Page 1

Zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 juni 2011

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

STUDENTENLOON 10 euro per uur in frituur ‘mama’ blz. 11

www.jobat.be

DR. HENDRIK CAMMU ‘Ik haal de schrik uit hun lijf’ blz. 10

THOMAS BLONDEAU Death by promotion blz. 13

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

Idealisme op de werkvloer

‘Waarom geven banken bonussen en zetten wij ons belangeloos in?’ Walter De Raedt, schooldirecteur

+

12.862 jobs op jobat.be

Jobs in West-Vlaanderen vanaf blz. 16


EDITO

‘De Belgen hebben te veel vakantie. Twee derde daarvan wordt genomen door vrouwen, wat hun arbeidskansen niet ten goede komt’

WATERKANS De socio-economische aanbevelingen die de Europese Commissie ons land deze week ‘oplegde’ zijn weinig verrassend. Het begrotingstekor t versneld afbouwen, werk maken van langer werken, de loonindex hervormen, de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd, de energiemarkt concurrentiëler maken en de banken gezond houden ... Het zijn geen eyeopeners, eerder thema’s die de voorbije maanden en jaren al wel eens zijn voorbijgewaaid, de meeste zonder gevolg. Zal Europese druk voor een tempoversnelling zorgen? Dat is twijfelachtig. Wat de meerderheid van deze aanbevelingen betreft, heeft Europa geen enkele stok achter de deur. De herstructurering van de banken gebeur t onder toezicht van de Europese Commissie en voor het begrotingstekort is er het Groei- en Stabiliteitspact dat bepaalt dat het begrotingstekor t niet meer dan drie procent van het bbp mag zijn. Maar de rest? Hoe sociaal-economisch Europa zich ook wil opstellen, er bestaat niet zoiets als een EuroHet ontbreken van een pese socio-econoregering en de impasse mische uitvoerende macht. tussen werkgevers en En zonder macht geen verandering. vakbonden maken dat Langer werken we sociaal-economisch vereist immers niet alleen een andere nergens staan, laat mentaliteit op de staan ergens geraken arbeidsmarkt, maar ook beslissingen over het brugpensioen, en misschien zelfs wel over de pensioenleeftijd. Werkloosheidsuitkeringen afbouwen klinkt als een harde quick win, maar kan alleen maar als daar iets tegenover staat: een direct pad naar opleiding en (zekere) tewerkstelling. Dat betekent bijvoorbeeld werk maken van activering richting knelpunteconomie. Maar ook: nu zwaar investeren om op lange termijn te oogsten. En het zal zo al niet evident zijn om snel uit de rode begrotingscijfers te raken. De piste van de overheidsuitgaven, die ook de Europese Commissie aanraakt, is wat dat betreft wel plausibel, maar botst op zere tenen. Dat geldt trouwens voor al de voorgestelde socio-economische hervormingen. En niet in het minst voor de gevraagde aanpassing van de loonindexering, een issue waar het voorbije sociaal overleg nota bene op afgeketst is. Het ontbreken van een regering en de huidige impasse tussen werkgevers en vakbonden maken dat we sociaaleconomisch nergens staan, laat staan ergens geraken. Daarmee lijkt de kans dat snel gebeur t wat Europa nodig acht, meteen verwaterd. De vraag is dus niet alleen ‘wat moet er gebeuren’, maar ook ‘wanneer gebeur t er iets?’.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

Een koppel met twee kinderen dat het maximum uit de bestaande verlofstelsels haalt, is volgens het Statistisch Zakboekje van het VBO samen bijna zes jaar lang onbeschikbaar voor hun werkgever, in Le Soir.

ARBEIDSVRAAG

Is mijn nieuwe werkgever verplicht mijn anciënniteit over te nemen?

ploitatie-eenheid behoor t. Hij is dan immers nog steeds in dienst van dezelfde werkgever zodat hij zijn anciënniteit gewoon verder opbouwt. Ook bij een wijziging van werkgever als gevolg van een overgang van onderneming in de zin van de cao nr. 32bis behoudt de werknemer zijn loon- en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van zijn anciënniteit. Een overgang van onderneming veronderstelt een transfer van een georganiseerd geheel van mensen en middelen die een eigen economisch doel nastreven. Hier van kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een overname, een fusie, een outsourcing of een verkoop van een bedrijfstak. Ook in dat geval behoudt de werknemer zijn anciënniteit zonder dat de nieuwe werkgever hier zelfs zijn akkoord voor moet geven. Tot slot gelden in sommige sectoren cao’s die bepalen dat werkgevers voor de bepaling van de toepasselijke loonschalen rekening moeten houden met eerder binnen de sector opgebouwde beroepservaring. Dit is bijvoorbeeld het geval in de zorgsector. Zoals een werknemer bij indiensttreding onderhandelt over zijn loon en andere arbeidsvoorwaarden, kan hij uiteraard ook vragen om Fusies en overnames zijn anciënniteit over te nemen. Ingeval de In de regel zal bij een indiensttreding bij een an- werkgever hiermee akkoord gaat, kan de condere vennootschap de anciënniteit weer vanaf ventionele anciënniteit in de arbeidsovereennul beginnen. Toch is het mogelijk dat een werk- komst worden vastgelegd. nemer zijn anciënniteit behoudt wanneer hij voor een andere onderneming begint te werken. Dit is vooreerst het geval wanneer de werkne- STIJN DEMEESTERE, mer onmiddellijk voorafgaand aan zijn indienst- ADVOCAAT BIJ LYDIAN treding tewerkgesteld was binnen een andere JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN vennootschap die tot dezelfde economische exe al dan niet verplichte overname van de anciënniteit van een nieuwe werknemer is niet zonder gevolg. De anciënniteit heeft een belangrijke impact op de rechtspositie van de werknemer. In de eerste plaats is zij determinerend voor de bepaling van de duur van de opzeggingstermijn. De anciënniteit kan echter ook van belang zijn voor de bepaling van het loon. In vele sectoren worden de minimumlonen die vastgesteld zijn per functiecategorie gekoppeld aan de anciënniteit. Onder anciënniteit verstaat men in het arbeidsrecht de ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever. De notie ‘zelfde werkgever’ slaat niet op de vennootschap die de werknemer in dienst heeft genomen maar wel op de economische exploitatie-eenheid die de onderneming uitmaakt. Meerdere onderscheiden vennootschappen kunnen voor de vaststelling van de verworven anciënniteit één economische exploitatie-eenheid en dus dezelfde werkgever uitmaken wanneer twee vennootschappen deel uitmaken van dezelfde economische groep en complementaire of gelijkaardige economische activiteiten hebben.

D


02 03

Een beter statuut voor huispersoneel fgevaardigden van regeringen, werkgevers en werknemers van de overgrote meerderheid van landen in de wereld komen elk jaar in de maand juni samen op de zetel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève om zich te buigen over belangrijke vraagstukken in de wereld van het werk. Het belangrijkste agendapunt dit jaar was een Conventie die moet leiden tot waardig werk voor huispersoneel. Een IAO-conventie kan gezien worden als een soor t internationale norm en is dus van grote invloed op nationale arbeidswetgeving. Dat de situatie van huispersoneel, vooral in het Midden-Oosten en heel wat derdewereldlanden moet verbeterd worden, behoeft geen betoog. Het gaat in deze om een zeer omvangrijke groep marginale en kwetsbare werknemers, vaak verstoken van de meest elementaire mensenrechten. Er zijn wereldwijd wellicht 100 miljoen mensen actief als huispersoneel, de overgrote meerderheid vrouwen. Hoe kan de situatie voor huispersoneel nu verbeterd worden? Het meest krachtige IAO-instrument is een Conventie. Een Conventie is vooreerst een

A Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘Huispersoneel is een omvangrijke groep marginale en kwetsbare werknemers, vaak verstoken van de meest elementaire mensenrechten’

uiterst krachtig signaal dat stelt welke minimumnormen in acht moeten worden genomen bij het tewerkstellen van huispersoneel. Als landen een afgesloten Conventie ratificeren zijn ze verplicht hun arbeidswetgeving eraan conform te maken. India

moeilijkt omdat de situaties tussen verschillende landen sterk verschillen. Schoonmaakpersoneel tewerkgesteld in het Belgisch systeem van dienstencheques heeft weinig gemeen met een inwonende minderjarige dienstbode in een middenklassegezin in India. Ook moet goed voor ogen worden gehouden dat het meeste huishoudelijk personeel werkt in de informele sector. Zelfs indien een Conventie wordt geratificeerd door een bepaald land zal hun situatie niet automatisch verbeteren. Hopelijk komt er in Genève iets positiefs uit de bus en kunnen de 100 miljoen die tewerkgesteld zijn als huispersoneel hopen op een iets betere toekomst.

Naast een Conventie is er ook een Aanbeveling mogelijk. Dit instrument is, zoals de naam suggereer t, vrijblijvender. Het kan gezien worden als een soor t moreel richtsnoer. Landen zijn echter helemaal niet verplicht om een afgesloten Conventie te ratificeren. Indien een Conventie teveel bepalingen bevat die heel zwaar afwijken van de bestaande praktijken in een land, is de kans reëel dat ze niet wordt geratifi- WWW.ILO.ORG ceerd. Het komt er dus op aan om een gulden middenweg te vinden tussen een Conventie die zo vaag is dat de situatie van Jan Denys, huispersoneel helemaal niet verandert arbeidsmarktdeskundige en een Conventie die heel wat verbeRandstad en auteur van teringen bevat maar slechts door wei‘Free to work’ en nig landen wordt geratificeerd. Deze ‘Uw werk, uw merk’ evenwichtsoefening wordt sterk be-

BANDWERK


COVERSTORY

Idealisme: Taboe op de werkvloer? Is er plaats voor idealen op de werkvloer? Op het eerste zicht misschien niet, verzucht bedrijfskundige Eelco van den Dool. ‘Mensen zeggen niet graag dat ze idealisten zijn. Er hangt nog altijd een taboesfeertje rond.’

Tekst: Peter Van Dyck

S

amen met Marjan van Dasselaer schreef van den Dool het boek Effectief Idealisme. Het duo adviseer t ook professionals die werk willen maken van hun idealen. ‘Als je doorvraagt, blijkt er bij heel wat werknemers een zeker idealisme aanwezig te zijn. In het huidige tijdsgewricht zijn de conser vatieve standpunten echter in de mode. De jaren 60 en 70 waren een pak progressiever. Toen kon je er gerust voor uitkomen dat je de wereld wilde verbeteren. Nu overheerst de berusting: ach, je kunt toch niets aan de werkelijkheid veranderen. Mensen denken niet in idealen, maar in termen van efficiëntie en winst.’ Maar u gelooft dat het anders kan? Absoluut. Heel wat bedrijven zijn toch met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig? We zijn de laatste tijd met behoorlijk wat crisissen geconfronteerd: de financiële crisis, de energiecrisis, samenlevingsproblemen. Die dwingen ons na te denken over de richting die we met onze samenleving uit willen. Ik zie idealisme als een vorm van levenskunst: je vraagt je af hoe je kunt bijdragen aan een betere samenleving. Mensen durven hun idealen weleens onderweg te verliezen. Wat helpt, is de vraag stellen waar je boos van wordt of waar ben je bang voor bent. Die ongerustheid of woede kan een goede voedingsbodem zijn. Als je een ideaal kiest dat in jouw leven past, zal je het niet zo snel verliezen. Dat is me bijgebleven van mijn gesprekken met idealisten: hun idealen vertrekken van dingen die ze zelf hebben meegemaakt, het zijn thema’s die hen nooit meer loslaten. Ik denk aan Willemijn Verloop van War Child Nederland, die

te lossen. De tijd van de almachtige overheid is voorgoed voorbij. Ondernemingen zijn er ook niet enkel om de directeur rijk te maken en de aandeelhouders te plezieren. Zo dacht men er in de jaren 90 over, maar dat systeem is intussen geïmplodeerd. Het idealisme in het bedrijfsleven schuilt overigens niet altijd in grote plannen. Een creatieve oplossing bedenken voor een langdu‘Leer de verborgen dynamiek van voortstuwende rig zieke medewerker is ook een idealistisch streven. krachten kennen’, lees ik in jullie boek. Welke Zijn er ook nadelen verbonden aan een leven als krachten zijn dat? Idealen zijn klein en lijken aanvankelijk weinig slaagkansen idealist? te hebben. Het komt erop aan jezelf even klein te maken Het is niet altijd een pretje. Je krijgt tegenslagen, verdriet en open te staan voor de kansen die zich aanbieden. Had en pijn op je pad. Ik heb pas nog met een ondernemer Rudolf Mees, een van de drijvende krachten achter Trio- gesproken die zijn bedrijf heeft gedemocratiseerd, zodat dos Bank, zich eind jaren 60 tot doel gesteld een duurza- de werknemers meer inspraak zouden krijgen. Van de me bank op te richten met 500 medewerkers en vestigin- vakbonden kreeg hij enkel tegenwerking, collega-ondergen over heel Europa, dan zou hij wellicht niet in zijn opzet nemers verklaarden hem gek en die democratisering juzijn geslaagd. Hij begon net heel klein, als bemiddelaar tus- ridisch verankeren, bleek ook niet echt evident. Bovensen sociale projecten en geldschieters. Hij gaf lezingen en dien waren er medewerkers die er het nut niet van inzasteeds meer mensen kwam op hem af met ideeën die gen. ‘Laat ons maar gewoon ons werk doen’, die houding hem vooruit stuwden. Op die manier kon een haast on- namen ze aan. Het vergde, kortom, een jarenlange strijd. betekenend initiatief stilaan tot een toonaangevende or- Idealen kunnen dus ook echt wel een last zijn. Maar als je ganisatie uitgroeien. De les die je daaruit kan trekken: je in ze gelooft, dan zet je door. moet geen al te grote sprongen willen maken. Idealisme is een werk van lange adem. ‘Een idealist denkt in decennia’, Hoe vind je daar de nodige moed voor? zegt Nico Roozen, een van de grondleggers van fair tra- ‘Met mijn ideaal staat de zin van mijn leven op het spel’, zeiden sommige mensen die ik voor het boek interviewde-label Max Havelaar. de tegen me. Wat mensen te weinig doen, is gelijkgeIdealen lijken per definitie iets voor de zachte sec- stemden zoeken. Vaak voelen idealisten zich geïsoleerd. In de trainingen die ik geef, wijs ik daarop: je strijdt niet tor. Integendeel, de bedrijfswereld lijkt mij net een belangrijk alleen. mechanisme voor het realiseren van idealen. We hebben de vrije markt nodig om maatschappelijke problemen op www.effectiefidealisme.nl tijdens de Balkanoorlog in Bosnië actief was als diplomate. Na een tijdje begon het bij haar te knagen dat het lobbyen zo weinig direct effect had. Toen ze in aanraking kwam met War Child, een organisatie die psychosociale hulpverlening biedt aan kinderen in oorlogsgebieden, besloot ze zich daarvoor te gaan inzetten.

‘Idealisme is geen pretje. Je krijgt tegenslagen, verdriet en pijn op je pad’ Eelco van den Dool, auteur ‘Effectief Idealisme’


Hoe goed betaalt het goede doel?

‘We vinden het blijkbaar normaal dat de ene sector zijn mensen motiveert met enorme bonussen, terwijl anderen zich belangeloos moeten inzetten’

04 05

‘W

ie aan het begin van zijn carrière staat, zal bij een ngo een gelijkaardig loon ontvangen als in de privésector’, ver telt Els Eeckhout, diensthoofd personeelszaken bij Vredeseilanden (170 medewerkers). ‘Na een jaar of tien is het verschil wel groter, vooral voor de hogere functies. Je kan bij ons niet doorstoten zoals je dat kan in de privésector.’ Mensen die kiezen voor een ngo, doen dat meestal niet voor het geld. Ze hopen zinvol en relevant werk te doen. ‘Dat is de positieve keuze. Er zijn ook mensen van wie het idealisme gevoed wordt vanuit een negatieve keuze. Zij kiezen bewust tégen de privésector en de ratrace. Vreemd genoeg hebben zij het soms moeilijker om zich aan te passen: ze begrijpen niet altijd dat ook wij werken met kwaliteitseisen en jaardoelen’, verklaar t Eeckhout.

Walter De Raedt, schooldirecteur

Motivatie ligt hoog De persoonlijke motivatie van ngo-medewerkers ligt vaak erg hoog. Motivatie speelt dan ook een niet te onderschatten rol tijdens selectie- en sollicitatieprocedures, bevestigt Raf Drijvers, hr-manager bij Greenpeace België (50 medewerkers). ‘We werven enkel zeer gemotiveerde medewerkers aan, die het enorm belangrijk vinden om voor een organisatie als Greenpeace te werken. Dat geldt zowel voor onze campagnewerkers als voor pakweg onze financiële medewerkers.’ Vredeseilanden en Greenpeace hebben vandaag (nog) niet veel moeite om voldoende gemotiveerde medewerkers te vinden. ‘Misschien is het voor technische profielen iets lastiger dan voor andere, maar een echt probleem is het niet’, zegt Drijvers. ‘Mocht onze financieel verantwoordelijke plots opstappen, dan zouden we misschien wat ongeruster zijn, omdat zeker zij in de privésector heel wat meer verdienen’, geeft Eeckhout toe. ‘Maar voorlopig kunnen we genoeg mensen vinden en houden.’ (mo)

Het gezicht van de idealist Wat drijft de leraar, de verpleegkundige en de ambtenaar? De resultaten van hun werk laten zich niet zomaar uitdrukken in cijfers, steenrijk zul je er nooit van worden. Een flinke scheut idealisme is dan onontbeerlijk.

E

Tekst: Michiel Leen / Foto’s: Ivan Put

Walter De Raedt (50), schooldirecteur Als schooldirecteur zet Walter De Raedt zich zeventig uur per week in voor zijn school, het Mater Salvatoris Instituut in Kapelle . De berichtgeving over buitensporige bonussen voor de kaderleden van grootbanken schoot hem in het verkeerde keelgat. ‘Ik stoor me vooral aan het idee dat de grote bonussen in de banksector moeten dienen om de leden van de raad van bestuur aan het bedrijf te binden. De leden van onze raad van bestuur zetten zich belangeloos in. Als maatschappij vinden we

‘Soms sluit je beter een pact met de duivel’

het blijkbaar normaal dat de ene sector zijn mensen motiveer t met enorme bonussen, terwijl werknemers in andere sectoren, zoals zorg en onderwijs, zich blijkbaar belangeloos moeten inzetten. Het ontbreken van een normaal middenkader zoals bij de banken maakt dat heel wat mensen extra jobs er uit idealisme bijnemen. Ik denk bijvoorbeeld aan preventie, ICT, gezondheids- en verkeersbeleid op school.’ Over de inzet van zijn leerkrachten heeft De Raedt niet te klagen. ‘Leerkrachten stoppen veel tijd en energie in de zorg voor hun leerlingen en willen daar vaak zelfs geen extra compensatie voor. Ik geloof stellig dat je die idealistische houding nodig >>

en van de dilemma’s waar idealisten voor komen te staan, is: revolutie of renovatie? Ga je voor een radicale ommezwaai, of opteer je voor een geleidelijke verandering van binnenuit? De meeste mensen die Eelco van den Dool en Marjan van Dasselaar voor hun boek Effectief Idealisme interviewden, kozen voor renovatie. ‘Een idealisme waarbij je van meet af aan voor een grootschalige verandering gaat, werkt meestal niet’, is de ervaring van de auteurs. ‘Nico Roozen, een van de initiatiefnemers van Max Havelaar, zag vrij snel in dat het een noodzaak was om samen te werken met grote bedrijven, terwijl dat eigenlijk zijn vijanden waren. Soms bereik je méér door een pact met de duivel te sluiten. In de jaren 70 en 80 kregen feministen de kans om de politiek in te gaan. Sommigen stonden daar heel kritisch tegenover: ze konden zich toch niet in die mannenwereld gaan begeven? Wie de stap wél waagde, heeft feministische ideeën in wetgeving kunnen gieten. Het bewijs dat het kan lonen om in de huid van een systeem te kruipen en van binnenuit te hervormen.’ (pvd)


‘Veel studenten die voor de verpleegkunde kiezen, moeten zich verantwoorden voor die keuze. Waarom eigenlijk?’ Xavier Lemaitre, stafmedewerker UZ Leuven

>> hebt in ons vak. Je werkt met mensen, je begeleidt leerlingen in een groeiproces. Je hoopt iets te betekenen voor die leerlingen. En dat laat zich vaak niet meten in cijfers. Begrijp me niet verkeerd: je haalt ook veel plezier en voldoening uit de job. Ouders waarderen de belangeloze inzet van onze mensen enorm.’

Xavier Lemaitre (38), stafmedewerker UZ Leuven Xavier Lemaître verzorgt als stafmedewerker van de Leuvense universitaire ziekenhuizen de promotie van de verpleegkunde en zorgberoepen. Zelf kwam Lemaitre uit het kunstonderwijs, toen hij op zijn negentiende besloot om in de verpleegkunde te stappen. ‘Een roeping zou ik het niet willen noemen. Eerder een weldoordachte keuze. Omgaan met mensen, hun genezingsproces professioneel mee volgen en begeleiden, daarin zit voor mij het idealistische aspect van het beroep. Vergeet niet dat verpleegkundigen als enigen 24 uur per dag bij hun patiënten zijn en een brug vormen tussen dokter en patiënt.’ Lemaitre erkent dat je stevig in de schoenen moet staan om het beroep aan te kunnen. ‘Wanneer we promotie voeren voor de verpleegkunde, gaan we ook de zware aspecten van het beroep niet uit de weg. Je wordt immers geconfronteerd met lijden en dood. Als verpleegkundige moet je daar op een professionele manier mee om kunnen gaan.’ Ook tegenover hun omgeving moeten aspirantverpleegkundigen vaak sterk in hun schoenen staan. ‘Onbekend is onbemind, ook in de zorgsector. Veel studenten die voor de verpleegkunde kiezen, moeten zich verantwoorden voor die keuze, in tegen-

stelling tot wie geneeskunde kiest, alhoewel verpleegkunde ook kan leiden tot een universitair diploma. Een stevige motivatie is een must om te gaan voor zorg voor mensen .’

Frank Vanmassenhove (54), directeur FOD Sociale Zaken Frank Van Massenhove begon zijn carrière bij de overheid in de late jaren ’70. Hij doorliep verschillende administraties en trad in 2002 aan bij Sociale Zaken. Hij trof er een sterk verouderd ministerie aan. ‘Het was de sfeer van De Collega’s’, klinkt het onomwonden. ‘Er werd wel gewerkt, maar er werd amper leiding gegeven. De mensen zaten als het ware te wachten om zich te bewijzen.’ En dus gooide Van Massenhove de vensters open. In enkele jaren tijd loodste hij zijn overheidsdienst de 21ste eeuw binnen. Voor taan konden zijn mensen zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werkten, met een duidelijk doel voor ogen. ‘Voor een dergelijke ommezwaai is wederzijds respect en vertrouwen voor nodig’, zegt Van Massenhove. ‘Werkgevers gaan er nog te vaak van uit dat hun werknemers lui willen zijn. Het oude model van command and control heeft in mijn ogen afgedaan. Ik ben ervan over tuigd dat je mensen gelukkig moet maken als werkkracht. Iedereen, ook de ambtenaar, wil trots kunnen zijn op het werk dat hij lever t. Door de mensen te bevrijden van de nine-to-five-werkdag, geef je ze de regie over hun leven terug.’ De aanpak lever t resultaten op: niet alleen een besparing van 6 miljoen euro per jaar, maar ook tevredenheid bij de werknemers. ‘Onze mensen willen niet meer weg.’


06 07

‘Ik geloof dat het anders kan’ De Diversiteitsprijs, de Special Award voor Talent Development, de Solidaritest Award ... Noem een prijs en schoonmaakbedrijf Care sleepte hem in de wacht. Ceo Ron Embrechts weigert op zijn lauweren te rusten. ‘We blijven ons afvragen hoe we onszelf kunnen verbeteren.’

Tekst: Maud Oeyen / Foto: Ivan Put

I

n België heeft Care momenteel zo’n 1.200 mensen in dienst. Die mensen staan in de visie van Ron Embrechts – Germanist van opleiding – centraal. ‘Ik ben in een bedrijf terecht gekomen dat niets met literatuur of poëzie te maken heeft. Maar mijn idealisme ben ik nooit verloren. Ik geloof dat de dingen ook anders kunnen dan ze gewoonlijk worden gedaan.’ Vier jaar geleden liet Embrechts aan iedereen die het horen wilde, weten waar hij naartoe wilde met Care: het bedrijf zou in de toekomst wachtlijsten moeten hebben. Niet alleen voor klanten, maar ook voor medewerkers. Geen evidente doelstelling voor een schoonmaakbedrijf, wist ook de ceo. ‘We zijn een heel atypisch bedrijf. Binnen onze sector ligt de focus meestal op alsmaar sneller en goedkoper werken. Bij ons ligt de klemtoon veel meer op mensen en kwaliteit. De kwaliteit van wat wij kunnen bieden, begint bij de kwaliteit van onze mensen. Daarom hechten wij er zoveel belang aan om hen te motiveren.’

Door elkaar geschud

‘De maatschappij vindt het perfect normaal dat de schoonmaak gebeurt voor én na de kantooruren. Dat betekent dat onze medewerkers voornamelijk vrouwen - niet thuis kunnen zijn tijdens de spitsuren van het gezinsleven’ Ron Embrechts, ceo Care

Voorlopig legt die strategie het bedrijf geen windeieren. Care bekleedt in de sector van de schoonmaak in ons land de negende plaats en zette in 2010 een omzet van ongeveer dertig miljoen euro neer. Bovendien rijgt het de onderscheidingen aan elkaar. ‘Het is ons nooit te doen om het winnen van die prijzen. We zien die competities als een kans om ons bedrijf te laten evalueren door een externe instantie. Natuurlijk ben je dan blij als je de prijs ook effectief wint. Dat betekent niet alleen dat we goed bezig zijn, het is voor onze mensen ook een vorm van bevestiging.’ De vele evaluaties waaraan Care zich vrijwillig onderwerpt, zorgen nochtans ook voor een pak bijkomende beslommeringen waar andere bedrijven weinig of niet mee te maken krijgen. Om het SA8000 Certificaat te behalen en te behouden, vindt er maar liefst om de zes maanden een audit van telkens een week plaats. ‘Je wordt daar wel behoorlijk van door elkaar geschud’, geeft Embrechts toe. ‘Maar we zijn er dan ook erg fier op. Care is nog maar het vijfde of zesde bedrijf in België dat dit certificaat heeft behaald.’ De SA8000 is een internationale standaard die vooral rekening houdt met de sociale omstandigheden binnen een bedrijf en de wijze waarop het zich inlaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Embrechts: ‘Voor ons was die standaard een interessant instrument om na te gaan hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen, zonder daarom te vervallen in liefdadigheid. Ik heb niets tegen liefdadigheid, maar het is iets anders dan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Uitdijende olievlek ‘Wanneer je iets bereikt hebt, moet je vooruit kijken en verder gaan. We blijven ons voortdurend afvragen hoe we onszelf kunnen verbeteren. Dat werkt aanstekelijk voor iedereen die bij ons bedrijf komt werken. Ik sta er ook op om elke nieuwe bediende persoonlijk te zien en te spreken voor hij of zij bij ons begint te werken. Ze moeten ook van mezelf horen dat dit

beleid gedragen wordt en dat het in onze genen moet zitten.’ Ron Embrechts zag geen heil in de hiërarchische structuur van een klassiek schoonmaakbedrijf. Hij wilde zijn medewerkers meer verantwoordelijkheid geven en hen ook de opleiding bieden om in telkens andere omstandigheden de juiste oplossingen aan te kunnen dragen. ‘In een zeer hiërarchische structuur moet je voor elke oplossing om raad gaan vragen op een hoger niveau. ‘Mag ik dit of dat?’ Door die verantwoordelijkheid op een lager niveau te laten liggen, krijg je veel meer flexibiliteit naar de klant. Maar dat lukt alleen als je kan terugvallen op directie- en managementleden die er hetzelfde over denken.’ Daar staat tegenover dat het aannemen van elke nieuwe klant dient te gebeuren op een aangepast tempo. ‘Het spreekt voor zich dat het vinden en opleiden van de juiste werknemers een beetje tijd kost. We werven niet zomaar iedereen meteen aan, waardoor de procedure bij ons misschien wat langer duurt. Het gevolg is wel dat we heel weinig klanten verliezen.’ Om nieuw personeel te vinden, doet Care voortdurend beroep op zijn eigen medewerkers. Zij worden warmgemaakt om kennissen uit hun eigen kring erbij te halen. ‘Op die manier vinden we mensen die dezelfde ideeën hebben over het omgaan met klanten en verantwoordelijkheid’, legt Embrechts uit. ‘Zie het als een uitdijende olievlek, maar dan een onschadelijke.’ Hoewel schoonmaker al jaren een knelpuntberoep is, weet Care zich voorlopig goed te beredderen. Enkel in de regio Leuven – waar de werkloosheid momenteel tot onder de twee procent is gedaald – en aan de grens met Frankrijk dreigen er al eens problemen te ontstaan. ‘Mensen vinden is op zich niet zo moeilijk, maar de juiste mensen vinden, is vaak wel een uitdaging’, aldus Embrechts.

Draagbare computers Het schoonmaakbedrijf doet dan ook veel inspanningen om het leven van zijn werknemers aangenamer te maken. Veel aandacht gaat naar het nastreven van een goed evenwicht tussen werk en privé. ‘De maatschappij vindt het perfect normaal dat de schoonmaak gebeurt voor én na de kantooruren. Dat betekent voor onze medewerkers - voornamelijk vrouwen - dat ze niet thuis kunnen zijn tijdens de spitsuren van het gezinsleven: de kinderen die naar school vertrekken of thuiskomen, het eten dat klaar moet zijn ...’ Terwijl andere schoonmaakbedrijven zich vaak bij die vastgeroeste gewoonte neerleggen, blijft Care dat probleem consequent aankaarten bij zijn klanten, ook al zijn die al jaren klant. Recent werd heel de buitendienst van het bedrijf uitgerust met draagbare computers. Die stellen medewerkers in staat om hun administratieve werk af te ronden op de plaats waar ze aan de slag zijn, zodat er geen stapel werk meer op hen wacht wanneer ze – niet zelden na tienen – thuis komen. De kantoormedewerkers kunnen dan weer rekenen op erg flexibele uren en de mogelijkheid tot thuiswerk. Bij Care kan je vijf vijfde werken, vier vijfde of drie vijfde. Ron Embrechts: ‘Noem een regime en het bestaat bij ons. Op alle vlakken denken we mee met onze medewerkers, en alles is mogelijk. Voor zover de functie het toelaat, natuurlijk.’


WERKBEELD

DDD Hoedenatelier Foto’s: Bart Dewaele

De drie d’s in DDD staan voor Daisy Decoene uit Dadizele. In die kleine West-Vlaamse gemeente maakt Daisy al sinds 1996 al haar hoeden met de hand, in haar eigen hoedenatelier. Zonnehoeden, regenhoedjes, vilten hoeden, kinderpetjes, stadshoeden en vooral ceremoniële hoeden: allemaal worden ze op maat en op bestelling vervaardigd. Na een basisopleiding als hoedenontwerpster en -maakster haalde Daisy haar ervaring en inspiratie voornamelijk bij het Franse modehuis Pierre Balmain. Ze werkte een tijdlang als productmanager voor een Belgische firma die met het huis een licentie voor een prêt-à-portercollectie had afgesloten. In lang vervlogen tijden vond je in elk dorp verschillende hoedenmakers. Vandaag lijkt de stiel in ons land wel met uitsterven bedreigd. De houten basisvormen waarover de stoffen gespannen moeten worden, zijn nog nauwelijks te vinden. Men moet ervoor naar het buitenland of naar antiquariaten. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


08 09 ACTUA

Helft werknemers wil thuis werken, maar mag niet De vraag naar thuiswerk groeit gestaag. De balans werk-privé is daarvoor de grootste motivatie. Werkgevers blijven echter weigerachtig, blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team. Wie het wel toelaat, onderschat de juridische en praktische voorwaarden. Tekst: Wim Verdoodt / Illustratie: Joke Van Camp

B

ijna 1 op de 2 werknemers (47%) wil af en toe van thuis uit werken. De helft (49%) van de werkgevers (49%) verbiedt dat resoluut. Ze vrezen dat thuiswerken een negatieve impact heeft op de collegialiteit en de betrokkenheid. Werkgevers en werknemers hebben een verschillende visie op het flexibiliteitsvraagstuk. Werkgevers zien in de eerste plaats heil in deeltijds werken (63%) in combinatie met flexibele uren (62%). Werknemers geloven meer in een mix tussen flexibele werkuren (71%) en regelmatig thuiswerken (47%) en heel wat minder in deeltijds werken (29%). ‘Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de ‘war for talent’ hebben werkgevers er nochtans alle belang bij aandacht te besteden aan de vraag naar meer flexibiliteit. Thuiswerk toelaten zal, mits een goede omkadering, de band met de werkgever eerder versterken’, meent Didier Christiaens, hr-director Tempo-Team. 79 procent van de werkgevers die thuiswerken toelaten, stellen vast dat het aantal werknemers dat thuis werkt de voorbije drie jaar toenam. Deze werkgevers zien er ook de voordelen van in. Het is goed voor het privéleven van de werknemers en handig voor werk dat veel concentratie vraagt. 45 procent meent zelfs dat werknemers thuis productiever zijn dan op kantoor. Het blijft behelpen Bij de werknemers zijn vooral de hoger opgeleiden met kinderen vragende par tij om thuis te werken. Wie thuis mag, kan of wil werken (33%) doet dat in de eerste plaats om zijn of haar woon-werkverkeer te optimaliseren (29%), om meer flexibel te kunnen werken (21%), om zich beter te kunnen concentreren (17%) en voor een beter werk/privé evenwicht (17%). Ondanks de groeiende vraag blijft thuiswerken voor de meeste werknemers improviseren en behelpen. Zo beschikt slechts 38 procent over

een afzonderlijke werkkamer of bureau. De rest werkt elders in huis. De aarzeling van werkgevers om thuiswerken toe te laten of aan te moedigen toont zich ook in de gebrekkige organisatie ervan. Slechts een derde van alle ondervraagde werkgevers bevestigt dat hun werkgever een duidelijk beleid ter zake heeft. Van de bedrijven die thuiswerken toestaan, heeft nauwelijks meer dan de helft (57%) een aangepaste politiek. Stefan Nerinckx, advocaat-vennoot bij Field Fisher Waterhouse en docent arbeidsrecht aan de Hogeschool Universiteit Brussel, waarschuwt voor het systematisch onderschatten van de gevolgen van het toelaten van thuiswerken. Er is immers een duidelijk wettelijk kader met verplichtingen voor de werkgever dat moet ingevuld worden. Hierbij is het maken van een juist onderscheid tussen telewerk en huisarbeid van belang. Wetgeving onderschat ‘Werknemers toelaten om thuis te werken, valt in veel gevallen onder de wetgeving op telewerk die specifieke eisen stelt zoals een schriftelijke overeenkomst en het ter beschikking stellen van apparatuur zoals een pc en het vergoeden van kosten. Een schriftelijke bijlage bij de arbeidsovereenkomst en een aangepast arbeidsreglement zijn dus een must. Enkel op deze manier worden alle par tijen voldoende beschermd tegen de risico’s die komen kijken bij thuiswerken. Uit de praktijk blijkt dat dit sterk onderschat wordt’, aldus Nerinckx Beter is het gesteld met de aanwezigheid van technologie om thuiswerk mogelijk te maken. Zo beschikt 88 procent van de werknemers die wel eens thuis werken over een laptop, betaalt de werkgever voor twee derde de internetaansluiting en het gsm-abonnement en voor iets meer dan de helft de gsm of smar tphone zelf. Een derde van de thuiswerkers heeft rechtstreeks toegang tot het bedrijfsnetwerk.

‘Werknemers toelaten om thuis te werken, valt in veel gevallen onder de wetgeving op telewerk en die stelt specifieke eisen’ Stefan Nerinckx, advocaat en docent arbeidsrecht Visie werknemers op thuiswerken

Positieve invloed op evenwicht werk en privé

55%

Meer geconcentreerd wanneer ik thuiswerk

53%

Productiever wanneer ik thuiswerk

53%

Thuis doe ik werk waar meer concentratie nodig is

53% 45%

Ik zou graag meer thuiswerken Ik werk meer thuis dan 3 jaar geleden

41%

Om het woon-werk verkeer te vermijden

40% 39%

Thuis doe ik precies hetzelfde als op het werk

38%

Thuis werk ik harder Ik werk liever thuis dan op het werk

35%

Bedrijf heeft duidelijk beleid van thuiswerken

35% 31%

Geeft het gevoel minder goede band met collega’s

25%

Duidelijke overeenkomsten met werkgever Thuis is om tijdens overuren werk in te halen

20%

Thuiswerken verhoogt de druk op mijn gezinsleven

20%

Thuis doe ik meer routinewerk Geeft het gevoel minder betrokken bij het bedrijf

20% 18%

Ik werk thuis wanneer het slecht weer is

15%

Thuiswerken veroorzaakt stress

14%

Thuiwerken beschouwd als minder gemotiveerd

12%

Thuiwerken beperkt mijn kansen op promotie

11%

De overheid regelt thuiswerken goed

11%

Bron: Tempo Team


BEROEPSGEHEIM

Hendrik Cammu, gynaecoloog ‘Z

oals de Britten zeggen: ‘Figures are what happens in reality’. Ik ben geen cijferfreak, maar gebruik graag statistieken om iets te plaatsen. In de media wordt daar helaas te weinig belang aan gehecht. Je vindt op het internet heel wat cijfermateriaal over de gezondheid. Toch publiceren kranten daar amper één keer per jaar iets over. Op een halve bladzijde, en zonder enige duiding. Voor de rest overheerst de emotie. Hoeveel stof deed de dioxinecrisis destijds niet opwaaien? Nochtans stierf daar niemand aan, terwijl het verkeer op datzelfde moment tientallen dodelijke slachtoffers eiste. Dat is niet in verhouding, toch? Gezonde gelijkheid Ook de politiek zou zich beter met evidence based kennis overladen. Zelf vind ik het een goed idee om verschillende systemen van gezondheidszorg met elkaar te vergelijken om te zien welk het meest effectief is. In dat licht geraakte ik erg onder de indruk van professor Richard Wilkinson. Een samenleving die uitgaat van de gelijkheid van mensen is gezonder, zo wees zijn wetenschappelijk onderzoek uit. Van dag één spreek ik met mijn patiënten op een manier waardoor ze me perfect kunnen volgen. Ik communiceer heel direct met hen. Praat niet in volzinnen. Enkel zo komen we tot een kwalitatief gesprek dat hen toelaat goede beslissingen te nemen. Als een patiënt zegt: ‘Ah, zo zit dat dus in elkaar’, voel ik mij al een pak beter. Ook als ik een column schrijf of op tv kom, leg ik graag iets uit op het niveau van de mensen, zonder onnozel te doen. Ik wil dat ze in essentie evenveel weten als ik. Ik heb jaren, met veel plezier, zwangerschapsbegeleiding gegeven. Zwangere vrouwen zijn vaak bang: ze weten niet waar ze zich aan moeten verwachten. Ik zag het als mijn taak om de schrik uit hun lijf te halen.

Foto: Ivan Put

Geneeskunde als ambacht

‘Zwangere vrouwen zijn vaak bang. Ik zag het als mijn taak om de schrik uit hun lijf te halen’

Als je patiënten goed inlicht, kan je hen mee verantwoordelijkheid geven over de keuzes die gemaakt moeten worden. Akkoord, als bijvoorbeeld een uitstrijkje uitwijst dat we in een pre-kankerstadium zitten, is er geen keuze. Meestal is die er wél, en dan probeer ik mensen zoveel mogelijk te bevestigen in wat ze zelf willen. Stel dat iemand met urineverlies opteer t voor bekkenbodemkinesitherapie, dan steun ik haar daar in. Blijkt dit na verloop van tijd geen soelaas te bieden, dan zal die vrouw méér gemotiveerd zijn een ingreep te ondergaan dan als ik die haar van meet af aan had opgelegd. Ik zie geneeskunde als een ambacht. Zoals in elk vak, moet je correct met je cliënten omgaan. Vertrouwen is het belangrijkste in de relatie tussen patiënt en arts. Er moet wederzijds respect zijn. Als het totaal niet klikt met een patiënt, zal ik nooit ruziemaken. Ik heb technieken ontwikkeld om zo iemand heel rustig duidelijk te maken dat zij beter een collega raadpleegt. Gelukkig valt zoiets slechts heel zelden voor.’ (pvd)


10 11

MIJN LOON

10,23 euro per uur

Wat doe je voor job? Ik help in de frituur van mijn mama, frituur Angelique in Heverlee. Frieten bakken uiteraard, maar ik doe veel meer : klanten ontvangen, de kassa, en niet te vergeten opzetten en opkuisen. Ik doe dit een à twee dagen per week, want ik studeer nog. Die combinatie werkt goed. Doe je je job graag? Mijn mama heeft de frituur sinds november 2007, en ik vind het plezant om haar te helpen. Het contact met de klanten is fijn: de meeste mensen slaan een praatje en ver tellen over hun leven. Wat vind je van je inkomen? Ik word alleen betaald voor de vijf uur dat de frituur open is. De twee uur opzetten en opkuisen zijn onbetaald, dat vind ik niet erg. Ik doe het vooral om mijn mama te helpen. Per keer verdien ik ongeveer 50 euro netto. Als ik een hele maand twee keer per week ga helpen, geeft dat in totaal zo’n 400 euro. Dat is veel als ik dat vergelijk met de studentenjobs van kameraden. Wat zijn je grote uitgaven? Grote kosten heb ik niet, ik woon nog thuis. Ik denk niet dat ik de frituur zal overnemen, ik zit vooral met Erasmus in mijn hoofd. Ik zou graag volgend semester in het buitenland studeren, daarvoor ben ik aan het sparen. Wat zou je doen als je de lotto wint? Dan zou ik er even van profiteren. Een mooie grote reis maken, naar Aruba bijvoorbeeld. En misschien zou ik een mooie auto kopen: Audi is mijn favoriete merk, maar dat kan ik als student natuurlijk niet betalen. Daarna wel terug met de voetjes op de grond en sparen.

CÉDRIC TILLIET (20), WINKSELE Beroep: helper in frituur Privé: thuiswonend Brutoloon: 10,23 euro per uur Nettoloon: 9,77 euro per uur Extra’s: geen

Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan een gsm ga ik zeker niet te veel geld uitgeven. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan basketspullen: schoenen, spor tkledij ... Ik ben een fervent basketter. Op weekend gaan, doe ik ook regelmatig. Meestal is dat dichtbij, een wellness in Spa of naar de zee. Waar droom je van? Na mijn bachelor marketing zou ik graag in Engeland een master in de marketing behalen. (mr)

LUNCHTIME

Snel binnen en buiten ***** Het is al leeg bij Bio Lounge wanneer ik er wat later op de middag binnenval voor een meeneemlunch. Milieu en gezondheid staan centraal in deze foodbar, die garandeert enkel milieuvriendelijke verpakkingen te gebruiken en hoofdzakelijk ingrediënten aan te bieden uit de biologische landbouw. Onbevreesd als ik ben voor de EHEC-bacterie schep ik een klein kar tonnen doosje vol met lekkers uit de saladbar. Pastasalade met zongedroogde tomaatjes, couscous met komkommer en paprika, gemengde sla, geroosterde aubergine ... De keuze aan rauwkost is relatief beperkt, maar de meeste slaatjes worden ’s ochtends dan ook ter plaatse klaargemaakt. Ben & Jerry’s Daarnaast zijn er bij Bio Lounge ook wraps verkrijgbaar, net als soep en voorverpakte broodjes. Zoetekauwen hebben de keuze uit verschillende soor ten taar t, gebak en ijs van Ben & Jerr y’s.

aandrang om te blijven hangen, want al is er duidelijk goed nagedacht over het concept, het wat onderkoelde interieur biedt weinig sfeer. Bio Lounge wil naar eigen zeggen een alternatief bieden voor mensen die ’s middags te weinig tijd hebben voor een uitgebreide lunch. Toegegeven: het gaat hier snel en je eet gezond. Daar staat tegenover dat je niet bepaald weinig betaalt voor wat Weinig sfeer je krijgt en dat de gezelligheid De bediening aan de kassa is snel, jammer genoeg ver te zoeken is. vriendelijk en tweetalig. Ik betaal Snel binnen en weer buiten is dus 7,65 euro: niet weinig voor een de boodschap. (mo) blikje limonade en een weliswaar lekker verse salademix (zonder brood) die mijn honger nauwelijks blijkt te stillen. Bij de lunch krijg ik een papieren tasje, twee servetten en wegwerpbestek van hout. Plastiek gebruikt Bio Lounge niet, maar daarmee is het afvalprobleem – dat onvermijde- Bio Lounge lijk lijkt samen te gaan met mee- Onderrichtsstraat 116/120 1000 Brussel neemschotels – niet opgelost. Wie zijn lunch meeneemt, betaalt www.biolounge.be minder dan wie graag ter plaatse jobat.be/lunchtime wil eten. Ik voel echter weinig Wie ook het desser t gezond wil houden kan opteren voor fruitsla. Een grote koeltoog staat dan weer vol met alternatieve en gezonde drankjes. Geen Coca-Cola of Fanta in de rekken hier, wel ‘Whole Ear th Cola’ of ‘Organic Sparkling Lemonade’. Drankjes van Tao en Bionade zijn er in overvloed.


REGIO WEST-VLAANDEREN

West-Vlamingen spelen creativiteit, wilskracht en knowhow uit De sterkte van West-Vlaanderen is de grote ondernemerskracht en het aanpassingsvermogen van haar bewoners, zegt Hans Maertens van Voka. ‘Onze bedrijven zijn enorm wendbaar en adaptief.’ Toch staat de provincie voor heel wat uitdagingen, vooral qua tewerkstelling en mobiliteit.

Tekst: Barbara Vandenbussche

E

ind april 2011 waren er volgens de VDAB in Vlaanderen 187.827 niet-werkende werkzoekenden, 6,41 procent van de beroepsbevolking. In de provincie West-Vlaanderen waren er 26.988 werkzoekenden tegenover 30.483 een jaar daarvoor, een verschil van -11,5 procent. Kortrijk telt 11.002 werkzoekenden, Oostende 9.869 en Brugge 6.117. Luc Decavel, verbondssecretaris ACV Zuid-WestVlaanderen: ‘Heel wat industrie is sterk ingekrompen, al zijn industriële bedrijven nog goed voor 30 procent van de tewerkstelling. Nu heel Vlaanderen nadenkt over een nieuw industrieel beleid moeten we de reconversie doen naar nieuwe creatieve en innovatieve sectoren. Voor Serge Huyghe, regiodirecteur VKW West-Vlaanderen, zijn de creativiteit, wilskracht en knowhow van de West-Vlamingen de wapens om hun business op een andere manier te organiseren. ‘West-Vlamingen zijn koppig. Ook in moeilijkheden blijven ze vasthouden en gaan ze ervoor. Tegelijk moeten we onze oogkleppen laten vallen en een ruimere kijk hanteren.’ ‘We moeten vooral inzetten op het ondersteunen van die bestaande bedrijven in plaats van nieuwe aan te trekken’, stelt Axel Ronse, regiodirecteur UNIZO Zuid-West-Vlaanderen. ‘Eerst moet gebouwd worden aan een positief ondernemersklimaat. Tewerkstelling, mobiliteit, investeringen in onderzoek en ontwikkeling,. moeten allemaal aandacht krijgen.’

jobs niet altijd terecht zijn. ‘Uit onze salarisenquête blijkt dat de lonen na TSO en BSO soms zeer concurrentieel zijn met die van het ASO en hogere opleidingen.’ Bovendien kampt de regio met een gebrek aan arbeidsmobiliteit, zeker over de gewestgrenzen heen. Serge Huyghe: ‘Zelfs in volle recessie bleven er knelpuntberoepen. Het tekor t aan arbeidskrachten deed de grensarbeid uit Noord-Frankrijk enorm toenemen. Tien jaar geleden waren er nog zo’n 2.800 grensarbeiders, in 2009 waren dat er zo’n 7.000.’ ‘Maar nu is het statuut veranderd, met een uitdoofscenario tegen 2020’, zegt Hans Maer tens, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel WestVlaanderen. ‘Als die bron opdroogt, hebben we echt een probleem.’ Braindrain en verarming De braindrain uit West-Vlaanderen is een prangend thema, dat in verschillende gesprekken terugkeer t. Jongeren gaan studeren in Gent, Brussel, Leuven of Antwerpen en blijven er dikwijls hangen na hun studies. ‘We moeten voldoende hogeropgeleiden naar onze regio krijgen’, vindt Axel Ronse. ‘De aanwezige kennis en exper tise in hogescholen en universiteiten moet beter worden ontsloten naar het bedrijfsleven. Via de laagdrempelige exper tisecentra zijn er al goede stappen gezet, maar er is nog een serieus groeipotentieel.’

Grootste spanningsgraad De regio Zuid-West-Vlaanderen kent de grootste spanningsgraad van België. Voor één openstaande job zijn er minder dan 2 werkzoekenden. ‘We zijn nog niet helemaal gerecupereerd van de crisis, maar nu al dreigen er tekor ten aan specifiek geschoolde arbeidskrachten’, ver telt Erik Van Deursen, provinciaal secretaris ABVV West-Vlaanderen. ‘Vooral uit technische richtingen is de instroom te laag. Dat heeft voor een stuk te maken met het imagoprobleem van technische beroepen.’ Axel Ronse wijst erop dat de clichés over technische

‘Slechts 1,4 procent van alle geld voor onderzoek gaat naar West-Vlaanderen. Voor ons zou dat evenwichtiger verdeeld moeten worden’ Hans Maertens, Voka West-Vlaanderen

Hans Maer tens vult aan: ‘We hebben goede hogescholen en opleidingen, maar beperkte onderzoeksbudgetten. Er gebeurt te weinig toegepast onderzoek dat tot innovatie kan leiden. Slechts 1,4 procent van alle geld voor onderzoek gaat naar West-Vlaanderen. Voor ons zou dat evenwichtiger verdeeld moeten worden.’ In centrumsteden als Kortrijk en Oostende is de werkloosheid hoger dan in andere delen van de regio, en er is veel verarming, stelt Erik Van Deursen. ‘Ook bij mensen die werken zijn de lonen er gemiddeld lager, omdat hun vergoedingen ondanks de index geen gelijke tred houden met de levensduur te. Voor ons moeten er meer plaatsen komen in de sociale economie, als tussenstation om mensen te laten doorgroeien naar het reguliere arbeidscircuit. Ook de impact van het tekort aan kinderopvang mag je niet onderschatten, zeker voor alleenstaande ouders.’ Ook Wim David, verbondssecretaris ACV BruggeOostende-Westhoek, vindt dat er dringend werk moet gemaakt worden van een plan om mensen uit kansengroepen aan het werk te krijgen. ‘Zeker aan de kust zijn armoede en bestaansonzekerheid gelinkt aan de integratie van kansengroepen. In de Westhoek is er bovendien nog heel wat armoede op het platteland.’ Cluster van sectoren West-Vlaanderen kent heel wat sectoren in opmars die zich clusteren in bepaalde regio’s. In het midden van de provincie is dat de voedingsindustrie, in het zuiden de mechatronics, een combinatie van machinebouw en elektronica. ‘Maar je vindt hier ook design en productontwikkeling en zeer innovatieve bedrijven’, vult Hans Maertens aan. ‘Denk maar aan de havengebonden bedrijven in het noorden en aan milieu en cleantech.’ ‘Naast kmo’s mogen we de handelszaken niet vergeten’, benadrukt Axel Ronse. ‘We moeten waken over een verstandig distributiebeleid en niet zomaar grote handelsoppervlakten neerpoten buiten de stad. In het noorden van Frankrijk heeft dit geleid tot een verloedering van de stadskernen. Dat moeten we bij ons ver-


12 13

COLUMN

Death by promotion J O B AT. B E / C O L U M N

West-Vlaanderen levert idyllische beelden op. Maar niet alles is er zo mooi als het lijkt. Zo is er in de Westhoek nog heel wat armoede op het platteland.

mijden. Een mooi voorbeeld is het winkelcentrum K, dat Kortrijk als handelsstad opnieuw heeft doen bloeien. Ook aan de kust is een flexibel en performant stedenbouwkundig beleid nodig. Willen we de kust promoten als actieve en attractieve bestemming, dan moeten we toeristische bedrijven kansen geven om zich te ontplooien.’ ‘De streek rond Roeselare en Tielt kent nog vele mogelijkheden tot ontwikkeling, vooral op industrieel vlak’, zegt Marc Demaeght, verbondssecretaris van ACV Midden-West-Vlaanderen. ‘Tielt kent grote textiel- en laminaatbedrijven waar duizenden mensen werken. In economisch moeilijke tijden bieden zij een houvast om mensen met minder ontwikkelingskansen toch aan de slag te houden. Tegelijk schreeuwen ook zij om personeel, en daarin schuilt een gevaar. We mogen jongeren niet op hun 16 of 18 jaar uit het technisch onderwijs halen om tekor ten op te vullen, maar moeten hen de mogelijkheid bieden om zich verder bij te scholen, zodat we ook hoger geschoolde arbeiders hebben.’ Roeselare kan zich net als Kor trijk dankzij haar gunstige ligging profileren als logistieke regio. ‘Maar’, zegt Luc Decavel, ‘we mogen ook geen doorrijstreek worden. Dat kan door zelf meerwaarde te creëren en in te staan voor verdere verwerking van aangeleverde goederen.’ Missing links naar het binnenland ‘De nettogroei van het aantal ondernemingen ligt onder het Vlaams gemiddelde’, zegt Serge Huyghe. ‘West-Vlaanderen moet dus opnieuw ondernemender en dynamischer worden en meer naar buiten treden, naar andere regio’s en het buitenland.’ In het zuiden leunt de provincie aan bij NoordFrankrijk en Rijsel, een gigantische bijkomende markt. Groot knelpunt, zegt Hans Maer tens, zijn de vele missing links naar het binnenland. ‘Er zou drin-

gend moeten beslist worden over het Schipdonkkanaal, de verbinding van de Leie met het achterland en de haven van Zeebrugge.’ De haven van Zeebrugge kan mits verdere ontwikkeling als diepzeehaven nieuwe trafieken aantrekken voor verder transpor t binnen Europa. Ook de haven van Oostende kan nog groeien, al wordt er vandaag te exclusief een keuze gemaakt voor alternatieve energie, vindt Wim David. ‘Op zich is daar niets mis mee, maar een te eenzijdige focus is niet goed voor de haven. Hetzelfde geldt voor het toerisme, waar men in de toekomst vooral wil toespitsen op wellness en zorg. Daarnaast is de uitbouw van de luchthaven een gevoelig thema. We moeten erover waken ze op een ecologisch verantwoorde manier te ontwikkelen, in goed nabuurschap met de omwonenden. Luc Decavel haalt ook de kleinere regionale luchthaven van Wevelgem aan, die voor de streek nog aan belang kan winnen. ‘Onze open ruimte is een troef, zeker op toeristisch vlak, met de herdenkingsjaren 2014-2018 in zicht’, besluit Wim David. ‘We mogen die niet zomaar te grabbel gooien. Tegelijk is er ook ruimte tekor t, besluit Hans Maertens. ‘We hebben de komende tien jaar 2.000 hectare nieuwe grond nodig om ons verder te ontwikkelen, maar het aantal industrieterreinen is beperkt.’ ‘Naast typische Belgische problemen zoals de energiefactuur en de fiscaliteit, lijden we onder een traag vergunningsbeleid met tal van procedures’, verzucht Axel Ronse. ‘Dat ontmoedigt ondernemers om uit te breiden en te investeren, zodat ze dreigen weg te trekken.’ Luc Decavel benadrukt tot slot de goede regionale economische samenwerking die er bestaat tussen werkgevers en werknemers in het RESOC en de SERR. ‘We merken dat dit in onze regio heel goed werkt, met een dynamisch Streekpact als resultaat.’

Vind jouw job in West-Vlaanderen vanaf blz. 16

‘Met de Belangrijke Uitgeverij. Kunt u even wachten?’ ‘Met Thomas. Hallo?’ ... ‘Goedemorgen, met Thomas Blondeau. Ik schrijf voor een Toch Wel Redelijk Bekend Blad. Ik ben op zoek naar uw promotieafdeling.’ ‘Die is in vergadering. Kunt u later terugbellen?’ ‘Ja, maar ik had vrijdag al gebeld en toen waren ze ook in vergadering. En... ‘ ‘Tja, ze moeten veel bespreken.’ ‘Euh. Ongetwijfeld. Ik begrijp dat promotie, het bereiken van de buitenwereld als het ware, knap veel denktijd vergt.’ ‘Precies. Kan ik u verder nog ergens mee van dienst zijn?’ ‘Ik wil eigenlijk alleen een recensie-exemplaar aanvragen. Het gaat om die Vermoedelijk Veelbelovende Debuutroman van Iemand Die Nog Niemand Kent.’ ‘Dat moet u toch echt even aan de promotieafdeling vragen. Die houden bij wat waar verschijnt.’ ‘Kunt u hen vragen of ze me even terugbellen?’ ‘Ja, wel, het handigst en het snelst is als u ze even een mailtje stuurt. Dat kan naar promo@BelangrijkeUitgeverij.com. Meestal reageren ze daar direct op.’ ‘Ok, doen we dat.’ ... ‘Goedemorgen, met Thomas Blondeau van het Toch Wel Redelijk Bekend Blad. Ik bel in verband met die Vermoedelijk Veelbelovende Debuutroman van Iemand Die Nog Niemand Kent. Had ik u gister ook al aan de lijn?’ ‘Dat zou kunnen. Waar ging het over?’ ‘Ik had graag een recensie-exemplaar ontvangen die Debuutroman.’ ‘Dat moet u even met de promotie-afdeling opnemen.’ ‘Die heb ik gister al een mailtje gestuurd maar nog geen reactie op ontvangen.’ ‘Wacht, ik verbind u even door ... Meneer Cadeau, ik hoor net dat ze even de deur uit zijn. Kunt u later terugbellen?’ ‘Ik heb alleen een exemplaar nodig. Het Toch Wel Redelijk Bekend Blad wil graag als een van de eerste met een recensie komen. Of misschien wel een interview als mijn vermoedens over deze Vermoedelijk Veelbelovende Debuutroman blijken te kloppen. En het boek verschijnt al volgende week, dus.’ ‘Ah, een interview. Dan is het beter even de persafdeling te contacten. U kunt best een mailtje sturen naar pers@BelangrijkeUitgeverij.com. Als u daar even inzet waarvoor u schrijft en waarover het gaat, dan komt alles goed.’ ‘Maar dat heb ik nu net uitgelegd. Kunt u mij dat boek niet gewoon opsturen? Ik probeer het nu al bijna een week bij u aan te vragen.’ ‘Momentje, ik ga het even vragen. Nu hoor ik net dat het nog bij de drukker ligt. Het is er pas over een paar dagen.’ ‘Aha, maar u kunt mij vast wel een pdf van de drukproef sturen?’ ‘Dan doen we niet. We willen niet dat het ergens gaat rondzwerven op het internet. De promotieafdeling kan u een uitgedraaide versie sturen.’ ‘Maar ik zie in de catalogus staan dat het een roman is van 520 pagina’s. Niet alleen is dat zonde van het papier, het past nooit in mijn brievenbus. Met wat tegenslag ligt het dan pas over twee dagen op het postkantoor. En het Redelijk Bekend Blad wil mijn artikel toch echt graag snel hebben. ‘Weet u wat? Als u alles wat u net vertelt heeft in een mailtje zet en stuurt naar info@BelangrijkeUitgeverij.com dan komt het vast wel bij de goede persoon terecht.’ Ruth Lasters werkt als leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.


Wetenschappelijk Adviseur Flanders’ FOOD (M/V) Flanders’ FOOD is de competentiepool en het innovatiecentrum van de Vlaamse Voedingsindustrie. Wij stimuleren innovatie en zijn het centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse Voedingsindustrie waar bedrijven met al hun wetenschappelijke en technologische vragen terecht kunnen. Flanders’ FOOD werkt daarvoor samen met de ondernemingen van de Vlaamse voedingsindustrie en de bestaande kennisinstellingen. Flanders’ FOOD zoekt een wetenschappelijk adviseur (M/V) voor een nieuw innovatieproject (type IWT VIS-traject): Sensors For Food Je opdracht Doel project: innovatie in voedingsbedrijven stimuleren, door state-of-the-art kennis rond toepassingsmogelijkheden van hightech sensorsystemen voor voedselveiligheid, -kwaliteit en -processing in de voedingsproductie te verkennen en te verspreiden. Creatie van een forum voor zowel de voedingsindustrie als de technologiesector. • Verzamelen van relevante kennis en continue ‘technology watching’. • Omzetting hiervan in bevattelijke publicaties, seminaries en workshops. • Uitbouw expertennetwerk voor optimale begeleiding bedrijven of doorverwijzing naar geschikte partners. • Hightech innovaties in bedrijven initiëren, stimuleren en eventueel komen tot specifieke onderzoeksprojecten: direct en persoonlijk contact met ondernemingen in voedingsindustrie en technologie sector is essentieel. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners van Imec, K.U.Leuven, VUB en IBBT.

One small step a giant impact for your HR

Je profiel • Diploma ingenieurswetenschappen (industrieel of academisch), bio-ingenieurswetenschappen, wetenschappen of gelijkwaardig. • Kennis en ervaring in technologie en voeling met de voedingsindustrie, of omgekeerd. • Bij voorkeur minimum 2 jaar relevante, professionele ervaring. • Moedertaal Nederlands, goede kennis van Engels is onontbeerlijk, kennis van Frans en Duits vormt een pluspunt. Je bent leergierig, creatief, diplomatisch, dynamisch, flexibel, contactvaardig met commerciële feeling en vertrouwd met de klassieke softwareproducten. Je bent gebeten door innovatie, hebt een teamgeest en een KMO spirit. Ons aanbod Jouw kans tot specialisatie in het nieuwe en boeiende raakvlak tussen voeding en hightech. Je komt in contact met de belangrijkste stakeholders in deze thematiek, in Vlaanderen en daarbuiten. Samen met het bestaande team bouw je mee aan een innovatieve Vlaamse voedingsindustrie. In een eerste fase heeft dit project een looptijd van vier jaar. Wij bieden een competitief salaris, uitstekende bereikbaarheid en de modernste werkmiddelen. Geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur met CV naar Erwin Lamot, Algemeen Directeur van Flanders’ FOOD, Kunstlaan 43, 1040 Brussel (fax 02/7884368) of naar erwin.lamot@flandersfood.com Voor Sensors For Food zijn onze partners ook nog op zoek naar een aantal technische profielen voor O&O rond millimetergolf sensoren (contact jstiens@etro.vub.ac.be) en hyperspectrale camera’s (contact Wouter. Saeys@biw.kuleuven.be).

E voor HR T IM U R : 1 1 0 2 H R a tw o rk 20 januari 2011

16 juni 2011

Fons Leroy, onze kersverse Vlaamse HR-Ambassadeur, brengt ons zijn inspirerend VDAB-verhaal. Aansluitend Nieuwjaarsreceptie ...

Ten huize van Stora Enso Langerbrugge Collega Lieven Willaert is onze gastheer

15 september 2011 17 februari 2011

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde

is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het ITG werkt voor haar missie wereldwijd samen met vele wetenschappelijke instellingen, overheden en organisaties.

Prof. Dr. Luc Sels Langer werken? De slogan voorbij... Meer dan tijd om resultaten neer te zetten! Aan Luc Sels zijn overtuigingskracht zal het niet liggen! Kom en laat u inspireren ... 17 maart 2011

Het ITG is op zoek naar (m/v)

Financieel /Administratief Diensthoofd - Projectenbeheer Opdracht: • U bereidt mee onderzoeksprojecten voor en monitort ze achteraf. • U geeft leiding aan een team van 4 budgetbeheerders. • U bent de administratieve, contractuele en financiële eindverantwoordelijke van de dienst Projectenbeheer, het DGOS-raamakkoordprogramma en andere activiteiten van capaciteitsversterking in het Zuiden. • U ondersteunt directie, departementen en onderzoekers inzake (DGOS) projecten en capaciteitsversterking in het Zuiden. Profiel: • Master diploma in financiële, economische of juridische richting. U kunt min. 10 jaar bruikbare ervaring voorleggen. • Goede kennis van project- en contractmanagement, zowel nationaal als internationaal. • Schrijft en spreekt vlot Ndl, Fr en Eng. U beheerst de meest courante computerprogramma’s. • U bent een team player en bruist van de initiatieven. Wij bieden een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur. Solliciteren tot 19 juni 2011.

Look back? Look forward! Tijd voor kritische beschouwingen bij HR en Alg. Beleid. “Rijden en omzien” blijkt een gekend Vlaams gezegde te zijn!? Maar hoeveel en -lang omzien ... om veilig te rijden? Wij leerden natuurlijk vooral vooruitzien ... maar vaak zonder omkijken! Wat leren we uit het verleden en hoe benaderen we best wat ons te wachten staat? Gastsprekers: Prof. Dr. Luc Derijcke en Peter Leyman

Competentiebeleid from scratch!!! En ... het werkt! Collega Yves Peeters (HR-Manager Tabaknatie) brengt een overtuigend testimonial. 20 oktober 2011 Overspoeld door ... Maatregelen allerhande: subsidiërend, fasciliterend, regulerend ... Ziet u door het bos de bomen nog? Wij presenteren u graag een panel experten! 17 november 2011 HRM en zachte thema’s ... mag het even? Pesten was al opvallend in beeld ... maar er is meer! Verzuring troef? En wat met HRM? Is hier een rol bij uitstek weggelegd? Wij zorgen voor de nodige input ... u voor de kritische massa?

19 mei 2011 ROI van training en opleiding... in de praktijk. Collega Astrid De Lathauwer (Executive Vice-President Human Resources Belgacom) is onze inspirerende en gedreven gastspreker.

2 december 2011 Eindejaarsvergadering met diner

Professor Klinische Wetenschappen - Infectieziekten en HIV/Aids

Altijd gezocht :

Opdracht: • U neemt opdrachten op van onderzoek, onderwijs, medische dienstverlening en capaciteitsversterking in het Zuiden binnen het domein van infectieziekten, vooral Aids/HIV, tuberculose en aanverwante aandoeningen. • U bent de manager van uw eigen team en het team van de Clinical Trials Unit.

U wilt er vast meer over weten ... en misschien wel lid worden!? Mail ons via sec@hratwork.be of stuur ons een fax op 09/343 09 94. U kan ook onze website bezoeken op www.hratwork.be en gebruik maken van het contactformulier.

Profiel: • PhD in het domein van infectieziekten en Master diploma geneeskunde, specialisatie interne geneeskunde. • Minstens 10 jaar ervaring in onderwijs, onderzoek, klinisch management en dienstverlening. U hebt ervaring als arts, bij voorkeur in het Zuiden. Wij bieden een voltijdse functie voor een periode van 3 jaar, dat na positieve evaluatie omgezet wordt in een mandaat van onbepaalde duur.

HR-Professionals met (zin voor) inhoud!

20 years of employer branding

Solliciteren tot 27 juni 2011.

Het uitgebreide vacaturebericht vindt u op onze website www.itg.be/vacatures.

Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen Tel: +32 (3) 247 07 05 Fax: +32 (3) 247 62 23 E-mail: vacatures@itg.be

w w w .h ra tw o rk .b

e


14 15

stedenbouwkundige (niveau A - voltijds - statutair) Jouw functie I Je verleent advies aan de inwoners van onze gemeente en het college van burgemeester en schepenen. Je zorgt dat iedereen op een vlotte manier kan voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke bepalingen rond ruimtelijke ordening en stedenbouw. Je onderhandelt met externe partijen en onderhoudt je netwerk. Je werkt beleidsvoorbereidend. Jouw profiel I Je bent diplomatisch en kunt vlot omgaan met mensen met diverse belangen. Je hebt een masterdiploma. Je moet in het bezit zijn van een rijbewijs B of dit behalen tijdens je proefperiode. Je bent bereid om je masterdiploma stedenbouw te behalen. Je bent Belg. Oostrozebeke

is

een

aangename

gemeente om te wonen, te werken, te ondernemen en te winkelen. Er is een

dynamisch

verenigingsleven.

Oostrozebeke staat voor heel wat uitdagingen naar de toekomst toe. Om die uitdagingen aan te gaan, zijn we op zoek naar een enthousiaste (m/v):

Ons aanbod I Een job met glijdende werkuren en in de toekomst is ook telewerk mogelijk. Een afwisselende taakinhoud met diverse contacten en autonomie. We bieden een brutostartloon van 33 780,10 euro per jaar, extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering, een aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden. De gemeente Oostrozebeke regelt en betaalt je opleiding tot master in de stedenbouw. Relevante ervaring wordt gehonoreerd. We leggen een wervingsreserve aan van 3 jaar. Interesse? Zorg dan dat Search & Selection ten laatste op 16 juni 2011 in het bezit is van je sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van je diploma. Je mailt je kandidatuur naar m.vandekerckhove@searchselection.com of je stuurt je kandidatuur per post aan Search & Selection, Myra Vandekerckhove, K. Albertlaan 79, 9000 Gent. Hou alvast 2 juli 2011 vanaf 9 uur vrij voor de schriftelijke proef. Meer info? De functiebeschrijving en bijkomende informatie vind je op www.oostrozebeke.be of via Myra Vandekerckhove, K. Albertlaan 79, 9000 Gent, tel. 09 243 40 80, e-mail: m.vandekerckhove@searchselection.com. Laatstejaarsstudent I Je wordt tot de selectieprocedure toegelaten als je met je kandidatuur een studiebewijs voorlegt en een verklaring dat je binnen een termijn van drie maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma.

financieel-administratief manager Jouw functie: je stuurt het financieel-administratief team aan en je bent verantwoordelijk voor de algemene administratieve en financiële bedrijfsprocessen van AGSO KNOKKE-HEIST. Het bedrijf

autonoom

gemeente-

Stadsontwikkeling

(AGSO) is verantwoordelijk voor de stadsvernieuwingsen stadsontwikkelingsprojecten van de gemeente KnokkeHeist en de exploitatie van het gemeentelijk Waterbedrijf. Voor de verdere uitbouw zijn we dringend op zoek naar een (m/v):

Als administratief manager waak je over de algemene administratieve organisatie van het AGSO (uitwerken van interne administratieve bedrijfsprocessen en interne controlesystemen) en sta je in voor de uitwerking en uitvoering van een efficiënt en professioneel personeelsbeleid en personeelsbeheer. Als financieel manager ben je de eindverantwoordelijke voor de budgettering, de boekhouding en het thesauriemanagement en voer je toezicht uit op de financiële transacties van de bedrijfsafdelingen. Je bent de contactpersoon voor onder andere de banken, de bedrijfsrevisor, advocaten en andere raadgevers. Je rapporteert aan de algemeen manager en aan het directiecomité, waarvan je zelf ook lid bent.

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen (TEW), handelswetenschappen , handelsingenieur, of accountancy-fiscaliteit of een master met praktijkervaring op het vlak van boekhouding, financieel en administratief management; je hebt minstens 6 jaar ervaring in een verantwoordelijke functie van hetzelfde niveau; je hebt kennis van boekhouding en fiscaliteit, informatica, investeringsanalyse en HRM en affiniteit met de overheid; je bent een peoplemanager en kan vlot omgaan met externe partners.

Wij bieden jou: de mogelijkheid om mee te werken aan de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente Knokke-Heist een contract van onbepaalde duur een brutostartsalaris van minstens 4 586 euro per maand (6 jaar ervaring). Alle relevante ervaring wordt gehonoreerd. een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, omniumverzekering voor dienstverplaatsingen. Interesse? Voor meer informatie over de functiebeschrijving kan je terecht bij Rudi Neirynck op het nummer 050 518 588. Je sollicitatiebrief met uitgebreid cv kan je sturen naar het selectiekantoor Search & Selection, t.a.v. mevr. Myra Vandekerckhove, Koning Albertlaan 79, 9000 Gent, e-mail: m.vandekerckhove@searchselection.com. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 2 juli 2011.


WEST-VLAANDEREN

Een nieuwe professionele uitdaging? Die vindt u zeker in uw regio! In uw regio zijn er op dit moment heel wat professionele uitdagingen. De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt uw gezin, uw vrienden en zelfs uw hobby’s ten goede. U vermijdt ook elke dag heel wat stress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in uw regio is de kortste weg naar professioneel geluk.

Vandaag : jobs in regio West-Vlaanderen.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs in

WEST-VLAANDEREN www.goldmannv.be

De firma Goldman te Ingelmunster is een vaste waarde als groothandel voor de professionele keuken: er is steeds een ruim assortiment en voorraad aan porselein, glas, bestek, kookpotten en braadpannen, inox maatwerk, keukenapparaten, tafellinnen, tafels, stoelen, ... Haar klanten vinden steeds wat ze zoeken in de uitgebreide showroom van 3.000 m². Het bedrijf heeft een stevig uitgebouwde cash & carry, regelmatig aantrekkelijke promoties en een prima dienst na verkoop. Wegens verdere uitbreiding is dit groeiend bedrijf op zoek naar een m/v:

Junior Vertegenwoordig(st)er Oost-Vlaanderen (8999) Jouw taken: • Je wordt eerst goed opgeleid en begeleid in binnendienst door collega’s met jarenlange ervaring, zodat je goed ingelicht bent voordat je het bedrijf gaat vertegenwoordigen. • Na de inwerkperiode ben je zoveel als mogelijk op de baan zowel bij klanten als bij prospecten (deze zijn vnl. horeca, traiteurs, grootkeukens, RVT’s, scholen, ...). Sommige klanten komen ook naar de showroom, dus hen daar begeleiden is ook een onderdeel van de functie. • Je houdt ervan om enerzijds de langetermijnrelaties met onze klanten te onderhouden en anderzijds nieuwe klanten te overtuigen en te fideliseren. • Je geeft dagelijks de bestellingen door en rapporteert op weekbasis aan de zaakvoerder. Jouw profiel: • Je bent van nature enthousiast en klantgericht. • Je bent georganiseerd en flexibel. • Je bent dynamisch en weet dat er een hecht binnendienstteam kan helpen waar nodig. Geboden: • Een aantrekkelijke verloning, firmawagen en extralegale voordelen in een stabiel en steeds verder groeiend bedrijf. • Een functie met verantwoordelijkheden waar je je zeker verder kunt ontplooien. Interesse? • Mail (of stuur) je CV zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -Selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8999. • E-mail: reacties@ab-i.be. Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. • Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. • Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 - www.ab-i.be - info@ab-i.be

Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld.

Vens & Thiers is verdeler van houtbewerkingsmachines waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, hoogstaande techniek en een competente service. Dit realiseren we middels een team van competente verkopers en technici. Om dit enthousiast team verder uit te breiden, zijn we op zoek naar een dynamische M/V voor volgende functies: SERVICE TECHNICUS BUITENDIENST Jouw functie • Je staat in voor de installatie, in bedrijf name, het onderhoud en de herstelling van de machines bij de klant ter plaatse Jouw profiel • Opleiding bachelor of master elektro-mechanika, elektronica of elektriciteit of gelijkwaardig door ervaring • Je bent in staat zelfstandig problemen op te lossen ICT TECHNICUS Jouw functie • Je staat in voor alle taken die gerelateerd zijn aan software, hardware en netwerktechniek op de machines van onze klanten Jouw profiel • Je genoot een opleiding in ICT en bezit een goede kennis van programmatie van CNC-machines en ontwerpprogramma’s

TECHNISCH-COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER WALLONIË Jouw functie • Je staat in voor de prospectie en verkoop van ons productgamma in Wallonië en het Groot-Hertogdom Luxemburg Jouw profiel • Naast jouw commercieel talent beschik je over een technische opleiding of een grote affiniteit met techniek door je ervaring in de sector van de houtbewerking TECHNISCH-COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER “HOUTSKELETBOUW” Jouw functie • Je staat in voor de prospectie en verkoop van ons productgamma specifiek gericht naar de sector van de houtskeletbouw in de Benelux Jouw profiel • Naast jouw commercieel talent beschik je over een technische opleiding of een grote affiniteit met techniek, door je ervaring in de sector van de houtbewerking of de woningbouw Interesse? Neem contact op met Marc Vens marc.vens@vens-thiers.be Vens & Thiers, Waterven 12, 8501 Heule (Kortrijk) T 056 36 51 70 - F 056 36 51 78 www.vens-thiers.be

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen? Je vindt het op

173


Jobs

18

3

in

WEST-VLAANDEREN

BEHEERDER ELECTRONICASCHROOT Administratieve coördinator

Uw functie: De huidige functiehouder biedt je een passende opleiding tot je zelfstandig de taken overneemt. • Je wordt administratief verantwoordelijk voor het volledige beheer van de verwerking van het elektronicaschroot. • Je levert feitelijke informatie rond planning, contracten en rapportering van heel het Recupel gebeuren. • Dit betekent ondermeer de controle op inkomende en vertrekkende goederen, de facturatie, de opvolging van rendementen, de logistieke opvolging, het contact met de werkvloer (ondermeer dagelijks contact met de werfl eiders en de mensen van de beschutte werkplaats), contacten met de overheidsinstantie Recupel. • Kortom een gevarieerde functie waarbij de eindverantwoordelijkheid door jou wordt gedragen. • Je rapporteert aan de directie van Galloometal.

Interesse? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur.

Uw profiel: Idealiter bacheloropleiding administratie, boekhouding, logistiek, management assistant of gelijkgesteld door ervaring. • Je bent tweetalig Nederlands/Frans. • Je hebt kennis van Word en Excel. • Een eerste werkervaring lijkt ons wenselijk gezien de verwachte zelfstandigheid. • Je houdt van contacten maar ook ben je afwerker inzake administratieve taken en ben je heel nauwkeurig ingesteld. Uw profiel: Group Galloo is een toonaangevend, dynamisch en no- nonsens bedrijf met een stevige uitstraling. • Je komt terecht in een ambitieus bedrijf met een aangename werksfeer. • Voor jouw kennis en engagement biedt de groep een competitief salaris met aantrekkelijke extralegale voordelen en permanente opleidingsmogelijkheden binnen een groeiende en dynamische onderneming.

Fabrikant en groothandel van bevestigingsmaterialen, elektrische en pneumatische machines, boor- en slijpgereedschappen, diamantschijven, -boren en machines, nagels en nieten, handgereedschappen. Rechtstreekse verkoop aan de installateurs in de bouw, industrie en aanverwanten. Om tegemoet te komen aan het succes van onze producten, zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding (m/v)

Vertegenwoordigers Voor de regio’s Waregem-Tielt-Eeklo, Kempen-Antwerpen, Leuven-Aarschot-Diest, Limburg Functie: u staat in voor het verkopen en promoten van onze producten bij een bestaand en potentieel cliënteel in uw streek; u hebt veelvuldige contacten met uw klanten en u bouwt een vertrouwensrelatie met hen op; u staat in voor de opvolging van en service en technisch advies aan uw klanten. Kwalificaties: u bent dynamisch en wilt wat bereiken in de verkoop; u hebt reëel verkooptalent en gevoel voor techniek door opleiding of ervaring; u bent ondernemend en u beschikt over uitstekende contactvaardigheden; u kunt zelfstandig werken; u hebt een scherp gevoel voor resultaten. Wij bieden: geen 9-to-5-job, een stabiele job; een degelijke opleiding en verdere begeleiding; een rijke, gevarieerde opdracht; vast salaris, commissie en bonus; maaltijdcheques; firmawagen; onkostenvergoedingen; extralegale voordelen.

Poperinge ligt in het zuidwesten van West-Vlaanderen, tegen de Franse grens. Deze hoppestad vormt de overgang tussen de IJzervlakte en Heuvelland. Samen met zijn 5 deelgemeenten – Proven, Krombeke, Reningelst, Roesbrugge-Haringe en Watou – biedt Poperinge ruimte aan zo’n 20.000 inwoners. Om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen, zijn wij op zoek naar een gedreven en competent medewerker (m/v):

Directeur (halftijds) studierichting Beeldende Kunst Je functie: Als coördinerend directeur (studierichting beeldende kunst) definieer je samen met de directieraad de specifieke missie van de instelling binnen de algemene visie van het bestuur. Je vertaalt deze missie, in de studierichting beeldende kunst, in concrete doelen op korte en lange termijn. Op basis hiervan plan, organiseer en coördineer je de activiteiten binnen het geheel van een kunstacademie. Voorwaarden: Algemene decretale voorwaarden: 1) Houder zijn van het vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel; 2) Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen. Indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn; 3) Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991; 4) De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming; Aanvullende voorwaarden: 5) Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 6) Slagen voor een niet vergelijkende selectieproef; 7) Op de uiterste inschrijvingsdatum een nuttige ervaring van minstens vijf jaar opgedaan hebben in het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd onderwijs als lid van het onderwijzend of bestuurspersoneel in gesubsidieerd ambt. Kandidaturen: Sollicitatie, C.V. en kopie diploma’s/attesten aangetekend te versturen uiterlijk op 15 juli 2011 aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

Meer info: Wil je meer weten over de inhoud van een job, wat we van jou verwachten, welke uitdagingen jou te wachten staan? Neem dan vlug een kijkje op onze website (http://www.poperinge.be/NL/vacatures/) en download de gewenste informatiebundel.

Stadhuis Poperinge Grote Markt 1, 8970 Poperinge T +32 57 33 40 81 • F +32 57 33 75 81 info@poperinge.be • www.poperinge.be

Interesse? Stuur of fax dan uw sollicitatie en cv naar Uni-Fix Belgium, t.a.v. de personeelsdienst, Henri-Joseph Genessestraat 11, 1070 Brussel (Anderlecht). Fax: 02 481 07 61. E-mail: central@unifix.be. Tel.: 02 481 07 68.

Eutraco nv is een vooruitstrevende transport- en logistieke groep van een 400-tal medewerkers met vestigingen te Charleroi, Aalter, Zilina (Slowakije) en Roeselare waar de hoofdzetel zich bevindt. De passie om iedere dag efficiënt en kwalitatief logistieke ondersteuning te bieden aan partners is sterk verankerd binnen de missie. Het bedrijf bezit een gezonde financiële structuur en de vaste ambitie om te blijven groeien. Momenteel bieden wij ter uitbreiding enerzijds en ter versterking anderzijds 2 TOP-JOBS (m/v) aan.

OPERATIONS MANAGER TE ROESELARE

TRANSPORTPLANNER TE AALTER

FUNCTIE: • Je stuurt dagelijks het operationeel team aan bestaande uit het plannings- en customer contact team, het logistieke team & de pool van chauffeurs. • In nauwe samenwerking met de collega’s van sales & marketing en de administratie sta je in voor het realiseren van de strategische doelen en bedrijfsdoelstellingen. • De werking stel je continu in het teken van een maximale tegemoetkoming aan de klantenverwachtingen. • Je weet daarnaast als uitgesproken people-manager een aanspreekpunt en motivator te zijn voor alle medewerkers van onze plant te Roeselare. • Je rapporteert aan de algemeen directeur.

FUNCTIE:

PROFIEL:

PROFIEL:

• Significante ervaring binnen de transport en of logistieke sector is een must • Kennis van planningssystemen en transportwetgeving is tevens een voordeel. • Als high-potential genoot je bij voorkeur een masteropleiding (economische richting). • Nederlands, Frans en Engels zijn voor jouw geen probleem. • Je trekt je goed uit de slag met Office (Word, Excel,...). • Je kunt mensen aansturen en begeleiden in functie van de bedrijfsdoelstellingen.

• Je staat in voor het plannen van transporten. • Je draagt de verantwoordelijkheid over een groep chauffeurs en staat deze professioneel te woord. • Je onderhoudt goede contacten met klanten. • Je zorgt voor een optimale klantenservice door het tijdig leveren van goederen in perfecte staat. • In nauwe samenwerking met de collega’s ‘transportplanners’ stel je continu de werking van onze vrachtwagens in het teken van een maximale klantenservice en een optimaal rendement. • CMR documenten, levernota’s, facturen, … kan je correct afhandelen samen met de customer services. • Je rapporteert aan de operations manager.

• Ervaring binnen de transportsector. • Kennis van ‘transportwetgeving’ en van ‘afmetingen goederen en laadruimtes’ is tevens een voordeel. • Je bent klantgericht, accuraat, flexibel en stress-bestendig • Je werkt graag zelfstandig en hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid. • Nederlands, Frans en Engels zijn voor jouw geen probleem. • Je trekt je goed uit de slag met Office (Word, Excel,...).

AANBOD:

• EUTRACO biedt voor beide topjobs een ruime verantwoordelijkheid, alsook boeiende en veelzijdige contacten binnen een internationale omgeving. • Je komt terecht in een dynamisch bedrijf op mensenmaat waar je zin voor initiatief gesmaakt wordt. • Er is een gedegen begeleiding en een billijk loonpakket voorzien.

INTERESSE?

Stuur je cv naar EUTRACO t.a.v. de personeelsdienst, Industrieweg 35, 8800 Roeselare of via mail naar marc.lievens@eutraco.be - Voor meer informatie T 051 26 28 50 - Alle selecties gebeuren in samenwerking met TALENT’ BVBA. Wij garanderen een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.

www.eutraco.eu


Jobs in

WEST-VLAANDEREN

West-Vlaanderen. Door mensen gedreven. Met zijn bijna 900 personeelsleden verspreid over verschillende provinciehuizen, wil het provinciebestuur een bestuur zijn voor de hele regio. De provincie treedt daarnaast ook op als een echt partnerbestuur, met kennis en ervaring, om West-Vlaanderen verder vooruit te helpen, als ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle regio.

Bij vergelijkend examen gaat de provincie West-Vlaanderen over tot de statutaire invulling van een functie van (m/v):

PROVINCIEGRIFFIER De provinciegriffier staat, als hoogste ambtenaar, in voor de algemene leiding van de provinciale diensten en staat aan het hoofd van het provinciepersoneel. Toelatingsvereisten: • houder zijn van een masterdiploma • tien jaar aantoonbare professionele ervaring relevant voor de functie van provinciegriffier, waarvan minstens vijf jaar in de overheid, zoals moet blijken uit een uitgebreid curriculum vitae.

Wij bieden u: • een jaarlijks geïndexeerde brutobezoldiging van € 74.117,85 tot € 107.330,32 (excl. reglementaire toelagen) • de standplaats is het provinciehuis Boeverbos, Sint-Andries (Brugge).

Wervingsreserves: Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd, die maximaal tweemaal met één jaar kan worden verlengd.

Hoe kunt u zich kandidaat stellen? Op de website www.west-vlaanderen.be/vacatures kunt u de functiebeschrijving, het provincieraadsbesluit met o.a. de selectieprocedure en het inschrijvingsformulier vinden. U kunt deze documenten ook aanvragen bij de Dienst Griffie tel: 050 40 73 27 - fax: 050 40 73 00 e-mail: johan.deruyck@west-vlaanderen.be Dienst Griffie, t.a.v. Johan Deruyck: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). Om in te schrijven moet u het inschrijvingsformulier invullen en dit onder gefrankeerde omslag uiterlijk op vrijdag 15 juli 2011 sturen naar bovenstaand adres. Het inschrijvingsformulier moet vergezeld gaan van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma. De postdatum geldt als bewijs van datum van inschrijving. De selectiecommissie kan bijkomende informatie opvragen aan de kandidaten. Op onze website kunt u ook onze andere vacatures terugvinden.

www.west-vlaanderen.be

Fruit by Crop’s, Vegetables by Crop’s en Ready Meals by Crop’s zijn de drie autonome business units van Crop’s, één van Europa’s snelst groeiende producenten van diepgevroren fruit, groenten en kant-en-klare maaltijden. Dit succes is er dankzij de gezonde financiële bedrijfsachtergrond, de performante infrastructuur in binnen- & buitenland en de kwaliteit gedreven inzet van onze ruim 200 bekwame medewerkers.

De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

SALES ASSISTANT B2B

SALES ASSISTANT FRANSE RETAIL

CHEF KOK

VOOR PRODUCTONTWIKKELING

JUNIOR INKOOPMANAGER LOGISTIEK MEDEWERKER Meer info over deze vacatures en ons aanbod?

Growing and freezing good food ideas

Surf snel naar www.crops.be

193


20

3

Jobs in

WEST-VLAANDEREN

‘Commercieel én menselijk tegelijk, dat kan bij OZ’

Vlakbij gemaakt. Wereldwijd gewild. Ben jij één van de

50 talenten die onze productontwikkeling komt versterken? DE WIZARDS VAN Sigrid - Klantenadviseur

CNH, een bedrijf binnen Fiat Industrial, is op wereldvlak één van de belangrijkste

OZ ZOEKT KLANTENADVISEURS

producenten van landbouwmachines en industriële machines. Onze vestiging in

‘De ideale klantenadviseur? Die legt graag contact met mensen en wil resultaten boeken om OZ verder te laten groeien. Toen ik bij OZ begon, in 2000, was onze job meer administratief gericht. Nu zijn er veel meer commerciële aspecten.

grootpakpersen. Dit is het resultaat van meer dan 100 jaar ervaring op het vlak van

Tot mijn verrassing levert dat hele plezierige gesprekken op met klanten – zowel met nieuwe als bestaande. We trachten onze klanten immers niet lukraak producten of diensten te verkopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Wij gaan voor een menselijke commerciële aanpak waarbij we klanten op een kwalitatieve manier informeren over alle mogelijkheden die OZ biedt binnen het brede terrein van gezondheid. Zo kunnen we hen écht helpen met een goed advies, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Zedelgem produceert en verkoopt maaidorsers, zelfrijdende veldhakselaars en innovatie en ontwerp en de gezamenlijke inspanningen van meer dan 2000 werknemers. De productontwikkelingsafdeling in Zedelgem fungeert als wereldwijd “center of excellence” voor de ontwikkeling van oogstmachines. Door onze continue focus op innovatie, onderzoek en ontwikkeling bieden we onze klanten over de hele wereld een hoogtechnologisch en indrukwekkend productgamma aan. We slagen er steeds opnieuw in om innovatieve concepten met gebruik van de nieuwste technologieën op de markt te brengen: bv. proces- en machine-automatisatie ter ondersteuning van “precisie landbouw”, toepassing van DGPS en RTK (Real Time Kinematics),

Zelf ben ik afgestudeerd als sociaal assistent. Die achtergrond is mooi meegenomen voor deze job. Maar je kan hier met zeer uiteenlopende opleidingen terecht. Want alle klantenadviseurs starten bij OZ met een interne opleiding.

mechatronica, de nieuwste technologieën (“after treatment”) ter ondersteuning van

“Klantenadviseur zijn bij OZ is perfect voor mensen die houden van afwisseling en die zich willen blijven ontwikkelen.”

hebben we niet alleen toegang tot de meest geavanceerde technologieën, maar ook tot

OZ biedt veel opleidingsmogelijkheden. Bovendien is de sfeer los en dynamisch: je kan echt jezelf zijn. Dat is voor mij belangrijk, want als je goed in je vel zit dan heeft dat ook een positief effect op je werk. De flexibiliteit in werkuren is ook meegenomen.’ Lees verder op www.jobsvanoz.be

op zoek naar

Met OZ kies je voor een eigentijdse en dynamische organisatie met een frisse kijk op gezondheid. Want OZ verzekert niet alleen de gezondheid, maar levert en promoot ook actief gezondheidsdiensten en -producten. Dagelijks verrassen zowat 1100 medewerkers meer dan 370.000 klanten met een perfecte service, of ze nu werken vanuit onze hoofdzetels in Antwerpen of Brugge of in één van de ruim 60 lokale kantoren. Momenteel zoeken wij o.a.

KLANTENADVISEURS

WEST-VLAANDEREN

REGIO NOORD (BRUGGE TOT OOSTENDE/ KNOKKE HEIST) REGIO ZUID (KORTRIJK/ ROESELARE/ IEPER)

Surf naar www.jobsvanoz.be voor een volledige beschrijving van deze functie. Of stuur ons je cv en motivatiebrief t.a.v. Anne Cools - anne.cools@oz.be of Groep OZ, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk.

de emissienormen, automotive styling en nieuwe materialen voor het interieur van de cabine ... Door nauwe samenwerking met de productontwikkeling van Fiat Industrial de meest recente methodes en middelen in productontwikkeling. Om de verdere groei van onze productontwikkeling te ondersteunen zijn wij momenteel

50 bachelors en masters

voor de ontwikkeling van de volgende systemen:

• De functionele systemen in de diverse oogstmachines • Installaties van motoren voor oogstmachines • Hydraulische systemen • Aandrijfsystemen: tandwielkasten, transmissies ... • Elektrische en elektronische systemen • Cabine, HVAC, ergonomie en styling • Design analyse, FEA en simulaties Praktische ervaring is een voordeel en voor sommige vacatures noodzakelijk. Schoolverlaters komen ook in aanmerking. Wij bieden de opportuniteit om te werken in een internationale en dynamische organisatie die hoogtechnologische en innovatieve producten ontwikkelt. Daarnaast bieden we je een competitief loon, aangevuld met een aantrekkelijk pakket extralegale

OZ zoekt daarnaast nog tal van commerciële, adviserende, administratieve en leidinggevende medewerkers. Kijk op jobsvanoz.be voor het volledige overzicht van onze vacatures!

voordelen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Adriaan Kyndt. Via telefoon: 050 25 31 19 of e-mail: jobs.zedelgem@cnh.com

CNH Belgium N. V. - Leon Claeysstraat 3a, 8210 Zedelgem.

www.cnh.com

Shaping Our World


Jobs in

WEST-VLAANDEREN

213

Zin om aan boord te komen bij de voordeligste en snelst groeiende badkamerspecialist? Op nauwelijks 5 jaar tijd is X²O erin geslaagd om een succesvolle speler te worden op de Belgische badkamermarkt. Ons uniek winkelconcept wordt gekenmerkt door het aanbod van kwalitatieve badkamerinrichting aan scherpe prijzen rechtstreeks aan de particulier. Op vandaag telt onze winkelketen 15 verkoopspunten in België, genoeg om voelbaar aanwezig te zijn maar nog niet genoeg om onze gezonde ambitie en honger naar meer te stillen. Als vernieuwend concept wensen wij onze klanten van een optimale assortimentskeuze te voorzien. Het X²O-assortiment wordt opgebouwd vanuit onze inkoopafdeling op ons hoofdkantoor te Oostkamp. Dit assortiment kenmerkt zich door een uitgesproken focus op kwaliteit, eigentijdsheid en betaalbaarheid. Voor de uitbreiding van deze afdeling zijn we op zoek naar een bijkomende enthousiaste collega (m/v):

Klaar voor een frisse start?

Inkoper

www.X2O.b

badkamerinterieur

JE FUNCTIE: De sterkte van ons X²O-winkelconcept start bij de sterkte van ons assortiment. Als inkoper maak je bijgevolg deel uit van de motor achter onze verschillende assortimenten. Je staat in voor: • bestellingen van lopend assortiment • assortimentsontwikkeling/vernieuwing • technische opvolging van producten en fabrikanten • opvolging van het logistiek proces van de ingekochte goederen • interne communicatie naar andere hoofdkantoordiensten. JE PROFIEL: Je hebt een commerciële drive van waaruit je het inkoopgebeuren benadert. Je koopt in en ontwikkelt samen met fabrikanten met het oog op verkoop aan de X²O-klant. Op basis van grondige analyse van je eigen assortiment, het permanent volgen van de ontwikkelingen op de markt en het regelmatig bezoeken van beurzen en fabrikanten, detecteer je de nodige opportuniteiten voor het X²O-assortiment. Je wacht niet af tot een leverancier of fabrikant je een voorstel doet. Je bent zelf de initiatiefnemer die op zoek gaat naar wat nodig is voor de X²O-klant.

X²O voelt goed

Bij X²O zit je goed! • competitief salaris en bijkomende extralegale voordelen • een leuke werkplek met toffe collega’s • groeiend bedrijf met ruimte voor initiatief en een open, no-nonse managementstijl • reële doorgroeimogelijkheden voor wie op termijn blijk geeft van extra potentieel. Zin om bij ons aan de slag te gaan? Mail je motivatiebrief en cv naar hr@x2o.be of schrijf naar X²O Sanitair, t.a.v. de personeelsdienst, Legeweg 157D, 8020 Oostkamp.

e

hoofdkantoor Oostkamp

Je bent een ervaren inkoper of hebt het potentieel om het te worden. Flexibiliteit, creativiteit, zin voor initiatief en entrepreneurship zijn enkele van je karakteristieken. • Je kan vlot overweg met de courante Office-computertoepassingen • Je weet je te verplaatsen in de leefwereld van de consument • Je houdt van analyse ter ondersteuning van een doordacht inkoopbeleid • Je creativiteit stelt je in staat om oplossingen te vinden i.p.v. problemen te detecteren • Je hebt een grondige affiniteit met het interieurgebeuren en deelt onze badkamerpassie • Je bent een gedreven teamplayer die opereert vanuit een gezonde, ambitieuze drijfveer tot maximale creatie en meerwaarderealisatie • Je hebt een brede kijk op mens en wereld • In het mondiale gebeuren van interieur en design is kennis van Frans en Engels een vereiste • Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Brugge en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Bekijk ook onze andere openstaande vacatures op WWW.X2O.BE

Filiaalleiders Sint-Martens-Latem, Namen Toonzaalverkopers Brugge, Aalst, Wilsele X²O-filialen: Aalst, Brugge, Drogenbos, Geel, Hasselt, Kontich, Kuurne, Luik, Namen, Ninove, Schoten, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Wilsele, Zaventem.

www.X2O.be

AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat. AZ Maria Middelares heeft vacatures voor (m/v):

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE INTERNE GENEESKUNDE EN HIGH CARE

LOGISTIEK ASSISTENT CARDIOCHIRURGIE

voltijds

deeltijds (32 uren per week)

VERPLEEGKUNDIGE ORTHOPEDIE

NACHTVERPLEEGKUNDIGE ABDOMINALE CHIRURGIE

deeltijds (20 uren per week)

deeltijds (20 uren per week)

ZORGKUNDIGE GERIATRIE

VERPLEEGKUNDIGE INTENSIEVE ZORGEN

voltijds of deeltijds (30 uren per week)

voltijds

NACHTVERPLEEGKUNDIGE SECUNDAIRE WAAK

VERPLEEGKUNDIGE GERIATRIE

deeltijds (35 uren per week)

voltijds of deeltijds (20 uren per week)

NACHTVERPLEEGKUNDIGE CARDIOCHIRURGIE

VERPLEEGKUNDIGE OPERATIEKWARTIER

deeltijds (20 uren per week)

voltijds

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDAFDELING

VERPLEEGKUNDIGE INTERNE GENEESKUNDE

voltijds

voltijds of deeltijds (20 uren per week)

NACHTVERPLEEGKUNDIGE ALGEMENE WAAK

VERPLEEGKUNDIGE OF MEDISCHE BEELDVORMER

deeltijds (35 uren per week)

voltijds

VERPLEEGKUNDIGE ALGEMENE HEELKUNDE C3 deeltijds (25 uren per week)

Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons online sollicitatieformulier in op www.jouwjob.be (rubriek jobs & stages / sollicitatieprocedure) of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met de personeelsdienst, tel. 09 260 60 74. Bezoek ook onze website voor meer info: www.azmmsj.be/jobs of www.jouwjob.be

bezoek onze website www.jouwjob.be


Carrière maken in finance of consulting? Ben je op zoek naar een job als financieel expert, tax-specialist, financial manager of bedrijfsrevisor? Of zie je een job als change management consultant wel zitten?

Op volgende pagina’s vind je gegarandeerd jouw droomjob!

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


De kortste weg naar je toekomst

Ontdek ons Contact Centre en solliciteer meteen voor de Job Day op 25 juni Klaar voor een carrièresprong in de goede richting? Dan is ons Contact Centre jouw place to be. Terwijl je er klanten vooruithelpt, pik je nieuwe kennis op. Zo leer je continu bij in een jonge en dynamische werkomgeving. Het flexibele werkschema sluit daarbij mooi aan op je sociale leven. Handig ook, voor pas afgestudeerden die geleidelijk de professionele wereld willen binnenstappen. Klinkt goed, zeg je? Uitstekend: jij brengt je drive mee, wij zorgen voor de rest.

Solliciteer snel voor de Job Day op jobs.bnpparibasfortis.com/contactcentre en bewijs er wat je in je mars hebt. Als je het goed aanpakt, nodigen we je de avond zelf uit voor Couleur Café en heb je een weekje later misschien al een contract op zak voor één van onze Contact Centres in Brussel, Leuven of Gent.

jobs.bnpparibasfortis.com/ contactcentre


Jobs

24

3

in

FINANCE & CONSULTING De n.v. Credimo, gevestigd te Asse is een levensverzekeringsmaatschappij die dankzij een gespecialiseerd aanbod een unieke positie verworven heeft op de Belgische markt (www.credimo.be). Wij wensen ons personeelsbestand uit te breiden met een (m/v):

Kredietanalist Asse Je functie:

• Als kredietanalist voor de dienst hypotheken analyseer je de kredietaanvragen op haalbaarheid en volledigheid en dit op basis van een duidelijk acceptatiebeleid. • Controle van de nieuwe kredietaanvraag naar volledigheid toe. • Analyseren van de aanvraag en het kredietrisico: inschatten van de geboden waarborgen en de terugbetalingscapaciteit, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en deze elementen toetsen aan het acceptatiebeleid. • Verlenen van een gemotiveerd advies aan het kredietcomité door de positieve en negatieve elementen in het dossier tegen elkaar af te wegen. • Het mededelen en verdedigen van de beslissingen aan de kredietmakelaar. • Volledige en correcte ingave in een informaticatool van alle dossiergegevens nodig voor de verdere afhandeling van het dossier. • Het onderhouden van de commerciële contacten met de kredietmakelaars en dit op een constructieve en proactieve manier.

Je profiel: • Je hebt bij voorkeur een master of bachelor in een economische of financiële richting. • Net afgestudeerd of enkele jaren ervaring. • Ervaring met kredieten is een pluspunt maar niet noodzakelijk. • Je kan je zowel in het Nederlands als in het Frans vlot uitdrukken. • Verder ben je zowel analytisch als commercieel ingesteld. • Je bent communicatief en kunt anderen overtuigen. Je hebt een flinke dosis teamspirit, creativiteit, inzicht en doorzettingsvermogen. • Je bent stressbestendig en stelt hoge eisen aan je eigen prestatie.

Ons aanbod: • Een volledige interne opleiding tot kredietanalist indien noodzakelijk. • Je verwerft een interessante job met veel diversiteit binnen een dynamisch team. • Bij Credimo maak je deel uit van een stabiele groeiende onderneming en kan je rekenen op de nodige professionele en commerciële ondersteuning. • Uiteraard staat tegenover deze functie een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse: Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief met cv naar ED Consult t.a.v. Kimberley Vanderheyden, Plasstraat 125, 1860 Meise • E-mail: ed.consult@skynet.be

SALES ADVISER FLEET ZUID-WEST-VLAANDEREN

Garage Moderne Garage Moderne te Kuurne (www.modernekuurne.be) behoort tot een vooraanstaande familiale bedrijvengroep actief binnen de automobielbranche. Als belangrijk concessiehouder van het gereputeerd automerk Ford, bouwde Garage Moderne tot op vandaag een onderscheidende reputatie op, gebaseerd op loyale klantenaanpak, hoge servicegerichtheid en bewezen productbetrouwbaarheid. Momenteel zoekt Garage Moderne binnen het salesteam een nieuwe collega aan te werven (m/v):

HR

inspireren | rekruteren | integreren

FUNCTIE: • Enerzijds onderhoud je intensief de contacten met de bestaande netwerken en klantenportefeuille, anderzijds lever je actief inspanningen tot uitbreiding van businessdeals. • Dit impliceert: Regelmatige buitendienst (regio Zuid-West-Vlaanderen), aanwezigheid op netwerkevents en andere PR-activiteiten, administratieve opvolging van lopende dossiers (opmaak en opvolging offerte) aan de hand van het bestaande informaticaprogramma. • Je werkt binnen een B-2-B omgeving waarbij je jouw kennis en ervaring creatief aanwendt met betrekking tot de wagenparkwensen. • Je werkt samen met de collega’s van de showroomverkoop en de administratieve binnendienst. • Je rapporteert aan de directie.

PROFIEL: • Je bent voldoende vertrouwd met wagen- en/of fleetverkoop. • Naast een verzorgd voorkomen ben je ondernemend én resultaatgericht ingesteld. • Je bent flexibel qua opstelling doch ook voldoende teamgericht. • Affiniteit met de streek is een troef. • Je beheerst een goede kennis van het Nederlands en het Frans.

AANBOD: • Marktconforme verloning met bedrijfswagen alsook bijkomende extralegale voordelen. • De steun en reputatie van een gekend merk. • Open en professionele bedrijfsorganisatie. • Reële doorgroei naar sales management behoort tot de mogelijkheden.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

Hou je van overtuigen aan de telefoon? Kom dan ons client service team meteen versterken. Wanneer? Van nu meteen tot 10 juli en vanaf eind augustus 2011. Nadien maak je kans op een vaste job in één van onze leuke sales teams! Als deze job je boeit, stuur dan je motivatiebrief met gedetailleerd cv naar Corelio HR-dienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar jobs.advertising@corelio.be.


24 25 Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant telt vandaag 20 afdelingen en 840 werknemers die dagelijks verpleegkundige zorg bieden aan meer dan 10.000 patiënten. Als georganiseerde dienst voor thuisverpleging richt het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant zich naar de toekomst vanuit een nieuwe visie die de bestaande zorg versterkt en tevens antwoorden formuleert op de uitdagingen van de toekomst. Wit-Gele Kruis VlaamsBrabant vzw werft (m/v) aan:

HRM Directeur Je opdracht: Als lid van het directieteam deel je de visie en het beleid van de organisatie en ben je eindverantwoordelijk voor het volledige HR proces en HRM beleid. • Je adviseert, ondersteunt en sensibiliseert het lijnmanagement in hun operationele HR–rol. • Je brengt de nodige expertise inzake personeelsaangelegenheden bij strategische besprekingen. • Je motiveert mensen om voorgestelde plannen uit te voeren. • Je verzorgt de interne en externe contacten met bevoegde instanties, je volgt het sociaal overleg inzake personeelsaangelegenheden, je stimuleert de interne en externe communicatie m.b.t. personeelszaken. Profiel: Je hebt interesse voor de eerstelijnsgezondheidszorg. • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en in verschillende HR-domeinen • Je kan medewerkers enthousiasmeren en inspireren. • Je kan doelgericht en planmatig werken en bent stressbestendig. • Je bent goed in het managen van groepen en individuen. • Je woont bij voorkeur in het arrondissement Leuven. • Je bent integer en discreet. • Je hebt een Masterdiploma of hebt een gelijkwaardig niveau door ervaring. Ons aanbod: Aantrekkelijke loonschaal met extralegale voordelen (bedrijfswagen, groepsverzekering, maaltijdcheques). • Professionele werkomgeving in een zorgorganisatie in beweging. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk op 30 juni 2011 t.a.v. Jo Verbeken, I. Meyskenslaan 224, 1780 Wemmel, jobs@gitp.be www.gitp.be

assessment and development

VG.245/B

FOR PEOPLE AND ORGANISATIONS

www.wit-gelekruisvlaamsbrabant.be

RCA Group is een allround communicatiebureau met vestigingen in Hasselt en Brussel. Samen met een team van meer dan 75 experts in branding, PR, online, HR-communicatie en overheidscommunicatie, werken we elke dag aan geïntegreerde campagnes voor onze klanten. Om verder te investeren in een kwaliteitsvolle service, zoeken we volgende m/v in Hasselt.

Functie: • Je maakt deel uit van het Online communicatieteam en zet de marketingideeën voor toonaangevende klanten om in voorstellen voor internettoepassingen. • Je analyseert specifieke noden van klanten en vertaalt die naar een duidelijke websitestructuur waarbij je aandacht hebt voor het gebruiksgemak. • Het resultaat van je analyses druk je uit in klikmodellen, flowcharts, usability rapporten. • Naargelang je ambitie krijg je op korte termijn de kans verantwoordelijkheden op te nemen naar klanten of binnen het team. Profiel: • Je bent hogergeschoold in een IT- of marketing-gerelateerde richting. • Je beschikt over uitstekende analytische skills en je zet de vragen van de klant om in commerciële oplossingen op maat. • Je hebt aandacht voor vormgeving en draagt usability hoog in het vaandel. • SEO/SEA zijn geen onbekende termen voor jou. • Je bent zelf geen programmeur, vormgever of webintegrator, maar laat je niet onbetuigd in technische discussies over lay-out, html, databasestructuren, AJAX, webservices. • Ervaring met flowcharting en klikmodel-software zoals Axure is een pluspunt. • Je bent bezeten door het internet en webontwikkeling. • Je volgt de nieuwste technologieën op de voet en bent bereid je bij te scholen. • Je bent communicatief en een echte teamspeler. • Je hecht veel belang aan een goede teamgeest. Aanbod: Een functie met technische uitdagingen en verantwoordelijkheid in een groeiend communicatiebureau, waar dynamiek, vernieuwing en mensgerichtheid belangrijke waarden zijn. • Je geniet van een competitief loon in verhouding tot je ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

hr public

www.rca.be

pr

Aarzel niet en mail je cv en sollicitatiebrief vóór 1 juli 2011 naar igor@rca.be

brands

Interesse? online

HIER AANMELDEN

WEB ANALIST


J 18 OB JU AT N I

1 Wil je graag aan de slag in de

zorgsector?

2 Ben je benieuwd wat de verschillende

overheden in ons land jou kunnen bieden?

3 Of ben je

pas afgestudeerd en zet je je eerste stappen op de arbeidsmarkt?

Mis dan Jobat van 18 juni niet. Een editie boordevol informatie, tips ĂŠn uiteraard boeiende uitdagingen voor jonge starters en ervaren professionals!

Adverteren in ĂŠĂŠn van deze dossiers? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar tele@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


26 27 HEUSDEN

Key Account Manager Benelux Een relatiebouwer met commerciële B2B-ervaring Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bestendigen van de verkoop van gespecialiseerde chemische grondstoffen voor de cosmetica- en galenica-industrie (dermatologie), dit zowel bij bestaande als nieuwe klanten. • Op basis van de vooropgestelde verkoopstrategie voer je onderhandelingen met de klanten, werk je een op maat gemaakte oplossing uit en sluit je de contracten af. • Je werkt samen met binnen- en buitenlandse leveranciers en houdt bij de verschillende acties die je onderneemt rekening met de uitgewerkte doelstellingen. Hierdoor creëer je een win-win-business voor klant en leverancier. • Je kan vanuit home-office werken en rapporteert aan de International Business Director. Ons aanbod: • Je krijgt de kans om te werken in een groeibedrijf, met zowel gerenommeerde opdrachtgevers als een stevige klantenportefeuille. • Een functie met

ruimte voor initiatief, autonomie en duidelijke verantwoordelijkheden binnen je eigen domein, met doorgroeimogelijkheden, dit zowel horizontaal als verticaal. • Een degelijk remuneratiepakket dat evolueert met jouw succes en toenemende verantwoordelijkheid. Je profiel: • Je genoot een hogere opleiding, bij voorkeur in de chemie en kan terugvallen op een aantal jaar commerciële B2B-ervaring in een gelijkaardige functie. • Ervaring in de verkoop van fijne chemische grondstoffen aan de cosmetica-industrie is een sterke troef. • Je bent een relatiebouwer en een geboren onderhandelaar. Door je gedrevenheid en aanvoelen heb je oog voor de noden van je klant en weet zo hun vertrouwen te winnen. • Je bent Nederlandstalig en communiceert vlot in het Frans en het Engels. Kennis van Duits is een pluspunt.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE634666 naar Hudson, t.a.v. Chonin Kuo, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 91, e-mail chonin.kuo@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

WERP EEN NIEUW LICHT OP JE CARRIÈRE ETAP is als pionier in energie-efficiënte verlichtingsoplossingen uitgegroeid tot een sterke Europese speler met een jaaromzet van € 60 miljoen. We blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling én in mensen. Wil jij ook je licht laten schijnen in een innoverend Belgisch bedrijf? Wij zijn op zoek naar:

Projectcoördinator Marketingcommunicatie Je zet communicatieprojecten zoals brochures, catalogi, websites,… op met oog voor je boodschap en doelpubliek. Je hebt een Master- of Bachelordiploma en enkele jaren ervaring in marketingcommunicatie, liefst in een B2Bomgeving. Je hebt een vlotte pen, spreekt vlot Engels en kunt autonoom en projectmatig werken.

Business Process Manager Vanuit een analyse van bestaande processen en structuren definieer je verbetermogelijkheden en zet je een consistent en effectief proces en datamodel op. Je rapporteert aan het management en hebt een mandaat binnen de hele ETAP-groep. Je bent gewapend met een Masterdiploma en een pioniersgeest. Maar je bent ook sterk resultaatgericht ingesteld en kunt abstracte concepten en modellen omzetten in concrete plannen en structuren. Je spreekt vlot Engels en Frans.

Kom je licht opsteken bij ETAP. Stuur je CV naar Petra Vervoort ETAP nv - Antwerpsesteenweg 130, 2390 Malle Petra.Vervoort@etaplighting.com

Meer details op www.etaplighting.com

Productontwerper ledproducten Je ontwerpt nieuwe ledarmaturen en beheert je project van bij de start tot het volledig afgewerkt product. Daarom is niet alleen een ingenieursdiploma elektromechanica belangrijk. Je moet ook creatief zijn, planmatig kunnen werken én onderbouwd over je project kunnen communiceren.

Planner Customer Services Je bent verantwoordelijk voor het correct inplannen van de verkooporders in onze productie, zodat de levertermijnen gerespecteerd worden. Daarbij heb je nauw contact met ons verkoopteam en de productieleiding. Je hebt een Bachelordiploma en bent geboeid door een productieomgeving. Organisatie is je tweede natuur en je spreekt vlot Engels.

Product Manager Services Noodverlichting Je plaatst onze Noodverlichting Services in de markt en volgt je acties nauwgezet op. Je instrueert onze Europese verkooporganisaties als specialist ter zake. Je hebt een Masterdiploma en relevante ervaring. En naast je sterke commerciële feeling, weet je op technisch niveau mee te praten. Je spreekt vlot Engels en Frans.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

YDS Chemicals (www.yds-chemicals.be) te Heusden nabij Gent, is een succesvolle en toonaangevende onderneming in de industriële sector die chemicaliën verhandelt in Europa en dit voor 90 opdrachtgevers. Het bedrijf maakt deel uit van Azelis (www.azelis.com), een belangrijke internationale distributeur van specialistische chemicaliën die meer dan 40 000 klanten telt. Met 29 professioneel ingestelde medewerkers levert de onderneming commerciële en technische oplossingen aan topbedrijven in o.a. de cosmetica- en agro-industrie, farmaceutica en voedingsindustrie. Om de groei en ontwikkeling van de organisatie mee te begeleiden, zoeken wij momenteel voor de Benelux een (m/v):


We love technoladies

Rode loper voor vrouwen in technische beroepen. Lady Techno had het van kindsbeen af al op techniek begrepen: als klein meisje schroefde ze haar poppenhuis graag uit en in elkaar. Ze was er als de eerste bij om een kapotte radio weer aan de praat te proberen krijgen en droomde weg bij het zien opstijgen en landen van vliegtuigen. Hoe slaagden die grijze bakken erin om zomaar in de lucht te blijven hangen? De wereld was een grote ontdekkingsreis voor Lady Techno. Miss Scare You verwelkomde op school haar vlijt en handigheid. “Uiteraard”, riep Miss Scare You met grote ogen en felle stem, “meisjes scoren op school beter dan jongens! Ze studeren ook vaker verder: 55% van de studenten in het hoger onderwijs zijn vrouw. Daar kunnen mannen nog wat van leren!” Lady Techno kwam tot de vaststelling dat techniek helemaal ‘haar ding’ was. “Heerlijk!”, riep ze uit, “ik word later mecanicien of misschien ingenieur!” Miss Scare You liep niet bepaald hoog op met haar toekomstplannen. “Weet je dan niet”, zei ze op scherpe toon, “dat meisjes niet genoeg van techniek en technologie houden om er in groten getale hun studies aan te wijden? Dit is heus niks voor jou. In de ingenieursopleidingen is de verhouding man-vrouw 84 mannen tegen 16 vrouwen en in de technologiebedrijven is het niet anders: vandaag zijn 1 op de 7 werknemers in de technologische industrie vrouw. Vreselijk!” “En dan?”, repliceerde Lady Techno. “Dat zegt toch niks over mij?” Diep ontgoocheld en met hangende schouders trok Lady Techno naar huis, op zoek naar troost bij Father Tech No. Haar vader begreep echter niks van haar hele verhaal. “Wat moet een lieve, intelligente meid als jij gaan doen in de industrie? Daar komt niks van in huis.” “Blijf jij maar weg van grote machines en smerige productieruimtes. Je maakt je alleen maar vuil en je moet tegen hordes mannen opvechten.” “Je bent toch ook goed in talen? Waarom doe je daar niks mee? ” Lady Techno zuchtte diep en trok ten einde raad naar de man op school die studiekeuzes begeleidt, Mister Catch. Hij zou begrijpen dat ze net met haar talen heel wat internationale contacten zou kunnen opbouwen in de industrie en dat werken in techniek helemaal op haar lijf geschreven stond. “Blij dat je me om advies komt vragen”, zei hij. “Het aantal betaald werkende vrouwen op de nationale en internationale arbeidsmarkt is in de voorbije jaren sterk gestegen.

Culturele emancipatie, onderwijs en de evolutie naar een kenniseconomie die minder op fysieke kracht berust, hebben ervoor gezorgd dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt aan het verdwijnen is. Dat is goed nieuws.” “Ik zie in jou echt een zorgend type. De zorgsector is echt iets voor vrouwen en daar is veel werk. Doe zoiets maar...”. “Miss Scare You vertelde me dat je in techniek wil stappen. Weet je dan niet dat dat ontzettend moeilijk is voor meisjes?” “Ja, maar”, probeerde Lady Techno er nog aan toe te voegen, “vrouwen zijn toch ondervertegenwoordigd in bepaalde functies en sectoren?” “En ik heb gehoord dat de vraag naar technische profielen alsmaar groter wordt.” Lady Techno had al heel vroeg door dat vrouwen voor de technologiesector een interessant rekruteringspotentieel vormen. Als vrouwen tenminste willen kiezen voor technologie. “En ik heb van Mister Go for It gehoord dat het een mooie afwisseling biedt tussen denkwerk en concreet werken met je handen, dat het boeiend is om te begrijpen hoe de dingen precies werken, dat je met verschillende materialen kan werken, dat er actie en creativiteit bij komt kijken”. “En dan heb je zeker ook gehoord dat het ook voldoening geeft om iets te kunnen oplossen of herstellen?”, voegde Mister Catch er cynisch aan toe. “Je snapt het niet”, zei hij. “Ga maar naar huis en probeer van een andere job te dromen.” Net op het moment dat Lady Techno uitgeput en teleurgesteld in haar diepste slaap wegzinkt, schrikt ze op door een fel geluid. Ze wordt wakker op een knalrode loper en ligt niet meer in haar eigen bed. Ze hoort een dj die een wervelende mix speelt. “Het was een akelige droom”, bedenkt Lady Techno zich. Ze wrijft in haar ogen, kijkt opgelucht rond en realiseert zich dat ze wel degelijk enkele jaren eerder als ingenieur is afgestudeerd en ondertussen een fantastische job heeft. Daar lopen ze in de spotlights: alle grote Techno Ladies

van Vlaanderen! En ook werkgevers en sectoren die hard op zoek zijn naar vrouwelijk technisch talent en meer vrouwelijke ‘touch’ op de werkvloer. Zij hebben begrepen dat vrouwen in technische beroepen in de spotlights moeten komen te staan. Agoria organiseerde daarom op 25 mei een campagne en een evenement ‘Red Carpet for Technoladies’. Deze keer stond er geen Lady Gaga op het podium, maar werd letterlijk de rode loper uitgerold en werden alle schijnwerpers gericht op Technoladies. Want 9 op de 10 bedrijven uit de technologische industrie willen meer vrouwen in dienst nemen voor technisch gerichte functies, blijkt uit een enquête van Agoria. Een female touch is volgens hen een verrijking, het zorgt voor diversiteit en dynamiek. En gelijk hebben ze. Techno is niet langer macho. Ze veroveren de rode loper én het podium en zullen in de komende jaren stapels gouden arbeidsmarktplaten verzamelen door hun sterke performance. Lady Gaga kan er nog wat van leren. Vrouwen in techniek en technologie?! Lady Go Go! We love Technoladies!

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)


Anne, Client Advisor

Securex ondersteunt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun human capital. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto ‘human capital matters’. Daarom investeren we volop in de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Voor diverse kantoren zoeken we momenteel (m/v):

Software Engineer - Leuven Business Development Manager - Drongen Preventie Ingenieur Niveau 1 - Brussel Preventie Adviseur Niveau 2 - Antwerpen Operations Manager Ziekenfonds / Sociale Dienst - Brussel, Gent Klantenbeheerder Ziekenfonds / Klantenbeheer - Brussel Klantenbeheerder Kinderbijslagfonds - Brussel Business Analyst - Drongen

Ik ben Anne... en ik ben er. Waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf. Net zoals zoveel andere Securex-collega’s. En u, bent u er ook?

Interesse? Solliciteer meteen online op www.ikbener.be Bezoek ons op

Een groene, landelijke gemeente, waar het goed is om te wonen, maar ook om te werken, mede door de goede bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten, ook met het openbare vervoer.

Notaris Hugo Kuijpers te Leuven-Heverlee zoekt

notarieel jurist(e) voor spoedige indiensttreding en langdurige samenwerking. Zelfstandige behandeling van dossiers in diverse rechtstakken.

The vacancy announcement, the application form and the rules on the selection of the Deputy Director can be found on Europol’s website: www.europol. europa.eu

The European Police Office is currently seeking candidates (m/f) for the post of

Closing date for applications: 21 July 2011 midnight (CET)

Deputy Director

Sollicitatiebrief met CV mailen naar monik.dewever@pandora.be

De Europese School Brussel IV zoekt: • • • •

1 secretaresse Assistenten voor SEN kinderen Kleuterklas assistenten Klassen leraars (kleuterklas en lagere school) • Nederlands als vreemde taal leerkrachten (middelbare school) Gelieve uw kandidatuur op te sturen voor 29 juni 2011 inclusief. Voor meer informatie kunt u op onze website kijken www.eeb4.eu onder “Offre d’emploi”

Diploma: bachelor of gelijkwaardig en voldoen aan de toelatings- en wervingsvoorwaarden. Proeftijd: 12 maanden Geïndexeerde bruto maandwedde (index 154,60): minimum 2.228,81 euro en maximum 3.755,49 euro (bepaald volgens de nuttige beroepservaring).

Diploma: bachelor of gelijkwaardig en voldoen aan de toelatings- en wervingsvoorwaarden. Proeftijd: 12 maanden Geïndexeerde bruto maandwedde (index 154,60): minimum 1.114,41 euro en maximum 1.877,75 euro (bepaald volgens de nuttige beroepservaring).

VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW (C1-C3) IN HET STATUUT VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL MET VERVANGINGSOVEREENKOMST Diploma: Hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld. Enige beroepservaring in deze materie en affiniteit met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) is zeker een pluspunt. Bijkomende voorwaarden bij de indiensttreding: ingeschreven zijn als uitkeringsgerechtigde werkzoekende en het VDAB-attest TRP082 (toelating tewerkstelling als gesubsidieerde contractueel) kunnen voorleggen. Arbeidsovereenkomst: vervangingsovereenkomst voor de duur van de loopbaanonderbreking van de titularis. Geïndexeerde bruto maandwedde (index 154,60): minimum 1.780,59 euro en maximum 3.258,95 euro (bepaald volgens de nuttige beroepservaring).

WIJZE VAN SOLLICITEREN VOOR ÉÉN OF MEERDERE VACATURES: Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma, moet: - hetzij overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen. - hetzij per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

werft aan een

(m/v)

Heb jij ook een passie voor Human Resources ? Check dan snel onze website

www.oxfamsol.be

Je vindt het op

VOLTIJDS DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW (B1-B3) IN STATUTAIR VERBAND

HALFTIJDS JEUGDCONSULENT (B1-B3) IN STATUTAIR VERBAND

HR-Directeur

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

ORGANISEERT SELECTIEPROCEDURES VOOR DE AANWERVING VAN M/V:

Belangrijk: Laatstejaarsscholieren of –studenten worden eveneens toegelaten tot de bekwaamheidsproef, mits zij bij hun sollicitatie een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat zij binnen de 4 maanden het vereiste diploma kunnen behalen.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM VOOR DE VOORMELDE FUNCTIES: 30 JUNI 2011. (datum poststempel of ontvangstbewijs gelden als inschrijvingsdatum) Het eerste gedeelte (schriftelijke proef) van de voormelde bekwaamheidsproeven, waarvoor de geldig ingeschreven kandidaten bij brief worden uitgenodigd, zal plaats hebben in de periode 16/08/2011 tot 31 augustus 2011.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

i.v.m. de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure zijn te bekomen bij het gemeentebestuur Oud Heverlee, dienst personeel, Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee, Tel. 016/38 88 29, e mail: personeel@ oud-heverlee.be of via www.oud-heverlee.be


MAN / VROUW

VAN MELLE

Je bouwt een relatie op met bestaande klantenrelaties en zoekt - via doorgedreven prospectie - actief nieuwe die je zélf opvolgt. Kennis van onze business (advertising, media, grafiek,...) is mooi meegenomen om snel operationeel te zijn. Je komt terecht in een no-nonsense team met een open, toffe sfeer.

Je staat in voor het reilen en zeilen van hét reclamebureau gespecialiseerd in rekruteringscommunicatie en leidt alles in goede banen. Dit omvat o.a. administratie, facturatie en debiteurenbeheer, mediahandling, plaatsen en opvolgen van orders, dagelijkse klantencontacten, opmaken en opvolgen van offertes, beheer (en liefst ook behoud) van bestaande klanten én prospectie.

Essentiële capaciteiten? Scoren als Messi (voor de ladies : dat is de betere versie van Ronaldo).

Essentiële capaciteiten? Feeling voor advertising, punctueel, pro-actief, klantgericht, taalvaardig en commercieel gedreven.

20 jaar employer branding www.c2.be

C2 - The Communication Square is als erkend full-service reclame-adviesbureau gespecialiseerd in recruteringscommunicatie. Wij zijn reeds méér dan 20 jaar prominent actief met een uitgesproken gevoel voor creativiteit en dienstverlening. Wij opereren vanuit Brussel en Melle met een team vakspecialisten inzake communicatie, media, creatie en productie. Zin om ons team te versterken?

CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met PASSE-PARTOUT ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. Daarom is Passe-Partout op zoek naar een:

CAN’T WAIT? ggggggggggggggggg

mail je CV en motivatie naar alain@c2.be ggggggggggggggggg

Senior sales Representative Antwerpen m/v

Uw functie:

Uw profiel:

Ons aanbod:

Q Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan KMO’s waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn kernbegrippen zijn.

Q Minstens 2 jaar relevante ervaring in een B2B-context.

Q Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties.

Q Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier. Q Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de regionale verankering van Passe-Partout in uw streek. Q Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van Passe-Partout permanent te verzekeren bij evenementen en commerciële acties in de regio.

Q Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je gewapend met een dosis commerciële flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid. Q Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen. Q Voldoende aanpassingsvermogen. Q Woonachtig in regio van tewerkstelling.

Q Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, GSM, hospitalisatieverzekering, …). Q Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor. Q Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.

Interesse!? Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Solliciteer via http:// corelio.hr-technologies.com. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of bel Hélène Lauwers via 016/44 28 16.


30 31

De Waal Palen (www.dewaalpalen.be) - een bedrijf actief in paalfunderingen - brengt sinds 1989 met succes het grondverdringend schroefsysteem op de Belgische markt. Het bedrijf telt een 100-tal werknemers en wist een belangrijke marktpositie te verwerven binnen zijn activiteitendomein. Jaarlijks hebben zij meer dan 600 werven in België, Nederland en Noord-Frankrijk.

Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v):

Bouwkundig ingenieur met feeling voor commerciële contacten FUNCTIE: Als bouwkundig ingenieur bent u het aanspreekpunt voor klanten. De binnenkomende offerteaanvragen worden professioneel door u behandeld en beantwoord. U gaat naar de werven, waar u de nodige informatie vergaart. In nauwe samenwerking met de technische binnendienst en het studiebureau werkt u de offertes uit. U volgt de lopende offertes op en bespreekt samen met de klant de verdere details. U stelt zich adviserend op met betrekking tot de noden van de klanten. Verder gaat u actief op zoek naar potentiële opdrachtgevers, doet u aan actieve netwerkvorming naar zowel aannemers als bouwheren. PROFIEL: U bent burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde. Een eerste ervaring is een troef, maar geen must. U bent dynamisch en gedreven. Dankzij uw technisch inzicht en relationele vaardigheden evolueert u in het commerciële gebeuren, na een voldoende inwerk- en opleidingsperiode. U heeft kennis van het Nederlands, Frans en Engels. AANBOD: U komt terecht in een gerenommeerd bedrijf met toekomstperspectieven, waar ruimte is voor jong talent en initiatief. Permanente vorming wordt aangeboden, samen met een aantrekkelijk salaris én een bedrijfswagen. INTERESSE? Aarzel dan niet en stuur/mail je motivatiebrief en recent CV: or@dewaalpalen.be of Olivier Rens - Palen De Waal N.V. Voshol 6 A te 9160 Lokeren. Discretie wordt gegarandeerd.

Geef een boost aan je carrière Het Postgraduaat in de Bedrijfskunde is een éénjarige flexibele managementopleiding Bedrijfskundige en economische vakken, management skills, business cases, mix van academici en topsprekers uit het bedrijfsleven voor kaderleden uit alle sectoren.

INFOAVONDEN Waar? Naamsestraat 69, 3000 Leuven Wanneer? 28 juni 2011 en 8 september 2011 om 20 uur Voor inlichtingen en brochures: Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Naamsestraat 69, 3000 Leuven, tel. 016 32 66 23, fax 016 32 66 20, gonda.huybens@econ.kuleuven.be

www.econ.kuleuven.be/ond/postgraduaten/postgraduaatbedrijfskunde

th

k di

feren

Creating results en anders denken gaan bij insilencio naadloos samen. We geloven dat het de beste, zoniet de enige manier is om in employer marketing succesvolle campagnes te ontwikkelen. Wat anders denken bij insilencio dan betekent? We kennen de markt door en door en zoeken vanuit een eigenzinnige visie de beste oplossingen voor de doelstelling van de klant. We breiden ons team uit met deze twee m/v collega’s:

Project Manager

Account Manager

Je bent niet aan je proefstuk toe als projectverantwoordelijke in een communicatiebureau. Ieder project weet jij dan ook stevig op de rails te houden – van de briefing tot de uiteindelijke oplevering. Je communicatieve vaardigheden, coördinatievermogen en kritische houding maken van jou een betrouwbaar aanspreekpunt.

Door veelvuldige face-to-face-gesprekken met de marketing- en HRverantwoordelijken bouw je een vertrouwensrelatie op met onze klanten. Je marktkennis, strategisch inzicht en kritische attitude maken van jou de ideale adviseur en sparringpartner.

Voel je je aangesproken? Zeg dan iets terug: wij leren je graag beter kennen. Surf naar www.insilencio.be/jobs of stuur je cv en motivatiebrief naar jobs@insilencio.be.


OCMW LIEDEKERKE

Liedekerke heeft een ondernemend OCMW dat zijn dienstverlening steeds wil verbeteren en verder wil uitbouwen met een integratiedienst, serviceflats en een dienstencentrum. OCMW en gemeentebestuur werken nauw samen. In het sociaal huis zijn nog andere bevriende organisaties gehuisvest.

Het OCMW van Liedekerke organiseert een vergelijkende selectieprocedure met aanleg van een wervingsreserve geldig voor 2 jaar voor de voltijdse betrekking in statutair verband van een (m/v):

OCMW-secretaris Functie: je hebt de algemene leiding van het OCMW. Je organiseert de sociale dienstverlening en je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Je volgt de dossiers op die aan de bestuursorganen worden voorgelegd. Je stuurt het personeel aan en je optimaliseert de interne werking. Je ontwikkelt, in overleg met het beleidsniveau, een vernieuwende visie op de verdere ontwikkeling van het OCMW en implementeert deze in de organisatie. Je werkt samen met de diverse lokale en bovenlokale actoren. Je verdedigt de belangen van het OCMW op verschillende niveaus. Je vervult een scharnierfunctie tussen het beleid en de interne diensten en je bent een sleutelfiguur in de verdere ontwikkeling van een sociaal leefbaar Liedekerke.

Profiel: bij aanwerving: een masterdiploma en bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie. Bij bevordering: minstens niveau B; ten minste zeven jaar niveauanciënniteit in niveau B en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie. Je sterke dosis aan managementvaardigheden gebruik je om oplossingen te zoeken voor de diverse vragen en uitdagingen waarmee het OCMW geconfronteerd wordt. Je hebt strategisch inzicht en een duidelijke visie op de ontwikkeling van een OCMW-organisatie. Je inzicht in de verhoudingen tussen de politieke beleidsvoering en de taken van de administratie laten je toe om op een diplomatische manier het beleid te realiseren. Je hebt een open geest, bent innovatief en communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je straalt dynamiek uit en kan je personeel motiveren en coachen. Je bent Belg en slaagt voor de selectieprocedure.

Wij bieden: een contract van onbepaalde duur, een boeiende en afwisselende job met veel contacten in een stabiele omgeving, loon volgens wettelijke barema’s, met als extra’s: een interessante verlofregeling, opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Benoeming in vast verband na een proeftijd van 1 jaar Maaltijdcheques Geïndexeerd brutojaarsalaris: min. € 45 561,48 Hospitalisatieverzekering Jaarlijks 34 verlofdagen max. € 67 293,05 Interesse? Vraag het inschrijvingsformulier en bijkomende inlichtingen op de personeelsdienst: tel. 053 64 55 15, e-mail: personeel@liedekerke.be of surf naar www.liedekerke.be. Kandidaatstelling: stuur jouw inschrijvingsformulier, samen met een kopie van je diploma uiterlijk 29 juli 2011 (via post, fax of mail) terug.

www.jobpunt.be

Het FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN zoekt voor haar Laboratorium in Tervuren een Wij bieden jou…

LABORANT (M/V)

• een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische en jonge werkomgeving • de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het bewaken van de voedselveiligheid door het uitvoeren van analyses • een interessante minimum aanvangswedde (€25.978,98 bruto jaarsalaris – ongeveer €1.440,00 netto per maand) • de mogelijkheid om jezelf te ontplooien via een aangepast opleidingsplan • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer • een gratis hospitalisatieverzekering • tal van tussenkomsten en diensten aangeboden door de Sociale Dienst van het FAVV. • (uitzonderlijk voor deze selectie) een valorisatie van relevante professionele ervaring opgedaan in de privésector. Jij hebt… • een bachelor of graduaatdiploma in een wetenschappelijke richting • een gezonde dosis werklust en geen problemen om efficiënt te werken • voldoende zelfdiscipline om zelfstandig opdrachten tot een goed einde te brengen • voldoende flexibiliteit om een teamopdracht met succes te kunnen afronden Wil je meer weten? Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan je terecht bij: Mandy Lekens– laboratoriummanager FLVVT bij Bestuur Laboratoria Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren Tel: 02/769.23.12 E-mail: mandy.lekens@favv.be Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure, wedde, voordelen… kan je terecht bij: Jan Waelbers Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Tel: 02/211.88.44 E-mail: jan.waelbers@favv.be Interesse? Stuur een CV en motivatiebrief, per email, met vermelding “Labo-TervLaborant” in het onderwerp naar jan.waelbers@favv.be voor 31 juli 2011 (Indien u niet over e-mail beschikt kan ook solliciteren per post naar FAVV, 3de verdieping - lokaal 307 – t.a.v. Jan Waelbers, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel). De selecties zullen plaatsvinden in de loop van de maand augustus.

Surf naar jobat.be/wedstrijd en neem deel


32 33

Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 3900 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

Bijlage bij De Standaard van 14 juli

Werving, Selectie en Interim

focus

sief Exclu ummer! arn bewa

Wat heb je eraan als kandidaat?

HEADHUNTING

‘Ik wil iedereen nog in de ogen kunnen kijken’

© Jan Crab

WERVING & SELECTIEKANTOREN

INTERIM Bedrijven leggen de lat steeds hoger

‘De crisis heeft de sector hervormd’ Ann Cattelain, Federgon

Academisch en Wetenschappelijk Personeel De faculteit Geneeskunde zoekt een (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een (m/v):

Praktijkassistent

Het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen zoekt een (m/v):

• in de vakgroep Master Verpleeg- en Vroedkunde (2 x 5 %) • in het domein Medische Oncologie (5 %) • in het departement Geschiedenis (95 %)

Zelfstandig Academisch Personeel • in het domein Methodologie en Statistiek (80 %)

Administratief en Technisch Personeel

Benieuwd naar de trends en uitdagingen in de wereld van uitzendarbeid? Wat moet je beslist weten over werving- en selectiekantoren? Welke rekruteringsopleidingen zijn? En hoe zit het met de nieuwe ‘War for Talent’? Dit alles en nog veel meer in de special Werving & Selectie, een exclusief magazine mét directory van alle spelers uit deze sector. Op 5 juli als bijlage bij De Standaard.

Een echte ‘must have’ voor zowel werknemer, werkgever als HR-professional.

Adverteren? Actief als uitzend-, werving- of selectiekantoor? Dan is deze special vooral ùw special! Contacteer Dries Verhaegen op 02 467 97 10 of via dries.verhaegen@jobat.be en reserveer meteen uw advertentieruimte.

Het departement Onderzoek zoekt een (m/v):

Stafmedewerker

De faculteit Rechten zoekt een (m/v):

Stafmedewerker

De faculteit Wetenschappen zoekt een (m/v):

Gespecialiseerd medewerker

• in het domein Industrieel Onderzoeksfonds (50 %)

• in het domein Onderzoek (100 %)

• in het domein TEM Specimenbereiding, Vacuümapparatuur (100 %)

Geïnteresseerd? Surf naar www.ua.ac.be/vacatures

s B roeder van de Li ef

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst het team van zijn centrale informaticadienst in Gent te versterken met een (m/v):

Informaticus

voor het uitbouwen en ondersteunen van toepassingen

Interesse? Wil je meer info over de job en de sollicitatieprocedure? Surf dan snel naar www.fracarita.org/vacatures/informaticus We verwachten je sollicitatie uiterlijk 3 juli 2011. Kijk ook op

www.fracarita.org


DINSDAG

11

JANUARI DAGBLAD 2011 / EDITIE VLAAMS-B BELGIE â‚Ź RABANT 1,30 NEDERLAND 88STE JAARGANG, â‚Ź 2 LUXEMBURG â‚Ź 1,55

NR. 8 WWW.STAN

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

TROUWEN VOOR DE KINDER EN

DAARD.BE

> 10

SPECULA NTEN VOEREN

DRUK LETERM E BEREIDT BEGROTING VOOR > 4 WANTRO UWE BELGIE PIEK N IN T > 32 RIJK TEG EN IN DUITSLA ARM ND > 14

Trein was no oit

OP

zo vaak te laa t

Minder dan 87 procent van kwam vorig jaar met een de treinen vertraging van minder dan zes minute eindstation aan. Een absolun in het dieptepunt. ut

de stiptheid November te bekijken. was maand, met een uiterst slechte een wit tapijt, heeft een stiptheidsc de stiptheid leszins geen van maar al- toename goed gedaan. ijfer 79,4 procent. van het spitsuren Als Tijdens de NMBS-Groep er al was de toestand in geslaagd de de laatste jaren aantal reizigers zijn om in matischer. zou goed nog dramoet de NMBS december Zo reed in van de treinen als alle 90 die maand dens de ochtendspi stipt te latenprocent er soms te treinen inzetten zo tijen is ts slechts procent van rijden, onderhoudweinig tijd 76,1 voor degelijk de treinen in de avondspits . ‘op tijd’ materiaal Maar er is nieuw treinwas dat zelfs en op komst. 68,5 procent. Ook storingen aan de seininrichti Als we de marge maar minuten achterwege fer van ook van 6 ngen veroorzaken geregeld 88,9 procent ken hoeveel laten schande van nog de annalen Het jaar 1998 staat er uiteraard problemen. En dan treinen echt en kijhet rampjaar net de volgens in van is helemaal het 1998 verwegen vermeld de Belgische spoor- mijden, maar zorgden de nog de natuur. vorig in novemberboekje reden, was Zo overstromi dat bilis. De toen als hĂŠt annus horri- stiptheid van onze jaar dook de den november ngen midMet andere slechts 36,4 procent. nog treinen flink homogene daar een voerde in stuk onder. men en stuurdevoor enkele problewoorden: NMBS dat jaar een meer dan Dat blijkt maar iets dichte mist ĂŠĂŠn op de tieus vervoerspla november nieuw ambi- cumenten van uit do- november op 16 drie de infrastruct het spoorverke beheerder n in. plan bleek was helemaal treinen in de war. uur- Het er wat in Infrabel te ambitieus, Maar het daard verkeer raakte Probleem kon inkijken. die De Stan- maandstiptheidsrapport klokvast. het treinis ook dat voor de Tijdens de hopeloos december knoop en structie door de conwat haast eerste 11 maanden in de het 2010 moet van ons treinnetwe de deze maand jaar historische stiptheid zakte tot minste nog goedgekeur eind stiptheidsc onmogelijk is, ligt van den rk de lage 88,9 procent. een van de kwam slechts 86,5 door de directie het meteen vertraging ergens ijfer over d worIn 2009 procent treinen met heel 2010 te lande een konden de van Infrabel, altijd een flink een vertraging maar de kans spoorwegen stuk onder nog Het netwerk kettingreactie uitlokt. Belgische van minder dan zes procent. cember 2010 is zeer klein dat met een stiptheidsc wordt momenteel de 87 lemaal minuten in eindstation debeter het voordien. Defect treinmateri aan. Dat hertekend, was dan het ij- altijd waardoor hejaar tijd De eind 2013 de internation laatste is nog aal blijft vanaf een van de het vember viel sneeuw die eind ale norm voornaams nog al- maal anders spoorboekje er heleno- ken en ons om stuk van de vertraginge te oorzazal uitzien. van december land een groot n. Zowat dan zullen de treinen Pas vanaf bedekte onder een derde van de vertraginge gaan rijden, echt stipter daaraan te verklaarde n is wijten. Door NMBSde sterke baas Marc Descheema al. ecker eerder VA N O N Z E R E DACT

EU R CHRISTOF VANSCHOU BRUSSEL BROEK

Slecht s ĂŠĂŠn op de drie trein in novem reed helem aal ber stipt

VRT blijft op derde hopen net

VroegBoek

Vroegboekt arieven

naar meer dan 500 bestemmin

> D4-D5

+ÂĄ*Ă•

dossierkosten

Boek tot 31

januari en vlieg

Bangkok

actie

tegen spotprijzen

vanaf

Beijing

â‚Ź 519

2011 !

damascus â‚Ź 234

vanaf

miami

vanaf

â‚Ź 337

VORIETSE EL DE FA NY N JEFDE VERZAM TON EKES VA VLIEGEN JOMM AAG: DE

AND -NOORDR BRUSSEL

VAND 'Jef Nys

Š Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1â‚Ź per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

Šblg

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s ĂŠĂŠn jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat er proble riskeren euro als blijkt was dat 0 duidelijk 100.00 vooraf al gelukkig ven terwijl n opduiken. eeld ge is niet onverd men zoude die ‘op sommi 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

OF NIE

¤2,20 EILANDEN ¤2 I CAN. SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR

Špn

NEDERLAN

D ¤ 1,50

Sport 2-3

37 - TELEVIS

TIJD 0 &VRIJE van 23/09/1 33 - CULTUUR • Editie LD 38 ENT&GE

e CONSUM 24 - Semain

STRIPS IE 42 -

x de la

t les travau

Duran

-10%

0 st

FermĂŠ

’Place

32 - 071

40 26

39

à 18h00 de 13h30après-midi i

end

tje...

Een bee

 

in en waag binnen

SAMED 2 AOÛT & LUNDI au samedi

Ă 18h30 du mardi de 14h Ouvert Ă  12h et de 10h

lain

’Rue

16 Ă

Zie pagina

9 49

09

¡ 065/7

-Ghis

Saint

k op zoe gend .� zijn drinwe panden “Wij nieu naar

a Dijst Jessic 23 40 23

ts

parque

tel 055

m lux.co .isobe www 85 50

66 87 071/ /36 39 0496

traat

— voir

56A

Abdijs

43R02 23/019642

24/04079

di Merco Markt

n18 - Bevere

intĂŠrieu

Dankzij NE INFRALIG n EM ZING ertrouwe met zelfver in! de zom  

      

!       $     "# % &    

99 03 775

   

  

  

) Sleepy

 

MERCREDI 11 FÉVRIER

Functie: Je bent verantwoordelijk voor de algemene communicatie (intern en extern) en de uitvoering van de marketing plannen. • Je coĂśrdineert alle acties betreffende ‘specials’, beurzen, congressen, klantenevents‌ • Je bent het aanspreekpunt voor alle interne en externe diensten m.b.t. marketing aangelegenheden zoals communicatie agentschappen. • Je beheert de ‘Corelio ClassiďŹ eds’ website en coĂśrdineert het beheer van de andere websites (Wematch.be, Inmemoriam.be, Immonot.be, ‌) • Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de huisstijl. • Je geeft invulling aan de toegewezen budgetten per rubriek en je beheert eveneens ruilbudgetten. • Je rapporteert en bewaakt de werkingsbudgetten en controleert de facturatie • Je volgt bestellingen en leveringen op van promotiemateriaal, bureelmateriaal,‌2009 •

NËš 35

 

 

Profiel: Je hebt een doorgedreven marketing afďŹ niteit zowel voor print als online. • Je hebt ervaring in productmarketing • Je weet prioriteiten te stellen en je hebt een projectmatige aanpak. • Je hebt een echte doe-mentaliteit en kunt autonoom zaken opstarten en uitwerken. • door je sterke communicatieve kwaliteiten ben je in staat om gemakkelijk te onderhandelen. • Je bent zeer resultaatgericht, perfectionistisch ingesteld en houdt van kwaliteit. • Je bent tweetalig (NL/FR) en een ervaren pc-gebruiker met grondige kennis van Word, Excel en PowerPoint.

AFP

25 millions

15

₏ C’est l’Êvaluation coÝt de ce projet. Mais il faut en dÊduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les Êconomies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement la dans . de Namur ? le centre CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscitĂŠ

2-3

CENTRAL  

!$ %!

www.actu24.be

Le

 

 

"

#! " ! "#! " ! !" !" " !" 28

Une citĂŠ adminis provinciale Ă Namtrative ur ?

campus C’est ce site qui accueillerait la citÊ administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majoritÊ PS-MR. de

   

    

(boven

eg 56 steenwfraligne.be - Gentse - www.in ZINGEM 94 04 & 17u-21u 384 T. 09 ma-do: 9u-14u 61 OPEN: l za: 9u-13u 361 33  vr: 9u-14uEM - T. 09  ZOTTEG  

 

y, : Lam ... ideetjes Alessi, Cadeau e, iittala, , Zon Pylones Grote

page

ED.BE

STGO

CTVA

.DIRE WWW

sans dÊgât. rapide, alisÊe. propre, personn . Etude gratuits Devis

861se

Travail

LAD.BE

nelle eption ure exche 6 juin ouvert anc le dim 10h à 18h de re —

Grand

uw kans!

ISERIE MENU /volets - portes châssis

3

 

98G 22/013974

sev 29/01536881

u t geeft rende Partou om schitte Passelijkheid de moge winnen! te prijzen van HP Deze week:

laptop

 

 

I 31 JUILLET

@

Sp

   

!

24/04583080M

win eel en

2N

IEUWSB

organi d’Ere Les Gens ce mois leur ERE de sous la fin nd festif donc sent Ă a e week-e comitĂŠ d’anidixièm au. Le chapite une sĂŠrie pour toute forts prĂŠvu temps ie. s et de re dĂŠcenn mation premiè et cĂŠlĂŠfĂŞter cette r le coup il comme Pour marque saire Verdoot ont anniver : Olivier ateurs Photo brer cet i soir ! les organis habituLes le vendred se doit, bousculer les amis. la partie ďŹ dèles de sera de ou entre t dès le dre les Fonck dĂŠcidĂŠ famille nceron Jean-Luc de surpren Gens d’Ere. la et en des et s comme 19h, avec entes nd Les Ă  festivitĂŠ de taille: prĂŠcĂŠd juillet, ment du week-e tous a annĂŠes jeudi 22 GĂŠnĂŠraleÂť! r change ment, qui pour que que les Premie ay et moins ĂŠtĂŠ prĂŠvu de l’ÊvĂŠne 23 au 25 ÂŤTourn tout a du la date ants, jeunes bonheur, annĂŠe plus tard t leur les particip lieu cette un mois y trouven mme soit progra jeunes, juillet, aire. Le et variĂŠ que d’ordin plus riche sera encore

ns is evenee ouw, ze ent s een sportvr op. Produc Clijster een barbiep meisjes van is Kim n ook el voor Niet alleen en voortaa eld van rolmod een evenbe een mama Kim een waar daarom haar eigen pop. : vond maakte Mattel kreeg ferentie en en r Jada we perscon alle leeftijd haar dochte ers dat op de . Ze zei heel bijzond haar. Ook s is vereerd gezin iets Kim Clijster mij en mijn voor zullen ÂŤDit is leven lang ons hele enÂť. Toch koester al is er ook op kritiek de

10/0243513

WWW.N

48 47 - WEER

le mercred

22/0175303

ijsters Kim Clnieuwe is de ! Barbie

Kijk snel

95

46 - PUZZELS

Grand

et - GRAND Ă 12h de 9h Ouvert

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN!

weekans du Les 10 ns d’Ere Les Ge

thal

n - Braban

• een

- 22%

e sur tout ction la colle

’PLACE

NNES

A FARCIE

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

BON

Experts nemen

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

Leuve

In deze functie bouw je mee aan een krachtige positionering van Corelio Classifieds in de b2c en b2b markt.

IG SCHULDT?

Lukaku neemt het op voor Jacobs

RIEVEN

Marketing coordinator

2-4

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

LEZERSB

De verschillende titels van de groep (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Passe-Partout en l’Avenir) hebben hun beste krachten gebundeld in het gezamenlijke rubriekenproject Corelio Classifieds. Doelstelling is de verdere uitbouw van Corelio Classifieds in de verschillende titels.

heen & terug alle taksen uit Brussel inbegrepen

tot 31 december

Buenos aires 25 vanaf â‚Ź 479 vanaf â‚Ź 723 cairo VORST johannesBurg vanaf â‚Ź 282 HUIS IN los angeles vanaf â‚Ź 483 EN RUST vanaf â‚Ź 469 manila 22 VALLvanaf nairoBi â‚Ź 647 BON BLZ. EN OVER new york vanaf â‚Ź 456 vanaf â‚Ź 298 DE BOEV sydney vanaf â‚Ź 897 GEWAPEN

gen wereldwijd

â‚Ź10 pp niet inbegrepen (lic joker 1679)

alle info op www.jo ker.be

1MD 24/0481025

V(4bd65h-CADCHH(

Namur

Tous ensemble aux FĂŞtes de Wallonie

Relations renforcĂŠes entre la Ville et le ComitĂŠ Central des FĂŞtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

5

Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan ? Stuur dan je CV naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt , A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of stuur je e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à 4 lors de l’assemblÊe des actionnaires, à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent ĂŞtre

CAHIER CENTRAL

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

a souvent ĂŠtĂŠ citĂŠ

fĂŠvrier

9

JOURNAL EST PROTEGE

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e annĂŠe 1â‚Ź TĂŠl. : 081/24 88 11 infonam@versla venir.be

SpĂŠcial Antarctique

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

 AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ces derniers jours.

ÉdA

lourdes de consÊquen G Difficile de dire ces, seront proposÊes quel clan l’emportera au vote. , même si le non

Du 11 au 18

NR

FAX : +32 81/222.840

CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met PASSE-PARTOUT ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. Daarom is Passe-Partout op zoek naar een:

Sales Representative

Aalst, Lokeren, Westhoek of Herentals m/v

Uw functie:

Uw profiel:

Ons aanbod:

Q Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan KMO’s waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn kernbegrippen zijn.

Q Minstens 2 jaar relevante ervaring in een B2B-context.

Q Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties.

Q Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier. Q Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de regionale verankering van Passe-Partout in uw streek. Q Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van Passe-Partout permanent te verzekeren bij evenementen en commerciĂŤle acties in de regio.

Q Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je gewapend met een dosis commerciĂŤle flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid. Q Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen. Q Voldoende aanpassingsvermogen. Q Woonachtig in regio van tewerkstelling.

Q Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, GSM, hospitalisatieverzekering, ‌). Q Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor. Q Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.

Interesse!? Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Solliciteer via http://corelio.hr-technologies.com. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of bel HÊlène Lauwers via 016/44 28 16.


De familiale groep Versele Nutrition, met hoofdzetel in Deinze, is een gevestigde waarde in de productie en distributie van veevoeders, gekend onder de naam QUARTES en van voederspecialiteiten voor huisdieren (petfood), gekend onder de naam VERSELE-LAGA. Voor onze verdere internationale ontplooiing zoeken wij in Deinze een (m/v) :

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - REF VL-1114 Uw functie: • U wordt de spilfiguur voor de expansie van onze wereldwijde operationele activiteiten. • U detecteert business opportuniteiten, evalueert die en ontwikkelt standpunten daaromtrent. • U maakt voorstellen inzake eventuele nieuwe investeringen en zorgt voor de implementatie ervan. • U zet het initieel businessplan op, werkt het verder uit. • U rapporteert aan de algemene directie. • U bent verantwoordelijk voor de start-up van “greenfield” projecten. • N.a.v. de integratie van nieuwe acquisities, begeleidt, stimuleert en coördineert u de samenwerking tussen het lokale management en hun collega’s van de hoofdzetel. • U reist frequent naar en binnen de betrokken landen van onze internationale projecten.

Uw profiel: • U hebt een Masteropleiding of u bezit een gelijkwaardig diploma (bij voorkeur aangevuld met een bijkomende economische opleiding). • U hebt enkele jaren internationale ervaring in een leidinggevende functie. • U straalt vertrouwen uit, u bent pragmatisch en weet externe zakenpartners te overtuigen. • U bent communicatief en presentatievaardig. U beweegt zich vlot in een multicultureel zakenmilieu. • U bent een assertieve allrounder met een sterk economisch inzicht. • Uw planmatige & analytische aanpak is tevens no-nonsense en oplossingsgericht. • Naast het Nederlands hebt u een vlotte kennis van het Engels en het Frans.

Voor één van onze filialen in Centraal Europa (Hongarije) zoeken wij een (m/v) :

ADJUNCT GENERAL MANAGER - Hongarije - REF Q-1115 Uw functie: • Als rechterhand van de algemeen directeur, begeleidt en motiveert u de diensthoofden en afdelingsverantwoordelijken, die allen de Hongaarse nationaliteit hebben. • Binnen onze Hongaarse organisatie vervult u diverse ad-hocopdrachten. • Op termijn neemt u de dagelijkse leiding van een 10-tal stafmedewerkers (productie, kwaliteit, logistiek, klantenservice, onderhoud,…). • U bent verantwoordelijk voor de rendementopvolging/optimalisatie van onze lokale productie-eenheden. • U rapporteert aan de algemeen directeur van de Hongaarse vestiging.

Uw profiel: • U hebt een Masteropleiding genoten (bijv. bio-ingenieur) of u bezit gelijkwaardige kwalificaties), bij voorkeur aangevuld met een bijkomende economische opleiding. • U hebt enkele jaren buitenlandse ervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur verworven in de voedings- of landbouwsector. • U bent een allrounder met een sterke economische inslag. • U hebt een vlotte kennis van het Engels; parate kennis van het Hongaars is een extra troef. • U bent bereid om zich goed in te werken en aan te passen aan de bedrijfs- en lokale cultuur. • U bent bereid om u in Hongarije (regio Budapest) voor meerdere jaren te vestigen.

Voor onze Marketingafdeling in Deinze zoeken wij een (m/v) :

SENIOR PRODUCT MANAGER honden- en kattenproducten - REF VL-1031 Uw functie: • U stelt een strategisch marketingplan (MLT en KT ) op en geeft een richting als challenger in de markt van o.a. honden en kattenproducten. • U verzorgt de continue monitoring van concurrentie en marktdynamieken en optimaliseert onze gamma’s. • U beheert het productgamma, -positionering en - life cycle management. • De nodige promotionele en commerciële tools worden door u ontwikkeld. • U werkt, i.s.m. Sales Promotoren in de verschillende thuislanden, tailor made acties uit . • U zorgt voor de uitbouw en ondersteuning van het fokkersnetwerk. • In de ‘thuismarkten’ neemt u actief deel aan beurzen en shows.

Uw profiel: • U genoot een hogere opleiding Marketing (Master TEW, handelsingenieur of economie). • U hebt 5 tot 7 jaar ervaring als Product manager of Senior Product manager in een voedingsomgeving, bij voorkeur voor dierenvoeding of dierenaccessoires. • U hebt ervaring in het coachen van teamgenoten. • U denkt analytisch en werkt gestructureerd. • U bent een pragmatische en dynamische persoonlijkheid. • Uw communicatieve kwaliteiten koppelt u aan een vlotte meertaligheid (Nl, Fr, En, D). • U hebt een ruime interesse voor en/of affiniteit met de dierenwereld.

Voor onze landhandels zoeken wij een (m/v) :

MANAGER HANDELSFILIALEN QUARTES - Wallonië - REF Q-1112 Uw functie: • Op korte en lange termijn maakt u uw objectieven op. • U volgt op, coördineert en begeleidt de uitvoering van objectieven, plannen en budgetten. • U zoekt op en analyseert informatie m.b.t. de concurrentiële omgeving en spoort lokale mogelijkheden voor groei op. • U zorgt voor invulling van de manpowerbehoeften, u superviseert en animeert het team Managers van de dochterondernemingen a.h.v. motiverende managementmethodieken. • U verzorgt de interne communicatie en informatie binnen het geheel.

• U stelt investeringsaanvragen op en zoekt naar kostenverlagingen. • Een “centrale administratieve unit” bouwt u op (o.a. boekhouding, personeelszaken, etc.). Uw profiel: • U bent een ondernemer, leider en organisator. • U genoot een hogere opleiding (Industrieel ingenieur of Masteropleiding). • Kennis van en/of affiniteit met landbouwproducten zoals veevoeding, sproeistoffen, zaden, e.d. is een pluspunt. • U kunt een groep medewerkers coachen, motiveren en stimuleren. • U hebt een pragmatische, dynamische en commerciële ingesteldheid. • Uw communicatieve kwaliteiten koppelt u aan een vlotte tweetaligheid (Nl, Fr).

Voor de verdere groei en professionele uitbouw van het bedrijf zoeken wij een (m/v) :

OPERATIONEEL MANAGER FILIAAL - regio Boulogne - REF Q-919 Uw functie: • U staat in voor het dagelijks beheer en de ontwikkeling van de marktpenetratie en de omzet van de onderneming. • U hebt oog voor de rendabele organisatie van de activiteiten, de evolutie van het werkkapitaal en de opvolging van de klantenrelaties. • Met kennis van de markt, producten en het assortiment, staat u in voor de inkoop, het voorraadbeheer en de organisatie van de leveringen. • U beschikt over een logistieke eenheid, administratieve medewerkers en een verkoopsploeg gericht op de directe verkoop van producten, rechtstreeks aan de landbouwbedrijven.

Uw profiel: • U bent een ondernemer, leider en organisator. • U genoot een hogere opleiding (Bachelor, Industrieel ingenieur of Masteropleiding). • Kennis van en/of affiniteit met landbouwproducten zoals veevoeding, sproeistoffen, meststoffen, zaden, e.d. is een pluspunt. • Als teamplayer kunt u een groep medewerkers coachen. • U hebt een pragmatische, dynamische en commerciële ingesteldheid. • Uw communicatieve kwaliteiten koppelt u aan een vlotte tweetaligheid (Nl, Fr).

INTERESSE ?

ONS AANBOD:

Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Versele Nutrition, met vermelding van referentie t.a.v. mevr. E. Dewaele, Kapellestraat 70, 9800 Deinze of e-mail naar hrm@verla.be.

• Wij bieden een aangename en afwisselende job in een dynamische werkomgeving, waarin ruimte is voor initiatief en het verder uitbouwen van uw loopbaan. • Wij zorgen voor de aangepaste begeleiding. • U mag rekenen op een remuneratiepakket in verhouding tot uw competenties, ervaring en de bereikte resultaten.

www.quartes.com

www.versele-laga.com


Business Process Manager

index

Etap

Verpleegkundige Geriatrie 27

Ingenieurs Infrax via Dip Consulting Group

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

AZ Maria Middelares

Logistiek Assistent Cardiochirurgie 21

AZ Maria Middelares

21

Verpleegkundige Interne Geneeskunde

Eutraco via Vandelanotte Talent Management 18

AZ Maria Middelares

Operations Manager

Verpleegkundige of Medische Beeldvor-

21

Eutraco via Vandelanotte Talent Management 18

29

Coördinator Eventmanagement

mer AZ Maria Middelares

Preventie Adviseur Securex

Administratieve Coördinator

Securex

AZ Maria Middelares

21

Passe-Partout

37

Marketing Coordinator

Verpleegkundige Orthopedie AZ Maria Middelares

Productontwerper Ledproducten Etap

39

29

40

Office Manager

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Digital Marketing Manager

Verpleegkundige Operatiekwartier

18

Administratieve Medewerkers

21

29

Preventie Ingenieur

Corelio

34

21

27

Marketing Manager

C² Communication Square

30

Verpleegkundige Spoedafdeling AZ Maria Middelares

Project Manager Insilencio

Secretaresse Europese School Brussel 4

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Product Manager Services NoodverlichZorgkundige Geriatre AZ Maria Middelares

Projectmanager Infrax via Dip Consulting Group

21

40

Sales Engineer Large Accounts Air Liquide via Mercuri Urval

37

Etap

27

Versele Nutrition 19

Software Engineer Securex

C R E AT I E F

29

Human Resources-Consulent Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

39

Business Analyst Securex

ONDERWIJS Academisch & Wetenschappelijk Perso-

Medewerkers 29

29

DIRECTIE

neel Universiteit Antwerpen

Instituut Voor Tropische Geneeskunde

Versele Nutrition

14

ICT Technicus Vens & Thiers

35

17

Financieel-Administratief Manager Deputy Director The European Police Office

29

Directeur Stad Poperinge

Gemeente Knokke-Heist via Jobpunt Vlaanderen 15

ICT’ers

Klantenbeheerder Ziekenfonds / Klanten-

Informaticus

Infrax via Dip Consulting Group

Provincialaat Der Broeders Van Liefde

18

40

33

beheer Securex

29

HRM Directeur Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Web Analist RCA Group

25

Kredietanalist Credimo via Ed Consult

24

25

JURIDISCH

www.gitp.be

GEZONDHEID assessment and development

Notarieel Jurist

FOR PEOPLE AND ORGANISATIONS

de specialist in assessment en development

Kijk verder in deze krant of scan de code.

Notaris Hugo Kuijpers

Hoofdverpleegkundige Interne Genees-

29

LOGISTIEK

kunde & High Care AZ Maria Middelares

21

Aankoper Infrax via Dip Consulting Group

Human Resources-Directeur Oxfam

29 AZ Maria Middelares

Manager Handelsfilialen Quarties Versele Nutrition

40

Nachtverpleegkundige Abdominale ChiInkoper

rurgie 21

X²o Sanitair

21

35

Nachtverpleegkundige Algemene Waak AZ Maria Middelares

Operationeel Manager Filiaal Versele Nutrition

Klaar voor een frisse start?

21

Kijk snel in deze JOBAT of op www.X2O.be

Nachtverpleegkundige Cardiochirurgie AZ Maria Middelares

Bachelors & Masters CNH Belgium

21

35

ENGINEERING

Nachtverpleegkundige Secundaire Wax 20

AZ Maria Middelares

21

Verpleegkundige Algemene Heelkunde C3

Bouwkundig Ingenieur 31

AZ Maria Middelares

21

33

ICT

Financieel /Administratief Diensthoofd Adjunct General Manager

35

HR

FINANCIEEL

Artedis Editions

27

Senior Product Manager Chef Kok Crop’s

catie

ting Etap

HORECA Projectcoördinator Marketingcommuni-

39

21

31

29

C O M M U N I C AT I E

De Waal Palen

19

MARKETING Securex

Infrax via Dip Consulting Group

Crop’s

Transportplanner

Operations Manager

A D M I N I S T R AT I E

Group Galloo Recycling via HR Flux

21

Logistiek Medewerker

Verpleegkundige Intensieve Zorgen 40

AZ Maria Middelares

Junior Inkoopermanager Crop’s

19

Meer info in deze Jobat.

Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 3900 medewerkers.

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


36 37

Geef gas bij Air Liquide! Dompel je onder in de boeiende wereld van de gassen bij deze innovatieve wereldspeler en marktleider. Air Liquide vandaag:

 Internationaal vertegenwoordigd in meer dan 75 landen  Wereldleider in de productie en distributie van industriële gassen (O2, N2, H2, …)  Innovatief in duurzame oplossingen  Telt meer dan 43.000 medewerkers En gaat voor de toekomst! Dankzij interne promotie en groei zoekt Air Liquide voor het realiseren van de ambitieuze groeidoelstellingen in Vlaanderen een enthousiaste (m/v):

Sales Engineer Large Accounts Voor top productiebedrijven in Vlaanderen! Analyseren, meedenken, aanbieden en opvolgen van eenvoudigere en complexere projecten Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de verdere uitbouw van je bestaande klantenportefeuille, niet alleen zeer grote maar ook nichespelers in zeer uiteenlopende sectoren zoals de chemie, de metallurgie, de textiel, de constructie, de automobiel- en de voedingssector. Je gaat voor omzetgroei door proactieve samenwerking en initiatieven bij klanten, maar ook door op zoek te gaan naar nieuwe projecten waar jouw oplossingen zorgen voor duurzaamheid en meerwaarde voor de klant. Voor het uitwerken van aangepaste, technologische oplossingen werk je nauw samen met collega-specialisten van Altec (Air Liquide Technology Center). Je bent vnl. actief in de regio Oost- en West-Vlaanderen. Je rapporteert aan de Sales Manager regio Noord.

Resultaatgerichte ingenieur of wetenschapper met een passie voor verkoop Je bent ingenieur (burgerlijk, industrieel of handels) of behaalde een wetenschappelijke master (fysica, biologie, chemie, …) en hebt minstens 5 jaar ervaring in een commerciële buitendienst in een industriële, B2B omgeving met zekere complexiteit in het technische en commerciële proces. Je analytische geest, je pragmatisme, je leergierigheid en je sterke communicatievaardigheden maken van jou een overtuigende en gerespecteerde gesprekspartner. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van het Frans is een plus.

Afwisselende en autonome functie in een internationaal sterke organisatie Je komt terecht in een team op mensenmaat met de voordelen van een groot, internationaal, financieel gezond en groeiend bedrijf. Je kan rekenen op een goede basisopleiding, grote verantwoordelijkheid en autonomie en de ondersteuning van een backoffice. Binnen Air Liquide zijn er doorgroeimogelijkheden voor gemotiveerde resultaatgerichte medewerkers. Een competitief salarispakket aangevuld met een bedrijfswagen maakt dit aanbod compleet! Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - ref. 43.8761-002 - mua.be@mercuriurval.com - tel. +32 (0)3 281 15 50

Het je de drive, de skills en de ambitie om Passe-Partout en zijn lifestyle magazines de digitale wereld in te loodsen? Is online advertising jouw ding? Ben jij de creatieveling die innovatieve advertentieformaten bedenkt? Hou je van mobile? Heb je een zeer degelijke kennis van sociale media, social group buying en SEO? Beschik je over een gezonde dosis digitale lef? Dan zoeken wij jou!

Digital Marketing Manager

De uitdaging:

Jouw profiel:

Het aanbod:

Q Je ondersteunt het Passe-Partout verkoopsteam in de verkoop van onze digitale oplossingen, - door middel van uitgewerkte saleskits en training;

Q Je voelt je thuis in zowel de digitale als de commerciële wereld;

Q Een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat;

Q Je ontwikkelt nieuwe advertentieproducten, je bepaalt de Price setting en tekent mee de marktstrategie uit; Q Je werkt mee aan het marketingplan en voert het uit d.m.v.; campagnes, widgets, partnerships, social media; Q Je staat in voor het bereik van de site en rapporteert hierover (CPM, CPC, CPA, SEO metingen);

Q Online advertising heeft weinig geheimen voor jou; Q Je kan zelfstandig een sociale media strategie uitwerken; Q Je hebt een goed inzicht in nieuwe modellen zoals die door Facebook, Google, Foursquare en Groupon in de markt worden gezet;

Q Je kunt rekenen op een aantrekkelijk en marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen; Q Je werkt vanuit ons kantoor in Gent of Leuven;

Q Je hebt ruimte kennis rond email marketing, SEO concepten en content marketing; Q Je genoot een hogere opleiding of je hebt een relevante ervaring zodat een diploma in jouw geval minder belangrijk is; Q Je bent een vlotte prater en je switcht met gemak tussen het Nederlands en het Frans; Q Je wil er keihard voor gaan;

Interesse!? Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Solliciteer via http://corelio.hr-technologies.com. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of bel Hélène Lauwers via 016/44 28 16.


Administratief & Technisch Personeel Universiteit Antwerpen

Stedenbouwkundige 33

Gemeente Oostrozebeke via Jobpunt Vlaanderen 15

29

nager

diger

Klassen Leraars 29

35

14

Junior Vertegenwoordiger Goldman via AB&I

Europese School Brussel 4

R&D

Technisch-Commercieel Vertegenwoordiger "Houtskeletbouw"

YDS Chemicals via Hudson Belgium

Laborant 29

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van Voedselketen 32

Leerkrachten Europese School Brussel 4

Vens & Thiers

14

Administratief Medewerker Ruimtelijke

Gemeente Oud-Heverlee

Uni-Fix Belgium

Klantenadviseurs

27

Sales Adviser Fleet Garage Moderne via HR Flux

Service Technicus Vens & Thiers

24

17

29

Sales Assistant Deskundige Ruimtelijke Ordening & Ste-

Gemeente Oud-Heverlee

29

32

Insilencio

Nog meer jobs?

Sales Assistant B2B Crop’s

19

Sales Representatives 30

Passe-Partout

34

31

Passe-Partout

Op jobat.be vind je

12.862

Senior Sales Representative

Account Manager

jobs.

30

Business Development Manager

Provinciegriffier Provincie West-Vlaanderen

C² Communication Square

19

40

Account Manager

OCMW-Secretaris OCMW Liedekerke via Jobpunt Vlaanderen

Infrax via Dip Consulting Group

29

Jeugdconsulent Gemeente Oud-Heverlee

Crop’s

Technische Medewerkers

VERKOOP

denbouw

18

20

Planner Customer Services Etap

TECHNIEK

Ordening & Stedenbouw

27

Professor Klinische Wetenschappen Instituut Voor Tropische Geneeskunde

OVERHEID

17

Vertegenwoordigers Onafhankelijk Ziekenfonds

29

17

17

Key Account Manager Kleuterklas Assistenten

Vens & Thiers

Wetenschappelijk Adviseur Flanders’ Food

Europese School Brussel 4

Technisch-Commercieel Vertegenwoor-

Versele Nutrition

Assistenten Europese School Brussel 4

International Business Development Ma-

19

Securex

29

een nieuwe job als

Business Intelligence specialist!

Ben jij een starter of op zoek naar een carrière switch dan is dit een unieke opportuniteit voor een job als business analyst, technical analyst, project leider, developer, tester ... in de business intelligence wereld. Schrijf je zeker in en start je nieuwe carriére!

in samenwerking met:

ICT RESOURCING PARTNER Een organisatie van BI-Community.org - Weterbeekstraat 22 - 3360 Bierbeek - (t) 0495.55.19.07 - info@bi-community.org


We winden er geen doekjes om: in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen kiezen voor actie. Doeners en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) beheert en onderhoudt de volledige infrastructuur: van dokken en sluizen tot kaaien en bruggen. Ook maakt het GHA gronden beschikbaar in de vorm van concessies, verzorgt het de overkoepelende communicatie en promotie van de Haven van Antwerpen, regelt het nautisch verkeer in de haven, verleent het sleepdiensten en verhuurt het mobiele kranen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we aantrekkelijke extralegale voordelen en een prima work-lifebalans. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit, als (m/v):

Marketing manager

Kom naar het

(consulent marketing en promotie) Jouw uitdaging: Je staat in voor de ondersteuning van de manager marketing en promotie, hoofd van de afdeling, op analytisch en strategisch vlak bij de uitwerking van het overkoepelend marketingbeleid. Op die manier help je de naamsbekendheid, de kwaliteit en het imago van de Haven van Antwerpen te versterken en het marktaandeel te vergroten. Daarnaast help je mee aan marktonderzoekstudies. Je ontwikkelt gerichte marketing tools en communicatie, alsook de copywriting ervan. Je zorgt ook voor het opstarten, uitbouwen en onderhouden van relaties met interne en externe stakeholders. Daarnaast help je mee aan de verdere uitbouw van een CRM-visie en -database. Je begeleidt een team van 3 tot 5 medewerkers. Jouw profiel: Je behaalde een universitair diploma (master of lic.) in marketing of communicatie. Je hebt kennis van marketing en communicatie-strategie en -methodologie, van services marketing in een B2B-context en van marktanalyserende technieken. Je hebt ervaring met een marketing- en promotieplan, budgetopbouw en -beheer en presentatieen onderhandelingstechnieken. Je hebt een vlotte pen, aangevuld met een grondige kennis van het Nederlands, Engels, Frans en/of Duits of Spaans. Een tweetal jaar ervaring in een soortgelijke functie is vereist. Solliciteer voor 16 juni 2011 met referentie CMP-JOB.

jobevent

op de Vlaamse Havendag op zaterdag 25 juni 2011! Van 10 tot 18 uur op ‘t Eilandje in Antwerpen. Meer info op www.vlaamsehavendag.be

Coördinator eventmanagement Jouw uitdaging: In overleg met de manager marketing en promotie sta je in voor de organisatie van events. Je stuurt een team van 5 tot 10 eventmedewerkers en direct & e-marketing assistenten aan. Je coördineert havenbezoeken en bestudeert de deelname aan wereldwijde beurzen en conferenties die jij beoordeelt op hun kwaliteit. Je bent bewaker van budgetten en processen van de globale eventorganisatie. Je beheert en ontwikkelt mee de CRM-database en adviseert interne en externe partners. Jouw profiel: Bovenop jouw universitair diploma (master of lic.) marketing of communicatie, heb je 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent vertrouwd met B2B-marketing en verschillende communicatietechnieken en -kanalen, zowel online als offline en een crossmediale aanpak. De wereld van internationale beurzen en conferenties is je niet onbekend, evenals de maritieme en logistieke omgeving. Je hebt een ruime ervaring in eventmanagement, presentatieen communicatietechnieken, peoplemanagement, je kent marketing en sales automation tools en de courante software. Je beheerst vlot Nederlands, Engels, Frans en/of Duits of Spaans. Solliciteer voor 16 juni 2011 met referentie CEM-JOB.

HR-consulent werving en selectie Jouw uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor alle werving en selectie-activiteiten. Je bewaakt en optimaliseert selectieprocessen, -procedures en -kwaliteit. Als kennisexpert ondersteun je de lijnmanagers bij inhoudelijke vragen, het uittekenen van de afdelingsstructuur en het bepalen van de personeelsbehoeften. Je maakt functiebeschrijvingen, functievoorwaarden en competentieprofielen op en beheert ze. Voor externe selectiepartners ben je het aanspreekpunt. Als kwaliteitsbewaker meet en evalueer je de werking, de resultaten en de financiële kosten van onze externe partners. Je bent verantwoordelijk voor de interne assessment tools en de organisatie van assessment en development centers. Als coach en trainer bied je jouw team van HR-assistenten ondersteuning in hun rol van psychotechnisch expert en geef je sturing via evaluatie- en functioneringsgesprekken. Je biedt ad hoc projectondersteuning en rapporteert aan de HR-manager werving en selectie. Jouw profiel: Idealiter heb je 5 jaar ervaring binnen een werving en selectie-context en ben je vertrouwd met diverse selectietools en -instrumenten (Cebir, Hudson, SHL …). Praktische kennis van testtheorie en -statistiek (betrouwbaarheid en validiteit, testopmaak …) koppel je aan ervaring met het opstellen van selectietrajecten, met competentiebeheer en het opstellen van competentieprofielen en functiebeschrijvingen. Je bent sterk analytisch ingesteld en door je inhoudelijke kennis en vlotte communicatiestijl weet je mensen te overtuigen. Je neemt initiatieven, werkt projecten af, en gaat autonoom te werk, maar je bent ook een uitgesproken teamspeler en coach. Solliciteer voor 23 juli 2011 met referentie HRCWS-JOB.

www.havenvanantwerpen.be/jobs

Ons aanbod voor alle functies: Bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kun je rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijdcheques, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, mobiliteitsvergoeding en verzekering arbeidsongeschiktheid. Het Havenbedrijf beschikt over een strijkdienst en onze werkomgeving is rookvrij. Interesse? Surf voor meer info naar onze vacaturewebsite www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Personeelsdienst, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. Tel. 03 205 22 79, 03 205 20 95 of 03 205 20 76. E-mail: talent@haven.antwerpen.be


Elke dag genieten duizenden Vlamingen van aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. Wie daar achter zit? De bijna 1500 collega’s van Infrax natuurlijk. Ze werken samen aan een optimaal beheer van de vier Infrax-netwerken. En da’s een hele uitdaging. Of wat dacht je van bijna 2 miljoen aansluitingen in 123 gemeenten? En we breiden nog uit! Bovendien werken we hard aan het verder uitbouwen van onze slimme meters en slimme netten. Die moeten er dankzij nieuwe communicatietechnologie in de toekomst voor zorgen dat de productie en de afname van energie beter in balans blijven.

Wil jij ook een van de grondleggers van comfort worden? Wij zoeken (m/v): >

Technische medewerkers (provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen) Diploma HSO of bachelor Kennisbeheerders, ontwerper(s), werfcoördinator(en), klantencoördinator(en), network center operator(en), projectvoorbereider/tekenaar, werkleider Technici aardgas (lasser) / elektriciteit / kabeltelevisie / riolering / netbeveiliging / netbewaking

>

Administratieve medewerkers (Hasselt, Hoboken, Torhout, Brussel) Voor de afdelingen aankoop, aansluitingen, boekhouding, onthaal en verzekeringen

>

Ingenieurs (Hasselt, Lubbeek, Hoboken, Torhout) Starters en ervaren Voor project slimme meters/slimme netten en kenniscentrum elektriciteit of kabeltelevisie Preventieadviseur Lubbeek, afdelingshoofd netaanleg

>

ICT’ers (Hasselt en Torhout) Bachelors en masters ICT-analist(en), ICT-architect(en), ICT-domeinbeheerder(s), ICTsysteembeheerder(s), ICT-teamleader, ICT-technisch-specialist(en)

>

Aankoper (Hasselt)

>

Projectmanager (alle regio’s) Masters met bewezen projectervaring

Interesse? Mail je cv en motivatiebrief naar infrax@dip.be of schrijf naar dip, Brouwersvliet 5, 2000 Antwerpen. Voor meer info: T: 03 220 28 00, www.dip.be Je kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld. De gesprekken zullen plaatsvinden in één van onze kantoren (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt).

Jobat 11 juni 2011  

Weekblad over en voor werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you