Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 26 en zondag 27 februari 2011

Creatie? Innovatie? Ambitie? Bekijk ook onze andere advertenties in deze Jobat.


DEME

JOBDAY 26.03.11 SITES / PROJECTS

ENGINEERS AT HEADOFFICE

SUPPORTING SERVICES

CREW

• Project Manager

• Technical Manager

• Technical Purchaser

• Works manager

• Design Manager

• Logistics Officer

• STCW 95 certified Deck • Officer

• Project Engineer • / Site Superintendent

• Contracts Manager

• Controller

• Tender Manager

• Accountant

• Technical Superintendent

• Project Engineer Estimation • & Method Statement

• Recruiter

• QHSE Engineer •/ Safety Officer • Project Accountant

• Geotechnical Engineer

• Compensation & Benefits • • • Officer

• Draftsman

• Payroll Administrator

• STCW 95 certified Engine • Officer • Electrician • Mechanic • Operator

Programme • Company introduction • Project presentations • Meet our management • Living and working abroad • Job opportunities • First job interview

LEARN MORE ABOUT THESE VACANCIES AND REGISTER FOR THIS EVENT ON WWW.DEME.BE/CAREER. WE’LL SEE YOU ON 26.03.11! GET TO KNOW YOUR FUTURE CAREER AT DEME’S JOBDAY, AT OUR HEAD OFFICE IN ZWIJNDRECHT (NEAR ANTWERP). At DEME, every challenge stretches across the five continents and the seven oceans. As a Belgian contractor for dredging, environmental works and hydraulic engineering, our high-tech firm has been carrying out world-scale projects for over a century. Our unique experience, dedicated people and drive for innovation help us break new ground wherever we go.

Creating land for the future


Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 26 en zondag 27 februari 2011

TECHSPACE AERO De aantrekkelijkste werkgever blz. 8

ILAH ‘Geërgerd aan Kristien Hemmerechts’ blz. 12

ANSEEL & DENYS Leve de 48 urenweek! blz. 5

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

Onze Wetenschappers

De echte slachtoffers van de politieke crisis + 10.494 jobs op jobat.be

Vind jouw job bij een Top Employer vanaf blz. 24


EDITO

ZEKER ZIJN Bedrijven die zich de handen door het haar wrijven terwijl ze zich afvragen: ‘Hoe vinden we in godsnaam de mensen die we nodig hebben?’, vinden in deze Jobat het antwoord. Aan de authenticiteit en efficiëntie ervan hoeven ze niet te twijfelen. Het zijn de werknemers zelf die de oplossing aanreiken. Werkzekerheid, een werkgever die financieel gezond is en een aangename werksfeer. Ziedaar de drie vurigste verlangens van de werkende Belg. Wat verderop staan het loon, de balans werk-privé, toekomstperspectieven en de jobinhoud. Van al die verlangens is er slechts één waar je als werknemer echt zeker van bent voor je aan een (nieuwe) job begint: het loon. Dat staat zwart op wit in je contract. De rest kan je bediscussiëren tijdens sollicitatiegesprekken, opzoeken via het internet, navragen bij vrienden, Vraag je kennissen, oude en nieuwe collega’s ... Het zal de werknemers praktijk zijn die uitwijst of waarom ze je verwachtingen en de gemaakte beloften worgraag bij je den ingelost. Bedrijven kunnen het zich werken en steeds minder veroorloplaats dat in ven die beloftes niet waar te maken. Woordbreuk een komt niet enkel hun imago advertentie slecht uit, het hypothekeer t ook de kansen om toekomstige talenten te rekruteren. De eigen werknemers zijn en blijven immers de beste of de slechtste - reclame voor een werkgever. ‘Vraag hen waarom ze graag bij je werken én plaats dat in een jobadver tentie’, hoorde ik ooit iemand zeggen. Er zit iets in. Een bedrijf kan wel mooi schrijven dat het oog heeft voor het evenwicht werk-privé, als geen werknemer dat kan bevestigen, wordt die ballon vlug doorprikt. Waarschijnlijk is het daarom dat zo goed als geen werkgever - enkele publieke instellingen buiten beschouwing gelaten - nog te koop loopt met wat werknemers als de grootste verleider beschouwen: werkzekerheid. Los van de quasi onmogelijkheid van deze ‘eis’ welke werkgever kan/durft dit nog te beloven - is de vraag om werkzekerheid eigenlijk een vrij egoïstische reflex van de werkzoekende. Die zal het namelijk ook niet laten om elders te gaan werken als hij daar kans en reden toe ziet. Neen, de beste relatie tussen werkgever en werknemer is er nog altijd een van wederzijds respect. Dat kan de belofte zijn om een project af te ronden, om een opleiding in de eerste plaats te laten renderen daar waar je ze gekregen hebt, maar net zo goed een faire beloning krijgen voor geleverd werk. Handboeien hoeven daar niet bij te komen kijken.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘In vier weken moeten die topmodellen genoeg verdienen om een halfjaar rond te komen. Daar doe je al eens iets extra’s voor: dat ijsje of die steak laten staan’ Modejournaliste Veerle Windels over modellen die zonder de perfecte maten geen kans maken op de catwalk, in Het Nieuwsblad.

ARBEIDSVRAAG

Kan mijn werkgever reeds goedgekeurde vakantie intrekken?

oor het vastleggen van vakantie zijn er voor de werkgever twee opties mogelijk: collectieve sluiting of individuele vakantie voor elke werknemer afzonderlijk. In het geval van collectieve sluiting, of het vastleggen van de periode waarbinnen de vakantie moet opgenomen worden, moet een welbepaalde procedure gevolgd worden. Het gevolg is dat werknemers verplicht worden tegelijker tijd vakantie te nemen. Is er geen collectieve sluiting, dan rest de zogenaamde individuele vakantie. Die kan slechts opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Individuele vakantie kan nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer. Met andere woorden, je kan als werknemer wel heel graag gedurende een welbepaalde periode vakantie willen nemen, een absoluut recht heb je daar niet op.

V

Rechtbank Het komt er dus op aan om met je werkgever tot een akkoord te komen. In dit kader kan voorafgaand overleg met je onmiddellijke collega’s aan te raden zijn. Het zal je werkgever geruststellen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit van zijn onderneming. In veel bedrijven verloopt de planning van vakantie dan ook in een open sfeer zonder al te veel problemen.

Kom je met jouw werkgever op geen enkele manier tot een akkoord, dan is het de arbeidsrechtbank die zich in kort geding over het geschil moet uitspreken. Nergens in de wet vind je regels terug over omstandigheden waarin of redenen waarom een werkgever verlof mag weigeren, of meer nog: reeds toegestane vakantie kan intrekken. Voor de rechtbanken is in de praktijk echter reeds verschillende keren gebleken dat, ook al kan de werkgever niet eenzijdig vakantiedagen vaststellen, hij wel een verlofaanvraag kan weigeren of intrekken. Dat moet dan wel in het belang van de onderneming zijn, en afgewogen tegenover de belangen van de werknemer. Met andere woorden: een weigering of intrekking door de werkgever moet in propor tie staan tot de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. Ook hier zal in geval van discussie de rechtbank het laatste woord hebben.

IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT. INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: ■ ■

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Wat als ik mijn vakantiedagen niet kan of wil opnemen?


04 05

Leve de 48 urenweek!

H

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril.

‘Zou u op de operatietafel willen belanden bij een spoedarts die vijf glazen bier heeft gedronken?’

et rommelt al een paar weken in de ziekenhuizen. Sinds 1 februari is een nieuwe wet van kracht die oplegt dat alle ar tsen die met een arbeidscontract in een ziekenhuis werken nog maximaal 48 uur per week mogen werken. Wel, dit ga je me niet veel horen zeggen, maar ik sta volledig achter minister Joëlle Milquet die de wet uitvaardigde. De spoedar tsen laten dreigend hun verontwaardiging horen: ‘De patiënt zal dit voelen!’ en ‘We moeten alle rechtsmiddelen gebruiken om de bevolking van drama’s te vrijwaren’. Natuurlijk hebben de ar tsen een punt als ze zeggen dat dit een grote aanpassing is en dat zo’n reorganisatie tijd en middelen zal vragen. Minder begrip heb ik voor het argument dat de wet in strijd is met de flexibiliteit die typisch is voor een spoeddienst en de mensen die er werken. Die ‘typisch’ lijkt de huidige situatie te rechtvaardigen. This is how we do things around here! Het is echter niet omdat men het altijd zo gedaan heeft, dat dit ook een goede zaak is. Ar tsen pakken wel eens uit met oorlogsverhalen van shifts van 20 uur en meer. Deze

verhalen worden trots als oorlogslittekens getoond aan nieuwe ar tsen in opleiding. Het lijken wel rites of passage, overlevingsproeven die ar tsen in opleiding moeten doorstaan om te bewijzen dat ook zij het uithoudingsvermogen hebben van de ‘echte’ spoedar ts. Net als in een studentenclub zijn zij die de hardste doop ondergaan hebben achteraf de hevigste voorstander om nieuwe rekruten het vuur aan de schenen te leggen. Er bestaat echter weinig empirisch bewijs dat lange uren, vermoeidheid en slaaptekor t een belangrijke bijdrage leveren aan de goede opleiding van een ar ts. 98.000 doden Integendeel, als spoedar tsen waarschuwen voor drama’s bij de toepassing van de nieuwe wet, moeten we ook luidop durven nadenken over wat de impact van bestaande gewoontes kan zijn. Medische fouten staan op nummer 8 van alle doodsoorzaken en zouden in de Verenigde Staten jaarlijks verantwoordelijk zijn voor 98.000 doden. Geëxtrapoleerd naar België komt dit ongeveer neer op 1.500 doden per

jaar. Vermoeidheid van ar tsen is een hoge risicofactor voor dergelijke medische fouten. Onderzoek naar slaapdeprivatie toont aan dat één nacht zonder slaap leidt tot duidelijk verminderde medische prestaties en vooral tot slechtere beslissingen in risicosituaties met tijdsdruk. Een beroemde studie gepubliceerd in Nature vergeleek experimenteel het effect van vermoeidheid op de oog-hand coordinatie met de effecten van alcohol. Het effect van 17 uur wakker blijven was gelijk aan dat van een alcoholgehalte van 0,5 promille in het bloed. Na 24 uur wakker blijven is je oog-hand coordinatie ongeveer even slecht als wanneer je 1 promille alcohol in je bloed hebt. Zou u op de operatietafel willen belanden bij een spoedarts die vijf glazen bier heeft gedronken? Welaan dan … Leve de 48 urenweek!

Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR.

CARTOON


ACTUA

Regeringscrisis maakt slachtoffers

500 wetenschappers vrezen voor hun job 258 dagen zonder regering. We zijn het onderhand gewend en het land blijft zonder al te veel problemen draaien. Toch begint er hier en daar iets te kraken. Het federaal wetenschapsbeleid, bijvoorbeeld. Meer dan 500 wetenschappers dreigen tegen het einde van dit jaar te worden afgedankt. “Het is een schrijnende toestand.”

Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters

T

homas Roger (28) is een jonge Franse wetenschapper. Hij doctoreerde in de kernfysica en werkt momenteel in ons land mee aan een prestigieus federaal onderzoeksproject dat deel uitmaakt van de interuniversitaire attractiepolen (IAP’s). In oktober loopt zijn contract af. Ondanks het belang van het onderzoek kan het project niet worden verlengd zolang er geen nieuwe regering is. “Ik denk inderdaad niet dat mijn contract hier verlengd zal worden tegen het einde van het jaar”, verzucht Roger. “Bijzonder jammer, want ik had het leuk gevonden om verder te werken aan dit project. Maar blijkbaar is dat niet mogelijk, er is geen steun meer voor de IAP’s. Ik zal alles hier moeten achterlaten en ergens anders een plaats als postdoc vinden, waarschijnlijk in Frankrijk. Nee, in België blijf ik niet.” Voor heel wat wetenschappers is het verhaal van Roger maar al te herkenbaar. Het wetenschapsbeleid mag dan grotendeels geregionaliseerd zijn in ons land, een deel ervan zit nog steeds federaal. Niet zonder reden, overigens. Zo zijn ruimtevaar tactiviteiten nog steeds federale materie omdat het Europees ruimtevaar tagentschap ESA enkel nationale staten aanvaardt als lid. Instellingen als het KMI of de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten maken eveneens deel uit van het federaal wetenschapsbeleid. Een andere bevoegdheid van de federale overheid zijn de nationale onderzoeksprogramma’s, waar toe ook de succesvolle interuniversitaire attractiepolen behoren. Dat zorgt voor problemen nu de huidige fase van dat programma op zijn einde loopt. “Eind 2011 loopt fase 6 van het programma af, en er is geen enkele zekerheid dat de attractiepolen daarna

‘De kans is reëel dat onze beste onderzoekers uitwijken naar het buitenland’ Professor Marc Hooghe


06 07

‘Laat ons hopen dat onze politici hun wijsheid toch een beetje zullen gebruiken en niet alles zomaar in de vuilbak kieperen. Dat zou bijzonder spijtig zijn’ Professor Dirk Inzé verdergezet kunnen worden”, weet professor Marc Hooghe, als hoogleraar politicologie en sociologie verbonden aan de K.U.Leuven. Volgens Hooghe is de kans reëel dat de beste onderzoekers uitwijken naar het buitenland. “Op 31 december loopt voor vele wetenschappers hun contract af, en ze hebben voorlopig geen zicht op een mogelijke verlenging. Het is niet vreemd dat zij beginnen uit te kijken naar iets anders. Misschien heeft het buitenland iets beters te bieden? Misschien zoeken ze beter werk buiten het wetenschappelijk veld?” Vervelende zaak Zo’n vaar t zal het niet lopen, denkt men op het kabinet van Sabine Laruelle, federaal minister van onder andere Wetenschapsbeleid. “Er is geld voorzien voor de attractiepolen tot het einde van 2011. Op kor te termijn is er dus geen enkel probleem: de contracten lopen, iedereen kan zijn onderzoek verderzetten. Daarna moet er natuurlijk wel een regering zijn om een politieke beslissing te nemen over een eventuele verlenging.” “Daarvoor wordt het wel héél kor t dag”, reageer t professor Dirk Inzé, hoogleraar moleculaire plantenbiologie en -fysiologie aan de Universiteit Gent. “Je hebt toch al snel een jaar nodig om dat rond te krijgen. Je moet een oproep rondsturen, mensen moeten de tijd krijgen om projectvoorstellen in te dienen, die voorstellen moeten internationaal geevalueerd worden, dat moet weer allemaal samengebracht worden … Stel dat er in september een nieuwe regering is – en die beslist ook effectief om verder te gaan met de IAP’s, wat hopelijk het geval zal zijn – dan heb je op het einde van het jaar nog geen volledig nieuw IAP-netwerk. Het is een zeer vervelende zaak.” Een vervelende zaak waar Inzé voorlopig maar één oplossing voor ziet. “Ik hoop dat we een jaar tijd kunnen kopen, tot er een nieuwe regering is die een aantal belangrijke knopen kan doorhakken.” Anders gezegd: de regering van lopende zaken zou kunnen beslissen om de financiering van de IAP’s met één jaar te verlengen door hen hetzelfde bedrag toe te kennen als in 2011. Ook Hooghe ziet wel heil in het verlengen van de projecten voor de duur van één jaar. “Het zou het acute probleem voorlopig oplossen. Maar als je echt getalenteerde wetenschappers uit het buitenland wil aantrekken, dan is het toch belangrijk dat je ze vijf jaar werkzekerheid kan aanbieden, net als zicht op voldoende werkingsmiddelen en ondersteuning.” De projecten gewoon verlengen, zonder een evaluatie en zonder een nieuwe oproep, is volgens Inzé enkel mogelijk voor een kor te periode. Daarna is een grondige evaluatie op zijn plaats. “Het lijkt me gezonder om na vijf jaar de verschillende projecten te evalueren en eventueel aan te passen. We moe-

ten ook jonge mensen bij de IAP’s blijven betrekken en hen de kans geven om hun eigen ideeën in de praktijk om te zetten. Laat ons hopen dat onze politici toch een beetje hun wijsheid zullen gebruiken en niet alles wat werd opgebouwd zomaar in de vuilbak kieperen. Dat zou bijzonder spijtig zijn.” Werk niet af Een van de lopende IAP-projecten is verbonden aan de opgravingen op de archeologische site van Sagalassos. Het project werd verschillende keren met vijf jaar verlengd en loopt onder tussen sinds 1991. Bea De Cupere (42) was er bij vanaf het begin. De geologe van opleiding houdt zich al bijna twintig jaar bezig met archeo-zoölogisch onderzoek van de materialen die in Sagalassos worden opgegraven. Ook haar contract loopt eind 2011 af. Waar ze daarna naar toe gaat, weet ze nog niet. “Momenteel werk ik in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, maar het ziet er niet naar uit dat ze mij hier een plaats kunnen geven”, legt De Cupere uit. “Ik blijf uitkijken naar mogelijke oplossingen. Misschien dat er ergens anders een budget kan worden vrijgemaakt. De opgravingen zelf gaan alleszins voor t, ook zonder de IAP. Er is dus nog stof genoeg om verder mee te werken. Mijn werk is niet bepaald klaar.” Volgens De Cupere leeft er onder wetenschappers veel ongerustheid over het nakende einde van de IAP-projecten. “Het gaat om heel degelijke onderzoeksprojecten, waarbij wetenschappers gebruik kunnen maken van een groot netwerk dat met veel moeite werd uitgebouwd. Het zal bij iedereen hard aankomen mocht dat niet blijven voor tbestaan. Ik denk dat niemand zoiets graag ziet eindigen.” Zo’n 550 mensen worden rechtstreeks betaald door de IAP-projecten. Inzé: “Veel van die getalenteerde wetenschappers beginnen nu uit te kijken naar een andere job. Een schrijnende toestand, in feite.” Dat de IAP’s anders zijn dan andere onderzoeksprojecten, wil professor Inzé graag bevestigen. “Door die projecten is er over de jaren heen echt geïnvesteerd in wat toch wel de topdisciplines van de Belgische wetenschap zijn.” Volgens professor Hooghe zijn de attractiepolen zonder meer de langst lopende onderzoeksprojecten in België. Bovendien ligt het budget hoger, en mogen wetenschappers er binnen een dergelijk project vanuit gaan dat ze kunnen werken in de best mogelijke omstandigheden. Een vorm van excellentiefinanciering dus. Hooghe: “Verschillende gevestigde grote instellingen, ook buitenlandse, zijn bij die projecten betrokken. De wetenschappers in kwestie zijn vaak ouder, internationaal erkend en zeer ervaren. In het buitenland zie je dat dit soor t netwerken steeds meer wordt gestimuleerd. Bij ons helaas niet: hier is er sprake van een versnippering in plaats van een consolidatie.”

rale IAP’s. De reactie kwam er naar aanleiding van de nota-Vande Lanotte, waarin de IAP’s aan de regio’s werden toegewezen. Weinig wijst erop dat de programma’s bij een verdere regionalisering worden verdergezet. “De 28 miljoen euro die jaarlijks besteed wordt aan de attractiepolen, zullen de gemeenschappen kunnen besteden zoals zij willen”, legt Hooghe uit. “Maar de gemeenschappen bezuinigen op wetenschap, en regionale instellingen als het FWO houden zich vooral bezig met kleinere mandaten.” Bovendien dreigt de samenwerking tussen de regio’s, en met het buitenland, bij een verdere regionalisering in de soep te draaien. Dirk Inzé: “Het zou een enorm verlies betekenen. De IAP’s zijn het laatste middel om een goede samenwerking tussen de landsgedeelten mogelijk te maken. Wetenschap kent geen grenzen: zowel aan Waalse als aan Vlaamse kant zit zeer veel expertise die door dergelijke projecten veel meer opbrengt. Dergelijke positieve schaaleffecten zullen verloren gaan. Bovendien leven we nu al met de grote frustratie dat er geen centraal aanspreekpunt meer is. Europa heeft grote internationale netwerken opgezet waarbij verschillende landen één netwerk vormen. Mensen die in dat land wonen, kunnen deelnemen aan die projecten. Als België aan die prestigieuze internationale programma’s mee wil werken, moet de federale overheid een aanspreekpunt vormen.” Philippe Mettens, voorzitter van het Federaal Wetenschapsbeleid, is van oordeel dat een eventuele regionalisering van de IAP’s uiterst nadelig zal zijn voor het programma en voor de ontwikkeling van fundamenteel onderzoek in ons land. “Er zullen minder financiële middelen voorhanden zijn, vroeg of laat zullen er verschillen in de aanpak van beide gemeenschappen opduiken en op termijn zal de uitvoering van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in netwerkverband, de essentie zelf van het programma, verdwijnen.”

In cijfers 500.000.000 Zoveel euro gaat er jaarlijks naar het federaal wetenschapsbeleid. Ruw gesproken gaat er van die 500 miljoen zo’n 200 miljoen naar ruimtevaartactiviteiten. 100 miljoen gaat naar de federale wetenschappelijke instellingen, 100 miljoen bestaat uit dotaties aan de gemeenschappen voor de opvang van buitenlandse studenten en nog eens 100 miljoen is bestemd voor de nationale onderzoeksprogramma’s zoals de interuniversitaire attractiepolen (IAP’s).

6 Eind 2011 loopt de zesde fase van het IAP-programma af. Deze fase voorzag de verschillende projecten van een bedrag van in totaal 143 miljoen euro voor een periode van vijf jaar (jaarlijks ongeveer 28 miljoen euro).

Enorm verlies Daarmee wijst professor Hooghe meteen op een ander heikel punt. Steeds meer politieke stemmen gaan op om het federaal wetenschapsbeleid volledig af te schaffen, zeer tegen de zin van de Belgische wetenschappers. In november al luidde een aantal belangrijke academici - onder wie aan Vlaamse kant Catherine Verfaillie, Paul De Grauwe, Dave Sinardet en Bruno De Wever - in een open brief de alarmbel over de nakende afschaffing van de fede-

44 Zoveel IAP-netwerken zijn er actief in deze zesde fase. Elk netwerk bestaat uit vier tot soms vijftien onderzoeksteams van verschillende instellingen.

500 Aantal voltijdse equivalenten tewerkgesteld in het IAPprogramma. In absolute cijfers gaat het om zo’n 550 mensen. Hun job hangt aan een zijden draadje.


RANDSTAD AWARD

Werknemers leggen lat steeds lager ‘Ken je dit bedrijf en wil je er werken?’ De twee vragen waarmee Randstad België al 11 jaar op rij op zoek gaat naar de ‘aantrekkelijkste werkgever’. Na jarenlange suprematie van de farma- en de baggersector gaat de award dit jaar naar het verrassende Techspace Aero, een Waals lucht- en ruimtevaartbedrijf. En er zijn nog verrassingen.

Tekst: Wim Verdoodt

“W

erknemers leggen de lat steeds lager”, analyseer t Jan Denys de resultaten van deze Randstad Award. De uitleg: hoewel ze alle sectoren aantrekkelijker vinden om in te werken dan vorig jaar - volgens Denys het gevolg van de economische conjunctuur - zit de perceptie over hoe het er aan toegaat in de bedrijven zelf, al jaren in dalende lijn. Nog nooit scoorden de bouwstenen waarmee Randstad de ‘employer brands’ van de Belgische bedrijven meet zo laag. De Randstad Award onderzoekt zowel welke bouwstenen een bedrijf aantrekkelijk maken als hoe bedrijven scoren op die bouwstenen. Wat het eerste betreft, zijn er weinig verrassingen. De top 7 van wat een bedrijf aantrekkelijk maakt, is identiek aan vorig jaar. Ook nu spant werkzekerheid de kroon. De respondenten hechten er zelfs nog meer belang aan dan in 2010. “Meestal merken we dat het belang van werkzekerheid daalt als het economisch

beter gaat”, zegt Denys. “Dit jaar dus niet. Misschien heeft het te maken met de politieke crisis, of de economische strubbelingen in de Europese muntunie.” Hoe groot de impact van werkzekerheid op de aantrekkelijkheid van een bedrijf ook mag zijn, geen enkele werkgever loopt er te koop mee. “En wel om de eenvoudige reden dat ze het niet kunnen beloven. De enige jobaanbiedingen die naar werkzekerheid verwijzen, zijn die van publieke instellingen”, aldus Denys. In populariteit wordt werkzekerheid ook dit jaar gevolgd door de financiële gezondheid van een bedrijf en de werksfeer. De lonen volgen pas op de vierde plaats.

Welke bouwstenen zijn voor u belangrijk om voor een bepaald bedrijf te werken?

werkzekerheid

16,3%

1. Techspace Aero

56,6%

financiële gezondheid

11,9%

2. Deme

52,9%

werksfeer

11,2%

3. GSK

48,0%

lonen

9,9%

evenwicht werk-privé

7,8%

4. Pfizer

47,9%

toekomstperspectieven

7,7%

5. Janssen Pharmaceutica 46,6%

jobinhoud

6,7%

6. VRT

44,6%

ligging van het bedrijf

5,7%

7. Jan De Nul

42,0%

opleidingsmogelijkheden in het bedrijf

4,6%

aangeboden producten en diensten

3,3%

8. Procter & Gamble

40,8%

9. UCB

40,3%

10. Deloitte

40,0%

11. Multipharma

39,2%

12. Corelio

39,1%

13. PWC

39,0%

14. Bayer

38,6%

15. Brussels Airlines

37,3%

Hype voorbij De grote verrassing zit, zoals gezegd, in hoe bedrijven op al die elementen scoren. Op werkzekerheid en toekomstmogelijkheden binnen het bedrijf na, krijgen ze allemaal een flinke knauw. Vooral de kwaliteit van het management en de financiële gezond-

‘Meestal merken we dat het belang van werkzekerheid daalt als het economisch beter gaat. Dit jaar dus niet’

Gemiddelde aantrekkelijkheid van de sectoren

1.

Farmaceutica

2.

Informatica-consultancy

3.

Media

4.

Elektronica

5.

Aeronautica

16. Coca-Cola

36,7%

6.

FMCG/food

17. Solvay

36,5%

7.

Bouw-installatie-energie

18. HP

36,5%

8.

FMCG/non-food

9.

Banken-verzekeringen

19. Thomas Cook

36,5%

20. RTBF

36,4

10. Chemie

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad

De 20 aantrekkelijkste werkgevers


08 09

En de aantrekkelijkste werkgever is... Techspace Aero

V

an de 187 onderzochte bedrijven is lucht- en 10 van de Randstad Award. ruimtevaartbedrijf Techspace Aero de Techspace Aero telt 1.200 werknemers. Veer-

meest aantrekkelijke werkgever in België. 56,6 tig procent van het personeel heeft een ingeniprocent van de ondervraagden die het bedrijf eurs- of technisch profiel. In 2009 bedroeg de kennen, zeggen er ook graag te willen werken. Al- omzet 318 miljoen euro. Daarvan gaat 17 proleen Janssen Pharmaceutica haalde in 2006 een cent naar eigen onderzoek en ontwikkeling. hogere score.

Vorig jaar kwam het bedrijf in de aandacht

Alhoewel Techspace Aero, gevestigd in Herstal toen de directie de brugpensioenleeftijd voor bij Luik en onderdeel van de Frans Safran-groep, haar werknemers wou optrekken. Na ruim niet echt bekend is in Vlaanderen, stond het be- twee weken staken werd een compromis bedrijf de voorbije tien edities al vier maal in de top reikt.

Evolutie gemiddelde scores bouwstenen

50%

40%

30%

20%

Opleidingen

Werksfeer

Jobs

Management

Toekomst

Loon

Evenwicht (*)

Milieu /samenleving (*)

0%

Werkzekerheid

10%

Financieel gezond

2003 2006 2009 2010 2011

(* ) Eerste beschikbare cijfers: 2004 of 2005

Meest aantrekkelijke werkgevers per bouwsteen

BOUWSTEEN

1ste plaats

2de plaats

3de plaats

lonen

Deme

Jan De Nul

GSK

toekomstperspectieven

Deme

Techspace Aero

Jan De Nul

werksfeer

Deme

Colruyt

Jan De Nul

werkzekerheid

Deme

Jan De Nul

Elia

financiële gezondheid

Deme

Jan De Nul

Colruyt

inhoud jobs

Deme

Techspace Aero

PWC

opleidingen

PWC

Techspace Aero

Deme

management

Jan De Nul

Deme

Coca-Cola

evenwicht werk-privé

Colruyt

Nationale Bank

Janssen Pharmaceutica

aandacht milieu/mij

Colruyt

Ikea

Deme

heid moeten het ontgelden. Maar ook de jobinhoud, de balans werk-privé en de werksfeer dalen in de achting van de werknemer. Met de slechtste scores voor alle bouwstenen sinds 2003 lijkt het erop dat het publiek steeds negatiever naar bedrijven kijkt. Denys: “Onze studie bevat enkel bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Het zijn ook die bedrijven die het vaakst negatief in het nieuws komen. Ik bedoel maar : ontsla 150 werknemers en je komt in beeld. Werf er 300 aan en niemand kijkt ernaar.” Een gebrek aan aandacht is er dit jaar ook voor het element ‘milieu en maatschappij’. Tijdens de vorige edities van de Randstad Award gooide het duurzame karakter van een bedrijf alsmaar meer gewicht in de schaal. Dit jaar gaat het terug naar af. “Ofwel is de hype voorbij, ofwel is iedereen er tegenwoordig zo hard mee bezig dat het in de ogen van de werknemer geen verschil meer maakt”, meent Denys. De farmaceutische sector blijft bij uitstek de meest aantrekkelijke om in te werken. Enkel studenten en 18 tot 24-jarigen verkiezen een andere branche: IT of consultancy. De opmars van die sectoren is opmerkelijk. Het is geleden van 2005 dat ze nog zo hoog eindigden, op plaats twee. Opvallend is ook dat de banksector er niet in slaagt haar oude positie te heroveren. Vorig jaar tuimelden de banken, om begrijpelijke redenen, van vier naar acht. Dit jaar geven ze nog een

extra plaats toe. Een sector die volgens Denys blijft onderpresteren is telecom. Ondanks haar eigentijdse activiteiten geraakt telecom niet verder dan een der tiende plaats in de lijst van meest aantrekkelijke sectoren. X-factor De titel van meest aantrekkelijke werkgever gaat dit jaar naar Techspace Aero. Van iedereen die het bedrijf kent, zegt het grootste percentage er ook te willen werken. Bijzonder is dat Techspace Aero goed scoort op alle bouwstenen, maar nergens eindigt als eerste, wat nog nooit gebeurd is in de geschiedenis van de award. Volgens Denys betekent dit dat het bedrijf iets extra heeft, een X-factor die ook mediabedrijven typeert. Ook de VRT haalt steevast een uitstekende globale score, maar staat slechts bij één of enkele bouwstenen in de top 5. Toen Jan De Nul vorig jaar de award won, scoorde de baggeraar het best in negen van de tien belangrijkste aantrekkelijkheidscriteria. Randstad onderzoekt ook de naamsbekendheid van bedrijven. Dat Colruyt met een bekendheid van 92,8 procent de meeste bekende Belgische werkgever is, verbaast niet. Dat De Post sinds de naamsverandering in bpost uit de top 20 is verdwenen, is opmerkelijker. In 2010 was De Post nog de meest bekende werkgever.

Over het onderzoek

D

e Randstad Award is een onderzoek van Randstad naar de employer brand van bedrijven, gebaseerd op de publieke opinie. Samen met ICMA International verzamelde Randstad in november en december

2010 de mening van 12.000 Belgen (studenten, werknemers, werkzoekenden, huisvrouwen ...) tussen 18 en 65 jaar over de aantrekkelijkheid van werkgevers met meer dan 1.000 werknemers. Bron: Randstad


WERKBEELD

Boomchirurgie Henskens Foto’s: Koen Bauters

Jean-Marie Henskens uit Halen is een chirurg, maar dan wel eentje die bomen onder handen neemt in plaats van mensen. Om goed te kunnen groeien, hebben ook bomen een goede verzorging nodig, of ze nu in een park, een bos, een privétuin of gewoon langs de weg staan. Een boomchirurg zorgt ervoor dat de bomen de juiste voeding krijgen, hij verwijdert dode takken en bestrijdt ziektes. Al dertig jaar lang is Jean-Marie boomchirurg. Fluisteren tegen de bomen doet hij niet, maar de 61-jarige autodidact klimt wél nog steeds in de hoogste takken, soms tot op wel dertig meter hoogte. Boomchirurgie Henskens houdt zich ook bezig met het aanleggen en onderhouden van bossen, het versnipperen van hout, het vellen van gevaarlijke bomen en het scheren van hagen. (mo)

JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


10 11 PERSONEEL

Helft werknemers staat parkingplaats af 1.500 euro. Dat bedrag moet energiegroep GDF Suez jaarlijks ophoesten per parkeerplaats in en rond haar nieuwe gebouw bij station Brussel-Noord. Geen wonder dat het bedrijf op zoek ging naar een alternatief. Dat vond het in een cafetariaplan.

Tekst: Maud Oeyen

W

erknemers die ervoor kiezen hun parkeerplaats af te staan, of die er geen nodig hebben, krijgen 1.500 euro aan andere voordelen in de plaats. Dat alternatieve voordelenpakket mogen ze zelf samenstellen. “Onze werknemers krijgen een menukaar t voorgeschoteld waaruit ze zelf een keuze mogen maken. Al naar gelang hun woonplaats of gezinssituatie zoeken mensen heel uiteenlopende oplossingen”, zegt Vincent Fantoli van GDF Suez. De individuele keuzes blijken in de realiteit inderdaad erg uiteen te lopen. Sommige medewerkers kiezen voor een eersteklas treinabonnement in combinatie met een parkeerplaats bij het vertrekstation, anderen opteren voor een abonnement in tweede klasse gecombineerd met een vouwfiets en een oppasregeling voor wanneer een van de kinderen ziek wordt. De eerste resultaten van het nieuwe mobiliteitsplan - dat Let’s choose werd gedoopt - zijn sprekend. De helft van de pendelaars die met de auto kwamen, maakt nu deels of

‘Als onze werknemers te vaak gehinderd worden door stakingen bij het openbaar vervoer, zullen we nagaan of het nieuwe plan haalbaar blijft’ Vincent Fantoli, GDF Suez

uitsluitend gebruik van het openbaar vervoer. “Vroeger maakte een kleine 70 procent van ons personeel gebruik van een parkingplaats bij het kantoorgebouw. Slechts 30 procent kwam met het openbaar vervoer naar het werk. Vandaag kiest nog maar een kleine 30 procent voor een parkingplaats bij het gebouw”, ver telt Fantoli. GDF Suez, net verhuisd naar zijn nieuwe locatie, kampt in de omgeving van het Brusselse Noordstation met een indrukwekkend gebrek aan parkingplaatsen. Vroeger had GDF Suez zestien vestigingen in het Brusselse. Voor de personeelsleden die met de wagen kwamen, werden links en rechts parkingplaatsen gehuurd. Een manier van werken die op termijn niet vol te houden was.

“We zullen het nieuwe systeem ook grondig evalueren”, zegt Fantoli. “We gaan ervan uit dat dit systeem in de toekomst wordt uitgebreid naar andere delen van de organisatie. Ook in Namen, Gent of Antwerpen hebben we stedelijke werknemers in een gelijkaardige situatie. We willen de keuzemogelijkheden ook verder uitbreiden.” Zit er dan geen enkele adder onder het gras? Fantoli: “Veel hangt af van hoe dit plan zal werken in de toekomst. Wanneer blijkt dat onze werknemers bijvoorbeeld te vaak gehinderd worden door stakingen bij het openbaar vervoer, zullen we nagaan of het plan in zijn huidige vorm haalbaar blijft.”

Treinstakingen De nieuw aangestelde mobiliteitsmanager, Gérard Dubois, kreeg de opdracht een mobiliteitsplan uit te werken dat kaderde in een breder plan om ook de CO2-uitstoot te verminderen. “De ambitie is om die uitstoot op termijn met 35 procent naar beneden te halen”, legt Fantoli uit. “Dat de helft van de werknemers hun parkingplaats hebben afgestaan, is goed voor een daling van 1.250 ton CO2.” De mobiliteitsmanager moet het uitgewerkte mobiliteitsplan ook voorleggen aan het Brussels Gewest. Ieder bedrijf in Brussel is dat verplicht. Momenteel kunnen al 1.100 medewerkers gebruik maken van het cafetariaplan. In 2013 betrekt GDF Suez een tweede toren op zijn nieuwe locatie en verhuizen er nog eens 2.000 werknemers. Ook zij zullen dan hun eigen mobiliteitspakket kunnen samenstellen. Die keuze is jaarlijks aanpasbaar.

Wat zit er in het cafetariaplan?

W

erknemers van GDF Suez kunnen 1.500 euro vrij verdelen over volgende voordelen: parkeertickets, oppas voor zieke kinderen, extralegale kinderbijslag, extralegale verlofdagen, autohuurcheques, abonnement op het openbaar vervoer, treinabonnement in eerste klas, Rail Pass, Railease, Cambio-abonnement, Villo-abonnement, vouwfiets, standaardfiets, elektrische fiets, elektrische scooter. Het restbedrag - het geld dat een medewerker overhoudt na het maken van zijn keuzes - wordt overgemaakt aan een goed doel naar keuze.


Ra n d gev a l le n U belt te luid ‘Gevaarlijk of slecht rijgedrag de grootste ergernis bij pendelaars.’ Het was Regus, aanbieder van flexibele werkplekoplossingen, die ons deze week vriendelijk attent maakt op ons roekeloze pendelgedrag. Een en ander blijkt

BEROEPSGEHEIM

uit een wereldwijd onderzoek bij 10.000 pendelaars. Hen werd gevraagd welke factoren in het woon-werkverkeer voor de meeste stress zorgden. In de Belgische top 7 staat na gevaarlijk rijgedrag onder andere ook verkeersagressie, vertragingen van het openbaar vervoer, gebrekkige informa-

Ilah, striptekenares

tie van vervoersmaatschappijen en te hoge temperaturen (in de wagen veronderstellen we). En dat laatste is niet het enige ongemak dat zich in onder eigen carrosserie afspeelt. Ook onbeleefd gedrag van medepassagiers en te luide telefoongesprekken zijn grote bronnen van ergernis. Carpoolen wordt meteen een stuk minder aantrekkelijk.

Britse privésector lust ambtenaren niet De vele honderdduizenden ambtenaren die als gevolg van de besparingsplannen van de Britse overheid moeten afvloeien, zijn niet gegeerd in de privésector. Dat blijkt uit een onderzoek van de zakenkrant Financial Times en Barclays Corporate. 57 procent van de Britse bedrijfsleiders is niet geïn-

“O

m de zoveel tijd maak ik een tekening waarvan ik denk: dit zit juist. Het is een goede zaak dat je daar niet altijd in slaagt. Mocht je niet af en toe worstelen, dan zou het behoorlijk saai worden. Heb je de uitdrukking of de houding vast die je wou hebben, dan moet er nog de passende tekst bij. Omdat ik thema’s kies die mij raken, verplicht ik mezelf om daar met wat afstand naar te kijken. Je moet voorbij de clichés kunnen gaan. Of de clichés omkeren, dat kan ook.

Pijn

teresseerd om ex-ambtenaren aan te werven. Een streep door de rekening van de Britse regering. Die hoopte dat de privésector de gevolgen van haar bezuinigen zou verzachten. Meer dan de helft (52%) van de bevraagde bedrijfsleiders meent dat de ambtenaren niet over de nodige vaardigheden beschikken om hun onderne-

Ik schaaf heel veel aan de tekst. Die moet goed bekken. Soms kan het van één onnozel woord afhangen of een dialoog klopt. Het mag niet

té veel spreektaal zijn, maar ook niet té literair. Het moet ergens tussen die twee in zitten. Dat is soms een moeilijke oefening. Toen ik filosofie studeerde, heb ik een thesis geschreven over de visie van de Franse filosoof Henri Bergson op humor. In zijn ogen is lachen altijd uitlachen. We lachen omdat iemand niet flexibel genoeg is; we lachen met menselijke fouten. De conclusie die ik aan die theorie vastknoop, is dat je beter ook een beetje met jezelf kan lachen. De beste komieken hebben veel zelfspot. Die zelfspot geeft het publiek een minder eenzaam gevoel. Zonder zelfrelativering kan je de dingen volgens mij onvoldoende plaatsen. Politieke correctheid vind ik griezelig gevaarlijk. Om die

reden heb ik mij ongelooflijk geërgerd aan het discours van schrijfster Kristien Hemmerechts tegen de humor van Gunter Lamoot. Dat zij fier is op haar politieke correctheid vind ik onvoorstelbaar. Volgens mij betekent dit dat ze de dingen niet meer in vraag stelt. Humor moet soms hard zijn. Onder het lachen zit niet zelden een onbehaaglijk gevoel. Neem nu gekieteld worden. Als dat té lang duurt, begint het pijn te doen. Humor dient echt iets. Een grap kan oppervlakkig lijken, maar elk oppervlak heeft een kern, en daar zitten de weerhaakjes. Met een strip als Cordelia wil ik de banaliteit onthullen. Als het op relaties aankomt, zitten we enorm vast aan patronen. Vingers in de lucht

ming iets bij te brengen. “Het is heel gevaarlijk om een label op iemand te plakken”, merkt Kevin Wall, managing director van Barclays Corporate, op. “Zo schuif je mensen opzij die in werkelijkheid heel wat te bieden hebben.” Er wordt gevreesd dat in totaal 750.000 ambtenaren hun job zullen verliezen.

Beste motivatiebrief is één zin lang De meeste motivatiebrieven die een cv vergezellen zijn waardeloos, zegt ondernemer en auteur David Silverman in de Harvard Business Review. Ofwel zijn het herhalingen van wat in het cv staat, ofwel zijn ze buitenmate formeel, ofwel worden ze te persoonlijk. Begeleidende brieven moeten slechts in drie gevallen worden geschreven: wanneer je de naam kent van de persoon die rekruteert, wanneer je iets over de job weet waarvoor je je diensten aanbiedt of wanneer iemand je heeft geïntroduceerd. De beste begeleidende brief die Silverman ooit las, is slechts één zin lang. Oordeel zelf: Geachte Heer Silverman, Ik schrijf u naar aanleiding van de openstaande vacature voor een xxxx, die als ik het goed heb onder uw verantwoordelijkheid valt. Ik kan u zeven jaar ervaring in communicatiemanagement aanbieden bij de beste bedrijven in de xxxx-industrie, uitstekende projectmanagementvaardigheden, en een goed oog voor detail, alles samen ruim voldoende om van mij de ideale kandidaat voor die vacature te maken. Ik heb mijn cv bijgevoegd en zou graag de gelegenheid krijgen om u in de toekomst persoonlijk te ontmoeten. Met vriendelijke groeten,

De brief is kort, vat het cv bondig samen en linkt het aan de job. Tenslotte vraag de kandidaat om de job. Doe dit en je zal raak schieten, besluit Silverman. (wv)

Ik gebruik absurdisme om het dagelijkse en gewone extra in de verf te zetten. De inspiratie haal ik dan ook meestal op straat. Het gekke is dat je, om een idee verder uit te werken, in je hol moet kruipen. Dat ik, door mijn beroep, niet veel buiten kom, is niet zo’n probleem. Als je je ogen opentrekt, kan je op korte tijd waanzinnig veel observeren. Ik verveel me nooit als ik me op straat begeef. Doorgaans heb ik mijn schetsboek bij om ideeën neer te kribbelen. Ben ik die toch vergeten en zie ik op de metro of de tram iemand met een interessante houding of profiel, dan teken ik de contouren met mijn vingers in de lucht. Dat blijf ik volhouden tot het helemaal in mijn vingers zit. Kom ik thuis, dan kan ik die figuur perfect op papier zetten.” (pvd)

‘Ik heb mij ongelooflijk geërgerd aan het discours van schrijfster Kristien Hemmerechts tegen de humor van Gunter Lamoot’


12 13

MIJN LOON

Ben je tevreden over je inkomen? Ik klaag niet, ik ben blij met wat ik krijg. Maar we zijn aan het kijken om samen te wonen en we zullen goed moeten rekenen om rond te komen en geen te zotte dingen moeten doen. Zou je van werk veranderen voor een ander loon? Neen, ik vind het belangrijker dat ik me goed voel in mijn job. Het contact met de mensen vind ik erg leuk, en doordat we soms verzorgen en soms administratie doen, is er veel afwisseling in mijn job

2.000

Spaar je? Ik probeer minstens 700 euro per maand te sparen voor als we gaan samenwonen. Ik woon nog thuis en heb dus geen grote kosten. Mijn ouders vragen wel elke maand wat geld en ik heb een auto gekocht. Die verzekering is duur voor jonge chauffeurs. Waar geef je met plezier geld aan uit? Op dit moment geef ik graag geld aan onze ‘uitzet’ en aan ontspanning. Ik koop ook graag cadeaus voor anderen en af en toe een kleinigheidje voor mezelf. Waar kan je geen geld aan geven? Ik kan heel moeilijk geld uitgeven aan mijn telefoon. Ik vind dat echt verloren geld. Soms is het wel noodzakelijk om te bellen, maar ik probeer er echt op te letten. Daarnaast zijn designerkleren of -spullen ook niet aan mij besteed. Wat zou je doen wanneer je een fikse loonsopslag krijgt of de Lotto wint? Sparen voor de toekomst. Ik wil graag financieel op veilig spelen om eventuele kosten op te vangen waar ik geen rekening mee heb gehouden.

KIM SYMONS (23), WOMMELGEM Beroep: verpleegkundige Privé: relatie, niet-samenwonend Nettoloon: 1.400 euro Brutoloon: iets meer dan 2.000 euro Extra’s: hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer en mogelijkheid tot sportactiviteiten

Wat is je grote droom? Voor mij is het belangrijk dat mijn omgeving in goede gezondheid verkeer t, maar dat is niet helemaal realistisch. Wat belangrijk is, is dat mijn omgeving weet om te gaan met (gezondheids)problemen. En dat men ondanks zijn beperkingen of moeilijkheden toch mooie dagen en momenten kan beleven. (bvdb)

LUNCHTIME

Buiksprekerij ***** Van het dorpsgevoel of de zuiderse sferen waarvoor de Mechelse Vismarkt wel eens geroemd wordt, valt op deze druilerige winterdag jammer genoeg niet veel te merken. De talrijke horeca-etablissenten op het pleintje zien er bij dit weer wel des te gezelliger uit en de eetcafé’s doen dan ook hun uiterste best om argeloze voorbijgangers te verleiden tot het van naderbij bestuderen van hun interieur en vooral keuken. Den Akker prijst er evenals De cirque zijn suggesties van de dag aan, en net als de Ronda – 10 euro voor kip-coco’s! – zet ook Fanterlok zijn dagschotel buiten op een krijtbord in de verf. Die dagschotel, een ‘luxebroodje rosbief met huisgemaakte eiersalade’, spreekt tot mijn verbeelding en bijgevolg sta ik al snel binnen in een ruim vertrek met een sobere maar warme inkleding. Aan de muren hangen grote schilderijen in popartstijl en er speelt rustige jazzmuziek. Het is al wat later op de middag. De zaak zit

halfvol en er hangt een ontspannen sfeer. Het eetcafé is gevestigd in een historisch gebouw uit 1724. De naam Fanterlok roept beelden op van middeleeuws fabeldieren, maar blijkt eigenlijk afgeleid van fantriloque, het Franse woord voor buikspreker. Kappertjes! Terwijl ik wacht op mijn bestelling krijg ik alvast een mandje met lekker vers en krokant brood, vergezeld van kruidenboter en olijventapenade. Iedere middag (behalve op zondag, want dat is de sluitingsdag) kan je bij Fanterlok terecht voor een dagschotel van tien euro. Deze week staan onder andere cordon bleu met linguini en tomatensaus, steak pepersaus met sla en frietjes of makreel uit de oven met rijst op het menu. En vandaag dus dat broodje rosbief, dat trouwens erg populair blijkt te zijn, zo merk ik althans wanneer ik de keuze van de andere gasten in ogenschouw neem.

Niet onterecht, want de huisgemaakte eiersalade (met kappertjes!) mag een voltreffer genoemd worden. Ook de rosbief is heerlijk mals en van uitstekende kwaliteit. Het knapperige stuk stokbrood is verder nog belegd met een fris slaatje en stukjes tomaat. Ik worstel enige tijd met het brood (dat eigenlijk te krokant is om met mes en vork te benaderen) maar dat doet weinig af aan de kwaliteit van het gerecht. Mocht een buik kunnen spreken, de mijne zou alvast veel woorden van lof uiten. (mo)

Fanterlok Vismarkt 16 2800 Mechelen www.fanterlok-mechelen.be

jobat.be/lunchtime


ENERGIE

‘Hernieuwbare energie Bart Bode van de Organisatie Duurzame Energie is optimist en realist. “Het is mogelijk dat we in Europa in 2050 onze stroom voor 100 procent uit groene bronnen zullen halen.” En hoewel de grote stroomproducenten kritiek krijgen op hun groene inspanningen, doet Bode daar niet aan mee. “We zullen ze hard nodig hebben om dat cijfer te halen.”

Tekst en foto: Johan Depaepe

B

ar t Bode, sinds twee jaar algemeen directeur van ODE (Organisatie Duurzame Energie, zie kader) heeft een verleden bij de ngo Broederlijk Delen. Van het ene engagement in het andere, dus. “Biobrandstoffen zijn de band tussen die twee”, zegt hij. “Op de studiedienst van Broederlijk Delen was ik er al mee bezig vanuit het Noord-Zuidperspectief, met alle pro’s en contra’s die ermee verbonden zijn.” Hernieuwbare energie is ‘hot’ en hip, en dat is ooit wel anders geweest. Van kleine initiatieven tot de grote energieproducenten, iedereen lijkt er volop mee bezig. Maar er is nog een lange weg af te leggen. Bode: “In ons land halen we momenteel qua hernieuwbare energie een jaargemiddelde van 6 procent van alles wat aan stroom geproduceerd wordt: via zonnepanelen, windturbine en biomassa- of gasinstallaties. Die laatste alleen al zijn goed voor meer dan 50 procent.” Windzone De Vlaamse regering heeft de ambitie geuit om tegen 2020 minstens 13 procent van de elektriciteit op eigen bodem uit hernieuwbare bronnen te halen. “En dat is realistisch, hoor”, zegt Bode. “De jongste jaren zien we een exponentiële groei in de curves. Vooral op het vlak van winden zonne-energie is er een groot potentieel. Een flink aantal windturbines zit in de planning, de windparken in zee worden verder ontwikkeld enzovoor t.” Belangrijke economische instituten, zoals PricewaterhouseCoopers, hebben becijferd dat tegen 2050 in Europa 100 procent van de opgewekte elektriciteit ‘groen’ kan zijn. “Die onderzoeken en hun resultaten hebben ons enorm geholpen”, zegt Bode. “En ik ben er zelf ook van over tuigd dat het mogelijk is, mits we een Euro-

pees netwerk tot stand kunnen brengen. Elk land apar t kan dat niet waarmaken. Maar op eigen bodem kunnen we zeker ons steentje bijdragen. Ten noordwesten van de E17 hebben we bijvoorbeeld een van de beste windzones in Europa. Volgens Europese rekenmodellen, toegepast op Vlaanderen, zouden we gemiddeld in elke gemeente twee windmolens moeten neerpoten om aan een totale installatie van 1.500 megawatt te komen. Niet onhaalbaar, toch?” Maar is al dat optimisme wel gerechtvaardigd? Het is de voorbije jaren niet eenvoudig gebleken om de nodige vergunningen voor windmolens te krijgen, om maar iets te noemen. “Het vergunningenbeleid moet duidelijker worden, dat klopt”, zegt Bode. “En daar zijn we als sectororganisatie ook mee bezig. Een probleem is bijvoorbeeld dat de bouw- en milieuvergunning losgekoppeld zijn: je kunt een milieuvergunning hebben voor een windmolenpark en geen bouwvergunning, of omgekeerd, waardoor het hele dossier geblokkeerd zit. In Wallonië kent men het permis unique. Je moet er even op wachten, maar daarmee is dan ook alles in orde. Voor windmolenparken op zee evolueer t het vergunningenbeleid al in die richting, en ook voor landprojecten zit het eraan te komen.” Windmolens zijn voor de ene een verrijking voor het landschap, voor de andere zijn het gedrochten. Burger- en ander protest tegen de plaatsing van windturbines maken de zaken er niet makkelijker op. “En toch zien we een groot maatschappelijk draagvlak”, meent Bode. “Dat is zelfs groter dan we verwacht hadden. Onderzoeken, onder meer uitgevoerd door de WestVlaamse hogeschool Howest, leveren percentages van 80 tot 90 procent op.” De voorbije weken hadden Test-Aankoop en

Greenpeace nogal wat kritiek op de ‘groene’ inspanningen van grote energieproducenten, om Electrabel, Essent en Luminus niet te noemen. Kor t samengevat: ze maken hun gecommuniceerde beloftes niet waar, en de opbrengsten van groene stroom gaan naar investeringen in klassieke, ver vuilende stroomproductie. Bode nuanceert sterk: “De grote leveranciers kopen ook groene stroom in het buitenland, en daar is niets mis mee. Want tot op heden wordt in ons land nog steeds meer groene stroom geconsumeerd dan geproduceerd. Noorwegen is op dit moment bijvoorbeeld heel aantrekkelijk, omdat men door het reliëf in het landschap sterk kan inzetten op waterkrachtcentrales. ‘Over tollige’ groene stroom wordt verkocht, en de oorsprong wordt garandeerd door ‘garanties van oorsprong’, een bijzonder streng Europees controlesysteem. Opbrengsten uit groenestroomcertificaten gaan naar investeringen in groene energie, daar kan nauwelijks mee gesjoemeld worden.” Greenwashing Maar Bode begrijpt het wantrouwen wel, en pleit voor een transparante, duidelijke communicatie om dat weg te werken. “Want als we naar 100 procent hernieuwbare energie willen gaan in Europa, zullen we de grote energieproducenten nodig hebben. Zij leveren de grote volumes. Maken ze alles waar wat ze beloven? Nee, maar toch is het niet louter een pr-kwestie of een zaak van greenwashing. Als we naar de objectieve cijfers kijken, is Electrabel de grootste groenestroomproducent in ons land, onder meer omdat het oude steenkoolcentrales heeft omgebouwd tot biomassa-installaties, die nogal wat groene megawatts opleveren. Vanuit ODE willen we de grote bedrijven op een constructieve manier


14 15

COLUMN

is geen keuze’ J O B AT. B E / C O L U M N

Rapport Werknemers van Rex Textiles,

‘Ten noordwesten van de E17 ligt een van de beste windzones in Europa’ Bart Bode, Organisatie Duurzame Energie

aanmoedigen om daarin nog verder te gaan, voluit te doen wat ze beweren te doen, en ze niet met de vinger te gaan wijzen, want dat werkt contraproductief. Wij hebben als organisatie het voordeel dat we qua leden het hele gamma vertegenwoordigen: van kleine individuele installateurs van zonnepanelen tot middelgrote bedrijven en grote spelers. Dat is een grote rijkdom: de leden kunnen elkaar inspireren, kennis delen, technologie uitwisselen enzovoor t.” Olieprijs De stap naar meer hernieuwbare energie is geen pr-kwestie, geen keuze, maar een noodzaak, benadrukt Bar t Bode. “Dat is iets wat ODE klaar en duidelijk wil maken aan de gemeenschap, aan haar eigen leden en de politiek. Veel mensen zijn daar al van over tuigd, bij anderen moeten de geesten nog rijpen. De overgang naar groene stroom zal veel geld kosten, maar het zal op lange termijn nog veel meer kosten als we het niet doen. Olieproducten worden steeds schaarser, dat hoef ik niet te vertellen. En om actueel te zijn: je ziet hoe de strapatsen van een Kadhafi in Libië de olieprijzen de hoogte injagen. Om de toekomst veilig te stellen, is het belangrijk dat we zo veel mogelijk van onze energie zelf kunnen opwekken, anders worden we steeds afhankelijker van schaarser wordende olie en allerlei onvoorspelbare politieke bewegingen.” Of hoe hernieuwbare energie niet alleen Moeder Aarde spaart, maar ook een belangrijke sociale en politieke component heeft.

Wat is ODE?

D

e Organisatie Duurzame Energie (ODE) startte een vijftiental jaar geleden - in overleg met de Vlaamse regering - als promotiekanaal om hernieuwbare energie ingang te doen vinden bij het grote publiek, in een tijd dus waarin het thema nog nauwelijks leefde. ODE evolueerde steeds meer tot een netwerk van organisaties, kenniscentra en bedrijven die werkten rond hernieuwbare energie. In 2006 werd in de schoot van de Vlaamse overheid het Vlaams Energieagentschap (VEA) opgericht. Dat agentschap nam de educatieve taak van ODE rond hernieuwbare energie over en focust zich op rationeel energieverbruik. ODE kreeg een nieuwe invulling en is organisch uitgegroeid tot sectororganisatie. “ODE brengt een vijftal technologieplatforms samen waarin telkens kenniscentra, universiteiten, hogescholen en bedrijven gegroepeerd zijn die zich bezighouden met de technologische evoluties, het testen van prestaties enzovoort”, zegt Bart Bode. “Daarnaast zijn wij de stem van de sector naar de overheid.” www.ode.be

Vind jouw job bij een Top Employer vanaf blz. 24

Ik ken jullie uit de dagelijkse klaagzangen van mijn man, jullie beter bekend als Patrick van de Binnendienst. Personages zonder gezichten zijn jullie voor mij. Maar op een avond als deze probeer ik mij toch een voorstelling van jullie te maken, van u, Lode Herbot, syndicalist uit eigenbelang, Bob Ternat, denkbeeldige harde werker en Inge Mentels, burgertrut en onderkruipster bij uitstek. Ik typ deze mail terwijl mijn man, jullie collega, al een poos slaapt of dat toch probeert, want makkelijk zal dat niet zijn voor hem na zijn functioneringsgesprek van vandaag. Ik weet niet hoe het er bij jullie thuis aan toegaat na zo’n evaluatie, maar bij ons is het de gewoonte om dat gesprek volledig te analyseren. Op zijn eentje krijgt onze Patrick zoiets immers niet verwerkt. Pas als hij alle details met mij heeft gedeeld, lukt het hem om het los te laten, waardoor hij zijn functioneringsgesprek dan ook al jaren opneemt op een dictafoon die hij mij na thuiskomst overhandigt. Een hele collectie microcassettes hebben wij reeds van zijn carrière bij Rex. ‘Papa’s rapporten’, schertst onze oudste soms als hij ze op de schouw ziet staan. ‘Goede rapporten’, antwoord ik dan trots. Alleen de cassette van dit jaar valt onmogelijk ‘een goed rapport’ te noemen. Patrick en ik hebben ze daarstraks ettelijke keren beluisterd, terwijl ik zoals gewoonlijk nota nam. Verwijten als ‘lui’ en ‘gebrek aan betrokkenheid’ verschenen op mijn blad, waarna mijn man een paar keer ‘Verraders!’ schreeuwde, zo luid dat onze jongste dacht dat wij onze jaarlijkse ambras hadden over de erfenis van tante Sonja die integraal naar dat stuk ongeluk van Patricks broer is gegaan. Als echtgenote voel ik mij genoopt te zeggen dat onze Patrick geenszins een gebrek aan betrokkenheid te verwijten valt, maar eerder een teveel. Zo rijdt hij op weg naar de supermarkt vaak langs de firma om te checken of hij de boel wel goed heeft afgesloten na zijn overuren. Soms stapt hij zelfs uit om aan het hek te gaan voelen, staat hij er ter controle aan te snokken. Het is echt geen zicht. De rest van zijn zaterdag besteedt hij aan het uitdokteren van een nieuw, efficiënter nummeringssysteem voor de textielrollen in het magazijn. Overlaatst vond ik een boekje vol lange getallen en namen als Dolly en Venezuela. Telefoonnummers van escortebureaus, leken het wel, waarop ik hem uitschold voor hoerenloper en mislukte casanova. Pas nadat ik enkele van die nummers had proberen te bellen, geloofde ik dat het werkelijk om productcodes van stoffen ging. En wat zijn zogezegde ‘luiheid’ betreft, onze Patrick is niet lui maar loom, een bijwerking van zijn medicatie tegen chronische darmspasmes. Zij dikke darm is te lang en zijn dunne te kort, of omgekeerd, ik heb het nooit kunnen onthouden. Wij hebben glutenvrije voeding geprobeerd, een sojadieet en vegetarisme, maar alleen pillen brengen soelaas. Dit gezegd zijnde, hoop ik ten stelligste dat er opnieuw wat meer respect komt voor mijn man. Thérèse

Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.


Dendermonde wil een aantrekkelijke stad zijn: aangenaam om in te wonen, goed om in te werken, vlot bereikbaar en gezinsvriendelijk. Stad Dendermonde is een stad in beweging: er wordt volop geïnvesteerd in huisvesting en vernieuwing van de openbare ruimte, het cultureel en toeristisch aanbod wordt internationaal erkend … De stadsdiensten streven naar een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. Daarvoor zijn enthousiaste en gemotiveerde medewerkers nodig, medewerkers die graag meedenken en willen timmeren aan de weg. Wil je in de toekomst van Dendermonde een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken een (m/v):

diensthoofd coördinator personeel (A4a-A4b - statutair) Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het personeelsbeleid binnen de stad. Je start en volgt projecten op m.b.t. personeelsbeleid, personeelsbehoefteplan, werving en selectie, … Je ondersteunt en begeleidt de diensthoofden van de personeelsdienst bij het oplossen van problemen en vervult de functie van organisatieadviseur. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma met 4 jaar relevante ervaring. Je hebt leidinggevende kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden. Minimumbrutomaandloon: 3 606 euro.

bouwkundige dienst wegen en waterlopen (B1-B3 - statutair) Jouw functie: je verzorgt de opvolging van onderhoudswerken en nieuwe projecten, zowel in eigen beheer als in samenwerking met aannemers. Je bent vaak op de baan voor nazicht van werken, toezicht op de projectuitvoering en probleemoplossing bij klachten. Communicatie met externe partners, collega’s en burgers en dossieropvolging behoren ook tot jouw taken. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in een technische richting en een rijbewijs B. Je krijgt een grondige functiespecifieke opleiding aangeboden. Minimumbrutomaandloon: 2 207 euro.

werkplanner technische dienst (B1-B3 - statutair) Jouw functie: je zorgt voor de efficiënte organisatie van verschillende werkopdrachten in eigen beheer, zoals onderhoudsopdrachten, wegenwerken, e.a. In overleg met de ploegverantwoordelijken van de verschillende stadsdiensten bepaal je de planning en prioriteiten. Op termijn evalueer en optimaliseer je deze planning. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma en een rijbewijs B. Je bent flexibel en kunt goed organiseren. Minimumbrutomaandloon: 2 207 euro.

ploegverantwoordelijke verkeerssignalisatie (C1-C3 - statutair) Jouw functie: je bent een teamplayer en kunt je collega’s aansturen. Daarnaast voer je op een zelfstandige manier verschillende taken uit, zoals het opstellen van signalisatie bij werkzaamheden en festiviteiten en het ledigen van parkeerautomaten. Je bepaalt mee de werkplanning en de prioriteiten. Jouw profiel: je hebt een diploma technisch secundair onderwijs. Je kent de wegcode en je kunt goed plannen. Je bent in staat fysiek werk te verrichten. Je hebt geen probleem om geregeld ’s avonds en in het weekend te werken. Ook de zomermaanden zijn een drukke periode met veel werk. Minimumbrutomaandloon: 1 756 euro.

coördinator middenstand en huisvesting (B1-B3 - statutair) Jouw functie: je leidt de dienst huisvesting, lokale economie en middenstand waarbij je 4 mensen rechtstreeks aanstuurt. In deze gevarieerde functie werk je samen met verschillende partners waaronder belangenverenigingen, huisvestingsmaatschappijen, handelsverenigingen en overheidsinstellingen om de doelstellingen van de stad te realiseren. Je bent ook een belangrijk aanspreekpunt voor de burger. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma en een rijbewijs B. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, een klantgerichte ingesteldheid en je bent standvastig. Minimumbrutomaandloon: 2 207 euro.

verkeersdeskundige (B1-B3 - statutair) Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning van mobiliteit en verkeersleefbaarheid binnen de stad. Je onderzoekt en doet verbeteringsvoorstellen. Je vertaalt voorstellen van de verkeerscommissie in concrete uitvoeringsopdrachten en volgt deze op. Je houdt contact met de verschillende betrokken partijen en werkt mee aan projecten inzake mobiliteit rond scholen, voetgangers, fietsers en bedrijfsvervoersplannen. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma en een aanvullende opleiding verkeerskunde of slaagt hiervoor tijdens jouw proefperiode. Je kunt goed plannen en organiseren en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je hebt een rijbewijs B. Minimumbrutomaandloon: 2 207 euro.

adjunct-milieuambtenaar (milieuhandhaver) (B1-B3 - statutair) Jouw functie: je combineert administratieve taken met veldwerk in het kader van milieuhandhaving. Je voert controles uit bij bedrijven om na te gaan of zij de vergunningen en regels naleven en je onderzoekt klachten m.b.t. milieuvervuiling, sluikstorten, … Je zorgt ook voor de behandeling en opvolging van deze klachten. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma en een rijbewijs B. Je bent assertief en je denkt probleemoplossend. Je kunt je vastbijten in juridische en bedrijfstechnische materie. Minimumbrutomaandloon: 2 207 euro.

Ons aanbod: een boeiende job in een dynamische omgeving, een minimumbrutomaandloon aangevuld met maaltijdcheques, een excellente verlofregeling, veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, relevante ervaring in de privé of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een periode van maximum 6 jaar, wervingsreserve met geldigheidsduur van 2 jaar. Interesse? Voel je je aangetrokken tot een van deze functies? Stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreid cv en een kopie van je diploma (en indien gevraagd ook een kopie van het rijbewijs) uiterlijk op 6 maart 2011 bij voorkeur naar sollicitaties@jobpunt.be ofwel naar het College van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Fr. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. Voor meer informatie over deze functies kun je terecht op www.dendermonde.be. Hier vind je een uitgebreide functiebeschrijving met de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden. Je kunt hiervoor ook bellen naar de personeelsdienst, tel. 052 25 10 80. Stad Dendermonde let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

www.jobpunt.be


16 17

zoveel

talent 5 000 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

coördinator-expert - leidinggevend m/v │schoonmaak & services│ niveau A In statutair dienstverband bij de Dienst Service & Logistiek – Departement Facility Management Uw functie: als coördinator-expert (m/v) leidt u de Afdeling Schoonmaak & Services, die deel uitmaakt van de Dienst Service & Logistiek. De afdeling staat in voor het beheer van de schoonmaakdiensten, de gerelateerde taken en de aansturing van het schoonmaakpersoneel. Daarnaast fungeert de afdeling als expertisecentrum voor schoonmaak en verwante activiteiten. Samen met uw team realiseert u een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

coördinator-expert m/v │acquisitiebeleid│ niveau A In statutair dienstverband bij de Dienst Economie – Departement Werk & Economie Uw functie: als coördinator-expert (m/v) binnen de Dienst Economie werkt u samen met andere economische actoren om ondernemingen aan te trekken en Gent te promoten als vestigingsstad. U bouwt hiervoor uw kennis uit over zowel potentiële klanten als over lokale troeven en mogelijkheden. U werkt een strategie uit voor het positioneren van Gent in het algemeen en op de kantorenmarkt in het bijzonder. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

adjunct van de directie m/v │pedagogische begeleiding│ niveau A In deeltijds contractueel dienstverband bij de Pedagogische Begeleidingsdienst – Departement Onderwijs & Opvoeding Uw functie: als adjunct van de directie (m/v) binnen de Pedagogische Begeleidingsdienst optimaliseert u mee de pedagogische werking van de stedelijke secundaire scholen. U werkt acties uit en voorziet begeleiding en opvolging ter ondersteuning van de scholen en hun zorgbeleid. Zo draagt u ertoe bij dat moeilijkheden met multiculturaliteit, gedragsmoeilijkheden, leer- of psychische problemen worden omgebogen naar rijke kansen. Voorwaarden: u beschikt over een masterdiploma. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

controleur m/v │wegenwerken│ niveau B In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur wegenwerken (m/v) kan u tewerkgesteld worden bij diverse diensten binnen de Stad Gent. U kan zowel centraal als decentraal worden ingeschakeld voor één of meer kerntaken inzake wegenwerken. Dit betreft niet alleen vernieuwingswerken, maar ook het onderhouden van het openbaar domein van de stad. Als controleur wegenwerken staat u o.m. in voor de organisatie, controle en opvolging van de werken op zowel technisch, administratief als financieel vlak. Daarnaast geeft u leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma in één van volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie (bouw, houttechnologie of vastgoed) OF u beschikt over een bachelordiploma aangevuld met twee jaar werkervaring in wegenwerken. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren. Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van coördinator-expert (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 3 321,91 euro per maand. Voor de graad van adjunct van de directie (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 2 759,84 euro per maand. Voor de graad van controleur (m/v) is dit 2 207,87 euro per maand. Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedures. De uiterste inschrijvingsdata voor deze selectieprocedures zijn: - coördinator-expert acquisitiebeleid (m/v): 15 maart 2011 - coördinator-expert schoonmaak & services (m/v) en adjunct van de directie pedagogische begeleiding (m/v): 22 maart 2011 - controleur wegenwerken (m/v): 1 maart 2011

Ontdek wat jou aantrekt in het UZA op www.uzatrektaan.be

kennis / ervaring / zorg

Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 266 75 60  vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

Carrière voor jonge starters HTTP://JOBS.UNILIN.COM


Meetspecialist

Werkstroombeheerder Stafingenieur

Sales advisor

Jobs in de energiesector Zoek je een nieuwe uitdaging in de boeiende wereld van energienetten, gasprojecten, windmolenparken, …? Wil je een unieke rol vervullen in het snel evoluerende energielandschap? Zoek en vind jouw nieuwe uitdaging op volgende pagina’s!

Surf ook naar www.jobat.be voor nog meer ‘energieke’ jobs

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Dankzij zijn first mover aanpak verzekert Fluxys niet alleen het veilig verkeer van aardgas op de Belgische markt (business to business), maar breidt het zijn netwerk ook verder uit om zijn positie als draaischijf van de gasstromen, die bijdraagt tot de bevoorrading van WestEuropa, te handhaven. Neem je toekomst in handen en voeg je bij de 1000 medewerkers van Fluxys die reeds de keuze gemaakt hebben om samen met ons de uitdagingen van morgen aan te gaan. Wij zijn op zoek naar technische bachelors (m/v) voor de coördinatie van de werven in heel België:

Werfleiders Installatiebouw/Leidingbouw (Ref. 09074a-11503a / Ref. 10025a-11513a) • Vanop het terrein ben je verantwoordelijk voor het opvolgen en coördineren van projecten die betrekking hebben op de onderhoudswerken aan en de aanleg van aardgasleidingen (Leidingbouw) of op de onderhouds- en aanpassingswerken aan en de nieuwbouw van aardgasdrukreduceer-, compressie- en telstations (Installatiebouw). Je werkt nauw samen met de projectleiders, die de projecten van meet af aan coördineren, en je komt in aanraking met een waaier aan disciplines zoals burgerlijke bouwkunde, piping, elektriciteit en instrumentatie. Je staat in voor de opvolging van de planning en de prestaties en staat garant voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken alsook voor de navolging van de veiligheidsrichtlijnen.

Je zorgt voor een vlotte interactie tussen de verschillende aannemers en arbeiders op de werf. Je verzorgt ook een aantal administratieve taken: opstellen van lastenboeken, dagrapporten, plaatsen van bestellingen, enz. • Je bent Bachelor (A1) in Elektromechanica, Elektriciteit of Bouwkunde en je hebt idealiter al enkele jaren werkervaring. Je bent communicatief, gaat probleemoplossend te werk en hebt een goede kennis van het Frans. Je bent bereid vaak nationale verplaatsingen te doen en opgenomen te worden in een wacht- en permanentierol. Je woont binnen een straal van 60 km van Brussel.

Onze vacature op onze hoofdzetel in Brussel:

Dispatching Operator (Ref. 10076a) • Na een intensieve opleidingsperiode integreer je onze dispatching in Brussel, het kloppende hart van onze onderneming. Je staat er in voor het ontvangen, analyseren en valideren van de aanvragen voor transport door onze klanten. Je gaat na of dit cijfermateriaal realistisch en redelijk is, rekening houdend met de contractueel vastgelegde transportcapaciteiten, m.a.w. je controleert of de aanvragen geldig zijn. Indien nodig signaleer je foutieve gegevens aan de betrokken partners, die voornamelijk vanuit het buitenland opereren. Je checkt of deze aanvragen voor transport in lijn zijn met de hoeveelheden die aan de grens aangeleverd worden. Hiertoe sta je in nauw contact met de operatoren van de transportnetten in onze

buurlanden. Je werkt nauw samen met de andere leden van het dispatching team die het fysische gastransport beheren op basis van jouw werk. Samen met hen ga je na of aan alle aanvragen kan worden voldaan, of het gas fysisch voorhanden is en of er geen onverwachte afnamen of toevoegingen zijn op het aardgasnet. Je schat het dagelijks gasverbruik in op basis van gastransportaanvragen en weersvoorspellingen. • Je bent Bachelor (A1) en werkt graag met cijfers. Je bent een nauwkeurige teamspeler met een zeer goede kennis van het Engels en een goede kennis van het Frans. Je bent bereid opgenomen te worden in een ploegensysteem.

Wij hebben nog tal van andere jobs in diverse domeinen. Ga naar www.fluxys.com en kies de toekomst die jij wilt.


20

Jobs in

ENERGIE Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst.

Surf naar

www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij jou, thuis of op het werk

Wil jij samen met vrienden 3 dagen gaan skiĂŤn en fun beleven? Jobat geeft 40 shortski trips naar Val Thorens weg!

Surf meteen naar Jobat.be en waag jouw kans!


Jobs in ICT Ben je een computerwizard die alles weet van databases, het internet of programmeren? Ben je op zoek naar een boeiende job in IT? Zoek en vind jouw nieuwe uitdaging op volgende pagina’s! Surf ook naar www.jobat.be/it-jobs.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs

22

in

ICT

Maar liefst 58% van de Belgen bezoekt onze websites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,...). Dat maakt van ons onder meer de grootste online uitgever van het land. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel. Daarom willen we ons team uitbreiden met een dynamische Content Coördinator voor een nieuw webproject.

Web Content Medewerker Met een passie voor Lifestyle Je uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor alle content die verschijnt en je bewaakt de identiteit en eigenheid van de site • Via een CMS-tool controleer je dagelijks grote hoeveelheden content die via users en andere bronnen binnenkomt op juistheid en relevantie • Je gaat ook zelf op zoek naar relevante artikels, foto’s en video’s • Je zoekt samen met de Business Manager naar potentiële contentpartners • Je helpt mee met het bedenken van catchy teksten voor de website en voor marketingcampagnes Je profiel: Je beschikt over een bachelor diploma, bij voorkeur talen of communicatie (of gelijkwaardig door ervaring) • Je bent Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Frans en het Engels • Je bent in staat om snel en efficiënt grote hoeveelheden content te verwerken • Geen enkel detail ontsnapt aan jouw allesziende oog • Het internet heeft geen geheimen voor jou • Je bent stressbestendig, enthousiast en resultaatgericht, met een hands-on mentaliteit • Je kan zelfstandig werken binnen een jong dynamisch team • Je hebt gevoel voor humor • Ervaring met schrijven is een pluspunt

We bieden je: Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.

Talent wordt graag gehoord. Interessante vacatures voor verpleegkundigen en andere profielen vind je in deze Jobat.

Groei mee met Kluwer

Verbind jouw toekomst aan deze van Kluwer! Kijk verder in Jobat of surf naar www.kluwer.be/jobs


Jobs in

ICT

23

LOKEREN De Groep Corialis (Core Innovative Aluminium Integrated Solutions) is één van de belangrijkste spelers op de internationale markt in het produceren en ontwikkelen van aluminium systemen voor ramen, deuren, veranda’s, schuifsystemen en gordijngevels. De groep, ontstaan in 1984 en met zijn hoofdkwartier te Lokeren (België), haalde in 2010 330 miljoen euro omzet en stelt wereldwijd zo’n 1500 mensen tewerk, verspreid over vestigingen in België (Aliplast), het Verenigd Koninkrijk (Smart Systems), Frankrijk (Profils Systèmes), Polen (Aliplast Polen), China (Aliplast China) en La Réunion (JMD). De groep kenmerkt zich door een sterk ondernemerschap en kent een sterke internationale groei, onder meer door het continue streven naar efficiëntie en stijgende marges en door bijkomende acquisities. Bij overname van lokale bedrijven worden deze in de groep geïntegreerd zonder hun operationele autonomie te verliezen. Om de verdere groei van deze multinationale organisatie te ondersteunen, gaat Corialis over tot de implementatie van SAP op groepsniveau. Hiervoor wordt in hun hoofdkantoor te Lokeren een SAP Center of Excellence uitgebouwd. Om deze implementatie mee te helpen verwezenlijken, wenst de Corialis Groep op korte termijn over te gaan tot de aanwerving van SAP Consultants (m/v) voor de verschillende deeldomeinen:

FI/CO - SD/MM/WM - PP/APO - BI/BO Je functie: • Binnen jouw expertisegebied (deeldomein) neem je de leiding over de implementatie van SAP met als doel de verschillende bedrijfsprocessen efficiënt op te zetten en bruikbaar te maken voor de business. • Op basis van een grondige analyse van de behoeften en processen zorg je voor de definitie van een werkbare en geïntegreerde oplossing binnen SAP. Je stelt hiertoe projectplannen op, controleert en bewaakt de budgetten en deadlines en neemt een sturende en coördinerende rol op. • Je bent verantwoordelijk voor de opzet binnen SAP, de opvolging van de testcases en trainingssessies en een vlotte opstart, inclusief de nazorg van het pilootproject (Belgische vestiging). Later volgt de roll-out in de andere buitenlandse sites binnen de Corialis Groep (bestaande en mogelijke acquisities). • Je organiseert interne besprekingen, coacht werkgroepen, identificeert en ondersteunt business owners en key-users en blijft na implementatie een coördinerende rol opnemen voor mogelijke verbeteringen. Je weet ook de knowhow in de organisatie te verankeren door opleiding te verzorgen en handleidingen op te stellen. • Je maakt deel uit van het SAP Center Of Excellence en werkt nauw samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de andere SAP-domeinen, met de SAP-architecten en met externe partners. Je rapporteert rechtstreeks aan de CIO van de groep.

Ons aanbod: We bieden je een uitdagend project bij een internationaal befaamde marktspeler, wiens bedrijfscultuur gekenmerkt wordt door een pragmatische en rechtdoorzee projectaanpak waarbij openheid, verantwoordelijkheid en eigen initiatief centraal staan. Na de implementatie krijg je de kans om verder deel te blijven uitmaken van het Center of Excellence of binnen de groep een andere businessrol op te nemen. Je profiel: • Je beschikt over een masterdiploma en kan terugblikken op een degelijke business- (minimum 3 à 5 jaar) en SAP-ervaring (minimum 3 à 5 jaar). • De uitgebreide proces- en configuratiekennis binnen je eigen SAP-domein combineer je met een gezonde interesse in andere geïntegreerde domeinen. • Je analytische geest, je sterk ontwikkelde communicatievaardigheden en je hands-on en actiegerichte aanpak zorgen op korte termijn voor goed onderbouwde resultaten. • Je pragmatische en gedreven stijl vul je aan met een grote zin voor initiatief en organisatie. • Je bent flexibel en bereid tot reizen in Europa. Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Engels en Frans.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE629158 naar Hudson, t.a.v. Joni Cooreman, Kennedypark 6 bus 10, 8500 Kortrijk, tel. 056 25 81 00, e-mail joni.cooreman@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

SAP Consultants

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

GENT OBK-bank, met hoofdkantoor in Gent, is een regionale financiële instelling die een 100-tal medewerkers tewerkstelt in de hoofdzetel en eigen kantoren en daarnaast beschikt over een netwerk van 45 zelfstandige agentschappen. OBK-bank richt zich zowel naar particulieren als naar zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s en biedt een volledige dienstverlening aan. Als flexibele speler op de markt kan OBK-bank producten aanbieden die voor de klant een oplossing op maat betekenen. Daarnaast staat OBK garant voor een persoonlijke en onberispelijke service. Om het professionele beleid verder te zetten, wenst OBK het team uit te breiden met een (m/v)

Business Analyst Je functie: • Je neemt de leiding over projecten voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en werkt mee aan de administratieve vereenvoudiging van de organisatie, waarbij je verantwoordelijk bent vanaf de analysefase tot en met de implementatie en communicatie naar de gebruikers toe. • Je analyseert behoeftes, brengt processen in kaart en maakt een inschatting van de ICT-tools en -applicaties, of van nodige veranderingen hieraan, die kunnen bijdragen tot een efficiëntere werking van de organisatie. Je werkt binnen het kader van het masterplan een visie uit voor de komende 4 jaar. • Je scope is generalistisch: de projecten zijn voor 80% gericht op procesautomatisering en situeren zich binnen de verschillende afdelingen, bv. distributie & netwerken, kredieten, beleggingen, verzekeringen, risk management. Je onderhoudt een intensief contact met interne experten bij wie je de nodige bedrijfsrelevante informatie verzamelt en je blijft op de hoogte van de nieuwe wetgeving en richtlijnen via beroepsverenigingen. • Je stelt projectplannen op, controleert en bewaakt de vooruitgang en neemt een sturende en coördinerende rol op. Voor ontwikkeling en programmering werk je samen met je interne IT-collega’s en externe partners. Je zorgt voor een goede briefing en staat garant voor een optimale communicatie. Je volgt testcases op en evalueert de roll-out

van projecten. • Je projecten situeren zich voornamelijk binnen de hoofdzetel. Tweewekelijks zit je samen met het ‘steering comité’, een meeting met de directie uitgebreid met enkele stakeholders. • Je rapporteert aan de Chief Information Officer. Ons aanbod: • Een uitdagende en veelzijdige functie met veel impact binnen de organisatie. • De kans om deel uit te maken van een dynamische organisatie waarbij je een globale kennis kunt ontwikkelen van verschillende aspecten van het bankwezen. • Een aantrekkelijk salarispakket dat inzet en prestaties beloont. Je profiel: • Je bent hoger geschoold en hebt een gedegen ervaring in een soortgelijke functie. Ervaring in of kennis van de financiële sector is een pluspunt maar geen must. • Je hebt een uitgesproken analytische geest en bent actiegericht. • Je projectmatige aanpak is excellent. Je neemt initiatief, betrekt mensen en houdt doelstellingen voor ogen. • Met je communicatieve vaardigheden weet je intern een netwerk op te bouwen waarmee je constructief samenwerkt.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE628118 naar Hudson, t.a.v. Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 96, e-mail liesbeth.reychler@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Generalist met kennis van bedrijfsprocessen en inzicht in informaticatoepassingen


TOP EMPLOYERS BELGIË

Carrière bij een Top Employer ? De nieuwe Top Employers België 2011 zijn gekend! 43 bedrijven zijn gekozen tot uitmuntende werkgevers. Deze bedrijven maken zich sterk voor het ontwikkelen van professioneel talent en carrières.

Benieuwd hoe ze scoren op criteria zoals primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, training & ontwikkeling, carrièremogelijkheden en bedrijfscultuur? Ontdek het allemaal op volgende pagina’s!

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


TOP EMPLOYERS BELGIË Investeren in training en ontwikkeling brengt herstel sneller dichterbij

Versnel het herstel ■ Young professionals zien

hun job vooral als leertraject naar hun volgende job. Top Employers zijn bereid daar structureel in te investeren. Zo verhogen ze niet alleen de kwaliteit van hun dienstverlening maar stimuleren ze ook de betrokkenheid van hun medewerkers. Hans Rothweiler, CRF Institute

D

e Vlaamse arbeidsmarkt is terug op het goede spoor, zo meldt het Departement voor Werk & Sociale Economie eind januari. Niet alleen is de ommezwaai in werkloosheidscijfers sneller gekomen dan verwacht, de daling is ook relatief sterk. Krapte op de arbeidsmarkt komt weer manifest in zicht, aldus het kwartaalbericht dat eind januari verscheen. Meer dan ooit zullen bedrijven en organisaties moeten investeren in hun talent om te komen tot een blijvend goede match tussen wat zij vragen en wat hun personeel kan bieden. Voor de door CRF Institute gecertificeerde Belgische Top Employers komt het bericht niet als een verrassing. Ze hebben de afgelopen jaren training en ontwikkeling continu hoog op de agenda geplaatst. Daarmee wilden ze zich niet alleen goed voorbereiden op herstel van de economie, maar vooral ook omdat ze wisten dat juist de investering in talent dat herstel zou bespoedigen. “Een bedrijf als het onze heeft succes dankzij zijn mensen”, aldus Marc Hoecke, Head of People bij de internationale accountants- en adviesorganisatie KPMG. Voor young professionals zijn de voordelen van zo’n werkgever evident. Zij weten dat het er niet alleen om gaat succesvol

te zijn in je huidige job, maar vooral ook of je daar voldoende leert om je voor te bereiden op de volgende. Daarmee onderscheiden ze zich overigens sterk van de gemiddelde Belg. Zeventig procent van de werkende Belgen hoopt volgens onderzoek van arbeidsmarktdeskundige Jan Denys nog steeds zijn pensioen te halen bij de huidige werkgever. De helft wil zelfs niet meer van functie veranderen. Wie de flexibele en continu veranderende arbeidsmarkt van de 21ste eeuw beschouwt, weet echter dat daar geen toekomst meer inzit.

Opleiden en ontwikkelen verhoogt betrokkenheid Voor werkgevers lijkt die investering in talent op het eerste gezicht wat minder evident. Natuurlijk heeft het bedrijf “succes dankzij zijn mensen”, maar wat als die mensen jobhoppend van de ene naar de andere werkgever overspringen? Loopt zo’n werkgever dan niet het risico te investeren in de toekomstige werknemers van zijn concurrent? Van Hoecke ziet dat probleem niet. Investeren in talent verhoogt de betrokkenheid. “Door onze medewerkers aandacht te geven en hen ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstperspectieven te bieden, blijven ze graag bij ons werken. “ Onderzoek ondersteunt de stelling van Van Hoecke. De mogelijkheid om je als werknemer te ontwikkelen en ontplooien, heeft grote invloed op de betrokkenheid. Het gevolg is minder verloop, volgens onderzoeksbureau Gallup. Niet voor niets ligt dat verloop bij Top Employers die training en opleidingen hoog op de agenda hebben staan, beduidend lager dan het gemiddelde. Overigens heeft betrokkenheid ook een direct positieve invloed op productiviteit en financiële resultaten van de organisatie, aldus Gallup. Die verbeterde bedrijfsresultaten zijn uiteraard een direct gevolg van verbeterde dienstverlening. In de huidige 21ste-eeuwse hoogwaardige diensteneconomie valt de kwaliteit van wat je levert één op één samen met de kwaliteit van medewerkers die je daarvoor inzet. Die ontwikkeling is vooral zichtbaar in de gezondheidszorg. “Hoogwaardige zorg bieden en het consolideren en verder uitbouwen van onze

positie als topreferentiecentrum is enkel mogelijk als we er voor zorgen dat het competentieniveau van onze medewerkers hoog is en blijft”, zegt personeelsdirecteur Marianne Vael van UZ Leuven.

What’s new? Bedrijfsopleidingen en persoonlijke ontwikkelprogramma’s zijn niet van vandaag of gisteren. Van oudsher bieden werkgevers hun medewerkers allerlei mogelijkheden om zich te bekwamen in hun vak of door te groeien naar zwaardere functies. Wat echter opvalt, is dat de Belgische Top Employers steeds vaker afstappen van de traditionele standaardprogramma’s. Maatwerk is het devies en de HR-afdeling speelt daarbij een bemiddelende rol. “We maken een cultuuromslag van een meer directieve stijl van leidinggeven naar een stijl die leunt op vertrouwen en empower-

Het CRF Institute Het CRF Institute is de organisatie achter Top Employers-projecten. Deze onafhankelijke organisatie heeft sinds 1991 een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee zij toporganisaties op het gebied van HR, leiderschap en strategie identificeert. Het instituut is inmiddels uitgegroeid tot een internationale organisatie die actief is in twaalf landen op drie continenten. Steven Veenendaal, CEO: “Onze methodiek en de uitvoering ervan zijn ongeëvenaard in de huidige markt. In de loop der jaren hebben we met deze methodiek duizenden organisaties beoordeeld en gecertificeerd. Wij hechten veel waarde aan onze objectiviteit, onafhankelijke status en selectiviteit. Met als resultaat dat bestaande en toekomstige medewerkers van de gecertificeerde organisaties een goed inzicht krijgen in wat de gecertificeerde organisaties zo speciaal maakt.”

ment”, aldus Georges Anthoon, directeur Human Resources van AXA. Daar hoort een meer op individuele talenten en competenties afgestemd programma bij. “Je kunt een persoon niet vastpinnen op zijn initiële wensen en verlangens omtrent zijn loopbaan”, zegt Monique Carpay, Talent en Organization Development Manager bij Barco. “Mensen veranderen, hun persoonlijk leven verandert of hun interesses bloeien. Je kunt dan als werkgever beter een aantal systemen aanbieden die de mensen toelaten hun wensen te concretiseren.” Bij UZ Gent wordt het interne vormingsprogramma om de zes maanden vernieuwd. Om adequaat op de verschillende wensen en verlangens in te kunnen spelen, zijn er tientallen opleidingen die worden verzorgd door eigen mensen. “Eigenlijk is het een systeem voor kennismanagement en kennisdeling”, zegt HR-manager Mario Naeye. “Goede werkgevers investeren zowel in goede als in slechte tijden in training en ontwikkeling”, vindt Hans Rothweiler van het CRF Institute. “Voor young professionals is het belangrijk te weten of werkgevers dit item oppakken als reactie op een aantrekkende conjunctuur of bereid zijn daar structureel in te investeren. Daarom is het belangrijk dat werkgevers op transparante wijze aangeven wat ze werkelijk bieden. Dat doen ze door zich als gecertificeerd Top Employer te manifesteren. Professionals krijgen op basis van de onderzoeksresultaten de mogelijkheid een serieuze afweging te maken, terwijl werkgevers kunnen zien hoe ze zich verhouden tot hun concurrenten op de arbedsmarkt.”


België hinkt achterop in Europa wat betreft young professionals ■ Het tekort aan young professionals met werkervaring en ervaren managers is gestegen in 2010. Dit wijst het onderzoek Top

Employers uit. Tevens is het tekort, vergeleken met andere Top Employers in Europese landen, onveranderd groot.

Internationaal perspectief Het CRF Institute certificeert intussen reeds in 13 landen de Top Employers. In dat internationale perspectief geeft dat meteen ook een aantal zeer opmerkelijke resultaten voor België. Zo blijkt uit de analyse dat er in België een opmerkelijk tekort is aan young professionals met werkervaring en ervaren managers in vergelijking met andere Europese landen. Ook blijkt dat Belgische medewerkers minder vrijheid hebben om een voorwaardenpakket samen te stellen. Tegelijk zien we dat Top Employers deze verschillen beduidend effectiever aanpakken.

Verdiepend onderzoek onder alle 400 gecertificeerde Top Employers in Europa laat zien dat het tekort significant lager is bij die organisaties die structureel invulling geven aan Employer Branding. Ze hebben bijvoorbeeld een strategisch 3-jarenplan dat zowel gericht is op de toekomstige behoeften van de medewerkers als de mogelijkheden van de organisatie. Structureel investeren in de Employer Brand loont. Dat is bijvoorbeeld het geval met bedrijven die aandacht besteden aan hun EVP of Employee Value Proposition. De organisatie onderscheidt zich als werkgever en slaagt er in om medewerkers aan te trekken, te behouden en te motiveren.

Samsung Eén van die bedrijven is Samsung, dat een vlakke hiërarchie en een open structuur kent. Iedereen weet perfect wie wat doet en wie waar zit. Doordat de groep veel doorgroeimogelijkheden (zowel nationaal als internationaal) biedt en tal van producten in haar gamma heeft zitten, heeft zij een groot aantal ‘high potentials’ gekweekt. De kracht van Samsung is dat de organisatie goed in elkaar steekt. Iedereen kent zijn of haar taak binnen het bedrijf en neemt daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor. “We doen niet aan urenlange vergaderingen, dat is zonde van onze tijd en die van de klant”, zegt Lukas Schmeink, HR director Benelux. “Snelle besluitvorming en hecht teamwork zijn de basis van de cultuur bij Samsung. Wie een goed idee heeft, krijgt meteen de vrijheid en de verant-

woordelijkheid om het uit te voeren. De medewerkers moeten het wel goed kunnen uitleggen, want het bedrijf neemt niet alles zomaar klakkeloos aan.” Aangezien werknemers veel belang hechten aan training en carrièreontwikkeling, besliste Samsung om ondanks de economische crisis te blijven investeren in vorming en training. Career development en training zijn een focuspunt. Daar is genoeg ruimte voor binnen de muren van Samsung, door middel van verschillende cursussen en uitwisseling met de internationale bedrijven. “Binnen het bedrijf veranderen veel mensen van functie. Meer dan 80 procent heeft binnen vier jaar een andere functie”, legt Lukas Schmeink uit.

Belgacom Belgacom onderscheidt zich van andere bedrijven door jobzekerheid, de brede carrièremogelijkheden (verticaal en horizontaal) en een groot aanbod aan opleidingen. Interne mobiliteit is een van de opmerkelijkste kenmerken. “Medewerkers kunnen een gevarieerde carrière uitbouwen zonder dat ze het bedrijf hoeven te verlaten”, legt Sandra Vandorpe, VP Engagement & Operational Efficiency, uit. “Ze kunnen doorgroeien binnen hun eigen team of departement, maar ook bewegingen tussen departementen zijn mogelijk en komen frequent voor. Zo kan een medewerker op de marketingafdeling bijvoorbeeld zeker ook solliciteren voor een functie in HR.” Om de carrièremogelijkheden nog meer in de verf te zetten, schakelt Belgacom een twintigtal interne carrièrecoaches in. Zij begeleiden de interne mobiliteit. “Dat is nodig, omdat het voor medewerkers namelijk niet altijd duidelijk is welke loopbaanmogelijkheden er zijn”, zegt Sandra Vandorpe. “Ook weten ze niet altijd even goed voor welke functies ze in aanmerking komen.” Voor pas afgestudeerde Masterstudenten, heeft Belgacom een uniek programma waarbij deze pas afgestudeerden gedurende anderhalf jaar de tijd krijgen om het bedrijf te leren kennen. “Ze proeven in deze periode van 3 verschillende afdelingen en functies. Zo kunnen ze achteraf een gefundeerde carrièrekeuze maken.” De Belgacom Corporate University biedt werknemers een breed portfolio aan opleidingen. Zowat alle technische trainingen worden in-house aangeboden,

net als verschillende trainingen rond sales, marketing, IT, veiligheid en call centers. Belgacom investeert ook in management- en leiderschapsontwikkeling. “De School of Leadership zorgt ervoor dat managers en leiders zich regelmatig verder kunnen ontwikkelen (individueel of met hun team)”, aldus Sandra Vandorpe. “Elke medewerker beslist met zijn directe leidinggevende welke opleiding(en) hij nodig heeft om vooruitgang te boeken.”

USG Ook USG slaagt erin om erkenning aan de medewerkers te geven, niet alleen onder financiële vorm, maar ook door het geven van verantwoordelijkheid en ontwikkelkansen. Het bedrijf kiest voor talent management voor elke medewerker, niet enkel voor de happy few. USG People is ervan overtuigd dat iedereen met een pak talent binnenkomt. “Het is de uitdaging en plicht van USG People om een kader te creëren voor de medewerkers zodat ze, wanneer ze er ooit weggaan, hun rugzak met meer talent gevuld hebben dan toen ze er startten”, zegt Hilde Haems, HR Director.

Het talent management bestaat uit vier pijlers. De eerste is de interne motie. 60 procent van de doorgroeifuncties wordt via interne doorstroming uit één van haar 10 bedrijven ingevuld. Een tweede pijler zijn de opleidingen. USG People bekijkt welke vaardigheden nodig zijn en wat de individuele behoeften zijn en probeert die op elkaar af te stemmen. Talent management betekent ook het inschakelen van de medewerkers in interne projecten. De laatste pijler kadert binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. “USG People heeft verschillende externe partners die zelf als missie hebben om talent te ontwikkelen. USG People medewerkers krijgen de kans om hun talenten verder te ontplooien in dergelijke projecten”, legt Hilde Haems uit. USG People verloont de medewerkers net iets boven het marktgemiddelde. In vergelijking met de benchmarks zijn de variabele vergoeding en de extralegale voordelen ver boven het gemiddelde. Daardoor kan het bedrijf een aantrekkelijk pakket aanbieden aan de medewerkers.

De Top Employers van België 2011


TOP EMPLOYERS BELGIË

Voorwaardenpakket weinig flexibel ■ Een tweede belangrijke conclusie uit het internationaal on-

derzoek is dat Belgische medewerkers substantieel minder vrijheid hebben om hun voorwaardenpakket samen te stellen. Toch zijn er uitzonderingen. BASF Dat is onder meer zo bij BASF. De sterk groeiende onderneming biedt een marktconform loon binnen de chemische sector die tot de best betalende sectoren behoort. Voor de arbeiders en bedienden is er om de twee jaar een cao. Voor kaderleden is er een vast en variabel loongedeelte in functie van de resultaten van de BASF-groep en het behalen van individuele doelstellingen. “De geboden werkzekerheid spreekt de medewerkers aan”, zegt Leo Scheers, Vice-President Human Resources bij BASF Antwerpen. “Zelfs tijdens de crisis was er geen economische werkloosheid.” Bij BASF zijn er amper verschillen tussen het arbeiders- en bediendestatuut. Het bedrijf staat hierdoor verder dan op nationaal vlak afgesproken is. Voor de arbeiders gelden dezelfde opzegtermijnen als bij de bedienden. BASF besteedt ook veel aandacht aan loopbaanontwikkeling. Het bedrijf onderscheidt zich dan door het uitgebreide opleidingsaanbod. “De investeringen in opleidingen zitten ver boven het gemiddelde”, zegt Leo Scheers. “Naast de traditionele opleidingen voor de nieuwkomers, zijn er ook opleidingen voor mensen op de werkplaats die we ‘lerend werken, werkend leren’ noemen. Het komt erop neer dat de medewerkers een set van opdrachten krijgen, waarbij ze hun kennis moeten gebruiken om die op te lossen.” De HR-afdeling ziet erop toe dat er niet alleen opleidingen zijn voor de nieuwe medewerkers, maar dat die de hele loopbaan belangrijk blijven. BASF startte recent met de werkgroep ‘generations at work’. Het bedrijf wil daarmee inspelen op de vergrijzing. Hoe zorgt BASF ervoor dat het in de toekomst voldoende mensen aan boord heeft en dat de kennis van de oudere generatie niet verloren gaat? Belangrijk bij BASF is een goede work-life balans. “Voor kaderfuncties is er een grote flexibiliteit. Ze kunnen gebruik maken van glijdende werkuren”, zegt Leo Scheers.

DEME DEME beoogt voor alle medewerkers een ontwikkeltraject op maat. Vooral de leidinggevenden, maar ook HR, zorgen voor een goede band met de medewerkers zodat ze weten wat er bij hen leeft en welke verwachtingen – of die nu horizontaal of vertikaal zijn - ze over hun loopbaan hebben. Vervolgens wordt het opleidingstraject hierop afgestemd, uiteraard ook in functie van de toekomstige noden van de organisatie. DEME ontwikkelde voor alle projectgerelateerde functies eigen opleidingstrajecten en doet dit modulair, zodat verworven ken-

nis kan benut worden binnen een andere (doorgroei)functie. De carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn groot. “Het is geen understatement te zeggen dat wie kiest voor een loopbaan bij DEME ook kiest voor een toekomst vol mogelijkheden: in België of het buitenland, met korte, middellange of langdurige projecten”, legt Bruno Monteyne, HR-manager, uit. “Het loonpakket is hierop afgestemd.” Wie zonder familie naar het buitenland trekt, verblijft er twee maanden en krijgt vervolgens een maand recuperatieverlof. Voor de nautische medewerkers die 12 uur per dag 7 dagen op 7 in het getouw zijn, liggen die verhoudingen één op één. Openheid, korte communicatielijnen en flexibiliteit typeren de bedrijfscultuur. “Aangevuld met de toch wel noodzakelijke flexibiliteit en zelfredzaamheid van de medewerker vormt dit een mooie achtergrond voor een loopbaan in een sector die jaar na jaar blijft groeien”, aldus Harry Mommens, HR-manager.

Umicore Umicore ontwikkelde een resem tools om de ontwikkeling van het professionele talent dat het in huis heeft te ondersteunen. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid trainingscurriculum aan interne opleidingen die gericht zijn op het ontwikkelen van zowel technische skills als persoonlijke vaardigheden. Gesprekken met sollicitanten laten Umicore toe de markttrends nauwgezet te volgen. Indien nodig vertaalt het bedrijf de signalen naar haar HR-beleid. “We bieden medewerkers verschillende mogelijkheden om een gezonde work-life balance uit te bouwen”, legt Daniël Motton, HR director Belgium & Northern Europe, uit. Umicore heeft een politiek van telewerken en laat de mensen, afhankelijk van hun functie, satellietwerken in een van de acht Belgische vestigingen.” In het bedrijf werken heel wat mensen deeltijds. Sommige managers met jonge kinderen nemen tijdens de zomermaanden een volledige maand ouderschapsverlof. Umicore is ook het enige bedrijf dat werknemers de mogelijkheid biedt zijn of haar dertiende maand in te ruilen voor extra verlofdagen. Op bepaalde momenten in het leven kan dat interessant zijn. Elk jaar opnieuw kan de medewerker beslissen of hij al dan niet gebruik maakt van die mogelijkheid. Wie jonger is dan vijftig mag de helft van zijn eindejaarspremie omzetten in negen bijkomende dagen. Vijftigplussers mogen tot achttien dagen opnemen, ter waarde van een volledige eindejaarspremie.

Wat vertelt ú op een verjaardagsfeestje? Trots gaat verder dan de traditionele arbeidsvoorwaarden Wie ergens in uitblinkt, mag daar best trots op zijn. De door het CRF Institute gecertificeerde Top Employers laten op een groot aantal aspecten van hun personeelsbeleid zien dat ze meer dan gemiddeld goed scoren. Young professionals die zich oriënteren op een volgende stap, kunnen daaruit afleiden welke werkgevers het best passen bij hun eigen ambities en hun persoonlijke en maatschappelijke interesses. Trots gaat dan nog een stukje verder. Daaronder vallen vaak die aspecten waarover je graag aan vrienden en familie vertelt, bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsfeestje. Het CRF Institute heeft haar Belgische Top Employers onderworpen aan de ‘verjaardagsfeestjes-lakmoesproef’. Waar zijn zij nou extra trots op binnen het totaalpakket dat ze aanbieden? Bovenal, zo blijkt, zijn ze trots op hun training- en ontwikkelingsprogramma. Dat lijkt logisch, omdat hier bij uitstek het organisatiebelang samenvalt met dat van de young professionals. Op een verjaardagsfeestje zal je ook hem of haar al snel horen over de mogelijkheden om vooral veel te leren (zie artikel Versnel het herstel). De trots van Top Employers reikt echter verder dan alleen de traditionele arbeidsvoorwaarden. Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen staat op de tweede plaats. Verder vinden we diversiteit en de work-life balance in de top vijf. Daarmee sluiten ze aan bij trends en ontwikkelingen die de komende jaren de sfeer op de arbeidsmarkt zullen bepalen. Goed werkgeverschap gaat verder dan wat je tussen 9 en 5 op de werkplek in de aanbieding hebt. Dat is ook waar young professionals om vragen en waar ze op verjaardagsfeestjes graag over vertellen.

TROTS OP: De P’s van People en Planet krijgen meer aandacht Werknemers zijn net gewone mensen. Als consument houden ze niet van leveranciers die onverantwoord omgaan met het milieu en mens-, kind- of dieronvriendelijk produceren. En net zoals ze steeds vaker hun keuze voor producten of diensten hierdoor laten bepalen, zo spelen ook bij hun joboriëntatie de P’s van planet en people een steeds grotere rol ten koste van de P van profit. Zonnepanelen en milieuvriendelijke auto’s maken de bedrijven groener, vrijwilligerswerk en sponsoring van goede doelen maken ze menselijker. In het vinden van groene HR-arrangementen zijn veel Top Employers buitengewoon creatief. Zo wist de één 880.000 zakelijke kilometers te besparen door medewerkers dichter bij huis te laten werken en geeft de ander ruimte voor de aanschaf van meer opties als gekozen wordt voor een fiscaal aantrekkelijker milieuvriendelijke auto. Kiest de werknemer voor een extra kleine auto, dan wordt het resterende bedrag bij Umicore gestort in een Congolees ontwikkelingsproject dat snelgroeiende bomen plant om CO2 te absorberen. De plaatselijke bevolking gebruikt het hout als brandstof. Ook de sociale kant van maatschappelijk ondernemen krijgt bij Top Employers ruime aandacht. De BESIX Foundation biedt financiële ondersteuning aan verenigingen die onder andere actief zijn met scholing voor minder bedeelden. D’Ieteren heeft het project Give and Gain, waarbinnen de personeelsleden aan vrijwilligerswerk doen.

TROTS OP: Diversiteit Niet alleen maar meer van hetzelfde Een divers personeelsbestand is een must voor organisaties die opereren in een diverse samenleving. Om je klanten goed te bedienen, is het verstandig als je organisatie een afspiegeling vormt van de omgeving waarin je opereert. Daarnaast vraagt een toenemende krapte op de arbeidsmarkt om aandacht voor talent uit andere dan de traditioneel witte, jonge, mannelijke doelgroepen. Bij diversiteitsbeleid gaat het naast maatschappelijke verantwoordelijkheid altijd ook om goed begrepen bedrijfsbelang, wat je noemt een klassieke win-winsituatie. Voor AXA vormt diversiteitsbeleid een belangrijke pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij kijkt de organisatie naar leeftijd, handicap, atypische profielen, afkomst en gender. De focus ligt dit jaar vooral op het binnenhalen en vasthouden van vrouwen, omdat die vooral in het hoger management nog onvoldoende zijn vertegenwoordigd. Twintig mannelijke directeuren zijn daarvoor opgeleid en aangesteld als ‘gendermentoren’. Ook Randstad richt zich in het diversiteitsbeleid op gender, maar dit bedrijf is juist op zoek naar meer mannen. “Nochtans solliciteren er evenveel mannen als vrouwen, maar op het einde blijven vooral vrouwen over”, aldus HR directeur Raf Gerard. De organisatie heeft een goede mix van jonge en oude medewerkers, wat Gerard een ‘enorme verrijking voor het bedrijf’ noemt. Om te voorkomen dat oudere medewerkers vastroesten, heeft Randstad een speciaal coachingprogramma opgezet. Medewerkers ouder dan 45 jaar vullen online een vragenlijst in, die hen de nodige inzichten oplevert over hoe ze zichzelf zien, wat hun competenties zijn en waar ze in hun carrière naartoe willen.


BELGIE/BELGIQUE 2011

Primaire Secundaire Training & CarrierearbeidsarbeidsOntwikkeling mogelijkheden voorwaarden voorwaarden Accor www.accor.be

Primaire Secundaire Training & CarrierearbeidsarbeidsOntwikkeling mogelijkheden voorwaarden voorwaarden

BedrijfscultuurBTC www.btcctb.org

www.agc-glass.euCapgemini be.capgemini.com

AGC Glass Europe produceert en verwerkt vlakglas voor de bouwsector (buitenbeglazing en binnenhuisinrichting), de auto-industrie, de solar-industrie en gespecialiseerde industriële sectoren. • België is een belangrijke pion in de internationale strategie van de Japanse AGC Glass Groep, de grootste producent van vlakglas ter wereld. • 3.500 werknemers in België en 13.500 in Europa

Avanade avanade-jobs.com

 

Colruyt colruytgroup.com

Het bedrijf werd in 2000 door Accenture en Microsoft opgericht en telt 12.000 medewerkers in 24 landen. Als bedrijf gespecialiseerd in technologische consultancy, trekt Avanade talentvolle mensen aan die gepassioneerd zijn door de technologieën van Microsoft. Avanade bouwt met hen een vertrouwensband op en geven hen de middelen om zich verder te ontwikkelen.

AVEVE www.aveve.be

  

www.axa.beCSC www.cscjobs.be

D’Ieteren www.dieteren.com

www.barco.com/jobsDaikin www.daikin.eu/jobs

www.basf.beDEME www.deme.be

BASF Antwerpen is het grootste geïntegreerde chemische productiecentrum van België en het tweede grootste productieplatform van de BASF-groep wereldwijd. • BASF Antwerpen is opgericht in 1964 • Onderdeel van het grootste chemieconcern ter wereld • Tweede grootste vestiging van de BASF-groep • Het bedrijf telt meer dan 3.500 medewerkers (eind 2010)

Bayer www.mybayerjob.beElia www.elia.be

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten op het gebied van gezondheid, voeding en hoogwaardige materialen. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. • 108.400 werknemers wereldwijd • Innovatie, duurzame ontwikkeling, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan centraal

Belgacom www.belgacom.comBelgacom Groep is de belangrijkste Belgische leverancier van geïntegreerde telecommunicatiediensten. Belgacom ICT-services levert bovendien een volledige portfolio van oplossingen rond netwerk, datacenter, security, unified communications, mobiel en toepassingen. • Leider op de Belgische markt van geïntegreerde telecommunicatiediensten • ± 17.000 werknemers en een omzet: 6 miljard euro

BESIX besixgroup.com

 

www.batbelgium.beDe British American Tobacco Groep (BAT) is een beursgenoteerde, internationale tabaksonderneming met een marktaandeel van circa vijfentwintig procent. Het is een van de grootste aanbieders van tabaksproducten in Nederland en België. • 106 werknemers in België, wereldwijd 60.000 medewerkers • Omzet 2009: 904 miljoen euro.Capgemini is wereldwijd één van de grootste leveranciers van diensten op het vlak van consulting, technologie en outsourcing en levert toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten. Het bedrijf streeft naar een langetermijnrelatie met klanten en werkt hoofdzakelijk voor grote klanten, zowel in de privésector als bij de overheid. • Capgemini telt wereldwijd 107.000 werknemers in meer dan 30 landen, waarvan 700 in België • Omzet in België: 100 miljoen euro, wereldwijde omzet: 8,4 miljard euro 

CSC België, onderdeel van de Amerikaanse multinational CSC Corporate, is een dienstverlenend bedrijf dat business en IT-oplossingen en het daarbij horende change management implementeert. CSC helpt grote bedrijven en overheidsinstellingen met de informatisering van hun processen. • Wereldwijd 95.000 medewerkers • CSC stelt in België 500 medewerkers te werk • Het bedrijf realiseerde in 2009 wereldwijd een omzet van 16.7 miljard dollar 

 

 

  

DEME is actief in de sector van waterbouw en milieuactiviteiten. Als bagger- en engeneeringgroep veroverde DEME een prominente plaats in een hoog gespecialiseerde en complexe sector. Het bedrijf blijft zijn reputatie van trendsetter in technologische innovatie waarmaken. De DEME groep realiseerde in 2009 een omzet van bijna anderhalf miljard euro, een verdubbeling gedurende de laatste drie jaar. De DEME-groep stelt 3800 medewerkers tewerk.Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit en staat in voor de overdracht van elektriciteit van de producenten naar de verbruikers. Het beheert ook de stromen van en naar de buurlanden en werkt in internationale context aan de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt. • Elia telt 1.205 medewerkers • In 2009 realiseerde Elia een omzet van 771,3 miljoen euro

Havenbedrijf Antwerpenhavenvanantwerpen.be Het GHA houdt zich bezig met de planning, de uitbouw, de modernisering en het onderhoud van de haveninfrastructuur en biedt een aantal dienstverlenende functies aan zoals slepen, baggeren en het ter beschikking stellen van vlot- en walkranen. Het GHA vervult een voortrekkersrol met betrekking tot duurzame havenontwikkeling. • Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen telt 1.650 medewerkers • Omzet: 247 miljoen euro

imec www.imec.be/jobs

BESIX is actief in de bouw, vastgoedsector, concessies en engineering en treedt op als algemeen aannemer en soms als medefinancier van projecten die ze begeleidt van idee tot de realisatie en nadien via uitbating en onderhoudswerken. • 20.000 medewerkers, actief in 15 landen •1,93 miljard euro omzet in 2010

BAT

 

Daikin Europe N.V. is verantwoordelijk voor de productie, verkoop en distributie van airconditionings- en verwarmingssystemen in Europa, het Midden-Oosten en sommige delen van Afrika voor de commerciële, industriële en residentiële markt. • Wereldwijd meer dan 39.000 werknemers • 1.600 medewerkers in België (HQ) • Actief in 20 landen • Omzet van 1,6 miljard euro

Barco is wereldleider op het gebied van display- en visualisatietechnieken. • Barco is actief in meer dan negentig landen en heeft zijn hoofdzetel in Kortrijk • Er werken 3300 werknemers wereldwijd, waarvan 1600 in België • Omzet in 2009: 638 miljoen euro • Een op vier van de Barco-medewerkers is ingenieur.

BASF

 

D’Ieteren, het oudste automobielbedrijf van België, importeert, verdeelt en verkoopt merken zoals Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini en Yamaha. Het familiebedrijf bestaat uit drie takken: D’Ieteren Auto, Belron n.v. (Carglass) en Avis Europe plc. • Opgericht in 1805, met vestigingen in Brussel en Kortenberg • Meer dan 1650 medewerkers • Marktleider • Omzet: 6.270 miljoen

AXA, de grootste Belgische verzekeraar in niet-leven en één van de 6 grootste Belgische banken, beschermt zowel particuliere klanten als bedrijven. • In België telt AXA 6.140 werknemers, wereldwijd 218000 • In 2009 realiseerde AXA een omzet van 5 miljard euro in België, 90 miljard euro wereldwijd

BarcoDe Groep Colruyt is internationaal actief in zowel klein- als groothandel. Het Belgische familiebedrijf, dat bekend staat om zijn eenvoud, efficiëntie en dito prijzenpolitiek, groeide door zijn acquisities uit tot een multinational in retail. • De Groep Colruyt stelt meer dan 22.000 mensen tewerk waarvan bijna 20.000 in België • Wereldwijde omzet van de Colruyt groep: 6,75 miljard euro (2010)

Groep AVEVE is marktleider in de toelevering aan de Belgische land- en tuinbouw en heeft de grootste winkelketen voor tuin, dier en bakplezier. De groep bestaat uit 40 werkmaatschappijen. • AVEVE werd opgericht in 1901, vanuit de Belgische Boerenbond • Groep AVEVE telt 1.600 medewerkers en een gezamenlijk zakencijfer van ongeveer 1 miljard euro

AXA

 

BTC is het federaal agentschap voor ontwikkelingssamenwerking dat zijn middelen en zijn expertise ter beschikking stelt om de armoede uit de wereld te helpen. BTC begeleidt ruim 300 ontwikkelingsprojecten in een 18tal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. • Federaal agentschap • Hoofdzetel in Brussel • 200 medewerkers in België • Actief in 18 landen

Accor is een wereldwijde hotelgroep waartoe onder meer Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis en Etap behoren. Het bedrijf koestert één ambitie, namelijk de klanten 24u/24u met een glimlach bedienen. • Accor heeft wereldwijd 135.000 medewerkers in dienst, in België 1.125 • 4.100 hotels in 90 landen • Omzet: 7.065 miljoen euro

AGCBedrijfscultuur

ING www.ing.be Imec verricht onderzoek dat tot de wereldtop behoort in het domein van nanoelektronica en nanotechnologie. Het onderzoekscentrum telt meer dan 1.750 medewerkers. Imec’s onderzoek wordt toegepast in de betere gezondheidszorg, slimme elektronica, hernieuwbare energie en veiliger transport. Imec is een internationaal onafhankelijk onderzoekscentrum. Imec werd gesticht in 1984, op initiatief van de Vlaamse overheid. Omzet 274 miljoen euro in 2009.ING België levert diensten op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen aan meer dan 85 miljoen particulieren, bedrijven en institutionelen in meer dan 40 landen. • De Groep heeft 105.000 medewerkers wereldwijd. ING telt in België zo’n 11 800 medewerkers. • Zij zijn actief in het bank- en verzekeringswezen, in leasing en immobiliën. • Winst na belasting in 2009: 1.017 miljoen euro


Overzicht van Top Employers België/Belgique 2011 en hun sterrenwaarderingen op basis van onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door CRF Institute.

Primaire Secundaire Training & CarrierearbeidsarbeidsOntwikkeling mogelijkheden voorwaarden voorwaarden JTI www.jti.be

Primaire Secundaire Training & Carrierearbeidsarbeidsvoorwaarden voorwaarden Ontwikkeling mogelijkheden

BedrijfscultuurSmals www.smals.be

Japan Tobacco International (JTI), een onderdeel van Japan Tobacco Inc., is de derde grootste tabaksfabrikant in de wereld met Winston, Mild Seven en Camel als bekendste merken. • Wereldwijd 25.000 werknemers • Hoofdkantoor in Genève, kantoren in 80 landen, 80 medewerkers in België • De merken worden in meer dan 120 landen verkocht

K.U.Leuven www.kuleuven.be

 

 

 

www.kluwer.be

Sogeti www.sogeti.be

KPMG www.mykpmg.be

 

Kluwer is een gespecialiseerde uitgeverij en een informatie- en softwaredienstverlener. • Onderdeel van Wolters Kluwer, een wereldwijde uitgever en leverancier van informatiediensten aan professionals. Juridische, fiscale, financiële, bestuurlijke, HRM en zakelijke informatievoorziening. • Wereldwijd 19.300 werknemers • Hoofdzetel in het Nederlandse Alphen aan de Rijn, genoteerd op Euronext Amsterdam • Wereldwijde omzet in 2009 van 3,425 miljoen euro, 700 medewerkers in BelgiëSPIE www.spie.be

www.makro.be

ORMIT www.ormit.be 

Umicore

Unilin

Makro Cash & Carry Belgium maakt deel uit van de internationale Metro Group, actief in 33 landen en één van de grootste internationale distributeurs. In ons land heeft het 11 vestigingen. • Onderdeel van de Duitse Metro Group • 11 vestigingen en 3.400 werknemers in België • Omzet in België: 1,29 miljard euro • Omzet wereldwijd (Metro Cash & Carry) : 31,7 miljard euro 

www.pepsico.be

USG People www.usgpeople.com

Randstad www.randstad.be

Samsung www.samsung.bePepsiCo Belgium is producent van frisdranken, tussendoortjes en ontbijtgranen. De meest bekende merken zijn Lay’s, Looza, Smiths, Tropicana, Pepsi, Doritos, Alvalle, Quaker en 7-Up. • PepsiCo werd opgericht in 1898 in North Carolina • Wereldwijd 285.000 medewerkers, in België 930 werknemers (Onderdeel van PepsiCo Europe) • PepsiCo telt vier vestigingen in Zaventem, Veurne, Zeebrugge en Borgloon • Omzet: 60 miljard dollar wereldwijd Randstad (van oorsprong Nederlands) is één van de belangrijkste HR-dienstverleners. In België is Randstad de marktleider voor uitzendarbeid, outplacement en dienstencheques en een top vijf-speler voor werving en selectie. • Grootste privéwerkgever in België, met 252 kantoren in België en zo’n 1.600 medewerkers • Actief in 44 landen met wereldwijd zo’n 27.640 medewerkers • Omzet in België: 842,7 miljoen euro, wereldwijd: 12,4 miljard euro.www.sas.com/ offices/europe/ belux/index.html

UZ Antwerpen www.uza.be

Sibelga www.sibelga.be

 UZ Brussel www.uzbrussel.beSibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderhoud en uitbouwen van het netwerk van kabels en leidingen is één van de taken van Sibelga. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de meteropneming via haar filiaal Metrix. • Distributienetbeheerder voor Brussels Hoofdstedelijk gewest • 1050 medewerkers

 

  

    UZ Brussel maakt vanuit een humanistische ethiek en actief pluralisme topgeneeskunde toegankelijk voor iedere patiënt. UZ Brussel trekt als topziekenhuis artsen en verpleegkundigen aan die in een hoogtechnologische omgeving willen werken. • UZ Brussel telt 3.190 medewerkers en 721 bedden • Ruim 28.000 gehospitaliseerde patiënten in 2010 • Bezettingsgraad van 75,3 procent

UZ Gent Het UZ Gent werkt als universitair ziekenhuis in een hoogtechnologische omgeving en verricht vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis kent een continue instroom van hoogcompetente medewerkers die aan de slag zijn binnen een pluralistische omgeving. Ingrijpende mdernigserin ziekenhuiscampus in 2020 gereed. • 5.800 medewerkers, meer dan 1.000 bedden • Omzet: 480 miljoen euro

UZ Leuven www.uzleuven.be

SAS is actief in business en analytics intelligence (software en services). Het is het grootste nietbeursgenoteerde ICT-bedrijf in de wereld. SAS helpt klanten, op meer dan 45000 sites ter wereld, hun concurrentiële positie te verbeteren door betere en snellere beslissingen te nemen gesteund op data. • Wereldwijd 11.000 medewerkers, waarvan 108 in België • 2,31 miljard dollar omzet wereldwijd, 33 miljoen euro in België

 

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, UZA, is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een internationale dimensie. • Meer dan 2.700 medewerkers, 38 gespecialiseerde medische diensten, 573 bedden • 25.292 opnames in 2009, 547.419 consultaties in 2009

www.uzgent.be

USG People is een overkoepelende organisatie voor een tiental bedrijven en heeft de langste staat van dienst op het gebied van algemeen uitzenden en projectsourcing. Daarnaast staat USG People in voor de werving, selectie en projectsourcing van meer specialistische, vaak hooggeschoolde medewerkers. • 1.015 medewerkers in België, 217 kantoren • Actief in tien Europese landen.

Het Zuid-Koreaanse Samsung is één van de grootste multinationals ter wereld. Samsung Electronics is één van de vijf divisies van de groep. De groep is actief in mobiele communicatie, digitale media, consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. •185 vestigingen in 65 landen • 164.000 werknemers wereldwijd, 240 in Benelux • 93 miljard dollar omzet wereldwijd, 1 miljard euro in Benelux

SAS

 

Unilin maakt sedert 2005 deel uit van de Amerikaanse beursgenoteerde groep Mohawk, wereldwijd nummer één in vloerbedekking. Unilin produceert laminaatvloeren, samengesteld parket, gemelamineerde platen, MDF, HDF en spaanplaten, daksystemen en isolatieplaten. • Mohawk omzet 5,3 miljard dollar en 31.200 werknemers in 75 productieeenheden. • Omzet van de Unilin groep: 810 miljoen euro (2009)

ORMIT biedt jonge gedreven universitairen via een 26 maanden durend bedrijfsoverschrijdend management traineeship, een intensieve opleiding en coaching de kans zich te ontpoppen tot een manager. • ORMIT België is opgericht in 1999 • Het bedrijf beschikt over 50 management trainees • Vaste staf van 8 medewerkers • Een kantoor in Brussel voor België en Luxemburg

PepsiCo

 

Umicore is een materiaaltechnologiebedrijf. Het kennis- en werkterrein van deze wereldleider ligt waar de kennisgebieden materialenkennis, scheikunde en metallurgie elkaar raken. • Umicore stelt wereldwijd bijna 15.000 mensen tewerk in zo’n tachtig vestigingen, waarvan 3000 in de acht Belgische vestigingen. • In 2009 realiseerde Umicore wereldwijd een omzet van 6,9 miljard euro.

www.unilin.be 

Als expert in elektriciteit, mechanica, klimaatregeling, verwarming, energie, communicatienetwerken en infrastructuur, helpt SPIE Belgium zijn klanten bij het ontwerpen en realiseren van hun uitrusting en bij de exploitatie en het onderhoud van hun installaties. • 1.100 werknemers waarvan 750 arbeiders. Omzet 2009: 155 miljoen euro.

www.umicore.com

 Sogeti is een gespecialiseerd IT-services bedrijf dat hoogopgeleide consultants inzet om klanten IToplossingen op maat te bieden. • De Sogeti groep telt in totaal meer dan 20.000 professionele medewerkers in 15 landen • in België en Luxemburg stelt Sogeti 1100 mensen tewerk • In 2009 realiseerde Sogeti Belux een omzet van meer dan 97 miljoen euro

KPMG is een wereldwijd netwerk van adviesverleners op gebied van audit, belastings- en juridisch advies; risico- en financieel advies en accountancy. KPMG is actief in meer dan 140 landen, met bijna 140.000 professionals. Bijna 920 medewerkers in de Belgische kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Luik en Louvain-laNeuve. Omzet in België in 2009: 115 miljoen euro – wereldwijd: 15,53 miljard euro.

Makro Cash & CarrySmals is een ICT-bedrijf dat dankzij baanbrekende projecten in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg een belangrijke maatschappelijke taak vervult. Het bedrijf is met bijna 1700 medewerkers een van de grootste ICT-bedrijven van België. • Smals stelt in België 1664 mensen tewerk, waarvan ongeveer 1200 ICT’ers • In 2009 realiseerde Smals een omzet van 170.267.049 euro

K.U.Leuven is een universiteit die zich bezighoudt met onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. De onderzoeksuniversiteit met wereldwijde uitstraling scoort steevast goed in internationale rankings. • Internationale universiteit • Onderzoeksmarktaandeel in Vlaanderen bedraagt 40 à 45 procent • 9.000 betaalde medewerkers • 36.923 studenten • Omzet van 650 miljoen euro

KluwerBedrijfscultuur

 

UZ Leuven profileert zich als een ziekenhuis voor topgeneeskunde en streeft ernaar tot de internationaal leidinggevende centra te blijven behoren. Als universitair ziekenhuis combineert het patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. • Europees referentieziekenhuis • 8.742 medewerkers, 1.955 bedden • Grootste universitair ziekenhuis in België • Motor van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk

Top Employers België is een onafhankelijk en objectief onderzoek uitgevoerd door CRF Institute. Alleen werkgevers die goed scoren op het schriftelijke onderzoek en op het aansluitende interview komen in aanmerking voor de titel Top Employers België.


Jobs

30

bij

TOP EMPLOYERS

Klaar om veel knowhow binnen te halen?

WIJ ONTWIKKELEN JOUW TALENT. Iedereen heeft talent. Het komt er enkel op aan het naar boven te brengen. Iets waar we bij USG People voortdurend aan werken. Niet alleen door de wereld aan het werk te helpen én te houden, maar ook door volop te investeren in de ontwikkeling van onze eigen mensen. Doorgedreven talent management zorgt er voor dat elke collega bij USG People blijft groeien. Zo werden we verkozen tot Top Employer en maken we dat iedere dag opnieuw waar.

Momenteel zoekt USG People

85 nieuwe collega’s (m/v) binnen verschillende afdelingen en regio’s, waaronder:

Klik snel door naar onze website voor een overzicht van onze IT-jobs. Het zou jammer zijn je IT-talent vast te laten lopen. Dan liever een wendbare carrière die je zonder omwegen naar steeds nieuwe uitdagingen voert. We helpen je daarbij, gewoon door de goede klemtonen op de juiste plaats. Je herkent de ING-cultuur meteen: creatieve technologie, een open geest en een can-do mentaliteit. Klikt het tussen ons, dan vertrouwen we je projecten toe waarin je echt je ding kunt doen, als Test engineer/Manager, Project manager, Functional analyst, Senior IT Buyer of in een andere boeiende IT-functie. Ons gemeenschappelijk programma? Van ING de bank van morgen maken! Meer informatie over onze IT-carrièremogelijkheden vind je alvast op onze website.

• • • • • • •

Consultants Sales Finance profielen Project Managers Communicatie medewerkers IT’ers ...

USG People verleent gespecialiseerde diensten in onder meer uitzendwerk, projectsourcing, interimmanagement, outplacement, consultancy en training. Dit gebeurt via Start People, Express Medical, Receptel, Secretary Plus, Unique, Legal Forces, USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv en IKKI Freelance. Ruimte genoeg om ook jouw talent te ontwikkelen. Meer weten? Ontdek onze jobs en solliciteer online.

ONTWIKKEL JE TALENT ÉN JE CARRIÈRE BIJ USG PEOPLE. www.usgjobs.be

www.ing.be/itjobs WE KEEP THE WORLD WORKING BY HELPING THE RIGHT PEOPLE FIND THE RIGHT JOB.


Jobs bij

TOP EMPLOYERS

31

http://jobs.unilin.com

Beleef je passie voor IT bij een Top Employer !

Renaud - 24 jaar - Assistant Controller Mijn mening wordt gevraagd, zelfs door de CEO. Elodie - 23 jaar - Marketing Trainee Ik ben al benieuwd welke uitdagingen mij nog te wachten staan.

Melany - 23 jaar SAP FICO Consultant Ik vind hier alles wat ik van een eerste job verwacht.

Met 1.100 medewerkers is Sogeti Belux een leider in kwalitatieve IT-dienstverlening met meerdere specialisaties binnen de domeinen Infrastructure Services, Application Services en Testing. De kracht van Sogeti ligt in haar talentvolle medewerkers met een passie voor IT. Zij vinden bij Sogeti een ideale omgeving voor de verdere ontwikkeling van hun talenten. Dankzij deze permanente investering in training, opvolging en carrièrebegeleiding mag Sogeti zich reeds vier jaar op rij Top Employer noemen! In 2011 zoeken we in België meer dan 200 enthousiaste collega’s om het Sogeti team te versterken. Ben je gepassioneerd door IT en wil je ook voor een Top Employer werken ?

Bram - 27 jaar - Account Manager DIY Met sterke merken kan ik nieuwe markten aanboren.

Pieter - 26 jaar - Product Designer Mijn ideeën gaan de wereld rond.

Zoek dan niet verder en solliciteer via www.sogeti.be! Chiel (25), test consultant, vier maanden in dienst. “In de korte tijd dat ik bij Sogeti werk, kreeg ik al meer opleiding dan ik bij mijn vorige werkgever mocht genieten. Naast een grondige technische opleiding wordt ook aandacht besteed aan soft skills, project management, presentatie- en communicatievaardigheden. ”

Unilin, bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar afdeling Quick-Step, stelt 3700 personen tewerk in 17 productievestigingen in Europa, de VS en Azië. Unilin heeft een omzet van 810 miljoen euro en maakt deel uit van de Amerikaanse, beursgenoteerde groep Mohawk, wereldwijd nummer één in vloerbedekking. Unilin produceert naast laminaatvloeren ook samengesteld parket, gemelamineerde platen, MDF, HDF & spaanplaten, daksystemen en isolatieplaten. Wij zijn op zoek naar jong talent (Bachelors & Masters die net starten of een eerste werkervaring achter de rug hebben) dat de basis vormt voor onze toekomst. Jaarlijks rekruteren wij heel wat starters die de kans krijgen om mee te groeien met de onderneming. We zoeken teamplayers die samen met ons het succesverhaal verder willen uitbouwen. Voor mensen die van aanpakken weten en verantwoordelijkheid durven nemen, is er bij Unilin steeds plaats. We hebben uitdagingen binnen diverse domeinen: • sales en marketing • production en engineering • quality, safety en environment • supply chain management en procurement • research en design • IT • finance • tax en legal

Piet (40), business analytics solution leader, tweeënhalf jaar in dienst. “Sogeti is een stabiele werkomgeving met ervaren mensen die op een efficiënte manier is georganiseerd. Je krijgt hier alle ruimte en kansen om de projecten die je voor ogen hebt te realiseren.”

Interesse? Bekijk onze vacatures en solliciteer via

http://jobs.unilin.com Of bel voor meer informatie naar Maaike Van Delsen (Talent Specialist) 0498 67 85 08.

Meer informatie?

www.sogeti.be


32

Jobs bij

TOP EMPLOYERS Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het UZA? Misschien is het wel die eigen cultuur van academisch onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor échte zorgkwaliteit. Ze zullen ook de opleidingen en de groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega’s. Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA!

We trekken graag M/V talent aan voor de volgende functies:

Kwaliteitsmedewerker Je staat in voor de implementatie en het onderhoud van een kwaliteitssysteem op verschillende diensten binnen het UZA met het oog op het bereiken van een accreditatie volgens de geldende normen of wettelijke verplichtingen. Je voert interne audits uit, coördineert managementreviews en implementeert nieuwe ontwikkelingen in het kwaliteitssysteem. Je informeert, stimuleert, motiveert en sensibiliseert de medewerkers over de implementatie en het toepassen van het kwaliteitssysteem en de procedures. Je werkt samen met verschillende diensten en rapporteert aan de kwaliteitscoördinator.

Analist programmeur Medische Toepassingen Als analist programmeur maak je deel uit van het team geleid door een projectleider dat instaat voor de analyse, de implementatie, de integratie en de ondersteuning van de medische toepassingen. Je analyseert de klinische processen. Je ontwikkelt koppelingen voor integratieprojecten. Je onderzoekt en lost de gerapporteerde problemen op. Je werkt in een team met eindgebruikers, functioneel applicatieverantwoordelijken, systeembeheerders, database administrators. Je rapporteert aan de ICT manager medische toepassingen.

Hoofdverpleegkundige Intensieve Zorg Binnen de afdeling intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is de patiëntenzorg georganiseerd in 5 verpleegeenheden met een eigen specialisatie. Je staat aan het hoofd van één van deze eenheden en staat in voor het management van de klinische en organisatorische processen. Je bent verantwoordelijk voor een team van max. 25 professionele medewerkers.

Hoofdverpleegkundige Hematologie Je staat in voor de organisatie van de verpleegeenheid en waarborgt de continuïteit van zorg. Je bewaakt de kwaliteit en staat in voor de verbeterprocessen. Je bouwt het verpleegkundig beleid van de eenheid uit en ondersteunt de zorgequipe. Je zorgt voor een goede samenwerking op de eenheid.

Ontdek wat jou aantrekt in het UZA op www.uzatrektaan.be

Bijkomende informatie vind je op onze website www.uzatrektaan.be.

kennis / ervari ervaring / zorg

KPMG IN BELGIË

TOP EMPLOYER… Al vijf jaar op rij! Als toonaangevende organisatie in de domeinen van audit, belasting- en juridisch advies, advisory en accountancy, is het KPMG-netwerk in België er eens te meer in geslaagd een motiverende werkomgeving voor haar professionals te creëren. Voor maar liefst de vijfde maal op rij werd deze prestatie met het onafhankelijk keurmerk ‘Top Employer’ bekroond, met uitstekende scores voor onze arbeidsvoorwaarden, opleiding & training, interne promotiekansen, bedrijfscultuur en werksfeer. Wil jij instappen in onze toporganisatie met nationaal en internationaal perspectief, waar persoonlijkheid troef is? Bekijk dan zeker onze vacatures op www.mykpmg.be

We walk your talk


Jobs bij

TOP EMPLOYERS

33

Groei mee met Kluwer

Voor duizenden Belgische professionals is Kluwer de geprefereerde leverancier van informatie-instrumenten en -oplossingen in de vakgebieden wetgeving, fiscaliteit, boekhouding, financiën, audit, risico’s, compliance en gezondheidszorg. Kluwer is marktleider in België en maakt deel uit van de groep Wolters Kluwer. Die is actief in meer dan 40 landen, stelt bijna 19.000 mensen tewerk en tekende in 2010 voor een jaarinkomen van € 3,6 miljard. In 2011 werd Kluwer verkozen door het CRF als “Topbedrijf om voor te Werken”. Deze onderscheiding werd verleend na een doorlichting en beoordeling van essentiële onderdelen van het HR Management. Deze nominatie is geen toeval want Kluwer is vooral een mensgerichte organisatie met tal van ontplooiingskansen voor teamspelers met ambitie, creativiteit en ondernemerschap. We zoeken twee nieuwe collega’s.

Sales Effectiveness Manager (m/v) In jouw functie maak je deel uit van het managementteam van de centrale afdeling Local Shared Services. Je geeft het salesbeleid verder vorm, je ontwikkelt en implementeert de salesobjectieven. Vanuit je functie stuur je de salesmanagers van de verschillende BU’s functioneel aan. Je fungeert als hun klankbord en je stimuleert en creëert een optimale teamspirit. Daarnaast focus je op changeprojecten binnen de hele salesorganisatie en oefen je verschillende sales managementtaken uit.

Profiel Je bezit een masterdiploma of gelijkwaardig. Je hebt bewezen ervaring in salesmanagement en het aansturen van teams en salesmanagers. n Je houdt van uitdagende targets. n Je bent zowel leider als coach en je enthousiasme motiveert jouw ganse ploeg. n Je bent in staat te onderhandelen met de beslissingsnemers bij onze resellers en je drukt je vlot uit in Nederlands en Frans. n n

Werken in het UZ Brussel Elke dag een mix van emoties

Heb jij ook GOESTING om jouw steentje bij te dragen aan het realiseren van gezondheidsdiensten van topkwaliteit die toegankelijk zijn voor iedereen? We kijken nog uit naar extra collega’s voor zowel medische als niet-medische diensten niet-medische diensten (arts, verpleegkundige, IT, technische dienst, management assistent ...).

Segment Manager (m/v) Je werkt voor de business unit ‘Tax & Accounting’, die richt zich tot een breed publiek van financiële en fiscale professionals: banken, verzekeringen, accountants, bedrijfsrevisoren, CFO’s, ... Je weet je vlot te bewegen binnen deze financiële gemeenschap en je onderhoudt er actief je netwerk. Je bent perfect op de hoogte van hun professionele noden, want je volgt de tendensen en ontwikkelingen binnen je domein op de voet. Als segment manager, geassisteerd door een team van channel marketeers, werk je marketingplannen en marketingacties uit, die dankzij adequate segmentaties, gericht en succesvol verlopen. Je bent eveneens verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven bij de ontwikkeling van nieuwe producten alsook de verbetering van bestaande, zodat Kluwer steeds een maximale toegevoegde waarde kan blijven hanteren.

Profiel Je beschikt over een masterdiploma en een aantoonbare marketingervaring. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en toch ben je analytisch ingesteld. n Naast Nederlands, heb je goede kennis van Frans en Engels. n Je kan vlot werken met courante software zoals Word, Excel en Powerpoint. n n

TOP EMPLOYER dankzij

BETROKKEN MEDEWERKERS DIE ELKE DAG HET BESTE VAN ZICHZELF GEVEN...

Aanbod Werken bij een multinationale speler waar klantgerichtheid en innovatie speerpunten van het beleid zijn. Verder bieden we jou een aantrekkelijk salaris, een firmawagen, maaltijdcheques, een onkostenvergoeding, een aantrekkelijke groepsverzekering, een flexibele uurregeling en tal van opleidingsmogelijkheden.

Wens je jouw toekomst te verbinden aan deze van Kluwer? Solliciteer dan nu en stuur je cv met motivatie naar onze site, www.kluwer.be/jobs ter attentie van Katrien Van Put.

Voor alle openstaande functies en sollicitatie surf naar

www.werkeninhetuzbrussel.be


Jobs

34

bij

TOP EMPLOYERS

EMBRACE YOUR FUTURE Application & Infrastructure Architects Java & .Net Developers Data Manager Functional Analysts

www.dfib.net

Service Level Expert

www.smals.be

Solliciteer op www.smals.be!

Ontdek ons op Facebook!

Meer info op 02 787 53 12. Rekrutering - Fonsnylaan 20 - 1060 Brussel

Passionate people. Powerful results. Join the best. Join Avanade! Avanade is one of the largest business technology providers worldwide. With more than 12,000 professionals we help organizations in the private and public sector to realize results by delivering mission critical IT solutions based on Microsoft technology. As an independent joint venture of Accenture and Microsoft, Avanade has a solid financial stability and access to world leading technology and business expertise. Avanade has an ambitious long term growth strategy, which is why we are looking for you. We need colleagues who … are passionate about Microsoft technology. … thrive on open dialogue and delivery excellence. … are committed to individual and organizational growth.

Join the Avanade team!

› Project Manager › Senior Microsoft SharePoint Consultant › Technical Architect › Senior Infrastructure Consultant › .Net Developer › Business Analyst › Junior/Senior Microsoft Dynamics AX Consultant › Junior/Senior Microsoft Dynamics AX Developer

We offer: • A professional environment with challenging projects both in Belgium and more international • An intensive and continuous training plan • Fully funded Microsoft Certification • Competitive salary • Company car • Group insurance • Extensive pension plan • Hospital insurance • Bonus system. For a full description of our job opportunities and more information about Avanade, go to www.avanade-jobs.com and www.vacature.com If you are the inspired individual we are looking for, please do not hesitate to contact us. Let’s talk! Avanade HR Belgium • Sofie Geuth Mobile: +32 (0)499 67 38 22 • sofie.geuth@avanade.com You can apply in Dutch, French or English.


Jobs bij

TOP EMPLOYERS

35

Veel gezichten, één groep

Thom Projectingenieaus:r

analist

Filip: Junior pproces

energie

Sandrinine:g DreamLand arket orgroeier m

Koen: Software en

gineer

Do

Erika: Styliste

ur techmnijniekinenbreng ie en g in ct je ro P : Peterveel verantwoordelijkheid enwinkel.”

“Ik krijg

is achteraf

zichtbaar

in de

Dirk: lanet -P Regiomanager Bio

Mari Doorgroeierskloag:is

tiek

Brahim: p Doorgroeier verkoo

jobs.colruytgroup.be b l b

D’Ieteren, een wereld in beweging.

Lees meer over D’Ietere n in deze Jobat

Voor al onze activiteiten zoeken wij, zowel voor onze kantoren op de as Brussel, Kortenberg en Woutersbrakel, als voor onze eigen concessies in en rond Brussel, de volgende m/v profielen:

Sinds de oprichting in 1805 werkt D’Ieteren onophoudelijk mee aan de toekomst van de automobielsector.Als importeur, verdeler en verkoper van topmerken als Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Yamaha, MBK en het My Way kwaliteitslabel zijn wij met 20% marktaandeel de marktleider.

BUSINESS MANAGER OFFER ADVISORS CREDIT ADVISORS TECHNICAL SPECIALISTS UITEENLOPENDE COMMERCIËLE PROFIELEN

Elke dag opnieuw zorgt de open en menselijke bedrijfscultuur ervoor dat onze meer dan 1.650 medewerkers gemotiveerd zijn én blijven. Als dynamische groep stimuleert D’Ieteren creativiteit en ondernemerschap bij elke medewerker. Met aandacht voor concrete doorgroeimogelijkheden, het actief ondersteunen van talent en een focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen werd D’Ieteren in 2010 en 2011 Top Employer van het jaar.

Interesse? Op zoek naar een dynamisch carrièreparcours in de automobielwereld? Ontdek al deze functies en alle andere opportuniteiten op www.jobs.dieteren.be Schrijf je snel in via de rubriek Vacatures op deze website.

Commercial Vehicles


36

Jobs bij

TOP EMPLOYERS

Het transport van elektriciteit is een uitdaging van internationaal formaat.

Aan jou het initiatief! Elektriciteit: onmisbaar voor onze economie, onze bedrijven, onze welvaart en ons welzijn. De Belgische en Europese elektriciteitsmarkt: een wereld volop in beweging. Als eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet speelt Elia daar een vitale rol in. Ook in het buitenland. Onlangs versterkten we die rol nog met een participatie van 60% in de Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz Transmission. Onze uitdaging: de stroom van overal in Europa tot bij de industriële grootverbruikers en distributienetbeheerders brengen. Met geavanceerde en milieuvriendelijke technologieën. Permanent werken aan de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt, door innoverende systemen te ontwerpen in het belang van onze klanten en van de gemeenschap.

Wil jij daaraan meewerken? Elia biedt je talrijke mogelijkheden. Momenteel zijn we o.a. op zoek naar: • Project Managers • IT Project Leiders • Business Analisten • Designers / Tekenaars • Burgerlijk Ingenieurs Elektromechanica • Industrieel Ingenieurs Elektromechanica • Technische Bachelors Elektriciteit Elia biedt je een boeiende job met groeiperspectief. In een dynamische omgeving, waar teamgeest en respect voor ieder hand in hand gaan.

Voor een volledig overzicht van onze vacatures, surf naar

www.elia.be/jobs Elia • Selectie & Rekrutering • Keizerslaan 20 • 1000 Brussel

Curious about how you could spread your wings in our continuously growing organization? Check out the information about our vacancies on www.sas.com/belux/jobs. Pre-Sales & Delivery Consultants • Risk Management : market & credit risk, ALM, insurance risk, Basel II, Solvency II. • Business Analytics Framework : BI technologies, ETL processes, development of data. warehouses and data marts. Project Managers: management & execution of complex IS projects Technical Consultants / Architects: solution & technical architectures, enterprise & technical integration

You can. At SAS

Delivery Consultants • Financial Intelligence: reporting, budgeting, planning, strategy, forecasting, risk & audit process, ABM. • Customer Intelligence: campaign management, optimization & automation, digital marketing. • Business intelligence: ETL, data warehouse & data marts, OLAP, RDBMS, web reporting. • Analytics: forecasting, optimization & data mining solutions.

If you treat employees as if they make a difference, they will make a difference. That’s philosophy behind SAS’ corporate culture that fosters the integration of employees’ personal needs with the company’s business objectives. SAS employees enjoy a supportive environment and outstanding opportunities for professional growth. This unique culture resulted in the first place on the list of “Best Employer Belgium 2010”. SAS is the leader in business analytics software and services helping organizations worldwide to transform data about their customers, performance, financials and more into predictive insight enabling them to make better decisions.

Post-sales Consultants • Customer Support: support for SAS users. • Customer Training: providing software and business solutions training to SAS users


Jobs bij

TOP EMPLOYERS

37

for PepsiCo PepsiCo Belux is de trotse producent van dranken, snacks en ontbijtgranen: Pepsi, 7up, Tropicana, Looza, Lay’s, Doritos,

Voor onze vestiging in Zaventem:

Voor onze vestiging in Veurne:

Duyvis en Cruesli zijn alvast enkele bekende merken. Onze producten staan garant voor topkwaliteit en dat kan enkel met de topmedewerkers van onze vestigingen in Zaventem,

Sales Developers verschillende regio’s

Sanitation Officer Teamleaders Process Operatoren Unit Manager Chips Techniekers

Veurne, Zeebrugge en Borgloon. Mensen die van aanpakken weten en als een hecht team samenwerken. Misschien iets voor jou (m/v)? In ruil zorgen we ervoor dat je het beste uit jezelf kan blijven halen. Elke dag opnieuw. Ready to go?

Meer info? www.careersatpepsico.be www.pepsico.be

Customer Operations Officer Voor onze vestiging in Zeebrugge:

HR Assistant Storingstechnieker Technisch Operator

Take the right step into the world of work

Choose a company as big as the world Japan Tobacco International Benelux (JTI), a young and dynamic organization whose main goal is growth. Japan Tobacco International Benelux is a sales & marketing organization and member of the Japan Tobacco

International

Group

with

headquarters in Geneva. In the Benelux, Japan Tobacco International has 2 offices (Hilversum in the Netherlands and Strombeek-Bever in Belgium) and employs around 200 persons. JTI. A GROUP AS BIG AS THE WORLD. Japan Tobacco International belongs to the JT Group, third largest cigarette manufacturer in the world. Japan Tobacco International in figures: • 25,000 employees • 89 offices • present in over 120 countries

A group as big as the world Boechoutlaan 55 - 1853 Strombeek-Bever - Belgium • Tel +32 2 462 02 11 - Fax +32 2 460 31 60 • www.jti.com

• more than 100 brands of cigarettes and other tobacco products including Camel, Winston and Benson & Hedges

Belgium.careers@jti.com


Jobs

38

bij

TOP EMPLOYERS

Jij zorgt voor het netwerk, ik voor de lach... Samen laten we Brussel draaien.

Brussel lééft dankzij jou en mij. En dankzij Sibelga, natuurlijk. Als netwerkbeheerder voor elektriciteit en aardgas zorgt Sibelga ervoor dat Brussel voortdurend blijft bewegen. Iets waar alle Sibelgacollega’s graag toe bijdragen. En waar ze heel wat voor terugkrijgen: een grote mate van zelfstandigheid in hun job, tal van carrièrekansen en een aantrekkelijk loonpakket. Dat alles in een organisatie die stabiliteit combineert met dynamiek.

Bij Sibelga zijn we altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers (m/v) met of zonder ervaring: • Technische bachelors • Administratieve medewerkers • Medewerkers Klantendienst • (Senior) IT analisten • Vertaler • Talent Management assistant • Junior bedrijfsjurist Interesse? Surf naar www.sibelga.be/jobs of bel naar het gratis nummer 0800 12 008.

werken bij Randstad, dat is ... Werken in de wereld van werk. Mensen meer mogelijkheden bieden om iets moois van hun leven te maken. Is dat geen prachtige missie? Bij Randstad, de tweede grootste HR-dienstverlener ter wereld, met wereldwijd duizenden vestigingen, word je elke dag uitgedaagd. Om met je inzet resultaten te boeken. Om een expert te worden in jouw specialiteit. Om te tonen dat je echt ondernemerschap in je hebt. Je krijgt schitterende carrièrekansen, door andere mensen aan een beter geschikte job te helpen. Maak van de wereld van werk je beroep en solliciteer bij een Top Employer. Momenteel hebben wij vacatures voor (m/v):

recruiters account managers consultants HR-specialisten

Solliciteer nu via www.randstad.be/internejobs

Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA04.053

Samen voor het Brussels energienet.


Looking for a top team? Get on board then. Capgemini Belgium helps companies work more efficiently. We think up solutions for the most challenging problems and develop the right technology to implement them. Capgemini Belgium seeks professional team players in the fields of consulting, technology and outsourcing - experienced enthusiasts who have weathered all kinds of situations and can demonstrate their qualities with solid qualifications. Capgemini Belgium offers you an innovative work environment of world class format, where there is room for fascinating relationships with top clients from interesting sectors.

Interested? Take a look at a description of all the profiles we’re looking for and fill in your CV at www.be.capgemini.com/ourCareers.html


David Van Ongevalle, HR-consulent werving en selectie

“Schipperen tussen idealen en realiteit” “Als milieucoördinator bij het Havenbedrijf hou je je bezig met alle milieuaspecten van zee- en binnenvaart. Ik heb een economische achtergrond - ik werkte lang voor de belastingen - maar je hebt hier ook biologen, juristen, scheikundigen … ‘Milieu’ bestrijkt een breed gebied. Enkele voorbeelden? Aandachtspunten als aangroeiwerende verf, ballastwater, levende organismen die het ecosysteem beïnvloeden … Het Havenbedrijf is ook verplicht om scheepsafval aan land te stockeren en te vermijden dat het op zee wordt gedumpt. Wij werken dan mee

“Sterk hoe snel je je verbonden voelt met de haven” “Als HR-consulent bij het Havenbedrijf ben je vooral beleidsmatig aan de slag en dat verschilt wel met wat je in de privésector doet. Mijn job bestaat eigenlijk uit drie grote deelgebieden. Eerst de kwaliteitsbewaking van alle processen rond werving, selectie, assessment, communicatie. Is wat we doen efficiënt? Verlopen de procedures correct? Ten tweede stuur ik een team aan van een viertal HR-assistenten. Het derde luik is organisatieontwik-

aan het beleidskader daarrond. Of nog, de uitstoot van zeeschepen door de ongeraffineerde brandstof die ze gebruiken. Heel boeiend om daar bijvoorbeeld via internationale fora mee iets aan te doen, of net door heel concreet rederijen die extra inspanningen leveren een korting op hun havenrechten te verlenen. Je schippert altijd een beetje tussen idealen en realiteit. In deze job knoop je relaties aan met onderzoeksinstituten, overheden, rederijen. Door het gewicht van de Antwerpse Haven spelen we een voortrekkersrol: we delen kennis met havens overal ter wereld, met doctoraatsstudenten … Inspirerend voor wie buitenlandse ervaring wil opdoen. Je krijgt hier ook alle mogelijkheden om dat waar te maken.”

“Grote organisatie, warme sfeer”

Laurens Maes, technisch manager bouw

“Fascinerende, allesomvattende projecten” “Port of Antwerp International (PAI) is een dochteronderneming van het Havenbedrijf. We bestaan nu een goed jaar. Wij investeren in overzeese havens en strategische havengerelateerde projecten. Onze technisch consultants werken zich in in alle technologische aspecten van de ontwikkeling van haven- of terminalomgevingen, van haalbaarheid en ontwerp tot en met optimalisatie van de operaties. Wij kijken uit naar ingenieurs met een ruime technische

“Ik ben technisch manager bouw bij de afdeling droge infrastructuur/concessies. Daar zorg ik voor sluitende technische voorwaarden bij de concessieverleningen of bouwaanvragen op concessies van het Havenbedrijf. Twee collega’s ondersteunen mij daarbij. Daarnaast beheer ik projecten. Zo is er bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe logistieke zone. Ook onderzoek ik de technische mogelijkheden naar ontwerp en infrastructuur voor een nieuw vrachtwagencentrum. Als industrieel ingenieur bouwkunde ben ik nu acht maanden aan

visie, ook op het vlak van logistieke processen. Hoewel we werken met externe ingenieursbureaus voor heel specifieke technische deelgebieden, zijn het de consultants die aansturen. Op basis van hun advies beslist PAI dan om al dan niet te investeren in een haven- of terminalproject, dus de verantwoordelijkheid is groot. Onze projecten liggen vaak in strategisch belangrijke regio’s als India, het Midden-Oosten of Brazilië: werken op locatie in het buitenland hoort erbij. Reken daarbij de verschillende disciplines die aan bod komen als mechanica, elektriciteit, stroom- en nutsvoorzieningen en het infrastructuur- en nautische luik en je krijgt een fascinerend brede kijk die consultants echt aanspreekt.”

“Héél dankbaar werk” Tessa Major, technisch manager milieu

keling: de lijnmanagers bijstaan bij het sleutelen aan de structuur van hun eigen afdeling en de doorvertaling naar functies. Zo’n ruime jobinhoud zul je in ‘andere’ bedrijven niet gauw vinden: daar heb je vaak enkel de HR-manager en de mensen die de selecties uitvoeren. De nadruk ligt bij het Havenbedrijf ook héél sterk op iedereen gelijke kansen bieden. Van opleiding ben ik bedrijfspsycholoog en hiervoor deed ik ervaring op in selectiekantoren en als zelfstandige in selectie- en assessmentprojecten, maar werken voor de Haven is toch uniek. Je maakt deel uit van een organisatie met een enorme toegevoegde waarde voor onze economie. En stel je voor, zelfs als in Brussel wonende Gentenaar voel ik me nu óók een stukje Antwerpenaar.”

“Ik hou me bezig met milieuaspecten van zeevaart. Dat omvat de studie en opvolging van de zeevaart op ecologisch en milieukundig vlak en advisering van de eigen en andere diensten binnen het Havenbedrijf. Concreet ben ik momenteel bezig met het oliecalamiteitenplan van de haven, we bekijken de potentiele toepassingen van LNG, liquified natural gas in de haven en ik sta mee in voor de ontwikkeling van het interne milieuauditsysteem voor onze eigen vloot: dat gaat dan over emissies, recyclage … allemaal heel ruim, eigenlijk. Van opleiding ben ik master in de biologie, aangevuld

Guido Van Meel, milieucoördinator

de slag bij het Havenbedrijf. Voordien werkte ik drie jaar voor Jan De Nul op buitenlandse baggerprojecten, en dan onder meer ook een tijdje bij Hye. Wat mij opvalt is dat het Havenbedrijf dan wel een grote organisatie is, het gaat er ook persoonlijk aan toe. Zeker geen bureaucratisch overheidsbedrijf: de drempels zijn laag. Voor mij een aangename werkgever die werkzekerheid en heel wat voordelen te bieden heeft. En routineus is het nooit: gisteren was ik nog in Frankrijk voor een meeting met een investeerder.”

Nico Berx, directeur van de technische consultancy afdeling van PAI

met een tweede master in Marine and Lacustrine Sciences, allebei behaald aan de UGent. Na mijn studies werkte ik twee jaar voor Jan De Nul, waarvan anderhalf jaar als expat in Australië. Zelfs na die ervaring vind ik werken voor het Havenbedrijf bijzonder boeiend. Dit is een dynamische werkomgeving en op milieuvlak wordt hier duidelijk proactief gedacht: er is een visie. We gaan verder dan strikt wettelijk vereist en dan voel je je toch een beetje pionier. Op de dienst Milieu werken allemaal gelijkgestemden. Dat is leuk en leerrijk, ik steek enorm veel op van mijn collega’s.”


We winden er geen doekjes om, in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen kiezen voor actie. Doeners en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert en onderhoudt de volledige infrastructuur: van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we aantrekkelijke extralegale voordelen en een prima work-lifebalans. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit, als (m/v):

Ervaren projectleider bouw (Technisch manager bouwkunde) Jouw uitdaging: Als projectleider bouw ben je de drijvende kracht die de projecten vlot en zelfstandig afwerkt. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van 1 grote werf of meerdere kleinere werven. Je bent de spilfiguur tussen de verschillende (interne en externe) partners, waarbij je zelf langs de kant van de bouwheer staat. Je analyseert het dossier, stelt de planning op en bewaakt de kwaliteit en de voortgang van de werken. Je organiseert en leidt de werfvergaderingen en waakt over de opvolging van de genomen besluiten. Je waakt over het budget en de rendabiliteit van de jou toegewezen projecten. Je rapporteert aan de manager droge infrastructuur. Jouw profiel: Je behaalde ofwel een universitair diploma (master of lic.) of een diploma HOLT of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Solliciteer met referentie EPB-JOB.

HR-consulent werving & selectie (HR-consulent selectie) Jouw uitdaging: Als ervaren HR-consulent word jij op beleidsvoorbereidend niveau dé spilfiguur voor alle activiteiten rond werving en selectie, alsook de kwaliteitscontrole ervan. Je faciliteert mee de organisatieontwikkeling, stelt procedures op en checkt ze en je denkt mee na over HR-projecten als het invoeren van competentiemanagement en e-recruitment. Voor heel wat partijen ben jij het aanspreekpunt: externe partners, de lijnmanagers met wie je meedenkt en die je ondersteunt, en een team van HR-assistenten dat op jouw sturende kwaliteiten rekent. Competentieprofielen opmaken of assessments organiseren horen er ook bij, maar vormen niet de essentie van deze job. Je rapporteert aan de HR-manager werving en selectie. Jouw profiel: Je hebt ervaring binnen een wervings- en selectiecontext. Je bent sterk analytisch ingesteld en door je inhoudelijke kennis en gepaste communicatiestijl weet je anderen te overtuigen. Je neemt initiatieven, werkt projecten af en kan goed schriftelijk en mondeling communiceren. Je bent een uitgesproken teamspeler en coach, en kan ook zelfstandig werken. Solliciteer voor 16 maart 2011 met referentie HRWS-JOB.

Technisch manager milieu Jouw uitdaging: Onze milieudienst zoekt versterking rond de thema’s integraal waterbeheer, klimaat en duurzaamheidsbeleid. Binnen je thema ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid en de uitvoering daarvan, zowel bedrijfsbreed als havenbreed. Dit impliceert dat je op de hoogte bent van technische en beleidsontwikkelingen binnen jouw thematisch werkveld, dat je opportuniteiten en knelpunten tijdig detecteert, dat je vanuit deze analyse op geïntegreerde en doelgroepgerichte manier een gepast beleid gestalte geeft en dat je de concrete acties/projecten die hieruit voortvloeien implementeert. Daarbij werk je samen met andere overheden, en met de private sector zodat plannen en acties ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Je participeert in Europese en internationale samenwerkingsverbanden, stelt je thematische expertise ter beschikking bij de voorbereiding van grote infrastructuur- of andere projecten en gaat waar nodig ook zelf de nodige projecten ontwikkelen en uitvoeren. Bij dit alles word je ondersteund door 1 of meerdere technische assistenten. Je rapporteert aan de manager ruimtelijke ordening en milieu. Jouw profiel: Je werkt resultaatgericht en bent communicatief vaardig, je kan zelfstandig rapporteren, standpunten overbrengen en anderen overtuigen. Je neemt initiatief, weet opportuniteiten te detecteren en hierop proactief te anticiperen. Taalvaardigheid strekt tot aanbeveling (Engels, Frans en eventueel Duits). Solliciteer voor 3 maart 2011 met referentie CM-JOB.

www.havenvanantwerpen.be/jobs

Ons aanbod voor alle functies: Bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kun je rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijdcheques, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, mobiliteitsvergoeding en verzekering arbeidsongeschiktheid. Het Havenbedrijf beschikt over een strijkdienst en onze werkomgeving is rookvrij. Interesse? Surf voor meer info naar onze vacaturewebsite www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Personeelsdienst, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. Tel. 03 205 22 79, 03 205 20 95 of 03 205 20 76. E-mail: talent@haven.antwerpen.be


” e ti n e ll e c x e in n ie e “Samen gro Wie voor het eerst de terreinen van het UZ Gent betreedt, stapt een stad in de stad binnen. Het ziekenhuis telt meer dan 1.000 bedden, wat werk verschaft aan 5.800 mensen, verspreid over alle disciplines.

Afgevaardigd bestuurder Jef Peeters: “We zijn als openbare instelling duidelijk actief pluralistisch en staan dus open voor iedereen als patiënt én als medewerker. Onze focus ligt op uitstekende zorg en op het efficiënt inzetten van de middelen voor de zorg voor de patiënt. Dat doen we in een universitair kader. We hebben het grote voorrecht om te kunnen samenwerken met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de grootste faculteit van de Universiteit Gent. Een echte groeimotor voor ons ziekenhuis in innovatie door onderzoek en onderwijs.”

Er waait een nieuwe wind door het UZ Gent: groeien door flink te investeren in mensen en middelen is de boodschap. Als universitair ziekenhuis willen we nieuwe evoluties op de voet volgen, of voor zijn om de allerbeste zorg te kunnen bieden aan iedere patiënt. Dat betekent blijven investeren in skills maar ook in technologie, ICT en infrastructuur. Zo zijn er ook grootscheepse bouwwerken aan de gang die van het UZ Gent tegen 2020 een moderne ziekenhuiscampus zullen maken. Investeren in mensen doen we permanent: de juiste mensen op de juiste plaats, die goed voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen. Daarom investeren we volop in opleiding maar ook in een organisatie die mensen toelaat om goed te functioneren zodat ze vanuit hun discipline onze zorgkwaliteit mee kunnen verzekeren.

Goede werkgever, warme omgeving De grootte van de organisatie en de campus hoeft nieuwe medewerkers niet af te schrikken, want ze worden meteen opgenomen in een hecht team. Die teams zijn sterk multidisciplinair en iedereen werkt er heel intens samen. Achter de imposant ogende muren van het UZ Gent staan menselijkheid en collegialiteit centraal.

Jef Peeters: “In 2010 en weerom dit jaar is het UZ Gent uitgeroepen tot “Top Employer”, een onderscheiding die uitgereikt wordt aan ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden, werkomstandigheden, bedrijfscultuur en interne promotiekansen. Een mooie prestatie die de inzet, betrokkenheid en loyaliteit van onze mensen echt in de kijker zet. Onze medewerkers werken hier graag en dat is fantastisch!”

“In het UZ Gent is de jobinhoud veelzijdiger.”

Maar wat betekent die erkenning van ‘goede werkgever’ nu in de praktijk voor de medewerkers van het UZ Gent? Hilde Vinck is dienstverantwoordelijke voor de cel ‘bouw’. Het UZ Gent bood haar het evenwicht werk-privé dat ze zocht.

Hilde Vinck is dienstverantwoordelijke voor de cel ‘bouw’.

Hilde Vinck: “Na mijn studies voor bouwkundig ingenieur ging ik aan de slag in een architectenbureau. Ik deed daar de projectopvolging van industriële gebouwen in Wallonië. Op een gegeven moment was ik aan iets anders toe. Ik wou ook terug in het Gentse gaan werken, en bovendien was ik zwanger van mijn tweede kindje. Ik wist dat

het UZ Gent zijn medewerkers de kans biedt werk en privé zo goed mogelijk te combineren. Je krijgt hier heel veel flexibiliteit. Maar die flexibiliteit moet natuurlijk van twee kanten komen. Wat me hier ook bevalt, is dat ons veel verantwoordelijkheid wordt gegeven. Dat miste ik in mijn vorige job. Er is ook de nodige ruimte om opleidingen te volgen.”

Falke Denis, technoloog in de medische beeldvorming en Mu Xiao, verpleegkundige in de medische beeldvorming, vertellen over hun ervaringen op de dienst Radiologie.

Twee collega’s van Falke Denis en Mu Xiao aan het werk.

Falke: “Werken op de dienst Radiologie van het UZ Gent biedt je heel wat meerwaarde. Je krijgt hier de kans om je nog verder te verdiepen in de anatomie en pathologie van het menselijk lichaam en je kan je voortdurend bijscholen en meewerken

aan wetenschappelijk onderzoek. Je leergierigheid wordt geprikkeld en je kan je kennis verder uitbreiden om de patiënten de beste kwaliteit te garanderen.”

Mu: “De jobinhoud van een verpleegkundige is hier erg gevarieerd. Je job beperkt zich niet tot het maken van beelden. Je bent ook de schakel tussen de patiënt en de radioloog. Als zorgverlener heb je een kort maar intens contact met de patiënt. Je moet dus snel en adequaat kunnen reageren. Je zorgt voor de begeleiding, veiligheid en voorlichting van

patiënten en geeft een deskundig antwoord op hun vele vragen. Een groot deel van de onderzoeken voer je zelfstandig uit. Bij complexere onderzoeken en interventietechnieken assisteer je. Voor veel mensen lijkt medische beeldvorming een eenvoudige druk op de knop, maar voor verpleegkundigen komt er veel meer bij kijken en gaat een hele wereld open!”


rd o o h e g g a ra g l a a m n e e u n Talent wordt Er zit muziek in een carrière bij UZ Gent. Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities. Momenteel kijken we uit naar diverse gemotiveerde medewerkers (m/v):

V Verpleegkundigen mobiele equipe Het UZ Gent zal dit jaar 100 tot 130 verpleegkundigen aanwerven. Op dit ogenblik zoeken we een 30-tal verpleegkundigen die we zo spoedig mogelijk willen aanwerven. Reageer snel via onze website, er is plaats voor heel wat nieuwe en gemotiveerde collega’s.

V Adjunct-hoofd OK-logistiek en centrale sterilisatie Je superviseert sterilisatieprocessen en bent verantwoordelijk voor de logistieke stromen van gesteriliseerde goederen, medische materialen en implantaten. Daarnaast heb je een aansturende functie bij afwezigheid van één van je collega-leidinggevenden. Je bent een bachelor verpleegkundige of combineert een bachelordiploma met bewezen opleiding en/of ervaring in logistiek.

V Administratief projectmedewerker Je volgt projecten rond klinische studies op. Je ontleedt de contractvoorstellen van onder andere de farmaceutische bedrijven en volgt de financiële en personeelsgebonden aspecten op. Je behaalde een bachelor-/graduaatsdiploma bij voorkeur met een financiële, economische of juridische achtergrond.

V Botdensitometrietechnicus (halftijds) Je voert het technische deel van metingen van de botdichtheid met botdensitometrietoestellen uit. Dit vereist een vlotte omgang met patiënten en samenwerking in teamverband met de medische staf en andere medewerkers van de polikliniek. Daarnaast sta je in voor de kwaliteitscontrole van de gebruikte toestellen en de administratie van de tarificatie en verslaggeving. Je bent bachelor/ gegradueerd verpleegkundige, laboratorium technoloog of kinesitherapeut.

V Laborant

e b . t n e g z u . w w w

Je gaat aan de slag bij de dienst klinische biologie of de dienst pathologische anatomie. Je bent bachelor/gegradueerde (bio)chemie, laboratorium- en voedingstechnologie, biomedische laboratoriumtechnologie of agro- en biotechnologie.

V Logistiek medewerk(st)er operatiekwartier Je staat in voor de logistieke ondersteuning in het operatiekwartier. Je vult medicatie, medische kits en materiaal aan en zorgt ervoor dat de operatiezaal terug gebruiksklaar is. Je behaalde een diploma/getuigschrift hoger secundair onderwijs.

V Technologen/verpleegkundigen medische beeldvorming Je gaat aan de slag op de dienst radiologie en medische beeldvorming (conventionele radiologie, CT/pet CT, MR, of vasculaire en interventionele radiologie). Als graduaat/bachelor verpleegkunde of medische beeldvorming ben je postacademisch gevormd (getuigschrift radioprotectie of bereid dit te halen). Je werkt in variabele diensturen vastgelegd in een roulement per site.

V Stafmedewerker personeelsadministratie Je ondersteunt inhoudelijk het diensthoofd met diverse projecten en adviezen op het vlak van personeelsmaterie. Je wordt tevens ingeschakeld in de ondersteuning van het sociaal overleg in het UZ Gent. Je combineert een masterdiploma met een actieve interesse in administratie en personeelsaangelegenheden.

Laat van je horen! Op onze website vind je de uitgebreide functieen profielbeschrijvingen en ons aanbod. Solliciteer via www.uzgent.be

Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 24 maart 2011. Voor administratief projectmedewerker is de uiterste inschrijvingsdatum woensdag 2 maart 2011. UZ Gent engageert zich voor diversiteit en gelijke kansen.


Build Your Career with BESIX BESIX is een multidisciplinaire Belgische Groep actief in 15 landen over de wereld. De industriële Groep van ondernemingen is actief in de bouw, vastgoedsector, concessies en engineering en treedt op als algemeen aannemer en soms als medefinancier van projecten die ze begeleidt van idee tot de realisatie en nadien via uitbating en onderhoudswerken. BESIX staat synoniem voor complexe en in het oogspringende projecten zoals de Burj Khalifa in Dubai, Ferrari World, een themapark in Abu Dhabi en de Maastoren in Rotterdam. Ook de bouwwerken van het Belgische poolstation Prinses Elisabeth op Antarctica heeft BESIX begeleid. “Het is een algemene strategie van het bedrijf om atypische projecten en opdrachten aan te pakken waarbij we dankzij onze kennis, ervaring en inzet een duidelijke meerwaarde kunnen bieden”, zegt Group HR Directeur Geert Aelbrecht. De belangrijkste knowhow van BESIX is engineering bij het realiseren van maritieme werken, grote complexe gebouwen en infrastructuurwerken. De internationale groep evolueert meer en meer naar een multidienstengroep. “Onze activiteiten evolueren op twee assen. Klanten vragen meer en meer totaaloplossingen vanaf het idee tot de uitvoering en het onderhoud achteraf. Daarnaast verbreden we ook het dienstenaanbod met nieuwe business units zoals wegenwerken en milieuprojecten”, schetst Aelbrecht. Deze evolutie heeft ook een impact op het personeelsbeleid. “We hebben andere, nieuwe competenties nodig. Om waterzuiveringsinstallaties te bouwen, hebben we ingenieurs met een specifieke expertise nodig. De groeiende vraag naar totaaloplossingen betekent dat we nauwer moeten samenwerken met klanten, leveranciers, onderaannemers en andere experten. Extra kennis inzake financiële, juridische en contractuele materies zijn noodzakelijk”, verduidelijkt de HR directeur.

hier geen kans.” De medewerkers leren niet alleen op de werkvloer de knepen van het vak. BESIX organiseert voor nieuwkomers een aantal verplichte opleidingen. “Deze opleidingen zijn niet zozeer gericht op technische kennis maar op goed leren communiceren, het financiële aspect van projecten onder de knie krijgen en nieuwe medewerkers kennis laten maken met elkaar en het bedrijf”, legt Geert Aelbrecht uit. Ervaren medewerkers krijgen aangepaste opleidingen.

Intern sociaal netwerk

Feiten en cijfers • 20.000 medewerkers, actief in 15 landen • 1,93 miljard euro omzet in 2010 • Grootste Belgische Groep actief in bouw, vastgoedontwikkeling, concessies en engineering

Arbeidsvoorwaarden • Competitief hoog salaris met vast en variabel gedeelte • Bedrijfswagen met tankkaart, onkostenvergoeding/gsm • Groeps- en hospitalisatieverzekering, pensioenplan • Gestructureerd opleidingsplan, lokaal en internationaal mobiliteitsprogramma

BESIX besteedt extra aandacht aan medewerkers jonger dan 36 jaar. “Zij zijn de toekomst van de organisatie. Voor hen is er de BESIX Young Community met een eigen sociaal netwerk. Medewerkers kunnen op een informele manier contact houden met elkaar, zelfs als hun carrière hen naar een andere hoek van de wereld brengt. Om het teamgevoel te versterken, organiseren we regelmatig groepoverschrijdende evenementen.” Teamgeest vormt samen met flexibiliteit, resultaatgerichtheid, innovatie, ondernemerschap de vijf kerncompetenties die centraal staan bij BESIX. De vele opleidingskansen en loopbaanmogelijkheden zijn krachtige retentiemiddelen. Maar Geert Aelbrecht bekijkt het ruimer. “We leggen de nadruk op ervaring en bijgevolg langetermijnvisie. Wij proberen als bedrijf zorg te dragen voor onze medewerkers. Het is een kwestie van beleving en bezieling. Het WIJ-gevoel is zeer belangrijk. Maandelijks organiseren we een happy hour, er is een sinterklaasfeest, af en toe een receptie en een werfbezoek.”

Ervaringsgericht BESIX werft bijna continu nieuwe medewerkers aan, zowel pas afgestudeerden als ervaren mensen. “Jaarlijks werven we een 15 à 20 pas afgestudeerde ingenieurs aan. Zij worden ingeschakeld in verschillende projecten en afdelingen, zowel in het binnen- als buitenland. Ze starten in de engineeringof calculatieafdeling of worden onmiddellijk ingeschakeld bij de uitvoering. Na vier of vijf jaar ervaring krijgen ze de kans hun eigen weg te bepalen in het bedrijf.” Ervaring opdoen staat centraal in de organisatie. “Groeien door ervaring op te doen, is ons credo. Medewerkers krijgen de kans om gestaag te groeien door ervaring op te doen via allerlei projecten, zowel in België als in de andere landen waar de Groep actief is”, zegt Geert Aelbrecht. De carrièremogelijkheden zijn zeer breed. Een project duurt gemiddeld twee tot vier jaar. “Om de drie tot vier jaar krijgen medewerkers sowieso een nieuwe uitdaging. Routine of verveling krijgen

Zorg om de omgeving “Milieuvriendelijke materialen en bouwtechnieken maken integraal deel uit van onze aanpak. Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een belangrijke rol in onze activiteiten. Ook onze klanten zijn vragende partij. Veiligheid dragen we eveneens hoog in het vaandel. Al een tweetal jaar organiseren we global time-outs: alle werven worden op hetzelfde moment stilgelegd om te praten over veiligheid”, vertelt Geert Aelbrecht. In 2009 werd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Groep de BESIX Foundation opgericht. Deze die financiële ondersteuning biedt aan verenigingen die actief zijn in België en het buitenland rond milieu, bouw en scholing voor minderbedeelden.

Maastoren, Rotterdam

Resultaten van het onderzoek Primaire Arbeidsvoorwaarden: # # # # ½ Secundaire Arbeidsvoorwaarden: # # # # ½ Training & Ontwikkeling: # # # ½ Carrièremogelijkheden: # # # # Organisatiecultuur # # # #

+ BESIX onderscheidt zich door atypische en in het oogspringende projecten te realiseren. Het beschikt hiervoor over de medewerkers met de nodige durf en ondernemingszin.

Ilse Luypaert (27), Technical Office Engineer “Vooral de kans een internationale carrière uit te bouwen, trok mij aan bij BESIX. Na een introductie van twee maanden

! BESIX staat voor de uitdaging om de groei en de evolutie naar een internationale multidienstengroep te verankeren en zo verder te groeien. De verankering van de bedrijfsstrategie moet gerealiseerd worden met nieuwe medewerkers.

Flexibility - Result Orientation - Innovation - Entrepreneurship - Teamwork

vertrok ik voor anderhalf jaar naar Bakoe, Azerbeidzjan. Vorige zomer vertrok ik naar Equatoriaal Guinea als verantwoordelijke van het technisch bureau, eveneens voor anderhalf jaar. De sfeer op een buitenlandse werf is uniek. Het kleine team is er op elkaar aangewezen om het project tot een goed einde te brengen. Heel snel krijg je een grote verantwoordelijkheid en boeiende uitdagingen.”

www.jobs.besix.com • recruitment@besix.com


Build Your Career with BESIX

We zoeken nieuwe collega’s (m/v) voor baanbrekende projecten in België en het buitenland.

· Werkvoorbereider België – Nederland

· Werfleider België

· Methode Ingenieur België

· Planning Ingenieur België

· MEP Manager Parijs – Frankrijk

· Hoofd Werfleider Grote Projecten Midden-Oosten

· Hoofd MEP Abu Dhabi – VAE

· Project Financieel en Administratief Manager Internationaal

· Ervaren Calculator België BESIX biedt jou een competitief salarispakket met verschillende extralegale voordelen. Als expat kan je rekenen op diverse lokale voorzieningen (huisvesting, visum, school). Voor al onze medewerkers voorzien we ook een uitgebreid opleidings- en ontwikkelingsprogramma. Bovendien krijg je de unieke kans om mee te werken aan de meest prestigieuze bouwprojecten ter wereld.

Toptalent verdient de beste projecten. Dat is de filosofie van BESIX. Elke dag geven

Geïnspireerd?

onze mensen vorm aan de wereld. Ze bouwen mee aan uitzonderlijke gebouwen zoals

Solliciteer online op www.jobs.besix.com of

de Burj Khalifa in Dubai en het themapark Ferrari World in Abu Dhabi, de Maastoren

stuur je cv naar BESIX – Departement rekrutering

in Nederland en het Gewestelijk Express Netwerk in België. Zo krijgen ze de kans om

Gemeenschappenlaan 100, 1200 Brussel.

continu bij te leren en zich te blijven ontwikkelen. En dat allemaal in een internationale

E-mail: recruitment@besix.com

organisatie met een inspirerende werksfeer en dynamische groeiperspectieven.

Kies dus niet zomaar een job. Begin vandaag nog te bouwen aan je carrière bij BESIX.

Flexibility - Result Orientation - Innovation - Entrepreneurship - Teamwork


morgen houdt van vandaag www.jobs.basf.be

Een loopbaan op basis van je persoonlijkheid, ambitie en potentieel Medewerkers ontwikkelen, daar ligt de focus. Volgens hun eigen kunnen en eigen manier van leren. Opleidingen op maat dus. Gekoppeld aan duidelijke doelstellingen die haalbaar zijn en enorm veel mogelijkheden bieden, ook internationaal. Daartegenover staat een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. Noem het gerust een aanbod dat bovengemiddeld is op de markt. Een mooi bewijs daarvan is het minimale verloop. Collega’s zijn loyaal. Aan het bedrijf, maar evengoed aan elkaar.

Stabiliteit, ook tijdens de crisis Zelfs op het hoogtepunt van de crisis kende BASF geen enkele dag economische werkloosheid. Een intern interimkantoor zorgde voor een flexibele inzet van de medewerkers waardoor er een spontane solidariteit ontstond.

250 nieuwe collega’s gezocht in 2011 In 2011 zoekt BASF 250 enthousiaste, nieuwe collega’s: vooral ingenieurs, chemici, experten in mechanica of meet-en regeltechniek, laboranten ... Maar er is ook ruimte voor niet-chemische profielen zoals logistiek, finance, marketing, HR, sales en administratie. Een waaier aan carrièremogelijkheden.

Innovatieve spirit De mogelijkheden zijn dus even divers als de mensen zelf. Met verschillende achtergronden en specialisaties krijg je ook frisse invalshoeken die het innovatieve proces voeden. Een knap voorbeeld zijn de innovatieprijzen waarbij grote en kleine ideeën van medewerkers beloond worden.

BASF leeft Op elk niveau en op zoveel manieren. Een jaarlijks voetbaltoernooi, een beweegdag voor de hele familie, een programma rond gezondheid ... de initiatieven komen uit elke hoek. Maar ook op de werkvloer, waar dag in dag uit samengewerkt wordt, is de betrokkenheid groot. Ideaal voor een leuke werksfeer.

De ecologische voetafdruk telt Nieuwe collega’s zeggen vaak: “we hebben voor BASF gekozen omwille van de duurzame aanpak”. De onderneming doet er enerzijds alles aan om zo duurzaam mogelijk te produceren. Anderzijds zorgt BASF er ook voor dat de consumenten hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen: dankzij betere isolatie, kunststoffen die auto’s lichter maken ... zo werken de teams continu aan de technologie van morgen.

Actuele vacatures • Technici: mechanisch onderhoud, meet- en regeltechniek, leidingsinspectie en apparaten • Analist predictief onderhoud • Werkvoorbereider mechanisch onderhoud, garage en hefwerktuigen • Coördinator bouw • Ingenieurs: automatisatie, rotating equipment, montage en piping • Procesoperators • Bedrijfsurgentieverpleegkundige BASF is een bedrijf op mensenmaat. Je krijgt wat je ziet. Eerlijk en respectvol, vanuit een open dialoog. Meer weten over de wereld van BASF? www.jobs.basf.be


TOP EMPLOYERS BELGIĂ‹

Top Employers aan het woord De verkiezing tot Top Employer is een erkenning van de manier waarop bedrijven omgaan met hun medewerkers. Ontdek op volgende pagina’s het verhaal achter hun selectie, de voordelen die ze bieden en laat je overtuigen om bij hen aan de slag te gaan.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Vice-presidents Kris Poté en Paul Verbruggen over hoe Capgemini het verschil maakt “Bij Capgemini werk je echt samen met collega’s en klant” Voor het zesde jaar op rij sleept Capgemini de Top Employers Award van het CRF Institute in de wacht. “Consultancy spreekt in eerste instantie misschien niet tot de verbeelding maar als multinational met de flexibiliteit van een KMO weet Capgemini zijn medewerkers wel een waaier aan boeiende jobmogelijkheden te bieden”, stellen vice-presidents Kris Poté en Paul Verbruggen met trots Capgemini Belgium voor. “Samenwerking, teamwork, dat is de basis van de Capgemini-cultuur, zowel in huis als bij de klant”, zegt Kris Poté. “We hebben ons imago bij onze klanten laten onderzoeken en daaruit bleek dat net de bereidheid tot samenwerken Capgemini voor veel klanten kenmerkt. Die ingesteldheid is blijkbaar niet vanzelfsprekend bij elke leverancier in onze sector. Terwijl dat net onze cultuur is, onze methode: onze consultants zoeken steeds uit hoe ze zich kunnen enten op de cultuur van de klant. Als we bij Capgemini merken dat een project niet goed loopt dan breken we het niet af, dan gaan we in dialoog met de klant op zoek naar een oplossing.” Capgemini scoorde zeer hoog op de vijf domeinen die CRF institute doorlichtte voor de Top Employers Award. Wat doet Capgemini om dit te bereiken? Paul Verbruggen: Capgemini past die samenwerkingsfilosofie consequent toe op het personeelsbeleid. Een team presteert beter dan een enkeling, die overtuiging zit hier in de genen. Bij Capgemini bouwen we elke dag aan een cultuur van knowledge sharing. Daar evalueren we ook op: hoe hou je jouw kennis up to date, hoe deel je die kennis met je collega’s. Een ander aspect van Capgemini is het ingebakken entrepreneurschap. Capgemini is als multinational een bedrijf van bijna 100.000 medewerkers over de hele wereld maar het combineert die grootte met de mentaliteit van een KMO: creatief, flexibel… Omdat onze afdelingen en medewerkers aangemoedigd worden om zelf initiatief te nemen. Dat zorgt voor een cultuur van innovatie. Wat is de strategie van Capgemini? Kris Poté: Een vijftal jaar geleden is er een nieuwe strategie gelanceerd die we vandaag continue blijven vernieuwen. In de eerste plaats streeft Capgemini naar innovatie. We zijn fast followers op het vlak van technologie, we zijn altijd op zoek naar nieuwe technologie om onze klanten competitief te maken. Een tweede streefdoel is intimiteit: onze medewerkers moeten dicht bij de klant staan, en dat doen ze soms zo goed dat we er hen haast van verdenken dat ze voor de klant werken in plaats van ons. En een derde punt is industrialisatie wat vooral betekent dat we moeten leren uit alle uitgevoerde processen. Op wat voor manier blijft Capgemini die strategie vernieuwen? Poté: We vragen onszelf continu af: wat biedt Capgemini de markt? Zo hebben we de Top line initiatives, omzet, business intelligence en speciale speerpunten, bijvoorbeeld het cockpitperspectief voor het computerscherm waarop alle informatie overzichtelijk te zien is. Capgemini biedt ook infostructure management, application lifecycle management, smart energy waarbij we ondermeer nutsbedrijven helpen met nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld een chip in een watermeter. En tot slot hecht Capgemini veel belang aan testing. Dat lijkt misschien een wat saaie en oude stiel in de ICT-sector maar regelmatig testen op fouten is dé manier om ervoor te zorgen dat systemen echt werken. Talent is in de consultancysector sowieso gegeerd maar naar welke specifieke profielen gaat Capgemini op zoek? Verbruggen: Sinds een paar jaar heeft Capgemini wat dat betreft een upgrade doorgevoerd. We gaan veel minder op zoek naar de pure ICT-bachelors maar naar masters met doorgroeimogelijkheden. Tot voor een paar jaar stelde Capgemini dat we geen ‘up or out’-bedrijf zijn maar dat is enigszins bijgesteld. We zoeken nu nadrukkelijk mensen met de wil om de nodige complexiteit in hun carrière te bereiken. Hoe worden nieuwkomers bij Capgemini onthaald? Verbruggen: De eerste week is gereserveerd voor een grondige kennismaking met het bedrijf, zo creëert men meteen een netwerk met de collega’s. Een medewerker zal ook nooit in z’n eentje in het diepe gegooid worden bij een klant, men maakt altijd deel uit van een team en een community. Dat is volgens Capgemini ook de beste omgeving voor opleidingen: collega’s die van elkaar leren. Poté: Onze mensen zijn bijna continu in opleiding, dat is een sterk punt van Capgemini. Daar wordt echt in geïnvesteerd. We willen nieuwe mensen ook echt onderdompelen in de internationale cultuur van ons bedrijf. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld twee Belgische dames die on the job meeliepen in India. We hebben hen trouwens kleine camera’s meegegeven voor een videodagboek op ons intranet: ook dat schept een band en overstijgt de gemiddelde dienstmededeling. Verbruggen: Het is trouwens fijn dat we dit project met twee dames konden doen want onze sector kampt nog altijd met een tough guys-imago, wat lang niet meer terecht is. De manier waarop Capgemini ernstig omgaat met e-working spreekt vrouwen bijvoorbeeld aan. Dankzij de nieuwste communicatietechnologie kunnen Capgemini-medewerkers van over heel de wereld op de meest uiteenlopende tijdstippen face-to-face met elkaar in contact komen. Behoort 9 to 5 werken op die manier tot het verleden? Poté: Daar ben ik van overtuigd, al kan de medewerker in ruil ook rekenen op flexibiliteit. Het is trouwens al een dagelijkse realiteit dat je er rekening mee houdt op welk tijdstip bij ons je contact kan opnemen met onze collega’s in India en wanneer met die in Amerika. Maar er wordt ook werk van gemaakt van menselijke interactie onder Capgemini-collega’s. Zo organiseren we social events voor zogenaamde community’s, waarin medewerkers elkaar kunnen leren kennen, er is het Capgemini café en de jaarlijkse employee party. Onze mensen werken immers in diaspora dus moet je waken over een goed contact. Capgemini is een multinational waar verschillende nationaliteiten en culturen samenwerken. Gaan zij op voet van gelijkheid met elkaar om? Vebruggen: Absoluut, de sfeer bij Capgemini is collegiaal, er is zo weinig mogelijk hiërarchie. Ons bedrijf kent een echte ‘open deur’-cultuur. En dat betekent uiteraard ook dat collega’s uit alle landen elkaar op gelijke voet behandelen. Er leeft bij Capgemini respect voor de locale cultuur van de afdelingen. Dat heeft volgens mij met de Europese wortels van het bedrijf te maken. Capgemini is van oorsprong Frans. In de jaren tachtig al koos Capgemini voor Engels als voertaal. Als je weet hoe gevoelig dat toen lag dan is dat een teken dat kan tellen. Capgemini is een open bedrijf.


TOP EMPLOYER vertelt

49

Met meer dan 2.700 medewerkers, 38 gespecialiseerde medische diensten en 573 bedden is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Kennis staat centraal in het UZA. Het is het hart van de organisatie. “Kennis is bovendien een voorwaarde om talentvolle medewerkers aan te werven”, zo vertelt Hildegard Hermans, personeelsdirecteur in het UZA. Een dynamische werkomgeving en vooruitstrevendheid zijn kenmerkend voor het UZA. Die dynamiek, en de grote autonomie die daarmee gepaard gaat, maakt dat alle medewerkers veel groeikansen krijgen. Centraal in het personeelsbeleid en de strategie van het ziekenhuis staat het streven naar de officiële erkenning als ‘magneetziekenhuis’, een concept dat in de Verenigde Staten ontstond. Magneetziekenhuizen onderscheiden zich van andere ziekenhuizen omdat ze er met hun personeelsbeleid in slagen de beste en meest gemotiveerde werknemers aan te trekken.

Klinische ladders Een belangrijk criterium om als magneetziekenhuis erkend te worden, is de introductie van de klinische ladders. Dit biedt verpleegkundigen de mogelijkheid om hun loopbaan ook horizontaal uit te bouwen. “De verpleegkundige sector kenmerkt zich door vrij vlakke loopbanen. Men kan enkel verticaal doorgroeien in een hiërarchische functie, bijvoorbeeld hoofdverpleegkundige. Via de klinische ladders kunnen medewerkers doorgroeien door uit te blinken in expertise”, vertelt Hildegard Hermans.

Ontdek wat jou aantrekt in het UZA op www.uzatrektaan.be

Hoofdverpleegkundige: een job met potentieel Tijdens de jaarlijkse managementgesprekken met de hoofdverpleegkundigen identificeert het UZA potentiële leidinggevenden. Vorig jaar deed het ziekenhuis een enquête bij deze doelgroep om na te gaan hoe ze aankijken tegen de functie

van hoofdverpleegkundige. “We vinden immers moeilijk nieuwe hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden. Misschien zijn die functies niet aantrekkelijk genoeg, vroegen we ons af. De enquête bewees het tegendeel. Ongeveer een kwart van de ondervraagde high potentials heeft de ambitie om hoofdverpleegkundige te worden. Via een persoonlijk ontwikkelingsplan dat voortvloeit uit een assessment center willen we hen nog beter opvolgen”, zegt de personeelsdirecteur.

Betrokkenheid en engagement De vele betrokkenheids- en engagementprojecten zijn even belangrijk voor de retentie van medewerkers. “Geëngageerde medewerkers zijn een belangrijk kenmerk van een magneetziekenhuis. Overigens dragen medewerkers die betrokken worden bij de werking en het gevoerde beleid bij tot de realisering van de doelstellingen”, verduidelijkt de personeelsdirecteur. “UZAsport is daar een mooi voorbeeld van. De combinatie werken, gezin en sporten is niet voor iedereen even evident. Daarom organiseren we verschillende sporten in en rond het UZA, zoals tennis, start2swim en start2sport. De lessen die de grootste populariteit genieten, zijn echter de zumbalessen”, vertelt Hildegard Hermans. “Het doel is door samen te sporten de betrokkenheid op een aangename manier te verhogen. Het komt ook de verstandhouding tussen de verschillende functiegroepen ten goede.”

kennis / ervaring / zorg

“Ik reed al met collega’s in de modder tijdens de Ronde van Vlaanderen.”

Jo Jonas Pappens Head of Grid Support and Informatization H Hoe kwam je bij Elia terecht? Ik werk sinds ‘99 voor Elia. Mijn eindwerk ging destijds over rationeel energiegebruik. Ik begon bij de business unit “Transport” bij Electrabel die later onafhankelijk werd en uiteindelijk tot Elia werd gedoopt. Wat is voor jou de belangrijkste reden om bij Elia te blijven? Ik vind het een dynamisch bedrijf. Het klinkt voor mensen die onze sector niet kennen vaak raar, maar de omgeving waarin ik werk verandert constant. Misschien niet zo snel als bij een softwarebedrijf, dat klopt. Maar Elia is altijd de voorloper op het vlak van nieuwe ontwikkelingen. Net dat spreekt mij zo aan: ik vind het heel aangenaam om op de eerste rij te zitten. Hoe verliep je carrière tot hiertoe? Binnen Elia zijn er heel wat mogelijkheden om de verschillende facetten van onze business te leren kennen. Zo ben ik bijvoorbeeld zelf niet technisch geschoold en toch had ik bij Elia al een aantal functies die eerder technisch waren. Door interne opleidingen leerde ik meer en meer bij. Ik begon op de communicatiedienst, ging naar de aankoopdienst en werd vervolgens operationeel logistiek manager. Daarna werkte ik een tijd op het controlling department. En nu zit ik terug in een meer operationele job. Ik ben verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Asset Management directie. Dit omvat onder andere het magazijnbeheer, de facilities, de plannen, het databeheer, enz. Die grote waaier aan activiteiten, maakt het boeiend.

www.elia.be/jobs

Werden sommige collega’s vrienden? Elia organiseert veel interne opleidingen en dat is ideaal om een netwerk op te bouwen. Het bevordert de goede relaties en maakt het ook makkelijker om op de werkvloer de juiste mensen te kennen. Van in het begin van mijn carrière leerde ik op die manier heel wat collega’s beter kennen. Naast de interne bedrijfsactiviteiten zijn er nog een paar leuke events naast het werk die de collegialiteit en de groepsdynamiek bevorderen. Elia-collega’s lopen de 20 km van Brussel. En zelfs met de Ronde van Vlaanderen zit de sfeer er goed in. Dan gaan we met een aantal collega’s fietsen in een Elia-wieleruitrusting. In de modder rondrijden in dezelfde outfit. (lacht) Hoe kijk je naar de toekomst? Het viel me van in het begin bij Elia op dat mijn collega’s heel bereidwillig waren om kennis te delen. Bij Elia heb je tijd nodig om in te lopen, want de materie is relatief complex. Ik merk dat ik nu meer en meer evolueer van zelf opleidingen volgen naar kennis overdragen. Ik kreeg de voorbije jaren regelmatig managementopleidingen en kon ook via Elia aan Vlerick studeren. Absoluut zeer valoriserend. Dat ik nu zelf mijn ervaring kan beginnen delen met nieuwe collega’s, dat doet me echt plezier!


TOP EMPLOYER vertelt Groep Colruyt groeit mee met medewerkers 50

Permanente vorming is een belangrijk middel om deze waarden waar te maken. De medewerkers van de Groep Colruyt krijgen alle middelen, opleiding en training zodat ze professioneel en persoonlijk sterker worden. Koen De Maesschalck: “Naast de functiege-

De Groep Colruyt is een sterk familiebedrijf met ondernemingen die er op gelijke voet deel van uitmaken. Opvallend in dit succesvolle familieverhaal is dat het management expliciet uitgaat van de sterkte van de medewerkers.

bonden basisopleidingen bieden we de medewerkers veel mogelijkheden om zich verder te bekwamen in hun vak. We organiseren onder andere informaticaen taalopleidingen, communicatietrainingen, bedrijfsbezoeken en sessies over creatief denken.” Ook de

afwierp. “Wij zijn ervan overtuigd dat iemand zijn

waaier van cursussen in persoonlijke groei is breed:

taak pas goed kan uitvoeren als hij er vreugde aan

assertiviteit, mindfulness, alfatraining, herbronnen in

beleeft en weet wat de zin ervan is”, steekt directeur

de natuur, groepsdynamica enz.

mens en organisatie Koen De Maesschalck van wal. “Daarom zoeken wij voortdurend naar een gezond

Maximale informatie

evenwicht tussen medewerker en onderneming.”

Algemeen voedt het management het ‘Colruytgevoel’ door maximale informatie te delen met de

Directeur mens en organisatie Koen De Maesschalck

De waarden van de Groep Colruyt vormen het

werknemers, op alle mogelijke manieren. Daarover

referentiekader voor de personeelsleden. Wie de

is Koen De Maesschalck formeel: “We vinden het

Colruyt-winkels kent, voelt zo aan dat de eerste waarde

belangrijk om het ‘waarom’ met onze medewerkers

‘eenvoud’ is: geen muziek, sobere en onderhouds-

te ontdekken. Daardoor kunnen ze de klanten met

vriendelijke vloeren en eenvoudige rekken. “Hier-

kennis van zaken verder helpen en begrijpen ze de

door neemt de efficiëntie toe. Efficiëntie is het dag-

motivatie achter nieuwe werkmethodes.” Iedereen

dagelijkse aandachtspunt voor de waarde ‘eenvoud’

mag bij de Groep Colruyt zichzelf zijn. Eerder dan

in de praktijk. Zo maken we trouwens al onze waarden

diploma’s of titels waardeert het bedrijf inzet, ideeën

concreet.” Daarnaast hecht de Groep Colruyt ook heel

en initiatieven. Iedereen wordt betrokken en krijgt

veel belang aan ‘respect’. “Respect verbindt mensen.

gelijke kansen. Als blijk van waardering laat de

Een medewerker die groeit, doet ook zijn bedrijf

Zo ontstaan ook sterke teams”, weet Koen De Maes-

Groep Colruyt alle medewerkers in België in de winst

groeien. Het is een (ogenschijnlijk) eenvoudige

schalck. “Wij willen dat onze mensen zich voortdurend

delen.

filosofie, die in de loop van de jaren haar vruchten

bewust zijn van hoe ze met iemand omgaan.”

A group as big as the world Japan Tobacco International is de internationale divisie van Japan Tobacco Inc., de derde grootste tabaksproducent ter wereld. JTI bestaat pas tien jaar, maar kan bogen op meer dan 200 jaar ervaring. De aanwezigheid van Winston, Mild Seven en Camel in de top vijf van ‘s werelds meest verkochte sigarettenmerken is daarvan het mooiste bewijs. JTI, met hoofdzetel in Genève, telt wereldwijd 25.000 medewerkers, waarvan 80 in België.

Als snelste groeier in de sector, is het bedrijf voortdurend op zoek naar nieuw talent: sales- en marketingprofielen, maar ook medewerkers voor finance, legal, corporate, HR en IT. Nieuwe medewerkers krijgen alle kansen om – lokaal of internationaal - te groeien. JTI besteedt heel veel aandacht aan training en ontwikkeling. Voeg daarbij o.m. een zeer aantrekkelijk verloningspakket, flexibele werkuren en een bedrijfscultuur die diversiteit, initiatief en betrokkenheid stimuleert en je beseft waarom JTI een topwerkgever is.

Boechoutlaan 55 - 1853 Strombeek-Bever - Belgium Tel +32 2 462 02 11 - Fax +32 2 460 31 60 - www.jti.com

Caroline De Decker (30), medewerker financiële afdeling “In 2009 kwam ik via een rekruteringsbureau bij JTI terecht. Tijdens het sollicitatiegesprek klikte het meteen met mijn directe leidinggevende. Vooral de multiculturele dimensie van het bedrijf vind ik zeer verrijkend. In het kantoor in Brussel heerst de sfeer van een familiebedrijf, maar toch zijn we een internationaal bedrijf. Die combinatie is apart. Bovendien zijn de ontwikkelingsmogelijkheden hier zeer groot waardoor mijn internationale ambitie misschien wel werkelijkheid wordt.”

Belgium.careers@jti.com


Creatie? Innovatie? Ambitie?

Als Top Employer biedt de K.U.Leuven een enorme diversiteit aan jobs en evenveel mogelijkheden. Vraag dat maar aan onze vier medewerkers die we graag zelf aan het woord laten. Stuk voor stuk unieke profielen en persoonlijkheden, maar over één ding zijn ze het eens: een job bij de K.U.Leuven is een boeiende ervaring.

“Na mijn stage bij de K.U.Leuven kon ik hier aan de slag en mijn kennis snel aan de praktijk toetsen. Elke dag beleef ik iets anders: assisteren bij chirurgische operaties, anatomische NMR’s, materiaal bestellen via SAP, voorbereiding van elektrofysiologische experimenten ...

“Ik neem de coördinatie van studie- en studietrajectbegeleiding voor mijn rekening. Zo krijgen studenten de eerste steun voor alles wat met studeren aan de universiteit te maken heeft: examens, extra uitleg bij moeilijke vakken, vrijstellingen ... Ons team slaat de brug tussen studenten en docenten.

Katrien, 33. Adjunct-diensthoofd, dienst Monitoraat Letteren.

Voor mij is de variatie erg belangrijk: ik denk mee over studiebegeleiding en ik hou van de verantwoordelijkheid om iets uit te bouwen. Daarnaast blijf ik in contact met studenten, geef ik les en sta ik met mijn beide voeten in de praktijk. Een mooie combinatie en vooral een heel dankbare, nuttige job. Ik kan studenten echt helpen en dat geeft veel voldoening. Elke dag vertrek ik blij naar het werk, het is echt mijn droomjob!”

Inez, 27. Laboratoriumtechnoloog, dienst Neurofysiologie.

“Ik ben er nog maar enkele maanden en toch werk ik al mee aan grote en complexe projecten zoals het nieuwe auditorium voor 840 personen en het bouwproject van een nieuw datacenter. Weet je wat ik fantastisch vind? Er zijn zoveel specialisaties binnen onze diensten dat je meteen interessante opdrachten kan realiseren, allemaal in Leuven. Intern krijg je alvast veel technische ondersteuning omdat alle knowhow in huis is.

“Als ontwikkelaar werk ik mee aan Toledo, het elektronische toets- en leerplatform van de associatie K.U.Leuven. Ons team geeft hierbij alle mogelijke ondersteuning om studenten en docenten vlot met elkaar te laten communiceren.

Wim, 32. Softwareontwikkelaar, dienst Faciliteiten voor Onderwijs.

Veel initiatieven ontstaan vanuit de interne drive van de groep, bottom-up. Je krijgt veel vrijheid die je zelfstandig mag invullen, je hebt het zelf in de hand. Zo kan ik bijvoorbeeld de markt afspeuren naar nieuwe technologieën. Mijn inbreng wordt zeker gewaardeerd en doorgroeien kan zowel verticaal als horizontaal. Het uurrooster valt bovendien vlot te combineren met mijn gezin en de sfeer is ook nog eens uitstekend.”

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

We werken met buitenlandse doctoraatsstudenten en die interactie met andere culturen spreekt me erg aan. Mijn kennis van het Engels heeft een enorme boost gekregen. En door de flexibele uren binnen deze functie heb ik tijd vrij voor andere dingen: ik doe intensief aan paardrijden en dat kan prima met deze job. Zeker als je het aantal vakantiedagen erbij telt. In mijn job kan je ook initiatieven nemen. Er wordt naar je geluisterd als je ideeën voor verbeteringen aanbrengt. Eigenlijk doe ik gewoon wat ik graag en goed kan, ideaal toch?”

Wendy, 32. Ingenieur-architect, Technische Diensten.

Verder vind ik hier een gezond evenwicht tussen mijn werk en gezin, zonder dat ik mijn ambities moet terugschroeven. Inzet wordt ook beloond, maar je moet “uit je kot” komen. Met al die complexe projecten blijf ik scherp en behou ik mijn brede, kritische kijk op zaken. Ik heb constant het gevoel dat ik kan groeien en bijleren, want elke opdracht is weer helemaal anders.”


TOP EMPLOYER vertelt

52

D’Ieteren zet je carrière in beweging. ‘Geen enkele dag is hier dezelfde.’ Stijn D’Exelle, Recruitment Officer

Stijn: “Als marktleider is D’Ieteren een stabiele werkgever. Doordat er op elk niveau wordt geïnvesteerd in talentmanagement, is het verloop vrij laag. Alle kaderleden, bedienden en arbeiders kunnen opleidingen op maat volgen. In 360° evaluaties bespreken we dan op regelmatige tijdstippen, samen met de werknemer, zijn carrièreplannen en de relevante opleidingsmogelijkheden. De marktomstandigheden in onze sector veranderen constant. Daarom moeten wij heel flexibel zijn en vooral toekomstgericht denken. D’Ieteren betrekt haar werknemers bij uitdagende projecten. Zo loopt er nu een project rond elektrische wagens, die enkele collega’s vrijwillig uittesten.”

‘Iedereen kan opleidingen volgen en carrière maken.’ Dirk Nackaerts, HR Manager

Ontdek onze carrière mogelijkhed en in deze Jobat

‘We zijn allemaal fier om bij D’Ieteren te werken” Bert Schouwers, Junior Product Manager Audi

Dirk: “Vanuit de typische familiale cultuur bij D'Ieteren is het zo gegroeid dat er veel aandacht is voor interne mobiliteit. Werknemers kunnen intern de opportuniteiten in het oog houden en zich geregeld bijscholen. Arbeiders, bedienden en kaderleden: echt iedereen krijgt de kans om relevante opleidingen te volgen.

Bert: “Denk je aan werken in de automobielsector? Dan kom je al snel bij D’Ieteren uit. Vooral de merkdiversiteit binnen de groep sprak me enorm aan. Ik zou graag verschillende departementen uitproberen en bij een goed gestructureerd bedrijf als D’Ieteren is dat effectief mogelijk.

De trend is wel dat we evolueren van individueel gebaseerde opleidingen naar opleidingen die gericht zijn op het optimaal functioneren van teams. De kaderleden krijgen dan weer vaak meer gedragsgerichte opleidingen waarbij de nadruk op leadership ligt. Doorgroeien kan als je ervoor gaat.

Het valt me trouwens op dat er nog veel respect is voor de familie die D’Ieteren destijds oprichtte. Die collectieve jobfierheid zorgt ervoor dat de werksfeer naar mijn gevoel heel goed zit.”

Dit leverde al heel wat succesverhalen op. Enkele van onze Business Unit Managers bijvoorbeeld begonnen destijds als verkoper van bedrijfswagens of als receptionist. En nu zijn ze verantwoordelijk voor minstens vijf grote garages.”

www.jobs.dieteren.be

Commercial Vehicles

Wie zijn we? Al ruim 35 jaar levert SAS innovatieve, kwalitatief hoogstaande business analytics software en diensten. Deze zorgen doorheen de hele organisatie voor relevante, betrouwbare en consistente informatie die toelaat om heldere analyses te maken en sneller beter gefundeerde beslissingen te nemen. SAS is het grootste niet-beursgenoteerde ICT-bedrijf in de wereld. Naast onze klanten zijn onze medewerkers onze meest waardevolle component.

Gezochte profielen

Loopbaanperspectieven

Pre-Sales & Delivery Consultants: • Risk management • Business Analytics Framework Project Managers. Technical Consultants / Architects. Delivery Consultants: • Financial intelligence • Customer intelligence • Business intelligence • Analytics Post-sales Consultants: • Customer Support • Customer Training

Als kleine organisatie springen we creatief om met doorgroeimogelijkheden. Bovenop de technische of sales trainingen, organiseren we competentiegerichte opleidingen voor iedere medewerker. Naast het klassieke loopbaanpad stimuleert SAS alle medewerkers om kennis en vaardigheden continu te ontwikkelen door deel te nemen aan strategische projecten die los staan van hun functie.

Talenkennis: Nederlands/Frans/Engels

Facts & Figures Onze activiteiten : Op meer dan 50.000 klantenlocaties wereldwijd wordt SAS Business Analytics gebruikt om meer inzicht te creëren in data over onder meer klanten, leveranciers, processen en prestaties. Sector: ICT Moederbedrijf & headquarters: SAS Institute - USA - Cary( North Carolina) Aantal personeelsleden in België: 108 Aantal personeelsleden wereldwijd: 11.500 Vestigingen: • België: Tervuren • Buitenland: 400 in 50 landen Omzet België: 33 Mio€ Omzet wereldwijd: 2.43 Billion US$

Functieaanbod

Solliciteren

SAS is continu op zoek naar een rijke diversiteit aan talent. De gemene deler is passie voor technologie, leergierigheid en gedrevenheid. We zoeken mensen die plezier hebben in hun werk, openstaan voor nieuwe uitdagingen en hun kennis op verschillende vlakken toepassen. Daarvoor krijg je een aangename werksfeer, continue ontwikkeling, een hoop “fun” en “camaraderie” in de plaats, bij een werkgever die bij de beste van België behoord. Voorziene aanwervingen: www.sas.com/belux/jobs

Adres: Hertenbergstraat 6, 3080 Tervuren Contacteer: Marie-Anne Van den Poel Tel: 02/766.07.02 Fax: 02/766.07.77 Email: info@sbx.sas.com www.sas.com/belux


TOP EMPLOYER vertelt

53

ING België in 2011 opnieuw Top Employer

Eergisteren werd bekendgemaakt dat ING België een van de Top Employers voor 2011 is, net zoals in 2010 overigens. Het is een erkenning van de manier waarop ING omgaat met zijn medewerkers. En tegelijk bewijst het

“Top Employer zijn bewijst dat we als werkgever uitstekend scoren op het vlak van arbeidsvoorwaarden, competentiemanagement, uitdagingen voor de medewerkers, enzovoort”, legt Frank Stockx uit. “Maar de erkenning bewijst vooral dat ING de voorbije jaren succesvol een strategische en innovatieve transformatie heeft verwezenlijkt. Daarbij gingen en gaan operations, human resources en IT hand in hand. ING behoort tot een internationale groep en is in België een van de grote banken. Om onze positie te versterken en ons nog meer te onderscheiden, hebben we hard gewerkt aan klantgerichtheid. Dat betekent producten en diensten aanbieden die de moderne klant verwacht en hem het meest geschikte distributiekanaal laten kiezen. Denk bijvoorbeeld aan echt gebruiksvriendelijk internetbankieren. Onze klanten bepalen zelf hoe en wanneer ze bankieren, zonder evenwel het persoonlijke contact met onze medewerkers te verliezen. Want we bieden onze producten en diensten ook in 850 kantoren aan. Bovendien is het contactcenter ook na de kantoortijden bereikbaar voor advies in bankzaken of voor ondersteuning bij het internetbankieren.”

Uitdaging voor alle medewerkers De transformatie werpt in de markt duidelijk haar vruchten af. Maar er is meer. Frank Stockx: “Ze zorgde tegelijk voor een nieuwe en bijzonder dynamische bedrijfscultuur. Onze medewerkers willen wat graag aan die nieuwe aanpak meewerken. In België of internationaal binnen de groep. Omdat hun job boeiender is en ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Tegelijk geeft de inzet van onze medewerkers de transformatie voortdurend nieuwe impulsen: het lijkt wel een perpetuum mobile. Ook potentiële nieuwe collega’s krijgen dat in de gaten. We merken dat het

dat ING succesvol een strategische transformatie heeft doorgemaakt. Een gesprek met Frank Stockx, Head of Operations & Information Technology.

profiel van kandidaten die bij ING solliciteren beter op onze organisatiecultuur is afgestemd dan vroeger. Maar goed ook, want ING België heeft plannen om dit jaar een 1000-tal nieuwe collega’s aan te werven waarvan een 300-tal IT-profielen: projectleiders, accountmanagers, functionele analisten, technische analisten, ontwikkelaars, testers, architecten, procesmanagers, webspecialisten en teammanagers. Er worden heel wat acties op touw gezet om dit ambitieuze doel waar te maken. Op 27 april 2011 bijvoorbeeld krijgen kandidaten de kans om op het IT-rekruteringsevent nader kennis te maken met ING als werkgever.”

Het verschil maken Wat kunnen die nieuwe collega’s verwachten? “In elk geval geen verstikkende bureaucratische omgeving”, weet Frank Stockx. “Bij ING heeft iedereen recht op een eigen mening. We moedigen onze medewerkers zelfs aan om ideeën te opperen en om de beste ideeën te helpen verwezenlijken. Zeg gerust dat ze het verschil maken en vanuit een can-do-mentaliteit kansen zien en grijpen. Kansen om onze klanten nog beter te bedienen en kansen op een boeiende loopbaan. Bovendien investeren we fors in opleidingen en in de carrière van onze medewerkers”. Een dergelijke aanpak moet natuurlijk door alle managers worden gedragen, om echt te werken. “Klopt”, zegt Frank Stockx. “Onze managers geven het goede voorbeeld: ze doen wat ze zeggen en ze zeggen wat ze doen Omdat we met z’n allen hetzelfde doel nastreven: onze klanten de best mogelijke financiële oplossingen aanbieden.” Voor meer info over onze vacatures surf naar: www.ing.be/jobs

zoek je werk? maak er je beroep van!

ontdek een aantal Topjobs bij een Top Employer

“Bij Randstad Dienstencheques regel ik alles voor mensen die aan de slag willen als huishoudhulp. Loon, vakantiegeld, vervoerabonnement, tot en met een pakket speciale voordelen, kortingen en geschenken! Ook wie als particulier beroep wil doen op een huishoudhulp, kan bij mij terecht. Gaat het over dienstencheques? Dan bied ik graag mijn diensten aan.”

“Bij Randstad Staffing gaat het er telkens om de geknipte job aan te bieden aan de geknipte persoon. Zo maak ik als consultant keer op keer twee partijen blij: het bedrijf met een mooi ingevulde vacature en de uitzendkracht met een job die hem helemaal ligt. Het commerciële aspect van mijn job vind ik zelf een boeiende uitdaging: tijdens de bedrijfsbezoeken leer ik mijn klant goed kennen en bouw ik een vertrouwensrelatie op.”

Laetitia, Randstad Dienstencheques – consultant

Lailla, Randstad Staffing – consultant

“Bij meer dan 100 bedrijven hebben wij ons eigen kantoor ter plaatse. Zo kunnen we onze uitzendkrachten van heel dichtbij opvolgen en komen we nog sneller met de gepaste oplossing voor de dag. Dat is wat wij noemen dienstverlening volledig op maat.” Ann, Randstad Inhouse Services – inhouse consultant

“Ik werk met hoogopgeleide experten uit Engineering, Finance, Life Sciences, ICT en HR. Zij gaan voor een afgebakende tijd een specifiek project uitvoeren. Andere professionals kan ik meteen een job in vaste dienst aanbieden. Mijn bedrijven zijn tevreden met de geboden oplossing op maat; mijn professionals zijn tevreden met de variatie in hun job.”

Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA04.053

Jozef, Randstad Professionals – account manager

“Hoe groter de vakbekwaamheid van onze cursisten, hoe hoger hun arbeidsvreugde en hun rendabiliteit. Dat is voor niemand een geheim. Daarom verzorg ik in één van onze vijf opleidingscentra gespecialiseerde vormingen op maat van het bedrijf: heftruck, reachtruck, veiligheid, ... En mijn cursisten worden beloond met een erkend certificaat.”

“Rekruteren, selecteren en assessments uitvoeren zijn mijn kerntaken. Dat is wat mijn klant nodig heeft. Daarom geef ik niet op tot ik precies het profiel met de juiste competenties heb gevonden. Zo helpen wij voor alle sectoren en profielen mensen aan een vaste job.”

Ronny, Randstad Training – instructor

Geraldine, Randstad Recruitment & Selection – consultant

Solliciteer nu via www.randstad.be/internejobs


TOP EMPLOYER vertelt

54

ICT voor werk, gezin en gezondheid Smals staat voor ambitieuze ICT-projecten met een reële impact op onze medeburgers, bedrijven en publieke instellingen. Digitale informatiestromen zorgen voor minder omslachtige administratie, een efficiëntere toekenning van uitkeringen, een verbetering van de medische praktijk… Zo bouwen meer dan 1600 getalenteerde, gemotiveerde professionals mee aan onze toekomst.

Digitale gezondheidszorg Cédric (33) is al zeven jaar bij Smals, als analist, hoofdanalist en nu als projectleider. Hij werkt mee aan belangrijke ICT-projecten in de gezondheidszorg en ouderenzorg. “Dankzij een ICT-toepassing die we voor het RIZIV bouwden, zien specialisten steeds beter het effect van zware medicatie voor artritis. Of vorig jaar kon Volksgezondheid, mede dankzij ons, de verspreiding van de Mexicaanse griep dag per dag opvolgen.” “Ik ben eerder toevallig bij Smals beland, maar ben er al die tijd gebleven dankzij de zeer aantrekkelijke projecten en het evenwicht werk-privé. De sfeer is uitstekend en de werkdruk is gezond.”

Burgers en bedrijven

Sociale zekerheid en gezondheidszorg zijn de kernthema’s waarrond Smals ICT-diensten aanbiedt. Digitale informatiestromen berekenen bijvoorbeeld automatisch je recht op vakantie, pensioen, kindergeld of uitkering. Enkele collega’s vertellen.

Dimona-aangifte

Karel: “Ik ben op 30 minuten in onze hoofdzetel in Brussel, of ik kan flexwerken vanuit mijn thuisstad Gent.”

Karel (33) is business-analist en stond mee aan de basis van een belangrijke vernieuwing van de ICT-service Dimona. “Wanneer je in België start of stopt met je baan, dan geeft de werkgever dat meteen door via deze toepassing. Zo zijn je sociale rechten vanaf dag één gegarandeerd, terwijl het voor de werkgever een hoop administratie bespaart. Je zou haast vergeten wat voor een gedoe het vroeger was, toen alle werkgevers loonlijsten moesten bijhouden op papier en aangifte doen bij tientallen instellingen.” “Vanaf de voorstudie tot de uitrol sta ik in erg nauw contact met onze klanten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de noden van instellingen zoals de RSZ, de werkgevers en sociale secretariaten. In vier jaar ben ik enorm gegroeid in mijn functie, mede dankzij de uitstekende omkadering, methodologie en opleiding bij Smals. Het is boeiend en uitdagend om te werken op een project met zo’n grote impact en een positieve maatschappelijke rol.”

Meer informatie op www.smals.be

Cédric: “Ik zie mijn twee kinderen ‘s ochtends en ‘s avonds. Bij mijn vorige werkgever was zoiets onmogelijk.”

Karine: “De sfeer is collegiaal, zonder interne concurrentie.”

Karine (33) coacht als ICT-projectleidster een team van 22 mensen. “Mijn team bouwt informatieve websites met hedendaagse technologie zoals Java en Drupal. Zo vinden burgers, bedrijven en zelfstandigen echt alles rond sociale rechten en plichten op de portaalsite SocialeZekerheid.be. Herstructureringen.be toont bedrijven in moeilijkheden welke crisismaatregelen voor hen interessant zijn. Indirect helpen we vermijden dat mensen hun baan verliezen.”

Werken bij Smals: de perfecte balans Werk en privé zijn steeds moeilijker te scheiden. Een goed evenwicht tussen beide is dus cruciaal. Smals zet zwaar in op bereikbaarheid met haar hoofdzetel recht tegenover het station Brussel-Zuid en satellietkantoren in Gent en Charleroi. Dankzij flexibele werkuren kun je lange en kortere werkdagen afwisselen in functie van je taken en je privéleven. Vorming, coaching en grote, ambitieuze projecten staan garant voor uitstekende doorgroeimogelijkheden. En wees gerust, de loonvoorwaarden zijn ook erg interessant.

Fonsnylaan 20 - 1060 Brussel

for PepsiCo Thomas Denys, 25 jaar, PepsiCo BeLux is één van de 43 organisaties die dit jaar door het CRF Institute werden gecertificeerd. Een bekroning voor de aandacht die we besteden aan goede arbeidsvoorwaarden en carrièrekansen voor jong talent. PepsiCo is een bedrijf met een positieve impact op de maatschappij. Haar strategie ‘Performance with Purpose’ rust op drie pijlers: • duurzaam en milieubewust ondernemerschap; • focus op voeding en gezondheid; • investeren in de ontwikkeling van medewerkers. “Talent is heel belangrijk. We focussen op de carrière van onze medewerkers. Vandaar ook dat we met trots kunnen zeggen dat 85 procent van onze managers intern is doorgegroeid.” Paula Coughlan, HR Director Belgium

Meer info? www.careersatpepsico.be www.pepsico.be

Storingstechnieker bij PepsiCo Zeebrugge “We beschikken over een enorm uitgebreid en divers machinepark en dat maakt mijn job erg afwisselend. Als er met de machines iets fout gaat, is het mijn taak om ze zo vlot mogelijk terug in de productie te brengen. De ene keer werk je op 10 meter hoogte, de andere keer lig je onder een machine. Soms is het probleem mechanisch, dan weer elektronisch. PepsiCo kiest altijd voor de nieuwste technologieën. En als ik iets niet volledig onder de knie heb, krijg ik gewoon de nodige opleiding. Dankzij het shiftensysteem heb ik bovendien veel tijd voor mijn favoriete hobby: windsurfen. Perfect, toch?”

Chris De Bruyne, 41 jaar, Expert Trainer bij PepsiCo Veurne “Ik sta in voor de training van de procesoperatoren. Als er bijvoorbeeld nieuwe machines of nieuwe lijnen opgestart worden, leg ik uit hoe ze er het best mee werken. Ik probeer er ook mee voor te zorgen dat de productie optimaal draait en test zelf het materiaal. Als ze bij PepsiCo iets in hun hoofd hebben, gaan ze ervoor. Investeren in mensen en technologie is een

prioriteit. Daarbij worden echte kansen aan mensen gegeven. Men ziet in dat hoe meer training je geeft, hoe meer de kwaliteit en efficiëntie stijgt.”

Kathleen De Grove, 34 jaar, Third Party Logistics Manager bij PepsiCo Zaventem “PepsiCo is een dynamische organisatie die heel snel verandert. Stilstaan of routine bestaat hier niet. Met zo’n uitgebreid gamma vraagt elk product ook wel om een andere aanpak. En elke uitdaging geeft me een kick. Zo hebben we ook aandacht voor duurzaamheid. Toekomstgericht denken heet dat. Zowel voor het bedrijf als voor de mensen. Want PepsiCo is hard bezig met work-life balance en houdt écht rekening met je persoonlijke agenda. Verder bestaan er ook flink wat mogelijkheden voor je carrièrepad. Heel veel mensen bewegen intern en switchen bijvoorbeeld van marketing naar sales. De ideale manier om bij te leren. Daarnaast krijg je de nodige zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om ideeën uit te werken. Bij PepsiCo heerst een jonge, enthousiaste spirit. Medewerkers zijn hier gemotiveerd én trots.”


TOP EMPLOYER vertelt http://jobs.unilin.com

Waarom USG People zo goed bij Muriel past

55

Renaud - 24 jaar - Assistant Controller Mijn mening wordt gevraagd, zelfs door de CEO.

Elodie - 23 jaar - Marketing Trainee Ik ben al benieuwd welke uitdagingen mij nog te wachten staan.

Melany - 23 jaar SAP FICO Consultant Ik vind hier alles wat ik van een eerste job verwacht.

‘Dynamiek, kwaliteit en gaan voor resultaat: hier voel ik me goed.’

uriel Baes, HR Business Partner bij USG People, is gepassioneerd door mensen en relaties. Na haar studie communicatie stapte zij via Secretary Plus het USG People-verhaal binnen: een verhaal dat ondertussen aan zijn derde hoofdstuk begint. Ze vertelt ons meer over haar diverse carrièreswitches binnen de USG People-groep. Als klein meisje droomde Muriel ervan om lerares te worden, maar ze begreep al vroeg dat zij hiervoor het engelengeduld miste… Ze ging dan ook communicatie studeren in Mechelen. Haar studie leidde tot boeiende inzichten in menselijke relaties, actie ondernemen en communicatietechnieken. Het begon bij Secretary Plus “Creativiteit stimuleren, naar mensen luisteren en een vertrouwensband creëren, op gepaste wijze aanvoelen hoe mensen te overtuigen… Mijn studie bood me de ideale basis om de wijde wereld in te trekken en een netwerk uit te bouwen. Even heb ik getwijfeld over een job in de communicatie, maar al snel ben ik gezwicht voor de functie van uitzendconsulente bij Secretary Plus. Het enthousiasme, professionalisme en de dynamiek van het bedrijf en zijn medewerkers haalden me over de streep.” Tussen 2001 en 2006 werkte Muriel achtereenvolgens in het kantoor van Sint-Niklaas, Antwerpen en Mechelen. Intussen schonk ze ook het leven aan Amber (6) en Robbe (4). Een gelukkige gezinsuitbreiding die door de drukke functie van haar echtgenoot een directe weerslag had op Muriels loopbaanevolutie. Op hetzelfde ritme verder werken werd stilaan onmogelijk. Keuzes drongen zich op. Leerrijke tijd bij Express Medical In een open gesprek met de hr directeur vernam Muriel dat er binnen de groep nog andere functies voor haar openlagen. Een onderhoud met de algemeen directeur van Express Medical leidde Muriel in 2007 naar een deeltijdse functie bij de farmapoot van de organisatie, waar zij mee instond voor de ondersteuning van de projectsourcing-activiteiten. Muriel:“Deze periode bij Express Medical was opnieuw erg leerrijk. Zo leerde ik er alles over projectsourcing, ontmoette ik een waaier aan farma-professionals en kon ik mee de basis leggen voor onze organisatiestructuur.” Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en na enkele jaren bleek dat de commerciële drive onvoldoende aan bod kwam. Dit gemis aan commerciële uitdagingen kwam aan bod in een gesprek met haar vroegere Secretary Plus-collega Inge. Die was ondertussen als hr officer aan de slag gegaan bij USG Innotiv. Vanuit haar functie binnen hr wist ze dat er binnen de groep nog andere opportuniteiten waren. Dit resulteerde in een nieuwe uitdaging, die naadloos aansloot op deze nieuwe fase in het carrièrepad van Muriel. Aan de slag bij USG Innotiv Begin dit jaar ging Muriel aan de slag als HR Business Partner voor USG Innotiv, waarbij zij zich vooral op engineering profielen zal toeleggen. Muriel: “Eigenlijk is mijn overstap een berekend risico. Ik krijg de kans om een nieuw bedrijf te ontdekken, maar binnen de zekerheid van een solide groep. Elk USG People-bedrijf kent dezelfde dynamiek, dezelfde resultaatsverbintenis en hetzelfde kwaliteitsniveau. Hier voel ik me goed. Met een open communicatie kan je hier vertrouwensbanden smeden en netwerken opzetten. En dat levert niet alleen resultaten op, maar is bovendien ook leuk!”

Bram - 27 jaar - Account Manager DIY Met sterke merken kan ik nieuwe markten aanboren.

Pieter - 26 jaar - Product Designer Mijn ideeën gaan de wereld rond.

Melany Nollet, 23 jaar Handelsingenieur, functie: SAP FICO Consultant Na mijn vijfjarige opleiding als Handelsingenieur was ik benieuwd hoe het er op de werkvloer aan toe zou gaan. Tijdens mijn zoektocht naar een boeiende eerste job, kwam ik al snel in contact met Unilin. Een jaar geleden had ik nooit geloofd dat ik op de IS afdeling zou starten. Tijdens mijn sollicitatierondes heeft men mij er echter kunnen van overtuigen dat er binnen IS ook Finance people nodig zijn. Het lijkt een enorme uitdaging om als non-IT’er in SAP te starten, maar met de uitgebreide interne training die ik hier krijg, raak ik er steeds meer vertrouwd mee. Ik sta er zelf versteld van hoeveel ik hier op korte tijd al heb geleerd. Bovendien introduceerde mijn team me vanaf dag 1 in de lopende en nieuwe projecten, zodat ik me hier helemaal op mijn plaats voel. Wie op zoek is naar een uitdagende job met verantwoordelijkheid en toch voldoende begeleiding, is bij Unilin aan het juiste adres.

Michiel Vander Beke, 23 jaar Industrieel Ingenieur, functie: Onderhoudsingenieur Na mijn opleiding Industrieel Ingenieur (en manama Industrial Management) zocht ik een job waarbij ik dicht met een actief machinepark in contact kon komen en liefst zo grootschalig mogelijk. Als onderhoudsingenieur bij Unilin Boards ben ik dan ook het grootste deel van de dag on the field om naar problemen te kijken en samen met andere technici naar oplossingen te zoeken. Er moet veel gecommuniceerd worden met collega’s, productie en leveranciers waardoor je zowel op technisch als op sociaal vlak elke dag bijleert. De ruimte voor initiatief die mij tijdens de sollicitatie beloofd werd, wordt me zeker gegund. Toch krijg ik nog voldoende steun om verantwoordelijkheden geleidelijk te kunnen opnemen.

Thibaut Toye, 23 jaar TEW, functie: Sales Trainee Tijdens de laatste maanden van mijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen ging ik op zoek naar een eerste job. Ik keek uit naar een bedrijf dat mij een ondernemende, no-nonsense en uitdagende omgeving kon bieden. Al snel kwam Unilin bij mij in de aandacht. Na het eerste kennismakende gesprek bleek dat de SalesMarketing afdeling binnen dit internationaal bedrijf voor mij heel wat mogelijkheden zou bieden. Het combineerde perfect het sociale aspect en de producttechnische uitdagingen die ik zocht. Gedurende mijn eerste werkmaanden kreeg ik een uitgebreide opleiding op alle gebieden: producttechnisch, administratief, commercieel, … Alle aspecten die nodig zijn om een product aan de man te brengen passeerden de revue. Ik werd van bij het begin betrokken bij het lanceren van nieuwe producten en het verder ontwikkelen van onze bestaande producten en klantenrelaties. Voor wie wil werken in een onderneming waar je van bij de start ondernemend en zelfstandig kan zijn zonder aan je lot overgelaten te worden, is Unilin zeker en vast de juiste plaats.

Interesse? Bekijk onze vacatures en solliciteer via

http://jobs.unilin.com

Je vindt er ook de testimonials van onze andere young graduates binnen production, sales & marketing, IT, supply chain management, finance en research & design.

Powered by people & technology


56

TOP EMPLOYER vertelt WIJ HEBBEN GOESTING. JIJ?

}

‘GOESTING’ is een woord dat we in het Universitair Ziekenhuis Brussel graag horen. Omdat het zo Vlaams is en zoveel meer omvat dan ‘iets graag willen doen’. Goesting om ergens aan te bouwen bijvoorbeeld, of goesting om erin te vliegen. Het UZ Brussel is immers niet zomaar een ziekenhuis. Het is universitair en dat betekent dat het naast zorg ook onderwijs verstrekt en wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Dat maakt de werkomgeving extra boeiend.

EEN BIJZONDERE CULTUUR

EEN IJZERSTERKE REPUTATIE

Daarnaast is het een Nederlandstalig én een pluralistisch ziekenhuis dat het principe van vrij onderzoek hoog in het vaandel draagt. Niet voor niets is het samen met de Vrije Universiteit Brussel, waarvan het een onderdeel is, een pionier op het vlak van de reproductieve geneeskunde en van het levenseinde. Het dagcentrum TOPAZ in Wemmel, het ondersteunend dagcentrum van het UZ Brussel waar ernstig zieke patiënten overdag terecht kunnen, was toonaangevend want het was het eerste van zijn soort. Vrij en kritisch denken zijn typisch voor de cultuur van zowel het ziekenhuis als de universiteit. Deze houding bepaalt ook de manier waarop de medewerkers met elkaar omgaan. Ongedwongen en met een hiërarchie enkel waar die nodig is. Wie nieuw is in het ziekenhuis, wordt doorgaans getroffen door de informele manier waarop we met elkaar omgaan. En geregeld komen medewerkers die het toch elders even geprobeerd hebben, opnieuw bij ons terug, Het ziekenhuis is ook bijzonder omdat het zowel bij de medewerkers als de patiënten de meest verscheiden culturen telt. Zo werken in het UZ Brussel wel 50 verschillende nationaliteiten en alhoewel het ziekenhuis Nederlandstalig is, is het in de praktijk dus meertalig. Ook door zijn inplanting vlak bij de Europese hoofdstad Brussel (de grootste studentenstad van het land) trekt het een verscheidenheid aan patiënten aan, uit zowel binnen- als buitenland. Tegelijk vervult het een belangrijke loco-regionale rol.

Ook op het vlak van de technologie loopt het ziekenhuis vaak vooruit. Het feit dat het hoofd van de dienst IT van het UZ Brussel al tweemaal tot ICT-manager van het jaar werd verkozen, illustreert dat. De medewerkers werken er dan ook in een hoogtechnologische omgeving. Het UZ Brussel heeft trouwens op een aantal medische domeinen wereldwijd een ijzersterke reputatie verworven. Voorbeelden van expertisedomeinen zijn het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, het Diabetescentrum, het Centrum voor Hart- en vaatziekten, het Oncologisch Centrum en het Centrum voor Medische Beeldvorming.

EEN GROENE, MEDISCHE CAMPUS Wie afrit 9 neemt op de Brusselse ring, is al vlakbij het UZ Brussel op de campus Jette. Gelegen bij het Laarbeekbos en het Boudewijnpark is ook de campus zelf een buitenbeentje in vergelijking met andere universitaire campussen: dicht bij de hoofdstad van Europa, op een steenworp van ontspanning en cultuur en toch met een heel eigen karakter. Een medische campus noemen we hem ook, omdat er ook de faculteit geneeskunde en farmacie van de Vrije Universiteit Brussel te vinden is, waarmee het ziekenhuis nauw samenwerkt, en vlak ernaast het deel van de Erasmushogeschool Brussel, waar onder meer de opleiding verpleeg- en vroedkunde wordt gedoceerd. Als deze kenmerken maken het UZ Brussel tot een bijzondere werkplek. En daar komt nog een aantrekkelijk verloningspakket bovenop, waarin een hospitalisatie- en pensioenverzekering niet ontbreken. Het UZ Brussel heet niet zomaar een ‘warme werkgever’ en het doet daarom deugd het label Top Employer voor de derde opeenvolgende maal uitgereikt te krijgen. Zo horen we het ook eens van een ander.

Het UZ Brussel, met volle goesting Meer info op www.werkeninhetuzbrussel.be en op www.uzbrussel.be

De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven zijn academische instellingen die binnen de Associatie K.U. Leuven op een sterk geïntegreerde wijze samenwerken. De HUB is hoofdzakelijk gevestigd in het centrum van Brussel en KAHO Sint-Lieven heeft vestigingen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Beide instellingen samen geven onderwijs aan 14.000 studenten en stellen 1.700 personeelsleden te werk. Informatie en kandidaatstelling Surf voor meer informatie over deze vacatures naar www.hubrussel.be of www.kahosl.be. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen volgens de vermelde procedure. Het succes van de HUB en van de KAHO Sint-Lieven is afhankelijk van de verscheidenheid van haar medewerkers. Werken aan de HUB en aan de KAHO Sint-Leuven is werken in de culturele verscheidenheid die Brussel, Vlaanderen, Europa en de wereld bieden. We zijn steeds op zoek naar nieuwe collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

De HUB en KAHO Sint-Lieven hebben momenteel vacatures (m/v) voor: DIRECTEUR FACILITAIR MANAGEMENT verantwoordelijk voor het facilitair management van de HUB en KAHO Sint-Lieven DIENSTHOOFD VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN voor de dienst voortgezette opleidingen van KAHO Sint-Lieven (HOOFD)DOCENT-ONDERZOEKER ACCOUNTANCY voor de faculteit Economie & Management van de HUB OPLEIDINGSCOÖRDINATOR voor de opleiding Sociaal Werk van het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk van de HUB ONDERZOEKSMEDEWERKER voor het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de HUB


56 57

Productiebeheerder

Schadebeheerder

code: INPBV

code: INDSB

U bent verantwoordelijk voor de volledige interne opvolging van de verzekeringsdossiers van bedrijven uit uw klantenportefeuille, van offerte tot polisaanmaak, dossier-updates inbegrepen.

U coördineert diverse schadedossiers binnen uw vakdomein, gaande van de initiële intake en aanstelling van de experts tot en met de verdere afhandeling en uitbetaling.

Commercieel Afgevaardigde Hunting

Commercieel Afgevaardigde Farming

code: VERCA

code: VERCM

U versterkt de buitendienst en doet prospectie bij bedrijven uit de regio.

U versterkt de buitendienst en doet aan klantenbeheer. Voor meer informatie zie www.monitor.be

Interesse in een uitdaging bij onze opdrachtgever? Contacteer Pieter Gaukema tussen 9 en 21u op 0473 40 03 50 of stuur uw cv met juiste code naar solliciteren@monitor.be - Monitor Personeelsadvies, Brouwerslaan 29, 2110 Wijnegem Uw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld - www.ikzoekwerk.be

OVER TETRA PAK Tetra Pak is wereldleider op het gebied van voedselverwerking en verpakkingsoplossingen. Nauw samenwerkend met onze klanten en leveranciers, voorzien wij in veilige, vernieuwende en milieubewuste producten die iedere dag voldoen aan de behoeften van honderden miljoenen mensen overal ter wereld. Met meer dan 20.000 medewerkers en operaties in meer dan 150 landen, geloven wij in verantwoordelijk leiderschap en een duurzame benadering van zaken doen. Ons motto, “PROTECTS WHAT’S GOODTM”, weerspiegelt onze visie om voedsel veilig en beschikbaar te maken, overal ter wereld. Meer informatie over Tetra Pak is te vinden op www.tetrapak.com Tetra Pak Benelux is een van de bedrijven van de Tetra Laval Groep en is gevestigd in Moerdijk en Groot-Bijgaarden. In Moerdijk bevindt zich de verkooporganisatie en hier vindt de productie plaats van het verpakkingsmateriaal. De organisatie telt ruim 260 medewerkers. Daarnaast maakt de verkooporganisatie in Groot-Bijgaarden onderdeel uit van Tetra Pak Benelux. Hier werken ca. 40 medewerkers. Het spreekt voor zich dat kwaliteit bij Tetra Pak Benelux hoog in het vaandel staat. Voor onze vestiging in Groot-Bijgaarden zijn wij, wegens uitbreiding, op zoek naar een enthousiaste

Field Service Engineer/Technieker M/V Wij vragen Als Field Service Engineer/Technieker • verricht je technische ondersteuning bij onze klanten, door het installeren van (delen van) nieuwe machines op basis van manuals en instructies, gericht op de afgesproken opleveringseisen en het doen van preventief onderhoud en troubleshooting • ondersteun en train je het personeel van de klant • signaleer, registreer en analyseer je technische vraagstukken, gericht op de verbetering van het productierendement en kostenreductie en zorg je voor de follow-up hiervan naar de klant • werk je samen met de klant om een positieve relatie te bouwen en te onderhouden

Tetra Pak Benelux Oostelijke Randweg 48, Postbus 3, 4780 AA Moerdijk, Tel. +31 (0)168 38 65 00 www.tetrapak.com

A N T W E R P E N | H A S S E LT

• bewaak je de aanwezigheid en toepassing van kwaliteitsborging bij de klant, zodat je kunt aangeven of vanuit kwaliteitsoptiek een storingsvrije productie valt te verwachten • verricht je administratieve opvolging van de dossiers van de klanten, waarvoor jij verantwoordelijk bent • verricht je andere jobgerelateerde werkzaamheden, indien gevraagd Wij zoeken Een zelfstandige, enthousiaste Technieker met een relevante technische vooropleiding, minimaal niveau A2, eventueel aangevuld met een specialisatiejaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke job en hebt ervaring met mechanische en elektrische installaties en met PLC’s. Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. De job vereist bovendien dat je over uitstekende communicatieve eigenschappen beschikt. Daar je het grootste deel van de tijd werkzaam bent bij onze klanten, ben je in staat zonder of met weinig toezicht te werken én ben je tevens heel flexibel. Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit. Je bent zeer servicegericht en bent bovendien bereid consignatiediensten volgens rooster te draaien. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur ook de Franse taal. Gezien de samenstelling van het team, gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met een elektrotechnische achtergrond. Werkervaring in de verpakkingsindustrie is een pré. Wij bieden Een veelzijdige job bij een internationaal bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je kunt rekenen op mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op je vakgebied. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Richard Claassen, Technical Service Manager/Central Planner, T +31 168 386605 of +32 246 76857. Rechtstreeks solliciteren kan natuurlijk ook. Richt je sollicitatie met C.V. binnen 14 dagen aan: Tetra Pak Benelux, Afdeling Human Resources, Postbus 3 4780 AA MOERDIJK Nederland. E-mailen kan ook: po.moerdijk@tetrapak.com.

www.monitor.be VG.474/B - www.bbc.be

Onze opdrachtgever is een professionele en onafhankelijke verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in ondernemingsverzekeringen, die sinds 1990 objectief advies op maat verleent naar bedrijven toe. Dankzij een gezonde organische groei heeft men zich heden ten dage een prominente marktpositie weten aan te meten. Ter versterking van het team te Antwerpen kijken ze uit naar (m/v):


COPACO (www.copaco.be), in Harelbeke, is gespecialiseerd in de productie van een breed gamma screendoeken voor o.a. binnen- en buitenzonwering, muggengaas,… Het bedrijf investeert continu in nieuwe technologieën om de creativiteit en klanttevredenheid te bestendigen. Copaco staat garant voor kwaliteit. Zij bieden naast de producten, een wereldwijde service aan van advies en begeleiding op productniveau. Om de groei te ondersteunen en de commerciële afdeling ‘muggengaas’ te versterken, zoeken wij een (m/v)

ACCOUNT MANAGER ITALIË

VG. 1080/B

DE UITDAGING Je bent verantwoordelijk voor de verdere professionele uitbouw van de business in Italië. In overleg met de commercieel directeur, werk je de verkoopstrategie uit om de positie binnen de muggengaas markt in Italië te verstevigen. Je analyseert de marktsituatie en vertaalt dit naar een concreet actieplan. Je ontwikkelt verder de bestaande klantenrelaties in Italië en breidt deze uit door actieve prospectie. Je begeleidt en adviseert de klanten, sluit contracten af en bouwt een partnership uit. Je werkt vanuit Copaco België en bent 50% van jouw tijd op klantenbezoek in Italië. Je rapporteert aan de commercieel directeur.

JOUW TALENT Je bent een commercieel talent met oog voor opportuniteiten en marktontwikkeling. Jouw ondernemerszin, resultaatsgerichtheid en ervaring in een internationale B2B omgeving primeren boven jouw hogere opleiding. Je voelt je thuis binnen de Italiaanse cultuur. Je werkt zelfstandig, bent sterk organisatorisch en plichtsbewust. Je spreekt vlot Nederlands en Italiaans. Je bent bereid om 50% van jouw tijd te reizen in Italië.

ONS AANBOD Je krijgt een boeiende, commerciële functie met verantwoordelijkheid. Je kan werken op een zelfstandige manier en hebt dagelijks contact met de Italiaanse markt. Je werkt voor een stabiel bedrijf met toekomstperspectieven. Je hebt veel wisselende contacten en krijgt de kans je verkooptalent verder te ontwikkelen. Copaco kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket dat in verhouding staat tot je profiel en je ervaring.

Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van de referentie KD / 0211-592-2 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 - info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille. WOENSDAG

20 OKTOBE DAGBLAD R 2010 / EDITIE VLAAMS-B BELGIE € RABANT 1,25 NEDERLAND 87STE JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAN € 1,55 DAARD.BE

SARKOZY ONDER VU UR > 2-3

Laatste crisis voor Albert

Wij zijn op zoek naar een

© epa

Uitgerekend op een politieke consen moment dat koning Albert sus om de komen de de regeringsvorm huidige politieke impasse moet ing uit de handen ontmijnen, groeit van zijn opvolge de r Filip te houden de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota . Wever (N-VA). volgende

Rekrutering & selectie officer

VA N O N Z E R E DACT

BART BRINCKMA E U R N BRUSSEL

De regering wil ninklijke functie de Wetstraat ‘de kohierover aan moderniser De Standaard pen waren. en’. De huidige het rijvernam dat politieke ninklijk verduidelij zeden, met de koeen ker het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning steeds moeilijkervoor naar verluidt Hij concludeerde te functionere n. Dat bleek om sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollai grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen r te mawil ook voorkomen dat het bekrachtige opdrachten – Om de indruk de voortouw moet koning nog het het aanwijzen n van wetten en de protocollai te vermijden dat nemen bij een van ministers geringsvor achterhaald re– ming. ciaal voor Filipre monarchie spe. wil ze vermijden Op die manier Verscheide wordt ingevoerd, ne hopen de politici dat koning geconfront gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met eerd wordt bert op tijd om de Aleen crisis als deze. met een als een onderdeel hervorming Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is exact wat nationale feestdag. Dat er met het Paleis staan. Maar later zijn functie afde nieuwe om bij © pn waar wat en momenteel, welisregering het is geen onderhand gen te starten dat de huidige geheim elinDe intentie sourdine, gebeurt. van een resolutie over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de zaak is zeker bestaat, maar de vertrouwen wereld kader vorm ging van het functie. De wijzide leidinggeve heeft in krijgen. Dat nog al de christende niet rond. Voorde troonopvol zou bij ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. nde capaciteiten mocraten wat moeilijk. feit moeten ging van Filip een kan pas tijdens volgende regeerperio blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de om een prioriteit. straat gaat de zijn naam staan. het de gebeuervan uit dat Wetren. Maar De groeiende via de goedkeurin tijdens deze gemoderni consensus over een regeerperio Albert g seerde monarchie ceert. de abdiniet nieuw. is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in in koninklijk

Wetstraat wil koning Filip het manag een politie en van ke crisis bespar en

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

Onze medewerkers vormen de basis van ons huidig en toekomstig succes. Corelio wil de beste mensen aantrekken hun de mogelijkheden geven om zich maximaal te ontplooien in een aangename en stimulerende werkomgeving. Bij het bereiken van dit bedrijfsobjectief speelt de R&S officer een cruciale rol. Als R&S officer bent u immers het uithangbord van Corelio naar de arbeidsmarkt, alsook de toegangspoort tot ons bedrijf voor sollicitanten. U zorgt ervoor dat onze campagnes maximaal wervend zijn en resulteren in de aanwerving de meest geschikte en competente sollicitant

tot 31/03/2011

25 VORST THUIS IN LLEN RUS 22 OVERVA BON BLZ. BOEVEN APENDE RAND GEW -NOORD BRUSSEL

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

Media 2010'

2010 OKTOBER

20 WOENSDAG

1€ per strip

- 1EURO

Jury lt oordee e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt r moeilijke

©blg

2-4

NKEN LEGT BA LS OP EUROPA RE REGE een STRENGE het moeilijker om ing

wordt met je reken n december zomaar Vanaf 1 krijgen of nog a legt de bankemensen lening te te gaan. Europ vermijden dat en en te in het roodregels op om en steken. ‘Bank r soestrengere in de schuld rs zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkennen van een Van kredie toeke Vincent ber andere n bij het nemen pel worde ter voor Onder Vanaf 1 decems tot zegt minis ne (Open VLD). cel en boete is gege- ers één jaar Quickenbor ze imme blijkt dat een lening er probl en dat risker lijk was euro als 100.000 l vooraf al duide kig ven terwij n opduiken. deeld geluk ige somm is niet onver men zoude 5 , die ‘op ) tsector De kredie regelgeving gezien. (DHH nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

IG SCHULDT?

OF NIE

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku t neemt he op voor Jacobs

SPANJE RG ¤1 I I LUXEMBU ND ¤ 1,50

Sport 2-3

©pn

NEDERLA

BON

Experts nemen

- 22%

n veiligheid ‘We moete NMBS r de traine en’ onder vuur 9 bescherm

LEZERS

BRIEVE

N 24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUU LD 33 -

R&VRIJ

37 - TELEVI E TIJD

- STRIPS SIE 42

95

46 - PUZZEL

2009 •

N˚ 35

www.actu24.be

25 millions

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

JOURNAL EST PROTEGE

Spécial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

9

NR

FAX : +32 81/222.840

Aanbod Corelio biedt je een uitdagende functie in een toonaangevend multimediabedrijf met marktleiderspositie. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen. De plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Voor verdere informatie over onze mediagroep verwijzen we je naar onze website www.corelio.be.

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 infonam@vers 88 11 lavenir.be

L’AVENIR S.A. CE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

11-76658101-01

(c) LES EDITIONS DE

ces derniers jours.

ÉdA

a souvent été cité

février

  AUJOURD’HUI

5

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblé e des actionnair es, à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent être

CAHIER CENTRAL

Auvelais

lourdes de conséquen G Difficile de dire ces, seront proposées quel clan l’emporter au vote. a, même si le non

Du 11 au 18

Profiel: Je hebt een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een R&S functie. • Je bent resultaatgericht en een volhouder • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden • Je bent contactvaardig, klantgericht en flexibel • Je bent stressbestendig • Je hebt een goede actieve kennis van Nederlands en Frans

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

LAD.BE

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionneme la dans le centre nt. de Namur CAHIER ? CENTRAL

IEUWSB

AFP

Une cité adminis trative provinciale à Namu r?

Le campus

kortingen. ar met andere en per klant. Niet cumuleerba 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

WWW.N

48 S 47 - WEER

MERCREDI 11 FÉVRIER

C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaire la majorité PS-MR. s. C’est un projet de

op een bril glazen) comrplete + optische (montuu of contact lenzen.

LAATSTE DAGEN!

Functie: Je bent verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van het R&S proces. • Je rekruteert en selecteert vooral sales, journalistieke, ICT en digital profielen, maar tevens ben je R&S partner voor andere afdelingen. • Je ondersteunt de HR en lijnmanagers bij het verfijnen van de functievereisten opdat er gericht gepost en gezocht kan worden. • In samenspraak met het lijnmanagement definieer, plan en coördineer je de verschillende stappen van het selectieproces. • Je kent de pro’s en contra’s van de verschillende rekruteringskanalen (incl. nieuwe media) en gebruikt die kanalen, die i.f.v. het gezochte profiel het meeste kans op succes hebben. • Je coördineert de contacten met externe partners. • Je neemt psychometrische testen af en interviewt kandidaten. • Je organiseert en ondersteunt assessment centers voor kaderleden. • Je consulteert, coacht en leidt de managers op, opdat zij meer effectieve aanwervingsbeslissingen zouden kunnen nemen. • Je beheert de CV database en houdt de relatie tussen potentiële medewerkers en Corelio levendig. • Je initieert de employer branding campagne. • Je rapporteert op een regelmatige basis over de R&S voortgang. Je stuurt het proces bij waar nodig.

Interesse? Aarzel niet en stuur uw sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, t.a.v.Lieven Beel, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be


58 59

De bouwgroep Willy Naessens, gespecialiseerd in de bouw van industriële gebouwen, landbouwgebouwen, zwembaden en in de productie van prefab betonelementen, zoekt om de continue groei te ondersteunen (m/v):

WERFLEIDER INDUSTRIEBOUW/ ZWEMBADEN Wortegem-Petegem

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en afhandeling van onze projecten, vanaf de verkoop tot de definitieve oplevering.

DISPATCHER/WERFVOORBEREIDER Wortegem-Petegem

Je coördineert alle leveringen op de werven. Je bent hiervoor het centrale aanspreekpunt voor de montageploegen, werfleiders en productiebedrijven.

DISPATCHER Wortegem-Petegem & Overijse

Je staat in voor het inplannen en opvolgen van de technische interventies voor de zwembaden.

TECHNISCH COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE VOOR PREFAB BETONELEMENTEN Regio Limburg & regio Wallonië

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van prefab betonelementen, voornamelijk welfsels. Je rondt de verkoop af en volgt de projecten op tot de oplevering.

De Willy Naessens Group biedt een aangepaste verloning volgens inzet en capaciteiten. Daarenboven kan je rekenen op een degelijke opleiding. Je komt terecht in een stabiel en financieel gezond bedrijf met een bijzondere sfeer: de Naessenssfeer.

CALCULATOR Wortegem-Petegem, Kortrijk & Tessenderlo

Je coördineert en realiseert het project in offerte- en ontwerpfase. Je analyseert aanbestedingsdossiers en maakt de verkoopprijs op.

COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE ZWEMBADEN Regio Vlaanderen & regio Wallonië

TOONZAALVERKOPER/ MAGAZIJNIER Wortegem-Petegem

Je bent het aanspreekpunt van onze klanten in de toonzaal. Eveneens sta je in voor het goede beheer van het magazijn.

STABILITEITSINGENIEUR/ PROJECTVOORBEREIDER

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van zwembaden in je regio. Je luistert naar de wensen van de klanten en begeleidt hen in het ontwerpen van hun droom.

Je staat in voor de stabiliteitsstudies van prefab betonelementen.

JUNIOR PLANTVERANTWOORDELIJKE

PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE

Oudenaarde Je bent de rechterhand van de bedrijfsleider. Na een inlooptraject zal je op termijn mee de verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van de productieeenheid.

Oudenaarde & Tessenderlo

Ninove

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van de productie van onze prefab betonelementen, eveneens stuur en motiveer je de mensen op de vloer.

BOUWKUNDIG INGENIEUR TEKENAARS Wortegem-Petegem & Ninove

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van de plannen van fundering, betonstructuur en stuktekeningen.

Meer dan 1320 mensen bouwen dagelijks aan onze toekomst.

Het Havenbedrijf wil zijn aanwezigheid buiten Europa stelselmatig versterken, meer bepaald in economische groeiregio’s die trafieken genereren waardoor er internationaal een havennetwerk kan worden uitgebouwd. Port of Antwerp International nv (PAI), dochteronderneming van het Havenbedrijf, werd opgericht om in het kader van het voorlandbeleid te participeren en te investeren in overzeese havens en havengerelateerde projecten in strategisch gekozen regio’s zoals het Midden-Oosten, India, Subsahara-Afrika en Brazilië. PAI wendt hiervoor de ruime expertise en knowhow van de Antwerpse haven aan en gaat specifieke partnerships aan met Antwerpse of lokale private of publieke bedrijven om de projecten te realiseren.

Willebroek

Je staat in voor de berekening en de detaillering van prefab betonelementen. Je wordt nauw betrokken bij de productievoorbereiding in de fabriek, en bij de projectopvolging.

Ook interesse? Reageer snel en mail je cv naar jobs@willynaessens.be. Voor de volledige functieomschrijving of andere opportuniteiten binnen de Willy Naessens Group:

www.willynaessens.be/jobs

PAI tekende al voor concrete projecten in Oman en India en ook in Afrika en Brazilië zijn er mooie vooruitzichten. Daarom willen wij ons team versterken met dynamische (m/v):

TECHNISCHE CONSULTANTS Je biedt technisch advies over bouw en werking van havens en terminals. Op basis van audits beoordeel je de haalbaarheid van projecten. Voor projecten waarin PAI participeert, werk je ontwerpen en specificaties uit voor infrastructuur, technologie en machines voor de uitbouw of de conversie van een haven en haventerminals. Je maakt (beleids)adviezen, kostenramingen en bestekken en volgt constructie en implementatie op. Ook onderhoudsprocedures en strategieën, milieu en arbeidsorganisatie behoren tot jouw masterplan. Je bent master of gelijkwaardig door expertise in havenprojecten op het vlak van civiele bouwkunde, machinebouw, nutsvoorzieningen, technologie … Je werkt vlot autonoom, in overleg met team en directeur. Reizen naar en werken in het buitenland schrikt je niet af. Nederlands en Engels zijn essentieel, Portugees, Arabisch of andere talen sterke troeven. Je communiceert goed, hebt sterke projectmanagementskills en je werkt vlot samen met externe ingenieursbureaus. Ruimte voor opleidingen, bijscholing en zelfstudie wordt voorzien. Ons aanbod? Bij Port of Antwerp International nv kan je rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor initiatieven. Verder bieden we een marktconform salaris met een mooi pakket extralegale voordelen. Interesse? Surf naar onze vacaturewebsite voor meer informatie en stel je kandidaat door ons je cv en motivatiebrief te bezorgen. PAI, Personeelsdienst, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. Tel.: 03 205 22 79 of 03 205 20 95 E-mail: talent@haven.antwerpen.be

www.havenvanantwerpen.be/jobs


LEREN IS LEVEN

De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 3.900 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. We zijn een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert.

Academisch en Wetenschappelijk Personeel De faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen zoekt een (m/v): De faculteit Geneeskunde zoekt een (m/v):

• Zelfstandig Academisch Personeel (10 %) in het domein Moleculaire en Functionele Genomica

• Zelfstandig Academisch Personeel (10 %) in het domein Urgentiegeneeskunde

• Zelfstandig Academisch Personeel (10 %)

in het domein Internationale Gezondheidszorg

• Zelfstandig Academisch Personeel (60 %) in het domein Nucleaire Geneeskunde

Administratief en Technisch Personeel Het departement Communicatie zoekt een (m/v): De faculteit Rechten zoekt een (m/v):

• Dossierbeheerder (100 %)

in het domein Studie-informatie

• Dossierbeheerder (75 %)

GEÏNTERESSEERD? U vindt de functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures op www.ua.ac.be/vacatures. er dan le n belangrijk n mensen zij Kwaliteiten va

f nationaliteit. afkomst o etnische slacht, eftijd, ge

PARADISO FILMED ENTERTAINMENT is een toonaangevende filmdistributeur in de Benelux, die speelfilms verdeelt in alle media (bioscoop, dvd, televisie), met kantoren in Brussel, Amsterdam en Rijen. In de catalogus van Paradiso Filmed Entertainment zit o.m. Sex And The City: The Movie,

Voor onze afdeling te Groot-Bijgaarden hebben wij de volgende vacatures (m/v):

SALES- EN MARKETINGVERANTWOORDELIJKE voltijds Verantwoordelijk voor de Sales (Theatrical boekingen) en Marketing Theatrical België en Luxemburg.

MARKETING- EN PUBLICITYCOÖRDINATOR voltijds Marketingtalent dat zal instaan voor de implementatie van de marketingcampagnes ter ondersteuning van de bioscoopreleases. Een volledige omschrijving van beide functies kunt u terugvinden op onderstaande website.

The Book Of Eli, The Switch, de films van Woody Allen, binnenkort Sanctum 3D en nu The King’s Speech.

INTERESSE? Stuur uw motivatiebrief met cv naar Paradiso Filmed Entertainment, Afdeling HR, Noordkustlaan 16 A, 1702 Groot-Bijgaarden, of mail naar hrm@paradiso.be.

WIJ ONTWIKKELEN JOUW TALENT.

gemeentebestuur Heuvelland zoekt:

Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat 38.000 inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo'n 400 medewerkers. Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseert een selectieprocedure met een wervingsreserve van 2 jaar voor de voltijdse statutaire betrekking van een (m/v):

FINANCIEEL BEHEERDER Profiel: • • • • •

U bent minimaal 18 jaar U bent van onberispelijk gedrag en geniet van de burgerlijke en politieke rechten U bent in het bezit van ten minste een universitair diploma of een master diploma U bent Belg U bent in het bezit van een attest of getuigschrift van een aanvullende managementsopleiding of u behaalt dit tijdens uw proeftijd • U bent klantgericht en integer • U bent resultaatgericht en nauwgezet • U bent bereid om uw technische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Als deze uitdaging u aanspreekt, kunt u een inschrijvingsformulier, de volledige functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verkrijgen bij het Gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat (tel. 03 650 02 75, fax. 03 650 02 89, personeelsdienst@brasschaat.be) Sollicitaties moeten uiterlijk 23 maart 2011 worden toegezonden.

1 Directeur Streekbezoekerscentrum diensthoofd toerisme (A1a-A3a)

contract van onbepaalde duur na proeftijd met aanleg wervingsreserve van 2 jaar Functie-inhoud: • Coördineren en stimuleren van het toeristisch beleid • Coördineren van productontwikkeling, programmatie en dagelijkse leiding van het Streekbezoekerscentrum Verwacht profiel: • Toeristische, socio-culturele en educatieve kennis en belangstelling • Organisatorische en leidinggevende competenties Aanbod: • Werken in een dynamische, creatieve omgeving • Degelijke verloning, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering Inschrijvingen: schriftelijk of via e-mail tegen 01/04/2011 en vergezeld van CV en kopie masterdiploma. Info, aanwervingsvoorwaarden en inschrijvingen: Gemeentebestuur Heuvelland Bergstraat 24 , 8950 Heuvelland • 057/45.04.63 info@heuvelland.be • www.heuvelland.be


60 61 ®

COMING TO BELGIUM SOON Bose Corporation, founded in 1964 by Dr. Amar G. Bose, is known for its research into sound which results in constant innovations of highperformance audio products. Bose is a global growth company with a strong customer and employee focus that has set trends in the market. As a private company, profit is fully reinvested in growth and development of the company, benefiting all our employees. For our consumer electronics and home entertainment division, our most impressive product and shopping experience is coming to Belgium in 2011. For the Bose Experience Centre on a high street location in Brussels, we are on the lookout for the following highly professional and dedicated employees (m/f):

STORE MANAGER As Store Manager, you deliver the unique Bose experience to, and build strong relationships with, the customers/visitors, turning them into Bose advocates. You are responsible for the overall store management, including store performance, marketing & promotion initiatives, employee recruitment and training, dealership relations, etc. Accurately monitoring market trends allows essential reaction according to arising opportunities. You make sure that all store activity is in compliance with legal and company procedures and standards. You manage the team’s performance, operational issues and stock reporting and report to the General Manager, Bose Belgium/ Luxemburg. You have outstanding interpersonal and managerial skills. A sound proficiency in Dutch, French and English are prerequisite for this position.

DEMONSTRATION SPECIALIST You are responsible for demonstrating products, performing customers’ needs assessments as well as providing exemplary service throughout their visit and thereafter. You support store activities such as marketing, promotions, training activities etc. As our Demonstration Specialist you monitor product displays and points of sales to ensure that they are in line with Bose brand image and strategy. Bose is more than a brand, it is an experience. Bose customers must be offered a unique customer experience and value proposition. As a Lead Demonstration Specialist you coach store personnel on how to effectively delight Bose customers. A sound proficiency in Dutch or French and English are prerequisite for this position. You have excellent interpersonal and team player skills, as well as technical affinity.

As a Bose employee, you also share the values that are embedded throughout our organization. You ought to encourage innovation in all aspects of your work, as well as treat staff and customers alike with the highest degree of respect. Having a passion for what Bose does and what Bose embodies you create values for our customers. Besides adopting an integrity-committed approach you should also pursue excellence in everything you do.

INTERESTED? Send your motivation and resume to www.bosejobs.be The selection procedure will run in collaboration with

THE INNOVATOR S OF COMFORT™ ( 1 )

‘s Werelds grootste staalconcern ArcelorMittal splitste eind januari jl. haar roestvast staaldivisie af in een nieuwe groep onder de naam “Aperam”. Aperam beschikt in Europa en Brazilië over een gezamenlijke productiecapaciteit van 2,5 mio ton vlak roestvast staal. Daarnaast produceert Aperam hoogwaardige producten als elektrisch staal en gespecialiseerde nikkel legeringen. Aperam heeft 6 productiefaciliteiten in België, Frankrijk en Brazilië en beschikt over een geïntegreerd distributienetwerk met 19 service centers, 30 verkoopkantoren en 10 verwerkingscentra voor precision strip, flat bars en welded tubes. Ter versterking van ons team in het service center van Genk, zijn we op zoek naar (m/v):

ASSISTANT PLANT MANAGER

ACCOUNT MANAGER EXTERNAL SALES

Het service center telt 2 lengtescharen, 2 breedtescharen en 1 polijstlijn en 50 productiemedewerkers. Je bent operationeel verantwoordelijk voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen op het niveau van veiligheid, kostenbeheersing, rendement en kwaliteit. Via analyse en opvolging onderneem je gepaste acties en stuur je je team bij op het gebied van processen en methodieken. Na de inwerkperiode kan je bij positieve beoordeling doorgroeien tot Plant Manager.

Na een interne opleiding, word je verantwoordelijk voor het beheer en uitbouwen van je klantenportfolio in de Benelux. Met een goed ontwikkeld commercieel gevoel realiseer je via prospectie een betekenisvolle groei en slaag je erin om met bestaande en nieuwe klanten een vertrouwensrelatie op te bouwen. Je brengt de markt in kaart, bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en komt door gerichte product- en prijsvoorstellen tot verkoopovereenkomsten.

Jouw profiel? Je behaalde een masterdiploma in een technische richting. Je hebt sterke communicatieve en organisatorische competenties, een handson-mentaliteit en bent een teamplayer met bewezen managementervaring.

Jouw profiel? Je bent vlot tweetalig (Nederlands-Frans) en hebt relevante ervaring in een commerciële omgeving. Je behaalde min. een bachelordiploma. Daarnaast bezit je een gezonde portie commerciële flair, resultaatgerichtheid, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.

INTERESSE? Stuur je cv met begeleidende motivatiebrief naar helga.baeten@aperam.com. Voor bijkomende informatie kan je ons contacteren op het nummer +32 89 365620.

De EKORNES groep is wereldwijd leider op de markt voor hoogwaardige kwaliteitsmeubelen (verstelbare zetels en zitbanken van het merk STRESSLESS®). Wereldwijd heeft de groep 1600 medewerkers en een omzet van 360 miljoen euro. JLS, de Belgische vertegenwoordiger van Ekornes, zoekt voor zijn net van 47 erkende verkopers in België : EEN MERCHANDISER. Uw profiel : u hebt een bachelordiploma en bent tweetalig Nederlands-Frans. U bent pas afgestudeerd of hebt enkele jaren ervaring met merchandising op het verkooppunt. Uw eigenschappen : u bent handig, kunt zelfstandig werken en legt makkelijk contacten. Uw taken : inrichting van de Stressless® winkels, aanbrengen van de decoratie, beheer van de winkelvoorraden. Veelvuldige verplaatsingen zijn inherent aan deze functie (u kunt beschikken over een firmawagen).

Zend uw sollicitatie (CV + motivatiebrief + salariswensen + foto) met vermelding van ref. MB per mail aan: eurisRH@groupe-euris.fr

De baanbrekers van comfort

(1)


voor échte vaklui !

Shtttt.... hier rijpt talent. Brouwerij De Valk nv maakt deel uit van de groep Duvel Moortgat nv en staat in voor de opslag en distributie van een groot assortiment dranken aan horeca, bedrijven, scholen, bierhandels, feesten enz. Deze activiteiten worden dagelijks gestuurd door een 40-tal enthousiaste medewerkers. Momenteel wensen wij ons team te versterken met een (m/v)

General Manager (Wijnegem) voor

Brouwerij De Valk

UW FUNCTIE: • U definieert strategische doelstellingen in lijn met de groepsstrategie en vertaalt dit in concrete commerciële, financiële en operationele doelstellingen. • U zorgt voor het dagelijks bestuur van De Valk. • U begeleidt veranderingsprocessen binnen de onderneming. • U stelt budgetten op en volgt nauwgezet de realisatie ervan op. • U vertegenwoordigt De Valk intern binnen de groep Duvel Moortgat en extern bij belangenorganisaties. • U waakt over rentabiliteit, klantentevredenheid en een correcte logistieke afhandeling. • U behoudt de bestaande klanten door de introductie van nieuwe concepten/producten en door een excellente operationele dienstverlening. • U volgt de prestaties van uw medewerkers op en stuurt bij daar waar nodig. • Business Development: aantrekken van nieuwe klanten, inclusief het uitwerken van samenwerkingsvoorstellen en tarieven in samenwerking met een team van vertegenwoordigers. • U rapporteert op een gestructureerde manier aan de Directeur Operations van Duvel Moortgat. UW PROFIEL: • Universitair geschoold (N/F) met kennis van logistiek, distributie en transport. • 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie. • U combineert strategische visie met aandacht en interesse voor de operationele business. • Integriteit, doorzettingsvermogen en zelfcontrole. • Peoplemanager. • Flexibel en oplossingsgericht. ONS AANBOD: Wij bieden u een afwisselende job met verantwoordelijkheid en uitdagingen in een dynamisch bedrijf. U mag rekenen op een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen. INTERESSE? Stuur dan meteen uw cv naar Duvel Moortgat nv, t.a.v. de Personeelsdienst, Breendonkdorp 58 te 2870 Puurs of e-mail: sollicitatie@duvel.be

Vzw De Lovie engageert zich voor de opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap in verschillende vestigingen in de regio Westhoek. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap te verzekeren wenst De Lovie met gemoti veerde professionelen samen te werken.

De GROEP LECOT-RAEDSCHELDERS, gespecialiseerd in bouwbeslag en gereedschappen, kende de laatste jaren een indrukwekkende groei: dankzij 400 medewerkers, verspreid over 24 vestigingen in gans België, haalt de groep op vandaag een omzet van 120 miljoen euro! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker m/v:

Productverantwoordelijke meubelbeslag

JOUW TAAK: • Je voert marktanalyses uit en bent verantwoordelijk voor een optimaal marktgericht onderhoud van het artikelenassortiment. • Je organiseert productopleidingen voor ons verkoopsapparaat en biedt hen technische ondersteuning. • Voor je eigen productgroep volg je de markt op de voet en adviseert de commerciële directie in verband met aankoop/voorraad producten. • Je werkt overkoepelend voor de groep Lecot-Raedschelders. JOUW PROFIEL: • Je bezit min. een bacheloropleiding in interieurinrichting of houtbewerking of gelijkwaardig door ervaring. • Je bent gefascineerd door techniek en bent praktisch ingesteld. • Basiskennis van schrijnwerkerij en meubelbeslag is een must. • Je bent dynamisch en proactief ingesteld. • Je werkt graag met cijfers en weet deze ook juist te interpreteren. • Je bent communicatief en commercieel ingesteld. • Je functioneert zowel autonoom als in teamverband. • Je bent vlot 2-talig N/F. • Basiskennis van Duits is een pluspunt. AANBOD: • Om deze boeiende en gevarieerde functie degelijk te ondersteunen, zorgen wij voor een aangename en stimulerende werksfeer. • Wij voorzien ook een uitgebreide en specifieke opleiding om jouw functie in al haar facetten tot in de puntjes te beheersen. Spreekt deze uitdaging jou aan? Mail dan zo snel mogelijk jouw cv door naar: mileen.delaere@lecot.be - Lecot, Vierlinden 7, 8501 Kortrijk (Heule). Alle kandidaturen worden in strikte vertrouwelijkheid behandeld. Persoonlijke beschermingsmiddelen • Bouwbeslag • Meubelbeslag • Tuingerief • Elektronisch bouwbeslag • Bevestigingstechniek Gereedschap • Huishoudelektro

www.lecot.be

Worldwide leader in providing technical solutions related to carbon and its applications (markets) To strengthen our Quality Control team located in Belgium we are looking for a

Onze algemeen directeur neemt binnen enkele maanden afscheid van De Lovie en wij zoeken de geschikte persoon voor zijn vervanging.

ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V) [ Functie ]

In deze functie staat u in voor het algemeen management in het teken van de kwaliteit van leven van de bewoners van De Lovie. Voor deze functie zoeken wij een houder van ofwel een masterdiploma in de (toegepaste) economische of juridische richting, met affiniteit voor de thematiek van de persoon met verstandelijke handicap, ofwel een masterdiploma in ortho-agogiek/ psychologie met goede kennis van economische en juridische themata. Een bijkomende managementopleiding is een pluspunt. Ervaring in een leidinggevende functie lijkt ons noodzakelijk alsook een brede maatschappelijke en culturele interesse. Onze kandidaat is een teamleider, beschikt over een sterk analytisch vermogen en werkt resultaatgericht. Goede communicatieve vaardigheden zijn een evidentie.

[ Aanbod ]

In deze boeiende opdracht werkt u in nauw overleg met directieleden en andere leidinggevenden en rapporteert u aan de raad van bestuur. Contract onbepaalde duur. Een interessante functie, een competitief verloningspakket volgens de verantwoordelijkheden. Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving. Aanwerving is voorzien in de functie van adjunct van de algemeen directeur vanaf september 2011 voor een maximale duur van zes maanden waarna aanstelling volgt in de functie van algemeen directeur.

> Laboratory Engineer Job Description: As a laboratory engineer you will mainly be working in the quality control laboratory. You will be responsible for approving the manufactured end products based on physical/chemical analyses, as well as doing in line check-up analyses to ensure the production process is under control. Next to this, also the maintenance and periodic calibration of all machinery and analytical equipment used in the quality control laboratory will be a responsibility of you and your co-workers. Besides quality control you will also be performing production R&D. Offering solutions for problems in production and researching the causes of, and suggesting preventive measures for these problems will be your main task in this field. On a more fundamental note, you will also be in close contact with the R&D department in the head office in Switzerland. You will be performing analytical analyses based on their requests and reporting the results straight to them. Requirements: • You are a chemical, physics or material engineer, master in sciences or equal by experience • Flexibility on working hours and working during weekends is no problem • An analytical mind and meticulous style of working • Multitasking, creativity and hands-on attitude translating into a reliable problem solver • Experience in chemical or petrochemical industry and corresponding safety awareness is a plus • Teamplayer, self-motivated to affront new challenges • Fluid in English and Dutch, knowledge of French and German are a plus Job location: Willebroek, Belgium

Geïnteresseerd? Stuur dan vandaag nog een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv t.a.v. de heer voorzitter van de raad van bestuur, Krombeekseweg 82, B-8970 Poperinge. Voor bijkomende inlichtingen kan u bellen naar de heer Johan Nuytten, personeelsdirecteur, op het nummer 057/33.49.65.

We offer a young and dynamic environment, in a multi-national context. Send your application letter to: TIMCAL Belgium NV, Human Resources, Appeldonkstraat 173, 2830 Willebroek Tel. +32 (0)3 886 71 81 - Fax +32 (0)3 886 47 73 www.timcal.com


Atlas Copco, als je bruist van energie!

Atlas Copco Airpower in Antwerpen is het internationale hoofdkwartier van de compressorentak binnen de Atlas Copco Groep. Het is de grootste en meest geavanceerde productie-eenheid van compressoren ter wereld en de habitat van ’s werelds meest deskundige specialisten op het gebied van persluchttechnologie. Gedreven mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en competenties werken hier samen om de allerbetrouwbaarste en meest energieefficiënte compressoren te ontwikkelen. Allemaal streven we ernaar om industrieën wereldwijd de beste persluchtsystemen aan te bieden voor een duurzame productiviteit. De Atlas Copco Groep, met hoofdkwartier in Stockholm, Zweden, is actief op meer dan 170 markten en heeft vestigingen in ongeveer 80 landen. In 2010 telde Atlas Copco 33.000 werknemers en had een omzet van 7,3 miljard euro. Atlas Copco is op zoek naar: Trade Finance experT Je maakt deel uit van het Credit Control Team, dat ervoor zorgt dat internationale handelstransacties voldoende zijn verzekerd tegen politieke en/of commerciële risico’s. Je waakt over nieuwe orders, zorgt voor de screening van de letters of credit en de uitgifte van garanties, en je bewaakt de kredietlimieten. Voorts ben je verantwoordelijk voor de rapportering en analyse van openstaande vorderingen. Je detecteert tijdig risicoanalyses en je verstrekt advies in complexe exportdossiers.

projecTleider/projecTingenieur research & developMenT Je gaat op zoek naar nieuwe concepten en/of ontwerpen, die een doorbraak zullen betekenen inzake compressortechnologie. Hierbij krijg je de vrijheid om radicale vernieuwing te brengen. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde berekeningsmodellen en CFD- berekeningen analyseer je de werking van de schroefelementen. Je valideert deze modellen en berekeningen a.d.h.v. state-of-the-art testen. Kortom, je staat in voor het ontwerpen, bouwen en testen van de vernieuwende concepten.

ingenieur MaTerialen Binnen een team van materiaalkundige en chemische experten, zal je verder uitgroeien tot metaalspecialist. Je zal zelfstandig materiaalkundig onderzoek uitvoeren van o.a. schadegevallen, coatings, corrosie, lagers, … van compressor en niet-compressor onderdelen. Vanuit je expertenrol neem je deel aan engineeringprojecten waarbij de focus op nieuwe materialen ligt. Daarnaast vervul je de rol van interne consultant naar alle engineeringafdelingen.

labo-ingenieur geluid en Trillingen Als expert op het gebied van geluid en trillingen zal je in de engineeringfase van nieuwe producten, problemen oplossen op het gebied van geluid en trillingen. Met geavanceerde soft- en hardware tools voer je nietdestructieve testen uit en verdiep je je verder in de analyses en simulaties van deze data. Je verspreidt actief je kennis rond geluid en trillingen binnen de organisatie en streeft continu naar het verruimen van deze kennis.

projecTleider FilTers en FilTraTiesysTeMen Binnen de afdeling Quality Air Solutions, die industriële persluchtdrogers en -filters ontwerpt, zoeken we momenteel een Projectleider. Als projectleider van het team filterontwikkeling sta je in voor het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste filters en filtersystemen. Met de rest van het team bouw je voort aan nieuwe testmethodes en filterconcepten van de toekomst. Experimenten definiëren, analyseren en bijsturen zijn een aantal van de uitdagingen die je te wachten staan. Je focus ligt op het formuleren van hypothesen, deze aftoetsen en uiteindelijk eenduidige conclusies formuleren. Als expert ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de planning en het budget van je projecten.

projecTleider oil & gas Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de contracten voor niet-standaard producten in de Oil & Gas sector. Als aanspreekpunt voor de Customer Centers ben je verantwoordelijk voor het projectmanagement van een order: orderprocessing, opvolging van engineering en productie, tot en met de uiteindelijke oplevering van het project. Daarbij sta je in voor de contract follow-up, gaande van conformiteit met de offerte tot levering bij de klant. Je stelt een planning op teneinde de beloofde levertermijnen na te komen, rekening houdend met de beschikbare resources. Daarnaast begeleid je (potentiële) klanten tijdens bedrijfsbezoeken. Vind je jezelf terug in één van deze jobs of wil je kijken wat we nog te bieden hebben, surf dan snel naar:

www.meetatlascopco.be


AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over 2 campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het ziekenhuis telt 805 bedden, er werken 200 artsen en 2.207 medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint-Lucas tot de grootste werkgevers uit de regio. AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken.

Wij kijken uit naar gemotiveerde collega's voor onderstaande functies (m/v):

Diensthoofd zorg • verantwoordelijk voor het uitbouwen van het zorgbeleid door het managen van zorgprocessen, personeel en financiële middelen met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren • coachen van dienstverantwoordelijken zorg • begeleiden van veranderingsprojecten. UW PROFIEL: • bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde (A1) met een aansluitend masterdiploma verpleegwetenschappen • ervaring in de zorgsector.

Personnel Managers Club www.pmclub.be

Interne auditor • een intern auditplan opstellen op basis van risico-analyses • audits uitvoeren mbt. de doeltreffendheid van het interne controlesysteem • verbetervoorstellen formuleren • nagaan of aanbevelingen zijn uitgevoerd. UW PROFIEL: • masterdiploma bij voorkeur in een economische of juridische richting • een certificaat als interne auditor is een pluspunt • ervaring met audits of bedrijfseconomische analyses • communicatief en discreet.

Kwaliteitscoördinator • verantwoordelijk voor het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid • begeleiden van projecten • ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren en organiseren van kwaliteitsmetingen • analyseren van processen en verbetervoorstellen formuleren.

Een event dat je niet mag negeren.

UW PROFIEL: • masterdiploma • ervaring in een dergelijke functie en ervaring in de zorgsector is een meerwaarde • analytisch ingesteld.

17 maart 2011

Werftoezichter • verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende bouwprojecten • controle van de toegang tot de werf, de leveringen, werfdagboeken, afvalstromen, opkuis, verslagen,… • communicatie naar de betrokken partijen • deelnemen aan vergaderingen en verbetervoorstellen formuleren. UW PROFIEL: • bachelor in de bouwkunde (A1) of gelijkwaardig door ervaring • minstens 5 jaar ervaring op bouwwerven • kennis van technische installaties (elektriciteit, HVAC, sanitair), lastenboeken, meetstaten, veiligheidsvoorschriften,…

Zelfstandig kinesitherapeut

Omgaan met de veranderende sterktes en noden van oudere werknemers

weekendwerk • algemene individuele revalidatie bij gehospitaliseerde patiënten op verschillende afdelingen • inbreng bij de opvolging van de therapeutische programma's • werken op zaterdag, zondag en feestdagen (frequentie onderling te bepalen). UW PROFIEL: • bachelor of master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie • patiëntgericht en georganiseerd.

Nachtverpleegkundige dienst cardiologie • verantwoordelijk voor het bieden van een kwalitatieve patiëntenzorg rekening houdend met de specifieke lichamelijke en psycho-sociale patiëntennoden gedurende de nacht. UW PROFIEL: • gegradueerd verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1) • patiëntgericht • zelfstandig kunnen werken.

Verpleegkundigen

Gastsprekers:

• Dhr. Philippe Kiss, preventieadviseur -arbeidsgeneesheer Securex EDPB • Dhr. Patrick Claessens, HR & Safety Manager, Molcon Interwheels • Mevr. Caroline Troquet, HR-verantwoordelijke Sodexo

Junior PM Club event

Social Media: do’s, don’ts en to do’s

op diverse consultatiediensten • onthaal en inschrijven van patiënten, klassement, telefonie,… • verpleegtechnische handelingen uitvoeren. UW PROFIEL: • gegradueerd verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1) • flexibel en stressbestendig.

Surf zeker naar onze website www.azstlucas.be waar u meer informatie vindt over deze en andere vacatures. INTERESSE IN EEN VAN BOVENSTAANDE FUNCTIES? Solliciteer dan vandaag nog online via de jobpagina op onze website. Voor bijkomende vragen kan u terecht bij Els Van Hoorde, medewerker werving & selectie, op het nummer 09 224 58 15.

Betrouwbare zorg, daar gaan we voor.

www.azstlucas.be

Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be


Word een gezicht van De Lijn WIJ ZOEKEN nieuwe medewerkers m/v

HOOFD PLANNING GEREGELD VERVOER

in de provincie Antwerpen VERANTWOORDELIJKE OPERATIES EN ADMINISTRATIE

Jobinhoud : Je bent verantwoordelijk voor de planning die betrekking heeft op het dagelijks vervoeraanbod van De Lijn Antwerpen. Met je medewerkers optimaliseer je op regioniveau de dienstregelingen. Je staat in voor een structureel omleidingenbeheer en maakt de opdrachtformulering voor de exploitanten.

Jobinhoud : Je ressorteert onder de Regiomanager en geeft operationeel leiding. Je draagt van A tot Z de verantwoordelijkheid van de dienst die instaat voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de chauffeurs. Je stuurt je medewerkers aan en vertegenwoordigt de regio bij interne én externe contacten.

TEAMLEIDER CONTROLE EN INTERVENTIE Jobinhoud : Je coördineert, plant, begeleidt en stuurt jouw team van lijncontroleurs en je vertaalt het operationele regioplan naar concrete acties.

Profiel : Je beschikt over een masterdiploma en je hebt een resultaatgerichte instelling waarbij je houdt van concrete doelstellingen en deadlines. Je beschikt over een grote dosis organisatietalent en je bent een natuurlijk leider met zin voor verantwoordelijkheid. Ten slotte bezit je grondige kennis van Word en Excel. Ervaring met organisatie van transport maakt van jou de ideale kandidaat.

Profiel : Je hebt een masterdiploma en communiceert moeiteloos én met kennis van zaken met heel diverse diensten en gesprekspartners. Als peoplemanager heb je heel wat organisatietalent en aandacht voor ondersteuning, aansturing, motivatie, enz. Bovendien heb je een resultaatgerichte instelling waarbij je houdt van concrete doelstellingen en deadlines. Ten slotte bezit je grondige kennis van Word en Excel.

Profiel : Je hebt een A2-diploma op zak. We zien je verder als een geboren organisator met de nodige communicatieve vaardigheden en een aanstekelijk enthousiasme. Je weet je ploeg te motiveren en gaat uitdagingen niet uit de weg. Relevante ervaring is een pluspunt. Na aanwerving dien je een opleiding te volgen en is het een vereiste dat je door middel van examens het bekwaamheidsattest veiligheidsagent openbaar vervoer (FOD Binnenlandse Zaken) behaalt.

MEDEWERKER FINANCIEN

INSTRUCTEURS BUS

MEDEWERKER COMMUNICATIE

Jobinhoud : Je voert verschillende taken uit op vlak van algemene en analytische boekhouding : je controleert de boekhouding, je volgt vorderingsstaten, prijsherzieningen, bestellingen, leveringen, betalingen, ... op en je verstrekt informatie aan de verschillende diensten van de entiteit, bedrijfsrevisoren.

Jobinhoud : Je geeft theorie- en praktijkopleiding tot het behalen van het rijbewijs D conform de richtlijnen van de FOD-mobiliteit. Bovendien geef je voortgezette opleidingen vakbekwaamheid en bedrijfsspecifieke opleidingen. Je leert nieuwe chauffeurs ook werken met het bedrijfsgebonden betaalsysteem. Profiel : Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs en je bent minstens 7 jaar in het bezit van een rijbewijs D. Je bent communicatievaardig en beschikt over een goede dosis geduld en overredingskracht. Je bezit de nodige educatieve vaardigheden om op een vlotte wijze kennis over te brengen en aan te leren : je kan nieuwe kandidaten motiveren en je straalt vertrouwen uit om op een natuurlijke wijze respect te krijgen van de leerling. Relevante ervaring als rijschoolinstructeur is een pluspunt.

Jobinhoud : Samen met je collega’s bied je ondersteuning bij het uitwerken van de aanpak en het voeren van externe communicatie. Bovendien bouw je een effectieve en efficiënte communicatie uit naar de klanten toe.

MEDEWERKERS planning geregeld vervoer / coördinator haltes / leerlingenvervoer

PLOEGLEIDERS regio Antwerpen bediendencontract

MEESTERGAST ONDERHOUDSCENTRA

Jobinhoud : Als medewerker planning geregeld vervoer beheer je alle aspecten van de structurele planning van A tot Z voor alle vormen van vervoer. Als coördinator haltes coördineer, adviseer en bewaak je de aanpak inzake haltebeheer van de entiteit met als doel de halte-infrastructuur te optimaliseren. Als medewerker leerlingenvervoer verzorg je de planning, uitbesteding en opvolging van de uitvoering van het leerlingenvervoer binnen de entiteit. Profiel: Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs en hebt enkele jaren administratieve ervaring waardoor je vlot overweg kan met de pc. We zien je als een communicatieve persoonlijkheid met organisatietalent en een flinke dosis teamspirit.

Jobinhoud : In de afdelingen rollend materieel en vaste installaties word je als ploegleider - afhankelijk van je vakgebied ingeschakeld in volgende disciplines: onderhoudselektricien, onderhoudsmecanicien of lasser. Je staat in voor de coördinatie van het onderhoud van onze trams en bussen of de installatie en montage van onze sporen. Bovendien volg je de werkzaamheden met externe partners op. Profiel : Je hebt een A2-diploma op zak waardoor je over voldoende technische kennis beschikt om één van bovenstaande disciplines voor je rekening te nemen. Relevante ervaring is een pluspunt Wij van onze kant zorgen voor een gedegen opleiding zodanig dat onze voertuigen, werkmethodes, en materialen voor jou geen geheimen meer hebben.

Jobinhoud : Je zorgt voor de interne organisatie en taakverdeling in één van onze onderhoudscentra. Daartoe geef je directe leiding aan ploegleiders in een continu ploegenstelsel (24 op 24; 7 op 7). Samen met hen zie je nauw toe op het preventief onderhoud en de herstellingen van het voertuigenpark. Om de continue bereikbaarheid te garanderen, word je ingeschakeld in een beurtrol met je collega-meestergasten. Profiel : Je hebt een bachelordiploma met theoretische en praktische kennis van elektromechanica, elektriciteit en elektronica. Elektronische storingen in voertuigen spoor je moeiteloos op. Als peoplemanager heb je heel wat organisatietalent en aandacht voor ondersteuning, aansturing, motivatie, enz. Ten slotte bezit je basiskennis van Word en Excel en is kennis van D-Base een pluspunt.

Profiel : Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs en hebt een grondige kennis van handels- en analytische boekhouding en de gerelateerde wetgeving. Bovendien ga je uiterst discreet om met vertrouwelijke informatie. Tot slot werk je zowel zelfstandig als in teamverband en kan je vlot overweg met softwarepakketten zoals Word en Excel.

Profiel : Je bezit een diploma hoger secundair onderwijs en relevante ervaring in externe communicatie. Nieuwe media boeien je en je kan goed overweg met de gebruikelijke pc-toepassingen. Je kan zelfstandig werken en vlot in team functioneren. Je hebt een vlotte pen en een grote taalgevoeligheid en je bent in staat om teksten en inhoud helder en duidelijk over te brengen bij verschillende doelgroepen. Bovendien werk je creatief en heb je zin voor initiatief.

WIL JE EEN JOB MET TOEKOMST ? Dan zit je bij De Lijn helemaal goed. We zijn een grote organisatie in een sector die steeds belangrijker wordt. En we bieden werk in heel Vlaanderen. Je krijgt alle kansen om door te groeien en hebt tegelijkertijd een grote werkzekerheid.

Mail je sollicitatiebrief en cv naar jobsadmin.ant@delijn.be vóór 9 maart 2011. Wij nemen met jou contact op over het verloop van de selectieprocedure. Wil je meer informatie ? Bel dan op het nummer 03 218 14 25. De Lijn biedt gelijke kansen voor iedereen. Kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit

www.delijn.be/jobs


N E K R E W T E I N GA beste voor de eerste de

se Directiesecretares

organinagement van de het dagelijkse ma in bij de gen n he va t at tei sta ali rders en k je toe op de kw nd van de zaakvoe urigheid ke de projecten en kij n uw va na e en ssi Je bent de rechterha eid gre nh pro initiatief, gedreve hen bewaak je de kwaliteit, zin voor satie. Samen met be sproken zin voor ge uit via info@ascareers. n er Ee . ite ten llic ns So leverde die succes. Interesse? or vo n ste rei ve zijn hierbij de basis

e en nt doe je met passi Talent Manageme een or vo or HR, passie feeling. Feeling vo atsnt- en kandida onberispelijke kla vriendelijkheid.

ment (junior en senior) ss e ss a n e g n ri te e 2 Consultants rekru n, leid je de divers ct met onze klante

viesals selectie en ad A&S Careers heeft digen. e reputatie te verde kantoor een stevig er van ardeerde HR-partn Wij zijn de gewa t alle mingen die talen heel wat onderne op doen een beroep ruimte geven. Zij d als t personeelsbelei ons omdat wij he nuit va en t aanbieden een totaalconcep en focus duidelijke een kwalitatieve n. ffe zen verscha transparante advie

conta nen onze afdeling ud je persoonlijk arnaast word je bin ngsteam onderho Da eri ts. rut en rek s ssm se on as n Binne emen van n. zelf in voor het afn anagementprojecte hologie, projecten en sta je nen competentiem bin Master Arbeidspsyc n eld ee ak er ch ov es je ing ik nt sch me Be . ge na ien ma orz t talen uiteraard vo e opleiding wordt info@ascareers.be Een grondige intern sse? Solliciteer via ere Int t. un sp plu n ee r ke ze dit is dan

t online HR-tools n le ta l e ie rc e m ctor m Co or de publieke se ased HR-tools vo

and netwerk te op van onze webb sis van een besta eling en de verko ikk tw on re rde ve in staat om op ba nt ntatie van de be Voor de Je me r. ple rke im we en mmercieel mede ens de opstart tijd bij n nte kla ze zoeken wij een co at on n deze functie. akt offertes en sta van belang binne prospecteren, je ma atica en/of HR zijn orm inf t me eit nit software. Een affi rs.be er via info@ascaree Interesse? Sollicite

leiders één van de markt A&S Solutions is M het vlak van HR in Vlaanderen op ctor. de publieke se consultancy voor in 4 zijn georganiseerd Onze activiteiten ancy, nagement consult business units: ma e tie, sociaal-juridisch rekrutering & selec lijke ining en persoon begeleiding en tra

- voltijds

B1-B3 - statutair n e rk e w re a b n e p or de Deskundige o biedzaken en vo de dienst grondge

n hebt de coördinatie va , eindcontrole en twoordelijk voor in voor de planning de at or sta vo U n. st U bent o.a. veran rei rke ve we re chelordiploma geplande openba t bezit van een ba zit van he be t in uitvoering van de He nt be e). U nd . ku en eidersploeg r (richting bouw en leiding over de arb ustrieel ingenieu s en solliciteer teg topografie of ind e, nd w.assolutions.be/job ku ww uw ar bo na rf e: Su ? functi sse ere Int . ng tot aanbeveli rijbewijs C strekt 11. 20 art ma 8 ijk uiterl

ontwikkeling.

groei mogelijk Om onze blijvende j op zoek naar te maken zijn wi lent als (m/v): gepassioneerd ta

Sportfunctionaris

U bent in het elijke opvoeding. lordiploma in licham che te behalen. ba el n sn ee er dit ov d ikt rei U besch ctionaris of bent be fun ort sp t ve bre bezit van een 2011. n rijbewijs B. uiterlijk 8 maart U beschikt over ee en solliciteer tegen s ob e/j s.b ion lut so Surff naar www.as Interesse? S

Klaar voor een job bij de grootste verandabouwer van België?

er Schoonma(a)k(st)

l - halftijds E1-E3 - contractuee

. ne diensturen. erlijk 8 maart 2011 rken buiten de gewo lliciteer tegen uit so en s ob U bent bereid te we e/j s.b ar www.assolution Interesse? Surf na

/v) voor : en we vacatures (m Momenteel hebb room Ardooie) woordelijke (show • Toonzaalverant rders ee rs / dossierbeh • Projectbegeleide ereiders rb oo ctv aars/proje • Technisch teken • Hoofd aankoop rs.be er via info@ascaree Interesse? Sollicite

Consulent(e) et ondernemingslok reers.be er via info@asca Interesse? Sollicite

Dossierbeheerder

edt : randa’s bi Willems ve id he • werkzeker ract • vast cont den imogelijkhe • doorgroe gen in id le op • gerichte delen • extra voor ...

reers.be er via info@asca Interesse? Sollicite

heerder Senior dossierbe

e w..wiillllemsverandass.b www Wi llem s NV – Ind

l - halftijds B1-B3 - contractuee

ust rie pa rk ‘Kl ein

reers.be er via info@asca Interesse? Sollicite Fra nk rijk ’ 29 , 96 00

Ro nse

s? en van onze team w.assolutions.be. ascareers.be en ww Wil je deel uitmak w. ww op je d vin cties er deze fun Meer informatie ov

VG 77/B

VG 1564/B


INSILENCIO WINNAAR HR EXCELLENCE AWARD 2010

ssst... PSssst… hou het stil, maar insilencio breidt zijn creatieve team uit. En dat is meer dan interessant om weten. Want bij insilencio gaan anders denken en creating results naadloos samen. Met succesvolle campagnes in employer marketing als gevolg. Geen wonder dus dat insilencio de HR Excellence Award 2010 als Best Employer Branding Company in de wacht sleepte. Denk eraan, je hebt het niet van ons! We breiden ons team uit met deze twee m/v collega’s:

Art Director (m/v).

Graphic Designer (m/v).

Met minstens vijf jaar ervaring achter de kiezen, heb je een indrukwekkend

Van website tot banner, brochure tot advertentie: je zet je tanden in elke

portfolio opgebouwd. Je hebt de ‘métier’ om sterke ideeën tot doelgerichte campagnes uit te bouwen.

grafische opdracht en laat pas los wanneer het écht goed zit. Je bent 24/7 ingelogd op de digitale wereld van apps en blogs, virals en tweets.

Voel je je aangesproken? Zeg dan iets terug: wij leren je graag beter kennen. Surf naar www.insilencio.be

CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met PASSE-PARTOUT ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. Daarom is Passe-Partout op zoek naar een:

Sales Representative Gent m/v

Uw functie:

Uw profiel:

Ons aanbod:

Q Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan KMO’s waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn kernbegrippen zijn.

Q Minstens 2 jaar relevante ervaring in een B2B-context.

Q Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties.

Q Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier. Q Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de regionale verankering van Passe-Partout in uw streek. Q Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van Passe-Partout permanent te verzekeren bij evenementen en commerciële acties in de regio.

Q Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je gewapend met een dosis commerciële flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid. Q Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen. Q Voldoende aanpassingsvermogen. Q Woonachtig in regio van tewerkstelling.

Q Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, GSM, hospitalisatieverzekering, …). Q Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor. Q Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.

Interesse!? Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Mail je gedetailleerde CV en motivatiebrief naar Hélène Lauwers via jobs@Passe-Partout.be. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of via 016/44 28 16.


Genzyme Corporation uit Massachusetts (VS) is één van de belangrijkste spelers in de biotechnologie. Wereldwijd telt onze onderneming ongeveer 10 000 werknemers, waarvan meer dan 3 000 in Europa. Genzyme bestaat dit jaar 30 jaar en heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd op het vlak van innovatieve therapieën voor mensen met ernstige ziekten. Genzyme is de pionier voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor weesziekten, ziekten met een kleine patiëntenpopulatie waarvoor er dikwijls nog geen behandeling bestaat. Genzyme focust op medische en technologische domeinen waar het bedrijf een belangrijke positieve bijdrage kan leveren voor patiënten met ernstige ziekten: eiwitvervangingstherapieën, monoklonale en polyklonale antistoffen, chemische moleculen en polymeren. Genzyme heeft 20 producten, waarvan de meeste ook in Europa, op de markt. De meeste worden geproduceerd in één van onze 8 productiesites in Europa en de VS.

Zit biotechnologie u in de genen? 2004

2006

2008

2010

De biofarmaceutische faciliteit van Genzyme in Geel spitst zich toe op de productie via celculturen van geneesmiddelen op basis van therapeutische eiwitten en monoklonale antilichamen. De operationele productiecapaciteit in Geel heeft 2 bioreactoren van 10 000L voor monoklonale antistoffen en 2 bioreactoren van 4 000L voor de productie van de therapie voor de ziekte van Pompe. Een derde bioreactor voor deze therapie wordt operationeel in de loop van dit jaar. De totale investering van Genzyme in Geel bedraagt op dit moment ongeveer 350 miljoen euro en telt vandaag al 450 medewerkers. Heel recent heeft Genzyme aangekondigd opnieuw 250 miljoen euro te investeren in Geel voor de bouw van een nieuwe fabriek met 2 extra bioreactoren voor de ziekte van Pompe. Deze eerste bouwwerken zijn al gestart en de fabriek moet operationeel zijn tegen 2014. Momenteel hebben we volgende vacatures (m/v):

Quality Control Analyst Specialist in eiwitchemie, microbiologie of raw materials

QA Officers Compliance cGMP-specialist

Validation Engineer

Quality Control (Ref.: JOB-QCA)

Quality Assurance (Ref.: JOB-QOC)

Validation (Ref.: JOB-VE)

Functie: U wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de testen voor in-proces controle en voor vrijgave van onze biotechnologische geneesmiddelen. Deze testen omvatten zowel microbiologische, chemische, als specifieke eiwitanalyses, die uitgevoerd worden op grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. Afhankelijk van uw specialisatie, kan u tewerkgesteld worden in de in-proces, eiwitchemie, raw materials environmental monitoring/utility testing en/of microbiologiegroep. De “in proces groep” voert alle testen uit ter ondersteuning van productie (Endotoxine, bioburden, activiteitstest, protein concentratiebepaling, formulatie componenten). Vanuit de specialisatie ‘eiwitchemie’ voert u de volgende testen uit: eiwit specifieke testen (ELISA’s, SDS page, IEF, potency/activity test), HPLCbepalingen (aggregaten d.m.v. HP-SEC; kwantificatie van onzuiverheden, peptide mapping, oligosaccharide mapping), chemical testing (GC, Karl Fisher, particle counting,AAS, spectrofotometry, pharmacopeia testing zoals uitzicht, kleur, helderheid, pH, osmolaliteit,…). Vanuit de specialisatie ‘microbiologie’ staat u in voor microbiologische analyse, de identificatie van microorganismen en growth promotion testing.Vanuit de specialisatie Environmental monitoring/utility testing voert u lucht- en oppervlaktetesten uit in clean rooms of testen op de verschillende utilities WFI, ROW, CST, gassen. Vanuit de specificatie ‘raw materials’ voert u de volgende testen uit: pH/Conductiviteit, FTIR, GC, compendial, polariteit, Karl Fischer-analyses. De in proces groep werkt in een semi-volcontinu systeem (nachten beperkt), terwijl de andere groepen in een dagdienst werken gecombineerd met een beurtrol in late shiften en weekenddiensten.

Functie: In het kader van de continue uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar medewerkers in tijdelijke en vaste betrekking voor: opvolging van productieactiviteiten en gerelateerde documentatie & opvolging en behandelen van afwijkingen (Batch Documentatie Review en Process Review) opvolging kwaliteitscontroleactiviteiten (QC) voorbereiding vrijgave product (samenstellen release dossier).

Functie: U bent verantwoordelijk voor de kwalificatie van direct impact systemen en de validatie van stoom- en reinigingsprocessen. U stelt de validatiedocumenten op volgens de huidige FDA- en Europese regelgevingen en laatste industriestandaarden. U zorgt dat de hele validatie lifecycle conform de Genzyme procedures verloopt. Dit omvat validatie-input bij het opstellen van de gebruikersvereisten (URS), uitvoering van de System Impact Assessments en de opeenvolgende validatieactiviteiten (DQ, IQ, OQ, PQ, CV) tot vrijgave van de systemen aan de eindgebruiker. Ook behoren de validatieactiviteiten in het kader van change control en periodic review tot uw takenpakket.

Profiel: U behaalde bij voorkeur een graduaatdiploma in een wetenschappelijke richting (biochemie, biotechnologie, chemie, laboratoriumtechnologie, farmacie, ...) of bent gelijkwaardig door ervaring. U hebt interesse in een kwaliteitscontrolefunctie binnen de farmaceutische en/of aanverwante industrie. Gezien er gewerkt wordt in een gecontroleerde (cGMP-)omgeving, is het correct kunnen opvolgen van procedures noodzakelijk, net als het respecteren van orde en netheid. U bent een nauwkeurig, enthousiast, flexibel en dynamisch persoon en kan zelfstandig werken in een klein team.

Process Engineer Analytical Development Specialist Technology (Ref.: JOB-PE) Functie: U staat in voor het opzetten, de uitvoering en de coördinatie van studies in het kader van de ontwikkeling en verbetering van productieprocessen of analytische testmethoden. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de prestatie van de productieprocessen en analytische testmethoden en zorgt voor de uitwerking van verbeteringen waarbij procesintegriteit, productkwaliteit, veiligheid en milieu-impact steeds gegarandeerd blijven. U staat ook in voor het implementeren van eiwitzuiverings- en celcultuur processen in productie of analytische methoden in de Quality Control afdeling. U ondersteunt de productie of quality control afdeling door troubleshooting, oorzakenanalyse en bij de implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage in het opstellen van registratiedossiers. Profiel: U heeft een master in biochemische, farmaceutische, biotechnologische of bio-ingenieurswetenschappen. U heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring in de ontwikkeling van eiwitzuiverings- of celcultuurprocessen of analytische testmethoden. Ook schoolverlaters die zich in deze materie willen ontwikkelen zijn welkom. Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke rapporten en/of publicaties in het Engels en/of ervaring met GMPregelgeving is een pluspunt. U bent een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent resultaatgericht, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U beschikt over goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

Profiel: U behaalde een bachelor- en/of masterdiploma in een wetenschappelijke richting (chemie, biotechniek, biologie, ...) en/of kan gelijkwaardige ervaring voorleggen. U heeft bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een kwaliteitsfunctie binnen de farmaceutische en/of aanverwante industrieën (voeding, cosmetica, chemie, ...). U bent vertrouwd met de actuele FDAen Europese cGMP-richtlijnen en laatste industriestandaarden. U spreekt vloeiend Nederlands, heeft een goede kennis van de Engelse taal en uitstekende communicatievaardigheden.

Manufacturing Technician Productieoperator in (bio)farmaceutische industrie Manufacturing (Ref.: JOB-MT) Functie: U wordt als process operator ingeschakeld in de nieuwe biotechnologische productieplant waarbij u instaat voor het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de productieactiviteiten van onze biotechnologische geneesmiddelen. Deze taken zullen worden vervuld in een volcontinusysteem onder een bediendestatuut. Profiel: U behaalde bij voorkeur een A2- of bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (chemie, biotechniek, biologie, ...). Zowel toekomstige schoolverlaters als kandidaten met een aantal jaren ervaring in een productiefunctie binnen de farmaceutische en aanverwante industrieën (voeding, cosmetica, chemie, ...) zijn welkom. Gezien er gewerkt wordt in een gecontroleerde (cGMP-)omgeving, is het correct kunnen opvolgen van procedures en orde en netheid een noodzaak.

Supply Chain Planner Supply Chain (Ref.: JOB-SCP) Functie: U bent verantwoordelijk voor Demand, Supply en Intermedites & FG Inventory Planning. U zal werken vanuit de Geel Productie Site, en zal verantwoordelijk zijn voor het analyseren van FG Demand cijfers, in coöperatie met Global Planning. Deze data dienen omgezet te worden naar bulk productie- en transportplanning met een link naar Fill & Finish schedules. Zeer belangrijk in deze planningstructuur is de communicatie lijn met Global en European Planning Departments, ook binnen de Geel Site. De Planningfunctie is eveneens verantwoordelijk voor management en rapporteren van relevante KPI’s. Profiel: U genoot een bachelor- of masteropleiding (economische of logistieke richting). U hebt minimaal 5 jaar ervaring in een cGMP-omgeving in de farmaceutische industrie in een strategische Supply Chain functie. U genoot bij voorkeur een APICs-opleiding. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent een excellente onderhandelaar, en beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden, waarbij het Engels de voertaal is (prima kennis van Nederlands en Frans is een must). U bent resultaatgericht, gemotiveerd, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U werkt zeer georganiseerd en resultaatgericht. U bent bereid om te reizen (10%). U zal rechtstreeks rapporteren aan de Logistics Supervisor.

Profiel: U behaalde een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting. U beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige kwaliteitsfunctie. U bent vertrouwd met de cGMP-regelgevingen en de relevante industriestandaarden. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent resultaatgericht, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en spreekt vlot Nederlands en Engels.

Maintenance Technician Utilities Onderhoudstechnici voor Utility systemen Maintenance (Ref.: JOB-MTU) Functie: Binnen het team van Maintenance zorg je voor het onderhoud van utility installaties zoals WFI, Clean Steam, stoom-, perslucht- en diverse waterbehandelinginstallaties. U werkt onder supervisie mee aan het preventief- en prediktief onderhoud volgens relevante SOP’s. Tevens is het veilig werken in een cGMP-omgeving u niet vreemd. U ondersteunt het team in troubleshooting en verbeteringsprojecten.Verder helpt u mee aan de voorbereiding en het onderhouden van de benodigde werkinstructies en procedures, zoals gebruikelijk in een cGMPomgeving. Profiel: U beschikt over een diploma van het technisch secundair onderwijs (tso) met ervaring in een onderhoudsfunctie, bij voorkeur verworven in de farmaceutische en/of aanverwante industrieën. U heeft een paar jaar relevante ervaring in mechanisch onderhoud gericht op o.a. pompen, mechanische dichtingen, magnetisch gedreven roerwerken, trillingsanalyses, instrumenten en controlesystemen. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. Kennis van MS Office is een voordeel. Deze functie wordt momenteel uitgevoerd in dagdienst met stand-by arrangementen dat kan evolueren naar een 2-ploegensysteem of een ander eerder semi- of volcontinu ploegensysteem.

Genzyme in Geel is een innovatieve setting in een groeisector. De technologische uitdaging, het start-upproject, de rijke sociale interactie, de openheid, de informele omgangsvormen, de mindset naar continue verbetering en crossfunctioneel teamwerk, het respect voor de werk-privébalans, het centraal stellen van de patiënt, het duurzaam ondernemen, de persoonlijke groeiperspectieven en de inspanningen naar de lokale gemeenschap kenmerken ons bedrijf. Bovendien verbinden wij onze medewerkers graag aan maatschappelijk relevante doelen. INTERESSE? Mail uw sollicitatiebrief en cv, met vermelding van de functie en de referentie naar HR.geel@genzyme.com. Voor meer informatie over Genzyme Corporation, surf naar www.genzyme.com. Meer over Genzyme Flanders en bovenstaande vacatures vindt u op www.genzyme.be

toonaangevend in medische biotechnologie


SALES EN MARKETING DIRECTEUR De firma Valcke & Zoon (www.gardival.be) te Gits is reeds 2 generaties succesvol actief als producent en verdeler van een modern en ruim gamma aan kwaliteitsvolle houten constructies zoals tuinhuizen, garages, carports, pergola’s, chalets en tuinmateriaal zoals omheiningen, poorten, tuinmeubilair enz. Het bedrijf is voornamelijk actief in de Benelux en Frankrijk en groeit steeds verder in export en omzet. Verder voorziet dit familiebedrijf de professionele klanten ook van de gekende sector brands Gardival®, Tack® en Gardipool®–zwembaden. Momenteel wensen we aan te werven m/v:

HR

FUNCTIE: • Vanuit de bestaande strategie krijgt u de eindverantwoordelijkheid over het salesteam en de marketing. • Meer in concreto betekent dit contacten onderhouden met key accounts, toezien en initiatieven ondernemen tot positieve businessontwikkeling (omtrent kpi’s, budgetrealisatie, marketingplanning, …) in de verschillende landen en via ondermeer regelmatige fieldcoaching actief een ploeg van een 5-tal vertegenwoordigers en marketingcollega ondersteunen. • De uithuizigheid wordt begroot op een 30%. • U werkt bij dit alles nauw samen met de productontwikkeling, financiële afdeling, logistiek en commerciële binnendienst. • De klanten zijn professionele dealers. • Dit alles combineert u met kwalitatieve en doordachte initiatieven die zowel het productgamma als de interne bedrijfsprocessen ten goede komen.

PROFIEL: • Masterlevel bv. TEW, handelsingenieur, talen. • Gedreven en resultaatgerichte ingesteldheid die zich onderscheidt door een positieve communicatie en trekkersrol. • Flair en aangepast peoplemanagement typeren u. • Bewezen ervaring in de B/B-sales is noodzakelijk. • Talen Nederlands, Frans, Engels en Duits. • Creatief en strategisch performant. • Woonachtig in West-Vlaanderen of bereid er zich te vestigen.

AANBOD: • U krijgt een ruime en verantwoordelijke functie binnen een bedrijf met uitstekende reputatie en hoogwaardige producten. • U werkt nauw samen en rapporteert aan de CEO waarmee u de commerciële strategie van het bedrijf mee bepaalt. • Verloning is marktconform en aangevuld met extralegale voordelen.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

inspireren | rekruteren | integreren

CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. Daarom zijn we op zoek voor onze divisie Gratis Regionale Pers naar een:

Internal Sales Manager Ronse of Bouge m/v

Uw functie:

Uw profiel:

Q

Q

Je beschikt over een diploma van minimaal bachelorniveau

Ons aanbod:

Q

Q

Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met uw ervaring en prestaties

Je hebt minimum 2 jaar ervaring in het aansturen van commerciële medewerkers

Q

Q

Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen waaronder groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, GSM, maaltijdcheques en internetvergoeding

Je hebt zelf relevante ervaring in een commerciële omgeving, liefst in de dienstensector

Q

Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s

Q

Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.

Na een doorgedreven opleidingsperiode zal je instaan voor de volledige aanpak van de telefonische verkoop an advertentieruimte

Q

Je geeft leiding aan een team van Internal Sales Medewerkers gevestigd te Bouge en Ronse

Q

Je bepaalt budgetten, targets en volgt deze nauwkeurig op

Q

Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om commerciele acties op te zetten

Q

Ervaring in de media is geen vereiste maar u bent er wel door geboeid

Q

Je coördineert de thematische deadlines en coacht uw team waar nodig

Q

Ervaring in een telesales omgeving is geen vereiste maar zeker een plus

Q

Je werkt nauw samen met onze Directeurs Publicaties voor een optimale afstemming van external en internal sales.

Q

Je bent sterk in het leiden, opleiden, motiveren en coachen van medewerkers

Q

Je werkt vanuit ons kantoor te Ronse of Bouge

Q

Je beheerst beide landstalen NL/FR perfect

Interesse? Solliciteer en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Mail je gedetailleerde CV en motivatiebrief naar Hélène Lauwers via jobs@PassePartout.be. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of via 016/44 28 16.

Welke soorten arbeidscontracten bestaan er? Je vindt het op


70 71

2 PROJECTVERANTWOORDELIJKEN COMMERCIEEL INGESTELD, FLEXIBEL, ENTHOUSIAST EN EFFICIËNT

(www.voka.be) Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is één van de meest nabije, invloedrijke en professionele netwerkorganisaties en belangenbehartiger voor deze streek. Voka West Vlaanderen vertegenwoordigt 3.450 ondernemingen, goed voor 66% van de private tewerkstelling in deze provincie. Voka is politiek neutraal en verenigt kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit alle sectoren. Voka vormt een netwerk van ondernemers én ondernemende medewerkers. Dit uit zich ondermeer in de talloze activiteiten en thema-ontmoetingen die worden georganiseerd voor ondernemers en beleidsmakers. Voka helpt daarnaast dagelijks de bedrijven om verder te professionaliseren via een ruim gamma aan opleidingen, lerende netwerken & projecten i.v.m. talentontwikkeling, innovatie en internationaal ondernemen. Voor de gloednieuwe vestiging zoeken we momenteel volgende nieuwe collega’s m/v:

HR

inspireren | rekruteren | integreren

M E T A A L B E W E R K I N G

VANGHELUWE

Vangheluwe metaalbewerking (Roeselare) is sinds meer dan 40 jaar toeleverancier en gespecialiseerd in maatwerk voor gereputeerde ondernemingen. De activiteiten slaan op lasersnijden en verspaning op CNC-freesmachines en CNC-draaibanken. MIG –TIG lassen zijn de specialiteiten. Deze familiale onderneming stelt 35 medewerkers tewerk binnen moderne bedrijfsgebouwen. Momenteel zoeken we volgende nieuwe collega’s (m/v):

HR

the perfect

inspireren | rekruteren | integreren

match

Onze opdrachtgever (vestiging midden West-Vlaanderen) maakt deel uit van een internationale en vooraanstaande groep met een familiaal karakter. Het bedrijf is niet alleen sterk groeiend, maar ook zeer innovatief en heeft de laatste jaren een sterk investeringsritme aangehouden op vlak van machines, extra gebouwen en bemanning. Het bedrijf is ISO 9001 gecertifieerd. In het kader van het invullen van een huidige behoefte zoeken we m/v:

HR

inspireren | rekruteren | integreren

FUNCTIE: • Afhankelijk van uw ervaring en kennis of affiniteit wordt u ingeschakeld binnen het departement ‘Levenslang Leren’ of ‘Innovatie & Internationaal ondernemen’, dat in totaal uit 18 collega’s bestaat. • U staat in voor de verdere uitbouw en de praktische organisatie van een aantal lerende netwerken, alsook een aantal projecten rond levenslang leren en/of innovatie & internationaal ondernemen. • Bij aanvang vervangt u een collega, die door bevallingsrust afwezig is, daarna bouwt u mee aan de verdere groei van de afdeling. • U krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor aantal lerende netwerken en/of projecten: van ontwikkeling, verkoop, opstart tot praktisch en financiële/administratieve opvolging. • U werkt intensief samen met diverse instanties, bedrijven en buitenlandse Kamers van Koophandel. • U rapporteert aan de projectmanager.

PROFIEL: • U hebt voeling met of interesse voor innovatieve bedrijven (IT, virtuele netwerken, productontwikkeling) & internationale bedrijven, de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de economie in zijn geheel. • We mikken op minimum bachelorslevel of masterniveau of gelijkwaardig door ervaring. • Flexibele ingesteldheid, bereidheid tot avondwerk of eventueel korte buitenlandse verplaatsing is inherent aan deze functie. • Kennis Word, Excel en Powerpoint. • Indien u graag op het departement ‘Innovatie & Internationaal ondernemen’ aan de slag wil, dan is kennis van de talen Frans en Engels een must.

AANBOD: • Gevarieerde en boeiende job met veel contacten in een innovatieve bedrijfsomgeving. • Bij aanvang start u met een tijdelijk contract om nadien over te gaan in een contract onbepaalde duur. • Het salarispakket is aangepast aan uw ervaring en vaardigheden.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

PRODUCTIELEIDER FUNCTIE: • Instaan voor een dagelijkse en vlotte organisatie binnen de werkplaats. • Naast intensieve samenwerking met de collega’s van de werkvoorbereiding en salescollega’s, sta je in voor de planning, het aansturen van de kwaliteitscontrole, atelier (25 medewerkers) en onderhoudsafdeling. • We verwachten ook dat u op termijn de logistiek, aankoop, verzending en transport kunt aansturen.

PROFIEL: • Ervaring met verspaning en plaatbewerking. • Leidinggevende persoonlijkheid. • Teamgericht persoon, alsook respectvol in de omgang. • We mikken op een industrieel ingenieur mechanica.

TECHNISCH COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE FUNCTIE: • Na inwerking wordt je de vaste go-in-between tussen productie en eindklant. • Je hebt zowel contacten ter plaatse bij de klant, maakt offertes en ziet toe dat deze omgezet worden tot een werkopdracht. • Na inwerking genereer je meer en meer actieve prospectie. • Tevens verwachten we dat je eindverantwoordelijke wordt binnen de salesdivisie.

PROFIEL: • We mikken op een technische bachelor die vlot is in omgang en resultaatgericht ingesteld is. • Je bent nauwkeurig en sterk georganiseerd. • Planlezen heeft voor u geen geheimen en hebt bij voorkeur ervaring binnen een productieomgeving. • Je bent een voldoende professionele peoplemanager. • Talenkennis: Nederlands en Frans.

AANBOD: • Open en no-nonsense werkomgeving. • Autonomie en verantwoordelijkheid. • Aangename werksfeer. • Verloning volgens ervaring en competenties.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

ALGEMEEN DIRECTEUR FUNCTIE: • Uw taak is ruim, uitdagend, maar ook zeer gevarieerd. • U ziet toe op het rendement van de onderneming, de productie, de personeelstevredenheid, klantentevredenheid en bent daarom intensief in communicatie met alle geledingen van het bedrijf en stakeholders. • U bent dus het eerste aanspreekpunt voor alle afdelingen zoals sales en marketing, administratie en boekhouding, customer services en werkvoorbereiding. • Daarnaast hebt u regelmatig contact met (internationale) klanten, ondersteunt u hierbij actief de business ontwikkeling en volgt u verder de financiële en logistieke performantie op. • U brieft de algemene directie van de groep omtrent alle relevante aspecten van de onderneming.

PROFIEL: • U hebt een ingenieursdiploma, bij voorkeur aangevuld met een hogere bedrijfskundige opleiding. • U hebt reële ervaring op het vlak van algemeen management. • U kunt vlot onderhandelen en zoekt oplossingen die een win-win situatie kunnen betekenen voor alle partijen. • U bent tevens resultaatgericht met een voldoende commerciele flair. • U bent een uitgesproken motivator en teamcoach. • Talen: Nederlands, Frans, Engels, bij voorkeur ook Duits. • Woonachtig in West-Vlaanderen of bereid zich daar te vestigen.

AANBOD: • Unieke opportuniteit binnen een groeiende en professionele organisatie. • Verantwoordelijke topfunctie met kans tot ondernemen en realisatie van projecten. • No-nonsens cultuur, waar met visie en duidelijke strategie gewerkt wordt. • Verloningspakket is marktconform.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.


Zoveel jobs, zo dichtbij.

Jobbeurs HAVEN GENT 5 maart 2011

VEN APENDE BOE DRAND GEW USSEL-NOOR

IN VORST RUSTHUIS OVERVALLEN BLZ. 22

'Jef Nys ©

Ballon Media

SCHULDIG

¤2 RG ¤1 I SPANJE

I CAN. EILANDEN

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

OF NIET? Experts nemen

BON

eid n ‘We moete veiligh NMBS r de trainer onder vuu 9 beschermen’ Sport 2-3

N 24 - CONSUM

ENT&GE LD

Webredacteur – Nieuwsblad.be

2-4

ber met Vanaf 1 decem n of nog zomaar de banken n a legt lening te krijge te gaan. Europ jden dat mense in het rood om te vermi . ‘Banken en regels op strengere in de schulden steken minder soezich te diep tverstrekkers zullen een lening’, van andere kredie het toekennen n Vincent Van bij n neme pel worde 1 december ter voor Onder zegt minis ne (Open VLD). Vanafen boetes tot cel enbor jaar Quick immers één dat een lening is gege- riskeren ze als blijkt dat er proble duidelijk was 100.000 euro l vooraf al ig ven terwij n opduiken. deeld gelukkige men zoude niet onver tsector is eving, die ‘op somm 5 De kredie e regelg gezien. (DHH) met de nieuw te streng wordt vlakken’ als

LUXEMBU D ¤ 1,50 I

per strip

©blg

T BANKEN OP EUROPA LEG RE REGELS om een STRENGEwordt het moeilijkerrekening je

©pn

1€ Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

NEDERLAN

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

ER 2010 - 1EURO 20 OKTOB WOENSDAG

2010'

LEZERS BRIEVE

www.jobbeurshavengent.net

BON

ETE DE FAVOFRI S VERZAMEL VAN JE NY JOMMEKES VLIEGENDE TON DE VANDAAG:

25

van 9 tot 16 u | Skaldenstraat 56, 9042 Gent | Gratis shuttle vanaf Dampoort

R&VRIJ 33 - CULTUU

- TELEVI SIE E TIJD 37

- 22% LAATSTE DAGEN! 95

S 46 - PUZZEL 42 - STRIPS

48 47 - WEER

op een bril comrplete glazen) + optische (montuu of contact lenzen.

Je functie: Als webredacteur ben je verantwoordelijk voor het concept en de dagelijkse invulling Nieuwsblad.be. • Je maakt samen met je collega’s een selectie uit het nieuwsaanbod, en houdt de site geactualiseerd. • Je past de tekst en de vormgeving aan van de artikels die je krijgt van de krantenredactie, in functie van het internetpubliek. • Je gaat zelf op zoek naar nieuws, en schrijft de berichten.

kortingen. r met andere per klant. Niet cumuleerbaa product en 1 korting per t.e.m. 31/10/2010. 12/10/2010 Geldig van

WWW.N IEUWSB

LAD.BE

Je profiel: Je beschikt over een goede basiskennis internet, en kan 3 jaar relevante ervaring voorleggen. • Je hebt een sterke affiniteit met de actualiteit en hebt reeds redactionele ervaring. • Je bent alert, creatief, energiek en contactvaardig • Je hebt een flexibele instelling voor werktijden (weekendwerk in een beurtrol van 1 op 3, avondwerk tot 23.30 uur of ochtendwerk vanaf 7 uur, eveneens in beurtrol zijn inherent aan de opdracht).

Aanbod: • Een job bij een van de grootste nieuwssites van Vlaanderen • Een dynamische en stimulerende werkomgeving, in een multi-mediabedrijf • Een correcte verloning

Interesse? Dien dan vóór 13 maart je kandidatuur in via jobs.vlaamsekranten@corelio.be, tav Peter Boon, HR-manager.


72 73 HR CONSULTING

Veronique, Consultant

Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto ‘human capital matters’. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Door de sterke groei van onze divisie HR Consulting wensen wij ons team te versterken met (m/v):

Regio Brussel-Vlaanderen:

Ik ben Veronique... en ik ben er. Waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf. Net zoals zoveel andere Securex-collega’s. En u, bent u er ook?

Recruitment & Selection Consultant Teamleader Payroll & Reward Consultants Freelance HR Specialisten Regio Brussel

Recruiter Voor een uitgebreide beschrijving van deze functies ga je naar www.ikbener.be onder HR. Meer over Securex vind je op:

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie voor het Land van Aalst.

Voor onmiddellijke indiensttreding is SOLVA op zoek naar (m/v)

Het OCMW Oostkamp is een dynamische organisatie met een 140-tal medewerkers. Ouderenzorg is een belangrijke pijler. Voor het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is het OCMW op zoek naar een (m/v):

Preventieadviseur niveau 1 Profiel :  Houder zijn van het diploma van burgerlijk of industrieel ingenieur  in het bezit van een bewijs dat met vrucht een erkende cursus van aanvullende vorming van preventieadviseur niveau 1 werd beëindigd zoals bepaald in het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk  in het bezit zijn van een wagen en een rijbewijs B  enkele jaren ervaring in een preventiedienst strekt tot aanbeveling  beschikken over goede sociale en leidinggevende vaardigheden. De brutojaarwedde aan de huidige index, varieert van € 39.862,91 tot € 60.779,57.

Interesse ? Belangstellenden bezorgen vóór 11 maart 2011, een omstandig c.v. met handgeschreven motivatiebrief, kopie van diploma en bewijs van goed zedelijk gedrag aan de voorzitter van SOLVA, de heer Marc Gielens, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem. Het eerste schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 19 maart 2011. Meer informatie kan bekomen worden bij de heer Henk Geeroms, algemeen directeur, op het nummer 053 85 85 69.

directeur woonzorgcentrum aanwerving in statutair verband en aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar - voltijds Het vernieuwde woonzorgcentrum Ter Luchte huisvest momenteel 78 en in de toekomst ruim 100 zorgbehoevende senioren. Binnenkort wordt op dezelfde site gestart met de bouw van 30 zorgflats. Je opdracht: Je staat in voor de dagelijkse leiding over alle voorzieningen op de zorgsite Ter Luchte te Ruddervoorde die o.m. een woonzorgcentrum, serviceflats en seniorenwoningen omvat. Je zorgt ook voor een effectieve en efficiënte organisatie zodat een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg gegarandeerd wordt. Wij bieden: een vaste benoeming, een gunstig verlofstelsel en een aantrekkelijke verloning A1a-A3a (brutowedde tussen 3.037,71 EUR en 4.856,55 EUR volgens relevante ervaring), aangevuld met diverse vergoedingen en extralegale voordelen. Wij vragen: drie jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie in de sociale of medische sector, of een getuigschrift van een managementopleiding. Bijkomende info over aanwervingsvoorwaarden, diplomavereisten en selectie: personeelsdienst (Dieter De Bels), tel. 050 28 82 96, e-mail: personeel@ocmw-oostkamp.be Interesse? Stuur vóór 17 maart 2011 je sollicitatiebrief met cv en afschrift van je diploma, t.a.v. OCMW-voorzitter Herman Himpens naar: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp, personeel@ocmw-oostkamp.be of geef deze documenten af bij het OCMW. We garanderen een discrete behandeling van de kandidaturen.


Stadsschouwburg Utrecht is het bruisende culturele hart van Utrecht en omgeving. De programmering is zeer gevarieerd. Een grote schare bezoekers heeft de weg naar de schouwburg gevonden. De schouwburg wil een genereuze plek van ontmoeting zijn op het snijvlak van de theatrale werkelijkheid en de alledaagse realiteit. Deze tijd vraagt een nóg nadrukkelijker en actiever verbinding met de stad, met de theatermakers in de stad en daarbuiten. Met de ambitie de aansprekende programmering nog meer te profileren zoekt de Stadsschouwburg Utrecht een

Ascento is een sterke speler binnen de top 5 van de HR adviesbureaus. Meer dan 75 medewerkers werken vanuit zeven kantoren aan diverse HR-projecten voor hun klanten. Dankzij haar totaalaanpak en maatwerk, implementeert Ascento klantspecifieke oplossingen binnen het brede HR-domein: rekrutering en selectie, talent en performance management en outplacement. Wij willen onze uitbouw versterken door de aanwerving van een (m/v):

HOOFD PROGRAMMERING & PROJECTEN

HR Consultant Rekrutering & Selectie Uw opdracht • Vanuit een grondige behoefteanalyse adviseert en begeleidt u klanten naar maatoplossingen op het vlak van rekrutering, selectie en assessment center. • Door het uitvoeren van assessment centers en psychotechnische onderzoeken brengt u de competenties van kandidaten in kaart. • U geeft uw advies weer in heldere en duidelijke rapporten. • U bent een spil in een enthousiast en dynamisch team. • U vervult een belangrijke rol bij de verdere uitbouw van de klantenportefeuille door lange termijn relaties met (potentiële) klanten te ontwikkelen.

Uw profiel • • • • •

U hebt een Masterdiploma, bij voorkeur in arbeids- en organisatiepsychologie. U beschikt over 3 jaar relevante ervaring. U bent ondernemend en in staat om met klanten een lange termijn relatie uit te bouwen. U bent een teamplayer en een uitstekend communicator. U bent resultaatgericht en hebt een goed analytisch en beoordelingsvermogen.

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

voor Ascento Gent en Leuven

Ons aanbod • Een boeiende en gevarieerde functie waarbinnen u uw expertise verder kan uitbouwen. • U komt terecht in een team waar coaching, samenwerking en kennisdeling centraal staat. • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

Interesse? Stuur dan uw gedetailleerde CV en begeleidende brief met referentie naar Amelie Gevers via amelie.gevers@t-groep.be Ascento is een divisie van

www.t-groep.be

de

2 Acerta

Talent Congres

die samen met de directeur van de schouwburg het artistieke beleid bepaalt. Als hoofd van de afdeling Programmering & Projecten geef je leiding aan twee programmeurs en een productiemedewerker en als lid van het managementteam draag je bij aan het beleid van gehele organisatie. Wij zoeken een bevlogen, onorthodoxe en ondernemende denker én doener, die vooral ook zelf op zoek gaat naar interessante ontwikkelingen. Een initiator die in staat is enerverende inhoudelijke keuzes te vertalen naar de praktijk van alledag. Als Hoofd Programmering & Projecten heb je oog voor de artistieke voorhoede. Tegelijkertijd combineer je deze focus met kennis en liefde voor het amusement. Je bent een verbinder. Het organiseren van ontmoetingen en het plezier in samenwerken en samenbrengen zitten in je bloed. Je hebt daarnaast vanzelfsprekend kennis van het vakgebied, een groot netwerk en bij voorkeur een aantal jaren ervaring als programmeur. Door je grote affiniteit met het publiek, met je neus voor kwaliteit en door je overtuigingskracht weet jij niet alleen het programmeringsteam maar ook de hele organisatie te inspireren. Wij bieden een salaris van minimaal € 3.016 en maximaal € 4.400 bij 36 uur per week, overeenkomend met schaal 11 van de Rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht. Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Lucia Claus (directeur), telefoon 030 23 24 108. Kijk voor de volledige vacaturetekst op www. stadschouwburg-utrecht.nl Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunnen tot 15 maart 2011 worden gericht aan de Stadsschouwburg Utrecht t.a.v. afdeling P&O, Lucasbolwerk 24, 3512 EJ Utrecht, of per email naar P&O@ssbu.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 29 en 30 maart 2011. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Investors in Talent 3 investeerders, 3 visies, 3 topsprekers*

5 april 2011 The Egg – Barastraat 175 – 1070 Brussel LUC SELS

HR

decaan faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven

LEIDERSCHAP

(36 uur p.w.)

ALBERT RAGON algemeen directeur - Danone België

* Aansluitend: 2 x 3 interactieve workshops met Eric Domb, Bob Verbeeck, Inge Geerdens, Ivo Clerix, Laurence Vanhée en Hildegard Hermans. Exclusief voor ceo’s, bedrijfsleiders en HR-directeurs.

EIGEN TALENT

GENE SIMMONS

VAN

KISS

rockmuzikant, acteur en ondernemer Gene Simmons Rich & FamousTM

In samenwerking met:

Schrijf u nu in op acerta.be/talentcongres Daar vindt u het volledige programma.


74 75 Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR-advies en consultancy organisatie, met meer dan 25 jaar expertise. Wij zijn gepassioneerd door het integreren en evalueren van medewerkers in organisaties en door het ontwikkelen van services die performance verbetering realiseren. Wij hebben vestigingen in Mechelen, Kortrijk, Roubaix (Frankrijk) en een professioneel samenwerkingsakkoord in Utrecht (Nederland). Om onze verdere ontwikkeling te realiseren, kijken wij voor het kantoor Mechelen uit naar een (m/v):

MANAGEMENT ASSISTANT Klant en Service Driven (3 à 4/5 week) Functie: Je bent verantwoordelijk voor onze klantenservice en administratieve activiteiten, zoals offertes, overeenkomsten, rapporteringen, follow-up tot en met facturering. Je communiceert vlot en frequent met onze klanten en verzorgt eveneens andere externe communicaties in verband met advertenties, publicaties, website, … Daarnaast sta je in voor de personeelsadministratie en het beheer van diverse documenten en dossiers. Indien nodig, ben je back-up voor de receptie en administratieve taken.

Aanbod: Binnen deze functie kijken we uit naar een enthousiaste collega met de nodige teamspirit. Je komt terecht in een uitdagende omgeving waarin initiatief en ondernemerschap sterk geapprecieerd worden. Een expansieve werksfeer met een platform van diverse HR- en managementadvies activiteiten biedt professionele ontwikkelingskansen.

Profiel: Met een hogere opleiding en meer dan 10 jaar ervaring ben je gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan. Het is vooral belangrijk dat je zelfstandig een rol weet op te nemen. Je bent vlot en to the point in de omgang, met een servicegerichte en collegiale attitude. Verder ben je nauwgezet en discreet. Uitstekende tweetaligheid (N-F), goede werkkennis E en excellente MS-office vaardigheden zijn een must.

Interesse? Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kun je steeds bellen. Je kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk en professioneel behandeld.

SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT Zemstbaan 24 B-2800 Mechelen Tel. 015 421655 www.sodevaconsulting.com

.

.

.

Fax 015 422152

.

info@sodevaconsulting.com

www.sodevaconsulting.com

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon

Think Media is een sterk groeiend mediabedrijf dat met Think Media Outdoor actief is op het vlak van buitenreclame en met Life!tv in digitale televisie. Think Media Magazines is uitgever van P-magazine, Ché, Menzo, Chief, Officieel PlayStation Magazine, Motoren & Toerisme/Moto & Loisirs, MotorWereld, Spoorwegjournaal/Journal du Chemin de Fer en Modelspoormagazine/Train Miniature Magazine. Think Media Digital beheert de online-activiteiten van de magazines en de toonaangevende portaalsites Clint.be, 4Gamers.be en deMotorsite.be/Moto-online.be.

Voor het verder uitbouwen en optimaliseren van onze activiteiten zijn wij op zoek naar (m/v):

CRM Developer

Hulpboekhouder

Key Account Manager

Functie:

Functie:

Functie:

U maakt deel uit van het team dat onze op Microsoft Dynamics CRM gebaseerde oplossing voor Think Media onderhoudt. Uw taak omvat naast de implementatie van CRM gerelateerde modules tevens het beheer van diverse servers nodig voor deze implementaties. (MS Exchange, MS CRM, MS SQL)? U treedt ook op als systeembeheerder. U bewandelt alle wegen van de software development cyclus.

U maakt deel uit van het financieel team binnen Think Media. U volgt verschillende administratieve boekhoudkundige taken op en rapporteert aan de CFO. U staat in voor de boekhoudkundige verwerking van aan- en verkoopfacturen, het boeken, klaarzetten, uitvoeren en opvolgen van betalingen van zowel klanten als leveranciers en u volgt PO-nummers op. U werkt mee aan de btw-aangifte en de voorbereiding voor de jaarafsluiting. U doet aan debiteurenbeheer. U hebt dagelijkse contacten met klanten en leveranciers. U assisteert bij interne controle en analyses.

Binnen het team van Think Media Outdoor staat u in voor de salesactiviteiten m.b.t. de affichagenetwerken. Als ervaren sales professional volgt u rechtstreeks een aantal mediacentrales op. U onderhoudt intensief de bestaande klantenrelaties en weet hoe nieuwe klantenrelaties op te bouwen, met bijzondere aandacht voor de FMCG-sector. U zorgt voor een omzetstijging door het overtuigen van adverteerders en reclamebureaus. U detecteert opportuniteiten en zet ze om in een succesvolle verkoop. U weet raad met de gangbare marktcijfers (CIM, ...). U rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur.

Profiel:

Profiel:

Profiel:

• U heeft een bachelor informatica of gelijkwaardig door ervaring. • U drukt zich vlot uit in het Nederlands en het Engels. • Goede kennis van .Net¸ Silverlight, Flash en andere gerelateerde webontwikkelingstools, SQL. • Ervaring met BI implementatie en kennis van de MS Office omgeving zijn extra troeven. • U bent flexibel en creatief.

• U beschikt over een bachelordiploma boekhouden en bent nauwkeurig en punctueel. • U kunt bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring voorleggen. • U bent communicatief en flexibel en kan zelfstandig werken. • U drukt zich vlot uit in het Nederlands en het Frans. • U bent handig met MS Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint).

• U bent universitair of hebt een diploma hoger onderwijs (marketing/communicatie). • U beschikt over een gedegen saleservaring (min. 3 jaar) in de mediasector en gaat steeds tot de finish. • U beschikt over een goede kennis van MS Office programma’s (word, excel, powerpoint). • U kan onder druk werken en bent gemotiveerd maandelijks uw verkoopobjectief te halen. • Uiteraard bent u perfect tweetalig (Nederlands/Frans).

Aanbod:

Aanbod:

Aanbod:

• Een boeiende job in een sterk groeiend mediabedrijf. • Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing. • Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen.

• Een boeiende job in een sterk groeiend mediabedrijf. • Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing. • Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen.

• Een boeiende job binnen een sterk groeiend mediabedrijf. • Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met een bonussysteem. • Gsm, bedrijfswagen, laptop, maaltijdcheques.

THINK M

IA

DELHAIZE

D

Zit er een job voor jou bij? Stuur je CV en motivatiebrief als de weerlicht naar jobs@thinkmedia.be. | Think Media, Oude Leeuwenrui 8/12, 2000 Antwerpen.


communication gives us more room to grow

Televic Rail zoekt Televic ontwikkelt hoogstaande technologie voor communicatieoplossingen in diverse niches zoals verpleegoproep en zorgcommunicatie in de gezondheidssector, passagiersinformatie in treinen, simultaanvertaling en audiovisuele installaties in conferentie- en vergaderzalen, multimedia- en e-learningoplossingen voor de opleidingssector en het onderwijs in binnen- en buitenland.

HARDWARE ENGINEER

BID MANAGER

Functie: Als teamlid van R&D Televic Rail staat u in voor het specifiëren, ontwikkelen en verifiëren van onze systemen voor uitdagende, internationale projecten binnen de railway business.

Functie: Als teamlid van sales support Televic Rail bent u verantwoordelijk voor het opstellen van technische concepten en offertes voor zowel hard- als software en verdedigt u dit bij de klanten.

Profiel: Master elektronica met enkele jaren ervaring binnen volgende domeinen: • Schema ontwerp, verificatie; zowel analoog als digitaal • Ervaring met dimentioneren en implementeren van DC/DC converters • High speed digital design; Signal Integrity (high speed designs), EMC design guide lines Simulatie van PCB’s (transmissielijnen) • Design For Testing • Gebruik van meettoestellen (Logic Analyzer, Oscilloscoop, ...) • Ervaring audio & video interfaces is een voordeel • Sensoren en sensorcircuits - CAN, ethernet.

Profiel: Master elektronica met enkele jaren ervaring binnen volgende domeinen: • Het uitschrijven van de offertes, het beschrijven en documenteren van technische specificaties, het berekenen van kostprijzen, marges, … U hebt interesse voor costing en affiniteit met technologie relevant voor de railway business. U beschikt over een brede technische bagage en de nodige competenties om de technische concepten in al zijn aspecten praktisch om te zetten. Door de internationale context is kennis van N-F-E noodzakelijk.

Televic is continu op zoek naar mensen met een duidelijke affiniteit voor technologie en innovatie. Ambitieuze, flexibele denkers en doeners die er elke dag staan met hun frisse ideeën, die in team of zelfstandig hun schouders zetten onder elk project, met een uitgesproken wil om verder bij te leren.

Televic Healthcare zoekt

Televic is een financieel onafhankelijke en stabiele groep met vestigingen in Frankrijk, Engeland, Bulgarije, India en China. Verder bouwend op onze Europese successen, streven we ook elke dag naar een verdere internationale groei.

Wat wij bieden: Een boeiende job in een stabiele, gezonde organisatie die internationaal groeit en investeert in technologie en mensen. Bij Televic krijg je de kans om mee te groeien en mee te werken aan vooruitstrevende technologieën. Interesse? Gelieve uw motivatiebrief en cv op te sturen naar Christine Viaene, Leo Bekaertlaan 1, B-8870 Izegem of c.viaene@televic.com

www.televic.com

VALIDATION ENGINEER

SERVICE ENGINEERS (3)

Functie: Als teamlid van R&D Televic Healthcare staat u in voor het ontwikkelen, specifiëren en verifiëren van de validatie-omgeving voor onze healthcare systemen.

Functie: Als teamlid customer support Televic Healthcare werkt u mee aan de installatie en het in dienst stellen van nieuwe systemen bij de klant, alsook het onderhoud en probleemoplossing op de verkochte installaties.

Profiel: Bachelor of master ICT met ervaring in software programmatie: • Basis C kennis • .Net platform (oa C#, ASP.Net) • DB ontwerp en implementatie • Schrijven van testsoftware voor de ontwikkelingen Software-analyse en -ontwerp (oa UML schema’s en use cases) • Kennis van IP-protocollen. U bent een sterke teamplayer met accent op communicatie en overleg, die creatief probleemstellingen en uitdagingen aangaat.

Profiel: Bachelor elektronica met ervaring binnen customer service. U bent een problem solver met een stevige kennis van netwerk-technologie. We zoeken service engineers voor 3 regio’s: • Gent-Antwerpen voor klanten Oost-Vlaanderen en Zuid-Antwerpen • Zuid-Brussel voor klanten Zuid-Brussel en Wallonië: perfect Franstalig • West-Vlaanderen voor klanten West- en Oost-Vlaanderen: kennis van audiosystemen is een pluspunt.

TECHNISCHE AANKOPER

PROJECT ENGINEER/MANAGER

Functie: Als teamlid van Televic procurement bent u de contactpersoon voor de technische aspecten van het aankoopgebeuren.

Functie: Als project engineer Televic Healthcare staat u in voor een vlot verloop van een project vanaf het order tot de realisatie, acceptatie, levering en betaling door de klant.

Profiel: Bachelor of master elektronica of elektro-mechanica met volgende ervaring: • Verzamelen van technische specificaties vanuit engineering voor de selectie en evaluatie van leveranciers van technische componenten en het opvolgen van de kwaliteit van de geleverde producten • Opvolgen van kwaliteitsproblemen • Beheer van subcontractors en systeemleveranciers in binnen- en buitenland: jaarlijkse evaluatie en onderhandelen van betalingsvoorwaarden • Verzorgen van administratieve aspecten gebonden aan het bestellen van goederen. Kennis van N-F-E is hier noodzakelijk.

Profiel: Bachelor of master elektronica met volgend profiel: • U bent stressbestendig en hebt de nodige commerciële flair om perfect in te spelen op de concrete noden van de klant • U combineert uw ervaring in projectmanagement met organisatietalent en zelfstandig werken • Met uw kennis van elektronica in gebouwen volgt u de werven proactief op, neemt u autonoom problemen en uitdagingen op en weet u deze creatief aan te pakken • Pluspunten zijn: efficient gebruik office tools Word/Excel en kennis van Autocad, N-F.

Televic Education zoekt

DEVELOPER RICH INTERNET APPLICATIONS Functie: Als lid van R&D Televic Education werkt u mee in een jong en dynamisch team dat vernieuwende oplossingen bouwt voor educatieve toepassingen. U bedenkt, ontwerpt, ontwikkelt en verifieert de e-learning software. Profiel: Master computerwetenschappen, informatica of elektronica ICT met enkele jaren ervaring binnen volgende domeinen: • Software-ontwerp (o.a. UML schema’s, use cases) en implementatie in een recente programmeertaal • Kennis van of bereidheid om nieuwe programmeeromgevingen en -talen aan te leren, vb. Eclipse, ASP.NET, C#, SQL, Flex & Actionscript • Interesse in GUI design met oog voor usability is een bonus.

Televic Rail

Televic Healthcare

Verder is Televic steeds op zoek naar: gedreven softwareprofielen in verschillende domeinen zoals rich internet applicaties (Flex, Actionscript, Silverlight), applicatieprogrammering (.NET, C#, Qt) en embedded software (C++, C, eWin, Linux).

Op zoek naar een job bij Televic? Bezoek

www.neusvoortechnologie.com

Televic Healthcare

Televic Education


Technisch boeiende uitdagingen in een warme, respectvolle werkomgeving? Strukton Rail is gevestigd in Merelbeke en actief over het hele land, en maakt deel uit van de gelijknamige Nederlandse groep, met vestigingen in verschillende Europese landen. Wij zijn één van de grote Europese spelers op het vlak van spoorinfrastructuur. Hoog tijd om ons team te versterken voor de toekomst, als (m/v):

Zet je toekomst op de rails WERFLEIDER Je bent werfverantwoordelijke (bijvoorbeeld in bovenleiding, signalisatiewerken, spoorinfrastructuur) en leidt één of meerdere teams van arbeiders en ploegbazen. Bovenop je hogere technische opleiding (professionele bachelor of master bouw of elektromechanica) heb je bij voorkeur werkervaring in de bouwsector of een productieomgeving. Je bent in staat om een team te leiden en te motiveren. Weekend- en nachtwerk schrikken je niet af.

Liesbet Scheir, projectleider

“Zéker blij dat ik voor Strukton koos” Liesbet Scheir (26) begon enkele jaren geleden als projectvoorbereider voor Strukton. Nu leidt ze een project binnen het masterplan van Infrabel om seinhuizen te centraliseren tot geautomatiseerde blokposten voor veiliger en vlotter treinverkeer. “Ik maakte kennis met Strukton op de jobdag van KaHo Sint Lieven, waar ik afstudeerde als industrieel ingenieur bouwkunde. Vijf jaar later zijn mijn verwachtingen helemaal ingelost. Op korte termijn kon ik me ontplooien en doorgroeien tot projectleider. Ik plan mijn werk zelf en die vrijheid bevalt me enorm. Onze projecten en werven vind ik ook technisch erg interessant. Met mijn profiel kan ik zó elders aan de slag, maar ik heb alle redenen om bij Strukton te blijven.”

VEILIGHEIDS- & KWALITEITSDESKUNDIGE – PROCESS MANAGER Je adviseert over het veiligheidsbeleid en samen met de Operations Manager ontwikkel en implementeer je het veiligheidsmanagementsysteem op de werven. Je definieert de langetermijnprocesstrategie om alle bedrijfsprocessen te beheren en regelmatig te herevalueren. Je zorgt voor de implementatie van nieuwe processen alsook de veranderingen van de bedrijfsprocessen. Bovenop je masterdiploma beschik je bij voorkeur over minstens zeven jaar werkervaring als projectleider, werfleider of preventieadviseur. Je hebt het certificaat Preventieadviseur 1 of bent bereid het te behalen.

ERVAREN PROJECTLEIDER Na een doorgedreven opleiding word je als projectleider totaalverantwoordelijke en sta je in voor de algemene werfcoördinatie. Je organiseert en stuurt een projectteam van werfleider(s) en projectvoorbereiders. Als master industrieel ingenieur (bouw/elektromechanica/landmeetkunde) of gelijkwaardig door ervaring, heb je ook minstens zes jaar ervaring als projectleider op werven in burgerlijke bouwkunde, utiliteitsbouw of wegeniswerken.

MEDEWERKER BOEKHOUDING Je neemt de volledige leveranciersboekhouding voor jouw rekening. Je verwerkt de betaallijsten en boekt de bankverrichtingen. Je voert tevens ad hoc projecten uit ter ondersteuning van de afdeling Finance & Administration. Je hebt een opleiding Boekhouding genoten en hebt reeds enige relevante ervaring. Aanbod Strukton is méér dan ‘een werkgever’: je voelt je hier meteen thuis. Ideaal, want bij ons kies je voor de lange termijn. Onze markt groeit en Strukton biedt de sterkste oplossingen, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Het bewijs? In 2010 werden we verkozen tot snel groeiend bedrijf Trends Gazellen én wonnen we de Innovatie Award Bouw. We bieden jou daarbij uitzicht op persoonlijke groei, doorgedreven opleidingen, veel ruimte voor initiatief en een zeer aantrekkelijk loonpakket. Tijd om jouw toekomst op de rails te zetten? Stuur je cv naar TC² - Technical Capital Company, t.a.v. Isabelle Breemersch via mail: isabelle@tc2.be. Meer info over deze functies op www.tc2.be of bel: 0479 28 13 06.

struktonrail.com


Leer een bedrijf eerst kennen voor je er solliciteert.

CAREER LAUNCH

JOB-EVENT 16/03/2011 ANTWERP EXPO 11-20u Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Deelnemende bedrijven:

Kom op 16 maart naar Career Launch en geef je carrière een boost: - Je bespreekt je cv rechtstreeks met recruiters van topbedrijven - Je krijgt er CV-advies en carrière-begeleiding door experten van Acerta en Kern Selection - Je kan inspirerende workshops volgen over jobs in marketing, sales, finance, IT, … - Je kan deelnemen aan speeddate sessies met je favoriete bedrijf. - Je kan je talenten toelichten voor de camera in de Jobat Blue Box. Wil je je loopbaan de beste kansen geven? Schrijf je in via www.jobat.be/careerlaunch en win een reischeque van Thomas Cook t.w.v. € 2.000!

i.s.m volgende partners


Directeur De Algemene dienst voor Jeugdtoerisme vzw bestuurt “de Hoge Rielen in Kasterlee”. De Hoge Rielen is een verblijfsdomein met sterke natuureducatieve accenten. De prioritaire doelgroepen zijn kinderen en jongeren in jeugdwerkverband of via schoolactiviteiten. ADJ zoekt een man of een vrouw met een passie om “de Hoge Rielen” verder te laten ontwikkelen met respect voor de aanwezige footprints en met een innovatieve spirit die jonge mensen aanspreekt. Iemand die situationeel kan leiding geven en doorgeven en die marktgerichtheid kan combineren met de missie van de Hoge Rielen.

(voor universitairen of graduaten; alle richtingen)

Infoseminaries worden georganiseerd over alle aanwervingen, stages, examens, contracten, enz. binnen de EU instellingen en Europese agentschappen, voor kandidaten met of zonder ervaring,

ADJ vzw biedt de kandidaat: • Een uitdagende en toekomstgerichte werkomgeving met gemotiveerde medewerkers/ vrijwilligers. • Barema: directeursbarema gebaseerd op PC 302 • Een discrete selectieprocedure met een extern assessment. Meer informatie over deze vacature en over het domein op website van de Hoge Rielen: www.dehogerielen.be

VG. 486/BO

een carriere aan de europese unie?

De directeur is verantwoordelijk voor de operationele werking van het domein (uitbating, personeel & vrijwilligers, educatieve ontwikkeling, infrastructuur, …).

Kern Selection. Voor de juiste mensen.

zaterdagnamiddag in:

Leuven 5/3 - Brussel 12/3 - Gent 19/3 Antwerpen 26/3 - Hasselt 2/4 Voor informatie, (niet op website!) inschrijvings- en deelname voorwaarden, contact opnemen VÓÓR 4/3:

info@ieba-edu.eu (titel email: EU + naam & adres) I.E.B.A. | Papegaaistraat 76 | 9000 Gent | tel. 0479 86 65 57 (enkel ts 14-18u!)

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ter uitbreiding van het kader zoeken wij een:

Stafmedewerker Vorming, Training en Opleiding (halftijds of meer) Uw uitdaging - uitbouwen van een opleidingsbeleid inspelend op nieuwe evoluties in de palliatieve zorg - organiseren en coördineren van opleidingen en symposia - opbouwen van een ‘Kennis- en expertisecentrum palliatieve zorg’ Uw profiel

In het departement Architectuur Sint-Lucas zijn volgende functies (m/v) vacant: • •

100% medewerker cel Onderwijs 50% Studietrajectbegeleiding Geïnteresseerd? Meer informatie over het specifieke ambt, het profiel en de arbeidsvoorwaarden vind je op www.architectuur.sintlucas.wenk.be. Kandidaten richten een gemotiveerde brief met CV uiterlijk 20 maart 2011 t.a.v. Maaike De Vos, maaike.devos@architectuur.sintlucas.wenk.be

-

bachelor verpleegkunde (‘A1’) of Master in de humane wetenschappen ervaring met opleiding en/of palliatieve zorg goede organisatorische capaciteiten kritische reflectie zelfstandig kunnen werken en teamplayer goede kennis van MS Office (Word, Excel, Power Point)

Wij bieden Een boeiende functie binnen een klein en flexibel, gemotiveerd en krachtig werkend team in een levendige Federatie. Verloning volgens PC 330. Een uitgebreide taak- en profielomschrijving kan geraadpleegd worden op www.palliatief.be. Eventueel bijkomende informatie bij Paul Vanden Berghe, directeur, paul.vanden.berghe@palliatief.be, 02/456.82.08. Brief met CV vóór 15 maart 2011 aan Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw Paul Vanden Berghe, directeur J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel. E-mail: info@palliatief.be Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: voor kwaliteit van leven.

Hoe vertel ik mijn baas dat ik een nieuwe job gevonden heb? Neem een kijkje op


Word een gezicht van De Lijn

WIJ ZOEKEN nieuwe medewerkers m/v voor de provincie Antwerpen :

BOUWPROMOTOR IN VOLLE EXPANSIE:

LANAFORM is een Europese leider in de healthcare sector. In 35 jaar is LANAFORM een bloeiend bedrijf geworden in België en in meer dan 50 landen met het commercialiseren van onze eigen producten. Daarnaast werd eveneens het merk Birkenstock in België door ons gelanceerd.

Château Promotion zoekt

PROJECT COORDINATOR ONTWERP TAKENPAKKET

Hoofd planning geregeld vervoer Verantwoordelijke operaties en administratie Teamleider controle en interventie Medewerker financiën Instructeurs bus Medewerker communicatie Medewerkers : planning geregeld vervoer / coördinator haltes / leerlingenvervoer Ploegleiders Meestergast onderhoudscentra

Vertegenwoordig(st)er Vlaanderen (m/v) Functieomschrijving Ter ondersteuning van haar groei en om haar nieuwe schoenenmerken te lanceren, zoekt LANAFORM een nieuwe gemotiveerde Nederlandstalige mederwerk(st) er, die zich wil waarmaken in een jong en zeer dynamisch team. Profiel U moedertaal is nederlands • U werkgebied is Vlaanderen • U hebt noties van de franse taal • U hebt minimum 1 jaar ervaring • U hebt noties van informatica. Aanbod: Een salarispakket volgens ervaring en prestaties Firmawagen, laptop, GSM, dagelijkse uitkering.

Interne en externe coördinatie van de projecten van opstart t.e.m. bouwaanvraag

PROFIEL Architect, min. 2 jaar ervaring (m/v) Of assistent architect, graduaat bouw, met gelijkwaardige ervaring (m/v)    

Tweetalig NL/FR Kennis basiswetgeving ruimtelijke ordening Kennis vectorworks is pluspunt In bezit zijn van rijbewijs

AANBOD

 Contract van onbepaalde duur, voltijds of 4/5  Interessant verloningspakket  Een boeiende en gevarieerde job binnen

een groeiend bedrijf

 Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden

Contact: rh@lanaform.com of LANAFORM NV rue de la légende 55 B-4141 SPRIMONT

5de editie

Bij interesse cv te versturen naar: S.demol@chateau-promotion.be J. Bordetlaan 160/1 - 1140 EVERE

engagement study 2011

Je werk en/of je leven Onderzoek naar de balans tussen werk en privé

Win 2 bioscooptickets Laat jouw stem horen via de jaarlijkse Engagement Study! Werk jij om te leven? Of leef jij voor je werk? Begint het leven voor jou pas na het werk? Of is jouw werk “je leven”? Vertel het ons. Surf naar www.jobat.be/jewerkenofjeleven Doe mee aan de enquête en win een Viva-box met 2 bioscooptickets.

The autonomous management school of the University of Antwerp


Ik realiseer mijn droom, ik word zelfstandige en start mijn onderneming. Wie helpt mij?

Het Ondernemingsloket FORMALIS!

Mijn droom wordt werkelijkheid, ik werf een medewerker aan. Wie helpt mij?

GROEP S – Sociaal Secretariaat!

Ik leid mijn bedrijf met succes. Hoe doe ik dat?

Samen met GROEP S – Sociaal Secretariaat.

Groep S – Sociaal Secretariaat het beste sociaal secretariaat zeggen de KMO’s!


Technical Consultants / Architects

index

SAS

Procesoperators 52

DIRECTIE 62

Anoniem via HR Flux

71

68

De Hoge Rielen via Acerta Consult

79

Hogeschool-Universiteit Brussel & KAHO Sint-Lieven 56

Administratief Projectmedewerker

Directeur Streekbezoekerscentrum

UZ Gent

Gemeente Heuvelland

Sibelga

38

67

Sodeva Consulting

75

Stafmedewerker Personeelsadministratie UZ Gent

Brouwerij De Valk

62

Valcke & Zoon via HR Flux

80

Projectingenieur Elektronische Installaties

77

Projectleider Filters & Filtratiesystemen Atlas Copco Airpower

Assistant Plant Manager Arcelormittal

63

61

tratie 65

Atlas Copco Airpower

Bouwkundig Ingenieur Willy Naessens

63

59

Meer dan 1320 mensen bouwen dagelijks aan onze toekomst.

63

Projectverantwoordelijken Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen via HR Flux 71

Word een gezicht van De Lijn

PepsiCo

37

Burgerlijk Ingenieurs Elektromechanica

tratie

Elia

De Lijn

80

Tetra Pak

ANDERE

57

Instructeur De Lijn

Televic

76

65

Hoofd MEP Instructeurs Bus De Lijn

Besix

45

80

Industrieel Ingenieurs Elektromechanica Medewerkers De Lijn

Elia

36

65

De Lijn

Atlas Copco Airpower 80 Basf

65

80

38

22

72

63

Besix

45

Besix

Bouwtechnicus - Assistent Architect

45

Planning Ingenieur 87

Graphic Designer

Besix

45

Preventieadviseur 68

Solva

73

Besix

45

Willems Verandas via A&S Careers

67

Kluwer

57

33

A&B via A&S Careers

67

Atlas Copco Airpower

63

65

Colofon 80

Technisch Manager Milieu 41

Technische Consultants 59

Unit Manager 37

Validation Engineer 69

Validation Engineer Televic

Methode Ingenieur

C R E AT I E F

Insilencio

Atlas Copco Airpower

ger

Trade Finance Expert 37

Teamleider Controle & Interventie

Genzyme 32

MEP Manager

Webredacteur

K.U.Leuven

UZA

De Lijn

PepsiCo 64

Labo-Ingenieur

Web Content Medewerker

Corelio

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Kwaliteitsmedewerker

Vertaler

Corelio

59

Kwaliteitscoördinator

Medewerker Communicatie

Sibelga

Willy Naessens

Project Financieel & Administratief Mana-

Teamleider Controle & Interventie

Haven Van Antwerpen

Junior Plantverantwoordelijke

Medewerker Communicatie

De Lijn

46

57

Senior Dossierbeheerder 88

Teamleaders

Haven Van Antwerpen

Ingenieurs

C O M M U N I C AT I E De Lijn

63

59

Systeemingenieurs

De Lijn

Ingenieur Materialen Medewerkers

35

Productiebeheerder

Segment Manager

PepsiCo

80

Offer Advisors

Stabiliteitsingenieur/Projectvoorbereider

K.U.Leuven

Hardware Engineer

De Lijn

Anoniem via Monitor

Willy Naessens

Field Service Engineer/Technieker

65

Medewerker Financiën

76

Televic 36

Medewerker Financien

Schadebeheerder

Service Engineers Verantwoordelijke Operaties & Adminis-

77

Projectbegeleiders / Dossierbeheerders

Sanitation Officer

Kijk snel verder

64

Medewerker Boekhouding

Anoniem via Monitor

Projectleider/Projectingenieur Atlas Copco Airpower

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

D’ieteren

Projectleider Oil & Gas

75

Interne Auditor

De Lijn 41

60

Hulpboekhouder

Strukton Railinfra

Projectleider Bouw Haven Van Antwerpen

ENGINEERING

87

Projectleider Strukton Railinfra

70

52

67

Financieel Beheerder

Think Media

Project Managers

52

Dossierbeheerder

Gemeente Brasschaat 36

35

Delivery Consultants

A&B via A&S Careers 76

23

Credit Advisors

SAS

Project Managers

K.U.Leuven

43

Verantwoordelijke Operaties & AdminisDe Lijn

73

Sales & Marketing Directeur

Management Assistant

Televic

SAS

General Manager

Directiesecretaresse A&S Careers via A&S Careers

60

OCMW Oostkamp

Château Promotion

Elia

Directeur Woonzorgcentrum

Administratieve Medewerkers

59

36

Business Analyst

D’ieteren

Project Engineer/Manager

Directeur Facilitair Management

43

Willy Naessens

Business Analisten

OBK Bank via Hudson Belgium 37

Project Coordinator

Directeur

60

PepsiCo

Productieverantwoordelijke

Art Director Insilencio

Universiteit Antwerpen

69

Process Operatoren

Algemeen Directeur

Administratief & Technisch Personeel

Genzyme

FINANCIEEL Elia

Specialist

De Lovie

A D M I N I S T R AT I E

46

Process Engineer Analytical Development

Algemeen Directeur

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Basf

76

Veiligheids- & Kwaliteitsdeskundige - Process Manager Strukton Railinfra

77

Werftoezichter AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

64

Werkvoorbereider Besix

45

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


82 83 Air Liquide is een internationale groep met vestigingen in meer dan 75 landen en meer dan 43 000 medewerkers wereldwijd. De groep is wereldleider op het gebied van productie en distributie van industriële gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, …). De afdeling Air Liquide Industrial Customer produceert deze industriële gassen en levert deze aan topbedrijven in de industrie. Bovendien ontwikkelt deze afdeling sinds vele jaren innovatieve oplossingen en producten voor tal van toepassingen die een duurzame ontwikkeling garanderen in de staal, textiel, voeding, farmaceutische en andere industriële sectoren. Door interne promotie en groei zoekt Air Liquide voor het realiseren van de ambitieuze groeidoelstellingen in Vlaanderen twee enthousiaste en gedreven medewerkers (m/v).

Bouwen aan ons succes in Oost- en West-Vlaanderen Key Account Manager

Junior Business Developer

Toepassing voor industriële gassen bij topbedrijven

Duurzame CO2 e.a. oplossingen voor voeding e.a. industriële sectoren (ref. 43.8760-002)

Verdere uitbouw van een uitdagende klantenportefeuille Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de verdere uitbouw van je bestaande klantenportefeuille, niet alleen zeer grote maar ook nichespelers in zeer uiteenlopende sectoren zoals de chemie, de metallurgie, de textiel, de constructie, de automobiel- en de voedingssector. Je gaat voor omzetgroei door proactieve samenwerking en initiatieven bij klanten maar ook door op zoek te gaan naar nieuwe projecten waar jouw oplossingen zorgen voor duurzaamheid en meerwaarde voor de klant. Voor het uitwerken van aangepaste, technologische oplossingen werk je nauw samen met collega-specialisten van Altec (Air Liquide Technology Center). Je bent vnl. actief in de regio

Oost- en West-Vlaanderen. Je rapporteert aan de Sales Manager regio Noord. Ingenieur of wetenschapper die graag resultaten neerzet Je bent ingenieur (burgerlijk, industrieel of handels) of behaalde een wetenschappelijke master (fysica, biologie, chemie, …) en hebt minstens 5 jaar ervaring in een commerciële buitendienst in een industriële, B2B-omgeving met zekere complexiteit in het technische en commerciele proces. Je analytische geest, je pragmatisme, je leergierigheid en je sterke communicatievaardigheden maken van jou een overtuigende en gerespecteerde gesprekspartner. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van het Frans is een plus.

Nieuwe klanten overtuigen en de omzet in je regio uitbouwen Je houdt van prospecteren en zoekt commerciële mogelijkheden door je te profileren tot een volwaardige gesprekspartner voor technici, aankopers, … bij grote en kleinere verwerkende bedrijven. Je luistert actief naar hun plannen en noden en zoekt naar toepassingen voor o.a. CO2, bv. in het verpakken onder een gecontroleerde atmosfeer, de cryogene toepassingen, het neutraliseren en inerteren, de lucht- en waterbehandeling, … Je werkt hiervoor nauw samen met Altec (Air Liquide Technology Center). Meerwaarde voor de klant en win-win langetermijnrelaties en resultaten staan centraal in je commerciële aanpak en projectopvolging. Je

rapporteert aan de Sales Manager regio Noord. Ingenieur of wetenschapper gedreven door duurzame industriële oplossingen Idealiter heb je een eerste ervaring in verkoop of als aankoper of op de commerciële binnendienst. Je zoekt meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om je commerciële talenten verder te ontwikkelen en je kennis van industriële toepassingen van onze gassen in een brede waaier van sectoren uit te breiden en om te zetten in resultaten. Je enthousiasme, je pragmatisme en sterke communicatievaardigheden maken van jou een overtuigende en gerespecteerde gesprekspartner. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Bijkomende kennis van het Frans is een pluspunt.

Je komt terecht in een team op mensenmaat met de voordelen van een groot, internationaal, financieel gezond en groeiend bedrijf. Je kan rekenen op een goede basisopleiding, grote verantwoordelijkheid en autonomie en de ondersteuning van een backoffice. Binnen Air Liquide zijn er doorgroeimogelijkheden voor gemotiveerde resultaatsgerichte medewerkers. Een competitief salarispakket aangevuld met een bedrijfswagen vervolledigt dit aanbod.

Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - tel. +32 (0)3 281 15 50

Connecting people with your strategy

KPMG IN BELGIË

TOP EMPLOYER… Al vijf jaar op rij! Als toonaangevende organisatie in de domeinen van audit, belasting- en juridisch advies, advisory en accountancy, is het KPMG-netwerk in België er eens te meer in geslaagd een motiverende werkomgeving voor haar professionals te creëren. Voor maar liefst de vijfde maal op rij werd deze prestatie met het onafhankelijk keurmerk ‘Top Employer’ bekroond, met uitstekende scores voor onze arbeidsvoorwaarden, opleiding & training, interne promotiekansen, bedrijfscultuur en werksfeer. Wil jij instappen in onze toporganisatie met nationaal en internationaal perspectief, waar persoonlijkheid troef is? Bekijk dan zeker onze vacatures op www.mykpmg.be

We walk your talk

VG. 368/B - lid van

(ref. 43.8761-002)


GEZONDHEID

Teamleader Payroll & Reward Consultants

Logistiek Medewerker

Securex Groep

UZ Gent

Adjunct-Hoofd OK-Logistiek & Centrale

ICT

43

Bedrijfsurgentieverpleegkundige Basf

46

43

64

32

32

Avanade

34

Think Media

Televic

64

MARKETING

64

76

Academisch & Wetenschappelijk Perso-

Diensthoofd Coördinator Personeel

Gemeente Maarkedal via A&S Careers

Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen Universiteit Antwerpen

60

43

Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 3.900 medewerkers.

38

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

64

HR Assistent Human Resources Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

Zenito via A&S Careers

Randstad Belgium

A&S Careers via A&S Careers

Securex Groep

Docent-Onderzoeker Accountancy

Laborant

Hogeschool-Universiteit Brussel & KAHO Sint-Lieven 56

UZ Gent

34

34

34

88

67 23

73

Senior Analist-Ontwikkelaars 88

Senior Infrastructure Consultant Avanade

34

Senior Microsoft SharePoint Consultant Avanade

34

88

Human Resources Assistant PepsiCo

37

Technical Architect Avanade

Human Resources Consulent

Innovatiemanager/Spin-Offspecialist K.U.Leuven

Genzyme

K.U.Leuven

Genzyme

Medewerker Cel Onderwijs Sint-Lucas Architectuur

79

K.U.Leuven

88

Calculator

Professoren

Coördinator Bouw 87

Professoren CommunicatiewetenschapK.U.Leuven

87

nistratief Recht, Economisch Recht & No-

ring & Selectie

Sibelga 74

38

K.U.Leuven

Dispatcher

Sint-Lucas Architectuur

38

Dispatcher/Werfvoorbereider Willy Naessens

K.U.Leuven

73

Dispatching Operator Fluxys

K.U.Leuven 19

Rekrutering & Selectie Officer 58

38

65

45

Maintenance Technician Utilities Genzyme

69

Medewerkers Elektrotechnieken 87

Meestergast Onderhoudcentra 65

Meestergast Onderhoudscentra 80

Ploegleiders 65

Ploegleiders De Lijn

80

Vangheluwe Metaalbewerking via HR Flux

Adjunct van de Directie 17

80

16

71

Storingstechnieker PepsiCo

Adjunct-Milieuambtenaar Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen

Hoofd Planning Geregeld Vervoer De Lijn

36

OVERHEID Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

Hoofd Planning Geregeld Vervoer De Lijn

46

Productieleider 67

Talent Management Assistant Sibelga

88

Hoofd Aankoop Willems Verandas via A&S Careers

Besix

De Lijn

Wetenschappelijk Medewerker

Recruitment & Selection Consultant

Corelio

87

59

59

Hoofd Werfleider

De Lijn

Werfcoördinatoren

Recruiters

Securex Groep

79

59

45

Designers / Tekenaars

De Lijn

Studietrajectbegeleiding Willy Naessens

Randstad Belgium

87

37

Recruiter 73

Basf

K.U.Leuven

Customer Operations Officer PepsiCo

Securex Groep

87

Stafmedewerker

Human Resources Specialisten Randstad Belgium

tarieel Recht K.U.Leuven

LOGISTIEK

Willy Naessens

Elia

Junior Bedrijfsjurist 38

Calculator

Hogeschool-Universiteit Brussel & KAHO Sint-Lieven 56

pen 34

69

TECHNIEK Besix

Onderzoeksmedewerker

Human Resources Consultant RekruteAscento via T-groep

69

Onderzoeksadviseurs

Professoren Socialzekerheidsrecht, Admi-

41

Genzyme

87

JURIDISCH

Haven Van Antwerpen

69

88

Medewerker CAD & Databeheer HVAC

K.U.Leuven

Teamleider SAP Domein Logistiek K.U.Leuven

43

Quality Control Analyst

SAP Consultants

K.U.Leuven

16

QA Officers Compliance

SAP Business Analyst

Groep Corialis via Hudson Belgium

79

Manufacturing Technician

38 K.U.Leuven

67

Verkeersdeskundige

R&D

Avanade

HR CONSULTING

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 88

veloper

Project Manager

Freelance Human Resources Specialisten

K.U.Leuven

Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen

Avanade

16

Stafmedewerker

Hogeschool-Universiteit Brussel & KAHO Sint-Lieven 56

67

Consultants Rekrutering & Assessment

Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen

Diensthoofd Voortgezette Opleidingen

Net Developer

Consultants

satie

Gemeente Lierde via A&S Careers

Beveilingscoördinator 34

60

Consulent Ondernemingsloket

Ploegverantwoordelijke Verkeerssignali-

Junior/Senior Microsoft Dynamics AX DeAvanade

74

Sportfunctionaris

36

Junior/Senior Microsoft Dynamics AX Avanade

16

Meer info in deze Jobat.

Consultant

Verpleegkundigen

67

Hoofd Programmering & Projecten Stadsschouwburg Utrecht

LEREN IS LEVEN

Verpleegkundigen UZ Gent

17

neel

IT Project Leiders Elia

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

Deskundige Openbare Werken

Technologen/Verpleegkundigen 43

60

ONDERWIJS

IT Analisten Sibelga

17

Coördinator-Expert - Leidinggevend

75

88

16

Coördinator-Expert Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

Marketing- & Publicitycoördinator

Nachtverpleegkundige

UZ Gent

76

17

Coördinator Middenstand & Huisvesting Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen

Technische Aankoper

& Virtualisatie K.U.Leuven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

69

Paradiso Filmed Entertainment

Expert Desktop & Software Management

Kinesitherapeut AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

32

Developer Rich Internet Applications

Hoofdverpleegkundige Intensieve Zorg UZA

Genzyme

16

Controleur Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

Supply Chain Planner

Televic

CRM Developer

Hoofdverpleegkundige Hematologie UZA

UZA

38

Business Analyst

Diensthoofd Zorg AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Analist programmeur Medische Toepassingen

Botdensitometrietechnicus UZ Gent

46

pen Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen

Medewerkers Klantendienst

Analist Basf

Bouwkundige Dienst Wegen & Waterlo43

Sibelga

Sterilisatie UZ Gent

73

37

Technical Specialists D’ieteren

35


1 Account Manager voor de regio Oost- en West-Vlaanderen


Technici Basf

Pre-Sales & Delivery Consultants 46

Techniekers PepsiCo

67

38

36

59

Werfleider

68

Technisch Commercieel Afgevaardige 59

Technisch Commercieel VerantwoordelijVangheluwe Metaalbewerking via HR Flux

71

Willems Verandas via A&S Careers

67

Willy Naessens

59

Lanaform

80

Application & Infrastructure Architects 16

Werkvoorbereider Basf

Sales Representative

Vertegenwoordiger 19

Werkplanner Technische Dienst Stad Dendermonde via Jobpunt Vlaanderen

33

Toonzaalverkoper/Magazijnier 77

Werfleiders Fluxys

Sales Effectiveness Manager

Toonzaalverantwoordelijke 59

Werfleider Strukton Railinfra

37

Verder doorgroeien in jouw carrière.

ke 45

Werfleider Willy Naessens

Sales Developers

Willy Naessens

Tekenaars

Besix

60

Passe-Partout

Technische Bachelors Elektriciteit

Willy Naessens

Paradiso Filmed Entertainment

Kluwer

Technische Bachelors

Elia

62

PepsiCo

ders

Sibelga

Lecot

Sales - & Marketingverantwoordelijke 37

Technisch Tekenaars/ProjectvoorbereiWillems Verandas via A&S Careers

52

Productverantwoordelijke Meubelbeslag 37

Technisch Operator PepsiCo

SAS

46

VERKOOP

Smals

34

Data Manager Smals

34

Delivery Consultants SAS

36

Account Manager Copaco via Fundament Recruitment & Selection 58

Demonstration Specialist

Account Manager

Functional Analysts

Arcelormittal

61

85

38

76

35

Commercieel Afgevaardigde Farming Anoniem via Monitor

62

SAS

36

SAS

36

SAS

36

Smals

34

Store Manager 67

Commercieel Verantwoordelijke Willy Naessens

Timcal

Service Level Expert 57

Commercieel Talent Online A&S Careers via A&S Careers

34

Project Managers 57

Commercieel Afgevaardigde Hunting Anoniem via Monitor

Smals

Pre-Sales & Delivery Consultants

Business Manager D’ieteren

34

Post-Sales Consultants

Bid Manager Televic

Smals

Laboratory Engineer

Account Managers Randstad Belgium

61

Java & Net Developers

Account Manager Jobat

Bose Corporation

Bose Corporation

61

Technical Consultants / Architects 59

SAS

36

Commerciële Profielen D’ieteren

35

Internal Sales Manager Passe-Partout

70

Junior Business Developer Air Liquide via Mercuri Urval

83

Nog meer jobs?

Key Account Manager Think Media

75

Op jobat.be

83

vind je

Key Account Manager Air Liquide via Mercuri Urval

Key Account Manager Jobat

85

Merchandiser Ekornes

61

Post-Sales Consultants SAS

52

10.494

Alle tips op jobs.


Creatie? Innovatie? Ambitie?

Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor de Groepen Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen

PROFESSOREN IN DIVERSE WETENSCHAPSDOMEINEN Leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke & maatschappelijke dienstverlening. Naast vaste benoemingen in het ZAP, eventueel met een proefperiode, zijn er sinds kort ook tijdelijke ZAP-aanstellingen voor 5 jaar in een tenure trackstelsel mogelijk. Online solliciteren is verplicht. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatureszap.

Voor de Technische Diensten

BOUWTECHNICUS – ASSISTENT-ARCHITECT VBA201103 Je coördineert bouwprojecten zoals de inrichting van seminarielokalen of de verbouwing van een onthaal en kantoorruimte. Je stelt ramingen op en maakt ontwerpdossiers en aanbestedingsdocumenten. Je coördineert de uitvoering en beheert het bouwbudget en de planning. Ook zorg je voor een goede communicatie met de interne klant.

PROJECTINGENIEUR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES VBA201105 Je concipieert en ontwerpt complexe elektrotechnische installaties (bv. branddetectie, toegangscontrole, telefonie, data en liften) voor onze universitaire gebouwen. Vervolgens coördineer je het volledige projectverloop: je stuurt de verschillende aannemers aan en volgt de werken op.

MEDEWERKER CAD EN DATABEHEER HVAC Voor de Faculteit Sociale Wetenschappen

VBA201108

TWEE PROFESSOREN ( ZAP) IN HET DOMEIN VAN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van asbuiltgegevens na nieuwbouw- of verbouwingswerken voor de technieken klimaatregeling en sanitair. Je staat in voor het uittekenen en onderhouden van situatie-, eendraads- en principeschema’s in AutoCAD en beheert de installatie- en uitrustingsgegevens in onze databank.

meer bepaald voor Nieuwstheorieën en voor Communicatiewetenschap (Tenure track). De onderzoeks- en onderwijstaken, de aanstellingsvereisten en informatie over de kandidaatstelling zijn te vinden op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/sociale_ wetenschappen. Contactpersonen voor deze functies zijn: prof. dr. Jan Van den Bulck, voorzitter profielcommissie (jan.vandenbulck@soc.kuleuven.be), en prof. dr. Leen d’Haenens, programmadirecteur communicatiewetenschappen (leen.dhaenens@soc.kuleuven.be).

Voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid

EEN AANTAL PROFESSOREN (ZAP) IN HET DOMEIN VAN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, ADMINISTRATIEF RECHT, ECONOMISCH RECHT & NOTARIEEL RECHT De onderzoeks- en onderwijstaken, de aanstellingsvereisten en informatie over de kandidaatstelling zijn te vinden op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/ rechtsgeleerdheid. Contactpersonen voor deze functies zijn prof. dr. Paul Van Orshoven, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid (paul.vanorshoven@law.kuleuven.be) en prof. dr. Koen Geens, programmadirecteur rechten (koen.geens@law.kuleuven.be).

MEDEWERKERS ELEKTROTECHNIEKEN VBA201109 Heb je een bachelordiploma elektrotechniek? Afhankelijk van je ervaring en je interesse hebben wij op dit moment carrièremogelijkheden voor een installatiebeheerder en een ontwerper van elektrotechnische installaties.

WERFCOÖRDINATOREN

VBA201106/07

Een groot aantal bouwprojecten (van 3 tot 25 miljoen euro) gaan tijdens de komende jaren in uitvoering. Daarom versterken wij onze cel werfcoördinatie met werfcoördinatoren op verschillende niveaus.Tijdens de werffase ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werforganisatie en -planning van bouwprojecten op bouwtechnisch, administratief en financieel vlak. Hiervoor werk je steeds nauw samen met de projectleider, die de projecten van opstart tot inhuizing begeleidt.

[BEKIJK OOK ONZE VACATURES OP DE VOLGENDE PAGINA.]

Voor de Faculteit Godgeleerdheid

STAFMEDEWERKER ONDERWIJS

VBC201108

Als stafmedewerker onderwijs maak je deel uit van de diensten van de Faculteit Godgeleerdheid. Je ondersteunt het onderwijsbeleid, coördineert de onderwijs- en studentenadministratie en bent verantwoordelijk voor het geheel van de studiebegeleiding en de kwaliteitszorg inzake onderwijs aan de Faculteit Godgeleerdheid.

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures


Creatie? Innovatie? Ambitie?

Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor de Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC)

ONDERZOEKSADVISEURS NATIONALE EN INTERNATIONALE FONDSEN VBF201110/11 Als onderzoeksadviseur informeer je onderzoekers over financieringsmogelijkheden en stimuleer je hen tot deelname aan nationale (bv. IWT) en internationale (bv. Europees kaderprogramma) onderzoeksprogramma’s. Je begeleidt hen bij de voorbereiding van de onderzoeksaanvragen en adviseert bij de projectopmaak, zowel inhoudelijk als administratieftechnisch en financieel. Je volgt ook het onderzoeksbeleid om dit te vertalen naar het K.U.Leuven-beleidsniveau.

Voor het Instituut voor de Overheid, binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen

Voor ICTS, de centrale informaticadienst van de K.U.Leuven

BEVEILIGINGSCOÖRDINATOR

VBF201117

Je werkt mee aan de beveiliging van de globale systeeminfrastructuur en werkt hiervoor beveiligingsplannen uit. Je ijvert ook voor een veilig omgaan met IT door te werken aan beveiligingspolicies en het promoten van IT-beveiliging bij eindgebruikers.

SYSTEEMINGENIEURS: UNIX EN VOIP/ UNIFIED COMMUNICATIONS VBF201119/20 Binnen de teams van de Centrale Infrastructuur zijn we op zoek naar meerdere systeemingenieurs. Voor het AIX/Oracle-platform zoeken we een systeemingenieur die meebouwt aan een performante en betrouwbare SAP-applicatie- en -systeemarchitectuur. De groupware-omgeving wordt verder uitgebreid met Unified Communication tools, gekoppeld aan de implementatie van een VoIP-telefonieomgeving. Voor de technische uitwerking en ondersteuning van de netwerk- en communicatieaspecten binnen dit project zoeken we een systeemingenieur VoIP/UC.

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER ABV201120

EXPERT DESKTOP EN SOFTWARE MANAGEMENT EN VIRTUALISATIE VBF201125

Het Instituut voor de Overheid zoekt een wetenschappelijk medewerker voor het onderzoeksproject ‘Effecten van organisationele autonomie in de publieke sector. Een vergelijkende en verklarende analyse (2011-2014)’. Heb je een universitair diploma met interesse voor overheidsmanagement en -beleid en organisatiekunde in het bijzonder? Heb je een analytische geest en kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek? Ben je ondernemend genoeg om het onderzoeksproject mee creatief in te vullen, uit te werken en tijdig te voltooien? Beschik je over de nodige teamspirit om ons multidisciplinaire team te vervoegen? Surf dan naar www.instituutvoordeoverheid.be en bekijk onze vacature online.

De dienst Lokale ICTS Infrastructuur en Ondersteuning van de K.U.Leuven beheert de werkstations van alle personeelsleden van de Centrale en Rectorale diensten (ongeveer 1200 pc’s) en baat de centrale pc-klassen voor studenten en personeel uit (ongeveer 600 pc’s). Om deze hard- en software en de daarmee actieve gebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn verschillende technologieën geïmplementeerd door een backoffice expertise team. Deze oplossingen dienen verder te worden uitgebouwd, geoptimaliseerd en geactualiseerd. Daarom kijken we uit om het team op korte termijn te versterken met een gedreven expert met een passie voor Windows desktop en software deployment, management en virtualisatie.

Voor K.U.Leuven Research & Development (LRD)

SAP-functies

INNOVATIEMANAGER/ SPIN-OFFSPECIALIST VBE201104

TEAMLEIDER SAP DOMEIN LOGISTIEK VBF201121 SAP BUSINESS ANALYST VBF201122 SR. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP EN SAP ABAP & WEB VBF201123/24

In het domein van life sciences en medische technologie begeleid je als innovatiemanager de opstart en groei van spin-offondernemingen en stimuleer je innovatie- en kennisgedreven ondernemerschap: analyseren van spin-off- en samenwerkingsopportuniteiten; begeleiden van incubatie, business- en projectplannen; prospecteren van resources; uitbouwen van in- en externe netwerken; ondersteunen van initiatieven m.b.t. regionale ontwikkeling. Je beschikt ten minste over een masterdiploma in voornoemd technologiedomein, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding. Je beschikt over enkele jaren ervaring, idealiter binnen de hogervernoemde technologische businesswereld en/of bancaire wereld.

ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratieve processen van de K.U.Leuven en geassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet (Netweaver 7.0) en ondersteunen de administratieve processen ingedeeld volgens 9 functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in een of meerdere SAP-modules: CRM, MM, SD, … [BEKIJK OOK ONZE VACATURES OP DE VORIGE PAGINA.]

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Jobat 26 februari 2011  

Weekblad over en voor werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you