Page 1

Pas s er el l eent r ef axetmes s ag er i e Av ecRel ay Faxenv oy erour ec ev oi runet él éc opi ees taus s is i mpl eque d' env oy erunemai l .Vosf axv ouss ui v entpar t out ,dans v ot r eboî t eauxl et t r esél ec t r oni que.

Envoyezvosf axaus s ir api dementquevosemai l s avecRel ayFax! -Cent r al i s el ' env oietl ar éc ept i ondet él éc opi es -S uppor t el espér i phér i quesnumér i quesmul t i c anaux( RNI S ) -Rédui tl esc oût sd' enc r eetdepapi er( f or matnumér i que) -Fi l t r eaut omat i quementl esf axi ndés i r abl es -Gér edesenv oi senv ol ume -Reç oi tl est el ec opi ess ousdi f f ér ent sf or mat sd' i mage -Déf i ni tdesr ègl esdedi s t r i but i onetdef i l t r age -Per s onnal i s el espagesdegar de -Logi c i eletdoc ument at i onenf r anç ai s

I nt er f ac ed' admi ni s t r at i onpr i nc i pal e

Opt i mi s épour

Éval uat i ongr at ui t e Rel ayFaxes tdi s poni bl eent él éc har gementpouruneév al uat i on de30j our s( pl ei nementf onc t i onnel l e)àl ' adr es s e:

ht t p: / / www. wat s of t . com/ r el ayf ax

Li cencesetmi s esàj our Lal i v r ai s ondel i c enc es ' ef f ec t ueparv oi eél ec t r oni queet s ' ac c ompagned' uneannéec ompl èt edemi s esàj ourgr at ui t es . Vouspouv ezégal ementaugment erl enombr ed' ut i l i s at eur sou r enouv el erv ot r egar ant i edemi s eàj ouràt outmoment . Rel ay Faxs ' adapt eàv osbes oi ns!

Pourens avoi rpl us Pourobt eni rpl usd' i nf or mat i onss urRel ay Fax,MDaemonets es modul esaddi t i onnel sout r ouv erunr ev endeuragr éé, c ons ul t ezl es i t eweb:ht t p: //www. wat s of t . c om

Rel ay Faxes tc ompat i bl eav ect outs er v eur demes s ager i es t andar d( S MTP ,POP) . L' ut i l i s erav ecMDaemonv ousof f r epl usde pos s i bi l i t és .Exempl e:l ef axv i awebmai l .

Modul eOCRgr at ui t Cemodul edeRec onnai s s anc edeCar ac t èr es i dent i f i el esdi f f ér ent sél ément sc ons t i t ut i f s d' unepagedet él éc opi eaf i nd' enext r ai r el e t ext es ousf or menumér i que.Av ecc et ut i l i t ai r e,v ouspouv ezf i l t r erl est él éc opi es parmot sc l ésetc at égor i es ,s uppr i merl es publ i c i t és ,c r éerdesr ègl esder out age,et c . Cemodul eaddi t i onneles tgr at ui t .


L' i nt égr at i ondul ogi c i els er v eurdef axdansnot r es y s t èmedemes s ager i e ét ai tt r èsi mpor t ant epournous .Lages t i onde Rel ayFaxes tt r èsi nt ui t i v e. T .Rudol ph,HaGeKi elAl l emagne

Pr i nci pauxavant ages

Pr at i queetéconomi que Av ecRel ay Fax,l est él éc opi esémi s esetr eç uess ontc ent r al i s éess ur l es er v eur ,v ousenc ons er v ezunhi s t or i queetv ousdéf i ni s s ezl es ut i l i s at eur saut or i s ésàexpédi eretr ec ev oi rdesmes s agesf ax. Lesf axr es t entauf or matél ec t r oni que,c equif ac i l i t el eurar c hi v age etr édui tl ac ons ommat i ondepapi eretd' enc r eparr appor tàdes t él éc opi eur st r adi t i onnel s .

Cl i entRel ay Fax,s él ec t i ondudes t i nat ai r e

Rout agei nt el l i gent Di s t r i buezv ost él éc opi ess el ondesr ègl esper s onnal i s abl es .La c or r es pondanc ed' expr es s i onexpl oi t abl eav ecl emodeOCR ( r ec onnai s s anc edec ar ac t èr es ) ,l ages t i ondesi dent i f i ant sde l ' appel ant( c al l er I D) ,l ages t i ondesf axpr i or i t ai r esetl ef i l t r agedes c or r es pondant si ndés i r abl esf ontpar t i edesnombr euxc r i t èr esà v ot r edi s pos i t i onpouropt i mi s erl er out agedesmes s agesenv oy és our eç usav ecv ot r es er v eurRel ay Fax.

Vi s ual i s at i onpr at i queetr api de Lemodul ecl i entRel ayFaxdi s poni bl eenf r anç ai sper metde c ons ul t erl espagesdet él éc opi eàl ' ai ded' unev i s i onneus e i nc or por ée.Lef or matd' i magepardéf autut i l i s ées tTI FF ,mai si les t pos s i bl ed' enc hoi s i rd' aut r es ,dontl ef or matPDF .

Car netd' adr es s esper s onnelRel ay Fax

Enut i l i s at i onavec Mes s ager i ef l exi bl e ets éc ur i s ée

Envois i mpl i f i é Av ecs onc ar netd' adr es s esi nt égr é,Rel ayFaxv ousai deàor gani s er l esc oor donnéesdev osc ont ac t s .Lesc ar net sWi ndowss ont v i s ual i s abl esetac c es s i bl esdi r ec t ement .Vosenv oi senv ol umes ont r éal i s éss i mpl ementv i aunas s i s t antODBCquir éc upèr el esc ont ac t s s t oc késdansv osbas esdedonnées .

Compat i bl eets t andar d Rel ayFaxs ' i nt ègr epar f ai t ementav ecMDaemonetc et t e c onf i gur at i ondonneac c èsàdesf onc t i onnal i t éss uppl ément ai r es . Ai ns i ,l esut i l i s at eur sdel ' i nt er f ac ewebmai lWor l dCl i entpeuv ent env oy erdest él éc opi esdi r ec t ementdepui sl eures pac eper s onnel . Lesper s onneséqui péesdumodul eOut l ookConnec t orf orMDaemon ontdi r ec t ementac c èsàl eur sc ont ac t spar t agésdepui sl ' i nt er f ac e duc l i entRel ayFax.

Fenêt r edec ompos i t i ondet él éc opi e dansl ' i nt er f ac ewebmai lWor l dCl i ent

Etbi enpl usencor e. . . Av ecs esnombr eus esf onc t i onnal i t és ,Rel ayFaxv ousof f r ebi enpl us depos s i bi l i t és .Déc ouv r ez l ess ur:www. wat s of t . c om

MDaemonetRel ay Faxs ontdesmar quesdépos éesdeAl t NT ec hnol ogi esLt d.Lesaut r esmar quesc i t éess ontl apr opr i ét é del eur sédi t eur sr es pec t i f s .Logi c i el setl i c enc esuni quementdi s poni bl esendi s t r i but i onél ec t r oni que. ©2007Wat s of t-Repr oduc t i oni nt er di t es ansaut or i s at i onpr éal abl e.

Cac hetr ev endeur

P seel e t fx t saei asrl nr a e mesg r e e e  

E n v o y e z v o s f a x a u s s i r a p i d e me n t q u e v o s e - ma i l s a v e c R e l a y F a x ! A v e c R e l a y F a x e n v o y...

Advertisement