Page 1

Agenda ledarskap ”Chefer gör skillnad”


Chefer gör skillnad Därför är chefen viktig! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje medarbetare. Chefen är en del av ledningssystemet och har ansvar och makt att utveckla verksamheten. Chefen är förebild och blir trovärdig genom att låta sina värderingar och förhållningssätt återspeglas i ledarskapet. Organisationer fungerar inte utan ledare, alla tjänar på ett tydligt ledarskap.

Ledarskap – en profession Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. Att nå resultat förutsätter också ett gott ledarskap. Ledarskap är det sätt på vilket chefen väljer att utöva sitt chefskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef och är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Ledarskap är en profession i sig.

Vad utmärker skickliga ledare? Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet. En skicklig ledare har också förmåga att anpassa ledarskapet efter rådande situation. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer och förutsätter: Resultat: • Makt, i bemärkelsen mandat och befogenheter

Relationer: • Förmåga att kommunicera • Lust och vilja att leda

• En tydlig vision av vad som ska uppnås

• Självinsikt och personlig mognad

• Vilja att åstadkomma resultat

• Förmåga att skapa förtroendefulla relationer

• Mod att ställa krav
Ledarnas tio förutsättningar för ledarskap

1

6

Kalla chefen chef

Chefen är företrädare för arbetsgivaren och

Stöd i utsatta lägen

När chefen ska genomföra förändringar som

ska ha en tydlig roll i lednings­systemen.

besparingar eller omorganisationer måste

Chefen ska ha mandat att fatta beslut och få

konsekvenserna av uppdraget diskuteras, vil-

den information som krävs för uppdraget. Den

ket stöd som finns och vad som händer efteråt.

som leder personal eller verksamhet är oavsett

Backa upp chefen i utsatta lägen.

nivå chef och ska också kallas chef. Benämningar som exempelvis arbetsledare och före-

7

ståndare leder fel i synen på den viktiga rollen. Kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2

Utvecklingssamtal – också för chefen

Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska innehållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla detta.

Tydliggör förväntningarna

Håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

Varje chef ska ha ett gemensamt åtag­ande med chef/ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i jobbet.

8

Var tydlig med förväntningar och skapa samsyn kring uppdraget.

3

För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar

Mandat och befogenheter

för cheferna i verksamheten. Verksamheten

Chefer har idéer om hur de vill förändra verk-

ska visa på olika karriärvägar, ge möjlighet

samheten för att driva den effek­tivare. Ofta

till karriärväxling och tidigt identifiera unga

saknas befogenheter att förändra t ex arbets-

potentiella ledare.

organisationen.

Erbjud chefen möjlighet till individuell karriär­ planering.

Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksamheten. Ge chefen tillräckliga personella och ekonomiska resurser.

4

9

Ge chefen tid att leda

Lön för mödan

Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Chefen ska

Chefsuppdraget ska vara realistiskt att han-

premieras för goda insatser, initiativ och enga-

tera inom normal arbetstid för att möjliggöra

gemang och veta vad som på­verkar den egna

balans mellan arbete och privatliv. Inte minst

löneutvecklingen.

för att attrahera unga chefer och skapa en

Ge bra chefer bra lön.

jämn könsfördelning. Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner på arbetsplatsen.

5

Karriärutveckling – en naturlig del av chefsjobbet

10

Utvärderas i rollen som ledare

Utvärdering av chefens jobb ska också utgå från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl

Rimliga personalgrupper

chefen har skapat delaktighet, delegerat an-

Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt

svar och befogenheter eller hanterat konflikter.

att sköta chefsuppdraget på ett professionellt

Belöna chefer som skapar resultat genom gott ledarskap.

sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten. Begränsa antalet medarbetare per chef.
I Agenda Ledarskap beskriver Ledarna hur vi ser på ledarskapet, dess betydelse och vilka förutsättningar arbetsgivaren bör uppfylla för att ge sina chefer möjligheter att utöva ett framgångsrikt ledarskap. Tydligt uppdrag och rätt förutsättningar tjänar alla på – organisationen, medarbetarna och chefen.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Drygt 70 000 chefer på olika nivåer, inom både det privata näringslivet och i offentlig verksamhet, har valt Ledarna som sin partner för att tillgodose behovet av individanpassad service, rådgivning, utveckling, förhandlingsservice och juridiskt stöd i anställnings- och avtalsfrågor.

Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm. Tel: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Servicecenter: 0200-87 11 11. www.ledarna.se

Agenda Ledarskap  

Organisationer fungerar inte utan ledare. Alla tjänar på ett tydligt ledarskap. Ett gott ledarskap leder till bättre lönsamhet, nöjdare meda...

Agenda Ledarskap  

Organisationer fungerar inte utan ledare. Alla tjänar på ett tydligt ledarskap. Ett gott ledarskap leder till bättre lönsamhet, nöjdare meda...

Advertisement