Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 19 en zondag 20 maart 2011

2.125 EURO Het loon van een stagiair architect blz. 11

STANY CRETS ‘Humor is de moeilijkste weg’ blz. 10

ANSEEL & DENYS Raden van bestuur zijn te eng blz. 3

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

X E D N I E D CUT S ’ R O T C E R I D E TH

+

11.599 jobs op jobat.be

4

alternatieve scenario’s

Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14


EDITO

‘De auto is niet meer dan een mogelijkheid om je van a naar b te verplaatsen. Als de bus goedkoper en sneller is, dan kiezen jongeren daarvoor’

STORM Niet zo lang geleden, op het kookpunt van de economische crisis, kon u tussen alle zwar tgalligheid af en toe ook een positieve noot lezen. Niet zelden kwam die uit de mond van een professor, exper t of beleidsmaker die het waagde de waan van de dag in perspectief te plaatsen. De conclusie was meestal dat een crisis ook opportuniteiten creëer t. Het klopt dat een tegenslag ons dwingt om na te denken over hoe het anders en beter kan. Idealiter wordt daar ook in goede tijden over nagedacht, maar ach, als alles lekker loopt, is het toch veel leuker om daar de vruchten van te plukken dan onze hersens te breken over verandering. Nu is er het laatste jaar flink nagedacht over waar het met dit land, zijn politiek, zijn economie, zijn financiën, zijn sociale zekerheid enzovoor t naar toe moet. Twee katalysatoren hebben een belangrijke rol gespeeld: de zoektocht naar een uitweg uit de politieke chaos en het negatieve momentum dat onze economie overviel. Beide dwongen kenners van allerlei strekking tot het analyseren van wat er waar fout ging en hoe dat te verbeteren. Dat we er nog lang niet uit Ook de zijn, is duidelijk. Nochtans is arbeidsmarkt, de bestuurlijke verwarring zoals we die nu meemaken, een in het niet iets dat een lang leven verleden vaak mag beschoren zijn. Er zullen hoe dan ook keuzes moeten verwaarloosd gemaakt worden. Ook de arbeidsmarkt, een in domein, kan het verleden vaak verwaarprofiteren van loosd domein, kan profiteren van de grote maatschappelijde grote ke brainstorm die nu aan de maatschappelijke gang is. De grootste uitdaging die die arbeidsmarkt te wachbrainstorm ten staat, is zonder twijfel het opnieuw tekenen van de relatie tussen werkgever en werknemer. Dat is nodig, aangezien op heel wat werkplekken werknemers hun talenten nog steeds niet ten volle kunnen ontplooien. Dat is de erfenis van onze manier van werken, die historisch gezien eerder slaafs is. In den beginne deed de werkmens wat hem gevraagd werd, punt. Tijden veranderen. In onze hernemende, maar ook onder druk staande, kenniseconomie moet diezelfde werknemer net meer doen dan van hem verwacht wordt. Hij moet zichzelf overstijgen, op lange termijn inzetbaar zijn in een werkomgeving die steeds om nieuwe competenties vraagt. Werkgevers zullen dat graag horen, maar moeten beseffen dat dat kunstje niet gratis is. Daarom moet de klassieke relatie baas-werknemer in de eerste plaats een ver trouwensrelatie worden waarin prestatiegericht denken, autonome tijdsbesteding en verantwoordelijkheid voor eigen taken vooropstaan. Werkgevers hebben alleen maar baat bij werknemers die sterk staan op de arbeidsmarkt. Of dat zo is, hebben ze deels zelf in handen.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

Maarten Leyts van marketingbureau Trendwolves analyseert de mobiliteitsbehoeften van onze jongeren, in Knack.

ARBEIDSVRAAG

Ik voel dat mijn functie overbodig wordt. Hoe gemakkelijk kan mijn werkgever me ontslaan?

n het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht kan elke par tij steeds de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de andere par tij opdringen, zonder dat de beëindigde par tij het recht heeft de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst af te dwingen. De ontslagmacht van de werkgever verhinder t echter niet dat het gegeven ontslag onregelmatig of onrechtmatig kan zijn. Het ontslag kan door betekening van een opzeggingstermijn of onmiddellijk met naleving van de regels die gelden bij een ontslag om dringende reden. Het ontslag wordt onregelmatig bij een expliciete of impliciete onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij een onregelmatig ontslag zal de werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag zal afhangen van de opzeggingstermijn die hij normalerwijze in acht had moeten nemen. Voor een geldig ontslag is de opgave van een motief in principe niet vereist. Wel kan de afwezigheid van een wettig motief het ontslag onrechtmatig maken. Men kan grosso modo drie hypotheses onderscheiden.

I

schermingsvergoeding. 2) Daarenboven gelden in sommige sectoren (bijvoorbeeld de verzekeringssector) of in sommige ondernemingen conventionele ontslagbeperkingen. De werkgever kan dan slechts werknemers ontslaan in specifiek in de overeenkomst genoemde gevallen (klassiek zijn economische of technische redenen). Miskenning van de werkzekerheid leidt tot een bijkomende schadevergoeding. 3) Tot slot kan een werkgever een arbeider slechts rechtmatig ontslaan om redenen die verband houden met zijn geschiktheid of met de noodwendigheden van de onderneming. Slaagt de werkgever er niet in dit bewijs te leveren, dan is er sprake van een willekeurig ontslag waardoor een vergoeding van zes maanden loon verschuldigd is.

Uw werkgever kan u dus steeds regelmatig ontslaan met inachtneming van een opzeggingstermijn. Het ontslag zou wellicht ook rechtmatig zijn omdat het zou worden verklaard door het wegvallen van uw functie. En1) Vooreerst zijn tal van categorieën van werk- kel conventionele ontslagbeperkingen of een nemer beschermd tegen ontslag. Zij mogen specifieke ontslagbescherming zou uw ontslag slechts worden ontslagen om bepaalde rede- onrechtmatig kunnen maken. nen (bijvoorbeeld de leden van de ondernemingsraad of het comité) of net om bepaalde STIJN DEMEESTERE, redenen niet (bijvoorbeeld diegenen die een ADVOCAAT BIJ LYDIAN pestklacht hebben neergelegd). Schending van JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN de ontslagbescherming geeft recht op een be-


02 03

Ivoren torens

D Anseel &Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘Raden van bestuur hebben een veel te enge kijk op de moderne onderneming van de 21ste eeuw’

iversiteit op de arbeidsmarkt is op dit ogenblik zonder twijfel het meest actuele thema. Over het al of niet toelaten van hoofddoeken op de werkvloer worden sinds vorige week heftige discussies gevoerd. En dan zijn er ook de wettelijke quota voor vrouwen in de raad van bestuur in bedrijven waar de voorbije weken al aardig over gebakkeleid is. De meeste elementen pro en contra zijn daarbij aan bod gekomen. Zelf ben ik geen voorstander van quota maar in dit concreet geval moet het Belgisch bedrijfsleven ook aan zelfkritiek doen. De realiteit is dat er op het terrein veel te weinig vooruitgang is geboekt de voorbije tien jaar. Voor wie weet hoe raden van bestuur functioneren is dit niet echt een verrassing. Als men voor nieuwe mandaten steeds in het ons-kentons segment gaat rekruteren, verander t er natuurlijk niet veel. Er is veel te weinig instroom van nieuw talent. In veel gevallen is hier sprake van inteelt. Dit heeft belangrijke gevolgen. Als de gemiddelde raad van bestuur niet vernieuwt, laat staan diversifieer t, dan is deze

minder en minder een afspiegeling van de bredere maatschappij. Als er anno 2011 nog heel wat raden van bestuur zijn waar geen vrouwen in zetelen, kunnen we alleen gissen hoe hoog het ivorentorengehalte er moet zijn. De voorbije tien jaar is dit thema nagenoeg onafgebroken in de actualiteit geweest. Wie dit niet heeft opgemerkt, heeft echt wel een probleem. Geen visie Hoe is dit nu te verklaren? Wellicht heeft het te maken met het feit dat het type mensen die in deze raden van bestuur zetelen een veel te enge kijk hebben op de moderne onderneming van de 21ste eeuw. Het gaat te veel om mensen met bestuurlijk-financiële competenties. Het belang daarvan kan uiteraard niet onderschat worden maar is er in de raden van bestuur intussen geen nood aan andere competenties? Is één van de belangrijkste assets van een onderneming niet het personeel? Indien dit zo is, zou er dan in elke raad van bestuur niet minstens één iemand moeten zitten met exper tise ter zake?

De komende jaren zal het aantrekken en behouden van talent crucialer zijn dan ooit. De meeste bedrijven hebben hier nog steeds geen goede visie op. Hun strategieën - of wat daar voor moet doorgaan - lijken allemaal op elkaar. Er denken maar zeer weinig bedrijven out of the box. De meeste denken nog steeds dat ze het wel redden als ze erin slagen voldoende laatstejaars aan te trekken. Is het met andere woorden niet hoog tijd dat meer ervaren hr-managers hun intrede doen in deze raden? Nu is het aantal op één hand te tellen. Misschien ligt dit aan de hr-managers zelf. Als met de intrede van meer vrouwen in raden van bestuur ook meer diverse competenties hun intrede doen, hebben we alvast op twee vlakken vooruitgang geboekt.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’.

CARTOON


DOSSIER

X E D N I E D CUT ’S R O T C E THE DIR

De loonindex, redder of doodgraver van onze welvaart?

Tekst: Jan Bosteels / Foto’s: Koen Bauters

Zware woorden worden niet geschuwd als het over de automatische loonindexering gaat. Voor de voorstanders is het een van de hoekstenen van onze welvaartstaat. Volgens de tegenstanders delft onze economie met dit systeem zijn eigen graf, zeker in tijden van inflatie. Jobat zocht alternatieven.

D

e laatste tijd gaan er meer en meer stemmen op om de automatische loonindexering in België (tijdelijk) af te schaffen, maar de voorstanders van de index bieden hevig

weerwerk. Tegenstander Geer t Noels van Econopolis heeft het over ‘de automatische concurrentiehandicap’. Professor economie Koen Schoors (UGent) beschouwt de automatische loonindexering als een mechanisme dat jobs kost, extra inflatie veroorzaakt en de competitiviteit van ons land ondermijnt. K.U.Leuven-professor Paul De Grauwe wil in de huidige economische omstandigheden sleutelen aan de index, maar vindt het niet nodig om het kind met het badwater weg te gooien. Zijn UGent-collega Ger t Peersman noemt het systeem contraproductief, asociaal en schadelijk voor de economie. Volgens Peersman kost het automatisme ons 30.000 arbeidsplaatsen bij een olieschok die onze energieprijzen met 10 procent doet stijgen. Onze vaderlandse academici staan niet alleen in hun analyse, ook onze handelspar tners roeren zich. Enkele maanden geleden pleitte de Amerikaanse Kamer van Koophandel voor een plafonnering van de loonindexering in België. Frankrijk en Duitsland droomden al van een Europees verbod op automatische loonindexering, een standpunt dat onder tussen is afgezwakt tot

een pleidooi voor een aanpassing van de loonindexeringssystemen indien nodig en de mogelijkheid tot loonmatiging als de loonstijgingen de pan uitswingen. Voorstanders van de automatische loonindexering vind je vooral onder de regeringspar tijen en bij vakbonden. Rudy De Leeuw van het ABVV is een fervent voorstander van het behoud van de automatische loonindexering. Het systeem helpt volgens hem het in stand houden van de binnenlandse vraag in België. Chris Serroyen, hoofd van de ACV-studiedienst wil evenmin weten van gesleutel aan de index. Ook politieke zwaargewichten als premier Yves Leterme (CD&V) en vice-premier Laurette Onkelinx (PS) willen niet raken aan de automatische loonindexering. En een onverdachte bron als Europees Commissaris voor Economische en Monetaire zaken Olli Rehn noemt de loonindexering op Belgische wijze ‘verstandig ontworpen en aanzienlijk anders dan ouderwetse systemen die vaak schadelijk zijn geweest voor de concurrentiepositie’. De vicieuze cirkel van de koopkracht De automatische loonindexering is voor de voorstanders het middel bij uitstek om de koopkracht van de bevolking te behouden: als producten en diensten

duurder worden, krijgen we een paar maand later meer loon, en kunnen we onbezorgd blijven consumeren als voorheen. Maar dat klopt niet, zegt Geert Noels. “Op lange termijn ondergraaf je de koopkracht van de bevolking. En als je denkt de koopkracht op peil te kunnen houden met vervangingsinkomsten, creëer je een budgettair probleem. Het is een vicieuze cirkel.” De Belgische economie heeft het inderdaad moeilijk, zo blijkt uit diverse studies. In vergelijking met onze buurlanden stegen de lonen bij ons sneller in de periode 2009-2010, stelt het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Al lijkt die stijging in de praktijk nogal mee te vallen. In de buurlanden stegen de lonen met 3,4 procent, bij ons was het 3,9 procent. Over de jaren heen is het verschil duidelijker. Tussen 1997 en 2010 stegen de Belgische lonen met 43,4 procent. In onze buurlanden was dat 38,1 procent. Zorgwekkender is dat het leven in België sneller duurder wordt dan in de ons omringende landen. Volgens een studie van het Prijzenobser vatorium stijgen de consumptieprijzen in België meer uitgesproken dan in de buurlanden: een stijging van 8,9 procent tussen 2007 en 2010, tegen slechts 5,8 procent bij de buren. Geert Noels interpreteert het als een ongewenst neveneffect van het systeem. “Door de automatische loonstijgingen worden mensen ongevoeliger voor be>>


04 05

Wat zit er in de index?

Van luiers tot crematie De prijs van 518 producten en diensten bepalen of de consumptieindex stijgt of daalt. Zo is ons geld elke maand iets meer of minder waard. anneer het prijspeil stijgt, is er sprake van inflatie. Je kan dan minder kopen voor hetzelfde geld. Als de prijzen van producten en diensten dalen, kan je meer kopen met je geld. Men spreekt dan van deflatie. De index is dus een goede indicator van de levensduurte en van de koopkracht van de bevolking. Omdat het zo goed als onmogelijk is om de prijzen van alle producten elke maand te vergelijken, koos de overheid voor een representatieve boodschappenkorf, een selectie van goederen en diensten. De eerste Belgische consumptieprijsindex kwam er onder impuls van Joseph Wauters, minister van Arbeid, Industrie en Ravitaillering. Die index werd voor het eerst gepubliceerd in 1920 en bevatte 56 producten, voornamelijk voeding. De bedoeling was toen, net als nu, te zien of de lonen gelijke tred hielden met de kosten van het levensonderhoud. De index is de voorbije 91 jaar sterk geëvolueerd. Momenteel bevat de korf 518 producten en diensten. Ze zijn zo divers als het leven zelf, gaande van wegwerpluiers over rijsttaart, braadkip, geneeskundige verzorging, mp3-spelers en pingpongtafels tot crematie. Elk product krijgt een bepaalde weging of waarde, want niet alles wordt even frequent aangeschaft.

W

Wanneer stijgen de lonen?

‘Een groeiende groep werknemers krijgt slechts jaarlijks een indexering, terwijl ze de prijsstijgingen wel onmiddellijk voelen’ Chris Serroyen, hoofd studiedienst ACV

Sinds 1994 wordt niet langer de waarde van de hele consumptieindex als waarde genomen om pensioenen, sociale uitkeringen, lonen en huurprijzen te indexeren. Toen werd de gezondheidsindex ingevoerd, een soort index light, waar de prijzen van transportbrandstoffen, tabaks- en alcoholproducten waren uitgelicht. Huisbrandstoffen, gas en elektriciteit worden wél in de gezondheidsindex opgenomen, die dus gevoelig blijft voor de schommelingen van de prijzen op de internationale oliemarkt. Elk land van de Europese Unie hanteert een vergelijkbare index. In 1997 werden alle Europese consumptieprijsindexen geharmoniseerd, zodat het prijsverloop in de hele EU op een gelijkwaardige manier vergeleken kan worden. De index wordt elke maand berekend, maar dat betekent niet dat de lonen elke maand kunnen stijgen. De automatische loonindexering is afhankelijk van de overschrijding van de spilindex, een vooraf vastgelegde aanpassingsdrempel. Als het gemiddelde van de laatste vier maandelijkse gezondheidsindexen die drempel bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast. Volgens het Planbureau zal volgende maand de spilindex worden overschreden. Daardoor zullen in mei de uitkeringen met 2 procent stijgen en twee maanden later de ambtenaren- en zorglonen. Extra kosten voor de armlastige Belgische staatskas dus.


DOSSIER

4

alternatieve scenario’s

X E D N I DE R’S CUT CTO E R I D E TH

1

‘Pas de lonen ieder jaar automatisch aan de target van de Europese Centrale Bank aan’ Prof. dr. Gert Peersman, departement Financiële Economie UGent “De ECB bepaalt elk jaar een inflatietarget van pakweg 2 procent, dat ze ook gemiddeld blijkt te halen. Als we afspreken om de lonen elk jaar 2 procent te laten stijgen, dan verlies je gemiddeld geen koopkracht. Zo sluit je loon-prijsspiralen per definitie uit en kan je je nooit uit de markt prijzen, omdat je het gemiddelde van de eurozone hanteer t. Dit systeem vermijdt ook de sociale onrust die te verwachten is als je het systeem helemaal afschaft, verminder t de kans op een deflatiespiraal en stimuleer t zelfs impliciet de vraag in een recessie. Tijdens het sociale overleg over de reële loonstijging kan nog altijd bijgestuurd worden indien nodig.”

3 ‘Betere controle op prijzen en bonussen’ Chris Serroyen, hoofd studiedienst ACV “De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de distributieprijzen hier veel sneller stijgen dan in Nederland. Het eerste dat moet gebeuren is de problemen van de prijszetting aan de bron aanpakken. We moeten ook tot een beter energiebeleid komen en de energievreters aanpakken. En als we zien welke bonussen er worden uitbetaald aan bedrijfsleiders, kunnen wij het niet maken om aan de mensen te zeggen dat ze met nog minder moeten leren rond te komen.” “We moeten zeker beter controle uitoefenen op de (energie)prijzen”, reageer t professor De Grauwe. “Er zijn te veel monopolistische tendensen op de elektriciteitsmarkt. Maar ingrijpen in de prijsvorming en de transparantie verhogen is onvoldoende en lost het probleem van de index niet op. Ik ben geen voorstander van bonussen, vooral in de financiële sector, omdat het leidt tot kortetermijndenken en de performantie niet vergroot. Maar ook dit aanpakken, hoezeer het ook nodig is, zal de realiteit van de olieprijzen niet oplossen.”

2 ‘Haal de ingevoerde energiekost uit de index’ Prof. dr. Paul De Grauwe, departement Internationale Economie K.U.Leuven Het voorstel van professor De Grauwe bouwt verder op het principe van de gezondheidsindex, die onder andere de transpor tbrandstoffen uit de index lichtte. “Door correcties aan te brengen, kunnen we het indexeringsmechanisme als zodanig behouden. Mijn voorstel bestaat erin een andere index te gebruiken, de deflator van het bruto binnenlands product. Dat is een prijsindex van alle goederen en diensten die in het eigen land worden geproduceerd. Zo meet je alleen de toegevoegde waarde en niet de impor t. Deze index houdt in normale tijden gelijke tred met de consumptie-index, maar vandaag stijgt hij minder snel.” Collega Peersman is niet over tuigd: “In dit voorstel wordt de stijging van de totale energiekost en alle andere mogelijke impor tprijzen volledig gedragen door de werknemers, zelfs indien ze niet worden doorgerekend door de producenten. Het lijkt mij ook niet ideaal om de index weg te trekken van de werkelijkheid.”

4 ‘Een loonindexering in centen, niet in procenten’ Wivina Demeester, lid van de Hoge Raad van Financiën De voormalige CD&V-minister lanceerde haar voorstel in het radioprogramma De Ochtend. Demeester pleit voor een vorm van loonmatiging, waarbij lonen niet langer automatisch en procentueel stijgen, maar met een bedrag dat voor iedereen gelijk is. De CD&V’ster beschouwt dat als een manier om de laagste lonen te beschermen, maar volgens critici dreigt zo’n maatregel een averechts effect te sorteren. “Relatief gezien maak je zo ongeschoolde arbeid duurder”, analyseert professor De Grauwe. “Zo ga je de handicap van de ongeschoolde arbeid, nu al een pijnpunt in onze werkgelegenheid, nog verder vergroten. Het klinkt goed om iets te doen voor mensen die het minder goed hebben, maar het dreigt zich net tegen hen te keren.”


06 07 ‘Door de automatische koppeling voelen burgers de olieschokken veel minder dan nuttig zou zijn. Geen wonder dat Belgische woningen bij de slechtst geïsoleerde van Europa horen’ Koen Schoors, professor economie UGent scheefgetrokken. Uit ons onderzoek blijkt overigens ook dat de zogenaamde tweederonde-effecten van de indexering met een korreltje zout moeten worden genomen.” De energieprijzen uit de index halen, is voor Serroyen een verkeerde stap. “De gezondheidsindex is al niet volledig representatief voor de werkelijke kosten van de mensen. Bovendien worden de pieken uitgevlakt. Een groeiende groep werknemers krijgt slechts jaarlijks een indexering, terwijl ze de prijsstijgingen wel onmiddellijk voelen.” Chris Serroyen blijft combattief ingesteld. “De botte aanval van Duitsland op de index is vakkundig gepareerd door Yves Leterme. Dat dossier is voorlopig ontzenuwd. Maar gerust zijn we nooit: morgen wacht een nieuwe veldslag. Dat is al dertig jaar zo.”

Geen wonder dat de Belgische woningen bij de slechtst geïsoleerde van Europa horen. Er zijn onvoldoende economische incentives om er iets aan te doen.” De Leuvense economieprofessor Paul De Grauwe verkondigt een genuanceerd standpunt. “In normale tijden met stabiele inflatie is de automatische indexering een relatief goed instrument om de koopkracht van de werknemers op een vlotte manier veilig te stellen. Maar in een periode met ruilvoetverslechtering, wanneer zoals nu de olie die we invoeren duurder wordt in vergelijking met wat wij produceren en expor teren, is een aanpassing nodig. Je dreigt anders een kostenspiraal te creëren die zich uiteindelijk ook keer t tegen de werknemers zelf, met in eerste instantie jobverlies en zeer onevenwichtig verdeeld koopkrachtverlies. Wie zijn job verliest, zal dramatisch aan koopkracht inboeten, de anderen veel minder. Het behoud van de automatische indexering in de huidige omstandigheden dreigt dus grote ongelijkheid te creëren. Als de koopkracht van een land in zijn geheel daalt door een ruilvoetverslechtering, denk ik dat we dat het best laten dragen door zoveel mogelijk schouders. Ik wil niet te pessimistisch zijn: de economie draait op dit moment goed, maar we moeten ervoor zorgen dat de heropleving niet wordt gehypothekeerd.”

De Europese context België is niet het enige Europese land dat een automatische indexatie kent. Het systeem bestaat ook in Luxemburg, en in zekere mate in Spanje en Italië. Het gevolg is dat bij prijsstijgingen er een loon-prijsspiraal ontstaat op Europees niveau. Vandaar de wens van Duitsland en Frankrijk om dit systeem een halt toe te roepen, legt professor Peersman uit. “Als de gemiddelde inflatie omhoog gaat, verhoogt de ECB de rente, zoals nu wel eens zou kunnen gebeuren. Ook voor landen als Duitsland, Oostenrijk en Nederland, die zelf nu geen inflatie kennen. Zij worden dus gestraft en dat ligt hen zwaar op de maag. In een monetaire unie moet je zoveel mogelijk convergentie hebben van je economie, zodat het beleid aanvaardbaar is voor iedereen.” Professor Peersman ziet de toekomst somber in. “In België is het afschaffen van de automatische loonindexering taboe. Achter de schermen geven sommige vakbondsmensen en bepaalde linkse politici toe dat er wat moet gebeuren, maar ze vrezen het niet uitgelegd te krijgen aan hun achterban. Als academici kunnen we dus niet anders dan de publieke opinie er regelmatig aan te herinneren dat er in het belang van iedereen moet worden gesleuteld aan de automatische indexering.”

Het antwoord van de vakbonden

>> paalde prijsstijgingen. Daardoor zetten ze minder druk op de distributie om de prijzen onder controle te houden. Vandaar dat de prijzen bij ons harder stijgen dan in de buurlanden.”

De vakbonden ABVV en ACV zijn niet te vinden voor een afschaffing van de automatische loonindexering. Chris Serroyen, hoofd van de ACV-studiedienst, pleit voor het aanpakken van de prijsstijgingen in de distributie en de energiesector. De loonkloof met de ons omringende landen is volgens Serroyen niet zo groot als wordt gesuggereerd. “Er is een loonkosthandicap, maar die blijft sinds 1996 binnen de marge van 1 procent. We blijven dus in de pas, ondanks onze index. We moeten ons ook durven afvragen of onze lonen het probleem zijn, of de voor tdurende Duitse dumping. Door onze oosterburen worden de verhoudingen in heel Europa

Dure olie Dat er nu stemmen opgaan om de automatische loonindexering (eventueel tijdelijk) af te schaffen, heeft alles te maken met de dure olieprijzen die de index omhoog jagen. “Vooral na schokken aan de aanbodzijde van de economie is automatische indexatie zeer schadelijk”, zegt professor Ger t Peersman. “Vandaag is het de dure olie, morgen zijn het de voedselprijzen of schommelingen in de productiviteit door de vergrijzing. Van midden de jaren tachtig tot in de jaren 2000 hebben we het geluk gehad dat er weinig schokken waren aan de aanbodzijde. In de jaren zeventig en nu is dat helemaal anders. Er bestaan nogal wat misverstanden over het effect van de indexering, omdat ze de koopkracht pas op termijn ondermijnt. Op kor te termijn zie je je loon omhooggaan en wordt de koopkracht zogenaamd hersteld. De kost die je betaalt, wordt pas twee jaar later voelbaar, waardoor je hem niet associeer t met de oorspronkelijke schok.”

Evo l u t i e I n d ex 116.5 116,33 116 115,66 115.5 115,05

115 115 114,55 114,38

114,41 114.5

114,25

114,21 113,84

114

113,81

113,55 113,46

113.5

113,54

113,29

113,31 113,14

113 112,96 112.5 08/2010

09/2010

10/2010

11/2010

12/2010

01/2011

02/2011

03/2011

04/2011

05/2011

06/2011

07/2011

08/2011

De tering naar de nering zetten Professor Koen Schoors signaleer t nog een ander nadeel. “Door de automatische koppeling voelen de burgers de olieschokken veel minder dan nuttig zou zijn.

Algemene Index Afgevlakte index Gezondheidsindex Te overschrijden spilindex 114,97 Bron: Datstream, Econopolis


WERKBEELD

Beiaardier Foto’s: Bart Dewaele

Luc Rombouts werkt in het dagelijks leven als directeur particuliere levensverzekeringen bij KBC. Daarnaast is hij al sinds de renovatie van de Leuvense universiteitsbeiaard in 1983 gefascineerd door het beiaardspelen. Hij volgde een opleiding aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen en speelde ondertussen al op verschillende internationale beiaardfestivals. Samen met zijn collega Twan Bearda maakt hij deel uit van het duo The Bells’ Angels. Iedere zondagmiddag speelt Rombouts op de stadsbeiaard van Tienen. Op dinsdagavond bespeelt hij de beiaard in de toren van de universiteitsbibliotheek in Leuven. De Leuvense studentenraad LOKO organiseert volgende woensdag opnieuw haar beruchte beiaardcantus. Voor een massa van maar liefst 3.000 meezingende studenten zal Rombouts dan weer ettelijke cantusliederen ten gehore brengen. (mo)

JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


08 09

TREND

‘Up or out-model is een verkeerd model’ Enkel ervaren medewerkers, een doorgedreven transparantie en een vlakke structuur: het bedrijf Projective werkte een alternatief uit voor het bij uitstek hiërarchische ‘up or out’-model van de grote consultancyfirma’s. “Het klassieke model is een verkeerd model, want het creëert alleen maar frustratie.” Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters

A

an de wieg van de projectmanagementfirma Projective staan Filip Bosschaer t en Stefan Dierckx, twee oud-medewerkers van consultingbedrijf Capco. Dierckx was in 1998 betrokken bij de oprichting van Capco, waarna hij in 2005 vertrok om zijn eigen bedrijf op te starten. “Ik wilde een model uitwerken dat transparanter en toegankelijker was dan het klassieke partnermodel zoals je dat vindt bij Capco of bij andere grote consultinghuizen, waar mensen eerst door alle niveaus moeten stromen vooraleer ze echt op een hoog niveau zitten. Wij zijn op zoek naar mensen die binnen de grote huizen op de fast tracks zitten, maar die - net vanwege de rigide structuur - niet sneller kunnen gaan.” Projective leidt als onafhankelijke partij projecten en programma’s van grote banken en verzekeraars in goede banen, vaak in samenwerking met grotere consultinghuizen zoals Deloitte en Accenture. In jonge, pas afgestudeerde profielen zoals die en masse worden aangeworven door grote firma’s is Projective niet geïnteresseerd. “De diensten die wij leveren kan je onmogelijk invullen met pas afgestudeerden. Enkel mensen met zeven of acht jaar relevante ervaring komen in aanmerking om bij ons aan de slag te gaan”, zegt Dierckx. Mensen dus die al verschillende stappen doorlopen hebben, maar van hun eigen organisatie nog niet de kans kregen om grotere projecten of programma’s te leiden. “Bij ons kunnen ze veel sneller doorgroeien, met de nodige ondersteuning van een aantal senior profielen. Hier gaat het niet om een survival of the fittest, waarbij wie het laatst overblijft aan de grote honingpot mag hangen”, aldus Dierckx. Goed blaadje Bij Projective delen alle medewerkers in de winst. Bonussen worden niet berekend op basis van individuele prestaties, maar volgens het bedrijfsresultaat. Het evaluatie- en beloningssysteem is dan ook een tweede belangrijk verschilpunt met de grotere firma’s. Dierckx: “De bedrijfsresultaten primeren. We willen absoluut vermijden dat de ondersteuning en coaching van onze medewerkers gekoppeld is aan financiële voordelen. De meeste firma’s evalueren hun werknemers individueel op het einde van het jaar. Dat is eigenlijk een

‘Hier gaat het niet om een survival of the fittest, waarbij wie het laatst overblijft aan de grote honingpot mag hangen’ Stefan Dierckx, Projective

compleet verkeerd model, want het creëer t alleen maar frustratie.” Volgens Dierckx is het in andere bedrijven veeleer regel dan uitzondering dat medewerkers die bij hun baas op een goed blaadje staan, bevoordeeld worden, terwijl ze niet noodzakelijk beter presteren. Bovendien is het vaak niet mogelijk om verschillende projecten met elkaar te vergelijken en een eerlijke ranking te maken van wie er nu het best of het slechtst presteer t. “Als mensen weten dat er financiële benefits gekoppeld zijn aan hun evaluatie, is het logisch dat ze zich niet eerlijk opstellen in die evaluatie. Men zal altijd proberen zichzelf beter te verkopen. Je krijgt dan een heel artificieel beeld van de competenties van een persoon”, meent Dierckx. Bij Projective wordt iedere medewerker daarom vier keer per jaar geëvalueerd, zonder dat daar een beloning aan vasthangt. Telkens stelt men een lijst op van vier werkpunten, waaraan in het komende kwar taal extra aandacht moet worden besteed. “We voorzien training op maat, zodat onze medewerkers beter worden in het leveren van onze diensten. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat we hogere tarieven kunnen vragen aan onze klanten, wat dan weer zijn weerslag heeft op de bedrijfsresultaten en dus ook op de bonussen.” Streng optreden Dierckx beseft dat er ook risico’s verbonden zijn aan het belonen op basis van bedrijfsresultaten. “We kunnen niet tolereren dat iemand mee profiteert van goede resultaten wanneer hij of zij zelf slecht presteert. Als dat nodig is, treden we streng op.” Vooralsnog is er bij Projective echter nog niemand aan de deur gezet, vertelt Dierckx. “Dat is voor een stuk te wijten aan ons selectieproces. We hebben al enkele keren een banenmarkt georganiseerd. Tijdens zo’n dag doen we met iedere kandidaat drie à vier interviews, telkens met twee andere medewerkers van Projective. Je kan het vergelijken met speeddating: kort en krachtig. Doordat zes tot soms acht personen contact hebben gehad met een bepaald profiel, krijgen we een heel goed beeld van wat hij of zij te bieden heeft. Iedere interviewer stelt andere vragen of vertrekt vanuit een andere invalshoek. Pas wanneer iedereen akkoord is, gaan we over tot een eventuele contractonderhandeling.” Bijna iedere medewerker neemt naast zijn klantenwerk ook een interne taak op in de domeinen marketing, hr of finance. Zo betrekt Projective alle medewerkers bij het uitbouwen van de firma. Dierckx is ervan overtuigd dat het model van Projective ook bij andere bedrijven veel meer kans zou moeten krijgen. “Het loskoppelen van de ondersteuning en de financiële voordelen zet alle neuzen in dezelfde richting. In ons model is er geen nood aan politieke spelletjes.”


Ra n d gev a l le n BEROEPSGEHEIM

N i e t d e ba a s , we l d e c o l l e ga ’s Een vriendschapsverzoek via Facebook. Klinkt banaal, maar dat is het niet altijd. Zeker niet als het van je baas komt. Wat doe je daarmee? Gun je de chef een blik achter de schermen, of houd je het gordijn liever dicht? En hoelang laat je het duren voor je op zijn verzoekje antwoord? De meeste Vlaamse werknemers laten het niet aan hun hart komen. Voor hen is het

Stany Crets, regisseur/acteur

toevoegen van hun baas als vriend op Facebook not done. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.062 actieve Vlamingen van Insilencio, uitgevoerd door de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Van alle ondervraagden beschikt twee derde over een Facebook-profiel. Een op de drie werknemers met een Facebook-profiel, consulteert dit dagelijks. Het zijn vooral deze ‘heavy users’ die hun profiel meer afschermen dan de ‘light users’. Twee derde van de werknemers die dagelijks Facebook bezoeken, handhaaft de standaard privacy settings en toont enkel een profielfoto en summiere info aan mensen buiten hun vriendenkring. Hoewel werk en privé zich steeds meer mengen, geldt dit niet voor Facebook. Op de vraag of men een directe overste uit eigen beweging zou toevoegen als vriend antwoordt 71,3 procent van de dagelijkse Facebook-gebruikers negatief. Werknemers die hun baas wel willen toevoegen als vriend, delen niet zomaar alle info uit hun profiel. Informatie die de baas niet te zien krijgt, zijn vooral foto’s (80%), status updates (36%) en de vriendenlijst (20%).

Slechte baan kruipt in de kleren ‘Goed, het is misschien niet je droomjob, maar je hebt tenminste werk. En je vindt wel snel iets anders.’ Wie deze woorden recent te horen kreeg, mag zich volgens het Centre for Mental Health Research van de Australian National University uit Canberra verwachten aan een mentale terugval. Een

“E

en goede casting is al de helft van het werk. Toch is dat voor een musical als Spamalot niet zo voor de hand liggend. Eigenlijk hadden de audities voor mij niet echt gehoefd; ik had al van bij het prille begin enkele acteurs in mijn hoofd. Koen Van Impe moest Koning Arthur worden, dat stond vast. Ook Walter Baele en Jonas Van Geel wou ik er zeker bij. Omdat zij niet zo bekend zijn binnen het musicalwereldje, kostte het me wel wat moeite om de producenten te overtuigen. Maar mocht ik op dit vlak water bij de wijn hebben gedaan, dan zou dat in tijdverlies hebben geresulteerd. Ik heb acteurs nodig die aan een half woord genoeg hebben. Omdat ik wil dat het vooruit gaat. Ik heb graag acteurs die mij materiaal

aanbieden. Acteurs op wie ik kan bouwen. Het gevolg was dat, naarmate het repetitieproces vorderde, Spamalot een steeds rijkere voorstelling werd. Jobhopper Regisseur, acteur, auteur ... Bij mij loopt dat allemaal door elkaar. Ik ben heel impulsief in mijn keuzes. Ik volg vaak mijn gut feeling. Als ik mijn cv bekijk, kan ik alleen maar blij zijn met de vele disciplines die ik combineer. Mijn ambitie is te groot om me op één discipline toe te leggen. Het is alsof ik om de drie maanden een andere job heb. Ik doe aan jobhopping binnen mijn eigen carrière. Omdat ik dingen nogal snel beu ben, prijs ik mezelf gelukkig dat mijn werkterrein zo

breed is. Als regisseur is het uiteraard meegenomen dat ik zelf acteer. Ik wéét hoe het is om voor een camera te staan, ik wéét hoe het is om dialogen gezegd te krijgen. In alles wat ik doe, zit humor. Iets dat alleen maar dramatische spankracht heeft, interesseert me niet. Toen Peter Van den Begin en ik uit de Blauwe Maandag Compagnie stapten, tijdens de voorbereiding van de voorstelling Ten Oorlog, viel er een enorme last van onze schouders. Het serieuze theater stelt mij steeds meer teleur. Ik verveel me dood als ik nog eens naar een theaterproductie ga. Theatermakers trappen tegenwoordig bijna altijd open deuren in. Ik geloof niet dat kunst de wereld kan redden. Mocht dat de bedoeling zijn, dan lijkt mij dat oersaai. Een voorstelling mag gerust een boodschap hebben, maar de eerste bekommernis moet toch het entertainen zijn. Mensen doen lachen, of doen huilen van ontroering. Ego uitschakelen

slechte baan is even nefast voor de mentale gezondheid als geen baan, ontdekten de wetenschappers daar. Normaal wordt aangenomen dat het hebben van een job, luizig als ze mag zijn, de mentale gezondheid naar een hoger peil stuwt dan te vertoeven in een staat van werkloosheid. De Australische onderzoekers betwisten dat. Volgens hen heeft een slecht betaalde baan een bijzonder negatieve impact hebben op onze mentale huishouding. De onderzoekers beweren zelfs dat werklozen vaak in een betere mentale gezondheid verkeren dan personen met een baan die niet deugt. Kijk dus uit waar je aan de slag gaat.

Mannen aan de strijk Na de scheer- en seksstop die een nieuwe regering op de been moet bren-

Humor is nochtans de moeilijkste weg. Alles staat of valt met de timing. Het is niet voor alle acteurs duidelijk dat niet de inhoud, maar de timing maakt of een grap werkt. Of je timing kan leren? Jazeker, als je je daar open genoeg voor opstelt. Je moet je eigen ego kunnen uitschakelen. Om die reden werken wij voor ons tv-werk met vaste regisseurs. Dat zijn mensen die ik blindelings vertrouw. Vóór een regisseur mij als acteur engageert, moet hij mijn vertrouwen kunnen winnen.” (pvd)

gen, is er nu een strijkstop die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Vrouwen verdienen gemiddeld 21 procent minder dan mannen. ACV en KAV zetten die kloof deze week in de kijker met een ludieke strijkworkshop - voor mannen - aan station Brussel Noord. Het doel: mannen leren strijken zodat vrouwen meer tijd hebben om carrière te maken. Een boodschap waarbij ook een site hoort (www.ikstopmetstrijken.be) die alle vrouwen oproept om te stoppen met strijken tot de loonkloof gedicht is. De achterliggende boodschap is duidelijk: als mannen en vrouwen de huishoudelijke taken beter verdelen, hebben ze meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Mannen nemen immers nog steeds minder zorg- en huishoudelijke taken voor hun rekening. Vrouwen werken 10 uur per week in het huishouden, mannen 4,5 uur. Dat zegt een studie van de CM. (wv)

‘Het is niet voor alle acteurs duidelijk dat niet de inhoud, maar de timing maakt of een grap werkt’


10 11

MIJN LOON Wat doe je voor job? Bij het architectenbureau RE-ST maak ik ontwerpen voor appartementsgebouwen, sociale woningen en guesthouses. Het uitvoeren van meetstaten, het berekenen van kostprijzen en het presenteren van projecten zijn mijn andere taken. Werfervaring heb ik nog niet, want de meeste projecten moeten nog gebouwd worden. RE-ST is nog maar enkele maanden actief. Doe je je job graag? Mijn werk ligt in het verlengde van mijn studies en lost mijn verwachtingen in. Ik wil vooral groeien in het ontwerpen en RE-ST biedt mij die kansen. Het is meer dan alleen meetstaten opmaken, daar ben ik best tevreden over.

2.125

Wat vind je van je inkomen? Het is algemeen geweten dat stagiairs bijna niets verdienen. Zeker grote architectenbureaus die veel aanvragen krijgen, profiteren van hun stagiairs. Bij mij valt het nog wel mee: ik kom rond met mijn loon. Spaar je? Nee, onmogelijk. Over anderhalf jaar zit mijn stage erop. Vanaf dan hoop ik een financiële buffer op te bouwen. Wat is je grootste kost? De 250 euro huur en 100 euro voor elektriciteit. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan dure hightech zoals iPhones van 500 euro of mega flatscreens.

THOMAS VERSCHUREN (26), ANTWERPEN Beroep: stagiair architect Privé: ongehuwd Brutoloon: 2.125 euro Nettoloon: 1.400 euro Extra’s: gratis koffie

Waar geef je met plezier geld aan uit? Ik ben een jaar in Afrika geweest en ga er nog altijd graag terug. Mijn geld gaat ook naar citytrips. Iets meer betalen voor mooi en esthetisch meubilair gebeurt ook af en toe. En kledij. Waar droom je van? Mijn ambitie is het oprichten van een eigen architectenbureau. Eigen ideeën uitwerken en ar tistieke eindverantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke drijfveren. Dat kan ook in vennootschapsvorm met gelijkgestemden. Zoiets moet je stap voor stap aanpakken. (mr)

LUNCHTIME

Groen monster ***** In de schaduw van de drukke winkelstraten aan het einde van de Antwerpse Meir vind je Pitten & Bonen. Het eetcafé is wat achterin gelegen op de Lombardenvest en wie niet uitdrukkelijk op zoek gaat naar de zaak zou er waarschijnlijk onverhoeds voorbijlopen. Jammer, want hier krijg je als gast alle kans om tot rust te komen na een paar uur shoppen of werken, en dat met een hapje of drankje dat geen aanslag is op lichaam en lijn. Daarvan getuigen toch alvast de grote kratten groenten en fruit die buiten voor de deur staan en vandaag beschenen worden door een pril winterzonnetje. ‘Sappen, shakes en espresso’, staat er in speelse letters op de ramen van de ruime vierkante kamer met hoog betonnen plafond en zachtgroene muren. De achtergrondmuziek wordt enigszins overstemd door een gezellig geroezemoes afkomstig van het zeer gemengde publiek. Ik zie onder andere twee gepensioneerde dames, twee studentes, een moeder met haar dochter en een

koppeltje. Hier en daar zit iemand in zijn eentje van een sap te nippen en de krant te lezen. Bij Pitten & Bonen is ook plaats voor de allerkleinsten. Er staan kinderstoelen, er is een speelhoek voorzien en op de kaar t bespeur ik papjes genaamd Bambi (met Bambix) en Betty (met Betterfood, yoghur t, banaan en vanillesuiker). Rode Lola

broodje met een dagvers slaatje erbij. ‘Bokes’ zijn er eveneens met uiteenlopende soor ten beleg te verkrijgen. Bij Pitten & Bonen zijn de shakes, salades en desser tjes erg populair. Ontbijten kan eenvoudig (5 euro) of uitgebreid (8 euro). Er is keuze uit verschillende soor ten koffie en thee, waaronder Marokkaanse muntthee, Turkse appelthee en Chinese jasmijnthee. Ook de vele sapjes met vaak originele namen liggen hier bijzonder goed in de markt. Zo is er onder andere de Monaco (appel, ananas, pompelmoes en citroen), de Rode Lola (rode biet, sinaas en wor tel) of het Groen monster (appel, venkel en platte peterselie). De Indigestie (met venkel, appel en wor tel) heeft dan weer een wat minder smakelijke bijklank. (mo)

Ook voor grote mensen is de keuze uitgebreid en het aanbod verleidelijk. Voor 5,50 euro mag je beslag leggen op een van de originele panini’s. Anders dan in vele andere lunchzaken is een panini hier opgevat als een warm gegrild broodje waarbij gebruik gemaakt wordt van plat Turks brood. Ik kies voor een panini met geitenkaas, curry, honing, ricotta, pitjes en peterselie: zonder meer een mediterrane aanrader. Pitten & Bonen Wie een iets grotere honger te Lombardenvest 31 stillen heeft kan opteren voor een 2000 Antwerpen focaccia (8 euro). In dat geval krijg jobat.be/lunchtime je een warm geserveerd Italiaans


OVERHEID

RIZIV werkt aan ‘employer branding’

‘Wij doen meer dan controleren’ Tekst en foto: Johan Depaepe

Een arts hoeft er geen eigen praktijk op na te houden, of emplooi te zoeken in een ziekenhuis. Hij kan ook kiezen voor een baan bij de overheid. Het RIZIV zoekt voortdurend artsen. Als werkgever is de dienst echter allesbehalve ‘top of mind’.

S

elor, het selectiebureau van de overheid, heeft maandag een nieuwe rekruteringscampagne voor ar tsen bij het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) afgerond. Met 147 kandidaten oogt de balans vrij goed, stelt Stefanie Billiet, communicatie- en rekruteringsmanager, vast. “Vorig jaar voerden we een identieke campagne, die ongeveer hetzelfde aantal kandidaten opleverde. Maar we moeten de inspanningen volhouden. Ar ts is bij de overheid sowieso een knelpuntberoep. Want naast het RIZIV kunnen zij bijvoorbeeld ook bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor Beroepsziekten aan de slag. Bij het RIZIV werken momenteel 130 ar tsen, en de komende jaren verwachten we er - net als bij de overheid in het algemeen - een grote uitstroom.” Het RIZIV zelf schat dat tegen 2020 46 procent van de populatie vernieuwd zal zijn. Er is vooral een grote nood aan controlear tsen, de zogenaamde ‘geneesheerinspecteur’. “Het is niet evident voor een ar ts om te kiezen voor een job waarbij hij zijn collega-ar tsen moet gaan controleren, opvolgen en monitoren. Niet iedereen staat daarvoor open”, zegt Stefanie Billiet. Partner voor alle artsen Het is een kwestie van een goede employer branding, valt bij het RIZIV te horen, en daar is het steeds meer mee bezig. “Uiteraard kennen de ar tsen het RIZIV,” zegt hren selectiedeskundige Patrick Brahm, “maar dan vooral als controleorgaan. Ze weten wel dat wij ar tsen tewerkstellen, maar hen toeleiden naar een job bij ons is toch niet evident. Als we de kans krijgen om ons als werkgever voor te stellen en antwoorden te geven op hun vragen want het ís ook een grote stap van een zelfstandige praktijk naar een vaste job in de publieke sector - merken we toch een grote interesse. Gelukkig, want we hebben heel veel nieuwe ar tsen nodig, gezien onze

leeftijdspiramide. En de vijver waarin we moeten vissen, wordt steeds kleiner.” Een van de misverstanden die die employer branding moet wegwerken, is dat het RIZIV alléén maar een instantie is die artsen controleer t. “In onze ar tsenpopulatie is de controleopdracht - met een honderdtal ar tsen - veruit de belangrijkste, maar wij doen nog veel meer”, stelt Patrick Brahm. “Het RIZIV wil steeds meer een partner zijn voor alle medische beroepen in ons land. Naast geneesheren-inspecteur, die belast zijn met de controle en evaluatie van ar tsen, kunnen wij bijvoorbeeld heel goed exper ts geneesmiddelen gebruiken, die de therapeutische en economische waarde van geneesmiddelen moeten evalueren. Daarnaast kan men ook solliciteren voor ‘ar ts risico- en verstrekkingbeheer’, die een belangrijke rol speelt in het reglementeringsproces, en als ‘geneesheer arbeidsongeschiktheid’. En zelfs bin- kunt als arts iets betekenen voor je collenen die vier rollen, zijn er nog verschillen- ga’s, hen informatie geven, werken aan administratieve vereenvoudiging, er mee helde taken.” pen voor zorgen dat het budget van de sociale zekerheid optimaal wordt gebruikt Maatschappelijk engagement enzovoor t. Bovendien zijn jonge ar tsen Het is ook een misverstand dat bij het RI- steeds minder tuk op nachtdiensten, ZIV alleen oudere ar tsen werken, als een weekendwerk, 24 uur op 24 paraat staan. soor t van ‘uitboljob’. “Dat klopt zeker En dan is een omgeving als het RIZIV, met niet”, zegt Stefanie Billiet. “Het RIZIV stelt een 38 urenweek, glijdende werkuren, de uitdrukkelijk dat het ook jonge, dynami- mogelijkheid tot telewerk, werken in een sche ar tsen wil, die in een andere setting van de provinciale kantoren dicht bij huis wensen te werken. Na het afsluiten van de enzovoort, ideaal voor hen. We zien troujongste campagne stellen we vast dat de wens net daarom steeds meer vrouwen bij kandidaten voornamelijk uit de leeftijdsca- de kandidaten.” tegorieën 31-35, 36-40 en 46-50 jaar komen. Vorig jaar hebben we een enquête Dingen laten bewegen gevoerd, en als belangrijkste redenen om bij het RIZIV te solliciteren, kwamen naar “Dat hoor je ook bij heel wat artsen hier : boven: een betere balans tussen werk en een van de redenen om de overstap naar privéleven, de jobinhoud en de werkze- de publieke sector te maken, is de grotere levenskwaliteit.” Dat zegt dokter Francis kerheid.” “Er is een merkbare trend dat ook jongere Colla (56), die vier jaar geleden de overar tsen een job bij het RIZIV wel zien zitten, stap maakte naar het RIZIV als geneesomwille van de gevarieerde jobinhoud en heer-inspecteur, en momenteel actief is in de bijdrage die ze kunnen leveren aan de de cel Communicatie. “Wij verstrekken inmaatschappij”, zegt Patrick Brahm. “Je formatie, in de ruimste zin van het woord.


12 13

COLUMN

j o b a t . b e /c o l u m n

De jongens van ict

‘Artsen die de overstap maken naar de overheid hebben een grotere levenskwaliteit’ Dokter Francis Colla, geneesheer-inspecteur - werkt aan een betere geneeskunde die goed ingebed is in de samenleving. Dat engagement staat duidelijk voorop. De meeste mensen hier hebben een gedeelde passie om de dingen te laten bewegen.” Financiële prikkels Engagement, goed en wel, maar toch zijn er nog ‘incentives’ nodig om kandidaten over de streep te trekken. Een goede balans tussen werk en privé, kunnen werken in een team in plaats van alleen in je praktijk en ruime opleidingsmogelijkheden zijn troeven, maar je moet ook financieel iets te bieden hebben. “Het RIZIV biedt een minimumloon van 39.226,32 euro bruto”, zegt Patrick Brahm. “Maar daarnaast krijgen de ar tsen ook een jaarlijkse vergoeding voor het stopzetten van hun praktijk, want dat is een voorwaarde om bij het RIZIV te komen werken. Die premie ligt tussen 25.014,25 en 38.112,41 euro. Da’s geen luxe. Als huisar ts heb je bijvoorbeeld een bepaald patiëntenbestand, je hebt een zware lening af te lossen, dus moet er wel iets tegenover staan als je je praktijk stopzet. En net omdat die stap zo groot, stelt het RIZIV zich als werkgever ook open voor een langetermijnengagement.” Dokter Colla mist het veldwerk niet. “Nee, ik heb de keuze gemaakt en die bladzijde omgedraaid. Trouwens, ik probeer ook in contact te blijven met de realiteit op het terrein. Alleen zo vermijd je dat je een soor t pennenlikker wordt achter een bureau, die de draad met het werk van alledag verliest. In mijn eigen regio neem ik daarom nog steeds deel aan vergaderingen met collega’s, ben ik lid van ar tsenverenigingen, ga ik naar etentjes, noem maar op. Heel interessant en belangrijk om te blijven voelen wat ar tsen in het veld verlangen en nodig hebben, zeker vanuit de recente profilering van het RIZIV als par tner van alle medische beroepen.”

Een vrij nieuwe dienst, die we vorig jaar hebben uitgebouwd. Zo hebben we ‘infoboxen’ gerealiseerd voor allerlei medische profielen: huisar tsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen enzovoor t. Goede, duidelijke en complete informatie is van het grootste belang om te vermijden dat het beschikbare budget binnen de sociale zekerheid niet goed wordt gebruikt. Mijn parcours hier is het mooiste bewijs dat er zich voor artsen bij het RIZIV veel deuren openen naar heel veel functies.” “Ik heb gedurende 25 jaar een huisar tsenpraktijk gehad vlakbij Durbuy, diep in de Ardennen. Ik was het niet moe, maar ik heb altijd interesse gehad in het maatschappelijke belang van de geneeskunde, en heb op het vlak van de volksgezondheid ook opleidingen gevolgd. Na een kwarteeuw op het terrein wilde ik die interesse verder ontwikkelen, en iets gaan betekenen voor de maatschappij. En in 2006 heb ik dan mijn kans gewaagd. Net als veel andere ar tsen had ik een erg eenzijdig beeld van het RIZIV, maar ik ben hier in een omgeving terechtgekomen waarin iedereen - in elke rol, op elke dienst www.riziv.be

Vind jouw job bij de Overheid vanaf blz.14

‘Met Thomas. Mijn bureau is scheefgezakt.’ ‘Hoe is dat gebeurd?’ ‘Weet ik niet. Ik kom op mijn werk en één van de verstelbare poten is ingezakt. Ik denk dat de schroef gebarsten is.’ ‘Aha. Ik maak een melding aan de technische dienst.’ ‘Dank je.’ ‘Wat is je lokaalnummer?’ ‘Mijn wat?’ ‘Je lokaalnummer. Het nummer van je kamer.’ ‘Weet ik niet. Je spreekt met Thomas Blondeau, van de universiteitskrant. Ik zit op de eerste verdieping, de kamer meteen rechts.’ ‘Ok, maar ik heb een nummer nodig.’ ‘Weet jij dat nummer niet?’ ‘Nee. Ik zie alleen maar je doorverbindnummer op de display van mijn telefoon. Ik ken je naam maar ik heb even geen gezicht erbij. Er werken hier wel meer mensen.’ ‘Dat begrijp ik. We hebben elkaar gesproken bij de kerstborrel. Ik heb je net nog gedag gezegd toen ik langs de balie liep. Zwarte jas, baard.’ ‘...’ ‘We hebben op die borrel nog gepraat over je vakantie in Zwitserland. Je was misselijk geworden van de raclette. Bleek dat je allergisch was aan de paprikapoeder die ze erover gestrooid hadden en je vrouw...’ ‘Ja, ze zeiden dat het nootmuskaat was. Mens, wat ben ik ziek geweest. Mijn vrouw heeft me toen naar het ziekenhuis gebracht.Maar daar dachten ze dat zij het was die ziek was. Ze begon namelijk te ...’ ‘Te hyperventileren. Ja, dat zei je toen. Weet je nu wie ik ben?’ ‘...’ ‘Je dacht dat ik homo was.’ ‘Ah, Thomas! Juist, van de krant.’ ‘Precies, weet je mijn kamernummer nu?’ ‘Nee, ik weet niet waar je bureau is.’ ‘ Waar kan ik dat nummer vinden?’ ‘Het staat naast je deur. Onder je naambordje.’ ‘Zeg dat ... Ik kijk even. 010, het nummer is 010.’ ‘010. Ok, ik stuur even een mailtje naar de technische dienst.’ ‘Kan je niet bellen? Ik kan niet werken. Mijn beeldscherm staat gekanteld en mijn harde schijf ligt op de grond. Ik kan niet eens een kop koffie neerzetten.’ ‘Je beeldscherm is gekanteld? Maar dan is het iets voor de computerjongens. Heb je de ict-afdeling al gebeld?’ ‘Nee. Maar er is niets mis met mijn computer. Althans, dat denk ik. Ik heb hem nog niet opgestart.’ ‘Dat zou ik maar eens doen. Anders moet ik ook meteen ict bellen.’ ‘Ok. Ja, de computer doet het nog.’ ‘Mooi. Dan is alles opgelost.’ ‘Nee. Mijn bureau staat nog steeds scheef.’ ‘Ik vraag me eigenlijk af of dit wel iets is voor de technische dienst. Als zo’n bureau zomaar kan inzakken, is dat misschien wel gevaarlijk. Beter krijg je gelijk een nieuw bureau. Ik vraag het even aan de manager.’ ‘Het gaat waarschijnlijk alleen maar om een schroefje.’ ‘Ik stuur wel een mailtje naar de mensen van interieur. Wat was dat lawaai?’ ‘Ik zette per ongeluk mijn koffie op tafel.’ ‘Ow, niet zo handig. O, ik zie hier staan dat voor nieuw meubilair de aanvraag van de werknemer zelf moet komen. Je moet naar hun website surfen en daar het formulier invullen.’ ‘Er ligt koffie op mijn harde schijf.’ ‘Dus toch een klus voor de ict-jongens. Hallo?’

Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Jobs bij de overheid Je wil een onthaalfunctie, een job als accountant, ingenieur of IT-specialist? Of wil je een team leiden? Dat kan allemaal bij de overheid. Benieuwd wat de verschillende overheden in ons land jou kunnen bieden? Ontdek alle boeiende overheidsjobs op volgende pagina’s.

Surf ook naar www.jobat.be voor nog meer jobs bij de overheid

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs

bij de

zoveel

OVERHEID

153

talent 5 000 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

directeur m/v │interim manager │ niveau A In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als directeur (m/v) – interim manager vervult u opeenvolgende tijdelijke opdrachten bij diverse diensten binnen de Stad Gent. U wordt ingeschakeld voor o.a. de vervanging van afwezige diensthoofden of voor het ondersteunen van actuele diensthoofden bij structurele problemen in de (samen)werking binnen de dienst. Daarnaast kan het realiseren van grote projecten of veranderingsopdrachten, waarbij u optreedt als change manager, ook tot uw taken behoren. U fungeert als aanspreekpunt en u coacht en motiveert medewerkers volgens de principes van de Stad Gent. U rapporteert rechtstreeks aan de stadssecretaris. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma en vier jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren. Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor deze functie bieden we een brutoaanvangswedde van 3 587,16 euro per maand. Deze wedde is eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en wordt verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

Interesse? Solliciteer online voor deze vacature via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functie, voorwaarden en selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum is 5 april 2011.

Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60  vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? Wij zoeken medewerkers die samenwerking hoog in het vaandel dragen, die zich verder willen ontwikkelen en die klantvriendelijk en flexibel zijn ingesteld. Bij Roeselare krijg je daarvoor kansen, want wij investeren in mensen die een meerwaarde zijn voor onze stad!

■ DEPARTEMENTSHOOFD FINANCIËN (STATUTAIR A4A-A4B)

■ DIENSTHOOFD ICT (STATUTAIR A1A-A3A)

■ DIENSTHOOFD OVERHEIDSOPDRACHTEN (STATUTAIR A1A-A3A)

ÉÉN KLIK… www.roeselare.be ZIN IN ANDERE FUNCTIES …? RAADPLEEG REGELMATIG WWW.ROESELARE.BE Ons aanbod Naast een boeiende functie met veel groeikansen biedt Stad Roeselare je een aantrekkelijke verloning, een gratis hospitalisatieverzekering, integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Meer informatie Voor een uitgebreide functiebeschrijving, de aanwervingvoorwaarden, looninformatie en inschrijving kan je terecht op www.roeselare.be waar je kunt doorklikken naar ‘werken bij de stad/huidige vacatures’.

www.fishfly.eu

Inschrijven uiterlijk op 6 april 2011! Je kan ook terecht bij het departement Personeel & Organisatie, Zuidstraat 15, 8800 Roeselare, 051 26 24 19, jobs@roeselare.be

www.roeselare.be


Jobs

3 16

bij de

OVERHEID Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie voor het Land van Aalst.

Maldegem is een levendige landelijke gemeente met een dynamische toekomstvisie. Ter versterking van ons gemotiveerd personeelsteam zoeken wij:

SPORTMANAGER voltijds - in statutair dienstverband - (A1a-A3a) • je bent in het bezit van een specifiek diploma dat toegang geeft tot niveau A. Een opsomming van deze diploma’s vind je op www.maldegem.be

COÖRDINATOR BOEKHOUDEN voltijds - in statutair dienstverband - (B1-B3) • je bent in het bezit van een diploma graduaat bedrijfsmanagement / accountancy / fiscaliteit / boekhouding of hiermee gelijkgesteld.

COÖRDINATOR TOERISME EN ERFGOED voltijds - met een contract onbepaalde duur - (B1-B3) • je bent in het bezit van een diploma bachelor toerisme en recreatiemanagement of hiermee gelijkgesteld of een bachelordiploma in een bedrijfskundige of economische richting of hiermee gelijkgesteld

TEAMLEIDER-DISPATCHER LOGISTIEK voltijds - met een contract onbepaalde duur - (C1-C3) • je bent in het bezit van een diploma of studiegetuigschrift van het Hoger Secundair Onderwijs of hiermee gelijkgesteld.

MAGAZIJNIER voltijds - met een contract onbepaalde duur - (C1-C3) • je bent in het bezit van een diploma of studiegetuigschrift van het Hoger Secundair Onderwijs of hiermee gelijkgesteld.

THEATERTECHNICUS

Voor spoedige indiensttreding is SOLVA op zoek naar een (m/v):

Architect Functie :  Het opstellen van plannen en bestekken voor de bouw en renovatie van woning- en utiliteitsbouw  het opvolgen van bestaande en nieuw op te zetten bouwen renovatieprojecten, vanaf het aanstellen van een ontwerper, over het doorlopen van de toewijzingsprocedure, de organisatie van de contacten tussen gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, architecten en studiebureaus  het opmaken, indienen en opvolgen van de subsidiedossiers, de opvolging der procedures aangaande veiligheid, de werfopvolging en de controle van de vorderingsstaten tot de oplevering  het invullen van de functie van bouwheer in de bouw- en renovatieprojecten ten overstaan van de gemeentebesturen, architecten en aannemers  dit alles in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Profiel :  Voor het invullen van de betrekking wordt gezocht naar een houder van het masterdiploma architect of ingenieur-architect of gelijkwaardig, die ingeschreven is bij de Orde van Architecten en die slaagt in een aanwervingsexamen  een elementaire kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten is verreist, grondige kennis ervan strekt tot aanbeveling  hij/zij moet bovendien in het bezit zijn van een recent attest van goed zedelijk gedrag, medisch geschikt worden verklaard en beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen. De brutojaarwedde aan de huidige index, varieert van € 39.862,91 tot € 60.779,57.

Interesse ? Belangstellenden bezorgen vóór 15 april 2011 een omstandig cv met handgeschreven motivatiebrief, kopie van het diploma en het bewijs van goed zedelijk gedrag aan de Voorzitter van SOLVA, de heer Marc Gielens, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem. Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 30 april 2011.

voltijds - met een contract onbepaalde duur - (C1-C3) • je bent in het bezit van diploma of studiegetuigschrift van het Technisch Secundair Onderwijs, richting mechanica, elektriciteit, elektronica of elektromechanica of hiermee gelijkgesteld.

Meer informatie kan bekomen worden bij de heer Henk Geeroms, algemeen directeur, op het nummer 053 85 85 69.

Voor alle betrekkingen: • komen zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten in aanmerking • moet je slagen in een aanwervingsexamen • wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd. Interesse? Stuur dan ten laatste op vrijdag 15 april 2011 je kandidatuur (indien vereist, samen met een kopie van je diploma), naar het College van Burgemeester en Schepenen, Marktstraat 10, 9990 Maldegem. Je kan je kandidatuur ook steeds afgeven tegen ontvangstbewijs op de gemeentelijke personeelsdienst, Westeindestraat 1, 9990 Maldegem. Ook hier geldt vrijdag 15 april 2011 als uiterste datum. Gelieve in je kandidatuur duidelijk te vermelden voor welke betrekking je solliciteert! Indien je voor verschillende betrekkingen solliciteert, moet je voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. Meer informatie? De aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het examenprogramma en alle andere aanvullende inlichtingen vind je op www.maldegem.be of kan je verkrijgen bij de gemeentelijke personeelsdienst, Westeindestraat 1, 9990 Maldegem, tel. 050 72 89 36. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Het OCMW Meise organiseert een vergelijkend aanwervingsexamen met aanleg van een werfreserve voor 1 jaar voor volgende functies (m/v): Gemeentebestuur Wevelgem richt volgende selectieprocedure in met het oog op het aanleggen van een werfreserve:

RUSTHUISDIRECTEUR

JEUGDANIMATOR

VOOR WOONZORGCENTRUM RESIDENTIE VAN HORICK Voltijds – statutair – niveau A1a - A2a - A3a

(Voltijds) (m/v) - Niveau B – in het stelsel van gesubsidieerde contractueel •

wervingsreserve: geldigheidsduur van 2 jaar

Voorwaarden: • U heeft een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs.

Functiebeschrijving:

Je ondersteunt de gemeentelijke jeugddienst m.b.t. dienstverlening naar de jeugd toe. Je staat in voor de organisatie en opvolging van projecten (Roefel, Knetter, Tienerdag etc.) en werkgroepen en bent een actieve en dynamische speler op het werkveld.

VERPLEEGKUNDIGE

Aanbod: • • • •

een boeiende en gevarieerde functie met mogelijkheid tot aanstelling in het stelsel van gesubsidieerde contractueel bruto jaarwedde (aanvangswedde): € 26.221,61 (index 1,5157) interessante vakantieregeling extralegale voordelen: maaltijdcheques , hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling abonnement openbaar vervoer

Voorwaarden:

houder zijn van een bachelordiploma, diploma hoger onderwijs van het korte type of van een diploma van een afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van één cyclus, uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de gemeenschappen • slagen voor de selectieprocedure • medisch geschikt zijn •

Kandidaturen dienen aangetekend per post gestuurd te worden aan de heer burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden bij de dienst secretariaat, gemeentehuis, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem. Uiterste inschrijvingsdatum: 25 maart 2011 Meer informatie op de gemeentelijke website: www.wevelgem.be Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen op de personeelsdienst: Sarah Malfait, 056/433524, sarah.malfait@wevelgem.be

Kandidatuur stellen: Verstuur ten laatste op 20 april 2011 uw kandidatuur met cv en kopie van uw diploma aangetekend aan OCMW Meise, t.a.v. Sonja Becq, Godshuisstraat 33, 1861 Meise.

VOOR WOONZORGCENTRUM RESIDENTIE VAN HORICK Voltijds – statutair niveau C3 - C4 of niveau BV1 - BV2 - BV3 Voorwaarden: • Houder zijn van het diploma van gegradueerde verpleegkundige (A1) of gebrevetteerde verpleegkundige (A2). Inlichtingen: Voor meer informatie over deze functies kan u terecht bij: Linda Tettelin, personeelsdienst, tel 02 263 12 89, e-mail: linda.tettelin@ocmwmeise.be of Caroline De Ridder, secretaris, tel 02 270 13 10, e-mail: caroline.deridder@ocmwmeise.be


Jobs

bij de

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

OVERHEID

173

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) behoort als wetenschappelijke instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het ILVO heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Het ILVO informeert hierover regelmatig het beleid, de sectoren en de maatschappij. Meer informatie vind je op www.ilvo.be. Momenteel zoeken we verschillende statutaire wetenschappelijke onderzoekers (m/v):

wetenschappelijk attaché - beleidsondersteunend biologisch visserijonderzoek en advies - Oostende (ref. 4677) Jouw profiel: je behaalde een master of doctor in de wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen en je hebt minstens 4 jaar functierelevante ervaring. Je kan ook deelnemen als je doctoraat in de eindfase zit.

wetenschappelijk attaché - onderzoeksdomein functionele dierenvoeding - Melle (ref. 4679) Jouw profiel: je bent bio-ingenieur of dierenarts en behaalde een doctoraat. Relevante ervaring is een pluspunt. Je kan ook deelnemen als je doctoraat in de eindfase zit.

wetenschappelijk attaché - onderzoeksdomein integratie Merelbeke (ref. 4680) Jouw profiel: je behaalde een diploma van doctor in de landbouwkundige wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen of wetenschappen. Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring. Je kan ook deelnemen als je doctoraat in de eindfase zit.

wetenschappelijk attaché - onderzoeksdomein ruimte Merelbeke (ref. 4681) Jouw profiel: je behaalde een diploma van doctor in de landbouwkundige wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen of wetenschappen. Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring. Je kan ook deelnemen als je doctoraat in de eindfase zit.

wetenschappelijk attaché - relatie duurzame landbouw en natuur Merelbeke (ref. 4682) Jouw profiel: je bent bio-ingenieur en behaalde een doctoraat. Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring. Je kan ook deelnemen als je doctoraat in de eindfase zit.

wetenschappelijk attaché - onderzoekscoördinatie en valorisatie Merelbeke (ref. 4678) Jouw profiel: je hebt een universitair diploma in een wetenschappelijke richting, aangevuld met een doctoraat. Je kan ook deelnemen als je doctoraat in de eindfase zit. Meer informatie over deze functies en de profielen vind je in de functiebeschrijving op www.jobpunt.be! Wij bieden jou: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving of op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Interesse? Stuur vóór 10 april 2011 het standaard-cv ingevuld per mail naar kathy.tas@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen t.a.v. Kathy Tas, Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief de functietitel. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Indien je geen toegang hebt tot het internet, kan je deze documenten opvragen op het nummer 02 553 01 08. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden

www.jobpunt.be dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Diensthoofd Laboratory Customer Service

(RP-561)

Je leidt de dienst en organiseert de stroom van klantenstalen bestemd voor de WIV-laboratoria. Je onderzoekt de vragen voor analyse van de externe klanten.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) is een federale wetenschappelijke instelling met een tweehonderdtal onderzoekers. Wij ondersteunen het gezondheidsbeleid van de overheden door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening. Onze wetenschappers formuleren aanbevelingen en oplossingen voor een proactief gezondheidsbeleid.

Profiel: • master ingenieurswetenschappen/chemie/microbiologie • goede kennis van materialen/instrumenten/ methodes/normen • ervaring in leidinggeven en projectmanagement • verbeterings- en klantgericht • N/F/E.

Diensthoofd Boekhouding

(RP-575)

Je leidt de dienst en bent verantwoordelijk voor de boekhoudkundige activiteiten (algemene en analytische boekhouding/ klantenboekhouding en debiteurenbeheer/leveranciersboekhouding en crediteurenbeheer/…) en de financiële rapportering. Je neemt initiatieven ter verbetering. Profiel: • master specialisatie boekhouding • ervaring in accountancy/bedrijfsboekhouding/rapportering • ervaring in leidinggeven en projectmanagement • N/F/E • interesse voor de publieke sector. Het WIV biedt eveneens boeiende jobs voor: • PhD (bio)medische wetenschappen voor kwaliteitsevaluatie programma’s anatomo-pathologie (RP-506) • Laboranten (RP-576 & RP-544) voor ‘opkomende virussen’ en ‘biologische standaardisatie’ - bepaalde duur (hernieuwbaar) • Administratief medewerker - kankercentrum (RP-578) bepaalde duur (hernieuwbaar) • Wetenschappelijk medewerkers: Arts (RP-579), Datamanager (RP-564), ...

www.wiv-isp.be Het WIV werft aan (m/v):

Interesse? Stuur vóór 15 april je kandidatuur, met vermelding van de referentie, en cv naar: jobs@wiv-isp.be. Meer informatie? Contacteer Stefaan Vernaeve op 02 642 50 16. Het WIV is gevestigd te Elsene (station Etterbeek).


Jobs

3 18

bij de

OVERHEID Het OCMW Wemmel werft aan STAFMEDEWERKER BELEID EN ORGANISATIE (M/V) (statutair B4-B5)

Het gemeentebestuur van Denderleeuw is op zoek naar een dynamische medewerker (m/v) voor de volgende functie:

Administratief medewerker dienst HRM

Voltijdse betrekking C1-C3, statutair met een werfreserve van 2 jaar. Functie • Instaan voor de opmaak en de opvolging van personeelsdossiers. • Verzorgen van de loonadministratie. Profiel • U bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. • U slaagt voor de selectieprocedure. • U voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. Aanbod Wij bieden een boeiende en afwisselende functie, een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Interesse in deze functie? Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae en een kopie van uw diploma, per aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen, A. De Cockstraat 1 te 9470 Denderleeuw. Kandidaturen kunnen uiterlijk tot 8 april 2011 worden ingediend (poststempel). Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard!

Jouw taak

Je werkt specifieke projecten uit ter ondersteuning van het bestuur of van de verschillende diensten van het OCMW. Deze projecten kunnen zich situeren op het vlak van personeelsbeleid, lokaal sociaal beleid, welzijn op het werk, kwaliteitszorg, organisatie en werking van de diensten,interne controle,‌ Je ondersteunt de secretaris bij de beleidsvoorbereiding, de beleidscoÜrdinatie en de implementatie

Jouw profiel

U hebt minstens een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma U moet minstens 4 jaar relevante beroepservaring kunnen bewijzen. U moet slagen in een selectieprocedure ( mondelinge en schriftelijke proef.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT HUISVESTING

(M/V) ( contract bepaalde duur B1-B3 – 1 jaar met mogelijkheid contract onbepaalde duur).

Jouw taak

Het OCMW werkt mee aan een beleid dat betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting vooropstelt. U geeft dat beleid mee vorm door de acties van het lokaal sociaal beleidsplan uit te werken (opstart van een sociaal verhuurkantoor, noodopvang,..). U werkt hiervoor samen met andere diensten van het OCMW en van de gemeente. U wordt ook ingeschakeld in de opvangstructuur die het OCMW Wemmel voor asielzoekers heeft opgezet ( lokale opvanginitiatieven).

Jouw profiel

U hebt een diploma van bachelor in het sociaal werk of sociaal verpleegkundige. Aanwerving gebeurt op basis van een interview.

Ons aanbod Een boeiende en afwisselende functie in een voortdurend wijzigende omgeving. Maaltijdcheques ten bedrage van e6 per gepresteerde dag , een hospitalisatieverzekering, glijdende uren, ruime vormingsmogelijkheden en jaarlijks min. 30 verlofdagen. Volledige meerekenbaarheid van relevante beroepservaring. Stafmedewerker beleid en organisatie - brutoloon min. e.2.570 – max. e 4.187 – werfreserve van 2 jaar Maatschappelijk assistent huisvesting - brutoloon min. e 2.229 – max. e 3.754

Inlichtingen Voor alle inlichtingen over deze vacature kan u contact opnemen met de personeelsdienst, op het nummer 053 640 646 of via e-mail naar bart.vandenbrande@denderleeuw.be

DINSDAG

11

JANUARI DAGBLAD 2011 / EDITIE VLAAMS-B BELGIE â‚Ź RABANT 1,30 NEDERLAND 88STE JAARGANG, â‚Ź 2 LUXEMBURG NR. 8 WWW.STAN â‚Ź 1,55

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

TROUWEN VOOR DE KINDER EN

DAARD.BE

> 10

SPECULA NTEN VOEREN DRUK OP LETERM E BER

BEGROTING EIDT VOOR > 4 WANTRO UWE BELGIE PIEK N IN T > 32 RIJK TEG EN IN DUITSLA ARM ND > 14

Trein was no oit

Je kandidatuur met CV en kopie van je diploma, dient op het OCMW Wemmel de Limburg Stirumlaan 116 te 1780 Wemmel toe te komen op uiterlijk 8 april 2011 Alle info: Rudi Seghers – secretaris – 02/462.06.80 ( rudi.seghers@wemmel.be)

zo vaak te laa t

Minder dan 87 procent van kwam vorig jaar met een de treinen vertraging van minder dan zes minute eindstation aan. Een absolun in het dieptepunt. ut

de stiptheid November te bekijken. was maand, met een uiterst slechte een wit tapijt, heeft een stiptheidsc de stiptheid leszins geen van maar al- toename goed gedaan. ijfer 79,4 procent. van het spitsuren Als Tijdens de NMBS-Groep er al was de toestand in geslaagd de de laatste jaren aantal reizigers zijn om in matischer. zou goed nog dramoet de NMBS december Zo reed in van de treinen als alle 90 die maand dens de ochtendspi stipt te latenprocent er soms te treinen inzetten zo tijen is ts slechts procent van rijden, onderhoudweinig tijd 76,1 voor degelijk de treinen in de avondspits . ‘op tijd’ materiaal Maar er is nieuw treinVA N O N was dat zelfs en Z E R E DACT op komst. 68,5 procent. EU R Ook storingen aan de seininrichti Als we de marge maar CHRISTOF minuten achterwege VANSCHOU fer van ook van 6 ngen veroorzaken geregeld BRUSSEL BROEK 88,9 procent ken hoeveel laten schande van nog de annalen Het jaar 1998 staat er uiteraard problemen. En dan treinen echt en kijhet rampjaar net de volgens in van is helemaal het 1998 verwegen vermeld de Belgische spoor- mijden, maar zorgden de nog de natuur. vorig in novemberboekje reden, was Zo overstromi dat bilis. De toen als hĂŠt annus horri- stiptheid van onze jaar dook de den november ngen midMet andere slechts 36,4 procent. nog homogene treinen daar flink stuk voerde in men en stuurdevoor enkele problewoorden: een onder. Dat NMBS dat jaar een maar iets blijkt uit do- meer dan ĂŠĂŠn op dichte mist tieus vervoerspla november nieuw ambi- cumenten van de op 16 drie de infrastruct november het spoorverke beheerder n in. plan bleek was helemaal treinen in de war. uur- Het er wat in Infrabel te ambitieus, Maar het daard verkeer raakte Probleem kon inkijken. die De Stan- maandstiptheidsrapport klokvast. het treinis voor Tijdens de hopeloos december knoop en structie van ook dat door de coneerste 11 maanden in de het 2010 moet de wat haast de deze maand ons treinnetwe jaar historische stiptheid zakte tot minste vertraging nog goedgekeur eind stiptheidsc onmogelijk is, ligt van den rk de lage 88,9 procent. een van de kwam slechts 86,5 door de directie het meteen ijfer over d worergens te In 2009 procent treinen met heel 2010 lande een konden de van Infrabel, altijd een flink een vertraging maar de kans spoorwegen stuk onder nog Het netwerk kettingreactie uitlokt. Belgische van minder dan zes procent. cember 2010 is zeer klein dat met een stiptheidsc wordt de 87 lemaal minuten in eindstation debeter was het voordien. aan. Dat hertekend, momenteel heij- altijd dan het jaar Defect treinmateri waardoor De eind 2013 de internation laatste is nog aal blijft tijd een van vanaf het spoorboekj vember viel sneeuw die eind ale norm de voornaams nog al- maal no- ken en ons e er heleom stuk anders zal van de vertraginge te oorzavan december land een groot uitzien. n. Zowat dan zullen de treinen Pas vanaf bedekte onder een derde van de vertraginge gaan rijden, echt daaraan te verklaarde stipter n is wijten. Door NMBSde sterke baas Marc Descheema al. ecker eerder

Slecht s ĂŠĂŠn op de drie trein in novem reed helem aal ber stipt

VRT blijft op derde hopen net

VroegBoek

Vroegboekt arieven

naar meer dan 500 bestemmin

> D4-D5

+ÂĄ*Ă•

Boek tot 31

januari en vlieg

Bangkok

actie

tegen spotprijzen

De verschillende titels van de groep (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Passe-Partout en l’Avenir) hebben hun beste krachten gebundeld in het gezamenlijke rubriekenproject Corelio Classifieds. Doelstelling is de verdere uitbouw van Corelio Classifieds in de verschillende titels.

heen & terug alle taksen uit Brussel inbegrepen

tot 31 december

2011 !

Buenos aires 25 vanaf â‚Ź 479 damascus vanaf â‚Ź 723 cairo VORST johannesBurg vanaf â‚Ź 234 vanaf â‚Ź 282 HUIS IN los angeles vanaf â‚Ź 483 EN RUST vanaf â‚Ź 469 manila miami 22 VALLvanaf vanaf â‚Ź 337 nairoBi â‚Ź 647 BON BLZ. EN OVER new york vanaf â‚Ź 456 BOEV vanaf â‚Ź 298 sydney APENDE vanaf â‚Ź 897 AND GEW -NOORDR BRUSSEL dossierkosten

gen wereldwijd

vanaf

Beijing

â‚Ź 519

â‚Ź10 pp niet inbegrepen (lic joker 1679)

alle info op www.jo ker.be

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

Š Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1â‚Ź per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s ĂŠĂŠn jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat er proble riskeren euro als blijkt was dat ijk 0 duidel 100.00 vooraf al ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge is niet onverd ‘op sommi men zoude die 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

IG SCHULDT?

OF NIE

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR

0 &VRIJE van 23/09/1 33 - CULTUUR • Editie LD 38 ENT&GE

Špn

NEDERLAN

D ¤ 1,50

Sport 2-3

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

x de la

t les travau

e CONSUM 24 - Semain

Duran

-10%

- 22%

0 st

95

46 - PUZZELS

FermĂŠ

’Place

32 - 071

40 26

ijsters Kim Clnieuwe is de ! Barbie

d

organi d’Ere Les Gens ce mois leur ERE de sous la fin nd festif donc sent Ă a e week-e comitĂŠ d’anidixièm au. Le chapite une sĂŠrie pour toute forts prĂŠvu temps ie. s et de re dĂŠcenn mation premiè et cĂŠlĂŠfĂŞter cette r le coup il comme Pour marque saire Verdoot ont anniver : Olivier ateurs Photo brer cet i soir ! les organis habituLes le vendred se doit, bousculer les amis. la partie ďŹ dèles de sera de ou entre t dès le dre les Fonck dĂŠcidĂŠ famille nceron Jean-Luc de surpren Gens d’Ere. la et en des et s comme 19h, avec Les entes nd Ă  festivitĂŠ de taille: prĂŠcĂŠd juillet, ment du week-e tous a annĂŠes jeudi 22 GĂŠnĂŠraleÂť! r change ment, qui pour que que les Premie ay et moins ĂŠtĂŠ prĂŠvu de l’ÊvĂŠne 23 au 25 ÂŤTourn tout a du la date ants, jeunes bonheur, annĂŠe plus tard t leur les particip lieu cette un mois y trouven mme soit progra jeunes, juillet, aire. Le et variĂŠ que d’ordin plus riche encore sera

ns is evenee ouw, ze ent s een sportvr op. Produc Clijster een barbiep meisjes van is Kim n ook el voor Niet alleen en voortaa eld van rolmod een evenbe een mama Kim een waar daarom haar eigen pop. : vond maakte Mattel kreeg ferentie en en r Jada we perscon alle leeftijd haar dochte ers dat op de . Ze zei heel bijzond haar. Ook s is vereerd gezin iets Kim Clijster mij en mijn voor zullen ÂŤDit is leven lang ons hele Toch enÂť. koester al is er ook op kritiek de

tje...

Een bee

 

in en waag

Ă du mardi de 14h Ouvert Ă  12h et de 10h

’Rue

16 Ă

Zie pagina

lain

9

¡ 065/7

-Ghis

Saint

nelle eption ure exche 6 juin ouvert anc le dim 10h à 18h de re —

k op zoe gend .� zijn drinwe panden “Wij nieu naar

binnen

a Dijst Jessic 23 40 23

ts

parque

tel 055

m lux.co .isobe www 85 50

traat

— voir

56A

Abdijs

66 87 071/ /36 39 0496

          

24/04079

y, : Lam ... ideetjes Alessi, Cadeau e, iittala, , Zon Pylones

di

Merco

Grote

Markt

page

intĂŠrieu

ED.BE

STGO

CTVA

.DIRE WWW

43R02 23/019642

Dankzij NE INFRALIG n EM ZING ertrouwe met zelfver in! de zom

sans dÊgât. rapide, alisÊe. propre, personn . Etude gratuits Devis

861se

Travail

@ 24/04583080M

ISERIE MENU /volets - portes châssis

n - 03 18 - Bevere

775 99

Je functie Als account advisor verkoop je advertentieruimte in de classifieds-pagina ’s van onze kranten binnen de brede sector immo/bouwen. • Je onderhoudt en ontwikkelt lange termijnrelaties met onze bestaande klanten en via doelgerichte prospectie bouw je je nationale klantenportefeuille verder uit. • Om je omzetdoelstellingen te realiseren werk je een gepaste verkoopstrategie uit in overleg met je Team Coach Corelio ClassiďŹ eds Immo/Bouwen. • Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en opvolging van je klantendossiers • Je werkt samen met je collega’s account advisors binnen het team van Corelio ClassiďŹ eds Immo/Bouwen. • Je signaleert speciďŹ eke (nieuwe) behoeften van klanten en rapporteert vervolgens aan de Team Coach Corelio ClassiďŹ eds Immo/Bouwen.

98G

49 09

Grand

uw kans!

3

 

SAMED 2 AOÛT & LUNDI au samedi18h30

LAD.BE

22/013974

 

 

I 31 JUILLET

sev

rende Partou om schitte Passelijkheid de moge winnen! te prijzen van HP Deze week:

op

   

! 29/01536881

en win Speel t geeft u

2N 10/0243513

39

à 18h00 de 13h30après-midi i

le mercred

22/0175303

thal

n - Braban

Kijk snel

IEUWSB

en weekans du Les 10 ns d’Ere Les Ge

Leuve

lapt • een

WWW.N

48 47 - WEER

Grand

et - GRAND Ă 12h de 9h Ouvert

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN!

e sur tout ction la colle

’PLACE

NNES

A FARCIE

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

BON

Experts nemen

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

RIEVEN

Account advisor

Šblg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

LEZERSB

Om ons team uit te breiden zijn wij op zoek naar (m/v)

2-4  

      

!   $   "# % & 

1MD 24/0481025

V(4bd65h-CADCHH(

   

  

  

   

    

(boven

eg 56 steenwfraligne.be - Gentse - www.in ZINGEM 94 04 & 17u-21u 384 T. 09 ma-do: 9u-14u 61 OPEN: l za: 9u-13u 361 33  vr: 9u-14uEM - T. 09  ZOTTEG  

) Sleepy

 

  

!$ %!

28

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

 

 

 

"

#! " ! "#! " ! !" !" " !"

Je profiel Je bent een commercieel talent; • Je neemt graag initiatief en bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen; • Je bent zeer dynamisch en resultaatsgericht; • Je bent vlot in de omgang en getuigt van een sterke teamspirit; • Je bent in staat om op verschillende niveaus te onderhandelen; • Je bent Nederlandstalig en beheerst het Frans; • Je genoot een hogere opleiding; • AfďŹ niteit met de sector immo/bouwen is een pluspunt.

NËš 35

www.actu24.be

AFP

Une citĂŠ adminis provinciale Ă Namtrative ur ?

Le campus

C’est ce site qui accueillerait la citÊ administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majoritÊ PS-MR. de

25 millions

15

₏ C’est l’Êvaluation coÝt de ce projet. Mais il faut en dÊduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les Êconomies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement la dans . de Namur ? le centre CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscitĂŠ

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux FĂŞtes de Wallonie

Relations renforcĂŠes entre la Ville et le ComitĂŠ Central des FĂŞtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

Auvelais

a souvent ĂŠtĂŠ citĂŠ

fĂŠvrier

SpĂŠcial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

CAHIER CENTRAL

9

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e annĂŠe 1â‚Ź TĂŠl. : 081/24 88 11 infonam@versla venir.be

JOURNAL EST PROTEGE

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

ces derniers jours.

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

 AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ÉdA

lourdes de consÊquen G Difficile de dire ces, seront proposÊes quel clan l’emportera au vote. , même si le non

Du 11 au 18NR

FAX : +32 81/222.840

5

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à 4 lors de l’assemblÊe des actionnaires, à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent ĂŞtre

CAHIER CENTRAL

Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan ? Stuur dan je CV naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt , A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of stuur je e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.


18 19 www.dip.be Als onderaannemer voor industriële behandelingsprocessen is BW Aalst, de Beschuttende Werkplaatsen Aalst, voor tal van industriële bedrijven een gekende naam in de regio. Als flexibele partner beheert de firma verschillende industriële processen (zoals inpakken, monteren, wikkelen, bedrukken en uitvoeren van kwaliteitscontroles). Deze stabiele onderneming stelt 140 mensen tewerk waarvan 125 met een lichte handicap. De missie van BW Aalst is immers gericht op de maatschappelijke integratie door tewerkstelling van personen met een handicap. In het kader van een verdere professionalisering van het productiebeleid kijken we voor BW Aalst uit naar een nieuwe (m/v):

Productiemanager Als productieleider ben je verantwoordelijk voor het totale productiegebeuren. Naast het managen en optimaliseren van de productieflow stuur je eveneens het magazijn en de transportactiviteiten aan. Verder stel je een planning op die rekening houdt met de specifieke productievereisten, timing en capaciteiten van de medewerkers. Je geeft leiding aan 125 arbeiders via zes afdelingsverantwoordelijken. Je staat in voor een professionele aanpak op het vlak van kwaliteit en veiligheid. Bovendien werk je intensief mee aan de ontwikkeling, integratie en het onderhoud van een nieuw ERP-systeem dat de productie en logistiek ondersteunt. Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of sturen hun cv naar antwerpen@dip.be ter attentie van Geert Messens.

Je genoot een opleiding als industrieel ingenieur, bijvoorbeeld in de richting mechanica of elektromechanica. Een werkervaring als leidinggevende in een productieomgeving is een noodzaak. Met een analytische benadering los je problemen op en voer je een efficiënte planning. Met een hands-on mentaliteit lever je kwaliteitsvolle oplossingen. Je bent iemand die autonoom, geëngageerd en plichtsbewust werkt en vlot communiceert. Het coachen en aansturen van medewerkers combineer je met een grote resultaatsgerichtheid. Je hebt affiniteit met ERP-systemen en beheerst de MS Office-toepassingen. Je hebt een kennis van het gesproken Frans en Engels.

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00.

BW Aalst biedt, naast een boeiende en afwisselende functie in een dynamische omgeving, een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. Je maakt deel uit van een team waar een mensgerichte aanpak centraal staat.

www.dip.be

Accountmanager Regio Oost- en West-Vlaanderen WMF Belgium is een zelfstandige dochteronderneming van WMF AG in Duitsland. WMF ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige producten als bestekken, tafel- en keukengerei, professionele koffiemachines en andere hotelproducten voor zowel consument als horeca. Wegens de bijzonder succesvolle ontwikkeling en snelle groei zijn wij ter versterking van ons verkoopteam op zoek naar enthousiaste kandidaten (m/v) voor de functie van:

Binnen de Hoteldivisie ben je als accountmanager verantwoordelijk voor het actief onderhouden en uitbouwen van je klantenportefeuille. Door het goed in kaart brengen van je verkoopgebied en via gedreven prospectie slaag je erin je doelstellingen in je regio te realiseren. De focus ligt daarbij op de verkoop van koffiemachines in de horeca en bij uiteenlopende bedrijven en instellingen. Je onderhoudt een goede relatie met bestaande klanten en verleent hen professioneel advies. De samenwerking met gerenommeerde koffiebranderijen speelt hierbij een belangrijke rol. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de rapportering van je klantenbezoeken en zorg je voor een correcte administratieve opvolging van je dossiers. Je rapporteert aan de salesmanager Hoteldivisie.

Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar vacature.alg@wmf.be ter attentie van dhr. Michel Robert (salesmanager Hoteldivisie). www.wmf.be www.lekkerekoffie.be

Naast een diploma hoger secundair onderwijs of bachelor kan je eveneens minimaal een vijftal jaar relevante en succesvolle verkoopervaring voorleggen, bij voorkeur in een B-to-B-omgeving. Een achtergrond in de horecawereld is tevens een pluspunt. Door je sterke commerciële en communicatieve vaardigheden slaag je erin klanten te overtuigen en een goede relatie met hen uit te bouwen. Ook haal je voldoening uit prospectieactiviteiten. Mede door een klantgerichte aanpak weet je te onderhandelen op verschillende niveaus. Je bent resultaatgericht in het bereiken van je objectieven en hebt zin voor initiatief. Daarnaast getuig je van de nodige autonomie, efficiëntie en flexibiliteit. Je bent woonachtig in de betrokken regio. WMF biedt je naast een stabiele en dynamische werkomgeving ook de mogelijkheid je verder te ontplooien. Bovendien kan je er rekenen op een competitief salarispakket aangevuld met interessante extralegale voordelen.

www.dip.be

Sales Manager BeLux Technicolor is een multinational en één van de marktleiders op het gebied van ontwikkeling, beheer en distributie van hoge kwaliteitstechnologie (hardware en software) rond multimedia en ontspanning. Technicolor (ex Thomson Telecom Belgium nv) is in België gevestigd in Edegem, telt 280 medewerkers en bestaat sinds 10 jaar. In het kader van de permanente groei van de organisatie is Technicolor op zoek naar een (m/v):

In deze nieuwe functie bent u geheel autonoom verantwoordelijk voor de realisatie van de omzet voor het segment ‘Residential Gateways’ en ‘Broadcast Services’ in België en Luxemburg. Dankzij uw netwerk verdiept u de bestaande klantenrelaties en bouwt u nieuwe relaties op met prospecten. U neemt het volledige salestraject van a tot z in handen: u identificeert potentiële klanten, voert verkoopgesprekken en onderhandelingen, stelt offertes op en sluit contracten af. Na het commerciële traject blijft u aanspreek– punt voor de klant tijdens de implementatie van producten en diensten en zorgt u, samen met uw collega’s, voor een continue klantentevredenheid. U volgt bovendien nieuwe marktontwikkelingen en tendensen op de voet, analyseert deze voor de Belgische en Luxemburgse markt en koppelt deze aan concrete commerciële acties. Deze bespreekt u met de Sales Director Benelux, aan wie u tevens rapporteert. U behaalde een master in een economische en/of technische richting. U kijkt terug op een succesvolle commerciële en businessdevelopmentervaring van minimum 5 jaar in de telecomsector. Naast uw saleservaring, hebben de technische specificaties en protocollen rond netwerken geen geheimen meer voor u. U beschikt bovendien over de nodige contacten binnen de telecomindustrie. Verder bent u gepassioneerd door de nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. Naast uw open communicatiestijl, beschikt u over een groot doorzettingsvermogen en een goed strategisch (commercieel) inzicht. Een perfecte beheersing van beide landstalen en het Engels zijn een must voor de functie. Bij Technicolor komt u terecht in een internationale organisatie, waar waarden zoals integriteit, innovatie, inzet en klantentevredenheid hoog in het vaandel worden gedragen. Technicolor biedt u een competitief salarispakket in overeenstemming met uw ervaring, aangevuld met diverse extralegale voordelen, zoals uiteraard een firmawagen.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of sturen hun cv naar brussel@dip.be ter attentie van Miriam Hofman. Voor bijkomende vragen kan u terecht op 02 250 15 50. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)


Jobs in engineering High-tech carrière? Je vindt beslist jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat! Surf ook naar www.jobat.be/engineeringjobs en ontdek alle jobs in verschillende ingenieursdisciplines.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


COMBINED HEAT AND POWER SOLUTIONS

CALLENS VYNCKE, gelegen in Waregem, ontstond na een tiental jaren ongebonden succesvolle samenwerking tussen de firma’s CALLENS & EMK (Waregem) en VYNCKE ENERGIETECHNIEK (Harelbeke). Wij profileren ons als een waardige, flexibele en betrouwbare partner bij engineering- en installatieopdrachten voor het opwekken van warmte en energie. Wij staan in voor ontwerp, verkoop, installatie en onderhoud van complete gasgestookte warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Om ons operationeel team verder uit te bouwen zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste collega’s (m/v).

PROJECT ENGINEER Jouw functie: • Je krijgt de verantwoordelijkheid over de praktische uitwerking van de projecten. • De oplossingen die je uitwerkt zijn steeds een evenwicht tussen technische haalbaarheid, kwalitatieve vereisten en economische afwegingen. • Binnen het multidisciplinair projectteam werk je zeer gericht samen met de projectmanager, technology engineer en design engineer. • Je bereidt de aanbestedingen, lastenboeken en contractonderhandelingen voor en staat verder in voor de opvolging na de aankoop. • Je bent frequent aanwezig op de werf en blijft tijdens de uitvoering van het project voldoende ‘de vinger aan de pols houden’. Jouw profiel: • Voor deze functie kijken we uit naar een kandidaat die minimaal een masteropleiding in (elektro)mechanica of energietechniek voltooide. • Industriële projecten binnen de domeinen warmtetechnieken en energietoepassingen voel je aan als jouw ‘ding’ en weet je verder te engineeren binnen de vooropgestelde budgetten. • Je hebt een groot technisch analysevermogen en coördineert uitermate gestructureerd. • Een eerste ervaring in een technische omgeving is een pluspunt.

E&I ENGINEER Jouw functie: • Als E&I Engineer sta je vanaf de conceptfase tot en met de nazorg ons projectteam bij in het elektrisch ontwerp, de aankoop en de opvolging van de elektrische (deel)installaties. • De verschillende subcontractors (elektriciens, programmeurs …) worden door jou aangestuurd en opgevolgd. • Het opstellen en analyseren van de verschillende elektrische schema’s en specificaties (software, hardware … ) vormen samen met de procesbeschrijving een belangrijk deel van jouw verantwoordelijkheden. • Verder sta je in voor het samenstellen van de handleidingen en begeleid je de opstart van het project. Jouw profiel: • Je volgde een hogere opleiding (bachelor of master) automatisering, elektrotechnieken of elektromechanica, en hebt een grote kennis van programmeren en sturingen. • Je hebt een groot technisch analysevermogen en beschikt over kennis van Eplan, PLC, SCADA en de normering van elektrische installaties.

DESIGN ENGINEER Jouw functie: • Je werkt in de ontwerpafdeling mee aan het uitwerken van basisontwerpen en de integratie van de verschillende plantcomponenten. Er wordt zowel tweedimensionaal als driedimensionaal getekend. • Je ontwerpt of wijzigt de installaties met uitbreidingen en werkt de technische plannen voor inplanting, P&ID’s, PFD’s en isometrieën van de zeer uitdagende installaties professioneel uit. • Verder sta je in voor de archivering van de tekeningen in het beheersysteem. Jouw profiel: • Je genoot een hogere technische opleiding en beschikt over een grondige expertise in tekenwerk en materialenkennis. • Je bent ervaren in het tekenen van pipingconstructies en het tekenen en lezen van P&ID’s, PFD’s en isometrieën. • Je kan heel goed overweg met de tekenpakketten AutoCAD Mechanical en Inventor. Aanbod voor alle functies: • Je komt terecht in een sterk groeiend en financieel gezond bedrijf dat garant staat voor werkzekerheid, kwalitatief hoogstaand werk en een pak technische uitdagingen bij onze opdrachtgevers. • Een vaste job met een sterke persoonlijke benadering met ruimte voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en interne opleidingsmogelijkheden. • Aantrekkelijke en motiverende arbeidsvoorwaarden (aangevuld met extralegale voordelen) in verhouding met je profiel en ervaring. • Een toffe werksfeer met een team van gedreven ondernemers waarbij een open communicatie belangrijk is. Interesse? Neem snel contact op met Tommie Duyvejonck via: 0473 45 52 58, tdj@callensvyncke.com De selectieprocedure wordt ondersteund door selectiekantoor Auxilios VG.1313/BO

BIG ENOUGH TO COPE SMALL ENOUGH TO CARE

www.callensvyncke.com


Jobs

3 22

in

ENGINEERING

Hoe ver kan onze no-nonsense aanpak jou brengen? Jan De Nul Group is een groep van bedrijven met activiteiten die steunen op 3 pijlers: de baggersector, civiele bouw en de milieusector. Wereldwijd stelt de groep 5416 werknemers tewerk. Dochteronderneming Envisan is deskundig in sanering van grondwater, reiniging van vervuilde gronden, bouw en sanering van stortplaatsen alsook in behandeling van slib en sediment. Geleidelijk aan ontwikkelde Envisan zich tot een bedrijf met grote ervaring op alle gebieden van milieutechnologie. Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe collega (m/v): BAGGERWERKEN

CIVIELE WERKEN

Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering als ik van job verander?

MILIEUWERKEN

projectingenieur prospectie (buitenlandse milieuprojecten) Binnen de afdeling buitenlandse milieuprojecten coĂśrdineert u de activiteiten tijdens de fase voorafgaand aan de mogelijke bestelling van een milieuproject. U detecteert nieuwe marktopportuniteiten en potentiĂŤle klanten. Door middel van gerichte acties en uw technische kennis, kan u opportuniteiten vertalen in concrete nieuwe opdrachten. U inventariseert de vereisten, gaat op zoek naar mogelijke onderaannemers en coĂśrdineert de acties van de verschillende interne afdelingen, partners en onderaannemers. Op basis hiervan maakt u prekwalificatiedocumenten op. U bent bereid zich frequent voor korte dienstreizen naar het buitenland te verplaatsen.

Surf naar

U behaalde een masterdiploma verwant aan de milieusector. Naast een goede talenkennis, hebt u een aantal jaren ervaring in de bouw- of milieusector. Interesse? Stuur uw volledig curriculum vitae met vermelding van persoonlijke gegevens, opleiding en werkervaring naar recruitment@jandenul.com. Meer informatie kan u terugvinden op www.jandenul.com.

www.jandenul.com

DINSDAG

11

JANUARI DAGBLAD 2011 / EDITIE VLAAMS-B BELGIE â‚Ź RABANT 1,30 NEDERLAND 88STE JAARGANG, â‚Ź 2 LUXEMBURG NR. 8 WWW.STAN â‚Ź 1,55

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

TROUWEN VOOR DE KINDER EN

DAARD.BE

> 10

SPECULA NTEN VOEREN DRUK OP LETERM E BER

BEGROTING EIDT VOOR > 4 WANTRO UWE BELGIE PIEK N IN T > 32 RIJK TEG EN IN DUITSLA ARM ND > 14

Trein was no oit

zo vaak te laa t

Minder dan 87 procent van kwam vorig jaar met een de treinen vertraging van minder dan zes minute eindstation aan. Een absolun in het dieptepunt. ut

de stiptheid November te bekijken. was maand, met een uiterst slechte een wit tapijt, heeft een stiptheidsc de stiptheid leszins geen van maar al- toename goed gedaan. ijfer 79,4 procent. van het spitsuren Als Tijdens de NMBS-Groep er al was de toestand in geslaagd de de laatste jaren aantal reizigers zijn om in matischer. zou goed nog dramoet de NMBS december Zo reed in van de treinen als alle 90 die maand dens de ochtendspi stipt te latenprocent er soms te treinen inzetten zo tijen is ts slechts procent van rijden, onderhoudweinig tijd 76,1 voor degelijk de treinen in de avondspits . ‘op tijd’ materiaal Maar er is nieuw treinVA N O N was dat zelfs en Z E R E DACT op komst. 68,5 procent. EU R Ook storingen aan de seininrichti Als we de marge maar CHRISTOF minuten achterwege VANSCHOU fer van ook van 6 ngen veroorzaken geregeld BRUSSEL BROEK 88,9 procent ken hoeveel laten schande van nog de annalen Het jaar 1998 staat er uiteraard problemen. En dan treinen echt en kijhet rampjaar net de volgens in van is helemaal het 1998 verwegen vermeld de Belgische spoor- mijden, maar zorgden de nog de natuur. vorig in novemberboekje reden, was Zo overstromi dat bilis. De toen als hĂŠt annus horri- stiptheid van onze jaar dook de den november ngen midMet andere slechts 36,4 procent. nog homogene treinen daar flink stuk voerde in men en stuurdevoor enkele problewoorden: een onder. Dat NMBS dat jaar een maar iets blijkt uit do- meer dan ĂŠĂŠn op dichte mist tieus vervoerspla november nieuw ambi- cumenten van de op 16 drie de infrastruct november het spoorverke beheerder n in. plan bleek was helemaal treinen in de war. uur- Het er wat in Infrabel te ambitieus, Maar het daard verkeer raakte Probleem kon inkijken. die De Stan- maandstiptheidsrapport klokvast. het treinis voor Tijdens de hopeloos december knoop en structie van ook dat door de coneerste 11 maanden in de het 2010 moet de wat haast de deze maand ons treinnetwe jaar historische stiptheid zakte tot minste vertraging nog goedgekeur eind stiptheidsc onmogelijk is, ligt van den rk de lage 88,9 procent. een van de kwam slechts 86,5 door de directie het meteen ijfer over d worergens te In 2009 procent treinen met heel 2010 lande een konden de van Infrabel, altijd een flink een vertraging maar de kans spoorwegen stuk onder nog Het netwerk kettingreactie uitlokt. Belgische van minder dan zes procent. cember 2010 is zeer klein dat met een stiptheidsc wordt de 87 lemaal minuten in eindstation debeter was het voordien. aan. Dat hertekend, momenteel heij- altijd dan het jaar Defect treinmateri waardoor De eind 2013 de internation laatste is nog aal blijft tijd een van vanaf het spoorboekj vember viel sneeuw die eind ale norm de voornaams nog al- maal no- ken en ons e er heleom stuk anders zal van de vertraginge te oorzavan december land een groot uitzien. n. Zowat dan zullen de treinen Pas vanaf bedekte onder een derde van de vertraginge gaan rijden, echt daaraan te verklaarde stipter n is wijten. Door NMBSde sterke baas Marc Descheema al. ecker eerder

Slecht s ĂŠĂŠn op de drie trein in novem reed helem aal ber stipt

VRT blijft op derde hopen net

VroegBoek

Vroegboekt arieven

naar meer dan 500 bestemmin

> D4-D5

+ÂĄ*Ă•

Boek tot 31

januari en vlieg

Bangkok

actie

tegen spotprijzen

De verschillende titels van de groep (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Passe-Partout en l’Avenir) hebben hun beste krachten gebundeld in het gezamenlijke rubriekenproject Corelio Classifieds. Doelstelling is de verdere uitbouw van Corelio Classifieds in de verschillende titels.

heen & terug alle taksen uit Brussel inbegrepen

tot 31 december

2011 !

Buenos aires 25 vanaf â‚Ź 479 damascus vanaf â‚Ź 723 cairo VORST johannesBurg vanaf â‚Ź 234 vanaf â‚Ź 282 HUIS IN los angeles vanaf â‚Ź 483 EN RUST vanaf â‚Ź 469 manila miami 22 VALLvanaf vanaf â‚Ź 337 nairoBi â‚Ź 647 BON BLZ. EN OVER new york vanaf â‚Ź 456 BOEV vanaf â‚Ź 298 sydney APENDE vanaf â‚Ź 897 AND GEW -NOORDR BRUSSEL dossierkosten

gen wereldwijd

vanaf

Beijing

â‚Ź 519

â‚Ź10 pp niet inbegrepen (lic joker 1679)

alle info op www.jo ker.be

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

Š Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1â‚Ź per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s ĂŠĂŠn jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat er proble riskeren euro als blijkt was dat ijk 0 duidel 100.00 vooraf al ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge is niet onverd ‘op sommi men zoude die 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

IG SCHULDT?

OF NIE

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR

0 &VRIJE van 23/09/1 33 - CULTUUR • Editie LD 38 ENT&GE

Špn

NEDERLAN

D ¤ 1,50

Sport 2-3

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

x de la

t les travau

e CONSUM 24 - Semain

Duran

-10%

- 22%

0 st

95

46 - PUZZELS

FermĂŠ

’Place

32 - 071

40 26

ijsters Kim Clnieuwe is de ! Barbie

d

organi d’Ere Les Gens ce mois leur ERE de sous la fin nd festif donc sent Ă a e week-e comitĂŠ d’anidixièm au. Le chapite une sĂŠrie pour toute forts prĂŠvu temps ie. s et de re dĂŠcenn mation premiè et cĂŠlĂŠfĂŞter cette r le coup il comme Pour marque saire Verdoot ont anniver : Olivier ateurs Photo brer cet i soir ! les organis habituLes le vendred se doit, bousculer les amis. la partie ďŹ dèles de sera de ou entre t dès le dre les Fonck dĂŠcidĂŠ famille nceron Jean-Luc de surpren Gens d’Ere. la et en des et s comme 19h, avec Les entes nd Ă  festivitĂŠ de taille: prĂŠcĂŠd juillet, ment du week-e tous a annĂŠes jeudi 22 GĂŠnĂŠraleÂť! r change ment, qui pour que que les Premie ay et moins ĂŠtĂŠ prĂŠvu de l’ÊvĂŠne 23 au 25 ÂŤTourn tout a du la date ants, jeunes bonheur, annĂŠe plus tard t leur les particip lieu cette un mois y trouven mme soit progra jeunes, juillet, aire. Le et variĂŠ que d’ordin plus riche encore sera

ns is evenee ouw, ze ent s een sportvr op. Produc Clijster een barbiep meisjes van is Kim n ook el voor Niet alleen en voortaa eld van rolmod een evenbe een mama Kim een waar daarom haar eigen pop. : vond maakte Mattel kreeg ferentie en en r Jada we perscon alle leeftijd haar dochte ers dat op de . Ze zei heel bijzond haar. Ook s is vereerd gezin iets Kim Clijster mij en mijn voor zullen ÂŤDit is leven lang ons hele Toch enÂť. koester al is er ook op kritiek de

tje...

Een bee

 

in en waag

Ă du mardi de 14h Ouvert Ă  12h et de 10h

’Rue

16 Ă

Zie pagina

lain

9

¡ 065/7

-Ghis

Saint

nelle eption ure exche 6 juin ouvert anc le dim 10h à 18h de re —

k op zoe gend .� zijn drinwe panden “Wij nieu naar

binnen

a Dijst Jessic 23 40 23

ts

parque

tel 055

m lux.co .isobe www 85 50

traat

— voir

56A

Abdijs

66 87 071/ /36 39 0496

          

24/04079

y, : Lam ... ideetjes Alessi, Cadeau e, iittala, , Zon Pylones

di

Merco

Grote

Markt

page

intĂŠrieu

ED.BE

STGO

CTVA

.DIRE WWW

43R02 23/019642

Dankzij NE INFRALIG n EM ZING ertrouwe met zelfver in! de zom

sans dÊgât. rapide, alisÊe. propre, personn . Etude gratuits Devis

861se

Travail

@ 24/04583080M

ISERIE MENU /volets - portes châssis

n - 03 18 - Bevere

775 99

Je functie Als account advisor verkoop je advertentieruimte in de classifieds-pagina ’s van onze kranten binnen de brede sector immo/bouwen. • Je onderhoudt en ontwikkelt lange termijnrelaties met onze bestaande klanten en via doelgerichte prospectie bouw je je nationale klantenportefeuille verder uit. • Om je omzetdoelstellingen te realiseren werk je een gepaste verkoopstrategie uit in overleg met je Team Coach Corelio ClassiďŹ eds Immo/Bouwen. • Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en opvolging van je klantendossiers • Je werkt samen met je collega’s account advisors binnen het team van Corelio ClassiďŹ eds Immo/Bouwen. • Je signaleert speciďŹ eke (nieuwe) behoeften van klanten en rapporteert vervolgens aan de Team Coach Corelio ClassiďŹ eds Immo/Bouwen.

98G

49 09

Grand

uw kans!

3

 

SAMED 2 AOÛT & LUNDI au samedi18h30

LAD.BE

22/013974

 

 

I 31 JUILLET

sev

rende Partou om schitte Passelijkheid de moge winnen! te prijzen van HP Deze week:

op

   

! 29/01536881

en win Speel t geeft u

2N 10/0243513

39

à 18h00 de 13h30après-midi i

le mercred

22/0175303

thal

n - Braban

Kijk snel

IEUWSB

en weekans du Les 10 ns d’Ere Les Ge

Leuve

lapt • een

WWW.N

48 47 - WEER

Grand

et - GRAND Ă 12h de 9h Ouvert

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN!

e sur tout ction la colle

’PLACE

NNES

A FARCIE

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

BON

Experts nemen

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

RIEVEN

Account advisor

Šblg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

LEZERSB

Om ons team uit te breiden zijn wij op zoek naar (m/v)

2-4  

      

!   $   "# % & 

1MD 24/0481025

V(4bd65h-CADCHH(

   

  

  

   

    

(boven

eg 56 steenwfraligne.be - Gentse - www.in ZINGEM 94 04 & 17u-21u 384 T. 09 ma-do: 9u-14u 61 OPEN: l za: 9u-13u 361 33  vr: 9u-14uEM - T. 09  ZOTTEG  

) Sleepy

 

  

!$ %!

28

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

 

 

 

"

#! " ! "#! " ! !" !" " !"

Je profiel Je bent een commercieel talent; • Je neemt graag initiatief en bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen; • Je bent zeer dynamisch en resultaatsgericht; • Je bent vlot in de omgang en getuigt van een sterke teamspirit; • Je bent in staat om op verschillende niveaus te onderhandelen; • Je bent Nederlandstalig en beheerst het Frans; • Je genoot een hogere opleiding; • AfďŹ niteit met de sector immo/bouwen is een pluspunt.

NËš 35

www.actu24.be

AFP

Une citĂŠ adminis provinciale Ă Namtrative ur ?

Le campus

C’est ce site qui accueillerait la citÊ administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majoritÊ PS-MR. de

25 millions

15

₏ C’est l’Êvaluation coÝt de ce projet. Mais il faut en dÊduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les Êconomies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement la dans . de Namur ? le centre CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscitĂŠ

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux FĂŞtes de Wallonie

Relations renforcĂŠes entre la Ville et le ComitĂŠ Central des FĂŞtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

Auvelais

a souvent ĂŠtĂŠ citĂŠ

fĂŠvrier

SpĂŠcial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

CAHIER CENTRAL

9

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e annĂŠe 1â‚Ź TĂŠl. : 081/24 88 11 infonam@versla venir.be

JOURNAL EST PROTEGE

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

ces derniers jours.

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

 AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ÉdA

lourdes de consÊquen G Difficile de dire ces, seront proposÊes quel clan l’emportera au vote. , même si le non

Du 11 au 18NR

FAX : +32 81/222.840

5

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à 4 lors de l’assemblÊe des actionnaires, à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent ĂŞtre

CAHIER CENTRAL

Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan ? Stuur dan je CV naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt , A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of stuur je e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.


Jobs in

ENGINEERING

START JOUW NIEUWE JOB HIER! LVD is de belangrijkste Belgische ontwikkelaar en producent van hoogtechnologische machines voor de plaatbewerking. Start jouw nieuwe job hier en versterk ons team van 1200 collega’s in meer dan 20 landen. BOEIENDE JOBS VOOR M/V IN: ENGINEERING: Projectingenieurs, ontwerpingenieurs, softwareontwikkelaars. PRODUCTIE, KWALITEIT EN ONDERHOUD: Bedienaars en instellers van CNC draaibanken en freesmachines, monteurs elektromechanica, opstarters, manager ‘World Class’ Manufacturing, teamleaders verspaning of montage. CUSTOMER SERVICE: Field service engineers.

Ben je enthousiast, een doorzetter, dynamisch, creatief, heb je een passie voor techniek en technologie, sta je open voor innovatie en ben je flexibel, dan kan je hier jouw nieuwe job starten. Zet jouw loopbaan op de weg naar perfectie en solliciteer online via jobs@lvd.be of maak een afspraak met Cindy Vandoorne op het nummer 056 430 511.

ADMINISTRATIE & FINANCE: Boekhouder, expediteur, all-round bediende, management assistent.

Meer informatie over de LVD groep, deze en andere interessante vacatures vind je op www.jobs.lvdgroup.com

www.jobs.lvdgroup.com

Een stralende carrière in zonneënergie. SolarAccess, te Kasterlee en Gent, is een sterk groeiende, internationaal opererende aanbieder van industriële installaties voor hoogwaardige zonnestroomsystemen. Als onderdeel van Solartrust bv kan SolarAccess steunen op ruim 10 jaar ervaring in de dynamische en snelgroeiende PV-branche en heeft men een eigen montagesysteem ontwikkeld voor industriële platte daken. Naast complete projectrealisatie en advies is men eveneens actief binnen het segment van opbrengstmonitoring. Surf naar www.solaraccess.be voor meer informatie. Ter uitbreiding van het huidige team wordt momenteel uitgekeken naar een enthousiaste en competente (m/v):

Projectleider Industriële zonnestroomsystemen

www.monitor.be VG.474/B

Uw uitdaging

Profiel

Een zonnig aanbod

Binnen het projectteam draagt u de algemene verantwoordelijkheid over de voorbereiding, uitvoering en oplevering van projecten. U bewaakt het rendement van het project zodat het project binnen afgesproken timing en budget wordt gerealiseerd. Samen met uw team werkt u het project technisch verder uit en stelt u een realistisch tijdskader op. U verzorgt de coördinatie en heeft hiervoor contact met leveranciers, onderaannemers, studiebureaus, bouwheren, eindklanten, ...

U kan reeds enkele jaren ervaring met het coördineren van projecten in bouw, electriciteit, speciale technieken,... voorleggen. Daarnaast genoot u een hogere technische opleiding en weet u verantwoordelijk om te springen met budgetten. Naast grondige kennis van het Engels, en is kennis van het Frans en/of het Duits een troef. Bovendien zal enige kennis van pv-systemen in uw voordeel spreken. Verder gaat u steeds resultaat- en klantgericht te werk en getuigt u van een gezonde dosis assertiviteit.

SolarAccess biedt u een afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een sterk groeiende, dynamische en innoverende sector. U komt terecht in een collegiale en informele werksfeer. Bovendien wordt u een volwaardig verloningspakket, inclusief firmawagen, aangeboden.

Voor meer info over deze vacature:

www.ikzoekwerk.be Altijd al voor groene energie willen werken?

A N T W E R P E N | H A S S E LT

Monitor behandelt exclusief alle vragen en sollicitaties voor deze functies. Mail uw cv naar Pieter Gaukema, Monitor Personeelsadvies: pieter@monitor.be. Voor meer informatie belt u tussen 9 en 21 uur op 0473/40.03.50 of 03/475.12.51. Uw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

233


ZOEKT

GEDREVEN PROJECTLEIDER

www.goldmannv.be

Functieomschrijving • werfopvolging van a tot z: u houdt op autonome wijze toezicht op de correcte uitvoering van de werken, zowel in renovatie als in nieuwbouw Profiel Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde kracht met zin voor initiatief en organisatie, verantwoordelijkheidsgevoel en een leidinggevend karakter. Opleiding professionele master in de industriële wetenschappen of master in de ingenieurswetenschappen bouw/architectuur of gelijkwaardig door ervaring. Aanbod: • aantrekkelijk loon, bedrijfswagen, GSM en portable computer • werken in sfeervolle omgeving met een jong en ambitieus team • u krijgt een degelijke opleiding en begeleiding

De firma Goldman te Ingelmunster is een vaste waarde als groothandel voor de professionele keuken: er is steeds een ruim assortiment en voorraad aan porselein, glas, bestek, kookpotten en braadpannen, inox maatwerk, keukenapparaten, tafellinnen, tafels, stoelen, ... Haar klanten vinden steeds wat ze zoeken in de uitgebreide showroom van 3.000 m². Het bedrijf heeft een stevig uitgebouwde cash & carry, regelmatig aantrekkelijke promoties en een prima dienst na verkoop. Wegens verdere uitbreiding is dit groeiend bedrijf op zoek naar een m/v:

Enthousiaste Vertegenwoordig(st)er

(8778)

Jouw taken: • Je wordt eerst goed opgeleid en begeleid in binnendienst door collega’s met jarenlange ervaring, zodat je goed ingelicht bent voordat je het bedrijf gaat vertegenwoordigen. • Na de inwerkperiode ben je zoveel als mogelijk op de baan zowel bij klanten als bij prospecten (deze zijn vnl. horeca, traiteurs, grootkeukens, RVT’s, scholen, ...). Sommige klanten komen ook naar de showroom, dus hen daar begeleiden is ook een onderdeel van de functie. • Je houdt ervan om enerzijds de langetermijnrelaties met onze klanten te onderhouden en anderzijds nieuwe klanten te overtuigen en te fideliseren. • Je geeft dagelijks de bestellingen door en rapporteert op weekbasis aan de zaakvoerder. Jouw profiel: • Je bent van nature enthousiast en klantgericht. • Je bent georganiseerd en flexibel. • Je bent dynamisch en weet dat er een hecht binnendienstteam kan helpen waar nodig.

Geboden: • Een aantrekkelijke verloning, firmawagen en extralegale voordelen in een stabiel en steeds verder groeiend bedrijf. • Een functie met verantwoordelijkheden waar je je zeker verder kunt ontplooien. Interesse? • Mail (of stuur) je CV zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -Selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8778. • E-mail: reacties@ab-i.be. Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. • Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. • Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 - www.ab-i.be - info@ab-i.be

Contactinfo Stuur een mail met uw cv naar steven@upgrade-sequir.be Bezoek ons op www.upgrade-sequir.be

Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld.

B

[www.groups.be]

eurs Franchising & Partnership 2011 samen met Groep S – Sociaal Secretariaat,

HET BESTE SOCIAAL SECRETARIAAT VOOR DE FRANCHISEORGANISATIES! Plant

u

de

oprichting

van

uw

Franchising & Partnership 2011 is het

uw vragen in alle vertrouwelijkheid

eigen zaak? Of overweegt u uw

voornaamste jaarlijkse evenement van

beantwoord worden door deze pro-

bedrijfsproject te ontwikkelen of

franchising en de commerciële net-

fessionals.

te versnellen?

werken in de Benelux. Wilt u uw eigen zaak opstarten? Deze Gedurende 2 dagen kunt u meer dan

beurs laat u kennismaken met meer

Neem in het kader van de beurs

80 exposanten ontmoeten en meer

dan 80 franchisingformules. Ze willen

Ondernemen 2010 deel aan de

dan 30 workshops bijwonen.

alle hun netwerk verder uitbreiden.

16de editie van de beurs Franchising & Partnership 2011,

Dit jaar kan u ook deelnemen aan

op 30 en 31 maart in Tour&Taxis,

face-to-face

Brussel.

een expert van uw keuze. Zo kunnen

consultatierondes

met

Bezoek de website www.franchisingpartnership.be om uw gratis toegangsbadge te bekomen en het volledige programma van het evenement te raadplegen!

MIS DEZE UNIEKE AFSPRAAK NIET!


24 25 ANTWERPEN

Manager Algemene Boekhouding en Reporting Gedreven manager met kennis van BGAAP en IFRS Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor de optimale werking van de afdeling Algemene Boekhouding en Reporting. • Je stuurt een team van 7 medewerkers op het vlak van algemene boekhouding, leveranciersboekhouding en rapportering aan. • Je stuurt de businessprocessen bij binnen de afdeling, maar evenzeer in de interdepartementale samenwerking in lijn met de organisatiestrategie en in overleg met de directie en optimaliseert de verschillende boekhoudkundige applicaties en hun toepassingen. • Verder werk je bestaande en nieuwe rapporteringen, financiële analyses, etc. uit. • Je bent het aanspreekpunt voor externe contacten, zoals auditoren, toezichthouder en Assuralia. Samen met de externe fiscalist verzorg je de fiscaliteit. • Naast je operationele en leidinggevende rol leg je je ook toe op diverse projecten (o.a. IFRS, Solvency II). • Je rapporteert rechtstreeks aan de Financieel Directeur. Ons aanbod: • Nateus biedt jou een functie met ruimte voor professionele groei en

ontwikkeling. In ruil voor je inzet biedt Nateus een aangename bedrijfscultuur met respect voor iedere medewerker, een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. Je profiel: • Je beschikt over een universitair diploma en hebt een goede kennis van algemene boekhouding en IFRS, bij voorkeur voor het verzekeringswezen. • Je hebt kennis opgebouwd binnen de fiscaliteit. • Ervaring in de verzekeringswereld of financiële sector is een voordeel, evenals ervaring met Solvency II. • Je hebt een sterk analytisch inzicht en weet doordachte beslissingen te nemen. • Je hebt leidinggevende vaardigheden en weet teams te motiveren en coachen. • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent drietalig (Nederlands / Engels / Frans). • Positief denken, samenwerken met collega’s en uitmuntendheid zijn voor jou essentiële waarden.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE628111 naar Hudson, t.a.v. Dhr. Thomas Nuyts, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. 03 217 21 50, e-mail thomas.nuyts@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Het Havenbedrijf wil zijn aanwezigheid buiten Europa stelselmatig versterken, meer bepaald in economische groeiregio’s die trafieken genereren waardoor er internationaal een havennetwerk kan worden uitgebouwd. Port of Antwerp International nv (PAI), dochteronderneming van het Havenbedrijf, werd opgericht om in het kader van het voorlandbeleid te participeren en te investeren in overzeese havens en havengerelateerde projecten in strategisch gekozen regio’s zoals het Midden-Oosten, India, Subsahara-Afrika en Brazilië. PAI wendt hiervoor de ruime expertise en knowhow van de Antwerpse haven aan en gaat specifieke partnerships aan met Antwerpse of lokale private of publieke bedrijven om de projecten te realiseren.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

PAI tekende al voor concrete projecten in Oman en India en ook in Afrika en Brazilië zijn er mooie vooruitzichten. Daarom willen wij ons team versterken met dynamische (m/v):

TECHNISCHE CONSULTANTS Je biedt technisch advies over bouw en werking van havens en terminals. Op basis van audits beoordeel je de haalbaarheid van projecten. Voor projecten waarin PAI participeert, werk je ontwerpen en specificaties uit voor infrastructuur, technologie en machines voor de uitbouw of de conversie van een haven en haventerminals. Je maakt (beleids)adviezen, kostenramingen en bestekken en volgt constructie en implementatie op. Ook onderhoudsprocedures en strategieën, milieu en arbeidsorganisatie behoren tot jouw masterplan. Je bent master of gelijkwaardig door expertise in havenprojecten op het vlak van civiele bouwkunde, machinebouw, nutsvoorzieningen, technologie … Je werkt vlot autonoom, in overleg met team en directeur. Reizen naar en werken in het buitenland schrikt je niet af. Nederlands en Engels zijn essentieel, Portugees, Arabisch of andere talen sterke troeven. Je communiceert goed, hebt sterke projectmanagementskills en je werkt vlot samen met externe ingenieursbureaus. Ruimte voor opleidingen, bijscholing en zelfstudie wordt voorzien. Ons aanbod? Bij Port of Antwerp International nv kan je rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor initiatieven. Verder bieden we een marktconform salaris met een mooi pakket extralegale voordelen. Interesse? Surf naar onze vacaturewebsite voor meer informatie en stel je kandidaat door ons je cv en motivatiebrief te bezorgen. PAI, Personeelsdienst, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. Tel.: 03 205 22 79 of 03 205 20 95 E-mail: talent@haven.antwerpen.be

www.havenvanantwerpen.be/jobs

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Nateus Verzekeringen, ontstaan uit de fusie tussen onder meer Naviga en Mauretus, is een gevestigde waarde als verzekeringsmaatschappij. Zo concentreert Nateus zich op levensverzekeringen, BOAR-verzekeringen en transportverzekeringen waarbij zij werken via een netwerk van onafhankelijke makelaars. In België stellen zij ongeveer 420 medewerkers tewerk. Voor de site te Antwerpen is Nateus op zoek naar een dynamische (m/v):


Van de Walle Bouwgroep is de overkoepelende naam van een complete en sterk geïntegreerde bouwonderneming. Reeds meer dan 25 jaar is de firma actief in industriebouw, alsook in projectontwikkeling en appartementsbouw. Recent kwamen daar ook Potier Stone en Maenhaut bij. Dit illustreert de verdere groei en toenemende kracht van de Van de Walle Bouwgroep.

Calculator (Bedrijfsgebouwen - Aalter) In overleg met onze commerciële dienst analyseer je het project en werk je zelf het concept van het gebouw uit. • Je maakt een creatieve en concurrentiële offerte. • Je beschikt over een hoger bouwkundig diploma. Veel belangrijker zijn echter jouw technisch en ruimtelijk inzicht. • Je krijgt de volledige verantwoordelijkheid binnen jouw dossiers, maar werkt ook samen in een team met een 8-tal collega’s.

Projectcoördinator (Industriebouw - Aalter)

Bij Van de Walle werk je bij een allround specialist in moderne bouw en inrichting. Onze projecten zijn echt wel prestigieus: dat gaat veel verder dan wat je zou noemen ‘industriebouw’. De tevreden klanten maken het zonder meer fijn. Logisch ook, we zorgen voor een permanent kwaliteitsniveau in alles wat we doen. Klanten vinden ons betrouwbaar en we spelen heel flexibel in op hun wensen. En ik ben er zeker van dat de positieve uitstraling van ons bedrijf mee het verschil maakt.

Na het akkoord van de bouwheer en wanneer het project geoptimaliseerd is in onze eigen studieafdeling start je de werf op. • Je roept de bestellingen af en je verzorgt de coördinatie op de werven zelf. • Je genoot een opleiding als industrieel ingenieur, of dankzij jouw relevante werkervaring ben je gelijkwaardig. • Ook schoolverlaters raden we aan zich kandidaat te stellen.

Ginvest is het vastgoedbedrijf van de bouwgroep, en is gespecialiseerd in projectontwikkeling, dit zowel residentieel, industrieel, retail als kantoren. Ginvest staat in voor de coördinatie van alle betrokken partijen. Het gaat om grote projecten vanaf 1,25 tot zo’n 20 miljoen euro.

Projectcoördinator (Afwerking - Aalter) Na de open ruwbouw word je de verantwoordelijke voor de uitvoering, de coördinatie, de opvolging én de oplevering van de totale afwerking van de projecten. • Je bespreekt de materiaalkeuzes met de klanten en zorgt ervoor dat deze op een correcte wijze uitgevoerd worden. • Je genoot een hogere bouwkundige opleiding en hebt reeds enkele jaren ervaring in de bouwsector. • Daarenboven hou je van klantencontacten en spreekt afwerking van appartementsgebouwen je aan. Geïnteresseerd? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde

Industriebouw

-

Vastgoed

-

Infrastructuur

-

Appartementen

-

Stortbeton

-

Natuursteen

-

Logistiek

-

Real

Estate

-

Zonne-energie

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst voor het O.C. Br. Ebergiste in Vurste over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

O.A.C. Broeder Ebergiste

Administratief-logistiek directeur

(voor onmiddellijke indiensttreding)

Als lid van het directieteam bepaalt u mee het algemeen beleid van de voorziening en staat u in voor het financieel, economisch, administratief en voedingsbeleid. U organiseert en coacht de betrokken diensten. U bent christelijk geïnspireerd en kan u profileren binnen de algemene missie en het leiderschapscharter van de Broeders van Liefde. U behaalde een masterdiploma in de richting van menswetenschappen (bij voorkeur in een financieel-economische richting), eventueel aangevuld met een andere managementopleiding. Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt. U kan vlot werken met courante informaticatoepassingen. U woont in de omgeving of bent bereid u in de omgeving te vestigen. Meer info bij dhr. Hendrik Delaruelle, sectorverantwoordelijke welzijn – buitengewoon onderwijs, 09 241 19 69 of 0474 84 01 87. Broeders van Li ef de

Interesse? Stuur uw sollicitatie met cv voor 5 april a.s. naar dhr. Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder, Provincialaat der Broeders van liefde vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kandidaten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een screening. Kijk ook op www.fracarita.org

Gratis seminarie voor boekhouders op 29/03 in Turnhout. Ga naar www.groups.be voor meer informatie.


C i t r i q u e Belge

[ dichtbijwerk ]

Innovatief & vooruitstrevend Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de grootste producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie. Sinds 2010 maakt het bedrijf deel uit van de Duitse groep Adcuram. Citroenzuur heeft een aantal zeer uiteenlopende eigenschappen. Zo kan het zonder risico’s gebruikt worden in de voedings- en de farmaceutische industrie. Het wordt ook als smaakversterker gebruikt in softdrinks, vruchtensappen, snoep… Het fungeert als antioxidant in vleeswaren, ingeblikte groenten en fruit om bederf tegen te gaan. Het bedrijf telt ongeveer 250 medewerkers, voornamelijk arbeiders die in een volcontinu ploegensysteem tewerkgesteld worden.

Voor de afdeling Improve Plant (engineeringafdeling) zoeken we (m/v):

Procesingenieur Fermentatie Procesingenieur Down Stream Processing FUNCTIE: Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie van bestaande productieprocessen en de implementatie van verbeteringsvoorstellen (bv. rendement, productiviteit optimalisatie grondstoffenverbruik, veiligheid, milieu). Je organiseert en voert industriële testen uit en verzorgt de rapportering. Bij acute storingen sta je in voor correcte analyses en oplossingen. Je werkt mee aan de invoering van nieuwe technologieën. Je rapporteert rechtstreeks aan de Proces Specialist. PROFIEL: Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur (Bio)chemie of Biotechnologie. Enkele jaren ervaring in een industriële omgeving (chemie, voeding…) is een absolute troef. Een hands-on mentaliteit, problem solver en zin voor initiatief zijn typerend voor jou. Voor de afdeling Utilities zoeken we (m/v):

Afdelingshoofd Utilities FUNCTIE: De afdeling Utilities voorziet energie en nutsvoorzieningen in vorm van stoom, elektriciteit, demiwater, stadswater, koelwater, proceswater, ijswater, geconditioneerde lucht en perslucht voor het productieproces van Citrique Belge. Je bent eindverantwoordelijk voor het operationeel beheer van de afdeling Utilities waaronder de elektriciteitscentrale (WKKcentrale). Hierbij sta je in voor de leiding, coördinatie en planning van de activiteiten van deze afdeling die energie- en nutsvoorzieningen levert aan de verschillende productieafdelingen. Je stuurt een team van 9 medewerkers aan. Verder fungeer je als moderator van het integraal energiebeheer over de hele site. Je werkt een integraal energiebeleid uit en een visie omtrent energiezuinig produceren. Daarnaast treed je op als Projectingenieur Energie waar je energieprojecten leidt en coördineert. Je staat garant om de continuïteit van het energieproces te bewaren. PROFIEL: Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur Elektromechanica/Elektriciteit. Je hebt uitgebreide industriële ervaring waarvan een aantal jaren in utilities. Kennis en affiniteit met energie (elektriciteit, stoom, water, perslucht) is vereist. Je bent een leiderstype en pragmatisch ingesteld. Je bent een organisatietalent en sterk gericht op het behalen van doelstellingen. Voor de afdeling Productie zoeken we (m/v):

Productieverantwoordelijke Bijproducten (FAB) FUNCTIE: Je leidt de fabriek van de bijproducten (FAB) en de waterzuiveringsinstallatie tegen de laagst mogelijke kost en dit met respect voor de SHE-regelgeving. In het kader van de Operate Plant Normal en Asset Utilisation bewaak je de KPI’s en Operating Windows en sta je in voor het onderhouden van de SOP’s en de data-analyse in samenspraak met de Improve Plant. Je beheert het budget van de FAB en formuleert kostenverbeteringsinitiatieven. Je rapporteert aan de Productiemanager en stuurt een 14-tal medewerkers aan. Ook het updaten van de kwaliteitsnormen behoort tot je takenpakket. Tot slot zorg je voor een SHE-verantwoorde manier van denken en doen.

AANBOD VOOR ALLE FUNCTIES: Een stimulerende en hoogtechnologische werkomgeving met state-of-the-art werkprocessen (manufacturing excellence). De onderneming is een wereldspeler in een uitermate competitieve markt en is voldoende groot om je professioneel uit te leven en anderzijds niet te groot, zodat een persoonlijke benadering gegarandeerd is. Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven. We bieden een aantrekkelijk salaris (benchmark chemische nijverheid) en diverse extralegale voordelen.

INTERESSE? graag je cv met Dan ontvangen we fst elektronisch): motivatiebrief (lie rt Van Woinsel, A Priori, t.a.v. Ba : 016 57 18 38, tel e, bart@apriori.b 15, , Gasthuisstraat fax: 016 57 14 34 rdt wo r kandidatuu 3200 Aarschot. Je . discreet behandeld

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

PROFIEL: Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur Elektromechanica, Chemie of Biochemie. Je hebt een grondige kennis van waterzuiverings- en warmte-uitwisselingsprocessen. Je hebt minimum 5 jaar productie-ervaring waarvan enkele jaren in een leidinggevende functie. Je bent stressbestendig, analytisch en organisatorisch ingesteld.


Oosthout is gespecialiseerd in de productie en verkoop van binnendeuren

Groep Masureel Veredeling NV is actief in het traden en het verven van textielgarens.Onze klanten zijn weverijen in West-Europa. Het bedrijf, gevestigd in Wevelgem, realiseert een omzet van 20 miljoen euro met een 110 tal medewerkers en is marktleider in België. Om ons team te versterken zoeken wij een gemotiveerde (m/v):

4e CONGRES BELGISCHE VERENIGING VOOR INTERNE COMMUNICATIE

Intern iceren commun is

aankoopmanager textielgarens Voor de regio West- en Oost-Vlaanderen zijn we op zoek naar een

SALES REPRESENTATIVE (m/v)

Je staat in voor de prospectie en het onderhouden van het klantenbestand Je maakt offertes en zorgt voor een perfecte opvolging Verkopen is je tweede natuur, je hebt een sterke persoonlijkheid, een verzorgd voorkomen en je weet resultaatgericht te handelen

Voor onze productieafdeling zijn we op zoek naar een

PRODUCTIE VERANTWOORDELIJKE (m/v)

Functie: • U bent verantwoordelijk voor de aankoop van een divers pakket garens (polyester, wol, katoen, viscose en andere) • In continu overleg met het verkoopteam beslist u over aankoopcontracten en volgt u de risico’s op vlak van prijsevoluties, wisselkoersen en stocks op • Daarnaast superviseert u de praktische aspecten en de kwaliteit van de leveringen, eventuele claims worden door u behandeld • Als deel van het managementteam staat u in nauw contact met een aantal ‘key partners’ • Verder gaat u ook actief op zoek naar mogelijke nieuwe leveranciers binnen en vooral buiten Europa

Zilver

Profiel: • U hebt een grondige technische kennis van textielgarens • Ervaring in de internationale business is een voordeel • U hebt commerciële feeling en bent een goed onderhandelaar • Perfecte kennis van het Engels is een must • Regelmatig reizen vormt voor u geen probleem

Interne commun icatie stimuler en is

elektrotechnieker onderhoud Functie: • U staat in voor de elektrische aspecten van het onderhoud van het machinepark • Daarnaast zoekt u mee naar optimalisaties en verzorgt u de nodige aanpassingen van sturingen • U wordt nauw betrokken bij nieuwe projecten en investeringen • Waar nodig wordt u ook ingeschakeld voor andere onderhoudstaken zoals pannes

Goud

Profiel: • U bent bij voorkeur in het bezit van bachelorsdiploma elektrotechniek of elektronica • Ervaring in een industriële omgeving is een vereiste • U bent gepassioneerd door sturingen en automatisatie

Je staat in voor het leiden van ± 25 mensen, opvolgen van de productieplanning en het nakijken van productiestilstanden Je inspireert en motiveert je mensen en je zorgt dat storingen zo snel mogelijk worden opgelost Wij zoeken een persoon met ervaring in een leidinggevende functie in een productieomgeving Je kan zelfstandig werken, je bent organisatorisch sterk en je hebt oog voor kwaliteit en nauwkeurigheid

Ervaring in de houtsector is een pluspunt Interesse in deze jobaanbiedingen? Richt dan uw sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan: Oosthout Doors Beernemsteenweg 77, 8750 Wingene Ter attentie van Dhr. Lieven Oosterlinck T 051 68 68 68 / info@oosthout.be

Vlaams Parlement Verlimas NV, een bedrijf met een rijke traditie in het verven en afwerken van weefsels, is de Europese specialist betreffende het bewerken van vlasweefsels. Om deze activiteit toekomstgericht uit te bouwen wordt in de volgende jaren een compleet nieuwe fabriek gebouwd. Daarvoor zijn wij op zoek naar een gedreven (m/v):

Hertogsstraat 6 - 1000 Brussel

diensthoofd onderhoudmilieu-veiligheid

Vrijdag 1 april 2011 

Functie: • U leidt de technische dienst met een eigen team van 3 ervaren werknemers • Het beheer en de optimalisatie van het gebruik van water en energie behoort tot uw takenpakket • Daarnaast zorgt u voor een optimale beschikbaarheid en gebruik van het machinepark en middelen en een goed beleid op het gebied van milieu en veiligheid • U werkt samen met de projectleider aan de studie van de nieuwe fabriek en aan de realisatie ervan • Een belangrijk aankoopbudget wordt door u beheerd en geoptimaliseerd, rapporteren doet u aan de general manager

 

Chris Roelen, Jan Van Acoleyen en Katrien Decroos over de nieuwe rollen van interne communicatie Zes praktische workshops Gratis snelscan van je intranet De BViC-prijzen 2011 en de beste 1-aprilbedrijfsgrappen

Profiel: • U hebt een brede technische knowhow en industriële ervaring • Organiseren en systemen uitbouwen is uw passie • U staat sterk in het bijhouden van administratie en verdiept u graag in dossiers en cijfers • Ontwikkelingen in milieu en veiligheid boeien u • U ziet zichzelf meer als een coördinator die een team leidt en aanstuurt dan als een pure technieker

Ons aanbod: Wij bieden een boeiende job met grote verantwoordelijkheid en aantrekkelijke voorwaarden voor de persoon die zich ten volle wil inzetten.

www.oosthout.be

Interesse?Als één van deze uitdagingen u interesseert, neem dan contact op met Henk Corneillie op 0473/97.79.59 of henk.corneillie@masureel.be

Schrijf vandaag nog in via onze website www.BViC.be


28 29 A.S.Adventure is “the place to be” voor elke globetrotter, natuurliefhebber en actieve vrijetijdsgenieter. Bij ons vind je alles onder één dak, of je nu naar de Tropen, de Zuidpool, Barcelona of de Belgische Ardennen trekt. A.S.Adventure BeLux (700 medewerkers) maakt deel uit van de A.S.Adventure Group (omzet €291M) die, samen met Bever (Nederland) en Cotswold (UK), Europa’s grootste outdoor retailketen is. Momenteel zoeken we voor ons hoofdkantoor te Hoboken (m/v):

A.S S.A ADVENTURE ZOEKT AVONTUURL IJ JKE COLLEGA’S!

JUNIOR MERCHANDISER

ONLINE PUBLISHER

SUPPORT & SYSTEM SYST SY STEM EM ENGINEER ENGIN NGIN NG NEE E ER

Het avontuur: Ter versterking van ons buying team en om de expansie op de Franse markt te ondersteunen zal: • je hoofdtaak bestaan uit het beheren van de goederenstroom waarbij je verantwoordelijk wordt voor het aankoopbudget en de voorraadverdelingen van je afdeling • Je hebt veelvuldige contacten met de A.S. winkelpunten teneinde een optimale samenwerking met onze verkoopafdeling mogelijk te maken • Daarnaast neem je - op basis van financiële en commerciële parameters - geregeld contact op met leveranciers voor het opvolgen van de uitstaande leveringen • In overleg met de aankopers maak je een aankoopbudget op per merk en per categorie en werk je een allocatieplan uit • Je analyseert de verkoopprijzen en de promoties in de Franse markt in functie van het A.S. Adventure prijsbeleid en de vooropgestelde retailkalender • Je analyseert omzetten en marges en je gaat met de conclusies aan de slag.

Het avontuur: Binnen onze marketingafdeling sta je in voor de realisatie van alle online communicatie voor Frankrijk en Wallonië • Je waakt erover dat de content en promoties op de Franse website steeds actueel zijn • Je maakt zelf nieuwe webpagina’s aan en zorgt ervoor dat deze op het juiste moment geactiveerd en gedeactiveerd worden • Samen met de verantwoordelijke voor e-mail marketing, bepaal je welke landingspagina’s nodig zijn voor de nieuwsbrieven en je zorgt ervoor dat deze tijdig online staan • Je creëert en activeert banners en buttons zodat de website optimaal de retailkalender ondersteunt • Je creërt materiaal (banners, webpagina’s, …) voor acties met partners en de opvolging ervan • Je volgt en optimaliseert de aanwezigheid van A.S.Adventure op sociale media platformen • In het kader van narrowcasting, programmeer en plan je de boodschappen in de verschillende winkels.

Het avontuur: Samen met het support team t ben b be en je en je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning van onze gebruikers • Hierbij verzeker je het dagelijkse beheer en de continuïteit van 100 servers, 500 computers en 150 printers • Tevens ben je medeverantwoordelijk voor het installeren en confi gureren van de systemen.

Je uitrusting: Je hebt een hoger diploma of gelijkwaardig door ervaring • Je bent analytisch ingesteld • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit zeker in het Frans • Je hebt een commercieel inzicht • Je bent proactief ingesteld en beschikt over de nodige overtuigingskracht • Je bent een teamplayer.

Je uitrusting: Na een 2-tal jaar ervaring in een marketingomgeving, bij voorkeur in het beheer van online media en/of e-mail marketing, heb je een uitstekende praktische kennis van én ervaring met HTML, CSS, Dreamweaver en Photoshop • Je bent sterk in schriftelijke communicatie, voornamelijk in het Frans • Je bent nauwgezet en hebt oog voor detail • Je bent flexibel, hands-on en goed georganiseerd • Je staat open voor het leren gebruiken van verschillende user interfaces.

Je uitrusting: Je hebt een bachelor diploma in ICT • Grondige ervaring met Windows (XP, win7, 2003 & 2008), Active Directory, netwerken, Vmware, Exchange, Citrix, Firwalls, TCP/IP networking is een must • Kennis van VLAN’s, SAN, Managed WIFI is een pluspunt • Je bent vlot drietalig N/F/E • Je bent functioneel-analytisch ingesteld, werkt resultaatgericht en op doordachte wijze. Tevens ben je goed georganiseerd • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent stressbestendig • Je houdt van teamwork, maar ook zelfstandig werken ligt je goed • Je bent bereid om mee te werken in een systeem van wachtdiensten.

Onze troeven: Functies boordevol afwisseling met ruime verantwoordelijkheid in een sterk groeiende en innovatieve retailketen met een fascinerend productaanbod • Een dynamische no-nonsense omgeving, met avontuurlijke collega’s en een gedreven managementteam • Bovendien kan je rekenen op een marktconform salarispakket aangepast aan je competenties en ervaring. Durf je het avontuur aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv en vermelding van je gsm-nummer naar job@asadventure.com – A.S.Adventure,, Smallandlaan 9, 2660 Hoboken

Kijk op p www.asadventure.com en ontdek nog tal van andere vacatures (B2B medewerker, grafisch ontwerper, …). Aalst - Antwerpen – Brugge ((Sint-Kruis) i ) – Brussell ((Basilix il & Guldenvlies) – Dendermonde - Drogenbos – Gent – Genk - Harelbeke – Hasselt – Hognoul – Knokke – Leuven – Lier - Lochristi - Luik – Marche-enFamenne - Mechelen – Namen – Oostende – Oudenaarde - Roeselare – Schoten – Sint-Denijs-Westrem - St. Niklaas – Turnhout – Waterloo – Waver – Wilrijk – Zaventem – G.H. Luxemburg (Howald en Schmiede)

‘t is toffer bij een challenger! Improve@BASE 1. Kies de job die bij je past 2. Leef je uit in die job 3. Neem initiatief en maak het verschil 4. Innoveer

Een job waarmee je alle kanten uit kunt? Die vind je bij BASE. Daar werk je aan uitdagende projecten, waarin altijd ruimte is voor persoonlijk initiatief – van jou en van je toffe collega’s. Wat daar tegenover staat? Een aantrekkelijk verloningspakket, en voor sommige functies ook een bedrijfswagen, gsm en laptop. Dankzij trainingen en opleidingen kun je bovendien verder doorstoten. Zin om je te verbeteren? Surf dan snel naar www.base.be/careers! BBC.be - 11300

Het succes van BASE als merk van KPN Group Belgium is te danken aan de inzet van 770 medewerkers, 59 BASE shops, 70 ALLO telecom shops en meer dan 750 andere verdeelpunten. BASE maakt tevens deel uit van KPN Mobile International, een van de meest succesvolle telecombedrijven in Europa. Meer dan 3,7 miljoen mensen in België zijn ondertussen klant bij KPN Group Belgium.


Overscholing op de arbeidsmarkt

Waar de schoorsteen rookt, is het goed vrijen. Het herstel van de economie straalt af op de cijfers van de arbeidsmarkt. De vraag naar nieuwe medewerkers ligt dit voorjaar ruim 1/3 hoger dan een jaar geleden. Maar ook de aantallen van de werkzoekenden daalden in februari al voor de zesde maand op rij. Februari 2011 was voor het aantal vacatures de sterkste februarimaand van de afgelopen 5 jaar. Met een aanbod van bijna 26 000 vacatures, steeg het aantal ontvangen vacatures voor het laatste jaar tot 274 587. De stijging is vooral merkbaar in het normale economische circuit, maar ook het aantal studentenjobs zit weer in de lift. In de sectoren transport, logistiek en handel steeg de vraag met gemiddeld 50%. Die sectoren, die het ergst onder de crisis leden, herstellen zich snel en voelen de nood aan nieuwe medewerkers acuut. Het spook van de knelpunten en moeilijk invulbare vacatures, steekt weer de kop op. De heropleving van de economie bij de werkzoekenden is vooral merkbaar in de sterke terugloop van de jeugdwerkloosheid en het aantal werkzoekende jongeren in wachttijd. Met dalingen van respectievelijk 11,9% en 9,9% krijgen zij meer kansen op de herstellende arbeidsmarkt. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, zet in zijn blog de verbeterende situatie op de arbeidsmarkt in een perspectief op de lange termijn.

War for Talent? Onderzoek van het Steunpunt Studie- & Schoolloopbanen bracht enkele interessante gegevens aan het licht. De informatie over de overkwalificatie van jongeren bij hun eerste baan stelt de spectaculaire daling van het aantal werkzoekenden in een ander daglicht. De studie biedt ook relevante gegevens die ons moeten doen nadenken over de nakende War for Talents en de strijd tegen de knelpunteconomie.

verlaters en eerste-job-zoekers. De onderzoekers concluderen dat, afhankelijk van de toegepaste onderzoeksmethode, 26% tot 51% van de jongeren overgeschoold is voor de eerste job. In iets meer dan de helft van de gevallen wordt de overscholing uitsluitend verklaard door de zogenaamde diplomakloof: werkgevers en intermediairen werven iemand aan met een hoger niveau dan dat wat gevraagd wordt in de vacature. Bij meer dan de helft van de schoolverlaters is de diplomakloof de doorslaggevende factor. Het blijft evenwel niet met deze vaststelling, die niet zo erg zou zijn als ze enkel vasthangt aan de eerste job en relatief snel gecorrigeerd wordt in de loopbaan. Vooreerst stelt het onderzoek vast dat overgeschoolden het systematischer slechter doen dan adequaat geschoolden met eenzelfde diplomaniveau op vlak van arbeidstevredenheid, opleidingsparticipatie, verloning en duurtijd van de job. Verder blijkt dat er toch een persistent probleem van overscholing bestaat. Circa 30 tot 40% van de schoolverlaters waren permanent overgeschoold tijdens de eerste zeven jaar van hun arbeidsloopbaan na intrede op de arbeidsmarkt. De economische conjunctuur op moment van de arbeidsmarktintrede beïnvloedt in belangrijke mate de kansen tot eerder lange “overscholing”. Dit geldt niet enkel voor de recente lichting die tijdens een periode van economische laagconjunctuur op de arbeidsmarkt is gekomen maar ook voor voorgaande lichtingen. Vlaanderen kent dus een relatief hoge mate van overscholing, zo besluiten de onderzoekers.

Schoorsteeneffect Zeven jaar overscholing Zo wordt het fenomeen van de overscholing in kaart gebracht in hoofde van de school-

Door het overscholingsfenomeen in stand te houden versterken we de knelpuntenproblematiek op de arbeidsmarkt. Als we trek in

de schoorsteen creëren kunnen we de overgeschoolden sneller en beter tot het juiste competentieniveau brengen en ontstaat er “onderaan” weer ruimte voor lagergeschoolden die nu een vrij lage werkzaamheidsgraad kennen. Daarom is het absoluut wenselijk dat het wervings- en selectiebeleid zich nadrukkelijker richt op het competentieniveau dat met de vacature overeenstemt. De luxe die rekruteerders hadden om zo breed mogelijk te werven verdwijnt immers met de afnemende beroepsbevolking en de toenemende knelpuntberoepen. Bovendien zullen ze zichzelf in de voet schieten want in een krapper wordende arbeidsmarkt zullen overgeschoolde werknemers snel(ler) van werkgever veranderen zodat de gedane wervings- en scholingsinspanningen “voor niets” zijn. Het HRMbeleid van ondernemingen faalt dus indien het niet prioriteit maakt van “trek creëren in de schoorsteen” d.w.z. dat het competentiebeleid van bedrijven de bedrijfsinterne arbeidsmarkt zo moet “aansturen” dat medewerkers zo snel en goed mogelijk worden geplaatst in functies die overeenstemmen met hun diploma- en/of competentieniveau. Overgekwalificeerde werknemers worden in zo’n aanpak geduwd en getriggerd om door te groeien. Als alle arbeidsorganisaties consequent werk maken van een trekkende schoorsteen zal de arbeidsmarkt op microen macroniveau hierbij winnen.

Tegen verstikking Een schoorsteen die niet trekt, maakt geen rook en verwarmt het huis niet maar doet iedereen wel stikken. Dat beeld geldt ook voor de arbeidsmarkt. Overgeschoolde werknemers voelen zich niet gewaardeerd, hun competenties verdwijnen onder het stof. Tegelijkertijd krijgen anderen met de juiste kwalificaties evenmin de kans om hun talenten ten toon te spreiden. De overscholing verstikt hen ook. Laat ons daarom inspiratie halen in de volksmond die zegt: “Waar de schoorsteen rookt, is het goed vrijen!” Willen we dus een warme arbeidsmarkt met kansen voor iedereen dan moeten we de schoorsteen van de arbeidsmarkt doen trekken. Hoog tijd dus dat werkgevers met hun medewerkers aan het daten slaan en de schoorsteen goed weer goed kan roken…!

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)


30 31

www.galloo.com

GROUP GALLOO RECYCLING, met hoofdzetel in MENEN, behoort tot een van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en nonferrometalen in West-Europa. Met filialen in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zijn wij als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren wij met een team van 850 personeelsleden een groepsomzet van nagenoeg 500 miljoen euro. Naar aanleiding van recente overnames en in het kader van verdere groei wensen wij het managementteam te versterken met een (m/v):

OPERATIONEEL DIRECTEUR (ref. 44 963)

algemene leiding productieplant Galloometal • ir./ing uit industriële productie-omgeving

Het bedrijf: • Productiebedrijf actief in recyclage van non-ferro metalen (100 personeelsleden, 90 mio euro omzet) • Industriële en technisch inventieve omgeving (geautomatiseerde flotatieprocessen) • Continue productie in 5-ploegenstelsel. De uitdaging: • Operationele leiding over Galloometal • Dagelijkse nauwe samenwerking met een ervaren productieleider en een ervaren technisch manager (onderhoud, optimalisaties R&D,...) • Procesoptimalisaties i.f.v. de kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen • Uitwerking van dossiers en projecten (nieuwe investeringen, vergunningen, contacten met overheden, …) • Nauwe samenwerking met de gecentraliseerde commerciële en financiële diensten alsook met de groepsdirectie aan wie u rapporteert. De verwachtingen: • Ambitieus en initiatiefrijk ingenieur met ervaring als productiemanager in een (zware) industriële omgeving • No-nonsense manager met sterk ontwikkelde people skills • Kordaat en communicatief leider (N/F) • Grote beschikbaarheid, bij voorkeur wonend in West-Vlaanderen.

INTERN AUDITOR/CONTROLLER (ref. 44 964)

vlot tweetalig (N/F) ma/lic. • analytisch en pragmatisch sterk

Ons aanbod: • Zéér gevarieerde functies met talrijke uitdagingen en verdere ontplooiingskansen • Een dynamisch en collegiaal team • Een solide bedrijvengroep met een no-nonsense bedrijfscultuur • Een expansieve groep met een marktleiderspositie binnen de recyclagesector • Een aantrekkelijk remuneratiepakket (te bespreken) + representatieve bedrijfswagen.

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

INTERESSE? Bel: 05653 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck

Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over 2 campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het ziekenhuis telt 805 bedden, er werken 200 artsen en 2.207 medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint-Lucas tot de grootste werkgevers uit de regio. AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken.

Wij kijken uit naar gemotiveerde collega's voor onderstaande functies (m/v):

Dienstverantwoordelijke zorg • Geriatrie • Orthopedie UW FUNCTIE: • u bent verantwoordelijk voor een patiëntgerichte en kwalitatieve verpleegkundige zorg, dit in overleg met de betrokken geneesheren • u geeft op een participatieve wijze leiding aan een team van verpleegkundigen en logistieke medewerkers • u staat in voor een motiverend personeelsbeleid met aandacht voor vorming en ontwikkeling van uw medewerkers • u volgt de dienstroosterplanning op. UW PROFIEL: • bachelor in de verpleegkunde • een master of een bijkomende opleiding met betrekking tot leiding geven is een pluspunt • enkele jaren werkervaring in een ziekenhuis. ONS AANBOD: • een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur • verloning volgens de ziekenhuisbarema's rekening houdend met uw relevante anciënniteit en aangevuld met een aantal extralegale voordelen.

Verpleegkundigen

Development Manager

• op verschillende afdelingen • in het palliatief support team

Jobstudenten verpleegkunde Surf voor bijkomende informatie over deze en andere vacatures naar onze website www.azstlucas.be en solliciteer online. NOG VRAGEN? Neem contact op met Els Van Hoorde, medewerker werving & selectie, op het nummer 09 224 58 15.

Betrouwbare zorg, daar gaan we voor.

www.azstlucas.be

VG. 602/B

De doelstelling: • Instaan voor de goede werking van controlesystemen binnen de groep • optimalisering en stroomlijning van efficiënte administratieve en financiële processen. De uitdaging: In een 35-tal vestigingen ter plaatse de informatiedoorstroming, de efficiëntie van de processen en de naleving van reglementen/procedures kritisch evalueren • Risico’s detecteren en verbeteringsvoorstellen met betrekking tot de optimalisering van interne controlesystemen formuleren • Samen met het operationeel management de nodige afspraken realiseren • Organisatie, uitvoering en opvolging van audits en analyses • Geregelde rapportage aan de CFO en in bepaalde materies rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De verwachtingen: • Ma TEW of handelswetenschappen met minstens een initiële ervaring als (interne) auditor • Gedegen persoon met uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht • Pragmaticus en teamplayer • Vlot tweetalig (N/F) en goede beheersing van Excel • Wonend in West-/Oost-Vlaanderen.


“Luisteren naar wat jíj zoekt in je loopbaan? Typisch Makro. Typisch Metro.”

Wij zoeken enthousiaste m/v voor Makro en Metro in België

MANAGEMENT TRAINEES MANAGERS VERSE VOEDING 1 AFDELINGSCHEF WIJN EN STERKEDRANKEN

creativiteit apps intuïtie plezier hart b2b mensen dromen vragen design mensen jij wij

planning html 5 verstand focus blogs hr content curator sociale media antwoorden communicatie mobile wij jij

2 ZAAL- EN BUFFETVERANTWOORDELIJKEN RESTAURANT 1 INTERNE KLANTENCONSULENT 9 CUSTOMER MANAGERS HORECA 2 CUSTOMER MANAGERS RETAIL 1 REGIONAL SALES MANAGER

online artdirector Maar wat zoek jij in je loopbaan? Neem nu een kijkje op www.makro.be/jobs en www.metro.be/jobs En, wie weet, begin je een mooie loopbaan. Eén die je past.

Is dit iets voor jou? Stel je kandidaat op www.bbc.be/welcome

Wij zijn een communicatiebureau gespecialiseerd in b2b en hr communicatie. Makro Cash & Carry Belgium N.V. Nijverheidsstraat 70 2160 Wommelgem

BBC Creativity. Veldkant 37, 2550 Kontich.


32 33

WIJ ONTWIKKELEN JOUW TALENT. Iedereen heeft talent. Het komt er enkel op aan het naar boven te brengen. Iets waar we bij USG People voortdurend aan werken. Niet alleen door de wereld aan het werk te helpen én te houden, maar ook door volop te investeren in de ontwikkeling van onze eigen mensen. Doorgedreven talentmanagement zorgt ervoor dat elke collega bij USG People blijft groeien. Zo werden we verkozen tot Top Employer en maken we dat iedere dag opnieuw waar.

Momenteel zoekt USG People 85 nieuwe collega’s (m/v) binnen verschillende afdelingen en regio’s, waaronder: Consultants, Sales, Finance profielen, Project Managers, Communicatiemedewerkers, IT’ers, ...

USG People verleent gespecialiseerde diensten in onder meer uitzendwerk, projectsourcing, interim management, outplacement, consultancy en training. Dit gebeurt via Start People, Express Medical, Receptel, Secretary Plus, Unique, Legal Forces, USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv en IKKI Freelance. Ruimte genoeg om ook jouw talent te ontwikkelen. Meer weten? Ontdek onze jobs en solliciteer online.

ONTWIKKEL JE TALENT ÉN JE CARRIÈRE BIJ USG PEOPLE. www.usgjobs.be

WE KEEP THE WORLD WORKING BY HELPING THE RIGHT PEOPLE FIND THE RIGHT JOB.

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

De Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) is met meer dan 6000 studenten en 700 personeelsleden een dynamische hogeschool met vestigingsplaatsen in Diepenbeek, Genk en Hasselt. Wij kijken voor FI² (ingenieursfaculteit) uit naar ondernemende medewerkers (m/v) in de volgende domeinen:

Docenten/onderzoekers (met doctoraat) in volgende vakgebieden:

• (Bio)chemische ingenieurstechnieken • Thermodynamica en fluïdummechanica

Post-doc onderzoeker

Surf naar

in volgende vakgebieden:

• Visie & robotica - automatisering • Energiefluïdummechanica

Meer informatie vindt u op www.khlim.be De vacatureberichten op onze website worden voortdurend aangepast. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

www.khlim.be


www.tempo-team.be

Bel 0800 85155 Office kandidaten Administratief bedienden Je bent verantwoordelijk voor receptie en onthaal van klanten, leveranciers,... Daarnaast beheer je de algemene administratie en sta je in voor het opnemen en verwerken van bestellingen.

Contact center agents Je staat in voor een professionele communicatie met klanten. Je luistert naar de behoefte van de klant en stelt deze de perfecte oplossing voor. Daarnaast heb je een impact op de tevredenheid en loyaliteit van de klanten.

Het is rood en heeft 8.000 vacatures. Marketing assistants

Elektriciens

Je bent verantwoordelijk voor het medeontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het marketing- en communicatiebeleid. Je ondersteunt het bedrijf bij de opstart van nieuwe acties en campagnes.

Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig en zelfstandig aanleggen van elektriciteit. Daarnaast voer je herstellingen uit en zorg je voor het onderhoud van elektrische installaties en systemen.

HR officers

Mecaniciens

Je zorgt voor de correcte personeels- en loonsadministratie. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor alle loongerelateerde vragen. Daarnaast bied je ondersteuning aan het HR team met betrekking tot communicatie, training, rekrutering,…

Je staat hoofdzakelijk in voor het onderhoud van voertuigen, mechanische onderdelen, elektrische en elektronische uitrusting. Verder ben je verantwoordelijk voor het herstel en controle van deze apparatuur.

Industry kandidaten

Customer service medewerkers

Magazijniers

Als aanspreekpunt voor je klanten, vertegenwoordigers en interne organisatie neem je klantendossiers ter harte. Je verzorgt de correspondentie naar de klant betreffende prijsafspraken, offertes, bestellingen, klachten.

Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst en controle van inkomende en uitgaande goederen, stapeling in de rekken, bevoorraden,... Daarnaast is administratie op pc een belangrijk punt.

Vertegenwoordigers Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de uitbouw van je klantenportefeuille. Je prospecteert intensief om nieuwe opportuniteiten te ontdekken. Bovendien geef je professioneel advies over nieuwe producten en ontwikkelingen.

Directiesecretaresses Als directiesecretaresse ben je verantwoordelijk voor de algemene administratie in de organisatie. Je bent meertalig, contactvaardig en bezit over een organisatorisch talent.

Logistiek medewerkers Je zorgt voor een vlotte interne dispatching van de informatie betreffende inkomende goederen. Je bent de draaischijf tussen de chauffeurs en alle mogelijke afdelingen binnen de firma.

Chauffeurs (C/E) Je bent verantwoordelijk voor het vervoer en leveren van goederen, bestellingen,… Je staat zelf in voor het laden en lossen. Daarnaast pas je de veiligheidsregels in verband met de lading strikt toe.

Hef- en reachtruckchauffeurs Je staat in voor het laden en lossen van vrachtwagens met de heftruck en plaatst alle goederen in het magazijn op rekken. Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor het klaarzetten van bestellingen.

Operatoren Je staat voornamelijk in voor een goed verloop van alle machines in functie van een efficiënte productie. Je houdt toezicht op draaiende machines om problemen te ontdekken en staat in voor het onderhoud.

Op zoek naar werk? Bel gratis 0800 85 155, van 8 tot 20u, ook zaterdagvoormiddag. Of kijk op www.tempo-team.be interim | inhouse services | search & selection | hr services

Elektromecaniciens Je staat in voor het onderhoud van het machinepark. Je detecteert fouten en formuleert hier ook een gepaste oplossing voor. Je herstelt zowel elektrische als mechanische pannes en gaat voortdurend op zoek naar verbetering.

Onderhoudstechnici Als onderhoudstechnieker zorg je voor het algemeen en preventief onderhoud of voor herstellingen van hoofdzakelijk mechanische aard. Je spoort storingen op en zorgt voor doeltreffende oplossingen.

Metaalbewerkers Je staat in voor het bewerken van bepaalde stukken metaal en kent hier de nodige technieken voor. Je zorgt voor de voorbereiding, de instelling en de bediening van een metaalbewerkingsmachine die deze stukken bewerkt.

Verpleging kandidaten Verpleegkundigen Als verpleegkundige verleen je algemene en gespecialiseerde geneeskundige zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden of personen met een handicap op een wetenschappelijk verantwoorde manier en met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens als geheel.

Interne kandidaten HR Consultants bij Tempo-Team Als HR consultant ontmoet je elke dag werkzoekenden. Je staat in voor het rekruteren, selecteren en evalueren van hun kennis en vaardigheden. Je weet hen naar waarde te schatten en oriënteert hen naar de beste keuze voor hen en voor onze verschillende cliënten uit diverse sectoren.


34 35 DYNACO, opgericht in 1987, is uitgegroeid tot marktleider in de productie van flexibele snelroldeuren. Met zijn wereldwijde vestigingen in Europa, USA en Japan, heeft DYNACO meer dan 10.000 High Performance Doors (HPD) afgeleverd in 2010. Samen met de hoofdaandeelhouder, KBC Private Equity, heeft DYNACO de ambitie om leider te blijven en verder te groeien door klantentevredenheid, uitbreiding van het productengamma en versterking van het distributienetwerk. Om de productie in Moorsel bij Aalst verder te optimaliseren, en om de processen te stroomlijnen, zoeken we een (m/v):

QUALITY MANAGER (ref 2011/1117)

MANAGER PURCHASING & LOGISTICS (ref 2011/1118)

Kritische, hands-on en communicatieve promotor van kwaliteit

Die systemen en processen analyseert, structureert en aligneert

Je functie: • Je kerntaak bestaat uit het verder implementeren van een structurele aanpak, volgens managementsystemen zoals bvb ISO. Dit op een toepasbare wijze in de eigenheid van onze business. • Je evalueert aan de hand van standaarden, normen en toleranties en je past ze aan indien nodig.Verder definieer je optimalisatieprojecten en werk je aan continue verbetering. • Je bent eveneens verantwoordelijk voor de veiligheid en de verplichte risicoanalyses.

Je functie: • Je tekent de aankoopstrategie uit, brengt structuur aan, stroomlijnt de processen en schrijft de SLA’s als basis van de onderhandelingen. Jouw doelstelling is een kwalitatief aankoopbeleid. • Je analyseert kritisch de aankoopbehoeften binnen het bedrijf en je evalueert de markt. Je bouwt langetermijnrelaties verder op met onze leveranciers en onderaannemers maar je zoekt ook alert naar alternatieven. • Via het MRP-systeem coördineer je de planning, het voorraadbeheer, de contracten en het transport van +/-2500 SKU’s. Dit vereist een consequente opvolging. Competenties: • Je hebt een hogere opleiding en bij voorkeur een technische bagage of achtergrond. Minimaal 5 jaar ervaring in aankoop en/of logistiek. • Een goede talenkennis (Nederlands, Frans, Engels en goede noties Duits) om te onderhandelen met gesprekspartners op verschillende niveaus. Indien nodig bezoek je die ook. • Een goede PC-kennis (Ms Office) en bij voorkeur heb je ervaring met ERP en/of MRP systemen.

Wat mag je van DYNACO verwachten? • Een uitdagende functie in een internationaal, groeiend en gerenommeerd bedrijf. • Je zal werken bij de marktleider in zijn segment. • Een functie met rechtstreekse impact op het bedrijfsresultaat. • De mogelijkheid om de strategie van je afdeling mee te bepalen en verder uit te bouwen. • Een marktconform remuneratiepakket, aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Voor een volledige beschrijving van de functies en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.anago.be De verkennende gesprekken gaan door in het bedrijf.

Anago – Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle

Think Media Magazines is uitgever van de magazines P-magazine, Ché, Menzo, Chief, Officieel PlayStation Magazine, Motoren & Toerisme/Moto & Loisirs, MotorWereld, Spoorwegjournaal en Modelspoormagazine. Daarnaast beheert het ook de portaalsites Clint.be, 4Gamers.be en deMotorsite.be/Moto-online.be, evenals de sites verbonden aan de magazines. Daarmee bereikt Think Media Magazines maandelijks ruim 850 000 hoofdzakelijk mannelijke lezers. Think Media Magazines maakt deel uit van het mediabedrijf Think Media. Meer informatie over onze activiteiten en onze onderneming vind je op www.thinkmedia.be.

Voor het verder uitbouwen en optimaliseren van onze activiteiten zijn wij op zoek naar:

Account executive motoren (m/v)

Traffic & planning executive (m/v)

Functie:

Wij bieden:

Functie:

Je maakt binnen de regie van Think Media Magazines deel uit van de thematische cluster Motoren. Je werkt offertes uit en volgt ze nauwgezet op. Je staat in voor de administratieve verwerking van salesorders. Je doet aan telefonische prospectie en deadlines schrikken je niet af.

• Een boeiende job binnen een sterk groeiend mediabedrijf; • Ruimte voor initiatief, zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden; • Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. • Gsm & laptop.

Als online traffic & planning executive maak je deel uit van de regie van Think Media Magazines. Je bent verantwoordelijk voor het inplannen van onlinecampagnes op onze websites, alsook de opvolging en de rapportering ervan. Bovendien onderhoud je de contacten met de opdrachtgever en volg je de deadlines nauw op. Daarnaast ondersteun je de onlinesalesmanager. Je benadert bovendien zelf adverteerders en mediabureaus.

Profiel:

Profiel:

• Je beschikt over een bachelordiploma communicatie/marketing, bent stressbestendig en positief ingesteld. • Je bent communicatief en kan zelfstandig werken. • Je drukt zich vlot uit in het Nederlands en het Frans. • Je bent handig met MS Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint).

• Je hebt een diploma hoger onderwijs (of gelijkgesteld door ervaring). • Ervaring binnen een administratieve functie is een pluspunt. • Je bent commercieel, doelgericht, punctueel en stressbestendig. • Je bent een initiatiefnemer die zowel zelfstandig als in team kan werken. • Je hebt een goede kennis van de MS Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint,...). • Tweetaligheid (Nederlands/Frans) is een vereiste.

Zit er een job voor jou bij? Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@thinkmedia.be Think Media Magazines, Oude Leeuwenrui 8/2, 2000 Antwerpen.

T E S T S

R E I Z E N

R E P O R T A G E S

ROADBOOK RALLY 2011

www.demotorsite.be

WIN DEZE BMW

3

2011 Prijs: € 21STE MAART

178

4,90

JAARGANG,

2011

K1600 GT

24e jaargang november-december 2010 tweemaandelijks tijdschrift prijs: € 9,00

SEIZOENS OPENINGSWEEKEND

RIJDEN ROADBOOK RALLY 2011 RIDING DOWN MEMORY LANE DE ACHTERTUIN VAN LUIK NÜRNBERG: DE SPEELGOEDROUTE (D) REIZEN SCHOTLAND (2): DWARS DOOR DE HIGHLANDS TECHNIEK ZESCILINDER BOXER OF IN LIJN: DE VOOR- EN NADELEN DOSSIER (VER)NIEUW(D)E MOTORZADELS

ACTUALITEIT

InnoTrans 2010

• (2) • ‘Desiro ML’ reeks 08 • Tramparade in Brussel • Rails & Foto’s

REPORTAGE •

Fyra later naar België

P208598 17810

MET M&T

EIFEL

PRIMEURTEST

DUCATI DIAVEL

Ve r d ee lc en tr um : G en t X

NAAR DE

BMW K1600 GT

KTM 990 SMT ABS • HONDA CB 600 F HORNET • SUZUKI GSX-R 750 • HONDA SW-T 600

GESCHIEDENIS

• Het grensoverschrijdend verkeer met Frankrijk - Jeumont

GENT X P 208596

26 J O M BA AA T RT

ALTIJD OP DE MAN AF | L’HOMME AVANT TOUT

Werken bij een KMO De organisatie en de manier van werken bij een KMO is verschillend van die van een grote onderneming. Beide types bedrijven hebben ongetwijfeld hun voor- en nadelen. En daarnaast spelen je eigen persoonlijkheid en professionele ambities uiteraard ook een belangrijke rol. Ben jij er nog niet helemaal uit waar je het liefst zou willen werken? Mis dan het dossier KMO van volgende week niet.

Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar info@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

VG.801/B

Competenties: • Je hebt een hogere opleiding en bij voorkeur een technische bagage of achtergrond. • Minimaal 5 jaar ervaring in kwaliteitsmanagement en bij voorkeur vertrouwd met ISO 9000, TQM, Continuous improvement, kwaliteitaudits enz. • Een goede talenkennis (Nederlands, Frans, Engels en noties Duits) en PC-kennis (MS Office). • Je bent bereid een cursus preventieadviseur II te volgen.


MARK COPPENS

=

ACCOUNT MANAGER

+

MANAGER VAN 4 KLEINE KINDEREN

Jobat houdt de afstand tussen jou en je potentiĂŤle wer kgever zo klein mogelijk. We zor gen er voor dat jouw cv op het juiste bureau terecht komt. Want als wij onze job goed doen, doe jij je job beter.

Lees de Jobat-krant of surf naar Jobat.be en vind jouw goede job.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Tijd voor de job van je leven?

Ruimte voor al je ambities. KBC is niet alleen een grote bank-verzekeraar. Het is ook een van de grootste ICT-werkgevers van België. En dat biedt meteen een waaier aan boeiende carrièremogelijkheden. Zowel voor starters als professionals. Ben je na een tijdje toe aan een nieuwe uitdaging? Dan kun je bij KBC echt alle richtingen uit.

Ruimte voor je leven. Bij KBC wordt keihard gewerkt, maar we zorgen er altijd voor dat je privé ook werkt. Voor ons tel je niet alleen als ‘m/v van KBC’. Maar ook als partner/bergbeklimmer/gitarist/... Daarom wil KBC méér bieden dan een 9 to 5. En geloven wij steevast in 9 to life. In werken en leven in balans door carrièreplanning, flexwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Ons aanbod. Ben je bachelor? Of heb je een masterdiploma in een economische, juridische, kwantitatieve of ICT-richting én een hoop ambitie? Dan biedt KBC je: uitdagend werk met een contract van onbepaalde duur, geweldige collega’s, een uitstekend salaris, loopbaanbegeleiding, ontplooiingskansen en een heleboel extralegale voordelen.

Ontdek onze jobs op

www.9tolife.be

Breng leven in je werk.


EMBRACE YOUR FUTURE Application & Infrastructure Architects Java & .Net Developers Data Manager Functional Analysts

www.dfib.net

Service Level Expert

www.smals.be

Solliciteer op www.smals.be!

Ontdek ons op Facebook!

Meer info op 02 787 53 12. Rekrutering - Fonsnylaan 20 - 1060 Brussel

KLAAR VOOR EEN AFWISSELENDE JOB BINNEN EEN JONG TEAM?

Business Consultant

De Putter & Co, gevestigd in Antwerpen, is een ondernemend consultancybureau voor de sectoren Transport, Logistiek en Automotive. Ons kantoor behoort met 14 medewerkers tot de belangrijkste en best gereputeerde in deze markt. Naast Managementadvies, QSE begeleiding en M&A, adviseren we tal van bedrijven op logistiek vlak. Tevens rekruteren wij midden- en hogere kaderfuncties binnen onze specialisatie via creatieve mediacampagnes, Direct Search of Executive Search. Onze klanten zijn voornamelijk bedrijven die marktleider of “challenger” zijn in hun marktsegment, meestal Belgische vestigingen van multinationals of grote familiale ondernemingen. Om onze permanente groei te ondersteunen, wensen wij het jong en dynamische team te versterken met een m/v:

UW FUNCTIE

• U verzorgt de analyse, begeleiding en implementatie van diverse consultingopdrachten binnen automotive, logistieke en transportbedrijven • U staat in voor het opzetten en optimaliseren van (kwaliteits)managementsystemen en eveneens voor het uitwerken van AEO-projecten • Auditing, procesbeschrijving, actieplanning en implementatie zijn de sleutelwoorden bij diverse consultingopdrachten/projecten UW PROFIEL

• • • • •

Universitaire opleiding economie, handelsingenieur of management Minstens 3 jaar werkervaring in transport, logistiek, expeditie of douane Naast een sterk inlevingsvermogen heeft u interesse in Transport, Logistiek en Automotive Analytisch, nauwkeurig, zin voor initiatief en communicatief U bent drietalig (N/F/E) en kan vlot overweg met MS Office

Recruitment Consultant UW FUNCTIE

• Op het commerciële traject na, bent u verantwoordelijk voor de totale rekruteringsopdracht van de profielopname tot de opvolging van de geplaatste kandidaat • U draagt zorg voor de identificatie van potentiële kandidaten (voornamelijk direct search via telefonische acties/internet...), een eerste telefonische screening, een diepgaand interview en een uitgebreide rapportage en presentatie van de kandidaat aan onze klant • U staat in voor het accountmanagement en bent de contactpersoon voor onze opdrachtgevers • U behandelt elke opdracht accuraat en resultaatgericht

VG.171/B • W.RS.146 • SPIDER CONCEPTS.EU

Een passie voor Transport, Logistiek & Automotive?

UW PROFIEL

• • • • • •

Hogere opleiding en minstens drie jaar ervaring binnen de transport-, expeditie- of logistieke sector of in een gelijkaardige functie bij een selectiekantoor Branchekennis is onontbeerlijk U communiceert vlot en beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht Doorzetter en flexibel in functie van klantenbehoeften (occasioneel avondwerk) U bent meertalig (N/F/E) en een geoefend PC gebruiker Discretie en diplomatie zijn voor u vanzelfsprekend Meer informatie over deze en andere functies vindt u op

WIJ BIEDEN

www.deputter.co/jobshop

• Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen in functie van uw resultaten en een firmawagen voor de Business Consultant • Een boeiende en gevarieerde job in een jong en dynamisch team • Uitdagende verantwoordelijkheden binnen een groeiend, internationaal georiënteerd bedrijf • Een aangename werksfeer in een professionele werkomgeving • Vlot bereikbaar ( Antwerpen – binnensingel) GEÏNTERESSEERD? Stuur uw CV naar De Putter & Co t.a.v. mevr. Dominique Cop • Bikschotelaan 232 bus 1 • B-2140 Antwerpen • Fax +32-3-320.87.80 • e-mail: d.cop@deputter-co.com


38 39 SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Zoekt op korte termijn

1 opbouwwerker (VT– onbep. duur)

Project wonen (bijzondere doelgroepen) Min. bachelor (menswet.) Brief + CV insturen vóór 28/03/2011 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

Info: www.samenlevingsopbouw.be

Notaris Hugo Kuijpers te Leuven-Heverlee zoekt

notarieel jurist(e) voor spoedige indiensttreding en langdurige samenwerking voor zelfstandige behandeling van courante en complexe dossiers in diverse rechtstakken.

Sollicitatiebrief met CV mailen naar monik.dewever@pandora.be

Als ervaren projectontwikkelaar zijn wij op zoek naar een

Jules Frans Bouwmaterialen is een solide NV die zich toespitst op de verkoop van bouwmaterialen, gereedschappen en werfbenodigdheden. Zij profileren zich als dienstverlener en probleemoplosser in de bouwsector waarbij flexibele levertermijnen, productkwaliteit en garanties hoog in het vaandel gedragen worden. Om het commercieel team te verstevigen in Putte, zijn wij op zoek naar een (m/v):

Real Estate Acquisition Manager (m/v) gaat, voor ons en in samenspraak met ons, op zoek naar • Upassende locaties in Brussel en de rand om onze projecten te realiseren.

• •

U bent een gedreven onderhandelaar. Wij bieden u een gepaste opleiding, doorgroeimogelijkheden, een aantrekkelijke vergoeding en de vrijheid om uw eigen agenda te plannen.

Kandidaten sturen hun CV naar: Château Promotion - Jules Bordetlaan 160 - 1140 Evere Tel. : 02/646.44.00 - E-mail : info@chateau-promotion.be

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Zoekt op korte termijn

1 opbouwwerker

10 tips voor een geslaagd cv?

(VT– onbep. duur)

Project onderwijsopbouwwerk Ronse Min. bachelor (menswet.) Brief + CV insturen vóór 4/04/2011 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent

Alle tips op

info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

Info: www.samenlevingsopbouw.be

Intern Commercieel Adviseur Functie In deze functie vol uitdagingen en perspectieven sta je in voor de verkoop van ruwbouw, tuinmaterialen en bouwspecialiteiten. Je stelt oplossingen voor en je overtuigt klanten met jouw technisch advies en knowhow. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met jouw klanten en je zorgt voor een uitstekende dienstverlening, zowel telefonisch als aan de balie. Verder begeleid je jouw klanten om een keuze te maken in gevelsteen, dakpannen of tuinmateriaal. Je staat tevens in voor het opstellen van planberekeningen en bespreekt deze met de klant. Je maakt offertes op en je volgt deze stipt op. Profiel • Je

bent gepassioneerd door de bouwwereld. • Je beschikt over tenminste een eerste commerciële ervaring en je hebt affiniteit met de bouwsector door kennis, ervaring of opleiding. • Bachelor denkniveau. • Je houdt ervan je klanten degelijk te adviseren en je stelt klanttevredenheid voorop. • Je bent een vlotte communicator. • Je spreekt een mondje Frans.

Aanbod Bij Jules Frans Bouwmaterialen kom je terecht in een jong en dynamisch team en familiale werkomgeving. Je krijgt de kans je te bewijzen in een leuke en uitdagende job en dit in een sector boordevol innovaties en expansies. Jules Frans bouwmaterialen biedt je een degelijke opleiding met een aantrekkelijk salaris. Bouw jij aan jouw toekomst? Stuur vandaag nog je cv naar Archetype Consulting, t.a.v. Iris Schats, iris@archetypeconsulting.be, met referentie ‘Jules Frans’. Voor meer info kun je telefonisch contact opnemen met Iris via 02 567 04 44. Interviews kunnen indien gewenst in jouw streek plaatsvinden. Neem ook al een kijkje op de website van Jules Frans: www.julesfrans.be.

THE HR-SPECIALIST IN SALES & MARKETING Selection Training Advice Assessment Erkenningnummer voor selectie VG.64/b-B-AB04.029-W.RS.242

De GROEP ARDO (www.ardo.com), met hoofdzetel in Ardooie, is een belangrijke producent van vriesverse groenten en fruit. De groep telt 14 productie - en verpakkingsvestigingen in 8 verschillende Europese landen en diverse verkoopkantoren wereldwijd. De jaarlijkse omzet bedraagt 600 miljoen euro. Het proces start bij de selectie van de zaden tot en met de verpakking en de distributie van de vriesverse groenten en fruit. Op die manier wordt een hoogwaardige kwaliteit gegarandeerd naar zowel de retail-, foodservice- en industrieklanten. Om het team in Ardooie te versterken, zoeken wij een (m/v) Purchasing Manager en een International Account Manager. Om de productievestiging in Monliz nabij Santérem in Portugal te leiden, zoeken wij een (m/v) Factory Director Portugal. Wij bewaren wat de natuur ons geeft.

PURCHASING MANAGER

INTERNATIONAL FACTORY DIRECTOR ACCOUNT MANAGER PORTUGAL

Sterke onderhandelaar met analytische geest

Commerciële relatiebouwer

Ondernemer met een visie

DE UITDAGING

DE UITDAGING

DE UITDAGING

Je wordt verantwoordelijk voor het voeren van een kostefficiënt aankoopbeleid voor o.a. diepvriesgroenten en verpakkingsmaterialen, met als doel de productie optimaal te beleveren. Hiervoor stel je procedures en kwaliteitsnormen op om de aankoopprocessen goed te laten verlopen en een lange termijn relatie uit te bouwen met de leveranciers. Je bent het aanspreekpunt voor verschillende interne afdelingen en analyseert hun behoeften. Je selecteert en evalueert leveranciers, vraagt offertes op, onderhandelt en sluit contracten af. Je houdt steeds rekening met de kwaliteit, prijs en leveringstermijn. Je coördineert de verschillende acties in het aankoopgebeuren en begeleidt hierbij je team van 2 mensen. Je blijft continu op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van aankoop. Je rapporteert aan de Plant Director.

Je wordt verantwoordelijk voor de verkoop van het Ardo - productengamma aan internationale klanten “Retail en Foodservices”, met als doel het marktaandeel te verstevigen. In samenspraak met de Group Sales and Marketing Director stel je doelstellingen op die je vertaalt naar concrete acties om zo de targets te behalen. Je onderhoudt de bestaande contacten met jouw internationale klanten, bouwt lange termijnrelaties uit en wordt hun centrale aanspreekpunt. Je volgt nauwgezet de verkoopsresultaten op en stuurt bij, indien nodig. In overleg met de lokale sales units, bespreek je o.a. welke acties er voor de klanten kunnen uitgevoerd worden om de resultaten te optimaliseren. Je staat zelf in voor het onderhandelen en afsluiten van de internationale contracten. Daarnaast heb je oog voor werving van nieuwe klanten.

Je bent verantwoordelijk voor het managen en het verder ontwikkelen van de vestiging in Portugal, tot een uiterst performant bedrijf en dit in al haar aspecten. Je staat in voor technische, commerciële, organisatorische, operationele en financiële ontwikkelingen en resultaten. Je vertaalt visie en strategie in een businessplan dat na goedkeuring door de Raad van Bestuur, samen met jouw managementteam wordt geïmplementeerd. Tevens ben je de sturende kracht inzake voortdurend verbeteren van jouw organisatie, zowel in processen, procedures, investeringen, als in productontwikkelingen. Je inspireert, coacht en motiveert de 70 vaste en 90 tijdelijke medewerkers, om samen de doelstellingen te realiseren.

JOUW TALENT

JOUW TALENT

Je bent een vastberaden onderhandelaar, kan prioriteiten stellen en hebt een sterke affiniteit met het product en met kwaliteit. Je bent in het bezit van een master of bachelor diploma en hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een aankoopfunctie. Je werkt teamgericht en kan ook een team aansturen en coachen. Door jouw goede relationele en communicatieve vaardigheden, bouw je vertrouwensrelaties uit met je leveranciers. Je bent eerlijk, integer en denkt oplossingsgericht. Je hebt een goede kennis van MS Office en spreekt vlot N/F/E/D. Ref: KD/ 0311-198-11

Je bent een commercieel talent, een sterke relatiebouwer en hebt een zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid. Je bent in het bezit van een master of bachelor diploma, hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie en hebt affiniteit met de voedingssector. Je bent een goede onderhandelaar, weet je prioriteiten te stellen en bent een organisatorisch talent. Je kunt goed cijfers analyseren en houdt ervan om creatief met de klant mee te denken. Door jouw goede relationele en communicatieve vaardigheden, bouw je lange termijn relaties uit. Je bent bereid om 30 % van je tijd te reizen en spreekt vlot N/E/F en Duits. Ref: KD/ 0311-177-23

JOUW TALENT

Je bent een creatieve persoonlijkheid en bent een geboren leider die richting geeft, helder communiceert en mensen motiveert. Je bent in het bezit van een universitair - of ingenieursdiploma, dat jou in staat stelt op hoger niveau te werken en te denken. Je beschikt over een gedegen managementervaring, bij voorkeur in een voeding en productie omgeving (industrial Agro-Food unit). Tevens beschik je over een doorgedreven kennis van de voedingssector. Je weet zowel productie als organisatorische problemen aan te pakken en resultaten te boeken. Je bent aangetrokken tot de Portugese cultuur en bent bereid daar te wonen. Je spreekt Engels en Portugees, of bent bereid het aan te leren. Ref: KD/ 0311-198-12

ONS AANBOD

VG. 1080/B

Verantwoordelijke en boeiende functies waar je jezelf verder kunt ontwikkelen. Je werkt voor een internationale, gereputeerde en financieel sterke firma, die in volle groei is en interessante toekomstmogelijkheden biedt. Ardo kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Er is een volwaardig remuneratiepakket voorzien dat aansluit bij het belang en het niveau van de functie. Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van de juiste referentie naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere - 056/610.609 - info@fundamentrs.com - www.fundamentrs.com


Succesvol solliciteren op Career Launch Antwerpen Op woensdag 16 maart vond voor de 5e keer de Antwerpse editie van het job-event Career Launch plaats. Kandidaten maakten er niet alleen kennis met selectieverantwoordelijken van 33 topbedrijven, aan de Jobat stand konden ze eveneens terecht voor inspirerende workshops, cv-infosessies en carrière-advies. Dit job-event gemist? Noteer dan alvast woensdag 11 mei Flanders Expo, Gent in jouw agenda voor de volgende editie.


Meer jobs op

www.ascento.be

Je taken

Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans.

Je onderhandelt met bierhandelaars, horecamanagers en key accounts over samenwerkingscontracten, prijzen en leveringsvoorwaarden. Je bouwt een vertrouwensband op en versterkt klantenrelaties door je servicegerichtheid en commercieel talent. Je verstevigt de marktpositie van ons productenassortiment in de regio.

Ons aanbod Een uitdagende job in een stabiel familiebedrijf met sterke producten. Een contract van onbepaalde duur met een competitief salarispakket, bedrijfswagen en GSM/PDA. Een interne opleiding en de nodige ondersteuning.

Je profiel

B(r)ouw je mee?

Je hebt een bachelor diploma of relevante ervaring. Je bent een gedreven ondernemer met commercieel talent die een netwerk binnen de regio uitbouwt.

Stuur je CV met motivatiebrief zo snel mogelijk naar Ascento, Hilde Goossens, Bellevue 5/5, 9050 Gent of hilde.goossens@ascento.be

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

www.soenen.com Soenen Werkhuizen NV is met meer dan 80 jaar ervaring een vertrouwde naam én een belangrijke speler in de internationale metaalplatenindustrie. Een naam die spontaan wordt geassocieerd met toptechnologie en -service. Perfecte mechanische constructies, ontworpen en geproduceerd in eigen huis, staan garant voor kosteneffi ciënte, functionele totaaloplossingen en dus een hoge klantentevredenheid. Ervoor zorgen dat die klanten tevreden blijven, is onze eerste bekommernis. Ons team verder uitbouwen met de m/v’s die daarvoor nodig zijn, is onze tweede bekommernis. Momenteel kijken we uit naar m/v:

Detailtekenaar machinebouw / Technical Writer Je functie: Detailtekeningen uitwerken en instructiehandleidingen opstellen zijn je voornaamste opdrachten. Als detailtekenaar zet je de 3D mechanische ontwerpen van de ontwerp-tekenaars om in correct getekende en uitgewerkte onderdelen voor hoogtechnologische productie-installaties in de metaalplatenindustrie. Je bezorgt je 2D tekeningen aan de dienst werkvoorbereiding met de vermelding van correcte bemetingen, toleranties, lasinstructies, enz. Met de opmerkingen van productie en het kwaliteitsmanagement als leidraad voer je dan de nodige aanpassingen uit. Je maakt de stuklijsten op voor de verwerking en stelt samenstellingstekeningen en onderhoudsplannen op voor de instructieboeken en ter informatie van productie en montage. Als technical writer verzorg je de redactie en coördinatie van gebruikers- en onderhoudshandleidingen voor de eindklant. Je beschrijft in duidelijke termen de do’s en dont’s van onze productielijnen op mechanisch vlak en superviseert interne en externe vertalers. Beide opdrachten vragen om een frequent overleg met de afdelingen werkvoorbereiding, aankoop en service. Heb je een Masterdiploma dan kan je eventueel doorgroeien naar een interne adviesfunctie op basis van je expertise inzake hydraulica en pneumatica. Je profiel: Je hebt een diploma Bachelor of Master Elektro-Mechanica en affiniteiten met machinebouw. Je bent vertrouwd met 3D ontwerpsoftware en kan vlot tekenen in 2D.Aangezien onze ontwerpen van bij de start van het proces in ons ERP systeem (Axapta) worden ingebed is het vlot aanleren van nieuwe software alvast een plus. Je werkt nauwgezet en georganiseerd en je bent superflexibel.

Design Engineer machinebouw Je functie: Je bekommert je om de verdere uitwerking van het mechanisch design van metaalplaten-machines op basis van een globaal machineconcept. Je superviseert de gevraagde functionaliteiten, maakt berekeningen, stelt verbeteringen en aanpassingen voor en doorloopt alle stappen van het ontwerpproces. Je informeert de tekenaars betreffende de detailtekeningen van de onderdelen en beantwoordt hun technische vragen. Je werkt in functie van de gestelde deadlines voor de productie van ontwerpen en prototypes en geeft voorrang aan kostefficiëntie en functionaliteit. Als ontwerper ben je het aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de opbouw en opstart van de lijnen, inclusief de aankoopdiensten. Soms is je aanwezigheid op de werkvloer en occasioneel bij de klanten in het buitenland vereist. Je profiel: Je hebt een Master Elektro-Mechanica en belangstelling voor machinebouw. Je bent vertrouwd met 3D ontwerpsoftware en kan vlot tekenen in 2D.Aangezien onze ontwerpen van bij de start van het proces in ons ERP systeem (Axapta) worden ingebed is het vlot aanleren van nieuwe software alvast een plus. Je werkt nauwgezet en georganiseerd en je bent superflexibel. Doorgroeien tot het niveau van projectleider behoort tot de mogelijkheden. Je ervaring, je communicatievaardigheid, je gevoel voor projectplanning en je technische polyvalentie helpen je daarbij. Wat mag je van ons verwachten? Soenen biedt je een goede opleiding en begeleiding, maar ook: een internationale, stabiele omgeving, waar continu geïnnoveerd wordt op het vlak van machinebouw. Interesse? Kijk ook op www.soenen.com voor meer informatie over de groep. Bel naar Els De Wit, HR Director (051/26 27 57) voor een eerste kennismaking en stuur je brief en CV naar jobs@soenen.com

DE WERELD WACHT OP JE. IN ROESELARE.

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

Brouwerij Roman heeft al meer dan 450 jaar lang haar naam opgebouwd door vakmanschap, wat ons een unieke speler op de markt maakt. Naast het brouwen van kwaliteitsbieren, zoals Romy Pils, Ename, Adriaen Brouwer en Sloeber, behoort ook de productie van frisdranken en waters tot onze kernactiviteiten. Onze 80 medewerkers werken elke dag opnieuw enthousiast samen. Ben jij de nieuwe medewerker (m/v) die mee wil b(r)ouwen aan onze toekomst?

VG.490/B

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV. Lid van

Commercieel afgevaardigde Oost-Vlaanderen


Win een luxe appartement in Oostende

Jobat verwent je een hele maand aan zee. Busy-busy-busy? Tijd om uit te blazen? Geniet dan een hele maand lang van een luxe appartement met zicht op zee! Jouw vip-pakket bevat bovendien 1 diner voor 4 personen, 4 stadspassen, een welkomstmand en 1 dag gratis fietsen… Daarnaast geven we nog tot 30 maart elke dag een leuke prijs weg, zoals een diner in de Ostend Queen, tickets voor dé muscial van het jaar “Mamma Mia” en pakketten met heerlijke streekbieren.

Surf naar jobat.be/oostende en win deze fantastische prijzen.

Deze wedstrijd loopt van 16/03/2011 tot 30/03/2011

VISIT OOSTENDE www.visitoostende.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


42 43 voor échte vaklui !

RELEX is een nieuw bedrijf binnen de HIFFERMAN Groep, waartoe ook FAM en STUMABO INTERNATIONAL behoren. De familiaal geleide Belgische groep is internationaal georganiseerd, heeft een sterke locale verankering en telt 120 werknemers. RELEX concentreert zich op de ontwikkeling, verkoop en installatie van high end wellnessinrichtingen en zwembaden. De doorgedreven kennis van techniek en hygiëne die in al onze bedrijven centraal staat, ondersteunt de kwaliteit van onze installaties en onze service. Hoewel RELEX relatief nieuw is binnen onze groep, kunnen we rekenen op de knowhow en de expertise van een door de wol geverfd team. Om het team in Kuurne verder te versterken, verwelkomen we een (m/v)

Operations & Project Manager bij marktleider in bouw wellnesscentra

De GROEP LECOT-RAEDSCHELDERS, gespecialiseerd in bouwbeslag en gereedschappen, kende de laatste jaren een indrukwekkende groei: dankzij 400 medewerkers, verspreid over 24 vestigingen in gans België, haalt de groep op vandaag een omzet van 124 miljoen euro. Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers m/v:

Vertegenwoordigers specialist bouw-industrie, regio Brussel/Brabant specialist bouw-industrie, regio Antwerpen

Je hebt een belangrijke, tweedelige rol in onze operationele afdeling. Je organiseert onze productie en beheert de installatieplanning, de aankoop en de stocks van grondstoffen. Daarnaast heb je een ruime projectverantwoordelijkheid, van precalculatie over coördinatie van de uitvoering tot oplevering. Heb je een hogere bouwkundige opleiding en ervaring in productieleiding en/of project-

management? Vind je jezelf terug in “sterke organisator”, “assertieve communicator” en “dynamische leider”? RELEX is een trendsettend bedrijf in zijn sector. Uiteraard mag je rekenen op een competitief salarispakket (inclusief bedrijfswagen). Interesse? Meer informatie lees je op www.signumhrm.be.

Reageren doe je, met referentie 3350J, naar info3@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

specialist lastechnieken, regio Antwerpen/Sint-Niklaas specialist meubel- en bouwbeslag, provincie Antwerpen specialist persoonlijke beschermingsmiddelen, provincie Antwerpen

JOUW TAAK: • Je bent specialist in gereedschappen of lastechnieken of bouwbeslag of beschermingsmiddelen en woonachtig in desbetreffende regio. • Je bent verantwoordelijk voor het opzoeken en uitbouwen van bestaand cliënteel (B2B). • Je legt contacten in de bouwwereld en/of schrijnwerkerswereld en kan negotiëren en contracteren op verschillende niveaus! • Je gaat je klanten op technisch vlak professioneel advies geven en je kan hen overtuigen door je kennis van zaken en correcte opvolging.

J I J A T S R A A W JAAR? BINNEN 5

Aan de top of aan de dop?

JOUW PROFIEL: • Je hebt een neus voor techniek en hebt praktische kennis van productengamma volgens je specialiteit. • Commerciële ervaring in de bouwsector is een pluspunt. • Je houdt van de verkoop en je doet dit vlot op diverse manieren: bezoeken van klanten, prospecten en beurzen. • Je bent organisatorisch sterk en werkt zelfstandig. • Je kan vlot werken met de pc en je werkt administratief nauwkeurig.

career event 29 maart v an 19u to

t 21.30u

Z.1. Res

earch par Zellik k 120

AANBOD: • Om deze boeiende en gevarieerde functie degelijk te ondersteunen, zorgen wij voor een aangename en stimulerende werksfeer. • Wij voorzien ook een uitgebreide en specifieke opleiding om jouw functie in al haar facetten tot in de puntjes te beheersen. • Extralegale voordelen zijn voorzien.

Spreekt deze uitdaging jou aan? Mail dan zo snel mogelijk jouw cv door naar: mileen.delaere@lecot.be Lecot, Vierlinden 7, 8501 Kortrijk (Heule) Alle kandidaturen worden in strikte vertrouwelijkheid behandeld.

Schrijf je in en

win!

Persoonlijke beschermingsmiddelen Bouwbeslag • Meubelbeslag • Tuingerief Elektronisch bouwbeslag • Bevestigingstechniek Gereedschap • Huishoudelektro

www.lecot.be meer info en inschrijvingen: www.stichtingmarketing.be www.trashilicious.com

Hoe vertel ik mijn baas dat ik een nieuwe job gevonden heb? Neem een kijkje op


Design Engineer

index

Soenen Werkhuizen

41

Detailtekenaar Machinebouw / Technical Soenen Werkhuizen

41

Callens Vyncke via Auxilios

21

LVD

LVD

LVD

Administratief Bediende Prijsbeheer 48

15

23

23

17

Operations & Project Manager 43

34

Administratief Medewerker

Citrique Belge via A Priori

27

18

Process Engineer Analytical Development Administratief Medewerker 48

Nateus Verzekeringen via Hudson Belgium

27

Productieverantwoordelijke Oosthout

28

Project Engineer Contact Center Agents

Gemeente Maldegem

Callens Vyncke via Auxilios

21

MARKETING AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

31

29

31

16

Verpleegkundigen 34

Verpleegkundigen AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

31

HORECA

Think Media

35

C R E AT I E F

Afdelingschef

Van de Walle Bouwgroep via Andress Consulting & Partners 26

Makro

Ginvest via Andress Consulting & Partners

Makro

32

32

Makro 22

32

HR

Provincialaat Der Broeders Van Liefde

Solar Access via Monitor

Upgrade Sequir

34

Shire

45

45

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

15

Dynaco via Anago

LVD

A.S. Adventure via Derveaux Select

Haven Van Antwerpen

Online Artdirector

Genzyme Corporation

Operationeel Directeur Group Galloo Recycling via Verdonck Personeelsmanagement 31

16

ENGINEERING

15

Senior Programmer 23

Shire

45

JURIDISCH 29

Notarieel Jurist Notaris Hugo Kuijpers

39

25

47

Wetenschappelijk Attaché - Beleidsondersteunend Biologischvisserijonderzoek

Aankoopmanager Groep Masureel Veredeling

28

Aankopers O’Cool via Progressio

48

& Advies 17

Business Consultant Anoniem via De Putter & Co

Wetenschappelijk Attaché - Onderzoeksdomein Functioneledierenvoeding

38

Chauffeurs Anoniem via Tempo-Team

34

17

Customer Service Medewerkers

Afdelingshoofd Utilities 27

Design Engineer Callens Vyncke via Auxilios

Stad Roeselare

LOGISTIEK

ILVO via Jobpunt Vlaanderen Citrique Belge via A Priori

21

Diensthoofd Overheidsopdrachten Stad Roeselare

15

16

Maatschappelijk Assistent 18

Sportmanager 16

Stafmedewerker Beleid & Organisatie 18

ICT

Validation Engineer

ILVO via Jobpunt Vlaanderen

Rusthuisdirecteur OCMW Meise

35

Softwareontwikkelaars

Groep Ardo via Fundament Recruitment & Selection 39

32

16

Colofon

Technische Consultants

Factory Director Portugal

BBC

38

Diensthoofd ICT

Support & System Engineer

Directeur

Gemeente Maldegem

OCMW Wemmel 47

Quality Manager

Associate Product Development Director Shire

34

45

Associate Market Research Director

Coördinator Toerisme & Erfgoed

Recruitment Consultant Anoniem via De Putter & Co

Quality Control Analyst Shire

33

OVERHEID

Gemeente Maldegem 24

45 Genzyme Corporation

33

Human Resources Officers Anoniem via Tempo-Team

26

Associate Clinical Programs Director

Katholieke Hogeschool Limburg

OCMW Wemmel 23

Projectleider Shire

Docenten/Onderzoekers

Human Resources Consultants Tempo-Team via Tempo-Team

Associate Biostatistics Director

ONDERWIJS

Gemeentebestuur Wevelgem 23

Projectleider Administratief-Logistiek Directeur

48

Jeugdanimator

Projectingenieurs LVD

DIRECTIE

Projectmanager Marketing

Post-Doc Onderzoeker

Zaal- & Buffetverantwoordelijken

Architect 16

34

26

Projectingenieur Jan De Nul Group

Solva

Marketing Assistants

Katholieke Hogeschool Limburg

Projectcoördinator

Projectcoördinator

31

Verpleegkundige

Customer Managers Horeca Traffic & Planning Executive

Development Manager

Jobstudenten Verpleegkunde

34

Online Publisher

16

Dienstverantwoordelijke Zorg

Anoniem via Tempo-Team

Management Assistent

C O M M U N I C AT I E

Teamleider-Dispatcher Logistiek

O’Cool via Progressio

Productieverantwoordelijke Citrique Belge via A Priori

23

25

GEZONDHEID

OCMW Meise 34

35

Groep Ardo via Fundament Recruitment & Selection 39

Anoniem via Tempo-Team 19

34

porting

Productiemanager

Directiesecretaresses

A.S. Adventure via Derveaux Select

16

Purchasing Manager

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek 23

BWA via Dip Consulting Group

Anoniem via Tempo-Team

Dynaco via Anago

Boondoggle 47

All-Round Bediende

LVD

Manager Purchasing & Logistics

Group Galloo Recycling via Verdonck Personeelsmanagement 31

Specialist Genzyme Corporation

Anoniem via Tempo-Team

Intern Auditor/Controller

23

Procesingenieurs

Anoniem via Tempo-Team

Gemeente Maldegem

Magazijniers

Diensthoofd Boekhouding

Manager Algemene Boekhouding & ReRelex via Signum

Administratief Bedienden

LVD

34

Field Service Engineers

Ontwerpingenieurs

O’Cool via Progressio

Anoniem via Tempo-Team

Magazijnier

Departementshoofd Financiën Stad Roeselare

A D M I N I S T R AT I E

Gemeente Denderleeuw

29

Logistiek Medewerkers 16

Manager ’World Class’ Manufacturing

Anoniem via Tempo-Team

A.S. Adventure via Derveaux Select

E&I Engineer

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

O’Cool via Progressio

34

Junior Merchandiser 23

Coördinator Boekhouden Gemeente Maldegem

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Anoniem via Tempo-Team

Boekhouder LVD

Writer

Hef- & Reachtruckchauffeurs

FINANCIEEL

Wetenschappelijk Attaché - Onderzoeks-

Anoniem via Tempo-Team

domein Integratie

Expediteur

ILVO via Jobpunt Vlaanderen

17

LVD

34

23

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


To be as brave as the people we help

Make a real difference Shire is a global specialty biopharmaceutical company that enables people with life-altering conditions to lead better lives. With more than 4,200 employees in 28 countries and several medicines available in 50 countries, Shire focuses on meeting the needs of the specialist physician in the areas of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), gastrointestinal diseases (GI), and rare genetic disorders. Teamwork & team spirit, good communication skills, fluency in English, flexibility, assertiveness, a hands-on mentality and creativity are assets that come natural to our employees. For our Turnhout office in Belgium we are looking for (m/f):

> Associate Clinical Programs Director

> Senior Medical Writer II

Responsible for the planning, implementation, execution and management of clinical research study/studies and/or program • Manages clinical outsourcing to CRO’s or other clinical vendors and oversees the financial and budgetary aspects of the study/studies • May serve as the functional leader for large or complex clinical research development program(s)/studies/study for an individual molecule or a process initiative. Requirements: Bachelor’s degree or nursing qualification is required. Scientific/health care field preferred, but not required • Detailed clinical research experience with evidence of increasing responsibility within a pharmaceutical company or CRO or similar organization • Experience of regulatory submissions is desired • Knowledge of current regulatory requirements and guidelines governing clinical research.

Leads the medical writing activities within a project, including primary responsibility for direction, scope, and organization of specific documents in consultation with the project physician, data manager, and other team members as appropriate. Requirements: Advanced degree in a relevant scientific/clinical/ regulatory field preferred • At least 5 years of pharmaceutical industry experience in the clinical/regulatory field • Global regulatory submission experience.

> Clinical Scientist Assists in the planning, implementation, execution and monitoring of clinical research studies • May also take on responsibility for clinical research studies/projects of limited scope with supervision • Assists with the managing of CROs and other vendors. Requirements: Bachelor’s degree or nursing qualification is required. Scientific/health care field preferred, but not required • Generally has experience of working in clinical research within a pharmaceutical company, CRO or similar organization.

> Associate Product Development Director Responsible for supporting the Pharmaceutical Sciences Department with expertise in drug synthesis, drug formulation, product manufacturing, regulatory and analytical support, including development, validation, and data review for drug substances and drug products, for development of global products. Requirements: PhD, MS or Bachelor in Chemistry, Chemical Engineering, Pharmacy or related field and 3-7 years pharmaceutical industry experience • 3+ years experience in pharmaceutical formulation development and/or manufacturing for late stage clinical development candidates in oral solid dosage forms.

> Associate Biostatistics Director Contributes to product development strategy and serves as a project representative in registration and communication activities • Provides input for statistical issues in communications with regulatory authorities • Authors Statistical Analysis Plan text and reviews regulatory documents. Requirements: MS in Biostatistics or closely related field is required • +/- 7 years of relevant pharmaceutical development experience.

> Senior Programmer Provides statistical programming support for the creation and maintenance of integrated analysis data sets for all assigned projects. Requirements: Bachelor’s degree in a scientific field required, Master of Science degree preferred • At least 5 years of statistical programming experience using SAS in the pharmaceutical, contract research organization, or other clinical research setting.

> Clinical Data Manager Co-ordinates data management activities and provides data management expertise in identifying opportunities for process and budgetary optimization. Requirements: BS degree in Scientific or related field is preferred • Experience as a Senior Data Manager and/or Manager within a Data Management organization • Experience with or programming within commercially used EDC or data processing systems.

> Regulatory Affairs Manager Offers strategic and operational regulatory support to preclinical, clinical, manufacturing, quality assurance and marketing departments • In collaboration with senior management and regulatory project strategy teams, develops and reviews regulatory strategy for operational efficiency • Serves as a primary contact to local health authority HA(s) and the project team. Requirements: Bachelor’s degree is required. Scientific/health care field preferred, but not required • Generally has at least 5 years of related experience within a pharmaceutical company, CRO or similar organization • The regulatory experience should be broad to match the “generalist” regulatory model within Shire.

> Associate Market Research Director Will lead the EU/RoW Market Research process in developing and executing the marketing research plans and strategies for the GI Business Unit (GIBU). Requirements: BS/BA required (or equivalent experience) and a MBA is preferred • 8+ years of business experience in the Pharmaceutical and/or BioTech industry with substantial experience in market research and analysis.

If you recognize yourself in these qualifications and you are interested in exciting opportunities in a dynamic environment, we invite you to go to the Shire website: www.shire.com, where you can find these and other job openings under the section “careers”.


R&D

VERKOOP

Clinical Data Manager Shire

45

Clinical Scientist Shire

45

Account Advisor Corelio

18

Account Advisor Corelio

22

Diensthoofd Laboratory Customer Ser-

Account Executive

vice

Think Media

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

17

47

19

Commercieel Afgevaardigde Brouwerij Roman via Ascento

QA Officers Compliance Genzyme Corporation

Accountmanager WMF Belgium via Dip Consulting Group

Manufacturing Technician Genzyme Corporation

35

Verder doorgroeien in jouw carrière.

41

47

Customer Managers Retail Makro

Regulatory Affairs Manager Shire

32

45

Intern Commercieel Adviseur Senior Medical Writer II Shire

45

International Account Manager

Supply Chain Planner Genzyme Corporation

Jules Frans Bouwmaterialen via Archetype Consulting 39

47

Groep Ardo via Fundament Recruitment & Selection 39

Wetenschappelijk Attaché - OnderzoeksInternationale Verkoper

coördinatie & Valorisatie ILVO via Jobpunt Vlaanderen

17

Wetenschappelijk Attaché - Onderzoeksdomein Ruimte ILVO via Jobpunt Vlaanderen

17

Wetenschappelijk Attaché - Relatie Duurzame Landbouw & Natuur ILVO via Jobpunt Vlaanderen

26

Interne Klantenconsulent Makro

32

Management Trainees Makro

32

Managers Verse Voeding Makro

32

17

Real Estate Acquisition Manager

TECHNIEK

Château Promotion

39

Regional Sales Manager

Bedienaars & Instellers LVD

Paneltim via Antoon Bulcke

23

Makro

32

Sales Manager

Calculator Van de Walle Bouwgroep via Andress Consulting & Partners 26

Technicolor via Dip Consulting Group

19

Sales Representative Diensthoofd Onderhoudmilieu-Veiligheid Groep Masureel Veredeling

Oosthout

28

28

Vertegenwoordiger Goldman via AB&I

Elektriciens Anoniem via Tempo-Team

24

34

Elektromecaniciens Anoniem via Tempo-Team

34

op zoek naar talent dat potten breekt

Elektrotechnieker Groep Masureel Veredeling

Vertegenwoordig(st)er

28

Kijk snel verder!

Maintenance Technician Utilities Genzyme Corporation

47

Mecaniciens Anoniem via Tempo-Team

Vertegenwoordigers 34

Metaalbewerkers Anoniem via Tempo-Team

Anoniem via Tempo-Team

34

Vertegenwoordigers 34

Lecot

43

Monteurs Elektromechanica LVD

23

Onderhoudstechnici Anoniem via Tempo-Team

34

Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

39

Nog meer jobs?

Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

39

Op jobat.be

34

vind je

Operatoren Anoniem via Tempo-Team

Opstarters LVD

23

Teamleaders LVD

23

Theatertechnicus Gemeente Maldegem

16

11.599

Alle tips op jobs.


Genzyme Corporation uit Massachusetts (VS) is één van de belangrijkste spelers in de biotechnologie. Wereldwijd telt onze onderneming ongeveer 10 000 werknemers, waarvan meer dan 3 000 in Europa. Genzyme bestaat dit jaar 30 jaar en heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd op het vlak van innovatieve therapieën voor mensen met ernstige ziekten. Genzyme is de pionier voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor weesziekten, ziekten met een kleine patiëntenpopulatie waarvoor er dikwijls nog geen behandeling bestaat. Genzyme focust op medische en technologische domeinen waar het bedrijf een belangrijke positieve bijdrage kan leveren voor patiënten met ernstige ziekten: eiwitvervangingstherapieën, monoklonale en polyklonale antistoffen, chemische moleculen en polymeren. Genzyme heeft 20 producten, waarvan de meeste ook in Europa, op de markt. De meeste worden geproduceerd in één van onze 8 productiesites in Europa en de VS.

Zit biotechnologie u in de genen? 2004

2006

2008

2010

De biofarmaceutische faciliteit van Genzyme in Geel spitst zich toe op de productie via celculturen van geneesmiddelen op basis van therapeutische eiwitten en monoklonale antilichamen. De operationele productiecapaciteit in Geel heeft 2 bioreactoren van 10 000L voor monoklonale antistoffen en 2 bioreactoren van 4 000L voor de productie van de therapie voor de ziekte van Pompe. Een derde bioreactor voor deze therapie wordt operationeel in de loop van dit jaar. De totale investering van Genzyme in Geel bedraagt op dit moment ongeveer 350 miljoen euro en telt vandaag al 450 medewerkers. Heel recent heeft Genzyme aangekondigd opnieuw 250 miljoen euro te investeren in Geel voor de bouw van een nieuwe fabriek met 2 extra bioreactoren voor de ziekte van Pompe. Deze eerste bouwwerken zijn al gestart en de fabriek moet operationeel zijn tegen 2014. Momenteel hebben we volgende vacatures (m/v):

Quality Control Analyst Specialist in eiwitchemie, microbiologie of raw materials

QA Officers Compliance cGMP-specialist

Validation Engineer

Quality Control (Ref.: JOB-QCA)

Quality Assurance (Ref.: JOB-QOC)

Validation (Ref.: JOB-VE)

Functie: U wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de testen voor in-proces controle en voor vrijgave van onze biotechnologische geneesmiddelen. Deze testen omvatten zowel microbiologische, chemische, als specifieke eiwitanalyses, die uitgevoerd worden op grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. Afhankelijk van uw specialisatie, kan u tewerkgesteld worden in de in-proces, eiwitchemie, raw materials environmental monitoring/utility testing en/of microbiologiegroep. De “in proces groep” voert alle testen uit ter ondersteuning van productie (Endotoxine, bioburden, activiteitstest, protein concentratiebepaling, formulatie componenten). Vanuit de specialisatie ‘eiwitchemie’ voert u de volgende testen uit: eiwit specifieke testen (ELISA’s, SDS page, IEF, potency/activity test), HPLCbepalingen (aggregaten d.m.v. HP-SEC; kwantificatie van onzuiverheden, peptide mapping, oligosaccharide mapping), chemical testing (GC, Karl Fisher, particle counting,AAS, spectrofotometry, pharmacopeia testing zoals uitzicht, kleur, helderheid, pH, osmolaliteit,…). Vanuit de specialisatie ‘microbiologie’ staat u in voor microbiologische analyse, de identificatie van microorganismen en growth promotion testing.Vanuit de specialisatie Environmental monitoring/utility testing voert u lucht- en oppervlaktetesten uit in clean rooms of testen op de verschillende utilities WFI, ROW, CST, gassen. Vanuit de specificatie ‘raw materials’ voert u de volgende testen uit: pH/Conductiviteit, FTIR, GC, compendial, polariteit, Karl Fischer-analyses. De in proces groep werkt in een semi-volcontinu systeem (nachten beperkt), terwijl de andere groepen in een dagdienst werken gecombineerd met een beurtrol in late shiften en weekenddiensten.

Functie: In het kader van de continue uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar medewerkers in tijdelijke en vaste betrekking voor: opvolging van productieactiviteiten en gerelateerde documentatie & opvolging en behandelen van afwijkingen (Batch Documentatie Review en Process Review) opvolging kwaliteitscontroleactiviteiten (QC) voorbereiding vrijgave product (samenstellen release dossier).

Functie: U bent verantwoordelijk voor de kwalificatie van direct impact systemen en de validatie van stoom- en reinigingsprocessen. U stelt de validatiedocumenten op volgens de huidige FDA- en Europese regelgevingen en laatste industriestandaarden. U zorgt dat de hele validatie lifecycle conform de Genzyme procedures verloopt. Dit omvat validatie-input bij het opstellen van de gebruikersvereisten (URS), uitvoering van de System Impact Assessments en de opeenvolgende validatieactiviteiten (DQ, IQ, OQ, PQ, CV) tot vrijgave van de systemen aan de eindgebruiker. Ook behoren de validatieactiviteiten in het kader van change control en periodic review tot uw takenpakket.

Profiel: U behaalde bij voorkeur een graduaatdiploma in een wetenschappelijke richting (biochemie, biotechnologie, chemie, laboratoriumtechnologie, farmacie, ...) of bent gelijkwaardig door ervaring. U hebt interesse in een kwaliteitscontrolefunctie binnen de farmaceutische en/of aanverwante industrie. Gezien er gewerkt wordt in een gecontroleerde (cGMP-)omgeving, is het correct kunnen opvolgen van procedures noodzakelijk, net als het respecteren van orde en netheid. U bent een nauwkeurig, enthousiast, flexibel en dynamisch persoon en kan zelfstandig werken in een klein team.

Process Engineer Analytical Development Specialist Technology (Ref.: JOB-PE) Functie: U staat in voor het opzetten, de uitvoering en de coördinatie van studies in het kader van de ontwikkeling en verbetering van productieprocessen of analytische testmethoden. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de prestatie van de productieprocessen en analytische testmethoden en zorgt voor de uitwerking van verbeteringen waarbij procesintegriteit, productkwaliteit, veiligheid en milieu-impact steeds gegarandeerd blijven. U staat ook in voor het implementeren van eiwitzuiverings- en celcultuur processen in productie of analytische methoden in de Quality Control afdeling. U ondersteunt de productie of quality control afdeling door troubleshooting, oorzakenanalyse en bij de implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage in het opstellen van registratiedossiers. Profiel: U heeft een master in biochemische, farmaceutische, biotechnologische of bio-ingenieurswetenschappen. U heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring in de ontwikkeling van eiwitzuiverings- of celcultuurprocessen of analytische testmethoden. Ook schoolverlaters die zich in deze materie willen ontwikkelen zijn welkom. Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke rapporten en/of publicaties in het Engels en/of ervaring met GMPregelgeving is een pluspunt. U bent een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent resultaatgericht, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U beschikt over goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

Profiel: U behaalde een bachelor- en/of masterdiploma in een wetenschappelijke richting (chemie, biotechniek, biologie, ...) en/of kan gelijkwaardige ervaring voorleggen. U heeft bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een kwaliteitsfunctie binnen de farmaceutische en/of aanverwante industrieën (voeding, cosmetica, chemie, ...). U bent vertrouwd met de actuele FDAen Europese cGMP-richtlijnen en laatste industriestandaarden. U spreekt vloeiend Nederlands, heeft een goede kennis van de Engelse taal en uitstekende communicatievaardigheden.

Manufacturing Technician Productieoperator in (bio)farmaceutische industrie Manufacturing (Ref.: JOB-MT) Functie: U wordt als process operator ingeschakeld in de nieuwe biotechnologische productieplant waarbij u instaat voor het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de productieactiviteiten van onze biotechnologische geneesmiddelen. Deze taken zullen worden vervuld in een volcontinusysteem onder een bediendestatuut. Profiel: U behaalde bij voorkeur een A2- of bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (chemie, biotechniek, biologie, ...). Zowel toekomstige schoolverlaters als kandidaten met een aantal jaren ervaring in een productiefunctie binnen de farmaceutische en aanverwante industrieën (voeding, cosmetica, chemie, ...) zijn welkom. Gezien er gewerkt wordt in een gecontroleerde (cGMP-)omgeving, is het correct kunnen opvolgen van procedures en orde en netheid een noodzaak.

Supply Chain Planner Supply Chain (Ref.: JOB-SCP) Functie: U bent verantwoordelijk voor Demand, Supply en Intermedites & FG Inventory Planning. U zal werken vanuit de Geel Productie Site, en zal verantwoordelijk zijn voor het analyseren van FG Demand cijfers, in coöperatie met Global Planning. Deze data dienen omgezet te worden naar bulk productie- en transportplanning met een link naar Fill & Finish schedules. Zeer belangrijk in deze planningstructuur is de communicatie lijn met Global en European Planning Departments, ook binnen de Geel Site. De Planningfunctie is eveneens verantwoordelijk voor management en rapporteren van relevante KPI’s. Profiel: U genoot een bachelor- of masteropleiding (economische of logistieke richting). U hebt minimaal 5 jaar ervaring in een cGMP-omgeving in de farmaceutische industrie in een strategische Supply Chain functie. U genoot bij voorkeur een APICs-opleiding. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent een excellente onderhandelaar, en beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden, waarbij het Engels de voertaal is (prima kennis van Nederlands en Frans is een must). U bent resultaatgericht, gemotiveerd, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U werkt zeer georganiseerd en resultaatgericht. U bent bereid om te reizen (10%). U zal rechtstreeks rapporteren aan de Logistics Supervisor.

Profiel: U behaalde een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting. U beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige kwaliteitsfunctie. U bent vertrouwd met de cGMP-regelgevingen en de relevante industriestandaarden. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent resultaatgericht, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en spreekt vlot Nederlands en Engels.

Maintenance Technician Utilities Onderhoudstechnici voor Utility systemen Maintenance (Ref.: JOB-MTU) Functie: Binnen het team van Maintenance zorg je voor het onderhoud van utility installaties zoals WFI, Clean Steam, stoom-, perslucht- en diverse waterbehandelinginstallaties. U werkt onder supervisie mee aan het preventief- en prediktief onderhoud volgens relevante SOP’s. Tevens is het veilig werken in een cGMP-omgeving u niet vreemd. U ondersteunt het team in troubleshooting en verbeteringsprojecten.Verder helpt u mee aan de voorbereiding en het onderhouden van de benodigde werkinstructies en procedures, zoals gebruikelijk in een cGMPomgeving. Profiel: U beschikt over een diploma van het technisch secundair onderwijs (tso) met ervaring in een onderhoudsfunctie, bij voorkeur verworven in de farmaceutische en/of aanverwante industrieën. U heeft een paar jaar relevante ervaring in mechanisch onderhoud gericht op o.a. pompen, mechanische dichtingen, magnetisch gedreven roerwerken, trillingsanalyses, instrumenten en controlesystemen. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. Kennis van MS Office is een voordeel. Deze functie wordt momenteel uitgevoerd in dagdienst met stand-by arrangementen dat kan evolueren naar een 2-ploegensysteem of een ander eerder semi- of volcontinu ploegensysteem.

Genzyme in Geel is een innovatieve setting in een groeisector. De technologische uitdaging, het start-upproject, de rijke sociale interactie, de openheid, de informele omgangsvormen, de mindset naar continue verbetering en crossfunctioneel teamwerk, het respect voor de werk-privébalans, het centraal stellen van de patiënt, het duurzaam ondernemen, de persoonlijke groeiperspectieven en de inspanningen naar de lokale gemeenschap kenmerken ons bedrijf. Bovendien verbinden wij onze medewerkers graag aan maatschappelijk relevante doelen. INTERESSE? Mail uw sollicitatiebrief en cv, met vermelding van de functie en de referentie naar HR.geel@genzyme.com. Voor meer informatie over Genzyme Corporation, surf naar www.genzyme.com. Meer over Genzyme in Geel en bovenstaande vacatures vindt u op www.genzyme.be

toonaangevend in medische biotechnologie


Vlot

Verrassend

Respectvol Spontaan Lekker Dynamisch Net

Innovatief Exclusief

Optimistisch

Ambitieus Groei Topkwaliteit

O’Cool, dé diepvriesspecialist, biedt de ruimste keuze aan diepvrieswaren van topkwaliteit en bijhorende specialiteiten aan. O’Cool bedacht Coolcooking® en verkoopt in meer dan 100 winkels alle ingrediënten voor ongedwongen, fijne eetmomenten.

Voor ons hoofdkantoor te Drongen, zijn we dringend op zoek naar: AANKOPERS FOOD (M/V)

Uitdaging: Als aankoper voor O’Cool maak je deel uit van een jong en dynamisch team dat in volle expansie is. Na een kwalitatieve opleiding word je verantwoordelijk voor een aantal assortimenten. Samen met je collega’s zoek je wereldwijd naar de beste en lekkerste producten. Je bepaalt hiervoor de assortimentsstrategieën en zorgt voor een evenwichtige samenstelling van het assortiment in functie van de behoeften van onze klanten. Daartoe onderhandel je met leveranciers over aankoopcondities waarbij u streeft naar een maximaal aankoopresultaat op basis van prijs/kwaliteit/timing ... Je draagt mee zorg voor een accurate markt- en leverancierskennis om continu het aankoopproces te optimaliseren. Je staat in voor de verdere ontwikkeling en evaluatie van uw leveranciers. Op productvlak zorg je voor een optimale samenwerking met de kwaliteitsdienst en de marketingafdeling. Daarnaast informeer je de collega’s van aanverwante diensten over de door jou aangekochte artikelen en je maakt ze hier enthousiast voor. Dit alles doe je met een continue aandacht voor kwaliteit. Profiel: Je hebt een bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring in voeding of bedrijfskunde. Je hebt een tomeloze energie en je staat te springen om je helemaal uit te leven in je eigen productassortiment. Je kunt zelfstandig werken, teamwork en enthousiasme zijn onontbeerlijk. Je hebt interesse en affiniteit voor kwaliteitsvoeding. Je koppelt een grote dosis creativiteit aan de nodige feeling voor nieuwe trends. Je hebt een goede kennis Nederlands, Frans en Engels, extra talen zijn een meerwaarde. Ons aanbod: We bieden je een ongelooflijk boeiende functie in een bedrijf dat constant internationaal evolueert en graag nieuwe uitdagingen aangaat. Waar inzet en collegialiteit gewaardeerd worden. Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket met firmawagen.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AANKOOP

(M/V)

Uitdaging: Je levert ondersteunende diensten aan het aankoopteam, vooral op administratief vlak. Je maakt zelfstandig analyses, je maakt rapporten en Excellijsten. Profiel: Je hebt een bachelordiploma of een gelijkwaardige ervaring opgebouwd. Je kan vlot werken met het Office pakket. Word, Outlook en Excel kennen geen geheimen voor jou. Je kan vlot presentaties opstellen in Powerpoint. Je bent een doorzetter, stressbestendig en klantgericht. Je communiceert vlot zowel naar je collega’s als naar leveranciers toe. Je bent voldoende assertief en werkt proactief. Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

HOE SOLLICITEER JE VOOR DEZE AANKOOPFUNCTIES? De rekrutering wordt begeleid door PROGRESSIO. Mail daarom je gemotiveerde brief en je curriculum vitae naar Philip Meyers van PROGRESSIO: philip.meyers@progressio.be. PROGRESSIO is een erkend rekrutering- & selectiebureau, met erkenningsnummer V. 1800/B.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE PRIJSBEHEER

(M/V)

Uitdaging: Je staat in voor de berekening van de verkoopprijzen en een correcte doorsturing naar de kassa’s. Hierbij hou je rekening met de marktsituatie die je op de voet volgt. Je zorgt voor een gedetailleerde rapportering en evaluatie van de marketingacties en geeft advies en suggesties voor de toekomst. Je biedt ondersteuning aan de winkels op commercieel vlak. Profiel: Je bent cijfermatig, flexibel en commercieel ingesteld. Je genoot minimum een bacheloropleiding in een economische richting en hebt een goede kennis van de Nederlandse en Franse taal en van het MS Office pakket.

PROJECTMANAGER MARKETING

(M/V)

Uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor marketingprojecten en dit op filiaal of regionaal niveau. Je stelt hiervoor een actieplan op en zorgt voor de implementatie van A tot Z. Je start steeds vanuit een grondige analyse ter plaatse en maakt aan de hand daarvan een plan van aanpak op. Je coacht de filialen als een people manager zodat je samen deze projecten tot een goed einde brengt en de beoogde objectieven haalt. Een voortdurende opvolging en bijsturing maken deel uit van het takenpakket. Profiel: Je genoot bij voorkeur een marketingopleiding. Je kan goed organiseren, bent communicatief en een echte teamplayer. Je bent stressbestendig, enthousiast en je stelt je flexibel op. Voeling met voeding en retail spelen in je voordeel. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans.

HOE SOLLICITEER JE VOOR DEZE MARKETINGFUNCTIES? Stuur ons vandaag nog je CV met foto en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar: hr@ocool.com of per fax: 09/261 61 75 of per post naar: Frost Invest N.V., Baarleveldestraat 8, 9031 Drongen.

MEER INFO?

Meer uitgebreide beschrijvingen van deze vacatures kan je vinden op de website: www.ocool.be en ga naar jobs

Jobat 19 maart 2011  
Jobat 19 maart 2011  

Weekblad voor en over werk

Advertisement