Page 1

GBV-Dillenburg Eiersh채user Str. 54 35713 Eschenburg Germany

07456 HR

Isus na{a jedina nada


© Missionswerk Werner Heukelbach Izdavač: UDRUGA KRŠĆANA, Rijeka u suradnji s GBV-DILLENBURG Eiershäuser Str. 54 35713 Eschenburg Deutschland www.gbv-dillenburg.de info@gbv-dillenburg.de

Dragi čitatelju! Ako te zanima Sveto pismo i drugo kršćansko štivo, rado ćemo ti poslati nešto prikladno. Ako imaš pitanja u vezi Svetoga pisma ili svog osobnog odnosa s Bogom, budi slobodan i javi nam se: UDRUGA KRŠĆANA Žrtava fašizma 2 51000 Rijeka email: udruga@net.hr Između ostalog, izdali smo Novi zavjet u tvrdom i mekom uvezu, knjige za proučavanje Biblije, Pregled Starog zavjeta i Pregled Novog zavjeta, te kalendar Dobro sjeme i druge korisne publikacije.

Prijevod: Danijel Lukić Redaktura i prijelom: Ivan Vrtarić CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA UDK 266 PAUL , Manfred Isus - naša jedina nada / <Manfred Paul ; prijevod Danijel Lukić> . - Rijeka : Udruga kršćana za sastajanje, promicanje duhovne kulture i obavljanje humanitarne djelatnosti , 2005 . Prijevod djela : Jesus our only real Hope . ISBN 953-98381-3-4 110219038 ISBN 978-8 6698-027-03 Svi navodi Svetoga pisma su iz Novoga zavjeta po Prihvaćenom tekstu Tisak: BasseDruck, Njemačka


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 1

Isus

na{a jedina nada

Ostaci stupa u Cezareji

1


In_JesusChance_HR.qxp

2

16.03.2007

09:29

Seite 2


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 3

Isus Ime: Isus Krist Prebivali{te: Nazaret Mjesto ro|enja: Betlehem Starost: 30 godina Zanimanje: tesar i putuju}i propovjednik Osobna obilje`ja: dojmljiva osobnost

Optu`ba: za sebe tvrdi da je Bo`ji Sin Tu`itelj: Teolo{ki kolegij u Jeruzalemu Presuda: smrt razapinjanjem

3


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 4

Izvadak iz zapisnika o Kristovu su|enju:

Poncije Pilat, upravitelj pokrajine Judeje, ispitivao je Isusa: “Ti si, dakle, kralj?”

Kamen u Cezareji s natpisom {to ga je dao uklesati Pilat

Kameni ploËnik u Jeruzalemu (Gabata)

4

Isus odgovori: “Ti ka`e{. Ja jesam kralj. Ja sam se zato rodio i zato sam do{ao na svijet da svjedoËim za istinu. Svatko tko je od istine, slu{a moj glas.” (Ivan 18,37)

"Kristov trn"; smatra se da je od toga grma bio spleten trnov vijenac za Krista


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 5

Vrijeme doga|aja: Jeruzalem, 33. po Kristu Raspe}e

N

Tvr|ava Antonija, sjedi{te rimskoga upravitelja Tvr ava Antonija Golgota Isusov grob put za Jopu

predgra e

Maslinsko brdo Hram

put za Betlehem i Jerihon

Donji grad

Gornja soba

Siloam

Dolina Hinom Lonªarova njiva

Do Ced ina ron

Gornji grad

Plan starog Jeruzalema

akon {to je po Pilatovoj naredbi izbiËevan, Isusa su predali odredu za smaknu}e. Uslijedilo je najbrutalnije muËenje i izrugivanje. Vojnici su mu na glavu stavili trnov vijenac, Ëije mu se dugaËko o{tro trnje zabolo u ko`u. Zatim su ga sna`no udarali trskom po glavi. Isus je stajao pred svojim muËiteljima sav obliven krvlju. I dok su mu se tako izrugivali, ogrnuli su ga skrletnim pla{tem - simbolom kraljevskoga dostojanstva. Sve je to bilo uËinjeno s mnogo drskosti. Zatim su kleknuli pred Njega rugaju}i mu se i uzvikuju}i: “Zdravo, kralju @idova!”

5


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Idu}i prema mjestu raspe}a, prisilili su jednog prolaznika da ponese Isusov kri`. Zatim je uslijedilo raspe}e. Osu|enika su, potpuno golog, polegli te klinovima pribili na kri` polegnut po zemlji. Potom su kri` podigli i uspravili, tako da je tijelo visjelo na kri`u oko tri metra iznad zemlje. Neki su promatraËi bili uznemireni, drugi pak su bili ispunjeni

Kri`ni put

Pijetao u vrtu Getsemani

6

Seite 6

neskrivenom mr`njom. Odjednom se spustila tama, kao da je mrkla no}. Nad Zemlju se nadvila prijete}a ti{ina. Tama je potrajala tri sata, no izgledalo je kao da je vrijeme stalo! Oko tri sata poslije podne, s kri`a je odjeknuo sna`an povik. Isus je jakim glasom povikao: “Dovr{eno je!” - i umro. Odmah nakon toga zaËula se sna`na tutnjava.

Via Dolorosa


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 7

Rekonstruirani kri`

Sna`an zemljotres potresao je zemlju. Bila je to neobiËna i zastra{uju}a prirodna pojava. Nasmrt prepla{en, zapovjednik odreda za smaknu}e, vide}i kako je Isus umro, izjavio je: “Uistinu, ovaj bija{e Sin Bo`ji.”

Pretpostavlja se da je ovo brdo Golgota

7


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 8

“SluËaj Isus” jo{ nije zavr{en Nakon tri dana do{lo je do Ëudnovatog obrata. Dogodilo se ne{to nezamislivo.

vota "Dani moga Ïi i. an oj br su od vot Ipak, moj Ïi u. pripada Isus Isus Buduçi da je uo od Krist uskrsn çu mrtvih, i ja im. Ïivjeti s Nj je Grob nije mo konaãno odredi‰te!"

8

Da je tada bilo novina, zacijelo bi ovako izvje{tavale: Jeruzalem u {oku! Razapeti Isus je `iv! Tri dana nakon raspe}a, Isusa su vidjeli Njegovi uËenici! Pet stotina ljudi svjedoËi da su ga vidjeli! Je li Isus doista umro? Skandal - vlasti zata{kavaju sluËaj! Stra`ari primili mito! Stra`i najstro`e zabranjeno davati izjave! Dnevna zapovijed: Vrhunska tajna!

Jeruzalem: grobnica u vrtu


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 9

Tko je bio taj Isus?

G J

rad je sav uskome{an. Ulicama Jeruzalema {ire se svakojake glasine.

e li u pitanju bilo izvrdavanje zakona? Je li taj Isus uop}e morao umrijeti? Ako jest, zbog Ëega? Za{to su ga vo|e predale da ga se razapne? Jedno je bilo jasno: narod je, u biti, bio “za Isusa”. Da se njih pitalo, oni bi bili izabrali Isusa, a ne Barabu. Uostalom, On je imao ono {to je bilo potrebno da se stane na kraj toj rimskoj bandi ...

Takozvana “Zlatna vrata” u Jeruzalemu

Ali sve je ispalo drugaËije. Potpuno drugaËije.

Prizor iz starog dijela Jeruzalema

9


In_JesusChance_HR.qxp

I

16.03.2007

09:29

sus je vi{e dana bio glavna tema o kojoj se razgovaralo u gradu. Sve je vi{e bilo onih koji su otvoreno priznavali da su Njegovi sljedbenici. Drugi su pak se, zbog straha od potkazivanja, tajno sastajali iza zakljuËanih vratiju. No svi su tvrdili da im se Isus tjelesno ukazao i da je `iv. Kakva izazovna tvrdnja! vi su bili napeti. Nitko nije mogao shvatiti zagonetku koja je obavijala Isusa. Tko je zapravo bio taj Ëovjek? - Varalica vlastitog naroda? - Poticatelj nemira? - “Usijana glava” koja je htjela promijeniti dru{tvo? - Gubitnik? - Ili pak je stvarno bio Bo`ji prorok?

S

Je li Isus zbilja uskrsnuo od mrtvih?

10

Seite 10

U

stvari, je li On bio najve}i la`ljivac svih vremena; Ëovjek koji je drugima obe}avao Nebo, a sâm je zavr{io na kri`u kao zloËinac? Ili je doista bio ono {to je tvrdio za sebe - Mesija, Sin `ivoga Boga? Ako je istina ovo drugo - onda je s nama gotovo! ih je dana neizvjesnost postala nepodno{ljivom. “SluËaj Isus” morao se rije{iti, i to jednom zauvijek. Ali kako? Po nekima, sve je bilo jasno. vejedno, nije se moglo pore}i Ëinjenice: Isus je Ëinio Ëudesa. Preko Njega se doga|alo ne{to natprirodno. Sva znamenja, Ëudesa i silna djela {to ih je Ëinio zadivila su mase. Ljudi kojima je bio osobno pomogao, bili su uvjereni: “Isus je drugaËiji! DrugaËiji od svih ostalih.”

T S

Zalazak sunca na Galilejskom jezeru


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 11

Glasine o rabbiju Isusu

D

otada jo{ nitko u povijesti ËovjeËanstva nije dao povoda za stvaranje toliko temeljito opreËnih mi{ljenja o sebi. Neki su ga silno voljeli, dok su ga drugi toliko mrzili da su ga ubili. Ve}ina ljudi je zbunjena u pogledu “sluËaja Isus” te jednostavno izbjegava tu temu. Za{to? Zato {to je za njih “sluËaj Isus” postao preosoban. To je ne{to {to zapanjuje: Isus uvijek poga|a u samu sr`! Sve {to On ka`e, apsolutno je istinito! On poznaje ljude kao nitko drugi. Njegove su rijeËi istina. Svatko odmah zna u kakvom je odnosu prema Njemu - ispravnom ili pogre{nom. Nitko nikada nije govorio tako otvoreno kao On. Osobito valja uoËiti jedno: gdje god se Isus pojavio, najve}i patnici su osjetili da je napokon i na njih do{ao red. PrivlaËio je siromahe, bolesnike i izop}enike iz dru{tva. Isus - Njegovo ime glazba je u{ima Njegovih sljedbenika. Upravo je to izazvalo ve}inu Njegovih protivnika. Gdje god

priËa o Isusu uzburka osje}aje, duhovi se podijele te postaje oËitom golema razlika {to postoji izme|u Njegovih pristalica i Njegovih protivnika.

Z

a{to je toliko toga napisano o nekome tko je, navodno, umro i oti{ao s ovoga svijeta? Za{to pisati stranicu za stranicom kako bi se dokazalo da je On doista umro? ^emu izdavati knjige koje govore o mrtvom Isusu, dok istodobno milijuni ljudi svjedoËe da je `iv? Za{to se uvijek iznova snimaju novi filmovi o Isusu? Da, za{to? Ili u toj priËi ima mo`da ne{to vi{e od onoga {to se ljudi usu|uju priznati? [to je to {to toliko zadivljuje Njegove prijatelje i neprijatelje? - Isuse, tko si ti?

11


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 12

Je li povijesno dokaza n

J

e li doista povijesno dokazano da je Isus Krist postojao? @idovski povjesniËar Josip Flavije, 90. godine po Kristu u svome djelu “@idovske starine” (knjiga 18; 3,3) zapisao je slijede}e:

Ribarski brod na Galilejskom jezeru

12

“Religija je samo vjera u “ne‰to” – k kr‰çanstvo pa o un je potp je Ïivotno predan .” tu is Isusu Kr

“U to doba pojavio se Isus, mudar Ëovjek, ako ga se uop}e smije nazvati Ëovjekom. Jer Ëinio je velika djela i bio uva`eni uËitelj takvima koji su sa zadovoljstvom prihvatili istinu. Za sebe je pridobio mnoge @idove, kao i mnoge pogane. On je bio Krist. Kada ga je Pilat, na nagovor odliËnika na{ega naroda, osudio na smrt na kri`u,


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 13

a no da je Isus postojao? oni koji su ga otpoËetka voljeli ostali su mu odani. Jer on im se, ponovno `iv, ukazao tre}ega dana, kao {to su Bo`ji proroci o njemu ranije navijestili; to i tisu}e drugih Ëudesnih stvari.”

O

Osim Biblije, i drugi povijesni izvori svjedoËe o Isusovom `ivotu. Ponajprije su to: rimski povjesniËar Tacit, pa Svetonije, rimski sudski slu`benik u doba cara Hadrijana te Plinije Mla|i, rimski upravitelj pokrajine Bitinije u Maloj Aziji.

N

apoleon, znameniti francuski vojskovo|a koji je tijekom svojih osvajaËkih ratova

osvojio pola Europe, potkraj `ivota u svoj je dnevnik zapisao slijede}e: “Sa svom svojom vojskom i generalima, ja za Ëetvrt stolje}a nisam uspio osvojiti ni jedan jedini kontinent. A taj Isus je bez ikakvog oru`ja osvojio sve narode i kulture, i to Ëini ve} vi{e od tisu}u godina.”

Pet kruhova i dvije ribe

"Jedini zakljuã razumni a u Isusa k: vjera Krista! "

13


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 14

Je li Isus htio promije n

N

ije! Ta sâm je rekao: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta.” (Ivan 18,36). Da je Isusa zanimala svjetska slava, silom bi osvajao svijet kao kakav vojskovo|a. Nekakav kralj ro|en u palaËi mo`da bi doista mijenjao svjetsku povijest, ali kako bi to Ëinio On koji je ro|en u tako jadnim uvjetima: u obiËnoj {tali, kraj vola i magarca; u beznaËajnom selu Betlehemu; kao kakav siromah. Da, name}e nam se pitanje za pitanjem.

P

a ipak, neporeciv je utjecaj koji je Isus imao na povijest svijeta. Mnogima je svojim bo`anskim nauËavanjem i revolucionarnom radosnom vije{}u o Bo`joj ljubavi i milosti donio zdravlje, spasenje i vjeËni `ivot.

Maketa Herodovog hrama kakav je bio u Isusovo doba

14


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 15

e niti povijest svijeta? Taj utjecaj preplavio je onda{nji Izrael, a kasnije Ëitav svijet - i traje sve do dana{njeg dana. To {to se Bog objavio izraelskom narodu, kao i Osoba Isusa Krista i Sveto pismo, zauvijek je neodvojivo povezano. Isus Krist je Bo`ji spasonosni poziv svijetu koji propada i umire. Da bismo to uvidjeli, potrebno nam je Bo`je prosvjetljenje. Svatko tko se izruguje Bogu i Njegovome Sinu Isusu Kristu te poriËe Bo`je postojanje, trebao bi znati {to Biblija govori o njemu. Ljudi koji govore: “Nema Boga”, ne `ive u stvarnosti. (Psalam 14,1)

“... to si sakrio od mudrih i umnih, a otkrio malenima.” (Matej 11,25)

"U vjeã n Bog neç osti me e pitat kojoj s i a pripada m crkvi o biti sa . VaÏno çe mo jedn jesam l o: i opro‰te primio n grijeha je svojih Kristu" po Isusu

15


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 16

Ben Hur - nevi|eni u Film koji je osvojio milijune gledatelja {irom svijeta

K

ad je jednom putovao vlakom, general Lew Wallace je u odjeljku sreo poznatog ateistu, pukovnika Ingersolla. Lew Wallace PriËali su o svemu i svaËemu, ukljuËuju}i i “besmislicu kr{}anstva”. Tada je Ingersoll izazvao Wallacea predlo`iv{i mu sljede}e: “Ti si inteligentan i obrazovan Ëovjek. Za{to ne bi napisao knjigu koja }e dokazati

da je kr{}anstvo doista besmislica i da Isus Krist nikada nije postojao! To bi sigurno bio bestseler!” Wallace se odu{evljeno prihvatio toga posla. Odu{evljavala ga je pomisao da }e postati znamenit Ëovjek. Godinama je putovao svijetom i prikupljao gra|u za svoju knjigu. Ve} je bio napisao Ëetiri poglavlja, kada ga je odjednom kao munja

16

o{inula Ëinjenica da je Isus Krist doista postojao.

^

ak je bio uvjeren da je taj Isus bio vi{e negoli samo povijesna osoba. Kad mu je bilo pedeset godina, Wallace je prvi put u `ivotu pao na koljena i pomolio se. Molio je Isusa Krista, Sina Bo`jega, da ga spasi i predao mu sav svoj `ivot.


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 17

i uspjeh - bestseler

"Otkad j e Isus preuzeo moj Ïivo u svoje t r se u pot uke, sve p izmijeni unosti lo. Sada sam kona ã otkrio ‰ no to znaãi biti ist i sretan" nski

Tada je odluËio iznova napisati ona Ëetiri poglavlja svoje knjige. Ishod je bio bestseler “Ben Hur”, po kojem je kasnije snimljen i istoimeni film - jedan od najve}ih uspjeha svjetske kinematografije. Tako je general Wallace postao dojmljivim primjerom temeljitog obra}enja na vjeru u Gospodina Isusa Krista. Bo`je tajne nije mogu}e otkriti

ljudskim okom, niti ih se mo`e shvatiti samo razumom. One se uvi|aju oËima srca, koje mora prosvijetliti sâm Bog. (ProËitaj poslanicu Efe`anima 1,18.) “Blago onima koji su Ëista srca, oni }e Boga gledati!” (Matej 5,8)

17


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 18

... i jo{ se uvijek pi{e ...!

N

eki Ëasopisi i novine neprestano pi{u protiv crkve, kr{}anstva i vjere u Isusa. Sve kr{}ane prikazuju “plitkima”. Smatraju da njihov pogled na svijet nije znanstven i da je uvelike zastario. mjesto da se suoËe sa Ëi-njenicama, ljudi raspravljaju o izmi{ljotinama i nedokazanim tvrdnjama. Pritom istinu guraju pod tepih. No nije li takvo intelektualno nepo{tenje na njihovu vlastitu {tetu? Jedno je sigurno: “Neku tvrdnju mogu}e je opovr}i samo ako se doka`e suprotno.”

U

ji nitko "Ne posto ao g tko bi mo i Ïivot t i n e j i prom meljito e t o k i l to o moÏe t kao ‰to t." Isus Kris

18

Nikada nije bio predoËen ni jedan dokaz koji bi potvrdio da je Biblija nevjerodostojna ili pak da sadr`i pogre{ke. Ni jedna teorija, kleveta i prigovor ne mo`e opstati pred istinom Biblije. Stoga su isprazni svi napadi Isusovih negda{njih i sada{njih kritiËara Njegove zapisane rijeËi. Isus je, naime, izjavio:

“Nebo }e i zemlja pro}i, ali rijeËi moje nipo{to ne}e pro}i” (Matejevo evan|elje 24,35).


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 19

... zastra{uju}e!

N

aravno, mnogi koji sebe smatraju i nazivaju kr{}anima sami su krivi zbog toga {to se kr{}anstvo shva}a tako pogre{no. Zastra{uju}e je vidjeti {to su sve napravili od Evan|elja, radosne vijesti o Isusu - da ni ne spominjemo sramotne kri`arske ratove u Srednjem vijeku ili u`ase inkvizicije, tijekom koje je pogubljeno toliko potpuno nevinih ljudi. I danas u kr{}anstvu ima mnogo patvorenoga. Imajmo na umu da Isus Krist nije u svemu {to se naziva ili prikazuje kr{}anskim.

“Kada sa m kr‰çanin postao o su tone m, kao da t spale s ereta moje du‰ Nestalo e. j stra‰no e moje b krivice. reme put u Ïi Po prvi v ‰to je i otu znam skrena i nepatvor e radost.” na

19


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 20

Nije ni Ëudo ...

Z

a{to je tako malo onih koji smjelo zastupaju potpuni autoritet cjelokupne Biblije? Treba li se uop}e Ëuditi tome {to se toliki mu{karci i `ene razoËarano odvra}aju od kr{}ana? Treba li se Ëuditi {to su propovijedi u crkvama ve}ini ljudi postale dosadne? A ipak, Bo`ja rijeË je `iva! No gdje se to danas biblijske istine prihva}aju kao temelj `ivota i vjere? Samo tamo gdje se otvoreno propovijeda Isus Krist i Bo`ja rijeË, ljudi nalaze temelj za svoje pouzdanje. Moramo razlikovati kr{}anstvo kao kulturno naslije|e (tradiciju)

20

od onoga na {to nas Bog poziva u svojoj RijeËi. Kada crkve ili druge kr{}anske skupine napuste temelj Svetoga pisma, gube autoritet. U njima zavlada zbrka, izgube vjerodostojnost te postaju predmetom podsmjeha. Ako se neki vjernik dragovoljno prepusti duhu (n)ovoga doba, magiji mita i misticizma, ne}e li automatski postati “slijepim vo|om slijepima”? Umjesto da bude “crkvom za svijet”, mnogokoja je vjerska skupina postala “svjetovnom crkvom”. Umjesto da bude jasno svjetlo ovome svijetu koji je bez orijentacije, postala je prijevarno svjetlo.


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 21

Prijevarna svjetla

“Prije sa da me k m mislio r‰çanin om uãinilo t me krst o ‰to su il jo‰ bio i dok sam m dijete. alo To je b ila pogubna p Biblija ogre‰ka. jasno govori da se k r‰çaninom p pokajan ostaje je i osobn m, vjerom im pred anjem sv oj ta Isus ega Ïivou Krist u.”

21


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 22

Biblija - veliËan s Jedinstvena i neusporediva!

I

Glavna joj je tema Isus Krist. Njezino svjetlo svijetli poput svjetionika na olujnome moru svjetske povijesti. Mnogima je jedina oaza u pustinji. Stoga nije ni Ëudo {to tamo gdje je se odbacuje nastupa duhovna ravnodu{nost i golema zbrka! Isus Krist i Biblija neodvojivo su povezani. Dok Ëitamo Bibliju, osje}amo dah vjeËnosti i osvaja nas Bo`ji glas. Njezina suverenost je tako impresivna da se moramo pokoriti njezinim izazovima - ili pobje}i od njih.

22

Neke Ëinjenice o Bibliji koje bi svatko trebao znati: Pisana je tijekom razdoblja od 1500 godina (od 1400. prije do 100. godine poslije Krista). Pisalo ju je oko 40 pisaca: kraljevi, pastiri, ribari, sve}enici, dr`avni slu`benici ... Sadr`i 66 knjiga oko 1300 stranica!


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 23

n stvena knjiga! Tema Biblije: Bo`ji plan spasenja za Ëovjeka Glavni lik: Isus Krist Osobitosti: nadahnuta je Bo`jim Duhom. Napisali su je sveti proroci po Bo`joj zapovijedi.

- SaËuvana je na nadnaravni naËin. - ToËna je i nepogre{iva. - Prevedena je na tisu}e jezika. - Do danas je saËuvana u nepromijenjenom obliku. - ^itaju je i vole milijuni ljudi.

“U stan ju sam iz drÏati u svojo j nevolji s ‰to zna amo zato m da me Isus vo li, raz umije i tje‰i.”

Erazmova Biblija iz 1562. godine

23


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:29

Seite 24

Zadivljuju}e otkri}e!

©to Biblija go v

Bijeg u Egipat: Ho{ea 11:1 Ispunjeno: Matej 2,14-15 Njegovo poslanje: Izaija 59,20 Ispunjeno: Marko 10,45; Rimljanima 3,24 Njegova Ëudesa: Izaija 35,5-6; 42,7 Ispunjeno: Matej 11,5; Luka 18,35-43; itd. Trpljenje i odbaËenost: Psalam 56 i 69 Ispunjeno: Matej 26,3-4; Luka 19,14 Juda ga izdaje za trideset srebrnika: Zaharija 11,12; Psalam 55,12-14, 20-21 Ispunjeno: Luka 22,1-6; Matej 26,47-54; 27,3-10 La`no optu`en: Psalam 109,1-4 Ispunjeno: Matej 26,59-60

24

Rim 3,24

Njegov život Heb 5,7 1 Pt 4,1 1 Iv 4,2

nje aja k O

Heb 2,17 1 Iv 2,2; 4,10

Kol 1,20-21 2 Kor 5,18-20 Rim 5,10-11

Molio za svoje neprijatelje: Psalam 109,4 Ispunjeno: Luka 23,34

Njegov povik na kri`u: Psalam 22,1-2 Ispunjeno: Ivan 19,30 Njegov `ivot: Izaija 53,1-3 Njegovo pona{anje: Izaija 42,1-2. 6-7; 61,1 Njegovo odbacivanje: Izaija 49,5-7; 53,1-2

Mjesto Njegova ro|enja: Mihej 5,2 Ispunjeno: Luka 2,4.15

Razapet: Psalam 22,14-17 Ispunjeno: Matej 27,32-56; Ivan 19,17-18

1 Kor 1,30

ProroËanstvo Postati }e Ëovjekom: Postanak 3,15; Gala}anima 4,4 Pripadnik semitskoga roda: Postanak 9,26 Njegov narod - potomstvo obe}ano Abrahamu: Lu ka Postanak 12,13; 22,18 24 ,27 Njegovo pleme - Juda: Postanak 49,10 Njegova obitelj - Davidov dom: 2. Sam 7,11; Izaija 11,12; Jeremija 23,5-6; Matej 1,6; 22,42-46 Njegov grad - Betlehem: Mihej 5,2; Matej 2,4-5 Njegova osoba: Izaija 9,5-6; Luka 1,30-33 Njegov dan: Daniel 9,24-27; Luka 2,11 Njegovo ro|enje od djevice: Izaija 7,14

Isusov dolazak Njegovo ro|enje: Izaija 9,5-6; 7,14 Ispunjeno: Luka 1,26-38; 2,1-20

Izrugivan: Psalam 22,6-7 Ispunjeno: Matej 27,27-30; Luka 23,35-37

P o m i ren je

Slijedi nekoliko navoda iz Starog zavjeta koji proroËki govore o Isusu Kristu, Sinu Bo`jemu. Ispunjenje tih proroËanstava nalazi se u Novom zavjetu.

Otkup l j en je

je Bo`ja imena, nazivi (titule) i osobine iz Staroga zavjeta istosen a vjetne su onima kojima se u Novom zavjetu opisuje Isusa SpMt 1,21; 18,11; Iv 10,9; Krista. To jasno pokazuje da je Isus Krist doista Bog. 12,47; 1 Tim 1,15; Tit 3,5 Kol 1,13; Ef 2,8; Heb 2,10 “Isus Krist - on je Bog istiniti i `ivot vjeËni.” (1. Ivanova 5,20) 1 Pt 1,18-19 Pravi Heb 9,12.15 Ef 1,7; Kol 1,14 Bog

ProroËanstva o Isusu u S i njihovo ispunjenje u N


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

o vori o Isusu? Oproš 9; 3,5

Najve}e literarno blago dostupno ËovjeËanstvu

ten je

Mt 26,28; Kol 1,14 2,13; Heb 9,22; 10,18; Ef 1,7

plje ku Ot

2,10

Seite 25

Pravi ^ovjek

1 Kor 6,20

nj e

Otk 5,9

na Zemlji Dj 13,39 Rim 3,24;

Opra v d an je

Rim 8,3 1 Tim 3,16

4,25; 5,29;

1 Kor 6,11

1 Iv 1,9 Heb 9,14; 9,22

Njegova smrt me|u zloËincima: Izaija 53,9.12 Ispunjeno: Luka 23,33

Dijeljenje Njegove odje}e kockom: Psalam 22,18 Ispunjeno: Ivan 19,24

Nijedna slomljena kost: Psalam 34,20 Ispunjeno: Ivan 19,33.36

sve Po

ćenje

Proboden: Psalam 22,16; Zaharija 12,10 Ispunjeno: Ivan 19,18.34

Dragovoljna smrt: Psalam 40,6-8 Ispunjeno: Ivan 19,24 Trpljenje umjesto drugih: Izaija 53,4-6.12 Ispunjeno: Matej 8,16-17; 1. Petrova 2,24 Njegovo uskrsnu}e: Psalam 16,9-11; 30,3; 118,17 Ispunjeno: Ivan 20 Njegovo uza{a{}e na nebo: Psalam 68,18; 110,1 Ispunjeno: Djela 1,9-11 Njegov drugi dolazak: Zaharija 12,10; 14,3-5 Tek se treba ispuniti: 1. Solunjanima 4,13-18; Otkrivenje 19 i 20

odbacivanje: Izaija 49,5-7; 53,1-2 Okolnosti Njegove smrti: Psalam 22,6-7; Izaija 53,8; Daniel 9,26 Svrha Njegove smrti: Psalam 22; Izaija 53,6; Daniel 9,24 Njegovo uskrsnu}e: Psalam 16,9-11; Djela 2,24-28 Njegov uzlazak na nebo: Psalam 68,18; Efe`anima 4,8 Njegov povratak: Zaharija 14,4

Isus Krist je Bog!

u u Starom zavjetu e u Novom zavjetu

Mnogi odjeljci u Bibliji otkrivaju tu veliËanstvenu istinu. ProËitaj neke od njih: Ivan 1,1 1. Ivanova 5,20 Rimljanima 9,5 Hebrejima 1,8-10 Titu 2,13 Ivan 10,30 Ivan 14,9

25


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 26

Kristov ` “Isus Krist juËer i danas isti je Njegova slava prije vremena, tijekom v

Trojstveni Bog

“Onaj koji bija{e …” (Otkrivenje 1,4)

$

Alfa (Otkrivenje 22,13) Krist od vjeËnosti

RijeË

El ©adaj (= Svemo}ni Bog)

(Ivan 1,1-3)

J (= Ja sam O

VjeËnost Stvaranje

(Postanak 17,1)

Stvaranje svijeta i Ëovjeka Postanak 1

~ovjekov pad u grijeh Postanak 3

Razdoblje u Edenu

Razdoblje savjesti

Postanak 1 - 3

Postanak 4 - 9

Biblija govori: “Vjerom spoznajemo da su svjetovi oblikovani rijeËju Bo`jom, tako da ovo vidljivo nije postalo od neËega pojavnoga.” (Hebrejima 11,3)

26

Izgon iz Op}esvjetski Edenskog potop, Noina vrta la|a Postanak 6-9

Isusova slu`ba:

Otkriveno u Sta

Babilonska kula Postanak 11

Razdoblje Ëovjekove vladavine

Postanak 10 - 11

“Vidje GOPODIN da je Ëovjekova pokvarenost na zemlji golema i da je svaka zamisao njegova srca neprestano samo zlo}a.” (Postanak 6,5)

Prorok

Iz u Eg Izla 1

Razdoblje prao taca: Abrahama, Iz ak i Jakova Postanak 12 - 50


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 27

v `ivot i djelo je - i zauvijek!” (Hebrejima 13,8) m vremena i u svoj vjeËnosti (Ivan 17,1.5)

“… koji jest …”

Uzlazak na nebo

u Starom zavjetu (Izlazak 3,14; 6,3)

Isus Krist

Ro|enje Isusa Krista

Jahve m Onaj koji jesam)

Golgota

Djela 1; Marko 16; Matej 28

Krist uzima ljudsko obliËje

grob Ro|enje Isusa Krista. Luka 2; Matej 1

Izrael u Egiptu Izlazak 1 - 11

je a: Iz aka a 2 - 50

Izlazak iz Egipta Izlazak 12 - 13

Bog daje Zakon (Deset zapovijedi) Mojsiju (Izlazak 20) Lutanje pustinjom

Povijest izraelskih kraljeva i proroka

Razdoblje Zakona Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon, Jo{ua, Suci, Ruta, Samuelove knjige, knjige o Kraljevima, Ljetopisi, proroci sve do Malahije

“Jer tko god sav Zakon odr`i, a posrne u jednome - postao je kriv za sve.” (Jakovljeva 2,10)

“Jer je Bog u Kristu svijet sa sobom pomirio…” (2. Korin}anima 5,19) “Njega koji nije upoznao grijeha, zbog nas je grijehom uËinio da mi postanemo pravednost Bo`ja u njemu.” (2. Korin}anima 5,21) Novi zavjet: Matejevo, Markovo, Lukino i Ivanovo evan|elje “On koji je sâm u svome tijelu grijehe na{e nosio na drvetu da mi, umrijev{i grijesima, pravednosti `ivimo; on Ëijim ste se modricama izlijeËili.” (1. Petrova 2,24)

Sve}enik

“Sutradan ugleda Ivan Isusa gdje dolazi k njemu pa reËe: “Evo Jaganjca Bo`jeg koji odnosi grijeh svijeta!” (Ivan 1,29)

27


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 28

Kristov `

Otkupljenici u G Isus ponovno dolazi!

vjernikâ

Gospodin Isus Krist

Uze}e (uznesenje)

Pedesetnica - izli}e Svetoga Duha (Djela 2)

1. Solunjanima 4,13-18

Isus Krist - put Bo`je milosti za opro{tenje grijeha svakome tko vjeruje!

ta `ivo Put

Sada je trenutak odluke!

Razdoblje Crkve Opisano u Djelima apostolskim i poslanicama Novoga zavjeta

"Vjeruj u Gospodina Isusa Krista pa }e{ se spasiti ti i dom tvoj!” (Djela 16,31)

28

“Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: oprostit }e nam grijehe i oËistiti nas od svake nepravednosti.” (1. Ivanova 1,9)

Isu sil Za M

Maslinsko brdo

Razdoblje Antikrista 2. Solunjanima 2 Daniel 7,7 Otkrivenje 13,1; 17,3 Bo`je osude Otkrivenje 4 - 19

Izraelova Velika nevolja (tjeskoba) (Otkrivenje)

“A potom }emo mi `ivi, preostali, zajedno s njima biti uzneseni u oblacima u susret Gospodinu u zraku - i tako }emo uvijek biti s Gospodinom.” (1. Solunjanima 4,17)

“ o p ` p s (1

K


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 29

v `ivot i djelo Bog je sve u svemu (1. Korin}anima 15,28)

“... koji }e do}i.” (Otkrivenje 1,4)

:

Omega ci u Gospodinovoj slavi

Kralj kraljeva i Gospodar gospodarâ Isus se vra}a u sili i slavi Zaharija 14,4 Matej 24

brdo

Su|enje pred velikim bijelim prijestoljem Otkrivenje 20,11-15 2. Petrova 3,7

Razdoblje Kristove tisu}godi{nje vladavine (Izaija 11; Mihej 4; Otkrivenje 20)

“Pa i znate kako smo svakoga od vas kao otac svoju djecu poticali, bodrili i zaklinjali da `ivite dostojno Boga koji vas je pozvao u svoje kraljevstvo i slavu.” (1. Solunjanima 2,11-12)

Kralj

Novo nebo i nova Zemlja 2. Petrova 3,13 Otkrivenje 21,1

VjeËna smrt, ognjeno jezero (Otk 20,10-15)

VjeËnost

Isus Krist vlada kao kralj

“I tko god se ne na|e zapisan u Knjizi `ivota, baËen bî u jezero ognjeno.” (Otkrivenje 20,15)

29


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 30

Zadivljenost Isusom Nitko nikada nije promijenio ovaj svijet kao Isus

Pogled na Galilejsko jezero

P

ropovijedao je Bo`ju rijeË s velikim autoritetom. Zanimljivo je da je devedeset posto na{eg zakonodavstva i kulture, usprkos svih postoje}ih raznolikosti, utemeljeno na Bibliji. Ona govori o braku i obitelji, vrijednosti ljudskoga `ivota i za{titi okoline. Govori o na{em dru{tvenom ure|enju i brizi za one u potrebi. IstiËe va`nost gra|anskog poretka i za{tite `ivota. Isus se potpuno poistovjetio s nauËavanjem Biblije. On je sâm utjelovljena rijeË Bo`ja. Jedino po Njemu mo`emo upoznati Boga i Njegovu neizmjernu ljubav prema ËovjeËanstvu.

30

Zbog toga je Isus do{ao k nama. Zato je postao Ëovjekom poput nas. Ljudi su ga mogli doticati, a ipak je On bio bez grijeha. On je bio hodaju}a Bo`ja rijeË - “Bog kojega se moglo dodirnuti”. Biblija to izra`ava ovako: “RijeË je tijelom postala i prebivala me|u nama; i promatrasmo slavu njegovu …” (Ivan 1,14) Po Isusu nam je Bog govorio na ljudskoj kao i na bo`anskoj razini: “Bog, koji je neko} vi{e puta i na vi{e naËina govorio ocima po prorocima, na posljetku, u ove dane, progovorio nam je po Sinu …” (Hebrejima 1,1-2) A Njegov je govor jasan i posve razumljiv.


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 31

Isus je `iv - On uistinu postoji! “Îalim s jednog amo zbog – ‰to nisam v e ranije ç mnogo predao svoj Ïi v Kristu. ot Isusu ”

S

vatko tko se imalo razumije u znanost znade da, ako se neka pretpostavka `eli dokazati kao Ëinjenica, iste poËetne pretpostavke uvijek moraju dati iste rezultate. Primjerice, ako se spoje neizolirane `ice, koje su pod elektriËnim naponom, do}i }e do kratkoga spoja. To }e se dogoditi uvijek, u bilo kojoj zemlji, u bilo koje doba i u bilo kakvim uvjetima. Rezultat }e uvijek biti isti: oËitovati }e se sila elektriËne energije. Bilo bi suludo poricati stvarnost postojanja elektriciteta samo zbog vlastitog neznanja. Isto je tako i s Isusom. Tvrdnju da je Isus `iv i da ga se mo`e osobno do`ivjeti, mogu}e je doka-

zati u svako doba. Ljudi svih nara{taja, koji su vjerovali u Isusa, iskusili su da On spa{ava, ozdravljuje, {titi i izbavlja. Isus osloba|a pa od jadnih i propalih gre{nika stvara nove ljude. Ti su ljudi iskusili pobjedu nad grijehom i izvojevali pobjedu nad svim mraËnim silama. Isus je uistinu stvaran! On je `iv - danas, kao i nekada! Mo`e{ se u to osobno uvjeriti - tako da se susretne{ s Njime.

31


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 32

Ispovijest Hansa Gerda ... “Kad mi je bilo svega trinaest godina veç sam bio u uliãnoj bandi! Moj svijet bio je ha‰i‰, pivo i Ïestice. âesto sam upadao u nevolje, a tuãnjave su mi bile ne‰to uobiãajeno. Uvijek je _sve i‰lo istim redoslijedom: uhiçenje, sudenje, presuda i zatvor – ili, najãe‰çe, samo novãana kazna. No ni‰ta mi nije pomagalo. Tek ‰to bih izi‰ao iz zatvora, ponovno bih krenuo starim putem. Ni jedna prodavaonica u bliÏoj okolici nije bila sigurna neprestano sam krao. Bilo je uÏasno! A onda se dogodilo ono najstra‰nije. Zaletjeli smo se u telefonski stup i jedan je momak poginuo. Bio sam u ‰oku. Izi‰av‰i iz bolnice poãeo sam traÏiti posao. Povremeno sam radio kojekakve ãudne poslove, no tada mi je na um pala sjajna misao – postanimo glazbenici! Osnujmo vlastitu grupu! Te‰ka opijanja na zabavama na kojima smo svirali od mene su uãinila alkoholiãara. Bio sam okovan lancima alkohola i Ïivot mi je bio prava katastrofa! Zatim sam oti‰ao u vojsku. Alkohol mi je bio tajni prijatelj, a uza nj je i‰la i droga. Ponekad sam bio toliko van sebe da se nisam bio u stanju ni potpisati! U dvadeset ‰estoj godini moj je Ïivot bio «potro‰en».

32

Sav nateãen od droge, bio sam teÏak oko sto kilograma. Na posljetku sam poãeo padati u delirij ... krize su bile uÏasne. Bio je to pravi pakao. U tom stra‰nom razdoblju moga Ïivota netko mi je priãao o Isusu. Duboko u sebi osjeçao sam da je istinito sve ‰to mi govore o Njemu. Nastavili su mi govoriti da je Isus Ïiv i da me voli. Te su rijeãi poput strelica probadale moje srce, i poãeo sam im vjerovati. Oprezno sam se poãeo otvarati, dok napokon nisam priznao sve – i to ba‰ sve. Priznao sam da je moj Ïivot bio gre‰an, priznao sam svoju krivicu i svoje robovanje te zamolio Isusa da mi oprosti. Moja je odluka bila ãvrsta: Isus mora potpuno preuzeti vlast nad mojim Ïivotom, inaãe moj Ïivot nema vi‰e nikakvog smisla. – I On me prihvatio! Oslobodio me od robovanja alkoholu i drogi. Istoga trenutka nestao je moj osjeçaj krivice. Moj Ïivot preplavila je svjetlost i radost. Snaga BoÏje ljubavi stvorila je od mene potpuno novog ãovjeka! A sada? Sretno sam oÏenjen i imam troje djece. U buduçnost gledam s pouzdanjem, jer znam da Isus upravlja mojim Ïivotom i Ïivotom moje obitelji.” Hans Gerd


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 33

Kristalno jasne rijeËi!

O

ve su rijeËi istin a sjajna poput brilijanta. Nebrojeni ljudi iz svih dru{tvenih slojeva iskusili su ih u svojim `ivotima. Do`ivjeli su promjene koje su ranije smatrali potpuno nemogu}ima. Srca koja je ranije muËila beznadnost, poti{tenost i strah od budu}nosti, ispunila je hrabrost, sigurnost i radost. Zaboravi sva iskrivljena i pogre{na mi{ljenja koja si dosad imao o Isusu Kristu!

Isus govori: "Ja sam `ivot.” (Ivan 14,6) Onaj tko vjeruje u Isusa, ima smislen `ivot. Isus govori: "Ja sam svjetlost svijeta.” (Ivan 8,12) Onaj tko vjeruje u Isusa, nikada ne}e bespomo}no tumarati u tami. Isus govori: "Ja sam kruh `ivota.” (Ivan 6,35) Onome tko vjeruje u Isusa, nikada ne}e nedostajati punina `ivota. Isus govori: "Ja sam istina.” (Ivan 14,6) Onaj tko vjeruje u Isusa, ima Ëvrst i siguran temelj. Isus govori: “Ja sam put.” (Ivan 14,6) Onaj tko vjeruje u Isusa, hodati }e ravnim putem do cilja. Isus govori: “Ja sam vrata.” (Ivan 10,9) Onaj tko vjeruje u Isusa, uku}anin je u Bo`jem domu. Isus govori: “Ja sam dobar pastir.” (Ivan 10,11) Onaj tko vjeruje u Isusa, iskusiti }e Njegovu prekrasnu skrb. Isus govori: "Ja sam uskrsnu}e.” (Ivan 11,25) Onaj tko vjeruje u Isusa, ne mora se bojati smrti.

Dobri pastir

33


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 34

Isuse, nitko n

S

vet, Ëist, bez grijeha, pravedan, pun ljubavi, milosrdan, vjeran, pun dobrote, svemo}an, istinit … ^ak i oni koji te najvi{e mrze, moraju priznati: Isuse, ti si jedinstven prekrasan - slavan! Isus nije ni mit ni legenda! Isus nije izmi{ljeni narodni junak. On je istinski i `ivi Bog. Mo`e ga se osobno do`ivjeti, danas kao i nekada. Svi utemeljitelji ostalih religija morali su umrijeti, ali Isus `ivi - on je vjeËno-postoje}i Bog. Isus - neusporediv i divan! Postoji li ijedna osobina potrebna za zadovoljenje na{ih najdubljih potreba koju Isus nije utjelovljivao u sebi? - Poku{a{ li je prona}i, ne}e{ uspjeti!

skrbiti za na{e najdublje osobne probleme. (Ivan 4,1-26) Isus - ljubaznost i pa`nja Nisu mu nepoznate ljudske pogre{ke. Koliko li je puta popravio ono {to smo mi pokvarili te tako otkrio svoju slavu? Njegovi su uËenici bili zadivljeni vide}i kako ljubazno i nje`no postupa prema drugima. (Ivan 2,1-2) Isus - svetost! Isus je bio vrlo odre|en kad se radilo o slavi Boga, Njegovog nebeskog Oca. Strogo je postupao prema onima koji su Bo`ju ku}u htjeli pretvoriti u trgovinu. Njegova sveta prisutnost bila je tako upeËatljiva da su mu ljudi pristupali sa strahopo{tovanjem. (Ivan 2,13-22)

Isus - Ëista ljubav! On voli ljude jer su Bo`ja stvorenja; i to svakoga, bez predrasuda i bez iznimke. Voli nas savr{enom ljubavlju i svim srcem - ba{ onakve kakvi jesmo. (Ivan 15,9-13)

Isus - Obazrivost Njegova je obazrivost bila nadasve oËigledna dok je visio na kri`u. Mislio je na voljenu majku, premda je trpio stra{ne boli. Bri`ljivo se potrudio da ona bude zbrinuta nakon Njegova odlaska s ovoga svijeta. (Ivan 19,25-27)

Isus - utjelovljena strpljivost! Strpljiv je u slu{anju i podno{enju. Sretan je kad mo`e

Isus - velikodu{nost! Ljudi su slijedili Isusa. Kamo god

34


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 35

o nije kao ti! do{ao, okupilo bi se mno{tvo ljudi. S velikom su pozorno{}u slu{ali njegovo nauËavanje. Tisu}e je ljudi nahranio kruhom i ribom. Nitko od njih nije oti{ao ku}i gladan. (Ivan 6,1-15) Isus - samilost! Isus nije upirao prstom u ljude zbog njihovog grijeha i krivice. Imao je samilosti prema njima prema lopovima, prevarantima, preljubnicima i ostalim pokvarenjacima. Poznavao je njihova srca i gledao duboko u njihovu savjest. Imao je toliko samilosti da je plakao zbog njih. Poznavao je njihovu potrebu i sve ono {to dr`i njihove `ivote u okovima. I oslobodio ih je. (Luka 19,1-10) Isus - su}ut! Ljudi se nisu bojali povjeriti mu svoje najosobnije tajne i najdublje potrebe. Bilo je jako dobro biti kraj Njega! Bio je tako suosje}ajan i reagirao je potpuno drugaËije negoli drugi. Njegovi postupci bili su uravnote`eni i puni ljubavi. Ëak su i djeca `eljela biti blizu Njega. (Luka 8,40-48)

patnje. Bio je milosrdan prema svima koji su bili u potrebi. Promatraju}i ljude, uvidio je njihovu bespomo}nost. Bio je milosrdan prema njihovim prepla{enim srcima. Prihva}ao je one koji su lutali kao ovce bez pastira. (Matej 9,36) Isus - dobrota! ^esto je susretao ljude koji su bili potpuno slomljeni. Povjerili su mu svoje razoËaranje nadaju}i se da }e im pomo}i i re}i kakvu rijeË razumijevanja. Njegove su rijeËi bile poput svje`e vode njihovim `ednim du{ama. Toliko je zraËio dobrotom da su mu pristupali i oni najprezreniji. (Marko 1,40-45) Isus - opro{tenje! Mogao je gledati izravno u srca. Ljudski umovi bili su mu poput otvorene knjige. Nikada nikome nije sasuo u lice ru`nu istinu o njegovim pogre{kama i slabostima. Pa ipak je osu|ivao njihov grijeh i dovodio ih do toga da ga uvide i priznaju. Svakome tko mu otvoreno prizna svoje grijehe, On opra{ta grijehe i daruje duboki spokoj srca. (Luka 5,17-26)

Isus - bo`ansko milosr|e! Kamo god do{ao, Isus je ozdravljivao bolesne i brinuo se za njihove

35


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 36

Isus Krist, potpun “Ti voli{ tamo gdje mi smrtnici mo`emo jedino mrziti. Ti si milosrdan u onome u Ëemu mi jedni druge osu|ujemo. Ti hrabri{ tamo gdje mi vidimo samo slabosti i pogre{ke. Ti daje{ mir tamo gdje mi sijemo mr`nju. Ti si svoj `ivot predao smrti za nas, dok mi obo`avamo svoj veliki, debeli ego.” Beznadni bog svojih smo grijeha beznadno i vjeËno odvojeni od Boga, bez spasenja i na putu u propast. Ali Bo`ja ljubav je tako velika da On ne `eli da propadnemo za svu vjeËnost! Njegovo srce Ëezne za time da prihvatimo dar Njegovog Sina Isusa.

Z

36

Kri`evi na planininama govore o Kristovoj pobjedi


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 37

uno drugaËiji ... “Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svog jedinoro|enog Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima `ivot vjeËni.” (Ivan 3,16)

Nespa{eni a{i vlastiti napori i na{a vlastita djela, bez obzira koliko bili dobri, ne mogu nas spasiti. Zato je do{ao Isus! On, Bezgre{ni, morao je trpjeti posljedice koje smo mi zaslu`ili zbog svojih grijeha, kako bi ispunio zahtjeve svetog i pravednog Boga. Zbog toga je Isus jedini put spasenja za izgubljeno ËovjeËanstvo bez nade. U Njemu se otkrila Bo`ja savr{ena i beskrajna ljubav!

N

Isus “I nema ni u kome drugome spasenja: jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu nam se treba spasiti.” (Djela 4,12)

“Isus m i daje vi uvijek ‰e nego li sam ika da moga o sanjati .”

37


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 38

Isus na kri`u - potpuna objava Bo`je ljubavi Luka, poglavlja 22 i 23 Ne, to nije bila pogre{ka, nego prekrasan Bo`ji plan spasenja. Nije to bio ni poni`avaju}i poraz, nego slavna pobjeda! Isus je do{ao k nama kao na{ Spasitelj da nas spasi od u`asne sudbine u paklu. Svojom smr}u na kri`u platio je za na{u krivicu i za na{e grijehe, tako da nam Bog ne mora suditi. Kad je Isus uzeo na{e grijehe na sebe, na Njega se sruËio Bo`ji sveti gnjev. Jer svi smo mi - bez ijedne iznimke - prestupili Bo`je zapovijedi. Isusova zamjenska `rtva na kri`u omogu}ila nam je da dobijemo mir s Bogom. Sada prolivena Isusova krv Ëisti svakoga tko se istinski pokaje od svih svojih grijeha i sve krivice. “Dovr{eno je!” - to je najslavniji pobjedonosni povik koji je svijet ikada Ëuo!

N

Smatra se da je ovo brdo Golgota

Dovr{eno je! (Ivan 19,30)

38


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 39

Isus je uskrsnuo! On je pobjednik nad grijehom, smr}u i |avlom Luka, poglavlje 24 e, Isus nije ostao u grobu. Uskrsnuo je tre}i dan i danas je `iv! Zato {to je `iv, svatko tko svoju vjeru polo`i u Isusa Krista, prima vjeËni `ivot. Osobnom vjerom u Gospodina Isusa Krista sudjelujemo u pobjedi Njegova uskrsnu}a. Po toj sili uskrsnu}a, u Isusovom imenu, osigurana je pobjeda nad grijehom, smr}u i |avlom.

N

A {to je s ostalim religijskim vo|ama? Nisu li i oni privukli mnoge sljedbenike? No gdje su oni danas? Pomrli su, kao i svi ostali ljudi. Bili su samo smrtnici koji su morali izdahnuti. Ali Isus `ivi! On je o sebi rekao: “Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji - onaj koji `ivi! - I mrtav bijah, a gle, `ivim u vijeke vjekova! I imam kljuËeve pakla i smrti.” (Otkrivenje 1,17-18)

Stube koje vode iz grobnice uklesane u stijeni.

39


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 40

Dva puta - dva odredi{ta. Izaberi `ivot! Prihvati spasonosnu Isusovu ruku. Donesi jedinu ispravnu odluku.

1.

Priznaj da si gre{nik pred Bogom te si stoga zaslu`io Njegov gnjev i osudu.

2.

Ispovjedi u molitvi svoje grijehe Bogu i zamoli ga za opro{tenje.

Vj o se “Onaj tk susa I pouzda u ‰ta, i n ne gubi a sve!” v i ali dob

40

Vje Isus govori: “U|ite n vrata; jer {iroka s i prostran put { u propast i ih je koji na nj ih


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 41

. Izbor je prepu{ten nama!

3.

Prihvati vjerom Njegovo opro{tenje, Njegov dar tebi. Prolivena Isusova krv Ëisti nas od svakoga grijeha.

4.

Vjeruj Bo`joj rijeËi. Bog }e se uvijek dr`ati onoga {to je obe}ao u svojoj RijeËi. On je istina i On ne mo`e lagati.

VjeËni `ivot eËna smrt e na uska a su vrata ut {to vodi t i mnogo nj ih ulaze.

A uska su vrata i tijesan put {to vodi u `ivot i malo ih je koji ga nalaze.” (Matej 7,13-14)

41


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 42

Molitva

“Ako priznajemo grijehe svoje, vjer a i oËistiti nas od svake n

J

ednostavnom molitvom mo`e{ prihvatiti Gospodina Isusa Krista za svog osobnog Spasitelja. On }e ozbiljno shvatiti tvoje rijeËi. On te Ëuje kad mu govori{. Prona|i si neko mirno mjesto na kojem mu mo`e{ neometano govoriti. Mo`e{ mu se moliti otprilike ovako:

Prona|i si neko mirno mjesto

42

“G

ospodine Isuse, na temelju Tvoje RijeËi uvi|am da sam izgubljeni gre{nik. Trebam Te, Gospodine. Priznajem Ti svoje grijehe i svoju krivicu. Do sada sam svoj `ivot `ivio na svoj naËin. Molim Te, oprosti mi moje la`i, mr`nju, zavist, sebiËnost, nedostatak ljubavi, nepravednost i moja nemoralna djela (sada mu mo`e{ ispovjediti sve svoje grijehe kojih se sjeti{). Istinski mi je `ao zbog svih mojih grijeha. Molim Te, oprosti mi i oËisti me od njih.

Govori Bogu u molitvi. To je jednostavno poput telefonskog poziva.


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 43

r an je on i pravedan: oprostit }e nam grijehe e nepravednosti.” 1. Ivanova poslanica 1,9 Tvoja je krv tekla na kri`u i za mene. Molim Te, od sada Ti preuzmi upravu nad mojim `ivotom i to u svemu! Promijeni me da postanem onakav kakvog me Ti `eli{. Otvaram Ti sada svoje srce. Tvoja rijeË ka`e da svatko tko Tebe prihvati, postaje Bo`je dijete! (Ivan 1,12) Do|i i zauzmi prvo mjesto u mom `ivotu - uËini me Bo`jim djetetom. Budu}i da Ti dr`i{ svoja obe}anja, vjerujem da si me sada prihvatio i uËinio Bo`jim djetetom.

Pouzdajem se u Tvoja sveta obe}anja. Molim Te, nastavi me Ëistiti od svih grijeha kojih sada nisam svjestan. OËisti me i oslobodi od svake vrste robovanja zlu: praznovjerja, vraËanja i drugih okultnih djela. Gospodine Isuse, postani Ti Gospodarom mojega `ivota. @elim Ti slu`iti i slijediti Te kamo god me bude{ vodio. Amen!

Razmisli o svom `ivotu

“Na kra ju Ïivo ta samo çe jedno b i vaÏno: pripada ti m li Isusu? Sv je potp e drugo uno bez naãajno .”

43


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 44

[to dalje?

1.

Zahvaljuj Gospodinu svakoga dana za svoje spasenje. Zahvaljuj mu za opro{tenje. Zahvaljuj mu za vjeËni `ivot. Zahvaljuj mu {to si sada Bo`je dijete jer je On to obe}ao u svojoj RijeËi. (Kolo{anima 1,12)

2.

Govori drugima da tvoj `ivot sada pripada Gospodinu Isusu. Objasni i njima kako mogu prona}i vjeËno spasenje. (1. Solunjanima 1,8-10)

3.

Raduj se! Ima{ mnogo razloga za to! Pred tobom je slavna i vjeËna budu}nost. (1. Korin}anima 2,9)

4.

Zajedni{tvo s drugim vjernicima je vrlo va`no! Pove`i se sa skupinom vjernika koja je uteme-ljena na Bibliji ili s nekom ku}nom skupinom koja prouËava Bibliju. (Djela 2,42) Krsti se u ime Gospodina Isusa Krista te tako ispovijedi svoju vjeru. Bog to oËekuje od tebe. Biblija izvje{}uje: “Oni, dakle, {to radosno prihvati{e rijeË njegovu, krsti{e se …” (Djela 2,41)

ko se na “âak i a e svi u‰ mene obr oblemi, pr Ïivotni çe Gospo znam da z i sve din Isus obro.” d a n vesti

Vjera je ne{to {to raste

44


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 45

5.

^itaj Bibliju svaki dan! To }e ti dati hrabrost u vjeri, svje`u snagu i unutarnju postojanost. Biblija ti pokazuje pravi put do tvog slavnog cilja. (Matej 4,4; Djela 17,11)

6.

@ivi po Bo`joj rijeĂ&#x2039;i! Poka`i Bogu da ga voli{ i po{tuje{ Njegovu rijeĂ&#x2039;! Budi primjer drugima. Isplati se poslu{ati Boga. On }e te za to blagosloviti. (Rimljanima 12,1-2)

45


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 46

Isus ponovno dolazi! - stva r

O

n je obe}ao: “Evo, dolazim uskoro!” (Otkrivenje 22,7) Dan Njegova dolaska je blizu. Znaci vremena dokaz su da se ispunjavaju Isusova proroËanstva iz Biblije. (ProËitaj 24. poglavlje Matejevog evan|elja i 21. poglavlje Lukinog evan|elja.)

[to nas jo{ Ëeka u budu}nosti? Isus Krist }e najprije do}i po one koji su ga prihvatili i koji mu pripadaju. (1. Solunjanima 4) Uzet }e nas sa sobom u svoj dom na Nebu, u vjeËnu Bo`ju slavu. Tamo ne}e biti patnje ni smrti. Vi{e nas ne}e muËiti bolesti. U Nebu ne}e te}i suze, niti }e nam smetati bol. Tama nas vi{e ne}e pla{iti. To }e biti na{ vjeËni dom, dom za svu otkupljenu Bo`ju djecu. (Otkrivenje 21)

(Vidi stranice 26-29)

46

g goreg “Nema niãe jati a negoli st e pon t kraj smr pa‰ene s e n stelje osobe.”


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 47

a rnost koja raduje vjernika “Ono {to oko nije vidjelo, a uho nije Ëulo i u srce ËovjeËje nije u{lo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube.” (1. Korin}anima 2,9)

N

akon toga, Isus }e se vratiti sa svojim otkupljenicima te suditi bezbo`nicima. Suditi }e i `ivima i mrtvima. (ProËitaj Rimljanima 2,5.) Svaki }e gre{nik, bez iznimke, dr{}u}i pasti na koljena pred Njim - pred Gospodinom Isusom Kristom. Svaki }e jezik priznati da je Bog pravedan u svim svojim presudama i priznati da je Isus, kojemu su se neko} rugali, doista Gospodar nad svima - na slavu Boga Oca. Oni koji su mu se rugali i ismijavali ga, ne}e se vi{e smijati. Oni koji nisu marili za Isusa, bit }e prestravljeni i zbrkani. Snositi }e posljedice svojih postupaka - vjeËnu osudu!

47


In_JesusChance_HR.qxp

16.03.2007

09:30

Seite 48

Zna{ li na kojoj si strani?

Z

na{ li na kojoj si ti strani? Tvoje vrijeme na Zemlji je ograniËeno. Smrt neizbje`ivo Ëeka svakoga od nas. Koji je tvoj vjeËni cilj? Kamo te vodi tvoj put? U vjeËnu slavu s Isusom Kristom ili pak u vjeËnu propast? Izbor je iskljuËivo tvoj! [to je, uop}e, ovaj na{ kratki `ivot? Samo da{ak ili pak zvuk koji odjekuje tek nekoliko trenutaka. Mo`da si ostvario

karijeru: bio si uspje{an i postigao si sve {to si `elio u `ivotu. No ipak, bez Isusa si sve izgubio. Bez Njega nema{ vjeËno spasenje. Stoga te molim, donesi ispravnu odluku sada dok je jo{ vrijeme! Isus te poziva: “Evo, stojim pred vratima i kucam; poslu{a li tko glas moj i otvori vrata, u}i }u k njemu…” (Otkrivenje 3,20)

Moja odluka: Moja odluka da Gospodina Isusa Krista prihvatim za svog osobnog Spasitelja i Gospodina. Ime: Datum:

48

“A svima koji ga primi{e dade mo} da postanu djeca Bo`ja, onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12)


© Missionswerk Werner Heukelbach Izdavač: UDRUGA KRŠĆANA, Rijeka u suradnji s GBV-DILLENBURG Eiershäuser Str. 54 35713 Eschenburg Deutschland www.gbv-dillenburg.org info@gbv-dillenburg.de

Dragi čitatelju! Ako te zanima Sveto pismo i drugo kršćansko štivo, rado ćemo ti poslati nešto prikladno. Ako imaš pitanja u vezi Svetoga pisma ili svog osobnog odnosa s Bogom, budi slobodan i javi nam se: UDRUGA KRŠĆANA Žrtava fašizma 2 51000 Rijeka email: udruga@net.hr Između ostalog, izdali smo Novi zavjet u tvrdom i mekom uvezu, knjige za proučavanje Biblije, Pregled Starog zavjeta i Pregled Novog zavjeta, te kalendar Dobro sjeme i druge korisne publikacije.

Prijevod: Danijel Lukić Redaktura i prijelom: Ivan Vrtarić CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA UDK 266 PAUL , Manfred Isus - naša jedina nada / <Manfred Paul ; prijevod Danijel Lukić> . - Rijeka : Udruga kršćana za sastajanje, promicanje duhovne kulture i obavljanje humanitarne djelatnosti , 2005 . Prijevod djela : Jesus our only real Hope . ISBN 953-98381-3-4 110219038 ISBN 978-8 6698-027-03 Svi navodi Svetoga pisma su iz Novoga zavjeta po Prihvaćenom tekstu Tisak: BasseDruck, Njemačka


GBV-Dillenburg Eiersh채user Str. 54 35713 Eschenburg Germany

07456 HR

Isus na{a jedina nada

JNSE Kroatisch  
JNSE Kroatisch  

JNSE Kroatisch

Advertisement