Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 9 en zondag 10 april 2011

2.700 EURO Het loon van een verpleegkundige blz. 11

HANNELORE BEDERT ‘Ik kan verschrikkelijk beginnen zagen’ blz. 10

ERIC LAUWERS ‘De Jupiler-man zoekt ook overdag iets fris’ blz. 12

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

192.684 Vlamingen zoeken een job Driekwart werkzoekenden behoort tot kansengroep

+

12.5 46 jobs op jobat.be

Jobs in FMCG & Retail vanaf blz. 16


EDITO

TEMPTATION Een Franse rechtbank veroordeelde de zender TF1 deze week tot het betalen van bedragen van 15.000 tot 17.000 euro aan 57 ex-deelnemers van de Franse variant van Temptation Island, de u welbekende realityreeks. Bijzonder aan deze gerechtelijke uitspraak was dat het niet ging om - wat u misschien zou vermoeden één of andere vorm van schadevergoeding voor aangedaan onrecht, manipulatie van tv-beelden, geënsceneerde twisten, verwoeste imago’s, verloren jobs, gestrande relaties of ander onvoorzien deelnemersleed. Niets van dat. Het ging om achterstallig loon. Want, zo oordeelde de rechter, wat de in eilandouftit uitgedoste deelnemers van Tempation Island presteren op witte stranden - drinken, tieren en jagen - valt wel degelijk te omschrijven als (harde) arbeid. Dat de jobinhoud ter zake een fuifgehalte kent dat op geen enkele andere werkvloer ons bekend wordt toegelaten - tenzij we in een dancing, nachtclub of groezelige bar zouden werken - is van geen belang. De deelnemers, zo oordeelde de rechter, Wat de in werden geregisseerd, eilandouftit moesten al eens iets opnieuw doen en werden uitgedoste ingezet voor een groter commercieel doel. Dat deelnemers van volstaat om te spreken Tempation Island van tewerkstelling. En die moet gehonoreerd presteren op witte worden. stranden valt wel Onder andere professor emeritus arbeidsrecht degelijk te Roger Blanpain - ook hij omschrijven als heeft nooit gekeken, en we geloven hem - kon arbeid, zo oordeelde zich volledig vinden in deze logica. Hij voegde de rechter er meteen aan toe dat zo’n uitspraak ook op Belgische bodem perfect mogelijk is. Inmiddels hebben al een der tigtal Belgen een gelijkaardige zaak aangespannen. Is een nieuw beroep in de maak? Dat van volleerde reality-ster? ‘Ik leg graag 10 dagen mijn ziel bloot voor de camera, in ruil voor 10.000 euro?’. Met het gevaar er een onrealistisch schepje reality gratis bovenop te krijgen omdat de ster de job zo goed mogelijk wil doen? Waarschijnlijk niet, de meeste zenders zullen wel zo slim zijn hun figuranten een of ander contract onder de neus te duwen. Het drukt de makers van realityreeksen alvast met hun neus op de feiten: hoe ranziger de show, hoe minder nobel de motieven. Niemand neemt uit beleefheid deel aan Temptation Island. Zelfs niet voor de gratis relatietest. Nee, deelnemers doen het voor de fun, de booze, de gratis vakantie. Onder tussen hopen ze stiekem op wat roem, en - als het helemaal meezit -, een beetje geld.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘Mariani vraagt totale loyauteit van medewerkers die zich uitsloven voor 60.000 tot 150.000 euro per jaar, maar voor hemzelf is 1,2 miljoen euro nodig met daarbovenop nog een bonus’ Financieel specialist Eric De Keuleneer vindt dat bonussen zoals die van Dexia-topman Pierre Mariani moeten worden afgeschaft, in De Standaard.

ARBEIDSVRAAG

Gelden in de paasvakantie dezelfde regels voor vakantiewerk als in de zomervakantie?

f je nu als student werkt tijdens de paasvakantie of de zomervakantie, dezelfde regels zijn van toepassing. Zo zal je als schoolgaande jongere een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een student moeten afsluiten met je werkgever, kan deze overeenkomst voor maximaal 6 maanden afgesloten worden en moeten er een aantal verplichte clausules opgenomen worden. Langs werkgeverszijde zullen de regels inzake loon, arbeidsduur (nachtarbeid, zondagsarbeid, ...) en uiteraard de veiligheid en gezondheid van een student moeten nageleefd worden. Deze regels gelden het volledige jaar door, ongeacht het tijdstip of de vakanties tijdens dewelke je een studentenjob uitoefent.

O

Bijdragen en belastingen Het loon dat je als student ontvangt zal in principe, net zoals bij elke andere werknemer, onderworpen zijn aan gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07%). Hierop bestaat een uitzondering wanneer, mits naleving van een aantal voorwaarden, jouw tewerkstelling op jaarbasis (kalenderjaar) de totale periode van maximaal 46 arbeidsdagen niet overschrijdt. In dat geval zijn slechts zeer lage solidariteitsbijdragen verschuldigd. Deze 46 dagen zijn opgedeeld in twee afzonderlijke periodes van maximaal 23 dagen: 23

tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) en 23 dagen buiten de zomervakantie (januari tot en met juni en oktober tot en met december). Worden deze grenzen gerespecteerd, dan zal er in plaats van de gewone socialezekerheidsbijdragen slechts een solidariteitsbijdrage van 2,5 procent ingehouden worden van je loon (tijdens de zomervakantie) en 4,5 procent (buiten de zomervakantie). Worden deze grenzen overschreden, dan zijn de gewone bijdragen verschuldigd. Of je belastingen moet betalen op het loon dat je als student ontvangt, hangt af van de duur van de tewerkstelling. Werk je maximaal 2 maal 23 dagen, zoals hierboven uiteengezet, dan zal er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op jouw loon. Werk je langer, dan zal het antwoord op de vraag of je belastingen moet betalen, afhankelijk zijn van de hoogte van je inkomsten. De exacte bedragen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën (www.minfin.fgov.be). Daar vind je ook een interessante brochure over studentenarbeid.

IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT. INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN


02 03

The War for Talent, Part Two

D Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril

‘Het vechten om talent in ‘rode oceanen’, bloederig gemaakt door de vele haaien die om dezelfde prooi cirkelen, is weinig zinvol’

ankzij het aanhoudend economisch herstel ontving de VDAB in maar t het hoogste aantal vacatures in vijf jaar. De stijging is meest uitgesproken bij hoger opgeleiden met the usual suspects - ingenieurs en informatici - als uitschieters. Tegelijker tijd zien we dat jongeren en hoogopgeleiden sneller uitkijken naar een andere job. Zij zien in een aantrekkende economie kansen om hun positie te verzilveren. Werkgevers voelen de bui al een tijdje hangen. Een nieuwe war for talent is op komst. Aan het begin van het millennium woedde een eerste oorlog. Bedrijven die toen geconfronteerd werden met vacatures die niet ingevuld raakten, bedachten steeds gekkere dingen: informatici werden betaald om gewoon nog maar even op gesprek te komen. Werknemers die zelf een nieuwe collega aanbrachten, kregen ongeziene bonussen. Consultancy kantoren raakten zodanig verstrikt in een opbod van bedrijfswagens dat een groep hrdirectors onderling afspraken moest maken om verdere escalatie te vermijden. De economische crisis zorgde

even voor wat ademruimte op de schaarse arbeidsmarkt, maar het lijkt erop dat de war for talent terug is voor ‘Par t two: there will be blood’. Sterren op de werkvloer Laten we hopen dat bedrijven lessen getrokken hebben uit de eerste oorlog. Een strategie louter gebaseerd op het verleiden van schaarse talenten met hoge salarissen en incentives blijkt immers contraproductief. De nadruk op enkele ‘sterren op de werklvoer’ leidt tot minder teamwork en meer interne competitie. Het voor tdurend speuren naar talent buiten het bedrijf, werkt demotiverend voor de mensen binnen het bedrijf. Terwijl je toppers door de grote poor t binnenhaalt, verdwijnt er talent langs de achterdeur. In hun obsessie voor extern talent verliezen bedrijven uit het oog dat niet alle heil van enkele individuen komt en verwaarlozen ze de bedrijfscultuur en de organisatie. Nee, het vechten om talent in ‘rode oceanen’, bloederig gemaakt door de vele haaien die om dezelfde prooi cirkelen, is weinig zin-

vol. Bedrijven moeten op zoek naar ‘blauwe oceanen’. Dit kan door zelf intern talent te identificeren en te ontwikkelen. Door zich te richten op andere groepen die op de arbeidsmarkt niet tot het typische kransje uitverkorenen horen. Door langetermijnrelaties uit te bouwen met talentvolle werknemers. Als een topvoetbalclub jonge talentvolle spelers aantrekt, dan is ze niet te beroerd om deze eerst een aantal jaar ervaring te laten opdoen bij een andere club, om ze dan, eens op volle sterkte, opnieuw binnen te halen. Zo moeten vooruitziende bedrijven ook proberen een pool van potentieel talentvolle medewerkers vroeg aan zich te binden, binnen én buiten het bedrijf, om ze op lange termijn te kunnen inzetten. Op deze manier wordt the war for talent, part two misschien iets minder bloederig.

Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR.

CARTOON


ACTUA

Driekwart Vlaamse werkzoekenden behoort tot ‘kansengroep’ 192.684. Zoveel niet-werkende werkzoekenden stonden er eind maart ingeschreven bij de VDAB. In vergelijking met een jaar geleden zijn dat er zo’n dertienduizend minder. Al sinds september registreert de VDAB maand na maand een daling van de werkloosheid ten opzichte van een jaar eerder. Het slechte nieuws: niet iedereen kan daar ten volle van meegenieten.

Tekst: Maud Oeyen / Foto’s: Koen Bauters

W

ie vandaag een foto maakt van de nietwerkende werkzoekende Vlaming ziet dat die groep voor een groot deel bestaat uit laaggeschoolde mannelijke arbeiders tussen 25 en 50 jaar. Toch zijn dit niet noodzakelijk de profielen die in Vlaanderen het zwaarst gebukt gaan onder werkloosheid. Hoewel de globale werkloosheidscijfers al maanden aan het dalen zijn, tekent er zich met name voor vijftigplussers, allochtonen en langdurig werklozen nog steeds een stijging af. Niet alleen kunnen deze drie categorieën niet profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt, ze maken relatief gezien ook een groot deel uit van de totale groep werklozen in Vlaanderen. Van alle niet-werkende werkzoekenden is meer dan een kwar t ouder dan vijftig jaar. Bijna 28 procent is al meer dan twee jaar werkloos, en een kleine 25 procent is van allochtone origine. In totaal behoor t driekwar t van de werkzoekenden in Vlaanderen tot een of meerdere ‘kansengroepen’, zeg maar een verzamelterm voor allochtonen, vijftigplussers, kor tgeschoolden en personen met een arbeidshandicap. Logisch, zegt Joost Bollens, onderzoeksleider aan het instituut voor arbeid en samenleving HIVA (K.U.Leuven). “Het is perfect verklaarbaar dat lagergeschoolden min-

der kansen hebben op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor allochtonen. Daar speelt bovendien ook discriminatie een rol. De overheid doet veel inspanningen om het bedrijfsleven ervan te over tuigen dat een goede afspiegeling van de maatschappij op de werkvloer een meerwaarde vormt.” Of die sensibiliserende aanpak ook zijn vruchten afwerpt, zal op termijn nog moeten blijken. Last in, first out Toch is Bollens niet pessimistisch. “Je ziet dat de kansen van kansengroepen heel sterk fluctueren volgens de arbeidsmarktconjunctuur. Naarmate de arbeidsmarkt meer aantrekt, krijgen die kansengroepen iets meer mogelijkheden. We hopen dat dat mechanisme binnenkort weer zal beginnen spelen. Door de demografische evolutie zullen bedrijven het immers moeilijker krijgen om personeel te vinden. Omgekeerd geldt jammer genoeg hetzelfde: van zodra het weer slechter gaat en de werkloosheid stijgt, krijgen deze groepen van werkzoekenden de zwaarste klappen. Last in, first out, zeg maar.” Het aantal langdurig werklozen (meer dan twee jaar werkloos) steeg in maar t nog met 6,4 procent ten op-

Profiel van de niet-werkende werkzoekende

VROUW

MAN

ARBEIDERS

BEDIENDEN

TOTAAL

{ {

< 25 jaar 25 tot 50 jaar >= 50 jaar

< 25 jaar 25 tot 50 jaar >= 50 jaar

Laaggeschoold

Middengeschoold

Hooggeschoold

Laaggeschoold

Middengeschoold

Hooggeschoold

11.229 24.537 13.094

3.949 11.892 4.138

163 1.832 551

3.715 13.208 10.315

1.592 6.151 2.104

130 1.136 236

20.788 58.756 30.438

2.125 2.797 1.696

2.741 5.998 2.802

1.102 6.584 3.025

4.489 7.159 5.637

4.534 12.534 6.072

1.485 9.144 2.788

16.476 44.216 22.020

55.478

31.520

13.257

44.523

32.987

14.919

192.684

Bron: VDAB


04 05

Kiezen voor knelpunt V ‘Ik zie dat andere mensen

oor Bjorn Van Den Bosch loopt de zoektocht naar werk niet op wieltjes. Al sinds 2008 is de 23-jarige jongeman aan het uitkijken naar een nieuwe job. Voor die tijd werkte hij op de productieafdeling van Tyco Electronics (nu TE Connectivity). “Door problemen thuis was ik te vaak afwezig geweest en moesten ze mij laten gaan. Omdat er in die periode weinig vacatures waren, vond ik niet zo snel een andere job.” Bjorn koos er dan maar voor om zich in te schrijven voor een opleiding lassen bij de VDAB. “Vroeger op school heb ik vaak moeten lassen, ik studeerde automechanica. Dat lag me wel, dus de keuze was snel gemaakt.” Zenuwen Dat het beroep van lasser in Vlaanderen een knelpuntberoep is, maakt die keuze des te verstan-

die hier een opleiding hebben gevolgd, redelijk snel aan het werk zijn’ Bjorn Van Den Bosch (23), werkloos sinds 2008 diger. Na de opleiding, die in mei afloopt, hoopt Bjorn snel een job te vinden. Voorlopig is hij er gerust in. “Ik denk dat dat wel zal lukken. Het valt me toch op dat andere mensen die hier een opleiding hebben gevolgd, redelijk rap aan het werk zijn.” Van zijn vorige sollicitatiegesprekken herinner t Bjorn zich vooral veel zenuwen. “We krijgen hier bij de VDAB ook sollicitatietraining. Dat zal ongetwijfeld nog goed van pas komen.”

De Vlaamse werkloosheid verschil (j-1)

maart 2011

%

192.684

100%

-6,4%

146.506 11.562 18.606 16.010

76,0% 6,0% 9,7% 8,3%

-8,5% -7,6% +6,0% +2,7%

100.255 92.429

52,0% 48,0%

-7,8% -4,7%

37.254 102.972 52.458

19,3% 53,4% 27,2%

-11,1% -7,9% +0,6%

100.001 64.507 28.176

51,9% 33,5% 14,6%

-6,8% -6,8% -3,9%

>= 2 jaar

105.486 33.971 53.227

54,7% 17,6% 27,6%

-9,4% -13,6% +6,4%

Niet-EU

19.723

10,2%

+3,1%

Allochtonen

47.668

24,7%

+0,3%

Arbeiders

109.972 82.712

57,1% 42,9%

-7,1% -5,4%

28.632

14,9%

-5,3%

WERKZOEKENDEN IN EEN KANSENGROEP 145.044

75,3%

-4,5%

NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN

CATEGORIE

GESLACHT

LEEFTIJD

STUDIENIVEAU

WERKLOOSHEIDSDUUR

{ {

{ { {

NATIONALITEIT ORIGINE

BEROEPSGROEP

{

ARBEIDSGEHANDICAPTEN

WZUA* Jongeren in wachtijd Vrij ingeschreven Andere

Mannen Vrouwen

< 25 jaar 25 tot 50 jaar >= 50 jaar

Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold

< 1 jaar 1 tot 2 jaar

Bedienden

In het VDAB-competentiecentrum te Heverlee worden werkzoekenden opgeleid tot onder andere lasser, een knelpuntberoep. * Werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag

Bron: VDAB


ACTUA

5

Gewikt en gewogen: arbeidsmarktmaatregelen

Overheden gebruiken tal van maatregelen om werkzoekenden opnieuw aan de slag te krijgen. Niet alleen de kostprijs, maar ook de effectiviteit van die initiatieven verschillen behoorlijk. Tot dat besluit kwam de Duitse arbeidsmarktexpert Jochen Kluve na een analyse van Europese onderzoeksresultaten.

Maatregel 1: Dienstverlening aan en sanctionering van werkzoekenden + Dikwijls positieve kortetermijneffecten + Relatief goedkoop Conclusie: Dit soort maatregelen moet mogelijk aangevuld worden met andere acties om een meer structureel effect te krijgen. zichte van een jaar eerder. Dat hoeft niet te verbazen: als er twee jaar geleden veel mensen hun job verloren, is er nu pas een piek te zien bij de langdurig werklozen. Het valt dus te verwachten dat de daling van de werkloosheid zich in deze categorie met enige ver traging zal manifesteren. Aanwervingsstop Niemand profiteer t daarentegen zo hard van het aanwakkeren van de economie als de min-25-jarigen. In vergelijking met maar t 2010 zijn er vandaag elf procent minder werkloze jongeren. “Het is een constante”, weet Bollens. “Jongeren hebben veel meer kans om in de werkloosheid terecht te komen dan ouderen. Maar als ze er eenmaal inzitten, hebben ouderen het veel moeilijker om eruit te klauteren.” Bedrijven die aan het begin van de crisis de bui voelden hangen, gingen gelukkig niet meteen over op het ontslaan van medewerkers. Voorzichtige werkgevers kozen er wél voor om te stoppen met aanwerven. Jongeren die net van de schoolbanken komen, hebben daar logischerwijs het meeste last van. Bovendien beginnen jongeren vaak in jobs van kor te duur en interimjobs. Ook zij die al werken, hebben dus meer kans om opnieuw in de werkloosheid terecht te komen. “Als er niet wordt aangeworven, komen ze gewoon niet aan de bak”, zo stelt Bollens. “Tussen de min-25-jarigen die al op de arbeidsmarkt zitten, zitten er trouwens heel wat laaggeschoolden, die het sowieso al moeilijker hebben om werk te vinden. Jongeren die hogere studies volgen, zitten immers veel langer op de schoolbanken.” Locking-in Naast de meer dan 192.000 werkzoekenden die geregistreerd staan bij de VDAB, waren er in maart nog eens een kleine 20.000 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven voor een opleiding. Achter die term gaat echter veel schuil, aldus Bollens. “Er zijn kor te opleidingen, zeer lange opleidingen, opleidingen gericht op persoonlijkheidsvorming of beroepsopleidingen. Je voelt zo aan dat een opleiding die recht-

‘Jongeren hebben veel meer kans om werkloos te worden, maar eenmaal werkloos hebben ouderen het veel moeilijker om opnieuw werk te vinden’ Joost Bollens, onderzoeksleider HIVA streeks inspeelt op een knelpunt op de arbeidsmarkt waarschijnlijk meer kans heeft om succes te hebben”. Negen op de tien VDABopleidingen zijn overigens knelpuntopleidingen. Maar het aanbieden van een opleiding aan een werkzoekende is niet zonder risico. Er bestaat een gevaar op ‘locking-in’. Dat betekent dat iemand die werkloos is en een opleiding volgt vanaf dan minder hard zoekt naar een nieuwe job. “Opleidingen kunnen zeer zinvol zijn, maar je mag er niet zonder meer vanuit gaan dat het altijd helpt”, zegt Bollens (zie kader). In het zog van Duitsland Dat het de goede kant op gaat met de arbeidsmarkt in Vlaanderen, mag onder tussen duidelijk zijn. Erg veel verdienste hebben we daar echter niet aan, meent Bollens. “België is een klein land dat erg afhankelijk is van expor t. Het is een illusie om te denken dat we van hieruit veel kunnen sturen. We worden vandaag vooral meegesleurd door het relatief succes van Duitsland.” Toch vindt hij dat België goed heeft gereageerd op de crisis. “De grote hefbomen zitten vooralsnog op federaal niveau. Doordat België bijvoorbeeld heeft ingezet op de economische werkloosheid, net zoals Duitsland, konden heel wat bedrijven het hoofd boven water houden zonder mensen te moeten ontslaan. Zo’n systeem kan je natuurlijk niet eeuwig blijven volhouden, maar het heeft wel tot gevolg gehad dat de daling van de werkgelegenheid bij ons niet zo drastisch was als in sommige andere landen.”

Maatregel 2: Stimulerende maatregelen binnen de private sector (bv. loonkostensubsidies) + Direct effect Meestal erg duur Mogelijk een aantal ongewenste indirecte effecten (bijvoorbeeld: kansen van werklozen die in aanmerking komen voor subsidies gaan ten koste van werklozen die er niet voor in aanmerking komen) Conclusie: Vooral geschikt in geval van selectieve loonkostensubsidies, gericht op kwetsbare groepen. Maatregel 3: Opleiding voor werkzoekenden + Een bescheiden positieve impact op kans op werk na deelname + Langetermijneffecten zijn vaak wel positief, ook al waren de effecten op korte termijn minder gunstig Niet alle programma’s hebben effect Niet goedkoop Risico van locking-in-effect: het volgen van de opleiding heeft tot gevolg dat de werkloze langer werkloos is Conclusie: Men zou moeten nagaan welke kenmerken van opleidingsprogramma’s er precies voor een positief effect zorgen. Maatregel 4: Directe jobcreatie in de publieke sector Zeer duur Maakt de kans om werk te vinden niet groter en mogelijk zelfs kleiner Conclusie: Weinig zinvolle maatregel. België (en Vlaanderen) blijven echter relatief veel geld besteden aan dit soort programma’s. Maatregel 5: Maatregelen gericht op jongere werklozen Geen globale positieve effecten merkbaar Conclusie: Een preventieve aanpak werkt misschien beter dan actieve maatregelen (bijvoorbeeld inzetten op het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters). Gebaseerd op een artikel van Joost Bollens dat binnenkort verschijnt in Over.Werk nr. 1/2011 (tijdschrift van het Steunpunt WSE).


06 07 TREND

Belgen veranderen weer vaker van job Belgische werknemers zoeken opnieuw nieuwe horizonten op. Dat zegt hr-dienstenleverancier Securex. Bijna acht procent wisselde in 2010 van job. Begin 2011 is meer dan een kwart van de Belgen van plan zijn werkgever te verlaten. Een nieuwe ‘war for talent’ kondigt zich aan.

Tekst: Maud Oeyen

N

a twee jaar waarin het vrijwillig verloop door de crisis sterk terugliep (van 8,2% in 2007 tot 6,6% in 2009) was 2010 een kantelpunt. Terwijl het onvrijwillig verloop, veroorzaakt door bijvoorbeeld ontslag, faillissement of overmacht, stevig daalde, steeg het vrijwillig verloop opnieuw naar 7,8 procent. De Belgische werknemer durft weer van job te veranderen. Securex maakte voor zijn berekeningen gebruik van de databanken van het eigen sociaal secretariaat. 86.000 Belgische werknemers uit de privésector werden daarbij in aanmerking genomen. Hoewel het totale verloop min of meer constant blijft ten opzichte van 2009, stijgt het vrijwillig verloop op een jaar tijd met 1,2 procent. Het kan het begin zijn van een nieuwe strijd om talent.

‘Je moet omstandigheden creëren waardoor mensen bij jou willen blijven, en niet alles in het werk stellen om te vermijden dat er iemand vertrekt’ David Ducheyne, hr-manager Securex

werkgever te veranderen. 10 procent wil dat doen op kor te termijn, 18 procent op lange termijn. Een jaar geleden was dat respectievelijk 9 en 13 procent. De verloopintentie van de Belgische werknemers zit overduidelijk in de lift. Vooral jongeren (19% op kor te termijn) en hooggeschoolden (17%) lonken naar het groener ogende gras aan de overkant. In zeer kleine organisaties met minder dan tien werknemers ligt de verloopintentie erg hoog. Bijna een kwar t van de medewerkers wil er op kor te termijn de biezen pakken. Toch is er nog geen reden tot paniek. Tussen droom en daad staan in dit geval mischien geen wetten in de weg, maar wel heel wat praktische bezwaren. Helga Peeters, researchmanager bij Securex: “Je mag dan wel uitkijken naar een nieuwe job, je bent niet altijd zeker of die wel verbetering zal bieden. Het kost ook veel extra tijd Horeca is slachtoffer en energie om effectief op zoek te gaan naar Opvallend: hoe jonger werknemers zijn, hoe ander werk.” vaker ze ervoor kiezen een nieuwe werkgever op te zoeken. Ter vergelijking: in 2010 Intern jobhoppen veranderde meer dan 15 procent van de min-25-jarigen van baan. Bij de 50- tot 54- Toch is het duidelijk dat bedrijven zich stilaan mogen voorbereiden. Een beetje in- en uitjarigen ging het om slechts 3,5 procent. Vooral kleine ondernemingen met minder stroom mag dan gezond zijn voor een bedrijf, dan tien werknemers zagen veel medewer- het blijft een dure bedoening om tijdelijke kers ver trekken (10,4%). Ondernemingen vervanging ter zoeken of om nieuwe medemet meer dan duizend werknemers kenden werkers te rekruteren en op te leiden. slechts een vrijwillig verloop van 5,2 procent. David Ducheyne, hr-manager bij Securex, is Vooral de horeca (17%), het kappersbedrijf over tuigd dat een apar t retentiebeleid geen (15%) en de zelfstandige kleinhandel (11,4%) zoden aan de dijk zet. “Je moet omstandighehadden in 2010 te lijden onder een sterk ver- den creëren waardoor mensen bij jou willen blijven, en niet alles in het werk stellen om te loop. De Belg mag dan weer wat vaker van werk vermijden dat er iemand ver trekt. Grote orveranderen, in vergelijking met onze Europe- ganisaties hebben meer mogelijkheden om se buren zijn we behoorlijk honkvast. Denen werknemers binnen het bedrijf te laten jobbijvoorbeeld wisselen gemiddeld om de hoppen. Ze moeten van die mogelijkheid gebruik maken, willen ze hun grootste talenten twee jaar van werkgever. niet verliezen.” Nieuwe medewerkers beginnen pas na één Drempelvrees of twee jaar echt te renderen. Tegen die tijd Securex waagt zich ook aan een voorspelling slaat de verveling vaak al een beetje toe, voor de toekomst. Het bedrijf baseer t zich meent Ducheyne. “Het is belangrijk dat daarvoor op een rondvraag uit januari 2011 werknemers perspectieven krijgen aangebij 1.015 Belgische werknemers in loon- boden van zodra ze zich enigszins beginnen dienst. Uit dat onderzoek blijkt dat maar te vervelen. Met een open interne arbeidsliefst 28 procent van de Belgische werkne- markt kan je daar als bedrijf goed op inspemers uit de privésector van plan is om van len.”

Top 10 van Paritaire Comités met vrijwillig verloop 1. H otelbedrijf (H oreca)

17,05%

2. K appersbedrijf en schoonheidszorgen

14,75%

3. Z elfstandige kleinhandel

11,40%

4. T uinbouw bedrijf

11,27%

5. U itzendarbeid

11,25%

6. A udiovisuele sector

10,58%

7. Landbouw

10,53%

8. V ervoer en logistiek

9,77%

9. B egrafenisondernem ingen

9,13%

10. A potheken en tarificatiediensten

8,96%

Leeftijd en vrijwillig verloop 20%

15

10

5

0 <25j

25-29j

30-34j

35-39j

40-44j

45-49

50-54j

55j of <

Bron: Securex


WERKBEELD

Imker Herman Torfs Foto’s: Bart Dewaele

Herman Torfs erfde zijn passie voor het ‘imkeren’ van zijn grootvader, van wie hij op veertienjarige leeftijd een bijenkorf kreeg. Van de opbrengst kocht hij steeds meer bijenkasten, waardoor Torfs er vandaag meer dan vijfhonderd heeft, met in de zomer bijna 50.000 bijen per kast. Als halftijds beroepsimker haalt Torfs zowel inkomsten uit de verkoop van zijn honing en honinglikeur als uit het verhuren van zijn bijen voor het bestuiven van onder andere aardbeiplanten en rode bessen. De opbrengst kan sterk variëren, van zo’n 15 kilo tot soms zelfs meer dan 80 kilo honing per kast. De 51-jarige Torfs houdt er - naast zijn werk als imker - ook een halftijdse job op na als hovenier in Planckendael. Door de vele bijenziektes van de laatste jaren voelde hij zich voorlopig nog niet geneigd om zijn eerste beroep volledig op te geven. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van de imker


08 09

ONDERZOEK

Werknemers herademen na crisis Nu de arbeidsmarkt heropleeft, voelen werknemers zich weer zekerder van zichzelf. Terwijl de angst voor jobverlies en de impact van de crisis wegebben, worden ze minder flexibel en ergeren ze zich meer aan stress en werkdruk. Tekst: Barbara Vandenbussche

D

‘Mensen voelen dat de crisis ten einde is, en leggen de prioriteit opnieuw bij meer evenwicht en zelfontwikkeling’ Marc De Braekeleer, ceo Tempo-Team

eze bevindingen komen uit de vierde editie van het arbeidsmarkttevredenheidsonderzoek van Tempo-Team. De barometer ondervroeg in januari van dit jaar werknemers en werkgevers in binnen- en buitenland. “In het algemeen blijkt dat werknemers weer dezelfde ideeën krijgen over tevredenheid als voor de crisis van begin 2008”, ver telt ceo Marc De Braekeleer van Tempo-Team. “Zowel in ons land als in Duitsland, Nederland en Luxemburg hebben werknemers veel vertrouwen in hun bedrijf, de arbeidsmarkt en jobzekerheid, terwijl werkgevers meer rekruteringen plannen. Maar tegelijk boezemt het overheidsbeleid beide groepen weinig ver trouwen in.” Babyboomers blijken wat meer tevreden te zijn dan hun jongere collega’s, vooral dankzij hun hogere ver trouwen in hun werkgever, meer werkzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Slechts een op de tien babyboomers wil dit jaar van werk veranderen. Bij de jongere generatie is dat dubbel zo veel (22%). Ook de tevredenheid van uitzendkrachten neemt gestaag toe. Vaste medewerkers zijn nog iets meer tevreden, maar de kloof verkleint.

is. “De nieuwe generatie is niet meer bereid alles te aanvaarden van zijn werkgever, en vindt zijn privéleven belangrijker dan de werksfeer”, stelt Braekeleer. “Mensen voelen dat de crisis ten einde is, en leggen de prioriteit opnieuw bij meer evenwicht en zelfontwikkeling in hun job.” Een goede balans tussen werk en privé is het belangrijkst, gevolgd door interessant en uitdagend werk. Dat het bedrijf financieel gezond is en een goede visie op de toekomst heeft, doet er weer minder toe. Vandaag zeggen veel minder werknemers omwille van loonsopslag van werk te veranderen dan vorig jaar (22 vs. 39%). De sfeer op het werk als motivatie om te veranderen van job neemt merkelijk toe, van 7 tot 16 procent. “Opvallend is dat arbeiders een goed loon veel belangrijker vinden dan bedienden en managers. Dat managementlonen gemiddeld veel hoger liggen, verklaar t dat zij er minder wakker liggen, maar het verschil van 20 procent tussen de andere twee groepen is opmerkelijk”, aldus De Braekeleer. Meer stress

Zowat de helft van de werknemers vindt dat de werkdruk (49%) en stress (40%) toegenomen zijn tegenover één jaar geleden. Bovendien neemt de ontevredenheid Meer evenwicht over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkOver het algemeen in 80 procent van de heden toe, terwijl werkgevers dit aspect werknemers tevreden over zijn job. Maar dat ruim onderschatten. Slechts één op de drie betekent ook dat één op de vijf ontevreden werknemers is hier tevreden over, terwijl

68 procent van de werkgevers de ontwikkelingskansen die hij biedt best goed vindt. Ook over verloning, opleiding en promoties zijn werkgevers dikwijls meer tevreden dan hun werknemers. Naast ontwikkelingsmogelijkheden en promotiekansen blijkt de leidinggevende nog steeds doorslaggevend voor de globale (on)tevredenheid. Over het loon is 55 procent van de werknemers tevreden. De voorbije jaren was dat minder dan de helft. Minder flexibel Dat werknemers meer gefocust zijn op het evenwicht tussen werk en privé blijkt ook uit de verminderde bereidheid om extra inspanningen te doen en flexibel te zijn. “Vooral de interne jobmobiliteit en de bereidheid om in het buitenland te gaan werken, zijn sterk afgenomen”, zegt De Braekeleer.” “Het is vooral generatie Z, de schoolverlaters van 18 tot 24 jaar, die het meest openstaat voor verandering. Dat is logisch, want ook al zijn ze pas begonnen, ze hebben sneller zin om andere dingen te proberen. Dat uit zich echter ook in een veel lager engagement tegenover de eerste werkgever.” Volgens de Tempo-Team studie zijn Belgen en Nederlanders minder flexibel dan werknemers uit Duitsland en Luxemburg. Het gebrek aan flexibiliteit weegt zwaar door in de ontevredenheid van werkgevers. Voor hen is dit een belangrijk criterium. Toch blijven negen op de tien werkgevers tevreden tot zeer tevreden over hun personeel.

Verschillen in flexibiliteit werknemers

B elgië

Duitsland

Lage flexibiliteit in

Hogere flexibiliteit

Gelijkaardige

Hoge flexibiliteit:

vergelijking met

in het algemeen.

situatie als in België:

intern en extern.

Nederland

Luxemburg

lage flexibiliteit.

de andere landen. Lage interne en

Meer bereidheid

Wel een hogere

Hoge bereidheid om

externe mobiliteit en

tot overuren,

intentie om binnen

in het buitenland

lage bereidheid tot werk

weekendwerk en

5 jaar van werk

aan de slag

in het buitenland.

nachtwerk.

te veranderen.

te gaan. Bron: Tempo-Team


Ra n d gev a l le n Surfen kan loon kosten Op het werk surfen naar Facebook of computerspelletjes spelen, kan nare gevolgen hebben. Omdat je virtueel afwezig bent als je op het werk op het internet surft voor privédoeleinden, mag je baas volgens een beslissing van het Arbeidshof de verspilde kantoortijd aftrekken van je loon. Het Arbeidshof van Luik besliste eind vorig jaar dat een werkgever het loon

BEROEPSGEHEIM

Hannelore Bedert, singer/songwriter

mocht terugvorderen voor de uren dat een van zijn werknemers op het werk had zitten tv-kijken en computerspelletjes had zitten spelen op het internet. Door virtueel afwezig te zijn, had de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nageleefd. De man - een bewakingsagent op een luchthaven - werd bovendien op staande voet ontslagen. In plaats van voor de veiligheid in te staan, had hij op het scherm van het bewakingssysteem immers naar andere zaken gekeken.

Merkkledij goed voor carrière Wie merkkleding draagt, bij voorkeur met het logo duidelijk zichtbaar, plukt daar professioneel de vruchten van. Dergelijke werknemers genieten meer aanzien, krijgen makkelijker medewerking en verdienen meer geld hoe zouden ze anders merkkledij kunnen kopen - dan collega’s getooid in witteproductentextiel. Dat blijkt uit onderzoek van Rob Nelissen en Marijn Meijers van de Universiteit van Tilburg. Hun bevindingen worden gepubliceerd in Evolution and Human Behavior. De onderzoekers lieten vrijwilligers foto’s zien van een man met een poloshirt. Die foto werd digitaal bewerkt zodat het polo een Lacoste of Hilfigerlogo had en daarna een goedkoper Slazenger-logo of zelfs helemaal geen logo. Wat bleek? Wanneer de man het Hilfiger of Lacoste-logo droeg, kreeg hij door de deelnemers een hogere status toegemeten op een schaal van 1 tot 5 (3,5 voor Lacoste en 3,47 voor Hilfiger), dan wanneer hij geen logo (2,91) had of het Slazenger-logo (2,84) droeg. Die bevindingen werden bevestigd toen de onderzoekers een paar vrouwen vroegen een enquête uit te voeren in een winkelcentrum. De vrouwen droegen de ene dag een trui met logo, de dag erna een kledingstuk zonder logo. De enquêteurs met Tommy Hilfiger-trui hadden het veel makkelijker om mensen te overtuigen op hun vragen te antwoorden dan de vrouwen die merkloze kledij droegen (52% tegen 13%).

Lange werkdagen slecht voor hart Werknemers die meer presteren dan de klassieke 9 to 5-uren lopen een groter risico op hartproblemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het University College London. Overdreven lange werkdagen - meer dan 11 uur - zouden het risico op hartaandoeningen met 67 procent opdrijven. De

e laatste vijf minuten voor een concer t kan ik verschrikkelijk beginnen zagen. ‘Ik heb er geen zin in’, zucht ik dan. Of: ‘Mijn ziel blootleggen voor een volle zaal: wat voor job is dat nu? Waarom doe ik dit eigenlijk?’ Mijn muzikanten zijn dat gezeur intussen al gewend; zij negeren het totaal. Een minuut ver in het eerste nummer ben ik er meestal al helemaal overheen. Uiteindelijk vind ik het heel leuk om op een podium te staan, maar ik kan het niet helpen dat ik me af en toe de vraag stel of het wel zo slim is om zo eerlijk te zijn in mijn liedjes. Misschien was mijn debuut wel té eerlijk en té direct. Het was een stap in het onbekende. Ik had niet stilgestaan bij de impact die mijn liedjes zouden kunnen hebben.

“D

Wist ik veel dat ik meteen zo’n groot publiek zou bereiken. Mensen dachten dat ze mij kenden, door naar mijn nummers te luisteren. Dat was heel confronterend en zelfs een beetje beangstigend. Ik wil niet alles prijsgeven. De liefde

op mijn buikgevoel af. Als het niet goed voelt om iets te delen, dan laat ik het weg. Ook de clichés moeten sneuvelen. Met relaties word je elke dag geconfronteerd, van ’s ochtends tot ’s avonds. De liefde is zo duidelijk aanwezig in je leven dat het evident is om daar over te schrijven. Ik bewonder mensen die in hun liedjes verhaaltjes vertellen, maar ik ben daar slecht in. Dat schrijven kan ik overigens enkel op mijn zolderkamer. Daar zit ik op mijn gemak, ver weg van andere mensen. Ik zou me heel ongemakkelijk voelen als ik wist dat iemand me tijdens het componeren zou bezig horen.

Uiteraard weerspiegelt een plaat in zekere zin mijn leven, dat vind ik er ook het mooie aan. Zonder het te anekdotisch te willen maken, is het toch altijd alsof ik met een cd een periode afsluit. Liedjes schrijven, is voor mij niet iets therapeutisch, maar het is wél een manier om dingen een plaats te geven. Tijdens het schrijven zelf ken ik geen grenzen. Pas tijdens het schrappen Raymond pas ik zelfcensuur toe. Daarbij ga ik Ik zou graag, zoals Randy Newman, een routine hebben, maar helaas zijn er maanden waarin ik nauwelijks iets op papier krijg. Er moet eerst iets gebeuren voor ik naar de pen grijp. Ik heb voor de grap al eens gezegd tegen mijn lief dat hij me moet dumpen, voor de inspiratie. Omdat ik me tot het Nederlandse taalgebied beperk, blijft mijn succes overzichtelijk. Als ik zie hoe Selah Sue nu tot een internationale ster wordt gebombardeerd, dan ben ik blij dat ik niet in haar schoenen sta. Dat lijkt me niet zo’n cadeau: de stress die daarbij komt kijken. Ik zou tekenen voor een carrière als die van Raymond van het Groenewoud. Maar ik blijf nuchter : het is weinigen gegeven om het zo lang uit te zingen. De kracht van Raymond is dat hij zowel in een theater als op een festival geloofwaardig blijft. Dat is iets om naar op te kijken.” (pvd)

onderzoekers vinden dat huisartsen tijdens consultaties de werkuren van hun patiënten ter sprake zouden moeten brengen. “Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die meer dan elf uur per dag arbeid leveren, de kans op een hartaanval met de helft verhogen tegenover collega’s die een normaal werkritme aanhouden”, aldus de Britse krant The Telegraph. “Het risico wordt nog verhoogd wanneer de betrokkene ook met andere problemen, zoals een hoge bloeddruk, wordt geconfronteerd.” Experts vermoeden dat ook een aantal onderliggende factoren een rol spelen, zoals stress, angsten en depressies of een gedreven, agressieve persoonlijkheid. Onderzoeksleider Mika Kivimäki merkt op dat de resultaten een alarmsignaal moeten zijn voor mensen die zichzelf overwerken. Of het terugschakelen naar een ‘normaal’ werkritme ook het risico op hartproblemen verkleint, moet verder onderzoek uitwijzen. (wv)

‘Ik heb voor de grap al eens gezegd tegen mijn lief dat hij me moet dumpen, voor de inspiratie’


10 11

MIJN LOON

Wat doe je voor job? Ik ben verpleegkundige op de kinderafdeling van het UZ in Gent en verzorg op de intensieve zorgen de prematuurkes. Doe je je job graag? Ik krijg veel waardering en dat is plezant. Als een kind in de couveuse het haalt, geeft dat voldoening. Soms krijg ik jaren later nog positieve reacties. Dan komen ze bijvoorbeeld een rapport tonen van een kind dat je erdoor hebt gehaald. Soms is het natuurlijk ook zwaar en dan neem je dat mee naar huis. Wat vind je van je inkomen? Dat is vrij behoorlijk, maar ik werk dan ook één weekend op de twee. Voor die onregelmatige uren krijgen we premies. Weekendwerk, nachten of late shifts na 18 uur worden extra betaald. Het nadeel is dat mijn sociaal leven daaronder lijdt. Als verpleegkundige weet je dat natuurlijk.

2.700

Spaar je? Nu we terug twee volwaardige lonen hebben wel. Maar toen ik thuis was voor de kinderen was het krap. Ons huis neemt een grote hap uit ons budget. We hebben net de tuin aangelegd. Daar zijn heel wat spaarcenten ingekropen. Wat is je grootste kost? De afbetaling van ons huis. Waar droom je van? We hebben net een groot huis gekocht. Veel meer kan ik me eigenlijk niet wensen. Ik hoop dat we dat kunnen blijven afbetalen, gezond blijven en nog veel kunnen reizen. Waar kan je echt geen geld aan geven? Op café gaan in de week. Of een dure wagen, al moet ik er wel zeggen dat mijn man een bedrijfswagen heeft.

VICKY BURY (29), LOCHRISTI

Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan leuke en ontspannende dingen: gaan eten, op reis gaan, een tuinset of een mooie tafel kopen. En natuurlijk aan spullen voor onze twee kinderen: Julie en Renée.

Beroep: verpleegkundige Privé: getrouwd, 2 kinderen Brutoloon: 2.700 euro Nettoloon: 1.800 euro Extra: hospitalisatieverzekering, premies voor weekendwerk, nachten en late shifts.

Wat zou je doen als je de lotto wint? Ik zou zeker blijven werken, misschien halftijds. Alhoewel, dat zou betekenen dat ik mijn huidig werk moet opgeven en mijn hart ligt daar nu echt wel. (mr)

LUNCHTIME

Werelds ontbijtje ***** zen voor bioyoghur t, spiegelei of pannenkoeken van ricotta. Wie kiest voor een volledig ontbijtbuffet (12 euro), krijgt vers sinaasappelsap, een warme drank, brood met beleg, een koffiekoek en yoghur t. Niet de CD&V-kantine Ook rond lunchtijd oogt de kaar t bijzonder verleidelijk. Soep, salades en verschillende soor ten pasta behoren tot de mogelijkheden. Of wat dacht u van risotto met venkel en ricotta? Of Indische lamsgehaktballetjes met pikante saus en rijst? Al de gerechten bij Wet89 zijn huisgemaakt en in de keuken werkt men zoveel als mogelijk met biologische producten. Bij het samenstellen van de kaar t wordt rekening gehouden met het aanbod en het seizoen. Goed om te weten: Wet89 is gevestigd in hetzelfde gebouw als het hoofdkwar tier van CD&V. Toch vormt het café een apar te

nv. “Van de mensen die hierboven werken, komen er natuurlijk heel wat naar hier om te lunchen. Maar we hebben net zo goed veel klanten die werken bij de bedrijven hier in de buur t of bij de Europese instellingen. We hebben een heel gemengd en internationaal publiek. Het is hier dus niet de kantine van CD&V”, lacht zaakvoerster Kristel Adriaens. De slogan op de website van het wereldsalon laat ons alvast hopen dat koninklijk onderhandelaar Wouter Beke hier niet al te vaak zijn boterhammetjes komt opeten. Don’t ask what you can do for your countr y. Ask what’s for lunch, citeer t men Orson Welles. (mo)

Wet89 - Wereldsalon Wetstraat 89 1040 Brussel www.wet89.be

jobat.be/lunchtime

©Stijn Bollaert

Veel volk rond negen uur ’s ochtends in Wet89. De zaak is al open van half acht en veel zakenlui genieten hier nog even van een koffie, ontbijtje of krant voor ze aan een nieuwe werkdag beginnen. Hier eet je in een strak en stijlvol decor waar zwar t en wit overheersen zonder dat het ongezellig wordt. Het zelfverklaarde wereldcafé maakt vanmorgen inderdaad een kosmopolitische indruk: om me heen hoor ik uitsluitend Engelstalige dialogen. Naast de gebruikelijke binnenlandse kwaliteitskranten slingeren er ook verschillende internationale dagbladen rond. Ik bestel een koffie, een koffiekoek en een verse fruitsalade van het seizoen (samen 7,20 euro) en krijg al snel een plateau met het gevraagde ontbijtje. De fruitsalade blijkt enkel banaan, pompelmoes en bosbessen te bevatten. Die combinatie is niet alleen erg lekker, maar ook een lust voor het oog. Bij het ontbijt kan je ook kie-


FMCG & RETAIL

‘The consumer is the boss’ Tekst en foto: Maarten Rottiers

AB InBev is de grootste brouwer ter wereld. Naast Stella Artois brouwt de brouwerij nog drie van de tien best verkopende bieren ter wereld. Innovatie is daarbij cruciaal. “En dat gaat verder dan het lanceren van een nieuw bier of frisdrank zoals Jupiler Force”, vertelt Eric Lauwers, ceo van AB InBev Benelux en Frankrijk.

D

e hoofdzetel van de wereldwijde AB InBev-groep bevindt zich nog altijd in Leuven. In die moderne kantoren aan de Leuvense vaar t hadden we een dubbelgesprek met Eric Lauwers, ceo van AB InBev Benelux en Frankrijk, en hr-directeur Karin Van Roy. Afgelopen maand alleen al hebben jullie met de frisdrank Jupiler Force en een lentevariant van Leffe twee nieuwe producten in de markt gezet. Is innovatie nu belangrijker dan vroeger? Eric Lauwers: Jupiler Force is onze achtste innovatie in vijf jaar. Consumenten drinken nu op andere plaatsen en momenten. Ze drinken meer thuis, iets meer speciaalbieren, variëren meer. Bier wordt ook meer gedronken als aperitief. In kookprogramma’s zie je bieren ook populairder worden in restaurants . Dat kan ons allemaal helpen om groei te realiseren, wat een driver is voor innovatie.

‘Je dak van je huis repareer je toch ook niet als het regent, dat doe je als de zon schijnt. Een winstgevend bedrijf dat gewoon afwacht, gaat failliet’ Eric Lauwers, ceo AB InBev Benelux en Frankrijk

Het bierverbruik in België is de afgelopen 10 jaar met 20 procent gedaald, en we drinken steeds meer thuis in plaats van op café. Red je het dan met nieuwe merken alleen? Lauwers: Dergelijke productinnovaties zijn belangrijk. Maar daar stopt het niet: innovatie draait ook om verpakkingen, nieuwe concepten voor klanten. Bij Jupiler hebben we de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in de zichtbaarheid op tapkranen, de bak met 33 centiliter flessen en een handvat, een blikje van 25 centiliter enzovoort. Dat zie je in de verkoopcijfers. In Frankrijk is de PerfectDraft (thuistapsysteem, red.) in restaurants een gigantisch succes. Daar verkopen we 75.000 hectoliter op die tapsystemen met zeslitervaatjes. Dat moet ook in andere landen kunnen. Proud to copy, dat is wat je moet krijgen. Wat in het ene land geen innovatie is, kan in het andere een

nieuwigheid zijn. Het voor ons vertrouwde Jupiler ribbelglas was voor de Nederlanders bijvoorbeeld revolutionair. Wijn is de drank bij uitstek bij eten, kan bier een concurrent worden? Lauwers: Bier opent de smaakpapillen en is eigenlijk een beter aperitief. Doe maar de test: als je op een receptie naast schuimwijn ook bier in kleine glaasjes aanbiedt, neemt iedereen na twee glazen schuimwijn bier omdat het frisser is en minder plakt. Om de combinatie bier en eten te stimuleren, werken we samen met topchefs zoals Jeroen De Pauw en geven we culinaire receptenboekjes uit. In Frankrijk - het wijnland bij uitstek - is bier op recepties veel meer ingeburgerd: Leffe is daar een heel populair aperitief. Dat proberen we te kopiëren naar België met mobiele designtogen voor op recepties: met twee PerfectDrafts, flessenkoelers en kleine Leffeglazen proberen we dezelfde ervaring te creëren als met champagne. Ook dat is innovatie. Hoe komen zulke initiatieven tot stand? Lauwers: Heel eenvoudig: the consumer is the boss. Niet Carlos Brito nee (lacht), dat zal hij zelf beamen. De consument bepaalt of een bedrijf een toekomst heeft of niet. Als de consument niet meer bereid is om zijn centen uit te geven aan onze merken dan mogen wij hier uitvinden wat we willen, dan gaan we failliet. We meten constant bij de consumenten in elk land wat hun voorkeursmerk is qua bier. In Frankrijk is het favoriete biermerk Leffe, dat komt door de positionering als aperitief. In België is de top-drie van ons: Jupiler, Leffe en Hoegaarden. De kunst is dat podium te behouden. Hoe doe je dat? Lauwers: Het is zoals Leekens en de Rode Duivels. Als ze altijd zouden verliezen,

komt er niemand kijken. We zorgen dat de concepten zo attractief zijn dat de consument naar het stadion komt. Wat ben je met je product als geen mens het koopt? Mijn motto is: 80 procent luisteren en 20 procent zelf spreken. Uit ons consumentenonderzoek bleek dat er vraag was naar een nieuwe smaakbeleving. Daaruit is Hoegaarden Rosée gegroeid. De verkoop ervan is in 2010 met 25 procent gestegen. Op die zoete variant plakken we een vrouwelijk marketingconcept, maar mannen drinken het evenveel als vrouwen. De 75 centiliter fles pas perfect in het sharing-concept dat nu ‘in’ is. Wat is cruciaal om een innovatie te doen slagen? Lauwers: Er zijn 28 redenen waarom iets niet gaat werken, ik heb ooit eens alle opmerkingen geteld die ik in mijn carrière heb gehoord: we hebben het al eens geprobeerd, als het een goed idee was, had een ander het al gedaan, we gaan er geen geld voor hebben ... Ik plaats daar tegenover : geef mij de drie redenen waarom het wél gaat werken. De mindset is heel belangrijk bij innovatie. Karin Van Roy: Innovatie moet in het DNA van ons bedrijf - en dus van onze werknemers - zitten. Mensen moeten graag deadlines of objectieven willen overtreffen. Je hebt niets aan een briljant idee dat niet goed uitgevoerd wordt op het terrein. En dat kan in kleine dingen liggen. Onze werknemers zijn onze eerste ambassadeurs. Hoe krijg je mensen zo ver?


12 13

COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

De oplossing

Van Roy: Door de targets van de verschillende departementen samen te laten komen, zodat je één grote innovatiepijl krijgt die in dezelfde richting gaat. We bekijken heel sterk of er geen contradicties zitten in onze targets. Ze worden elk jaar niveau per niveau bepaald, en aangepast aan het grotere strategische innovatieverhaal. Een jaar geleden kondigden jullie - een winstgevend bedrijf - een reorganisatie aan én het schrappen van 304 jobs. Hoe valt dat te rijmen met innovatie? Lauwers: Je dak van je huis repareer je toch ook niet als het regent, dat doe je als de zon schijnt. We maken winst, dat hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar een winstgevend bedrijf dat gewoon afwacht, gaat failliet. ‘The consumer is the boss’, ik kan het niet genoeg herhalen. Dus we gaan altijd zorgen dat we kosten kunnen besparen door efficiënt te werken, en zo middelen kunnen vrijmaken die we herinvesteren in onze merken, productie- en verkoopactiviteiten. Zo kunnen we groei realiseren. We besparen alleen op non-working money, door bijvoorbeeld efficiënter te werken in de backoffice. Geen enkele AB InBev-manager wereldwijd kan in het marketingbudget snoeien om zijn winstcijfers op te krikken. Als hij dat doet, telt het gewoon niet mee in de EBITDA. Past Jupiler Force wel in de plannen

van jullie topman? Carlos Brito zei vorig jaar naar aanleiding van jullie reorganisatie: ‘Alle aandacht gaat nu naar de groei van de kernactiviteiten: het brouwen en verkopen van bier’. Lauwers: Juist wel. Jupiler Force is een natuurlijk gebrouwen frisdrank, speciaal voor mannen. We gebruiken de traditionele Jupiler ingrediënten. Bier is voor de meesten iets voor na 17 uur. De Jupiler-man heeft in onze onderzoeken duidelijk aangegeven dat hij tijdens de dag ook iets verfrissends én alcoholvrij wou drinken. We zetten dus een nieuw segment in de markt dat niet bestaat, daar gaan we een paar jaar aan bouwen. Waarom geen nieuwe naam voor die frisdrank, los van Jupiler? Lauwers: We hebben die bewust gekoppeld aan een mannenbeleving. Jupiler Force is geen zoete frisdrank. Het is een echte dorstlesser, voor na het spor ten bijvoorbeeld. Het is net de kracht dat we dit ophangen aan Jupiler, een heel sterk merk. Dat neemt niet weg dat vrouwen het ook zullen drinken, maar dat is niet de hoofdbedoeling. De kracht van goede marketing en een goed merk is een duidelijke positionering. De merken die alle doelgroepen trachten te bereiken, bereiken meestal niks. Ik zeg altijd al lachend: het geluk van Jupiler de laatste 25 jaar is dat elke marketingdirecteur niet alles heeft willen veranderen. Dat is dodelijk voor een merk.

Vind jouw job in FMCG & Retail vanaf blz.16

Tony Cleys heeft zichzelf veroordeeld tot dertig jaar loonslavernij door een zware hypotheeklening. Een gevoel van beklemming, leverde die gedachte hem altijd al op, maar nu hij vijftig is en zichzelf te oud acht om nog van job te veranderen, voelt hij zich ronduit claustrofobisch bij het zien van zijn collega’s die nog anderhalf decennium dag in, dag uit op een paar meter van hem zullen werken. Hij berekent dat hij nog zo’n 1.300 keer Gregory’s flauwe mop over zijn obese ex zal moeten horen, nog ongeveer 3.400 maal zal moeten zien hoe facturiste Sonya een paperclip laat bengelen aan de wrat op haar pols en nog zo’n 54.000 keer hoe Birgit van de binnendienst het telefoonsnoer rond haar eczeemarm klost. Alleen bij Ludo Mets, de ondergewaardeerde ICT-manager en Karl Verpelt die enkele etages hoger werkt, kan Tony wat op adem komen. Hij treft hen geregeld op de overloop van de derde verdieping waar zij een kaartje leggen, tot de manager hen betrapt en hun traphalontmoetingen volkomen verbiedt. Ludo stelt voor om elkaar dan maar online te ontmoeten, meer bepaald in het spel ‘The Sims’, waar men een virtuele wereld kan creeren. In een mum van tijd heeft Ludo het hele bedrijf nagebouwd op het internet. Hij ontwerpt ook een resem figuurtjes die qua uiterlijk doen denken aan de personeelsleden van de firma. Voortaan praten Ludo, Karl en Tony met elkaar door middel van tekstballonnetjes die verschijnen naast hun digitale alter ego’s in het computerspel. Geeft de boekhoudster Karl een uitbrander over een onbehandeld dossier of verwijt de serviceverantwoordelijke Ludo een gebrek aan verantwoordelijkheidszin, dan worden hun cyberequivalenten onmiddellijk in de liftschacht gegooid van het denkbeeldige bedrijf. De manager is voorgesteld als een nors poppetje dat niets anders doet dan paraplu’s opentrekken, ze daarna door het raam gooiend waar de andere figuurtjes ze springend proberen op te vangen om zo bonuspunten te scoren. Bij elke werkelijke klacht van een klant of gezeur van de ceo, schaffen Tony en Karl zich een nieuwe virtuele bedrijfswagen aan en programmeert Ludo verder aan het pingponglokaal of de luxekantine online. Een rotdag in het echt, betekent dus een topdag in de digitale wereld. Zo vermaken de drie zich tijdens de werkuren, tot Ludo ook toegang wil geven aan Sylvain van de verkoop en per ongeluk de weblink van het spel, samen met het paswoord, verstuurt naar het godganse personeelsbestand van Rex Textiles. Nauwelijks een kwartier later, weerklinkt er hysterisch geschreeuw van de boekhoudster en de serviceverantwoordelijke die zichzelf hebben herkend in de verbannen figuurtjes onderin de virtuele liftschacht. Ook de manager staat plots voor hem die een échte paraplu opentrekt en daarna door het raam gooit, Tony gebiedend om hem zoals in het spel te gaan halen, hetzij in een tuin vol overbiddelijke, werkelijke distels.

Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.


zoveel

talent Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

arbeidspsycholoog m/v

controleur – milieutoezicht m/v

statutair – Dienst Rekrutering & Selectie – Departement Personeel & Organisatie Jouw functie: je organiseert en voert selectieprocedures uit met het oog op de optimale invulling van de vacatures van Stad Gent. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de inhoudelijke en juridisch-procedurele opvolging en de uitvoering van de procedures die jou worden toegewezen. Door middel van diverse selectietools kom je tot een gemotiveerd beeld van de competenties van kandidaten. Je werkt hiervoor nauw samen met de interne klant. Voorwaarden: • masterdiploma psychologie, optie arbeids- en organisatiepsychologie of optie bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

contractueel – Dienst Milieutoezicht – Departement Milieu, Groen & Gezondheid Jouw functie: je behandelt milieuklachten. Je onderzoekt de klachten zowel administratief als ter plaatse. Indien je inbreuken op de milieuwetgeving vaststelt, volg je die strafrechtelijk en administratief op. Daarnaast werk je proactieve toezichtsprojecten uit. Hierbij inventariseer je te controleren bedrijven, voer je controles uit en volg je deze op. Voorwaarden: • bachelordiploma biotechniek, milieumanagement, chemie of milieuzorg • op moment van aanwerving: rijbewijs B (handgeschakeld) • bereid om opleidingen te volgen voor rol als toezichthouder en GAS-vaststeller

boekhouder m/v

Ons aanbod: • een job in Gent met glijdende werkuren • afwisselende taakinhoud, diverse contacten en autonomie • voor controleur en boekhouder: brutostartloon van 2 207,87 euro per maand • voor arbeidspsycholoog: brutostartloon van 2 759,84 euro per maand • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

statutair – diverse diensten Jouw functie: je coördineert of voert opdrachten uit m.b.t. financiën. Je krijgt de kans je te verdiepen in de financiële processen van Stad Gent. Vanuit jouw expertise adviseer je collega’s en vertaal je financiële richtlijnen en procedures naar hun werkdomein. Naargelang je werkplek is het correct verzorgen van de financiële stromen van de dienst of het uitbouwen van de werkmethodieken en boekhoudkundige systemen één van jouw kerntaken. Voorwaarden: • bachelordiploma bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 266 75 60  vacatures@gent.be

Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Interesse? • surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures • solliciteer online • ten laatste op 19 april 2011 voor controleur, ten laatste op 26 april 2011 voor boekhouder en arbeidspsycholoog

www.gent.be/solliciteren


14 15

zoveel

talent Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

afdelingshoofd bouw m/v statutair – Dienst Onderhoud Gebouwen – Departement Facility Management Jouw functie: je staat aan het hoofd van de Afdeling Bouw van de Dienst Onderhoud Gebouwen. De afdeling staat in voor de uitvoering van werken in verband met bouw, hout en afwerking, zowel in eigen beheer als met derden. Je doet voorstellen tot verbetering van de werkomstandigheden, optimaliseert de werking en stuurt de evolutie van een correctieve werking naar een preventieve aanpak van de opdrachten. Hierbij plaats je klantgerichtheid centraal. Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van Stad Gent. Voorwaarden: • masterdiploma architectuur, ingenieurswetenschappen - bouwkunde, ingenieurswetenschappen - architectuur of industriële wetenschappen - bouwkunde • twee jaar relevante werkervaring

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

zoveel

Ons aanbod: • een job in Gent met glijdende werkuren • afwisselende jobinhoud, diverse contacten en autonomie • brutostartloon van 3 321,91 euro per maand • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding Interesse? • surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 3 mei 2011  Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 266 75 60  vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

talent Stedelijk Onderwijs Gent werft voor zijn BASISONDERWIJS volgende ambten aan voor indiensttreding op 1 SEPTEMBER 2011:

directeur “De Octopus”

directeur “Het Prisma”

m/v

school voor buitengewoon onderwijs type 8

m/v

Freinetschool - Steenakker 4, 9000 Gent

Drongensesteenweg 146, 9000 Gent

directeur “De Kleurdoos”

m/v

Jenaplanschool - Onderwijsstraat 10, 9050 Ledeberg Functiebeschrijving en functieprofiel kan je voor iedere functie opvragen bij het Departement Onderwijs en Opvoeding.

directeur “De Piramide”

m/v

Balsamierenstraat 18, 9000 Gent

Interesse? Voor deze functies kan je je kandidaat stellen tot uiterlijk 2 mei 2011 via e-mail aan sofie.ardeel@gent.be. Voeg een curriculum vitae alsook een kopie van je diploma toe. Voor alle procedures wordt de eerste proef georganiseerd op 5 en/of 6 mei 2011.

http://onderwijs.gent.be

 Departement Onderwijs en Opvoeding, Dienst Administratie Administratief Centrum Portus, 5e verdieping Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 268 20 65  sofie.ardeel@gent.be Bij de Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.


Jobs in FMCG & Retail Wil jij graag werken met een portfolio van bekende merken waarvoor je productanalyses maakt, omzetsnelheden berekent of in-store acties bedenkt? Of wil je liever klantenrelaties uitbouwen en nieuwe business ontwikkelen om deze ‘fast moving consumer goods’ stevig in de markt te zetten? Kortom, wil je werken in een snel evoluerende branche? Ontdek op volgende pagina’s alle boeiende functies in FMCG & Retail.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs in

FMCG & RETAIL

173

Met 200 medewerkers verwerkt Agristo op 3 productielijnen in 2 vestigingen (Harelbeke en Tilburg NL) met een hoogtechnologisch machinepark jaarlijks meer dan 500 miljoen kilo verse aardappelen tot hoogwaardig voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten. Deze worden verkocht in meer dan 100 landen wereldwijd. WEST-VLAAMS FAMILIAAL BEDRIJF PROFESSIONALISEERT VERDER en zoekt (m/v):

IT-ERP Manager

Financial Controller • Assisteert de Financieel Directeur bij alle rapporteringen. • Is verantwoordelijk voor de opstelling en controle van alle financiële en administratieve procedures. • Stelt de budgetten van de verschillende vennootschappen op en staat in voor de opvolging ervan. Master diploma met min. 3 jaar ervaring vereist. M

• Is verantwoordelijk voor de waterbevoorrading, -behandeling en -zuivering. • Naast de dagelijkse opvolging werkt hij/zij ook alle mogelijke verbetervoorstellen technisch uit; kennis van anaërobe en aërobe zuiveringssystemen is dan ook vereist. • Als milieucoördinator verzorgt hij/zij alle administratieve en vergunningsvoorschriften. • Alle duurzaamheidsaspecten, energieaudits, sectorconvenanten, … behoren eveneens tot het takenpakket. Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk uw kandidatuur met cv naar: Agristo NV, tav Jo Van Trappen Waterstraat 40, 8531 Hulste (Harelbeke) Of mail naar jo.van.trappen@agristo.be

A.S.Adventure is “the place to be” voor elke globetrotter, natuurliefhebber en actieve vrijetijdsgenieter. Bij ons vind je alles onder één dak, of je nu naar de Tropen, de Zuidpool, Barcelona of de Belgische Ardennen trekt. A.S.Adventure BeLux & France (700 medewerkers) maakt deel uit van de A.S.Adventure Group (omzet €290M) die, samen met Bever (Nederland) en Cotswold (UK), Europa’s grootste outdoor retailketen is. Momenteel zoeken we voor ons hoofdkantoor te Hoboken (m/v):

VG. V VG G 185/ 18 B

di zal instaan voor: die • de analyse van alle procesdata in voorbereiding van de ERPimplementatie. • de keuze, uitwerking en supervisie van het nieuwe ERP-pakket. • de leiding van de operationele werking en organisatie van de IT-afdeling. E Ervaring met projectmanagement en de implementatie van ERP, M MES en WMS systemen in een productieomgeving is dan ook van gr groot belang.

Milieucoördinator - Specialist water Duurzaamheid

A.S S.A ADVENTURE ZOEKT AVONTUURL IJ JKE COLLEGA’S!

BIKE BUYER (ref. BB)

FASHION BUYER KIDS

SUPPORT ENGINEER (ref. SE)

Het avontuur: Als “bike” aankoper word je - in lijn met de bedrijfsdoelstellingen - verantwoordelijk voor het product- en merkassortiment van fietskleding, accessoires en hardware • Je werkt heel zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan de senior buyer verantwoordelijk voor de afdelingen bike, outdoor hardware en wintersport hardware • In samenspraak met de merchandiser sta je in voor passende voorraadniveaus van de bike-afdeling in al onze bike stores • Je verstrekt de juiste informatie aan de verschillende A.S.Adventure bike stores • Je deelt spontaan je doorgedreven kennis van de bike-afdeling met je collega’s uit sales en bezoekt hierbij ook regelmatig de stores • Je weet de input van sales m.b.t. de collecties te vertalen in een overzichtelijk actieplan • Je denkt creatief mee inzake marketingacties en stelt hierbij een jaarplanning op i.s.m. de marketingafdeling.

FASHION, OUTDOOR & SKI (ref. KB)

Het avontuur: Je bent samen met het supportteam verantwoordelijk voor de dagelijkse eerstelijnssupport van onze up-to-date infrastructuur • Je verzekert het dagelijkse beheer en de continuïteit van een 100-tal servers, 500 computers en 150 printers • Je bent medeverantwoordelijk voor het installeren en configureren van de systemen • Als early adapter van nieuwe technologieën is A.S.Adventure op zoek naar een nieuwsgierig individu die steeds openstaat voor vernieuwing en die vooruitgang op de voet volgt.

Je uitrusting: Je hebt een hoger diploma of gelijkwaardig door ervaring • Je bent gepassioneerd door het fietsgebeuren • Ervaring in aankoop (binnen een gelijkaardige functie en binnen een retailketen) is een troef • Je bent sterk commercieel gedreven, stressbestendig en denkt mee in lijn met de A.S.Adventure missie en organisatie • Naast Nederlands, spreek je voldoende Frans en Engels • Je hebt kennis van het MS Office pakket.

Je uitrusting: Je hebt een hoger diploma of gelijkwaardig door ervaring • Een aantal jaren ervaring in aankoop binnen fashion is een must • Je bent sterk commercieel gedreven en denkt mee in lijn met de A.S.Adventure missie en organisatie • Naast Nederlands, spreek je voldoende Frans en Engels • Je hebt kennis van het MS Office pakket.

Je uitrusting: Je hebt een hoger diploma, deed ervaring op in het beheren van een Windows omgeving (XP, win7, 2003 & 2008) en hebt kennis van volgende domeinen: Active Directory, netwerken, Exchange, Citrix, Firewalls, TCP/IP networking • Heb je bovendien kennis van VLAN’s en SAN, dan is dit een pluspunt • Je bent functioneel-analytisch ingesteld, werkt op doordachte wijze en bent goed georganiseerd en resultaatgericht • Je bent stressbestendig en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel • Naast Nederlands, spreek je voldoende Frans en Engels. VG. VG G 185/ 8 B

Het avontuur: Je bent verantwoordelijk voor het selecteren van ons kids merkassortiment en dit in lijn met de bedrijfsdoelstellingen • Regelmatige winkelbezoeken leiden tot optimalisatie van je aankoopbeleid • Je deelt spontaan je doorgedreven kennis met je collega’s in de stores en vraagt hierbij naar feedback • Rekening houdend met de voortdurende marktevolutie, verkoopcijfers en de noden van de klant pas je het assortiment aan • Door beurs- en concurrentiebezoeken, magazines en andere media blijf je op de hoogte van de steeds veranderende trends • Je gaat actief op zoek naar nieuwe leveranciers, waarmee jij de onderhandelingen voert en je evalueert deze leveranciers op regelmatige basis • Je denkt creatief mee inzake marketingacties en stelt hierbij een jaarplanning op i.s.m. de marketingafdeling.

Onze troeven: Functies boordevol afwisseling met ruime verantwoordelijkheid in een sterk groeiende en innovatieve retailketen met een fascinerend en uitgebreid productaanbod • Een dynamische no-nonsense omgeving, met avontuurlijke collega’s en een gedreven managementteam • Bovendien kan je rekenen op een marktconform salarispakket, met inbegrip van een bedrijfswagen, aangepast aan je competenties en ervaring. Durf je het avontuur aan? Stuur dan vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van de juiste referentie naar jobs@derveaux-select.be Voor de functie van SUPPORT ENGINEER, schrijf naar job@asadventure.com Voor meer informatie, neem contact met Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent (Tel. 09 223 50 36 - Fax 09 225 30 08). Aalst - Antwerpen - Brugge (Sint-Kruis) - Brussel (Basilix & Guldenvlies) - Dendermonde - Drogenbos - Gent - Genk - Harelbeke - Hasselt - Hognoul - Knokke - Leuven - Lier - Lochristi - Luik - Marche-enFamenne - Mechelen - Namen - Oostende - Oudenaarde - Roeselare - Schoten - Sint-Denijs-Westrem - St. Niklaas - Turnhout - Waterloo - Waver - Wilrijk - Zaventem - G.H. Luxemburg (Howald en Schmiede)


13 8

Jobs in

FMCG & RETAIL Kan jij collega’s inspireren? Aldi is als distributeur van levensmiddelen toonaangevend in zijn branche. Ons succes hebben wij te danken aan een duidelijke positionering, een eenvoudige structuur en een consequente doorvoering van ons concept. Onze meer dan 400 winkels ressorteren in België onder 7 ondernemingen met elk een hoofdkantoor en een distributiecentrum. Voor Vlaanderen en Brussel zijn er ondernemingen in Rijkevorsel, Erpe-Mere, Roeselare, Heusden-Zolder en Zemst. Omwille van onze voortdurende expansie en onze permanente zoektocht naar talent met doorgroeimogelijkheden, hebben wij vacatures voor m/v:

Districtmanagers Als districtmanager neem je een zevental Aldi-filialen onder je hoede. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid en voldoende vrijheid van handelen om de verkooppunten in alle facetten op koers te houden: financieel, commercieel en het volledige personeelsbeleid. Maar je gaat verder dan dat. Je aanstekelijke enthousiasme en aangeboren leiderskwaliteiten vergroten immers nog de betrokkenheid van je medewerkers. Verder vind je vlot je weg in de wereld van cijfers, analyses en professionele rapportering. Daartoe beschik je over een relevant hoger diploma, eventuele ervaring, maar vooral: een ongedwongen handen-uit-de-mouwen ingesteldheid. Kortom: je verstaat de kunst om collega’s te inspireren.

Daartegenover stellen wij: • Een zeer aantrekkelijk salarispakket, inclusief bedrijfswagen. • Een boeiende, verantwoordelijke functie in een gerenommeerd bedrijf. • Uiteraard kan je rekenen op een grondige opleiding om met succes deze belangrijke job uit te bouwen.

Klaar voor deze topjob? Stuur je sollicitatiebrief en cv met pasfoto naar: Aldi nv, t.a.v. Dhr. Demeulemeester, Keerstraat 4, 9420 ErpeMere of mail naar info@districtmanagers.be. Vermeld op de briefomslag de referentie 0411JO. Je sollicitatie wordt vanzelfsprekend discreet behandeld.

16 JO AP BA RI T L

www.aldi.com

Een job bij de overheid is hip! Je wil een onthaalfunctie, een job als accountant, ingenieur of IT-specialist? Of wil je een team leiden? Dat kan allemaal bij de overheid. Benieuwd wat de verschillende overheden in ons land jou kunnen bieden? Mis dan dossier overheid in Jobat van 16 april niet!

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs in

FMCG & RETAIL

193

Christeyns NV in Gent werd ruim 60 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde detergenten en chemicaliën groep met 500 medewerkers, actief in meer dan 20 landen en een omzet van 142 miljoen euro. De producten van het bedrijf vinden hun afzet in o.a. de wasserijen, de oleochemie, de industrie,… Christeyns is een partner geworden bij optimalisatieprojecten in engineering, energiebeheer, watermanagement… Recent is Christeyns overgegaan tot het opstarten van een nieuwe afdeling, gericht op Food & Beverage Hygiene. De focus zal er liggen op duurzame hygiëne onder ecolabel. Voor opstart en uitbouw van deze nieuwe business, is Christeyns op zoek naar een m/v:

Sales Manager

hygiënesystemen voor de voedingsindustrie Uw Functie: • Je bent in de eerste plaats een commerciële gangmaker die de markt van de “food & beverage bedrijven” op een actieve manier bewerkt in Vlaanderen en de Benelux en dit op het vlak van reinigingssystemen en hygiëneproblematiek in het algemeen. • Je staat in voor het bewerken van mogelijke prospecten, dit vnl. bij de vleesverwerkende bedrijven, brouwerijen, zuivelproducenten,…. Je verzorgt de uitbouw van de relatie en wordt aanspreekpunt bij het opvolgen en controleren van de servicecontracten. • Je onderscheidt je door de combinatie van een “hands on approach” enerzijds en het vermogen om productkennis ook te vertalen in bredere reiniging- en/of hygiënestrategieën bij de klant. Je start samen met de klant projecten op op het vlak van hygiëne en desinfectie • Je staat in nauw contact met het centrale labo, de productie, de commerciële binnendienst en koppelt marktinformatie terug aan het food & beverage hygiene team. Je rapporteert aan de Corporate Manager Food & Beverage.

Uw Profiel: • Je hebt een hogere opleiding of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt minstens een saleservaring van vijf jaar. • Je hebt een stevige kennis van reinigingsprocessen in de voedingsindustrie. • Jouw kennis van het Engels en het Frans is snel weer op niveau.

Christeyns biedt U: • De mogelijkheid om te werken bij een Europees topbedrijf in zijn sector. • De mogelijkheid om mee vorm te geven aan de uitbouw van een nieuwe activiteit. • Functies waarbij je creativiteit en ondernemingszin an bod komen. • De mogelijkheid om een loopbaan op te bouwen in functie van je eigen ambitie en motivatie. • Een degelijke remuneratie die meegroeit met de evolutie van het bedrijf, die naast een vast brutoloon, ook een verzekeringspakket, bedrijfswagen en een bonus voorziet.

Interesse?

Indien deze opportuniteit u aanspreekt, mail dan naar HR@Christeyns.be.

De selectieprocedure verloopt in samenwerking met Anago cvba

Christeyns Afrikalaan 182 – B-9000 Gent – T: +32 9 223 38 71 – F: +32 9 233 03 44 – E: HR@christeyns.be – www.christeyns.com

Meer dan een job Wil je je leadership skills verder ontwikkelen? Droom je van een toekomst tussen sterke merken? Wil je meer dan een job? Dan zit je vast goed bij Delhaize. Delhaize speelt steeds weer in op nieuwe trends in het marketinglandschap én kan je carrière alle kansen bieden. Wil jij deel uitmaken van dit winning team waar vastberadenheid, integriteit en humor centraal staan? Neem dan deel aan onze management game en ontdek het boeiende leven van een Delhaize-supermarktdirecteur. Kom werken in team, verzamel je producten, win omzet, beheer je assets en... stel je klanten tevreden! Breng je de game tot een goed einde, dan maak je kans op een doorgedreven opleiding van 12 tot 18 maanden tot supermarktdirecteur. Wie weet, wordt deze game binnenkort werkelijkheid…

Meer weten? Surf snel naar www.morethanagame.be en schrijf je in.

Jouw game, onze opleiding.


23 0 Jobsin

Jobs FMCG &FMCG RETAIL &R in

j Bi

O

verstock zit

De voordeligste meubelspecialist!

je c

r

ar

go

e

r

ed

Zet je graag je tanden in uitdagende opdrachten? Kom dan uit je pijp en word m/v consulent!

werkelijk op maat

. Voor ons nieuw kantoor gelegen te Evergem zijn we op zoek naar een:

Dynamische uitzendconsulent(e) VIO is een jonge en snelgroeiende uitzendorganisatie. We maken het verschil op de markt door het leveren van maatwerk en door onze extreme dienstverlening. We worden gedreven door onze waarden: passie, discipline, openheid, vrijheid en fun. Dit laat zich ook voelen in de dagdagelijkse werking van onze kantoren en de tevredenheid van al onze stakeholders. We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden die zich kunnen vinden in deze waarden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen.

MARKETING MEDEWERKER (TUINMEUBELEN) Zijn marketing & communicatie je op het lijf geschreven? • Je staat in voor de concrete uitvoering van het marketingplan. D.w.z. de coördinatie van folders, advertenties, POS-materiaal, website … • Bij de uitwerking van onze campagnes onderscheid je je door een wezenlijke bijdrage zowel naar inhoud als vormgeving. • Je staat in voor de briefing, planning en aansturing van het reclameagentschap en onze diverse communicatiepartners. • Je rapporteert aan de marketing manager.

Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor uit de grond te stampen?

Overstock-spirit in je bloed? • Voor deze functie zoeken we geen “uitvoerder” maar een ambitieuze kandidaat die al een relevante succeservaring achter de rug heeft maar nog over heel wat potentieel beschikt om verder mee te groeien in ons gedreven expansieverhaal. • Je kan gemakkelijk prioriteiten stellen en verschillende projecten tegelijkertijd coördineren. • Je bent stressbestendig, stipt en hebt oog voor detail. • Je bent goed tweetalig N/F en een ervaren pc-gebruiker. • Affiniteit en interesse in het meubelgebeuren zijn noodzakelijk om in onze meubelpassie te kunnen delen.

Dan bieden we naast een aantrekkelijk loonpakket, een stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor persoonlijke groei en inbreng. Contacteer Marianne Kindt op het nummer 0478/31.60.47 of via mail: marianne.kindt@vio-interim.be

Dan zit je goed bij Overstock! • Onze medewerkers zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van ons geslaagd retailconcept. Daarom zorgen wij voor een aangename, dynamische werkomgeving met ruimte voor initiatief en autonomie. • We bieden je een afwisselende job met toffe collega’s en een management op mensenmaat. • In ruil voor je enthousiasme en inzet kan je rekenen op een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je kwaliteiten en ervaring.

www.vio-interim.be www.vio-hr.be

Ben jij uit het goede hout gesneden? Mail je motivatiebrief met vermelding van functie en cv naar hr@overstock.be of schrijf naar Overstock, t.a.v. de personeelsdienst, Legeweg 157D, 8020 Oostkamp. We kijken eveneens uit naar een REGIO MANAGER VOOR W-VL EN VOOR O-VL en een FILIAALLEIDER voor onze vernieuwde winkel te Brugge. Volledige functieomschrijvingen vind je op www.overstock.be

WWW.OVERSTOCK.BE WWW. BRISTOLGARDEN.EU - WWW.BRISTOLHOME.EU

Notarieel jurist of bediende met ervaring in het notariaat

(minstens A1 opleiding) voor fulltime job in notariskantoor. Motivatie en teamspirit tegenover goed loon. Cv te sturen naar Notaris Paul Boesmans. P. Vanhoudtstraat 61, 3582 Koersel. Of patricia@notaris-boesmans.be

VG 1570/BU

Op korte termijn heeft Overstock een succesvol retailconcept met 19 Belgische verkooppunten van tuin- en interieurmeubelen in de markt gezet. Naast de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen klanten bij ons terecht voor een inspirerend aanbod, ruime showrooms, een klantvriendelijke benadering en uitstekende service. Om ons succesverhaal verder uit te bouwen, zoeken we dringend versterking voor ons marketingteam in het hoofdkantoor te Oostkamp.

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

Je vindt het op

Ik realiseer mijn droom, ik word zelfstandige en start mijn onderneming. Wie helpt mij?

Groep S & het ondernemingsloket FORMALIS!


DESCAMPS DEKORATIE nv in KORTRIJK onstond in 1968 als eenmanszaak en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste en meest toonaangevende Belgische ondernemingen op het vlak van ontwerp en uitvoering van exclusieve binnenhuisinrichtingen, in zowel binnen- als buitenland. Binnen de eigen muren beschikken wij over een team van 130 gedreven vakmensen vanaf ontwerp tot uitvoering van alle interieurprojecten. Voor bepaalde activiteiten doen wij een beroep op gespecialiseerde onderaannemers (ruwbouw, technieken). Naast eigen projecten werken wij geregeld in opdracht van internationale architectenbureaus. www.descamps.be Met het oog op een verdere professionalisering van het management wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v)

OPERATIONS MANAGER

(ref. 75 803)

initiatiefrijke peoplemanager uit productiecontext • met ruime ervaring in procesoptimalisatie Uw functie: Na een grondige inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de coördinatie van de diverse operationele afdelingen (fabricatie, logistiek, plaatsing, technische dienst). Als peoplemanager zal u dagelijks ons team van gedreven vakmensen aansturen en begeleiden bij de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Verder zal u de bedrijfsprocessen optimaliseren en nog beter op elkaar afstemmen, hierbij gebruik makend van tools en werkinstrumenten die betrouwbare werksystemen en een kwalitatieve output in de hand werken. U zal instaan voor een efficiënte communicatie en informatiedoorstroming en maakt deel uit van het managementcomité. U zal dagelijks nauw samenwerken met de CEO die de afdelingen verkoop, ontwerp en projectopvolging voor zijn rekening neemt. Uw profiel: • U genoot een masteropleiding (ir/ing. of gelijkwaardig door ervaring) en beschikt over nuttige managementervaring binnen een productiecontext • U bent een gedreven persoon die het professionalisme en de ervaring heeft van een modern, goed gestructureerd bedrijf in een operationele omgeving en waarmee we de toekomst tegemoet kunnen gaan• U voelt zich aangesproken door de uitdaging om, samen met het aanwezige team, de nodige structuren, werkmethodieken en processen te stroomlijnen • Via continue bijscholing en effectieve toepassingen in de eigen werkomgeving bent u vertrouwd met de actuele managementmodellen en -tools • U houdt eraan om mee te bouwen aan de verdere continuïteit en groei van een Belgische toponderneming • U woont in West- of Oost-Vlaanderen.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a anwervin g wordt exclusie esbureau. f begeleid door ons personeelsadvi

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

T TOR OR D DA ALE

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Ons aanbod: • Een cruciale managementfunctie • Actieve deelname aan het managementcomité en nauwe betrokkenheid bij stragische beslissingen • Een solide organisatie met een gedegen knowhow en een jonge teamspirit • Een nichebedrijf met een sterk internationaal groeipotentieel • Talrijke toonaangevende referenties in diverse stijlen • Doorgroeimogelijkheden in een bedrijf met duidelijke groeiobjectieven • Een marktconform salaris + voordelen + representatieve bedrijfswagen (evtl. managementvennootschap mogelijk).

Tordale biedt op vlak van leren, wonen, werken en vrije tijd ondersteuning aan 350 mensen met een verstandelijke beperking in de regio Midden West-Vlaanderen. Kwaliteit en innovatie staan centraal in de werking. Met de realisatie van een strategisch toekomstplan en een ambitieus masterplan voor bouwprojecten kleurt onze organisatie mee een dynamische zorgvernieuwing binnen haar sector. Tordale kan bij het realiseren van haar missie rekenen op gemotiveerde en deskundige medewerkers, aangestuurd door een dynamisch team van leidinggevenden. Wij hebben een vacature voor een

directeur logistiek en administratief centrum Uw functie Als lid van het directieteam bepaalt u mee het beleid van onze voorziening. U staat in voor het financieel, economisch, administratief, technisch, informatica en huishoudelijk beleid en de concrete uitvoering ervan. U organiseert en coacht de administratieve, technische en huishoudelijke diensten (logistiek en keuken). Uw profiel - U behaalde een masterdiploma (bij voorkeur in een financieel-economisch of juridische richting), eventueel aangevuld met een andere managementopleiding. - U hebt enige affiniteit met de non-profitsector. - U hebt bij voorkeur ervaring met opvolging en realisatie van bouwprojecten. - U bent een echte doener vanuit een sterk conceptueel denkkader. - U kan uw verhaal zowel schriftelijk als mondeling helder en functioneel brengen. Wat bieden wij? - Een dynamische werkomgeving waarin u alle kansen krijgt om verder te groeien en uzelf te ontplooien. - Een context waarin u uw competenties enerzijds heel resultaatsgericht kan inzetten maar anderzijds ook belangrijke maatschappelijke meerwaarden kan realiseren. - De kans om mee te werken aan een organisatie en een sector in volle beweging en vernieuwing. - Een aantrekkelijk loon en een aantal extra legale voordelen. U bent geïnteresseerd? Solliciteer schriftelijk bij mevr. Griet Pitteljon, algemeen directeur, griet.pitteljon@tordale.be vóór 27/04/2011. Meer info op www.tordale.be

De Karel de Grote-Hogeschool is met meer dan 9.500 studenten en 1.000 werknemers één van de grootste hogescholen in Vlaanderen. Als dynamische hogeschool spelen we voortdurend in op de snelle veranderingen in het hoger onderwijs en het werkveld. Onze organisatiecultuur is er één waarin in vertrouwen samenwerken, resultaten bereiken, klantgerichtheid en flexibiliteit centraal staan.

Enthousiast? Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan nu!

Wij zoeken een voltijdse m/v

OPLEIDINGSHOOFD voor de opleidingen “KLEUTERONDERWIJS & LAGER ONDERWIJS”

OPLEIDINGSHOOFD voor de afstudeerrichtingen “ACCOUNTANCY-FISCALITEIT & FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN” OPDRACHT: Je ontwikkelt en implementeert een visie voor de opleiding in nauwe samenwerking met collega’s en departementsbestuur, dit met een stevige vinger aan de pols van het werkveld. Je organiseert, coördineert en behartigt de goede werking van de opleiding in functie van studenten. Je begeleidt en motiveert je medewerkers als een teamcoach. Je stimuleert kennisdeling.

ANALIST - PROGRAMMEUR VOOR DE DIENST ICT OPDRACHT: Vanuit je technische expertise (o.m. Visual Basic.net, asp.net, java en RDBMS’en) sta je in voor de softwareondersteuning, -onderhoud en -testing van onze informatiesystemen. Afhankelijk van de noden bouw je die systemen ook verder uit. Als coördinator van nieuwe projecten sta je onder meer in voor de behoefte- en probleemanalyse, de vertaling ervan naar technische specificaties en de ontwikkeling van software. Voor meer informatie over deze en alle andere vacatures, surf naar www.kdg.be/vacatures/werken-bij-kdg.

www.kdg.be

Karel derspr Grote-Hogeschool ong start met voo


Carrière maken in finance of consulting? Ben je op zoek naar een job als financieel expert, tax-specialist, financial manager of bedrijfsrevisor? Of zie je een job als change management consultant wel zitten?

Op volgende paginaâ&#x20AC;&#x2122;s vind je gegarandeerd jouw droomjob!

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs in

FINANCE & CONSULTING

233

Tijd voor de job van je leven! Ruimte voor je ambities Bij KBC hebben we de ambitie om de beste bank-verzekeraar van het land te zijn. Omdat we nog echt van hier zijn, spreken we vloeiend de taal van onze cliënten. Daardoor kunnen we onze particulieren, zelfstandigen en ondernemers bedienen met een expertise van topniveau. En we streven ernaar om het steeds beter te doen. Met 15 000 medewerkers in België die dag na dag de lat hoger durven te leggen.

Ruimte voor je leven Bij KBC wordt keihard gewerkt, maar we zorgen er altijd voor dat je privé ook werkt. Voor ons tel je niet alleen als m/v van KBC. Maar ook als partner, bergbeklimmer, gitarist, … Daarom wil KBC méér bieden dan een 9 to 5. En geloven we steevast in 9 to life: in werken en leven in balans door carrièreplanning, flexwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Word jij onze nieuwe collega? Momenteel zijn we op zoek naar ervaren profielen voor functies als: • organisatieadviseur / Lean coach • analist bedrijfseconomische modellen • adviseur-analist modelontwikkeling • procesbeheerder Risicobeheer • juridisch adviseur Corporates • relatiebeheerder Bedrijven • senior adviseur Groepsstrategie M&A

Interesse? Solliciteer dan snel via www.9tolife.be.

Ontdek deze jobs op

www.9tolife.be

Breng leven in je werk.

the perfect

match

Onze opdrachtgever is een dynamische, familiale onderneming gelegen in de omgeving van Moeskroen. De firma is een nichespeler die dagelijkse activiteiten onderneemt inzake internationale handel en recyclage. Het bedrijf heeft tevens een productieplant binnen Oost-Europa. Momenteel wensen we het kader te versterken met een (m/v):

HR

inspireren | rekruteren | integreren

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE 4/5 regime met mogelijkheid tot deeltijds thuiswerk

FUNCTIE: • Binnen deze verantwoordelijkheid neem je gaande weg de taken over van de algemeen directeur • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks financieel management van de onderneming. • Dagelijks betekent dit onder meer het opvolgen van de thesaurieplanning (betalingen, financieringsbehoeften– en middelen, valutaberekeningen), verzekeringsdossiers, btw-opvolging, statistieken, het superviseren van budgetten, de rekeningen en relatieopvolging met banken en externe organisaties. • Tevens verwachten we dat je de administratieve problematieken in internationale handel opvolgt en dit steeds in nauwe samen-werking met de expeditie. • Je rapporteert informeel en intensief aan de CEO.

PROFIEL: • Je behaalde een master in een financiële richting (economie, handelsingenieur, handelwetenschappen, accountancy, …) en kan terugblikken op enkele jaren relevante ervaring, idealiter binnen een familiale bedrijfsstructuur. • Praktische kennis rond thesaurieplanning, internationale handelstechnieken (L.C., C.A.D.), boekhouding alsook draaitabellen (Excel) is een must. • Structuurbeheer Navision is een voordeel. • Zelfstandige, open maar ook teamgerichte persoonlijkheid. • Als uitmuntende organisator word je getypeerd door betrokkenheid, overtuigingskracht en empathie.

AANBOD: • De firma biedt jou een goede combinatie work/ life balance met bijkomende mogelijkheid om enkele dagdelen thuis te werken. • Er is een aangenaam kader met een horizontale structuur in een competitieve omgeving. • Het bedrijf heeft een solide, financiële structuur en er heerst een positief en teamgericht werkklimaat. • Een billijke verloning volgens jouw ervaring, kennis en prestaties.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.


Jobs in

FINANCE & CONSULTING

Weghsteen & Driege

www.wegd.be

Beursvennootschap - Société de bourse

Onze klant, Beursvennootschap WEGHSTEEN & DRIEGE met hoofdzetel te Brugge, heeft al 120 jaar ervaring in financiële transacties, beleggingen, vermogens- & patrimoniumbeheer. Weghsteen & Driege heeft ook kantoren te Gent en te Brussel. Om haar groei te ondersteunen wensen zij het bestaande team van specialisten te Brugge uit te breiden met een m/v:

Relatiebeheerder

(8005)

Jouw taken: • Vertrekkend van een bestaande klantenportefeuille, zal je deze verder uitbouwen door commerciële acties, netwerking en prospectie. Waar je aanvankelijk start in een overwegend binnendienstfunctie, zal je steeds meer evolueren naar buitendienst. • Je adviseert je klanten rond portefeuillebeheer. • Je bezoekt regelmatig recepties en houdt van netwerking. • Je werkt mee aan evenementen die Weghsteen & Driege op regelmatige basis organiseert waarbij je de aanwezigen te woord staat. • Daardoor kan je je klantenportefeuille verder uitbreiden. • Af en toe doe je aan gerichte telefonische “koude prospectie” om nieuwe contacten te leggen. Jouw profiel: • Je hebt een bachelor- of masterdiploma of bent gelijkwaardig door je niveau en ervaring. • Je hebt een commerciële flair om op voornaam niveau te onderhandelen met de klanten. • Je straalt een zekere klasse uit en streeft ernaar een vertrouwensrelatie met je klanten op lange termijn uit te bouwen. • Je houdt van sociale contacten, netwerking en prospectie.

Financieel Adviseur Beleggingen (8007)

Jouw taken: • Je bent dé vertrouwenspersoon van je klanten die zijn portefeuille aan jou toevertrouwt. • Je volgt je dossiers van a tot z op waarbij je oog hebt voor het specifieke beleggingspatroon van elke klant. • Je werkt in een team van beleggingsspecialisten met wie je dagdagelijks in contact bent en bij wie je te rade kan voor nuttige beleggingstips. Jouw profiel: • Je hebt een bachelor- of masterdiploma (bank of financiën) of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je bent in staat deze opgebouwde vertrouwensrelatie verder uit te bouwen. • Je bent Nederlandstalig en hebt goede noties van het Frans. Geboden: • Weghsteen & Driege biedt je functies waarbij je binnen een hecht team toch vrij autonoom kan werken. • Een degelijke on-the-job-opleiding door de commercieel directeur aan wie je rapporteert. • Een aantrekkelijke verloning met tal van extralegale voordelen. Interesse? • Mail (of stuur) je CV zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8005 of 8007. • E-mail: reactie@ab-i.be Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. • Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. • Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 - www.ab-i.be - info@ab-i.be

Deze functies worden exclusief door A. B. & I. behandeld.

Onze klant is een (private) investeringsmaatschappij die vnl. actief is in logistiek, mobiliteit en vastgoed. Zij beheert en ontwikkelt langetermijninvesteringen in ondernemingen en vastgoedprojecten. Ter ondersteuning en versterking van de directie is zij op zoek naar een m/v

Business & Investments

Officer

Je functie: + ondersteuning op administratief en organisatorisch vlak aan de directie teneinde op een efficiënte wijze bij te dragen tot een optimaal verloop van de dagelijkse en strategische werkzaamheden + voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van zakelijke en financiële analyses, structureel en ad hoc + verzamelen, controleren en analyseren van managementinformatie mbt de activiteiten + uitwerking, presenteren en participeren in ad hoc projecten + advies bij beleids- en investeringsbeslissingen. Je profiel: + Master TEW of gelijkwaardig + je gaat analytisch en pragmatisch te werk + je kan zelfstandig en doelgericht werken + je bent integer en werkt punctueel met zin voor verantwoordelijkheid en organisatie.

Meer halen uit talent

Aanbod: + directe en hands-on samenwerking met de directie vanuit de hoofdzetel te Kapelle-op-den-Bos + flexibel arbeidsregime mogelijk + zeer gevarieerde functie in een kleine, dynamische omgeving + competitief verloningspakket Geïnteresseerde kandidaten richten hun motivatiebrief met gedetailleerd cv naar Vandelanotte Talent Management t.a.v. Rien Vanyzere, Herentalsebaan 71, 2100 Deurne – 03 320 97 97 – rien.vanyzere@vdl.be

www.vandelanotte.be

VG. 638/BO

3 24


24 25 IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, ... ), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet. IGEMO wenst zich te versterken met (m/v):

MANAGER Voor het beheer van bedrijfsverenigingen en bedrijfsterreinen Jouw uitdaging: In functie van de duurzame economische ontwikkeling van het arrondissement Mechelen werk je binnen het team gebiedsontwikkeling als bedrijvenparkmanager mee aan de oprichting, de organisatie en het beheer van bedrijfsverenigingen en het initiëren en realiseren van een duurzaam beheer van de bedrijfsterreinen in de gemeenten Mechelen, Bornem, Duffel, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Berlaar.

MANAGEMENTASSISTENT

Ons aanbod:

Voor het beheer van bedrijfsverenigingen en bedrijfsterreinen Jouw uitdaging: In functie van de duurzame economische ontwikkeling van het arrondissement Mechelen werk je binnen het team gebiedsontwikkeling als medewerker bedrijvenparkmanagement mee aan de oprichting, de organisatie en het beheer van bedrijfsverenigingen en het initiëren en realiseren van een duurzaam beheer van de bedrijfsterreinen in de gemeenten Mechelen, Bornem, Duffel, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Berlaar.

PREVENTIEADVISEUR

Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden met ondersteuning van collega’s. Een voltijds contract voor onbepaalde duur (proeftijd: 6 maanden) en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector, met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering …). Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.

Interesse?

Jouw uitdaging: Als lid van het team ‘preventie & bescherming’ werk je mee aan de uitwerking en uitvoering van het intern preventiebeleid in de 21 aangesloten besturen (steden, gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales).

WERF- EN PROJECTLEIDER INFRASTRUCTUUR

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 29 april 2011 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, Algemeen Directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen E-mail: igemo@igemo.be

Meer info?

Jouw uitdaging: In functie van de duurzame ontwikkeling van het arrondissement Mechelen werk je als werf- en projectleider infrastructuur in teamverband mee aan het realiseren van infrastructuurwerken in het kader van enerzijds de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en woonprojecten en anderzijds projecten en opdrachten die bijdragen tot een duurzame en gebiedsgerichte ontwikkeling van de regio (o.a. trage wegen, grachten, individuele waterzuiveringsinstallaties en parkaanleg)

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Ilse Loncin, directieassistente, tel.: 015 28 77 67. Voor een meer uitgebreide functiebeschrijving kan je terecht op onze website www.igemo.be

Steek jij graag je nek uit? Dan ligt een job als m/v kantoorverantwoordelijke binnen je bereik!

Stone NV maakt deel uit van een bedrijvengroep actief in natuursteen, composiet en ceramiek, met vestigingen in Harelbeke, Olsene-Zulte en Londerzeel. De groep realiseert een omzet van 30 miljoen euro dankzij de inzet van ± 120 enthousiaste medewerkers. Stone commercialiseert natuursteen producten (binnen- en buitenbevloering, platen, plavuizen, …) naar een professioneel cliënteel van marmerbewerkers, tegelzetters, tegelhandelaars, etc.

werkelijk op maat

Wij hebben momenteel volgende vacatures: Voor ons nieuw kantoor gelegen te Evergem zijn we op zoek naar een:

2 MEDEWERKERS COMMERCIELE BINNENDIENST (m/v)

Commerciële kantoorverantwoordelijke

PROJECTADVISEUR BUITENDIENST (m/v) Regio Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant Uw functie: U beheert een klantenportefeuille en bouwt deze verder uit via prospecten, toonzaalwerking, projectadvies. Een degelijke technische ondersteuning naar uw klanten toe maakt deel uit van uw expertise en relatiebeheer. Uw klanten zijn professionelen (architecten, handelaars met toonzaal en tegelzetters…). Uw profiel: U heeft een aantal jaren ervaring in een commerciële buitendienst als vertegenwoordiger/commercieel adviseur. Ervaring in een bouwgerelateerde omgeving is een pluspunt doch geen absolute noodzaak.

Bedrijfscultuur: Stone NV apprecieert medewerkers die initiatief vertonen en verantwoordelijkheid opnemen. Leergierigheid, interesse in het product, een vraagstelling/ probleem aanpakken en oplossen zijn eigenschappen die u tot de betere medewerker maken. In een beurtrol wordt op zaterdagvoormiddag gewerkt. Deze prestaties worden in vrije keuze tijdens de week gecompenseerd. U herkent uw toekomst in dit bedrijf? Neem dan vandaag nog contact met: SYNERGON Selecties, tav Eddy Neirinckx, Leopold II laan 89A, 9000 Gent Tel.: 09 2206151 • e-mail: info@synergon.be www.synergon.be Uw kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld. www.synergon.be

Erkenning: VG.WS.075

Uw profiel: U heeft een opleiding op bachelor niveau genoten (of gelijkwaardig door ervaring) en u kan eventueel terugblikken op een aantal jaren ervaring in een verkoopondersteunende functie. Een goede kennis N/F is onontbeerlijk.

VIO is een jonge en snelgroeiende uitzendorganisatie. We maken het verschil op de markt door het leveren van maatwerk en door onze extreme dienstverlening. We worden gedreven door onze waarden: passie, discipline, openheid, vrijheid en fun. Dit laat zich ook voelen in de dagdagelijkse werking van onze kantoren en de tevredenheid van al onze stakeholders. We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden die zich kunnen vinden in deze waarden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor uit de grond te stampen? Dan bieden we naast een aantrekkelijk loonpakket, een stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor persoonlijke groei en inbreng. Contacteer Marianne Kindt op het nummer 0478/31.60.47 of via mail: marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-interim.be www.vio-hr.be

VG 1570/BU

Voor de vestiging in Londerzeel en voor de vestiging in Harelbeke Uw functie: U staat in voor de commerciële en administratieve ondersteuning van onze vertegenwoordigers. U hebt direct klantencontact via onze toonzaal. U bereidt offertes voor en volgt deze op naar een veelheid van professioneel cliënteel (architecten, aannemers, handelaars, tegelzetters …). Ook het logistieke gedeelte (inkomende/uitgaande transporten) wordt door u afgehandeld.


PC Sint-Jan de Deo VZW Fratersplein 9 9000 Gent 09 225 82 96

Het OCMW van SCHAARBEEK, lokaal bestuur in volle ontwikkeling, zoekt voor zijn Dienst Algemene Zaken een M/V:

PC Sleidinge VZW Weststraat 135 9940 Evergem-Sleidinge 09 358 04 11

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo en Psychiatrische Centra Sleidinge

Dienstverantwoordelijke

Zijn twee ziekenhuizen die multifunctionele ondersteuning en therapie aanbieden aan psychisch kwetsbare adolescenten, volwassenen en ouderen. Deze ziekenhuizen zijn ontstaan uit de activiteiten van de Congregatie Broeders Hiëronymieten en zijn partnerorganisaties van de Stichting Hiëronymus.

Niveau A - Statutair

Ter voorbereiding van het fusieziekenhuis hebben wij een vacature voor een

U bent belast met het management van 2 secties: het algemeen secretariaat en de juridische sectie. U verzorgt de coördinatie van de activiteiten van deze 2 entiteiten en waakt over de continue verbetering van de samenwerking tussen de dienst algemene zaken en de andere diensten van het OCMW.

VOLTIJDS & VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

U bezit zeer goede competenties in sociaal en administratief recht, u licht de overheid in over de evolutie van de wetgeving en brengt adviezen uit, u maakt analyses of juridische voorstellen. U werkt samen met de raadgevende advocaten belast met het verdedigen van de belangen van het OCMW. Als verantwoordelijke van de dienst algemene zaken staat u garant voor het goed verloop van de opvolging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en van de verschillende andere vergaderingen (Vast over het bureau, Bijzondere Comités,...). Vereiste voorwaarden om zich kandidaat te stellen: • U bent titularis van een masterdiploma in de rechten. • U hebt een professionele ervaring van minstens 3 jaar in de functies van niveau 1 of A in de openbare sector of equivalente functies in de privésector. Wij bieden: • Een functie met een hoge graad van verantwoordelijkheid en met een hoog potentieel tot ontplooiing • Een statutaire betrekking, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit), een tussenkomst in de kosten voor de verplaatsingen met het openbaar vervoer... Geïnteresseerd? Stuur uw CV, motivatiebrief en diploma ten laatste tegen 20 april 2011 • Via de post: Mevrouw Dominique DECOUX, Voorzitster van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Schaarbeek, t.a.v. de Dienst Human Resources, Vifquinstraat 2 - 1030 Schaarbeek • Per e-mail: grh-hrm@cpas-schaerbeek.be. Tel.: 02 240 33 54

Administratief-Facilitair Directeur m/v Profiel - Master menswetenschappen (of gelijkwaardig door ervaring) - ervaring met de zorgsector is een pluspunt - ruime ervaring met administratieve, financiële en logistiek-facilitaire processen - teamplayer met leiderschapskwaliteiten, een communicatieve houding en sterke coördinerende vaardigheden - ontwikkelingsgericht en leerbereid - in het bezit van een Rijbewijs B en bereid zijn zich naar de betrokken campussen te verplaatsen

Takenpakket Onder leiding van de Algemeen Directeur en in permanente dialoog zal de Administratief-Facilitair Directeur verantwoordelijk zijn voor: - de uitbouw van de algemene visie op de ondersteunende diensten van de twee campussen zodat via de optimalisering van de ondersteunende processen de kernactiviteit –m.n. zorgverlening- nog beter gerealiseerd kan worden - de dagelijkse leiding van de administratieve, financiële en logistiek-facilitaire diensten en het personeel dat hiervoor ingezet wordt - de organisatie van het overleg tussen de interne en de externe betrokkenen bij de realisering van de ondersteunende processen en doelstellingen

Verloning - contract van onbepaalde duur (met proefperiode van 1 jaar) - correcte verloning volgens de barema’s geldend in de zorgsector, aangevuld met extralegale voordelen Indien u zich in dit profiel herkent en wil werken in een christelijk geïnspireerde organisatie die in volle ontwikkeling en evolutie is, verwachten wij uw kandidatuur met uitgebreid CV en foto ten laatste op 6 mei 2011, gericht aan dhr. R. Artois – Voorzitter PC Sint-Jan de Deo en PC Sleidinge. Adres: rik.artois@stichtinghieronymus.be. Voor meer informatie in verband met het functieprofiel en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met dhr. E. Stevens (tel. 09 225 82 96) of dhr. R. De Cuyper (tel. 09 358 04 11).

Jobat.be is de meest bezochte jobsite in België. Maar we willen nog beter doen. Daarom zijn we voor het online team op zoek naar een Account Manager Online voor de regio Brussel en Waals-Brabant (m/v):

Account Manager Online Regio Brussel en Waals-Brabant Je uitdaging:

Je profiel:

I

I I I I

I I I I I

Je adviseert en verkoopt de rekruteringsoplossingen van Jobat.be aan bedrijven uit de regio Brussel en Waals-Brabant. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de klantenportefeuille binnen je regio. Je bouwt een goede relatie op met je klanten door hen regelmatig te bezoeken en via doelgerichte prospectie bouw je de klantenportefeuille verder uit. Je volgt de respons op van hun online campagnes en geeft gefundeerd advies. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de omzetdoelstellingen van je marktsegment Je rapporteert rechtstreeks aan de salesmanager online.

I I I

Je bent zeer commercieel ingesteld en resultaatgericht Je bent in staat om autonoom te werken, op een professionele manier. Je hebt een eerste ervaring in accountmanagement Je hebt minimum een bacheloropleiding genoten en kan op hoog niveau onderhandelen met HR managers en bedrijfsleiders. Internet en web 2.0 interesseren je mateloos Frans is bij voorkeur je moedertaal. Je kunt je ook vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels. Je bent een teamspeler, maar wil toch net iets beter zijn dan je collega’s…

Wij bieden We bieden je een voltijdse, boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team.

Interesse? Aarzel niet en stuur uw sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites van o.a. De Standaard, Het Nieuwsblad en l’Avenir de grootste online-uitgever. Ook sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.


26 27

Ablynx NV (Ghent, Belgium). We discover and develop Nanobodies®, a novel class of therapeutic proteins based on single domain antibody fragments. Nanobodies® make a big difference in the treatment of serious human diseases. No wonder our people are so motivated to give their best. Each day you get a change to contribute, to develop your skills and experience but also to be part of a young, fast moving and international company. Furthermore, Ablynx is also looking for:

REGULATORY AFFAIRS ASSOCIATE You are responsible for preparing and follow-up of regulatory submissions relating to clinical trial applications in Europe and the USA.

Due to our ongoing growth, Ablynx welcomes m/f:

R&D TALENT

PROJECT LEADERS & PROJECT PLANNER

To join our R&D teams, we expect you to have one of these degrees:

We hire self starters, leaders in view of scientific and commercial development programs.

• Bachelor Degree in a scientific or engineering discipline (or equivalent) • Master Degree or PhD Degree in a relevant field of life sciences (or equivalent) • PhD Degree with relevant business experience Our opportunities in R&D are: • (Senior) Research Associates • (Associate) Scientists & Senior Scientists

Last but not least, to strengthen our IT team we also hire:

SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR Primary focus is the maintenance and support of business critical systems, next to participation in IT Projects and operational activities.

We welcome colleagues with various levels of seniority. Previous experience with GMP/GLP guidelines and working in a GMP/GLP environment is an asset.

INSPIRED BY

Visit our website www.ablynx.com to find out more about Ablynx and register your details and English résumé on our career pages. For more information, please contact Vicky De Paepe, Human Resources, vicky.depaepe@ablynx.com, +32 (0)9 262 00 21.

You can find a detailed job description of all our positions on our website:

www.ablynx.com

Zet Kortrijk mee op de kaart RUIMTELIJK PLANNERS

GIS TEKENAARS

Onze directie stadsplanning en -ontwikkeling neemt de cruciale rol op zich om de ambitieuze ruimtelijke visie van Kortrijk op het vlak van wonen, ondernemen en groen vorm te geven. We zoeken een creatieve en gedreven collega met kennis van zaken om het ruimtelijk beleid van de stad‘mee’te maken. Heb jij het talent om integraal te denken? Kan je je ideeën enthousiast uitdragen naar alle partners ? Misschien ben jij wel de master stedenbouw ruimtelijke planning waar wij naar op zoek zijn.

We zoeken een collega met voeling voor stedenbouwkundige materie. Je staat in voor zowel de verwerking van stedenbouwkundige info als tekenwerk. Je werkt graag zelfstandig en accuraat omdat je overtuigd bent dat je zo het best kennis verwerft, zaken detecteert en adviseert? Welkom in ons dynamisch grafisch team van de directie stadsplanning en –ontwikkeling. We denken aan een bachelor topografie, maar ook andere bachelors met relevante ervaring zijn welkom.

INGENIEURS BOUWKUNDE Zin om bij ons projecten te leiden in plannings-, ontwerpof uitvoeringsfase ? Zin om een team vakspecialisten te motiveren en te stimuleren tot volle verantwoordelijkheid? Je draait mee in infrastructuurwerken, projecten in het kader van de stadsontwikkeling en stadsvernieuwing of ruime beleidsmatige projecten over meerdere domeinen.

BOEKHOUDERS Om de vele projecten in goede banen te leiden is een accurate financiële opvolging cruciaal. Ook voor andere financiële opdrachten zoeken we nieuwe collega’s. We zoeken cijferaars die zich kunnen inleven in de projecten van de stad zodat ze uitgroeien tot volwaardige financiële

Kortrijk is meer dan een stad: het is een belevenis. Op dit moment staan heel veel ambitieuze projecten in de steigers voor een creatieve en veelbelovende toekomst. Projecten die we graag met jou delen. Klopt jouw hart voor de stad? Voor positieve verandering? Voor inspirerend teamwork? Dan is Kortrijk je gedroomde werkomgeving. We zoeken collega’s, assertieve professionals, die alles weten over hun vakdomein.

partners. Ben jij de boekhouder die dit werkdomein een boeiende uitdaging vindt ? Je hebt een diploma dat nu “bachelor accountancy-fiscaliteit” heet of iets gelijkaardigs. Laatstejaarsstudenten zien wij eveneens graag inschrijven.

Je vindt alle info op www.kortrijk.be/vacature en schrijft in via de website. Je kan er je motivatie en cv uploaden. Nog vragen? Contacteer Anne Caby op 0473 86 29 65 of anne.caby@kortrijk.be. Hou zeker de uiterste sollicitatiedatum, 24 april 2011 in het oog.


Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

WOENSDAG

20 OKTOB

ER 2010

De redacties van De Standaard en van Het Nieuwsblad zijn op zoek naar (m/v):

ANDAARD.BE

87STE JAARGAN

S-BRABANT RG € 1,55 LUXEMBU

VLAAM / EDITIE ND € 2 DAGBLAD 1,25 NEDERLA BELGIE €

WWW.ST G, NR. 245

SARKOZY UUR > 2-3 ONDER V

Eindredacteuren

© epa

voor Albert Laatste crisis

, groeit de moet ontmijnen houden. ieke impasse te de huidige polit en van zijn opvolger Filip koning Albert hand aan het rijat hierover politieke een moment dat nde regeringsvorming uit de de Wetstra De huidige Uitgerekend op elend colpen waren. een afbrokk het voor om de kome nsus zeden, met wil conse r, maken om loque singulie politieke Wets traat moeilijker al tijkoning steeds E E R E DACT VA N O N Z

UR

BRINCK MAN

baarBART Het zinnetje nota BRUSSE L in de jks opzien de nauweli Wever (N-VA). De ‘de kovan Bart De regering wil iseren’. volgende modern ninklijke functie dat de kord vernam prinDe Standaa elijker het ninklijk verduid betrokken parzeven cipe bij de concludeerde Hij . tijen aftoetste dat er een consennaar verluidt de functie van de om sus bestaat protocollair te makoning louter at wil ook voorken. De Wetstrakoning nog het de een rekomen dat bij nemen voortouw moet Op die manier Filip geringsvorming. en dat koning wil ze vermijd wordt met een geconfronteerd crisis als deze. zijn om bij bedoeling Het zou de de nieuwe regering de start van

Õ

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

koni ng Filip van het man agen een polit ieke aren crisi s besp

de eren. Dat bleek Bote function van 2007. dens de formatie grondweteen aantal ten – vendien is zen opdrach en telijk toegewe tigen van wettenrs – het bekrach en van ministe het aanwijz achterhaald. toppolitici dronen dat te vermijd Verscheidene om de hervorming Om de indruk monarchie speerop aan gen llaire van de staatsrd, el de protoco Dat wordt ingevoe Alals een onderde door te voeren. ciaal voor Filip dat er met hervorming momenteel, weliser kan worhopen de politici . wat exact akkoord gebeurt is e, een en sourdin maar de bert op tijd . Vervolgens kan hij waar wat bestaat, den gesloten later zijn functie afDe intentie nog niet rond. Voorn zes maande het is geen geheim zaak is zeker democraten doen staan. Maar politieke wereld gaat het al de christen . Evenmin heeft in dat de huidige wat moeilijk it. vertrouwen . © pn iten niet zoveel national e feestdag om een priorite evende capacite op de jongste de leidingg Die heeft al enkele en prins Filip, e kan het nieuwe staan. van de prins. Koning Albert resoluti naam bij kte een zijn zou van Groen! veroorzaa blunders op consensus over een krijgen. Dat onderhandeline Filip een in koninklijk kader vorm is doorbraa k De groeiend volging van met het Paleisover de modernie monarchie de troonop zijn. Want de Wetdossier. gemoderniseerdin maart schreef gen te starten functie. De wijziAlbert Al feit moeten de in niet nieuw. ervan uit dat sering van grondwettelijk verrd dat de geesten straat gaat regeerperiode abdiDe Standaa ging van het kan pas tijdens de tijdens deze gebeuankerde ambt ceert. regeerperiode ring volgende via de goedkeu ren. Maar

>8

DOE MEE EN WIN!

LEASED BY

ST THUIS IN VOR RVALLEN RUS BOEVEN OVE BON BLZ. 22 GEWAPENDE ORDRAND BRUSSEL-NO

ETE DE FAVOFRI S VERZAMEL VAN JE NY JOMMEKES VLIEGENDE TON VANDAAG: 'Jef Nys ©

Ballon Media

DE

¤2,20 I CAN. EILANDEN

1€ per strip

Je profiel: • enkele jaren ervaring met eindredigeren is noodzakelijk • je hebt een grote affiniteit met nieuws en actualiteit • je bent taalvast en hebt een vlotte pen • je kan je eigen werk goed plannen en organiseren • je hebt geen problemen met avond- en weekendwerk

Ons aanbod:

SCHULDIG

Lukaku neemt het op voor Jacobs

¤2 RG ¤1 I SPANJE

tot 31/03/2011

2-4

het ing ber wordt met je reken Vanaf 1 decem n of nog zomaar de banken n a legt lening te krijge te gaan. Europ jden dat mense in het rood om te vermi . ‘Banken en regels op strengere in de schulden steken minder soezich te diep tverstrekkers zullen een lening’, van andere kredie het toekennen n Vincent Van bij n neme pel worde 1 december ter voor Onder zegt minis ne (Open VLD). Vanafen boetes tot cel Quickenbor immers één jaar is gegeeen lening riskeren ze als blijkt dat lijk was dat er proble duide 100.000 euro l vooraf al ig ven terwij n opduiken. deeld gelukkige men zoude niet onver tsector is eving, die ‘op somm 5 De kredie e regelg gezien. (DHH) met de nieuw te streng wordt vlakken’ als

LUXEMBU D ¤ 1,50 I

vanaf €50, geldig

©blg

T BANKEN EUROPA LEG REGELS OP STRENGERE moeilijker om een

OF NIET? Experts nemen

BON

eid n ‘We moete veiligh NMBS r de trainer onder vuu 9 beschermen’

©pn

bij een bestelling

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

NEDERLAN

* €5 korting

ER 2010 - 1EURO 20 OKTOB WOENSDAG

2010'

LEZERS

25

Je uitdaging: • tesamen met de afdelingsverantwoordelijke volg je het nieuws en selecteer je daaruit • je brengt mee ideeën aan voor de samenstelling van de bladzijden • je denkt creatief mee hoe het nieuws het best wordt gepresenteerd in de krant • je verzorgt de eindredactie van de kopij van onze schrijvende journalisten: - behandeling van tekst en aanpassen op fouten, stijl en lengte; - maken van titels en ondertitels; - verzorgen van de lay-out in samenwerking met grafisch redacteur en fotoredacteur; - productiebegeleiding zodat de pagina’s tijdig worden afgeleverd • je onderhoudt mee de contacten met de auteurs/freelancers.

Sport 2-3

24 - CONSUM BRIEVE N

ENT&GE LD

R&VRIJ 33 - CULTUU

- TELEVI SIE E TIJD 37

- 22% LAATSTE DAGEN! 95

S 46 - PUZZEL 42 - STRIPS

48 47 - WEER

op een bril comrplete glazen) + optische (montuu of contact lenzen.

kortingen. r met andere per klant. Niet cumuleerbaa product en 1 korting per t.e.m. 31/10/2010. 12/10/2010 Geldig van

WWW.N IEUWSB

• Een boeiende en uitdagende job, met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, voor aantrekkelijke producten in de media. • Een marktconforme verloning. Interesse?

LAD.BE

Dien dan vóór eind april je kandidatuur in bij Peter Boon, HR-manager Vlaamse media, via jobs.vlaamsekranten@corelio.be

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar

Mijn droom wordt werkelijkheid, ik werf een medewerker aan. Wie helpt mij? GROEP S – Sociaal Secretariaat!


COMBINED HEAT AND POWER SOLUTIONS

CALLENS VYNCKE, gelegen in Waregem, ontstond na een tiental jaren ongebonden succesvolle samenwerking tussen de firma’s CALLENS & EMK (Waregem) en VYNCKE ENERGIETECHNIEK (Harelbeke). Wij profileren ons als een waardige, flexibele en betrouwbare partner bij engineering- en installatieopdrachten voor het opwekken van warmte en energie. Wij staan in voor ontwerp, verkoop, installatie en onderhoud van complete gasgestookte warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Om ons operationeel team verder uit te bouwen zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste collega’s (m/v).

PROJECT ENGINEER Jouw functie: • Je krijgt de verantwoordelijkheid over de praktische uitwerking van de projecten. • De oplossingen die je uitwerkt zijn steeds een evenwicht tussen technische haalbaarheid, kwalitatieve vereisten en economische afwegingen. • Binnen het multidisciplinair projectteam werk je zeer gericht samen met de projectmanager, technology engineer en design engineer. • Je bereidt de aanbestedingen, lastenboeken en contractonderhandelingen voor en staat verder in voor de opvolging na de aankoop. • Je bent frequent aanwezig op de werf en blijft tijdens de uitvoering van het project voldoende ‘de vinger aan de pols houden’. Jouw profiel: • Voor deze functie kijken we uit naar een kandidaat die minimaal een masteropleiding in (elektro)mechanica of energietechniek voltooide. • Industriële projecten binnen de domeinen warmtetechnieken en energietoepassingen voel je aan als jouw ‘ding’ en weet je verder te engineeren binnen de vooropgestelde budgetten. • Je hebt een groot technisch analysevermogen en coördineert uitermate gestructureerd. • Een eerste ervaring in een technische omgeving is een pluspunt.

E&I ENGINEER Jouw functie: • Als E&I Engineer sta je vanaf de conceptfase tot en met de nazorg ons projectteam bij in het elektrisch ontwerp, de aankoop en de opvolging van de elektrische (deel)installaties. • De verschillende subcontractors (elektriciens, programmeurs …) worden door jou aangestuurd en opgevolgd. • Het opstellen en analyseren van de verschillende elektrische schema’s en specificaties (software, hardware … ) vormen samen met de procesbeschrijving een belangrijk deel van jouw verantwoordelijkheden. • Verder sta je in voor het samenstellen van de handleidingen en begeleid je de opstart van het project. Jouw profiel: • Je volgde een hogere opleiding (bachelor of master) automatisering, elektrotechnieken of elektromechanica, en hebt een grote kennis van programmeren en sturingen. • Je hebt een groot technisch analysevermogen en beschikt over kennis van Eplan, PLC, SCADA en de normering van elektrische installaties.

DESIGN ENGINEER Jouw functie: • Je werkt in de ontwerpafdeling mee aan het uitwerken van basisontwerpen en de integratie van de verschillende plantcomponenten. Er wordt zowel tweedimensionaal als driedimensionaal getekend. • Je ontwerpt of wijzigt de installaties met uitbreidingen en werkt de technische plannen voor inplanting, P&ID’s, PFD’s en isometrieën van de zeer uitdagende installaties professioneel uit. • Verder sta je in voor de archivering van de tekeningen in het beheersysteem. Jouw profiel: • Je genoot een hogere technische opleiding en beschikt over een grondige expertise in tekenwerk en materialenkennis. • Je bent ervaren in het tekenen van pipingconstructies en het tekenen en lezen van P&ID’s, PFD’s en isometrieën. • Je kan heel goed overweg met de tekenpakketten AutoCAD Mechanical en Inventor. Aanbod voor alle functies: • Je komt terecht in een sterk groeiend en financieel gezond bedrijf dat garant staat voor werkzekerheid, kwalitatief hoogstaand werk en een pak technische uitdagingen bij onze opdrachtgevers. • Een vaste job met een sterke persoonlijke benadering met ruimte voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en interne opleidingsmogelijkheden. • Aantrekkelijke en motiverende arbeidsvoorwaarden (aangevuld met extralegale voordelen) in verhouding met je profiel en ervaring. • Een toffe werksfeer met een team van gedreven ondernemers waarbij een open communicatie belangrijk is. Interesse? Neem snel contact op met Tommie Duyvejonck via: 0473 45 52 58, tdj@callensvyncke.com De selectieprocedure wordt ondersteund door selectiekantoor Auxilios VG.1313/BO

BIG ENOUGH TO COPE SMALL ENOUGH TO CARE

www.callensvyncke.com


GROEN LIC T voor elk talent AZ Groeninge is een ziekenhuis dat leeft. Met 1100 bedden en meer dan 2600 medewerkers zetten we kwaliteitsvolle zorg aan de patiënt voorop. Die menselijke aanpak geldt ook voor onze medewerkers: hier krijg je alle ruimte om gezond verder te groeien en je te ontwikkelen. Momenteel hebben wij vacatures voor een (m/v)

Tactisch inkoper Zorgmanager Verpleegkundig ziekenhuishygiënist Deeltijds milieucoördinator IT-manager applicaties Interesse? Voor meer info kan je contact opnemen op het nummer 056 63 60 23. De volledige vacatures kan je bekijken op www.azgroeninge.be/jobs

Kleindokkaai 19 9000 Gent communication brings out the best in you

Claeys Consult is een full-service reclamebureau. Voor onmiddellijke indiensttreding zijn wij op zoek naar een :

grafisch ontwerper (m/v) Profiel : . U hebt een diploma hoger onderwijs. . U hebt minimum 4 jaar ervaring in een creatieve werkomgeving, zowel conceptueel als grafisch. . U beheerst de nodige grafische programma’s, zowel voor print als web. . U woont bij voorkeur regio Gent. Wij bieden : . Een voltijdse baan van onbepaalde duur. . Een vaste wedde en maaltijdcheques. . Alle technologie om uw job perfect uit te oefenen. Contact : Mail uw cv en motivatie aub naar dhr. Hans Claeys : info@claeysconsult.be www.claeysconsult.be

Gezond groeien in ons ziekenhuis

Ik leid mijn bedrijf met succes. Hoe doe ik dat?

Samen met GROEP S – Sociaal Secretariaat.


MALDEGEM LS Bedding (www.lsbedding.com) is een toonaangevend bedrijf in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardig slaapcomfort. Het bedrijf, gevestigd te Maldegem en Harelbeke, is vooral bekend om zijn ergonomisch bedsysteem Ergosleep® op basis van een persoonlijk SLAAP-DNA® en zijn luxe bedconcept Magnitude®. LS Bedding verwelkomt in haar kantoor te Maldegem graag een gedreven (m/v)

Marketing Assistant Je functie: • In deze veelzijdige functie bied je samen met je collega zowel administratieve als inhoudelijke ondersteuning in de voorbereiding, analyse, planning, uitvoering en opvolging van marketing- en salesacties en projecten. • Je beheert en coördineert de marketingcommunicatie, je volgt de concurrentie, analyseert salesrapporten en -statistieken en je hebt veelvuldig contact met klanten en externe partners. • Je rapporteert aan en werkt nauw samen met de Managing Director. Je profiel: • Naast een marketingopleiding kan je een gedegen ervaring in een operationele marketingfunctie voorleggen. • Je bent een teamplayer met een flexibele en actiegerichte ingesteldheid. • Je neemt initiatief, je bezit organisatietalent en kan dit combineren met sterke administratieve vaardigheden.

Meer informatie vind je op www.jobs.hudson.com en www.jobat.be Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE632550 naar Hudson, t.a.v. Ward Decramer, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 45, e-mail ward.decramer@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

30 31

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Klaar voor de volgende stap in je carrière? Hudson rekruteert (m/v):

Bij Hudson ga je door waar je anders zou stoppen.

HOGER

Senior HR Consultants

Kom hoger binnen bij de klant en ga voor hogere kwaliteit en professionaliteit.

Individual Talent Management

BREDER Verbreed je competenties in één van onze HR-disciplines en bied totaaloplossingen aan klanten.

DIEPER

Bekijk onze vacatures op www.jobs.belgium.hudson.com

Neem een uitgebreid trainingsbad in de Hudson methodologie en verdiep je kennis dagelijks on-the-job.

Een carrière bij Hudson? Adem je job. Belgisch marktleider in HR solutions : Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management. A N T W E R P E N

|

B R U S S E L

|

G E NT

|

KO RTR IJ K

|

H A S S E LT

|

LO UVAI N-L A - N E UV E

|

LUX E M B U R G

Groep S – Sociaal Secretariaat Het sociaal secretariaat waarop U kunt rekenen!


In een woonzorgcentrum of thuis bij mensen? Je werkt altijd dicht bij huis. Zorgbedrijf Antwerpen. Een job dicht bij huis. Met 17 woonzorgcentra, een gamma thuisdiensten, 2600 serviceflats en 40 dienstencentra is Zorgbedrijf Antwerpen een van de grootste werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Met vestigingen over heel de stad vind je er een job dicht bij huis. We hebben heel wat vacatures, zodat je altijd spontaan kunt solliciteren. Bovendien zoeken we op verschillende plaatsen zorgkundigen, verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen.

Zorgkundige voor Thuiszorg Regio Antwerpen Zuid • Je volgde een beroepsopleiding verzorging, eventueel deed je een bijkomend (zevende) specialisatiejaar. Of je volgde een opleiding verzorgende van korte duur, bijvoorbeeld via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). • Je hebt een visum zorgkundige.

Verpleegkundige voor Woonzorgcentrum De Tol in Deurne Woonzorgcentrum Sint-Anna in Berchem Thuisverpleging Regio Antwerpen Zuid • Je hebt een A2- of A1-diploma (bachelor) verpleegkunde.

Hoofdverpleegkundige voor

Een job die perfect in je leven past. Bij Zorgbedrijf Antwerpen zijn we graag flexibel. Omdat we weten dat onze klanten betere zorg krijgen als onze medewerkers zich goed voelen. Wij zorgen daarom ook voor: • een bediendecontract met competitief salaris conform de ziekenhuisbarema’s. • werkzekerheid in een goede werksfeer met carrièremogelijkheden, ook voor niet-medische profielen. • maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering of zes extra verlofdagen. • valorisatie van relevante werkervaring. • vorming en opleiding op maat tijdens de diensttijd.

Een job voor jou? Mail je cv en motivatiebrief naar jobs@zorgbedrijf.antwerpen.be of stuur alles per post naar Zorgbedrijf Antwerpen, Werving & Selectie, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. Nog vragen? Mail, bel 03 338 27 27 of surf naar www.antwerpen.be/jobs en klik op Zorgbedrijf Antwerpen.

Woonzorgcentrum Vinck-Heymans in Antwerpen • Voor hoofdverpleegkundige (niveau BV5) ben je in het bezit van een bachelor- of masterdiploma verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld. • Het bezitten van een diploma zorgmanager is een meerwaarde. • Je hebt bij voorkeur 4 jaar relevante ervaring in de zorgsector.

Reageer nu: we hebben nog andere vacatures. We hebben nog meer vacatures dan de hier opgesomde. Heb je interesse voor een job in jouw buurt? Stuur nu al je cv en we contacteren je.


WERFT AAN

32 33 Group Monument is een toonaangevende Belgische groep van bedrijven met een familiaal karakter,actief in algemene aannemingswerken (voornamelijk restauratie en renovatie) en gespecialiseerde bouwactiviteiten (stabiliteitswerken, gevelreiniging, natuursteenbewerking, smeedwerk, stellingbouw, schrijnwerk, glas-in-lood, archeologie, …). 630 gedreven medewerkers zorgen samen voor een omzet van ± 95 miljoen euro. Om het nog steeds groeiend potentieel van opdrachten in te vullen en de continuïteit van onze ondernemingen te garanderen, kijken wij dringend uit naar nieuwe collega’s (m/v).

PROJECTLEIDER & ASSISTENT PROJECTLEIDER regio Brussel - Leuven en regio West-Vlaanderen - Gent

FUNCTIE: • Als projectleider beschikt u over autonome verantwoordelijkheid voor belangrijke renovatie-, restauratie- & nieuwbouwprojecten. • U maakt tevens voorafgaande studies naar planning en strategie op. • Bovendien staat u in voor het leiden van werfvergaderingen en verzorgt u de coaching van meestergasten, werfleiders en onderaannemers. • Verder bent u verantwoordelijk voor de aankopen en het naleven van de veiligheid en de kwaliteit. • Tenslotte zorgt u ook voor de administratieve follow-up inclusief nacalculatie. • Tewerkstelling in diverse regio’s over België, met uitvalsbasis Ingelmunster of Zottegem. • Als assistent projectleider staat u de projectleider bij in deze opdracht. PROFIEL: • U beschikt over een diploma burgerlijk ingenieur, master of bachelor in de bouwkunde. • Als projectleider kunt u terugblikken op enkele jaren relevante werkervaring. • U bezit voldoende organisatorische en leidinggevende capaciteiten om grote projecten in goede banen te leiden. • Uw contactvaardigheid in beide landstalen stelt u in staat om perfect te communiceren met zowel onze klanten als onze werknemers. • Als assistent projectleider is geen ervaring vereist.

WERFLEIDER regio Brussel

FUNCTIE: • Het verzorgen van de dagelijkse leiding en de organisatie van de werf is uw hoofdtaak. • U lost onverwachte problemen vakkundig op. • U geeft leiding aan ploegbazen en arbeiders, volgt onderaannemers op en ziet erop toe dat de tijdsplanning stipt gevolgd wordt. • U bent tevens verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op uw werf. • U zorgt dat alle medewerkers en onderaannemers over de juiste informatie beschikken om de werken tot een goed einde te brengen. • U controleert maatvoering en kwaliteit. Over dit alles rapporteert u efficiënt aan de projectleider. • Dankzij u kennen de werken een goed verloop!

Diest heeft een rijk verleden, getuige haar monumentale rijkdom en architecturale uitstraling. Vandaag is onze stad aan de Demer, met meer dan 23.000 inwoners, een bruisend en gezellig handelscentrum waar het aangenaam wonen is. Om onze stadsdiensten te versterken zijn we op zoek naar een (m/v): Aanwerving en aanleg van een wervingsreserve (2 jaar geldig)

ONTVANGER/FINANCIEEL BEHEERDER voltijds – statutair dienstverband – klasse 4 (bruto maandsalaris: €4122,48) Je taken: Je stuurt het financieel management van de organisatie aan. Je staat in voor de financiële planning zowel op korte, middellange als lange termijn. Verder sta je in voor de boekhouding, het fiscale en niet-fiscale debiteurenbeheer, analyses en rapporteringen. Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van de dienst financiën. Je bent lid van het managementteam en je speelt een strategische en trekkende rol bij het opzetten van organisatie-overkoepelende projecten. Tenslotte onderhoud je interne contacten en verzorg je externe contacten inclusief samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde organisaties. Je profiel: Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met gemeentelijke comptabiliteit en financiën. Je beschikt over een grondige functiegerichte vakkennis (gemeentewetgeving, wetgeving betreffende overheidsopdrachten, fiscale wetgeving inzonderheid de gemeentebelastingen, algemeen boekhouden, financieel-economisch inzicht) en een goede basiskennis pc. Verder ben je sterk analytisch en resultaatgericht en weet je anderen te overtuigen van je visie. Bovendien dien je te slagen in het aanwervingsexamen, dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en een competentiemeting.

Ons aanbod: Er kan maximaal 10 jaar relevante privé-ervaring gehonoreerd worden. Je salaris wordt aangevuld met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en 35 dagen verlof. Interesse? Gelieve dan uw sollicitatiebrief, samen met een uitgebreide cv, een kopie van het diploma en voldoende informatie om de vereiste ervaring te kunnen beoordelen in te dienen per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs en dit vóór 26 april 2011 op het volgende adres: Randstad Recruitment & Selection, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt, t.a.v. An Pauwels. Voor meer informatie kunt u terecht op rrshasselt@randstad.be of 011 35 07 65.

PROFIEL: • U hebt een aantal jaren ervaring als werfleider/conducteur in restauratie- en renovatieprojecten.• Een correcte,punctuele en vlotte werfopvolging vormt voor u geen enkel probleem. • U bent een gemotiveerde en enthousiaste teamleider, in het bezit van een rijbewijs B.

Administratief medewerker Technische Dienst

Onmiddellijke indiensttreding - Voltijds

AANBOD: Voor deze uitdagende topfuncties voorzien wij een uitstekend verloningspakket met aantrekkelijke extralegale voordelen, gekoppeld aan het functieniveau. Wij bieden u een vaste job binnen een gerenommeerde familiale onderneming met talrijke referenties in binnen- en buitenland en diverse specialisaties.Wij verwelkomen u graag binnen ons zeer dynamisch en competent team! INTERESSE? Stuur uw cv en motivatiebrief naar: Monument Vandekerkhove t.a.v. mevr. Kristel Stroom, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster of mail naar: kristel.stroom@monument.be - Wij verzekeren u dat uw kandidatuur snel en vertrouwelijk behandeld wordt. WWW.MONUMENT.BE WWW.MONUMENT.BE

Indiening schriftelijk kandidatuur (motivatie en cv) vóór 30/04/2011

Voor meer informatie : www.huisvesting-scheldevallei.be

Cvba Huisvesting Scheldevallei t.a.v. Jacques D’Hooghe, Directeur Brusselsesteenweg 479 - 9050 GENTBRUGGE email: joan.bauwens@scheldevallei.woonnet.be T: 09 230 15 54 - F: 09 230 04 69

Profiel: U hebt een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig door minstens drie jaar relevante ervaring (secretariaat, administratieve ondersteuning in de bouwsector);

Belangrijke troeven: U bent klantbewust, taalvaardig, betrouwbaar, accuraat en getuigt van een grote inzet. U beschikt over een goed organisatietalent en een goede kennis van Word en Excel

Functieomschrijving: U geeft administratieve ondersteuning aan de Technische Dienst in de uitvoering van zijn/haar taken betreffende het onderhoud en herstel van het bestaand patrimonium en de totstandkoming van zijn nieuw patrimonium. U neemt nota van alle technische meldingen en beheert de opvolging ervan; U verzorgt de administratieve afhandeling bij opzeg en/of vertrek van een huurder U ondersteunt de technische Dienst in de opmaak van standaardbrieven; U draagt bij tot het creëren van een optimaal gegevensbeheer.

Weddenschaal: C111 v/d Vlaamse Gemeenschap


GENT woensdag 11 mei 2011 - Flanders Expo

AAN N E M E N L E E D CH CAREER LAUN

=

STERKE PROFIELEN ONTMOETEN

+

JK ONMIDDELLEI N REKRUTER

Snel en efficiĂŤnt rekruteren? Neem deel aan Career Launch, het grootste job-event! U kunt er niet alleen uw bedrijf als succesvolle onderneming en aantrekkelijke werkgever profileren maar meteen ook de beste profielen rekruteren. Meer info? Tarieven? Contacteer uw Jobat-contactpersoon op 02/467 20 66 of mail naar tele@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


34 35

WIJ ONTWIKKELEN JOUW TALENT. Iedereen heeft talent. Het komt er enkel op aan het naar boven te brengen. Iets waar we bij USG People voortdurend aan werken. Niet alleen door de wereld aan het werk te helpen én te houden, maar ook door volop te investeren in de ontwikkeling van onze eigen mensen. Doorgedreven talentmanagement zorgt ervoor dat elke collega bij USG People blijft groeien. Zo werden we verkozen tot Top Employer en maken we dat iedere dag opnieuw waar.

Momenteel zoekt USG People 85 nieuwe collega’s (m/v) binnen verschillende afdelingen en regio’s, waaronder: Consultants, Sales, Finance profielen, Project Managers, Communicatiemedewerkers, IT’ers, ...

USG People verleent gespecialiseerde diensten in onder meer uitzendwerk, projectsourcing, interim management, outplacement, consultancy en training. Dit gebeurt via Start People, Express Medical, Receptel, Secretary Plus, Unique, Legal Forces, USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv en IKKI Freelance. Ruimte genoeg om ook jouw talent te ontwikkelen. Meer weten? Ontdek onze jobs en solliciteer online.

ONTWIKKEL JE TALENT ÉN JE CARRIÈRE BIJ USG PEOPLE. www.usgjobs.be

WE KEEP THE WORLD WORKING BY HELPING THE RIGHT PEOPLE FIND THE RIGHT JOB.

√e

rrière om ca r a a l K ken? te ma n stuur je erd

cv e detaille l niet Aarze uur met ge eelsdienst, at on kandid orelio pers sselt, C erha V n naar e o Jer , t.a.v. setlaan 30 arden, a os A. G Groot-Bijg 1702 mail naar: be. eorelio. ie of via vertising@c en over w t d e a w f r u s jobs. meer wil , doen e Als j en wat we lio.be e n we zij r www.cor aa dan n


Milieucoördinator - Specialist Water -

index

Financieel Adviseur Weghsteen & Driege via AB&I

Uitzendconsulent 24

Vio Interim

20

Duurzaamheid Agristo via Derveaux Select

17

Anoniem via HR Flux

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Uitzendconsulent

Financieel Verantwoordelijke 23

Vind!

37

ICT Operations Manager Descamps Dekoratie via Verdonck Personeelsmanagement 21

Gediplomeerden in Boekhouding, EconoAnalist - Programmeur Karel De Grote Hogeschool

mie of Financiën Federale Politie

Productiemanager

A D M I N I S T R AT I E

Anoniem via Pass Selectieburo

21

39

30

IT-ERP Manager Agristo via Derveaux Select

Ontvanger/Financieel Beheerder Project Engineer

Administratief Medewerker Huisvesting Scheldevallei

Stad Diest via Randstad Professionals

33

Callens Vyncke via Auxilios

29

IT-Manager Applicaties

C O M M U N I C AT I E

AZ Groeninge

Organisatieadviseur / Lean Coach Kbc Bank

Projectleider & Assistent Projectleider Group Monument

30

23

33

Senior System Administrator

Creative Advertising Specialist Corelio

17

33

Ablynx

Procesbeheerder Risicobeheer

35

Kbc Bank

Software Engineer/BI Specialist Corelio

27

23

o port op rtun tunit itiies it ies

39

Eindredacteuren Corelio

Relatiebeheerder Bedrijven

28

Kbc Bank

Software Engineer/DIY Offertools

C R E AT I E F

Corelio

23

www.ablynx.com

39

JURIDISCH

Senior Adviseur Groepsstrategie M&A Grafisch Ontwerper

Software Engineer/TIBCO Specialist

Claeys Consult

Corelio

30

Kbc Bank 39

23

GEZONDHEID Juridisch Adviseur Corporates

DIRECTIE

Kbc Bank

23

Support Engineer AS Adventure via Derveaux Select

17

PC Sint-Jan de Deo & PC Sleidinge

Hoofdverpleegkundige Zorgbedrijf Antwerpen

Administratief-Facilitair Directeur

32

26

Notaris Paul Boesmans

Teamleader Infrastructure/Operations Corelio

39

30

Bike Buyer

Teamleader Infrastructure/Systems Corelio

Tordale

39

AS Adventure via Derveaux Select

Verpleegkundigen Zorgbedrijf Antwerpen

21

Directeurs Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

17

32

Customer Service Medewerker

Werf- & Projectleider Infrastructuur Igemo

20

LOGISTIEK

Verpleegkundig Ziekenhuishygiënist AZ Groeninge

Directeur Logistiek & Administratief Cen-

trum

Notarieel Jurist of Bediende

25

Zorgbedrijf Antwerpen

15

Anoniem via Pass Selectieburo

Zorgkundige

30

32

FINANCIEEL Colofon Zorgmanager

Districtmanagers Aldi

18

ENGINEERING

29

29

27

Consulenten Rekrutering & Selectie

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

14

Consulenten Rekrutering & Selectie

Stad Kortrijk

27

Anoniem via Vandelanotte Talent Management24

Financial Controller

Junior Engineers Anoniem via Pass Selectieburo

23

Business & Investments Officer

Ingenieurs Bouwkunde Stad Kortrijk

Kbc Bank

Boekhouders

E&I Engineer Callens Vyncke via Auxilios

HR

Boekhouder

Design Engineer Callens Vyncke via Auxilios

23

Analist Bedrijfseconomische Modellen 15

30

30

Adviseur-Analist Modelontwikkeling Kbc Bank

Afdelingshoofd Bouw Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

AZ Groeninge

Agristo via Derveaux Select

17

Ascento via T-Groep

T-Office via T-Groep

37

37

Consulting Assistants Ascento via T-Groep

37

Human Resources Consultants Ascento via T-Groep

37

Senior Human Resources Consultants Hudson Belgium

31

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


36 37

staat voor talent.

Zin om je talenten te ontwikkelen? Dat treft. Voor de kantoren van Ascento en t-office, de gespecialiseerde bediendeafdeling van t-interim, zijn we op zoek naar nieuw talent (m/v). Voor t-office

Consulenten Rekrutering & Selectie Voor Ascento

Kijk snel op www.t-groep.be voor alle vacatures en solliciteer meteen online!

t-interim en Ascento behoren tot t-groep NV

zoekt m/v

10 tips voor een geslaagd cv?

Uitzendconsulent Tielt l Roeselare Waarom jij? telefonische overtuiger â&#x20AC;˘ flinke dosis commerciĂŤle durf â&#x20AC;˘ spontane, geĂŤngageerde doorzetter â&#x20AC;˘ ervaring in een commerciĂŤle binnendienstfunctie â&#x20AC;˘ bereid om je lachspieren te trainen. Waarom vind? ervaar het enthousiasme van een jong, gedreven team â&#x20AC;˘ versterk jouw professionaliteit door onze excellente dienstverlening â&#x20AC;˘ tevreden klanten brengen geluk â&#x20AC;˘ verhoog jouw marktwaarde door onze investeringen in jouw talent â&#x20AC;˘ vind evenwicht tussen privĂŠ en werk via de mogelijkheid tot 3/5 of 4/5 regeling. Waarom als uitzendconsulent? word succesvol in het vinden van de betere kandidaat â&#x20AC;˘ ontplooi jouw onthaal-, screening- en testcapaciteiten â&#x20AC;˘ krijg inzicht in contracten, prestaties en opvolgingen â&#x20AC;˘ bouw aan jouw professioneel netwerk.

Contactpersoon:

Ellen Goeminne ellen.goeminne@vindeenjob.be GSM 0498 92 90 10

Alle tips op

www.vindeenjob.be VG 158/U

         

HR Consultants Consulting Assistants Consulenten Rekrutering & Selectie

Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid. Talent ontwikkelen is de core business van t-groep. Wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt.

en je carrière begint


Fashion Buyer Kids AS Adventure via Derveaux Select

Regulatory Affairs Associate 17

Planning Officer Anoniem via Pass Selectieburo

30

27

Ablynx

27

GIS Tekenaars 31

Marketing Medewerker

Stad Kortrijk

27

LIMITLESS en een maatpak t.w.v. € 1500

Werfleider 20

Group Monument

ONDERWIJS

VERKOOP

Opleidingshoofd Accountancy-Fiscaliteit

Account Manager Online

33

Jobat

26

& Finance Karel De Grote Hogeschool

WIN 150x2

Waag e lke dag , tot 14 april, je kans !

FILMTICKETS VOOR

TECHNIEK

Marketing Assistant

Overstock Garden

Ablynx

Scientists & Senior Scientists

MARKETING

LS Bedding via Hudson Belgium

27

Research Associates 30

Tactisch Inkoper AZ Groeninge

Ablynx

21

Commerciële Kantoorverantwoordelijke Vio Interim

25

Opleidingshoofd Kleuteronderwijs & LaMedewerkers Commerciele Binnendienst Stone via Synergon

Op dinsdag 19 april organiseert Jobat i.s.m. Kinepolis Brussel een privé-voorstelling van de nieuwe kaskraker Limitless. Een film over een onsuccesvolle schrijver die gebruik maakt van een experimenteel medicijn waarmee hij 100% gebruik kan maken van zijn geest en zo pijlsnel carrière maakt. Jobat geeft 150 duotickets weg. Wil jij net als Bradley Cooper indruk én carrière maken? Dan kan je ook nog een exclusief maatpak van Scabal t.w.v. 1.500 euro winnen!

Surf vandaag nog naar jobat.be/win en speel mee jouw toegangsticket of jouw exclusief maatpak.

25

ger Onderwijs Karel De Grote Hogeschool

21

OVERHEID

Projectadviseur Buitendienst Stone via Synergon

Arbeidspsycholoog Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

14

Controleur - Milieutoezicht Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

14

Dienstverantwoordelijke OCMW Schaarbeek

26

Managementassistent Igemo

25

25

Relatiebeheerder Weghsteen & Driege via AB&I

24

Sales Manager Christeyns via Anago

19

Showroomverkopers Swiss Sense

40

Technical Sales Supervisor Anoniem via Pass Selectieburo

30

Manager Igemo

25

Milieucoördinator AZ Groeninge

30

Preventieadviseur Igemo

Nog meer jobs?

25

Op jobat.be Ruimtelijk Planners Stad Kortrijk

27

R&D

Project Leaders & Project Planner Ablynx

27

Vanaf 6 april in de bioscoop!

vind je

12.546

jobs.


38 39

Je bent ook

De Politi

e rekrute

ert www.job of 0800 pol.be 99 404

speurneus De Politie speelt verscheidene rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. Zo zijn we bijvoorbeeld onderzoekers die speuren naar het cruciale detail, bemiddelaars die tussenkomen bij ruzies en conflicten en

witwasserij Zware fraudeben estrijden …

beschermers van de individuele rechten en vrijheden. Om al die opdrachten tot een goed einde te brengen, rekruteren we soms mensen met heel specifieke talenten. Momenteel zijn we op zoek naar 34 (m/v) gediplomeerden in

boekhouding, economie of financiën, echte experts in hun discipline. Binnen een hecht team van ervaren collega’s zullen zij complexe taken uitvoeren rond sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteit, zoals zware en georganiseerde fraude, corruptie en het witwassen van geld. Kortom, grote verantwoordelijkheden als gespecialiseerd hoofdinspecteur boekhouden. Als jij die aankunt, surf dan meteen naar www.jobpol.be

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE € BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAND € 1,55

SARKOZY ONDER VU UR > 2-3

AARD.BE

Laatste crisis voor

© epa

Albert

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de Filip te houden.

VA N O N Z E R E DACT E

BART BRINCKMAN BRUSSEL

UR

de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota Wever (N-VA). volgende regering De wil ‘de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren. ’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. – ciaal voor Filip monarchie speng. Op die wil ze vermijden Verscheidene manier wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met bert op tijd om de hervorming Aleen crisis als deze.rd wordt met een als een onderdeel Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is exact wat nationale feestdag. Dat met het Paleis er staan. Maar later zijn functie afde nieuwe om bij © pn regering waar wat en momenteel, welishet gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de functie. kader vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar de De wijziging van het de leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo zou bij Voorde capaciteiten ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdens een volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodeAlbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n

Naast lentekriebels ook stevige IT kriebels? Solliciteer dan voor één van volgende uitdagende jobs:

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

tot 31/03/2011

W VORST HUIS IN EN RUST 22 OVERVALL BON BLZ. BOEVEN APENDE AND GEW -NOORDR BRUSSEL

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN DE VLIEGEN JOMMEK G: DE VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1EURO

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20 SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR D ¤ 1,50

OF NIE BON

Experts nemen

- 22%

Sport 2-3 ENT&GE

CULTUUR LD 33 -

&VRIJE

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN! 95

WWW.N

IEUWSB

W

LAD.BE

W MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

N˚ 35

www.actu24.be

Le

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

25 millions

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie CAHIER CENTRAL

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Du 11 au 18

février

Spécial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

CAHIER CENTRAL

9

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

JOURNAL EST PROTEGE

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

ces derniers jours.

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

  AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ÉdA

lourdes de conséquenc G Difficile de dire es, seront proposées quel clan l’emportera, au vote. même si le non a souvent été cité

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Auvelais

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée des actionnaires , à Bruxelles.

Meer info over deze jobs op www.corelio.be

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? G Cinq questions, qui peuvent être

die het systems team zal aansturen

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER CENTRAL

teamleader Infrastructure/Systems

AFP

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

teamleader Infrastructure/Operations die het operations team zal leiden en coördineren

48 47 - WEER

46 - PUZZELS

software engineer/DIY offertools met .Net kennis

IG SCHULDT?

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

©pn

NEDERLAN

W

©blg

Lukaku neemt het op voor Jacobs

software engineer/TIBCO specialist met uitgebreide TIBCO ervaring

2-4

wordt met december zomaar banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s één jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat dat er proble riskeren euro als blijkt ijk was 0 duidel al 100.00 vooraf ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge is niet onverd men zoude die ‘op sommi 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

24 - CONSUM

W

per strip

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een jker STRENG het moeili je rekening

RIEVEN

met SQL en Microsoft kennis

1€

Geld lenen wordt moeilijker

LEZERSB

software engineer/BI specialist

25

Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan ? Stuur dan je CV naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt , A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of stuur je e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.


Swiss Sense opent

5 nieuwe vestigingen!

Wij zoeken showroomverkopers (fulltime en parttime) m/v met passie voor kwaliteit Swiss Sense is een Nederlandse winkelketen met Europese ambities, gespecialiseerd in slaapcomfort, matrassen en luxe boxsprings in het bijzonder. De strategie van Swiss Sense is het aanbieden van topkwaliteit, het betere gamma, maar dan op een voor de consument aantrekkelijk prijsniveau.

Functieprofiel Ervaring in de meubel- of slaapkamerbranche is een pre, maar beslist niet noodzakelijk. Een relevant diploma in een commerciële richting zal uw kandidatuur versterken, maar niet bepalen. Bovenal zijn wij op zoek naar uw empathisch vermogen, uw commerciële feeling en uw klantvriendelijkheid. Werken op zaterdag en of zondag schrikt u niet af. Swiss Sense biedt een competitief salaris en een motiverend bonussysteem. Wij voorzien een degelijke interne opleiding. Reeds na 3 maanden kunt u doorgroeien naar filiaalmanager.

• Brasschaat: Fulltime en parttime

• Oostende: Fulltime en parttime

• Beveren: Fulltime en parttime

• Roeselare: Fulltime en parttime

• Knokke: Parttime (3 of 4 werkdagen)

• Waregem: Fulltime en parttime

Stuur uw sollicitatie met CV naar vacatures@swisssense.be

Jobat 9 april 2011  

Weekblad over en voor werk

Jobat 9 april 2011  

Weekblad over en voor werk

Advertisement