Page 1

Mål – Medel matrisen

Idé och resultat

Hur påverkar denna skillnad vårt sätt att mäta och presentera resultatet?

29 november 2011

Hur vet vi när vi har lyckats med vår ideella verksamhet?

Vinstdrivande

Icke-vinstdrivande

Mål

Pengar

Verksamhet

Medel

Verksamhet

Pengar

När är den tillräckligt bra? Ekon. dr. Agneta Gustafson Lektor vid Örebro Universitet

Fem nyckelkriterier identifierades i den största internationella studie som gjorts. Offentlig sektor

En ideell organisation skall: •

vara formellt organiserad, dvs. vara institutionaliserad på något sätt

vara privat i förhållande till staten och således separerad från staten

vara ”nonprofit distributing”, dvs. inte dela ut några vinster eller utdelningar till ägare, ledare eller medlemmar

• •

vara självstyrande, dvs. utrustad för att kontrollera och styra sina egna aktiviteter

Uppdrag/ Mål

Företagssponsring

Styra Redovisa Organisera Utvärdera ideell verksamhet

Beslut

Ersättningar för tjänster (Avtal)

Överenskommelse

Lagstiftning

Avnämare Brukare

Medlemmar Gåvogivare

vara frivillig, dvs. innebära någon meningsfull grad av frivilligt deltagande eller givande av bidrag

Frivilligarbetare

Bidragsgivare

Källa: Salamon, 1997

Ideella sektorns storlek

Input – outputmodell i redovisningstermer av Svenska Röda Korsets verksamhet Redovisningsenhet

• Under 2005 utfördes över 560 miljoner timmar oavlönat arbete i den svenska ideella sektorn (ca 8 procent av det totala antalet avlönade arbetstimmar i Sverige)).

EXTERN REDOVISNING

Omgivning

Omgivning INTERN REDOVISNING

• Värdet av det oavlönade arbetet har schablonmässigt uppskattats till 150 miljarder kronor per år.

Inkomster

Utgifter

• Sektorn omsätter årligen uppskattningsvis 150 miljarder kronor (ca 6 % av BNP) • Sektorns organisationer har ca 150 000 anställda.

Kostnader

Output

Input

Att lindra lidandet i världen

Bidrag, gåvor, donerade varor Process (Resursomvandling)

Input Frivilliga tjänster

Output Information, glädje och tillfredsställelse till dem som bidrar

Källa: Wijkström och Einarsson, 2006 Olsson, Jeppson Grassman och Svedberg, 2006

1


Studieförbundet Vuxenskolan skriver i en av sina broschyrer:

””Vårt samhälle präglas i dag av kronor och ören, liksom resultatet i form av hög ekonomisk avkastning på insatta medel. Inte minst präglar detta kommunernas förhållande till studieförbunden och andra ideella föreningar. Vi har vant oss vid att se nästan hela vår tillvaro utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Visst är ekonomin viktig men den är ändå bara ett redskap för att göra det möjligt att förverkliga andra mål.”

Produktivitet och effektivitet i ideella organisationer Insats

Verksamhet

Aktiviteter

Effekten av aktiviteter Måluppfyllelse

Svenska Röda Korset skriver i sin årsredovisning:

”Det allra bästa resultatet går inte ens att mäta i kronor och ören: det sker i möten mellan människor. Det skapas i ögonblick av medmänsklighet, i överbrygganden av motsättningar, i varje stund då vi lever upp till vårt humanitära uppdrag.” Ska vi över huvud taget försöka mäta ett ”ideellt resultat”?

Dramaten under ett sekel Lars Östman Östman menar att effekten av den utveckling som ägde rum inom Dramaten innebar att mycket av det som var centralt för en teater blev vagt eller outtalat samtidigt som annat specificerades i mätbara termer.

PRODUKTIVITET EFFEKTIVITET

Produktiviteten fångar resursåtgången medan effektivitet däremot handlar om att ’rätt’ saker görs och beaktar bredare aspekter av resultatet det vill säga vad man uppnår med sin verksamhet.

Han varnar för att ansträngningarna att tillgodose intressenters krav kan sträcka sig så långt att avsikten inte lyckas just av detta skäl. Östman skriver: ”Att uppnå mätetalen kan bli det avgörande snarare än måluppfyllelsen i någon djupare mening. What gets measured gets done – dessbättre och dessvärre.”

Mission Impossible? Fortsättning.

Processerna som sådana kan enligt Östman bli ett självändamål eller i varje fall få en dominerande betydelse. Han lyfter fram svårigheterna för en verksamhet som Dramatens att bemöta produktivitet och effektivitet. Det var knappast möjligt att entydigt fånga och värdera det som åstadkoms. Det var också svårt att få något meningsfullt samlat uttryck för tillståndet i verksamheten.

Measuring Success in Nonprofit Organisations John C. Sawhill, David Williamson Nonprofit Management & Leadership, 11(3), Spring 2001

”Mått av någorlunda traditionell typ blev därför inte bara grova som underlag för ekonomiska bedömningar utan kunde även missleda.”

2


En modell för att mäta ”mission success”

Uppdrag Genomslagskraft

Vision Tre områden: • Genomslagskraft – Gör vi framsteg i att uppfylla vårt uppdrag? • Aktivitet – Uppnår vi våra uttalade mål med våra aktiviteter och fullföljer vi våra strategier? • Kapacitet – Har vi de resurser – den kapacitet – som behövs för att kunna uppnå våra mål?

Kapacitet

Mål Aktivitet

Strategier

Gör vi framsteg i att uppfylla sitt uppdrag?

Har vi nödvändiga resurser – den kapacitet – som behövs för att kunna uppnå våra mål? Uppnår vi målen med våra aktiviteter och fullföljer vi våra strategier?

Program

Denna modell skapades i organisationen, The Nature Conservancy, som arbetar med naturvård och testades sedan på 30 välkända ideella organisationer i USA.

3

/Id%C3%A9-och-resultat  
/Id%C3%A9-och-resultat  

http://ideochresultat.se/wp-content/blogs.dir/41/files/2011/10/Id%C3%A9-och-resultat.pdf

Advertisement