Page 1

Blad voor en door leden zomer 2013, 24ste jaargang, nr. 2

Raadslid Abid Azannay

‘Je moet niet in je eigen kringetje ronddraaien, maar je blik verbreden.’ Leuk Haarlem in kaart

Groene, sociale initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond De campagne begint…

Cursus Haarlemse politiek een succes

Een appel voor jouw appèl-actie, Houtfestival


colofon

24e jaargang, nr. 2 zomer 2013 Ledenblad GroenLinks Haarlem www.groenlinkshaarlem.nl Foto omslag: Anabella Meijer

ledenblad ook digitaal

Dit blad verschijnt ook digitaal. Wilt u geen papieren versie meer ontvangen? Laat het ons weten via ledenblad@groenlinkshaarlem.nl

redactie

telefoon: 06-55162295 ledenblad@groenlinkshaarlem.nl

redactieleden

Els Adams Daphne Huysse Chantal Linders Peter van der Mark Anabella Meijer Marga Stroomer Heleen Ronner

in dit nummer 3 Voorwoord en bestuur 4 Raadslid Abid Azannay 6 fractienieuws 7 Meldpunt bomenkap 8 Dwarse geluiden uit Tilburg

CoĂśrdinator bezorging

10 Cursus Haarlemse Politiek

FRACTIE GROENLINKS HAARLEM

12 Welkom bij GroenLinks:

Jeroen de Vries

Spreekuur maandag 19:30-20:00 Adres: Prinsenhof fractiekamer GLH Grote Markt 2 2011 RD HAARLEM glh@haarlem.nl www.haarlem.groenlinks.nl www.twitter.com/groenlinksh www.facebook.com/groenlinkshaarlem

afdelingsbestuur

Anita de Jong (voorzitter) Peter van der Mark (secretaris) Ikiena van der Sluis (penningmeester) Adri Zuidervaart

Jasper Drost 14 Water in de stad 15 Kanai duikt in groene, sociale initiatieven 16 ook groen, ook links

gemeenteraadsfractie Cora-Yfke Sikkema Dik Bol Tenda Hoffmans Lukas Mulder Abid Azannay Daphne Huysse Hessel Kruisman

steunfractie

John Mittendorff (technisch voorzitter fractievergadering) Pieter Postmus (Fractiemedewerker 023-5269038)

Vergaderingen

Kijk op: www.haarlem.nl/vergaderschema 2

GROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


voorwoord Het bliksembezoek van vijftien minuten dat het verse koningspaar aan Haarlem bracht benadrukt dat de prioriteiten niet meer bij watermanagement liggen. Heleen Ronner legt in haar artikel over waterbeheer uit waarom het onderwerp bij GroenLinks mogelijk in betere handen is. En wist u dat u met een groene tuin zelf ook een zinvolle bijdrage kunt leveren? Op naar het tuincentrum dus. Nieuw redactielid Marga Stroomer, zelf de Dwarsleeftijd al ruim gepasseerd, ging kijken bij het tweedaagse voorjaarscongres van GroenLinks jongerenorganisatie Dwars en doet verslag. Chantal Linders nam zelf deel aan de cursus Haarlemse politiek, en laat ook medecursisten aan het woord. En fractielid Abid Azannay legt uit waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Dit en meer kunt u lezen in dit zomernummer. Mogelijk dat u tijdens uw vakantie vanuit uw tentje, strandstoel, racefiets of op de bergtop geïnspireerd wordt en met nieuwe ideeën en meningen huiswaarts keert. Laat ze ons weten. Lezersbijdragen, ook als ze kritisch zijn, worden altijd erg op prijs gesteld. Rest ons niets dan u een mooie, lange zomer toe te wensen. --Els Adams

bestuurszaken Steeds meer jonge leden melden zich om actief te worden voor de afdeling. Bijvoorbeeld door plannen voor de campagne te ontwikkelen, informele bijeenkomsten te organiseren of GroenLinks te promoten bij evenementen. Wij zijn uiteraard zeer blij met deze initiatieven. We zouden nog blijer worden als een of meerdere jongeren zitting willen nemen in het bestuur. Daarmee krijgen we iets meer jeugdig elan en kunnen we meer doen voor onze leden. Hoeveel tijd je kwijt bent aan het bestuurswerk heb je zelf in de hand. Als je je inzet wilt beperken, kost het je slechts één avond in de maand. Voor de verkiezingen is het aftellen begonnen. De campagne-, programma- en kandidatencommissies zijn volop aan de slag om de invloed van GroenLinks in de raad te maximaliseren. En dat is al te zeer nodig met het oog op de overdracht van Rijkstaken aan de gemeente en de nijpende financiële situatie van de stad. Juist dan maakt het uit wie de keuzes maakt. GroenLinks wil daarom met een ijzersterke kandidatenlijst komen. Voel jij je geroepen ons geluid luid en duidelijk te laten horen? Of ken jij iemand die ideaal is voor het raadswerk? Meld je aan of geef je kandidaat door aan de kandidatencommissie via m.t.meijs@planet.nl. Graag wel even motiveren waarom je iemand voordraagt.

zomer 2013  GROENLINKSHAARLEM

3


‘Ik weet hoe lastig het is als je toch een Interview met GroenLinks raadslid Abid Azannay

De raadsvergadering begint bijna, en naast het fractiewerk heeft GroenLinks-raadslid Abid Azannay (38) nog een baan én gezin, dus tijd is schaars. We zitten in de fractiekamer in het gemeentehuis, Abid haalt een kopje thee, en steekt direct van wal. Hij spreekt snel, en begint bij het begin: zijn aankomst in Nederland. Schakelklas Abids wortels liggen in Noord-Marokko. Zijn vader vertrok zoals veel Marokkanen naar Nederland als gastarbeider. Jaren later arriveerde Abid met zijn oudere broer in Haarlem in het kader van gezinshereniging. We schrijven 1990. Hij was een zestienjarige puber die een nieuwe wereld binnenstapte, waar niets hem aan zijn oude vertrouwde leven deed denken. Verwonderd en gefascineerd nam hij de nieuwe wereld in zich op. Zijn vader maakte al snel duidelijk dat het niet de bedoeling was dat Abid zijn dagen in leegte zou slijten: hij kon leren of werken, en als hij meer kansen in het leven wilde dan zijn vader dan kon hij maar beter gaan leren. Als voorbereiding op het reguliere onderwijs zat hij een jaarlang in een internationale schakelklas, waar intensief de Nederlandse taal werd onderwezen. Vervolgens ging hij drie jaar naar de lts.

Zijkant Vertier was er in het jongerencentrum. Eerst kwam hij er als reguliere bezoeker, maar later werd hij vrijwilliger. Spoedig werd gesignaleerd dat die Abid wel meer in z’n mars had. Het was hem en zijn omgeving duidelijk dat hij zich senang voelde in het jongerenwerk, en hij begon aan de Hogeschool Haarlem de opleiding voor sociale dienstverlening. Toen het jongerencentrum na drie jaar een vacature voor jongerenwerker had, trad Abid nu met een arbeidscontract in dienst. Met zijn kennis van de Marokkaanse cultuur, zijn spreekvaardigheid in zowel Arabisch als Berbers, zijn betrokkenheid bij jongeren die moeite hebben hun weg te vinden in deze complexe samenleving, en zijn actiegerichte mentaliteit om problemen aan te

4

gaan en te zoeken naar een oplossing, voelde hij zich als een vis in het water in deze sector. Abid: “Omdat ik zelf als zestienjarige een nieuwe start had moeten maken in een vreemd land wist ik hoe lastig het is als je toch een beetje aan de zijkant staat. Ik kan me heel goed inleven in die jongeren, maar wil ze tegelijkertijd ook laten zien dat je kansen moet pakken, want als je ervan uitgaat dat je niets kunt en iedereen tegen je is word je slachtoffer. En dan beland je in een neerwaartse spiraal. Je moet vooral niet in je eigen kleine kringetje blijven hangen, maar je blik verbreden en een netwerk opbouwen.”

Voorbeeldfunctie Hij was betrokken bij het project Allochtonen Mentoren Team, en werkte vervolgens bij Bureau Jeugdzorg, waar hij veel huisbezoeken deed in de allochtone gemeenschap. Hij had een coachachtige functie, waarbij hij niet alleen toegang had tot de kinderen, maar ook tot hun Marokkaanse ouders. Ook hielp hij mee een onderwijsmarkt te organiseren voor kinderen uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Hij verduidelijkt: “Veel kinderen hebben geen idee wat er voor scholingsmogelijkheden zijn, en vaak worden ze vanuit huis weinig gestimuleerd om door te leren. Noch hun ouders, noch zijzelf geloven dat ze wel degelijk mogelijkheden hebben als ze hun best daarvoor doen. Daarom nodigden we mensen uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap uit die een voorbeeldfunctie hadden, en die wél gestudeerd hadden. Zo kunnen de jongeren zich dan optrekken aan zo’n persoon; als je ziet dat een ander met wie je je kunt identificeren het gemaakt heeft, biedt dat ook hoop en perspectief voor jezelf.”

GROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


beetje aan de zijkant staat’ tekst: Els Adams

PvdA Traditioneel stemmen veel Marokkanen op de PvdA. Zo ook Abids vader, en aanvankelijk Abid ook. Maar hij had altijd veel waardering voor voormalige GroenLinks-coryfeeën als Paul Rosenmöller en Mohammed Rabbae, en hij begon GroenLinks te stemmen. Toch was hij er niet op uit om een politieke carrière te beginnen. Abid: “Ik werkte samen met toenmalig fractievoorzitter Ali Oass in een actie over beeldvorming van Marokkaanse jongeren. Ali nodigde me enkele malen uit om na te denken of politiek niet iets voor mij zou zijn en me kandidaat te stellen. Ik hield dat af. Maar langzaam groeide het inzicht dat ik via de politiek toch meer gedaan zou kunnen krijgen.”

Zwerfjongeren Met ruim 500 voorkeursstemmen (lachend: “Ja, daar heb je nou een netwerk voor!”) veroverde hij een raadszetel in 2006. Hij geeft toe dat het niet altijd makkelijk was in het begin, maar hij prijst de collegiale fractiegenoten die hem met raad en daad terzijde stonden. Er heerste een collegiale, respectvolle sfeer die het hem mogelijk maakte zich te ontplooien binnen de Haarlemse politieke arena. Abid maakt deel uit van de commissie Samenleving, die ondermeer onderwijs, zorg en welzijn, jeugd, werkgelegenheid en sport behelst. Een breed terrein, en juist op dit terrein zijn veel bezuinigingen voelbaar. “Natuurlijk frustreert het wel dat iets dat je belangrijk vindt niet mogelijk is. Deels door de samenwerking met de coalitie, waardoor je altijd op compromissen uitkomt, maar ook door de bezuinigingen. Maar politiek is keuzes maken. Gelukkig proberen we als GroenLinks mensen aan de onderkant van de samenleving te ondersteunen en te stimuleren.” Hij refereert aan een recente motie over zwerfjongeren (“ik heb het liever over kwetsbare jongeren”), met de oproep om meer prioriteit te geven aan het bieden van geschikte huisvesting: “Het geeft ontzettend veel voldoening als zo’n motie dan wordt aangenomen.”

zomer 2013  GROENLINKSHAARLEM

Abid: "Door de ‘Motie huisvesting kwetsbare jongeren’

werken verschillende hulpverleningsinstanties samen om een oplossing te vinden. Ik ben verheugd dat het college en de ambtelijke afdeling zo snel de motie uitvoeren. Het begin is gemaakt!”

Spagaat Ik vraag of hij niet af en toe in een spagaat zit: enerzijds is hij nog steeds jongerenwerker, anderzijds is hij medeverantwoordelijkheid voor soms impopulaire maatregelen op dit terrein. Heel beslist: “Ik kan die rollen goed scheiden. Als het gaat over jongerenwerk, dan laat ik het woord aan anderen over. Ik wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Maar ik word natuurlijk wel geïnspireerd door de praktijk.” Hij benadrukt nog even dat hij misschien wel eens teleurgesteld is, maar zeker niet gedesillusioneerd. Dan is het acht uur, en hij snelt weg. De raadsvergadering begint.

5


nieuws van de fractie Amsterdamsevaart niet 2-baans In mei verwijderden enkele ondernemers en VVD-vertegenwoordigers een van de boomkratten die een baan van de Amsterdamsevaart afsluiten voor autoverkeer. Een ludieke actie volgens hen, om te protesteren tegen het bereikbaarheidsbeleid van Haarlem, ‘hierin gesteund door buurtbewoners’. In een felle reactie lieten de gezamenlijke wijkraden van Haarlem-Oost er geen misverstand over bestaan: ze “hebben met afgrijzen kennis genomen van deze ‘ludieke actie’. Afgrijzen vanwege de boodschap die van de actie uitgaat en die de bewoners van Haarlem-Oost schoffeert”. Zij staan achter het plan van de gemeente om de Amsterdamsevaart af te waarderen als doorgangsroute. Dat scheelt geluids- en verkeersoverlast en uitstoot van CO2 en fijnstof. Bovendien kan er zo op termijn weer een echte vaart terugkomen. GroenLinks steunt de buurtbewoners en zet zich in om de afwaardering door te zetten.

Kwaliteit boven prijs in thuiszorg Het College wil bij de nieuwe contracten met een aantal thuiszorgorganisaties (per 1 oktober 2013) een lager minimumbedrag betalen voor ‘Categorie 1: huishoudelijke werkzaamheden’. GroenLinks heeft een amendement ingediend dat pleit voor een hoger bedrag, omdat de fractie het minimum basistarief van € 19,68 te laag vindt. Reëel zou zijn minstens € 21,18, want dat is de prijs in 2009 plus prijsindexatie. GroenLinks vindt dat kwaliteit belangrijker is dan de prijs. Dit amendement ‘daadwerkelijke loonkosten’ voor hulp bij huishouden (WMO) is met een meerderheid aangenomen.

Insteek GroenLinks Haarlem bij Kadernota Terwijl dit nummer gedrukt wordt, behandelt de raad de Kadernota, een jaarlijkse nota over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Waar is meer geld nodig? Waar kan extra bezuinigd worden? Dit is de inzet van GroenLinks: Wij zijn tegen het plan van B&W om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima van 100% te verlagen naar 80%. Dat betekent een lastenverzwaring voor minima zodat huiseigenaren geen hogere lasten via de OZB betalen. * Wij willen de WMO-reserve behouden als buffer voor situaties waarbij extra beroep op voorzieningen wordt voldaan. De WMO-reserve moet dus bestemd worden voor zaken binnen het ‘sociale domein’. * We maken ons zorgen over de vele veranderingen in het sociale domein, vooral ook omdat volstrekt onduidelijk is of die kosten beheersbaar zijn en de bezuinigingen realistisch zijn. Ook bespeuren we een onwenselijk wantrouwen tegenover burgers die gebruikmaken van sociale voorzieningen. * We maken ons zorgen over de eigenkracht van de vrijwilligers die ingezet moeten worden in het sociale domein. GroenLinks waarschuwt voor een overschatting van wat vrijwilligers kunnen en voor een onderschatting van wat zorgprofessionals nu doen. * We willen de afvalstoffenheffing verduurzamen, óók als inwoners daarvoor iets meer betalen. Uiteindelijk betaalt het zich terug. * We willen geld voor het behoud van kunst in de openbare ruimte. * We maken ons zorgen over de financiële situatie van de stad. Om de stad mooi, sociaal en duurzaam te houden, vinden we lastenverzwaring voor burgers en bedrijven bespreekbaar. Uiteraard alleen als zeker is dat de gemeente efficiënt werkt.

6

GROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


GroenLinks wil het schaarse groen behouden tekst: Heleen Ronner

foto: Pieter Postmus

Haarlem is een versteende stad met relatief weinig groen, vooral in het historische centrum en de wijken uit begin vorige eeuw. Het groen dat we hebben bestaat voornamelijk uit parken, sportvelden en begraafplaatsen. En uit de bomen. Weinig bomen Er staan slechts 55.000 bomen in heel Haarlem. Dat is 1 boom per 3 inwoners. Dat is karig. Zeker als je weet dat bomen bijdragen aan een gezonde leefomgeving en aan de kwaliteit van de openbare ruimte. En zeker als je weet dat vergelijkbare steden 75 tot 125.000 bomen hebben. Extra reden dus om zuinig te zijn op onze bomenvoorraad. Om aanleg van bomen te stimuleren en onnodige bomenkap tegen te gaan.

Meld onnodige kap GroenLinks ontvangt steeds meer signalen over (onnodige) bomenkap door de gemeente en door particulieren. Voor raadslid Daphne Huysse de aanleiding bewoners op te roepen de kap van struiken en bomen in hun omgeving te melden. Vooral als dat schijnbaar onterecht en onnodig gebeurt. GroenLinks wil met de meldingen conclusies trekken en aanbevelingen doen voor een helder en zorgvuldig bomen- en struiken(kap)beleid.

zomer 2013  GROENLINKSHAARLEM

Daphne Huysse Daphne: “Wij hebben de indruk dat er ondanks regelgeving nog (te) veel bomen en struikgewas onnodig en voorbarig gekapt worden. Om die indruk bevestigd te krijgen, verzamelen we voorbeelden van kap en vernieling in Haarlem over het afgelopen en het lopende jaar. Het kunnen voorbeelden zijn van onzorgvuldig gemeentelijk handelen, maar ook van aannemers, ontwikkelaars en burgers.”

Documenteren en actie GroenLinks verwerkt de inventarisatie in een document met conclusies. Als Haarlem inderdaad onzorgvuldig met bomen en groen omspringt, kan GroenLinks actie ondernemen. Overigens kan iedereen ook goede initiatieven van gemeente, particulieren en bedrijven melden. Denk daarbij aan geveltuintjes, groene gevels of het vergroenen van braakliggende grond. Is er bomenkap bij jou in de buurt of juist een goed bomeninitiatief? Meld het via http://haarlem.groenlinks.nl/GroenHaarlem.

7


DWARS: Vrijzinnige Jonge Geluiden uit Op bezoek bij DWARS

Dwars is een organisatie VOOR en DOOR jongeren die zich betrokken voelen bij linkse en groene politiek. In Haarlem is Dwars op dit moment niet actief, maar redactielid Marga Stroomer (50) nam een kijkje bij het landelijke voorjaarscongres in Tilburg. Toen ik onlangs lid werd van GroenLinks, ben ik direct “slapend” lid geworden van DWARS, omdat ik denk dat er winst valt te behalen door meer samenwerking tussen GroenLinkse ouderen en Dwarse jongeren. De frisse, eenvoudige en overzichtelijke website van DWARS met de agenda en standpunten van A tot Z spreekt aan. Op zaterdagochtend eind april treinde ik met Groen Kijkplezier uit de trein, richting Tilburg naar het 2-daagse Voorjaarscongres van DWARS-jongeren. DWARS timmert behoorlijk aan de weg. De organisatie heeft ongeveer 1000 leden. Op de Congresdag die ik bijwoonde, zag ik tussen 65 en 75 jongeren. Bij het feest in de avond waren het er ongetwijfeld meer.

Voorstelrondje voor nieuwelingen Aan het begin van het Congres werden alle nieuwelingen apart genomen. Door een voorstelrondje kreeg iedereen, zittend aan een ronde tafel op enthousiaste wijze van twee bestuursleden in vogelvlucht uitleg over democratische besluitvormingsregels, zoals amendementen. Ik was de enige “oudere” onder de jongeren.

Dwars in ACTIE: Vrijzinnigheid Vanaf oktober 2012 is er behoorlijk gehusseld in het bestuur van Dwars. Het vernieuwde bestuur is daarna super enthousiast (actieee!) aan de gang gegaan en heeft zich gefocust op een van de belangrijkste thema’s voor DWARS: vrijzinnigheid. Want Dwars vond dat dit binnen de Groenlinkse politiek sterk op de achtergrond was geraakt. Ze schreven een Vrijzinnig Manifest. Hiermee wilden de GroenLinkse jongeren twee doelen bereiken: een duidelijke kapstok bieden over wat vrijzinnigheid inhoudt en GroenLinks oproepen weer een echte vrijzinnige partij te worden in een samenleving die opener en toleranter wordt. 8

Op de Congresdag van GroenLinks op 3 maart ging Dwars flink leuren om spreektijdbonnen te krijgen. Het is Dwars gelukt om met de stembonnen veel spreektijd voor dit onderwerp te krijgen. DWARS kon haar geluk niet op toen vrijzinnigheid echt tot derde pijler van GroenLinks werd gekozen. Terecht supertrots waren ze op hun maandenlange inspanningen.

Traject 2014 Voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Dwars een traject uitgezet, genaamd Traject2014. Het doel is om veel campagne te voeren met als kroon op het resultaat: veel GroenLinkse zetels. De creatieve denkkracht is daarbij, zoals altijd, ook gebundeld per thema. Dwars heeft portefeuillehouders voor allerlei specifieke onderwerpen. Iedereen binnen DWARS die belangstelling heeft, kan hiernaar solliciteren. De portefeuillehouder bedenkt met een team beleid en bijzondere acties, bijvoorbeeld op het terrein van Europese Zaken, Sociale Zaken en Landbouw. Dwars heeft het bijvoorbeeld niet op megastallen en heeft gedemonstreerd voor een diervriendelijke en meer duurzame landbouw.

Actie: Buitenland DWARS werkt samen met andere politieke jongerenorganisaties op thema’s als jeugdwerkloosheid, illegaliteit, homoacceptatie (Rusland), energietransitie en het Israël-Palestina-conflict. DWARS werkt samen met de Jonge Democraten tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, bijvoorbeeld door het steunen van de Vluchtkerk “Wij zijn hier, geen mens is illegaal”. Ze richt zich ook op de graaicultuur bij nationale banken en er was een actie “besparingen van de Plaswethouder”. Dit heeft inmiddels geleid tot veel media-aandacht, bijvoorbeeld voor het voorstel om vaker te plasGROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


Tilburg tekst: Marga Stroomer

sen onder de douche, dat veel aandacht kreeg op Twitter en in andere media, zoals NRC. Waar een DWARSE actie toch allemaal toe kan leiden…

dacht dat er een chocolaatje in de verpakking zat. Mis! Er bleek een condoom in te zitten. Origineel en handig bij een 2-daags congres met jongeren.

Dwars en Media

Zomertour DWARS

Als kleinste politieke jongerenorganisatie is het lastig om de media te halen. DWARS heeft daarom een mediastrategie bedacht die is gericht op proactief handelen. Dit doet Dwars door zelf opiniestukken te schrijven, in plaats van alleen maar persberichten te sturen. Verder is DWARS zich gaan richten op lokale media in steden als Leiden, Roermond en Nijmegen. Hier wonen ook landelijke bestuursleden met een groot netwerk.

De eerste voorbereidingen voor de Zomertour van DWARS is begonnen. DWARS is vooral populair in studentensteden als Groningen, Nijmegen en Leiden maar wellicht is ook Haarlem als buurstad van Amsterdam interessant voor het winnen van nieuwe jonge DWARSE leden.

Dwars Creatief DWARS is ook dwars in creativiteit en originaliteit bij gevoelige onderwerpen, zo pleitte de organisatie dwars tegen de stroom in voor de republiek bij de abdicatie van Beatrix. Ashley North werd voor de beruchte Roze Leeuwen van Pownews gegooid. Hij slaagde voor de test – een pittig interview - en er was zelfs sprake van een zekere chemie tussen interviewer Tom en Ashley. Andere belangrijke inhoudelijke thema’s waar Dwars zich voor inzet zijn Seksuele vorming en Jeugdwerkloosheid.

Dwars en Ledenbinding Dwars doet ook volop aan ledenbinding. Zo stond er in januari een Nieuwjaarsgala op het programma. Feest is altijd een prima bindende factor voor jongeren. Bij mijn bezoek aan het Congres lag er een leuke gadget op een van de congrestafels. De titel was uitnodigend “DWARS zit er bovenop”. Ik

zomer 2013  GROENLINKSHAARLEM

Rik Grashof bij Dwars-jongeren-congres Rik Grashof kwam nog even langs met een verkiezingspraatje (hij lijkt er al helemaal klaar voor). Onze Linkse politieke verwanten (PVDA en SP) werden even aangehaald en Rik Grashof sprak er van overtuigd te zijn dat GroenLinks bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een hoop verkiezingsstemmen kan terughacken van PVDA en SP. “Ik lust mijn tegenstanders rauw.”, sprak hij.

Bestuursfaçade Het enige minpuntje vond ik dat sommige bestuursleden met hun bestuursoutfit een kleine beetje leken op VVD’ers. Ik zag een vitale samenwerkingsgroep in zichtbaarder GroenLinks. Haarlemse jongeren mogen daarbij niet ontbreken, GroenLinks Haarlem ziet graag nieuwe Dwarse jongeren die de slapende afdeling nieuw leven inblazen met nieuwe DWARSE frisse ideeën. DWARS door alle weerstand heen. Groen, Links en Vrijzinnig. www.dwars.org.

9


Cursus Haarlemse Politiek Van kennismaking met de taken van de gemeente tot het oefenen van een raadsdebat

In de afgelopen maanden hebben dertien Haarlemmers zich verdiept in de Haarlemse politiek. Redactielid Chantal Linders deed mee. De cursus werd georganiseerd door GroenLinks Haarlem, maar was voor iedereen toegankelijk. Anita de Jong, oud-raadslid en trainster voor politiek en organisatie gaf de cursus en… wist bijna overal antwoord op! Zoals de ondertitel al kenbaar maakt, begon de cursus met een kennismaking van de taken van de gemeente. Maar ook kwamen vragen voorbij als: Hoe kun je wethouder worden? Wat is actief en wat is passief kiesrecht? Wat is inspraak en wat is participatie? Later in de cursus stond Anita stil bij het profiel voor een toekomstig raadslid: welke vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken maken je tot een potentieel raadslid? Gedurende drie bijeenkomsten werkten we toe naar een heus, weliswaar in scène gezet, raadsdebat. Hopend dat het geleerde in de praktijk gebracht kon worden, stonden sommige cursisten te debatteren alsof ze al jaren ervaring hadden; anderen stonden met zweethandjes er iets minder zelfverzekerd bij. Wat iedereen tijdens de cursus gemeen had, was nieuwsgierigheid en interesse in de Haarlemse politiek.

nabrander: Alv In het lentenummer van het ledenblad stond een verslag van de ALV, waarbij de moties aan bod kwamen die ingediend waren door Karel van Broekhoven en Henk Verboon m.b.t. het verkeersbeleid. Volgens de indieners was 1/3 van de aanwezigen voor de moties en was er ook meer bijval en het begrip voor dan nu uit het verslag blijkt.

10

Nadere kennismaking met één van de cursisten Net als ieder Haarlems GroenLinks lid zag óók Jeroen de Vries een mail binnenkomen met de informatie over de cursus Haarlemse Politiek. Het leek hem een mooie gelegenheid om te zien hoe het er in de (GroenLinkse) lokale politiek aan toe gaat. “Daarnaast was het ook een mooi moment en een goede manier om kennis te maken met andere Groenlinksers, te zien wat er lokaal speelt en te verkennen of ik iets zou kunnen betekenen voor GroenLinks Haarlem.”

Wie is Jeroen de Vries? Jeroen de Vries woont sinds twee jaar met zijn gezin in Haarlem. Hij groeide op in de provincie Utrecht en woonde onder meer in Diemen en Amsterdam. Werkzaam is hij als logistiek manager bij een internationaal bedrijf gevestigd te Amsterdam. Jeroen is inmiddels al zo’n 5 jaar lid van GroenLinks. Vanaf nu wil hij zich ook actief inzetten voor de partij en hij neemt bijvoorbeeld de bezorgcoördinatie van het ledenblad over van Hans Metz.

Terug naar de cursus Gevraagd naar de opbouw en het niveau van de cursus, antwoordt hij: “De cursus was voor zo’n korte vrijblijvende cursus erg goed. Ik denk dat wanneer er nog meer de diepte in zou worden gegaan, het wellicht te veel van het goede zou zijn geweest voor een aantal mensen.” De opbouw van de cursus vond Jeroen over het algemeen prettig, met een globale inleiding en vervolgens verdere uitleg over de verschillende taken van de raad, burgemeester en wethouders en dergelijke. Aan het eind kreeg hij wel een beetje het gevoel dat de nadruk misschien iets te veel lag op het worden van raadslid. Dit had hij van te voren niet direct zo verwacht.

GROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


tekst: Chantal Linders

Persoonlijke opbrengsten

Verder politieke ambities

Iedereen die een cursus volgt, gaat natuurlijk voor…de persoonlijke opbrengsten. Wat maakte de cursus geslaagd voor Jeroen? Hij geeft aan dat hij zeker een beter inzicht heeft gekregen in het functioneren van de raad en de gemeente. “Hiernaast is het voor mij altijd goed om te oefenen op het spreken in het ‘openbaar’ aangezien ik daar enorm tegen op kan zien.” Op de laatste avond van de cursus draaide het om het debatteren zelf met na een korte voorbereiding een serieus debat voorgezeten door Haarlems en GroenLinks zwaargewicht Rob van Doorn. Hierbij kwamen vele tips langs die ook voor Jeroen zeker van waarde zijn. Mocht hij in de toekomst in een vergelijkbare situatie terecht komen in de politiek of tijdens het werk, dan kan hij deze tips goed gebruiken.

“Wellicht dat ik in de verre toekomst wel een rol als raadslid voor mezelf zie weggelegd. Maar op dit moment ben ik bang dat het me te veel tijd zou kosten naast mijn werk en nog jonge gezin.”

Tot slot Na afloop van de cursus raadt Jeroen de cursus aan aan “iedereen die enigszins interesse heeft in het werken van de lokale politiek, zich af vraagt of hij of zij iets zou kunnen bijdragen en zeker aan iedereen die er ooit aan heeft gedacht om zelf raadslid te worden.”

Jeroen de Vries, Job van der Assem, Cor Apeldoorn, Ikiena van der Sluis, Huub Hermans, Anita de Jong, Robbert Berkhout, Judith Suurmond, Margareth van Loenhout, Martje de Voogd, Chantal Linders.

zomer 2013  GROENLINKSHAARLEM

11


Welkom bij GroenLinks Jasper Drost: nieuw lid én nieuwe campagneleider

Jasper Drost woont ruim zes jaar in Haarlem en is afgestudeerd planoloog. Op dit moment werkt hij bij het Patronaat. Hij vindt Haarlem een fijne stad om te wonen, en voelt zich betrokken bij wat er gebeurt: “Ik ben lid geworden van GroenLinks Haarlem om te kijken of ik vanuit mijn planologische achtergrond en blikveld iets voor de partij en de stad kon betekenen.” Zijn enthousiasme is direct opgevallen en kort geleden is hij gevraagd om campagneleider te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Bepaald geen sinecure, maar Jasper houdt wel van een nieuwe uitdaging. Zijn drive is om GroenLinks weer smoel te geven onder een bredere groep Haarlemmers.

naam

Jasper Drost leeftijd

27 jaar

Beroep

Voorzitter OR Patronaat

GroenLinkse waarden Jasper vindt een stad waarin alle groepen samenleven in een prettige en leefbare omgeving een belangrijk punt. Vanuit zijn studie Planologie heeft hij gemerkt dat hij het fijn vindt om aan verbeteringen te werken op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. “Iedereen heeft de behoefte om fijn te wonen in een veilige omgeving, maar iedereen heeft ook behoefte om mobiel te zijn en te genieten van natuur dichtbij huis.”

Speerpunten Op de vraag waar hij GroenLinks terug wil zien in de stad zegt hij na enig nadenken: “Dat gaat vooral om kansen om de huidige groene ruimte te behouden.” De mogelijkheden liggen voor hem in duurzaamheid en in vergroening van het vervoer door het aanleggen van groene verbindingen. Hij vindt dat GroenLinks een flinke hink-stapsprong heeft genomen toen, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, het college besloot om in elk beleidsplan voortaan een Groenparagraaf op te nemen. “Groene inspanningen kunnen omzetten in groene daden, dat is mooi.” Andere belangrijke speerpunten in de stad vindt hij de aanleg van de Rode Loper, het doortrekken van de fietsroute naar Haarlem-Noord en de discussie over de Vondelweg. Verder noemt hij De

12

Wijk

centrum Hobby

wielrennen

Groene Mug en het streven van Haarlem om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De inzet voor klimaatneutrale gebouwen, zoals de Raakspoort, vindt hij een winstpunt van zichtbare lokale GroenLinkse politiek.

Nieuwe kansen Jasper begreep bij de verkiezingen in 2012 niet helemaal dat GroenLinks haar populariteit niet kon omzetten in daadwerkelijke stemmen. “Het ging behoorlijk mis.” Toch ziet Jasper juist nu nieuwe kansen. En hij is er zich van bewust dat je een verkiezingscampagne alleen kunt trekken samen met anderen. “Het team en de teamgeest zijn echt onmisbaar in het welslagen van de campagne.” Jasper realiseert zich dat het economische klimaat sterk is veranderd door de langdurige dip. Hij ziet om zich heen de effecten die stevig doorwerken in de Haarlemse samenleving. Zo zal het afstoten van de Wmo- en AWBZ-regelingen door de overheid naar gemeenten een behoorlijke impact hebben

GROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


tekst: Marga Stroomer

op mensen. “Het goed organiseren van juiste zorg, maar ook anders denken bij ‘hulp naar werk’ zijn belangrijke en pittige klussen.”

Jongeren en politiek Haarlem? In Haarlem is er geen jongerenafdeling van GroenLinks, maar dat betekent volgens Jasper niet dat je jongeren kunt afschrijven bij de campagne. Jongeren kletsen juist veel over zaken waar ze over lezen, zoals gedoe met het vinden van werk. Ze ondervinden volop de gevolgen van de bezuinigingen. “Ik heb wel gemerkt dat informatie snel toegankelijk moet zijn. Zo laten ze zich volgens mij eerder leiden door het Kieskompas of de Stemwijzer dan dat zij partijprogramma’s doorlezen.”

Duurzame toekomst Op de vraag waarom jongeren op GroenLinks zouden moeten stemmen, zegt hij direct: “Vanwege het milieu. Het borgen van een groene toekomst en groene mobiliteit. En op sociaal gebied het bevorderen van prettige onderlinge relaties voor meerdere groepen. Jongeren zijn zich bewust van het belang van leefbaarheid voor een stad. En heel belangrijk nu: werk kunnen vinden na een studie

of opleiding. Dat gaat nu moeizaam. De meeste jongeren passen zich op een andere manier aan en zoeken oplossingen door tijdelijke klussen of door mee te werken aan projecten. Jongeren hebben behoefte aan een toekomstperspectief, net als anderen trouwens.”

Onmisbare medespelers Jasper vindt de wijkraden belangrijk. Zij zijn de dragers van maatschappelijke onderwerpen die in de buurten leven en zijn daarom onmisbaar in het contact tussen politiek en wijken. In gesprek gaan met inwoners, enquêtes houden, activiteiten in de stad ontwikkelen en discussiëren op social media zijn ook belangrijk om te zien en voelen wat er leeft. Krachtige organisaties als de Fietsersbond, maar ook vrijwilligers, zijn onmisbaar om zaken voor elkaar te krijgen. Met hen bouw je samen aan een samenleving. De campagne is een flinke klus. Jasper gaat er echt voor om de GroenLinkse standpunten te laten zien aan een breder publiek in de stad. Aan zijn duidelijke, rustige, prettige uitstraling en vitaliteit zal het niet liggen.

Op naar 2014! Bij het Houtfestival vroeg GroenLinks voorbijgangers om mooie ideeën voor de stad. Het was een leuke, zonnige opmaat voor de campagne! Ook meedoen bij een volgende actie? Meld je aan als actief lid via petervandermark@zonnet.nl.

foto: Marga Stroomer

zomer 2013  GROENLINKSHAARLEM

13


Water in de stad Tekst: Heleen Ronner

Willem-Alexander was altijd de verpersoonlijking van watermanagement. Nu hij andere verantwoordelijkheden heeft, kan GroenLinks dit thema claimen. Bijvoorbeeld door mooie, groene oplossingen aan te dragen voor de toenemende wateroverlast in steden zoals Haarlem. De toekomst

… of kurkdroge grond

Haarlem ligt zo’n 50 centimeter boven NAP. Volgens klimaatwetenschappers stijgt de zeespiegel de komende eeuw met een halve meter. Alleen al die verandering betekent dat waterbeheer de komende decennia hoog op de stadsagenda staat. Maar er is meer aan de hand. Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap Rijnland, het Waterschap, provincie, gemeente en inwoners om oplossingen te vinden voor de toenemende wateroverlast. Die oplossingen kunnen zorgen voor een groenere stad met meer water.

Extreem weer betekent ook lange periodes van droogte. Dat heeft gevolgen voor het grondwaterpeil en kan bijvoorbeeld de funderingen in de stad bedreigen. En zoals het in de toekomst onmogelijk zal zijn om relatief gemakkelijk olie te winnen, zo zal ook het proces van waterwinning en -zuivering ingewikkelder worden. Haarlem probeert nu om koploper te zijn in duurzame waterzuivering. Rijnland gebruikt het slib uit de riolen, inclusief de hondenpoep uit het Reinaldapark, om biogas op te wekken.

Natte voeten… Naast de stijging van de zeespiegel, is er ook meer extreem weer op komst. De waterkeringen zijn nog niet allemaal berekend op stormen die het water tot vier meter hoger dan normaal stuwen. In Noord-Holland gaat het Waterschap dijken en duinen versterken. Ook komen er zo’n 250 stuwen bij.

Met de toenemende wateroverlast is het vergroenen van de stad geen gezellige bonusactiviteit, maar bittere noodzaak. Dat biedt kansen voor onze partij bij de komende raadsverkiezingen. Bronnen/meer info: www.zeeniveau.nl, www.rijnland.net, www.hier.nl, www.haarlem.nl

Het gaat vaker en heviger regenen in Nederland, maar ook in de Alpen. Het peil van het IJsselmeer zal stijgen. Er is volgens het Waterschap zo’n 1200 hectare extra waterberging nodig in de regio. “Waar het kan maken we hier meteen een mooi natuur- en recreatiegebied van,” belooft de site. Ook Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente hebben die ambitie. De extra regen komt dus niet alleen terecht in zogenaamde bergbezinkbassins, maar ook in de slootjes en plassen in natuurlijke rafelranden rond de stad. Asfalt zal her en der wijken voor water. Zo staat in de gebiedsvisie voor Haarlem Oost dat de waterloop tussen de Amsterdamsevaart en Gedempte Oostersingelgracht terug moet komen. Ook wil de gemeente een waterverbinding tussen de Waarderweg en Amsterdamsevaart. Houdt het Teylers droge voeten? Foto: Flickr / Erwyn van der Meer 14

GROENLINKSHAARLEM  zomer 2013


woont pas ÉÉn jaar in haarlem. benieuwd naar welke groene en sociale initiatieven er zijn in de stad, nam ze een duik! staat jouw initiatief er niet bij? of heb je gewoon een tip? lever het aan via ledenblad@groenlinkshaarlem.nl

1. Weggeefwinkel: heb je iets niet meer nodig? Geef het weg en zij geven het aan iemand die het goed kan gebruiken. 2. Doetuinen: kleine tuinen op allerlei plaatsen in Haarlem. Doe ervaring op met tuinieren en leer je buren kennen. 3. Landje van de Boer is een pluk- en proeftuin, van zaadje tot soep. Je mag meetuinieren, een vork meeprikken mag natuurlijk ook. 4. Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier is in maart opgericht. Hier ligt ook het Seinwezen, oud spoorgebouw met ruimte voor creatieve kantoren, buurtontmoetingsplek en stadslandbouw.

5. Stichting Duurzame Energie Ramplaan werkt aan een energietransitie voor het Ramplaankwartier. Ook hier staat een buurtcoöperatie in de planning. 6. De Nieuwe Akker beoogt intensieve biologisch-dynamische groenteteelt aan de rand van de stad. Het Westelijk Tuingebied is pilotproject voor Haarlem. Voor meer over tuinieren in Haarlem: www.haarlemgroener.nl 7. Friethoes, de bekende biologische friet. Voor meer duurzame ondernemers zie www.degroenemug.nl 8. Bij lunchroom De Mooije Benjamin komen de Bewust Haarlem ondernemers samen om te borrelen en elkaar te inspireren. 9. De opgewekte club in het Rozenprieel is opgezet om buurtbewoners te inspireren om zelf een meer duurzame leefomgeving te creëren 10. De Speelgoedbank neemt tweedehands speelgoed en geeft het kado aan kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens.

11. DOT Haarlem wil zich inzetten voor het Slachthuisterrein. Buurttuin, werkplaatsen, les aan kinderen zijn enkele ideeën. 12. MobieleMoestuin brengt mensen samen in Parkwijk. Met de maandelijkse MMmaaltijd (MMMM) is al een begrip. 13. Meetingz organiseert leesclubs voor buurtkinderen uit de Boerhavewijk. Maar ook volwassenen krijgen aandacht! 14. MooiZooi verzamelt afval van bedrijven en stelt het de creatieven onder ons ter beschikking. Ook kinderpartijtjes!


OOK GROEN OOK LINKS

ADRES

Gezocht: onderdak bakfiets

Gezocht: kandidaat-raadsleden

GroenLinks Haarlem is in het trotse bezit van een promotie-bakfiets die van stal wordt gehaald bij publieksacties. De afgelopen tijd was de thuissituatie van de bakfiets niet ideaal wat ten koste gaat van de conditie. Vandaar deze oproep.

GroenLinks wil in 2014 met een aansprekende, diverse en sterke kandidatenlijst meedoen aan de raadsverkiezingen. We zoeken raadsleden die als echte volksvertegenwoordigers onze ideeën in praktijk willen brengen. Kandidaten die een brede belangstelling hebben voor wat er in de stad speelt en daarnaast kennis van specifieke onderwerpen hebben.

Heb jij plaats voor onze geliefde bakfiets? Verzorging is niet nodig, wel een droge of beschutte plaats. Het bestuur en de bakfiets zijn je dankbaar. Reageren kan via: petervandermark@zonnet.nl.

Voel je je geroepen om raadslid namens GroenLinks Haarlem te zijn? Meld je dan aan bij de kandidatencommissie, via secretaris Marie-Thérèse Meijs (m.t.meijs@planet.nl). Je kunt je tot uiterlijk 31 augustus 2013 kandidaat stellen. Ken je een geschikte kandidaat? Geef hem of haar op aan de kandidatencommissie via m.t.meijs@planet.nl. Graag wel even motiveren waarom je iemand voordraagt.

Buuv is actief De buurtmarktplaats op www.buuv.nu begint steeds meer te leven. Sommige Haarlemmers vragen er om hulp, anderen bieden gratis Nederlandse les, huishoudelijke hulp of een praatje aan.

Hip consuminderen Het mag dan crisis zijn, de peer2peereconomy is booming. In gewoon Nederlands: diensten en spullen ruilen en uitlenen is het helemaal. Via sites als www.peerby.com vergroot je het netwerk van mensen waar je een kopje suiker of een staafmixer kunt lenen. Via www.snappcar.nl huur je goedkoop de auto van een stadsgenoot.

Ledenblad Groenlinks Haarlem zomer 2013  

Wat zijn de drijfveren van raadslid Abib Azzanay? Hoe was de cursus Haarlemse Politiek? En waar in de stad vind je groene, sociale initiatie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you