Page 1

L’emozione di vincere tutti i giorni

Partecipa all’estrazione di tantissimi premi Tantissimi

Buoni Spesa E TUTTI VINCER

200 DI ZIONE L’EMO

I GIORNI

Centinaia di

Fantastici

Premi

Esclusivi

DALÊ 30Ê SETTEMBREÊ ALÊ 6Ê OTTOBRE

50

Prodotti a meta’ PREZZO

31

LLATTEÊ BOnTË Ê EÊ LinEAÊ P PARziALMEnTE ScREMATO S PARMALAT

Fiat 500

Fortunatissima

1Ê l

2Ê PEzzi

2,16

LUNEDI 4 OTTOBRE

SIAMOÊ APERTI dAllEÊ 10,00Ê AllEÊ 20,00

1+1 1,08


POMODORO CILIEGINO

alÊ kgÊ Û Ê 1,99

2,98

50

vaschetta,Ê500Êg alÊ kgÊ ÛÊ 2,38

A

5,50 ALÊ KG

VOnGOLEÊ VERAci

1,19

UVA BIANCA ITALIA

cestino,Ê 1,5Ê kg alÊ kgÊ Û Ê 0,99

A

FiLETTOÊD iÊM ERLUzzOÊ nORDicO

11,99

1,49

ALÊ KG

FAGIOLINI BOBY ALÊ KG A

1,19

FARAOnAÊ inÊP ARTi AiAÊ

5,90 ALÊ KG

SOGLIOLA ALÊ KG A

17,90

FETTINE SCELTISSIME DI BOVINO ADULTO ALÊ KG A

9,99

9,59 ALÊ KG

BUOnAÊDO MEnicA AMADORiÊ classico,Êcampagnola

50

4,79 ALÊ KG

ARROSTO DI SUINO ALÊ KG A LinEAÊ cUORÊLEGGER iÊPETT iÊD iÊ POLLOÊ iMPAnATiÊ AMADORiÊ 206Êg

2

alÊkgÊÛÊ9,66

1,99

4,99

TROTA SALMONATA ALÊ KG A

4,40


BANCOÊ ALÊ TAgLIO

BANCOÊ ALÊ TAgLIO

EDAMER ALÊ KG A

12,90

ALÊ KG

5,50

50

GORGONZOLA DOP CADERMATORI

A

6,45

UVAÊ nERAÊ BANCOÊ FORNO

ALÊ KG

BANCOÊ ALÊ TAgLIO BANCOÊ ALÊ TAgLIO

PROVOLONE AURICCHIO ALÊ KG A

11,90

1,25 ALÊ KG

FONTINA VALDOSTANA DOP SAPORI&DINTORNI ALÊ KG A

0,50 cAD

KRAPFEnÊEÊ ciAMBELLA

10,90

BANCOÊ ALÊ TAgLIO

FiOccO GARDAniÊ

PROSCIUTTO CRUDO CARPEGNA ALÊ KG A

ALÊ KG

17,00

50

21,90

venditaÊ intero

10,90 ALÊ KG

BANCOÊ ALÊ TAgLIO

SALAME TIPO FELINO CASA MODENA

venditaÊ intero

A

8,50

ALÊ KG

PROSciUTTOÊ cRUDOÊJ AMOnÊ SERRAnOÊ

33,90 ALÊ KG

BANCOÊ ALÊ TAgLIO

BANCOÊ ALÊ TAgLIO BANCOÊ ALÊ TAgLIO

MORTADELLA ROVAGNATI ALÊ KG A

9,90

PROSCIUTTO COTTO GRAN BISCOTTO ROVAGNATI ALÊ KG A

19,90

SALAMEÊ ALLEÊERBEÊF iniÊ OÊ ALÊPEPE

11,90 ALÊ KG

3


segnatoÊ comeÊ tpÊ normale,Ê maÊ nelÊ txtÊ • Ê segnatoÊ loÊPRUGnEÊSE ccHEÊ DEnOcciOLATE scontoÊ 50%,Ê qualeÊ sarebbeÊ laÊ nOBERAScOÊ doypack,Ê 2 50Êg meccanicaÊ giusta? alÊ kgÊ Û Ê 9,30

alÊ kgÊ Û Ê 10,56

2,64

50

200Ê g

alÊkgÊÛÊ5,28

1,32

1,86

MOzzARELLAÊ DiÊBUF ALAÊ cAMPAnAÊDOP cOnADÊ

1,99

1,69

MOzzARELLAÊ ALTAÊQUA LiTAÕ GRAnAROLOÊ 100ÊgÊxÊ 3

STRAccHinOÊ cREMOSOÊ cOnADÊ 200Ê g

alÊkgÊÛÊ3,97

YOGURTÊ MULLERÊ

mini,Ê75ÊgÊxÊ4

50

alÊ kgÊ Û Ê 4,65

alÊ kgÊ Û Ê 9,95

alÊ kgÊ Û Ê 5,63

0,93

alÊ kgÊ Û Ê 12,38

1,19

anzich•

alÊ kgÊ Û Ê 2,84

2,84

50

Mini cAPRiÕ MiniÊ MAURiÊ MAUR 40Ê gÊ xÊ 2

0,99

alÊ kgÊ Û Ê 1,42

alÊkgÊÛÊ2,15

Lc1ÊPRO TEcTiOnÊ nESTLEÕÊ assortiti,Ê100ÊgÊxÊ6

1,29

1,42

YOGURTÊ inTERO cOnADÊ gustiÊ assortiti,Ê 125Ê gÊ xÊ 8

alÊ kgÊ Û Ê 9,93

PH PHiLADELPHiAÊ DUO KRAFTÊ 150Ê g

1,49

LEERDAMMERÊ ORiGinAL 400Ê g alÊkgÊÛÊ4,60

MAScARPOnEÊ iTALiAnO ViRGiLiOÊ 250Êg

alÊ kgÊ Û Ê 7,48

1,15

2,99

alÊ kgÊ Û Ê 4,51

alÊ kgÊ Û Ê 9,16

ASiAGO FERRARiÊ

2,29

GRAnAÊP ADAnOÊDOP zAnETTiÊ

8,59

250Ê g

FORMAGGiniÊ cREMAÊ BELPAESEÊ 175Ê g

0,79

FORMAGGiOÊ GRATTUGiATOÊ FREScOÊSOLM iXÊ ViRGiLiOÊ 100Ê g alÊkgÊÛÊ5,76

BURROÊ nUOVO PREALPiÊÊ 250Êg

4

1,44

alÊ kgÊ Û Ê 7,90

0,79

500Ê gÊ circa

ALÊ KG

alÊ kgÊ Û Ê 4,15

SOTTiLETTEÊ KRAFTÊ

leÊ classiche,Ê 400Ê g

1,66


2Ê PEzzi 3,80

1+1

alÊkgÊÛÊ3,80

PASTAÊFRES cAÊR iPiEnAÊÊ cOnADÊ assortita,Ê250Êg alÊkgÊÛÊ7,

2Ê PEzzi 5,98

1,90

60

alÊ kgÊ Û Ê 3,78

PASTAÊD iÊS EMOLAÊFRES cA iLÊP ASTAiOÊM AFFEiÊ assortita,Ê500Ê g

1,89

alÊ kgÊ Û Ê 6,61

1,19

SUGHiÊFRES cHi RAnAÊ assortiti,Ê 180Ê g

1+1

alÊ kgÊ Û Ê 9,34

FiAMMiFERiÊD iÊP AncETTA ViSMARAÊ

2,99

dolce,Ê affumicata,Ê 160Ê g alÊ kgÊ Û Ê 18,69

alÊ kgÊ Û Ê 19,90

Ê

0,96

UOVAÊ cPQ cOnADÊÊ medie,ÊaÊÒ

10ÊPEZZIÓ Ê

1,99

SALAM SALAMini BERETTAÊ

assortiti,Ê 100Ê g

ALÊ KG

19,40

50

PAnnA GRAnÊ cUcinAÊÊ 200Êml

alÊlÊÛ3,80 2Ê PEzzi 1,52

1+1 alÊlÊÛ1,90

0,76

9,70

GALBAnETTO GALBAniÊ Ê Ê

ALÊ KG

ilÊ tradizionale,Ê 230Ê gÊ circa

LATTEÊ inTEROÊUHT GRAnAROLOÊ 1Êl

Ê

0,90

150Êg

1,50

0,99

puroÊ suino,Ê 250Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 7,18

alÊ kgÊ Û Ê 10,00

LEÊP AnATinAÊ ALÊ nATURALE ROVAGnATiÊ

alÊ kgÊ Û Ê 3,96

WURSTELÊ WULEVUÕÊ PRinciPEÊ PRinci

3,59

MORTADELLAÊ iGP cASAÊM ODEnAÊÊ 500Ê g

30

LinEAÊSA LUMiÊ AFFETTATiÊ iÊ VAnTAGGiOSi cASAÊM ODEnAÊÊ

PROSciUTTOÊ cOTTOÊS nELLO ROVAGnATiÊÊ 500Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 16,48

8,24

alÊkgÊÛÊ5,32

PREPARATOÊPERÊ TORTEÊÊ cAMEOÊÊ gustiÊas sortiti,Ê600Êg

3,19

alÊ kgÊ Û Ê 13,60

SALMOnEÊ AFFUMicATO RiUniOnEÊ 250Êg

3,40

50

alÊ kgÊ Û Ê 8,24

4,12

PROSciUTTOÊ cRUDOÊFRES cHiÊ& Ê cOnVEniEnTi cOnADÊ 100Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 19,90

1,99 5


alÊ kgÊ Û Ê 12,10

4,84

50

alÊkgÊÛÊ6,05

2,42

FiLETTiÊD iÊPLA TESSAÊ cOnADÊ 400Êg

alÊ kgÊ Û Ê 2,48

GRAnFETTAÊ BUiTOniÊ

80Êfette,Ê classica,Ê integrale,Ê 600Ê g

1,49

alÊ kgÊ Û Ê 3,69

cOnFETTURE SAnTAÊROSA Ê classiche,Ê 350Ê g

1,29

alÊ kgÊ Û Ê 3,45

0,69

LEÊSFOGL iATinEÊ cOnADÊÊ 200Ê g

BiScOTTiÊGO ccEÊD iÊ ciOccOLATO PinETAÊÊ 700Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 3,31

alÊ kgÊ Û Ê 11,96

2,32

5,38

50

50

alÊ kgÊ Û Ê 1,66

alÊkgÊÛÊ5,98

2,69

cOnDiScOGLiO ARBiÊ

classico,Êpomodoro,Ê450Êg

1,16 Ê

1,58

MinESTROnEÊ TRADiziOnE FinDUSÊÊ 1Êkg

1,29

50

BiScOTTiÊFROLL iniÊ LAÊ TRADiziOnE cOnADÊÊ

0,79

RiSOÊ ARBORiO cOnADÊ Ê 1000Ê g

panna,Ê uova,Ê 700Ê g alÊ kgÊ Û Ê 1,84

1,29

PLUMcAKEÊ VicEnziÊ PizzAÊR iccA BUiTOniÊ

alÊkgÊÛÊ5,59

1,79

assortita,ÊconÊs alaminoÊpiccanteÊ32 0Ê g,Ê conÊtonnoÊ360ÊgÊalÊkgÊÛÊ4,97,Êco nÊ prosciuttoÊcottoÊ340ÊgÊalÊkgÊÛÊ5,26

TEÊ50ÊF iLTRi EVERTOnÊ

englishÊbr eakfastÊ 100Ê gÊ alÊ kgÊ Û Ê 19,90,Ê earlÊgrey ,Ê gelsomino,Ê 85Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 23,41

1,99

6Ê pezzi,Ê 190Ê g alÊ kgÊ Û Ê 3,63

0,69

alÊ kgÊ Û Ê 4,45

cAnESTRELLiniÊ DELÊSA SSELLOÊ 200Ê g

0,89 alÊ kgÊ Û Ê 5,60

1,68

PATATEÊGOLDE nÊ LOnG McÊ cAinÊÊ

cEREALiÊSPE ciALÊKÊ KELLOGGÕSÊ

750Êg

alÊkgÊÛÊ1,33

1,00 6

alÊ kgÊ Û Ê 41,38

TEÊ VERDE LiPTOnÊ

50 filtri, 65 g

2,69

cioccolato,Ê 300Ê g alÊ kgÊ Û Ê 6,63

1,99

50

alÊ kgÊ Û Ê 2,80

MEREnDEÊF AGOTTini cOnADÊÊ 6Ê pezzi,Ê 300Ê g

0,84


alÊ kgÊ Û Ê 2,20

0,88

50

TORTiLLA AMicAÊ cHiPSÊ

bianco,Êgr anoÊduro,Ê5Êcereali,Ê400Êg

GRiSSiniÊF AGOLOSi GRiSSinÊBO nÊÊ

200Ê g

0,99

0,44

winx,Ê barbie, 100Ê gÊ Ê alÊ kgÊ Û Ê 69,90

kamut,Ê 250Ê g alÊ kgÊ Û Ê 4,40

alÊ kgÊ Û Ê 4,95

alÊkgÊÛÊ1,10

PAnEÊ AÊFETTEÊ cOnADÊÊ

BORSETTAÊ cARAMELLEÊ DOLFinÊÊ

6,99

1,10

MiELEÊB iOÊ MiELiziAÊÊ

acaciaÊ piemontese,Ê 400Ê g alÊkgÊÛÊ9,98

alÊ kgÊ Û Ê 5,17

3,99

anzich•

alÊ kgÊ Û Ê 2,08

1,04

50

cARAMELLE AMBROSOL AMBROSOLiÊÊ

miele,Ê latteÊ eÊ miele,Ê 230Ê gÊ

1,19

alÊ kgÊ Û Ê 1,04

alÊkgÊÛÊ5,86

PREPARARTOÊPERÊ TORTE PAnEÊ AnGELiÊÊ

cioccolato,Êv aniglia,Êlimone,Ê425Êg

2,49

formatiÊ assortiti,Ê 500Ê g

alÊkgÊÛÊ5,96

WAFERÊQUA DRATini LOAcKERÊ assortiti,Ê250Êg

1,49

0,52

PASTAÊ DiÊ SEMOLAÊ RUMMOÊ

alÊ kgÊ Û Ê 6,60

ciOccOLATiniÊ VERGAniÊ assortiti,Ê150 Ê g

0,99

alÊ kgÊ Û Ê 7,90

TAVOLETTEÊ MiLKAÊ

assortite,Ê 100Ê g

0,79

alÊ kgÊ Û Ê 6,79

Bi BiScOTTiÊ K iDS cOnADÊÊ cO cioccolato,Ê 140Ê g

DOLciFicAnTEÊ MiSURAÊÊ

300Ê compresseÊ 25,5Ê g,Ê sfusoÊ 300Ê gÊ alÊ kgÊ Û Ê 9,97

0,95

alÊ kgÊ Û Ê 117,25

2,99

ORzOÊEÊ cAFFEÕ nESTLEÕÊ alÊ kgÊ Û Ê 8,58

alÊ kgÊ Û Ê 6,99

cAFFEÕÊQUA LiTAÕÊR OSSA LAVAzzAÊ 250ÊgÊxÊ4

6,99

cAFFEÕÊQUA LiTAÕÊOROÊ LAVAzzAÊ 250Ê gÊ xÊ 2

4,29

solubile,Ê 120Ê gÊ alÊ kgÊ Û Ê 12,42

1,49 7


alÊ kgÊ Û Ê 2,40

1,20

alÊkgÊÛÊ7,42

0,89

SUGHiÊ REGiOniÊDÕ iTALiAÊ

gustiÊv ari,Êm onoporzione,Ê120Êg

50

alÊ kgÊ Û Ê 1,20

alÊ kgÊ Û Ê 3,36

0,84

PASTAÊ ALLÕUO VOÊEM iLiAnEÊ BARiLLAÊ variÊform ati,Ê 250Ê g

0,60

cRAcKERSÊ cOnADÊÊ

salati,Ê nonÊ salati,Ê 500Ê g

alÊkgÊÛÊ5,25

alÊ kgÊ Û Ê 4,28

1,89

GRAnRAGUÕÊ STARÊÊ

gustiÊas sortiti,Ê180ÊgÊxÊ2

anzich• alÊ kgÊ Û Ê 13,71

2,40

50

0,89

OMOGE OMOGEnEizzATiÊ FRUTT A PLASMO PLASMOnÊ gustiÊ assortiti,Ê 104Ê gÊ xÊ 2Ê

alÊ kgÊ Û Ê 6,86

alÊkgÊÛÊ1,16

1,39

iÊP EzzETTOniÊÊ SAnTAÊRO SAÊÊ 400ÊgÊxÊ3

multigrain,Ê gustiÊ assortiti,Ê 175Ê g

1,80

400ÊgÊxÊ3

PASSATAÊD iÊ POMODORO MUTTiÊ 700Êg

alÊkgÊÛÊ1,07

0,75 8

alÊ kgÊ Û Ê 9,06

OMOGE OMOGEnEizzATiÊ cARnEÊEÊPES cE PLASMOnÊ PLASMO gustiÊ assortiti,Ê 80Ê gÊ xÊ 2Ê Ê

1,45

FARinAÊ cOnADÊÊ

alÊkgÊÛÊ1,50

POMODORiÊPELA Ti ciRiOÊ

1,20

SnAcKÊ SALATO PRinGLESÊ Ê

alÊ kgÊ Û Ê 6,95

DADiÊ2 0Ê cUBiÊ KnORRÊ

gustiÊas sortiti,Ê 200Ê gÊ

1,39

KETcHUPÊM ATOÊ MATO KRAFTÊÊ

squiz,Ê regular,Ê piccante,Ê 390Ê g alÊ kgÊ Û Ê 2,28

0,89

tipoÊ 0,Ê 00,Ê 1000Ê gÊ

0,39

LATTEÊ inÊPOL VEREÊ MELLinÊ2Ê 800Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 13,63

10,90

alÊ kgÊ Û Ê 4,69

1,69

BiScOTTOÊ inFAnziA MELLinÊ 360Ê g

LATTEÊL iQUiDOÊ MELLinÊ2Ê 500Ê ml

alÊ lÊ Û Ê 1,78

0,89


cAPPERiÊ LAcRiMELLA cOnADÊ

OLiVEÊ nEREÊ cOnADÊ

SUccHiÊD iÊFRUTT A PAGOÊ

inÊ latta,Ê 350Ê g alÊ kgÊ Û Ê 2,26

assortiti,Ê750Êml alÊlÊÛ1,33

0,79

1,00

210Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 5,71

alÊ kgÊ Û Ê 1,54

1,20

1,90

PiSELLiÊF ini ciRiOÊ 410Ê gÊ xÊ 3

OLiOÊ EXTRAVERGinEÊ DiÊ OLiVA FARcHiOniÊ UnOROÊ

OLiOÊPERÊ FRiTTURAÊFR iMAX SAGRAÊ 2Êl

750Ê cl

alÊlÊÛ1,45

2,90

alÊ kgÊ Û Ê 2,92

anzich• alÊ lÊ ÛÊ 6,64

4,98

50

AcETOÊB ALSAMicOÊ MODEnA BELLEiÊ etichettaÊargento,Ê500Êml

alÊ lÊ Û Ê 6,40

3,20

50

1,40

MA MAiS cOnADÊ cO 160Ê gÊ xÊ 3

alÊ lÊ ÛÊ 3,32

2,49

alÊlÊÛ3,20

1,60

alÊ kgÊ Û Ê 5,41

1,00

FU FUnGHiÊ PRA TAiOLiÊ TRiFOLATi MOnTELLOÊ MO 185Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 13,25

3,18

50

FiLETTiÊD iÊ TOnnOÊ inÊOL iOÊD iÊOL iVA ALBERTiÊ 300Êg

alÊkgÊÛÊ16,63

4,99

FiLETTiÊD iÊ ALici DELiciUSÊ

allÕolioÊdiÊoli va,Ê15 0Ê g alÊkgÊÛÊ25,27

3,79

alÊ kgÊ Û Ê 6,63

1,59

TOnnO ASÊDOÊM ARÊBLUÊ

allÕolioÊdiÊoli va,Ê 80Ê gÊ xÊ 3

cARciOFiniÊ TAGLiATiÊ cOnADÊ

PESTO SAcLAÕÊ 190Ê g

285Ê g alÊ kgÊ Û Ê 6,84

1,30

alÊ kgÊ Û Ê 7,37

2,10

FUnGHiÊSO TTÕOL iO PUcciÊ 314Ê g

alÊ kgÊ Û Ê 7,64

2,40

AnTiPASTOÊ cOnADÊ

sottolioÊ 285Ê g alÊ kgÊ Û Ê 3,16

0,90 9


alÊ lÊ Û Ê 0,49

0,74

nETTAREÊ DiÊFRUTT A cOnADÊ

gustiÊas sortiti,Ê1Êl

0,79

0,99

SUccOÊD iÊFRUTT AÊSK iPPER zUEGGÊ gustiÊas sortiti,Ê 1Ê l

AcQUAÊM inERALEÊ nATURALE ULiVETOÊ

alÊ lÊ Û Ê 1,42

0,85

nETTARiÊD iÊFRUTT A SAnTALÊ

assortiti,Ê brik,Ê 200Ê mlÊ xÊ 3

alÊ lÊ Û Ê 0,25

BiBiTEÊGA SSATE cOnADÊ gustiÊ assortiti,Ê 1,5Ê l

AcQUAÊ MinERALE S.Ê BERnARDOÊ

1,5Êl

0,42

anzich•

1,5Ê lÊ xÊ 3Ê +Ê 1Ê omaggioÊ alÊ lÊ Û Ê 0,61

3,66

alÊ lÊ ÛÊ 0,29

0,44

50

AMARETTOÊ ORiGinALE DiSAROnnOÊ

alÊ lÊ ÛÊ 0,15

BiRRA DAnA-BRAUÊ

0,22

70Êcl

alÊlÊÛ12,71

8,90

0,37

cOcAÊ cOLA

naturale,Ê frizzante,Ê 1,5Ê l

alÊlÊÛ0,28

50

bottiglia,Ê 66Ê cl alÊ lÊ Û Ê 0,98

0,65

BiAncOÊD iÊ cASTELFRAncOÊ iGT RiGHiÊ 750Ê ml

alÊ lÊ Û Ê 3,95

2,96

50

GRAPPAÊ cHiARA FALEDÊ 700Êml

alÊlÊÛ6,43

VinOÊB iAncO cORVOÊ 75Ê cl

alÊ lÊ ÛÊ 1,98

4,50

BiRRA PEDAVEnAÊ

bottiglia,Ê 66Ê cl alÊ lÊ Û Ê 2,41

alÊ lÊ Û Ê 5,20

1,48

3,90

1,59

MOnTEPULciAnOÊ DÕA BRUzzO SOnETTiÊ 75Ê cl

alÊ lÊ Û Ê 4,27

alÊ lÊ Û Ê 3,31

12,80

2,48

SPUMAnTEÊROSEÕ cinzAnOÊ 75Êcl

alÊlÊÛ6,53

4,90 10

BARBERAÊ DÕA STiÊDO cG DUcHESSAÊL iAÊ 750Ê ml

alÊ lÊ ÛÊ 3,99

2,99

50

1,24

50 alÊ lÊ Û Ê 2,13

alÊ lÊ Û Ê 1,66

LAMBRUScOÊS.Ê cROcEÊDO c cHiARLiÊ secco,Ê amabile,Ê 750Ê mlÊ xÊ 4

6,40


ROTOLOÊ cUcinAÊM AXi cOnADÊ 2Êro toli

Ê

1,60

50

Ê

0,80

500ÊmlÊxÊ2

2,50

Ê

regular,Ê 2Ê xÊ 32

13,98

50

AnTicALcARE ViAKALÊ

PASTiGLiEÊPERÊ LAVASTOViGLiE FAiRYÊ AcTiVEÊ

6,99

Ê

2,99

DETERSiVOÊPERÊP iATTi SOLEÊÊ

profumazioniÊ assortite,Ê 1,10Ê lÊ xÊ 4

105Ê misurini,Ê 7,80Ê kg

assortito,Ê sprayÊ 750Ê ml Ê

1,10

DETERSiVOÊPERÊ PAViMEnTi MASTROÊL inDOÊ

DETERSiVOÊ inÊ POLVEREÊ PERÊ LAVATRicE SOLEÊ Ê Ê

Ê

DETERGEnTEÊ SUPERFici AiAXÊ

limone,Ê 1Ê lÊ xÊ 2

Ê

1,99

Ê

19,98

50

Ê

1,68

cAnDEGGinA cOnADÊ classica,Ê4Êl

50

0,84

9,99 Ê

cURAÊ Wc cOnADÊ

assortito,Ê 750Ê ml

1,00

Ê

AMMORBiDEnTE SOFTÊ Ê

assortito,Ê 3Ê l

DETERSiVOÊ LiQUiDOÊPERÊ LAVATRicE DiXAnÊ classico,Ê2,5ÊlÊxÊ2

6,99

ADDiTiVOÊBU cATO BRAWnÊ 20ÊpezziÊ+ Ê4Êomaggio

2,20

Ê

3,10

DETERSiVOÊ LiQUiDOÊPERÊ BUcATOÊ AÊM AnO cHAnTEcLAiRÊ

marsiglia,Ê muschio,Ê 1Ê l Ê

1,30

ADDiTiVOÊBU cATO VAniSHÊ polvereÊ 600Ê g,Ê liquidoÊ 1Ê l Ê

3,20

Ê

DETERSiVOÊL iQUiDOÊPERÊ cAPiÊ DELicATiÊ LiPÊ WOOLiTEÊ

2,80

assortito,Ê 1,5Ê l

ADDiTiVOÊBU cATO nAPiSAnÊ 1,5Ê kg

Ê

6,50

50 Ê

1,55

AnTicALcAREÊ PERÊLA VATRicE cOnADÊÊ gel,Ê 750Ê ml

2,99 11


Ê

3,98

PROTEGGiÊSL iP nUVEniAÊ Ê

string,Ê30Ê+ Ê6Êpezzi

Ê

PAnnOLiniÊSOLEÊEÊLU nA PAMPERSÊ

1,60

24,90

esapack,Ê midiÊ 138Ê pezzi,Ê maxiÊ 132Ê pezzi,Êju niorÊ 108Ê pezzi

SALViETTinEÊB iMBO FRiAÊ 72Ê salviettineÊ xÊ 2

50

PASTAÊLE niTiVAÊ PERÊB AMBini cHiccOÊ

1,99

Ê

100Ê ml

3,40

Ê

Ê

2,50

ASSORBEnTi LYciAÊ

conÊaliÊ14Êpezzi,ÊlungoÊconÊaliÊ12Ê

pezzi

50 Ê

Ê

1,70

SAPO L iQUiDOÊ cREMOSO SAPOnEÊ cOnADÊ cO ricarica,Ê 1Ê l

1,25

2,98

4,50

assortito,Ê200ÊmlÊxÊ2

1,49

BAGnOScHiUMA VEnUSÊ

Ê

DETERGEnTEÊ inTiMO inFASiLÊ

50

profumazioniÊ assortite,Ê 750Ê ml

DOcciASHAMPOO inTESAÊ assortita,Ê 250Ê ml

Ê

1,50

Ê

3,20

50

SHAMPOOÊFRU cTiS GARniERÊ

Ê

1,60

cREMAÊM Ani OMniAÊEV OLUTiOnÊ assortita,Ê75Êml

cOLLUTTORiO cOnADÊ 500Êml

12

1,50

FiSSATiViÊSTYLE niVEAÊ

Ê

prodottiÊ assortiti

20

SPAzzOLinO AnTicAÊ ERBORiSTERiAÊ

1,10

assortito,Ê 250Ê mlÊ xÊ 2

Ê

MAScHERAÊPERÊ cAPELLi MiLÊM iLÊ assortita,Ê 1Ê kg

Ê

DEnTiFRiciO AnTicAÊERBOR iSTERiAÊ assortito,Ê 75Ê mlÊ xÊ 3

3,40

1,70

2,50

Ê

DEODORAnTE niVEAÊ prodottiÊ assortiti

20


Ê

3,90

50

RASOiOÊUOM OÊ FUSiOn GiLLETTEÊ

rasoioÊ manualeÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê

1,95

cARTAÊFOR nO FRiOÊ 25Êmetri

formatiÊas sortiti

400Ê ml

8,70

Ê

1,00

cREMEÊPERÊLA Ê cURAÊDELÊ ViSO cLiniAnÕSÊ

20

Ê

Ê

1,49

VAScHETTEÊ inÊ ALLUMiniO cUKiÊ

ScHiUMAÊ DAÊB ARBA FiGAROÊ

SALV SALViETTEÊ STRU ccAnTi FR FRiAÊ

Ê

25Ê pezzi

1,59

9,98

50 Ê

0,99

SAccHETTiÊGELO cUKiÊ formatiÊas sortiti

4,99

cARTAÊ iGiEnicAÊ MEGA FOXYÊ 12Ê rotoliÊ decorati

FA FAzzOLETTiÊ cOnADÊ cO

profumati,Ê 10Ê pezzi

0,90

Ê

Ê

6,90

DiSinFETTAnTEÊ PERÊSUPERF ici DiSinFEKTOÊ 500Êml

1,35

ScOPAÊRA PiDA TOnKiTAÊ Ê

Ê

6,95

PiLE EnERGizERÊ

ultraÊ +,Ê stilo,Ê 8Ê pezzi pileÊ ultraÊ +,Ê ministilo,Ê 8Ê pezziÊ Ê 7,90Ê scontoÊ 50%Ê 3,95

50 Ê

3,45

BOBinAÊM ULTiUSOÊ ASSOÊ PROFESSiOnAL FOXYÊ 2Ê rotoli

2,99

Ê

ciBOÊSE ccOÊPERÊ GATTOÊFUF iÊ TOP cOnADÊ

gustiÊas sortiti,Ê800Êg alÊkgÊÛÊ3,63

2,90

alÊ kgÊ Û Ê 4,40

ciBOÊUM iDOÊGA TTO GOURMETÊGOLDÊ assortito,Ê85Ê gÊ xÊ 8

2,99

Ê

LETTiERAÊPERÊGA TTO cATFRESHÊ 5Ê kg

3,50

alÊ kgÊ Û Ê 2,47

ciBOÊSE ccOÊPERÊ cAnE FRiESKiESÊ assortito,Ê 2Ê inÊ 1,Ê 1,5Ê kg

3,70 13


PORTAÊ ABITI ORDINETTÊ PENISOLAÊ+ Ê 2ÊSGA BELLIÊ PIEGHEVOLI SCARPIERAÊ 5ÊRIB ALTEÊ

29,90

coloreÊci liegio,Ê verniciaturaÊ coloreÊ silver Dimensioni:Ê tavoloÊ L100Ê xÊ P40Ê xÊ H87Ê cm

conÊs chienaleÊ inÊ rovereÊ scuro,ÊcapacitˆÊdiÊ contenimentoÊ15ÊpaiaÊ diÊs carpe,ÊcoloreÊbiancoÊ oÊciliegioÊÊ Dimensioni:Ê L65ÊxÊP15ÊxÊH164ÊcmÊ

SEDIAÊPIEGHEV OLEÊIM BOTTITAÊ coloreÊ neroÊ oÊ blu

inÊ metallo Dimensioni:Ê L86Ê xÊ P43Ê xÊ H108175Ê cm

5,90

12,90

CASA CALDA DOLCE RISPARMIO

21,90

8,90

50

ARMADIO

inÊ TNT,Ê conÊ ripiano Dimensioni:Ê L75Ê xÊ P50Ê xÊ H160Ê cm

16,90

4,45

SETÊ 3Ê SCATOLE

inÊ PVC,Ê decoriÊ eÊ coloriÊ assortiti Dimensioni:Ê L40Ê xÊ P50Ê xÊ H25Ê cm

STUFAÊ AÊPELLET

potenzaÊtermicaÊglobaleÊ7,12Ê kw,Êrendim entoÊ82% ,ÊcapacitˆÊ serbatoioÊ13kg,ÊautonomiaÊ massimaÊ18Êh,ÊtuboÊus citaÊ fumiʯ80Êmm,ÊtelecomandoÊ multifunzionaleÊLC DÊinclus o Dimensioni:Ê L47ÊxÊP47,6ÊxÊH89,5Êcm

790,00

PORTASPUGNEÊ+ Ê PORTADETERGENTEÊ SAPONELLO SNIPSÊ

PELLETÊDIÊPUROÊ ABETE

PROFUMATOREÊ PERÊ AMBIENTI COSATTOÊ

15Êkg

14

3,90

250Êml,Ê fragranzeÊ assortite

4,99

9,90 CAD

SALVAREGGISENIÊ LOLLO SNIPSÊ

PROFUMAÊ BIANCHERIAÊ COSATTOÊ

fragranzeÊ assortite

6,99

1,49

BACINELLAÊ OÊSEC CHIO

misureÊ assortite

CAD

SETÊ3ÊGRUC CE

inÊ legno,Ê coloriÊ assortiti

2,00

2,49

SALVASPAZIOÊ COSATTOÊ

inÊ TNT,Ê 10Ê scomparti -Ê 5Ê SCOMPARTIÊ aÊ Û Ê 10,90 -Ê SCATOLAÊ RIPONIMENTO Dimensioni:Ê L30Ê xÊ P45Ê xÊ H20Ê cmÊ aÊ Û Ê 5,90

SACCOÊPER SOTTOVUOTOÊÊ ORDINETTÊ 55Ê xÊ 85Ê cmÊ -Ê 67Ê xÊ 100Ê cmÊ aÊ Û Ê 5,99 -Ê 89Ê xÊ 121Ê cmÊ aÊ Û Ê 7,99

8,90

4,99


SETÊSPUGN AÊ1+ 1Ê

2,90

TAPPETOÊB AGNOÊ RICCIOLO

5,90

100%Ê cotone,Ê 400Ê g/mq,Ê visoÊ 50Ê xÊ 90Ê cm,Ê ospiteÊ 35Ê xÊ 55Ê cm,Ê tintaÊ unita,Ê coloriÊ assortiti

SETÊSPUGN AÊ2+ 2Ê

100%Ê cotone,Ê 450Ê g/mq,Ê 2Ê visoÊ 55Ê xÊ 100Ê cm,Ê 2Ê ospiteÊ 35Ê xÊ 55Ê cm,Ê tintaÊ unita,Ê coloriÊ assortiti

6,90

PARUREÊB AGNOÊ

9,90

9,90

50

SETÊ 4Ê PEZZIÊ COPRISEDIA

internoÊ 100%Ê poliestere,Ê 40Ê xÊ 40Ê cm,Ê coloriÊ assortiti

4,95

100%Ê cotone,Ê 50Ê xÊ 80Ê cm,Ê coloriÊ assortiti

100%Ê cotone,Ê 3Ê pezzi,Ê coloriÊ assortiti

CASA CALDA DOLCE RISPARMIO TAPPETOÊC UCINAÊ 100%Êpolipropilene,Ê100% ÊfondoÊinÊ lattice,ÊcoloriÊas sortiti,Ê45ÊxÊ70Êcm

4,50

PLAIDÊM ICROFIBRAÊÊ

130ÊxÊ170Êcm, Ê coloriÊ assortiti

12,90

CUSCINOÊ ARREDOÊ ROTOLINO

TRAPUNTAÊ 1Ê PIAZZA FANTASIA

100%Êpolies tere,Ê 40ÊxÊ15Êcm,ÊtintaÊunita,Ê coloriÊas sortiti

5,90

PLAIDÊSC OZZESEÊ

100%Êpolies tere,Ê 130Ê xÊ 160Ê cm,Ê fantasieÊeÊco loriÊ assortiti

4,50

100%Ê cotone,Ê 350Ê g/mq,Ê 150Ê xÊ 265Ê cm,Ê fantasieÊ eÊ coloriÊ assortiti -Ê 2Ê PIAZZE,Ê 250Ê xÊ 265Ê cmÊ aÊ Û Ê 29,90

19,90

CUSCINOÊ ARREDOÊ BOTTONE 100%Êpolies tere,Ê 43ÊxÊ13Êcm,ÊtintaÊunita,Ê coloriÊas sortiti

6,90

2ÊGUA NCIALIÊ DUETTOÊ

telaÊ100% Êcot one,Ê imbottituraÊ 100%Ê fibra poliestere, indeformabile, anallergico,Êi gienicoÊ eÊ lavabile,Ê 45ÊxÊ75Êcm

6,90

GUANCIALEÊ FIOCCOÊDIÊLA TTICE

50%Ê cotone,Ê 50%Ê poliestere,Ê imbottitura in puro lattice a fiocchi, 45Ê xÊ 75Ê cm

7,90

GUANCIALEÊ ECOLOGICO 100% cotone, imbottitura 100% fibra poliestereÊ ecologica,Ê 50Ê xÊ 80Ê cm

7,90 15


RIDuCEÊ ILÊ CALCAREÊ EÊ ILÊ CLOROÊ CONTENuTIÊ NELLÕ ACquAÊ DELÊ RubINETTO

CARAFFAÊ FILTRANTE MARELLAÊRED Ê PASSIONÊ +Ê3ÊFIL TRI

SERVIZIOÊ12ÊBIC CHIERIÊ ESPACE PASABAHCEÊ

BRITAÊ

4,90

compostoÊda:Ê6ÊacquaÊdaÊ25,5ÊclÊ eÊ6 ÊvinoÊdaÊ19,5Êcl

PIATTOÊPIA NOÊ COLORATO

29,99

inÊ ceramica,Ê ¯ 26Ê cm,Ê coloreÊ verde,Ê gialloÊ oÊ arancione -Ê PIATTOÊ FONDO,Ê ¯ 21Ê cmÊ aÊ Û Ê 1,79 -Ê PIATTOÊ FRUTTA,Ê ¯ 19,5Ê cmÊ aÊ Û Ê 1,49 -Ê TAZZONEÊ MUGÊ aÊ Û Ê 1,99

1,99

ACCIAIOÊ INOxÊ 18/10

SETÊ3ÊC ONTENITORIÊ COMPACTÊ FRIGOVERRE BORMIOLIÊ

rettangolareÊ21ÊxÊ13ÊcmÊoÊ10ÊxÊ7Êc quadratoÊ10ÊxÊ10ÊÊcm

m,Ê

6,99

SERVIZIOÊ 6Ê TAZZINEÊC AFFéÊ

6,90

CAFFETTIERAÊ CHICCOÊ

4,99

conÊ piattino,Ê coloriÊ assortitiÊ

34,90

50

8,90

SETÊ10ÊC ONTENITORIÊ CONÊ10ÊC OPERCHIÊ inÊ plastica,Êcompos toÊda:Ê5Êconten itoriÊ daÊ700ÊmlÊeÊ5ÊcontenitoriÊdaÊ950Êm l

50

4,45

17,45

PENTOLAÊ OÊ CASSERUOLAÊ CONÊ COPERCHIO

inÊ acciao,Ê triploÊ fondo,Ê ¯ 18Ê cmÊ oÊ ¯ 22Ê cmÊ conÊ 2Ê manici

3Ê tazze

CONÊ RIVESTIMENTOÊ INTERNOÊ INÊ CERAMICA

CARRELLOÊSPESA Ê FIDOÊ ORDINETTÊ

19,90

CASSERUOLAÊ ALTAÊ CONÊC OPERCHIOÊ PERÊM ICROONDE

1,99

1Êl ÊoÊ1,5Êl -Ê1 ,8ÊlÊaÊÛ2,49 -Ê3 ÊlÊaÊÛ2,99Ê

50

strutturaÊ inÊ metallo,Ê conÊ ruote,Ê coloreÊ verde,Ê bordeauxÊ oÊ marrone Dimensioni:Ê L36Ê xÊ P29Ê xÊ H94Ê cm

9,95

PADELLAÊOÊC ASSERUOLAÊ ANTIADERENTE

11,90

CAD

colorata,Ê formatiÊ eÊ coloriÊ assortiti

MADEÊ INÊ ITALY

TEGLIAÊFORNOÊ CLASSICÊ PYREXÊ

ovaleÊ35Êx Ê24Êcm,Êton daʯ26ÊcmÊo rettangolareÊ35ÊxÊ23Êcm

16

Ê

5,99 CAD

STAMPOÊFORNOÊ SAPORIÊDÕA UTUNNO GUARDINIÊ formatiÊas sortiti

3,99

PASTAIOLA ABERTÊ

inÊ acciaioÊ inox,Ê 3Ê pezzi,Ê ¯ 24Ê cm,Ê capacitˆÊ 4,5Ê l

19,90

PADELLAÊPERÊC ASTAGNEÊ

inÊ ferroÊ conÊ manicoÊ inÊ legno,Ê ¯ 27Ê cm

3,69


TAGLIA UNICA

II

2ÊP AIAÊ GAMBALETTIÊ VANIÊ20 POMPEAÊ

IV

3ÊP AIAÊC OLLANTÊ CIAOÊ20 GOLDENÊLA DYÊ 20Ê denari,Ê coloriÊ assortiti

20Êdenari,Ê coloriÊas sortiti

3,90

1,90

35

46

3ÊP AIAÊC ALZAÊC ORTAÊ UOMOÊSPOR T FILAÊ

4,90

75%Ê cotone,Ê 22%Ê poliestere,Ê 3%Ê elastam,Ê coloriÊ assortiti

S

40

46

24,90

SCARPAÊUOM OÊSPOR TÊ KAPPAÊÊ

tessutoÊ inÊ pelleÊ eÊ nylon,Ê coloriÊ assortiti

xxL

ACCAPPATOIOÊ UOMO/DONNAÊ CONÊ CAPPUCCIO

100%Ê cotone,Ê 380Ê g/mq,Ê coloriÊ assortitiÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

m

xxL

MAGLIONEÊUOM O KAPPAÊ

22,90

80%Ê lana,Ê 20%Ê acrilico,Ê girocolloÊ oÊ scolloÊ aÊ v,Ê coloriÊ assortiti

14,90

S

50

xxL

PIGIAMAÊLUNGOÊ UOMO/DONNA LIABELÊ

7,45

100%Êcotone,Ês colloÊaÊ serafino, colori assortiti

18,90

m

xxL

9,90

CAMICIAÊM ANICAÊLUNGA Ê UOMO 100%Ê cotone,Ê coloriÊ assortiti

S

0

3

16

PIGIAMAÊLUNGOÊB AMBINO/A 100%Êcotone,ÊcoloriÊas sortiti

8,90

36

3ÊBOD YÊM EZZAÊM ANICA NEONATO/A PETITÊB ATEAUÊ 100%Êcotone, Ê coloriÊ rosa-biancoÊ oÊ azzurro-bianco

9,90

POLTRONAÊGONFIA BILE WinnieÊ TheÊ Pooh,Ê Tigro,Ê TopolinoÊ oÊ Minnie,Ê ¯ 40Ê cm,Ê H50Ê cmÊ

13,90

100%Ê cotoneÊ gabardine,Ê coloriÊ assortiti

19,90

S 21 TAGLIA UNICA

CIABATTAÊSPU GNAÊ ANTISCIVOLOÊ UOMO/DONNA 100%Êcotone,ÊcoloriÊas sortiti

2,90

inÊtomaia,Êco loriÊ assortiti -ÊP ANTOFOLAÊ BAMBINO/A,Ê misureÊ 28-35ÊaÊÛ4,9 0

xL

JEANSÊUOM OÊ 5Ê TASCHE CARRERAÊ

28

SCARPINAÊOÊP ANTOFOLAÊ NEONATO/A ROXÊ

xL

PANTALONEÊ UOMO CARRERAÊ

4,50

ALZABIMBOÊ Principesse.Ê CarsÊ oÊ ToyÊ Story,Ê omologatoÊ ECEÊ R44/04,Ê perÊ bambiniÊ daiÊ 15Ê aiÊ 36Ê Kg

14,90

100%Ê puroÊ cotone,Ê conÊ zipÊ oÊ conÊ bottoni

19,90

17


DISPONIbILEÊ DALÊ 5Ê OTTObREÊ 2010

INÊ OgNIÊ DVD,Ê INCLuSIÊ Û Ê 90,00Ê DIÊ buONOÊ SCONTOÊ SuÊ PRODOTTIÊ DIÊ gRANDIÊ MARCHE

DVDÊC ARTONIÊ ANIMATI ILÊM ONDOÊDIÊ ALFY ALFADEDISÊ

DVD IÊFILM ÊPIôÊBUONI WARNERÊ

titoliÊas sortitiÊ

titoliÊ assortitiÊ

4,90

9,90

CAD

DVDÊ IRONÊM ANÊ2

VALIGETTAÊ AÊSORPRESA PLAYPRESSÊ soggettiÊas sortiti

15,90

4,90 39,90

15,00

SETÊC AMERETTAÊ WALTÊDISNEY decoroÊ Winx,ÊPrincipes se,ÊM ickeyÊ MouseÊoÊC ars,Êcompos toÊda:Êorolo gioÊ da ÊpareteÊeÊcorniceÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

50

7,50

5

+

CONFEZIONEÊ LEGOÊ CITYÊ 4Ê INÊ 1 LEGOÊ

compostoÊ da:Ê cellulare,Ê auto,Ê motociclettaÊ eÊ elicotteroÊ dellaÊ polizia

2

50

19,95

25,00

LAÊC ADUTAÊDEIÊGIGA NTI KENÊFOLLETÊ MONDADORIÊ

15

21,25 DISPONIbILEÊ DALÊ 1Ê OTTObREÊ 2010

AAA

INCLUSE

4

+

ZHUÊZHUÊPET GIGÊ

correÊ avantiÊ eÊ indietroÊ conÊ simpaticiÊ suoni

9,99

4

+

ACCESSORIOÊ ZHUÊZHUÊPETSÊ GIGÊ

9,99

pallaÊ giraÊ gira,Ê skateboard,Ê coup•Ê oÊ furgoncinoÊ daÊ spiaggia

3

+

PACCO BATTERIE INCLUSO

KITÊC AROTINAÊ LABORATORIOÊ 20ÊGIOC HI LISCIANIÊGIOC HIÊ

4

+

PARKINGÊC ENTERÊ 3ÊPIA NIÊ

garageÊ autoÊ conÊ pisteÊ eÊ cartelliÊ stradaliÊ inclusi

19,90

18

conÊ carotinaÊ parlanteÊ eÊ luminosaÊ perÊ imparareÊ lÕ alfabeto,Ê leÊ parole,Ê iÊ numeri,Ê leÊ forme,Ê gliÊ animali,Ê laÊ logica,Ê lÕ ingleseÊ eÊ tantiÊ giochiÊ adÊ incastro

12,90

GIOCOÊPERÊPLA YSTATIONÊ3Ê FIFAÊ2011 ELECTRONICSÊ ARTSÊ

JOYPAD PERÊPLA YSTATIONÊ3 ATOMICÊ

doppiaÊ vibrazione,Ê triggerÊ allargatiÊ eÊ allungatiÊ perÊ unaÊ presaÊ ottimale,Ê cavoÊ extralungoÊ daÊ 1,9Ê mÊ perÊ giocareÊ inÊ libertˆÊ Ê

54,90 12,90


MONOPATTINOÊ SUPERÊRA PID SPORTÊONEÊ

inÊalluminio,Ê pieghevole,Ê H85Ê cm,Êas taÊdiÊcomandoÊ telescopicaÊconÊ pulsanteÊaÊ3Êpos izioniÊ eÊs istemaÊdiÊbloccaggioÊ diÊs icurezza,ÊmanubrioÊ regolabileÊinÊaltezzaÊ conÊmanopoleÊ antiscivolo,ÊportataÊ 50ÊKg

24,90

TROLLEYÊ ESTENSIBILEÊ H48ÊC M

inÊEV A,Êco nÊ carrelloÊ internoÊ eÊ ruoteÊ angolari,Êinte rnoÊ completementeÊ foderato,Êcol oreÊ bluÊ oÊ grigio -ÊH58ÊcmÊaÊÛ Ê 19,90 -ÊH68ÊcmÊaÊÛ Ê 24,90

16,90

BORSONEÊ TROLLEYÊ

14,90

inÊ poliestereÊ 600D,Ê conÊ carrelloÊ estraibileÊ aÊ scomparsa,Ê tracollaÊ regolabileÊ eÊ staccabile,Ê coloriÊ assortitiÊ Dimensioni:Ê Ê L70Ê xÊ P34Ê xÊ H32Ê cm

Prezzi in forma Risparmio super

CYCLETTEÊ MAGNETICAÊ PRESTIGE DIADORAÊ volanoÊ 8Êkg,ÊmanubrioÊ regolabile,Ês forzoÊregolabileÊs uÊ 8Êli velli,ÊcomputerÊÒ oneÊtouc hÓ ,Ê cardiofrequenzimetroÊhandÊpuls eÊ

ARTICOLIÊPISC INA SPORTÊONEÊ

20

ACCESSORIÊFITNESS ROVERAÊ

20

assortiti

19,80

50

149,00

9,90

ZAINOÊ OÊ TRACOLLAÊ FILAÊ OÊ REEBOKÊ coloriÊ eÊ modelliÊ assortiti

assortiti

TAgLIAÊ uNICAÊ REgOLAbILEÊ DALLAÊ 40Ê ALLAÊ 52

SETÊM ANUBRIÊ 10ÊKG BSQÊ

CYCLETTEÊ MAGNETICAÊ STINGÊ DIADORAÊ

volanoÊ 5Êkg,Êres istenzaÊmagnetica,Ê sforzoÊregolabileÊs uÊ8Êli velli,ÊhandÊ pulse,Êpes oÊutenteÊmaxÊ100Êkg,ÊcoloreÊ arancioneÊoÊgiallo

MINISTEPPERÊ BSQÊ

89,90

sistemaÊdiÊres istenzaÊ tramiteÊ cavoÊ inÊ acciaioÊs uÊcar rucola,Ê calcoloÊ tempo,Ê stimaÊdelleÊc alorie,Ê step/min,Ê stepÊ totali,ÊfunzioneÊ scan,Ê pesoÊ 8Ê kg,Ê pesoÊ maxÊutenteÊ1 00Ê kg Dimensioni:Ê Ê L43Ê xÊ P33Ê xÊ H18Ê cmÊ

PANCAÊ ABÊM AXÊ EVOLUTIONÊ BSQÊ perÊlÕallenam entoÊ deiÊ muscoliÊ addominali,Ê sostegnoÊ perÊ schienaÊ eÊcollo,Ê intensitˆÊ dellÕes ercizioÊ regolabile,Ê pesoÊ13 Ê kg,Ê portataÊ maxÊ 110Êkg Dimensioni:Ê L120ÊxÊP68Ê xÊ H112Ê cmÊ

59,90

29,90

inÊ ghisaÊ coloreÊ nero,Ê compostoÊ da:Ê 1Ê manubrioÊ aÊ vite,Ê 4Ê dischiÊ daÊ 1Ê kg,Ê 2Ê dischiÊ daÊ 2Ê kg,Ê 2Ê bloccaggiÊ aÊ vite,Ê valigettaÊ portadischi-manubriÊ foroÊ 0,25Ê mm

19,90

SHORTÊSA UNAÊ ROVERAÊ

adÊ effettoÊ sauna,Ê alimentazioneÊ 220/240VÊ -Ê 55/60Hz,Ê arrestoÊ automaticoÊ 50Ê min,Ê temperaturaÊ regolabileÊ daÊ 35¡ CÊ aÊ 75¡ C

29,90

TAPPETOÊ ELETTRONICOÊ R3600HRC BSQÊ

potenzaÊ 2Ê Hp,Ê velocitˆÊ 0,8-16Ê km/h,Ê inclinazioneÊ elettricaÊ 15%,Ê pieghevole,Ê 1Ê programmaÊ manualeÊ eÊ 6Ê presettati,Ê displayÊ conÊ visualizzazioneÊ diÊ velocitˆ, Ê tempo,Ê distanza,Ê calorie,Ê pulsazioni,Ê inclinazione,Ê handÊ pulse,Ê pesoÊ 65Ê Kg,Ê pesoÊ maxÊ utenteÊ 115Ê kg DimensioniÊ aperto:Ê L160Ê xÊ P68,5Ê xÊ H127Ê cm

399,00

29,90

CINTURAÊSA UNAÊ TECHÊ ROVERAÊ dimagranteÊ adÊ effettoÊ sauna

50

14,95

19


DIGITALEÊ TERRESTREÊ METRONICÊFLEXY

DIGITALEÊ TERRESTREÊ ZAPPERÊDTD109 SHINELCOÊ

19,90

abilitatoÊ perÊ laÊ ricezioneÊ deiÊ canaliÊ digitaliÊ terrestriÊ nonÊ criptati,Ê scart,Ê telecomando

permetteÊ laÊ visioneÊ diÊ tuttiÊ iÊ canaliÊ digitaliÊ terrestre,Ê compresiÊ gliÊ eventiÊ inÊ PayÊ perÊ Viev,Ê 2Ê scartÊ +Ê 3RCAÊ audioÊ video,Ê uscitaÊ S/PDIFÊ optical,Ê compatibileÊ 16/9,Ê sottotitoliÊ DVBTÊ

54,90

SMARTÊ CARDÊ READER TESSERAÊ MEDIASETÊ PREMIuMÊ SILVER

LETTOREÊ DVDÊ COMBO DVTÊ 9100 UNITED

39,90

lettura file MP3-jpeg-MP4, compatibile DivX, display,Ê portaÊ USB,Ê DolbyÊ DigitalÊ ACÊ 3Ê Output,Ê scartÊ ,Ê OSDÊ mulitlingue

DECODERÊDIGIT ALEÊ TERRESTREÊ Ê TS7500ÊHD TELESYSTEMÊ certificato per l’alta definizione in digitaleÊ terrestre,Ê hardÊ diskÊ 320Ê GbÊ integratoÊ perÊ serviziÊ POD,Ê compatibileÊ MEDIASETÊ PREMIUMÊ ONÊ DEMAND,Ê uscitaÊ HDMI,Ê scart,Ê uscitaÊ audioÊ digitale

CARDÊ TVÊM ESE DAHLIAÊ

279,00

30Ê giorniÊ perÊ scoprireÊ tuttiÊ iÊ nostriÊ canali:Ê calcio,Ê sport,Ê avventuraÊ oÊ documentari -Ê DAHLIAÊ SILVERÊ aÊ Û Ê 79,00Ê -Ê DAHLIAÊ GOLDÊ aÊ Û Ê 149,00

29,00

NOKIAÊ MAPS

CORDLESSÊ GIGASETÊ AL140ÊDUO SIEMENSÊ

standardÊ DECT/GAP/ CLIP,Ê versioneÊ DUOÊ conÊ 1Ê baseÊ eÊ 2Ê portatiliÊ conÊ caricatore,Ê funzioneÊ conferenza,Ê chiamataÊ collettiva,Ê interfonoÊ traÊ portatili, rubrica fino a 40Ê nomi,Ê autonomiaÊ inÊ stand-by fino a 120 h e in conversazione fino a 10 h

CELLULAREÊ 7020 NOKIAÊ

27” dgt V PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

29,90

quadÊband,ÊGPRS,Ê EDGE,Êdis playÊinternoÊ 2,2Õ ÕÊ colori,Ê esternoÊ 1,6Õ ÕÊ b/n,Êfoto videocameraÊ 2ÊM pixel,ÊlettoreÊaudioÊ video,Êr adioÊFmÊRDS,Ê microÊSDÊdaÊ2ÊGbÊ espandibileÊs uÊs lot,Ê USBÊ2.0

89,90

CELLULAREÊ SGH-250I SAMSUNGÊ

dualÊ band,Ê GPRS,Ê WAP,Ê displayÊ 65kÊ colori,Ê fotovideocameraÊ VGA,Ê slotÊ MicroÊ SD,Ê lettoreÊ MP3Ê eÊ video,Ê bluetooth,Ê radioÊ Fm,Ê giochi,Ê pesoÊ 86Ê g

49,90

TVÊ MONITORÊ 27Õ Õ M2762 LGÊ

formatoÊ 16:9,Ê risoluzioneÊ 1920Ê xÊ 1080,Ê contrastoÊ dinamicoÊ 50.000:1,Ê luminositˆ Ê 300Ê cd/mq,Ê audioÊ stereo,Ê 2Ê scart,Ê 2Ê HDMI,Ê ingressoÊ RGB

299,00

TECNOLOgIAÊ 600HZÊ MOTIONÊ PLuS

dgt V PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

32”

42”

dgt V PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

TVÊPLA SMAÊ42Õ Õ PS42C430 SAMSUNGÊ SMARTPHONEÊ SMART HTCÊ

quadÊband,ÊHDSP A,ÊGPRS,Ê EDGE,Êdis playÊ2,8Õ ÕÊcolori,Ê fotovideocameraÊ3ÊM pixel,ÊlettoreÊ audioÊvideo,Êr adioÊFmÊs tereo,Ês lotÊ MicroÊSDÊ2.0,ÊUSBÊ2.0

20

139,00

risoluzioneÊ 1024Ê xÊ 768,Ê contrastoÊ dinamicoÊ 2.000.000:1,Ê audioÊ stereo,Ê 2Ê HDMI,Ê scart,Ê ingressiÊ AVÊ eÊ RGB,Ê timer

479,00

TVÊLC DÊ32Õ Õ LD450 LGÊ

formatoÊ 16:9,Ê risoluzioneÊ 1920Ê xÊ 1080,Ê elevatoÊ contrastoÊ dinamico,Ê audioÊ stereo,Ê ingressoÊ AVÊ eÊ RGB,Ê HDMI

379,00

Ê IÊ prezziÊ deiÊ nostriÊ prodottiÊ sonoÊ comprensiviÊ degliÊ Eco-contributiÊ RAEE.


uSbÊ 2.0

PENÊDRIV EÊUSBÊÊ FLASHÊDRIV EÊ4ÊGB VERBATIMÊ

8,90

59,90

cm ,9

STAMPANTEÊ MULTIFUNZIONEÊ STYLUSÊSX210 EPSONÊ

45,6 cm

FORNOÊ AÊ MICROONDEÊ MWD202WH WHIRLPOOLÊ

risoluzioneÊ stampaÊ 5760Ê xÊ 1440Ê dpi,Ê velocitˆÊ 32Ê ppmÊ b/n,Ê 15Ê ppmÊ colori,Ê scannerÊ 1200Ê xÊ 2400,Ê USBÊ 2.0,Ê Ê compatibileÊ WindowsÊ eÊ Mac

69,90

combinatoÊ conÊ grill,Ê potenzaÊ microondeÊ 700W,Ê potenzaÊ grillÊ 700W,Ê 7Ê livelliÊ diÊ potenza,Ê controlloÊ meccanico,Ê piattoÊ rotanteÊ ¯ 27Ê cm,Ê capacitˆ Ê 18Ê l

49,90

FILTROÊ HEPAÊ ADÊ ALTAÊ EFFICIENZA

CLASSEÊ

64

cm

188 cm

A+

capacitˆÊtotaleÊ347Êl,Ê4ÊripianiÊeÊ 1ÊmaxiÊcas settoÊv erdura,Ê3Êcas settiÊ congelatore,ÊautonomiaÊblac k-outÊ 24Êh,ÊcapacitˆÊdiÊcongelamentoÊ 4,5Êkg/24Êh,ÊporteÊrev ersibiliÊ

MICROSOFTÊ OFFICEÊ 2010Ê STARTERÊ CONÊ WORDÊ EDÊ ExCEL

PCÊ DESKTOPÊ CONÊ MONITORÊ 19ÓÊ Ê BX5104W19Ê EMPIREÊ

59,5 cm

FRIGORIFEROÊC OMBINATOÊ TGA340EG IGNISÊ

349,00

SCOPAÊELETTRIC A COLOMBINAÊXLF1 500E DEÊLONGHI

potenzaÊmax Ê 1500W,Ê capacitˆÊ sacco 2 l, 6 stadi filtranti, spazzola combinata tappeti/pavimenti,Ê avvolgicavo

69,90

processoreÊ IntelÊ AtomÊ DualÊ CoreÊ 510Ê 1.67Ê Ghz,Ê RamÊ 4Ê Gb,Ê hardÊ diskÊ 250Ê Gb,Ê masterizzatoreÊ DVDÊ RWÊ DualÊ Layer,Ê schedaÊ VgaÊ IntelÊ sharedÊ 512Ê Mb,Ê LANÊ 10/100,Ê tastieraÊ eÊ mouseÊ USB,Ê WindowsÊ 7Ê HomeÊ Premium FERROÊ PROFESSIONALEÊ CONÊ IMPugNATuRAÊ INÊ SugHERO

MACCHINAÊPERÊ CAFFé VIAÊ VENETO SAECOÊ

erogazioneÊ acquaÊ caldaÊeÊv apore,Ê 2Ê tazze,Ê serbatoioÊ acquaÊ daÊ 1,5Êl,Êca ldaiaÊ inÊ alluminioÊ

79,90

ÊIÊprezziÊdeiÊnos

320Ê Gb,Ê compattoÊ daÊ 2,5Õ Õ

DISPLAYÊ LCDÊ -Ê LETTOREÊ SCHEDAÊ MEMORIAÊ 4Ê CARTuCCEÊ SEPARATEÊ INCLuSE

35

28,5 cm

4Ê Gb,Ê hi-speed,Ê USBÊ 2.0Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê -Ê 8Ê GbÊ aÊ ÛÊ 16,90Ê Ê -Ê 16Ê GbÊ aÊ ÛÊ 27,90

HARDÊDISKÊ ESTERNO STOREÊÔNÊGO 53001 VERBATIMÊ

triÊprodottiÊs onoÊcompr ensiviÊ degliÊ Eco-contributiÊ RAEE.

FERROÊ AÊC ALDAIA VAPORELLAÊEA SY POLTIÊ

potenzaÊ caldaiaÊ 1000W,Ê potenzaÊ ferroÊ 750W,Ê piastraÊ inÊ alluminioÊ Activa,Ê volumeÊ caldaiaÊ 1,1Ê l,Ê emissioneÊ vaporeÊ 85Ê g/min,Ê pressioneÊ massimaÊ 3Ê Bar

64,90

379,00

FinanziamentoÊ sulÊ puntoÊ venditaÊ TANÊ 0%, TAEG MAX 8,32 %, da 10 a 24 mesi,Ê primaÊ rataÊ aÊ gennaioÊ 2011.Ê SpeseÊ diÊ istruttoriaÊ pariÊ alÊ 2,5%Ê dellÕ importoÊ finanziato inserite nel TAEG.L’importo finanziabile va da un min di € 500,00 a unÊ maxÊ diÊ Û Ê 3.000,00.Ê PerÊ gliÊ importiÊ daÊ € 99,00 a € 499,00 è disponibile il finanziamento fino a 6 mesi a Ò TassoÊ ZeroÓ ,Ê primaÊ rataÊ aÊ 30Ê giorni,Ê TANÊ 0%Ê TAEGÊ 0%.Ê IlÊ TAEGÊ rappresenta il costo del finanziamento oltre ai costi accessori.Le speseÊ diÊ incassoÊ rataÊ (pariÊ aÊ Û Ê 1,30)Ê sonoÊ giˆ Ê compreseÊ nelÊ calcoloÊ del TAEG. Per il finanziamento a Tasso Zero e in caso di pagamento presso le filiali Agos Ducato, spese di incasso rata € 0. I costi accessoriÊ sonoÊ iÊ seguenti:Ê impostaÊ diÊ bolloÊ Û Ê 14,62;Ê almenoÊ 1Ê voltaÊ all’anno, rendiconto annuale e rendiconto di fine rapporto € 1,00 perÊ speseÊ dÕ invioÊ eÊ Û Ê 1,81Ê perÊ impostaÊ diÊ bolloÊ (perÊ importiÊ superioriÊ aÊ Û Ê 77,47).Ê OffertaÊ validaÊ dalÊ 30/09/2010Ê alÊ 06/10/2010.Ê MessaggioÊ pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni eÊ condizioniÊ contrattualiÊ siÊ rinviaÊ agliÊ AvvisiÊ eÊ FogliÊ InformativiÊ aÊ disposizioneÊ pressoÊ iÊ puntiÊ vendita.Ê SalvoÊ approvazioneÊ AgosÊ Ducato.

21


L’emozione di vincere tutti i giorni Dal 23 Settembre al 20 Ottobre 2010

cerca questo simbolo.

Ogni 5 euro di prodotti PORTA FORTUNA

Ogni 20 euro di spesa e multipli,

ricevi

subito i v e c i r una Cartolina

una Cartolina Fortunatissima in più.

Fortunatissima.

gratta lo scudo

per vincere immediatamente i fortunatissimi premi in palio. Se hai vinto consegna la cartolina in cassa per ricevere il tuo premio.

Gioca la fortuna con

i c n i v e s m s gratta il tassello argentato

ed invia il codice per vincere immediatamente i fortunatissimi premi in palio. E TUTTI VINCER

200 DI ZIONE L’EMO

I GIORNI

euro

a p p a r t s , a l i p com e imbuca questa parte della Cartolina nell’urna presente nel punto vendita.

Partecipa all’estrazione del

superpremio finale

Fiat 500 Fortunatissima

22

ValoreÊ montepremiÊ 859.319,07Û IlÊ regolamentoÊ completoÊ • Ê disponibileÊ pressoÊ iÊ puntiÊ venditaÊ aderentiÊ allÕ iniziativaÊ eÊ sulÊ sitoÊ www.conad.itÊ InÊ ottemperanzaÊ alleÊ normeÊ diÊ leggeÊ vigenti,Ê lÕ acquistoÊ diÊ quotidiani,Ê riviste,Ê eÊ farmaciÊ compresiÊ quelliÊ daÊ bancoÊ senzaÊ ricettaÊ nonÊ darannoÊ dirittoÊ alÊ ricevimentoÊ diÊ cartolineÊ legateÊ alÊ concorsoÊ Fortunatissima.Ê IlÊ valoreÊ deiÊ prodottiÊ acquistatiÊ verrˆ Ê pertantoÊ scorporatoÊ dalÊ totaleÊ scontrinoÊ perÊ ilÊ raggiungimentoÊ deiÊ 20Û Ê eÊ multipli.


Cerca chi ti Porta Fortuna I marchi Porta Fortuna: ÊÊÊÊ

Alcuni esempi di prodotto Porta Fortuna:

bagnoÊsc hiuma venusÊ assortito,Ê 750Ê ml

Ê• NA TU

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA Ê FO ÊO PO R T T

OÊ PORTAÊ FORTU NA DOTT Ê • PRO Ê PR OD O

Ê •Ê NA TU

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

Ê •Ê NA TU

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO ÊP O R TT

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO P Ê O R TT

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO OÊ P R T T

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA Ê FO ÊO PO R T T TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA Ê FO ÊO PO R T T

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO P Ê O R TT

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

Ê •Ê NA TU

Ê •Ê NA TU

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO OÊ P R T T

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO OÊ P R T T TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO OÊ P R T T

Ê •Ê NA TU

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO P Ê O R TT

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA Ê FO ÊO PO R T T

Ê• NA TU

Ê •Ê NA TU

Ê •Ê NA TU

OÊ PORTAÊ FORTU NA DOTT Ê • PRO Ê PR OD O

Ê •Ê NA TU

TUNAÊ •Ê PRODOTTOÊ POR Ê FOR TA RTA O Ê FO OÊ P R T T

assortita

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

shampooÊeÊb aLsamoÊ Fructis garnierÊ

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU NA DOTT Ê • PRO Ê PR OD O

assortiti

LineaÊsm acchiatori vanishÊ

assortiti

Ê •Ê NA TU

Ê •Ê NA TU

LineaÊdeodora nti niveaÊ

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU NA DOTT Ê • PRO Ê PR OD O

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

Ê• NA TU

Ê •Ê NA TU

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

Ê• NA TU

Ê •Ê NA TU

25Êm

gustiÊ assortiti,Ê 80Ê g

gustiÊ assortiti,Ê 1Ê l

I prodotti Carrello Felice sono anche prodotti Porta Fortuna.

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

aLLuminioÊdo ppiaÊ ForZaÊ cukiÊ

ciboÊperÊga tti shebaÊ tresorÊ

succoÊdiÊ FruttaÊ100%Ê skipperÊ ZueggÊ

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

Ê• NA TU

Ê• NA TU

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU OÊ P O TAÊ F R TA OR Ê FO OÊ P R TT

OÊ PORTAÊ FORTU N DOTT A Ê •Ê P PRO RO DO

250Êml

80Êfette,Ê600Ê g

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

coLLuttorioÊ protactiv tantumÊ

FetteÊbisc ottate buitoniÊ

2Ê porzioni,Ê 550Ê g

Ê• NA TU

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

Ê• NA TU

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

tagLiateLLeÊ aiÊFunghiÊ porciniÊ4Ê saLtiÊinÊ padeLLaÊ FindusÊ

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU OÊ P O TAÊ F R TA OR Ê FO OÊ P R TT

assortita

Ê• NA TU

•Ê PRODOT NAÊ • TO ORTU Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

birra WarsteinerÊ

gustiÊas sortiti,Ê 250Ê g

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU OÊ P O TAÊ F R TA OR Ê FO OÊ P R TT

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

Ê• NA TU

QuadratiniÊ LoackerÊ

Ê• NA TU

NAÊ •Ê PRODOTT ORTU OÊ P O TAÊ F R TA OR Ê FO OÊ P R TT

500Êg

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO NAÊ •Ê PRODOTT ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

prosciutto cottoÊsne LLo rovagnatiÊ

Ê• NA TU

Ê •Ê NA TU

OÊ PORTAÊ FORTU DOTT NAÊ PRO •Ê P RO DO •Ê PRODOT NAÊ • T ORTU O Ê P OR TAÊ F TA OR Ê FO OÊ P R TT

Ê• NA TU

23


E.Leclerc-Conad ti viene incontro ogni giorno per tutto il mese. dal 1 al 31 ottobre

Carrello Felice è la grande iniziativa E.Leclerc Conad nata per venire incontro alle tue esigenze; per tutto il mese, infatti, potrai contare ogni giorno, oltre che sulla qualità da leader dei nostri prodotti, su una convenienza ancora più grande: un carrello pieno di prodotti Conad con il

25% di sconto

Formaggio pasta filata Conad 270 g • Grana Padano Conad 250 g • Wurstel Pollo e Tacchino Conad 250 g • Mozzarella Bocconcini Conad 200 g • Yogurt Due Bontà Conad gusti assortiti, 150 g • Linguine allo Scoglio Conad 600 g • Zuppa Conad orzo, farro, legumi, 600 g • Funghi Porcini Conad 300 g • Cuori di Carciofo Conad 450 g • Dadi Conad 20 pezzi, 220 g • Pomodori Pelati Conad 400 g x 3 • Piselli medi Conad 400 g x 3 • Grigliati Sottolio Conad melanzane, peperoni, zucchine, funghi champignon, cipolle borettane, carciofi, 285 g • Purè di Patate Conad 225 g • Caffè Qualità Oro Conad 250 g x 2 • The classico Conad 25 filtri • Cereali Conad fiocchi di frumento e riso integrale, 300 g • Merendine Conad cornetti, tortine, gusti assortiti, 6 pezzi • Acqua Effervescente Naturale Felicia Conad 1,5 l • Succo e Polpa di Frutta Conad gusti assortiti, 125 ml x 6 • Vino Nero d’Avola Terre di Ponente IGT 75 cl • Grappa Villa Montaner Conad 70 cl • Detergente spray igienizzante Conad 750 ml • Piatti monouso Conad fondi, piani 35 pezzi • Bicchieri monouso Conad 100 pezzi • Dischetti maxi Conad 40 pezzi • Sapone Conad 100 g x 4 • Colluttorio antiplacca Conad 500 ml

I prodotti Carrello Felice sono anche prodotti Porta Fortuna.

Tipi, caratteristiche, foto e disegni, degli oggetti hanno valore puramente illustrativo. La merce sarà disponibile fino ad esaurimento scorte, ai prezzi indicati salvi i casi di fortuito, forza maggiore e mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori. I prezzi potranno subire variazioni a causa di ribassi, modifiche alle leggi fiscali o errori tipografici; inoltre saranno praticati nel periodo ivi indicato, trascorso il quale E.Leclerc-Conad si riserva di variarli. I prezzi dei nostri prodotti sono comprensivi degli Eco-contributi RAEE.

CAMBIO

• Di tutti i prodotti, purché integri, nel loro imballo ed accompagnati da prova di acquisto (scontrino), entroÊ iÊ 15Ê giorniÊ seguentiÊ lÕ acquistoÊ (adÊ eccezioneÊ dellÕ abbigliamentoÊ intimoÊ eÊ prodottiÊ culturaliÊ aperti).

• BOLOGNA •

GALLERIAÊ VIAÊ LARGAÊ (PRESSOÊ ILÊ CENTROÊ COMMERCIALEÊ VIAÊ LARGA)Ê TEL.Ê 0516003811 ORARIOÊC ONTINUATO:ÊLUNEDIÊd alleÊ 12,30Ê alleÊ 21,30Ê daÊM ARTEDíÊaÊ VENERDíÊdalleÊ 8,30ÊalleÊ 21,30Ê-Ê SABATOÊ dalleÊ 8,30Ê alleÊ 21,00

RIMBORSO

ILÊ RIMBORSOÊ SIÊ INTENDEÊ ATTRAVERSOÊ ILÊ RILASCIOÊ DIÊ UNÊ BUONOÊ SPESA • delle bibite non consumate nell’ambito di feste associative oÊ private,Ê entroÊ iÊ 15Ê ggÊ seguentiÊ lÕ acquisto; • di tutta la differenza prezzo rilevata presso un nostro concorrente, per prodotti identici, Ê Ê Ê propostiÊ alleÊ stesseÊ condizioniÊ diÊ servizioÊ edÊ inÊ unÊ raggioÊ diÊ 30Ê km,Ê entroÊ iÊ 15Ê giorniÊ seguenti Ê Ê Ê l’acquisto; dietro presentazione di idonea documentazione e dopo successiva verifica Ê Ê Ê (esclusiÊ iÊ prodottiÊ inÊ promozione,Ê saldoÊ eÊ sottocosto); • della differenza di prezzo di un prodotto identico, trovato meno caro nel nostro punto vendita, Ê Ê Ê neiÊ 15Ê giorniÊ successiviÊ allaÊ dataÊ dellÕ acquistoÊ (bazarÊ tecnico,Ê multimediaÊ eÊ stagionale); • di 2 volte la differenza quando una difformità è constatata tra il prezzo di reparto Ê Ê Ê edÊ ilÊ prezzoÊ diÊ cassa.

PERÊ QUALSIASIÊ ALTRAÊ INFORMAZIONEÊ RIVOLGERSIÊ ALÊ BOXÊ INFORMAZIONI

LÕ I P E R m E R C AT O Ê C H E Ê D I F E N D E Ê L A Ê T UA Ê S P E S A

Leclerc Conad Bologna dal 30 settembre al 6 ottobre 2010  

Volantino offerte ipermercato Leclerc Conad di Bologna dal 30 settembre al 6 ottobre 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you