Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 16 en zondag 17 april 2011

JAN VERCAMST Voorzitter van de enige liberale vakbond ter wereld blz. 4

NACHTDIEREN Thomas Blondeau stelt erotische bloemlezing samen blz. 13

BEROEPSGEHEIM ‘Ik ben ook geschokt’ blz. 11

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

Time management

‘Ik heb wel een manager, maar vergeet soms dat hij bestaat’ Tine Embrechts +

12.414 jobs op jobat.be

Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14


EDITO

THUIS ‘Thuiswerkfonds beperkt fileleed.’ Het zijn van die berichten waar je ogen aan blijven haperen als je ze op het scherm voorbij ziet schuiven. Een thuiswerkfonds? Een ideetje van onze noorderburen blijkt bij een tweede, wat vastere kijk op de zaak. Daar werd het plan voor zo’n fonds, een initiatief van een D66kamerlid, eind februari positief ontvangen door een meerderheid in de Tweede Kamer. D66 vraagt aan de Nederlandse minister van Infrastructuur om 15 miljoen euro in het fonds te storten. Met dat geld – per werkgever beperkt tot 40.000 euro – moeten vooral kleine en middelgrote ondernemers het zich kunnen veroorloven om hun personeel meer van thuis uit te laten werken. Die werkgevers hoef je volgens de initiatiefnemers achter het fonds al lang niet meer te over tuigen van het voordeel van thuiswerken. Waar het schoentje nog wel wringt, is bij de kost die het organiseren van thuiswerken initieel met zich meebrengt. Werknemers moeten immers voorzien worden van harden software om van thuis te kunnen werken. In Nederland Het Nederlandse kavraagt D66 de merlid Verhoeven maakt zich sterk dat zowel de regering om kosten die werkgevers vijftien miljoen te als de overheid zouden maken om thuiswerk via storten in een dit fonds te promoten zichzelf terugverdienen. fonds ter promotie Voor bedrijven zouden van thuiswerk. Dat meer thuiswerkende medewerkers uiteindeis een sterk signaal lijk een besparingsoperatie zijn – minder kantoorruimte – die tegelijk de productiviteit omhoog jaagt – mensen werken liever omdat ze meer hun eigen agenda bepalen. De overheid doet de economie en de burger er dan weer een dienst mee. Minder werknemers op de baan betekent niet alleen minder files – en die kosten de economie steeds meer geld – maar ook minder fileleed voor de pendelaar. Of en hoe dit Thuiswerkfonds zal werken in de praktijk, en wat de resultaten ervan zullen zijn, is afwachten. Feit is dat dit een sterk signaal is waarmee het politieke niveau duidelijk maakt zich echt te bekommeren om het welzijn van haar burgers. Hoe lang wordt er in ons land al gezocht naar een oplossing voor het fileprobleem? Een probleem waar – het ontoereikende openbaar vervoer in gedachten – eigenlijk maar één oplossing voor bestaat: minder mensen op weg naar kantoor, en meer mensen thuis aan het werk. Als het Thuiswerkfonds in Nederland doet wat het belooft en werkgevers bereid zijn om hun afwachtende houding tegenover thuiswerk laten vallen, weten we bij dezen waar we de mosterd moeten halen.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘Ze zong ‘Ol’ Man River’ van Frank Sinatra en had meteen de smaak weer te pakken. Haar comeback heeft uiteindelijk langer geduurd dan haar eerste carrière’ Will Ferdy herinnert zich in De Morgen het optreden dat de comeback van La Esterella inluidde. De zangeres overleed afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd.

ARBEIDSVRAAG

Vijf maanden na een assessment heb ik nog steeds niets gehoord. Wat zijn mijn rechten als sollicitant?

e wederzijdse rechten en plichten van de kandidaat-werkgever en sollicitant hebben de sociale par tners binnen de Nationale Arbeidsraad vastgelegd in de cao nr. 38 betreffende de werving en selectie van werknemers. Ar tikel 4 van de cao bepaalt dat de werkgever op verzoek van de sollicitant een bewijsschrift moet overhandigen waarop de datum en het uur van het selectiegesprek worden vermeld alsook de reden waarom de sollicitant niet in dienst wordt genomen. Deze verplichting geldt slechts wanneer de sollicitant aan de werklozencontrole is onderworpen. Indien je dus niet aan de slag was bij een andere werkgever op het ogenblik van het assessment, kan je dit stuk bij de werkgever vragen. Op die manier heb je alvast minstens onrechtstreeks recht op informatie over het al dan niet weerhouden van je kandidatuur. Voor ts zijn de sociale par tners in dezelfde cao een aantal gedragsregels overeengekomen in verband met de werving en de selectie van werknemers. Deze gedragsregels zijn geen dwingende bepalingen waarvan de niet-naleving gesanctioneerd kan worden. Het zijn veeleer aanbevelingen aan de werkgevers. Volgens een van de aanbevelingen moet de werkgever sollicitanten die beantwoorden aan de gestelde functie-eisen maar toch niet worden aangeworven, binnen een redelijke termijn schrifte-

D

lijk op de hoogte brengen van de genomen beslissing. Elke werkgever wordt dus geacht u spontaan schriftelijk de genomen beslissing mee te delen. Daarnaast kan u ook met gebruik van uw recht op privacy meer informatie bekomen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de werkgever in het kader van de selectieprocedure tal van persoonsgegevens verwerkt. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht op rechtstreekse toegang tot uw gegevens. Dit betekent dat u altijd kennis mag hebben van uw gegevens. Belangrijk is wel dat uw recht op toegang niet automatisch betekent dat u een kopie krijgt van de gegevens. Door uw recht op toegang uit te oefenen, kan u achterhalen hoe men tot een bepaalde beslissing is gekomen. Om uw recht op toegang uit te oefenen, stuurt u de verantwoordelijke een brief of fax waarbij u een kopie voegt van uw identiteitskaart. Los van de toepasselijke rechtsregels, belet niets u uiteraard om enige tijd na afloop van een sollicitatiegesprek de werkgever om feedback te vragen. Geen enkele werkgever zal u dit ten kwade duiden. Wel integendeel.

STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN


02 03 Reactie De Lijn:

‘Resultaten vallen niet tegen’

I

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril

‘Qua allochtonen hebben we ruimschoots onze doelstellingen gehaald. We streefden naar 4 procent, het is bijna 6 procent geworden’

n Jobat van 2 april (Diversiteit is hard labeur) stelt Jan Denys zich vragen over de resultaten van het diversiteitsbeleid van De Lijn voor allochtonen. Hij heeft ze niet gevonden, en vermoedt daardoor dat ze wat tegenvallen. In één beweging noemt hij de communicatie van De Lijn niet transparant. Hij schrijft ook dat bedrijven veel pers halen met aankondigingen, en dat maar weinig journalisten nagaan wat er van die beloftes in huis komt. Dat zijn veel boude beweringen. Helaas zijn ze niet gefundeerd. Om te beginnen kunnen we Jan Denys geruststellen: qua allochtonen hebben we ruimschoots onze doelstellingen gehaald. We streefden naar 4 procent, het is bijna 6 procent geworden. Omdat wij geloven dat diversiteit op de werkvloer rechtvaardig is, creativiteit bevorder t en economisch noodzakelijk is, hebben we in 2006 een diversiteitsplan opgesteld. Daarin hebben we onszelf een aantal streefcijfers opgelegd, met december 2010 als deadline. In 2008 hebben we gerichte acties gelanceerd om onder andere meer allochtonen aan te trekken. Het spreekt voor zich dat de kwaliteitsnormen ook voor deze doelgroep gelden. De Lijn zal hierop nooit toegeven omwille van de diversiteitscijfers. Een maand voor de streefdatum (30 november 2010) verscheen in Het

Nieuwsblad een ar tikel van Dajo Hermans over de resultaten. Ook daarvoor hebben we journalisten regelmatig cijfers bezorgd over de evolutie (wat niet betekent dat ze ook worden opgenomen in de berichtgeving). We hebben er alle begrip voor dat Jan Denys ons diversiteitsbeleid niet van nabij volgt, maar betreuren wel dat hij zonder kennis van zaken oordeelt over onze communicatie en de resultaten van onze diversiteitsaanpak. Als hij ons gecontacteerd had, hadden we hem meteen alle resultaten bezorgd en een en ander toegelicht. In tegenstelling tot wat hij schrijft, is de informatie ook niet zo moeilijk te vinden. Googelen op ‘De Lijn’ en ‘allochtonen’ geeft al bij de vierde hit de gezochte informatie. Ook in de knipseldatabank Mediargus (die hij als woordvoerder wel zal kennen) was het vermelde ar tikel makkelijk te vinden. Op de website van het Vlaams parlement zijn eveneens antwoorden te vinden op parlementaire vragen over diversiteit bij De Lijn. En op emancipatiezaken.be is ook een en ander beschikbaar. Goede communicatie vereist niet alleen transparantie, maar ook het checken van informatie. Wij staan daarvoor ter beschikking van iedereen die vragen over ons heeft. De goede resultaten voor allochtonen zijn voor ons geen eindpunt. We blij-

ven ijveren voor en werken aan meer diversiteit op de werkvloer. Niet alleen voor allochtonen, maar ook voor vrouwen, vijftigplussers en personen met een arbeidshandicap.

Roger Kesteloot Directeur-generaal De Lijn

Reactie Jan Denys Vooreerst ben ik oprecht zeer verheugd dat het diversiteitsbeleid bij De Lijn wel degelijk resultaten opwerpt. Des te jammerder dat dit niet beter in de pers gekomen is. Men refereert naar één specifiek artikel in het Nieuwsblad. Dat lijkt me toch wat weinig in vergelijking met de pers die werd gehaald toen de plannen werden aangekondigd. Ik neem er akte van dat er nadien wel degelijk communicatie hierover is geweest maar dat de pers dit blijkbaar niet heeft opgenomen. Daar heeft De Lijn een punt. Het is inderdaad mogelijk dat de pers goede verhalen over integratie van allochtonen niet opneemt. Als dat zo is dan kunnen we dit enkel betreuren. Het zal ten slotte ook De Lijn niet ontgaan zijn dat mijn uitspraken steeds in de voorwaardelijke zin werden gedaan.

CARTOON


INTERVIEW

Jan Vercamst, voorzitter van het ACLVB

‘Syndicaal rijmt goed op liberaal’ Wie in ons land praat over vakbonden, denkt doorgaans alleen aan het rode, socialistische, ABVV en het groene, christelijke ACV. Over de kleinere blauwe, liberale vakbond ACLVB bestaan er heel wat vooroordelen en misverstanden.

Tekst: Jan Bosteels / Foto: Koen Bauters

N

iemand kan die vooroordelen beter de wereld uit helpen dan Jan Vercamst, sinds vier jaar voorzitter van de ACLVB en een vurig pleitbezorger van het sociaal liberalisme. De 56-jarige Vercamst is al meer dan de helft van zijn leven – 33 jaar om precies te zijn – actief in de liberale vakbond, na eerst twee jaar voor de RVA gewerkt te hebben.

Volgend jaar viert uw vakbond zijn 120ste verjaardag. Tijd voor een feestje en misschien een naamsverandering? Uit een ledenenquête blijkt dat de mensen zich goed voelen onder de liberale banier. Onze naam, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, is wel een mondvol, maar we zullen die niet zomaar veranderen. Wel kiezen we misschien voor een rebranding en de roepnaam ‘De Liberale Vakbond’. We zijn namelijk de enige liberale vakbond ter wereld. Sommigen noemen het een contradictio in terminis. Niet volgens ons: het ene steunt het andere, syndicaal rijmt goed op liberaal. Een groot verjaardagsfeest komt eraan. Al onze kandidaten voor de sociale verkiezingen van 2012 zullen worden uitgenodigd. Vanwaar kwam destijds uw eigen keuze voor de liberale vakbond? Thuis waren we kleine middenstanders: we baatten met drie gezinnen een schoenmakerij uit. Een zaak die voldoende opleverde om ervan te kunnen leven en om te gaan studeren. Rijk zijn we er niet van geworden, dat hoeft ook niet, maar alle vijf de kinderen hebben kunnen studeren wat ze wilden. Mijn vader was actief in het liberale gedachtegoed van de gemeentepolitiek van Wor tegem-Petegem en die vlooien heb ik ook in mijn pels meegenomen. Hebt u nooit overwogen om de stap naar de politiek te zetten? Ik heb daar een juiste en duidelijke keuze in gemaakt. Er bestaat goede politiek, maar het is soms ook een lelijk gewring en dat is niet mijn ding. Mijn roeping was, zo ontdekte ik bij de RVA, me in te zetten voor werknemers, werkzoekenden en werklozen, en zo kwam ik bij de liberale vakbond terecht. Ik heb hier mijn carrière kunnen uitbouwen. Ik begon in het archief, tussen de parlementaire vragen. Als autodidact heb ik me opgewerkt door de sociale dienst en de juridische dienst, daarna op het West-Vlaams terrein als ‘propagandist’. Van 1989 tot 2007 was ik Vlaams gewestsecretaris. Sinds 2007 bent u voorzitter. Waar staat uw organisatie voor? Onze vier pijlers zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Die trachten wij te verkopen in de bedrijven en dat werkt goed: sinds 2006 is het ledenaantal met 18 procent aange-

groeid tot een kleine 270.000. Vorming van onze leden en militanten is voor ons heel belangrijk. In de overtuiging dat wie de middelen krijgt van het collectief om zich bij te scholen, ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen tegenover de maatschappij. ABVV en ACV hebben duidelijke banden met respectievelijk sp.a en CD&V. Hoe zit het tussen ACLVB en Open VLD? Het sociaal liberalisme is één onderverdeling onder de paraplu van het liberalisme, die de nadruk legt op de solidariteit. Dat is iets dat wel eens ontbreekt in het ultraliberalisme. Het liberalisme mikt op de zelfredzaamheid van het individu, wij vinden dat het individu kan en moet gered worden door het te beschermen via het collectief. Zo komt het dat we over bepaalde sociale kwesties, zoals brugpensioen, niet op dezelfde golflengte zitten als de liberale partij. Hebt u geen bevoorrechte relatie met de liberalen? Wij zijn politiek onafhankelijk en houden afstand van Open VLD. We zitten ook niet in het bestuur. Eigenlijk kan je spreken van een latrelatie tussen liberale vakbond, mutualiteit en par tij. Ons congres van 2008 heeft me het mandaat gegeven om onze doelstellingen waar te maken via alle politieke kanalen. Ik heb contacten over de partijgrenzen heen. In Oost-Vlaanderen, waar ik vandaan kom, leeft het sociaal liberalisme wel sterker onder bepaalde mandatarissen uit de streek van Brakel, Aalst en Gent.

De vakbond die niet graag staakt Kunt u een profiel schetsen van een typisch ACLVB-lid? Uit onze ledenenquête blijkt dat het mensen zijn die bewust kiezen voor het sociaal liberalisme. Een meerderheid wordt gevormd door arbeiders, alhoewel men ons vooral als een bediendenvakbond percipieert. Dat onderscheid tussen arbeiders en bedienen moet wat ons betreft trouwens zo snel mogelijk van de baan zijn. Leden kiezen voor onze individuele service voor werkenden én werklozen. De laatste jaren merken we trouwens een verhoogde instroom van jonge leden uit de bankensector. Op betogingen en bij stakingen zie je doorgaans geen blauwe vlaggen. Het syndicaal engagement is aanwezig bij onze mensen, maar op een andere manier dan bij de andere vakbonden. Wij kiezen in de eerste plaats voor overleg en hanteren de staking enkel als het ultieme actiemiddel. Onze mensen zijn geen barricadebouwers. Zij huiveren van onaangekondigde stakingen en gijzelingsacties. Onze mensen staken niet graag: het is een loonverlies en een verlies voor de economie. Wij geloven meer en meer in werknemerspar ticipatie.


04 05

Wat betekent werknemersparticipatie precies? Laat ik het voorbeeld nemen van Opel. In Duitsland zit vakbond IG Metall via het systeem van Mitbestimmung samen aan tafel met de werkgever. Zij participeren aan het beleid en beschikken over meer informatie dan Belgische vakbonden. Bij ons hollen werknemers en vakbonden vaak achter de feiten aan. We worden pas ingeschakeld als het misgaat, als al over herstructureringen is beslist. Via par ticipatie kunnen we tijdig de maatregelen nemen om de werkzekerheid te beschermen.

een KB: geen loonsverhoging dit jaar en maximum 0,3% in 2012. Wij zijn niet gelukkig met de vastlegging van de loonnorm. Dit KB druist trouwens in tegen de conventies op Europees en internationaal vlak. De door België geratificeerde conventie 154 van het IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) verbiedt maximum loonnormen en de beperking van vrijheid van collectieve onderhandelingen. Dat geeft ons sterke argumenten om de loonnorm te betwisten.

Te veel kennis gaat verloren Met werknemersparticipatie was Opel nog in Antwerpen? De Vlaamse en federale regering hebben alle mogelijke inspanningen geleverd, maar het is nog wat anders als je als vakbond met de werkgever aan tafel zit in een orgaan dat het beleid uittekent, zoals dat in Duitsland het geval is. Vandaag worden we te veel geconfronteerd met Vlaamse en Waalse bedrijven waar de bazen ook maar bedienden zijn van een multinational. Onze gesprekspar tners van vandaag hebben vaak geen beslissingsbevoegdheid, in tegenstelling tot twintig jaar geleden. Verzwakt u zich niet als vakbond door minder te staken? Neen. Wilde stakingen, gijzelingsacties of blokkades zijn niet direct aan ons besteed. Onze mensen zijn niet zo militant, ze houden wel van kleine en ludieke acties. Zo deelden we op 8 april 100.000 paaseitjes uit aan pendelaars om onze boodschap voor een sociaal Europa en tegen de afbraak van onze koopkracht te laten doorklinken. Historisch heeft de liberale vakbond nooit het conflict opgezocht. Maar onlangs heeft uw vakbond het IPA (Interprofessioneel Akkoord) afgewezen en zelfs gestaakt. Na maanden van onderhandelen vond ik dat we een mooi resultaat hadden bereikt en heb ik het IPA met vuur en vlam verdedigd. Voor de stemming werd het duidelijk dat er geen sprake meer zou zijn van afgesproken loonsverhogingen, maar mogelijk wel van een indexsprong. Er was nog heel wat werk aan het eenheidsstatuut en het ontslagrecht. Ik begrijp dus dat onze mensen ‘nee’ hebben gezegd, al bleven wij ook daarna bereid tot verdere onderhandelingen. Toen dat categoriek werd geweigerd, hebben wij samen met het ABVV gemanifesteerd eind februari en op 4 maar t. Ondertussen heeft de regering de loonnorm gebetonneerd in

Zijn vakbonden nog nodig in onze tijd? Zeker wel. Solidariteit is meer dan ooit nodig. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om rond te komen. 16 procent van de Belgen krijgt de eindjes niet aan mekaar geknoopt. De uitdaging voor een vakbond is ook naar die mensen om te zien. En dat niet alleen via uitkeringen, maar ook via loopbaanbegeleiding om ze naar het arbeidscircuit te leiden. Brugpensioen lever t vaak ook maar een hongerloon op. Vroeger was het onder sociale druk bijna verplicht. Wij pleiten voor vrije keuze. Moeten mensen niet langer en massaler aan het werk? Uit de evaluatie van het Generatiepact zal blijken dat het systeem van brugpensioen aan het uitdoven is. We zullen aan een gemiddelde pensioenleeftijd van zestig jaar zitten. Wij pleiten voor een leeftijdsbewust humanresourcesbeleid. Sommige mensen kunnen de fysieke belasting niet meer aan. Ze willen wel langer werken wanneer de stress en het arbeidsritme worden aangepast. Kan er dan gepraat worden over minder verdienen als je ouder wordt? Oudere werknemers zijn duur, luidt het. Men ziet de werknemer te veel als een productiefactor, zonder te kijken naar de ervaring en de kennisoverdracht. We hopen dat werkgevers meer en meer doordrongen worden van het idee van competentiemanagement. Mensen die fysiek minder presteren, kunnen wel kennis overdragen en dat moet ook worden beloond. Nu gaat er nog te veel kennis verloren. Bedrijven moeten meer investeren in mensen en opleidingen, niet alleen in machines en computers. Zelf besteden wij vijf procent van ons totale budget aan vorming. Zo blijven we langzaam maar zeker groeien en openbloeien tot een vakbond met een toekomstgerichte sociaal-liberale visie.

‘Bij ons hollen werknemers en vakbonden vaak achter de feiten aan. We worden pas ingeschakeld als het misgaat, als al over herstructureringen is beslist’


TIME MANAGEMENT

Tijd besparen zoals de Groten We leven maar één keer, er valt zo veel te beleven, we hebben maar twee handen en er is zo weinig tijd. Wat te doen? Tim Christiaens, expert in time management, schreef er een boek over. “Tijd is een schaars goed: dat geldt net zo goed voor de president van Europa als voor een vrijwilliger bij het Rode Kruis.”

Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters

H

et hoeft niet de verbazen dat Tim Christiaens geen seconde te vroeg of te laat is voor ons gesprek. “Dat ben ik toch een beetje aan mezelf verplicht”, klinkt het met een veelbetekenende glimlach. De auteur, econoom van opleiding en oprichter van de Time Management Company, is ervan over tuigd dat iedereen in staat is om zijn tijd efficiënter in te vullen. Zijn laatste boek, Win tijd op jouw manier, biedt een overzicht van talloze traditionele en meer recente technieken en organisatiesystemen. “Om echt tot een beter beheer van je tijd te komen, is er nood aan een individuele aanpak en degelijke opvolging.” Welke methode het best werkt, verschilt volgens Christiaens dan ook van persoon tot persoon. Om die stelling meteen de nodige kracht bij te zetten, laat Christiaens in zijn (doe)boek tien mensen aan het woord die het ver geschopt hebben binnen hun eigen vakgebied. Allemaal houden ze er een geheel eigen visie op na wanneer het gaat over het invullen en beheren van hun tijd. Zo laat de Nederlandse mediamagnaat Joop van den Ende optekenen dat hij liever geen tijd wil besteden aan tijdsbeheer. “Ik heb er wel voor gezorgd

‘Je zou al iemand parttime in dienst moeten hebben om gewoon ‘nee’ te zeggen’ Goedele Liekens

dat ik de juiste mensen om me heen heb om in alle vrijheid zonder tijdsdruk te kunnen werken. Dat begint met een goede persoonlijke assistente, wat eigenlijk ook een vorm van time management is.” Buitengewone mensen Het geldt voor wel meer prominente getuigen in dit boek: Herman Van Rompuy, Hans Bourlon, Jacques Rogge, Goedele Liekens: allemaal hebben ze wel iemand ter beschikking die afspraken voor hen regelt of agenda’s voor hen invult. Zo kan ik het ook, zou een door tijdsgebrek geteisterde lezer kunnen denken. “Natuurlijk zijn de tien getuigen in dit boek buitengewone mensen”, weet ook Tim Christiaens. “Maar ze zijn ooit wel begonnen als doodnormale werknemers zoals jij en ik. Ze hebben een intensief traject afgelegd om te komen waar ze nu staan. Tijd is een schaars goed, en dat geldt net zo goed voor de president van Europa als voor een vrijwilliger bij het Rode Kruis.” Alcohol verlaagt efficiëntie De tips van de bedrijfsleiders en hoogwaardigheidsbekleders in Christiaens’ boek hebben inderdaad niet zelden een universele draagwijdte. “Ik schrap bewust tv-kijken. Ik vind dat een ongelofelijk tijdverlies”, zo zegt Geer t Noels. Jacques Rogge heeft het dan weer over de regel van 6 x 6 x 6 bij powerpointpresentaties. “Dat wil zeggen 6 slides, 6

punten op elke slide en elk punt 6 woorden.” Een vergadering mag voor Rogge maximaal 45 minuten duren. Goedele Liekens heeft zich bekwaamd in het ‘nee’ zeggen, en dat blijkt ook meer dan nodig te zijn: “Elke dag komen er vijf tot tien aanvragen binnen. Je zou al iemand par ttime in dienst moeten hebben om gewoon ‘nee’ te zeggen.” Inge Vervotte, die zich naar eigen zeggen “vroeger nog wel eens kon laten gaan”, heeft in de loop der jaren het uitgaan moeten schrappen. Wat ook heel wat tijd bespaar t, is het vermijden van alcohol. Geert Noels: “Alcohol verlaagt je efficiëntie enorm. Ik ben gestopt met alcohol te drinken en probeer selectief te zijn wat recepties betreft.” Geen feestjes, geen tv, geen wijn: een efficiënt leven lijkt niet meteen een prettig leven. Het meest efficiënt zijn zij die recht op hun doel afgaan, bij voorkeur zonder omwegen. Het is maar de vraag of zoiets wel altijd wenselijk is. Tim Christiaens: “Veel mensen die naar ons toekomen, verdrinken in het werk, zowel op professioneel als op privégebied. Als je even doorvraagt, blijkt dat sommigen helemaal geen helder doel voor ogen hebben. In dat geval is de kans op tijdverlies reëel. In bepaalde kringen heeft time management misschien een negatieve bijklank, maar het sluit een prettig leven niet uit. Integendeel: als je je tijd efficiënter gebruikt en de juiste keuzes maakt, heb je net meer tijd om met creatieve en leuke dingen bezig te zijn.” WWW.WINTIJD.COM

Vier uur slaap is (meestal) te weinig tel dat we iedere nacht twee uur minder zouden slapen: wat een geweldige tijdsbesparing zou dat zijn! Moleculair biologe Christine Van Broeckhoven kan ervan meespreken. Zij slaapt naar eigen zeggen … vier uur per nacht. “Toen ik kinderen kreeg, heb ik heel veel moeten schrappen. Ook slaap heb ik opgeofferd. Ik heb geleerd om toe te komen met vier uur slaap, en ik doe dat nog altijd”, zo getuigt Van Broeckhoven in Christiaens’ boek. Het klinkt verleidelijk om tijd te besparen door minder te slapen, maar het is een me-

S

thode die lang niet door iedereen kan worden toegepast, weet Liesbet Van Houdenhove, psychologe en gedragstherapeute aan de Slaapkliniek van UZ Gasthuisberg. “Knippen in je slaap houdt ernstige risico’s in voor je fysieke en mentale gezondheid. Hart- en vaatziekten, diabetes en depressies kunnen allemaal gelinkt worden aan een chronisch slaaptekort.” Zet professor Van Broeckhoven haar gezondheid dan niet ernstig op het spel? Niet noodzakelijk, zo blijkt, want sommige mensen hebben nu eenmaal minder slaap nodig. Van Houdenhove: “De zogenaamde kort-

slapers komen inderdaad toe met vier uur slaap per nacht, zonder dat hun functioneren eronder lijdt. Ze slapen diep en ononderbroken. Na een kleine vijf uur worden ze uitgerust wakker. Het zijn de grote gelukzakken in onze maatschappij. Vaak zijn het heel productieve mensen.” Of je een kortslaper bent of niet, is wellicht een erfelijke zaak, al blijft de precieze genetische oorzaak onbekend. Het is overigens ook mogelijk dat je tot de categorie van langslapers behoort. In dat geval heb je tot twaalf uur slaap per nacht nodig om overdag naar behoren te kunnen functioneren.


06 07

‘Met De Kakkewieten repeteerden we 13,5 uur per dag’

We ondervonden aan den lijve hoe druk een BV het kan hebben: het duurde even voor we Tine Embrechts te pakken kregen. “Sorry dat je zo lang hebt moeten wachten, maar dat is echt niet uit kwade wil. Het is puur uit verstrooidheid.”

Tine Embrechts bekent dat ze weer last heeft van het einde-speelseizoen-syndroom. Ze is uitgeput door het intensieve schema van vijf avonden spelen op een week. Na de hectische reeks voorstellingen van haar vriendenclub De Kakkewieten, onder de titel Apocalyps Wauw, die nu op zijn laatste beentjes loopt, speelt ze ook nog enkele avonden mee in Oogst, een tour de force van het gezelschap Stan. “Van nature ben ik een vrij georganiseerde mens, maar met het ouder worden lukt het me steeds slechter om alles goed geregeld te krijgen. Ik denk altijd dat mijn agenda heel overzichtelijk is, maar repeteren en spelen met De Kakkewieten is telkens zo energievretend dat mijn dagen uiteindelijk altijd drukker worden dan ik eerst inschatte. Het probleem is dat ik vaak de fout bega om tussendoor kleine dingen aan te nemen, zoals het inspreken van stemmen voor tekenfilms en luister-cd’s of opnames voor een programma als De Kazakkendraaiers.” “De weken voor de première van Apocalyps Wauw repeteerden we 13,5 uur per dag: van half tien ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Dat is zwaar, zeker als je het moet zien te combineren met het runnen van een gezin. Omdat mijn man fulltime werkt, komt het koken en het regelen van kinderopvang op mijn schouders terecht. Thuis moeten rushen om alles in orde te krijgen en daarna nog moeten vertrekken om te gaan spelen, wordt na een tijdje dodelijk. Ik kies er ook bewust voor om mijn kinderen zoveel mogelijk te zien. Zo is het voor mij belangrijk dat ik hen zelf van school kan afhalen. Daarom probeer ik al mijn professionele activiteiten binnen de schooluren in te plannen.” Een helse klus, zo blijkt. “Ik heb een manager om me te helpen met het beheren van mijn agenda, maar ik vergeet soms dat hij bestaat. Hij is vooral bezig met contractbesprekingen en met de planning van mijn tv-werk, maar hij heeft zeker al honderd keer gezegd dat hij me met veel plezier ook uit de nood wil helpen met andere dingen. Dat ik tegen beter weten in alles zelf probeer te regelen, leidt soms tot vervelende toestanden. Ik kan immers niet goed ‘nee’ zeggen. Ik ben heel slecht in time management omdat ik simpelweg te veel opdrachten aanneem. Mijn dagen zijn systematisch te kort. Ik moet mezelf ook verplichten om alles direct in mijn agenda op te schrijven. Ik ben daar heel old-fashioned in: een iPhone heb ik niet.” Haar gezin minder verwaarlozen staat op nummer één qua prioriteiten voor de toekomst, maar er is ook nog iets anders dat knaagt. “Waar ik absoluut geen tijd meer voor heb, is muziek maken. Die grote liefde van mij is de voorbije jaren volledig op de achtergrond verdwenen. Op m’n dertigste had ik nochtans tegen mezelf gezegd dat ik terug gitaarles zou nemen en weer eigen nummers zou gaan schrijven. En wat is het resultaat? Vijf jaar later ligt mijn gitaar nog steeds onaangeroerd, ergens onder een kast.” (pvd)


WERKBEELD

Technische Orthopedie België (TOB) Foto’s: Bart Dewaele

Op 1 januari 1993 zag Technische Orthopedie België (TOB) het levenslicht. In zijn begindagen telde het bedrijf slechts enkele medewerkers, vandaag biedt de overkoepelende holding Eureka Alliantie werk aan een kleine honderd mensen. De orthopedische technici die voor de groep werken, zijn gespecialiseerd in het produceren van orthesen en prothesen. Waar orthesen in de eerste plaats lichaamsdelen ondersteunen of corrigeren (denk aan steunzolen, korsetten of schedelhelmen), zorgen prothesen voor de vervanging van een ontbrekend lichaamsdeel. TOB werkt nauw samen met ziekenhuizen, dokters en patiënten om steeds naar een zo persoonlijk mogelijke oplossing te zoeken. Heel wat prothesen moeten op maat gemaakt worden. In de jaren negentig speelde het bedrijf een pioniersrol bij het ontwikkelen van de computergestuurde knie. TOB levert ook hulpmiddelen als rolstoelen en krukken. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf.


08 09

ACTUA

Werkloosheid laaggeschoolde jongeren blijft torenhoog Met 200.000 zijn ze, de 18- tot 24-jarigen die vandaag aan de slag zijn in Vlaanderen. In haar rapport ‘Jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt’ brengt de VDAB het profiel van de Vlaamse werkende en werkzoekende jongeren in kaart. Opvallend: Vlaanderen doet het naar Europese normen uitstekend, al ondervinden ook hier vooral laaggeschoolde jongeren nog altijd (te) veel problemen.

Tekst: Maud Oeyen

I

n de internationale rankings scoor t Vlaanderen op het vlak van jongerenwerkloosheid opmerkelijk goed. In 2009 was 16 procent van de Vlaamse beroepsactieve jongeren werkloos. Ter vergelijking: voor de hele EU was dat 20 procent. De jeugdwerkloosheidsgraad ligt in Vlaanderen ook veel lager dan in Wallonië, waar in 2009 bijna een derde van de beroepsactieve jongeren zonder werk zat. Buurland Nederland is zonder meer de beste leerling van de klas: in hetzelfde jaar was amper 6,6 procent van de jongeren daar werkloos. De oorzaak van die goede resultaten is bekend. Net als in Denemarken en Oostenrijk combineren jongeren in Nederland hun studies vaak met een job. Dat vergemakkelijkt de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. “Je zou het een cultuurverschil kunnen noemen”, zegt André Van Hauwermeiren van de VDAB-studiedienst, al benadrukt hij meteen dat men voorzichtig moet omspringen met de cijfers. “Een jongere die elke week twee uur werkt, staat geregistreerd als werkend. Je kan dat nochtans moeilijk een volwaardige job noemen.” Horeca en toerisme Vlaamse studenten kiezen er veel minder vaak voor om nog voor ze afgestudeerd zijn aan de slag te gaan. Ook daarover bestaan cijfers: in 2007 werkte in Vlaanderen zo’n 18 procent van de studerende 20- tot 24-jarigen, tegenover gemiddeld 28 procent in heel de EU. Voor de afgestudeerde jongeren geldt vreemd genoeg het om-

‘Meteen na de koksopleiding een eigen restaurant beginnen, is niet echt verstandig’ André Van Hauwermeiren, VDAB-studiedienst

gekeerde: in Vlaanderen zijn zij opvallend méér aan het werk dan gemiddeld in de EU. Bij ons werkt bijna 85 procent van de afgestudeerde jongeren tussen 20 en 24 jaar, in de EU is dat gemiddeld voor slechts 71 procent het geval (zie grafiek). Bijna alle jongeren (zo’n 95 procent) werken als loontrekkende. Niet onlogisch, vindt Van Hauwermeiren. “We raden jonge mensen aan om toch eerst wat praktijkervaring op te doen voor ze de stap zetten om zelfstandige te worden. Meteen na de koksopleiding met een eigen restaurant beginnen, is niet echt verstandig.” Meer dan de helft van de jonge werknemers is terug te vinden in de commerciële dienstensector, en dan vooral in de sectoren van horeca en toerisme, waar zowat een kwar t van het personeel uit min-25-jarigen bestaat. Veel jongeren vinden ook werk als uitzendkracht, in de persoonlijke dienstverlening, de kleinhandel en de bouwsector. Een job in een café of hotel is vaak tijdelijk en niet zelden deeltijds. Bijna een derde van de werkende jongeren werkt deeltijds, al is dat vooral omdat ze doorgaans geen andere keuze hebben. Eén op drie jongeren heeft een tijdelijke job, terwijl uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van hen liever vast werk zou hebben. De eerste slachtoffers Het hoge aandeel tijdelijke en deeltijdse statuten bij de jongste leeftijdscategorie heeft dan weer tot gevolg dat jongeren over het algemeen veel gemakkelijker en goedkoper te ontslaan zijn. Dat verklaar t – samen met een gebrek aan ervaring – waarom jongeren in geval van crisis vaak de eerste slachtoffers zijn. Daar staat tegenover dat ze meestal ook de eersten zijn om te profiteren van een heropleving van de arbeidsmarkt. Als de economie weer aantrekt, zijn jonge arbeidskrachten juist erg gegeerd. Vooral laaggeschoolde jongeren blijven het in alle omstandigheden erg moeilijk hebben om een plaatsje te veroveren op de arbeidsmarkt. In 2008 – nochtans een

goed jaar – was bijna een kwart van de laaggeschoolde jongeren een jaar na afstuderen nog werkloos. Laaggeschoolden maken jaarlijks nog ongeveer 15 procent uit van de totale groep schoolverlaters. Concreet wil dat zeggen dat ieder jaar meer dan 10.000 jongeren de school verlaten zonder een diploma secundair onderwijs. Van Hauwermeiren: “We zien het aantal laaggeschoolde jongeren niet naar beneden gaan. Dat is verontrustend, want het aantal jobs die voor hen toegankelijk zijn, gaat wél in dalende lijn. Door de crisis zijn er weer veel van dat soort jobs weggesaneerd, en die komen niet allemaal terug.”

Aandeel jongeren, al dan niet in opleiding en werkend of niet-werkend 100% 18,4%

80

28%

84,7%

71%

81,6% 72%

60 40

29%

20 15,3%

0 Vlaanderen

EU

In opleiding

Vlaanderen

EU

Niet in opleiding

Werkend Niet-Werkend Twee tegenstrijdige arbeidsmarktsituaties in Vlaanderen: studerende jongeren zijn veel minder aan het werk dan gemiddeld in de EU, afgestudeerde jongeren juist veel meer Bron: VDAB


Ra n d geva l le n Haakneus maakt succesvol Hebt u een haakneus, wijde neusgaten en ogen die ver uit elkaar staan? Of bent u een vrouw met een hoog voorhoofd, een grote gleuf tussen neus en bovenlip en zware wenkbrauwen? Dan is de kans niet

BEROEPSGEHEIM

Jürgen Mettepenningen, theoloog

gering dat u een aardig bedrag op uw bankrekening hebt staan. Britse experts onderzochten het uiterlijk van de meest succesvolle mensen in het Verenigd Koninkrijk, onder wie de Hertog van Westminster, miljardair Lakshmi Mittal, Heineken-erfgename Charlene de Carvalho en Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj. Wat bleek? De steenrijke onderzoeksobjecten deelden opvallend vaak dezelfde gezichtskenmerken. Het is duidelijk niet langer alleen het innerlijk dat telt. Mensen met een wipneus hoeven vooralsnog gelukkig niet te wanhopen. Mark Tiley, marketingdirecteur bij MyJobGroup – dat de studie bestelde – liet alvast optekenen dat de uitverkoren gelaatstrekken niet allesbepalend zijn. “Wanneer je succes wil hebben bij het zakendoen, is het vooral van belang dat je op het juiste moment op de juiste plaats zit.”

School-privébalans uit evenwicht Van de muziekschool naar de sportvereniging, van de dansles naar de Chiro, snel huiswerk maken, via de chat vriendinnen entertainen en ondertussen dat Facebook-profiel niet vergeten te updaten … U dacht dat uw generatie de enige was die te lijden had onder de toenemende druk van de 24-uursmaatschappij? Think again. Ook kleine kinderen krijgen het steeds moeilijker om hun school-privébalans in evenwicht te houden en te voldoen aan alle eisen van hun omgeving. Volgens onderzoek van het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis lijdt een op de drie kinderen aan stress en angst. Een op de tien kinderen heeft zelfs klachten die in de richting wijzen van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ouders en verzorgers die zelf al het slachtoffer werden van een burnout, dragen dat vaak ook over op hun kinderen, zo blijkt nog.

Lezend kind krijgt goede job Het valt te hopen dat de overspannen jeugd van tegenwoordig af en toe nog tijd vindt om een boek vast te nemen. Volgens een nieuwe studie van de universiteit van Oxford is lezen immers de enige buitenschoolse activiteit voor 16-jarigen die de kansen op een succesvolle baan gevoe-

e hebben een annus horribilis achter de rug. Het is een jaar geweest waarin de ene schok de andere volgde: Vangheluwe in april, 475 dossiers bij de Commissie Adriaenssens tussen april en juni, Operatie Kelk in juni, het rappor t van Peter Adriaenssens in september, en ga zo maar door. We kregen de donkere en verborgen kant van de afgelopen decennia voorgeschoteld, en dat kwam hard aan. Zo hard dat vele mensen de kerk de rug toekeerden. Ik respecteer hun visie want ik ben ook geschokt door alles wat zich aan seksueel misbruik heeft afgespeeld in achterkamers. Langs de andere kant weiger ik de kerk te reduceren tot al dat slechte nieuws. Als kerkhistoricus weet ik immers dat er van de kerk ook

“W

veel goeds is uitgegaan en nog K.U.Leuven. steeds uitgaat. Ik hou van doceren. Momenteel geef ik het vak ‘ontwikkeling van een christelijke identiteit’. Heel Knagend geweten boeiend, want de studenten voeDe voornaamste les die ik uit mijn len zich aan de theologische faculturbulente hoofdstuk met aar ts- teit weliswaar christen, maar toch bisschop Léonard heb getrokken, is het niet eenvoudig om de eigenis dat ik altijd en overal mezelf heid ervan te omschrijven en te moet blijven. Naast de moeilijkhe- duiden. Het thema, de vragen van den die onze professionele sa- de studenten en mijn stijl creëren menwerking met zich meebrach- een cocktail die maakt dat we tijten, was immers mijn geweten dens de colleges samen ernstig nagaan knagen. Dat is lastig want als denken. Als studenten naar mijn woordvoerder zou je de nodige mening polsen, repliceer ik met de afstand moeten kunnen nemen. vraag wat ze er zelf van vinden. Zo Of ik ooit nog iemands woord- wordt het uitgangspunt van de anvoerder zou willen worden? Ja, der duidelijk en wordt het makkemaar dat is nu niet aan de orde, lijker om daarop in te spelen vanuit aangezien ik een uitdagende job je eigen perspectief. heb op de studiedienst van CD&V en ook nog verbonden ben aan de Naastenliefde Ik voel me eerder gids dan docent. Ik wil die jongeren iets meegeven. Namelijk dat ze steeds het onderscheid moeten kunnen maken tussen wat belangrijk is en wat bijkomstig. En dat ze, wat ze later ook meemaken, zich dienen op te trekken aan wat belangrijk is. Zeker in crisistijden is het zaak om terug te keren naar je eigen essentie. Dat is zo in het bedrijfsleven, in de politiek en in ieder menselijk leven, denk ik. Wat de kerk betreft, ligt die essentie niet in een programmaverklaring, maar is die gestoeld op de figuur van Jezus Christus. Christenen zijn per definitie mensen die Christus navolgen. Al heeft het geloof een heel persoonlijk karakter, voor iedere christen gelden kerntaken als de liturgie en de naastenliefde. Die kerntaken, dat is de essentie van de kerk.” (pvd)

lig verbetert. Meisjes die op hun zestiende veel boeken lezen, hebben bijna 40 procent kans op een professionele of leidinggevende baan tegen de tijd dat ze 33 jaar zijn. Niet-lezende meisjes hebben daarop slechts 25 procent kans. Ook lezende jongens (58%) weten het vaker ver te schoppen dan niet-lezende jongens (48%). Wetenschapper Mark Taylor volgde in totaal 17.200 mensen, allen geboren in 1970. Hij ging na aan welke buitenschoolse activiteiten zij deelnamen op zestienjarige leeftijd en onderzocht de staat van hun carrière 17 jaar later. Enkel de activiteit lezen blijkt een significante invloed uit te oefenen op de latere carrière. Sporten, met vrienden afspreken, naar de film gaan, musea bezoeken, concerten bijwonen of koken hebben – althans wat jobkansen betreft – geen effect. (mo)

‘Ik ben ook geschokt maar weiger de kerk te reduceren tot al dat slechte. Ik weet dat er ook veel goeds uitgaat van de kerk’


10 11

MIJN LOON

Wat doe je voor job? Ik ben onderhoudstechnicus bij ArcelorMittal in Zelzate, al 26 jaar lang. Ik moet de installaties onderhouden en breuken herstellen. De onderhoudscycli zijn nu met de crisis kor ter geworden. Zo moeten de machines minder lang stilstaan en dalen de kosten. Doe je je job graag? Ja, in ons team van acht man heerst een toffe sfeer. Mijn job is ook elke dag anders. Ik werk in een vierploegensysteem, en doe dus veel nachten en weekends. Van mijn sociaal leven schiet soms niet veel over.

3 .0 0 0

Wat vind je van je inkomen? Ik vind dat de staat veel afhoudt van mijn loon, de belastingen zijn echt wel hoog in ons land. Zeker van de premies voor weekendwerk blijft er niet veel over. Mensen die werken, zouden toch meer mogen overhouden vind ik. Ook het verschil tussen arbeiders en bedienden is niet nodig. Spaar je? Ja, maar niet voor iets specifiek. We gaan wel graag kamperen. We reizen dan rond in heel Europa, eigenlijk naar overal waar we met de auto geraken. Of we trekken er eens op uit met de moto. Waar droom je van? Een wereldreis zou ik graag nog eens maken. Australië, Canada, Thailand: die landen spreken ons enorm aan. Wat is je grootste kost? De huishuur en de energiekosten.

PASCAL VAN KERREBROECK (48), SINT-AMANDSBERG

Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan veel uit eten gaan en dure reizen. Op vakantie koken we elke dag zelf.

Beroep: onderhoudstechnicus Privé: getrouwd Brutoloon: 2.500 à 3.000 euro Nettoloon: 1.600 euro Extra: hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, premies voor nacht- en weekendwerk, winstdeelname

Wat zou je doen als je de lotto wint? Een eigen huis kopen. Dat moet geen overdreven grote villa zijn. Zo een vierkant huis met een tuintje spreekt ons wel aan. Onze tafel kunnen buitenzetten en voor vrienden een barbecue doen ... meer moet dat niet zijn. Een praktische keuken vind ik ook belangrijk. En een afwasmachine! Dat hebben we nu niet. (mr)

LUNCHTIME

Handjes draaien, koekebakkevlaaien ***** Klein maar fijn: dat geldt niet het minst voor het eethuisje ’t Koekebakske op de Antwerpse Vrijdagmarkt. Gelukkig is het al laat op de middag wanneer ik het zaakje binnenkom: er is plaats genoeg. Gastvrouw Ellen heet me meteen hartelijk welkom. De zon schijnt met tussenpozen en de deur staat open. “Het is toch niet te koud zo?” Een groot deel van de kleine huiselijke ruimte wordt ingenomen door de keuken – gesitueerd achter een toog van wijnkistjes – waar Ellen al haar gerechten vers klaarmaakt. Iedere dag staat ze om zes uur op. Dan begint ze met het bakken van quiches en taarten, zodat ’t Koekebakske om half negen de deuren kan openen. Glas-in-lood De eerste gasten springen rond die tijd immers binnen om hun tanden te zetten in een van de maar liefst zes ontbijtformules. Een eenvoudig ontbijtje kan je al

krijgen voor 4,50 euro. Voor de meest uitgebreide formule – een brunch met onder andere een glaasje spumante, omelet en huisgemaakt gebak – tel je een kleine 15 euro neer. Wie op vrijdag tijdens het ontbijt door de grote glas-in-loodramen naar buiten kijkt, ziet op de markt de openbare verkoop van meubels plaatsvinden. Ons overdaadje

die je tegenwoordig niet vaak meer tegenkomt: bokes met spek en bruine suiker. Soep en taco’s zijn eveneens te verkrijgen. Een beetje specialer zijn de wentelteefjes met tomaat en spek. Maar de échte specialiteit van het huis zijn zoete en har tige pannenkoeken. De kraakverse pannenkoekgerechten krijgen namen mee als ‘ons gigantje’, ‘ons overdaadje’ en ‘ons snoeper tje’ (die laatste met marsepein, amaretto, amandelschilfers, chocoladesaus en room). Wegens de beperkte ruimte is er niet altijd voldoende plaats in het eethuisje. Bij mooi weer heb je gelukkig wel de mogelijkheid om buiten plaats te nemen op het terras. Ook reserveren is mogelijk. ’t Koekebakske is gesloten op maandag en donderdag.

Ook rond lunchtijd is het aanbod aan ar tisanale gerechtjes uitgebreid. ‘Bokes’ en bagels heb je in alle vormen en maten, zowel zout als zoet. Ik bestel de bokes met geitenkaas, honing en een notenmengeling (4,50 euro). Het bord dat ik krijg – in de vorm van een grote vis – ligt goed vol: vier dikke en malse boterhammen, twee witte en twee donkerbruine, ste- ’t Koekebakske vig belegd met de uitgekozen lek- Leeuwenstraat 23 kernijen. Hier ga je duidelijk niet 2000 Antwerpen met honger naar buiten. Op de jobat.be/lunchtime kaar t ook een echte klassieker


FOCUS OVERHEID

Jobhoppen tussen Vlaams en federaal Een statutair ambtenaar van de Vlaamse overheid kan sinds enkele jaren de overstap maken naar de federale overheid en omgekeerd. Hoewel werknemers in vele gevallen hun anciënniteit en functieniveau kunnen behouden, blijkt het systeem nog maar weinig gebruikt. Tekst: Barbara Vandenbussche

innen de Vlaamse overheid werd de mogelijkheid gecreëerd om vacatures open te stellen voor ambtenaren van de federale overheidsdienst, ver telt Karolien Geelen, Senior Relatiebeheerder bij Jobpunt Vlaanderen, het Vlaams agentschap dat personeel selecteer t voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. “Via de procedure van de verruimde interne arbeidsmarkt tussen verschillende overheden, kunnen zij overstappen van federaal naar Vlaams niveau. Ze moeten dan enkel nog deelnemen aan een functiespecifieke selectieprocedure. Wie daar als eerste uit de bus komt, komt in dienst van de Vlaamse overheid, zonder proeftijd, en met de garantie dat ze bij hun overstap minstens hun loon behouden.”

geschooldiploma op een lager niveau is begonnen bij de Vlaamse overheid en doorheen de jaren bevorderd werd tot op een bachelor- of universitair niveau, die verworvenheden ook behoudt. Wat kunnen mensen dan verliezen wanneer ze van de Vlaamse naar de federale overheid overgaan? Enkel de zaken die gekoppeld zijn aan de functie op zich, zegt Cindy Dewaele. “Wanneer je in je oude functie bijvoorbeeld een gevaarlijke taak had, was daar wellicht een gevarenpremie aan verbonden. Die is heel specifiek voor die bepaalde functie, en kan je dus niet meenemen naar je nieuwe job. Hetzelfde geldt voor eventuele premies voor weekend- of avondwerk.”

Behoud van verworvenheden

Tot nog toe hadden de regels over deze mobiliteit enkel betrekking op Vlaams en federaal niveau, maar het aantal betrokken medewerkers wordt binnenkor t fors uitgebreid. Er komt immers een regeling om mensen uit lokale besturen en provincies makkelijk te laten overstappen naar de diensten van de Vlaamse overheid en omgekeerd. Net als een regeling voor beweging tussen de verschillende lokale overheden en de provincies. “Eens die nieuwe regeling voor mobiliteit naar de Vlaamse overheid erdoor komt, wordt er wel een proeftijd voorzien”, zegt

B

‘Wanneer medewerkers van de Vlaamse overheid overstappen naar federale diensten, behouden ze hun anciënniteit, loon en verlof. De proeftijd valt weg’ Cindy Dewaele, Selor

“Wanneer medewerkers van de Vlaamse overheid overstappen naar federale diensten, behouden ze hun anciënniteit, loon en op te nemen verlof ”, ver telt Cindy Dewaele, business unit manager bij Selor. “Ook hier valt de proeftijd weg. Voor het bepalen van hun graad bestaan er tabellen die alle equivalenten vastleggen tussen bepaalde niveaus en barema’s. Het is in ieder geval geen drempel voor een overstap, hebben we gemerkt.” Een voordeel van deze regeling is dat iemand die zonder ho-

Lokale overheden

Karolien Geelen. “Vermits de federaalVlaamse mobiliteit in deze richtlijnen wordt meegenomen, betekent dit dat ook die ambtenaren in de toekomst mogelijk een proeftijd zullen krijgen. Maar dat zien we als een voordeel voor beiden, omdat zowel de kandidaten als hun werkgever nog een uitweg hebben in het geval van een verkeerde match tussen persoon en functie. Ik verwacht dat het systeem dan ook meer gebruikt zal worden.” Ook de salarisgarantie zal met de nieuwe regeling niet meer bestaan, geeft Karolien Geelen nog mee. Het salaris zal dan immers verbonden worden aan de graad van de vacante job, en niet aan het verleden van de overstappende werknemer. De rechten hebben te maken met het personeelsstatuut dat van toepassing is in de organisatie waar men naartoe gaat. “Wat wel blijft, is de overname van de geldelijke anciënniteit.” Zelden gebruikt Op dit moment wordt het systeem nog maar zelden gebruikt. “De regeling bestaat dan ook nog maar enkele jaren, niet zo heel lang dus. Bovendien wordt er op dit ogenblik nog geen proeftijd voorzien”, zegt Karolien Geelen. “Daarnaast liggen de Vlaamse overheid en de lokale overheden dichter bij elkaar, zowel qua afstemming tussen profielen, gevraagde competenties als over de manier waarop selecties worden uitgevoerd. Wat dat laatste betreft kan Jobpunt Vlaanderen, omwille van het feit


12 13 COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Nachtdieren

dat wij zowel selecties uitvoeren voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, er ook over waken dat selecties op een gelijke kwalitatieve basis worden uitgevoerd. De nieuwe regeling, waar de huidige interfederale mobiliteit in wordt opgenomen en die ook de mogelijkheid van een proeftijd zal inhouden, zal dus wellicht een sterkere mobiliteit op gang brengen.” Ook Cindy Dewaele merkt dat de regeling maar vrij minimaal gebruikt wordt. “Zowel de Vlaamse als federale overheid selecteren op basis van competenties. Tot één jaar terug nam Selor nog zelf de opdrachten voor de vaste aanwervingen bij de Vlaamse overheid op. Nu is er een protocol waarbij de Vlaamse overheid – Jobpunt Vlaanderen – dit autonoom, mits kwaliteitsgaranties, kan uitvoeren. Dus de eerste instroom bij de federale en Vlaamse overheid is vrij vergelijkbaar.” Gelijkaardige protocols worden ook afgesproken met de andere regio’s en gewesten. Dewaele ziet een eerder structurele oorzaak voor het beperkte gebruik: “Voor een deel komt dat doordat de Vlaamse overheid te weinig deze carrièrepiste voor hun werknemers in de verf zet. Voor onze klanten binnen de federale overheid is het dan weer een nicheprocedure. Wanneer zij een openstaande job hebben, gaan ze die eerder voor een zo groot mogelijke kandidatenmarkt openstellen en niet al-

leen voor de mensen van de Vlaamse of federale overheid. Onze klanten zullen dus de klassieke weg van externe rekrutering volgen, waarbij de selectie openstaat voor iedereen, maar dat betekent voor de kandidaten van de Vlaamse overheid die solliciteren via deze weg dat zij niet kunnen genieten van de voordelen van de overstapregeling.” Concreet komt het er dus op neer dat wanneer iemand van de Vlaamse overheid bij Selor solliciteer t via de klassieke weg, hij of zij een aantal voordelen verliest. Het intussen bereikte niveau via bevordering vervalt, en er moet zelfs opnieuw een proefperiode worden gedaan. “Ofwel volgt een kandidaat de klassieke weg, en verliest die wat hij of zij jarenlang heeft opgebouwd, ofwel moet de overheidsdienst een reeks van verschillende procedures opstar ten waarbij ze telkens maar een deel van de arbeidsmarkt bereikt. Daarom zouden we liever zien dat alle specifieke regels, ook voor medewerkers van het Waals of Brussels gewest of van autonome overheidsbedrijven, samengesmolten worden tot één globale aanpak, waar men na de selectieprocedure kijkt waar kandidaten vandaan komen en wat ze kunnen meenemen. Het idee om in plaats van een diploma de elders verworven competenties (evc) als basis te nemen, is iets waar we al lang voor pleiten, en zou in dit geval ook uitkomst bieden.”

Vind jouw job bij de Overheid vanaf blz. 14

Omdat ik behoefte had aan wat luchthartigheid in mijn leven, zocht ik andersoortig werk. Ik ging in op een verzoek om een erotische bloemlezing samen te stellen. Uit beroepseer wil je dan voorspelbare namen vermijden en uit liefde voor literatuur hoop je op verborgen talenten. De eerste avond in de openbare bibliotheek van Amsterdam bracht al meteen een frustratie en een ontgoocheling met zich mee. Want de vieze boekjes stonden zelden op hun plaats. Uit preutsheid of schaamte heeft iemand mij het werk toen grotendeels onmogelijk gemaakt. Wat er wel stond, was zo deprimerend slecht geschreven dat het impotentie in de hand zou werken bij verdere verspreiding. De helft van die bagger verscheen ook anoniem of onder pseudoniemen die terecht het daglicht schuwen. Gelukkig was er nog de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Na een paar weken schunnige en onderzoekende blikken van baliemedewerkers en boekverkopers te hebben verdragen, had ik genoeg materiaal om bij de uitgever in te dienen. Een halfuur later ging de telefoon. Mijn redactrice was zeer tevreden over mijn keuze. En mijn titel ‘Voorspel’ was fantastisch maar euh... ze zochten toch een net iets commerciëlere naam. Gepikeerd – het mag dan wel een viespeuk zijn, het is wel jouw kindje – stelde ik ‘Kletsnat en keihard’ voor. De redactrice zei me erop terug te komen. Ik mailde haar wat alternatieven. De uitgever kwam met een tegenvoorstel. De dag voor de deadline stuurde ik zo’n zestig sms’jes uit. Al wat enigszins werkzaam was in de creatieve sector, kreeg om tien uur ’s avonds de keuze tussen ‘Voorspel’ en wat de uitgeverij wou. Mijn telefoon trilde de salontafel af. De stand ging gelijk op. De vrouwen kozen vooral de commerciëlere variant. Mijn meest dierbare vriendinnen vonden beide maar niks. Mijn tweede alternatief ‘Nachtdieren’ kon op wat duimpjes omhoog rekenen. Een tv-presentatrice waarmee ik wel eens nachtelijke telefoongesprekken over de pijn van het dertiger-zijn voerde, stelde voor: ‘Over pinguïns en andere dieren’. Ze gaf toe geobsedeerd te zijn door de monogamie van die beesten. De Vlaamse dichter Andy Fierens (lees die man!) was het meest productief. Hij zei het hele restaurantgezelschap erbij te trekken. Het bracht pareltjes voort als ‘Natte lippen’, ‘In het hol van de leeuw’, ‘Bekentenissen van een veroveraar’, ‘Zacht gilt het vlees’, ‘Het obscene paleis’, ‘In lichterlaaie’, ‘Smeulend kruid/t’, ‘Kruisgang’, ‘Smeulend en gekruid’, ‘De vleugelslag’, ‘Rood rillend’ en ‘Schandelijk wezen’. Een Vlaamse dichteres die soms voor de klas staat en wier naam ik u dus even onthou, meldde droogweg ‘Hard in de kakker’. Het werd toch nog gezellig op die eenzame woensdagavond. De volgende dag leverde ik de resultaten van mijn minienquête. Mijn favorieten liepen stuk op de marktinschattingen van de verkoopafdeling. Na nog een snelle toetsronde bij de collega’s ging ik overstag. Deze zomer ligt er dus een prima erotische bundel in de winkel die alleen op de titel binnen zal lopen. De kop ‘Nachtdieren’ gebruik ik wel eens voor wat anders.

Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Jobs bij de overheid Je wil een onthaalfunctie, een job als arbeidspsycholoog, coÜrdinator cultureel erfgoed of IT-specialist? Het kan allemaal bij de overheid. Benieuwd wat de lokale, provinciale of federale overheden in ons land jou kunnen bieden? Ontdek alle boeiende overheidsjobs op volgende pagina’s.

Surf ook naar www.jobat.be voor nog meer jobs.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs

OVERHEID WERFT AAN

bij de

© De Hullu en Partners Architecten

In het kader van het lopende vernieuwingstraject, waarbij de Stad Harelbeke (26 500 inwoners) evolueert naar een dynamische, efficiënte en toekomstgerichte organisatie, zijn we op zoek naar de volgende gemotiveerde medewerkers (m/v):

De stad Diest kent niet alleen een rijke geschiedenis, maar is ook een boeiende en veelzijdige stad waar het aangenaam is om te wonen en werken. Bovendien heeft de stad ook op vrijetijdsvlak heel wat in petto. Zo zorgt bijvoorbeeld het Cultuurcentrum jaarlijks voor een veelzijdige en originele programmatie. De stad Diest is op zoek naar (m/v): Aanwerving en aanleg van een wervingsreserve (2 jaar geldig) voor de volgende functies:

COMMUNICATIEAMBTENAAR statutair dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau B1-B3 minimum startsalaris 2.185 euro bruto per maand Je taken: Je staat in voor de uitbouw van een communicatiebeleid, interne communicatie, externe communicatie (infoblad, coördineren en beheren van de stadswebsite, e-gouvernement,...) en inspraakbegeleiding (infovergaderingen, hoorzittingen,...). Je verzorgt de public relations van de stad. Je bent verantwoordelijk voor de dienst onthaal.

153

BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN (A1a-A3a)

Als rechterhand van de ontvanger waak je over het financieel beheer, geef je adviezen en werk je mee aan de integratie van de processen die vanuit de dienst Financiën verlopen. Je werkt mee aan de integratie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus.

DESKUNDIGE WELZIJN (B1-B3)

Je operationaliseert het welzijnsbeleid van de stad. Je werkt daarvoor samen met verschillende adviesraden, werkt een educatief aanbod uit over diverse welzijnsthema’s (o.a. ontwikkelingssamenwerking, gezinsbeleid, kinderopvang, ...) en coördineert de stedenband van de stad.

Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma.

DESKUNDIGE MILIEU (B1-B3) DESKUNDIGE DIVERSITEIT contractueel dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau B1-B3 minimum startsalaris 2.185 euro bruto per maand Je taken: Je zorgt voor de coördinatie, de uitwerking en de uitvoering van het diversiteitsbeleidsplan van de stad Diest in samenspraak met de verschillende betrokken partijen. Je weet mensen te enthousiasmeren rond het thema diversiteit. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma.

DIRECTEUR CULTUURCENTRUM contractueel dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau A1a-A3a minimum startsalaris 2.760 euro bruto per maand Je taken: Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse, zakelijke en artistieke leiding van het cultuurcentrum. Je werkt geëngageerd in teamverband en weet mensen te motiveren. Je ontwikkelt in overleg met de verschillende betrokken partijen de missie en visie van het cultuur–centrum. Je definieert en beheert de strategische projecten. Je zorgt voor een integrale en geïntegreerde werking met de andere partners van de stad Diest. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig diploma. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie (management).

Samen met de milieuambtenaar ben je een belangrijke speler in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest en het milieubeleid van de stad. Je behandelt klachten, onderzoekt ter plaatse, voert toezichtsprojecten uit, enz.

DESKUNDIGE IT (B1-B3)

Je assisteert interne gebruikers bij het oplossen van hard- en softwareproblemen en je beheert de dagelijkse operationele werking van het computernetwerk in zijn totaliteit. Als supervisor voer je dienstoverkoepelende projecten uit. Samen met de gemeenten Deerlijk, Kuurne en Lendelede start Harelbeke een intergemeentelijk woonproject op. Met het woonproject (goedgekeurd voor 3 jaar met kans op verlenging) willen de vier gemeenten werken aan de kwaliteit van hun woningbestand. Daarom zijn wij op zoek naar een (m/v):

PROJECTCOÖRDINATOR WONEN (B1-B3)

Je operationaliseert de doelstellingen van het intergemeentelijke woonproject om het uitgestippelde woonbeleid vorm te geven.

TECHNISCH MEDEWERKER WONEN (C1-C3 | HALFTIJDS) Je voert diverse technische controles uit met als doelstelling het realiseren van een kwalitatief en duurzaam woningbestand in alle deelnemende gemeenten.

HOOFDTECHNICUS CULTUURCENTRUM contractueel dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau B1-B3 minimum startsalaris 2.185 euro bruto per maand Je taken: Je staat in voor het beheer van de gebouwen en het materiaal van het cultuurcentrum. Je zorgt voor de opvolging van dossiers i.v.m. vergunningen, verzekeringen, subsidies, belastingen, onderhoudscontracten, (brand)veiligheid,… betreffende technische aangelegenheden. Je geeft leiding aan een ploeg technici en zaalwachters. Je werkt geëngageerd in teamverband en weet mensen te motiveren. Je draagt bij aan een veilige technische realisatie van voorstellingen in het cultuurcentrum. Je bent in staat om geluidsen lichtplannen op te maken en te interpreteren. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma. Je beschikt over een attest of diploma als theatertechnicus (= geluids- en/of lichttechniek) of je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als theatertechnicus (= geluids- en/of lichttechniek). Houder zijn van een rijbewijs B.

Preselectie: er wordt een preselectie voorzien indien het aantal geldig ingediende kandidaturen meer dan 40 bedraagt. Ons aanbod voor deze vacatures: Er kan (maximaal) 10 jaar relevante privé-ervaring gehonoreerd worden. Je salaris wordt aangevuld met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en 35 dagen verlof. Interesse? Breng je sollicitatiebrief samen met een uitgebreid cv, een uittreksel uit het strafregister model 1 en indien vereist een kopie van je diploma en/of rijbewijs uiterlijk op 4 mei 2011 tegen ontvangstbewijs binnen op de personeelsdienst of stuur deze aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 3290 Diest (postdatum geldt als bewijs). Kandidaturen per mail worden niet aanvaard. Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Anja Vleugels, diensthoofd personeelsdienst, tel. 013 35 32 40 of op www.diest.be > diensten > personeelsdienst > vacatures.

ONS AANBOD:

job in Harelbeke met glijdende werkuren brutostartloon volgens de wettelijke barema’s (A1a-A3a: € 2 760 | B1-B3: € 2 208 | C1-C3: € 878) relevante beroepservaring wordt gehonoreerd extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling heel wat opleidingsmogelijkheden

INTERESSE:

surf naar www.harelbeke.be en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures meer info bij kathleen.vercruysse@harelbeke.be of 056 73 33 91 solliciteer ten laatste op 2 mei 2011 voor deskundige Milieu, deskundige IT, projectcoördinator Wonen solliciteer ten laatste op 13 mei 2011 voor beleidsmedewerker Financiën, deskundige Welzijn en technisch medewerker Wonen houd alvast volgende data vrij voor de schriftelijke proef: 14 mei 2011 (deskundige Milieu en deskundige IT) en 28 mei 2011 (deskundige Welzijn, technisch medewerker Wonen en beleidsmedewerker Financiën) Diploma pas in juni? Geen probleem, laatstejaarsstudenten maken evenveel kans bij deelname aan onze selectieproeven


Jobs

13 6 www.malle.be

bij de

OVERHEID

Wa a r r u s t e n b e d r i j v i g h e i d s a m e n g a a n

Er leeft wat in Malle Mallenaren houden van het leven. Sla er onze evenementenen activiteitenkalender maar op na. Maar het zijn ook harde werkers, die deze gemeente in de loop van de jaren uitbouwden tot wat ze is: een complexloos regionaal knooppunt, dat zich kan meten met een kleine centrumstad als het aankomt op dynamiek, dienstverlening en sociocultureel aanbod. Met een sterk sociaal beleid voor ál onze inwoners, want bij ons valt niemand uit de boot. Malle als knusse thuishaven, jazeker, maar daar is voortdurend initiatief en gezond verstand voor nodig. Om dit Malle ook voor de volgende generaties te bewaren, kijken we geregeld uit naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Zoals jij, als (m/v):

Coördinator openbare werken

Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat 38.000 inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo'n 400 medewerkers. Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseert een selectieprocedure met een wervingsreserve van 2 jaar voor de voltijdse statutaire betrekking van een (m/v):

voltijds (38/38) – m/v – niveau A1a-A3a (master) – statutair Taak: Je hebt de leiding over de afdeling openbare werken, interne opdrachten. Alle werkzaamheden uitgevoerd door de eigen medewerkers van de diensten groen, gebouwen, wegen en magazijn worden door jou gecoördineerd. Budgetbeheer en advies aan het bestuur vormen een essentieel onderdeel uit van de taak.

HOOFDBIBLIOTHECARIS

Schriftelijk examen: zaterdag 21 mei 2011 Mondeling examen: vermoedelijk dinsdagavond 31 mei 2011

Profiel: • • • •

Aanbod: vergoeding fiets of openbaar vervoer, maaltijdcheques 6 euro, 35 vakantiedagen, 14 feestdagen, hospitalisatieverzekering. Ben je geïnteresseerd in deze betrekking? Reageer dan onmiddellijk en download de brochure met meer info over functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, bezoldiging … op de website www.malle.be (link vacatures). Je kan de brochure ook opvragen bij de personeelsdienst op telefoonnummer 03 310 05 35, of via e-mail: personeel@malle.be

• • • • • •

De kandidaturen voor deze functie moeten uiterlijk op woensdag 11 mei 2011 op de post afgestempeld zijn of kunnen tot dezelfde datum, tijdens de openingsuren, afgegeven worden bij het gemeentebestuur van Malle, dienst personeel, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle.

U bent minimaal 18 jaar U bent van onberispelijk gedrag en geniet van de burgerlijke en politieke rechten U bent in het bezit van ten minste een universitair diploma of een master diploma U bent in het bezit van één van navermelde diploma's of dit behalen ten minste 2 jaar na indiensttreding: de akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek OF het getuigschrift initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde OF een professioneel of academisch hoger diploma op het gebied van het bibliotheekwezen U bent klantgericht en integer U bent resultaatgericht en nauwgezet U kan leiding geven, organiseren, plannen, coördineren, motiveren en stimuleren U beschikt over goede redactionele eigenschappen U bent bereid om uw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen U bent bereid om buiten de normale diensturen prestaties te verrichten.

Als deze uitdaging u aanspreekt, kunt u een inschrijvingsformulier, de volledige functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verkrijgen bij het Gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat (tel. 03 650 02 75 • fax 03 650 02 89 • personeelsdienst@brasschaat.be) Sollicitaties moeten uiterlijk 18 mei 2011 binnen zijn.

Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment richt de stad Aalst een selectie in voor de mandaatfunctie van

Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met bijna 20 000 inwoners. 200 personeelsleden zetten zich dagelijks in om een waaier aan diensten te kunnen bieden aan de inwoners. Het stadsbestuur van Torhout zal overgaan tot de aanwerving van een (m/v):

Preventieadviseur / Ambtenaar noodplanning

Stadssecretaris De stadssecretaris is de eerste adviseur van de stad evenals de verbindingspersoon tussen het stedelijk ambtenarenkorps en de stedelijke bestuursorganen (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen). Hij/zij heeft in deze scharnierfunctie, op het knooppunt van administratie en beleid, een belangrijke coördinatierol.

FUNCTIE: De preventieadivseur / ambtenaar noodplanning staat enerzijds in voor de opvolging van alle aspecten i.v.m. ‘Welzijn op het werk’ en anderzijds voor de coördinatie en efficiënte organisatie van de noodplanning. AANWERVINGSVOORWAARDEN: • je bent houder van een bachelordiploma • je bent houder van een bijkomend attest veiligheid niveau 2

Diensthoofd technische uitvoering

Profiel: Je bent in het bezit van een masterdiploma en kan terugblikken op minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Wat bieden wij? • Een uitdagende job in een boeiende en veelzijdige werkomgeving. • De verloning is decretaal bepaald (bruto 6 187,37 €/maand), maar ervaring wordt in aanmerking genomen. • U kan ook rekenen op extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …) en een aantrekkelijke verlofregeling. • U wordt aangesteld voor een periode van 10 jaar (2x verlengbaar).

A1a-A3a

FUNCTIE: Het diensthoofd technische uitvoering staat in voor de coördinatie van de werken van de technische dienst in eigen beheer (patrimonium, openbare werken, groen). AANWERVINGSVOORWAARDEN: • je bent houder van een bachelordiploma richting bouwkunde, topografie of openbare werken • je beschikt over minstens twee jaar relevante ervaring

Selectieprocedure: De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een assessment en een mondeling gedeelte. Elk gedeelte is eliminerend. Het schriftelijk gedeelte van de selectie vindt plaats op zaterdag 18 juni 2011. Het assessment vindt plaats in de loop van de maand augustus 2011. Het mondeling gedeelte vindt plaats op maandag 19 september 2011.

Stad Torhout is eveens op zoek naar een (m/v):

Sportfunctionaris / Sportpromotor Deskundige openbare werken Meer informatie vind je op www.torhout.be

Er wordt voor alle functies een wervingsreserve aangelegd van drie jaar. Hoe solliciteren? • door een aangetekende, per post verzonden sollicitatiebrief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 3 te 9300 Aalst • door een per fax bezorgde sollicitatiebrief (053 73 21 69) • door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen naar: personeelsdienst.selecties@aalst.be • door tegen ontvangstbevestiging te worden afgegeven op de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21, 9300 Aalst • door online te solliciteren op http://stadaalst.talentfinder.be/fta.aspx en gebruik referentienummer VA796 • De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op zondag 15 mei 2011. VG. 549/B

Meer info? De volledige selectieprocedure kan worden aangevraagd bij de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst op het telefoonnummer 053 73 21 83 of het e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma dienen uiterlijk op 6 mei 2011 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8820 Torhout. Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging, enz. per functie kan bekomen worden via de personeelsdienst (tel. 050/22 11 35) of de website www.torhout.be.


Jobs

bij de

zoveel

OVERHEID

173

talent Stedelijk Onderwijs Gent werft voor zijn BASISONDERWIJS volgende ambten aan voor indiensttreding op 1 SEPTEMBER 2011:

directeur “De Octopus”

directeur “Het Prisma”

m/v

school voor buitengewoon onderwijs type 8

m/v

Freinetschool - Steenakker 4, 9000 Gent

Drongensesteenweg 146, 9000 Gent

directeur “De Kleurdoos”

m/v

Jenaplanschool - Onderwijsstraat 10, 9050 Ledeberg Functiebeschrijving en functieprofiel kan je voor iedere functie opvragen bij het Departement Onderwijs en Opvoeding.

directeur “De Piramide”

m/v

Balsamierenstraat 18, 9000 Gent

Interesse? Voor deze functies kan je je kandidaat stellen tot uiterlijk 2 mei 2011 via e-mail aan sofie.ardeel@gent.be. Voeg een curriculum vitae alsook een kopie van je diploma toe. Voor alle procedures wordt de eerste proef georganiseerd op 5 en/of 6 mei 2011.

http://onderwijs.gent.be

 Departement Onderwijs en Opvoeding, Dienst Administratie Administratief Centrum Portus, 5e verdieping Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 268 20 65  sofie.ardeel@gent.be Bij de Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

www.brugge.be/vacatures

Industrieel ingenieur – Hoofd van dienst Elektromechanica Patrimoniumbeheer

Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert namelijk volgende aanwervingsexamens met het oog op de statutaire benoeming van en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor m/v

JOUW FUNCTIE

• Door dagelijks bestuur, coördinatie en leidinggeven zorg je voor een efficiënte werking van de dienst en het goed functioneren van de medewerkers. • Je zorgt voor de opmaak en de opvolging van ontwerp- en uitvoeringsdossiers om duurzame ecologisch verantwoorde oplossingen voor het beheer, de instandhouding, de uitbreiding en de vernieuwing van de technische infrastructuur van de stad te verzekeren. • Je verstrekt technisch advies en zorgt zo voor de ondersteuning van de stadsdiensten en het bestuur voor wat betreft elektromechanica en wagenparkbeheer.

JOUW PROFIEL

• Je bent in het bezit van een diploma van master in de industriële wetenschappen (vroeger industrieel ingenieur) met specialisatie elektromechanica, aangevuld met 4 jaar relevante ervaring met betrekking tot de functie. • Je hebt relevante kennis van ARAB, preventie en bescherming op het werk en van bedrijfs- en facility management. • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden, organisatievermogen en inzicht en je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef. Je communiceert vlot en je hebt respect voor de ambtelijke deontologie.

Bruto maandsalaris op niveau A4a (met 4 jaar ervaring): € 3 606,10.

Diensthoofd erfgoedbewaking, veiligheid en techniek bij de Musea JOUW FUNCTIE

• Je organiseert de fysische, organisatorische en technologische beveiliging van de musea en je leidt de veiligheidscentrale van de stadsgebouwen. • Je houdt de technische infrastructuur van de musea operationeel en je staat in voor de optimalisatie ervan. • Je neemt de leiding over het museumatelier en stuurt de werkzaamheden aan. Je coördineert het technisch stockbeheer en de aankoop van het technisch materiaal.

JOUW PROFIEL

• Je bent in het bezit van een diploma van industrieel ingenieur of master in de industriële wetenschappen én van een attest van leidinggevende A bewaking én je hebt minimum 3 jaar leidinggevende ervaring in een museale context. • Je voldoet aan de wettelijke bepalingen voor het uitoefenen van een beroep in een interne bewakingsdienst. • Je hebt verantwoordelijkheidszin en leidinggevende vaardigheden. Je hebt een groot veiligheidsbesef en je bent een organisatietalent. Je bent communicatief en je bent bereid om op onregelmatige tijdstippen te werken als de situatie dit vereist.

Bruto maandsalaris op niveau A4a (met 3 jaar werkervaring): € 3 606,10.

B RU GGE

Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer 050 44 96 20.

De selectieprogramma’s en de functieomschrijvingen kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. Tel.: 050 44 96 34. E-mail: selectie.personeel@brugge.be

O N S A A N B O D Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatie-

verzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer…) – Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling. H E B J E I N T E R E S S E Richt je kandidaatstelling dan, samen met een kopie van het gevraagde diploma – en voor diensthoofd erfgoedbewaking, veiligheid en techniek ook een kopie van het attest - en een uitgebreid curriculum vitae met opgave van de gevraagde werkervaring tegen 2 mei 2011 (poststempel) per aangetekend of gewoon schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Burg 12 in 8000 Brugge of geef deze tegen ontvangstbewijs af in de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. Stad Brugge hanteert gelijke kansen voor alle kandidaten, ongeacht geslacht of afkomst.

OPGELET !!! Kandidaatstellingen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van een kopie van het diploma – en in voorkomend geval van een kopie van het attest - en het cv mét opgave van de gevraagde ervaring, worden niet in aanmerking genomen.


Het gemeentebestuur van Middelkerke gaat over tot de aanwerving van

1 preventieambtenaar Hij/zij is eerstelijnsverantwoordelijke voor een optimaal en dynamisch beheer van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij/zij is eerstelijnsverantwoordelijke voor de uitwerking, coördinatie en ondersteuning van het gemeentelijk beleid inzake welzijn op het werk overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen. Hij/zij is tevens de gemeentelijke noodplanningsambtenaar. Het betreft een aanwerving in voltijds vast dienstverband (schalen functionele loopbaan en rang: B1-B3).

Bijzondere voorwaarden:

• houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig bijlage I bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van preventieadviseur minstens niveau 2

Er is een selectieproef voorzien (een schriftelijke en mondelinge proef). Bijkomende inlichtingen inzake voorwaarden en functiebeschrijving kunnen bekomen worden op de personeelsdienst (059/31.91.16 – personeelsdienst@middelkerke.be) of via website van de gemeente www.middelkerke.be. Kandidaturen worden ingediend via aangetekend schrijven bij het gemeentebestuur, t.a.v. dhr. Burgemeester, gemeentehuis – Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke, en dit uiterlijk 08/05/2011.

zoekt

LOGISTIEK MEDEWERKER m/v voor onmiddellijke indiensttreding bij een

import- / exportbedrijf in de vleessector actief in Zuid-Amerikaans vlees en in volle expansie Profiel: * dynamische en enthousiaste “team player” * woonachtig omgeving Antwerpen * kennis van boekhouding, BTW-wetgeving en douaneformaliteiten zijn een pluspunt maar niet noodzakelijk * moet georganiseerd en nauwkeurig te werk kunnen gaan Aanbod: * een aantrekkelijk salaris + diverse extra-legale voordelen * doorgroeimogelijkheden in een jong team Godefriduskaai, 26 (bus 52) – 2000 Antwerpen Tel. (+32) (0)3 231 69 34 - Fax (+32) (0)3 231 18 03 e-mail: info@intervlees.com – http:// www.intervlees.com

King Belgium, gevestigd in Genval, is een belangrijk distributiebedrijf van disposables voor catering en medische doeleinden als ook voor schoonmaakartikelen. King Belgium maakt deel uit van het Internationale beursgenoteerde concern Bunzl PLC (UK), waar meer dan 15.000 medewerkers verantwoordelijk zijn voor een omzet van 5 miljard euro. We realiseren een omzet van 35 miljoen euro en we tellen 72 personeelsleden. In België en Luxemburg leveren wij rechtstreeks aan ziekenhuizen, scholen, bedrijven, pretparken, doorverkopers enz... Om onze positie als marktleider te verstevigen en gezien onze voortdurende expansie, zijn wij dringend op zoek naar:

1 KEY ACCOUNT MANAGER (m/v) - nationaal Uw functie: • tijdens een inwerkperiode verwerft u inzicht in alle facetten van de vele productvariaties die King Belgium te bieden heeft • vrij snel krijgt u de verantwoordelijkheid over een aantal belangrijke accounts • u onderhandelt met directies, professionele aankopers, aankoopverenigingen, gecentraliseerde aankoopdivisies,... • naast de daadwerkelijke verkoop via uw uitstekende relatie met de bestaande afnemers, is actieve prospectie en het introduceren van nieuwe producten een belangrijk deel van uw opdracht • u beheert en managet de u toegewezen accounts aan de hand van verkoopbudgetten • u werkt divisie-overschrijdend en zoekt in elk commercieel contact een opportuniteit Uw profiel: • een opleiding graduaat of gelijkwaardig door ervaring • werkervaring in deze branche, meer bepaald ervaring met verbruiksproducten is een pluspunt • u kan zich vlot uitdrukken in beide landstalen (goede kennis van het Engels is een pluspunt • u bent vertrouwd met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook,... • u bent analytisch sterk • u bent een teamplayer Ons aanbod: • professionele ondersteuning • een aantrekkelijk salarisplan • een neutrale bedrijfswagen • een dagvergoeding • groeps-en hospitalisatieverzekering • andere legale voordelen

2 ACCOUNT MANAGERS (m/v) 1 ACCOUNT MANAGER voor regio Brussel 1 ACCOUNT MANAGER voor regio Antwerpen -

Facility divisie Catering divisie

Uw functie: • tijdens een inwerkperiode verwerft u inzicht in alle facetten van de vele productvariaties die King Belgium te bieden heeft • vrij snel krijgt u de verantwoordelijkheid over de bestaande klanten in de regio • u onderhandelt met directies en professionele aankopers • naast de daadwerkelijke verkoop via uw uitstekende relatie met de bestaande afnemers, is actieve prospectie en het introduceren van nieuwe producten een belangrijk deel van uw opdracht • u beheert en managet de verkoop in uw regio aan de hand van verkoopbudgetten Uw profiel: • een opleiding graduaat of gelijkwaardig door ervaring • werkervaring in deze branche, meer bepaald ervaring met verbruiksproducten is een pluspunt • u kan zich vlot uitdrukken in beide landstalen (goede kennis van het Engels is een pluspunt • u bent vertrouwd met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook,... • u bent analytisch sterk Ons aanbod: • professionele ondersteuning • een aantrekkelijk salarisplan • een neutrale bedrijfswagen • een dagvergoeding • groeps-en hospitalisatieverzekering • andere legale voordelen

FINANCIAL CONTROLLER (m/v) Uw taak: • u analyseert de financiële informatie in de rekeningen en rapporten • u werkt mee aan de de maandelijkse financiële rapportering • u bent betrokken bij de jaarafsluiting en bij de voorbereidende werkzaamheden van de revisor • u voert analyses uit van diverse projecten • u staat in voor de verdere ontwikkeling van de interne controle Uw profiel: • van opleiding bent u universitair, met oriëntatie economie, eventueel specialisatie accountancy en met een goede basis van sociaal recht • u hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in financieel management • u spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels • u hebt een ruime informatica-ervaring en bent vertrouwd met alle relevante software • UK GAAP aanpassingen en IFRS zijn u niet onbekend • de kennis van het ERP systeem AXAPTA is een pluspunt • kwaliteiten die wij zoeken: vaardig zijn in analyses, zin voor nauwkeurigheid, een creatieve houding, goede organisatie, communicatievaardigheden, flexibiliteit en gezond verstand • u bent dynamisch en proactief Ons aanbod: • een aangename werksfeer in een professionele KMO • de opportuniteit om deel uit te maken van een ambitieuze groep • een competitief salaris, gekoppeld aan extralegale voordelen Als uw interesse is toegenomen bij het lezen van deze advertentie, stuur dan uw sollicitatiebrief en c.v. met foto naar: King Belgium nv/sa t.a.v. Mevr. Carine Hoeven, HR Manager Rue du Cerf 190/1 B-1332 GENVAL choeven@kingbelgium.be Alle kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld


18 19

BAYER SHEET EUROPE (www.bayersheeteurope.com) maakt deel uit van de multinationale Group Bayer MaterialScience met productievestigingen in Duitsland, Italië en België (Tielt). Als producent van transparante kunststofplaten bestemd voor de industrie-, de bouw- en de communicatiesector zijn wij Europees marktleider. Wegens interne doorgroei wensen wij ons team te versterken met een (m/v):

KEY ACCOUNT MANAGER

(ref. 76407)

distributeurs in Benelux + Noord-Frankrijk • vertrouwd met de bouwsector & kunststofverwerking Functie: Na een grondige inwerkperiode zal je ons uitgebreid netwerk aan distributeurs in Benelux en Noord-Frankrijk opvolgen en verder uitbreiden, bovendien heb je ook contacten met een aantal OEM’s. Je wordt het centrale aanspreekpunt voor de verdelers (budgetten, offertes, voorstellen van oplossingen en alternatieven, …) en je zal nieuwe projecten in nauw overleg met de interne diensten uitwerken (internal sales, R&D, …): je schat de situatie ter plaatse in, je formuleert maatwerkoplossingen of alternatieven, je bespreekt eventuele klachten, enz. Daarnaast analyseer je continu de markten, de concurrentie en de opportuniteiten met het oog op een verdere uitbreiding van de afzetmogelijkheden. Je werkt vanuit de home office, pleegt geregeld overleg met de Sales Coördinator in Frankrijk en rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager met uitvalsbasis in Italië. Profiel: • Je bent een gedreven en no nonsense sales profiel met minstens 5 jaar internationale b2b ervaring, bij voorkeur in toelevering aan de bouwsector • Je bent vertrouwd met dealermanagement • Je bent een initiatiefrijk en autonoom persoon die graag in teamverband werkt • Je genoot een hogere opleiding (ing., ma, ba) en houdt van projectverantwoordelijkheid (analyse, problem solving, voorstellen van alternatieven, …) • Je beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse taal en beschikt bij voorkeur over noties Duits • Kennis van de bouwsector en/of van kunststofverwerking is aangewezen.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze aa ureau. nwerving w ordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesb

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

www.azstrembert.be

Reeds 60 jaar ‘de patiënt voorop’!

AZ Sint-Rembert vult in Torhout ten volle de rol in van een modern en innovatief regionaal ziekenhuis. Een team van 600 competente artsen en medewerkers maakt dagelijks werk van een volwaardig kwalitatief hoogstaand medisch zorgaanbod, met aandacht voor alle basisdisciplines. Het medisch aanbod bevat o.m. de diensten Chirurgie, Inwendige Ziekten, Geriatrie, Materniteit, Pediatrie en Intensieve Zorgen, met daarbij een recent Dagziekenhuis van 22 bedden. Dit geheel wordt aangevuld met een reeks medisch-technische diensten, waaronder een afdeling Spoed, MUG-dienst en Collectieve Autodialyse. Met de realisatie van de nieuwe ziekenhuisvleugel zet AZ Sint-Rembert een verdere belangrijke stap in het continu bouwen aan eigentijdse zorgverstrekking. Ingebed in een supraregionaal netwerk, onderhoudt het AZ Sint-Rembert een intensieve samenwerking met het AZ Sint-Jan (Brugge). Momenteel zijn er vacatures voor een m/v

GENEESHEER-SPECIALIST

Endocrinologie Geriatrie Pediatrie Radiologie Reumatologie Acute Geneeskunde of Geneesheer met brevet Acute Geneeskunde Interesse? Schriftelijke kandidaturen met curriculum vitae kunnen ingediend worden t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sint-Rembertziekenhuis, Dhr. Wino Baeckelandt, St.-Rembertlaan 21 te 8820 Torhout. Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij de heer Tally (algemeen directeur) 050/23 26 13 of bij Dr. G. Biebaû (hoofdgeneesheer) 050/23 24 96.

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Aanbod: • Een uitdagende internationale salesfunctie • Een klantgerichte organisatie (service, klantspecifieke productie, …) • Een solide en verticaal georganiseerde ondernemingsgroep met een sterk competitief voordeel dankzij een gereputeerd eigen merk (Makrolon) • Goed uitgebouwde diensten en geregelde internationale sales meetings • Een competitief remuneratiepakket (te bespreken) + voordelen + representatieve bedrijfswagen.


Jobs in engineering High-tech carrière? Je vindt beslist jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat! Surf ook naar www.jobat.be/engineeringjobs en ontdek alle jobs in verschillende ingenieursdisciplines. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Zet Kortrijk mee op de kaart RUIMTELIJK PLANNERS

GIS TEKENAARS

Onze directie stadsplanning en -ontwikkeling neemt de cruciale rol op zich om de ambitieuze ruimtelijke visie van Kortrijk op het vlak van wonen, ondernemen en groen vorm te geven. We zoeken een creatieve en gedreven collega met kennis van zaken om het ruimtelijk beleid van de stad‘mee’te maken. Heb jij het talent om integraal te denken? Kan je je ideeën enthousiast uitdragen naar alle partners ? Misschien ben jij wel de master stedenbouw ruimtelijke planning waar wij naar op zoek zijn.

We zoeken een collega met voeling voor stedenbouwkundige materie. Je staat in voor zowel de verwerking van stedenbouwkundige info als tekenwerk. Je werkt graag zelfstandig en accuraat omdat je overtuigd bent dat je zo het best kennis verwerft, zaken detecteert en adviseert? Welkom in ons dynamisch grafisch team van de directie stadsplanning en –ontwikkeling. We denken aan een bachelor topografie, maar ook andere bachelors met relevante ervaring zijn welkom.

INGENIEURS BOUWKUNDE Zin om bij ons projecten te leiden in plannings-, ontwerpof uitvoeringsfase ? Zin om een team vakspecialisten te motiveren en te stimuleren tot volle verantwoordelijkheid? Je draait mee in infrastructuurwerken, projecten in het kader van de stadsontwikkeling en stadsvernieuwing of ruime beleidsmatige projecten over meerdere domeinen.

BOEKHOUDERS Om de vele projecten in goede banen te leiden is een accurate financiële opvolging cruciaal. Ook voor andere financiële opdrachten zoeken we nieuwe collega’s. We zoeken cijferaars die zich kunnen inleven in de projecten van de stad zodat ze uitgroeien tot volwaardige financiële

Kortrijk is meer dan een stad: het is een belevenis. Op dit moment staan heel veel ambitieuze projecten in de steigers voor een creatieve en veelbelovende toekomst. Projecten die we graag met jou delen. Klopt jouw hart voor de stad? Voor positieve verandering? Voor inspirerend teamwork? Dan is Kortrijk je gedroomde werkomgeving. We zoeken collega’s, assertieve professionals, die alles weten over hun vakdomein.

partners. Ben jij de boekhouder die dit werkdomein een boeiende uitdaging vindt ? Je hebt een diploma dat nu “bachelor accountancy-fiscaliteit” heet of iets gelijkaardigs. Laatstejaarsstudenten zien wij eveneens graag inschrijven.

Je vindt alle info op www.kortrijk.be/vacature en schrijft in via de website. Je kan er je motivatie en cv uploaden. Nog vragen? Contacteer Anne Caby op 0473 86 29 65 of anne.caby@kortrijk.be. Hou zeker de uiterste sollicitatiedatum, 24 april 2011 in het oog.


Jobs in

ENGINEERING C i t r i q u e Belge Innovatief & vooruitstrevend

213 [ dichtbijwerk ]

Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de grootste producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie. Sinds 2010 maakt het bedrijf deel uit van de Duitse groep Adcuram. Citroenzuur heeft een aantal zeer uiteenlopende eigenschappen. Zo kan het zonder risico’s gebruikt worden in de voedings- en de farmaceutische industrie. Het wordt ook als smaakversterker gebruikt in softdrinks, vruchtensappen, snoep… Het fungeert als antioxidant in vleeswaren, ingeblikte groenten en fruit om bederf tegen te gaan. Het bedrijf telt ongeveer 250 medewerkers, voornamelijk arbeiders die in een volcontinu ploegensysteem tewerkgesteld worden.

Even ambitieus als Stad Brugge? Kijk dan snel in het overheidsdossier van deze jobat of op www.brugge.be/vacatures

More energy. Fewer emissions. It takes the brightest minds working together. ExxonMobil is één van de meest succesvolle en financieel krachtige ondernemingen in de wereld. Daarom zijn we continu op zoek naar Burgerlijke Ingenieurs en Handelsingenieurs. Lees meer in deze Jobat en op onze website.

www.exxonmobil.com/careers

Voor de afdeling Improve Plant (engineeringafdeling) zoeken we (m/v):

Procesingenieur Fermentatie Procesingenieur Down Stream Processing FUNCTIE: Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie van bestaande productieprocessen en de implementatie van verbeteringsvoorstellen (bv. rendement, productiviteit optimalisatie grondstoffenverbruik, veiligheid, milieu). Je organiseert en voert industriële testen uit en verzorgt de rapportering. Bij acute storingen sta je in voor correcte analyses en oplossingen. Je werkt mee aan de invoering van nieuwe technologieën. Je rapporteert rechtstreeks aan de Proces Specialist. PROFIEL: Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur (Bio)chemie of Biotechnologie. Enkele jaren ervaring in een industriële omgeving (chemie, voeding...) is een absolute troef. Een hands-on mentaliteit, problem solver en zin voor initiatief zijn typerend voor jou. Voor de afdeling Utilities zoeken we (m/v):

Afdelingshoofd Utilities FUNCTIE: De afdeling Utilities voorziet energie en nutsvoorzieningen in vorm van stoom, elektriciteit, demiwater, stadswater, koelwater, proceswater, ijswater, geconditioneerde lucht en perslucht voor het productieproces van Citrique Belge. Je bent eindverantwoordelijk voor het operationeel beheer van de afdeling Utilities waaronder de elektriciteitscentrale (WKK-centrale). Hierbij sta je in voor de leiding, coördinatie en planning van de activiteiten van deze afdeling die energie- en nutsvoorzieningen levert aan de verschillende productieafdelingen. Je stuurt een team van 9 medewerkers aan. Verder fungeer je als moderator van het integraal energiebeheer over de hele site. Je werkt een integraal energiebeleid uit en een visie omtrent energiezuinig produceren. Daarnaast treed je op als Projectingenieur Energie waar je energieprojecten leidt en coördineert. Je staat garant om de continuïteit van het energieproces te bewaren. PROFIEL: Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur Elektromechanica/Elektriciteit. Je hebt uitgebreide industriële ervaring waarvan een aantal jaren in utilities. Kennis en affiniteit met energie (elektriciteit, stoom, water, perslucht) is vereist. Je bent een leiderstype en pragmatisch ingesteld. Je bent een organisatietalent en sterk gericht op het behalen van doelstellingen. Voor de afdeling Productie zoeken we (m/v):

Productieverantwoordelijke Bijproducten (FAB)

working with the

particle accelerator

today? Take your engineer career to the next level at IBA. Visit www.careerupgrade.be

PROFIEL: Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur Elektromechanica, Chemie of Biochemie. Je hebt een grondige kennis van waterzuiverings- en warmte-uitwisselingsprocessen. Je hebt minimum 5 jaar productie-ervaring waarvan enkele jaren in een leidinggevende functie. Je bent stressbestendig, analytisch en organisatorisch ingesteld. AANBOD VOOR ALLE FUNCTIES: Een stimulerende en hoogtechnologische werkomgeving met stateof-the-art werkprocessen (manufacturing excellence). De onderneming is een wereldspeler in een uitermate competitieve markt en is voldoende groot om je professioneel uit te leven en anderzijds niet te groot, zodat een persoonlijke benadering gegarandeerd is. Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven. We bieden een aantrekkelijk salaris (benchmark chemische nijverheid) en diverse extralegale voordelen.

INTERESSE? graag je cv Dan ontvangen we (via mail): met motivatiebrief rt Van Woinsel, A Priori, t.a.v. Ba , tel: 016 57 18 38 bart@apriori.be, 15, , Gasthuisstraat fax: 016 57 14 34 ndidatuur wordt ka 3200 Aarschot. Je . discreet behandeld

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

Will you be

FUNCTIE: Je leidt de fabriek van de bijproducten (FAB) en de waterzuiveringsinstallatie tegen de laagst mogelijke kost en dit met respect voor de SHE-regelgeving. In het kader van de Operate Plant Normal en Asset Utilisation bewaak je de KPI’s en Operating Windows en sta je in voor het onderhouden van de SOP’s en de data-analyse in samenspraak met de Improve Plant. Je beheert het budget van de FAB en formuleert kostenverbeteringsinitiatieven. Je rapporteert aan de Productiemanager en stuurt een 14-tal medewerkers aan. Ook het updaten van de kwaliteitsnormen behoort tot je takenpakket. Tot slot zorg je voor een SHEverantwoorde manier van denken en doen.


Jobs

23 2

in

ENGINEERING Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst.

Surf naar

www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij jou, thuis of op het werk

More energy. Fewer emissions. It takes the brightest minds working together. ExxonMobil in de Benelux maakt deel uit van het wereldomspannende olie, energie- en chemieconcern ExxonMobil Corporation en mag zich tot de meest succesvolle en financieel krachtige ondernemingen in de wereld rekenen. ExxonMobil is groot geworden door het toptalent van onze medewerkers te combineren met het behalen van topresultaten. We geloven in onze mensen en zijn constant op zoek naar nieuw talent.

Master? Ben je Burgerlijk Ingenieur met 0-3 jaar ervaring? We geloven dat elke toekomstige manager van ExxonMobil in contact moet staan met de bestaansredenen van ExxonMobil. Daarom starten de meeste ingenieurs op één van de productiesites. Ben je Handelsingenieur met 0-3 jaar ervaring? Je start in een Business Analysis and Planning positie. Deze posities zijn aanwezig in bijna al onze afdelingen: finance, marketing, supply, … Door een systeem van jobrotatie kom je uiteindelijk terecht in leidinggevende posities in één van onze departementen.

Solliciteer! Geinteresseerd? Laat je CV achter op ons online sollicitatie systeem. Als ingenieur kies je ‘ingenieur starter’, als handels ingenieur selecteer je ‘Business Analysis & Planning’. www.exxonmobil.com/careers


22 23 www.dip.be

HR-manager

Packo Inox (www.packo.com) ontwikkelde zich sinds 1960 tot de wereldreferentie in het verwerken van roestvrij staal (RVS). Binnen verschillende business units beschikt de firma over een unieke knowhow rond een brede waaier industriële RVS-toepassingsmogelijkheden. Het bedrijf exporteert 90% van haar productie naar meer dan 80 landen en kent een succesvolle samenwerking met nationale en internationale klanten in de farmaceutische, zuivel- en voedingsindustrie. Naast de hoofdvestiging in Zedelgem (Brugge) en filiaal in Diksmuide zijn ze ook aanwezig in Frankrijk, Ierland, Zuid-Amerika, Australië en China. 275 competente en enthousiaste medewerkers zorgen voor een continue expansie. Packo Inox nv maakt deel uit van de internationale groep Fullwood Packo Holdings. Met het oog op een verder continueren van haar professioneel HR-beleid kijkt Packo Inox voor haar organisatie in Zedelgem (Brugge) uit naar een (m/v):

Je bent verantwoordelijk voor alle HR-processen en -taken. Tevens sta je in voor een optimale implementatie van de HR-projecten, en zorg je voor het behoud van een positieve samenwerking met de sociale partners. Je garandeert de opvolging van een correcte loon- en personeelsadministratie. Hiertoe werk je samen met het sociaal secretariaat en kan je rekenen op de ondersteuning van een administratief medewerkster. Daarnaast ben je trekker van diverse HR-projecten (staffing, functiebeschrijvingen, evaluatiesysteem, opleidingsbeleid, loopbaanbegeleiding …) en verzorg je de optimalisatie van HRprocessen en -policies. Intern ben je het aanspreekpunt voor de lijnverantwoordelijken m.b.t. allerhande HR-topics. Je begeleidt de leidinggevenden bij het aansturen van hun medewerkers. Je onderhoudt diverse externe contacten (met consultancypartners, dienstenorganisaties ...) en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Je koppelt een masteropleiding aan 10 jaar HR-ervaring waarvan een vijftal jaar in een generalistische HR-rol. Je bent bedreven in personeelsadministratie maar ook een expert op het vlak van andere HRdomeinen (staffing, opleiding ...). Als HR-professional zoek je servicegericht en proactief naar oplossingen en zorg je voor de opvolging en implementatie ervan. Maturiteit, vlotte communicatie en een pragmatische aanpak kenmerken jouw profiel. Je kan bogen op een hands-on mentaliteit, goed organisatievermogen en kan budgetmatig werken. Bovendien kan je vlot onderhandelen en ben je ondernemend en resultaatgericht. Kennis van het Engels vormt een meerwaarde.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of sturen hun cv naar kortrijk@dip.be ter attentie van Geert Messens. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 056 24 18 34. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Je komt terecht in een gedreven organisatie met een open bedrijfscultuur en unieke knowhow waar veiligheid en kwaliteit primordiaal zijn. Packo Inox biedt jou een werkterrein waar je HR mee verder vorm kan geven, waar mensen belangrijk zijn en continu wordt geïnvesteerd in de medewerkers. Naast een uitdagende functie, kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

www.dip.be DIP maakt deel uit van de divisie Competence & Consultancy van de groep SD Worx en is één van de marktleiders op het gebied van Recruitment & Search, Assessment en Career Development & Coaching. Wij ondersteunen onze klanten - Belgische en internationale bedrijven, overheid en non-profitorganisaties - bij de uitbouw en implementatie van een performant beleid op het vlak van Talent Management. Om onze verdere groei te ondersteunen, kijken we uit naar een (m/v):

Managing consultant Kantoor Brussel Je bent verantwoordelijk voor de projectleiding van rekruterings- en assessmentopdrachten voor Belgische en internationale organisaties. Dankzij de grondige kennis van de arbeidsmarkt en van de specifieke context van je klant, werk je voor elk assignment, in samenwerking met een team van consultants, een doelgerichte strategie uit. Als peoplemanager ben je verantwoordelijk voor de werkorganisatie, de coaching van de consultants en het optimaliseren van de teamwerking. Je volgt zelf de key accounts op en bouwt de klantenrelaties verder uit dankzij een doorgedreven service en klantgerichtheid. Als universitair beschik je over een relevante ervaring als senior consultant in rekrutering en/of assessment en een uitgesproken interesse voor het domein. Je bent zeer goed tweetalig Nederlands/ Frans. We rekenen vooral op je enthousiasme, op je klant- en resultaatgerichtheid en commerciële feeling.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of sturen hun cv naar brussel@dip.be ter attentie van Harry Aerts. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 02 250 15 50. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 -Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Bij DIP kom je terecht in een hecht, energiek en multidisciplinair team in een professionele werkomgeving met ruimte voor initiatief. Onze medewerkers mogen bovendien rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extralegale voordelen en de nodige middelen om optimaal hun functie uit te oefenen (representatieve bedrijfswagen, gsm, laptop …).

GIVE WINGS TO YOUR CAREER Give wings to your communication

IOTTA Communications is een succesvol reclamebureau dat gespecialiseerd is in geïntegreerde communicatie; zowel off-, als online. Vanuit onze kantoren in Gent werken wij voor nationale, als international klanten als Mexx, Makita, Honda Europe, Panasonic Energy Europe, FrieslandCampina, Christelijke Mutualiteit …

Bouw mee aan het bureau van de toekomst en geef meteen vleugels aan jouw carrière! Naast een Copywriter NL, Account Assistant, Webdesigner/developer, … zijn we dringend op zoek naar:

ENTHOUSIASTE ACCOUNT MANAGER

CREATIEVE OFF- & ONLINE ART DIRECTOR

Je staat mee in voor de commerciële ontwikkeling van ons bureau. Hierbij ligt de nadruk op new business development; je weet goed ‘de juiste’ contacten te leggen en potentiële klanten te overtuigen van ons kunnen.

Je ontwikkelt creatieve & conceptuele campagnes, zowel offline, als online. Je creëert merken, key visuals, commercials, POS-materiaal, online activatie, ... maar ook promotionele acties. Het totaalpakket is waar jij als all-rounder naar op zoek bent.

Je netwerkt actief, zoekt opportuniteiten & creëert gelegenheden. Je hebt commerciële flair, bent welbespraakt en hebt een vlotte, wervende pen. Je kan prospecteren, maar ook presenteren. Je bent doelgericht, stimuleert vernieuwende benaderingen en enthousiasmeert. Vanzelfsprekend ben je communicatief en strategisch sterk. Ook online voel je je als een ‘vliegende’ vis in het water. Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring in de reclamewereld & een hogere opleiding genoten.

Je hebt gevoel voor esthetiek en bent ook grafisch sterk. Je kan zelf uitvoeren; van idee over voorontwerp tot afgewerkte opmaak. Grondige kennis van InDesign, Photoshop & Illustrator is een basisvereiste, alsook kennis van de hedendaagse digitale mogelijkheden. Kennis van foto-/videografie is een pluspunt gezien onze in-house studio. Je kunt uitvoerende medewerkers en externe partners begeleiden en inspireren. Je houdt van uitdagingen en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Perfectie is je standaard.

Stuur je CV + portfolio (verplicht voor de creatieve functies) t.a.v. Jean-Louis van Nunen naar:

jlvn@iotta.com Uiterste discretie is gegarandeerd voor iedere sollicitant !


Meer dan een job Wil je je leadership skills verder ontwikkelen? Droom je van een toekomst tussen sterke merken? Wil je meer dan een job? Dan zit je vast goed bij Delhaize. Delhaize speelt steeds weer in op nieuwe trends in het marketinglandschap én kan je carrière alle kansen bieden. Wil jij deel uitmaken van dit winning team waar vastberadenheid, integriteit en humor centraal staan? Neem dan deel aan onze management game en ontdek het boeiende leven van een Delhaize-supermarktdirecteur. Kom werken in team, verzamel je producten, win omzet, beheer je assets en... stel je klanten tevreden!

Jouw game, onze opleiding.

Breng je de game tot een goed einde, dan maak je kans op een doorgedreven opleiding van 12 tot 18 maanden tot supermarktdirecteur. Wie weet, wordt deze game binnenkort werkelijkheid…

Meer weten? Surf snel naar www.morethanagame.be en schrijf je in.

120.000 beroepskrachten gezocht in de zorgsector Bijlage bij Het Nieuwsblad van 10 november 2010

GRATIS MAGAZINE BIJ HET NIEUWSBLAD VAN 12 MEI

Werken in de zorgsector

focus

Met andere woorden, een sector met toekomst. Maar wat zijn precies de uitdagingen? Welke zorgopleidingen zijn er? Wat zijn de doorgroeimogelijkheden en welk loon mag je verwachten? Kortom, is werken in de zorgsector iets voor jou? Je leest er alles over in Jobat Focus, een exclusief bewaarmagazine dat een compleet beeld schetst over werken in de zorgsector. Via de handige directory heb je meteen ook een volledig overzicht van alle ziekenhuizen, thuiszorgcentra en gespecialiseerde interimkantoren.

VERPLEEGKUNDE ZIT IN DE LIFT: lage lonen in de verpleegkunde zijn verleden tijd

THUISVERPLEEGKUNDE: een ijzersterke combinatie van autonomie en teamwerk

WOONZORGCENTRA: geen vergrijzing, maar een verzilvering van de maatschappij

120.000 beroepskrachten gezocht in de gezondheidszorg

Een ‘must have’ voor zowel werknemers, toekomstige werknemers als werkgevers in de zorgsector. Op 12 mei als bijlage bij Het Nieuwsblad.

Adverteren? Bent u actief in de zorgsector en op zoek naar medewerkers? Dan is onze special vooral ùw special. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02/467.20.66 of via tele@jobat.be en reserveer uw advertentieruimte.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


24 25 Group Monument is een toonaangevende Belgische groep van bedrijven met een familiaal karakter,actief in algemene aannemingswerken (voornamelijk restauratie en renovatie) en gespecialiseerde bouwactiviteiten (stabiliteitswerken, gevelreiniging, natuursteenbewerking, smeedwerk, stellingbouw, schrijnwerk, glas-in-lood, archeologie, …). 630 gedreven medewerkers zorgen samen voor een omzet van ± 95 miljoen euro. Om het nog steeds groeiend potentieel van opdrachten in te vullen en de continuïteit van onze ondernemingen te garanderen, kijken wij dringend uit naar nieuwe collega’s (m/v).

PROJECTLEIDER & ASSISTENT PROJECTLEIDER regio Brussel - Leuven en regio West-Vlaanderen - Gent

FUNCTIE: • Als projectleider beschikt u over autonome verantwoordelijkheid voor belangrijke renovatie-, restauratie- & nieuwbouwprojecten. • U maakt tevens voorafgaande studies naar planning en strategie op. • Bovendien staat u in voor het leiden van werfvergaderingen en verzorgt u de coaching van meestergasten, werfleiders en onderaannemers. • Verder bent u verantwoordelijk voor de aankopen en het naleven van de veiligheid en de kwaliteit. • Tenslotte zorgt u ook voor de administratieve follow-up inclusief nacalculatie. • Tewerkstelling in diverse regio’s over België, met uitvalsbasis Ingelmunster of Zottegem. • Als assistent projectleider staat u de projectleider bij in deze opdracht.

MSC, gespecialiseerde aanneming in steigerbouw, stut- en schoringwerken en metaalbouw heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met de bouw van tijdelijke en definitieve structuren. MSC kan als onderdeel van Group Monument bogen op een uitgebreide technische ervaring en is gekend voor haar snelheid en flexibiliteit. Om het nog steeds groeiend potentieel van opdrachten in te vullen, kijken wij dringend uit naar een (m/v).

POLYVALENTE INGENIEUR

FUNCTIE: • Binnen het team staat u in voor het ontwerpen, uitwerken en uitrekenen van stalen constructies en structuren. • Uitgaande van lastenboeken maakt u op zelfstandige basis werktekeningen, detailtekeningen en rekennota’s. • U houdt rekening met deze technische specificaties en maakt hieruit een kostenraming en werfplanning. • U volgt uw projecten op van conceptiefase tot en met de uitvoeringsfase. PROFIEL: • U beschikt niet alleen over een master diploma bouwkunde, maar vooral over een dosis gezond verstand. • Ervaring is een pluspunt maar geen must. • Kennis om te werken met de gangbare pc-applicaties en eventueel Autocad 3D zijn basisvereisten. • U bent flexibel ingesteld en voldoende sociaal geïnspireerd met het oog op een vlotte samenwerking met uw team en klanten. • Een innovatieve creatieve geest maakt deel uit van uw persoonlijkheid. • U woont in de regio West- of Oost-Vlaanderen. AANBOD: Voor deze uitdagende functie voorzien wij een uitstekend verloningspakket met aantrekkelijke extralegale voordelen, gekoppeld aan het functieniveau. • Wij bieden u een vaste job binnen een gerenommeerde familiale ondernemingsgroep met talrijke referenties in binnen- en buitenland en diverse specialisaties. • Wij verwelkomen u graag binnen ons zeer dynamisch en competent team! INTERESSE? Stuur dan snel uw cv en motivatiebrief naar: MSC t.a.v. mevr. Kristel Stroom, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster - Tel. 051 33 63 30 of mail naar: kristel.stroom@monument.be Wij verzekeren u dat uw kandidatuur snel en vertrouwelijk behandeld wordt. Voor eventuele andere vacatures, kunt u een kijkje nemen op onze website www.mscconstruction.be en www.monument.be

WWW.MONUMENT.BE WWW.MONUMENT.BE

PROFIEL: • U beschikt over een diploma burgerlijk ingenieur, master of bachelor in de bouwkunde. • Als projectleider kunt u terugblikken op enkele jaren relevante werkervaring. • U bezit voldoende organisatorische en leidinggevende capaciteiten om grote projecten in goede banen te leiden. • Uw contactvaardigheid in beide landstalen stelt u in staat om perfect te communiceren met zowel onze klanten als onze werknemers. • Als assistent projectleider is geen ervaring vereist.

WERFLEIDER regio Brussel

PROFIEL: • U hebt een aantal jaren ervaring als werfleider/conducteur in restauratie- en renovatieprojecten.• Een correcte,punctuele en vlotte werfopvolging vormt voor u geen enkel probleem. • U bent een gemotiveerde en enthousiaste teamleider, in het bezit van een rijbewijs B.

AANBOD: Voor deze uitdagende topfuncties voorzien wij een uitstekend verloningspakket met aantrekkelijke extralegale voordelen, gekoppeld aan het functieniveau. Wij bieden u een vaste job binnen een gerenommeerde familiale onderneming met talrijke referenties in binnen- en buitenland en diverse specialisaties.Wij verwelkomen u graag binnen ons zeer dynamisch en competent team! INTERESSE? Stuur uw cv en motivatiebrief naar: Monument Vandekerkhove t.a.v. mevr. Kristel Stroom, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster of mail naar: kristel.stroom@monument.be - Wij verzekeren u dat uw kandidatuur snel en vertrouwelijk behandeld wordt. WWW.MONUMENT.BE WWW.MONUMENT.BE

Wij hebben momenteel volgende vacatures:

2 MEDEWERKERS COMMERCIELE BINNENDIENST (m/v) Voor de vestiging in Londerzeel en voor de vestiging in Harelbeke Uw functie: U staat in voor de commerciële en administratieve ondersteuning van onze vertegenwoordigers. U hebt direct klantencontact via onze toonzaal. U bereidt offertes voor en volgt deze op naar een veelheid van professioneel cliënteel (architecten, aannemers, handelaars, tegelzetters …). Ook het logistieke gedeelte (inkomende/uitgaande transporten) wordt door u afgehandeld. Uw profiel: U heeft een opleiding op bachelor niveau genoten (of gelijkwaardig door ervaring) en u kan eventueel terugblikken op een aantal jaren ervaring in een verkoopondersteunende functie. Een goede kennis N/F is onontbeerlijk.

PROJECTADVISEUR BUITENDIENST (m/v) Regio Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant Uw functie: U beheert een klantenportefeuille en bouwt deze verder uit via prospecten, toonzaalwerking, projectadvies. Een degelijke technische ondersteuning naar uw klanten toe maakt deel uit van uw expertise en relatiebeheer. Uw klanten zijn professionelen (architecten, handelaars met toonzaal en tegelzetters…). Uw profiel: U heeft een aantal jaren ervaring in een commerciële buitendienst als vertegenwoordiger/commercieel adviseur. Ervaring in een bouwgerelateerde omgeving is een pluspunt doch geen absolute noodzaak.

Bedrijfscultuur: Stone NV apprecieert medewerkers die initiatief vertonen en verantwoordelijkheid opnemen. Leergierigheid, interesse in het product, een vraagstelling/ probleem aanpakken en oplossen zijn eigenschappen die u tot de betere medewerker maken. In een beurtrol wordt op zaterdagvoormiddag gewerkt. Deze prestaties worden in vrije keuze tijdens de week gecompenseerd. U herkent uw toekomst in dit bedrijf? Neem dan vandaag nog contact met: SYNERGON Selecties, tav Eddy Neirinckx, Leopold II laan 89A, 9000 Gent Tel.: 09 2206151 • e-mail: info@synergon.be www.synergon.be Uw kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld. www.synergon.be

Erkenning: VG.WS.075

FUNCTIE: • Het verzorgen van de dagelijkse leiding en de organisatie van de werf is uw hoofdtaak. • U lost onverwachte problemen vakkundig op. • U geeft leiding aan ploegbazen en arbeiders, volgt onderaannemers op en ziet erop toe dat de tijdsplanning stipt gevolgd wordt. • U bent tevens verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op uw werf. • U zorgt dat alle medewerkers en onderaannemers over de juiste informatie beschikken om de werken tot een goed einde te brengen. • U controleert maatvoering en kwaliteit. Over dit alles rapporteert u efficiënt aan de projectleider. • Dankzij u kennen de werken een goed verloop!

Stone NV maakt deel uit van een bedrijvengroep actief in natuursteen, composiet en ceramiek, met vestigingen in Harelbeke, Olsene-Zulte en Londerzeel. De groep realiseert een omzet van 30 miljoen euro dankzij de inzet van ± 120 enthousiaste medewerkers. Stone commercialiseert natuursteen producten (binnen- en buitenbevloering, platen, plavuizen, …) naar een professioneel cliënteel van marmerbewerkers, tegelzetters, tegelhandelaars, etc.


Veelzijdige jobs in KMO’s

Werken in de kern van de onderneming KMO’s zijn goed voor ruim de helft van de jobmarkt in Vlaanderen. Toch springen jobaanbiedingen bij KMO’s niet altijd het sterkst in het oog, hoewel de mogelijkheden er heel uitgebreid zijn.

vult Raf aan. “Je geeft er dan ook de voorkeur aan om op een informele manier in kleinere groepen te werken. En je vindt het belangrijk dat medewerkers onderling elkaar en elkaars takenpakket kennen zodat er zo min mogelijk langs elkaar heen wordt gewerkt. Je kan in een KMO een aanzienlijke invloed uitoefenen op het beleid, de activiteiten en de koers van de onderneming. Je hebt er sneller iets in de pap te brokken omdat een kleine organisatie simpelweg minder medewerkers en hiërarchische lagen kent.”

Het aantal jobs in Belgische KMO’s steeg in 2010 met 2%. De sterkste groei was er voor Wallonië, waar de tewerkstelling met 4.3% toenam. In Brussel steeg de KMO-tewerkstelling met 1,3%. In Vlaanderen met 1%. (bron: kmo-jobindex SD Worx). Vandaag bevindt zelfs meer dan de helft van de jobs in Vlaan- KMO’s op zoek naar personeel deren zich in de KMO-sector. KMO’s gaan anders te werk dan grote onderTevreden Werknemers uit KMO’s zijn tevreden werknemers. In vergelijking met collega’s uit grote ondernemingen, vinden zij vaker dat ze hun job inhoudelijk grotendeels zelf kunnen invullen en dat ze veel verantwoordelijkheid hebben. Ze vinden vaker dat ze uitdagend werk hebben (eerder dan risico’s te vermijden) en autonoom kunnen werken Ze blinken qua tevredenheid uit op heel uiteenlopende vlakken, bijvoorbeeld over het leveren van een duidelijke bijdrage tot het bedrijfsresultaat of over afwisseling en werktijden (uit: SD Worx, NV België, Engagement- en tevredenheidsonderzoek bij 5000 Belgische werknemers). De grote spreiding van het grote aantal KMO’s in Vlaanderen maakt ook nog eens dat je er vaak een job dicht bij huis mee vindt.

Klein bedrijf, grote mogelijkheden KMO-jobs hebben een eigen karakter. Zo is in kleine bedrijven de taakinhoud per personeelslid uitgebreid en zijn processen er minder sterk afgelijnd. Daardoor kunnen medewerkers zich ook op verschillende vlakken ontplooien. Dat maakt dat de taken vooral inhoudelijk verbreden, dat je meer specialistisch te werk gaat. Doorgroeimogelijkheden zijn er dus eerder horizontaal dan vertikaal. Het zijn net de vlakke organisatiestructuur en de korte communicatielijnen van KMO’s die ruimte creeren voor initiatief. Collega’s staan er vaak ook dichter bij elkaar dan in grote organisaties. Het wij-gevoel steekt op en de persoonlijkheid van de medewerkers kleuren vaak sterk het reilen en zeilen van het bedrijf.

Eén KMO, veel gezichten KMO’s zijn niet onder een noemer thuis te brengen. Het is een heterogene groep van ondermeer zelfstandigen, starters, micro-ondernemingen en groeiende ondernemingen.

Ook de activiteiten zijn van heel uiteenlopende aard: van de bouwsector tot high tech, van zuivere dienstverlening tot industrie. Het jobaanbod is dan ook even verscheiden als de aard van hun activiteiten, de gezochte profielen zijn net zo divers.

Wanneer pas je in een KMO? “KMO’ers zijn doeners”, vertelt Raf (39). Raf werkt in een KMO met 35 medewerkers. “Betrokkenheid bij de zaak is dus enorm belangrijk. Proactief zijn en opportuniteiten zien en kunnen doorgronden, is van wezenlijk belang”, vult hij aan. Daarnaast verwachten KMO’s van hun personeel ook een grote betrokkenheid bij het bedrijf, net omdat iedereen zo’n belangrijk radertje in het geheel is. “Enerzijds bieden ze niet de loopbaanmogelijkheden en internationale kansen die een multinational biedt, maar aan de andere kant werk je in een omgeving waar iedereen elkaar kent.”

nemingen. Ze besteden minder budget aan dure advertenties of grote rekruteringscampagnes waardoor ze zichzelf niet altijd even goed als aantrekkelijke werkgever kunnen voorstellen aan potentiële werknemers. Ze doen eerder een beroep op bedrijfsnetwerken, persoonlijke contacten, regionale kanalen en eigen personeel om nieuwe werkkrachten aan te trekken. De jobs zijn er dus wel degelijk, maar ze zijn soms minder zichtbaar via de klassieke rekruteringskanalen en het is zaak van hierop in te spelen. Daarbij komt ook nog eens dat een KMO niet altijd een even sterk uitgebouwd rekruteringsproces heeft of specialisten in huis heeft die van rekrutering hun job hebben gemaakt. Wie KMO-jobs zoekt, moet daarom zelf vaak op andere manieren te werk gaan en in het rekruteringsproces mee kunnen met de flexibiliteit en wendbaarheid die de KMO-realiteit oplegt. Hoe vind je deze jobs dan? Via de klassieke kanalen, maar laat ook vrienden en kennissen weten dat je op zoek bent naar ander werk. Zij kunnen de boodschap – soms onverwacht – op de juiste plaats laten terecht komen. Spreek mensen aan die in een bedrijf werken dat jou interesseert of er contacten kunnen hebben. Hou kranten in de gaten en zoek uit welke bedrijven uitbreiden, welke bedrijven actief zijn in sectoren die je interesseren. En uiteraard blijft spontaan solliciteren een vaste waarde, als vanouds…

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

“Als je het heel belangrijk vindt om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de koers die de onderneming vaart en je invloed op het reilen en zeilen van de organisatie duidelijk merkbaar wil zien, is het wellicht raadzaam om je te oriënteren op wat kleinere ondernemingen”,


26 27 TANDERUIS vzw Thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme Werft aan (M/V)

Administratief medewerker personeelsadministratie Diploma: niveau Bachelor Office management - optie HR Bedrijfsmanagement Maatschappelijk werk - personeelswerk Deeltijdse functie 19/38u Functie-inhoud: beheer en opvolging van de personeelsadministratie Indiensttreding vanaf 01-09-2011 Curriculum Vitae vóór 08 mei 2011 sturen naar: Dhr. Danny Aelvoet, directeur Tanderuis vzw - Antwerpsesteenweg 38 - 9080 Lochristi

Notarieel jurist of bediende met ervaring in het notariaat

(minstens A1 opleiding) voor fulltime job in notariskantoor. Motivatie en teamspirit tegenover goed loon. Cv te sturen naar Notaris Paul Boesmans. P. Vanhoudtstraat 61, 3582 Koersel. Of patricia@notaris-boesmans.be

5VWFKGFCI

%JGH

 CRTKN  2TQXKPEKGJWKU .GWXGP

KMTGF JGV GXGP PKGV &G IG\QPFJGKF XCP FG YGTMPGOGTU KU GGP DGNCPITKLM CCPFCEJVURWPV XQQT GNMG QTICPKUCVKG /CCT YCV CNU W YQTFV IGEQPHTQPVGGTF OGV GGP DWTPQWV CNEQJQNÂą GP OKFFGNGPOKUDTWKM VTCWOC QH \GNHU UWvEKFG DKL WY YGTMPGOGTU QH EQNNGICÂśU! &G )GGUVGNKLMG )G\QPFJGKF\QTI MCP W JGNRGP DKL FG\G RTQDNG OCVKGMGP 1R FG\G UVWFKGFCI YCCTDKL \QYGN FG DGFTKLHUYGTGNF QC 4GEQTF $CPM GP #EGTVC FG QXGTJGKF /KPKUVGT ,Q 8CPFGWT\GP CNU FGUMWPFKIGP JWP XKUKG VGT\CMG PCCT XQTGP DTGPIGP YQTFV EQPETGGV IGMGMGP PCCT RTCMVKUEJG VQGRCUUKPIGP GP QRNQUUKPIGP

+PUEJTKLXGP YYYCNGZKCPGPVKGPGPDG UVWFKGFCIGP

Hoeveel ben ik waard?

Surf naar

'GP QTICPKUCVKG XCP 2< $TQGFGTU #NGZKCPGP 6KGPGP GP %%) 2CUUCPV

Ablynx NV (Ghent, Belgium). We discover and develop NanobodiesÂŽ, a novel class of therapeutic proteins based on single domain antibody fragments. NanobodiesÂŽ make a big difference in the treatment of serious human diseases. No wonder our people are so motivated to give their best. Each day you get a change to contribute, to develop your skills and experience but also to be part of a young, fast moving and international company. Furthermore, Ablynx is also looking for:

REGULATORY AFFAIRS ASSOCIATE Due to our ongoing growth, Ablynx welcomes m/f:

You are responsible for preparing and follow-up of regulatory submissions relating to clinical trial applications in Europe and the USA.

R&D TALENT

PROJECT LEADERS & PROJECT PLANNER

To join our R&D teams, we expect you to have one of these degrees:

We hire self starters, leaders in view of scientific and commercial development programs.

â&#x20AC;˘ Bachelor Degree in a scientific or engineering discipline (or equivalent) â&#x20AC;˘ Master Degree or PhD Degree in a relevant field of life sciences (or equivalent) â&#x20AC;˘ PhD Degree with relevant business experience Our opportunities in R&D are: â&#x20AC;˘ (Senior) Research Associates â&#x20AC;˘ (Associate) Scientists & Senior Scientists

Last but not least, to strengthen our IT team we also hire:

SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR Primary focus is the maintenance and support of business critical systems, next to participation in IT Projects and operational activities.

We welcome colleagues with various levels of seniority. Previous experience with GMP/GLP guidelines and working in a GMP/GLP environment is an asset.

INSPIRED BY

Visit our website www.ablynx.com to find out more about Ablynx and register your details and English rĂŠsumĂŠ on our career pages. For more information, please contact Vicky De Paepe, Human Resources, vicky.depaepe@ablynx.com, +32 (0)9 262 00 21.

You can find a detailed job description of all our positions on our website:

www.ablynx.com


Leer een bedrijf eerst kennen voor je er solliciteert. Elke inschrijving = Bioscoopticket

CAREER LAUNCH

JOB-EVENT

t! s o o b n e e c ar r iè re

f je e en e G topbedrijv n a v s r 11/05/2011 e it t re cr u kennis me

FLANDERS EXPO GENT 11-19u

s or • Ma ak infosessie e t n a s eleiding do s g e r e e b t e r in iè r lg r o • V en ca c tion C V-advies g n a v t n Kern Sele n e O a t • r e c A n van un c h d e e x p e r te e/careerla

via w Schrijf je in

w w.jobat.b

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Kom naar Career Launch en win een exclusieve vakantie naar de Dominicaanse Republiek! Deelnemende bedrijven:

The autonomous management school of the University of Antwerp


Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (www.vlam.be) VLAM is een interprofessionele organisatie en voert in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid het marketingbeleid in binnen- en buitenland uit voor de producten van de land- en tuinbouwsectoren.

VLAM wenst dringend aan te werven (m/v): raadpleeg onze website voor meer info over de inhoud van deze jobs!

TAKEN: • Ontwikkelen van strategieën om nieuwe markten te prospecteren. • Ter plaatse verkennen van nieuwe exportmarkten en de eerste contacten leggen. • Informatiedoorstroming van en naar het bedrijfsleven. • Opzetten en onderhouden van een netwerk in binnen- en buitenland. PROFIEL: • Marketinggerichte master, specialisatie export of internationale marketing strekt tot aanbeveling. • Relevante ervaring in internationale context is noodzakelijk. • Communicatief en zin voor initiatief. • Bereidheid tot het maken van buitenlandse reizen. • Goede kennis Engels, Spaans en Frans.

VERANTWOORDELIJKE KANTOOR KEULEN TAKEN: • Leiding en beheer van kantoor te Keulen. • Contactpunt op de buitenlandse markt voor grootdistributie, beroepsverenigingen, aankopers, pers … • Een brugfunctie vormen tussen de Vlaamse actoren en de buitenlandse markt. • Organisatie en/of coördinatie van afzetbevorderende activiteiten, o.a. beurzen. • Aanspreekpunt voor de Vlaamse land- en tuinbouwsectoren inzake afzetbevordering in Duitsland, Noord- en Midden-Europa. PROFIEL:• Marketinggerichte master met ervaring in internationale context. • Kennis van de landbouw-, tuinbouw- en voedingssector. • Communicatief, flexibel, leidinggeven aan klein team… • Bereidheid om 4 dagen/week in Keulen te verblijven. (woonst & wagen voorzien) • Uitstekende kennis Duits, goede kennis Engels en Frans.

AANBOD: Voltijdse arbeidsovereenkomst. Aantrekkelijke voorwaarden: gunstige vakantieregeling, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer van en naar het werk (VLAM vzw is gelegen op +/- 3 minuten van het Noordstation in Brussel). INTERESSE: Stuur uw sollicitatiebrief en uitgebreid cv (met duidelijke vermelding van de functie) naar personeelsdienst@vlam.be of naar VLAM vzw t.a.v. Heidi Mulkers, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel. Voor meer informatie zie www.vlam.be of kan u contact opnemen met Heidi Mulkers (02/552.80.51).

Search & Selection is een gereputeerd personeelsadviesbureau met kantoren in Antwerpen, Gent, Zaventem, Breda (NL), Lille (FR) en Pretoria (Z-A). Ruim dertig jaar begeleiden wij, als onafhankelijke HR partner, organisaties met werving en selectie, search, evaluatie en ontwikkeling van personeel. Zowel op de private markt als in de publieke sector bouwden wij een uitgebreide klantengroep en een sterk referentiekader uit. Search & Selection onderscheidt zich door gedreven vakmanschap gecombineerd met innovatieve werkmethoden, een grondige marktkennis en het persoonlijk engagement van onze medewerkers. Onze klanten kunnen steeds rekenen op de hoogste kwaliteit en professionaliteit. Daarom willen wij ons team in Antwerpen versterken met een talentvolle (M/V):

ASSISTENT HR CONSULTANT Support medewerker werving en selectie FUNCTIE: Je werkt in tandem met de projectleider-consultant die op jou kan rekenen voor ondersteuning inzake alle facetten van het projectmanagement voor wervings- en selectieopdrachten. De focus ligt hierbij op de organisatorische en administratieve omkadering van verschillende procedures zoals dossier- en agendabeheer, offertewerk, voorbereiding facturatie, projectopvolging, projectrapportering. Daarnaast wordt deze functie stapsgewijs aangevuld met een aantal inhoudelijke taken zoals o.m.: • Wervingsacties: opmaak vacatureprofielen, e-recruitment, database search, direct search, marktonderzoek, wervingscommunicatie. • Selectieopdrachten: selectie-interviews, psychotechnische testing, feedback. Je levert dus een essentiële bijdrage en bent mee verantwoordelijk voor de correcte opvolging en afhandeling van een aantal lopende projecten. PROFIEL: Deze veelzijdige en uitdagende functie vereist zowel sterke organisatorische en administratieve vaardigheden als inhoudelijke kwaliteiten. Wij kijken uit naar kandidaten met een gerichte interesse in werving en selectie en met een Bachelor of Master-diploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting. Een eerste ervaring in een ondersteunende functie binnen HR of consultancy is een plus, maar ook gemotiveerde carrièrestarters komen in aanmerking. Je bent voldoende klantgericht, diagnostisch onderlegd en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Welke soorten arbeidscontracten bestaan er?

AANBOD: Search & Selection biedt jou een uitdagende functie met loopbaanperspectieven. Bezit je de nodige commerciële flair en ondernemingszin, kan je doorgroeien naar de functie van projectleider. In ieder geval krijg je de nodige begeleiding en groeien jouw verantwoordelijkheden in functie van je ontwikkeling. Je maakt deel uit van een toekomstgericht bedrijf en een dynamisch team. Je inzet en talent worden gehonoreerd met een competitief salaris, aangevuld met interessante extra-legale voordelen.

Je vindt het op

HOE REAGEREN? Geïnteresseerden solliciteren bij voorkeur online via www.searchselection.com op vacature met referentiecode 5216/TB. Je kan eventueel ook schrijven naar: Search & Selection Antwerpen, t.a.v. Tom Bertens, Amerikalei 213, B-2000 ANTWERPEN, Tel.: 03/248.29.40, Email: t.bertens@searchselection.com

Je mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van jouw kandidatuur.

VG.491/B

EXPORTADVISEUR PROSPECTIE Als deel van het team Buitenlandwerking van VLAM, creëert u handelsopportuniteiten voor het Vlaamse bedrijfsleven op potentieel nieuwe afzetmarkten. Door o.m.:

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA

VG.492/B

28 29


Procesingenieur Fermentatie

index

Logistiek Bediende Distributie

Citrique Belge via A Priori

21

Productieverantwoordelijke 21

Projectleider & Assistent Projectleider Group Monument

Beleidsmedewerker Financiën

Administratief Medewerker Personeels-

ADMB Select

administratie

Financial Controller

Vlam

32

King Belgium

18

29

Geneesheer-Specialist AZ Sint-Rembert

19

Communicatieambtenaar Stad Diest

ADMB Select

32

Iotta Communications

Departementshoofd Gezondheidszorg Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

19

Directeur Cultuurcentrum Stad Diest

15

Directeurs Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

national Officer

Account Manager Facility Divisie 19

Key Account Manager

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

King Belgium

19

Districtmanagers Aldi

Key Account Manager

ningen

Bayer Sheet Europe via Verdonck Personeelsmanagement 19

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

19

Medewerkers Commerciele Binnendienst

16

Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

Assistent Human Resources Consultant

Deskundige Openbare Werken

Search & Selection

Stad Torhout

29

32

Gemeente Brasschaat

Dip Consulting Group 21

22

23

21

16

12.414

jobs.

17

27

JURIDISCH

20

Notarieel Jurist of Bediende

Ingenieurs Bouwkunde Polyvalente Ingenieur 25

Preventieadviseur Veiligheid

Notaris Paul Boesmans

Procesingenieur Down Stream Processing

Facility Manager

Citrique Belge via A Priori

ADMB Select

21

Stad Torhout

16

Stad Aalst via The Profile Group

16

Project Leaders & Project Planner 27

Ablynx

27

Regulatory Affairs Associate 27

Ablynx

27

Scientists & Senior Scientists Ablynx

27

Veterinary, Planning Immunizations 27

Ablynx

27

TECHNIEK

LOGISTIEK Vlam

20

R&D

GIS Tekenaars

Exportadviseur Prospectie 32

Stad Kortrijk

32

Software Architects Ago International

Ingenieur Produktie/Logistiek

15

Stadssecretaris 32

Senior System Administrator Ablynx

Elektromechanica Patrimoniumbeheer

Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

Sportfunctionaris / Sportpromotor 32

Senior Java of NET Developers Industrieel ingenieur - Hoofd van dienst

18

Ruimtelijk Planners 32

Senior Java Developer

ADMB Select

16

Projectcoördinator Wonen 15

Projectleider IT ADMB Select

Stad Torhout

Gemeente Middelkerke

Middleware Systeembeheerder

ADMB Select

ADMB Select

vind je

Preventieambtenaar

Deskundige IT Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

ExxonMobil zoekt Burgerlijk Ingenieurs en Handelsingenieurs. Lees verder in deze Jobat.

Monument Group

16

Noodplanning

ICT

ADMB Select

Stad Kortrijk

Op jobat.be

Preventieadviseur /Ambtenaar 22

Handelsingenieurs

Ago International

Nog meer jobs?

17

Hoofdbibliothecaris

Handelsingenieur

Stad Brugge

15

& Techniek

Stad Torhout

21

Burgerlijke Ingenieurs

ExxonMobil

16

Diensthoofd Technische Uitvoering

Ontdek een uitdagende HR-carrière in deze Jobat.

Managing Consultant

ExxonMobil

Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

Stad Brugge

Burgerlijk Ingenieur

ExxonMobil

25

15

Diensthoofd Erfgoedbewaking, Veiligheid 23

Afdelingshoofd Utilities

ExxonMobil

Stone via Synergon

32

ENGINEERING Citrique Belge via A Priori

Projectadviseur Buitendienst

15

Deskundige Welzijn

Kantoordirecteur ADMB Select

25

Deskundige Milieu

HR

Packo Inox via Dip Consulting Group

18

Deskundige Diversiteit

Human Resources Manager 31

18

Medewerker Dienst Studentenvoorzie-

Stad Diest

ADMB Select

18

King Belgium

Docent Dynamica Mechanische Systemen

Gemeente Malle

Bediende Loonadministratie 17

23

King Belgium

Coördinator Openbare Werken

www.azstrembert.be

23

Account Manager Account Manager Catering Divisie

Kijk snel verder in Jobat of op

Creative Off- & Online Art Director

25

Stone via Synergon

GENEESHEERSPECIALISTEN

DIRECTIE

Group Monument

Iotta Communications

OVERHEID

Boeiende uitdagingen voor

15

15

Werfleider

Coördinator Internationalisering - InterKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende

GEZONDHEID

C O M M U N I C AT I E

Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

VERKOOP

20

Business Analyst

Verantwoordelijke Kantoor Keulen

27

ONDERWIJS

Stad Kortrijk

22

Marketeer - IT Recruiter Social Media 15

Boekhouders

27

Ago International

Eandis

Technisch Medewerker Wonen 18

MARKETING

Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

Tanderuis

Intervlees

Teamcoach Produktie/Logistiek 25

FINANCIEEL

A D M I N I S T R AT I E

Technieker 27

Logistiek Medewerker

Citrique Belge via A Priori

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Ago International

29

Stad Kortrijk

20

Hoofdtechnicus Cultuurcentrum 32

Stad Diest

15

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


30 31

Kan jij collega’s inspireren? Aldi is als distributeur van levensmiddelen toonaangevend in zijn branche. Ons succes hebben wij te danken aan een duidelijke positionering, een eenvoudige structuur en een consequente doorvoering van ons concept. Onze meer dan 400 winkels ressorteren in België onder 7 ondernemingen met elk een hoofdkantoor en een distributiecentrum. Voor Vlaanderen en Brussel zijn er ondernemingen in Rijkevorsel, Erpe-Mere, Roeselare, Heusden-Zolder en Zemst. Omwille van onze voortdurende expansie en onze permanente zoektocht naar talent met doorgroeimogelijkheden, hebben wij vacatures voor m/v:

Districtmanagers Als districtmanager neem je een zevental Aldi-filialen onder je hoede. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid en voldoende vrijheid van handelen om de verkooppunten in alle facetten op koers te houden: financieel, commercieel en het volledige personeelsbeleid. Maar je gaat verder dan dat. Je aanstekelijke enthousiasme en aangeboren leiderskwaliteiten vergroten immers nog de betrokkenheid van je medewerkers. Verder vind je vlot je weg in de wereld van cijfers, analyses en professionele rapportering. Daartoe beschik je over een relevant hoger diploma, eventuele ervaring, maar vooral: een ongedwongen handen-uit-de-mouwen ingesteldheid. Kortom: je verstaat de kunst om collega’s te inspireren.

Daartegenover stellen wij: • Een zeer aantrekkelijk salarispakket, inclusief bedrijfswagen. • Een boeiende, verantwoordelijke functie in een gerenommeerd bedrijf. • Uiteraard kan je rekenen op een grondige opleiding om met succes deze belangrijke job uit te bouwen.

Klaar voor deze topjob? Stuur je sollicitatiebrief en cv met pasfoto naar: Aldi nv, t.a.v. Dhr. Demeulemeester, Keerstraat 4, 9420 ErpeMere of mail naar info@districtmanagers.be. Vermeld op de briefomslag de referentie 0411JO. Je sollicitatie wordt vanzelfsprekend discreet behandeld.

23 JO AP BA RI T L

www.aldi.com

Dossier Finance & Verzekeringen Zoek jij graag uit wie aansprakelijk is bij een autoongeval, een bedrijfsbrand of een arbeidsongeval? Of verstrek je liever advies voor een fiscale optimalisatie van een belegging of verzekeringsproduct? Ambieer je een commerciële, financiële of administratieve functie in de bank- of verzekeringswereld? Mis dan het dossier Finance & Verzekeringen van volgende week niet!

Adverteren? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen in Finance & Verzekeringen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar info@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Ontdek het teamgevoel bij dé HR partner

HR dienstengroep ADMB, met hoofdzetel in Brugge, specialiseert zich in alle facetten van sociale administratie. Met een netwerk van 80 kantoren, waarin dagelijks ruim 1200 medewerkers actief zijn, behoren wij tot de top 5 in onze sector. Onze dienstverlening t.a.v. ondernemers/werkgevers omvat naast ADMB Sociaal Bureau en Provikmo ook heel het gamma van HRM, verzekeringen en consultancy op het vlak van milieu en preventie. In Brugge beschikken wij over een knowledge center dat meer dan 110 IT-professionals tewerkstelt in diverse competence centers. Momenteel zijn wij op zoek naar diverse gemotiveerde medewerkers (m/v).

Vo o r A D M B

Vo o r A D M B K i n d e r b i j s l a g f o n d s

FACILITY MANAGER (Brugge)

BUSINESS ANALYST (Brugge)

Als verantwoordelijke voor het beheer van het onroerend patrimonium van onze dienstengroep coördineer je de verbouwingen en nieuwbouwprojecten in het kantorennet. Je bent tevens verantwoordelijk voor de inrichting, het onderhoud en de herstellingen in de kantoren. Je neemt ook het energiebeheer en het aankoopbeleid dat verband houdt met je activiteitendomein voor jouw rekening. Bouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur ... met ervaring op het vlak van facility of property management.

Je staat in voor het analyseren van de kinderbijslagwetgeving om de softwaretoepassingen te optimaliseren. Als schakel tussen dossierbeheerders en developers neem je hiertoe een coördinerende en sturende rol op. Master met grondige informaticakennis (nadruk op software) en sterke interesse voor kinderbijslagwetgeving.

PROJECTLEIDER IT (Brugge) Als projectleider stuur je een team van analisten en developers aan. Samen met je medewerkers sta je in voor de ontwikkeling van onze applicaties inzake loonberekeningen en payrollbeheer. Onze ontwikkelingstechnologie bestaat hoofdzakelijk uit Oracle en Java. Bachelor/master met ervaring in softwareontwikkeling en met teamleader skills.

MIDDLEWARE SYSTEEMBEHEERDER (Brugge) Vertrouwd met Linux/Unix, Windows Server, Apache webserver en application servers (Tomcat)? Enige kennis van Java, PHP en databanken? Al gehoord van Java release management tools? Join us!

Vo o r A D M B S o c i a a l B u r e a u

KANTOORDIRECTEUR (Zaventem) Je beheert samen met een team van ervaren dossierbeheerders je eigen klantenportefeuille. Je voornaamste drive is je werkgevers een perfecte service verlenen op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Je ontpopt je tevens als de specialist op het vlak van sociale wetgeving en aanverwante materies. Master rechten met een eerste werkervaring (personeelsdienst, balie, sociaal secretariaat …) of bachelor met ervaring in een sociaal secretariaat.

BEDIENDE LOONADMINISTRATIE (Brugge, Knokke-Heist en Sint-Niklaas) Je staat in voor het volledige beheer van een aantal dossiers van aangesloten werkgevers. Dit omvat in eerste instantie de loonadministratie met alle bijbehorende sociaal-administratieve verplichtingen, alsook het oplossen van telefonische vragen van klanten en het invullen van de nodige sociale documenten en aangiften. Bachelor met sterke interesse voor of minimaal een basiskennis van sociale wetgeving.

PREVENTIEADVISEUR VEILIGHEID NIVEAU 1 (regio West-Vlaanderen) Jouw inbreng behelst voornamelijk het geven van technische adviezen inzake welzijnsbeleid, risicoanalyse, brand- en ongevallenpreventie, verbeteren van arbeidsomstandigheden ... Industrieel of burgerlijk ingenieur en getuigschrift van aanvullende vorming veiligheid niveau 1.

SENIOR JAVA DEVELOPER MET STERKE FUNCTIONELE CAPACITEITEN (Brugge) Dynamisch team zoekt gepassioneerde Java developer om samen ‘state of the art’ oplossingen te creëren. Deze Service Oriented Applications situeren zich in de wereld van de geneeskunde en risicobeheersing.

Vo o r A D M B i S

MARKETEER – IT-RECRUITER SOCIAL MEDIA (Brugge) Je staat op proactieve wijze in voor het online genereren van marketing leads en draagt op die manier bij tot een performante instroom van IT-professionals. Concreet betekent dit dat je zorgt voor het uitdenken en uitvoeren van doelgerichte en commerciële online acties (e-mailings, e-nieuwsbrieven en intensieve searches). Via prospectie op de social media en via linkbuilding bouw je aan een netwerk van IT-professionals (freelance of in vast dienstverband). Je neemt actief deel aan e-business netwerken. Bachelor met commerciële spirit en gebeten door de wereld van de social media.

(SENIOR) JAVA OF .NET DEVELOPERS Ben je gebeten door het informaticavirus? Ben je gepassioneerd door Java of .NET? Ben je geboeid door de vele manieren waarop IT een positieve bijdrage in een organisatie levert? Dan heeft ADMB iS – de partner op het vlak van software development – je heel wat te bieden.

Interesse ? Surf dan zo snel mogelijk naar www.admb.jobs voor meer informatie over deze vacatures. Om je kandidaat te stellen, stuur je jouw motivatiebrief met cv naar: ADMB HR Services, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, select@admb.be (voor de vacatures in West- en Oost-Vlaanderen). ADMB HR Services, Koningsstraat 75 b 4, 1000 Brussel, select.bxl@admb.be (voor de vacature in Zaventem).

www.admb.jobs

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

Vo o r A D M B I n f o r m a t i c a d i e n s t

Vo o r P r o v i k m o

Jobat 16 april 2011  

Weekblad voor en over werk