Page 1

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran

BIOLOGI Tingkatan Empat Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002


RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.


KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Biologi Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Komposisi Kimia dalam Sel Pembahagian Sel Organisasi Sel Nutrisi Respirasi Ekosistem Dinamik Ekosistem Terancam Penyumbang

ix 1 5 7 10 19 21 28 39 43 45 51 55 60 63 91 101 112 119


Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraian ini akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran berfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara belajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi, pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Kandungan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 diolah dalam empat tema iaitu Pengenalan kepada Biologi, Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan, Menyiasat Fisiologi Kehidupan, dan Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran. Tema ini seterusnya dikembangkan kepada bidang pembelajaran.

Organisasi kandungan Biologi Tingkatan 4 dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi dan merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi di peringkat menengah atas. Di samping itu, kandungan Biologi Tingkatan 4 menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik, penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran biologi. Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab, pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.


PENDAHULUAN

Hasrat Pendidikan di Malysia

Masyarakat berilmu saintifik dan progresif

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu, pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Di samping itu, masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba, celik sains, bersifat terbuka, membuat keputusan berdasarkan fakta

yang nyata, menghargai sumbangan sains dan teknologi, menghargai keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Pengetahuan sains ini menjai lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan, mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Justeru, oa memperkembangkan kemahiran untuk menyisat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Pembelajaran sanis menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah dan prihatin terhadapa hidupan dan hargai alam sekitar.

1

Sains bidang ilmu pengetahuan

Sains sebagai proses inkuiri


Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menegah

Tujuan mata-mata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah

Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kurikulum ini digubal berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat sains, iaitu mengintegrasikan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik, Kimia dan Sains Tambahan. Mata-mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid, menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula di samping menghasilkan murid yang celik sains, inovatif, juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung, berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara.

Biologi adalah satu bidang dalam sains yang mengkaji tentang hidupan, persekitaran, interaksi antara hidupan dengan persekitaran danfenomena yang berkaitan dengannya. Perkembangan dalam bidang biologi berlaku dengan begitu pesat terutama dalam bidang bioteknologi, kejuruteraan genetik dan teknologi makanan. Perkembangan ini memesatkan lagi sumbangan terhadap kemajuan dalam bidang perubatan, petanian dan perindustrian yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh itu ilmu biologi perlu dikuasai oleh murid supaya mereka dapat menangani perubahan yang berlaku dan memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu demi menjamin kemandirian hidupan. Mata pelajaran Biologi merupakan satu program yang dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk murid tingkatan empat dan lima sekolah menengah atas. Ia bertujuan untuk membolehkan murid memahami bidang biologi dengan lebih mendalam daripada aspek teori, konsep dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran berkaitan dengan biologi menyediakan murid untuk memahami tanggungjawabnya sebagai pengurus alam demi keharmonian dan kesejahteraan hidupan sejagat. Mata pelajaran ini menyediakan murid dengan asas pendidikan biologi untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang biologi dan bidang yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan biologi di peringkat yang lebih tinggi serta ke kerjaya yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

2

Biologi dan kepentingan nya

Fokus mata pelajaran Biologi


Kandungan dokumen kurikulumk

Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. SP menggariskan matlamat, objektif, penekanan dan kandungan kurikulum secara umum. HSP memperincikan lagi kehendak kurikulum mengikut tingkatan. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum, penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan pembelajaran dan isi kandungan. Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

3


MATLAMAT

5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan taraf kesihatan dan kesejahteraan diri.

Kurikulum Biologi bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang biologi dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Justeru, murid mempunyai landasan biologi untuk melanjutkan pelajaran di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat dinamik, progresif, prihatin dan bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam.

6. Menyedari kepentingan saling hubungan antara hidupan, perhubungan hidupan dengan persekitaran dan kepentingan pengurusan alam sekitar yang bijak demi menjamin kemandirian hidupan. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 8. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 9. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi dan bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.

OBJEKTIF Kurikulum Biologi membolehkan murid :

10. Menyedari bahawa segala pengetahuan yang diperolehi melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan dan keupayaan akal.

1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi dan menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam dan pengalaman harian. 2. Memahami pengetahuan biologi dan aplikasi dalam bidang sains dan teknologi dan kehidupan harian. 3. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 4. Mengaplikasikan pengetahuan biologi, kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik secara analitis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional dan bertanggungjawab berkaitan dengan isu biologi dalam kehidupan harian.

4


masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, dan projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan

Mengelaskan

Mengukur dan menggunakan nombor

Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang di seragamkan sebagai unit rujukan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Membuat inferens

Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar, untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Berkomunikasi

Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model.

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-

5


Menggunakan perhubungan ruangメ重an masa

Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim sesuatu objek dengan masa.

Mentafsirkan data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mendefinisikan secara operasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

Membuat hipotesis

Mengeksperimen

Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: x Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. x Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. x Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. x Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. x Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara

Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan

6


adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut :

7

Mencirikan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Membandingkan dan membezakan

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun mengikut keutamaan

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Menganalisis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.


Mengesan kecondongan

Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.

Menilai

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membuat kesimpulan

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

8


gagasan dalam minda atau fikiran.

Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Menghubungkait -kan

Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

Membuat Inferens

Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau

Membuat gambaran mental

Mensintesiskan

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

Membuat hipotesis

Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Menganalogikan

Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut:

9


Mengkonsepsi -kan

Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait.

Membuat keputusan

Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Menyelesaikan masalah

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 2. 3. 4.

KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

10


Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut:

Kemahiran Berfikir

Kritis

Kritis

x Mencirikan x Membandingkan & membezakan x Mengumpulkan & mengelaskan x Membuat urutan x Menyusun mengikut keutamaan x Menganalisis x Mengesan Kecondongan x Menilai x Membuat Kesimpulan

x Mencirikan x Membandingkan & membezakan x Mengumpulkan & mengelaskan x Membuat urutan x Menyusun mengikut keutamaan x Menganalisis x Mengesan Kecondongan x Menilai x Membuat Kesimpulan

Menaakul

Perkaitan antara Kemahiran Sains

Kemahiran Proses Sains Memerhatikan

Mengelaskan

Kemahiran Proses Sains Mengukur dan

Berfikir dan Kemahiran Proses

11

Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan


menggunakan nombor

Membandingkan dan membezakan

Membuat inferens

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens

Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Mentafsirkan data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Mendefinisi secara operasi

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis

Mengawal pemboleh

Mencirikan

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

12


kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Contoh (ii):

Kemahiran Berfikir:

Menyelesaikan masalah berkenaan pencemaran udara dan air di suatu tempat tertentu.

Strategi Berfikir:

Menyelesaikan masalah.

Penerangan: Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah mempelajari tentang jenis pencemaran dan punca pencemaran.

Contoh (i): Hasil Pembelajaran:

Hasil Pembelajaran:

Membandingkan dan antara sel haiwan tumbuhan.

membezakan dengan sel

Untuk mencapai hasil pembelajaran ini, murid perlu menganalisis maklumat tentang penduduk, aktiviti sosioekonomi dan tahap pencemaran tempat yang berkenaan seterusnya menghubungkaitkannya dengan punca pencemaran dan mengemukakan strategi untuk mengurangkan tahap pencemaran di tempat yang berkenaan.

Membandingkan dan membezakan.

Contoh (iii): Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sel haiwan dan sel tumbuhan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan sel haiwan dan sel tumbuhan.

13

Hasil Pembelajaran:

Mengawal pemboleh ubah dalam penyiasatan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.

Kemahiran Proses Sains:

Mengawal pemboleh ubah.


Penerangan: Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat hipotesis tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis, contohnya faktor keamatan cahaya. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat, mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat, seterusnya menentukan pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah keamatan cahaya manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah jumlah gelembung gas yang dihasilkan dalam tindak balas yang berkenaan.

14


x x x x x

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:

Bekerjasama. Adil dan saksama. Berani mencuba. Berfikir secara rasional. Yakin dan berdikari.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni, memberi perhatian serta respons, menghayati, mengamalkan, dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan.

x Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. x Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. x Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. x Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. x Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. dan x Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih sihat. x Menghargai keseimbangan alam semula jadi. x Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. x Menghargai sumbangan sains dan teknologi. x Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. x Berfikiran kritikal dan analitis. x Luwes dan berfikiran terbuka. x Baik hati dan penyayang. x Bersifat objektif. x Sistematik.

Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, jujur dan tabah. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan

15


nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.

Contoh (i): Hasil Pembelajaran:

Sikap saintifik dan nilai murni:

Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan. Mensyukuri nikmat dikurniakan Tuhan.

yang

Contoh (ii): Hasil Pembelajaran:

Sikap saintifik dan nilai murni:

Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk membentuk suatu organisma yang kompleks. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam.

16


STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing.

Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi dan masyarakat, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

17


Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti yang berikut: x Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. x Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. x Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. x Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

18


Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek, lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri 1penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid

19


serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal matematik, kinestetik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insan dengan Penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar.

x Mengenal pasti masalah. x Membuat hipotesis. x Merancang eksperimen: - Mengawal pemboleh ubah. - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. - Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data. x Melakukan eksperimen. x Mengumpulkan data. x Menganalisis data. x Mentafsirkan data. x Membuat kesimpulan. x Membuat pelaporan.

Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. Eksperimen

Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran manipulatif.

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:

semasa

20


kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.

Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data, simulasi, penggunaan sumber luar bilik darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain.

Lawatan Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini.

Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral, pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.

Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti

21


Penyelesaian Masalah Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen, radio, video, perisian komputer, perisian kursus, Internet dan kemudahan telesidang. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada ini, teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Antara muka berkomputer boleh digunakan

Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: x x x x x

Kenal pasti dan faham masalah. Jelaskan masalah. Cari alternatif penyelesaian masalah. Lakukan operasi penyelesaian. Nilaikan penyelesaian.

Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Selain daripada menggunakan strategi yang pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran, sumber luar bilik darjah yang sesuai boleh digunakan untuk menjadikan pelajaran sains lebih menarik dan kontekstual. Penggunaan sumber luar bilik darjah merangkumi aktiviti seperti menjalankan lawatan ke tempat yang berorientasikan sains dan teknologi, menjalankan kajian lapangan, menggunakan spesimen yang sebenar dan mendapat maklumat daripada pakar dalam bidang yang berkaitan.

22


semasa menjalankan eksperimen untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

meningkatkan

Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri. 3. Buku Panduan Pengurusan Makmal. 4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains. 5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks, perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

23


inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang

Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1:

24


Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Memahami

Jadual 1: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor. Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengetahui - mengingat kembali

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus x x x x x x x x x x x

- menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea, menganggar trend masa depan

Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar

Mengaplikasikan - menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit

25

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus x x x x x x x x x x x x x

Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Mencirikan Mengelaskan

x x x x x x x

Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh


Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Menganalisis - mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen

Mensintesiskan - menggabungkan komponenkomponen untuk menghasilkan keseluruhan idea atau

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum

x Mencerakinkan x Menjelaskan melalui contoh x Memilih

struktur yang baru dan kreatif

x x x x x x

Menilai

x x x x x x

x x x x x x

Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan x Menggunakan perhubungan ruang dan masa x Membuat kesimpulan x Mengawal pemboleh ubah x x x x x

- menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu

Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan

26

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi x Berkomunikasi x Mengeksperimen x Membuat hipotesis Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan x Membuat keputusan


Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif. Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyedari

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus x Memerihalkan x Menjawab x Melaporkan x Memberitahu x Menyoal x Menerangkan x Mengenali x Menyatakan x Mengenal pasti

Menghargai Menghayati Mengagumi

x x x x

Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan

Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan x Mencadangkan

27

x x x x x x

Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Ň?Menghormati


1. Pengenalan kepada Biologi.

Tema dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 dan 5 telah diolah dalam lima tema seperti yang berikut: A. Pengenalan kepada Biologi. B. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan. C. Menyiasat Fisiologi Kehidupan. D. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan. E. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran. Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi. Tema ini merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi di peringkat menengah atas. Di samping itu, pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik, penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran Biologi.

B.

Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan

Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sel sebagai blok binaan yang unik dan berfungsi, serta perhubungan yang harmoni antara struktur dengan fungsi sel. Tema ini juga memberi tumpuan kepada pergerakan Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel. 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma. 3. Komposisi Kimia dalam Sel. 4. Pembahagian Sel. 5. Organisasi Sel. C. Menyiasat Fisiologi Kehidupan Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang proses fisiologi yang berlaku dalam hidupan. Keperluan hidupan kepada proses fisiologi iaitu respirasi, nutrisi, pengangkutan, pergerakan, sokongan, koordinasi, gerak balas, pembiakan dan pertumbuhan untuk hidup dan berfungsi diberi penekanan supaya pelajar dapat memahami perhubungan antara struktur dengan fungsi dalam setiap proses fisiologi tersebut. Kefahaman tentang proses fisiologi turut menyumbang kepada perkembangan bidang sains dan teknologi. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut:

Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. A. Pengenalan kepada Biologi Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang biologi dan kaedah saintifik dalam menjalankan sesuatu penyiasatan. Tema ini juga memberi fokus kepada sikap saintifik dan nilai murni. Bidang pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut:

28


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nutrisi. Respirasi. Pengangkutan. Pergerakan dan Sokongan. Koordinasi dan Gerak Balas. Pembiakan dan Pertumbuhan.

dinamik. Pelajar juga menjalankan kajian ekologi populasi dengan teknik persampelan yang sesuai. Semua hidupan hidup dalam pelbagai ekosistem yang mempunyai perhubungan rapat antara satu sama lain serta dengan persekitaran. Gangguan pada satu spesies akan membawa kesan kepada beberapa spesies yang lain. Gangguan pada persekitaran juga akan memberi kesan kepada pelbagai ekosistem. Pentingnya kesedaran kepada pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem yang baik untuk mengekalkan keseimbangan alam.

D. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang pewarisan dan variasi dalam hidupan. Kunci pewarisan di dalam nukleus sesuatu sel ialah dalam unit gen yang dibawa oleh struktur kromosom. Pemindahan unit gen ini daripada satu generasi kepada generasi yang baru dikawal oleh proses pewarisan. Gen adalah unit yang mengawal ciri tertentu dalam semua hidupan. Gen untuk sesuatu ciri mungkin wujud dalam beberapa bentuk yang berbeza yang menyebabkan variasi pada sesuatu ciri.

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. Ekosistem Dinamik. 2. Ekosistem Terancam.

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. Pewarisan. 2. Variasi. E. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sesuatu ekosistem. Perhubungan yang berlaku di antara komponen biosis dengan komponen abiosis di dalam sesuatu ekosistem yang

29


Objektif Pembelajaran Biologi Tingkatan Empat 1. Mensintesiskan idea tentang kandungan bahan kimia dalam sel. 2. Mensintesiskan konsep enzim. 3. Menghayati kepentingan bahan kimia dalam sel.

Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan bidang pembelajaran ditulis dalam bentuk hasil pembelajaran seperti yang berikut: PENGENALAN KEPADA BIOLOGI

Pembahagian Sel

Pengenalan kepada Biologi

1. Memahami mitosis. 2. Memahami konsep meiosis. 3. Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa proses mitosis dan proses meiosis.

1. Memahami Biologi. 2. Mensintesiskan kaedah saintifik. 3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel

Organisasi Sel MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

1. Memahami sel. 2. Mengagumi keunikan dan ketertiban struktur dan fungsi sel.

1. Memahami organisasi sel. 2. Memahami keperluan pengawalaturan persekitaran dalam untuk sel berfungsi dengan sempurna. 3. Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk membentuk suatu organisma yang kompleks.

Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 1. Menganalisis konsep pergerakan bahan merentas membran plasma. 2. Mensintesiskan konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dan aplikasinya dalam kehidupan. 3. Mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma untuk kemandirian sel. Komposisi Kimia dalam Sel

30


Nutrisi

Respirasi Respirasi 1. Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga. 2. Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam hidupan. 3. Menganalisis konsep pertukaran gas pada permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia. 4. Memahami mekanisme kawal atur dalam proses pernafasan. 5. Memahami proses respirasi pada tumbuhan. 6. Mensyukuri kurniaan organ respirasi.

1. Memahami jenis nutrisi. 2. Memahami karbohidrat. 3. Memahami protein. 4. Memahami lipid. 5. Mensintesiskan konsep vitamin. 6. Menilai keperluan garam mineral oleh manusia. 7. Memahami peranan serabut dan air. 8. Menilai keperluan gizi seimbang. 9. Menilai pengambilan gizi yang tidak seimbang. 10. Mensintesiskan konsep pencernaan makanan. 11. Mensintesiskan konsep penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan.

MENYIASAT HIDUPAN PERSEKITARAN Ekosistem Dinamik

12. Memahami konsep penyahtinjaan. 13. Menilai amalan tabiat makan yang bijaksana. 14. Mensintesiskan konsep makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan. 15. Memahami fotosintesis. 16. Memahami mekanisme fotosintesis. 17. Mensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. 18. Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan. 19. Memahami perkembangan teknologi pemprosesan makanan. 20. Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan. 21. Mengamalkan sikap sayang kepada tumbuhan.

DAN

PERHUBUNGAN

DENGAN

1. Menganalisis komponen biosis dalam persekitaran. 2. Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem. 3. Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi. 4. Mensintesiskan konsep biokepelbagaian. 5. Menganalisis peranan mikroorganisma dalam kehidupan. 6. Mensyukuri kewujudan biokepelbagaian dalam alam.

31


Ekosistem Terancam 1. Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. 2. Mensintesiskan idea tentang fenomena kesan rumah hijau dan fenomena penipisan lapisan ozon ke atas ekosistem. 3. Menilai keperluan pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. 4. Mengamalkan pengurusan ekosistem ke arah mengekalkan keseimbangan alam sekitar.

32


PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Biologi

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1. Memahami Biologi.

Membincangkan pengertian biologi.

Aras 1 x Menerangkan pengertian biologi.

Membincangkan kepentingan biologi daripada aspek bidang ilmu untuk mengkaji hidupan, persekitaran, interaksi antara hidupan dengan persekitaran, fenomena yang berkaitan dengannya seterusnya mengagumi ciptaan Tuhan.

Aras 2 x Menerangkan kepentingan biologi.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bidang dan kerjaya yang berkaitan dengan Biologi. Aras 3 x Menyenaraikan bidang kajian biologi. x Menyenaraikan kerjaya yang berkaitan dengan biologi. x Menerangkan kaedah untuk mengkaji biologi.

33

Membuat peta konsep tentang bidang ilmu Biologi. Membincangkan kepentingan tentang perkara berikut: (a) Penguasaan kemahiran saintifik. (b) Kaedah saintifik. (c) Mengamalkan sikap saintifik.


PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 2. Mensintesiskan kaedah saintifik. Aras 1 x Menyatakan kaedah pemerolehan pengetahuan Biologi.

Aras 2 x Menerangkan langkah dalam kaedah saintifik.

Aras 3 x Ň?Menyediakan laporan eksperimen. x Mengkonsepsikan kaedah saintifik.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti perbincangan tentang kaedah pemerolehan pengetahuan biologi secara saintifik melalui penyiasatan yang sistematik. Menjalankan aktiviti perbincangan tentang langkah dalam kaedah saintifik seperti yang berikut: (a) Mengenal pasti masalah. (b) Membuat hipotesis. (c) Merancang penyiasatan. (d) Mengawal pemboleh ubah. (e) Menjalankan penyiasatan. (f) Mengumpulkan data. (g) Menganalisis data. (h) Mentafsirkan data. (i) Membuat kesimpulan. (j) Membuat pelaporan. Memerhatikan situasi seperti taburan kutu kayu dalam suatu habitat untuk perkara berikut:

34


PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) (b) (c) (d)

Membuat inferens. Mengenal pasti pemboleh ubah. Membuat hipotesis. Menentukan pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. (e) Merancang kaedah penyiasatan termasuk peralatan, bahan dan prosedur kerja. Menjalankan eksperimen berkaitan dengan taburan kutu kayu dalam suatu habitat seperti yang telah dirancangkan untuk perkara berikut: (a) Mengumpulkan data secara sistematik. (b) Mempersembahkan data dalam bentuk grafik seperti dalam bentuk jadual atau graf. (c) Mentafsirkan data. (d) Membuat kesimpulan. (e) Menyediakan laporan dan membentangkan hasil eksperimen.

35


PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. x Ň?Mempraktikkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan Biologi.

36

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti penyiasatan secara saintifik dengan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel

Hasil Pembelajaran 1. Memahami sel. Aras 1 x Melukis gambar rajah sel haiwan. x Melukis gambar rajah sel tumbuhan.

Aras 2 x Mengenal pasti struktur sel haiwan. x Mengenal pasti struktur sel tumbuhan. x Ň?Menerangkan fungsi struktur sel haiwan. x Ň?Menerangkan fungsi struktur sel tumbuhan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyediakan dan mengkaji slaid untuk membandingkan sel epidermis bawang atau sel daun Hydrilla dengan sel pipi. Memerhati, melukis dan melabel gambar rajah sel haiwan dan sel tumbuhan yang dilihat menerusi mikroskop cahaya. Memerhatikan gambar rajah sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat menerusi mikroskop elektron untuk mengenal pasti struktur sel iaitu membran plasma, dinding sel, nukleus, jalinan endoplasma, ribosom, mitokondrion, jasad Golgi, sitoplasma, vakuol dan kloroplas. Membincangkan fungsi umum tentang perkara berikut: (a) Membran plasma, dinding sel dan sitoplasma. (b) Organel sel iaitu nukleus, jalinan endoplasma,

37


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan x Menghubungkaitkan kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel khusus.

ribosom, mitokondrion, jasad Golgi, vakuol dan kloroplas. Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan sel haiwan dengan sel tumbuhan daripada segi struktur. Membincangkan hubungan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel khusus seperti contoh berikut: (a) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi sel sperma. (b) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi sel otot penerbangan serangga dan burung. (c) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi sel meristem. (d) Kepadatan kloroplas dengan fungsi sel palisad.

38


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 2. Mengagumi keunikan dan ketertiban struktur dan fungsi sel. x Memerihalkan keharmonian penyelarasan fungsi organel. x Meramalkan keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel.

Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma

1. Menganalisis konsep pergerakan bahan merentas membran plasma. Aras 1 x Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk hidup. x Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel. x Ň?Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma.

39

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan perhubungan yang harmoni antara fungsi organel suatu sel. Mengadakan aktiviti meramalkan keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel.

Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara berikut: (a) Bahan yang diperlukan oleh sel dan bahan yang perlu disingkirkan dari sel supaya sel dapat berfungsi dengan sempurna. (b) Keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma. Membincangkan struktur ringkas membran plasma yang terdiri daripada lapisan lipid, protein dan liang.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Memerihalkan struktur ringkas membran plasma. x Memerihalkan sifat ketelapan membran plasma. x Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma.

Aras 3 x Menjelaskan melalui contoh proses pengangkutan pasif dalam kehidupan. x Menjelaskan melalui contoh proses pengangkutan aktif dalam kehidupan. x Membandingkan dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji pergerakan bahan merentas membran dengan menggunakan tiub Visking atau selaput telur. Membincangkan sifat membran sebagai membran separa telap.

plasma

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pergerakan zat terlarut merentas membran plasma melalui: (i) Resapan ringkas. (ii) Resapan berbantu. (iii) Pengangkutan aktif. (b) Pergerakan molekul air merentas membran plasma secara resapan ringkas iaitu osmosis. Menjalankan aktiviti simulasi tentang cara pergerakan bahan merentas membran plasma.

40


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pergerakan bahan merentas membran plasma melalui simulasi dan animasi berkomputer. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang proses pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif. Membincangkan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif dalam kehidupan seperti yang berikut: (a) Pertukaran gas di alveolus dan kapilari darah. (b) Penyerapan makanan tercerna dalam vilus. (c) Pengambilan ion pada rambut akar tumbuhan. Menjalankan aktiviti main peranan untuk menggambarkan proses pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif. Membina peta konsep tentang pergerakan bahan merentas membran plasma.

41


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Mensintesiskan konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dan aplikasinya dalam kehidupan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan iaitu: (a) Plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel tumbuhan. (b) Hemolisis dan krenasi dalam sel darah merah.

Aras 1 x Ň?Menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan. x Ň?Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi. Aras 2 x Ň?Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan.

42

Nota: Penggunaan darah manusia tidak digalakkan. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik. (b) Plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi (c) Keadaan flasid dan segah pada tumbuhan. Merancangkan dan menjalankan eksperimen dengan menggunakan pelbagai kepekatan larutan gula atau larutan garam untuk menentukan kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tisu tumbuhan.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Ň?Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tisu tumbuhan. x Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel.

Nota: Penentuan kepekatan larutan luar sel yang isotonik adalah berdasarkan graf.

Aras 3 x Menjelaskan dengan contoh fenomena kelayuan tumbuhan. x Ň?Menjelaskan dengan contoh pengawetan makanan.

Menjalankan aktiviti perbincangan menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel.

Menjalankan perbincangan untuk membuat inferens tentang kepekatan sap sel tisu tumbuhan yang setara dengan kepekatan larutan luar sel yang isotonik.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Kelayuan pada tumbuhan yang disebabkan oleh penggunaan baja berlebihan. (b) Pengawetan makanan dengan menggunakan garam dan gula.

43


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Nota: Perbincangan hendaklah berdasarkan konsep osmosis dan plasmolisis.

3. Mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma untuk kemandirian sel. x Menerangkan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel. x Mengambil langkah untuk memastikan proses pergerakan bahan merentas membran plasma tidak terancam.

44

Menggubah puisi mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma. Mengamal pengambilan air dan nutrien yang sesuai supaya sel dalam badan dapat berfungsi dengan sempurna.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Komposisi Kimia dalam Sel

Hasil Pembelajaran 1. Mensintesiskan idea tentang kandungan bahan kimia dalam sel Aras 1 x Menyatakan unsur dalam sel. x Menyenaraikan sebatian kimia dalam sel. Aras 2 x Menerangkan kepentingan sebatian organik dalam sel. x Menerangkan kepentingan air dalam sel. Aras 3 x Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kandungan air dalam daun pada peringkat pertumbuhan yang berbeza.

45

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Unsur dalam sel iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosforus, kalsium, kalium, magnesium, klorin, natrium dan ferum. (b) Kehadiran dan kepentingan sebatian kimia dalam sel. Nota: Sebatian kimia dalam sel dihadkan kepada karbohidrat, lipid, protein, asid nukleik dan air. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kandungan air dalam daun pada peringkat pertumbuhan yang berbeza.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Membandingkan dan membezakan kandungan air dalam daun pada peringkat pertumbuhan yang berbeza. x Menghubungkaitkan kandungan air dalam daun dengan peringkat pertumbuhan daun. 2. Mensintesiskan konsep enzim. Aras 1 x Memerihalkan keperluan enzim dalam proses hidup. x Menyenaraikan ciri umum enzim. x Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat. x Menyatakan tapak sintesis enzim. x Menyatakan maksud enzim

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keperluan enzim dalam proses hidup. (b) Ciri umum enzim. (c) Penamaan enzim berdasarkan substrat. (d) Tapak sintesis enzim. (e) Enzim intrasel dan enzim luar sel berserta contoh. (f) Pengertian enzim. Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penglibatan ribosom, jalinan endoplasma dan jasad Golgi dalam penghasilan

46


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

intrasel dan enzim luar sel.

enzim luar sel.

Aras 2 x Menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel. x Membuat hipotesis tentang kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. x Mengawal pemboleh ubah dalam kajian kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. x Menerangkan mekanisme tindakan enzim. x Menghuraikan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu, pH, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti dua atau lebih enzim seperti amilase, pepsin dan tripsin.

47

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan enzim dalam perkara berikut: (a) Kehidupan harian seperti melembutkan daging. (b) Industri seperti dalam pemprosesan makanan dan pembuatan detergen.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Mengkonsepsikan pengertian enzim. x Menjelaskan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam industri. 3.

Menghayati kepentingan bahan kimia dalam sel. x Meramalkan kejadian yang mungkin berlaku sekiranya kekurangan salah satu sebatian kimia dalam sel.

48

Menjalankan aktiviti membuat gambaran mental dan bercerita tentang kejadian yang mungkin berlaku sekiranya kekurangan salah satu sebatian kimia dalam sel.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Pembahagian Sel

Hasil Pembelajaran 1. Memahami mitosis. Aras 1 x Membuat inferens tentang keperluan penghasilan sel baru kepada hidupan. x Membuat inferens tentang keperluan sel baru yang seiras dengan sel induk dihasilkan. x Menyatakan pengertian mitosis. Aras 2 x Mengenal pasti fasa dalam kitar sel. x Menerangkan proses mitosis. x Membuat urutan peringkat dalam proses mitosis.

49

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti membuat inferens tentang perkara berikut: (a) Keperluan penghasilan sel baru kepada hidupan. (b) Keperluan sel anak yang seiras dengan sel induk dihasilkan.

Menjalankan perbincangan secara ringkas tentang perkara berikut: (a) Pengertian mitosis. (b) Fasa dalam kitar sel iaitu pertumbuhan pertama, sintesis, pertumbuhan kedua, mitosis dan sitokinesis. (c) Proses mitosis. (d) Urutan peringkat dalam proses mitosis. (e) Perbezaan antara sitokinesis dalam sel tumbuhan dengan sel haiwan.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Membandingkan dan membezakan antara fasa sitokinesis dalam sel tumbuhan dengan sel haiwan.

Mendemonstrasikan perubahan berterusan yang berlaku pada setiap fasa mitosis melalui aktiviti simulasi seperti yang berikut: (a) Membina model yang boleh dimanipulasikan. (b) Main peranan. (c) Permainan.

Aras 3 x Memerihalkan aplikasi pengetahuan mitosis dalam teknik kultur tisu dan pengklonan. x Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan. x Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal. x Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan.

Menyediakan slaid tisu hujung akar bawang untuk mengenal pasti fasa mitosis. Mengkaji proses mitosis yang terkawal dan tidak terkawal serta sitokinesis melalui simulasi dan animasi berkomputer serta video. Menjalankan pengklonan.

projek

kultur

tisu

Menjalankan perbahasan atau berkaitan dengan isu pengklonan.

50

dan

forum


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan gambar atau spesimen hidup seperti tunas tumbuhan, lapisan kulit dan cicak seterusnya membincangkan mitosis sebagai suatu proses yang terkawal demi kemandirian hidupan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penyakit seperti kanser atau tumor akibat mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan. Mengadakan pameran poster tentang kesan mitosis yang tidak terkawal di sudut sains sekolah.

2. Memahami konsep meiosis Aras 1 x Membuat inferens tentang pewarisan ciri oleh anak. x Ň?Membuat inferens tentang keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi

51

Menjalankan aktiviti membuat inferens tentang perkara berikut: (a) Pewarisan ciri oleh anak. (b) Keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi. (c) Keperluan proses untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran ke generasi. x Membuat inferens tentang keperluan proses untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid. x Menyatakan pengertian meiosis. Aras 2 x Mengenal pasti jenis sel yang mengalami meiosis. x Menerangkan proses meiosis. x Membuat urutan peringkat dalam proses meiosis.

Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara proses meiosis I dengan proses meiosis II.

52

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) Keunikan bilangan kromosom dalam setiap spesies.

diploid

Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pengertian meiosis. (b) Jenis sel yang mengalami proses meiosis dalam tumbuhan, haiwan dan manusia. (c) Peringkat dalam proses meiosis I dan meiosis II. Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan perkara berikut: (a) Proses meiosis I dengan meiosis II. (b) Proses meiosis dengan proses mitosis Nota: Huraian terperinci tentang peringkat profasa I tidak diperlukan.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Membandingkan dan membezakan antara proses meiosis dengan proses mitosis. x Membuat inferens tentang keunikan bilangan kromosom diploid dalam organisma.

Mengumpulkan dan mantafsirkan data tentang proses meiosis melalui simulasi dan animasi berkomputer, fotomikrograf, slaid tersedia dan video.

3. Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa proses mitosis dan proses meiosis. x Menerangkan kepentingan ketertiban perlakuan kromosom dalam proses mitosis dan meiosis.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Kepentingan ketertiban perlakuan kromosom dalam proses mitosis dan proses meiosis untuk mengekalkan bilangan kromosom dalam sel dari generasi ke generasi.

53

Mendemonstrasikan perubahan berterusan yang berlaku pada setiap peringkat proses meiosis I dan meiosis II melalui aktiviti simulasi seperti yang berikut: (a) Membina model. (b) Main peranan. (c) Permainan.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Mempraktikkan cara hidup yang sihat untuk mengelakkan gangguan kepada proses mitosis dan proses meiosis.

Organisasi Sel

1. Memahami organisasi sel. Aras 1 x Memerihalkan proses hidup organisma unisel. Aras 2 x Memerihalkan pengkhususan sel dalam organisma multisel. x Memerihalkan organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ

54

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Bahan yang boleh menyebabkan gangguan pada proses mitosis dan proses meiosis seperti sinaran radioaktif dan karsinogen. Menjalankan perbincangan tentang cara hidup yang sihat untuk mengelakkan gangguan kepada proses mitosis dan proses meiosis. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Proses hidup organisma unisel iaitu Amoeba dan Paramecium. (b) Pengkhususan sel dalam organisma multisel. (c) Organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ dan sistem dalam tumbuhan, haiwan dan manusia. (d) Keperluan pengkhususan sel dan organisasi sel dalam organisma multisel.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran dan sistem dalam organisma multisel. Aras 3 x Menerangkan keperluan pengkhususan sel dan organisasi sel dalam organisma multisel. 2. Memahami keperluan pengawalaturan persekitaran dalam untuk sel berfungsi dengan sempurna. Aras 1 x Menyatakan pengertian persekitaran dalam.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji proses hidup organisma unisel melalui simulasi dan animasi berkomputer. Menjalankan aktiviti membina model tisu, organ dan sistem yang terdapat dalam tumbuhan, haiwan dan manusia.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pengertian persekitaran dalam. (b) Faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam iaitu suhu, pH, tekanan osmosis dan aras gula. (c) Keperluan pengawalaturan persekitaran dalam. (d) Penglibatan sistem dalam badan untuk pengawalaturan persekitaran dalam. Nota: Perkataan homeostasis diperkenalkan.

55


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2 x Menerangkan keperluan pengawalaturan persekitaran dalam. Aras 3 x Memerihalkan penglibatan sistem dalam badan untuk pengawalaturan persekitaran dalam. 3. Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk membentuk suatu organisma yang kompleks. x Menerangkan potensi satu sel tumbuhan untuk membentuk pokok yang sempurna.

56

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penghasilan pokok baru daripada satu sel. Contoh: lobak merah, pokok pisang dan pokok orkid. Mengadakan lawatan ke institusi dan agensi penyelidikan pertanian untuk mengumpulkan maklumat tentang penghasilan pokok baru melalui teknik kultur tisu.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Nutrisi

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1. Memahami jenis nutrisi.

Memerhatikan nutrisi yang organisma.

Aras 1 x Menyatakan jenis nutrisi.

Menjalankan perbincangan tentang nutrisi autotrof dan heterotrof dengan merujuk kepada kemosintesis, fotosintesis, nutrisi holozoik, saprofitisme dan parasitisme.

Aras 2 x Menerangkan nutrisi autotrof. x Menerangkan nutrisi heterotrof. Aras 3 x Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi.

2. Memahami karbohidrat. Aras 1 x Menyatakan monomer karbohidrat.

57

dan mengenal pasti jenis diamalkan oleh pelbagai

Membina carta jenis nutrisi.

untuk

mengorganisasikan

Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan pelbagai organisma mengikut jenis nutrisi. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Monomer karbohidrat iaitu monosakarida seperti glukosa, fruktosa dan galaktosa. (b) Unsur dalam karbohidrat.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Menyatakan unsur dalam karbohidrat. Aras 2 x Menyatakan jenis karbohidrat Aras 3 x Menerangkan pembentukan disakarida dan polisakarida.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (c) Jenis karbohidrat iaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida dengan contoh. (d) Pembentukan disakarida seperti maltosa, sukrosa dan laktosa daripada monosakarida. (e) Pembentukan polisakarida seperti kanji, glikogen dan selulosa daripada monosakarida. Nota: Struktur molekul diperlukan.

3. Memahami protein. Aras 1 x Menyatakan monomer dalam protein. x Menyatakan unsur dalam protein. Aras 2 x Menerangkan pembentukan dipeptida dan polipeptida.

58

yang

terperinci

tidak

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Monomer protein iaitu asid amino. (b) Unsur dalam protein seperti sulfur, nitrogen dan fosforus selain daripada karbon, hidrogen dan oksigen. (c) Dipeptida dan polipeptida. (d) Pembentukan dipeptida dan polipeptida daripada asid amino. (e) Asid amino perlu dan asid amino tidak perlu.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Menerangkan pengertian asid amino perlu dan asid amino tak perlu. x Menyatakan pelbagai struktur protein.

Membina model pelbagai struktur protein secara ringkas iaitu struktur primer, sekunder, tertier dan kuarterner. Nota: Struktur molekul diperlukan.

4. Memahami lipid. Aras 1 x Menyatakan jenis lipid yang utama. x Menyatakan unsur dalam lipid. Aras 2 x Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak. x Mengenal pasti struktur monogliserida, digliserida dan trigliserida.

59

yang

terperinci

tidak

Menyenaraikan dan memberi contoh lipid seperti berikut: (a) Lemak. (b) Minyak. (c) Lilin. (d) Fosfolipid. (e) Steroid seperti kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Unsur dalam lipid. (b) Komponen dalam lemak dan minyak.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina model monogliserida, digliserida dan trigliserida secara ringkas. Menjalankan perbincangan membandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu.

x Mensintesiskan konsep vitamin. Nota: Struktur molekul diperlukan. Aras 1 x Menerangkan keperluan vitamin di dalam gizi untuk pemeliharaan kehidupan manusia. x Menerangkan peranan vitamin dalam metabolisme sel.

60

yang

terperinci

tidak

Membincangkan bahawa vitamin diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk pemeliharaan kehidupan manusia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Peranan vitamin dalam metabolisme sel contohnya sebagai koenzim dalam respirasi sel. (b) Sumber vitamin dalam makanan.


MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Menyenaraikan sumber vitamin dalam makanan. x Menyatakan sifat vitamin. Aras 3 x Mengelaskan vitamin. x Membina pengertian vitamin.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan berdasarkan atau air.

aktiviti mengelaskan vitamin keterlarutannya dalam lemak

Membincangkan sifat vitamin sebagai bahan organik yang tidak berfungsi sebagai substrat. Membina peta konsep pengertian vitamin.

6. Menilai keperluan garam mineral oleh manusia.

Membincangkan bahawa garam mineral diperlukan dalam kuantiti yang tertentu untuk pemeliharaan kehidupan manusia.

Aras 1 x Menerangkan keperluan garam mineral di dalam gizi untuk pemeliharaan kehidupan. x Menyenaraikan garam mineral yang diperlukan dan fungsinya.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Garam mineral iaitu kalsium, magnesium, ferum, natrium, kalium, iodin, sulfur dan fosforus serta fungsi. (b) Sumber garam mineral dalam makanan.

61


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2 x Menyenaraikan sumber garam mineral dalam makanan. x

Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan garam mineral kepada makromineral dan mikromineral mengikut kuantiti yang diperlukan.

Aras 3 x Mengelaskan garam mineral mengikut kuantiti yang diperlukan. Mewajarkan keperluan garam mineral yang berbeza dalam keadaan tertentu.

Menjalankan perbincangan mewajarkan keadaan seperti berikut: (a) Bayi perlu lebih banyak kalsium dan fosforus daripada orang dewasa. (b) Remaja perempuan memerlukan lebih banyak zat besi berbanding remaja lelaki. (c) Wanita memerlukan lebih kalsium berbanding lelaki.

7. Memahami peranan serabut dan air.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Sumber serabut dalam makanan. (b) Sumber air dalam makanan. (c) Fungsi serabut dalam nutrisi.

Aras 1 x Mengenal pasti sumber serabut dalam makanan. x Mengenal pasti sumber air dalam makanan.

62


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Menerangkan fungsi serabut dalam nutrisi. Aras 3 x Menerangkan peranan air dalam badan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan peranan air daripada aspek yang berikut: (a) Air sebagai medium untuk semua tindak balas kimia dalam sel. (b) Air sebagai medium pengangkutan. (c) Perkumuhan. (d) Pengawalaturan suhu badan.

x Menilai keperluan gizi seimbang. Aras 1 x Menerangkan keperluan gizi seimbang. Aras 2 x Menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian oleh badan manusia.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keperluan gizi seimbang. (b) Faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian seperti umur, jantina, berat badan dan jenis pekerjaan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kandungan tenaga dalam sampel makanan. Nota: Unit Joule hendaklah digunakan.

63


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Membuat hipotesis tentang kandungan tenaga dalam sampel makanan yang berbeza. x Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan. Aras 3 x Membuat hipotesis tentang kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza. x Menentukan kandungan nutrien dalam beberapa sampel makanan. x Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu.

64

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen ke atas sampel makanan untuk mengkaji kandungan nutrien termasuk kanji, gula penurunan, gula bukan penurun, protein, lipid dan vitamin C. Menjalankan perbincangan mewajarkan pemilihan jenis makanan yang sesuai berpandukan jadual komposisi nutrien makanan untuk kumpulan sasaran berikut: (a) Ibu mengandung. (b) Kanak-kanak sedang membesar. (c) Remaja. (d) Atlet. (e) Orang yang mengidap penyakit tertentu. (f) Orang tua. (g) Vegetarian.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Menilai pengambilan gizi yang tidak seimbang. Aras 1 x Menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan gizi yang tidak seimbang.

Aras 2 x Menghubungkaitkan tabiat pengambilan gizi yang tidak seimbang dengan kesihatan. x Memerihalkan cara mengurangkan risiko mengidap penyakit tertentu daripada aspek pengambilan gizi yang tidak seimbang.

65

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Kesan kekurangan protein, vitamin, garam mineral, serabut dan air ke atas kesihatan. (b) Kesan pengambilan karbohidrat, lipid, vitamin dan garam mineral yang berlebihan ke atas kesihatan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk menghubungkaitkan tabiat pengambilan gizi yang tidak seimbang dengan tekanan darah tinggi, diabetis melitus dan osteoporosis. Membincangkan cara mengurangkan risiko mengidap tekanan darah tinggi, diabetis melitus dan osteoporosis daripada aspek pengambilan gizi yang tidak seimbang.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Mengkritik tentang tabiat pengambilan gizi yang tidak seimbang.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jenis makanan yang dihidangkan di tempat seperti kantin atau kedai berdekatan dan membuat laporan tentang kesesuaian makanan yang dihidangkan daripada segi gizi yang seimbang, seterusnya mencadangkan menu alternatif dalam laporan jika perlu. Menghadiri ceramah oleh pakar pemakanan tentang kesan gizi ke atas kesihatan.

10. Mensintesiskan konsep pencernaan makanan. Aras 1 x Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. x Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna.

66

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Bahan iaitu glukosa dan asid amino sentiasa diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. (b) Bahan kompleks iaitu karbohidrat, protein dan lipid yang perlu dicerna. (c) Keperluan proses pencernaan.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Membandingkan dan membezakan proses pencernaan dalam manusia, ruminan dan rodensia. x Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein. x Berkomunikasi tentang masalah berkaitan dengan pencernaan makanan.

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia. Membincangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan dan rodensia. Menjalankan aktiviti seperti bercerita untuk membandingkan proses pencernaan dalam manusia, ruminan dan rodensia daripada aspek pencernaan selulosa. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindakan enzim terhadap sampel makanan kanji dan protein. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan masalah yang berkaitan dengan pencernaan makanan seperti yang berikut: (a) Pencernaan makanan yang tidak sempurna.

67


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b)

Batu hempedu yang menghalang pengaliran hempedu. (c) Kekurangan penghasilan enzim pencernaan tertentu.

11. Mensintesiskan konsep penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan. Aras 1 x Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan. x Menerangkan ciri penyesuaian bahagian sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan. x Melukis struktur vilus.

68

Membina model struktur usus dan vilus. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Ciri penyesuaian usus kecil. (b) Proses penyerapan asid amino, glukosa, asid lemak, gliserol, vitamin dan garam mineral di vilus. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji pergerakan makanan merentas tiub Visking. Menjalankan perbincangan untuk menghubungkaitkan pergerakan makanan merentas tiub Visking dengan idea penyerapan makanan pada usus kecil.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Menghuraikan proses penyerapan makanan di vilus. x Menganalogi proses penyerapan makanan pada usus kecil.

Aras 3 x Memerihalkan pengangkutan makanan melalui sistem peredaran darah ke sel badan untuk proses asimilasi. x Menerangkan peranan utama hati. Memerihalkan proses asimilasi oleh sel badan.

69

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang pengangkutan asid amino, glukosa, asid lemak, gliserol, vitamin dan garam mineral oleh sistem peredaran darah daripada perkara berikut: (a) Usus kecil ke hati melalui vena portal hepar. (b) Hati ke sel badan. Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan pengangkutan makanan daripada usus kecil ke sel badan. Menjalankan perbincangan tentang peranan hati dalam perkara berikut: (a) Penyimpanan makanan. (b) Pemprosesan hasil pencernaan iaitu glukosa dan asid amino berlebihan. (c) Detoksifikasi.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan perbincangan tentang asimilasi oleh sel badan. Mengkaji proses penyerapan melalui animasi berkomputer.

12. Memahami konsep penyahtinjaan. Aras 1 x Menerangkan keperluan penyingkiran bahan makanan tidak tercerna daripada badan. x Menyatakan bahan yang perlu diserap pada usus besar. x Menyatakan bahan yang perlu dinyahtinjakan pada usus besar. x Menerangkan keperluan penyerapan air pada usus besar.

70

proses

makanan

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keperluan penyingkiran bahan makanan tidak tercerna daripada badan. (b) Bahan yang perlu diserap pada usus besar. (c) Bahan yang perlu dinyahtinjakan pada usus besar. (d) Keperluan penyerapan air pada usus besar. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Proses penyahtinjaan. (b) Peranan kolon iaitu penyingkiran makanan tidak tercerna, penyerapan air dan habitat mikroorganisma.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Menerangkan proses penyahtinjaan. x Menerangkan peranan kolon. x Menerangkan peranan mikroorganisma kolon. x Menerangkan peranan rektum. Aras 3 x Menerangkan kesan pengambilan makanan berserabut ke atas kolon. x Memerihalkan masalah berkaitan penyahtinjaan.

13. Menilai amalan tabiat makan yang bijaksana. Aras 1 x Menghubungkaitkan masalah

71

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (c) Mikroorganisma kolon. (d) Peranan rektum. (e) Kesan pengambilan makanan berserabut ke atas kolon. (f) Masalah yang berkaitan dengan penyahtinjaan seperti sembelit. (g) Kesan antibiotik ke atas mikroorganisma kolon. Mengkaji proses penyahtinjaan melalui simulasi dan animasi berkomputer.

Menjalankan perbincangan tentang perhubungan tabiat makan dengan masalah kesihatan seperti yang berikut: (a) Gastrik.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran kesihatan dengan tabiat makan. Aras 2 x Menerangkan tabiat makan yang baik. Aras 3 x Mewajarkan amalan sikap kritis dalam pemilihan makanan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Kegendutan. (c) Anoreksia nervosa. (d) Bulemia. Mengumpulkan maklumat daripada rakan sedarjah tentang tabiat makan mereka seterusnya membincangkan tabiat makan yang baik. Nota: Tabiat makan merangkumi masa makan dan jenis makanan. Menjalankan aktiviti di mana pelajar menyediakan menu gizi harian mereka seterusnya mewajarkan menu gizi masingmasing dengan mempertimbangkan aspek kesihatan, ekonomi dan keperluan.

72


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti mengesan kecondongan tentang kandungan nutrien dalam makanan melalui sumber seperti label atau iklan makanan.

14. Mensintesiskan konsep makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan. Aras 1 x Menyenaraikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. x Mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan kuantiti yang diperlukan. Aras 2 x Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien kepada tumbuhan.

Mengumpulkan dan mentafsirkan tentang unsur yang diperlukan tumbuhan.

data oleh

Menjalankan aktiviti mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan kuantiti yang diperlukan kepada yang berikut: (a) Makronutrien iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. (b) Mikronutrien iaitu boron, molibdenum, zink, mangan, kuprum dan ferum. Merancangkan dan menjalankan eksperimen ke atas tumbuhan untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien iaitu nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur.

73


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien. x Menerangkan fungsi setiap makronutrien ke atas tumbuhan. x Menyatakan fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien ke atas tumbuhan. 15. Memahami fotosintesis.

Aras 1 x Memerihalkan perkembangan ke arah penemuan fotosintesis. x Menyatakan bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. x Menyatakan bahan yang dihasilkan daripada fotosintesis.

74

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menjalankan perbincangan menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang fungsi setiap makronutrien kepada tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien secara umum. Membincangkan sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Menjalankan eksperimen untuk perkara berikut: (a) Mengkaji keperluan karbon dioksida, cahaya dan klorofil dalam proses fotosintesis. (b) Menguji kehadiran kanji sebagai hasil fotosintesis.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2 x Melukis keratan rentas daun. x Menerangkan fungsi setiap bahagian daun. x Menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.

Mengkaji model keratan rentas daun.

Aras 3 x Menerangkan penyesuaian tumbuhan daripada habitat berlainan dalam menjalankan proses fotosintesis.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penyesuaian tumbuhan seperti bunga raya, telipok, Hydrilla dan kaktus dalam menjalankan proses fotosintesis daripada aspek yang berikut: (a) Taburan stoma. (b) Taburan kloroplas.

16. Memahami mekanisme fotosintesis. Aras 1. x Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis.

75

Melukis dan melabel bahagian dalam daun. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Fungsi setiap bahagian daun. (b) Penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.

Menjalankan perbincangan tentang tindak balas cahaya fotosintesis dan tindak balas gelap fotosintesis daripada aspek yang berikut: (a) Bahan yang diperlukan.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis.

(b) Tapak tindak balas. (c) Hasil tindak balas.

Aras 2 x Membandingkan dan membezakan antara tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis.

Nota: Lintasan terperinci tindak balas cahaya dan tindak balas gelap tidak diperlukan. Melukis rajah skema tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis secara ringkas.

Aras 3 x Menghubungkaitkan tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. x Menulis persamaan mewakili proses fotosintesis.

76

Menjalankan perbincangan yang berikut: (a) Membandingkan dan membezakan antara tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. (b) Menghubungkaitkan tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. Menulis persamaan mewakili keseluruhan proses fotosintesis.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 17. Mensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Aras 1 x Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.

Aras 2 x Membuat hipotesis tentang kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. x Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. x Mengawal pemboleh ubah dalam penyiasatan kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. x Mengenal pasti faktor pengehad

77

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu kepekatan karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. Menggambarkisahkan perbezaan kadar fotosintesis tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu. Merancangkan strategi berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis untuk memperolehi produk pertanian sepanjang tahun dalam negara empat musim.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran dalam penyiasatan kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Aras 3 x Menghuraikan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. x Menerangkan perbezaan kadar fotosintesis tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu. x Menyelesaikan masalah peningkatan produk pertanian berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.

78

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 18. Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan. Aras 1 x Menerangkan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan.

Aras 2 x Menerangkan usaha mempelbagaikan sumber makanan. Aras 3 x Menerangkan cara meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan data tentang jumlah makanan yang diperlukan oleh penduduk negara sekarang dan masa depan seterusnya membandingkannya dengan pengeluaran makanan negara sekarang untuk menentukan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan negara.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha mempelbagaikan sumber makanan oleh pelbagai agensi. Menjalankan lawatan ke tempat seperti Institusi Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia, Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Menonton tayangan video tentang usaha mempelbagaikan sumber makanan.

79


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kaedah peningkatan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan seperti yang berikut: (a) Kaedah penanaman tabur terus untuk padi. (b) Kaedah hidroponik dan aerofonik. (c) Pembiakbakaan. (d) Kultur tisu. (e) Kejuruteraan genetik. (f) Pengurusan tanah. (g) Kawalan biologi. Menjalankan projek penanaman sayur menggunakan kaedah seperti hidroponik.

19. Memahami perkembangan teknologi pemprosesan makanan. Aras 1 x Menerangkan keperluan pemprosesan makanan.

80

Menjalankan perbincangan tentang keperluan pemprosesan makanan untuk perkara berikut: (a) Mengatasi faktor yang merosakkan makanan seperti tindakan mikroorganisma dan pengoksidaan makanan.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan. Aras 3 x Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan. x Menerangkan kesan pengambilan makanan yang diproses.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Memanjangkan tempoh tahan makanan. (c) Mengelakkan pembaziran makanan. (d) Mempelbagaikan penggunaan makanan seperti susu dan produk susu. (e) Membantu dalam membekalkan makanan yang mencukupi. Menyediakan folio tentang perkembangan dalam teknologi pemprosesan makanan dari dahulu hingga sekarang menggunakan kaedah seperti berikut: (a) Memasak. (b) Proses penapaian. (c) Pengeringan. (d) Pempasteuran. (e) Pengetinan. (f) Penyejukan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kepelbagaian penggunaan makanan yang diproses

81


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran seperti susu dan produk susu serta kaedah pemprosesan yang digunakan. Menjalankan perbincangan menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan. Menjalankan aktiviti perbahasan tentang kesan pengambilan makanan yang diproses keatas kesihatan.

20. Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan. x Meramalkan kesan ketaksempurnaan sistem pencernaan ke atas kesihatan. x Mempraktikkan penjagaan sistem pencernaan untuk kesejahteraan hidup.

82

Menjalankan aktiviti meramalkan kesan ketaksempurnaan sistem pencernaan. Menjalankan perbincangan tentang amalan penjagaan sistem pencernaan seperti mengamalkan tabiat makan yang baik.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

21. Mengamalkan sikap sayang kepada tumbuhan. x Memelihara dan memulihara tumbuhan.

Mengarangkan puisi atau lirik lagu untuk menggambarkan apresiasi terhadap peranan fotosintesis bagi menjamin kemandirian hidupan. Menjalankan projek penanaman tumbuhan di taman sumber sains.

83


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Respirasi

Hasil Pembelajaran 1. Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan proses hidup.

keperluan

tenaga

dalam

Aras 1 x Memerihalkan keperluan tenaga dalam proses hidup. x Mengenal pasti substrat utama yang membekalkan tenaga.

Membincangkan substrat utama respirasi iaitu glukosa dihasilkan daripada perkara seperti berikut: (a) Pencernaan karbohidrat dalam haiwan dan manusia. (b) Proses fotosinteis dalam tumbuhan.

Aras 2 x Menerangkan secara ringkas penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob. x Menyatakan keadaan yang menyebabkan proses respirasi anaerob berlaku dalam sel. x Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot manusia.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut: (a) Kandungan oksigen, karbon dioksida, air dan haba dalam udara sedut dan udara hembus. (b) Respirasi anaerob dalam yis.

84

Membincangkan penghasilan tenaga dalam proses respirasi aerob.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis. x Menulis persamaan kimia untuk respirasi aerob dan anaerob.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keadaan yang menyebabkan proses respirasi anaerob berlaku dalam sel. (b) Proses respirasi anaerob dalam otot manusia.

Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob.

Menjalankan perbincangan untuk membandingkan dan membezakan respirasi aerob dengan respirasi anaerob.

2.

Menyiasat dan membincangkan struktur respirasi dalam manusia dan organisma lain termasuk protozoa, serangga, ikan dan amfibia.

Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam hidupan.

Aras 1 Menyatakan struktur respirasi x dalam hidupan. x Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi.

85

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan jumlah luas permukaan pada sekeping kad yang rata dengan sekeping kad yang dilitupi oleh silinder kecil, seterusnya menghubungkaitkan pertambahan jumlah luas permukaan dengan pengubahsuaian struktur permukaan.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Mencirikan permukaan respirasi dalam hidupan. Aras 2 x Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam hidupan. Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara sistem respirasi manusia dengan sistem respirasi organisma lain.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan pertambahan jumlah luas permukaan pada struktur respirasi pelbagai organisma untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Membincangkan ciri umum permukaan respirasi dalam manusia dan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Membina model yang boleh dimanipulasikan untuk menunjukkan mekanisme pernafasan dalam manusia. Membincangkan mekanisme pernafasan dalam yang berikut: (a) Manusia. (b) Organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Membuat perbandingan sistem respirasi manusia dengan sistem respirasi organisma lain.

86


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 3. Menganalisis konsep pertukaran gas pada permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia. Aras 1 x Mencerakinkan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu. x Menyatakan peranan darah dalam pengangkutan gas respirasi. Aras 2 x Menerangkan pengangkutan gas respirasi. x Menerangkan proses pertukaran gas respirasi antara darah dan sel badan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu daripada aspek yang berikut: (a) Perbezaan tekanan separa gas respirasi dalam udara alveolus dan dalam kapilari darah di peparu iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah tinggi dalam udara alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah rendah dalam udara alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah. (b) Perbezaan tekanan separa oksigen dan karbon dioksida dalam darah ke alveolus dengan darah yang meninggalkan alveolus iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah rendah dalam darah ke alveolus berbanding dengan

87


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara pertukaran udara di peparu semasa pernafasan dengan pertukaran gas dipermukaan respirasi.

tekanan separa oksigen dalam darah yang meninggalkan alveolus. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam darah yang meninggalkan alveolus. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Peranan darah dalam pengangkutan gas respirasi. (b) Pengangkutan gas respirasi dalam manusia. (c) Pertukaran gas respirasi antara darah dan sel badan. Melukis rajah skema untuk menunjukkan pertukaran dan pengangkutan gas respirasi dalam manusia. Membincangkan perbandingan antara pertukaran udara di peparu semasa pernafasan dengan

88


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran pertukaran gas dipermukaan daripada aspek yang berikut: (a) Tekanan. (b) Gas yang terlibat.

respirasi

Menjalankan aktiviti membuat gambaran mental dan bercerita tentang perkara berikut: (a) Pergerakan oksigen daripada alveolus ke sel badan. (b) Pergerakan karbon dioksida daripada sel badan ke alveolus. Mengkaji pangangkutan menggunakan berkomputer. 4. Memahami mekanisme kawal atur dalam proses pernafasan.

89

proses pertukaran dan gas respirasi dengan simulasi dan animasi

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti cergas ke atas kadar pernafasan dan kadar denyutan jantung.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 1 x Memerihalkan perubahan kadar pernafasan semasa rehat dan sebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas. x Menghubungkaitkan kadar pernafasan dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. Aras 2 x Menerangkan mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. Aras 3 x Menerangkan gerak balas manusia daripada aspek respirasi dan kadar pernafasan terhadap keadaan yang berbeza.

90

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Menghubungkaitkan kadar pernafasan dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. (b) Mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. Membincangkan gerak balas manusia daripada aspek respirasi, kadar pernafasan dan kadar denyutan jantung terhadap keadaan yang berbeza seperti yang berikut: (a) Aktiviti cergas seperti berenang, berlari, senaman aerobik, mendaki bukit dan bermain badminton. (b) Beristirahat. (c) Ketakutan.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Menghubungkaitkan kadar pernafasan dengan kadar denyutan jantung. 5. Memahami proses respirasi pada tumbuhan. Aras 1 x Memerihalkan keperluan tenaga dalam tumbuhan. x Menerangkan pemerolehan oksigen untuk proses respirasi. Aras 2 x Menerangkan proses respirasi aerob dalam tumbuhan. x Menerangkan respirasi anaerob pada tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu.

91

Membincangkan tumbuhan memerlukan tenaga yang kurang berbanding dengan haiwan untuk proses hidup. Membincangkan pemerolehan oksigen oleh tumbuhan untuk proses respirasi. Melukis rajah untuk menunjukkan pemerolehan oksigen oleh tumbuhan. Nota: Rajah keratan rentas daun diperlukan. Menjalankan perbincangan tentang respirasi anaerob yang dijalankan oleh tumbuhan padi di sawah dan tumbuhan lain dalam keadaan tertentu seperti banjir.


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Membandingkan dan membezakan antara proses fotosintesis dengan proses respirasi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menjalankan perbincangan membandingkan proses respirasi proses fotosintesis pada tumbuhan.

untuk dengan

x x

Memerihalkan titik pampasan. Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis seterusnya melukis graf untuk menentukan titik pampasan.

x

Meramalkan keadaan sekiranya kadar fotosinteisis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan.

Menggambarkisahkan keadaan sekiranya kadar fotosinteisis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan.

92


MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 6. Mensyukuri kurniaan organ respirasi. x Menjaga kecekapan fungsi organ respirasi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara yang perlu diamalkan dan perlu dijauhi untuk menjamin kecekapan fungsi organ respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan asap rokok ke atas kapas putih dan menganalogikan keadaan kapas dengan peparu.

93


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Ekosistem Dinamik

Hasil Pembelajaran 1. Menganalisis komponen biosis dalam persekitaran. Aras 1 x Mengenal pasti komponen abiosis dalam persekitaran. x Mengenal pasti komponen biosis dalam persekitaran. Aras 2 x Mengelaskan komponen biosis kepada aras trof. Aras 3 x Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis daripada segi pemakanan. x Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis daripada segi persaingan.

94

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk perkara berikut: (a) Mengenal pasti komponen biosis iaitu semua hidupan. (b) Mengenal pasti komponen abiosis termasuk pH, suhu, keamatan cahaya, kelembapan, topografi dan iklim mikro dalam persekitaran. (c) Menyiasat hubungan pemakanan antara komponen biosis untuk membina rantai makanan dan jaringan makanan seterusnya mengelaskan komponen biosis kepada aras trof. (d) Menyiasat interaksi antara komponen biosis daripada segi pemakanan iaitu: (i) Simbiosis pada tumbuhan dan haiwan yang meliputi perkara berikut: 路 Komensalisme. 路 Parasitisme. 路 Mutualisme atau kesalingan. (ii) Saprofitisme. (iii) Mangsa dan pemangsa.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (e) Menyiasat interaksi antara komponen biosis daripada segi persaingan iaitu: (i) Persaingan intraspesis. (ii) Persaingan interspesis. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan intraspesis dan persaingan interspesis pada tumbuhan, contoh jagung dan kekacang. Mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk mengkaji persaingan intraspesis dan persaingan interspesis yang melibatkan paramesium, contoh Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum.

2. Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem. Aras 1 x Menyatakan pengertian ekosistem.

95

Menjalankan kajian lapangan ke atas suatu ekosistem seperti paya bakau dan kolam untuk perkara berikut: (a) Mengenal pasti nic, habitat, komuniti dan populasi.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Mengenal pasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem. Aras 2 x Menerangkan proses pengkolonian. x Menerangkan proses sesaran. x Mengenal pasti spesies perintis dalam suatu ekosistem. x Mengenal pasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem. x Mengenal pasti spesies dominan dalam suatu ekosistem. x Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies perintis terhadap habitat. x Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies penyesar terhadap habitat.

96

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Menyiasat proses pengkolonian. (c) Menyiasat proses sesaran. (d) Mengenal pasti spesies perintis, spesies penyesar, spesies dominan dan komuniti klimaks. (e) Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies perintis dan spesies penyesar terhadap habitat dalam proses pengkolonian dan proses sesaran. Mengkaji proses pengkolonian dan sesaran melalui sumber seperti video, perisian komputer dan bahan cetak. Menjalankan perbincangan menghubungkaitkan komponen abiosis dengan komponen biosis semasa proses pengkolonian dan proses sesaran dalam suatu ekosistem dan sebaliknya.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies perintis. x Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks. Menghubungkaitkan komponen abiosis dengan komponen biosis dalam suatu ekosistem semasa proses pengkolonian dan proses sesaran.

97

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 3. Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi. Aras 1 x Mengenal pasti teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu organisma. x Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu habitat. Aras 2 x Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat berdasarkan kepadatan, frekuensi dan litupan spesies. x Menghubungkaitkan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada setiap komponen abiosis.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu organisma. Menjalankan kajian lapangan untuk perkara berikut: (a) Menganggarkan saiz populasi haiwan seperti siput babi dan kutu kayu. (b) Menyiasat taburan tumbuhan dengan menggunakan teknik persampelan kuadrat. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perhubungan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada pH, suhu, keamatan cahaya dan kelembapan. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pH dan keamatan cahaya ke atas kadar pertumbuhan populasi organisma, contoh Lemna.

98


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Membuat hipotesis tentang kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. x Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. x Mengawal pemboleh ubah dalam penyiasatan kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. x Membuat kesimpulan tentang perhubungan kadar pertumbuhan populasi suatu organisma dengan perubahan setiap komponen abiosis.

99

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 4. Mensintesiskan konsep biokepelbagaian. Aras 1 x Menerangkan pengertian biokepelbagaian. x Menerangkan keperluan sistem pengelasan organisma. x Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma. x Mengenal pasti ciri utama organisma dalam setiap alam. x Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam. Aras 2 x Membina kekunci dikotomi dengan menggunakan ciri fizikal organisma.

100

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pengertian biokepelbagaian. (b) Keperluan sistem pengelasan organisma. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a)Lima alam dalam pengelasan organisma iaitu Prokaryotae, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. (b) Ciri utama organisma dalam setiap alam. (c) Contoh organisma bagi setiap alam. Menjalankan aktiviti untuk membina kekunci dikotomi untuk pengenalan beberapa spesimen. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Hierarki pengelasan organisma daripada alam hingga ke spesies.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Menyatakan hierarki pengelasan organisma. x Menerangkan kaedah penamaan organisma dengan menggunakan sistem binomial Linnaeus. Aras 3 x Menerangkan tentang kepentingan biokepelbagaian.

5.

Menganalisis peranan mikoorganisma dalam kehidupan.

Aras 1 x Mengelaskan pelbagai jenis mikroorganisma berdasarkan ciri sepunya. x Menyatakan komponen abiosis yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma.

101

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Cara penamaan beberapa contoh haiwan vertebrata dan tumbuhan berbunga tempatan mengikut sistem binomial Linnaeus. (c) Kepentingan biokepelbagaian secara umum. Memerhatikan pelbagai jenis mikroorganisma melalui sumber seperti carta, gambar slaid dan foto mikrograf. Menjalankan aktiviti mengelaskan perkara berikut: (a) Pelbagai jenis mikroorganisma berdasarkan ciri sepunya kepada kumpulan iaitu protozoa, kulat, alga, bakteria dan virus. (b) Protozoa, kulat, alga, bakteria dan virus kepada alam dalam pengelasan organisma.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Menerangkan kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas aktiviti mikroorganisma. Aras 2 x Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam ekosistem. x Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan. x Menerangkan pengertian patogen. x Mengenal pasti patogen, vektor, dan gejala untuk penyakit tertentu. x Menerangkan cara jangkitan penyakit. x Memerihalkan kaedah pengawalan patogen.

102

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Nota: Perbincangan tentang virus tidak boleh dimasukkan ke dalam mana-mana alam pengelasan organisma hendaklah di adakan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu, pH, cahaya dan nutrien ke atas aktiviti mikroorganisma seperti Bacillus subtilis atau yis secara kualitatif . Menjalankan perbincangan tentang peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam perkara berikut: (a) Pereputan. (b) Kitar nitrogen. (c) Salur alimentari anai-anai. (d) Sistem pencernaan manusia.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 3 x Menjelaskan melalui contoh penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan seperti yang berikut: (a) Menyebabkan penyakit. (b) Merosakkan makanan dan bahan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Patogen, vektor, gejala dan cara jangkitan untuk penyakit seperti malaria, kolera, influenza, kurap dan keracunan makanan. (b) Kaedah pengawalan patogen seperti penggunaan antibiotik, vaksin, antiseptik dan disinfektan. Nota: Nama saintifik patogen dan kitar hidup vektor tidak diperlukan.

103


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbahasan tentang peranan mikroorganisma dalam ekosistem. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi seperti yang berikut: (a) Penghasilan antibiotik dan vaksin. (b) Pembersihan tumpahan minyak. (c) Pengolahan sisa. (d) Pemprosesan makanan. (e) Penghasilan bioplastik. (f) Penghasilan tenaga daripada biojisim.

6.

Mensyukuri kewujudan biokepelbagaian dalam alam. x Mewajarkan kepentingan memelihara dan memulihara biokepelbagaian.

Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan memelihara dan memulihara biokepelbagaian. Menjalankan aktiviti memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita.

104


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita. Ekosistem Terancam

1. Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. Aras 1 x Menerangkan impak aktiviti manusia ke atas ekosistem dari dahulu hingga sekarang. x Mengenal pasti aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. x Menghuraikan secara kritis kesan pembangunan kurang terancang dan salah pengurusan ke atas ekosistem.

105

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Impak aktiviti manusia ke atas ekosistem dari dahulu hingga sekarang. (b) Aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. (c) Kesan pembangunan kurang terancang dan salah pengurusan ke atas ekosistem termasuk yang berikut: (i) Hakisan tanah. (ii) Banjir kilat. (iii) Tanah runtuh. (iv) Eutrofikasi. (v) Pencemaran air, udara, terma dan bunyi. (vi) Pemanasan global. (vii) Penipisan lapisan ozon. (viii) Perubahan iklim.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2 x Menjelaskan jenis pencemaran dan punca pencemaran. x Menerangkan kesan pencemaran terhadap hidupan dan persekitaran. x Membandingkan dan membezakan bahan pencemar pepejal dalam udara dari persekitaran yang berlainan. x Membuat inferens tentang punca pencemaran udara. x Membuat hipotesis tentang tahap pencemaran udara di beberapa bandar utama. x Mentafsirkan data tahap pencemaran udara di beberapa bandar utama.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (ix) (x)

Kepupusan hidupan. Penyahhutanan.

Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara berikut: (a) Jenis pencemaran dan punca pencemaran. (b) Kesan pencemaran ke atas perkara berikut: (i) Kesihatan manusia yang mengakibatkan penyakit termasuk penyakit sistem respirasi, penyakit kulit, konjunktivitis, kanser dan kolera. (ii) Habitat haiwan dan tumbuhan. (iii) Bangunan. (iv) Pertanian. (v) Iklim. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan bahan pencemar pepejal dalam udara dari persekitaran yang berlainan dan seterusnya membuat

106


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran x Membuat inferens tentang punca pencemaran di beberapa bandar utama. x Membuat hipotesis tentang tahap pencemaran air di beberapa sungai. x Mentafsirkan data tahap pencemaran air di beberapa sungai. x Membuat inferens tentang punca pencemaran air di beberapa sungai.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran inferens tentang punca pencemaran. Menjalankan aktiviti perbincangan membuat hipotesis tentang tahap pencemaran udara di beberapa bandar utama dalam dan luar negara. Menjalankan aktiviti menganalisis data indeks pencemaran udara beberapa bandar utama dalam dan luar negara dan seterusnya membuat inferens tentang punca pencemarannya. Menjalankan aktiviti perbincangan membuat hipotesis tentang tahap pencemaran air di beberapa sungai.

Aras 3 x Meramalkan tahap pencemaran udara dan air di suatu tempat tertentu dalam masa sepuluh tahun akan datang.

107

Menjalankan aktiviti menganalisis data berkaitan pencemaran air seperti nilai Keperluan Oksigen Biokimia dan kandungan logam berat di beberapa sungai dan seterusnya membuat inferens tentang punca pencemaran.


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Menyelesaikan masalah berkaitan pencemaran udara dan air di suatu tempat tertentu untuk tempoh sepuluh tahun akan datang.

Menjalankan aktiviti merangkakan strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di suatu lokasi tertentu dengan menjalankan perkara berikut: (a) Menganalisis maklumat tentang penduduk seperti bilangan penduduk, aktiviti sosioekonomi dan tahap pencemaran udara dan air. (b) Menjalankan aktiviti meramalkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan dalam masa sepuluh tahun akan datang. (c) Menyediakan pelan tindakan yang mengandungi strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan untuk sepuluh tahun akan datang.

108


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Mensintesiskan idea tentang fenomena kesan rumah hijau dan fenomena penipisan lapisan ozon ke atas ekosistem.

Mencadangkan situasi yang boleh digunakan sebagai analogi pemanasan global akibat kesan rumah hijau.

Aras 1 x Membuat analogi pemanasan global akibat kesan rumah hijau.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Fenomena kesan rumah hijau termasuk punca dan akibat kesan rumah hijau. (b) Kepekatan gas karbon dioksida dalam atmosfera dan suhu bumi seterusnya menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan fenomena pemanasan global. (c) Fenomena penipisan lapisan ozon termasuk punca dan kesannya. (d) Impak penipisan lapisan ozon dan fenomena pemanasan global ke atas ekosistem seterusnya membentangkan hasil dapatan melalui aktiviti seperti forum, seminar atau pameran.

Aras 2 x Menghuraikan fenomena kesan rumah hijau. x Menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan fenomena pemanasan global. x Menghuraikan fenomena penipisan lapisan ozon.

109


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Berkomunikasi tentang impak penipisan lapisan ozon dan fenomena pemanasan global ke atas ekosistem.

Nota: Struktur molekul klorofluorokarbon dan persamaan tindak balas kimia tidak diperlukan.

3. Menilai keperluan pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam.

Menjalankan aktiviti perbahasan tentang keperluan pembangunan untuk meningkatkan kualiti hidup dan menampung keperluan pertambahan penduduk.

Aras 1 x Mewajarkan keperluan pembangunan.

Membincangkan kesan penduduk ke atas ekosistem.

Aras 2 x Menghuraikan kesan pertambahan penduduk ke atas ekosistem.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang langkah dalam pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam bagi menjamin kemandirian hidupan termasuk perkara berikut: (a) Penguatkuasaan undang-undang. (b) Penggunaan teknologi.

110

pertambahan


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3 x Merangkakan langkah dalam pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam.

(c) Pendidikan tentang pengurusan sumber yang meliputi pembaharuan sumber, penggunaan semula sumber, pengitaran semula sumber, pemikiran semula dan pengurangan penggunaan sumber. (d) Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan dan paya bakau. (e) Amalan kawalan biologi. (f) Penggunaan tenaga yang boleh di perbaharui dan kecekapan penggunaan tenaga. (g) Mengekalkan sumber tumbuhan dan haiwan.

4. Mengamalkan pengurusan ekosistem ke arah mengekalkan keseimbangan alam sekitar. x Melaporkan aktiviti harian yang menyebabkan ekosistem terancam dan mencadangkan langkah mengatasinya.

Membuat pemerhatian tentang aktiviti di persekitaran yang boleh mengancam ekosistem dan seterusnya menyediakan laporan yang merangkumi cadangan langkah mengatasinya. Menjalankan aktiviti untuk menjaga ekosistem di persekitaran sekolah dan rumah seperti yang berikut:

111


MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

x Menjaga ekosistem di persekitaran. x Mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem.

(a) Kolam ikan. (b) Taman. Merancangkan dan melaksanakan program berkaitan dengan pengurusan ekosistem seperti program ‘Hari Alam Sekitar’.

112


Penyumbang Penasihat

Penasihat Editorial

Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D)

Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abdul Hamid (Ph.D)

Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Ketua Penolong Pengarah (Sains dan Matematik) Pusat Perkembangan Kurikulum

Ahmad Hozi H.A. Rahman

Cheah Eng Joo

Penolong Pengarah (Ketua Unit) (Sains dan Matematik) Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor

Roslena Zakaria

Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum

Ahmad Hozi H.A. Rahman

Penulis Pusat Perkembangan Ng Soo Boon Kurikulum

Pusat Perkembangan Kurikulum

Cheah Eng Joo

Pusat Perkembangan Kurikulum

Nooraini Kamaruddin

Pusat Perkembangan Kurikulum

Roslena Zakaria

Pusat Perkembangan Kurikulum

Rosli Sulaiman

Pusat Perkembangan Kurikulum

Johari Shamsudin

Pusat Perkembangan Kurikulum

Rusilawati Othman

Pusat Perkembangan Kurikulum

113


Salbiah Mohd. Som

Penulis Pusat Perkembangan Ganeswaran a/l V.K Kurikulum Chellapiah

Salina Hanum Othman Mohamad

Pusat Perkembangan Kurikulum

Hamdan Nor (Ph.D)

Jabatan Biologi, UPM

Zaidah Mohd Yusof

Pusat Perkembangan Kurikulum

Hamidah Dahol

Majlis Peperiksaan Malaysia, Kuala Lumpur

Zainon Abdul Majid

Pusat Perkembangan Kurikulum

Hasnani Abdul Samad

SMK Victoria, Kuala Lumpur

Fauziah Hussein

Pusat Perkembangan Kurikulum

Helen Nair (Ph.D)

Institut Sains Biologi Universiti Malaya

Ahmad Salihin Mat Saat

SMK Sea Port, Sg Way, Selangor

Khoo Gek Ean

SMK Seri Permata, PJ

Azuyah Hassan

Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor Setar, Kedah

Lee Bao Ling

Bahagian Buku Teks

Enchum Ibrahim

Maktab Perguruan Ipoh, Perak

Lim Hean Hwa

Sekolah Alam Shah, KL

Esther Daniel (Ph.D)

Fakulti Pendidikan Universiti Malaya

Madznah Bachok

SMK Besout, Sungkai, Perak

Fatimah Abdullah

SMK Seri Ampangan, Negeri Sembilan

Manoharan a/l Palaniapan

Sekolah Tunku Abdul Rahman, Ipoh, Perak

114

Maktab Tentera DiRaja Sg. Besi


Penulis Jemaah Nazir Sekolah, Johor Shahrizat Yusof Bahru

Pusat Pengajian Matrikulasi, UPM

Noridah Yangman

SMK Panglima Bukit Gantang Perak

Siti Sapiah Md. Yusof

SMK Convent Bukit Nanas, KL

Norizan Desa

Lembaga Peperiksaan

Siti Aishah Mahamad

Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, Johor

Nurul Uyun Abdullah

SMK Dato’ Harun, Tanjong Karang Selangor

Syed Najimuddin Syed Hassan

Maktab Rendah Sains MARA, Jasin Melaka

P.Babu a/l Madavan Pappu

Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim

Wahida Abdullah

SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Selangor

Paridah Abas

SMK Gombak Setia, Selangor

Zaiton Hassan (Ph.D)

Fakulti Sains Makanan dan Bioteknologi, UPM

Rabiah Hussain

SMK Agama Pedas, Pedas , N.Sembilan

Zolkofli Awang

Maktab Rendah Sains MARA, Beseri , Perlis

Saad Abas

SMK St. Micheal Ipoh, Perak

Mohd Zakaria Yusof

115


Turut Menyumbang Mohazmi Mohamad (MBBS)

Universiti Malaya

Pereka Bentuk dan Penyusun Atur Roslena Zakaria

Pusat perkembangan Kurikulum

Salbiah Mohd. Som

Pusat perkembangan Kurikulum

Juhari Md. Zin

Pusat perkembangan Kurikulum

Pereka Bentuk Kulit Mohd. Lufti Mahfudz

Pusat perkembangan Kurikulum

116

Huraian Sukatan Pelajaran Biologi Tingkatan 4  

HSP Biologi Tingkatan 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you