelář průvodcovské služby hodinářství tví / optika / zlatnictví / optika realitnía kancelář / správa a údržba nemovitostí 203 restaurace 303 realitní kancelář303 / správa údržba nemovitostí 203 restaurace

umění / starožitnosti ti

204/hospoda 204 hospoda / pivnice vinárna / pivnice / vinárna 304 polygrafie / knihařské 304 polygrafie / knihařské a kopírovací práce a kopírovací práce sklenářství / rámování, paspartování ání, paspartování

205 bar / herna / casino 205 bar / herna / casino květiny / zahradnické potřeby ké potřeby

zverimex, prodej krmiv miv

206 hotel / motel / hostel 206 hotel / motel / hostel

lékárna / zdravotnické potřeby cké potřeby

305 holičství / kadeřnictví 305 holičství / kadeřnictví / kosmetické služby/ kosmetické služby 306 čistírna / prádelna 306 čistírna / prádelna 307 hud. opravy (aut, obuvi, 307 opravy (aut, obuvi, nástrojů apod.)hud. nástrojů apod.)

drogerie / parfumerie / barvy-laky ie / barvy-laky

308 pronájem a půjčování věcí movitých 308 pronájem a půjčování věcí movitých

zastavárna

309 autoškola

309 autoškola

310 pohřební služba 310 pohřební služba

21

SGS_BROZURA.indd 21

10.02.2017 20:24:23


Živnostenského zákona (č. 455/1991 sb.). Kategorie jsou vytvořeny s ohledem na charakter zkoumaných lokalit. Vyloučeny jsou takové typy živností, u nichž není pravděpodovné, že by se v parteru zkoumaných kompaktních městských struktur mohly vyskytovat (např. těžká výroba, vodní záchranná služba atd.). Evidence živnostenského podnikání uvádí pojem provozovna, zatímco pro účely terénního průzkumu je používáno označení obchodní jednotka. Pro účely výzkumu jde primárně o získání informace o obchodní jednotce, tedy o tom, jaký obchod, pohostinství nebo služba se v parteru objektu nachází. Dohledání konkrétního typu obchodní jednotky dle informace z evidence živnostestenského podnikání je problematické, protože provozovnou může být jak obchod v parteru (informace pro výzkum důležitá), tak kancelář v patře (informace pro výzkum nedůležitá). Více viz 2.1.VÝSLEDKY VÝZKUMU, s. 28-9.

V dalším kroku jsou pro nalezené obchodní jednotky získávána data z evidence živnostenského podnikání (MPO, © 2005 - 2017). Lokalizace provozoven je též ověřována z evidence katastru nemovitostí ČÚZK. Kromě současného stavu jsou generována také data o historii v daném adresním bodě (předchozí provozovny), včetně údajů o jejich otevření či uzavření. Jestliže je v daném adresním bodě poslední evidovaná provozovna uzavřena, je zjišťováno, zda k uzavření došlo po otevření shopping mallu. Následně jsou údaje z terénního průzkumu a z evidence srovnávány. (Tab. 01, s.38-9 a Tab. 02, s. 54-5). Toto má ověřit relevanci údajů z evidence a jejich potenciální využití pro starší časová období (záchytné body), pro která již nelze terénní průzkum uskutečnit. Údaje získané terénním průzkumem a z evidence živnostenského podnikání poskytují informace o: * Podílu prázdných obchodních jednotek a jejich počtu v jednotlivých objektech * Míře zastoupení sledovaných kategorií obch. jednotek a jejich koncentraci v jednotlivých lokalitách v rámci centra města. Předpokládáme, že doplněním terénního průzkumu o data z evidence Registru živnostenského podnikání lze získat představu o vývoji tradičních obchodních lokalit v daných městech od roku 1992, od kdy bylo možno provozovat živnostenské podnikání, do současnosti. Výzkum obsahuje též slovní charakteristiku lokalit případových studií a popis procesů, ke kterým zde dochází. Způsob získávání dat z evidence živnostenského úřadu Právní předpisy České republiky nařizují živnostenskému úřadu a dalším státním institucím, zveřejňovat základní údaje o podnikajících fyzických a právnických osobách registrovaných na našem území. Bohužel zákon již blíže nespecifikuje v jaké formě mají být data dostupná, což může zásadně ztěžovat jejich statistické či vědecké zpracování. Nabízené webové rozhraní živnostenského rejstříku (MPO, © 2005 - 2017) se reálně omezuje na dotazování o informace podle přesné adresy, nebo identifikačních znaků subjektu. Pokud tedy chceme vytvořit přehled provozoven v určité oblasti, znamená to vyplnit formulář pro každé číslo popisné, odeslat ho, vytřídit relevantní data a překopírovat je do tabulky.

22

SGS_BROZURA.indd 22

10.02.2017 20:24:23


Vzhledem k potenciální náročnosti „ručního” sběru informací se jevila jako jednodušší varianta tzv. data-miningu, tedy analytického sběru relevantních dat pomocí skriptovacího jazyka. To umožnilo strojově načítat jednotlivé webové adresy (generované url obsahující dotazované parametry jako město, ulice, č.p.) zcela automaticky a obsah takto virtuálně navštívených webových stránek strojově zpracovat. Za vizuální prezentací každé webové stránky (HTML) se ve skutečnosti skrývá strukturovaný kód tohoto značkovacího jazyka, který lze strojově prohledat (parsovat) a vybrané informace přesměrovat do datového toku. Ten je po agregování určitého objemu dat automaticky uložen do souboru ve formátu CSV. Soubor tohoto typu pak může být otevřen běžným kancelářským tabulkovým procesorem typu Excel či OpenOffice. Jako skriptovacího jazyka bylo využito javascriptu zastřešeného technologií Node.js a knihovnou Jsdom, použitou pro parsování dat. Výhodou automatizovaného data miningu je schopnost masové paralelizace, kdy prováděný skript dokáže načítat desítky webových adres současně, data instantně transformovat do požadovaného formátu a umožnit jejich následné třídění a filtrování. Několik tisíc webových adres tak mohlo být zpracováno v časovém horizontu jednotek minut. Navíc byla vyloučena chyba lidského faktoru, která by mohla nastat při repetitivním odesílání formuláře a následném manuálním kopírování dat. Asi není třeba dodávat, že automatizací sběru dat bylo ušetřeno několik desítek či stovek hodin manuální práce.

Axiální mapa Kladna (zdroj: autorky) 23

SGS_BROZURA.indd 23

10.02.2017 20:24:23


Jediným úskalím, se kterým se tento sběr dat setkal, byla omezenost webového rozhraní živnostenského rejstříku. Ten nedokáže zobrazit více než 50 podnikatelských a živnostenských subjektů registrovaných na jedné adrese. Tento limit byl dosažen asi u 5% dotazovaných adres. Z výzkumu tedy odhadem vypadlo asi 1-2% subjektů, z čehož jen část jsou samotné provozovny. Poslední použitou metodou je space syntax. Analýze pomocí této metody je podrobeno pouze Kladno, z důvodu relativně velké časové náročnosti přípravy podkladů a vyhodnocování výsledků, která by se mohla odrazit v jejich relevanci za předpokladu analýzy obou měst. Co se týče space syntax, jedná se o konfigurační teorii architektury sloužící k socio-prostorové analýze sídel a staveb bez ohledu na jejich velikost či typologii. Průkopníky Space Syntax se v 70. letech 20. století stali Bill Hillier, Julienne Hanson a tým kolegů z Bartlett School of Architecture, University College London. Dnes je Space Syntax používána ve výzkumu, výuce, architektonické a urbanistické praxi po celém světě. (Space syntax limited ©2016) Space syntax se zabývá uspořádáním a vzájemnými vazbami prvků/ objektů v prostoru a vlivem tohoto uspořádání na užívanost prostorů lidmi. Přitom vychází z předpokladu, že kvalita prostředí je dána spíše vztahy jeho prvků, než kvalitou prvků samotných. (Hillier et. al, 2007) Metoda byla vyvinuta s cílem pomoci architektům a urbanistům simulovat jaký vliv bude jejich návrh pravděpodobně mít na lidi, kteří jej využívají (Space syntax limited, ©2016). Založena na matematickém algoritmu a geoprostorové výpočetní technologii slouží space syntax k analýze prostorové konfigurace. Pro tyto účely byl vyvinut software s názvem Depthmap X. Podkladem pro analýzu v prostředí uvedeného softwaru je axiální mapa uliční sítě zkoumaného sídla či jeho části. Jedná se o zjednodušené zobrazení veřejného prostoru sídla jako soustavy co nejdelších vzájemně se protínajících úseček. Axiální mapu lze buď nakreslit ručně v prostředí CAD nebo automaticky generovat. Pro úspěšnou analýzu je nutné, aby soubor (.dxf) importovaný do Depthmap X měj správně nastaveny jednotky (metry) a axiální mapa byla nakreslena pomocí úseček (lines). Na uliční síti Kladna jsou v rámci analýzy sledovány tyto proměnné: * Integration * Choice * Kombinace integration a choice Ve všech případech mohou být v rámci stejné uliční sítě naměřeny jak hodnoty vysoké, tak nízké. Říkáme např., že ulice Xy má vysoké hodnoty

24

SGS_BROZURA.indd 24

10.02.2017 20:24:23


integration a choice. Pro snadnou orientaci v tom, které hodnoty jsou které je obvyklé použití barevné škály pro jejich jednoznačné rozlišení. Nejvyšší hodnoty jsou obvykle zobrazeny červeně, nejnižší modře a veškeré ostatní hodnoty v tónu, který se více či méně blíží jedné z extrémních hodnot. Naměřené hodnoty lze zobrazit také jako tabulku. Integration reprezentuje potenciální cíle v rámci uliční sítě (Al_Sayed et. al, 2014, s. 26). Vysoké hodnoty integration mají místa s největší pravděpodobností stát se cílem naší cesty při pohybu v uliční síti, nebo také místa v rámci struktury nejvýhodněji umístěná, např. náměstí, nákupní

Reprezentace naměřených hodnot pomocí barevné škály (zdroj: Hillier et. al., 2007, s.168)

Hodnoty v tabulce (zdroj: autorky)

ulice. Nízké hodnoty integration mají místa nejvíce segregovaná, např. slepé ulice. Choice ilustruje primární spojení mezi “cores of integration” (Vaughan et. al., 2013, s. 233). Vysoké hodnoty choice mají místa, kterými se s největší pravděpodobností vydáme při cestě z bodu A do bodu B, jsou nejkratšími spojnicemi těchto bodů (v uliční síti). V místech, kde dochází k překryvu nejvyšších hodnot integration a choice se s větší pravděpodobností objevují aktivity spojené s městskými centry (Vaughan et. al., 2013, s. 233). Důležitou roli v analýze pomocí space syntax hraje radius (poloměr). V Depthmap X zadáváme hodnotu radia dle velikosti oblasti, kterou chceme analyzovat. Malé poloměry (např. r = 400 m) analyzují oblast v lokálním měřítku, tzn. určují hodnoty integration, choice a jejich kombinaci, informující o hierarchii veřejných prostorů v rámci čtvrti (docházková vzdálenost cca 15 min.). V případě vysoké hodnoty radia (např. r = 3000 m) získáváme informace o hierarchii prostorů v celoměstském měřítku a platí, že co je významné celoměstsky, nemusí nutně být také lokálně a naopak. 25

SGS_BROZURA.indd 25

10.02.2017 20:24:24


Pro úspěšnost analýzy je klíčové mít připravenu dostatečně rozsáhlou axiální mapu tak, aby nedocházelo k tzv. edge efektu, kdy hranice axiální mapy je příliš blízko hranici radia pro nějž analyzujeme.

Analýza stejné struktury pro dvě různé hodnoty radia, vlevo r = 800, vpravo r = 3000 (zdroj: Vaughan et. al, 2003, s. 231-2)

Změny a úpravy metodické části projektu, které nastaly v průběhu řešení Následující text obsahuje původní znění bodů B4 a B5 uvedené v přihlášce do Studentské grantové soutěže s komentářem, k jakým změnám/úpravám v průběhu řešení došlo. B4 - Koncepce, způsob a metodika řešení Výběr alespoň dvou lokalit pro případové studie (v rámci různých urbánních struktur). Hlavním kritériem výběru je existence obchodně-zábavního centra v lokalitě. komentář: Lokality obou případových studií reprezentují stejný typ urbánní struktury - kompaktní městská zástavba historického centra města. Hlavním kritériem výběru, resp. společnou charakteristikou obou měst je industriální minulost a nutnost adaptace na změněné podmínky, které nastaly po ukončení éry těžkého průmyslu. Analýza uliční sítě (space syntax) a ekonomických aktivit (data z živnostenských úřadů) v alespoň třech záchytných bodech v letech 1992 - 2015 (např. 1992, 2004, 2015). Předpokladem je možnost srovnání stavu PŘED a PO vybudování obchodně-zábavního centra. komentář: Ačkoli byly udány pouze dvě výzkumné metody, ve skutečnosti se od začátku počítalo se třemi (terénní průzkum, zisk dat z evidence živnostenského podnikání a space syntax). Analýzu v alespoň třech záchytných bodech nebylo možno uskutečnit, z toho důvodu je popsán pouze stav PO (viz 2.1. VÝSLEDKY VÝZKUMU, s. 28-9). 26

SGS_BROZURA.indd 26

10.02.2017 20:24:24


Popis vlivu OZC na urbánní struktury a zastoupení jejich ekonomických aktivit (Hypotéza: Vybudování obchodně-zábavního centra má negativní vliv na životaschopnost maloobchodních aktivit situovaných v určité vzdálenosti.) Zobecnění výsledků pro daný typ struktury. Komparace vlastních výsledků se závěry zahraničních studií komentář: splněno B5 - Cíle řešení projektu Popis změn, ke kterým ve zkoumaných urbánních strukturách - z hlediska vývoje uliční sítě a ekonomických aktivit - dochází před a po výstavbě obchodně-zábavního centra. komentář: splněno (je však popsán pouze stav PO, viz 2.1. VÝSLEDKY VÝZKUMU, s. 28-9) Srovnání výsledků analýz různých typů struktur s možností zobecnění pro daný typ. Formulace doporučení/pravidel pro umisťování obchodněnákupních center v rámci různých typů struktur. komentář: splněno

27

SGS_BROZURA.indd 27

10.02.2017 20:24:24


SGS_BROZURA.indd 28

10.02.2017 20:24:24


2. Výzkum

SGS_BROZURA.indd 29

10.02.2017 20:24:24


2.1 VÝSLEDKY VÝZKUMU Získaná data Předpokladem pro srovnání situace v tradičních obchodních lokalitách před a po otevření shopping mallu bylo shromáždění dat o uzavřených a otevřených provozovnách z Registru živnostenského podnikání (MPO, © 2005 - 2017, dále jen registr) evidovaných příslušnými živnostenskými úřady. Vzhledem k tomu, že je třeba porovnávat mezi sebou odpovídající kategorie, tedy v tomto případě obchodní jednotky umístěné uvnitř shopping mallu s obchodními jednotkami v městském parteru, bylo účelné zaměřit se na provozovny, které tomu odpovídají. Přestože registr obsahuje poměrně detailní informace o podnikatelských subjektech a jejich registrovaných provozovnách (jednotlivá živnostenská oprávnění konkrétního subjektu a k nim příslušné provozovny a to včetně jejich historie), nelze z registru zjistit rozdíl mezi provozovnou, která je svým charakterem obchodem v parteru a která je kancelářským prostorem v nadzemních podlažích. Taktéž nelze charakter provozovny s jistotou odvodit z typu živnostenského oprávnění (např. kadeřnictví může být v parteru ale i v nadzemním podlaží, eventuelně ve dvoře atp.). Situaci neulehčuje ani způsob evidence provozoven, který čísluje provozovny dle podnikatelského subjektu, nikoliv dle adresního bodu - tzn. je-li v určitém adresním bodě obchodní jednotka, ve které se po sobě střídají různé provozovny, má každá provozovna jiné číslo. To znamená, že nelze z registru zjistit historii určité obchodní jednotky v konkrétním adresním bodě. Z výše uvedených důvodů je poměrně přesnější získat data o lokalizaci a počtu obchodních jednotek v parteru tradičních obchodních lokalit terénním průzkumem. Touto metodou bylo možné určit adresní body a k nim příslušné obchodní jednotky, ke kterým pak byla z registru živnostenského podnikání vygenerována příslušná data otevření a uzavření provozoven. Vzhledem k tomu, že registr nerozlišuje typ provozovny, obsahují vygenerovaná data jak provozovny typu „obchod v parteru”, tak typu „kancelář v patře” a tudíž počty provozoven nejsou shodné s počty provozoven zjištěnými terénním průzkumem. Nejedná se tedy o srovnání, ale spíše o přehled získaných dat, která se nedají jednoznačně interpretovat. Při bližším pohledu na získaná data se ukazuje, že terénní průzkum v některých adresních bodech zjistil více provozoven než je v evidenci registru, v jiných případech registr eviduje jako otevřené i provozovny již evidentně neexistující. Tyto rozpory jsou dle konzultací s pracovníky živnostenského úřadu způsobeny „nekázní” živnostníků při registraci resp. rušení provozoven. Relevanci dat též ovlivňuje změna živnostenského zákona z roku 2008, při níž došlo ke změně kategorizace živností. To způsobilo formální zánik určitých typů provozoven a vznik provozoven nových - reálně však tyto 30

SGS_BROZURA.indd 30

10.02.2017 20:24:24


provozovny existovaly i nadále, pouze byly zařazeny do jiné kategorie živnostenského oprávnění. Ukazuje se tedy, že data z Registru živnostenského podnikání nevypovídají o reálném využití parteru v určitém časovém intervalu, a lze je použít pouze jako přibližný odhad celkového vývoje v dané lokalitě (např. procentuální podíl uzavřených vs. otevřených provozoven atp.). Oproti tomu je terénní průzkum poměrně přesnější metoda zaznamenávající reálný stav obchodních jednotek v konkrétním místě a čase. Jako potenciální zdroj informací v honbě za dalšími metodami, jimiž by bylo možné získat historická data o lokalizaci provozoven v určitém místě a čase se jeví diplomová práce zaměřená na problematiku Živnostenského podnikání (Kameník, 2008). Pro nedávnou minulost pravděpodobně lze získat informace o lokalizaci provozoven pomocí Google Street View. Pro Kladno i Ostravu jsou k dispozici uliční snímky od roku 2009. Lokální specifika Pro adekvátní analýzu vybraných lokalit bylo zapotřebí seznámit se s nedávnou historií obou měst a kontextem doprovázejícím výstavbu shopping mallu. Z toho důvodu terénní průzkum doprovázela diskuse se zástupci místní samosprávy, v jejichž kompetenci je problematika územního plánování a urbanismu (Ing. arch. Cyril Vltavský, hlavní architekt města Ostravy a Ing. arch. Ondřej Rys, uvolněný předseda komise Rady města Kladna pro rozvoj města). V případě Kladna i Ostravy se jedná o města s industriální historií, která byla po roce 1989 zasažena útlumem hornictví a těžkého průmyslu a musela se přeorientovat na jiná odvětví. Tyto změny zanechaly své stopy i v urbánní struktuře města a ovlivňují jeho podobu dodnes, jak je patrné z popisu v následující kapitole.

31

SGS_BROZURA.indd 31

10.02.2017 20:24:24


Řešené území 1:5000

býv. doly a hutě

nám. Starosty Pavla

Hajn

ova

Dr.

supermarket Lidl

Vrb ens

a

I. O

asaryk

o

T. G. M

kéh

obytné čtvrti

lbr ach ta

nám. Svobody

autobusové nádraží

supermarket Billa

přibližný rozsah asanovaného území

Pe

tra

z Be

ru

če

2 vstupy v přízemí z ulice P. Bezruče a na úrovni 1. np přes lávku

OC CENTRAL vjezd parkování

26.000 m2 obch. ploch 100 obch. jednotek cca 500 zaměstnanců podzemní parkování žádný obchodní parter

32

SGS_BROZURA.indd 32

10.02.2017 20:24:52


2.2 KLADNO Lokální specifika V Kladenské oblasti byla těžba ukončena v roce 2002 a spolu s uzavřením dolů se v Kladně změnily i hlavní pěší cesty vedoucí městem (zánik trasy doly - centrum města - obytné čtvrti). Tímto východo-západním směrem je orientována i hlavní obchodní třída T. G. Masaryka.

Historii Kladna se věnuje např. web kladnominule.cz a historii kladenského hornictví hornictvi.kladnominule.cz.

Centrum Kladna navíc prošlo od 80. let obdobím necitlivých přestaveb, během nichž byla asanována část historického centra a na jejím místě vyrostla nová zástavba (zčásti pěti a vícepodlažní panelové domy, zčásti dvou až třípodlažní bytové domy). Pozůstatkem asanace v centru města je dodnes několik nedostavěných domovních bloků a proluk. Na jedné straně jsou tyto proluky příležitostí pro doplnění nové zástavby, na druhé straně chybějící domy v řadě ulic přerušují uliční parter. Dále Kladno ovlivňuje blízkost hlavního města Prahy, kam velká část obyvatel dojíždí za prací. Pro Kladno to zjednodušeně řečeno znamená, že část jeho obyvatel se do města vrací večer, kdy je většina obchodů již zavřená a proto nakupují buď v hlavním městě nebo ve velkých nákupních centrech na okraji Prahy (např. Metropole Zličín je z Kladna vzdálená pouhých 20 minut jízdy autem) respektive Kladna (Shopping centrum Jih vzdálené z centra města 7 minut jízdy autem apod.). Charakteristika shopping mallu OC Central Kladno bylo otevřeno 20. března 2015. Developerem projektu je společnost Crestyl. Ve dvou nadzemních podlažích je umístěno 100 obchodních jednotek o celkové ploše 26.000 m2. Sortiment obchodů zahrnuje potraviny, módu, obuv, sport, interiérové vybavení, domácí potřeby, elektro, drogerii, šperky, knihy a další. Dále jsou v centru umístěny různé služby (např. banka, směnárna, cestovní agentura, čistírna), pohostinství (rychlé občerstvení, kavárny apod.) a volnočasové aktivity (5D kino, fitness&wellness). V podzemí je k dispozici 680 parkovacích stání Shopping mall je umístěn na ulici Petra Bezruče, která vede z města jižním směrem k dálnici D6 spojující Prahu a Karlovy Vary. Vzhledem k terénnímu zlomu zde ulice Petra Bezruče prakticky tvoří hranici městského centra. Na protější straně ulice se nachází zástavba panelového sídliště oddělená od ulice zeleným pásem svažujícím se k ulici. Dále směrem k autobusovému nádraží pokračuje nízká zástavba jedno až dvoupodlažních domů, s výjimkou křižovatky s ulicí Ivana Olbrachta, kde se již nachází čtyřpodlažní městské činžovní domy. Nejedná se zde tedy o městskou ulici s parterem, ale spíše o kapacitní komunikaci, kde převažuje provoz aut a pohyb pěších je zde kvůli chybějícímu parteru minimální. Z toho důvodu byla pro pěší napojení pravděpodobně využita lávka, kterou pěší vstupují z úrovně sídliště přímo do druhého podlaží shopping mallu. Vjezd do podzemních garáží je napojen na ulici Petra Bezruče, což usnadňuje přijezd a parkování zákazníků. Je také třeba podotknout, že před shopping mallem se nachází v obou směrech zastávky autobusu, což 33

SGS_BROZURA.indd 33

10.02.2017 20:25:04


náměstí Starosty Pavla třída T.G. Masaryka Obch. parter hl. v ústí ulic Hajnova Urbanisticky má parametry nákupní tepny. a T.G. Masaryka Směrem k náměstí Svobody narůstá počet Instituce v severní části obch. jednotek předměstského charakteru Sortiment obchodů adekvátní, (večerky, zastavárny, herny, nonstop bary...). Řada nekultivovaných neudržovaných výkladců. relativně hodně zavřených obch. j. Středně pěších Výskyt prázdných obchodních jednotek nižší Pocitově líné, ale příjemné než jinde, avšak stále pozorovatelný Příležitostné trhy Relativně hodně pěších náměstí Svobody Přítomnost problematických skupin obyvatel Relativně hodně obchodů s oděvy (opilci, bezdomovci) (vliv budovy polikliniky?) Pocitově neutrální - nepříjemné „Zelený dvůr” Relativně hodně restaurací Veřejný dvůr s režimem Málo pěších Hodně pěších Pocitově neutrální Stinné, velmi příjemné Bezpečné

Mentální mapa 1:5000

Park

Dr. Vrbenského a Hajnova Hodně obch. parteru Hodně zavřených obch. jednotek Pocitově neutrální příjemné

supermarket Lidl

Billa

parkoviště

Park Trilobit

ulice kolmé k TGM Hodně obch. parteru Spíše předměstský charakter Středně pěších Pocitově neutrální Sídliště I Hodně obchodního parteru Středně pěších Pocitově neutrální

OC CENTRAL

I. Olbrachta Hodně obch. parteru Velký počet zavřených obchodních jednotek Středně pěších Pocitově příjemné Bezpečné

15 0m

rezidenční ulice Živý obch. parter, větší koncentrace kaváren se zahrádkami, zeleň Hodně pěších Pocitově velmi příjemné, bezpečné

16

0m

Sídliště II Velmi málo - žádný obch. parter Málo pěších Chybí jasně definovaná spojnice centrum - nákupní centrum Pocitově neutrální

34

SGS_BROZURA.indd 34

10.02.2017 20:25:29


umožňuje zákazníkům využít k cestě za nákupem městskou hromadnou dopravu. Z centra města je shopping mall vzdálen přibližně 600m (7minut chůze). K umístění shopping mallu je třeba poznamenat, že na jeho místě stály dříve budovy kladenského učitelského ústavu z roku 1906, z nichž bylo zachováno pouze torzo ve fasádě shopping mallu. Tento způsob „integrace“ historické zástavby je v daném kontextu nevhodný, zvlášť s ohledem na historické události spjaté s touto budovou. V kontextu Kladna, jehož historická zástavba již částěčně zmizela během asanace, se výstavba shopping mallu bohužel stala dalším případem necitlivého zásahu a promarněné příležitosti zachovat budovu s důležitým historickým kontextem.

Na fasádě bývalého učitelského ústavu, která je dnes z větší části zaslepena a tvoří část východní fasády shopping mallu, je umístěna deska upomínající na transporty židovských obyvatel Kladna z tohoto místa do pevnosti Terezín.

Z architektonického hlediska se zde jedná o utilitární stavbu (účelem je vytvoření vnitřního prostředí lemovaného obchodními jednotkami, vnější fasády stavby nejsou pro účel podstatné). U vstupu do shopping mallu sice najdeme prosklené výlohy, jinak je ale fasáda uzavřená, bez oken. Objem stavby je dělen na menší části pouze opticky pomocí barevného řešení fasády, z pohledu příchozího však stavba svou velikostí zůstává mimo měřítko okolí (zejména ve vztahu k východně situované zástavbě rodinných domů) a svou rozlohou (cca 150x160m) výrazně překonává velikost městského bloku. Jedná se tedy o stavbu nevybočující z běžného standardu výstavby shopping mallů v ČR. Charakteristika tradičních obchodních lokalit Souvislý obchodní parter je v centru Kladna situován především podél třídy T. G. Masaryka (hlavní nákupní ulice města), která propojuje náměstí Starosty Pavla (hlavní náměstí s radnicí, zámkem a kostelem) s náměstím Svobody (sídla institucí, poliklinika, Dělnický dům). Dále souvislý parter vybíhá z náměstí do ulice Dr. Vrbenského (spojnice náměstí a autobusového nádraží), Hajnova (směřuje k býv. dolům) a I. Olbrachta (vede k Městskému divadlu a Dvořákovým sadům). Na hlavním náměstí se parter vyskytuje pouze v jeho jižní části (před kostelem), která je tak výrazně živější než část severní. Zajímavým prostorem je i poloveřejný „Zelený dvůr”, přístupný z hlavního náměstí, do kterého se obrací několik obchodních jednotek a zahrádek blízkých kaváren. Z hlavní nákupní třídy parter vybíhá i do postranních ulic, které však vzápětí přechází v rezidenční ulice bez parteru. Je však třeba poznamenat, že i v těchto ulicích se nachází restaurace nebo kavárny se zahrádkami využívající klidné atmosféry bočních ulic. Pěší spojení shopping mallu s tradičními obchodními lokalitami Jak je ze situace patrné, mezi OC Central a tradičními obchodními lokalitami v Kladně se nachází rezidenční ulice, park a sídliště. Mezi náměstím a shopping mallem leží sice ulice I. Olbrachta, ale v jižní části jí chybí parter na západní straně (kde je zástavba panelových domů na terénním valu prakticky bez možnosti vytvoření uličního parteru) a dále pak navazuje na rušnou ulici P. Bezruče, kde parter chybí zcela. 35

SGS_BROZURA.indd 35

10.02.2017 20:25:42


Mapa obchodních jednotek 1:5000

Kategorie provozoven 1. obchod

2. pohostinství

3. služby

101 potraviny / specializované potraviny

111 knihy / hudebniny / prodej cd

201 jídelna / bufet / rychlé občerstvení

301 banky / pojišťovny / pošta / klientská centra

102 smíšené zboží

112 hodinářství / zlatnictví / optika

202 kavárna / cukrárna / bistro

302 cestovní kancelář / průvodcovské služby

103 dárky

113 umění / starožitnosti

203 restaurace

303 realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí

104 trafika / tabák / loterie

114 sklenářství / rámování, paspartování

204 hospoda / pivnice / vinárna

304 polygrafie / knihařské a kopírovací práce

105 oděvy / sportovní potřeby

115 květiny / zahradnické potřeby

205 bar / herna / casino

305 holičství / kadeřnictví / kosmetické služby

106 obuv / kožené zboží

116 zverimex, prodej krmiv

206 hotel / motel / hostel

306 čistírna / prádelna

107 bytový textil / látky

117 lékárna / zdravotnické potřeby

307 opravy (aut, obuvi, hud. nástrojů apod.)

108 vybavení domácnosti / potřeby pro kutily

118 drogerie / parfumerie / barvy-laky

308 pronájem a půjčování věcí movitých

109 elektro / komunikace / fotografické potřeby

119 zastavárna

309 autoškola

110 papírnictví / psací potřeby

310 pohřební služba

36

SGS_BROZURA.indd 36

10.02.2017 20:26:15


stí

Terénní průzkum Terénní průzkum v Kladně probíhal v sobotu 14. května 2016 mezi 10. a 18. hodinou. Průzkum tak probíhal mimo otvírací dobu větší části obchodních jednotek v centru města, víkendová otvírací doba zde byla spíše výjimkou. Prokazatelně uzavřené obchodní jednotky často měly na výlohách upozornění, že jsou zavřené nebo byly tyto obchodní prostory nabízeny k pronájmu, což vypovídá o jejich relativně nedávném uzavření. Jak ukazuje graf, uzavřených obchodních jednotek v kladenských tradičních obchodních lokalitách je poměrně hodně, bezmála pětina z celkového počtu zmapovaných. Při bližším pohledu je vidět, že prázdné obchodní jednotky se koncentrují v určitých lokalitách (např. jižní konec ulice I. Olbrachta, ulice Hajnova, ulice Dr. Vrbenského) a poměrně hodně jich je i na náměstí starosty Pavla. Vyšší počet prázdných obchodních jednotek působí negativně i na jednotky otevřené - uzavření jedné obchodní jednotky může generovat uzavření jednotky vedlejší atd. a dochází k efektu „sněhové koule”.

19% prázdné

49%

18%

obchody

služby

14%

pohostinství

Uzavřené obchodní jednotky na třídě T. G. Masaryka jsou spíše výjimkou, ale zaměření některých z nich odpovídá spíše předměstí než hlavní pěší zóně města (večerky, zastavárny, herny, non-stop bary atp.). Zajímavým zjištěním z Kladna je překvapivě živý parter v bočních ulicích (kolmých na třídu T. G. Masaryka), s vysokou koncentrací např. kaváren s předzahrádkami, které se běžně vyskytují spíše na náměstí nebo pěší zóně. Zhodnocení terénního výzkumu v centru Kladna Z hlediska možnosti propojení shopping mallu s pěšími tahy resp. tradičními obchodními lokalitami se jeho poloha jeví jako nevhodná. Přestože je shopping mall od centra města vzdálen cca 600m, nelze od současné konfigurace očekávat pozitivní přínos pro tradiční obchodní lokality ve smyslu podpoření stávající, respektive vytvoření nové nákupní třídy mezi centrem města a shopping mallem, jak uvádí Heinritz et al. (2003, s. 40). To proto, že shopping mall v první řadě není napojen na veřejný prostor s parterem nebo významnější obchodní ulici a nemá tedy v tomto smyslu městotvorný charakter. Obecně se dá říci, že z pohledu sortimentu a prezentace zboží řada obchodních jednotek v centru Kladna neodpovídá současným požadavkům zákazníků a je v tomto směru v konkurenční nevýhodě vůči obchodním jednotkám v nedalekém shopping mallu. Je třeba zmínit i fakt, že na ulici T. G. Masaryka či Dr. Vrbenského je řada objektů po obou stranách ulice ve vlastnictví stejné právnické osoby, která tím pádem má určitý monopol na utváření podoby obchodního parteru v daném místě.

37

SGS_BROZURA.indd 37

10.02.2017 20:26:32


Graf 01: Kladno přehled obchodních jednotek Kladno - počty- provozoven 1. obchod

20 6

102 smíšené zboží

2

103 dárky

1

104 trafika / tabák / loterie

31

106 obuv / kožené zboží

6

107 bytový textil / látky 109 elektro / komunikace / fotografické potřeby

3

110 papírnictví / psací potřeby

3

111 knihy / hudebniny / prodej cd apod. 113 umění / starožitnosti

0

114 sklenářství / rámování a paspartování

3

115 květiny / zahradnické potřeby

0

116 zverimex, prodej krmiv

1

117 lékárna / zdravotnické potřeby

8

118 drogerie / parfumerie / barvy-laky

3

119 zastavárna

4

201 jídelna / bufet / rychlé občerstvení

8

202 kavárna / cukrárna / bistro 204 hospoda / pivnice / vinárna

7

205 bar / herna / casino

1

206 hotel / motel / hostel

30

20

301 banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra

5

302 cestovní kancelář / průvodcovské služby

4

303 realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí

4

304 polygrafie / knihařské a kopírovací práce

9

305 holičství / kadeřnictví / kosmetické služby

0

306 čistírna / prádelna

1

307 opravy (instalací, obuvi, hud. nástrojů, aut apod.)

0

308 pronájem a půjčování věcí movitých

0

309 autoškola

0

310 pohřební služba

45 40

203 restaurace

2

20

50

112 hodinářství / zlatnictví / optika

2

10

60

108 domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily

3

10

3. služby

105 oděvy / sportovní potřeby

4 11

2. pohostinství

101 potraviny / specializované potraviny

PRÁZDNÉ

10

38

SGS_BROZURA.indd 38

10.02.2017 20:26:32


SGS_BROZURA.indd 39

10.02.2017 20:26:32


Tab. 01: Kladno, detailní přehled obchodních jednotek ulice

Dr. Vrbenského

č.p.

č.parc.

vlastník dle katastru nemovitostí ČÚZK

počet provozoven dle RŽP

datum uzavření poslední provozovny dle RŽP

provozovna uzavřená dle RŽP po 20.3.2015 (po otevření Central Kladno)

18 20 22

5660 5134 5135

Orna Corporation Orna Corporation FO

3 -

10.6.2014 31.3.2016

ano

3345

5137

FO

7

-

-

24 1252 31 32 bez č.p. 33

5138 5139 5637 5638/1 5639/1 5641

Orna Corporation FO FO FO FO FO

2 2 2 3

31.12.2015 -

ano -

34

5644

FO

1

-

-

35 36

5647 5648

3 -

16.12.2015

ano

1 4

-

-

5

-

-

2

-

-

17 39 42

Pekařská

PO FO

1464

4929

PO

2

-

-

13

4966/2

FO

2

-

-

5

4968/1

FO

7

-

-

bez č.p. 331

4968/2 4963/3 4971/3 4969/1

4 6 9

4966/1 4970 4980

10 14 15

Václava Rabase Leoše Janáčka

FO FO FO Statutární město Kladno FO

4

-

-

Instinkt reality Vestavěné spotřebiče FAGOR (sporáky, digestoře, drobné elektro, nádobí) Bar Moo Music Bar Fitness, trénink, jóga Adam finance – pojištění, hypotéky Okna Macek (okna, dveře, vrata)

Tv shop products Šicí stroje (prodej a servis), látky, vlna, galanterie, náhr. díly k šicím strojům, střihy burda Jitka Hajová – kosmetické studio Zdravá výživa – zrušeno Výtvarné potřeby – zrušeno

102 107 305 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

Kavárna se zahrádkou

202

Kadeřnictví MON AMIE, péče o ruce Zanzibar (zahrádka do dvora)

305 205

-

-

Kavárna bez konce (č.p. 4 ze dvora)

ano -

Restaurace na náměstí - k prodeji

4981/1

FO

1

-

-

5663

PO

2

-

-

5666/1

FO

2

-

-

5667

FO

-

16.9.2004

ne

FO

1

-

-

1147 41

5654 5655

PO ČR

1 -

-

-

210

5657/1

PO

1

-

-

180

5671

Orna Corporation

1

-

-

179

5672

FO

3

-

-

178

5673

1

-

-

175

5720

FO FO

-

15.12.2010

ne

174

5722

FO

3

-

-

360

5710

FO

3

-

-

60

4982

FO

4

-

-

61

4983/1

FO

2

-

-

62

4985

FO

-

07.09.2005

ne

63

4986

FO

2

-

-

697

4987

FO

-

19.04.2016

ano

735 90

4988 5070

PO

3 3

-

-

70

5072/1

FO

1

-

-

84

5073/1

FO

13

-

-

83

5074

FO

3

-

-

5086

FO

80

5087

FO + PO FO

1

-

-

81

5088

FO

-

-

08.12.2014

03.04.2014

ne

ne

82

5089

FO

2

-

-

2640

5093

Orna Corporation

4

-

-

2591

5095

FO

5

-

-

2614 2615 2618

5097 5100 5102/1

FO

1

-

-

FO FO

1 2

-

-

2627

5103

FO

1

-

-

77

6441/1

FO

2

-

-

78

6442/1

FO

6

-

-

850

6440/33

FO + PO

-

07.04.2014

ne

3401

6440/45

PO

-

31.07.2016

ano

237

6440/103

FO

2

-

-

Mlýnská

2809

5104

FO

4

-

-

Poštovní náměstí

190

5091

FO

5

-

-

7

4972

FO

4

-

-

253

4998

FO

5

-

-

108

4973/1

FO

3

-

-

107

4974

Orna Corporation

2

-

-

106

4975/1

Orna Corporation

2

-

-

772

5069

Orna Corporation

2

-

-

91 92 765 105

5068 5067 5053 4977

FO

2 2 5 1

-

-

104 93

4979 5052

PO FO FO FO FO

1 2

-

-

535

5043

FO

2

-

-

537

5041

FO

1

-

-

102

4919

FO

-

11.07.2012

ne

587

4918

FO

3

-

-

101

4917

FO

1

-

-

538

5026

FO

4

-

-

100

4916

PO

3

-

-

99

4915

FO

7

-

-

586

4914

4

-

-

1

-

-

3

-

-

569

5004

FO FO

98

4913

FO

holičství, kadeřnictví, kosmetické služby polygrafie, knihařské a kopírovací práce banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily bar, herna, casino nespadá do žádné kategorie, leda 301?

301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 303 realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí

31.8.2015 -

5653

oděvy, sportovní potřeby květiny, zahradnické potřeby

RWE – zákaznické centrum k pronájmu k pronájmu Správa byt. Fondu v průchodu k divadlu vlevo

1

16

303 108 205 301? 301 108

popis

Coop potraviny U Černého rytíře – restaurace Onyx Reality (půjčky, úvěry, hypotéky) prázdné

2

40

kategorie PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 115 305 304 301

banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily 305 holičství, kadeřnictví, kosmetické služby PRÁZDNÉ oděvy, sportovní potřeby PRÁZDNÉ 105 oděvy, sportovní potřeby 105 oděvy, sportovní potřeby 101 potraviny, specializované potraviny 203 restaurace 303 realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí PRÁZDNÉ

kadeřnictví Boutique uno - zavřeno prázdné dětské oděvy Svatební salon

FO

79 Ivana Olbrachta

PO

5678

bez č.p.

Hajnova

5669

4960

53

náměstí Starosty Pavla

5659 5652

PO FO Orna Corporation Orna Corporation

provozovna k pronájmu prázdné Módní doplňky - zavřeno Květinka - květinářství Marsse - kadeřnictví, pedikúra Planografie, velkoformátový tisk Slevomat

smíšené zboží bytový textil, látky holičství, kadeřnictví, kosmetické služby potraviny, specializované potraviny - zavřeno papírnictví, psací potřeby - zavřeno kavárna, cukrárna, bistro holičství, kadeřnictví, kosmetické služby bar, herna, casino

Záclony, závěsy, ložní prádlo Cestovní agentura Grunt (farmářské potraviny) Komerční banka reklamní agentura,velkoformátový tisk

202 kavárna, cukrárna, bistro PRÁZDNÉ restaurace - zavřeno 107 bytový textil, látky 302 cestovní kancelář, průvodcovské služby 101 potraviny, specializované potraviny 301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům 304 polygrafie, knihařské a kopírovací práce

Pekařství Bazar Herna, sportbar - probíhá rekonstrukce probíhá rekonstrukce Kadeřnický salon

101 113 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 305

prázdné Bufet severka Kavárna Kolumbie Second hand Tetovací studio Bar Tečka provozovna přemístěna (objekt na prodej) Bar základna – zrušeno Galerie Radost Protect sport (prodejna) Okna, dveře drogerie TETA Wüstenrot Chlazená drůbež (na nároží) k pronájmu k pronájmu Spodní prádlo - zavřeno oblečení pro sport a volný čas - zavřeno Ocelové šperky Finanční centrum - zavřeno Vosa outlet - zavřeno Oděvy Vintex (obuv, kabelky, záclony, závěsy, smíšené zboží) Grand Optical (optika) Restaurace (obědy, večeře) točená zmrzlina Bioshop (biopotraviny, pečivo, kavárna, dětský koutek) Netuctové dámské oděvy

potraviny, specializované potraviny umění, starožitnosti bar, herna, casino

holičství, kadeřnictví, kosmetické služby PRÁZDNÉ 201 jídelna, bufet, rychlé občerstvení 202 kavárna / cukrárna / bistro 105 oděvy, sportovní potřeby 305 holičství, kadeřnictví, kosmetické služby 204 hospoda, pivnice, vinárna PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ bar, herna, casino - zavřeno 113 umění, starožitnosti 105 108 118 301

oděvy, sportovní potřeby domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily

112 203 202 101 105

hodinářství, zlatnictví, optika restaurace kavárna, cukrárna, bistro

drogerie, parfumerie, barvy-laky banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům potraviny, specializované potraviny 101 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ oděvy, sportovní potřeby - zavřeno PRÁZDNÉ oděvy, sportovní potřeby - zavřeno 112 hodinářství, zlatnictví, optika PRÁZDNÉ banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ oděvy, sportovní potřeby 105 oděvy, sportovní potřeby

potraviny, specializované potraviny oděvy, sportovní potřeby potraviny, specializované potraviny papírnictví. psací potřeby

Obchod s včelími produkty Papírnictví a hračky Café KUBR – cukrárna Módní textil z dovozu - k pronájmu

101 110 202 PRÁZDNÉ

obchod s oděvy á la Vietnamec (v provozu) Fashion + style (italská móda) – zavřeno Punčochové zboží (ponožky, punčochy, podkolenky) Drůbež - k pronájmu k pronájmu

105 PRÁZDNÉ 105 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

Plnění kazet do tiskáren a faxů ČMSS spořitelna (poradenské místo) ferratum.cz - k pronájmu Rekonstrukce - zavřeno

304 polygrafie, knihařské a kopírovací práce 301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

Koupelny, nábytek, baterie, keramika – RAVAK Pizza do ruky i do krabice k pronájmu k pronájmu

108 domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily 201 jídelna, bufet, rychlé občerstvení PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

Vicky Shop (second hand) minimarket (nápoje, potraviny) Směnárna - k pronájmu dámská móda - zrušeno

105 101 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

Potraviny - rozvoz zboží až do domu - zavřeno Galanterie, rolety a žaluzie, zakázkové vyšívání na počkání Sklo, čaj káva, zmrzlina, kosmetika, potraviny, doplňky stravy Second hand Kadeřnictví

PRÁZDNÉ 107 102 105 305

antikvariát fotoatelier Bazar, zastavárna Kadeřnictví Sussi Ecomamma (boutique) Kanzelsberger knihkupectví Hamay cosmetics - zavřeno Hračky, cd/dvd dárkové zboží centrum levného nákupu (potraviny + drogerie se slevou) Košile, kravaty Tonery do tiskáren Subasta (realitní a družstevní společnost) k pronájmu Los Surenos (restaurace) hodinářství - k pronájmu Vodafone k pronájmu Janout parfumerie

111 109 119 305 105 111 PRÁZDNÉ 103 102 105

110 101 101 105 101

Drogerie,papírnictví Tapety Visus optika Chic Boutique – oblečení ČSOB

118 108 112 105 301

Kola shop zlatnictví - zavřeno Rossmann drogerie obchod (oděvy + kabelky)

105 PRÁZDNÉ 118 105

Zastavárna prázdné Bar nonstop Oblečení, hračky Natur House (zdravá výživa a poradna) klenotnictví

potraviny, specializované potraviny

oděvy, sportovní potřeby potraviny, specializované potraviny banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům - zavřeno oděvy, sportovní potřeby - zavřeno potraviny, specializované potraviny - zavřeno bytový textil, látky smíšené zboží oděvy, sportovní potřeby holičství, kadeřnictví, kosmetické služby knihy, hudebniny, prodej cd apod. elektro, komunikace, fotografické potřeby zastavárna holičství, kadeřnictví, kosmetické služby oděvy, sportovní potřeby knihy, hudebniny, prodej cd apod. drogerie, parfumerie, barvy-laky - zavřeno dárky

smíšené zboží oděvy, sportovní potřeby 304 polygrafie, knihařské a kopírovací práce 303 realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí PRÁZDNÉ 203 restaurace PRÁZDNÉ hodinářství, zlatnictví, optika - zavřeno 301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ 118 drogerie, parfumerie, barvy-laky

IDEA CREATIVE – Obchod pro tvořivé, výtvarné potřeby Výběr vín, dárky, potraviny Zdravá výživa Jihočeská textilní písek - Svatební a textilní salon Řeznictví, uzenářství

k pronájmu Kola Jiří Holubovský Manikúra, Pedikúra Obch. Centrum (textil, obuv, byt. textil, hračky, drogerie, dom. potřeby)

kavárna, cukrárna, bistro oděvy, sportovní potřeby - zavřeno oděvy, sportovní potřeby oděvy, sportovní potřeby - zavřeno oděvy, sportovní potřeby

papírnictví. psací potřeby potraviny, specializované potraviny potraviny, specializované potraviny oděvy, sportovní potřeby potraviny, specializované potraviny drogerie, parfumerie, barvy-laky domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily hodinářství, zlatnictví, optika oděvy, sportovní potřeby banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům oděvy, sportovní potřeby hodinářství, zlatnictví, optika - zavřeno

drogerie, parfumerie, barvy-laky oděvy, sportovní potřeby PRÁZDNÉ 105 oděvy, sportovní potřeby 305 holičství, kadeřnictví, kosmetické služby 102 smíšené zboží 119 zastavárna PRÁZDNÉ 205 bar, herna, casino 105 oděvy, sportovní potřeby 101 potraviny, specializované potraviny 112

hodinářství, zlatnictví, optika

40

SGS_BROZURA.indd 40

10.02.2017 20:26:33


ulice

T. G. Masaryka

Dr. Vrbenského

náměstí Starosty Pavla

vlastník dle katastru nemovitostí ČÚZK FO Orna Corporation FO Orna Corporation

počet provozoven dle RŽP 1-

datum uzavření poslední provozovny dle RŽP

provozovna uzavřená dle RŽP po 20.3.2015 (po provozovna otevření Central Kladno) -Porazil – Káva čaj k pronájmu Porcelán prázdné Pekařství, lahůdky ano Módní doplňky - zavřeno Květinka pekařství - květinářství Marsse Žabka - kadeřnictví, pedikúra Planografie, velkoformátový tisk Oblečení (second hand) Slevomat Železářství, Kuchyňka (nádobí, formy, mísy) -

č.p.

č.parc.

97 18 20 1272 22 1211

4912 5660 5134 4898 5135 3761

3345 596

5137 3766

24 774 1252 395 31 32 268 bez č.p. 33

5138 3767 5139 4877 5637 5638/1 3768/1 5639/1 5641

345 34 290 35 291 36

3769 5644 3770 5647 3782 5648

17 550 39

5659 4862 5652

FO FO Orna Corporation FO FO Orna Corporation FO Orna Corporation PO FO Orna Corporation Orna Orna Corporation Corporation

42 2725

5669

PO

4861/1 5678

FO PO

5 -

-

-

53 292

4960 3783

FO

2 5

-

-

1464 293

4929 3784

PO PO

2 3

-

-

13 726 727

4966/2 4830 4831

FO Orna Corporation FO

2 2 7

--

--

295

3785

FO

3

-

-

5 299

4968/1 3786

FO

7-

--

--

3787

FO

8

-

-

297 bez č.p. 728 bez č.p. 331 1391 4 2104 6 9 2320

4968/2 4963/3 4832/1 4971/3 4969/1 138 4966/1 3793 4970 4980 137

FO FO FO PO Orna Corporation PO FO

FO FO FO FO Tělocvičná jednota Statutární město Sokol Kladno Kladno FO FO Tělocvičná FO jednota Sokol Kladno

3 1 2

10.6.2014 31.3.2016 -

7 2

-

2 7 2 2 6 3

31.12.2015 -

4 1 3 3 -

-16.12.2015

-ano

1 1 4

-

-

3 4

--

ano -

--

2 2

--

--

11 2

31.8.2015 -

ano -

bez10 č.p.

4981/1 3795/1

FO

1-

-

-

14 1463 15

5663 121 5666/1

PO FO FO

2 4 2

-

-

16 1501

5667 120/1

FO FO

1-

16.9.2004 -

ne -

40 1570 1147 41 590 500 210

5653 119/1 5654 5655 5051 5044 5657/1

1 2 1 33 1

-

-

499 180

5040 5671

179 589 539 178 656 175 570 174 577

5672 5027 5005 5673 5003 5720 4899 5722 4900

FO FO PO ČR Orna Corporation Orna Corporation PO Orna Corporation +Orna Římskokatolická Corporation farnost Kladno FO PO

Pekařská Havířská

360 96

Komenského

Instinkt Second reality hand Vestavěné spotřebiče FAGOR (sporáky, digestoře, drobné elektro, nádobí) Fornetti Bar BlueMoo styleMusic travelBar agency Fitness, trénink, jóga Bingo klub (herna) Adam finance – pojištění, hypotéky Teta drogerie OknazaMacek vrata) Vše 10, 20(okna, nikdy dveře, víc

kategorie

303 105 108 101 205 302 301? 205 301 118 108 102

kadeřnictví „KORZO" oděvy Boutique uno -+zavřeno Merkur – herna Bar prázdné Zlatnictví Jitka Formánková dětské oděvy Počítače Mobily Svatební salon Lucky Planet

305 105 PRÁZDNÉ 205 PRÁZDNÉ 112 105 109

RWE – zákaznické Hračky, suvenýry centrum k pronájmu Bižuterie, sklo, keramika k pronájmu Adidas Správa byt. Fondu v průchodu k divadlu vlevo Zlatnictví Lenka

301 103 PRÁZDNÉ 108 PRÁZDNÉ 105 303 112

Coop potraviny Tescoma (domácí potřeby) U Černého rytíře – restaurace Cestovní kancelář Onyx Reality (půjčky, úvěry, hypotéky) Šperky prázdné Bílé zboží (utěrky, ubrusy, záclony)

105 205 101 108 203 302 303 112 PRÁZDNÉ 107

Tv shop products Nábytek (zakázková výroba, vestavěné skříně, linky) Šicí stroje (prodej a servis), látky, vlna, galanterie, náhr. díly k šicím strojům, střihy burda CK Fischer Jitka – kosmetické studio Textil Hajová (obuv, kabelky) Zdravá výživa – zrušeno Drogerie, parfumerie Výtvarné potřeby – zrušeno Klíče, zámky, trezory (servis, centrum)

102 108 107 302 305 106 PRÁZDNÉ 118 PRÁZDNÉ 307

Papírnictví Kavárna se zahrádkou Bubble tea cocktail bar Kadeřnictví k pronájmu MON AMIE, péče o ruce Zanzibar (zahrádka do dvora) Tabák, noviny Kavárna bez konce (č.p. 4 ze dvora) Levňas (kuchyň, koupelna, elektro) Květiny + suvenýry Restaurace na náměstí - k prodeji Ego Café Záclony, závěsy, ložní prádlo Vinotéka Cestovní agentura stánky (lahůdky, chlebíčky, Grunt (farmářské potraviny)saláty, kebab, pizza, točená zmrzlina) Bijou Butterfly (bižuterie, oděvy) Komerční banka Mobiland agentura,velkoformátový (mobilní telefony – výkup,tisk prodej, protiúčet) reklamní Dětská zdravotní obuv Pekařství T-Mobile Bazar

110 202 202 305 PRÁZDNÉ 205 104 202 108 115 PRÁZDNÉ 202 107 204 302 201 101 105 301 109 304 106 101 301 113

Herna, sportbar - probíhá rekonstrukce Česká pojišťovna probíhá Lékárna rekonstrukce Centrum Kadeřnický salon 412 Čtyřistadvanáct (oděvy)

PRÁZDNÉ 301 PRÁZDNÉ 117 305 105

2 1

--

--

prázdné Gurmet restaurant Staré Kladno Bufet severka Cukrárna Kavárna Kolumbie Knihkupectví Second hand

FO FO PO FO FO FO

3 2 1 1 7 2 3

--15.12.2010 --

--ne --

Tetovací studio Turecká restaurace Bar Tečka Květiny provozovna přemístěna (objekt na prodej) Reiffeisen bank Bar základna – zrušeno Galerie Radost Rodinka – textil

305 203 204 115 PRÁZDNÉ 301 PRÁZDNÉ

5710 4911

FO

3

-

-

60 579

4982 4897

FO Orna Corporation

4 1

-

-

Poděbradova

459 61

4876 4983/1

FO FO

3 2

-

-

O. Peška

708 62 725

4860/1 4985 4829

1-

01.01.2016 07.09.2005 -

ano ne -

1001 63 346 697 378

4833 4986 3788 4987 3792

FO FO Orna Corporation FO FO FO Orna Corporation

4 2 3 2-

-19.04.2016 -

-ano -

735 1471 90

4988 122 5070

FO FO PO

3 10 3

-

-

70 1466

5072/1 132

FO

1

-

-

1518 84 1531 83

118/1 5073/1 116/1 5074

FO FO

---

---

301 118 101 301 107 101 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 105 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 101 PRÁZDNÉ 112 112 101 PRÁZDNÉ 203 PRÁZDNÉ 106 105 302 112 303 203 303 202

FO FO

13 5 3

Uni Credit Bank drogerie TETA Levné potraviny Wüstenrot Švadlenka Chlazená drůbež (na nároží) k pronájmu k pronájmu Prádlo Petra k pronájmu k pronájmu Spodní prádlo - zavřeno Ovoce zelenina u Jindřišky oblečení pro sport a volný čas - zavřeno Ocelové šperky, hodinářství Ocelové šperky Řeznictví, uzenářství, jídelna Finanční centrum - zavřeno Českáoutlet restaurace Vosa - zavřeno Obuv Tamaris, ARA) záclony, závěsy, smíšené zboží) Oděvy(Rieker, Vintex (obuv, kabelky, Cestovní agentura Stella Grand Optical (optika) Century 21 reality (prodej a pronájem; dražba, výkup a financování nemovitostí) Restaurace (obědy, večeře) Re-MAX (nemovitosti) točená zmrzlina

Váňova Hajnova Gorkého Žižkova Osvobozených politických vězňů

Tyršova Průchodní

Kleinerova

79 Ivana Olbrachta náměstí Svobody

Vašatova Saskova

80 1460

5087 115

FO + PO FO ČSSD

1 8

--

--

81

5088

5086

FO

-

-

08.12.2014

03.04.2014

ne

ne

2117 82

74 5089

FO FO

1 2

-

-

2640 1626

5093 71

Orna Corporation FO

4 4

--

--

2591 2003

5095 3343/1

FO PO

5 1

-

-

1458 2614 1459 2615 1455 2618 1499 2627 1695

111 5097 109 5100 91 5102/1 90 5103 75

FO FO FO FO FO FO PO FO

3 1 2 1 1 2 1 1 6

---

---

77

6441/1

FO

2

-

-

Jana Palacha

1636 78

70 6442/1

FO FO

6 6

--

--

Václava Rabase

850

6440/33

FO + PO

-

07.04.2014

ne

3401

6440/45

PO

-

31.07.2016

ano

237

6440/103

FO

2

-

-

Mlýnská

2809

5104

FO

4

-

-

Poštovní náměstí

190

5091

FO

5

-

-

7

4972

FO

4

-

-

Leoše Janáčka

Protect sport (prodejna) Zlatnictví, výkup zlata Okna, dveře

Česká pošta Bioshop (biopotraviny, pečivo, kavárna, dětský koutek) Řeznictví, uzenářství, bufet Netuctové dámské oděvy k pronájmu Obchod s včelími produkty Drogerie a hračky Papírnictví Café KUBR –– klientské cukrárna centrum Pro stavigo Módní z dovozu pronájmu Loreta textil – pizzerie, café,- kbar

obchod s oděvy á la Vietnamec (v provozu) Švejk restaurant Fashion + style (italská móda) – zavřeno V&O oděvy Punčochové zboží (ponožky, Anglické móda (second hand)punčochy, podkolenky) Drůbež (realitní - k pronájmu Evropa kancelář Kladno) k pronájmu Dundee Jam (music club) Plnění kazet do tiskáren a faxů Galanterie (látky, vlna; šící stroje – prodej, servis) ČMSS spořitelna (poradenské místo) Česká spořitelna ferratum.cz - k pronájmu Prodej levného- a komisního zboží (oděvy, porcelán,…) Rekonstrukce zavřeno Le Quang – Viet bar restaurant Koupelny, nábytek, baterie, keramika – RAVAK Zastavárna Pizza do ruky i do krabice Hotel k pronájmu Textil obuv za nízké ceny k pronájmu Zlatnictví Martina Vicky Shop (second hand) Gyros u Alibaby minimarket (nápoje, potraviny) Kožešnictví- U Josefa Směnárna k pronájmu

dámská móda - zrušeno Namastaey – indická restaurace Finhouse (Generali) Potraviny - rozvoz zboží až do domu - zavřeno

4998

FO

5

-

-

108

4973/1

FO

3

-

-

107

4974

Orna Corporation

2

-

-

106

4975/1

Orna Corporation

2

-

-

772

5069

Orna Corporation

2

-

-

91 92 765 105

5068 5067 5053 4977

FO

2 2 5 1

-

-

104 93

4979 5052

PO FO FO FO FO

1 2

-

-

535

5043

FO

2

-

-

537

5041

FO

1

-

-

102

4919

FO

-

11.07.2012

ne

587

4918

FO

3

-

-

101

4917

FO

1

-

-

538

5026

FO

4

-

-

100

4916

PO

3

-

-

99

4915

FO

7

-

-

586

4914

4

-

-

1

-

-

3

-

-

569

5004

FO FO

98

4913

FO

PRÁZDNÉ 203 201 202 202 111 105

113 105 105 112 108

301 101 101 105 PRÁZDNÉ 101 118 110

realitní kancelář, potřeby správa a údržba nemovitostí oděvy, sportovní domácí potřeby, vybavenípotraviny domácnosti, potřeby pro kutily potraviny, specializované bar, herna, casino průvodcovské služby cestovní kancelář, nespadá do žádné bar, herna, casino kategorie, leda 301?

banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům drogerie, parfumerie, barvy-laky domácí smíšenépotřeby, zboží vybavení domácnosti, potřeby pro kutily holičství, kadeřnictví, kosmetické služby oděvy, sportovní potřeby oděvy, sportovní bar, herna, casino potřeby hodinářství, zlatnictví, optika oděvy, potřeby elektro,sportovní komunikace, fotografické potřeby oděvy, sportovní bar, herna, casinopotřeby potraviny, specializované domácí potřeby, vybavenípotraviny domácnosti, potřeby pro kutily restaurace cestovní kancelář, průvodcovské služby realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí hodinářství, zlatnictví, optika bytový textil, látky banky, dárky pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily oděvy, sportovní potřeby realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí hodinářství, zlatnictví, optika smíšené zboží vybavení domácnosti, potřeby pro kutily domácí potřeby, bytový textil, látky průvodcovské služby cestovní kancelář, holičství, kadeřnictví, obuv, kožené zboží kosmetické služby potraviny, specializované potraviny - zavřeno drogerie, parfumerie, barvy-laky papírnictví, psací potřeby - zavřeno opravy papírnictví. psací potřeby kavárna, cukrárna, bistro kavárna / cukrárna / bistro holičství, kadeřnictví, kosmetické služby bar, herna, casino trafika. tabák, loterie domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily kavárna, cukrárna, bistro květiny, zahradnické restaurace - zavřenopotřeby kavárna, cukrárna, bytový textil, látky bistro hospoda, pivnice, vinárna cestovní kancelář, průvodcovské služby jídelna, bufet, rychlé občerstvení potraviny, specializované potraviny

oděvy, pojišťovny, sportovní potřeby banky, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům elektro, komunikace, polygrafie, knihařské fotografické a kopírovacípotřeby práce obuv, kožené zboží potraviny, specializované potraviny banky, pojišťovny, umění, starožitnostipoštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům banky, pojišťovny, bar, herna, casino poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům lékárna, zdravotnické potřeby holičství, kadeřnictví, kosmetické služby oděvy, sportovní potřeby restaurace jídelna, rychlébistro občerstvení kavárna,bufet, cukrárna, kavárna / cukrárna / bistro oděvy, sportovní potřeby knihy, hudebniny, prodej cd apod. služby holičství, kadeřnictví, kosmetické restaurace hospoda, pivnice, vinárna květiny, zahradnické potřeby banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům bar, herna, casino - zavřeno umění, starožitnosti oděvy, sportovní sportovní potřeby potřeby oděvy, hodinářství, zlatnictví, optika domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům drogerie, parfumerie, barvy-laky potraviny, specializované potraviny banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům bytový textil, látky potraviny, specializované potraviny oděvy, sportovní potřeby oděvy, sportovní potřeby - zavřeno potraviny, specializované potraviny oděvy, sportovní potřeby - zavřeno hodinářství, hodinářství, zlatnictví, zlatnictví, optika optika potraviny, specializované potraviny banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům restaurace oděvy, sportovní potřeby obuv, kožené zboží oděvy, sportovní potřeby cestovní kancelář, průvodcovské služby hodinářství, zlatnictví, optika realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí restaurace realitní kancelář, správa kavárna, cukrárna, bistroa údržba nemovitostí banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům potraviny, specializované potraviny potraviny, specializované oděvy, sportovní potřeby potraviny potraviny, specializované potraviny drogerie, parfumerie, barvy-laky papírnictví. psací potřeby

202 301 banky, pojišťovny, kavárna, cukrárna,poštovní bistro služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ 203 restaurace oděvy, sportovní potřeby - zavřeno 105 oděvy, sportovní potřeby 203 restaurace PRÁZDNÉ oděvy, sportovní potřeby - zavřeno 105 105 oděvy, 105 oděvy, sportovní sportovní potřeby potřeby PRÁZDNÉ potraviny, specializované 303 realitní kancelář, správa apotraviny údržba nemovitostí PRÁZDNÉ 205 bar, herna, casino 304 polygrafie, knihařské a kopírovací práce 107 bytový textil, látky 301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům 301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ 102 smíšené zboží PRÁZDNÉ 203 restaurace 108 domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily 119 zastavárna 201 jídelna, bufet, rychlé občerstvení 206 hotel, motel, hostel PRÁZDNÉ 105 oděvy, sportovní potřeby PRÁZDNÉ 112 105 201 101 105 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 203 301 PRÁZDNÉ

hodinářství, zlatnictví, optika oděvy, sportovní potřeby jídelna, bufet, rychlé občerstvení potraviny, specializované potraviny oděvy, pojišťovny, sportovní potřeby banky, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům - zavřeno restaurace oděvy, sportovní potřeby - zavřeno banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská potraviny, specializované potraviny - zavřenocentra, služby zákazníkům

Galanterie, rolety a žaluzie, zakázkové vyšívání na počkání Česká pojišťovna Sklo, čaj káva, zmrzlina, kosmetika, potraviny, doplňky stravy Second hand Kadeřnictví

107 301 102 105 305

bytový textil, látky poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům banky, pojišťovny, smíšené zboží

antikvariát fotoatelier Bazar, zastavárna Kadeřnictví Sussi Ecomamma (boutique)

111 109 119 305 105

knihy, hudebniny, prodej cd apod. elektro, komunikace, fotografické potřeby zastavárna

Tabulka srovnávající informace o obchodních jednotkách získaných terénním průzkumem a provozovnách z Registru živnostenského podnikání (MPO, © 2005 - 2017). V případě, že dle RŽP byly všechny provozovny na dané adrese již uzavřeny (vyznačeny červeným podbarvením) je sledováno, zda k tomuto došlo po otevření shopping mallu. Dále je sledováno na základě podnětu městské samosprávy, zda existuje korelace mezi uzavřenými obchodními jednotkami a jejich vlastnictvím konkrétní právnickou osobou (Orna Corporation), která vlastní nezanedbatelnou část nemovitostí ve sledované oblasti. Z celkového počtu 148 adresních bodů nemovitostí jich tato právnická osoba vlastní 21 (z toho 1 nemovitost spoluvlastní), což představuje 14% z celkového počtu. V těchto nemovitostech je uzavřena pouze 1 obchodní jednotka - korelace zde tedy neexistuje.” Z tabulky jsou patrné rozdíly v počtu obch. jednotek zjištěné terénním průzkumem a provozoven uvedených v databázi RŽP. Detailní popis dané situace obsahuje kpt. 2.1. VÝSLEDKY VÝZKUMU, s. 28-9. 253

popis

101 potraviny, specializované potraviny PRÁZDNÉ 108 PRÁZDNÉ domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily 101 PRÁZDNÉ oděvy, sportovní potřebypotraviny potraviny, specializované 115 květiny, zahradnické potřeby 101 potraviny, specializované potraviny 305 101 potraviny,kadeřnictví, specializované potraviny holičství, kosmetické služby 304 105 polygrafie, knihařské a kopírovací práce oděvy, sportovní potřeby 301 108 banky, poštovnídomácnosti, služby, klientská centra, služby zákazníkům domácípojišťovny, potřeby, vybavení potřeby pro kutily

Kanzelsberger knihkupectví Hamay cosmetics - zavřeno Hračky, cd/dvd dárkové zboží centrum levného nákupu (potraviny + drogerie se slevou) Košile, kravaty Tonery do tiskáren Subasta (realitní a družstevní společnost) k pronájmu Los Surenos (restaurace) hodinářství - k pronájmu Vodafone k pronájmu Janout parfumerie

111 PRÁZDNÉ 103 102 105

110 101 101 105 101

Drogerie,papírnictví Tapety Visus optika Chic Boutique – oblečení ČSOB

118 108 112 105 301

Kola shop zlatnictví - zavřeno Rossmann drogerie obchod (oděvy + kabelky)

105 PRÁZDNÉ 118 105

Zastavárna prázdné Bar nonstop Oblečení, hračky Natur House (zdravá výživa a poradna) klenotnictví

holičství, kadeřnictví, kosmetické služby oděvy, sportovní potřeby knihy, hudebniny, prodej cd apod. drogerie, parfumerie, barvy-laky - zavřeno dárky

smíšené zboží oděvy, sportovní potřeby 304 polygrafie, knihařské a kopírovací práce 303 realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí PRÁZDNÉ 203 restaurace PRÁZDNÉ hodinářství, zlatnictví, optika - zavřeno 301 banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ 118 drogerie, parfumerie, barvy-laky

IDEA CREATIVE – Obchod pro tvořivé, výtvarné potřeby Výběr vín, dárky, potraviny Zdravá výživa Jihočeská textilní písek - Svatební a textilní salon Řeznictví, uzenářství

k pronájmu Kola Jiří Holubovský Manikúra, Pedikúra Obch. Centrum (textil, obuv, byt. textil, hračky, drogerie, dom. potřeby)

oděvy, sportovní potřeby holičství, kadeřnictví, kosmetické služby

papírnictví. psací potřeby potraviny, specializované potraviny potraviny, specializované potraviny oděvy, sportovní potřeby potraviny, specializované potraviny drogerie, parfumerie, barvy-laky domácí potřeby, vybavení domácnosti, potřeby pro kutily hodinářství, zlatnictví, optika oděvy, sportovní potřeby banky, pojišťovny, poštovní služby, klientská centra, služby zákazníkům oděvy, sportovní potřeby hodinářství, zlatnictví, optika - zavřeno

drogerie, parfumerie, barvy-laky oděvy, sportovní potřeby PRÁZDNÉ 105 oděvy, sportovní potřeby 305 holičství, kadeřnictví, kosmetické služby 102 smíšené zboží 119 zastavárna PRÁZDNÉ 205 bar, herna, casino 105 oděvy, sportovní potřeby 101 potraviny, specializované potraviny 112

hodinářství, zlatnictví, optika

41

SGS_BROZURA.indd 41

10.02.2017 20:26:35


Space syntax analýza pro širší centrum Kladna Analýza byla provedena pro radius 400 m (docházková vzdálenost čtvrti) a 800 m. Axiální mapa sloužící jako podklad pro analýzu měla radius 3 500 m (myšlený střed kružnice byl umístěn přibližně uprostřed ulice T. G. Masaryka). Rozsah axiální mapy znázorňuje obr. Axiální mapa Kladna (s. 21). Sledovány byly Integration, Choice a jejich kombinace. Integration - zobrazení potenciálních cílů - lze lépe identifikovat pro r = 800 m. Vysokých hodnot dosahuje ulice T. G. Masaryka (1,8 - 2,0), přecházející v ulici Československé armády, kde se nejvyšší hodnoty (2,0) objevují v úseku mezi Kleinerovou a Saskovou. Dále pak ulice Váňova (1,8) s vysokými hodnotami v úseku mezi Osvobozených politických vězňů a Jana Palacha. Nositelkami nejvyšších hodnot jsou ulice Amálská a navazující Františka Kloze (1,7 - 2,3) a dále ulice Čermákova (1,9

r = 800 m r = 400 m

1 000 m

Integration, r = 400 m

r = 800 m r = 400 m

1 000 m

Integration, r = 800 m 42

SGS_BROZURA.indd 42

10.02.2017 20:26:36


- 2,2) v úseku mezi Fibichovou a Československé armády. Vysoké hodnoty se objevují u ulice Kleinerovy (1,96), mezi Československé armády a Váňovou. Choice - nejpravděpodobnější trasy - jsou pro oba poloměry velice podobné. Vysokých hodnot dosahuje P. Bezruče (1,33) a navazující Gen. Klapálka (1,35) v úseku mezi Ctiborovou a Rooseveltovou. Dále I. Olbrachta (1,29 - 1,34) v úseku P. Bezruče - T.G. Masaryka. Nositelkou vysokých hodnot je Dr. Vrbenského (1,28 - 1,35), mezi Gen. Klapálka a nám. starosty Pavla, s nejvyššími hodnotami pak T.G. Masaryka (1,30 - 1,43) a navazující Havířská (1,28 - 1,39) v úseku mezi T.G. Masaryka a Bukovskou). Relativně vysoké hodnoty byly zjištěny u ulice Floriánské a jejího prodloužení (1,21 - 1,28) přes park Trilobit až k P. Bezruče. Ulice Leoše Janáčka má vysoké hodnoty (1,35 - 1,38) v úseku mezi I. Olbrachta a M. Švabinského). Vysokých hodnot nabývá rovněž ulice Kleinerova (1,33

r = 800 m r = 400 m

1 000 m

Choice, r = 400 m

r = 800 m r = 400 m

1 000 m

Choice, r = 800 m 43

SGS_BROZURA.indd 43

10.02.2017 20:26:36


- 1,35) v úseku mezi Čs. armády a Váňovou a navazující ulice C. Boudy (1,24 - 1,27) až po Fibichovu, kde jsou hodnoty také relativně vysoké. Relativně vysoké hodnoty má též paralelní Tyršova (1,28 - 1,32) mezi Váňovou a Fibichovou. Kombinace integration a choice indikuje místa, kde je větší pravděpodobnost výskytu aktivit spojených s městskými centry (Vaughan et. al., 2013, s. 233), např. nakupování, setkávání, zábava, sport. Výsledky jsou lépe interpretovatelné z analýzy pro r = 800 m. Vysokých hodnot nabývá T.G. Masaryka (2,50 - 2,80), zejména v úseku Osvobozených politických vězňů - Floriánská (2,60 - 2,80) a Kleinerova - Tyršova (2,60). Nejvyšší hodnoty pak vykazuje v křížení s Havířskou (2,80). Samotná Havířská má, až po křížení s ulicí Pod zámkem, též vysoké

r = 800 m r = 400 m

1 000 m

Integration + choice, r = 400 m

r = 800 m r = 400 m

1 000 m

Integration + choice, r = 800 m 44

SGS_BROZURA.indd 44

10.02.2017 20:26:37


hodnoty (2,52). Nejvyšší hodnoty vykazují ulice Čermákova spolu s prodloužením směrem k Průchově (2,54 - 2,90), zejména v úseku K Nemocnici - Amálská (2,80 - 2,90). Též ulice Amálská (2,85 - 3,00) a navazující Fr. Kloze (2,70 - 2,97) až po křížení s ulicí Sportovců. Vyhodnocení space syntax pro širší centrum Kladna Jako místa s největším rozvojovým potenciálem pro společenské aktivity byly v rámci širšího centra Kladna vyhodnoceny dvě lokality: * Ulice T.G. Masaryka a do ní ústící ulice Havířská (lokalita je podrobněji rozebírána v kapitole 2.2. KLADNO, s. 31-9 a 45-7 tohoto dokumentu). *

Lokalita situovaná jihozápadně od centra města, zahrnující ulice Čermákova (s prodloužením k Průchově), Amálská a Františka Kloze.

Obr. A: Potenciální propojení shopping mallu a tradičních obchodních lokalit napojením na ulici Floriánskou, vedeném v prodloužení lávky pro pěší.

Obr. B: Hypotetické propojení shopping mallu a tradičních obchodních lokalit ve směru pěší lávky, které se na severu napojuje na ulici Floriánskou, a současně v jižním směru pokračuje skrz Central, např. jako obchodní pasáž navazující na uliční síť za shopping mallem. Jako možné se jeví prodloužení až k sídlišti Sítná.

45

SGS_BROZURA.indd 45

10.02.2017 20:27:29


Mapa prázdných obchodních jednotek kombinovaná s axiální mapou 1:5000

46

SGS_BROZURA.indd 46

10.02.2017 20:27:53


Space syntax analýza nákupních lokalit Podkladem pro následující analýzu je mapa prázdných obchodních jednotek kombinovaná s axiální mapou Integration + choice pro radius 800 m. Zvolené podklady byly pro tento účel vyhodnoceny jako nejvhodnější. Hodnoty integraton + choice popisovaných ulic jsou uvedeny v poznámkách. T.G. Masaryka je dle terénního průzkumu i dle historických reálií hlavní tradiční nákupní lokalitou Kladna. Toto prokázala i space syntax analýza, potvrzující výrok Vaughan et. al. (2013, s. 233), že v místech, překryvu nejvyšších hodnot integration a choice se s větší pravděpodobností objevují aktivity spojené s městskými centry. Toto potvrzuje také mapa prázdných obchodních jednotek, z níž je patrné, že na T.G. Masaryka je jich výrazně méně než v jiných částech zkoumané lokality. Nejvíce prázdných obchodních jednotek je v ulicích I. Olbrachta a Dr. Vrbenského. Z pohledu space syntax může toto být způsobeno tím, že dané ulice jsou v rámci uliční sítě města situovány méně výhodně než např. T.G. Masaryka, takže se v nich negativní tendence, jako v tomto případě zavírání obchodů, snáze projeví. To ovšem neznamená, že by obchodní parter zde neměl smysl!

Přehled hodnot naměřených space syntax analýzou pro Integration + choice, r = 800 m: T.G. Masaryka (2,50 - 2,80), I. Olbrachta (2,06 - 2,20), Dr. Vrbenského (2,00 - 2,15), Hajnova (1,66 - 1,82), nám. starosty Pavla; západní fronta (1,87 - 2,04), P. Bezruče před shoping mallem (2,30).

Relativně hodně prázdých obchodních jednotek je také na ulici Hajnova a na západní frontě náměstí starosty Pavla. Toto může být ovlivněno polohou náměstí v rámci uliční sítě - přiléhá sice k hlavní obchodní tepně (T.G. Masaryka), avšak ulice jím přímo neprochází. Central situovaný podél rušné komunikace P. Bezruče se svým umístěním v rámci urbánní struktury orientuje především na návštěvníky přijíždějící vlastním autem. Chybí přímé propojení z městského centra pro pěší tak, aby se tradiční nákupní lokality a shopping mall mohly posilovat. Central se tak částečně připravuje o potenciální zákazníky. Pěší propojení s tradičními obchodními lokalitami by bylo vhodné vést v prodloužení lávky pro pěší až k ulici Floriánské. Simulace této situace v axiální mapě a následná space syntax analýza (pro integration + choice, r = 800 m) potvrzuje vhodnost propojení z hlediska začlenění Centralu do urbánní struktury Kladna (Obr. A, s. 43). Ještě o něco výhodnějším řešením, které však kvůli dispozičnímu uspořádání Centralu není možné, by bylo prodloužení ve směru pěší lávky v jižním směru procházející skrz shopping mall, např. jako obchodní pasáž. Tato spojnice by navazovala na uliční síť za shopping mallem (Obr. B, s. 43), teoreticky až k sídlišti Sítná, které by takto mohlo být s Centralem propojeno.

Přehled hodnot naměřených space syntax analýzou pro Integration + choice, r = 800 m: Lávka ve stávajícím stavu (0); Floriánská (2,00), Spojnice v prodloužení lávky (1,71 - 1,84) s ulicí Floriánskou (2,16), Spojnice skrz shopping mall (1,73 - 1,84), s návazností na Floriánskou (2,19) a uliční síť za shopping mallem na jihu.

47

SGS_BROZURA.indd 47

10.02.2017 20:28:04


Mapa prázdných obchodních jednotek 1:5000

mo žno st p rop oje ní?

48

SGS_BROZURA.indd 48

10.02.2017 20:28:25


Doporučení pro místní samosprávu v Kladně Tradiční obchodní lokality v centru města by mohla podpořit plánovaná revitalizace ulice T. G. Masaryka. Možným příkladem pro obnovu parteru jsou doporučení nizozemské College van Rijksadviseurs (Eggenkamp, 2011, s. 143), která zmiňují zdařilou obnovu ulice Nieuwe Binnenweg v Rotterdamu, zaměřenou na posílení funkce bydlení v centru a vytvoření přitažlivého parteru. Projekt byl dotován z evropských fondů a městských zdrojů. Pro vlastníky nemovitostí zajistil finance na opravu fasády pro jednu obchodní jednotku, včetně bydlení umístěného nad ní. Prostory v parteru byly využity pro obchod či služby.

19% prázdné

Potenciál ve smyslu propojení shopping mallu s tradičními obchodními lokalitami má ulice Floriánská, která by mohla shopping mall spojit s Floriánským náměstím resp. třídou T. G. Masaryka. V současné době toto propojení příliš nefunguje, protože není dostavěna východní strana ulice a na obchodní parter třídy T. G. Masaryka navazují obchodní jednotky pouze na severním konci a západní straně Floriánské ulice. Nevýhodou tohoto spojení nicméně zůstává fakt, že obchodní parter nemůže v současných urbanistických podmínkách lemovat celou pěší cestu k shopping mallu. Floriánská ulice totiž ústí do parku a odtud by spojení vedlo dál mezi panelovými domy na pěší lávku k shopping mallu. Je však možné alespoň pomocí regulace zabezpečit, aby navrhované domy doplňující uliční frontu Floriánské ulice počítaly s obchodním parterem.

49

SGS_BROZURA.indd 49

10.02.2017 20:28:41


hl. n ádra

Řešené území 1:5000

ží

Př ká

što

a

vn í

olní

gií

Jiráskovo náměstí

OC Laso

28

. ří

jna

Ná dr

Stod

zs

Po

šov

ívo

Tyr

Č

le s.

Masarykovo náměstí

Ty

m

a

ec

ov

. 28

říj

na

Černá louka

28. říjn

a

Smetanovo náměstí

aut. nádraží 4 vjezdy

FÓRUM NOVÁ KAROLINA 58.000 m2 obch. ploch 220 obch. jednotek podzemní parkování má obchodní parter

4 vstupy z různých stran přibližný rozsah projektu Nová Karolina

50

SGS_BROZURA.indd 50

10.02.2017 20:29:14


2.3 OSTRAVA Lokální specifika Ostrava jako město má více center (Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Poruba, Svinov, Vítkovice atd.). Řešené území se nachází v Moravské Ostravě a prezentované analýzy se vztahují především k této části města (analýzy pro město jako celek by byly časově velmi náročné a přesahují možnosti tohoto výzkumného projektu).

Historii Ostravy se věnuje např. web http://www.ostravafoto.cz/fotogalerie/ karolina a historii hornictví web http:// www.zdarbuh.cz/reviry/okd/20-let-odukonceni-tezby-cerneho-uhli-na-uzemimesta-ostravy/.

V Ostravě byla těžba uhlí ukončena v roce 1994. Důl Karolina na jihozápadním okraji centra města byl založen v pol. 19. století, později vedle něj vznikla koksovna s elektrocentrálou a Žofínská huť. Během 20. století byl uzavřen nejprve důl, poté huť a koksovna. V blízkosti centra města tak vznikl brownfield o rozloze cca 30 ha, který je po sanaci území nyní postupně zastavován (projekt Nová Karolina). Budova ústředny a elektrocentrály byly prohlášeny za kulturní památky, prošly rekonstrukcí a dnes jsou využívány jako víceúčelové prostory pro pořádání koncertů, divadelních představení, výstav, konferencí a sportovních událostí. Charakteristika shopping mallu Forum Nová Karolina bylo otevřeno 22. března 2012. Developerem projektu je společnost MULTI Development. Ve třech nadzemních a jednom podzemním podlaží je umístěno 220 obchodních jednotek o celkové ploše 58.000 m2. Sortiment obchodů zahrnuje potraviny, delikatesy, módu, módní doplňky, obuv, sport, interiérové vybavení, domácí potřeby, elektro, drogerii, bižuterie, šperky, hodinky, optika, dárky, hračky, dětské zboží, audio, video, knihy, květinářství, tabák a další. Dále jsou v centru umístěny různé služby (např. banka, směnárna, cestovní agentura, kadeřnictví, čistírna, opravna obuvi, automyčka), pohostinství (restaurace, rychlé občerstvení, kavárny apod.) a volnočasové aktivity (kino, fitness&wellness, gamecenter). V suterénu objektu a pod veřejnými prostory mezi shopping mallem a Trojhalím je umístěno 1.500 parkovacích stání. Shopping mall je umístěn poblíž ulice 28. října, která vede do centra města na Masarykovo náměstí (v opačném směru navazuje na dálnici D1 resp. pokračuje dále jako rychlostní silnice I/11 do Opavy). V místě Nové Karoliny se charakter ulice 28. října mění z městské třídy s tramvajovou dopravou na kapacitní mimoúrovňovou komunikaci překonávající železniční trať (mimoúrovňová křižovatka s I/56), která tvoří hranici městského centra Moravské Ostravy. Na protější straně mimoúrovňové komunikace se nachází proluka, směrem do centra města pak zástavba pokračuje šestipodlažními městskými domy s parterem (sídlo dopravního podniku, finančního úřadu apod.). Vjezdy do podzemních garáží jsou napojeny na ulici 28. října a K Trojhalí, což usnadňuje přijezd a parkování zákazníků. Nedaleko shopping mallu se nachází v obou směrech zastávky tramvaje a autobusu, což umožňuje zákazníkům využít k cestě za nákupem městskou hromadnou dopravu. Mimoúrovňovou pěší lávkou překonávající železniční trať je možné se dostat také na ústřední autobusové nádraží a železniční stanici Ostrava - střed. Z centra města je shopping mall 51

SGS_BROZURA.indd 51

10.02.2017 20:29:31


Mentální mapa 1:5000

Poštovní ulice Klidnější obchodní ulice ústící do parku. Kultivovaný veřejný prostor, zeleň Pěších hodně Pocitově příjemné

Jiráskovo náměstí Kultivovaný udržovaný městský prostor, pěkné fasády obch.j., zahrádky, zeleň Pěších hodně ou Pocitově velmi příjemné rav op d S

ČS Legií Méně obch. j. Pocitově neutrální

ká sts

M

m Ná

ěs

ěs

ts

Masarykovo náměstí Mix tradičních a nových start-up obch. j. Pěších hodně Pocitově příjemné

Ve

lko

28. října Výrazné změny charakteru v JV části ulice (Nová - Dezolátní - Velkoměstská) V úseku „Velkoměstská” ulice kontrastů, směs kultivovaného a nekultivovaného, (casina, relativně hodně prázdných obch. j.) Pěších hodně Pocitově neutrální, ruší casina a reklama

Zámecká ulice Hlavní nákupní tepna, kultivovaný veř. prostor, zeleň, zahrádky, pěkné fasády Pěších hodně Pocitově příjemné

Nádražní Dopravní tepna Několik prázdných obch. j. Středně pěších Pocitově neutrální

Dezolá

tní

Nová

Nová Karolina Park Kanceláře, pronájem

170m

Okolí Ostravice Prázdné a chátrající objekty Zabarikádovaný parter Pěších středně Pocitově město duchů

Smetanovo náměstí + Vojanova ulice Rozlehlé prostranství bez jasné koncepce Pěších středně Pocitově nijaké, bez charakteru

170m

52

SGS_BROZURA.indd 52

10.02.2017 20:29:52


vzdálen přibližně 750m (8minut chůze). Z hlediska urbanismu je třeba zmínit, že výstavba shopping mallu v Ostravě byla součástí širšího developmentu území, které zahrnovalo také kanceláře, byty, veřejné prostory a počítalo s rekonstrukcí stávajících industriálních budov. Tento fakt je nutné vyzdvihnout jako pozitivní, protože právě masterplan řešil rozvojové území jako celek a umožnil m. j. vytvořit okolo shopping mallu veřejné prostory a propojit jej s okolím. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že ne všechna města v ČR disponují v docházkové vzdálenosti centra tak velkým rozvojovým územím jako Ostrava. Ukazuje se nicméně, že z nevýhody (území kontaminované těžbou) dokázalo město vytvořit výhodu a využít ji. Díky masterplanu byla vytvořena pěší zóna vedoucí mezi bytovými domy a shopping mallem k Trojhalí. V částečně krytém parteru bytových domů obráceném do pěší zóny jsou obchodní jednotky (vč. kavárny s venkovní zahrádkou apod.) a shopping mall se sem obrací alespoň výlohami v parteru a jedním vstupem. Z architektonického hlediska se jedná o utilitární stavbu (účelem je vytvoření vnitřního prostředí lemovaného obchodními jednotkami, vnější fasády stavby nejsou pro účel podstatné), která je však oproti jiným shopping mallům v českých podmínkách řešena střídmě a disponuje alespoň v části parteru prosklenými výlohami. Stavba svou rozlohou (ca. 170x170m) překonává velikost městského bloku, což je částečně potlačeno členěním na menší krychlové objemy. Zajimavým prvkem je řešení tzv. páté fasády, kde se nachází střešní terasy se zahrádkami restaurací a výhledem. Charakteristika tradičních obchodních lokalit Souvislý obchodní parter je v centru Ostravy situován především podél ulice 28. října, která propojuje Masarykovo náměstí (hlavní náměstí) se Smetanovým náměstím (divadlo Antonína Dvořáka), a podél paralelní Zámecké ulice. Masarykovo náměstí s komornějším Jiráskovým náměstím spojují ulice Poštovní a Přívozská, které končí v Husově sadu. Souvislý parter dále najdeme podél ulice Nádražní (vedoucí až k hlavnímu vlakovému nádraží), Tyršovy a Čs. Legií. Obchodní parter místy vybíhá i do postranních ulic, které se však vzápětí mění na rezidenční ulice bez parteru. Terénní průzkum se z toho důvodu soustředil na hlavní obchodní ulice a náměstí (nezahrnuje tedy všechny obchodní jednotky v centru města ani ulici Stodolní, která je svým zaměřením příliš specifická). Pěší spojení shopping mallu s tradičními obchodními lokalitami Směrem od shopping mallu do centra města pokračuje městská ulice s parterem, který je však prvních cca 300m málo aktivní (např. sídlo finančního úřadu, dopravního podniku) nebo přímo uzavřený (zejm. býv. OD Ostravica nyní v dezolátním stavu), chodníky lemující parter jsou poměrně úzké a k překonání čtyřproudové komunikace je k dispozici minimum přechodů, což komplikuje pohyb pěších. 53

SGS_BROZURA.indd 53

10.02.2017 20:30:02


Mapa obchodních jednotek 1:5000

Kategorie provozoven 1. obchod

2. pohostinství

3. služby

101 potraviny / specializované potraviny

111 knihy / hudebniny / prodej cd

201 jídelna / bufet / rychlé občerstvení

301 banky / pojišťovny / pošta / klientská centra

102 smíšené zboží

112 hodinářství / zlatnictví / optika

202 kavárna / cukrárna / bistro

302 cestovní kancelář / průvodcovské služby

103 dárky

113 umění / starožitnosti

203 restaurace

303 realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí

104 trafika / tabák / loterie

114 sklenářství / rámování, paspartování

204 hospoda / pivnice / vinárna

304 polygrafie / knihařské a kopírovací práce

105 oděvy / sportovní potřeby

115 květiny / zahradnické potřeby

205 bar / herna / casino

305 holičství / kadeřnictví / kosmetické služby

106 obuv / kožené zboží

116 zverimex, prodej krmiv

206 hotel / motel / hostel

306 čistírna / prádelna

107 bytový textil / látky

117 lékárna / zdravotnické potřeby

307 opravy (aut, obuvi, hud. nástrojů apod.)

108 vybavení domácnosti / potřeby pro kutily

118 drogerie / parfumerie / barvy-laky

308 pronájem a půjčování věcí movitých

109 elektro / komunikace / fotografické potřeby

119 zastavárna

309 autoškola

110 papírnictví / psací potřeby

310 pohřební služba

54

SGS_BROZURA.indd 54

10.02.2017 20:30:26


í

Terénní průzkum Terénní průzkum v Ostravě probíhal v neděli 5. června (mezi 12.-18. hodinou) a pondělí 6. června 2016 (mezi 10.-16. hodinou). Průzkum probíhal jak během víkendové, tak během standardní otvírací doby větší části obchodních jednotek v centru města. Během víkendové otvírací doby byla větší část obchodních jednotek uzavřena, ale zejm. restaurace, kavárny apod. byly otevřeny. Jak ukazuje graf, uzavřených obchodních jednotek v ostravských tradičních obchodních lokalitách je 8%, tedy méně než desetina z celkového počtu zmapovaných.

8%

prázdné

22% služby

49% obchody

21%

pohostinství

Při terénním průzkumu v Ostravě se ukázalo, že v blízkosti Nové Karoliny se podél ulice 28. října ve směru do centra nachází velké množství prázdných obchodních jednotek. Přímá souvislost mezi otevřením Nové Karoliny a uzavřením jednotek v těchto objektech však neexistuje. Objekty byly nevyužívané již před výstavbou nákupního centra (bývalý obchodní dům Ostravica, blok domů s hotelem Palace). Vzhledem k tomu, že jejich vlastníkem je soukromý subjekt (právnická osoba), nemá město přímý vliv na jejich využití. Tato lokalita má zřejmě největší podíl na často zavádějící prezentaci centra Ostravy v tisku, zmiňující negativní vliv shopping mallu (masivní odliv či vymření maloobchodu v centru). Kromě uzavřených obchodních jednotek je na začátku ulice 28. října i ulice Nádražní poměrně velký výskyt kasín a heren s uzavřenými výlohami doprovázený velkou koncentrací služeb (banky, pojišťovny, klientská centra apod.), což městskému parteru příliš aktivity nepřináší. Přímo na Masarykově náměstí je např. uzavřen býv. obchodní dům firmy Baťa, na jehož fasádě je umístěn velký plakát upozorňující na přesunutí obch. jednotky do Fora Nová Karolina. Pozitivně naopak působily relativně nově otevřené menší obchodní jednotky (designové obchody, bistra atp.). Zhodnocení situace v Ostravě Situace v tradičních obchodních lokalitách naznačuje, že centrum opustili spíše větší obchodníci (např. Baťa), kteří se přesunuli do shopping mallu. Čtyři roky po jeho otevření je ve městě vidět nezanedbatelné množství nově otevřených obchodních jednotek nabízejících nový sortiment. Prázdné obchodní jednotky s menší obchodní plochou se pravděpodobně staly příležitostí pro start-upy začínajících obchodníků. Na příkladu Ostravy je tedy vidět, že tradiční obchodní lokality mohou reagovat na „šok” z větší konkurence po výstavbě shopping mallu „omlazením”. Nespornou výhodou Ostravy je v tomto případě fakt, že město spoluvlastní celou řadu nemovitostí v centru a má tak šanci ovlivnit m.j. i využití parteru (výši nájmu atp.). Určitou roli zde patrně hraje i univerzita sídlící v centru města, která má potenciál generovat mladou klientelu pro start-upy (studentské kavárny, polévkárny atd.).

55

SGS_BROZURA.indd 55

10.02.2017 20:30:39


Graf 02: Ostrava - přehled obchodních jednotek

Ostrava - počty provozoven 1. obchod

29 3

102 smíšené zboží

2

103 dárky

11

104 trafika / tabák / loterie

59

105 oděvy / sportovní potřeby

7

106 obuv / kožené zboží

9

107 bytový textil / látky

13

109 elektro / komunikace / fotografické potřeby

5

110 papírnictví / psací potřeby

4

111 knihy / hudebniny / prodej cd apod. 113 umění / starožitnosti

0

114 sklenářství / rámování a paspartování

7

115 květiny / zahradnické potřeby

1

116 zverimex, prodej krmiv

8

117 lékárna / zdravotnické potřeby

3

28

202 kavárna / cukrárna / bistro

16

203 restaurace

30

20

204 hospoda / pivnice / vinárna

17

205 bar / herna / casino

1

206 hotel / motel / hostel

37

301 banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra

16

302 cestovní kancelář / průvodcovské služby 303 realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí

10

304 polygrafie / knihařské a kopírovací práce

13

305 holičství / kadeřnictví / kosmetické služby

0

306 čistírna / prádelna

6

307 opravy (instalací, obuvi, hud. nástrojů, aut apod.)

1

308 pronájem a půjčování věcí movitých

0

309 autoškola

0

310 pohřební služba

32 40

119 zastavárna 201 jídelna / bufet / rychlé občerstvení

5

50

118 drogerie / parfumerie / barvy-laky

12

8

60

112 hodinářství / zlatnictví / optika

3

10

3. služby

108 domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily

3

14

2. pohostinství

101 potraviny / specializované potraviny

PRÁZDNÉ

10

56

SGS_BROZURA.indd 56

10.02.2017 20:30:39


SGS_BROZURA.indd 57

10.02.2017 20:30:39


Tab. 02: Ostrava, detailní přehled obchodních jednotek ulice

28. října

Smetanovo náměstí

č.or.

č.p.

č.parc.

vlastník dle katastru nemovitostí ČÚZK

způsob využití dle katastru nemovitostí ČÚZK

počet provozoven dle RŽP

1

102

35/1

FO

jiná stavba

8

-

-

2

289

564

Statutární město Ostrava

jiná stavba

8

-

-

3

97

34/1

FO a PO

bytový dům

5

-

-

4

572

562\1

Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava

jiná stavba

4

-

-

5

297

31/1

PO

bytový dům

3

-

-

6

770

560/1

FO

jiná stavba

4

-

-

8

548

559/1

FO

jiná stavba

3

-

-

9

3337

30

PO

stavba pro administrativu

1

-

-

10

286

558/1

FO

jiná stavba

9

-

-

12

103

557/1

FO

bytový dům

1

-

-

13

285

27/1

FO, Statutární město Ostrava

bytový dům

3

-

-

14

104

556/1

FO

objekt občanské vybavenosti

-

09.08.2010

ne

15

105

26/1

FO, Statutární město Ostrava

bytový dům

1

-

-

18

106

530

FO a PO, Statutární město Ostrava

bytový dům

3

-

-

19

1469

23/2

FO

jiná stavba

1

-

-

21

23

23/1

FO

objekt k bydlení

10

-

-

23

49

169/1

FO

objekt k bydlení

1

-

-

25

1837

169/2

FO

objekt k bydlení

8

-

-

28

185

435

FO

jiná stavba

1

-

-

29 30

3159 186

174 433

PO PO

jiná stavba jiná stavba

1 1

-

-

31

180

177

PO

jiná stavba

-

29.05.1996

ne

32

187

432

PO

objekt občanské vybavenosti

1

-

-

-

zastavárna / bazar restaurace kavárna / cukrárna / bistro / čajovna

Knihovna města Ostravy Bazar nábytku Family nails (modeláž nehtů, manikúra) Bazar (oděvy, elektro, antik, hračky, sport. Potřeby, media) Oukej fashion (second hand) Opravny obuvi U Slávka Vinný sklep U Mostu

i 119 305 119 105 307 204

sídlo instituce zastavárna / bazar holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) zastavárna / bazar oděvy / spotrovní potřeby instalací, obuvi, hud. nástrojů, aut apod. hospoda / pivnice / vinárna

Bylinky (přírodní kosmetika, esenciální oleje,…) Pražírna Caffé Trieste Triola (podprsenky A – K!) Obuv Svedrub Originální turecké speciality Tajemství masérny (masáže)

118 202 105 106 202 305

drogerie / parfumerie / barvy-laky kavárna / cukrárna / bistro oděvy / spotrovní potřeby obuv / kožené a kožešinové zboží kavárna / cukrárna / bistro holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.)

DM drogerie

118

drogerie / parfumerie / barvy-laky

Levné potraviny Dámské oděvy Klobouky/módní doplňky (kabelky, čepice, šály, šátky) Levné knihy

101 105 105 111

potraviny / specializované potraviny oděvy / spotrovní potřeby oděvy / spotrovní potřeby knihy / hudebniny / prodej cd apod.

Zlatnictví Zlatý Lev Café NO.10 Kožešiny/kůže „Sobol“ Chléb/pečivo České ponožky, punčochové zboží Bohemia crystal

112 202 106 101 105 113

hodinářství / zlatnictví / optika kavárna / cukrárna / bistro obuv / kožené zboží potraviny / specializované potraviny oděvy / spotrovní potřeby Umění / starožitnosti / řemeslná výroba

Šperky Red Bush (oděvy) Dárková síň Wajkiki shop (móda) Prima pekárna Asijské bistro „Lotus“ Pekařství Fokus optika Plavkárna

112 105 101 105 101 202 101 112 105

hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny kavárna / cukrárna / bistro potraviny / specializované potraviny hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby

Kožená galanterie Re-Max Sladké srdce (zmrzlina, pralinky) Tabák, cigarety, dutinky Oděvy Papír Prima pekárna

106 303 202 104 105 110 101

obuv / kožené a kožešinové zboží realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń kavárna / cukrárna / bistro trafika / tabák / loterie oděvy / spotrovní potřeby papírnictví / psací potřeby potraviny / specializované potraviny

Lunettes Optika Sklo, porcelán – Klára Drogerie TETA Modrá Pyramida

112 113 118 301

hodinářství / zlatnictví / optika Umění / starožitnosti / řemeslná výroba drogerie / parfumerie / barvy-laky banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

Zlato, stříbro, hodinky Svatební dům Partners Market (účty, spoření, pojištění, úvěry, …) Směnárna Gatta Allianz Maxi Second Hand Bar a casino Crazy

112 105 301 301 301 105 205

hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy / spotrovní potřeby bar / herna / casino / klub

Salon Lucie (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, …) rekonstrukce

305 holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) PRÁZDNÉ

U mistra řezníka (samoobslužná jídelna) Maso uzeniny Chléb/pečivo Lahůdky GM Electronics (elektronika pro náročné)

201 101 101 101 109

jídelna / bufet / rychlé občerstvení potraviny / specializované potraviny potraviny / specializované potraviny potraviny / specializované potraviny elektro / komunikace / fotografické potřeby

202 101

kavárna / cukrárna / bistro potraviny / specializované potraviny

112

hodinářství / zlatnictví / optika

193

179

PO

jiná stavba

2

-

2315

430

FO, Statutární město Ostrava

bytový dům

2

-

-

815

182

FO

1

-

-

SF Optik

37 38

212 190

183 427

FO a PO PO

objekt občanské vybavenosti jiná stavba jiná stavba

Kavárna Maso, uzeniny, pečivo, lahůdky

35

1 6

-

-

jiná stavba objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti

2

-

-

Artesa – spořitelní družstvo prázdné k pronájmu

7

-

-

Sber Bank

301

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

3

-

-

Casino Bonver

205

bar / herna / casino / klub

jiná stavba jiná stavba jiná stavba objekt občanské vybavenosti

1 2 2

-

-

Café Bonver Kajot Casino, ruleta Hodiny, hodinky, šperky Welany Flowers

202 205 112 115

kavárna / cukrárna / bistro bar / herna / casino / klub hodinářství / zlatnictví / optika květiny / zahradnické potřeby

-

31.07.2014

ano

objekt občanské vybavenosti

4

-

-

39

192

186

PO

41

3138

3493/3

PO

45

205

190/1

PO

47 49 51

206 207 220

191/1 193/1 194

PO FO PO

53

328

196/1

PO

54

241

410/1

PO

55

238

240/2

PO

57

1502

241/2

PO

objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti

1

-

-

-

20.05.2013

ano

5

-

potraviny / specializované potraviny banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny

rekonstrukce

PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ bytový textil / látky - zavřeno 205 bar / herna / casino / klub PRÁZDNÉ bar / herna / casino / klub - zavřeno

Česká pojišťovna

PO

60

2764

402/20

PO

1

-

-

61

3117

241/4

PO

objekt občanské vybavenosti

7

-

-

66 -

491 bez č.p.

402/5 405/5

PO PO

bytový dům jiná stavba

1 -

-

-

-

bez č.p.

405/4

FO

-

-

-

bez č.p.

405/2

FO

1

328

196/1

PO

jiná stavba objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti

-

301 120 302 303 PRÁZDNÉ 101

Rychlé občerstvení - zavřeno

PRÁZDNÉ jídelna / bufet / rychlé občerstvení - zavřeno

-

-

-

Květiny

115

květiny / zahradnické potřeby

-

-

Aukční síň

303

realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń

-

Wüstenrot, Min.finance (auditní orgán), AB facility, Kovalsky & partners, Reiffeisen, Polské uhlí a.s., MPS, Klinická psychologie a psychoterapie

2

979 1180

218

FO

jiná stavba

6

-

-

222

219/1

PO

stavba pro obchod

4

-

-

208

Statutární město Ostrava

objekt občanské vybavenosti

-

-

-

Divadlo Antonína Dvořáka

bytový dům objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti

3

-

-

Tipsport

-

-

-

rekonstrukce

PRÁZDNÉ

k pronájmu

PRÁZDNÉ

k pronájmu

PRÁZDNÉ

jiná stavba rodinný dům objekt občanské vybavenosti

3104 1824

240/6

FO

3116

240/3

PO

8

195

175

10

196

176

PO

12 14

197 198

178 180

PO FO

PO

17

3051

159/2

PO

9

-

-

-

-

02.11.2015

ano

6 3

-

-

Casino Crazy Pizzerie U Šneka

1

-

-

Klinika plastické chirurgie a laserové léčebné centrum

200 63

184 154/1

FO FO

jiná stavba objekt k bydlení

6

31.08.2016 -

ano -

21

64

153/1

PO

bytový dům

4

-

-

23

2984

151/1

PO

objekt občanské vybavenosti

2

-

-

3127

2

204

192/3

189

Vegetariánská restaurace Staročeská pivnice Tiskárna, grafické studio

-

FO

jiná stavba

5

-

-

stavba občanského vybavení

1

-

-

bytový dům

6

-

-

Lampárna (světelné studio)

108

domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily

-

-

203 205 i 203 202

restaurace bar / herna / casino / klub sídlo instituce restaurace kavárna / cukrárna / bistro

Trafika Second hand (3 vedle sebe) Prodej jízdenek MHD (zavřeno) Rychlé občerstvení Bon Bon Boutique – dárkové pochutiny Fér Café Svatební salon Paris Loutková kavárna

Statutární město Ostrava

2

6

9/1

PO

jiná stavba

10

1

Statutární město Ostrava FO FO, Statutární město Ostrava FO, Statutární město Ostrava PO

stavba občanské vybavenosti jiná stavba

-

-

3

-

-

Pizzerie Herna Emo Club Muzeum Restaurant pod muzeem Polocaffé

bytový dům

1

-

-

Koutný (pánské obleky)

4

4

1498

6/1

5

5

7/1

7,8

2572

18/4

13

24

14

restaurace hospoda / pivnice / vinárna polygrafie / knihařské a kopírovací práce

-

13

1

203 204 304

potraviny / specializované potraviny bytový textil / látky oděvy / spotrovní potřeby smíšené zboží bytový textil / látky polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér sídlo instituce sídlo instituce

8

3743

3/1

bar / herna / casino / klub restaurace sídlo instituce

objekt občanské vybavenosti

10

2

trafika / tabák / loterie

PRÁZDNÉ obuv / kožené zboží 101 potraviny / specializované potraviny 101 potraviny / specializované potraviny

3164

3

i

sídlo instituce

Bambino – dětská certifikovaná obuv - zavřeno Pekařství Ovoce zelenina

1

1

205 203

sídlo instituce knihy / hudebniny / prodej cd apod. kavárna / cukrárna / bistro

101 107 105 102 107 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

15

3

i 104

sídlo instituce

Zdravé potraviny Galanterie Svět obuvi a textilu Textil, obuv, kabelky, záclony, drogerie, domácí potřeby, hračky Bytový textil (závěsy, záclony, povlečení) Fotoatelier - zavřeno Trimex office center - zavřeno Geofin a.s. – zavřeno

Statutární město Ostrava

2

i i 111 202

PO

195/4 192/5

86/31

Klinika Yves Visage Knihkupectví kavárna

2

18 19

1a

jiné cestovní kancelář / průvodcovské služby realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń - zavřeno potraviny / specializované potraviny

6

8

9

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

Xavio – prodej zánovních vozidel Vlada Tours (cestovní kancelář) Severomoravské nemovitosti s.r.o. Heller Reality - prázdné Hruška – potraviny

7

10

jiná stavba

101 301 105 101

-

241/1

PO

Sladké dětství na jazyku (sladkosti, bonbony) směnárna second hand potraviny večerka

Bytový textil - zavřeno

239

197

301 banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

Bar Fiesta Boccaccio Dance Club - zavřeno

59

Vojanova

Střelniční

popis

119 203 202

34

192/2

Pivovarská

kategorie

Bazar textilu Asia restaurant (speciality asijské kuchyně) Čajovna

33

8a

Velká

datum uzavření poslední provozovna uzavřená dle RŽP po 22.3.2012 (po provozovna provozovny dle RŽP otevření Nové Karoliny)

3

Divadlo loutek

104 trafika / tabák / loterie 105 oděvy / spotrovní potřeby PRÁZDNÉ 201 jídelna / bufet / rychlé občerstvení 101 202 105 202 i

105

potraviny / specializované potraviny kavárna / cukrárna / bistro oděvy / spotrovní potřeby kavárna / cukrárna / bistro sídlo instituce

oděvy / spotrovní potřeby

jiná stavba

1

-

-

Cukrárna u babičky

202

kavárna / cukrárna / bistro

jiná stavba

5

-

-

Jam (coffee – food – music)

205

bar / herna / casino / klub

FO a PO, Statutární město Ostrava

bytový dům

1

-

-

Restaurace

203

528

PO

jiná stavba

4

-

-

26

526/1

FO

objekt občanské vybavenosti

6

-

-

15

3090

523/1

PO

objekt občanské vybavenosti

16

-

-

19

2580

497/1

FO, Statutární město Ostrava

bytový dům

-

19.02.1997

ne

20 21

37 38

496/1 495/1

FO FO

jiná stavba jiná stavba

8 1

-

-

31

50

168/1

FO

jiná stavba

7

-

-

33

52

166/1

PO

jiná stavba

8

-

-

Sokolská třída

1

267

532

VZP

objekt občanské vybavenosti

-

24.09.2007

ne

Zeyerova

4

347

24

FO

jiná stavba

4

-

Masarykovo nám.

Solná

5

1472

500

FO

jiná stavba

7

-

prázdné Všeobecná zdravotní popjišťovna Bontonland Haas – rozmanitost staveb Pan´ Europ (cestovní agentura) Café Mozart

PRÁZDNÉ 301 111 303 302 202

restaurace

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům knihy / hudebniny / prodej cd apod. realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń cestovní kancelář / průvodcovské služby kavárna / cukrárna / bistro

Květinová síň KM Travel (cestovní kancelář) Certina (značkové hodinky) Oděvy Dr. Max (lékárna) Restaurace

115 302 112 105 117 203

květiny / zahradnické potřeby cestovní kancelář / průvodcovské služby hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby lékárna / zdravotnické potřeby restaurace

Mis Tina (kabelky, doplňky) Zlatnictví Perla Marco foto Lékárna U Zlaté koruny Axello (móda, boutique) Slavia pojišťovna Fujifilm

106 112 304 117 105 301 304

obuv / kožené zboží hodinářství / zlatnictví / optika polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér lékárna / zdravotnické potřeby oděvy / spotrovní potřeby

GE Moneybank Modrá Pyramida

301 301

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

VZP

301

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

-

TON Koralky.cz

108 107

domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily bytový textil / látky / galanterie

-

Pražírna a distribuce kávy, degustace a prodej kávy Moira – funkční prádlo

202 105

kavárna / cukrárna / bistro / čajovna oděvy / spotrovní potřeby

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům polygrafie / knihařské a kopírovací práce

58

SGS_BROZURA.indd 58

10.02.2017 20:30:40


ulice

Jiráskovo nám.

Přívozská

Poštovní

28. října

datum uzavření poslední provozovna uzavřená dle RŽP po 22.3.2012 (po provozovna provozovny dle RŽP otevření Nové Karoliny)

č.or.

č.p.

č.parc.

vlastník dle katastru nemovitostí ČÚZK

způsob využití dle katastru nemovitostí ČÚZK

počet provozoven dle RŽP

2 1

1437 102

495/2 35/1

POFO a ČR

bytový dům jiná stavba

3 8

--

--

3 2 4 5 3 8

283 289 1439

496/2 564 497/2

FOměsto Statutární PO Ostrava FO FO a PO FO

jiná stavba jiná stavba jiná stavba bytový dům bytový dům jiná stavba

4 8 5

6 5 7

-

-

-

-

10 4

159 572

491 562\1

Bulharský kulturně PO klub osvětový Ostrava

objekt k bydlení jiná stavba

9 4

--

--

3 5 4

158 297 133

490 31/1 622/1

FO PO PO

jiná stavba bytový dům jiná stavba

1 3 -

01.07.1999

ne

5 6

157 770

488 560/1

FO FO

jiná jiná stavba stavba

5 4

--

--

6 8

134 548

623 559/1

FO

jiná stavba

8 3

-

-

35 97 121

498/2 34/1 506

9

154 3337

677/1 30

PO

objekt občanské stavba pro vybavenosti administrativu

1

-

-

10

703 286

637/1 558/1

FO

jiná stavba

7 9

-

-

12

949 103

639/1 557/1

PO FO

1

-

-

22 13

899 285

667 27/1

FO, Statutární Statutární FO, město Ostrava

objekt občanské bytový dům vybavenosti

14 2

104 39

556/1 494

FO FO

3 15

FO, Statutární FO město Ostrava FO, Statutární město FO aOstrava PO, Statutární město FO Ostrava

bytový dům

5 3

-

-

objekt občanské vybavenosti jiná stavba

13

09.08.2010 -

ne -

jiná stavba bytový dům

1

-

-

bytový dům

2

-

-

bytový dům bytový dům

3 3

-

-

166 105

446 26/1

4

40

493

18 5

106 165

530 447

7 19

164 1469

448 23/2

FO FO

jiná jiná stavba stavba

8 1

--

--

8

158

490

FO

jiná stavba

3

-

-

9

163

449/1

FO

jiná stavba

5

-

-

objekt k bydlení bytový dům

10 3

-

-

21 10

23 1118

23/1 489

FO FO a PO, Statutární město Ostrava

11

162

450

FO

jiná stavba

7

-

-

14 23

155 49

678 169/1

PO FO

jiná stavba objekt k bydlení

16 1

-

-

16 25

1474 1837

679 169/2

PO FO

bytový dům objekt k bydlení

9 8

-

-

17

1794

483/1

FO

jiná stavba

6

-

28 18

185 153

435 680

FO FO

--

--

1368 3159 186 345 180

674 174 433 683 177

ČR PO PO město Statutární Ostrava PO

jiná jiná stavba stavba stavba občanského vybavení jiná stavba jiná stavba bytový dům jiná stavba

1 2

20 29 30 23 31

1 1 2 -

30.06.2008 29.05.1996

ne ne

29

1142

689/1

FO a PO

bytový dům

4

-

-

31 32

1255 187

689/6 432

bytový dům objekt občanské vybavenosti

1 1

-

-

Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Pražírna Caffé Trieste Optik Váňová Triola (podprsenky A – K!) KodakSvedrub Express Obuv TV CLUB -turecké bar, salonek, minigalerie Originální speciality Notebookymasérny Ostrava (masáže) (servis, záchrana dat, náhradní díly, výkup) Tajemství Faency fries DM drogerie Rekonstrukce bytů, bytových jader, kuchyní a koupelen, elektroinstalační materiál) Levné Mia miapotraviny (top Italian shoes) Dámské oděvy Výpočetní, prezentační a klimatizační technika Klobouky/módní doplňky (kabelky, čepice, šály, šátky) Oborová zdravotní pojišťovna Levné knihy Potraviny Zlatý U Parku Zlatnictví Lev prázdné Café NO.10 KFC Kožešiny/kůže „Sobol“ Fortuna (sázková kancelář) Chléb/pečivo Ty Identity – český design České ponožky, punčochové zboží prázdné crystal Bohemia

Šperkygalanterie Textil, Red Bush (oděvy) Spectrum – oční optika Dárková síň Zbraně – střelivo Wajkiki shop (móda) D-Sport, outlet Prima pekárna Bazar (zlato, Asijské bistromobily, „Lotus“elekto) D-Sport, Pekařstvíoutlet Rossmann drogerie/parfumerie Fokus optika Studio U Šárky (kadeřnictví) Plavkárna Almi decor (dekorace, doplňky, svíčky, …) Kožená galanterie Foto centrum Ostrava Re-Max

Sladké srdce (zmrzlina, pralinky) Antikvariát u Rynku Tabák, cigarety, dutinky Oděvy Oxford book shop Papír prázdné Prima pekárna BENU lékárna Lunettes Optika Minesi optika Sklo, porcelán – Klára Cokafe, espresso bar Drogerie TETA Karst (reklama, kopírování) Modrá Pyramida Cetelem (pojištění, hypotéky, úvěry, …) Zlato, stříbro, hodinky Floristika Iva Kepáková Svatební dům Pivnice U Rady Partners Market Kopírování, tisk, (účty, razítkaspoření, pojištění, úvěry, …) Směnárna Gatta Česká pošta Allianz Maxi Second Hand Damat (obchod pro kutily – železářství, elektro) Bar a casino Crazy Optika

Trafika U Pošty Salon Lucie (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, …) rekonstrukce Cukrárna Maria U mistra řezníka (samoobslužná jídelna) Domácí potřeby Maso uzeniny CK Fisher Chléb/pečivo Bufet Nový svět Lahůdky Stoklasa (korálky, bižuterie, textilní galanterie) GM Electronics (elektronika pro náročné)

popis

105 119 305 203 201 202 106 i PRÁZDNÉ 119 113 305

oděvy / spotrovní zastavárna / bazarpotřeby holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) restaurace jídelna / rychlé občerstvení kavárna/ bufet / cukrárna / bistro / čajovna obuv / kožené sídlo instituce a kožešinové zboží

301 202 112 105 304 106 205 202 307 305 201 118 120

banky / pojišťovny kavárna / cukrárna // poštovní bistro služby / klientská centra, služby zákazníkům hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby polygrafie / knihařské a kopírovací obuv / kožené a kožešinové zboží práce / fotoateliér bar / herna / casino//bistro klub kavárna / cukrárna opravy (instalací, obuvi, hud. nástrojů, aut(pedikúra, apod.) holičství / kadeřnictví / kosmetické služby manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) jídelna / bufet / rychlé občerstvení drogerie / parfumerie / barvy-laky jiné

105 119 202 105 108 307 301 204 202 118

101 106 105 109 105 301 111 101 112 PRÁZDNÉ 202 201 106 104 101 113 105 PRÁZDNÉ 113 112 107 105 112 101 120 105 105 101 119 202 105 101 118 112 305 105 108 106 301 303

202 111 104 105 111 110 PRÁZDNÉ 101 117 112 112 113 202 118 304 301 301 112 115 105 204 301 304 301 301 301 105 108 205 112 104 305 PRÁZDNÉ 202 201 108 101 302 101 201 101 107 109

zastavárna / bazar umění / starožitnosti výroba / design holičství / kadeřnictví/ /řemeslná kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) oděvy / spotrovní zastavárna / bazarpotřeby kavárna / cukrárnapotřeby / bistro / čajovna oděvy / spotrovní domácí potřeby vybavení domácnosti instalací, obuvi, /hud. nástrojů, aut apod./ potřeby pro kutily banky / pojišťovny poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům hospoda / pivnice //vinárna kavárna // cukrárna / bistro drogerie parfumerie / barvy-laky

potraviny / specializované potraviny obuv / kožené a kožešinové zboží oděvy / /spotrovní potřeby elektro komunikace / fotografické potřeby oděvy / spotrovní potřeby banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům knihy / hudebniny / prodej cd apod. potraviny / specializované potraviny hodinářství / zlatnictví / optika kavárna / cukrárna / bistro jídelna / bufet /zboží rychlé občerstvení obuv / kožené trafika / tabák / loterie potraviny / specializované potraviny umění // spotrovní starožitnosti / řemeslná výroba / design oděvy potřeby Umění / starožitnosti / řemeslná výroba

hodinářství / optika bytový textil/ /zlatnictví látky / galanterie oděvy / spotrovní potřeby hodinářství / zlatnictví / optika potraviny / specializované potraviny jiné oděvy / spotrovní potřeby oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny zastavárna / bazar / bistro kavárna / cukrárna oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny drogerie / parfumerie hodinářství / zlatnictví/ barvy-laky / optika holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) oděvy / spotrovní potřeby domácí potřebya /kožešinové vybavení domácnosti / potřeby pro kutily obuv / kožené zboží polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń kavárna / cukrárna / bistro knihy / hudebniny / prodej cd / antikvariát apod. trafika / tabák / loterie oděvy / spotrovní potřeby knihy / hudebniny / prodej cd apod. papírnictví / psací potřeby potraviny / specializované potraviny lékárna / zdravotnické potřeby hodinářství / zlatnictví / optika hodinářství / zlatnictví / optika Umění / starožitnosti / řemeslná výroba kavárna / cukrárna / bistro drogerie / parfumerie / barvy-laky polygrafie / knihařské a kopírovací práce banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům hodinářství / zlatnictvípotřeby / optika květiny / zahradnické oděvy / spotrovní potřeby hospoda / pivnice / vinárna banky / pojišťovny / poštovní službypráce / klientská centra, služby zákazníkům polygrafie / knihařské a kopírovací / fotoateliér banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky // pojišťovny pojišťovny // poštovní poštovní služby služby // klientská klientská centra, centra, služby služby zákazníkům zákazníkům banky oděvy potřeby domácnosti / potřeby pro kutily domácí/ spotrovní potřeby / vybavení bar / herna // casino / klub hodinářství zlatnictví / optika

trafika / tabák / loterie/ kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) holičství / kadeřnictví kavárna / cukrárna / bistro / čajovna jídelna / bufet / rychlé občerstvení domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily potraviny / specializované potraviny cestovní / průvodcovské služby potravinykancelář / specializované potraviny jídelna / bufet / rychlé občerstvení potraviny / specializované potraviny bytový / látky / galanterie elektro textil / komunikace / fotografické potřeby

1

jiná stavba

3

-

-

Na Hradbách

2 33

120 193

502 179

FO PO

jiná stavba

6 2

-

-

Reální

34 5

2315 1476

430 482/1

bytový dům jiná stavba

2 1

-

-

202 201 101

815

182

1

-

-

1, 3 37 38

2820 212 190

487 183 427

FOPO a PO PO

objekt občanské vybavenosti bytový dům jiná stavba jiná stavba

Kavárna Menza Maso, uzeniny, pečivo, lahůdky

35

Ostravská FO, Statutární univerzita město Ostrava v Ostravě FO

4 1 6

-

-

SF Optik Trafika Pekařství Artesa – spořitelní družstvo Pekařství prázdné Seval express (bufet) Galerie látek k pronájmu Parfumerie Sber Bank Adria snack bar Casino Bonver Salon krásy

112 104 101 301 201 PRÁZDNÉ 107 PRÁZDNÉ 118 301 201 205 305 112 202 107 205 105 112 105 115

hodinářství / zlatnictví / optika trafika / tabák / loterie potraviny / specializované potraviny banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům jídelna / bufet / rychlé občerstvení bytový textil / látky / galanterie drogerie / parfumerie / barvy-laky banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům jídelna / bufet / rychlé občerstvení bar / herna / casino / klub holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) hodinářství / zlatnictví / optika kavárna / cukrárna / bistro bytový textil/ /casino látky / /galanterie bar / herna klub oděvy / spotrovní potřeby hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / /spotrovní potřeby květiny zahradnické potřeby

Sýrárna Cheesy Sladké dětství naOstrava jazyku (sladkosti, bonbony) Šitíčko (galanterie) směnárna Laserové gravírování, výroba razítek second hand Klub Atlantik potraviny večerka Solex (cestovní kancelář)

101 101 107 301 304 105 202 101 302 105 PRÁZDNÉ 107 PRÁZDNÉ 202

potraviny potraviny // specializované specializované potraviny potraviny bytový textil / látky / galanterie banky / pojišťovny / poštovní službypráce / klientská centra, služby zákazníkům polygrafie / knihařské a kopírovací / fotoateliér oděvy / spotrovní kavárna / cukrárnapotřeby / bistro / čajovna potravinykancelář / specializované potraviny cestovní / průvodcovské služby

105 301

oděvy banky / spotrovní pojišťovnypotřeby / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

39

192

186

PO

4 41

306 3138

681 3493/3

FO PO

45

205

190/1

PO

47 5 49 51

206 1719 207 220

191/1 485/2 193/1 194

PO FO PO

53

328

196/1

PO

6 54

307 241

682 410/1

55

238

240/2

FO PO FO, Statutární město Ostrava PO

8 57

152 1502

648/1 241/2

FO PO

7

Českobratrská

3058

484/1

59 10

239 1484

241/1 709

60

2764

11 61

885 3117

402/20 464/36, 475/2, 477 241/4

66 12 -

Smetanovo náměstí

507

Linia (spodní Bazar (oděvy,prádlo) elektro, antik, hračky, sport. Potřeby, media) Café NO.10 Oukej fashion (second hand) Barevný domov Potřeby) Opravny obuvi U(dom. Slávka Edymax Global Interio (personální agentura) Vinný sklep U Mostu Qalt café Bylinky (přírodní kosmetika, esenciální oleje,…)

kategorie

Antonína Macka

Čs. legií

122

FO, Statutární městoPO Ostrava Biskupství ostravsko-opavské

-

MK fashion Bazar textilu(oděvy) Violet Lashes (prodlužování řas, prodej clip-in vlasů Asia restaurant (speciality asijské kuchyně) Bio varna, fresh bar Čajovna W&S Shoes (obuv, kožená galanterie) Knihovna města Ostravy prázdné Bazar nábytku Starožitnosti Family nails (modeláž nehtů, manikúra)

PO město Statutární Ostrava PO PO PO Statutární PO město Ostrava PO Statutární město FO Ostrava

jiná stavba objekt občanské bytový dům vybavenosti objekt občanské vybavenosti jiná stavba stavba pro jiná stavba administrativu jiná stavba objekt občanské vybavenosti bytový dům objekt občanské vybavenosti bytový dům objekt občanské vybavenosti objekt občanské jiná stavba vybavenosti objekt občanské jiná stavba vybavenosti objekt občanské vybavenosti bytový dům objekt občanské vybavenosti

-

-

-

-

3

-

-

1 2 2

-

-

-

31.07.2014

ano

4 4

-

-

4

-

-

1

-

-

9 -

20.05.2013

ano

5 1

-

-

-

-

Butik Fénix (prodej značkové módy) Česká pojišťovna

1 7

-

-

1 1 -

--

--

-5

-

3

-

-

Chance (sázkové kancelář) Xavio – prodej zánovních vozidel Restaurace Hanoi kancelář) Vlada Tours bar (cestovní Oděvy Severomoravské nemovitosti s.r.o. Potřeby pro domácnost, Heller Reality - prázdné dioptrické brýle, kuchyňské potřeby Národní divadlo Moravskoslezské Hruška – potraviny Divadlo J Myrona Rychlé občerstvení - zavřeno Květinářství

Květiny Farmářská prodejna Horáková

6

-

-

Aukční síň Sushi King Vinotéka + alkotéka Wüstenrot, Min.finance (auditní orgán), AB facility, Kovalsky & partners, Reiffeisen, Polské uhlí a.s., MPS,(dárky) Klinická psychologie a psychoterapie Horetyna

491 1236 bez č.p.

402/5 710 405/5

148 bez č.p.

711/1 405/4

bez č.p. 1268

405/2 713/1

1

328

196/1

FO jednota Tělocvičná Sokol PO

2 18 7

979 145 1180

197 716 218

PO FO a PO FO

jiná stavba bytový dům jiná stavba

9 7 6

-

-

8

222

219/1

PO

stavba pro obchod

4

-

-

8a 20 9

3104 1364 1824

208 717/2 240/6

Statutární město Ostrava FO a PO FO

-

-

1229 3116

671 240/3

PO

objekt občanské vybavenosti jiná stavba bytový dům objekt jiná občanské stavba vybavenosti objekt občanské jiná stavba vybavenosti

3 3

13 10

6 -

-

-

41 195

445 175

PO

196 168

176 455/1

12 7, 9 14 8 17

197 2315 198 169 3051

178 430 180 457 159/2

PO FO FO, Statutární PO město Ostrava FO FO PO

18 10 19

200 170 63

184 458 154/1

13 21

854 64

425 153/1

15 17 23 18

1507 1666 2984 1936

422/1 422/2 462/3 151/1 462/4

19

1240

20

488

1a-

3338 3127

-

bez č.p.

3 Dlouhá

-

3 2

-

-

objekt občanské bytový dům vybavenosti

5

02.11.2015 -

ano -

jiná stavba bytový dům rodinný dům jiná občanské stavba objekt vybavenosti

6 2 3 4 1

---

---

jiná jiná stavba stavba objekt k bydlení

-3 6

31.08.2016 -

ano -

bytový dům dům bytový

3 4

--

--

FO FO PO PO

jiná stavba jiná stavba objekt občanské objekt občanské vybavenosti vybavenosti

1 2 2 8

-

-

421/1

PO

objekt občanské vybavenosti

-

-

-

192/2 464/7

FO

jiná stavba

3

-

-

FO PO

objekt občanské vybavenosti vybavenosti

1 8

-

-

Statutární město Ostrava

-

-

-

-

194

461/2 192/3 462/1 195/4 172 192/5

PO

jiná stavba

6

-

-

4 2

221 204

171 189

FO

jiná stavba

2 5

-

-

Pivovarská

6 15

3355 3164

86/31 168/2 3743

FOměsto Statutární Ostrava

Střelniční Puchmajerova

1 1 2 2 -

208 10 191 6 bez č.p.

423 13 424 9/1 3479/6

1

PO město Statutární Ostrava FO PO Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava PO FO FO, Statutární PO město Ostrava FO, Statutární město město Ostrava Ostrava PO FO a PO, Statutární město FO a PO, Ostrava Statutární město Ostrava FO PO FO, Statutární město Ostrava FO

Velká

Zámecká

Vojanova

1

Masarykovo nám.

Tyršova

Sokolská třída

4 2

211 2

1 417 3/1 420

6 3

1250 3

415 4

8 4

1717 1498

464/12 6/1

5

5

7/1

9 7,8

1832 2572

470/2 18/4

10 13

1840 24

464/10 528

12 14

1823 26

464/16 526/1

14

1761

464/15

15

3090

523/1

20

1683

464/9

21 19

1712 2580

718/18 497/1

22

1703

475/1

20 21

37 38

496/1 495/1

23 31

1713 50

718/19 168/1

33

52

166/1

28 1

1775 267

715/1 532

Statutární FOměsto Ostrava FO FO, Statutární městoPO Ostrava

Úpavan (dámské prádlo) Klinika Yves Visage Sezóna (CK) Knihkupectví Alexandria kavárna (CK)

104 120 203 302 105 303 102 PRÁZDNÉ i 101 i PRÁZDNÉ 115 115 101 303 203 204 i 103 105 i 302 111 302 202

restaurace sídlo instituce drogerie / parfumerie / barvy-laky trafika jídelna // tabák bufet // loterie rychlé občerstvení / menza elektro / komunikace / fotografické potřeby

Mobil pohotovost (výkup, servis) kZlato pronájmu (prodej zlata, stříbra, šperků) Papírnictví Mikeska k pronájmu Wrangler, Lee, City Jeans (móda) Weltmann,

307 PRÁZDNÉ 112 110 PRÁZDNÉ 105

opravy (instalací, obuvi, hud. nástrojů, aut apod.) hodinářství / zlatnictví / optika papírnictví / psací potřeby oděvy / spotrovní potřeby

Casino TV shopCrazy Pizzerie U Šneka Zastavárna Klinika plastické chirurgie a laserové léčebné centrum Inspirace (dárkové předměty)

Ovoce zelenina Zdravé potraviny Pekárna Pezo Galanterie Pizzerie Opatija Svět obuvi a textilu Zmrzlina Delicates Textil, obuv, kabelky, záclony, drogerie, domácí potřeby, hračky

205 102 203 119 i 103 101 101 101 107 203 105 202 102

M Banktextil (závěsy, záclony, povlečení) Bytový Scan|Sen design restaurant Fotoatelier - zavřeno Oblečení a obuv pro-celou rodinu (za bezva ceny) Trimex office center zavřeno Tesco Express Geofin a.s. – zavřeno

301 107 203 PRÁZDNÉ 105 PRÁZDNÉ 101 PRÁZDNÉ

Bambino – dětská certifikovaná obuv - zavřeno Kooperativa Pekařství Drogerie TETA Ovoce zelenina Steak restaurant Comedor Americano Vegetariánská restaurace Pantaloon (oděvy) Staročeská pivnice Bistro na Zámecké, slané a sladké občerstvení Tiskárna, grafické studio Q&M Nails – Nehtové studie Trafika Trafika Second hand (3 vedle sebe) Prodej jízdenek MHD (zavřeno) Raiffeisenbank Rychlé občerstvení Expobank Bon Bon móda Boutique – dárkové pochutiny Dámská Fér Café Restaurace Rong Wang II Svatební salon Paris Loutková kavárna kancelářské prostory K PR

PRÁZDNÉ 301 101 118 101 203 203 105 204 201 304 305 104 104 105 PRÁZDNÉ 301 201 301 101 105 202 203 105 202 PRÁZDNÉ

16.05.2015 -

ano -

20.05.2015 -

ano -

-

-

1 3

--

--

objekt občanské bytový dům vybavenosti

Casino Kartáč Lampárna (světelné studio) prázdné Pizzerie Herna Emo Club Cestovní kancelář Muzeum Hotel Imperial Restaurant pod muzeem Polocaffé Casino Merkur

14 1

-

-

Zlataky.cz (nejlepší ceny investičního stříbra) Koutný (pánské obleky)

301 105

bytový dům jiná stavba

3 1

-

-

Styl módau babičky Cukrárna

105 202

jiná stavba stavba občanského vybavení bytový dům

5

-

-

7 1

-

-

bytový dům jiná stavba

11 4

-

-

bytový dům objekt občanské vybavenosti

4 6

-

-

Jam (coffee – foodshop – music) Flamenco (dance and fashion) Heller dance and fashion Restaurace Bodinger (kuchyňské a interierové doplńky) Mondo (man collection) prázdné Maďarská prodejna Všeobecná zdravotní popjišťovna Pánské a dámské kadeřnictví Bontonland prázdné Haas – rozmanitost staveb D-ART prodejna užitého umění Pan´ Europ (cestovní agentura) prázdné Café Mozart Směnárna U Kudrny Květinová síň barev - zavřeno Barevný svět KM Travel (cestovní kancelář) Novofood – zdravé reformní potraviny Certina (značkové hodinky) Exim Tours (CK) Oděvy prázdné Dr. Max (lékárna) Čtyřlístek (hračky, papír) Restaurace Expresní služby digitálního tisku a reklamy Mis Tina (kabelky, doplňky) Tisk, kopírování Zlatnictví Perla Barevný svět korálků Marco foto Chovatelské potřeby (zverimex) Lékárna U Zlaté koruny Alsport (vybavení do přírody) Axello (móda, boutique) Music - video (cd, dvd, …) Slavia pojišťovna Potraviny* Fujifilm Fornetti* GE Moneybank Restaurace* Modrá Pyramida Husky (oděvy) VZP Salón Viky (stříhání, koupání a úpravy psů) TON L&K móda Koralky.cz U Radi (Tradiční česká hospoda) Pražírna Poliklinikaa distribuce kávy, degustace a prodej kávy Moiralékárna – funkční prádlo Agel

bytový dům objekt občanské vybavenosti bytový dům bytový dům bytový dům bytový dům

6

-

-

16

-

-

4

-

-

3 -

19.02.1997

ne

2

-

-

jiná stavba jiná stavba

8 1

-

-

bytový dům jiná stavba

7

18.12.2015 -

ano -

jiná stavba

8

-

-

bytový dům objekt občanské vybavenosti

3 -

24.09.2007

ne --

Zeyerova

31 4

498 347

718/15 24

PO FO

bytový dům jiná stavba

4 4

--

Solná

5 34

1472 496

500 718/22

FO a.s. České dráhy,

jiná jiná stavba stavba

7 2

--

--

36

1852

718/1

FO, Statutární město Ostrava

bytový dům

3

-

-

květiny / zahradnické potřeby potraviny / specializované potraviny

realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń restaurace hospoda / pivnice / vinárna sídlo instituce dárky oděvy / spotrovní potřeby sídlo instituce cestovní kancelář / průvodcovské knihy / hudebniny prodej cd apod.služby cestovní služby kavárna /kancelář cukrárna/ /průvodcovské bistro

203 i 118 104 201 109 PRÁZDNÉ

9 6 10 -

PO FO a LBD v Moravské Ostravě

trafika jiné / tabák / loterie restaurace cestovní kancelář / průvodcovské služby oděvy spotrovní/ správa potřebya údržba nemovitostí / aukční síń realitní/ kancelář smíšené zboží realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń - zavřeno sídlo instituce potraviny / specializované potraviny sídlo instituce jídelna / bufet / rychlé občerstvení - zavřeno květiny / zahradnické potřeby

Jack´s BarDvořáka DivadloBurger Antonína Drogerie Teta Tipsport Raw bar, zdravé jídlo Konzoly, antény, počítače, tonery rekonstrukce

1

3

oděvy / spotrovní potřeby bytový textil / látky / galanterie

bytový textil / látky/ bistro - zavřeno kavárna / cukrárna / čajovna 105 oděvy / spotrovní potřeby 205 bar / herna / casino / klub 101 potraviny / specializované PRÁZDNÉ bar / herna / casino / klub -potraviny zavřeno

stavba stavba občanského občanského vybavení vybavení objekt občanské vybavenosti bytový dům jiná stavba stavba jiná stavba občanského vybavení stavba občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti jiná stavba

FO, Statutární město Ostrava

FO a LBD v Moravské Ostravě FO, Statutární město Ostrava FO, Statutární město Ostrava FO FO,FO LBD v Moravské Ostravě, FO Nadační fond Nydahl PO FO, Statutární městoVZP Ostrava

Fashion Line (oděvy) rekonstrukce Metráž (záclony, byt. textil) Bytový textil zavřeno čajovna + café- bar

1

16

2 8

Bižuterie Kozák Café Bonver Galerie látek ruleta Kajot Casino, Spodní prádlo Sassa Hodiny, hodinky, šperky Sorella módní dámské zboží Welany Flowers

Tilak (outdoor clothes) Bar Fiesta Řeznictví uzenářství BoccaccioaDance Club - zavřeno

14-

10 4

bytový dům jiná stavba jiná stavba objekt občanské jiná stavba vybavenosti objekt občanské vybavenosti jiná stavba objekt občanské vybavenosti

2 3 7

kavárna / cukrárna / bistro jídelna / bufet / rychlé občerstvení potraviny / specializované potraviny

Divadlo loutek

Oční optika Vajana - české ponožky, punčochové zboží, textil - prádlo

i 205 108 PRÁZDNÉ 203 205 302 i 206 203 202 205

bar / herna / casino / klub smíšené zboží restaurace zastavárna / bazar sídlo instituce dárky/dárkové předměty potraviny // specializované specializované potraviny potraviny potraviny potraviny / specializované potraviny bytový textil / látky restaurace oděvy / spotrovní potřeby kavárna /zboží cukrárna / bistro smíšené

banky /textil pojišťovny bytový / látky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům restaurace/ knihařské a kopírovací práce / fotoateliér polygrafie oděvyinstituce / spotrovní potřeby sídlo potraviny / specializované potraviny sídlo instituce obuv zboží banky/ /kožené pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům potraviny / specializované potraviny drogerie / barvy-laky potraviny/ /parfumerie specializované potraviny restaurace restaurace oděvy / spotrovní potřeby hospoda / pivnice / vinárna jídelna / bufet / rychlé polygrafie / knihařské aobčerstvení kopírovací práce holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) trafika / tabák / loterie trafika / spotrovní tabák / loterie oděvy potřeby banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům jídelna / bufet / rychlé občerstvení banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům potraviny / specializované potraviny oděvy / spotrovní potřeby kavárna / cukrárna / bistro restaurace oděvy / spotrovní potřeby kavárna / cukrárna / bistro

sídlo instituce bar / herna / casino / klub domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily restaurace bar / herna / casino / klub cestovní kancelář / průvodcovské služby sídlo instituce hotel / motel / hostel restaurace kavárna / cukrárna bar / herna / casino//bistro klub banky / spotrovní pojišťovnypotřeby / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy oděvy / spotrovní kavárna / cukrárnapotřeby / bistro

205 105 105 203 108 105 PRÁZDNÉ 101 301 305 111 PRÁZDNÉ 303 113 302 PRÁZDNÉ 202 301 115 PRÁZDNÉ 302 201 112 302 105 PRÁZDNÉ 117 110 203 304 106 304 112 108 304 116 117 105 105 109 301 304

bar / herna / casino / klub oděvy / spotrovní potřeby oděvy / spotrovní potřeby restaurace domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) knihy / hudebniny / prodej cd apod. realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń Umění / starožitnosti / řemeslná výroba cestovní kancelář / průvodcovské služby kavárna / cukrárna / bistro banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům květiny / zahradnické potřeby cestovní kancelář / průvodcovské služby jídelna / bufet / rychlé občerstvení hodinářství / zlatnictví / optika cestovní kancelář / průvodcovské služby oděvy / spotrovní potřeby lékárna / zdravotnické potřeby papírnictví / psací potřeby restaurace polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér obuv / kožené zboží polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér hodinářství / zlatnictví / optika domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér zverimex / prodej krmiv lékárna / zdravotnické potřeby oděvy / spotrovní potřeby oděvy / spotrovní potřeby elektro / komunikace / fotografické potřeby banky / pojišťovny poštovníz služby / klientská centra, služby zákazníkům * obchody v pasáži/ Vesmír, ulice neviditelné polygrafie / knihařské a kopírovací práce

301 301 105 301 305 108 105 107 204 202 i 105 117 112 105

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy / spotrovní potřeby banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) domácí potřeby / vybavení oděvy / spotrovní potřeby domácnosti / potřeby pro kutily bytový textil / látky / galanterie hospoda / pivnice / vinárna kavárna / cukrárna / bistro / čajovna oděvy / spotrovní potřeby lékárna / zdravotnické potřeby hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby

59

SGS_BROZURA.indd 59

10.02.2017 20:30:42


ulice

Nádražní

28. října

č.or.

č.p.

č.parc.

vlastník dle katastru nemovitostí ČÚZK

způsob využití dle katastru nemovitostí ČÚZK

počet provozoven dle RŽP

1 1

102 639

35/1 394/2

FO PO

jiná stavba bytový dům

8 1

--

--

2 3

289 308

564 393

Statutární město Ostrava PO

8 10

-

-

3 4

97 1078

34/1 468/1

Česká FO anárodní PO banka

jiná stavba objekt občanské vybavenosti objekt občanské bytový dům vybavenosti

5 -

31.01.2012

ne

5 4

305 572

373/2 562\1

Bulharský kulturně PO osvětový klub Ostrava

jiná stavba jiná stavba

1 4

-

-

5

bez č.p. 297

470/3 31/1

PO PO

jiná stavba bytový dům

3

-

-

7 6 9 8 11

1935 770 2785 548 643

369/1 560/1 367/3 559/1 364

bytový dům jiná stavba bytový dům jiná stavba

4 1 3 -

-

-

stavba pro jiná stavba administrativu

2 1

-

-

bytový dům jiná stavba

9

30.09.2005 -

ne -

bytový dům jiná stavba

1 6

--

--

13 9

143 3337

361 30

14 10

1222 286

720 558/1

12 15

103 535

557/1 360

FO FO

13 16

285 1248

27/1 721

FO, Statutární městoFO Ostrava

bytový dům jiná stavba

3 9

--

--

14 17

104 942

556/1 346

FO FO

objekt občanské vybavenosti jiná stavba

1

09.08.2010 -

ne -

15 18

105 1325

26/1 722

bytový dům bytový dům

1 4

-

-

18 19

106 341

530 345/1

bytový dům dům bytový

3 6

--

--

19 20

1469 142

23/2 723

FO FO

jiná stavba bytový dům

1 8

--

--

21

1294

344

FO

bytový dům

5

-

-

22

1258

724

FO

víceúčelová stavba

4

-

-

21 23

23 342

23/1 343

FO PO

objektobčanské k bydlení objekt vybavenosti

10 -

03.06.2013

ano -

FO, Statutární FO, Statutární město Ostrava město Ostrava FO a PO, Statutární FOměsto Ostrava

24

1265

729

Statutární město Ostrava

bytový dům

4

-

26

1266

730

PO

objekt k bydlení

3

-

-

23 27 28 25 29

49 879 3114 1837 536

169/1 728 738 169/2 731

FO FO PO FO FO

objekt objekt kk bydlení bydlení jiná stavba objekt k bydlení jiná stavba

1 1 1 8 8

--

--

28

Denisova

FO, Statutární městoFO Ostrava FO FO Statutární město PO Ostrava FO a PO, FOměsto Statutární Ostrava

185

435

1

-

-

615

739

bytový dům

7

-

-

29 30

3159 186

174 433

FO FO, Statutární město Ostrava PO PO

jiná stavba

30

jiná stavba jiná stavba

1 1

-

-

31 31

343 180

735/4 177

FO PO

objekt k bydlení jiná stavba

3 -

29.05.1996

ne

32

617

802

PO

jiná stavba

1

-

-

32 33

187 344

432 737

PO FO

objekt občanské vybavenosti jiná stavba

1 4

--

--

33 34 34

193 385 2315

179 803 430

jiná stavba bytový dům bytový dům

2 4 2

-

-

35 35

1436 815

740/4 182

-

-

212 612 190

183 820 427

bytový dům objekt občanské vybavenosti jiná stavba bytový dům jiná stavba

2 1

37 36 38

PO FO, Statutární FO, Statutární město Ostrava město Ostrava FO FO FO a PO, FO a PO Statutární město Ostrava PO

1 6 6

-

-

39 37 41

192 449 3138

186 740/1 3493/3

PO FO PO

2 1 7

--

--

38 45

613 205

821 190/1

PO PO

jiná stavba stavba jiná objekt občanské vybavenosti objekt občanské bytový dům vybavenosti

8 3

--

--

47 39 49 41 51

206 537 207 1026 220

191/1 798/2 193/1 797 194

PO FO FO FO, Statutární městoPO Ostrava

1 2 2 3 2

--

--

53 45

328 1553

196/1 796/3

Statutární PO město Ostrava

jiná stavba objekt k bydlení jiná stavba bytový dům jiná stavba objekt občanské bytový dům vybavenosti

-1

31.07.2014 -

ano -

54 47

241 755

410/1 794

PO FO

4 5

--

--

55 49

238 756

240/2 793

57 1

1502 492

241/2 402/10

PO FO PO

Střední

1 59

1831 239

402/2 241/1

FO, Statutární městoPO Ostrava

Jurečkova

1 60 2

493 2764 940

402/7 402/20 402/8

Poděbradova

2 61

494 3117

402/13 241/4

ČR PO ČR Dopravní podnik Ostrava PO a.s.

Stodolní

2 66 -

316 491 bez č.p.

725 402/5 405/5

FO PO PO

Smetanovo náměstí

Velká

-

bez č.p.

-

bez č.p.

405/2

FO

1

328

196/1

405/4

PO

197

FO

PO

objektstavba občanské občanského vybavenosti vybavení objekt občanské vybavenosti jiná stavba objekt občanské jiná stavba vybavenosti objekt občanské bytový dům vybavenosti jiná občanské stavba objekt jiná stavba vybavenosti

1 2

--

--

-3

20.05.2013 -

ano -

7 5

-

-

1 -

01.01.2002 06.11.2003

ne ne

jiná občanské stavba objekt vybavenosti jiná stavba bytový dům jiná stavba

2 7

-

-

5 1 -

-

-

jiná stavba objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti

-

8a

3104

208

Statutární město Ostrava

objekt občanské vybavenosti

-

bytový dům objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti

3

jiná stavba rodinný dům objekt občanské vybavenosti

10

196

176

PO

197 198

178 180

PO FO

17

3051

159/2

PO

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klinika plastické chirurgie a laserové léčebné centrum

1

151/1

PO

objekt občanské vybavenosti

2

-

-

PO

objekt občanské vybavenosti

8

FO

jiná stavba

5

stavba občanského vybavení

1

bytový dům

6

15

3164

3743

Statutární město Ostrava

1

10

13

Statutární město Ostrava

2

6

9/1

PO

jiná stavba

10

1

Statutární město Ostrava FO FO, Statutární město Ostrava FO, Statutární město Ostrava PO

stavba občanské vybavenosti jiná stavba

3

bytový dům

1

jiná stavba

1

6/1

5

5

7/1

104

PRÁZDNÉ

2984

1498

Tipsport

i

k pronájmu

23

4

Divadlo Antonína Dvořáka

i

i 111 202

Casino Crazy Pizzerie U Šneka

-

4

Klinika Yves Visage Knihkupectví kavárna

-

ano -

1

PRÁZDNÉ jídelna / bufet / rychlé občerstvení - zavřeno

ano

-

3/1

Rychlé občerstvení - zavřeno

-

31.08.2016 -

2

120 301 302 PRÁZDNÉ 303 PRÁZDNÉ 301 101

02.11.2015

6

3

Xavio––zákaznické prodej zánovních vozidel DPO centrum Vlada Tours (cestovní kancelář) prázdné Severomoravské nemovitosti s.r.o. Heller - prázdné Česká Reality průmyslová zdravotní pojišťovna Hruška – potraviny

-

4

1

112 PRÁZDNÉ 203 PRÁZDNÉ 307 108 205 302 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ 301 i

6 3

bytový dům

3

Herri (drahé kovy) rekonstrukce Babetti Bytový textil(expresní - zavřenoservis, opravy) IPHONE.EU inspirace (byt. Doplňky, nábytek, dekorační sklo...) Bar Fiesta Svět letenek Boccaccio Dance Club - zavřeno Heller Reality - zavřeno Česká pojišťovna Finanční úřad, územní pracoviště Ostrava

PRÁZDNÉ

jiná stavba objekt k bydlení

2

potraviny // pivnice specializované hospoda / vinárnapotraviny banky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy // pojišťovny spotrovní potřeby oděvy / spotrovní potřeby potraviny potraviny / specializované potraviny / specializované potraviny květiny / zahradnické potřeby

PRÁZDNÉ

FO FO

189

kavárna / cukrárna // poštovní bistro služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny bar / herna / casino/ /poštovní klub banky / pojišťovny služby / klientská centra, služby zákazníkům hodinářství / zlatnictvía/ kopírovací optika polygrafie / knihařské práce / fotoateliér květiny/ /spotrovní zahradnické potřeby oděvy potřeby

101 204

rekonstrukce

PO

86/31

oděvy / spotrovní potřeby papírnictví / psací potřeby / hračky oděvy banky // spotrovní pojišťovnypotřeby / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům jídelna / bufet / rychlé občerstvení bar / herna / casino//bistro klub kavárna / cukrárna

301 105 105 101 101 115

k pronájmu

184 154/1

204

potraviny / specializované potraviny elektro komunikace / fotografické potřeby oděvy / /spotrovní potřeby smíšené /zboží kavárna cukrárna / bistro bar / herna / casino / klub potraviny potraviny / specializované potraviny / specializované potraviny hodinářství / zlatnictví / optika potraviny / specializované potraviny banky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy / pojišťovny spotrovní potřeby

Sladké dětství na jazyku (sladkosti, bonbony) Vinotéka

-

153/1

2

oděvy spotrovní potřeby zboží obuv / /kožené a kožešinové bar / herna / casino / klub hodinářství zlatnictví / optika hospoda pivnice / vinárna holičství // kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům jídelna / bufet / rychlé občerstvení realitní kancelář / správa apotraviny údržba nemovitostí / aukční síń potraviny / specializované autoškola potraviny / specializované potraviny

směnárna Individuality (móda, doplňky) second hand Čerstvé boby, kafekrámek potraviny večerka Květinářství Bedřiška

-

200 63

192/3

105 301 201 205 202 202 301 205 301 112 304 115 105

-

64

3127

Trek cyklopotřeby Sber Bank Pizza, rychlé občerstvení Casino Asijské Bonver Bistro Café Bonver Broker Consulting (hypoteční centrum) Kajot Casino, ruleta Fiobanka Hodiny, hodinky, šperky Fotoateliér Welany Flowers Nadměrné pánské a dámské oděvy

101 109 105 102 202 205 101 101 112 101 301 105 PRÁZDNÉ 105 PRÁZDNÉ 110

-

2

195/4 192/5

Střelniční

-

-

21

1a

Lahůdky Pekařství GM (elektronika pro náročné) PellsElectronics (jízdní kola) Orientální obchod Kavárna Bar Icarus Maso, uzeniny, pečivo, lahůdky Pochutnej si (lahůdkové potraviny) SF Optik Zdravá výživa Artesa spořitelní družstvo Dámská– móda ANNA prázdné Ladak (etno oděvy) k pronájmu YOGI Společenské hry, hlavolamy

105 106 205 112 204 305 PRÁZDNÉ 301 301 201 303 101 309 101

Umění / starožitnosti / řemeslná výroba sídlo instituce drogerie / parfumerie / barvy-laky banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům potraviny / specializované potraviny papírnictví //psací potřeby hodinářství zlatnictví / optika hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby potraviny / specializované potraviny banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům oděvy // pojišťovny spotrovní potřeby banky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům trafika // pojišťovny tabák / loterie banky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

hodinářství / zlatnictví / optika restaurace bytový (instalací, textil / látky - zavřeno opravy obuvi, hud. nástrojů, aut apod.) domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily bar / herna / casino / klub cestovní kancelář / průvodcovské služby bar / herna / casino / klub - zavřeno

bankyinstituce / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům sídlo jiné banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům cestovní kancelář / průvodcovské služby realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń realitní / správa a údržba aukčníslužby síń - zavřeno banky / kancelář pojišťovny / poštovní službynemovitostí / klientská /centra, zákazníkům potraviny / specializované potraviny

Tabulka srovnávající informace o obchodních jednotkách získaných terénním průzkumem a provozovnách z Registru živnostenského podnikání (MPO, © 2005 - 2017). V případě, že dle RŽP byly všechny provozovny na dané adrese již uzavřeny (vyznačeno červeným podbarvením) je sledováno, zda k tomuto došlo po otevření shopping mallu.

18 19

Vojanova

Maxi Second Hand Botatex (dětská obuv) Bar a casino Crazy Optika u Stodolní Vinotéka Bobule Salon Lucie (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, …) rekonstrukce Skupina ČEZ – zákaznické centrum Allianz U mistra řezníka (samoobslužná jídelna) Favorit a.s. Maso uzeniny Autoškola Chléb/pečivo

301 101 110 112 112 105 101 301 105 301 104 301

Wüstenrot, Min.finance (auditní orgán), AB facility, Kovalsky & partners, Reiffeisen, Polské uhlí a.s., MPS, Klinická psychologie a psychoterapie

6 4

12 14

Modrá Pyramida Pekařství provoněné chvíle Madal stříbro, Bal (papírnictví) Zlato, hodinky Zlatnictví Svatební dům Káva čaj Market (účty, spoření, pojištění, úvěry, …) Partners Chic (boutique) Směnárna Gatta Tabák Allianz

obuv / kožené a kožešinové zboží služby cestovní kancelář / průvodcovské realitní kancelář a údržbaslužby nemovitostí / aukční síń cestovní kancelář/ správa / průvodcovské kavárna / cukrárna / bistro banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům trafika / tabák / loterie oděvy / spotrovní potřeby domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily papírnictví / psací potřeby potraviny specializované hospoda // pivnice / vinárnapotraviny lékárna / zdravotnické hodinářství / zlatnictví /potřeby optika

-

jiná stavba

FO

106 302 303 302 202 301 104 105 108 110 101 204 117 112 PRÁZDNÉ 113 i 118

květiny / zahradnické potřeby

stavba pro obchod

PO

Kožená galanterie Relax Adriatic Re-Max plus Kovotours Sladké srdce (zmrzlina, pralinky) Obersbank Tabák, cigarety, dutinky Oděvy Kouzlo zdravého spaní Papír Prima Šatlavapekárna Lékárna „U anděla strážce“ Lunettes Optika prázdné Sklo, porcelán – Klára OstravskéTETA vodárny a kanalizace a.s. Drogerie

Šperky Radegastárna U Křížánka Red Bush (oděvy) Tabák/trafika Dárková High stylesíň fashion - zrušeno Wajkiki shop (móda) Kytičkárna (květinářství) Prima pekárna Rainbow Tours (cestovní kancelář) Asijské bistro „Lotus“ Bižuterie, módní doplňky Pekařství Primavera (móda) Fokus optika Bar Embargo Plavkárna Revírní Bratrská pokladna (zdrav. Pojišťovna)

hodinářství / zlatnictví/ /kosmetické optika holičství / kadeřnictví služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) kavárna / bistro drogerie // cukrárna parfumerie / barvy-laky obuv / kožené zboží potraviny / specializované potraviny potraviny / specializované potraviny oděvy oděvy // spotrovní spotrovní potřeby potřeby Umění / starožitnosti řemeslná výroba bar / herna / casino / /klub

realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń

FO

PO

hodinářství / zlatnictví / optika hospoda / pivnice / vinárna oděvy potřeby trafika / spotrovní tabák / loterie potraviny / specializované potraviny oděvy potřeby květiny/ /spotrovní zahradnické potřeby potravinykancelář / specializované potraviny cestovní / průvodcovské služby kavárna / cukrárnapotřeby / bistro oděvy / spotrovní potraviny / specializované oděvy / spotrovní potřeby potraviny hodinářství zlatnictví / optika bar / herna / /casino / klub oděvy // pojišťovny spotrovní potřeby banky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

112 305 202 118 106 PRÁZDNÉ 101 101 105 105 113 205

115

PO

175

112 204 105 104 101 PRÁZDNÉ 105 115 101 302 202 105 101 105 112 205 105 301

Zlatnictví Lev Abi Totre, Zlatý šijeme košile na míru Café NO.10 Tian De (kosmetika) Kožešiny/kůže „Sobol“ prázdné Chléb/pečivo VEGA – zdravá výživa České Fashionponožky, Store punčochové zboží Bohemia crystal Dlouhá Story (cocktail restaurant)

303

218

240/6

potraviny / specializované potraviny knihy / hudebniny / prodej cd apod. oděvy / spotrovní potřeby oděvy // pojišťovny spotrovní potřeby banky / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům knihy / hudebniny kavárna / cukrárna/ /prodej bistro cd apod.

Květiny

219/1

240/3

101 111 105 105 301 111 202

Aukční síň

979

195

Levné potraviny Knihkupectví Dámské oděvy Klobouky/módní doplňky pojištění) (kabelky, čepice, šály, šátky) M&M finance (hypotéky, Levné knihy Café&Snacks

-

222

1824

sídlo instituce bar / herna / casino / klub zastavárna / bazar holičství / kadeřnictví / kosmetické (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) banky / pojišťovny / poštovní službyslužby / klientská centra, služby zákazníkům zastavárna / bazar bar / herna / casino / klub oděvy / spotrovní potřeby banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům instalací, obuvi, hud. nástrojů, aut apod. kavárna / cukrárna / bistro hospoda / pivnice / vinárna trafika / tabák / loterie drogerie / parfumerie / barvy-laky cestovní kancelář / průvodcovské služby kavárna / cukrárna / bistro trafika / tabák / loterie oděvy / spotrovní potřeby lékárna / zdravotnické potřeby obuv / kožené a kožešinové zboží drogerie / parfumerie / barvy-laky kavárna / cukrárna / bistro banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům holičství / kadeřnictví / kosmetické služby (pedikúra, manikúra / solárium / masáže / tetování, piercing apod.) restaurace drogerie / parfumerie / barvy-laky

-

1180

3116

i 205 119 305 301 119 205 105 301 307 202 204 104 118 302 202 104 105 117 106 118 202 301 305 203 118

-

2

8

zastavárna bazar / klub bar / herna / casino restaurace cestovní kancelář / průvodcovské služby kavárna / cukrárnapotřeby / bistro / čajovna oděvy / spotrovní

Knihovna města Ostravy Casino Bonver Bazar nábytku Family národní nails (modeláž Česká banka nehtů, manikúra) Bazar (oděvy, elektro, antik, hračky, sport. Potřeby, media) Casino Kartáč Oukej fashion (second hand) J&T Banka Opravny obuvi U Slávka Jet Set Kavárna Electra Vinný sklep U Mostu Tabák, tiskoviny, časopisy Bylinky (přírodní kosmetika, esenciální oleje,…) DAEN cestovní kancelář Pražírna Caffé Trieste Change Ostrava (informace, prodej jízdenek) Triola (podprsenky A – K!) Lékárna Centrum Obuv Svedrub Rossmann drogerie/parfumerie Originální turecké speciality Reiffeisen Bank Tajemství masérny (masáže) Restaurace Spolek DM drogerie

-

8

9

-

popis

119 205 203 302 202 105

-

7

10

jiná stavba

-

kategorie

Bazar textilu Sázková kancelář, videoloterijní terminály Asia restaurant Student Agency(speciality asijské kuchyně) Čajovna Olga (oděvy)

6

192/2

Pivovarská

datum uzavření poslední provozovna uzavřená dle RŽP po 22.3.2012 (po provozovna provozovny dle RŽP otevření Nové Karoliny)

3

jiná stavba

5

i

sídlo instituce knihy / hudebniny / prodej cd apod. kavárna / cukrárna / bistro

sídlo instituce

trafika / tabák / loterie

bar / herna / casino / klub restaurace

sídlo instituce

Zdravé potraviny Galanterie Svět obuvi a textilu Textil, obuv, kabelky, záclony, drogerie, domácí potřeby, hračky Bytový textil (závěsy, záclony, povlečení) Fotoatelier - zavřeno Trimex office center - zavřeno Geofin a.s. – zavřeno

101 107 105 102 107 PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ PRÁZDNÉ

potraviny / specializované potraviny bytový textil / látky oděvy / spotrovní potřeby smíšené zboží bytový textil / látky polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér sídlo instituce sídlo instituce

Bambino – dětská certifikovaná obuv - zavřeno Pekařství Ovoce zelenina

PRÁZDNÉ obuv / kožené zboží 101 potraviny / specializované potraviny 101 potraviny / specializované potraviny

Z tabulky jsou patrné rozdíly v počtu obch. jednotek zjištěné terénním průzkumem a provozoven uvedených v databázi RŽP. Z toho důvodu nelze data z RŽP považovat za spolehlivý zdroj informací o provozovnách pro období 1992 - 2015. Detailní popis dané situace obsahuje kpt. 2.1. VÝSLEDKY VÝZKUMU, s. 28-9. Vegetariánská restaurace Staročeská pivnice Tiskárna, grafické studio

203 204 304

restaurace hospoda / pivnice / vinárna polygrafie / knihařské a kopírovací práce

-

-

-

-

-

-

-

-

Lampárna (světelné studio)

108

domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily

-

-

203 205 i 203 202

restaurace bar / herna / casino / klub sídlo instituce restaurace kavárna / cukrárna / bistro oděvy / spotrovní potřeby

Trafika Second hand (3 vedle sebe) Prodej jízdenek MHD (zavřeno) Rychlé občerstvení

Bon Bon Boutique – dárkové pochutiny Fér Café Svatební salon Paris Loutková kavárna Divadlo loutek

104 trafika / tabák / loterie 105 oděvy / spotrovní potřeby PRÁZDNÉ 201 jídelna / bufet / rychlé občerstvení 101 202 105 202 i

potraviny / specializované potraviny kavárna / cukrárna / bistro oděvy / spotrovní potřeby kavárna / cukrárna / bistro

sídlo instituce

-

-

Pizzerie Herna Emo Club Muzeum Restaurant pod muzeem Polocaffé

-

-

Koutný (pánské obleky)

105

-

-

Cukrárna u babičky

202

kavárna / cukrárna / bistro

-

-

Jam (coffee – food – music)

205

bar / herna / casino / klub

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na základě podnětu městské samosprávy je dále sledováno procentuální zastoupení staveb pro bydlení. Z celkového počtu 209 adresních bodů nemovitostí je 71 zapsáno v katastru nemovitostí jako objekty k bydlení. což představuje 34%. Dvě třetiny ze sledovaných nemovitostí v centru Ostravy tedy neslouží k bydlení.

7,8

2572

18/4

FO a PO, Statutární město Ostrava

bytový dům

1

13

24

528

PO

jiná stavba

4

14

26

526/1

FO

objekt občanské vybavenosti

6

15

3090

523/1

PO

objekt občanské vybavenosti

16

19

2580

497/1

FO, Statutární město Ostrava

bytový dům

-

19.02.1997

ne

20 21

37 38

496/1 495/1

FO FO

jiná stavba jiná stavba

8 1

-

-

31

50

168/1

FO

jiná stavba

7

33

52

166/1

PO

jiná stavba

8

Sokolská třída

1

267

532

VZP

objekt občanské vybavenosti

Zeyerova

4

347

24

FO

Solná

5

1472

500

FO

Masarykovo nám.

205 203

sídlo instituce

Restaurace

prázdné Všeobecná zdravotní popjišťovna Bontonland Haas – rozmanitost staveb Pan´ Europ (cestovní agentura) Café Mozart

203

PRÁZDNÉ 301 111 303 302 202

restaurace

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům knihy / hudebniny / prodej cd apod. realitní kancelář / správa a údržba nemovitostí / aukční síń cestovní kancelář / průvodcovské služby kavárna / cukrárna / bistro

Květinová síň KM Travel (cestovní kancelář) Certina (značkové hodinky) Oděvy Dr. Max (lékárna) Restaurace

115 302 112 105 117 203

květiny / zahradnické potřeby cestovní kancelář / průvodcovské služby hodinářství / zlatnictví / optika oděvy / spotrovní potřeby lékárna / zdravotnické potřeby restaurace

Mis Tina (kabelky, doplňky) Zlatnictví Perla Marco foto Lékárna U Zlaté koruny Axello (móda, boutique) Slavia pojišťovna Fujifilm

106 112 304 117 105 301 304

obuv / kožené zboží hodinářství / zlatnictví / optika polygrafie / knihařské a kopírovací práce / fotoateliér lékárna / zdravotnické potřeby oděvy / spotrovní potřeby

GE Moneybank Modrá Pyramida

301 301

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

VZP

301

banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům

Město Ostrava vlastní nebo spoluvlastní 45 nemovitostí v centru města, což představuje 22% z celkového počtu sledovaných 209 adresních bodů. banky / pojišťovny / poštovní služby / klientská centra, služby zákazníkům polygrafie / knihařské a kopírovací práce

-

-

-

-

-

24.09.2007

ne

jiná stavba

4

-

-

TON Koralky.cz

108 107

domácí potřeby / vybavení domácnosti / potřeby pro kutily bytový textil / látky / galanterie

jiná stavba

7

-

-

Pražírna a distribuce kávy, degustace a prodej kávy Moira – funkční prádlo

202 105

kavárna / cukrárna / bistro / čajovna oděvy / spotrovní potřeby

60

SGS_BROZURA.indd 60

10.02.2017 20:30:44


SGS_BROZURA.indd 61

10.02.2017 20:30:44


Mapa prázdných obchodních jednotek 1:5000

možno

st prop

ojení

62

SGS_BROZURA.indd 62

10.02.2017 20:31:04


Doporučení pro místní samosprávu v Ostravě Pro lepší propojení centra Ostravy s Novou Karolinou má ve smyslu kontinuálního městského parteru velký potenciál ulice 28. října v úseku Masarykovo náměstí – Nová Karolina. Kritická je především křižovatka ulice Nádražní a 28. října, která v současnosti komplikuje plynulý pohyb pěších. Svou roli samozřejmě hraje i nevyužitý parter OD Ostravica a poloprázdný parter protilehlého bloku domů s hotelem Palace. Nicméně v současnosti jsou vidět první kroky k obnově této lokality – z dlouhodobě nevyužívaného hotelu Palace se má stát ubytování pro studenty.

8%

prázdné

63

SGS_BROZURA.indd 63

10.02.2017 20:31:15


SGS_BROZURA.indd 64

10.02.2017 20:31:15


3. Zรกvฤ›r

SGS_BROZURA.indd 65

10.02.2017 20:31:16


3.1 SHRNUTÍ Srovnání vybraných lokalit Při srovnání obou lokalit je třeba poznamenat, že Ostrava je co do počtu obyvatel zhruba 4x větší než Kladno (přibližně 300.000 vs. 70.000). Vezmeme-li dále v úvahu, že ostravská Nová Karolina je 2x větší než kladenský Central (220 obchodních jednotek na 58.000 m2 obchodních ploch vs. 100 obchodních jednotek na 26.000 m2 obchodních ploch), je na tom Ostrava lépe než Kladno ve smyslu větší schopnosti absorbovat změny a přizpůsobit se jim. Pro začlenění shopping mallu do městské struktury je však důležitá nejen velikost, ale i urbanistické parametry návrhu. V Ostravě byly součástí developmentu také byty a kanceláře, čímž mezi centrem a bytovými domy vznikl poměrně kvalitní veřejný prostor s obchodním parterem. V Kladně se jednalo pouze o výstavbu nákupního centra, které je účelově napojeno na kapacitní komunikaci pro příjezd aut a s okolím jej spojuje pouze mimoúrovňová lávka pro pěší. Analýzou pomocí metody space syntax v Kladně byly simulovány scénáře, které by mohly vést k lepšímu propojení tradičních obchodních lokalit a shopping mallu. Na základě analýzy je doporučeno prodloužení trasy ve směru stávající pěší lávky, ústící do ulice Floriánské, která kříží hlavní nákupní třídu T.G. Masaryka. Zajímavým ukazatelem je vlastnictví nemovitostí lemujících hlavní obchodní ulice - zatímco v Kladně je v majetku města minimální počet staveb, v Ostravě lze najít bytové domy spoluvlastněné městem. Pro městskou samosprávu se tak otevírá možnost ovlivňovat podobu parteru v centru města (výběr provozovatele, výše nájmu atp.). Na druhou stranu, v Kladně existují vlastníci nemovitostí, kteří zde současně mají také provozovnu (tradiční obchody na třídě T.G. Masaryka) a jsou tedy určitým garantem stability v dané lokalitě. Obecná doporučení pro místní samosprávu Proměnu tradičních obchodních lokalit ovlivňuje celá řada faktorů, nikoli pouze existence konkurence v podobě nákupního centra. Vzhledem k tomu, že v obou městech je vzdálenost shopping mallu od centra města (hlavního náměstí) menší než 1 km, mohly by se obě obchodní lokality dle závěrů německé studie (HEINRITZ a kol., 2003) podporovat a generovat vznik živé obchodní ulice. Ani v jedné z lokalit k tomu však zatím nedochází. Ke zlepšení této situace by mohlo přispět lepší pěší propojení tradičních a novodobých obchodních lokalit a podpora vzniku nebo obnovy obchodního parteru podél tohoto propojení. Závěry mezinárodního výzkumu zaměřeného na udržitelné plánování obchodu ve městě REPLACIS poukázaly na fakt, že městské samosprávy často nevyužívají nástroje územního plánování, které mají k dispozici pro regulaci rozvoje obchodu z obavy o konkurenceschopnost svého města ve vztahu k městům sousedním (Barata-Salgueiro, 2011, 66

SGS_BROZURA.indd 66

10.02.2017 20:31:16


s. 28). Pro městskou samosprávu je přitom výhodou, jak konstatuje HEINRITZ a kol. (2003), když disponuje strategií pro maloobchod a může si tak sama vytipovat lokality pro obnovu nebo rozvoj maloobchodu a podle nich pak posuzovat jednotlivé investiční záměry (vč. výstavby shopping mallů). Náměty pro pokračování výzkumu Pro mapování vývoje obchodního parteru před rokem 2016 patrně lze využít snímky z Google Street View. Pro Kladno i Ostravu jsou k dispozici od roku 2009. Sledováním užitné plochy jednotlivých obchodních jednotek lze získat informace o podílu komerčních ploch v tradičních obchodních lokalitách a srovnat je s plochami, které jsou k dispozici v shopping mallu. Rozhovory s provozovateli obchodních jednotek mohou být cenným zdrojem informací pro pochopení mechanismů maloobchodu a následné formulaci retail strategies. Též mohou přispět k pochopení synergických a konkurenčních efektů maloobchodu a pojmenovat/popsat jevy, ke kterým ve městě dochází. Zajímavým tématem je též vliv dopravy na „přeskupování” maloobchodu.

67

SGS_BROZURA.indd 67

10.02.2017 20:31:16


3.3 SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ AL_SAYED, K., TURNER, A., HILLIER, B., IIDA, S., PENN, A., 2014 (4th Edition), “Space Syntax Methodology”, Bartlett School of Architecture, UCL, London.

ERKIP F., O. KIZILGUN a G. MUGAN AKINCI, 2014. Retailers’ resilience strategies and their impacts on urban spaces in Turkey. Cities, č. 36, s. 112–120. ISSN 0264-2751.

BROMLEY, Rosemary a Colin THOMAS, 1993. The retail revolution, the carless shopper and disadvantage. Transactions of Institute of British Geographers. roč. 18 č. 2, s. 222–236.

GARDNER, Carl a Julie SHEPPARD, 1989. Consuming passion: The rise of retail culture. London: Unwin Hyman.

BOUŠKOVÁ, Marie, 2014. Úskalí statistiky maloobchodu. Statistika&my. Praha: Český statistický úřad, roč. 4, č. 5, s. 24. ISSN 1804-7149. Dostupné také z: http://www. statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2014/05/18041405. pdf

HAVELSKÁ, P., MARKO, I., SIDOROVÁ, M. 2015. Obchodná ulica, Bratislava. Socio-ekonomický výskum. Marko&Placemakers, Londýn, Dostupné z: http://www. obchodnaulicaaokolie.sk/studia2015/

CAMPANELLA, Thomas, 2006. Urban resilience and the recovery of New Orleans. Journal of the American Planning Association, roč. 72, č. 2, s. 141–146.

HEINRITZ, G., H. LANG a F. PESCH, 2003. Forschungsbericht Innerstädtische Einkaufszentren. München: Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern. Dostupné také z: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/ buw/staedtebaufoerderung/3_iic6_oeff_forschung_ekz.pdf

CITACE. In. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. High Street: Wikipedia Foundation, 11.12.2006, last modified on 10.01.2017 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: https:// en.wikipedia.org/wiki/High_Street COLOURS OF OSTRAVA. O festivalu. colours.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: https://www.colours. cz/o-festivalu ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ. Výsledky soutěží. cka.cz [online]. ©2016a [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/prestavbaautobusoveho-nadrazi-v-kladne ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ. Výsledky soutěží. cka. cz [online]. ©2016b [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: https:// www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/trida-t-g-masaryka-asouvisejici-prostory-v-kladne ČÚZK: ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Nahlížení do katastru nemovitostí. nahlizenidokn.cuzk.cz [online]. ©2016 [cit. 2016]. Dostupné z: http://www.cuzk. cz/Uvod.aspx ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. 3. Velikostní struktura obcí. czso.cz [online]. 2003, ©2014 [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/4120-03-casova_ rada_1961_2001-3__velikostni_struktura_obci_ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2016. czso.cz [online]. ©2016 [cit. 2017-0106]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocetobyvatel-v-obcich DAVIS, Julie et al., 2009. The Impact of an Urban Wal-Mart Store on Area Businesses: An Evaluation of One Chicago Neighborhood’s Experience [online]. Center for Urban Research and Learning of Loyola University Chicago: Publications and other works, [cit. 2016-11-26]. Dostupné z: http://ecommons.luc.edu/curl_pubs/3 EGGENKAMP, Wim, 2011. Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken. Den Haag: College van Rijksadviseurs. Dostupné také z: https:// www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/ publicatie/2011/04/20/cultuurhistorie-in-de-stedelijkevernieuwing-van-de-40-aandachtswijken

GRAHAM, Stephen a Simon MARVIN, 2003. Splintering Urbanism. London: Routledge. ISBN 0-415-18964-0.

HILLIER, B., 2007. Space is the Machine. Space Syntax. A Configurational Theory of Architecture. Space Syntax: London, UK. Dostupné z: http://spaceisthemachine.com/ ICSC, 2016. U.S. Shopping-Center Classification and Characteristics. ICSC.org [online]. [cit. 2016-11-11] Dostupné z: http://www.icsc.org/uploads/research/general/ US_CENTER_CLASSIFICATION.pdf JACOBS, Jane, 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House. KAMENÍK, P., 2008. Živnostenské podnikání. Praha. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta. Vedoucí práce Pavel Mates. Dostupné z: //www.vse. cz/vskp/8495 KARRHOLM, M., K. NYLUND a P. P. DE LA FUENTE, 2014. Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas. Cities, č. 36, s. 121130. ISSN 0264-2751. KAVANOVÁ, L., 2014. Pryč odsud. respekt.cz [online]. 21.09.2014 [cit. 2017-01-05]. Dostupné z: https://www. respekt.cz/tydenik/2014/39/pryc-odsud KERN, Kathleen, 2008. Heterotopia of the theme park street. In: DEHAENE, Michiel a Lieven DE CAUTER, eds. Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society. London: Routledge, s. 105-115. ISBN 978-1134100132. KUNC, J., P. TONEV, Z. GREPLOVÁ a Z. SZCZYRBA, 2012. Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí - příklad města Brna. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, roč. 15, č. 2, s. 14-20. ISSN 1212-0855. LAMBERT, Jean, 2006. One Step Closer to a Pan-European Shopping Center Standard. Research Review. roč. 13, č. 2, s. 35-40. Dostupné z: http://www.icsc.org/uploads/research/ general/euro_standard_only.pdf LAWTON, Philip, 2010. The Retail Sector, Business Improvement Districts and Increasing Rents. In: Ireland after NAMA [online]. 2010-02-22 [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: https://irelandafternama.wordpress.com/2010/02/22/

68

SGS_BROZURA.indd 68

10.02.2017 20:31:16


the-retail-sector-business-improvement-districts-andincreasing-rents/

http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/article/ view/180

LESKOVÁ, Ivana, 2012. Centrum Ostravy skomírá, život se přesouvá na Karolinu. iDNES.cz [online]. 27.10.2012 [cit. 2016-10-01]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/ centrum-ostravy-skomira-zivot-se-presouva-na-karolinupg6-/ekonomika.aspxc=A121024_1845123_ostrava-zpravy_ jog

WALL, Alex, 2005. Victor Gruen: From Urban Shop to New City. Barcelona: Actar. ISBN 978-8495951878.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Vyhledávání. rzp.cz [online]. ©2016 [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: http:// www.rzp.cz/

WRIGLEY, Neil a Les DOLEGA, 2011. Resilience, fragility and adaptation: New evidence on the performance of UK High Streets during global economic crisis and its policy implications. Environment and Planning A, roč. 43, č. 10, s. 2337–2363. ISSN 0308518X.

MULÍČEK, Ondřej, 2007. Prostorové aspekty současného vývoje brněnské maloobchodní sítě. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, roč. 10, č. 6, s. 14-20. ISSN 1212-0855. OZUDURU, B., C. VAROL a O. YALCINER ERCOSKUN, 2014. Do shopping centers abate the resilience, of shopping streets? The co-existence of both shopping venues in Ankara, Turkey. Cities, č. 36, s. 145–157. ISSN 0264-2751. POSOVÁ, D. 2002: Průmyslová zóna Kladno - jih jako příklad greenfields ve městě Kladně. In: BALEJ, M. (ed.), Regionální rozvoj / Regionalizace. [Sborník z XX. sjezdu ČGS.] Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, s. 101-110. REDAKCE. 2016. Kladenské autobusové nádraží dostane novou podobu. kladenskelisty.cz [online]. 22.03.2016 [cit. 2017-01-05]. Dostupné z: http://kladenskelisty.cz/118867/ kladenske-autobusove-nadrazi-dostane-novou-podobu/ SALGUEIRO, Teresa Barata a Feyzan ERKIP, 2014. Retail planning and urban resilience – An introduction to the special issue. Cities. č. 36, s. 107-111. ISSN 0264-2751. SPACE SYNTAX LIMITED. Space Syntax Network. spacesyntax.net [online] 2016 [cit. 2015-08-05]. Dostupné z: http://www.spacesyntax.net/ SPILKOVÁ, Jana a Radim PERLÍN, 2010. Czech physical planning at the crossroads: Towards the regulation of largescale retail developments? Environment and planning C, Government & policy. roč. 28, č. 2, s. 290–303. SPILKOVÁ, Jana, 2012. Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Praha: Karolinum. ISBN 9788024619514. STEZKY.INFO. Naučná stezka Industriální cesta Vojtěšskou hutí. stezky.info. [online]. ©2011 [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-vojtesskou-huti. htm SZCZYRBA, Zdeněk, 2005. Maloobchod v ČR po roce 1989: vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 8024412748. STC (2002): Do kraje jdou miliardy korun. Mladá fronta Dnes, roč. 13, č. 75, s. D1-D2 VAUGHAN, L.,DHANANI, A., GRIFFITHS, S. (2013). Beyond the suburban high street cliché - A study of adaptation to change in London’s street network: 1880-2013. In: The Journal of Space Syntax. Vol. 4 (2), p. 221-241. Dostupné z: 69

SGS_BROZURA.indd 69

10.02.2017 20:31:16


SGS_BROZURA.indd 70

10.02.2017 20:31:16


4. Přílohy

SGS_BROZURA.indd 71

10.02.2017 20:31:16


Příloha 01: Fotodokumentace parteru tradičních obchodních lokalit v Kladně ulice Dr. Vrbenského - západní strana

ulice Dr. Vrbenského - východní strana (vč. domů čp. 39 nám. Starosty Pavla a čp. 40 ul. Hajnova)

náměstí Starosty Pavla - východní strana náměstí

náměstí Starosty Pavla - jižní strana náměstí

72

SGS_BROZURA.indd 72

10.02.2017 20:31:36


náměstí Starosty Pavla - jihozápadní roh náměstí

náměstí Starosty Pavla - Zelený dvůr

náměstí Starosty Pavla - západní část

73

SGS_BROZURA.indd 73

10.02.2017 20:32:01


ulice Hajnova - severní strana (vč. čp. 360 ul. Pekařská)

ulice Hajnova - jižní strana

ulice Ivana Olbrachta - západní strana

ulice Ivana Olbrachta - východní strana (vč. čp. 190 Poštovní náměstí)

ulice Ivana Olbrachta - východní strana, pokračování (vč. čp. 2809 ul. Mlýnská)

74

SGS_BROZURA.indd 74

10.02.2017 20:32:32


ulice Leoše Janáčka - severní strana (vč. čp. 77 ul. Ivana Olbrachta)

75

SGS_BROZURA.indd 75

10.02.2017 20:32:57


ulice T. G. Masaryka - jižní strana (vč. čp. 590 ul. Váňova)

ulice T. G. Masaryka - jižní strana, pokračování (vč. čp. 500 ul. Váňova, čp. 499 a čp. 589 ul . Gorkého)

ulice T. G. Masaryka - jižní strana, pokračování (vč. čp. 570,577 ul. Osvoboz. polit. vězňů, čp. 579 ul. Komenského, ul. Poděbradova čp. 459)

ulice T. G. Masaryka - jižní strana, pokračování (vč. čp. 725 ul. O. Peška)

ulice T. G. Masaryka - severní strana (vč. čp. 340, 378 ul. Průchodní)

ulice T. G. Masaryka - severní strana, pokračování

76

SGS_BROZURA.indd 76

10.02.2017 20:33:20


ulice T. G. Masaryka - jižní strana, pokrač. (vč. čp. 389 ul. Žižkova, čp. 656 ul. Osvoboz. polit. věžnů)

ulice T. G. Masaryka - jižní strana, pokračování (vč. čp. 708 ul. O. Peška)

ulice T. G. Masaryka - jižní strana, pokračování (vč. čp. 1001 ul. Tyršova)

77

SGS_BROZURA.indd 77

10.02.2017 20:33:41


ulice T. G. Masaryka - severní strana, pokračování

ulice T. G. Masaryka - severní strana, pokračování

ulice T. G. Masaryka - severní strana, pokračování

Československé armády - jižní strana

náměstí Svobody - východní strana

náměstí Svobody -jižní strana, pokračování

78

SGS_BROZURA.indd 78

10.02.2017 20:33:56


Československé armády - jižní strana, pokračování

náměstí Svobody - východní strana, pokračování

náměstí Svobody - jižní strana

náměstí Svobody - západní strana

79

SGS_BROZURA.indd 79

10.02.2017 20:34:05


Příloha 02: Fotodokumentace parteru tradičních obchodních lokalit v Ostravě

Smetanovo náměstí

ulice 28. října - severní strana

ulice 28. října - západní strana (vč. nároží u býv. OD Ostravica)

ulice 28. října - západní strana, pokračování (vč. nároží s Puchmajerovou ulicí)

ulice 28. října - západní strana, pokračování (od Masarykova náměstí po ul. Sokolskou)

ulice 28. října - západní strana, pokračování (od ul. Sokolské po Havlíčkovo nábřeží)

80

SGS_BROZURA.indd 80

10.02.2017 20:34:21


ulice 28. října - jižní strana (blok domů s hotelem Palace)

ulice 28. října - jižní strana (býv. OD Ostravica)

ulice 28. října - západní strana, pokračování (vč. nároží s hotelem Imperial)

ulice 28. října - západní strana, pokračování (včetně nároží na Masarykově náměstí)

ulice 28. října - západní strana, pokračování (od ul. Sokolské po Havlíčkovo nábřeží)

81

SGS_BROZURA.indd 81

10.02.2017 20:34:38


ulice 28. října - východní strana (od ul. Biskupské po ul. Kostelní)

ulice 28. října - východní strana (od ul. Zeyerovy po ul. Biskupskou)

ulice 28. října - východní strana (od Masarykova náměstí po křížení s ul. Zeyerovou)

ulice 28. října - východní strana (vč. nároží s ulicí Dlouhou)

ulice 28. října - východní strana, pokračování (vč. nároží s ulicí Vojanova)

82

SGS_BROZURA.indd 82

10.02.2017 20:34:45


ulice 28. října - východní strana (od ul. Biskupské po Kostelní)

ulice 28. října - východní strana (od Masarykova náměstí po křížení s ul. Zeyerovou)

ulice 28. října - východní strana, od Masarykova nám. k nároží s ul. Dlouhou

ulice 28. října - východní strana, pokračování (vč. nároží s ulicí Vojanova)

ulice 28. října - východní strana (řada domů včetně nároží u Smetanova náměstí)

83

SGS_BROZURA.indd 83

10.02.2017 20:34:55


ulice Dlouhá - sev. strana, nároží s ul. 28. října a ul. Velkou

ulice Velká - západní strana

ulice Velká - východní strana

ulice Puchmajerova - jižní strana - mezi ul. Zámeckou a Bankovní

ulice Puchmajerova - severní strana - mezi ul. Zámeckou a nám. Msgr. Šrámka

84

SGS_BROZURA.indd 84

10.02.2017 20:35:09


ulice Vojanova - východní strana (průchod do ulice Velká)

ulice Velká - západní strana

ulice Puchmajerova - jižní strana - po křížení se Zámeckou

ulice Puchmajerova - jižní strana - mezi ul. Zámeckou a Bankovní, pokračování

ulice Puchmajerova - severní strana - po křížení s ul. Zámeckou

85

SGS_BROZURA.indd 85

10.02.2017 20:35:18


ulice Zámecká - západní strana, u Masarykova náměstí

Masarykovo náměstí - západní strana

ulice Solná a severní strana Masarykova náměstí (OC Laso)

ulice Solná - jižní strana

Masarykovo náměstí - severní strana, pokračování (vč. severovýchodního rohu náměstí)

Masarykovo náměstí - jižní strana (vč. jihovýchodního rohu náměstí)

86

SGS_BROZURA.indd 86

10.02.2017 20:35:41


Masarykovo náměstí - severní strana (OC Laso)

Masarykovo náměstí - východní strana

ulice Dlouhá - jižní strana

87

SGS_BROZURA.indd 87

10.02.2017 20:35:57


ulice Poštovní - západní strana (od Masarykova náměstí k nároží s ul. Reální)

ulice Solná - západní strana (od Masarykova náměstí) a východní strana Jiráskova náměstí

ulice Poštovní - východní strana (od Jiráskova k Masarykovu náměstí)

ulice Poštovní - východní strana (od Jiráskova náměstí)

88

SGS_BROZURA.indd 88

10.02.2017 20:36:13


východní strana Jiráskova náměstí - pokračování

severní strana Jiráskova náměstí

západní strana Jiráskova náměstí

89

SGS_BROZURA.indd 89

10.02.2017 20:36:32


ulice Poštovní - západní strana (od ul. Reální k nároží s ul. Čs. legií)

ulice Poštovní - západní strana (od ul. Čs. legií k Husovu sadu)

ulice Poštovní - východní strana (od Husova sadu k ul. Čs. legií)

ulice Přívozská - východní strana (podél Husova sadu)

ulice Přívozská - východní strana - pokračování (od ul. Čs. legií k Jiráskovu nám.)

90

SGS_BROZURA.indd 90

10.02.2017 20:36:53


ulice Poštovní - východní strana (od ul. Čs. legií)

ulice Přívozská - západní strana (od Jiráskova nám. k ul. Čs. legií)

91

SGS_BROZURA.indd 91

10.02.2017 20:37:12


ulice Čs. legií - jižní strana (od ul. Poštovní k ul. nám. Msgre Šrámka)

ulice Čs. legií - severní strana (od ul. Nádražní k ul. Tyršova)

ulice Čs. legií - severní strana (od ul. Tyršova k ul. Milíčova) - pokračování

ulice Čs. legií - severní strana (od ul. Milíčova k ul. Přívozská) - pokračování

ulice Zámecká - severní strana (od ul. Puchmajerova k nám. Msgr. Šrámka)

92

SGS_BROZURA.indd 92

10.02.2017 20:37:26


ulice Čs. legií - jižní strana (od nám. Msgre. Šrámka k ul. Tyršova)

ulice Čs. legií - severní strana (od ul. Tyršova k ul. Milíčova)

ulice Čs. legií - severní strana (od ul. Milíčova k ul. Přívozská)

ulice Zámecká - severní strana (od ul. Tyršova k ul. Puchmajerova)

ulice Zámecká - jižní strana (od Masarykova nám. k nám. Dr. E. Beneše

93

SGS_BROZURA.indd 93

10.02.2017 20:37:45


ulice Tyršova - východní strana (od ul. Mlýnská k ul. Čs. legií)

ulice Tyršova - východní strana (od ul. Čs. legií k ul. Bankovní)

ulice Tyršova - východní strana (od ul. Bankovní k ul. Zámecká)

ulice Tyršova -západní strana (od ul. Zámecká k ul. Čs. legií)

ulice Tyršova -západní strana (od ul. Čs. legií k ul. Mlýnská) - pokračování

94

SGS_BROZURA.indd 94

10.02.2017 20:38:03


ulice Tyršova -západní strana (od ul. Čs. legií k ul. Mlýnská)

95

SGS_BROZURA.indd 95

10.02.2017 20:38:19


ulice Nádražní - západní strana (od nároží s ul. 28. října)

ulice Nádražní - západní strana, pokračování

ulice Nádražní - západní strana (od ul. Jurečkova k ul. Hollarova)

ulice Nádražní - západní strana (od ul. Stodolní)

ulice Nádražní - západní strana (nářoží s ul. Janáčkovou)

96

SGS_BROZURA.indd 96

10.02.2017 20:38:37


ulice Nádražní - západní strana (od ul. Umelěcká k ul. Jurečkova)

ulice Nádražní - západní strana (od ul. Hollarova k ul. Stodolní)

ulice Nádražní - západní strana - pokračování

97

SGS_BROZURA.indd 97

10.02.2017 20:38:56


ulice Nádražní - východní strana (od ul. Českobratrská k ul. Chelčického)

ulice Nádražní - východní strana (od ul. Mlýnská k pasáži Vesmír)

ulice Nádražní - východní strana (od pasáže Vesmír k ul. Zámecká)

ulice Nádražní - východní strana - pokračování (k ul. Zámecká)

98

SGS_BROZURA.indd 98

10.02.2017 20:39:13


99

SGS_BROZURA.indd 99

10.02.2017 20:39:29


Příloha 05: Central

Schéma shopping mallu

Zdroj : centralkladno, 2017

206

SGS_BROZURA.indd 206

10.02.2017 20:44:32


Seznam obchodnĂ­ch jednotek

Zdroj : centralkladno, 2017

207

SGS_BROZURA.indd 207

10.02.2017 20:44:33


Příloha 06: Forum Nová Karolina

Schéma shopping mallu

2. podlaží

1. podlaží

přízemí

1. podzemní podlaží

2. podzemní podlaží

Zdroj: forumnovakarolina, 2017

208

SGS_BROZURA.indd 208

10.02.2017 20:44:33


Seznam obchodnĂ­ch jednotek

Zdroj: forumnovakarolina, 2017

209

SGS_BROZURA.indd 209

10.02.2017 20:44:34


Příloha 07: Fotodokumentace Centralu a Fora Nová Karolina

Central

210

SGS_BROZURA.indd 210

10.02.2017 20:44:36


Forum Novรก Karolina

211

SGS_BROZURA.indd 211

10.02.2017 20:44:38


Příloha 08: Ostrava - Mapa prázdných obchodních jednotek k 03/2014

Zdroj: město Ostrava

212

SGS_BROZURA.indd 212

10.02.2017 20:44:46


SGS_BROZURA.indd 213

10.02.2017 20:44:46


Brožura a všechny její součásti podléhají autorskému zákonu. Při publikování jakékoli části uvádějte jako zdroj: Autorky textu, ilustrací a grafické úpravy Veronika Kommová Lea Dostálová Při citování brožury uvádějte jako zdroj: Kommová, V., Dostálová, L.. 2017. Vliv shopping mallů na tradiční obchodní lokality ve městě. Praha, ČVUT, Fakulta architektury. Vedoucí práce Radek Kolařík. Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS16/101/OHK1/1T/15

Za spolupráci a součinnost děkujeme zástupcům měst Kladna a Ostravy a pedagogům a kolegům z Fakulty architektury ČVUT. Speciální poděkování za technickou podporu patří Tomáši Řezáčovi.

SGS_BROZURA.indd 214

10.02.2017 20:44:46


Praha 2017

SGS_BROZURA.indd 215

10.02.2017 20:44:46

Profile for Lea Dostalova

Vliv shopping mallů na tradiční obchodní lokality ve městě  

Během uplynulých 25 let se shopping mally staly součástí center mnoha českých měst, což spolu s přechodem z plánovaného hospodářství na tržn...

Vliv shopping mallů na tradiční obchodní lokality ve městě  

Během uplynulých 25 let se shopping mally staly součástí center mnoha českých měst, což spolu s přechodem z plánovaného hospodářství na tržn...

Profile for leelow
Advertisement