Page 1


Ledarskapsprogrammet IDÉ&RESULTAT LEDA OCH ORGANISERA

IDÉ OCH RESULTAT

PERSONLIGT LEDARSKAP FARAX 360°

INTERVJUER MED DELTAGARE

KOMMUNICERA OCH ENGAGERA

Omvärld och organisation

Styrning och ledning

Förändringsledning och gruppdynamik

Idén, uppdraget och resultatet

Att mäta resultat och effekter

Kommunikativt ledarskap

MODUL 1 (2 dagar)

MODUL 2 (2 dagar)

MODUL 3 (2 dagar)

EGET ARBETE

EGET ARBETE

Ledarskapsprogrammet IDÉ&RESULTAT omfattar sex dagar samt en unik möjlighet att mäta ditt ledarskap mot din organisations förväntningar och krav.

IDÉ OCH RESULTAT 15-16 OKTOBER, 2012 Att vara ledare i en idéburen organisation innehåller sina särskilda utmaningar. Å ena sidan måste ledaren i den idéburna organisationen behärska samma färdigheter som ledare i vinst­ drivande verksam­heter. Å andra sidan måste ledarskapet utövas så att det stämmer med organisationens grund­läggande idé och värderingar. Det handlar om att leda som man lär.  LEDA OCH ORGANISERA 26-27 NOVEMBER, 2012 Med styrning avses här - att få verksamheten att röra sig i en önskad riktning. I den andra modulen är syftet att ge stöd i det långsiktiga arbetet med att försöka förena en professionell ekonomi- och verksamhetsstyrning med den idéburna organisationens krav på transparens och demokratiskt inflytande. Målet är att tillföra kunskap om och modeller för hur du analyserar och följer upp resultat.  KOMMUNICERA OCH ENGAGERA 20-21 JANUARI, 2013 I den tredje och avslutande modulen sätter vi fokus på det kommunikativa ledarskapet. Målet är att tillföra kunskaper och metoder för att kunna stimulera lärande i en organisation som befinner sig i en snabbt föränderlig värld. Att ge deltagarna en djupare förståelse för gruppens dynamik och hur människor fungerar. Vidare erhåller deltagarna konkreta verktyg för hur man leder för­ ändring i idéburna organisationer samt metoder för hur man kan effektivisera kommunikationen gentemot medlemmar, förtroendevalda och andra aktiva. PRIS 39 500 kr plus moms.  37 000 kr plus moms för medlemmar i Arbetsgivaralliansen och KFO. Resor och logi tillkommer.   PROGRAMANSVARIG Ulrika Sedell, VD Ledarinstitutet mobil: 0702- 25 10 10


För dig som vill göra skillnad Ledarinstitutets ledarskapsprogram IDÈ&RESULTAT vänder sig till dig som är erfaren ledare i en idébu­ ren organisation. Ledarskapsprogrammet syftar till att ge kunskap som direkt kan tillämpas och som gör skillnad för dig och i din organisation. Det handlar om att tillsammans skapa resultat för dem som organisationen är till för!

För att utvecklas som ledare ger programmet dig ökad Möjlighet att mäta ditt ledarskap mot din organisations förväntningar och krav genom FARAX 360° dialoginstrument. Du får också möjlighet att få dina egna utmaningar belysta genom reflekterande team. Förståelse för att sätta organisationens idé, värderingar och resultat i relation till en omvärld i ständig förändring Kunskap om mål och verksamhetsstyrning Kunskap i förändringsarbete Dina behov och engagemang påverkar form och innehåll. Programmet startar upp med inter­ vjuer och resultatet av dessa påverkar prioriteringar och tyngdpunkter i programmet. Genom FARAX 360° dialoginstrument får du möjlighet att mäta ditt ledarskap mot organisatio­ nens krav och förväntningar. Du får ett individuellt coachsamtal och återkoppling. Kunskap och en flexibel procss ger förutsättningar för lärande och utveckling. I varje modul varvas föreläsningar av specialister/praktiker och leds av pedagogiskt ansvariga. Dessutom ges föreläsningar och utrymme för möten på interaktiv sida på webben. Att lära nytt och tillsammans ger resultat. Pedagogiken kommer att uppmuntra deltagarnas medvetenhet och förståelse som är en viktig ingrediens för att förändra och utveckla det egna ledarskapet. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning i såväl gruppövningar som enskild träning samt varvar föreläsningar/teori med diskussioner, praktiskt träning och erfarenhetsutbyte. Nätverk som ger kunskap, stöd och möjligheter. Programmet ger dig stora möjligheter att utöka ditt professionella nätverk.

Medverkande i programmet Programmet leds av erfarna kursledare och innehållet varvas med föreläsningar av handplockade specialister med egen personlig erfarenhet av att bygga och utveckla verksamheter utifrån idén. Samtliga medverkande specialister är idag verksamma som framtidsanalytiker, målstyrningsexperter eller etablerade ledare både i Sverige och världen. Syftet är att ge praktisk kunskap och aktuella erfarenheter som går att omsätta i deltagarnas verklighet och för att bidra till resultat.

Ledarinstitutets ledarskapsprogram IDE&RESULTAT är framtaget på uppdrag av:


5/8

g1 sda

ng

lni nmä

aa Sist

!

dig här Du anmäler on

Lina Nilss 17 91, 0706-33 52 16 -24 08 telefon: titutet.se lina.nilsson@ledarins

.se www.ideochresultat PLATS en Vår gård i Saltsjöbad www.vargard.se

Ledarinstitutet har i 20 år bedrivit ett fra mgångsrikt arbete me Idén är att bidra me d idéburet ledarskap d mötesplatser, erfare och organisationsut nhet, kunskap, och utv utvecklingsarbetet oc veckling. ecklade metoder till h skapa resultat. Vå idéburna organisation ra ver ksa mh er för att stärka etsområden är öppn framtagning av metod a utbildningar, konsul er och material. Det tuppdrag samt vi ofta blir efterfrågad idéburna ledarskapet e för är våra kunskape – om konsten att ska pa mening och engag r om det emang i syfte att nå framgångsrika result Läs gärna på vår hem at.
 sida: www.ledarinstitu tet.se

Ledarinstitutet AB, Bo x 309, 101

26 Stockholm, 08-24

17 90, www.ledarinst itutet.se, info@ledari nstitutet.se

IDÉ&RESULTAT  
IDÉ&RESULTAT  

IDÈ&RESULTAT för dig som vill göra skillnad! Det handlar om att tillsammans göra resultat för dem organisationen är till för!

Advertisement