Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 5 en zondag 6 februari 2011

VOORZICHTIG MET VAKANTIEGELD ‘Dit is mensen treiteren’ blz. 9

MICHAËL R. ROSKAM De kop is eraf blz. 6

ANSEEL & DENYS Premie voor luiheid, of voor werk? blz. 3

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

Philippe Muyters & onze jobs

‘N-VA stelt solidariteit niet in vraag’ + 8.856 jobs op jobat.be

Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 14


EDITO

VRAGEN Wat doet de Vlaamse regering voor onze arbeidsmarkt terwijl alle inkt naar de federale impasse vloeit? Wat doet ze om de werkzaamheidsgraad op te krikken? Om kansengroepen aan het werk te krijgen? Om duurzame jobs te creëren? Veel, heel veel, klonk het toen we deze week Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opzochten. Het klinkt ook allemaal heel mooi en veelbelovend: de Vlaamse industrie klaarstomen voor de toekomst, de competenties van de actieve bevolking in kaar t brengen, het activeringsbeleid optrekken tot en met de 58-jarigen ... Toch gaan er heel wat vragen gepaard met die maatregelen. Niet zelden vloeien die voor t uit het woordgebruik van onze beleidsmakers. Zo zegt Muyters dat de Vlaamse regering ‘probeer t’ in te zetten op de noodzakelijke Technologie transformatie van onze evolueert industrie. Dat de industrie van de toekomst razendsnel, niet die van vandaag is, een weten we allemaal. Net als we weten dat er nog vergelijking lang niet genoeg zuurstof in de fles zit om een die je deze deftig innovatiebeleid, dagen moeilijk onontbeerlijk in deze, op poten te zetten. naar het Technologie evolueer t beleid kan razendsnel, een vergelijking die je deze dagen doortrekken moeilijk naar het beleid kan doortrekken. De minister heeft nochtans gelijk, alleen moet de regering niet zeggen het te proberen, maar het ook effectief doen. Nog zo’n uitspraak: ‘Vroeger werden werklozen tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid aan hun lot overgelaten. Nu mag een 50-plusser meteen vragen om jobaanbiedingen te ontvangen.’ Zonder twijfel een positief contrast met de toestand tot vijf jaar terug. Toen werden werkloze 50-plussers simpelweg niet geactiveerd. Nog positiever zou het zijn, moest die vijftiger niet hoeven te vragen om attent gemaakt te worden op jobs, maar ze simpelweg toegestuurd krijgen. Bij voorkeur na een gesprek met een arbeidsbemiddelaar. Wat ons bij de derde peiler uit het gesprek met Muyters brengt: competentiegericht denken. Een absolute voorwaarde voor een flexibele arbeidsmarkt zonder dode loopbaanstraatjes. Alleen moet die inspanning evenzeer van de burger als van de overheid komen. Dat vereist enige ruimdenkendheid en het verlaten van zekere paden. Voor sommigen geldt het meer dan voor anderen, maar wie in de toekomst niet zonder job wil zijn, mag niet bang zijn van een bokkensprong.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘Wat zal de Brusselse overheid doen? Jobs creëren die worden ingevuld door mensen uit Vlaanderen of Wallonië? Neen, want daar zou ze geen belang bij hebben’ Brussels filosoof Philippe Van Parijs uit in Knack zijn twijfels over de responsabilisering van het Brussels Gewest inzake arbeidsmarktbeleid.

ARBEIDSVRAAG

Als bediende klop ik elk week een tiental overuren. Moet mijn werkgever die vergoeden?

e overheid is sterk gekant tegen overwerk. Ze heeft daar twee redenen voor. Ze wil de werknemer tegen overmatig werken beschermen. Ze is ook van mening dat bij structureel overwerk het in tijden van arbeidsschaarste aangewezen is nieuwe werknemers in dienst te nemen veeleer dan het werk te verdelen onder de bestaande werknemers. Overwerk is daarom principieel verboden. Enkel in specifieke door de wet voorziene omstandigheden is overwerk toegestaan. De toegelaten gevallen van overwerk worden steeds gekenmerkt door onvoorzienbaarheid, zowel wat betreft de feiten die aanleiding geven tot meerprestaties, als wat betreft de omvang van de arbeidsprestaties. Het is daarom volstrekt onwettelijk dat je wekelijks overuren presteer t tenzij je niet gebonden bent door de arbeidsreglementering, bijvoorbeeld omdat je leidinggevende of handelsver tegenwoordiger bent. In dat laatste geval is er echter geen sprake van overwerk in de wettelijke betekenis van het woord.

overwerk op zon- en feestdagen. Natuurlijk moet je wel kunnen aantonen dat je (met toestemming van de werkgever) deze bijkomende uren hebt gepresteerd. Dit kan relatief gemakkelijk wanneer een tijdsregistratiesysteem in voege is. De wet laat de partijen slechts beperkte ruimte om een ‘andere’ vorm van compensatie te voorzien. Een cao kan toelaten dat de toeslag van 50 of 100 procent wordt omgezet in respectievelijk een half of één uur bijkomende inhaalrust. Omgekeerd, kan een werknemer ervoor kiezen om geen inhaalrust te nemen voor de 65 overuren, eventueel verhoogd tot 130 overuren, die hij heeft gepresteerd als gevolg van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Andere vormen van compensatie zijn wettelijk niet voorzien.

Inhaalrust

Lees het antwoord op deze vragen:

Je werkgever moet je inderdaad vergoeden voor het gepresteerde overwerk. Elk overuur geeft je recht op één uur betaalde afwezigheid (inhaalrust). Ook heb je recht op overloon. Dit is een toeslag van 50 procent of 100 procent bij

■ Mag ik overuren doen of ’s nachts werken als ik zwanger ben?

D

STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

■ Kan ik zelf kiezen wanneer ik recup neem?


02 03

Premie voor luiheid

H

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril.

‘Tijdskrediet werd ingevoerd om mensen langer te laten werken. Wellicht is het effect omgekeerd’

et bericht ging in de media niet onopgemerkt voorbij. De door de vorige Vlaamse regering gelanceerde, en door de huidige weer afgeschafte, jobkor ting zou perverse effecten hebben gehad. Door een extra premie te geven aan werkenden zouden niet meer maar net minder mensen aan het werk zijn gegaan. Zo bleek toch uit wetenschappelijk onderzoek op basis van een econometrisch model genaamd Mefisto. Die domme politici toch ... Of de jobkor ting inder tijd de beste arbeidsmarktmaatregel was gezien de schaarste aan middelen is een vraag die terecht gesteld kan worden. Daar is elke arbeidsmarktdeskundige het over eens. Neemt niet weg dat de meeste media weer bijzonder selectief waren in hun oordeel ter zake. Ik wil de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek niet in twijfel trekken, ook al weet ik dat een hardnekkige regel inzake econometrische modellen luidt dat er dikwijls uitkomt wat je er vooraf instopt. Mijn probleem ligt elders. Waarom wordt dit eco-

nometrisch model enkel en alleen losgelaten op de jobkor ting? Waarom bijvoorbeeld niet op het stelsel van tijdskrediet? Eén van de motieven om het stelsel inder tijd in te voeren was dat het zou leiden tot langer werken. Wie nu en dan eens kan uitblazen aan de kant houdt het uiteindelijk veel langer vol. Op zich een heel redelijke redenering. Alleen, tot op heden is daar geen enkel bewijs voor geleverd. Premie voor werk Wellicht is het effect net omgekeerd. Heel wat mensen in tijdskrediet gaan nadien minder werken. Eens men een bepaald levensritme gewoon is, blijkt het zeer moeilijk om professioneel harder te schakelen. Zo stromen werknemers ook veel gemakkelijker door van voltijds naar deeltijds dan omgekeerd. Als de jobkor ting al een luiheidspremie wordt genoemd, hoe moeten we dan de vergoeding voor het tijdskrediet noemen? Is het niet vreemd dat we over dit fenomeen sowieso weinig horen in de meeste media? Als er studies over gepleegd worden, ko-

men ze in de media niet uitgebreid aan bod, zeker niet in vergelijking met de aandacht die ging naar de jobkortingstudie. Hoe kunnen we dit verklaren? Het idee is in dit land diepgeworteld dat het prima is om geld te geven aan mensen om niet te werken, zelfs als dit een eigen keuze van de betrokkene is en niet iets dat hen overkomt. We vinden dit zeer sociaal. Maar een extra premie geven aan mensen die aan het werk zijn om hen te belonen omdat ze willen werken in plaats van beroep te doen op een uitkering, daar hebben we het heel moeilijk mee. Dat vinden we asociaal. Ik blijf dit een eigenaardige redenering vinden. De simpele waarheid is dat het geld dat gegeven wordt aan mensen die vrijwillig niet willen werken, moet worden verdiend door zij die wel werken. Daar kan geen Mefisto tegenop.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’.

CARTOON


ARBEIDSMARKT

‘N-VA stelt solidariteit niet in vraag’ Dat zijn partij het arbeidsmarktbeleid naar de regio’s wil brengen, is niet bepaald een geheim. In afwachting daarvan wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters alvast niet stilzitten. “We moeten meer dan ooit inzetten op een echt competentiebeleid. Dat is de toekomst, en dat is nu al Vlaamse materie.” Tekst: Maud Oeyen / Foto’s: Koen Bauters

O

ver het loonakkoord, dat deze week in het middelpunt van de belangstelling staat, wil Muyters – naast minister van Werk ook verantwoordelijk voor Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Spor t – niet veel kwijt. “Ik ken het sociaal overleg te goed om niet te weten dat het veel te gevaarlijk is om daar op dit moment als minister een uitspraak over te doen. Mijn mening zal ongetwijfeld voor de ene par tij olie op de golven zijn en voor een andere par tij olie op het vuur. Ik wil de situatie op geen enkele manier bemoeilijken – het is zo al moeilijk genoeg, dat is duidelijk gebleken.” Dat de toplui van werkgevers- en werknemersorganisaties tot een akkoord zijn kunnen komen, vindt Muyters alvast dé grote verdienste van het overleg. “Ik heb de indruk dat iedereen het akkoord met de nodige tegenzin verdedigt. Wellicht uit realiteitszin: het akkoord moet haalbaar blijven, ook in de huidige economische en politieke context.” Alle ogen zijn gericht op de politieke impasse op het federale niveau. Ondertussen blijft de Vlaamse Regering een beetje in de schaduw staan. Wat doet die ondertussen om de werkgelegenheid in Vlaanderen te stimuleren? Eigenlijk heel veel. Ten eerste – al ligt dat voor een stuk buiten mijn bevoegdheid – proberen we in te zetten op een noodzakelijke transformatie van de industrie. De industrie van gisteren is niet die van morgen. Die hervorming zal andere en nieuwe competenties vereisen. Daarom ben ik er als minister van Werk bij betrokken, naast de minister-president, die ook minister van Economie is. Momenteel evolueren we van een groenboek Industrie – met alle adviezen die binnenkomen – naar een witboek. Daarnaast – en dat vind ik persoonlijk van cruciaal belang – hebben we een akkoord bereikt met de Vlaamse sociale par tners om de activering op te trekken van 52 naar 55 jaar, en tegen oktober zelfs naar 58 jaar. Toen ik begon als minister heb ik een studie laten maken waaruit bleek dat we op het vlak van werkzaamheidsgraad boven de 50 jaar zeer slecht scoren in vergelijking met andere Europese regio’s. Voor wat jongeren betreft zitten we goed. Elke jongere die werkloos is, is er natuurlijk een te veel. Maar op dat vlak zitten we Europees zelfs bij de absolute toppers.

Van de 55-plussers in Vlaanderen is er nog slechts 36 procent aan het werk. Ga je naar 60 jaar, dan werkt nog maar 18 procent. Dat zijn enorm lage percentages. Vergeet niet dat we ook nog met de vergrijzing zitten: het aantal mensen dat met pensioen gaat, is veel groter dan het aantal jongeren dat instroomt. Er zal dus een groot tekor t ontstaan op de arbeidsmarkt. Tot in 2006 werd er een beleid gevoerd – en dat is absoluut zonder kritiek te willen geven op voorgangers, want je moet dat in het licht van de tijdsgeest bekijken – waarbij een werkloze eigenlijk alleen naar een nieuwe job begeleid werd wanneer hij jonger dan 50 jaar was. Was je eenmaal de 50 voorbij, dan werden er geen inspanningen meer gedaan om je opnieuw aan het werk te krijgen. Dat was toen ook sociaal zo aanvaard. In 2006 is er een eerste wijziging gekomen, en in 2008 hebben de sociale par tners – waar ik toen bij zat – met de Vlaamse regering het akkoord Samen op de bres voor 50+ gesloten. In een eerste fase gingen we ons richten op 50plussers tot 52 jaar, en nu komt er dus een verlenging tot 55 en later tot 58 jaar. Daar komt bij dat we ook onze manier van werken zullen aanpassen. De VDAB heeft tijdens de eerste fase van deze nieuwe activeringspolitiek ervaring kunnen opdoen. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat 50-plussers veel minder zin hebben om nog samen met jongeren klassikaal een opleiding te volgen. Ze vinden dan zelf ook niet altijd nuttig. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden, zoals meer kor tetermijncursussen en meer zelfleermogelijkheden. Zal dat akkoord op korte termijn veel zoden aan de dijk zetten? Daar ben ik zeker van. Mensen onder de 55 jaar zullen vanaf 1 april verplicht begeleid worden naar een job. Vroeger was het zo dat een werkloze tijdens de eerste drie maanden na zijn ontslag zelf zijn plan moest trekken. Ook dat is veranderd. Vanaf nu mag een 50-plusser vragen om meteen vacatures toegestuurd te krijgen. Het begeleidingsproces moet interactiever worden en meer oog hebben voor de specifieke noden van 50-plussers. Om een voorbeeld te geven: er zijn veel 50-plussers die tot nu toe nog nooit in hun leven hebben gesolliciteerd, behalve dan toen ze 18 of 20 jaar waren. Zoiets moet je dus automatisch meenemen in een opleidingspak-

ket. Ook heroriëntering is van fundamenteel belang. Het is niet omdat mensen heel hun leven in de chemische industrie hebben gewerkt, dat ze enkel nog in aanmerking komen voor een job in de chemische industrie. Nochtans wordt daar momenteel nog vaak vanuit gegaan. Hoe moet het dan wel? Laat ons de competenties en de vaardigheden van die mensen in kaart brengen. Misschien zijn ze wel geschikt om in een heel andere sector aan de slag te gaan. Natuurlijk vraagt dat wel wat flexibiliteit. Het is niet evident om plots in de horeca te beginnen werken wanneer je altijd al in de chemische industrie zat. Maar misschien kán het wel, al zou je er waarschijnlijk nooit uit jezelf aan denken. Onlangs hoorde ik iemand ver tellen dat men zich in hotel- en restaurantketens begint te concentreren op huisvrouwen wiens kinderen het huis uit zijn. Zij zijn het gewoon om verschillende huishoudelijke taken tegelijk af te handelen. Het is erg origineel van die werkgevers om zo te denken. Die originele manier van aanpakken zou wijdverspreid moeten zijn. Dat kan dan nog aangevuld worden met eventuele opleidingen om de vaardigheden die je nodig hebt bij te schaven. Uw partij pleit voor een zeer ver doorgedreven – om niet te zeggen volledige – splitsing van het arbeidsmarktbeleid. Wat zijn daarvan de aantoonbare voordelen? Die voordelen zijn talrijk. Vandaag ben ik voornamelijk bevoegd voor het activeringsbeleid: het begeleiden van werklozen naar werk. Over arbeidsrecht en de verhouding tussen werkgever en werknemer heb ik niet veel te zeggen. Dat is federale materie. Als je al die bevoegdheden op hetzelfde regionale niveau zou brengen, dan kan je dingen aan elkaar gaan linken. Je kan bijvoorbeeld het ontslagrecht gaan koppelen aan een activeringspolitiek. Om een puur hypothetisch voorbeeld te geven: iemand die ontslagen wordt, krijgt een ontslagpremie van zes maanden. Je zou dan kunnen voorstellen dat wie binnen de twee maanden een nieuwe job vindt, geen belastingen moet betalen op de laatste vier maanden van zijn ontslagpremie. Op die manier wordt die persoon veel meer gestimuleerd om een nieuwe job aan te nemen, ook al krijgt hij daarvoor aanvankelijk misschien een iets lager


04 05

loon. Doordat je die vier maanden loon belastingsvrij krijgt, kan je die stap op dat moment gemakkelijker zetten. Dat is ook goed voor de staat, want die persoon zal sneller weer aan de slag zijn. Hoe zou zoiets moeten werken in een bedrijf met werknemers uit verschillende regio’s? Wat gebeur t er in een bedrijf aan de grens tussen Nederland en België? Wat gebeur t er in West-Vlaanderen, waar heel veel Fransen komen werken? Een bedrijf dat met verschillende nationaliteiten werkt, weet hoe het daarmee moet omgaan. Zo’n bedrijf kent de reglementering. In die hele discussie wordt vaak verwezen naar bedrijven met vestigingen in Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Het aantal bedrijven dat op die manier in de drie regio’s actief is, ligt in heel België rond de 300. Dat zijn er relatief weinig, al zijn ze wel belangrijk. Ze zijn zelfs zo belangrijk, dat ze ook een zetel hebben in bijvoorbeeld Tsjechië en Roemenië en Frankrijk of Nederland. Die bedrijven kunnen daar dus heus wel mee omgaan. Wat veel fundamenteler is, is dat je een arbeidsmarktbeleid kunt voeren dat inspeelt op de plaatselijke noden. Zeker voor de kmo’s is dat van groot belang, en kmo’s zijn heel belangrijk in een regio als Vlaanderen. Dat brengt me vanzelf bij een tweede voordeel: je zit met een totaal verschillende arbeidsmarkt in Vlaanderen en Wallonië. Voor jongeren scoren we heel goed, voor ouderen helemaal niet. In Wallonië is het grote probleem juist de jeugdwerkloosheid. Toen ik anderhalf jaar geleden aan de slag ging als minister heb ik daarover meteen een aanvaring gehad met Joëlle Milquet (federaal minister van Werk, red.). Zij stelde voor om premies uit te delen aan bedrijven die jongeren gingen aanwerven die zes maanden werkloos waren. Absurd, want in Vlaanderen kunnen bedrijven bijna geen jongeren vinden. De kans dat een jongere hier zes maanden werkloos is, is enorm klein. Om die premie te kunnen krijgen, zou een

‘Hotelketens beginnen huisvrouwen aan te werven wiens kinderen het huis uit zijn. Zij zijn het bij uitstek gewoon om verschillende huishoudelijke taken tegelijk af te handelen’ Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk

werkgever zelfs kunnen beslissen om het aanwerven uit te stellen: “Weet ge wat? We nemen hem nu nog niet aan, want over zoveel maanden krijgen we er een extra premie voor.” Een ander voordeel is het feit dat je een geïntegreerd beleid kan voeren. Wanneer de VDAB vaststelt dat een werkloze niet ingaat op een uitnodiging voor een gesprek, niet ingaat op een geschikte opleiding en niet ingaat op een geschikte job, dan zet men dat alles op papier en stuurt men dat door naar de RVA. Daar gaan ze vervolgens opnieuw gesprekken aan met die werkloze. Het is toch al te gek om dubbel werk te doen? Het zou veel efficiënter zijn om het sanctioneringsbeleid naar Vlaanderen te halen. Zal een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid ook beterschap brengen voor de Waalse burgers? Absoluut. Ook voor hen zal het beleid efficiënter worden en beter inspelen op de plaatselijke noden. Men moet daar geen schrik voor hebben. Ook N-VA stelt solidariteit als dusdanig niet in vraag. Dat kan gerust blijven bestaan. Wat ik wel vraag, is responsabilisering. Stel dat we een eigen sanctioneringsbeleid kunnen voeren, dan moeten de opbrengsten daarvan ook aan Vlaanderen ten goede komen. Je moet verantwoordelijk zijn voor wat je doet. Doen we het zelf wel altijd beter? Karel Van Eetvelt (Unizo) kloeg dit weekend nog over de ‘veel te trage en eng denkende ambtenaren’. Het duurt vaak veel te lang voor ondernemers in Vlaanderen de nodige vergunningen krijgen. Geeft u hem gelijk? Ik steun de essentie van wat hij zegt. Een Vlaming die wil investeren, moet vandaag de dag veel geduld hebben. Drie jaar wachten voor je de nodige vergunningen hebt, is niet uitzonderlijk. Ik ken mensen die al zeven of negen jaar wachten. Dat kan toch niet? Als je morgen een auto koopt, dan verwacht je toch niet dat je die pas over drie jaar krijgt? Dan is het model verouderd. Nu, je kan het de administratie moeilijk kwalijk nemen dat ze de regels volgt. De kern van het probleem is dat de regels te moeilijk zijn. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om heel die procedure te wijzigen en in te korten. In plaats van elf stappen en vijf openbare onderzoeken zullen we het binnenkort doen met vijf stappen, drie beslissingsmomenten en twee goede inspraakmomenten. Wanneer er vandaag iemand naar de Raad van State zou stappen, is de kans erg groot dat er wel érgens een procedurefout gebeurd is. Zo complex is de situatie. We moeten daar dus dringend grote kuis in houden, zonder dat daarom plots zomaar alles moet kunnen.


INTERVIEW

‘Martin Scorsese is mijn nonkel’ Koerier, Formule 1-verslaggever, copywriter en schrijver van handleidingen. Ziedaar het bochtige cv van Michaël R. Roskam, nu regisseur van het bejubelde ‘Rundskop’. Bijna zeven jaar duurde het, vanaf het eerste vage idee tot aan de langverwachte release van de film. “Ik lijk misschien geduldig, maar eigenlijk ben ik gewoon lui.”

Tekst: Maud Oeyen / Foto’s: Ivan Put

D

at van die luiheid lijkt onder de gegeven omstandigheden nochtans een beetje onwaarschijnlijk, en de man nuanceer t dan ook: “Laat het mij zo zeggen: ik kan goed lui zijn op bepaalde momenten, zonder daar last van te hebben. Anderzijds kan ik ook hard werken, maar dan eerder uit een soor t koppigheid – omdat ik wil dat het helemaal juist zit.” Dat perfectionisme is tekenend voor Roskam, die – ook toen er in principe begonnen kon worden met de opnames – koos voor meer tijd en bleef schaven aan het scenario. “Op dat moment had ik voldoende budget, maar ik moest het met tien draaidagen minder doen. Dat was voor mij een reden om er nog niet mee te beginnen. Beperkingen helpen je vaak ook vooruit. Als je tien dagen minder zou hebben, wat zou je dan schrappen? Wat zou je behouden? Het zoeken naar antwoorden op die vragen brengt op zijn beur t weer nieuwe inzichten. Elk nadeel heb z’n voordeel. Je moet je geest scherp houden.” Komen er tijdens het draaien zelf ook nog nieuwe inzichten? Niet echt, we hebben gedraaid wat er in het script stond. Plots ben ik wel op een – eigenlijk heel eenvoudig – idee gekomen. Ik had al een paar keer gezien dat er een kalf geboren werd op de boerderij waar we aan het draaien waren, en ik vond dat heel schoon. Alleen kon ik niet echt inschatten waar ik dat kon plaatsen in de film, wat de betekenis ervan kon zijn. Op een bepaald moment hadden we een uitzonderlijk rustige dag. Het leek wel alsof het zo voorzien was, want juist die dag werd er een kalf geboren. Bovendien waren alle personages aanwezig die we nodig hadden om de scène in het verhaal te integreren. Matthias had nog niet eerder zo’n geboor te gezien, hij werd er toch een beetje bleek van. Dat voorval was geheel onvoorzien, we zijn daar met al ons materiaal gewoon opgevlogen, camera hier, licht daar, paneeltje zo. Dat is keigoed gelukt, en opeens wist ik ook waar ik die scène kon plaatsen. De film zit enorm ingenieus in elkaar. Hoe ga je te werk? Als je het soort film wil maken dat ik wilde maken, dan weet je op voorhand: dat wordt knutselen. Je bedenkt dat niet zomaar eventjes. Niet alleen het verhaal is van

belang, de structuur is minstens even belangrijk en vraagt ook veel meer tijd en werk. In de eerste plaats ga je op zoek naar sferen. Dat is het begin van alles. Je wil een film maken in een bepaalde traditie: misdaadfilm, film noir, ... Ik wilde meegaan in die traditie van op spanning drijvende films. Films waarin heel veel metaforen mogelijk zijn en waarin je heel veel lagen kan plaatsen. Dan moet je op zoek naar een universum en een verhaal. Ik heb een tijdlang verschillende milieus in de gaten gehouden. Niet alleen het wereldje van de hormonenmaffia, maar ook andere Belgische misdaadfenomenen. Je laat je ook inspireren door andere films en auteurs. Boerenfilms kan je een beetje beschouwen als onze Vlaamse westerns, al zat daar geen grote cinema tussen. En dan is er ook de invloed van echte Vlaamse schrijvers als Hugo Claus en Louis Paul Boon – zeker Boon, met verhalen als ‘Eros en de eenzame man’. Ik zie het voor me als een soort van stamboom. Akira Kurosawa is een filmische grootvader voor mij. Martin Scorsese is mijn oudste nonkel. Steven Spielberg is een neefje. Brian De Palma is mijn rare nonkel die ik af en toe eens tegenkom. Orson Welles is een of andere grootnonkel, en the Coen Brothers zijn mijn twee jongste nonkels. In die familie wil ik mijn films maken. Toevallig ook ergens een verre achterneef zitten in de Vlaamse filmwereld? Nee, helaas … Begrijp me niet verkeerd, ik heb veel respect voor mijn voorgangers. Als je bedenkt in welke omstandigheden zij hier soms cinema hebben moeten maken: niet velen zouden hen dat hebben nagedaan. Maar we missen een bepaalde cultuur op dat vlak. Dat heeft ook te maken met het industriële aspect van cinema. Film is kunst, maar het is ook industrie. Het kost veel geld. Een langspeelfilm zal je hier bij ons min of meer hetzelfde kosten als in Amerika, maar de afzetmarkt is lang niet even groot. Als één procent van de Amerikanen naar die film gaat kijken, dan zijn dat zes miljoen mensen. Daarvoor moeten we in Vlaanderen al honderd procent van de bevolking bereiken. Nochtans was de kostprijs dezelfde. Wij kunnen hier geen industrie uitbouwen die zo winstgevend is dat je kunt groeien. In Denemarken hebben ze een heel stevig beleid waarbij veel geïnvesteerd en geëxpor teerd wordt, maar zelfs daar blijf je met een probleem zitten. Wat wij hier uiteindelijk te zien krijgen aan Deense films is nog altijd maar afkom-


06 07

‘Als we de film enkel met Vlaamse middelen hadden gemaakt, had Rundskop er nooit uitgezien zoals nu’ Michaël R. Roskam, regisseur ‘Rundskop’ maar, er komt ook nog veel ander talent aan. Misschien is er volgend jaar alweer sprake van een nieuwe beste Belgische film ooit. Iedereen moet gewoon steengoede films maken. Als mijn film jonge gasten inspireer t om ervoor te gaan en het nog beter te doen, dan kan ik daar alleen maar blij om zijn. En dan heb ik ook weer een reden om het op mijn beur t nóg beter te doen. Al is het maken van films natuurlijk geen competitiespor t. Het gaat niet om een wedstrijdje ‘beste filmmaker van België’.

stig van misschien twee procent van al hun auteurs. De rest blijft daar. Tegenwoordig kan je winsten boeken op basis van 300.000 à 400.000 kijkers. Dan kan je je film wel min of meer terugbetalen, afhankelijk van het budget. Eigenlijk had het budget voor deze film trouwens twee keer zo groot moeten zijn, dan hadden we iedereen een eerlijk loon kunnen betalen. Je kreeg subsidies van vijf verschillende overheden. Wel handig, zo’n federaal land. Nederland is er ook bij. Als we de film enkel met Vlaamse middelen hadden gemaakt, had Rundskop er nooit uitgezien zoals hij er nu uitziet. Dankzij de middelen en het talent uit Wallonië, Brussel en Nederland is de film er enorm op vooruit gegaan. Als we dat niet hadden gehad, hadden we onze ambities moeten terugschroeven. Heel tekenend, vind ik dat. Ons doel was niet alleen kwaliteit, maar ook samenwerking. Het feit dat je die samenwerking als een doel op zich beschouwt, maakt deel uit van een ambitie. Dat mankeer t momenteel in de politiek. Op de to-do-list van de politiek zou moeten staan: samenwerking. We zouden een federale minister moeten hebben voor interregionale en intercommunale samenwerking. Een coach die Vlamingen, Walen en Brusselaars fatsoenlijk kan laten samenwer-

ken. Arno, bijvoorbeeld. Die zou dat heel goed doen. Zowat iedereen is laaiend enthousiast over de film. Had je die positieve commentaren verwacht? Ik zou vooral willen dat die commentaren zich ver talen in een grote publieksopkomst. Wie weet staat er over enkele weken in de kranten: ‘Ondanks de veelbelovende kritieken was de opkomst zeer mager.’ Pas op, dat kan, hé. Je voelde wel – op de set – dat we iets aan het maken waren. Dat er iets in zat. Mathias, Jeroen, alle andere acteurs: het zijn allemaal toppers. Iedereen zat op een perfecte golflengte. Ondanks de inhoud van de film hing er een sfeer van goesting en enthousiasme. Het was een crew om mee naar de oorlog te gaan. Fantastisch. Mocht het kunnen, ze kregen van mij allemaal een vast contract. (lacht) Matthias Schoenaerts steekt zijn lof niet onder stoelen of banken. Hij heeft het over ‘waarschijnlijk de beste Belgische film ooit’. Durf je nog wel aan een tweede langspeelfilm te beginnen? Natuurlijk, hij heeft het over de beste film ‘tot nu toe’. Je moet de lat altijd een beetje hoger leggen. En wacht

Is het eigenlijk moeilijk om filmmaker te worden in ons land? Easy is boring. Het is niet evident, maar het is zeker ook niet onmogelijk. Uiteraard word je dat niet van de ene dag op de andere. Ik heb nog allerlei maffe jobs gedaan vroeger (Roskam werkte onder andere als koerier, als Formule 1-verslaggever, als copywriter en als handleidingenschrijver, red.). Eigenlijk wilde ik oorspronkelijk striptekenaar worden. Ik volgde eerst twee jaar grafische vormgeving aan Sint-Lukas in Brussel, maar daar moest je dan één opdracht per jaar maken. Ze vroegen dan om een kalender te ontwerpen voor iets of iemand. Alle respect voor mensen die kalenders maken, maar dat interesseerde me niet. Ik wilde verhalen vertellen. Omdat ik geïnteresseerd was geraakt in concepten, ben ik na twee jaar overgeschakeld op schilderkunst. Dat deed ik wel graag. In die periode heb ik ook strips getekend. Daar waren ze wel niet van op de hoogte bij schilderkunst, want strips werden toch beschouwd als een wat banale kunstvorm. Ik had toen al wel het vage idee: ooit ga ik een film maken. Maar ik wilde eerst zo veel goede schilderijen maken dat mensen zot genoeg zouden zijn om mij geld te geven voor een film. Na een tijdje begon ik te voelen dat ik in mijn schilderijen niet kon vertellen wat ik wilde vertellen. Toen kreeg ik plots de kans om een kor tfilm te draaien – met de hulp van een bevriende producent. We hebben een dossier ingediend, we kregen een beetje geld en we konden die film maken. Dat voelde voor mij als thuiskomen. Alles wat ik graag doe en wat me interesseert, zit in cinema.


WERKBEELD

De Sarens Group Foto’s: Ivan Put

De Sarens Group, verhuurder van kranen, is gespecialiseerd in het omgaan met zware goederen en materialen. In de jaren ’30 maakte grootvader Sarens nog gebruik van paard en kar voor het vervoer van boomstammen. De man – vader van twaalf kinderen – had wellicht nooit kunnen vermoeden waar zijn bedrijf vele decennia later later zou staan. Na de oorlog maakten de houten wielen plaats voor rubberen banden, de paarden werden na verloop van tijd vervangen door motoren. Laden, lossen, bouwen en vervoeren werden de hoofdactiviteiten van Sarens. Vandaag bestaat de groep uit maar liefst dertig bedrijven die samen meer dan 2.000 mensen tewerkstellen en een omzet genereren van om en bij de 370 miljoen euro. Sarens is nog steeds een familiebedrijf. De leiding ervan ligt momenteel bij de vierde generatie. (mo)

JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


08 09 ACTUA

Voorzichtig met vakantiegeld Opgelet! Wie tijdskrediet neemt, krijgt het enkel en dubbel vakantiegeld op zijn rekening. Dat geld kan je beter niet opsouperen, want enkele maanden later moet je het enkel vakantiegeld terugstorten. Dirk De Backere, secretaris van de KBC-ondernemingsraad, klaagt deze kafkaiaanse situatie aan.

Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Ivan Put

A

ls je een werkgever verlaat, moet hij je het enkel en dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dat dit ook de regel is als iemand beslist om deeltijds te gaan werken, is nog enigszins te begrijpen. “Deeltijds werken is eigenlijk een gedeeltelijke uitdiensttreding”, legt Dirk De Backere uit, de secretaris van de KBC-ondernemingsraad. “Strikt theoretisch bekeken, kan je het beschouwen als een soor t opzeg. Toch gebeurde dit vroeger nooit.” Tegenwoordig wél. Meer zelfs, ook tijdskrediet wordt nu zo bekeken. “Terwijl dat eigenlijk heel bizar is”, vindt De Backere. “Als je tijdskrediet opneemt, ga je weliswaar minder uren werken, toch is dat eerder een contractuele schorsing dan een gedeeltelijke uitdiensttreding. We maken het bij KBC mee dat medewerkers die zelfs nog maar een tiende van een procent minder gaan werken, omdat ze in een ander arbeidsschema terechtkomen, volledig hun enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald krijgen. Vermits die mensen uiteraard nog vakantierechten hebben en het jaar erop ook effectief verlofdagen krijgen, wordt dat enkel vakantiegeld later terug gerecupereerd.” Thematische verloven Niemand krijgt er kop noch staar t aan. Slechts één ding is volgens De Backere zeker : de staat passeert langs de kassa. “Ik heb er enkele jaren geleden de toenmalige minister van Werk, Peter Van Velthoven, over aangesproken. Op de vraag waarom die regel nu zo wordt toegepast, moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij ontkende weliswaar formeel dat het verband hield met budgettaire problemen, maar toch is het duidelijk dat overheid op deze manier zo snel mogelijk belastingen en RSZ-ontvangsten wil innen. Die moeten ze later wel deels terugbetalen, maar intussen kennen ze zichzelf toch maar weer een renteloze

Je kan mensen wel waarschuwen dat ze hun vakantiegeld moeten terugstorten, maar als die som op je rekening staat, is ze soms heel verleidelijk

lening toe.” De Backere vernam dat onlangs op het beheerscomité van de RSZ een voorstel op tafel is gegooid om dit systeem voor taan ook te gebruiken voor mensen die zogenaamde thematische verloven nemen, zoals palliatief verlof, medische bijstand of ouderschapsverlof. “Zo’n thematisch verlof is per definitie van tijdelijke aard en wijst helemaal niet op een verlangen om fundamenteel minder te gaan werken. Ook die mensen gaan dus de ellende van het terug te betalen vakantiegeld op hun nek krijgen. Dit is zinloos. Dit is simpelweg mensen treiteren.” De KBC-man vindt het niet ernstig omdat de overheid zo graag toeter t over het creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat en het vereenvoudigen van de administratie. “Als de overheid het dan toch goed zo meent met de efficiënte verwerking van de werknemersfiscaliteit, zou ze beter het spelletje zuiver spelen.” In financiële nesten Het gevolg van het huidige systeem is immers dat zowel de personeelsdiensten als de werknemers ten prooi vallen aan een administratieve mallemolen. De Backere: “De personeelsadministraties moeten de berekeningen maken en proberen dit zo correct mogelijk te doen. De werknemers worden per brief op de hoogte gebracht van wat er met het vakantiegeld gaat gebeuren en waarom. We waarschuwen hen ook dat ze het geld binnen enkele maanden zullen moeten terugstorten. Voor een grote werkgever zoals KBC is dat nog te behappen, maar bij kleinere bedrijven moet dat voor de personeelsdiensten, sociale secretariaten én de werknemers één grote miserie betekenen.” En je kan nog tien keer tegen iemand zeggen dat hij voorzichtig moet zijn en moet opletten dat hij dat vakantiegeld niet uitgeeft, de som komt wél op zijn rekening en dan is de verleiding natuurlijk groot. Soms kan dit tot financiële problemen leiden. “Als ik goed ben geïnformeerd, hebben zowel werkgevers als vakbonden op het beheerscomité van de RSZ afwijzend gereageerd op het nieuwe voorstel omdat ze slechte ervaringen hebben met dit systeem. Maar blijkbaar wil de overheid er niet van afwijken. De implementatiedatum van de nieuwe regel voor thematische verloven is nog niet bekend, maar vermits het al besproken is, zal het niet zo lang meer op zich laten wachten. Ik kan alleen maar hopen dat de overheid zich toch nog bezint.”

Dirk De Backere, secretaris KBC-ondernemingsraad: “Ook wie palliatief of ouderschapsverlof neemt, gaat de ellende van het terug te betalen vakantiegeld op zijn nek krijgen. Dat is mensen treiteren.”


Ra n d gev a ll e n BEROEPSGEHEIM

Mobiele kapper Ook kappers moeten mee met hun tijd. David Lenaerts, al vijftien jaar kapper in Turnhout, is zich daar helemaal van bewust. Al jaren droomde van een kant-en-klare kapperszaak die hij overal zou kunnen meenemen. Op 7 februari komt zijn meest harige wens uit. Dan stelt David tijdens de Antwerpse Venuez beurs ‘Decontainer’ voor, een lege zeecon-

Kris De Bruyne, zanger/songschrijver

tainer omgebouwd tot mobiel kapsalon. De kapper die aan huis komt, kenden we al. David gaat een stapje verder: hij kan zijn kapperszaak naar eender waar meenemen. Het idee kreeg hij vorig jaar op vakantie in Tanzania. Daar zag hij een plaatselijke kapper die de lokale bevolking ontving in een afgedankte container. Terug thuis kocht David een zeecontainer en verbouwde die tot een modern salon dat makkelijk en veilig te verplaatsen valt, met ramen en een muziekinstallatie voor de gezelligheid. Een nadeel: een vast adres heeft Davids container niet. Wie wil weten waar de Decontainer zich bevindt, kan terecht op de bijhorende website.

‘Don’t hire jerks’ Zelfs niet als ze enorm getalenteerd zijn. Dat is het advies van Michael Lebowitz, stichter en ceo van het Amerikaanse communicatiebureau Big Spaceship. Als ik rekruteer, vertelt Lebowitz in The New York Times, heb ik een uitgesproken voorkeur voor mensen die ik zelf leuk vind, ook al zijn dat niet altijd de beste kandidaten. Uiteindelijk ben je daar wel het meest mee gediend, meent de ceo. Het grote probleem met de ‘jerks’ is dat ze tijdens sollicitatiegesprekken

“O

m creatief te zijn, moet ik op verplaatsing. Thuis speel ik zelden piano of gitaar. Daar wil ik vooral papa zijn. Privé en werk zijn twee gescheiden werelden. Mijn nieuwe cd moest een antwoord worden op mijn vorige Westende Songs. Dat was een plaat die erg beïnvloed was door het grijze weer aan onze kust. Ik wou er een zonnig vervolg op. “Dat kun je enkel hier schrijven”, zie mijn vriend en striptekenaar Marc Legendre, die op het Spaanse eiland El Hierro woont. De omgeving waarin ik werk, heeft altijd zijn impact op mijn geest. Als ik aan een nummer begin, weet ik nooit waar het zal eindigen. Liedjes ontstaan organisch. Ik pluk ze

uit de lucht. Ik wil de verhalen op me af laten komen. Soms duur t het drie jaar voor ik een eigen song begrijp. Dat is spannend én therapeutisch. Ik heb jaren gekend waarin niets op papier kwam, maar daar heb ik me nooit druk om gemaakt. De songs komen wanneer ze komen. Werk is nooit af Bijna 90 procent van de liedjes begint met de melodie. Vervolgens kijk ik op de tekstbladen waar ik af en toe zinnetjes op noteer die ik ergens heb opgevangen. Soms kunnen citaten uit boeken een goede aanzet geven tot een song. De schrijfsels van Simon Carmig-

gelt en Bob den Uyl hebben zo al hun dienst bewezen. Op basis van zo’n tekstflard begin ik dan. Ik vermoed dat het te vergelijken is met hoe Jackson Pollock schilderde. Hij maakte ook nooit voorstudies. Ik beschouw mijn liedjes eerder als beeldhouwwerken. De plastische kunst is even belangrijk voor me geweest als Bob Dylan of de blues. Ik heb niet de indruk dat ik mijn eigen stem al heb gevonden. Met elke nieuwe plaat wil ik beter doen. Ik weet niet waar die creatieve drang, of is het dwang, vandaan komt. Ik betwijfel of ik ooit zal kunnen beslissen dat een plaat mijn laatste is. Het werk is nooit af. De rode draad? In alles wat ik doe, zit zelfspot. Tot mijn spijt stel ik vast dat er te weinig gelachen wordt met mijn songs. Uiteraard zit er veel weemoed in, maar ook een verlangen om te ontsnappen aan de realiteit.

de perfectie zelf zijn, maar daarna de sfeer op de werkvloer volledig verknallen. En aangezien we een derde van ons leven op kantoor doorbrengen, moet dat op zijn minst een plaats zijn waar we graag naartoe gaan, gaat Lebowitz verder. Zijn eigen grote fout, zo geeft hij toe, is dat hij dergelijke werknemers in het verleden vaak te veel aandacht gaf. ‘Ik behandelde hen als rocksterren. Maar ik heb daaruit geleerd. Nu zeg ik veel vlugger: take your show someplace else.’

Kopje koff ie? Dat koffie opkikkert, is bekend. Het spul bestrijdt slaperigheid, vermoeidheid en bezorgt u een instant energiestoot. Althans, als u een vrouw bent. Dat is de verrassende conclusie van een onderzoek aan de Bristol University naar het drinken van koffie in stresserende situaties. Zeer effectief voor vrouwen, menen de onderzoekers. Zij presteren opmerkelijk beter na een espresso of twee. Mannen niet. Bij hen zorgt de cafeïne voor minder zelfvertrouwen. Mannen met stress en koffie in het lijf zouden er ook langer over doen om hun werk gedaan te krijgen.

Twee glazen wijn Repeteren doe ik nooit. Ik laat de groep kennismaken met de liedjes, en dat is het. Hoe we ze spelen, wil ik aan het moment overlaten. Het lijkt alsof ik op die manier de chaos omarm, maar eigenlijk vind ik daar net structuur in. De rituelen op tournee zijn overigens wél streng gedisciplineerd. Ik stel zelf de callsheets op, die aangeven op welk uur de muzikanten waar aanwezig moeten zijn. De catering, de briefing: alles is heel strak gepland. Als de timing niet helemaal klopt, raak ik in paniek. Drie kwartier voor we op moeten, sta ik erop dat alle muzikanten samen zitten en drink ik twee glazen wijn. Daar ben ik bijna autistisch in. Die perfecte organisatie heb ik nodig om op het podium zelf te kunnen improviseren.” (pvd)

Belachelijke studie, zal u zeggen. Misschien, maar stel u eens voor dat het waar is. Aangezien het nog steeds vooral mannen zijn die de dienst uitmaken in het bedrijfsleven, kan het drinken van een koffie te veel plots verstrekkende gevolgen hebben. Want wat doen mannen tijdens vergaderingen? Inderdaad: stressen en koffiedrinken. Beide vaak in enorme hoeveelheden. Zet een hoop vrouwen en een dampende thermos aan dezelfde tafel en de vergadering zal niet alleen minder lang duren, het probleem wordt misschien zelfs opgelost. Zo klaar als een klontje lijkt ons dat. (wv)

‘Om creatief te zijn, moet ik op verplaatsing. Thuis speel ik zelfden piano of gitaar, daar wil ik vooral papa zijn’


10 11

MIJN LOON

Wat doe je voor job? Ik onderhoud en herstel bloedanalyseapparaten voor laboratoriumpar tner Abbott Diagnostics in België en Luxemburg. Dat laboratoriummateriaal wordt onder meer gebruikt in aidsonderzoek, voor analyses van witte en rode bloedlichamen of om chemische samenstellingen te kennen. Mijn gsm rinkelt als de resultaten niet meer kloppen, of als een bedieningspaneel tilt slaat en klanten het noodnummer van Abbott bellen. Naast informaticaproblemen los ik ook mechanische en elektronische pannes op.

3.400

Doe je je job graag? Het is best wel afwisselend. Ik heb heel diverse klanten en het arsenaal van laboratoriumapparaten wordt geregeld vernieuwd, zo leer ik telkens iets bij. Het vaak op de baan zijn, neem ik erbij. Het is wel grappig om af en toe de reacties te zien als ik met een zware compressor binnenwandel. Vooral van vrouwen. Wat vind je van je inkomen? Mijn job is zeer goed betaald. Ik ben nu twee jaar aan de slag. Spaar je? Af en toe, 400 tot 500 euro per maand Wat is je grootste kost? Mijn top drie wordt aangevoerd door de 600 euro huishuur gevolgd door 300 euro reiskosten en 290 euro voeding.

ANABEL-LISE LE ROUX (29), BRUSSEL

Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan overdreven comfort zoals een flatscreen-tv, een afwasmachine, luxekledij of schoonheidsproducten.

Beroep: field service engineer Privé: ongehuwd, geen kinderen Brutoloon: 3.400 euro Nettoloon: 2.200 euro Extra’s: bedrijfswagen en compensatie-uren

Waar geef je met plezier geld aan uit? Kwaliteitsvolle slowfood, cultuur en tweedehandsspullen kunnen mij bekoren. Ik doneer ook regelmatig aan ngo’s en ondersteun een bevriende Senegalese familie via Western Union. Waar droom je van? Van een PhD in de biofysica. (mr)

LUNCHTIME

Klant is koning ***** ‘Freshness with style’, dat is het motto dat in trotse letters op het hoge raam van broodjesbar Rue Royale prijkt. Wanneer je in de vroege, nog donkere uur tjes – de deur opent al om 6 uur ’s morgens – over de gelijknamige Koningstraat wandelt, oogt de zaak met haar zacht licht, mezzanine en rode accenten alvast bijzonder warm en uitnodigend. Reden genoeg om die stijlvolle versheid eens van dichterbij te bestuderen.

Op de koeltoog staan manden met boterkoeken, chocoladekoeken en croissants. Wie voor een uitgebreider ontbijt wil gaan, kan een por tie eieren met spek bestellen (4,50 euro). Tussen de vele verse lekkernijen zien we ook een flinke stapel pannenkoeken liggen. Daarnaast – en dat is waar het motto van Rue Royale vooral op van toepassing lijkt – liggen er heerlijke zongedroogde tomaatjes, gegrilde aubergines en frisse courgettes te blinken als in een echte Italiaanse lunchbar.

Pannenkoeken Beetje royaler Binnen, aan de hoge houten tafels met barkrukjes, zitten de eerste klanten de krant te lezen en op het internet te surfen. Draadloos internet en verschillende dagbladen zijn hier ter beschikking. Aan de muur hangen por tretten van Aziatische schoolkinderen. Van op de eerste verdieping heb je, over de lage balustrade, een mooi uitzicht op de redacties van de krant Le Soir. De geur van koffie en ontbijt maken het zaakje af.

Ik kies voor een van de speciale broodjes – hier toepasselijk ‘royals’ genaamd – om mee te nemen. De Royal Brie – een wit broodje met pecannoten, tomaten, honing en brie – blijkt een uitstekende keuze. De versheid van de ingrediënten staat inderdaad buiten kijf en de combinatie ervan smaakt verfrissend. Voor 4 euro zou de por tie wat mij betreft wel een beetje royaler mo-

gen zijn. Ook een warme lunch is hier mogelijk, al is de kaar t niet bijzonder uitgebreid. Een panini, croquemonsieur (4 euro) en dagsoep (3 euro) behoren tot de mogelijkheden. Desser tjes zijn er in de vorm van kleine taar tjes, yoghur t en fruit. Wie hier rond het middaguur komt binnenvallen, mag overigens een lange rij verwachten. Geen nood, de bediening gaat bijzonder snel en onder tussen wordt er vrolijk gekletst. Rue Royale is iedere werkdag geopend van 6u tot 16u. (mo)

Rue Royale Koningstraat 9 1000 Brussel www.rueroyale.be

jobat.be/lunchtime


ZORGSECTOR

De chef die minder verdient Een verpleegkundige kan, door de bijzondere toeslagen voor weekend- en nachtprestaties, méér verdienen dan zijn leidinggevende. Dit frustreert niet enkel de hoofdverpleegkundigen. Ook de werkgevers vragen een punt te zetten achter deze absurde situatie. Tekst: Peter Van Dyck

V

erpleegkundige Ann, in het bezit van een master, verdient op jonge leeftijd 30 procent meer dan haar collega Bar t, die een bachelordiploma heeft en voor een vlakke loopbaan kiest. Wanneer Ann op haar 30ste hoofdverpleegkundige wordt, is de loonspanning tussen de twee echter quasi volledig weggewerkt. Collega Christine, die bedankt voor een leidinggevende functie en een bijzondere beroepstitel geriatrie haalde, wat haar een premie oplever t, komt er uiteindelijk nog het beste vanaf. Op jonge leeftijd verdient zij al evenveel als een even oude hoofdverpleegkundige en vanaf haar 30ste steekt ze de leidinggevende zelfs voorbij. Het spreekt voor zich dat steeds meer mensen de piste van Christine bewandelen, ook al hebben zij de capaciteiten om het tot hoofdverpleegkundige te schoppen. En dat terwijl deze functie een belangrijke hoeksteen vormt voor de organisatie en de kwaliteit van de gezondheidszorg. In juni 2009 al trok de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorziening aan de alarmbel. Deze adviseerde een loonspanning van meer dan 35 procent. Ondenkbaar in de privé De hoofdverpleegkundigen stellen vast dat er intussen niets is veranderd. Nochtans kaar t de Vlaamse Werkgroep Functiewaardering Hoofdverpleegkundigen (VWFH), opgericht tijdens de witte woede van eind jaren 80, het probleem van de povere verloning al zo’n acht jaar aan bij politici en kabinetsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. “Hoewel de verhoging van de loonspanning een minimale impact zou hebben op het totale zorgbudget, valt onze eis bij elke bespreking weer van tafel”, betreur t Servaas Sierens van de VWFH.

Insiders als Walter Cornelis, tot 2005 nationaal secretaris van de LBC en in die hoedanigheid lange tijd het boegbeeld van de witte woede, bevestigen dat het effect van een loonsverhoging voor de hoofdverpleegkundigen zo beperkt zal zijn dat het nooit ten koste kan gaan van andere noden in de zorgsector. “Het gaat hier echt niet om meer dan 250.000 euro. Het vraagt slechts een kleine inspanning. In de privésector zou hier al lang een mouw aangepast zijn”, benadrukt Herman Claus, voorzitter van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK). Het NCK heeft de werkgroep van hoofdverpleegkundigen de hand gereikt om samen méér op het debat te wegen. “Al geven de klassieke vakbonden toe dat er een probleem is, toch komt het bij de finale onderhandelingen voor een sociaal akkoord van de non-profit sector nooit aan bod”, constateer t Claus. “Dit komt omdat de hoofdverpleegkundigen slechts een kleine fractie van hun ledenbestand vormen. Je ziet dat tijdens de besprekingen vaak wordt ingezet op de bedienden. Het algemene gevoel is: voor de kaderleden, waar toe de hoofdverpleegkundigen behoren, is er al genoeg voorzien.”

“We kunnen niet anders dan druk blijven zetten op de sociale onderhandelaars: het zijn zij die samen met de politiek de knoop moeten doorhakken”, zegt een moedige Ser vaas Sierens. “We willen garanties in plaats van de mooie beloftes die ons vroeger werden gedaan. Daarom vinden we het ook belangrijk dat de publieke opinie onze bezorgdheden kent.” De hoofdverpleegkundigen genieten overigens de volle steun van hun werkgevers. De huidige situatie is ook voor de ziekenhuizen nadelig. Sommige van deze instellingen compenseren de lage loonspanning nu al met extralegale voordelen. “Algemene ziekenhuizen hebben op dat vlak wel wat mogelijkheden. Omdat zij technische prestaties kunnen vergoeden, kunnen ze wat buiten de lijntjes van de cao kleuren”, vertelt Anne Van Haesendonck, personeelsdirecteur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. “Psychiatrische ziekenhuizen als de onze zijn qua financiering evenwel volledig afhankelijk van de ligdagprijs. Dit betekent dat wij geen vetpotje hebben voor extralegale voordelen.” Niettemin wil ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw dit niet langer met lede

Extralegale voordelen Zo pas werd bekend dat de federale regering van lopende zaken 50 miljoen euro uitttrekt voor de financiering van maatregelen in het kader van het sociale akkoord van de non-profit sector voor 2011. Dat geld is bestemd voor de creatie van nieuwe jobs, de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor werknemers in de sector en een salaristoeslag voor oncomfor tabele prestaties. Met andere woorden: ook deze keer zullen de extra middelen aan de hoofdverpleegkundigen voorbijgaan.

‘De verhoging van de loonspanning kost niet meer dan 250.000 euro. In de privésector zou hier al lang een mouw aan gepast zijn’ Herman Claus, Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel


12 13

COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

ogen aanzien. Van Haesendonck: “Net voor nieuwjaar hebben we rond de tafel gezeten met de hoofdverpleegkundigen. We hebben beslist om op het niveau van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermher tigheid Jesu’, die in totaal zes lokale ziekenhuizen ver tegenwoordigt, een werkgroep op te richten die bekijkt of we, in afwachting van een definitieve oplossing door de sociale par tners, een overgangsmaatregel kunnen nemen.” Complex takenpakket Hoofdverpleegkundige is een veeleisende job. Naast het organisatorische en administratieve werk dat op zijn bureau belandt, zoals het opstellen van de uurroosters, fungeer t hij ook als scharnierpunt tussen directie en medewerkers. Eigenlijk is het een manager. “Wij noemen onze hoofdverpleegkundigen tegenwoordig afdelingscoördinatoren”, zegt Van Haesendonck. “Dat zegt veel over de inhoud van hun job. De complexiteit van hun takenpakket is enorm toegenomen.” De zoektocht naar mensen die daar hun tanden in willen zetten, ondanks de karige verloning, verloopt met de dag moeizamer, bevestigt ze. “Omdat de loonspanning zo klein is geworden, beginnen sommige verpleegkundigen de rekening te maken. Via extra prestaties ’s nachts en in het weekend kunnen ze meer verdienen. Het is niet simpel om hen ervan te over tuigen afdelingscoördinator te worden. We hebben het ook al meegemaakt dat mensen opnieuw uit de functie stappen, omwille van het onevenwicht tussen het loon en de werkdruk.” “Een vorig sociaal akkoord heeft hoofdverpleegkundigen met meer dan 18 jaar anciënniteit een loonopslag van 78 euro per maand bruto toegekend, maar daar is de jonge generatie uiteraard niets mee. Structureel lost dit niets op. De kern van het probleem is dat we nauwelijks nog jonge mensen vinden die de stap naar een leidinggevende functie willen zetten.” Dat hoofdverpleegkundige een knelpuntberoep is, houdt een gevaar in voor de goede werking van de ziekenhuizen. Toch gloor t er enige hoop in de ver te. Al enkele jaren broedt het Instituut voor Functieclassificatie (IF.IC) op een nieuw functieclassificatiesysteem voor de gezondheidssector. “Het onderzoek dat hiermee gepaard gaat, onderstreept de moeilijkheidsgraad van de opdracht die de hoofdverpleegkundige moet uitvoeren; het bevestigt dat de opleidingslast en de verantwoordelijkheid hoog liggen”, aldus Van Haesendonck. “Een betere verloning zal de logische volgende stap zijn. Een structurele oplossing is een absolute noodzaak.”

Vind jouw job in de Zorgsector vanaf blz.14

Mama? De boekhandel die hoort bij het kraakpand, heeft een plankje ‘Gewapend verzet’. Omdat ik een voorliefde heb voor ideologische kitsch, loop ik er wel eens binnen. Eerder kocht ik er een bundeling van manifesten. Hoe graag zou ik ooit de ferveur in mij voelen gloeien ook zo’n tekst te schrijven. Het zou gebeuren aan een ronde tafel, onder een kegel van gloeilamplicht die de rest van de wereld buitensluit. Er zou iemand van verarmde adel bijzitten en een arts met een geheim. En wat van die kunstzinnige pierewaaiers zoals ik. Ook één vrouw waar we allemaal stiekem verliefd op zijn. De definitieve revolutie zou uitblijven omdat we ruzie over haar zouden krijgen. Terwijl ik twijfel over een geniete bundel met als onderwerp waarom lesbo-anarcho-syndicalisme best wel eens zou kunnen werken, valt mijn oog op een flyer voor een debatavond. De Vereniging voor Bewust Werklozen zag de economische crisis als een mooie ledenwerfactie. Zoals het hoorde, begon de discussie anderhalf uur later dan aangekondigd. Op een stotterende Powerpointpresentatie werden zogeheten ‘reverse sollicitatietips’ gegeven. Hierbij de twee eerste: Neem je huisdier mee op sollicitatiegesprek. Tenzij dit je gevraagd is. En spreek je gesprekspartner regelmatig aan met ‘mama’. Na het jolijt - inclusief een optreden van een Ont-goochelaar - was het tijd voor het gedachtegoed. Een man met een ironische stropdas vertelde hoe onze levensstijl de planeet vernielt en dat het kapitalistisch systeem ons rijk maakt en andere delen van de wereld straatarm. Een meer humanistisch getinte spreker sprak over de vluchtigheid van het leven en de verrukking van tijd te hebben voor je geliefden. Ik kon er maar moeilijk aanstoot aan nemen. Het principe is simpel: stop met vroeg uit je bed komen, zorg dat je geld krijgt van de overheid en op de lange duur stort deze maatschappij in. Dan kunnen we bouwen aan een toekomst waarin we met zijn allen gelukkiger van worden. Toen het lauwe bier zijn werk begon te doen, wierp ik op dat werken gelukkig maakt. Psychologisch onderzoek - een tak van wetenschap die pas professionaliseerde toen de menselijke geest economisch interessant werd - heeft het vaak genoeg aangetoond. Een zondagmiddag doorbrengen op de bank is genieten. Doe het een maand lang en je bent klinisch depressief. Een paar mensen sprongen recht. Ze deden wel wat. Er zaten veel kunstenaars tussen, iemand ging wandelen met een zieke buur en nog een ander deelde gratis voedsel uit. Twee aanwezigen werden heel zenuwachtig toen ik vroeg wat ze deden, dus ik neem aan dat die af en toe het voornoemde plankje gebruikten als inspiratie. Na afloop complimenteerde ik de organisator met de professionaliteit van zijn website (www.werkschuw.nl). Hij zei dat er veel werk in zat. Ik maakte de grap niet.

Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Jobs in de zorgsector De zorgsector is continu op zoek naar gemotiveerde medewerkers, zowel voor patiÍntenzorg als voor algemene diensten. Zoek je een nieuwe baan waar je met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunt leveren? Of ben je op zoek naar een andere uitdaging? Ontdek jouw nieuwe job in de zorg op volgende pagina’s! Surf ook naar www.jobat.be/zorgsector voor nog meer functies

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Alcon is een internationaal topbedrijf in de oogheelkundige sector, met Novartis als hoofdaandeelhouder en een notering op de beurs van New York. Wereldwijd tellen we 15.500 medewerkers. Alcon België is gevestigd in Puurs, stelt ca. 1000 mensen tewerk en groeit nog steeds. De farmaceutische fabriek vervaardigt gebruiksklare steriele oogdruppels, oogzalven en injectievloeistoffen. In de Custom Pak-fabriek worden Custom Paks® geassembleerd, die alles bevatten wat een chirurg nodig heeft voor een oogoperatie. De oogheelkundige oplossingen van Alcon springen wereldwijd in het oog! En de lat ligt hoog: kwaliteit staat synoniem voor onze productieprocessen en dienstverlening. Heb jij zin om mee te werken in een vernieuwende hightechomgeving, waar er ruimte is voor initiatief en creativiteit? Alcon is ideaal voor dynamisch talent dat wil bijdragen aan een klare kijk voor iedereen!

Alcon is momenteel op zoek naar (m/v):

Safety Engineer (Niveau 1 veiligheidskunde) Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationeel technische en administratieve taken en projecten binnen de veiligheidsafdeling. Als lid van het veiligheidsteam zorg je mee voor een correcte toepassing van de veiligheidsregels. Je inspecteert regelmatig werkposten, technische ruimtes en werven. Daarbij schrik je niet terug om toestanden of werkzaamheden te rapporteren die de veiligheid van personen of de infrastructuur kunnen bedreigen.

Facility Manager Als hoofd van de afdeling Facility Management, ben je verantwoordelijk voor het beheer van alle nutsvoorzieningen en gebouwen. Je zorgt voor de nodige infrastructuur en middelen zodat een continue beschikbaarheid en kwaliteit van de installaties gewaarborgd wordt. Problemen worden snel en efficiënt opgelost. Tevens sta je in voor het beheer van projecten gerelateerd aan nutsvoorzieningen en gebouwen, zoals de uitbreiding en vervanging van equipment en het doorvoeren van vernieuwings– en verbeteringsinitiatieven.

HR Business Partner Je bent mee de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling en implementatie van een coherent en vooruitstrevend HR-beleid. Je treedt op als volwaardig gesprekspartner en klankbord voor het (lijn)management en werkt actief mee aan projecten die het HR-beleid op een hoger niveau tillen. Je rapporteert aan de HR-directeur.

Productiesupervisor Farma Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de productiviteit van een steriele productieafdeling. Je werkt projectmatig aan procesverbetering. Veiligheidsprocedures en milieuaspecten hou je nauw in het oog. Je werkt in een tweeploegenstelsel en rapporteert aan de productiemanager.

Componentenplanner & -aankoper Een Custom Pak® bevat al het materiaal dat een chirurg nodig heeft voor een oogoperatie. De pakketten worden perfect naar de wensen van elke chirurg gemaakt. Bij de samenstelling van het pak heeft de klant keuze uit 1200 verschillende componenten. In dit proces ben je voor ongeveer 30 % betrokken bij het aankopen en 70 % bij het plannen van deze componenten.

Maintenance Engineer Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, de efficiëntie, verbetering en uitbouw van het machinepark van de verpakkingslijnen van oogdruppels, zalven en spuiten. Je doet dit samen met een team van 14 medewerkers, die je superviseert, ondersteunt en coacht op een positieve manier. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de planning en opvolging van het preventief onderhoud.

Belangstelling voor één van deze vacatures? Meer info vind je op www.alconjobs.be. Bezorg ons vandaag nog jouw motivatiebrief en cv, en geniet misschien binnenkort mee van toffe extra’s zoals een fitness, een strijkdienst en een kwalitatief bedrijfsrestaurant en catering.

Interesse in een andere functie? Kijk snel op www.alconjobs.be voor andere vacatures: • Onderhoudstechnicus Steriele Afdeling • Compounding Operator (bediende)


16

Jobs in de

ZORGSECTOR

3 maart 2011 HRM IN DE ZORGSECTOR PLANT VANDAAG UW KENNIS VOOR MORGEN. Leren innoveren, innoveren in leren. Het volledige programma vindt u op www.hrsquare.be.

Inschrijven of extra informatie? Tom Baele Tel. 053/60.56.71 I tom@hrsquare.be HR Square I Kloosterstraat 11 I 9420 Erpe-Mere


Jobs in de

ZORGSECTOR

17

Samen zorgen voor welzijn

OCMW Aalst zoekt: VERANTWOORDELIJKE WOONZORGCENTRUM m/v

VOLTIJDS - STATUTAIR - NIVEAU A4 - VIA WERVING EN BEVORDERING AANLEG RESERVE

reserve via werving is geldig voor 3 jaar en verlengbaar met 2 jaar, bevorderingsuitslag blijft onbeperkt geldig. Jouw functie:

Plaats in het organogram Staat hiërarchisch onder de afdelingschef residentiële- en thuiszorg (DGAT); geeft leiding aan de hoofdverpleegkundigen, de paramedici (kinesitherapeut, ergotherapeut, diëtist), de administratieve diensten van het woonzorgcentrum, de maatschappelijk werker en de eventuele animatoren, verantwoordelijke van de keuken en de facilitaire dienst van het woonzorgcentrum. Rapporteert rechtstreeks aan de afdelingschef residentiële- en thuiszorg en aan de bestuurssecretaris van de afdeling financiën. Hoofddoel van de functie Leiding van een woonzorgcentrum. Aanbod:

Niveau A4 • Opname in een lijst van geslaagde kandidaten. Aanwervings-, bevorderings- en toelatingsvoorwaarden:

Volgende algemene aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn van toepassing: • behoren tot het vastbenoemd personeel van niveau A met minstens de weddenschaal A 1b • minimum 4 jaar niveauanciënniteit hebben in niveau A of minstens vier jaar ervaring hebben in een administratieve graad van niveau A met weddenschaal A 1b • over een gunstige evaluatie beschikken • slagen voor het examen. Specifieke vereisten:

Houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld diploma. Selectieprocedure:

EEN AANGENAME WERKOMGEVING EN ONS AANBOD Wij bieden jou een uiterst boeiende job waarin je door de realisatie van doelstellingen en het voorstellen van beleidsopties echte voldoening kunt behalen. Het OCMW Aalst biedt naast een wedde op A4-niveau onder de gebruikelijke voorwaarden maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, en een ruime tussenkomst in het openbaar vervoer of fietsvergoeding. Er is een gunstige vakantieregeling. Het OCMW Aalst investeert voortdurend in de vorming van haar personeelsleden. Binnen het OCMW staan we open voor alle kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

De selectieprocedure bestaat uit: • een schriftelijk gedeelte • een assessment • een mondeling gedeelte Je zendt jouw kandidatuurstelling met CV, een kopie van jouw diploma’s, alsook de gegevens waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden, aangetekend naar OCMW Aalst, t.a.v. Heer Patrick De Smedt, voorzitter, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst.

De volledige functiebeschrijving vind je op de website van het OCMW Aalst:

Jouw kandidatuur moet ten laatste ingediend zijn op 4 maart 2011. Contactpersoon voor meer informatie: Ginette De Ro, bestuurssecretaris werving 053/76.51.31.

www.ocmwaalst.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen zoekt voor het multidisciplinair volwassenenteam

Het OCMW Geraardsbergen is op zoek naar jou! Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW Geraardsbergen een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, opdat iedereen optimaal op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met haar 400 medewerkers realiseert het OCMW Geraardsbergen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg.Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken gedreven kandidaten (m/v) voor volgende functies:

een KLINISCH PSYCHOLOOG (30u) contract onbepaalde duur specifieke opdracht inzake zorgvernieuwing en liaison met eerstelijnswerk Meer info en uitgebreider functieomschrijving www.cgg.be Sollicitaties richten aan Filip Desmit, p/a Langestraat 113, 8000 Brugge voor 1 maart 2011

HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN voltijds 38/38 • niveau BV5 • vaste benoeming na proeftijd • wervingsreserve van drie jaar)

Functie: U geeft leiding en coacht een team van verplegenden en verzorgenden en optimaliseert de totaalzorg van de bewoners. Vereisten: Gegradueerde verpleegkundige of een diploma bachelor in de verpleegkunde met minimum 3 jaar ervaring in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling en met gunstig gevolg de kaderopleiding nursing of licentie (master) gevolgd hebben of bereid dit te behalen na indiensttreding. Slagen voor een aanwervingsexamen. Wij bieden: Een collegiaal samenwerken in een team met een aangename werksfeer • De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten • Een competitief salaris aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en een genereuze verlofregeling). Interesse? Meer inlichtingen zijn te bekomen op de dienst Personeel & Organisatie op het telefoonnummer: 054 43 20 12 of via mail: tania.lion@ocmwgeraardsbergen.be. Kandidaturen worden via aangetekende brief, samen met een cv en een afschrift van je diploma, verstuurd naar de voorzitter van het OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 8 maart 2011.

Meer info vind je op www.ocmwgeraardsbergen.be/vacatures

10 tips voor een geslaagd cv?

Alle tips op


Jobs

18

in de

ZORGSECTOR Het OLV Ziekenhuis is als één van de grootste private ziekenhuizen in België actief op 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove. Onze 2500 medewerkers streven ernaar om samen met het team van artsen en assistenten elke dag opnieuw de meest geschikte patiëntenzorg toe te passen met behulp van geavanceerde medische en hoog-technologische apparatuur. Innovatie en doelgerichthe richtheid zijn dan ook 2 van onze kernwaarden. Het OLV Ziekenhuis hecht eveneens veel belang aan init initiatieven op vlak van personeelsbeleid die onze medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat.

Ben jij o ook een reddende engel (m/v)?

AZ Maria Middelares is momenteel op zoek naar een m/v:

Afdeling Ger Geriatrie, Campus Asse

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Cardiologie / Pneumologie

- voltijds

Functie: • Cardiologie/Pneumologie 30 bedden - Hartbewaking 8 bedden. • Je geeft leiding aan een team. • Je onderschrijft de algemene visie en waarden van het ziekenhuis. • Vlotte, natuurlijke communicatiestijl; doordacht, rustig en kalm in relaties met anderen. • Je neemt verantwoordelijkheid ernstig op en hebt een gezond zelfvertrouwen. • Je bent in staat om samen met het verpleegkundig team en andere zorgverstrekkers op een patiëntgerichte wijze een multidisciplinaire zorg uit te bouwen. Profiel: • Bachelor in de verpleegkunde met een specifieke interesse voor cardiologie/pneumologie en monitoring. • Kaderopleiding of master met succes gevolgd hebben of in opleiding. • In het bezit zijn van de bijzondere beroepstitel “intensieve zorgen en spoedgevallen” is een pluspunt. • Ervaring op een desbetreffende afdeling of een verpleegtechnische afdeling strekt tot aanbeveling. • Belangstelling voor vorming, training en opleiding van personeel en studenten is evident. • Informatica ervaring. Aanbod: • Een voltijdse betrekking in vast dienstverband. • Een afwisselende en veelzijdige job, in een stabiele en stimulerende werkomgeving. • Gratis hospitalisatieverzekering. • Verloning volgens ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit. • Permanente bijscholing. • Een ruime waaier aan andere personeelsvoordelen.

Hoofdverpleegkundige (m/v) Hoofd Je takenpakket • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking werking, opvolging con en uitbouw van de afdeling geriatrie. • Je hebt oog voor de kwaliteitt en continuïteit van geef enthousiast g de verleende verpleegkundige zorg aan de geriatrische patiënten. • Jee geeft rtic leiding aan een multidisciplinaire team van 30 medewerkers. • Je participeert mee aan de eling. verdere uitbouw van een geriatrische zorgcultuur op de afdeling.

Je profiel • Je hebt een diploma van bachelor in (ziekenhuis)verpleegkunde. enhuis)verpleegku de. • Je e hebt g en e houderr zijn min. 5 jaar ervaring in een klinische setting. Ervaring in geriatrische zorg ring in leidinggev geven en/of een van een beroepstitel geriatrie zijn extra troeven. • Ervaring leidinggeven n activiteiten goe opleiding in peoplemanagement zijn pluspunten. • Je kan goed plannen en en middelen efficiënt inzetten. • Je handelt efficiënt en kordaatt onder tijdsd tijdsdruk en bij emo emogreren reren in tionele belasting. • Je bent een flexibele medewerker die zich vlot weet te integreren een team. Ons aanbod Vanaf 2011 kunnen hoofdverpleegkundigen in het OLV Ziekenhuis ekenhuis inorzien voor stappen in een flexibel voordelenplan. Er is daarnaast ook een vergoeding voorzien de bijzondere beroepstitel geriatrie. Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen met Anne De Bièvre, Programmamanager Geriatrie, op 053/72.49.94.

> > > > > >

groepsverzekering verhoging van de toeslag voor extra prestaties op zondag kinderdagverblijf en vakantie-opvang voor kinderen extra betaald verlof voor schoolverlaters zoek naar hospitalisatieverzekering k steeds op ndigen Wij zijn oo egku le een oproeppremie rp ve te sias

Meer info over deze voordelen en solliciteren via CVWarehouse op www.olvz.be

enthou geneesafdelingen voor onze riatrie en ge e, nd ku kunde, heel ische diensten. hn medisch-tec

WE ZOEKEN :

“Het kinderdagverblijf heeft ruime openingsuren en ligt naast het ziekenhuis. Dat bespaart me veel tijd en stress!”

Kelly, hoofdverpleegkundige “De vele opleidingsmogelijkheden maken mijn job extra aantrekkelijk. De interessante verloning en vakantieregeling zijn mooi meegenomen.” Jan, IZ-verpleegkundige Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons online sollicitatieformulier in op www.jouwjob.be. Of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Dhr. Luc Timmermans, Stafmedewerker verpleegkundig en paramed, tel. 09/260 60 96. bezoek onze website www.jouwjob.be

Een mensgerichte

VERANTWOORDELIJKE BEWONERSZORG M/V Denderrust is een woonen zorgcentrum in de regio Aalst dat bruist van ambitie. Naast de residentiële zorgverlening zijn er dagopvang en kortverblijf mogelijkheden alsook serviceflats. Denderrust evolueert naar een echte “zorgcampus” met een reële magneetfunctie, waaraan ook een dienstencentrum en een kinderdagopvang gekoppeld is. In deze professionele VZW worden hedendaagse concepten omgezet in projecten die mensen verder helpen.

die het belang van de bewoner als leidraad ziet voor zijn/haar handelen.

- Een mensgericht leidinggevende die ideeën aandraagt en vernieuwing implementeert. - Een Managementteamlid die de samenwerking intern bevordert. - Een uitbouwer van het externe netwerk. - Een aanspreekpunt voor de bewoner en zijn familie. U bent diegene die het verschil voor de bewoner maakt. U ressorteert vanzelfsprekend rechtstreeks onder de algemeen directeur en vervangt deze bij afwezigheid. U bent lid van het Managementteam en dus een belangrijke beleidsbepaler. U geeft rechtstreeks leiding aan 7 zorg-afdelingshoofden en stuurt indirect 80 professionals aan. U hebt aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie in de zorg. U hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal een universitaire

bachelor in de zorgsector. Lees meer op: www.denderrust.be en www.duinconsult.com Stuur februari enkel enkel naar: naar: Stuuruw uwmotivatie motivatieen enCV CVvóór vóór12 5 februari info@duinconsult.com info@duinconsult.com Een assessment maakt deel uit van de procedure.


18 19 BRUGES

Engineering Manager Belgium Engineer with experience in gears & transmissions Your function: • After a thorough training period in the different sites, you will become the key figure in the development of a competent, internationally-focused engineering centre in Belgium. • Your technical expertise in the field of gears or transmissions will allow you to develop new prototypes or improve existing components in a professional manner. • You will manage and develop the engineering team with a view to the future. • You will be the contact person for sales engineers and international customers. • You will contribute to the development of the new R&D technologies required to develop new systems and components in the field of transmissions. • You will report to the CEO Transmissions. Our offer: • A dynamic environment with an international look and feel. • An unparalleled opportunity to link engineering to leadership in the unique world of transmissions and

gears. • A multifunctional group where you will feel valued as a person and as a technology specialist. • A fascinating challenge to be able to contribute to the development of the transmissions and gears division. • An attractive salary package tailored to your experience. Your profile: • Master’s degree specialized in (Electro)mechanics or Mechanical Engineering. • Thanks to a minimum of around ten years’ experience, you possess the necessary technical understanding of gears and machining, quality and engineering methodology. • You are an expert who enjoys targeted R&D development. • You have a high intellectual curiosity. • You have the necessary competencies to manage a knowledge and development centre in Belgium. • You have an excellent command of English and German.

Interested? Please send your application and cv, mentioning reference BE625623 to Hudson, attn. Guido Houpe, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 91, e-mail guido.houpe@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence.

This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

Researcher voor Recruitment Taken: • Je zoekt op een proactieve manier, samen met collega’s, kandidaten voor functies op niveau director, manager of specialist/expert, ondersteund door de tools en de knowhow die CPM gedurende 30 jaar opbouwde. • Na detectie van de juiste kandidaten screen je telefonisch hun profiel om na te gaan of de vacature voor hen relevant is en past binnen hun carrièredoel. • Je werkt voor klanten in België en bent voor internationale opdrachten actief betrokken bij het internationaal netwerk van searchbureaus CFR Consulting Group.

CPM draagt bij tot het verhogen van de prestaties op elk niveau van een organisatie. CPM kijkt naar de totale organisatie, naar de specifieke afdelingen alsook naar individuen en de invloed die deze onderling op elkaar uitoefenen. Alleen op die manier kan CPM werkelijk bijdragen tot de bedrijfsresultaten van een organisatie. Daarom biedt CPM diensten op maat van zijn klanten. De oplossingen die CPM biedt, zijn het resultaat van kennis, expertise en teamwerk van haar consultants. Deze diensten omvatten strategisch, organisatie- en HR-advies, rekrutering, selectie en talentmanagement. Om tot een maximaal resultaat te komen, geloven we in het samen investeren in een open transparante langetermijnrelatie, een partnership waarin wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid de belangrijkste waarden zijn. CPM Gent wenst zijn team te versterken met m/v:

Profiel: • Ervaring in headhunting is een plus, maar geen vereiste; je drive en enthousiasme om mensen te vinden is doorslaggevend. • Je houdt ervan je in te werken in verschillende bedrijfsniches en om continu bij te leren. • Je hebt commercieel talent om de behoeften van de klant goed te begrijpen en de fit met de juiste kandidaat telefonisch snel in te schatten. • Je bent communicatief en sociaal ingesteld. Je hebt een grote interesse voor mensen en het meebouwen aan hun loopbaan. • Je bent computervaardig, kent de MS Office-pakketten en weet heel snel je weg te vinden op het internet. • Daarnaast pluis je graag zaken uit tot op het bot, je bent creatief en maakt gebruik van alle mogelijke tools, social media, tips en info die je onderweg tegenkomt. We bieden je de jarenlange trouw van klanten in een industriële omgeving en collega’s die de klant prioritair stellen en doordrongen zijn van onze missie. CPM werkt voor Belgische en internationale klanten. INTERESSE? Reageer dan zo snel mogelijk en stuur je kandidatuur naar Mevr. Christine Van Velthoven, Christine.vanvelthoven@cpm-hrm.be. Bezoek onze website www.cpm-hrm.be. Je kandidatuur wordt met discretie behandeld.

J FE OB BR AT UA R

I

Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B- lid Federgon

12

Dossier selectie, rekrutering en interim Benieuwd naar wat een selectie-, rekruterings- of interimkantoor voor jou allemaal kan betekenen? Je leest er alles over in Jobat op 12 februari. Mis dit interessante dossier zeker niet!

Adverteren? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel Dries Verhaegen op het nummer 02 467 97 10 of stuur een mail naar dries.verhaegen@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

The IG Watteeuw group, part of the BMT Group, division transmissions, is a very successful international company. With headquarters in Bruges and subsidiaries in the Czech Republic, Romania and China, they constantly focus on qualitative and innovative expansion. As a supplier, developer and producer of gears and complete transmissions for e.g. railway, propulsion, energy, rotary compressors and related products, they want to support their strong international growth by hiring an (m/f)


Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE € BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAND € 1,55

SARKOZY ONDER VU UR > 2-3

AARD.BE

Laatste crisis voor

© epa

Albert

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de Filip te houden.

VA N O N Z E R E DACT E

BART BRINCKMAN BRUSSEL

UR

de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota Wever (N-VA). volgende regering De wil ‘de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren. ’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. – ciaal voor Filip monarchie speng. wil ze vermijden Op die manier Verscheidene wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met bert op tijd om de hervorming Aleen crisis als deze.rd wordt met een als een onderdeel Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is later om exact nationale feestdag. Dat bij zijn functie wat er met het Paleis staan. Maar de nieuwe af© pn regering waar wat en momenteel, welishet gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de kader vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar de ging van het functie. De wijzide leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo grondwettelij zou Voorde bij capaciteiten ankerde ambt van de prins. k g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdensvereen volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodeAlbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n

Business & market intelligence Corelio Advertising heeft momenteel volgende openstaande functie:

B2B Marketing database specialist

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

tot 31/03/2011

Je functie: Je staat in voor het bewaken van alle processen die de datatoevoer verzorgen naar CRM/BI (externe Pige gegevens, input VORIETSE EL DE FA NY N JEFDE VERZAM TON EKES VA VLIEGEN JOMM AAG: DE

AND -NOORDR BRUSSEL

VAND 'Jef Nys

© Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1€ per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

2-4

©blg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot en boetesgegezegt minist (Open VLD). jaar cel nborne lening is probleQuicke ze immers één dat een er riskeren euro als blijkt was dat 0 duidelijk 100.00 vooraf al gelukkig ven terwijl n opduiken. eeld ge is niet onverd men zoude die ‘op sommi 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR D ¤ 1,50

Sport 2-3

©pn

NEDERLAN

IG SCHULDT?

OF NIE BON

Experts nemen

- 22%

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

LEZERSB

eindgebruikers, BI data,,…) en die op die manier de kwaliteit beïnvloeden van data gebruikt in functie van B2B marketing doeleinden • Je begeleidt interne business projecten die in relatie staan met het database gebeuren • Je werkt mee aan het uittekenen van de visie op de Corelio offline/ online B2B communicaties gebaseerd op CRM data in combinatie met interne en externe BI data • Je coördineert de B2B communicatie voor alle sales organisaties binnen Corelio Advertising • Je denkt mee bij het opzetten en implementeren van offline en online B2B communicatie, en zorgt voor een goede coördinatie tussen de verschillende sales divisies • Je tekent een visie uit op vlak van structurele samenwerkingen met externe partners die er moeten voor zorgen dat de Corelio B2B database steeds de hoogste graad van volledigheid en correctheid garandeert, en dit voor alle voor Corelio advertising relevante segmenten in de B2B markt • Je voert standaard analyses uit in functie van de ROI van de verschillende soorten marketing communicaties die gevoerd worden • Je maakt heel complexe marketing selecties obv interne BI en CRM data, gecombineerd met externe marktgegevens

25 IN VORST RUSTHUIS 22 VALLEN BON BLZ. EN OVER DE BOEV GEWAPEN

RIEVEN

24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUUR LD 33 -

&VRIJE

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN! 95

WWW.N

48 47 - WEER

46 - PUZZELS

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

IEUWSB

LAD.BE

Je profiel: je bent een marketing kenner • Je hebt inzicht in de werking van databases en je hebt een stevige affiniteit met IT technische aangelegenheden • Je hebt kennis van SQL en CRM applicaties • Je hebt een helicopterview op gegevens en processen • Je hebt enkele jaren ervaring binnen een gelijkaardige functie • Je staat stevig in je schoenen en bent diplomatisch ingesteld • Je hebt een opleiding op universitair niveau of gelijkwaardig door ervaring • Je bent contactvaardig en kan goed werken in team • Je hebt een goede actieve kennis van Frans en Nederlands.

N˚ 35

www.actu24.be

Le

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

AFP

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ? 25 millions

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? quel clan l’emportera, même si le non a

février

seront proposées au vote. souvent été cité ces derniers jours.

Spécial Antarctique

JOURNAL EST PROTEGE

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

9

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

L’AVENIR S.A. CE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

11-76658101-01

(c) LES EDITIONS DE

ÉdA

Du 11 au 18

 AUJOURD’HUI

5

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée G Cinq questions, des actionnaires qui peuvent être , à Bruxelles. lourdes de conséquenc G Difficile de dire es,

CAHIER CENTRAL

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen. Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be

NR

FAX : +32 81/222.840

VINCENT DESMET

=

12 JAAR PROJECTLEIDE


20 21 DE DECKER-VAN RIET vormt een groep van bedrijven met activiteiten in enerzijds het openbaar vervoer in opdracht van De Lijn alsook specifieke vervoeroplossingen op maat van de klant en/of project en anderzijds het tanktransport over de weg en aanverwante logistieke oplossingen voor de scheikundige industrie. In het kader van verdere professionalisering door de sterke groei, is men voor de hoofdzetel te Londerzeel momenteel op zoek naar een m/v

Business Unit Manager Personenvervoer Profiel: Na uw hogere opleiding deed u reeds enkele jaren relevante werkervaring op, bij voorkeur in een leidinggevende functie. Affiniteit met de vervoerssector vormt, net als ervaring met overheidsopdrachten, een belangrijke troef. U weet bedrijfseconomische gegevens doelgericht te analyseren en overkoepelende verbanden te identificeren. Dankzij een sterke betrokkenheid pakt u de uitdagingen binnen deze functie op een flexibele manier aan. U getuigt van een uitgesproken resultaatgerichte, hands-on aanpak waardoor u ook de medewerkers weet te enthousiasmeren. Uw sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden stellen u bovendien in staat om met verschillende partijen goede contacten uit te bouwen en te onderhouden.

Logistiek Manager Functie: Na een inwerkperiode, wordt u verantwoordelijk voor de afdeling Logistiek, waarin een 30-tal medewerkers instaan voor het beheer en onderhoud van een 400-tal voertuigeenheden en van de bedrijfsgebouwen. Hierbij wordt u ondersteund door de Verantwoordelijke Onderhoud en de Verantwoordelijke Inkoop, die rechtstreeks aan u rapporteren. U stemt de organisatie van uw afdeling af op de noden van de interne klanten, om optimaal bij te dragen aan de bedrijfsobjectieven. Het overkoepelend veiligheids- en milieubeleid vallen onder uw verantwoordelijkheid. U rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Meer halen uit talent

Profiel: Na uw hogere opleiding deed u al enkele jaren relevante werkervaring op, bij voorkeur in een gelijkaardige functie. Hierbij kon u uw leidinggevende en analytische vaardigheden verder ontwikkelen. U bent geboeid door kwaliteits- en performantieverbeteringen en getuigt van een uitgesproken klantgerichte houding. Door een sterk pragmatische ingesteldheid weet u informatie correct te analyseren en bent u in staat om doelgericht beslissingen te nemen. Kwalificaties als veiligheids-, milieuen/of preventieadviseur zijn troeven binnen deze functie.

Verantwoordelijke administratie en personeel Personenvervoer Functie: Na een inwerkperiode, waarbij u de kans krijgt om de activiteiten en de werking uitgebreid te leren kennen, wordt u verantwoordelijk voor de Administratie en de Personeelszaken van de afdeling Personenvervoer. U stuurt hierbij drie administratieve medewerkers rechtstreeks aan en rapporteert aan de Business Unit Manager. Behoudens voor loonadministratie, die centraal wordt beheerd, wordt u voor personeelszaken het eerste aanspreekpunt voor de ruim 250 medewerkers. Het opvolgen van de administratieve processen en van het kwaliteitsbeheersysteem behoren tevens tot uw verantwoordelijkheden, evenals het voorstellen van verbeteropportuniteiten om de administratie en het personeelsbeheer verder te professionaliseren.

R

+

Profiel: Na uw hogere opleiding deed u reeds enkele jaren ervaring op in een gelijkaardige functie, waardoor u momenteel klaar bent om de verantwoordelijkheid over uw takenpakket op te nemen. Leidinggevende ervaring betekent een belangrijke troef. Uw uitgesproken organisatievermogen, flexibele ingesteldheid en zin voor initiatief stellen u in staat om autonoom en efficiënt te werken. Daarnaast getuigt u van een degelijk analysevermogen en weet u uw medewerkers op een enthousiaste manier te motiveren en aan te sturen. Bovendien staat u zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk.

Ons aanbod: + Een stabiele en professionele werkomgeving. + Een aangename, dynamische en flexibele KMO-sfeer. + Een competitief verloningspakket. Geïnteresseerde kandidaten richten hun brief met gedetailleerd cv naar Vandelanotte Talent Management t.a.v. Rien Vanyzere, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, 056 42 81 32 rien.vanyzere@vdl.be

www.vandelanotte.be

8 JAAR SCOUTSLEIDER Maak van je CV een originele formule, val op en win een GPS smartphone. Vanaf nu kan je nog meer opvallen bij je toekomstige werkgever. Maak een originele formule van je CV op jobat.be en je hebt automatisch een extra aandachtstrekker boven je CV staan. Doe het voor 28 februari en maak kans op een GPS smartphone. Ben je een werkgever en zoek je een projectleider die het verschil maakt? Surf dan naar jobat.be/formule.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

VG. 638/BO

Functie: Na een inwerkperiode, waarin u vertrouwd raakt met de interne werking van de organisatie, wordt u verantwoordelijk voor de volledige afdeling personenvervoer. In deze gevarieerde en boeiende functie staat u in voor het realiseren van de strategische doelstellingen van de afdeling. Hierbij wordt u ondersteund door de Verantwoordelijke Operaties en de Verantwoordelijke Administratie en HR, die rechtstreeks aan u rapporteren. U wordt verantwoordelijk voor de verdere groei van deze afdeling door het opvolgen van nieuwe opportuniteiten in de markt, en het opstellen van offertes en kostprijscalculaties. Daarnaast staat u in voor het voortdurend optimaliseren van het personeels-, kwaliteits- en veiligheidsbeleid. U rapporteert rechtstreeks aan de directie.


de blauwe peer www.artilium.com

Talent van nu, technologie van morgen.

ARTILIUM nv, is een dynamisch bedrijf, actief in het ontwikkelen van softwaretechnologie, diensten en advies aan telecomoperatoren en service providers. Van bij de oprichting van ARTILIUM is het de bedoeling telecommunicatie op een andere, efficiëntere manier te gaan benaderen. Het door het bedrijf ontwikkelde “ARTA Service Delivery Platform” laat aan telecomoperatoren toe, hun commerciële en operationele processen beter te beheren. Een nieuwe vooruitstrevende dienst van ARTILIUM is de zeer recent gelanceerde “CLC Continuous Location Client” voor mobiele telefoons. Hiermee wordt ontwikkelaars de mogelijkheid geboden location based services op een meer intuïtieve en gesofisticeerde manier in hun apps te gebruiken. In het kader van de verder geplande internationale expansie van ARTILIUM en ter ondersteuning van de ontwikkeling van bovengenoemde innovatieve producten, is er behoefte aan versterking van de organisatie met een dynamische en gekwalificeerde (m/v)

TELECOMSOFTWARE TEST & QA ENGINEER FUNCTIE INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Binnen het Quality Assurance team en in zeer nauwe samenwerking met het Development team wordt u samen met uw collega’s op een pro-actieve manier verantwoordelijk voor de permanente verbetering van de Artilium producten. Tot uw veelzijdige takenpakket behoort o.a.: A. Reeds van bij de start van projecten, de functionele specificaties van geplande producten vertalen naar testspecificaties door het maken van een testplan, definiëren van testscenario’s, -scripts en -data. B. Opzetten van gepaste testsystemen in een MS Windows serveromgeving, gebruik makend van SQL databanken en telecom interfaces. C. Gestructureerd uitvoeren van validatie activiteiten, acceptatie testen, algemene systeemtesten, stabiliteits- en performantietesten op producten die binnen het Development team ontwikkeld worden. D. Nauwkeurig documenteren van de testresultaten en in overleg met de software developers een overzicht bijhouden welke zaken nog openstaan om releases te kunnen vrijgeven. E. Schrijven van duidelijke testrapporten en eindverslagen, en controleren of de technische documentatie overeenkomt met reële mogelijkheden van de producten. GEWENSTE KWALIFICATIES

Voor deze belangrijke functie komen uitsluitend DYNAMISCHE, AMBITIEUZE persoonlijkheden in aanmerking, die beantwoorden aan de volgende kwalificaties: 1. U heeft bij voorkeur reeds een eerste ervaring met soortgelijke taken als hierboven beschreven van A tot en met E. 2. U heeft een informatica- of elektronicaopleiding genoten, maar geeft vooral blijk van een grondige kennis van Windows Server, SQL Server en networking. Kennis van telecom is een pluspunt ( SS7, SIP, VoIP ). 3. Ervaring met Quality Assurance op bedrijfskritische serverprogramma's strekt tot aanbeveling. Kennis van HP Quality Center en een ISTQB (ISEB) certificering is een plus, maar niet noodzakelijk. 4. U kan u snel dingen duidelijk maken en beschikt over een groot inlevingsvermogen, waarbij u zich vasthoudend toont en inventief voor de dag komt. 5. Door uw goede analytische capaciteiten heeft u een pragmatisch instelling en werkt u steeds op een gestructureerde manier. WAT HEEFT ARTILIUM U CONCREET TE BIEDEN? 1. Een unieke opportuniteit om mee te staan aan de wieg van producten die in de komende jaren toonaangevend zullen zijn in de telecommunicatie. 2. Een uitdagende en boeiende gelegenheid om een dynamisch bedrijf, dat in haar sector tot de top behoort, verder succesvol uit te bouwen. 3. Een verantwoordelijke en veelzijdige functie met geregeld internationale contacten, waar persoonlijke inbreng en zelfstandig opereren centraal staan. 4. Een aangename, open en stimulerende werksfeer met korte communicatielijnen in een jong en professioneel team. 5. Een competitief salarispakket met uitstekende secundaire voordelen. 6. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek kennis te maken met het bedrijf. WIL JE EEN ECHT BOEIENDE JOB VINDEN?

BEL JORIS DE SUTTER bij ARTILIUM 050.230.353 en INFORMEER U.

'S AVONDS ZATERDAG tussen 11 en 17 uur.

op WERKDAGEN 'S MIDDAGS tussen 11 en 14 uur en tussen 19 en 21 uur of op

Een eenvoudig telefoontje informeert U SNEL en DISCREET of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. Ook als u momenteel nog niet aan een verandering denkt, loont het de moeite zich geheel VRIJBLIJVEND nader te informeren. Of stuur uw c.v. naar het contactadres. Artilium nv Joris De Sutter, Autobaan 20 - 8210 LOPPEM

joris.desutter@artilium.com

zoekt Witte Raven: De Blauwe Peer is géén reclamebureau. Maar we maken wel reclame. En een grafisch bureau in de strikte zin van het woord zijn we ook al niet. Ook al hebben we bijzonder diepgewortelde grafische roots. We zijn ook niet echt met fruit bezig, hoewel we erg van frisheid houden. Wat we zijn vinden we ook niet zo heel erg belangrijk, wat we doen des te meer. En wat we doen, dat is identiteiten bouwen en cultiveren. Merken een eigen identiteit geven. Identiteiten die opvallen. Identiteiten die zich laten opmerken, die eruit springen. Net zoals een blauwe peer. Of een rode citroen. Om ons bonte pluimage aan klanten nog beter te servicen en tegelijk nog wat nieuwe zieltjes te winnen, zijn we op zoek naar een paar witte raven:

Een Art Director Een veelzijdig en conceptueel sterk ideeënman of -vrouw die ook grafisch sterk uit de hoek komt. Die nog over voldoende jeugdige verwondering, gedrevenheid en zin voor avontuur beschikt. En die tegelijkertijd voldoende maturiteit heeft om een concept, een project van aan de wieg tot volle wasdom te brengen, een photoshoot te (bege-)leiden of z’n mannetje te staan tijdens een lastige Pre Production Meeting. We denken aan een drietal jaar professionele ervaring.

Een Creative Director Onze Creative Director is wat David Ogilvy een ‘trumpeter swan’ noemde. Hij combineert creatief métier en geïnspireerd leiderschap. Een pint pakken aan het Meulestedeplein zegt ‘m méér dan slenteren langs de Croisette. Van de Lions ligt hij niet wakker, van goede ideeën des te meer. Met minstens 10 jaar ervaring achter de kiezen - liefst als copywriter - dwingt hij respect af bij medewerkers en klanten. Onze Creative Director is een vroedvrouw die onze creatieve baby’s levensvatbaar, gezond en sterk ter wereld helpt brengen. Hij is tegendraads waar het kan, een onweerstaanbare charmeur als het moet. Maar bovenal is hij een soulmate, iemand die leven in de brouwerij brengt en houdt, een onvermoeibare brother-in-arms.

Een Account Executive

Onder het motto “protecting the four elements” verovert Waterleau de vijf continenten. Ons team van 250 ingenieurs en technici realiseerde vorig jaar een omzet van meer dan 60 mio. euro met projecten in afvalwater, drinkwater, proceswater, luchtzuivering, slibdroging, slibverbranding, huisvuilverbranding en nieuwe energie (biomassa, wind, zon). Onze kantoren in België (Herent, Dendermonde, Gosselies en Wespelaar), Frankrijk, Marokko, Egypte, Turkije, Hong Kong, Macau, Brazilië en de VS, onze joint ventures in China en India en onze partners en licentienemers wereldwijd ontwikkelen permanent markten waardoor Waterleau verder zal groeien. Om de huidige projecten en de toekomstige ambities te realiseren zijn we voor onze vestiging te Herent op zoek naar collega’s (m/v) die ons team komen versterken met hun kennis en enthousiasme.

Is voor jou geen

water te diep...

en valt jouw talent hier in goede

aarde

dan geven wij jou de

wind in de rug

om vol

vuur

aan de slag te gaan!

Financieel manager Functie: Je bent verantwoordelijk voor de financiële day-to-day administratie van Waterleau Group. Je bent het eerste aanspreekpunt naar de banken toe. Je adviseert en ondersteunt de internationale projectteams betreffende financiële en fiscale aspecten. Je structureert zowel korte als middellange termijnexportkredieten. Je volgt de relatie met Delcredere op. Je rapporteert aan de CFO en het management. Profiel: Diploma handelsingenieur of licentiaat TEW met min. 2 jaar ervaring, bij voorkeur in een projectomgeving. Je bent vlot drietalig NL/FR/ENG en kan goed overweg met rekenbladen en MS Office. Je werkt zowel zelfstandig als in team. Je bent organisatorisch sterk en analytisch ingesteld. Je bent proactief en stressbestendig. Kennis van internationale fiscaliteit is een pluspunt.

Hoofdboekhouder Functie: Je staat in voor de algemene en analytische boekhouding van A tot Z. Je werkt met 7 medewerkers die je moet aansturen en coachen. Je bent verantwoordelijk voor zowel de wettelijke en externe als de interne managementrapportering. Je coördineert de afsluitingen en de opmaak van de balans. Je bent het aanspreekpunt voor de revisor. Je ondersteunt de verdere uitbouw van een geïntegreerd ERP-pakket. Profiel: Je hebt een diploma A1 – boekhouden en min. 7 jaar relevante ervaring met het aansturen van een boekhoudteam. IABcertificatie en bijkomende opleiding fiscaliteit vormen een pluspunt. Je bent vlot meertalig NL/FR/ENG. Proactiviteit en flexibiliteit vormen je handelsmerk. Je bent organisatorisch sterk, analytisch en stressbestendig.

Boekhouder Functie: Je bent verantwoordelijk voor de leveranciersboekhouding en verzorgt hiervoor de input en opvolging. Je vindt het een uitdaging om steeds op zoek te gaan naar verbetertrajecten in je functie. Je rapporteert aan de hoofdboekhouder. Profiel: Je hebt een diploma A1 – boekhouden. Je bent meertalig NL/FR/ENG. Je bent communicatief en flexibel ingesteld en teamgericht. Nauwkeurigheid is je tweede natuur. Goede basiskennis van de BTW wetgeving is een pluspunt.

We willen geen beloftes horen. Wat we niét zoeken is een klassieke go-between. Onze creatieven zijn mans genoeg om zelf te gaan presenteren. Of om zonder omwegen terug naar het drawing board te trekken wanneer dat nodig is. Van onze nieuwe Account Executive verwachten we een beetje meer. Hoevéél meer precies? Waarom kom jij ons dat niet vertellen. Trek je stoute schoenen aan, maak een afspraak en kom ons zelf vertellen waarom wij joù nodig hebben. Overtuig ons en er staan je mooie tijden te wachten. Beloofd.

Medewerker secretariaat

Goesting? Stuur dan vandaag nog je CV en motivatiebrief naar katrien@blauwepeer.be www.blauwepeer.be

WATERLEAU, Radioweg 18, 3020 HERENT (Leuven). Tel.: 016/65 06 57 - Fax: 016/65 06 63 - E-mail: jobs@waterleau.com

Functie: Je voert secretariaats- en administratieve taken uit voor verschillende managers en departementen binnen het bedrijf. Je coördineert agenda’s en assisteert onze managers bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden. Profiel: Je bent minimaal drietalig NL/FR/ENG met enkele jaren ervaring als management assistente. Je hebt een uitstekende kennis van MS Office. Je bent flexibel en discreet, en je kan je goed organiseren.

Wij bieden een dynamische carrière met toekomstperspectief in een boeiende sector. Meer info vind je op onze website www.waterleau.com Solliciteren kan je via e-mail naar jobs@waterleau.com

Protecting the four elements www.waterleau.com


22 23

Jobs in sales & marketing Op zoek naar een interessante functie als Marketing Manager, Sales promotor, Key Account Manager? Zoek en vind jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat.

Surf ook naar www.jobat.be voor nog meer jobs in sales en marketing

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Dujardin Foods produceert en commercialiseert voor de retail en de industrie diepgevroren groenten, kruiden & ingrediënten, en panklare gerechten. In de voorbije 30 jaar groeide het West-Vlaamse bedrijf – met hoofdzetel in Ardooie - Koolskamp en een jaarlijkse omzet van ca. € 210 M – uit tot Europese topspeler. Het uitgebreide gamma wordt geproduceerd in 5 productiesites verspreid over België, Frankrijk en de UK en wereldwijd verdeeld. Dankzij de toewijding en vakkundigheid van een 700-tal medewerkers en het gebruik van vooruitstrevende technologieën, slaagt Dujardin Foods erin om elke dag opnieuw haar bedrijfsslogan “Food you can trust” waar te maken. Wij zoeken momenteel een (m/v):

INTERNATIONAL ACCOUNT MANAGER met grondige kennis van microbiologie

VG. 185/B

UW FUNCTIE Als International Account Manager wordt u dé commerciële gesprekspartner van onze industriële klanten voor onze productcategorie Kruiden & Ingrediënten • U analyseert de markt, prospecteert nieuwe klanten en onderhoudt de relaties met de bestaande klanten • Hierbij hebt u veelvuldig contact met hun productontwikkelaars waarmee u samen naar ‘technische’ oplossingen zoekt • U bespreekt de jaarcontracten en negotieert de account plannen met de aankopers • Bij dit alles kunt u rekenen op de steun van onze afdelingen productontwikkeling, logistiek, kwaliteit, productie en back office • U rapporteert rechtstreeks aan de Group Senior Sales Manager Kruiden & Ingrediënten. UW INGREDIËNTEN U hebt een stevige kennis van microbiologie en technische affiniteit door uw opleiding (bio-ir, ind.ing. biochemie,...) of door uw ervaring • U hebt uw strepen verdiend in de voedingsindustrie en dit in een P.O. of commerciële functie • Onderhandelen zit u in het bloed! U bent een echte entrepreneur, hebt zin voor initiatief en werkt resultaatgericht • Als echte relatiebeheerder draagt u klantgerichtheid, service en kwaliteit hoog in het vaandel • U hebt een goede kennis van het MS office pakket. Kennis van ERP is een plus • U bent viertalig NL/FR/ ENG/D • Gerelateerd aan de functie bent u bereid om veelvuldig verplaatsingen naar het buitenland te maken.

ONS AANBOD U komt terecht in een succesvolle en stabiele onderneming uitgegroeid tot internationale topspeler • U kunt rekenen op een team van gedreven collega’s en een professioneel en ervaren management • Wij bieden u een boeiende functie met ruime verantwoordelijkheden en een waaier aan internationale contacten • Bovendien krijgt u - in verhouding tot uw competenties en ervaring - een aantrekkelijk salarispakket met inbegrip van bedrijfswagen. DEZE KANS LAAT U NIET VOORBIJGAAN! Stuur daarom vandaag nog uw sollicitatie en cv, met uw gsm-nummer, naar ons rekruteringsbureau jobs@derveaux-select.be Schrijven kan naar Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent (tel. 09/223 50 36 – fax. 09/225 30 08)

www.dujardin-foods.com

Rittal - The System. Faster - better - worldwide.

Het Duitse Rittal GmbH & Co. KG ontwikkelt, produceert en verdeelt behuizingsystemen voor de industriële elektrotechniek en de IT- & telecomsector: behuizingen voor binnen en buiten, klimatisatie voor behuizingen, stroomverdeling en totaalconcepten voor IT-infrastructuur. Productinnovatie, een constante dialoog met de klant en commerciële gerichtheid zijn de pijlers waarop hun succes steunt. Wereldwijd zijn er circa 10.000 medewerkers, actief in 60 landen. De Belgische vestiging in Lokeren telt 55 medewerkers met een omzet van circa 30 miljoen euro. www.rittal.be

National Key Account Manager - Projecten Kerntaken In deze nieuwe functie ga je proactief op zoek naar grote (nationale) projecten in de branche van o.a. infrastructuur, energie, datacentra … Je brengt de verschillende betrokken partijen, beslissingsnemers en uitvoerders in kaart. Je onderhandelt met studieburelen, aannemers, overheden, aankopers … Samen met de accountmanagers en projectengineers werk je elektrotechnische, industriële en IT-infrastructurele oplossingen uit. Je zet zowel intern als extern grondige samenwerkingsverbanden op poten.

2 Sales Support Engineers Projecten Industrie & IT-infrastructuur Kerntaken Je geeft productgerichte ondersteuning aan de sales engineers, de eindklanten en de installateurs. Je werkt technische projecten uit van a tot z die erg kunnen verschillen in complexiteitsgraad. Je geeft adviezen en zoekt klantgerichte oplossingen voor industriële of IT-infrastructurele toepassingen. Je coördineert het project van bij de conceptfase, de uitwerking met interne en externe partijen, tot en met de oplevering. Je werkt offertes uit, voert projectcalculaties uit en behandelt eventuele klachten.

Voor deze functies zijn we op zoek naar technische bachelors en/of masters. Voeling met industriële en elektrotechnische projecten of een sterke affiniteit met de wereld van de datacentra is een must. Je maturiteit zorgt ervoor dat de klanten je als gesprekspartner ervaren in de projectuitwerking. Je bent analytisch ingesteld en door research verwerf je een beter zicht op de projectstructuren. Dit realiseer je door je commerciële flair en gedrevenheid. Je bent Nederlandstalig en een zeer goede kennis van Frans en Engels is een must. Kennis van Duits is een troef. Voor de key account-functie is een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie noodzakelijk. Aanbod Je maakt deel uit van een internationale, gereputeerde, sterk groeiende organisatie. Dit gekoppeld aan reële doorgroeimogelijkheden en een attractief salarispakket. Heb je interesse in één van bovenstaande functies? Mail je cv naar selectiekantoor Orpsy, t.a.v. Jens Meert, jens.meert@orpsy.be, of neem contact op via 09 224 18 57. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Snelle reactie en discretie gewaarborgd. Surf voor meer informatie naar www.orpsy.be W&S-bureau VG.403/B


Jobs

24

in

SALES & MARKETING

RCA Group is een allround communicatiebureau met vestigingen in Hasselt en Brussel. Samen met een team van meer dan 75 experts in branding, PR, online, HR-communicatie en overheidscommunicatie, werken we elke dag aan geïntegreerde campagnes voor onze klanten. Voor de uitbouw van onze vestiging in Brussel (Diegem) zoeken we op korte termijn een gedreven (m/v):

COMMERCIEEL ADVISEUR Als commerciële bruggenbouwer ga je op zoek naar nieuwe klanten voor RCA Brussel. Je introduceert de service van RCA en adviseert over de meerwaarde en mogelijkheden van geïntegreerde communicatie. Uiteraard ga je graag zelfstandig op pad, maar je werkt ook nauw samen met het team van communicatieadviseurs en studio (ontwerp, concept, opmaak en copy). Relevante ervaring is meegenomen, maar ook als ambitieuze starter krijg je de kans om je talenten te laten zien! Je bezit een flinke portie durf, resultaatgerichtheid en creativiteit.

COMMUNICATIEADVISEUR HR-communicatie • Diegem

Als expert in HR-communicatie versterk je het team van RCA Brussel. Met kennis van zaken en met de nodige commerciële insteek verzeker je de service aan onze klanten en zoek je actief mee naar nieuwe opportuniteiten. Je adviseert hen over een doeltreffende communicatiestrategie, en de beste kanalen om hun doelen te bereiken. Achteraf breng je de respons op de genomen acties in kaart. Je werkt graag zelfstandig, maar staat er niet alleen voor. Naast de support van je collega’s in Diegem kan je terugvallen op een backoffice en studio op de hoofdzetel in Hasselt. Stevige ervaring in HR-communicatie/employer branding is een must. Wij kunnen rekenen op jouw durf, creativiteit en resultaatgerichtheid. Aanbod: De unieke kans om mee te werken aan de uitbouw van onze Brusselse vestiging, met maximale inzet van je potentieel. Een

Think Media is een sterk groeiend mediabedrijf dat met Think Media Outdoor actief is op het vlak van buitenreclame en met Life!tv in digitale televisie. Think Media Magazines is uitgever van P-magazine, Ché, Menzo, Chief, Officieel PlayStation Magazine, Motoren & Toerisme/Moto & Loisirs, MotorWereld, Spoorwegjournaal/Journal du Chemin de Fer en Modelspoormagazine/Train Miniature Magazine. Think Media Digital beheert de online-activiteiten van de magazines en de toonaangevende portaalsites Clint.be, 4gamers.be en deMotorsite.be/Moto-online.be.

Voor het verder uitbouwen en optimaliseren van onze activiteiten zijn wij op zoek naar (m/v):

Brand activation manager

Key account manager POS

Productmanager marketing

Functie:

Functie:

Functie:

De Brand Activation Manager werkt op de marketingafdeling en werkt nauw samen met zowel het marketing- als het salesteam in de commercialisatie en uitwerking van de crossmediale projecten en de brand activation acties. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de marketingmanager. Je bent verantwoordelijk voor de dossiervoorbereidingen, prospectie en commercialisatie van 360°-projecten. Je bent samen met de Brand Activation Executive verantwoordelijk voor de uitwerking van de acties. Je zorgt er voor dat onze titels en de aanwezigheid van onze commerciële partners op de juiste wijze en volgens de afspraken vertegenwoordigd zijn naar de consument toe. Je ademt, leeft en voelt crossmedia en je hebt het inzicht om acties uit te werken voor adverteerders die zich spreiden over de hele mediaportefeuille van Think Media.

Binnen het team van Think Media Outdoor sta je in voor de salesactiviteiten mbt de affichagenetwerken van 2m²-borden. Als ervaren sales professional volg je rechtstreeks een aantal mediacentrales op. Je onderhoudt op een betrokken wijze bestaande klantenrelaties en weet hoe nieuwe klantenrelaties op te bouwen, met bijzondere aandacht voor de FMCG-sector. Je zorgt voor een omzetstijging door het overtuigen van adverteerders en reclamebureaus. Je bent een aangename gesprekspartner en speelt in op de noden van de adverteerder. Je detecteert (snel) opportuniteiten en zet ze om in een succesvolle verkoop. Hierbij ga je systematisch en respectvol tewerk. Hiervoor rapporteer je rechtstreeks aan de commercieel directeur.

De productmanager werkt op de marketingafdeling en werkt nauw samen met zowel het marketing- als het Brand Activation– en eventteam in de uitwerking van de marketingacties. Hij/zij staat in zeer nauw contact met de hoofdredacteur en de redactie. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de marketingmanager. Je bent mee verantwoordelijk voor de marketingomzet en het marketingbudget. Je taak bestaat eruit de afzet te verhogen, het abo-beleid te stimuleren, omzet te halen uit productplus-acties en partnerships op te zetten qua line extensions. Je zorgt er voor dat je titels op de juiste wijze en volgens de afspraken vertegenwoordigd zijn naar de lezers toe. Je hebt het creatieve inzicht om acties uit te werken die het blad stimuleren.

Profiel:

Profiel:

Profiel:

- Je bent flexibel en hebt geen nine-to-five mentaliteit en bent een teamplayer. - Je kan leiding geven, maar je wordt ook graag gecoacht naar nog betere resultaten. - Je beschikt over goede commerciële vaardigheden en bent klantgericht. - Je werkt gestructureerd in een afwisselende omgeving en hebt oog voor detail. - Een hogere opleiding communicatie/marketing is vereist. - Je hebt minstens 3 jaar ervaring binnen een commerciële functie, bij voorkeur binnen media. - Je beschikt over een goede kennis van de MSOffice-programma’s (Word, Excel, Powerpoint, ...). - Je bent tweetalig (NL/FR) en hebt een goede kennis van het Engels.

- Je hebt een diploma van universitair of hoger onderwijs (marketing/communicatie). - Je beschikt over een gedegen saleservaring (min. 3 jaar) in de mediasector en gaat steeds tot de finish. - Je beschikt over een goede kennis van MS Office programma’s (word, excel, powerpoint). - Je kan onder druk werken en bent gemotiveerd maandelijks je verkoopobjectief te halen. - Uiteraard ben je perfect tweetalig NL/FR.

- Je bent flexiblel, hebt geen nine-to-five mentaliteit en bent een teamplayer. - Je beschikt over goede commerciële vaardigheden. - Je werkt gestructureerd in een afwisselende omgeving en hebt oog voor detail. - Je bent creatief en denkt steeds oplossingsgericht. - Een hogere opleiding communicatie/marketing is vereist. - Je hebt minstens drie jaar ervaring binnen een soortgelijke functie. - Je beschikt over een goede kennis van de MSOffice Programma’s (Word, Excel, Powerpoint,...). - Je bent tweetalig (NL/FR) en hebt een goede kennis van het Engels.

THINK M

DELHAIZE

D

IA

Aanbod: Een boeiende job binnen een sterk groeiend mediabedrijf. | Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met een bonussysteem. | Gsm, bedrijfswagen, laptop, maaltijdcheques.

Zit er een job voor jou bij? Stuur je CV en motivatiebrief als de weerlicht naar jobs@thinkmedia.be. | Think Media, Oude Leeuwenrui 8/12, 2000 Antwerpen.

pr

hr

www.rca.be

online

Interesse? Mail je cv en sollicitatiebrief naar philippe.bijnens@rca.be. Discretie verzekerd.

brands

professioneel team met veel ervaring. Een competitief salaris met een ruim pakket extralegale voordelen (inclusief firmawagen).

public

HIER AANMELDEN

Diegem


Jobs in

SALES & MARKETING

U wenst eindelijk uw commercieel talent ten volle te benutten!

D

A

25

P

ANNO 1873

www.depypere.be

MADE IN BELGIUM

De firma De Pypere is sinds 1873 dé fabrikant bij uitstek van kwalitatief handgereedschap voor land- en tuinbouw, de bouwindustrie en de doe-het-zelf sector. Het bedrijf produceert spaden, harken, snoeigereedschap, vorken, schoppen,... Om de groei te kunnen verderzetten, wensen zij hun team te versterken met een overtuigende m/v:

Projectontwikkelaar in volle expansie zoekt

TOPVERKOPERS (m/v) voor regio West-Vlaanderen of Limburg

 Niche vastgoed Goede basiskennis Frans Hoge verdienste Geen ervaring vereist, opleiding in het bedrijf Job met inhoud en variatie Zelfstandig statuut In bezit van wagen Stuur uw motiveringsbrief met CV naar info@seniorinvest.be Voor meer info: 02/708 80 99

Hoe bereid ik me voor op de eerste werkdag?

Vertegenwoordig(st)er (8855) Jouw taken: • Het overgrote deel van je tijd ben je actief bij klanten en prospecten in de regio “Midden België”, dit wil zeggen telkens een stuk boven en onder de taalgrens (Henegouwen, Vlaamse Ardennen, Groot Brussel, Namen,...). • Een kleiner deel van je job is in binnendienst (zowel bij De Pypere zelf als via home office): het verwerken van de nodige administratie: offertes opmaken, bestellingen doorgeven, updaten klantenfiches, leveringstermijnen checken,... • De klanten zijn vnl. doe-het-zelf- en tuincentra, de professionele vakhandel,... • Je bezorgt wekelijks je weekplanning en -omzet en rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder. Jouw profiel: • Je houdt ervan om de langetermijnrelaties die we hebben met onze klanten verder te onderhouden. • Je bent communicatief en kunt op een duidelijke en open manier de klant overtuigen. • Je bent creatief, nieuwsgierig en een harde werker. • Je hebt een neus voor zaken doen en je bent een rots in de branding voor je klanten. • Je bent zeer gedreven en flexibel. Geboden: • Een degelijke opleiding is voorzien. • De Pypere voorziet in een aantrekkelijke verloning, extralegale voordelen incl. firmawagen, dit steeds in verhouding tot je ervaring en inzet. • Een uitdagende functie in een snelgroeiend, jong en financieel gezond bedrijf. Voor ons bedrijf te Ardooie bij Roeselare zijn we op zoek naar een m/v sympathieke

Allround Bediende (8856)

Je bent verantwoordelijk voor de orderinput en opvolging, de leveringen en de verzendingen, een stukje aan- en verkoop,... Interesse? • Mail (of stuur) je CV zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -Selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8855 of 8856. • E-mail: reacties@ab-i.be. Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. • Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. • Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 - www.ab-i.be - info@ab-i.be

Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld.

www.leuco.be Leuco (www.leuco.be) is dé partner bij uitstek in de toelevering van gereedschappen en werktuigen voor industriële klanten in de hout-, kunststof- en aluminiumsektor. Leuco heeft service centers wereldwijd en is sinds 1976 in België actief. Vanuit de vestiging te Waregem staan 36 vakbekwame medewerkers in voor de verkoop en de herstelling van deze werktuigen. Om de groei te kunnen verder zetten, wensen zij hun team te versterken met een vakbekwame m/v:

Vertegenwoordiger Oost-Vlaanderen (dossier 8790 ) Je taken: • Het overgrote deel van je tijd ben je actief bij klanten in Oost-Vlaanderen: dit zijn vnl houtbewerkingsbedrijven zoals keuken-, meubel- en badkamerbouwers, zagerijen,... • Omdat je ook de herstellingen meeneemt en levert, heb je na verloop van tijd vaste afspraken bij bepaalde klanten. (bvb elke maandagmorgen om de 14 dagen vaste afspraak bij klant X) • Na 6 maanden tot 1 jaar krijg je weer wat ruimte voor prospectie. • Je bezorgt wekelijks je weekplanning en -omzet en rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director. Je profiel: • Je bent communicatief en stressbestendig. Je weet dat klanten terecht veeleisend kunnen zijn en kunt daar op een sympathieke manier mee overweg. • Je bent technisch onderlegd, maw affiniteit of ervaring met hout en/of gereedschappen is een pluspunt. • Je hebt een neus voor zaken doen en je bent een rots in de branding voor je klanten. • Je bent zeer gedreven en flexibel. Geboden: • Een degelijke opleiding is voorzien, zowel intern als in het Duits moederbedrijf. • Leuco voorziet in een aantrekkelijke verloning, extralegale voordelen incl. firmawagen, dit steeds in verhouding tot je ervaring en inzet. • Een uitdagende functie in een snelgroeiend en financieel gezond bedrijf.

Surf naar

Interesse in deze functie ? • Mail (of stuur) je CV zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8790. • E-mail: reacties@ab-i.be Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen eerstdaags de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen : tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 www.ab-i.be - info@ab-i.be Deze functie wordt exclusief door A.B. & I. behandeld.


Brouwerij Roman heeft al meer dan 450 jaar lang haar naam opgebouwd door vakmanschap, wat ons een unieke speler op de markt maakt. Naast het brouwen van kwaliteitsbieren, zoals Romy Pils, Ename, Adriaen Brouwer en Sloeber, behoort ook de productie van frisdranken en waters tot onze kernactiviteiten. Onze 80 medewerkers werken elke dag opnieuw enthousiast samen. Ben jij de nieuwe medewerker (m/v) die mee wil b(r)ouwen aan onze toekomst?

Meer jobs op

www.ascento.be

Je taken

Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans.

Je onderhandelt met bierhandelaars, horecamanagers en key accounts over samenwerkingscontracten, prijzen en leveringsvoorwaarden. Je bouwt een vertrouwensband op en versterkt klantenrelaties door je servicegerichtheid en commercieel talent. Je verstevigt de marktpositie van ons productenassortiment in de regio.

Ons aanbod Een uitdagende job in een stabiel familiebedrijf met sterke producten. Een contract van onbepaalde duur met een competitief salarispakket, bedrijfswagen en GSM/PDA. Een interne opleiding en de nodige ondersteuning.

Je profiel

B(r)ouw je mee?

Je hebt een bachelor diploma of relevante ervaring. Je bent een gedreven ondernemer met commercieel talent die een netwerk binnen de regio uitbouwt.

Stuur je CV met motivatiebrief zo snel mogelijk naar Ascento, Hilde Goossens, Bellevue 5/5, 9050 Gent of hilde.goossens@ascento.be

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

2 Account Managers voor de regio's Antwerpen & Limburg en Oost- & West-Vlaanderen Over de job: * Je adviseert werkgevers bij hun zoektocht naar de ideale rekruteringscampagne. * Je bouwt een langetermijnrelatie op met hr-managers uit verschillende sectoren. * Je krijgt de verantwoordelijkheid over een eigen klantenportefeuille die je zelf verder uitbouwt. Over jou: * Je bent een geboren commercieel talent met minstens 2 jaar relevante ervaring. * Je bent in staat om te onderhandelen op hoog niveau. * Je interesse in nieuwe media is groot. * Je bent een teamspeler die weet wat scoren is.

1 Key Account Manager Over de job: * Je helpt werkgevers met het winnen van de war for talent. * Je zoekt met topbedrijven naar de meest efficiënte hr-oplossingen uit het Jobat-aanbod. * Je bouwt partnerships op lange termijn uit. Over jou: * Je bent in staat om vertrouwen te winnen op hoog niveau. * Je enthousiasme is verfrissend, net als je verantwoordelijkheidszin. * Je spreekt vlot Nederlands en Frans.

Ons aanbod: * Een uitdagende job met veel verantwoordelijkheid in een jong en gemotiveerd team. * De kans om je snel te bewijzen. * Opleidingen op maat van je ambities. * Een aantrekkelijk salaris, een pakket extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

Jobat is een toonaangevend rekruteringsmedium en onderdeel van de Corelio mediagroep. Via de Jobat-krant, de Jobat-site en events als Career Launch bereikt Jobat wekelijks honderdduizenden werkgevers en werknemers. Om ons medium nog meer uitstraling te geven, zijn we op zoek naar gedreven commerciële doorduwers die houden van een deadline en zich goed voelen in een people's business als de onze.

Interesse? Stuur je motivatie en cv asap naar jobs.advertising@corelio.be of naar: Corelio Personeelsdienst t.a.v. Jeroen Verhasselt A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Meer info over Jobat en Corelio vind je op www.jobat.be en op www.corelio.be

Administratief medewerker Technische Dienst

V.O.P. is actief in de sector van de ontwikkeling van residentieel onroerend goed evenals in de bouw en exploitatie van sportcentra.

Indiensttreding vanaf 01 april 2011, (halftijdse betrekking gespreid over 5 werkdagen) Indiening schriftelijk kandidatuur (motivatie en cv) voor 01 maart 2011

Voor de uitbreiding van onze ploeg zoeken we een voltijdse

Projectbegeleider (m/v) Voor de technische, administratieve voorbereiding van dossiers, de opvolging van vergunningsaanvragen en de administratieve behandeling van budgetten, offertes, subsidies e.d. Je bezit een hoger diploma Bouwkunde of hebt een gelijkwaardige professionele ervaring. Je kan vlot overweg met MS Office, kennis van Cad of All-Plan is een plus. Je hebt een goede kennis van beide landstalen. Je bent accuraat, probleemoplossend en kan in teamverband werken. Je bezit een rijbewijs B. Je kan rekenen op een competitief aantrekkelijk salarispakket.

Interesse ? Stuur je C.V. naar V.O.P. n.v. - Sippelberglaan 3 - 1080 Brussel of per e-mail: vop@stadium.be

Voor meer informatie : www.huisvesting-scheldevallei.be

Cvba Huisvesting Scheldevallei t.a.v. Jacques D’Hooghe, Directeur Brusselsesteenweg 479 - 9050 GENTBRUGGE

Profiel: U hebt een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig door minstens drie jaar relevante ervaring (secretariaat, administratieve ondersteuning in de bouwsector);

Belangrijke troeven: U bent klantbewust, taalvaardig, betrouwbaar, accuraat en getuigt van een grote inzet. U beschikt over een goed organisatietalent en een goede kennis van Word en Excel

Functieomschrijving: U geeft administratieve ondersteuning aan de Technische Dienst in de uitvoering van zijn/haar taken betreffende het onderhoud en herstel van het bestaand patrimonium en de totstandkoming van zijn nieuw patrimonium. U neemt nota van alle technische meldingen en beheert de opvolging ervan; U verzorgt de administratieve afhandeling bij opzeg en/of vertrek van een huurder U ondersteunt de technische Dienst in de opmaak van standaardbrieven; U draagt bij tot het creëren van een optimaal gegevensbeheer.

Weddenschaal: C111 v/d Vlaamse Gemeenschap

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV. Lid van

Commercieel afgevaardigde Oost-Vlaanderen


GROUP GALLOO RECYCLING, met hoofdzetel in MENEN, behoort tot één van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Met filialen in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zijn wij als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren wij met een team van 850 personeelsleden een groepsomzet van nagenoeg 400 miljoen euro. Ter versterking van het management wordt overgegaan tot de vaste aanwerving van een (m/v)

HR-MANAGER

www.galloo.com

(ref. 44 959)

verantwoordelijk voor de Belgische vestigingen • lic./ma met relevante HR-opleiding en -ervaring Functie: Tijdens het aanvangsjaar zal u via operationele taken kennis maken met de algemene organisatie, de diverse bedrijven, het personeel, de werksystemen, de communicatie en de bedrijfscultuur. Hierna fungeert u als een volwaardig HR Manager en neemt u de leiding over de personeelsdienst van de Belgische bedrijven (400 personeelsleden). U geeft leiding en superviseert een team van 4 ervaren medewerk(st)ers die diverse deeltaken alsook de payroll-activiteiten vervullen. Uw voornaamste opdracht betreft de verdere uitbouw van een professioneel HR-beleid op het vlak van instroom- (aanwervingen), doorstroom- en retentiebeleid alsook inzake opleidingen, evaluaties, loonbeleid, functioneringsgesprekken, communicatie en coördinatie, enz. Tevens wordt u verantwoordelijk voor de opvolging van het sociaal overleg alsook voor het beheer van de externe HR-relaties. U rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Profiel: • U genoot een masteropleiding (psychologie, economie, rechten), bij voorkeur aangevuld met een specifieke HR-vorming • U beschikt over minstens 5 jaar relevante ervaring als personeelsverantwoordelijke in een middelgroot bedrijf of als adjunct van de personeelsmanager in een grote organisatie • U bent vertrouwd met een productieomgeving en met een arbeiderscultuur • U bent communicatief vaardig (N/F), diplomatisch en pragmatisch ingesteld • U woont bij voorkeur in West-Vlaanderen.

Deze a au. anwerving viesbure wordt exclusief begeleid door ons personeelsad

OP HET JUISTE MOMENT!

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Aanbod: • De uitdaging om een professioneel HR-beleid te implementeren binnen een zeer dynamische en expansieve bedrijfsomgeving • Een dynamische, collegiale en familiale teamspirit • Een solide bedrijvengroep met een no-nonsense bedrijfscultuur • Een internationale groep met een marktleiderspositie binnen de recyclagesector • Een aantrekkelijk remuneratiepakket (te bespreken).

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

REZNOR EUROPE nv (www.reznor.be), met hoofdzetel in MENEN, is Europees marktleider in de ontwikkeling en fabricatie van gasgestookte verwarmingstoestellen en luchtbehandelingskasten. Wij maken deel uit van Thomas & Betts met vestigingen wereldwijd verspreid. In Menen stellen wij een 100-tal personeelsleden tewerk en realiseren wij een omzet van 18 miljoen euro. Wij streven continu naar meer energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen voor de HVAC industrie. Ter opvolging wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v)

PROJECT LEADER R&D praktisch en inventief ir of gelijkw.

toepassingen in verwarming en koeling

(ref. 74 103)

Uw functie: Na een intense inwerkperiode in verbrandings- en luchttechniek, wordt u de drijvende kracht achter de optimalisatie van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe toestellen. In nauw overleg met de klanten, de toeleveranciers, gespecialiseerde externe instanties en het eigen personeel zal u prototypes genereren. Vertrekkend vanuit een concept zal u een lastenboek opstellen en een team van projectmedewerkers aansturen (tekenaars, labomedewerkers, technici). De prototypes zal u na de eindtesten in productierijpe modellen vertalen. U wordt tevens verantwoordelijk voor de aanschaf van meetapparatuur. U rapporteert aan de engineering manager met wie u nauw samenwerkt. Uw profiel: • U bent een ambitieus en leergierig burgerlijk ingenieur of gelijkwaardig (chemie, werktuigkunde). • U bent geboeid door telkens nieuwe aanvragen en ontwikkelingen in energiegebruik en -beheer. • U weet mensen te enthousiasmeren voor uw visie. • U getuigt van een autonome, oplossingsgerichte en economisch haalbare aanpak. • U bent meertalig (N/F/E) en woont in West- of Oost-Vlaanderen.

Deze a au. anwerving viesbure wordt exclusief begeleid door ons personeelsad

OP HET JUISTE MOMENT!

De Wissel VZW (Bijzondere Jeugdbijstand)

06/69510419CC

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

CANO-begeleidingshuis voor adolescente meisjes tussen 14 en 21 en hun context, zoekt voor haar afdelingen De Rotonda in Leuven en De Switch in Betekom

Residentiële begeleid(st)ers Contracten bepaalde duur (min. 1 jaar, verlengbaar) of onbepaalde duur volgens ervaring, 100 % of evt. 80 %. Min. bachelor menswetenschappelijke richting en een ervaring met de doelgroep. We zoeken iemand die het leefgroepwerk en vooral het dagdagelijkse ziet als een kans om de jongere te begeleiden; iemand, die houdt van residentieel werk. Voor de Switch is beschikbaarheid van een wagen noodzakelijk. Uitgebreidere beschrijving van functie, profiel en de Wissel op www.wissel.be Sollicitatie of vragen, mailen naar info@wissel.be met expliciete verwijzing naar de vacature (de Switch/de Rotonda of beiden) en waar u deze las. Eerste gesprekken plannen we de derde week van februari; wij zien uw schrijven dus graag snel tegemoet, ten laatste einde februari.

STAD VILVOORDE

Openbare oproep voor de werving van een (m/v):

Jongerenpreventiewerker dienst Jeugd (B1-B3 - contractueel)

Functie: • je gaat actief op zoek naar hangjongeren en bouwt met hen een vrijetijdsaanbod uit; • je sensibiliseert de jongeren rond vrijetijdsbesteding en respect voor de anderen; • je werkt specifieke activiteiten uit in het kader van een preventief beleid; • je werkt samen met de jeugdwelzijnswerker. Profiel: • een diploma is niet vereist, ten minste 3 jaar bewezen relevante professionele ervaring des te meer; • je kan gemakkelijk contact leggen met hangjongeren, hebt een sterk inlevingsvermogen en organisatietalent. Kandidatuurstelling kan tot 28 februari 2011 bij middel van een verplicht inschrijvingsformulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: 02 255 45 60 of via de website www.vilvoorde.be. De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, …

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Ons aanbod: • Een professionele omkadering op het vlak van engineering en product development • Een volledig geïntegreerd productiebedrijf dat industriële toepassingen via een eigen distributienetwerk verdeelt • Een solide beursgenoteerde groep met een toekomstgerichte investeringsvisie • Een prima salarispakket (te bespreken).


Researcher Junior Consultant ORPSY is een erkend selectieen rekruteringsbureau met meer dan 35 jaar ervaring in de markt. Tot onze klanten behoren zowel profit- als non-profitorganisaties met activiteiten in zeer uiteenlopende domeinen. Onze dienstverlening richt zich zowel op kmo’s als multinationals. Voor onze executive searchafdeling in Gent zijn wij momenteel dringend op zoek naar een gedreven (m/v):

Kerntaken:

• Telefonisch, administratief en organisatorisch ondersteunen van de executive search consultants. • Opstellen van profiel-, functie- en vacaturebeschrijvingen. • Voorbereiden van searches aan de hand van interne en externe databases en social media sites. • Kritisch matchen van kandidaten aan openstaande vacatures en inhoudelijke pre-screening. • Online beheren van publicaties, social media-netwerken en de ORPSY-website. • Agendabeheer, dossiercoördinatie en opmaken van preselectieverslagen. Profiel:

• Minimaal bachelorniveau met bij voorkeur een eerste professionele ervaring. • Commerciële feeling met een kritische overtuigingskracht. • Goed onderlegd in het werken met moderne IT- en internettoepassingen (o.a. social media). • Grote zelfstandigheid met uitstekende communicatievevaardigheden (N/F/E), enthousiaste en resultaatgerichte attitude. • Ervaring binnen een callcenteromgeving of met telefonische enquêtering is een sterke troef. Aanbod: Je komt in een klein en hecht team terecht waarbinnen initiatief, een no-nonsensesfeer en een can-domentaliteit garant staan. Afhankelijk van je interesses kan je doorgroeien naar selectieconsultant of assessmentconsultant. Flexibele uurregeling. Interesse? Mail zo snel mogelijk je cv naar support@orpsy.be. Voor meer info kun je bellen op 09 224 18 57. Snelle reactie en discretie gewaarborgd. www.orpsy.be - W&S-bureau VG.403/B

The art of concrete a

arbeco GROUP

MAES

Solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten schrijven, mailen of nemen telefonisch contact op met Group Maes: t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet HR Manager Toemaattragel 1 - 9000 Gent Tel. 09 240 01 40 johan.lanckriet@groupmaes.be

www.groupmaes.be

Arbeco heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende producent en gereputeerde partner in de productie van architectonisch beton in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Teneinde onze positie te versterken op de Belgische markt, hebben wij volgende vacature (m/v)

ACCOUNT MANAGER België

Functie: • Na een interne opleidingsperiode in het studiebureau en de prefab betonfabriek te Gent, wordt u verantwoordelijk voor de promotie, prospectie en verkoop van diensten en producten in architectonisch beton. • Hiertoe bouwt u langetermijnrelaties op met bestaande klanten en bezoekt u potentiële klanten teneinde verkoop te genereren en uw omzetcijfer in België permanent te laten stijgen. • Uw klanten zijn voornamelijk aannemers, met service aan architecten en bouwpromotoren. • U detecteert de behoeften van uw klanten, u adviseert en overtuigt hen op basis van uw productkennis en uw commercieel talent. • U coördineert en volgt uw offertes op in samenwerking met de interne studiedienst. • U onderzoekt marktgegevens en u analyseert uw concurrenten. Profiel: • U genoot een hogere opleiding bouwkunde, bij voorkeur met specialiteit betontechnologie/architectonisch beton en u beschikt over enkele jaren werkervaring in een commerciële B2B-functie. • U hebt affiniteit met de bouwsector, u werkt zelfstandig, u neemt initiatief, u bent communicatief en administratief nauwgezet. • Uw commerciële flair, productkennis, marktkennis, zelfzekerheid, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht maken van u een succesvolle verkoper in België. • U houdt van targets, u werkt efficiënt, margebewust en resultaatgericht. • U bent tweetalig. (N/F) Wij bieden • een prachtige job in een financieel gezonde groep, uitdagingen en kansen aan echte doorzetters • een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen en bedrijfswagen.


28 29

het beste sociaal secretariaat zeggen de KMO’s !

Mis uw afspraak niet op 7 februari met !

[www.groups.be]

Accountancy Service Accountancy-Fiscaliteit die reeds een aantal jaren ervaring heeft.

Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar boekhouders en/of accountants in de functie van dossierbeheerder. U zal verantwoordelijk zijn voor de volledige boekhouding van uw klanten, onder meer het inboeken van alle aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen. Ook het opmaken van de BTW-aangiftes en belastingsaangiftes, zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting behoren tot uw takenpakket. De eindejaarsafsluitingen die moeten leiden tot een jaarrekening, zullen ook door u worden uitgevoerd.

Profiel • U genoot een opleiding Accountancy-fiscaliteit en heeft reeds 2 à 3 jaar ervaring in een gelijksoortige fanctie • U bent beried zelfstandig te werken en initiatief te nemen, maar bent toch een teamplayer • U bent communicatief en flexibel

Onze klant, die verschillende vennootschappen beheert in diverse domeinen, is in het kader van een verdere professionalisering en groei op zoek naar een m/v:

Project Adviseur / Assistent van de zaakvoerder Je functie: Na een inwerkperiode, waarin je kennismaakt met de verschillende vennootschappen en activiteiten, word je ingeschakeld in uiteenlopende taken en projecten. Waar je in bepaalde opdrachten een eerder ondersteunende rol opneemt, krijg je in andere, bijvoorbeeld in de immobiliënsector, een beherende en projectmatige rol toegewezen. Op basis van bedrijfseconomische analyses adviseer je de zaakvoerder omtrent bijvoorbeeld beleids- en investeringsbeslissingen. Daarnaast volg je de lopende projecten nauwgezet op, zowel ter plaatse als vanuit de hoofdzetel te Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos). Je profiel: Na je hogere bedrijfseconomische opleiding deed je bij voorkeur reeds een aantal jaren ervaring op, waarbij je jouw analytische en organisatorische vaardigheden verder kon ontwikkelen. Je getuigt van een sterk resultaatgerichte aanpak en bent in staat om met de nodige flexibiliteit zelfstandig naar vooropgestelde objectieven toe te werken. Je zin voor initiatief weet je te combineren met een accurate en punctuele werkwijze. Bovendien sta je communicatief sterk en ben je in staat om met verschillende partijen een goede relatie te onderhouden.

Aanbod

Aanbod: + Een grote autonomie binnen een dynamische en flexibele omgeving. Een 4/5-arbeidsregime is eventueel bespreekbaar. + Een bijzonder gevarieerde functie. + Een competitief verloningspakket.

Wij bieden een gevarieerde job in een aangename omgeving en tegen aantrekkelijke voorwaarden. Indien interesse, contacteer 09/225.58.69 of via mail acs@accountserv.be

Geïnteresseerde kandidaten richten hun brief met gedetailleerd cv naar Vandelanotte Talent Management t.a.v. Rien Vanyzere, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk – 056 42 81 32 – rien.vanyzere@vdl.be

Meer halen uit talent

www.vandelanotte.be

VG. 638/BO

is een middelgroot accountantskantoor te Gent, dat zich vooral toelegt op KMO’s. Voor de openstaande vacatures, zijn we op zoek naar kandidaten met een opleiding


HR

inspireren | rekruteren | integreren

HR Flux (inspireren, rekruteren en integreren) wenst een onderscheidend HR consultancy bedrijf te zijn voor organisaties (zowel profit en non-profit) inzake HR-organisatieontwikkeling (inspireren), selectie en rekrutering, inplacement en uitstroombegeleiding. Iedere organisatie verdient aangepaste oplossingen en gespecialiseerde know-how. HR Flux levert hierin toegevoegde waarde als een blijvende, onderscheidende partner voor organisaties die strategische performantie nastreven. HR Flux herbergt ruim 24 jaar ervaring en expertise terzake. Voor de verdere uitbouw van onze activiteiten, met bijzondere aandacht voor de cel ‘rekrutering en selectie’, zoeken we ons team te Kortrijk te versterken met m/v:

de juiste match tussen medewerker en organisatie

JUNIOR CONSULTANT Gedreven en professionele teamplayer (kantoor Kortrijk) JOUW UITDAGING: • Je ondersteunt de Senior Consultant inzake rekrutering en evaluatie van potentiële kandidaten via databases, directe benadering, alsook via online en print media (o.a. organisatie van campagnes) en netwerkgroepen. • Jouw analytisch inzicht en kennis van de profielen en opdrachtgever garandeert een resultaatgerichte en kwalitatieve matching. • Tevens informeer je op een onderscheidende manier onze opdrachtgevers en kandidaten rond het verloop van de procedures. • Daarnaast word je nauw betrokken in potentieelbeoordelingen en evaluatietechnieken. • Je wordt dus ingezet samen met ervaren collega’s met betrekking tot psychologische screenings en assessment centers.

JOUW PROFIEL: • Master A&O psychologie of gelijkgesteld door evaring. • Je toont passie, gedrevenheid en bent een uitgesproken teamspeler. • Uiteraard ben je resultaatgericht en doorzettend. • Creatief handelen en kunnen overleggen maakt hierbij vaak ook het verschil. • Je bent vlot met de courante internettoepassingen (netwerkgroups) en windows office toepassingen. • Ervaring in analoge functies (bv. research en searchondersteuning) is een troef. • Je bent businessminded en bereid tot hard werken.

AANBOD: • Resultaatgerichte en teamgerichte collega’s ontmoeten alsook een klantgerichte organisatie uitbouwen kan ook voor jou. • De expertise is ruim en er kan veel geleerd worden. • Het salarispakket is billijk en marktconform en is aangevuld met groepsverzekering en hospitalisatieverzekering na proefperiode. • Voor Junior Consultant wordt er doorgroei naar Senior Consultant verwacht.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar c.dewulf@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u).

www.hrflux.be

Buckman is an innovative world leader in the field of specialty chemicals for the Pulp & Paper, Leather- and Water Treatment Industry. Our 1400 associates are committed to serving our customers in more than 100 countries across 5 continents. Out of the European Headquarters in Ghent; where our local manufacturing, technical and Customer Service Center are based, we attend customers throughout Europe, North-Africa and the Middle East. To further support our expansion and to complete our Customer Service team in Ghent, we are searching for a:

Customer Support Officer

(m/f)

French – German –English

Is the Customer Support Officer a job for you? Let’s find out! “I handle customer orders from order receipt to billing. This includes processing of customer orders, organizing shipments with transport companies, keeping track of inventories in internal and external warehouses and verifying the sales processes and generating invoices.” Miia Tuunainen Miia Tuunainen

“Interpersonal contact is important to me. That’s why I like this job so much. You work together with customers, transport companies and internal departments. Buckman is an international, family-owned company and this shows in the informal culture.” Giovanni Carlig “As a Team Leader I am looking for someone who can communicate in a professional way in French, German and English and who has at least 5 years experience in a customer support position. Multitasking and being result driven are 2 key competencies which make the difference in our team. And a good sense of humor!” Louisa Shoesmith

Louisa Shoesmith

Interested? Go to our recruitment website http://buckman.easycruit.com, select the Customer Support Officer position and send in your application! To find out more about Buckman, visit our website www.buckman.com


30 31

het beste sociaal secretariaat zeggen de KMO’s !

Ontdek het zelf in Z-ONDERNEMEN!

[www.groups.be]

Gemeente Berlare Veel jonge Berlaarse gezinnen kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen is gebaat bij een correcte, goed functionerende en hartelijke kinderopvang. Ben jij de geknipte collega om ons team te versterken?

t-ofďŹ ce is een gespecialiseerde dienstverlening binnen t-interim voor de rekrutering van hogere bediendenproďŹ elen. t-interim is een gereputeerde organisatie die zich in de top 5 van de uitzendmarkt situeert. Dagelijks gaan wij voor onze klanten en kandidaten op zoek naar de meest geschikte persoon of job. Om ons team uit te breiden, zijn wij op zoek naar een (m/v):

Het college van burgemeester en schepenen van Berlare werft aan in statutair verband een (m/v):

COĂ–RDINATOR IBO

Consulenten Recrutering & Selectie

Niveau B - halftijdse betrekking (19 uur/week)

voor regio Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt

Beknopte functiebeschrijving: • samen met een collega-coÜrdinator leid je de buitenschoolse kinderopvang; • je leidt ÊÊn of meerdere teams begeleiders; • je ontwikkelt mee de (pedagogische) visie op kinderopvang.

Jouw kantoor, jouw klanten Je hebt dagelijks commerciĂŤle contacten met klanten en weet perfect wat ze verwachten. Je screent, selecteert en interviewt kandidaat-bedienden en maakt, indien nodig, gebruik van assessment tools en testings. Na een grondige functie-analyse en met een helder proďŹ el van de kandidaat maak je de perfecte match. Je adviseert je klanten en volgt de geselecteerde kandidaten op. Je werkt actief mee aan de uitbouw van het t-ofďŹ cesegment.

Aanwervingsvoorwaarden: • je behaalde een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van ÊÊn cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs dat toegang geeft tot het B-niveau. Bij voorkeur kom je uit een pedagogische en/of sociale richting; • je slaagt voor een getrapt vergelijkend aanwervingsexamen (schriftelijk, mondeling en psychotechnisch).

Je behaalde een bachelor of master, liefst in een menswetenschappelijke of communicatieve richting en hebt minimum 2 jaar relevante ervaring binnen HR. Je hebt een goed analytisch en beoordelingsvermogen. Je bent commercieel ingesteld en resultaatgericht. Je bent een teamplayer, een vlotte communicator en hebt een goede kennis van NL/FR/ENG (voor Brussel is tweetaligheid NL/FR vereist).

Ons aanbod Een boeiende en gevarieerde functie waarin je jezelf voortdurend kan ontplooien. Wij bieden een uitdagend loon met extralegale voordelen en 35 dagen vakantie.

Interesse? Stuur je gedetailleerde CV en begeleidende brief naar t-groep NV, t.a.v. Amelie Gevers - HR Adviseur - amelie.gevers@t-groep.be.

Gemeente Berlare voorziet een wervingsreserve van drie jaar.     

www.t-ofďŹ ce.be

Je proďŹ el

Hoe solliciteren? Geïnteresseerden bezorgen hun kandidatuur met curriculum vitae, ten laatste op 28 februari 2011: • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare • via fax (nr. 052 42 26 77) • via e-mail (ENKEL naar personeelsdienst@berlare.be). Je vindt een uitgebreide informatienota op www.berlare.be. Of je vraagt info op bij de personeelsdienst: 052 43 23 43 en personeelsdienst@berlare.be.

w w w. b e r l a r e . b e


Afwisseling

Oudenaarde Als selectiekantoor zijn wij steeds op zoek naar de perfecte match tussen klant en kandidaat. Met een gedreven en professioneel team van medewerkers draagt ieder van ons ertoe bij om dit tot een succes te maken. In een open en sterk geautomatiseerde omgeving zijn we immers sterk met mekaar verbonden, maar heeft elk ook z’n specialiteiten: commercieel, financieel, professioneel en administratief. Kan jij ons op deze domeinen ondersteunen?

Recruitment & Office Assistant

Professioneel Allround

Zelfsturend

Functie: Als recruiter zoek je proactief naar geschikte kandidaten voor onze dossiers. Potentiële kandidaten benader je hoofdzakelijk telefonisch en via mail. Tevens ondersteun je de consultants in het vastleggen van afspraken, bij testings, onthaal van kandidaten enz. Als deel van het team ondersteun je de werking van ons kantoor op logistiek en administratief vlak.

Geïnteresseerd? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be met vermelding van referentie K2262. Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde

Profiel: Je competenties zijn belangrijker dan je diploma. Daarom mikken we op je ervaring in een interim- of selectiekantoor. In een sterk geautomatiseerde omgeving verwachten we een vlotte omgang met pc in het algemeen en met MS Word, Excel en Outlook. Je bent proactief en kan zelfstandig werken zodat je een volwaardig deel bent van ons team en kan bijdragen tot de groei van ons kantoor. Ons aanbod: Je komt terecht in een zelfsturend team en een no-nonsense omgeving, waar je eigen inbreng sterk gewaardeerd wordt. Je krijgt de vrijheid om zelf gestalte te geven aan deze afwisselende functie, waarbij een 4/5e tewerkstelling tot de mogelijkheden behoort.

www.andress.be

Wie wordt de CONTRACT

2011? Passie voor marketing en consulting? Wil je jezelf graag eens meten met andere marketeers? Dan is de Marketing Genius Challenge 2011, georganiseerd door The House of Marketing en in samenwerking met Jobat & Sunweb, de juiste uitdaging! Deze wedstrijd is toegankelijk voor studenten die maximum 1 jaar afgestudeerd zijn en nog geen vast contract hebben én voor marketing professionals die maximum 30 jaar oud zijn. Naast de prestigieuze titel Marketing Genius 2011, maak je ook kans op één van de 80 abonnementen van De Standaard, één van de 2 reizen naar Turkije of een contract bij The House of Marketing.

Ga naar www.marketinggenius.be en waag je kans. Je vindt er tevens relevante informatie over de marketingonderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen. Veel succes! Over The House of Marketing (www.thehouseofmarketing.be): The House of Marketing is het eerste Marketing Expertise en Excellence Center in België. Sinds 1994 biedt het bedrijf haar klanten strategisch marketingadvies, marketing project management en interim management in marketing. The House of Marketing is in Mechelen gevestigd en telt 65 medewerkers.


No future without technology Agoria is de grootste sectorfederatie van ons land. Samen met 220 medewerkers vertegenwoordigen we bedrijven uit 13 hoogtechnologische industriële sectoren, die samen werk bieden aan 275.000 mensen. Agoria versterkt het concurrentievermogen van deze sectoren, promoot hun activiteiten en verdedigt hun standpunten en belangen bij beleidsmakers op alle niveaus. Daarnaast bieden wij onze 1.600 lidbedrijven een uitgebreide collectieve en individuele dienstverlening.

Adviseur sociaal recht Sociaal Departement Taken: Politieke dossiers: • Opvolging van sociaalrechtelijke thema’s vanaf hun politieke voorbereidingsfase. • Voorbereiding van het gepaste standpunt van de federatie over specifieke voorstellen. • Voorbereiding en ondersteuning van de voorstellen die de federatie zelf naar voor wil schuiven. Sociaal overleg: • Opvolging van de activiteiten van bepaalde paritaire comités. • Voorbereiding, ondersteuning en op termijn ook opvolging in naam van de federatie van de vergaderingen van bepaalde paritaire comités of werkgroepen, en sociale onderhandelingen op sectoraal niveau. Focusgroepen en ledenforums: • Voorbereiding, ondersteuning en op termijn ook aansturing van diverse focusgroepen en ledenforums. Gewenst profiel: • Master in de rechten, met in het bijzonder een goede kennis van het sociaal recht. • Relevante beroepservaring voor de genoemde functie. • Bij voorkeur professionele ervaring in een bedrijfsomgeving. • U kan problemen analyseren en synthetiseren. • U bent creatief en kan goed oplossingen en suggesties formuleren om problemen aan te pakken. • U bent extravert en contactvaardig in groep. • U geeft blijk van zin voor initiatief. • U beschikt over redactionele kwaliteiten. • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. • U bent een goede communicator. • U spreekt en schrijft vlot in het Frans en Nederlands. • U rapporteert aan de directeur van het Sociaal Departement.

Adviseur sociale zaken Regionale Gent Taken: U adviseert en ondersteunt de lidbedrijven in de toepassing van de sociale reglementering. U heeft hierbij een uitgesproken aandacht voor de HR-beleidsaspecten. • U adviseert en ondersteunt de lidbedrijven rond HR-thema’s zoals loon- en arbeidsvoorwaarden. • U adviseert en ondersteunt de lidbedrijven in hun sociaal overleg (werking overlegorganen en sociale conflicten) en geeft assistentie op het terrein. • U stelt sociaaljuridische artikels op, bereidt infosessies en studiedagen voor waaraan u ook actief deelneemt. • U neemt de leiding of participeert aan diverse werkgroepen en projecten. • U rapporteert aan de directeur van Agoria Oost- en West-Vlaanderen. Gewenst profiel: • U hebt een diploma licentiaat/master in rechten of een gelijkwaardige ervaring. • U hebt een goede praktijkkennis van het sociaal recht, sociaal overleg en HR-beleid. • U hebt een professionele ervaring, bij voorkeur in een bedrijfsomgeving. • U kan problemen analyseren en synthetiseren. • U bent creatief en oplossingsgericht. • U bent extravert en contactvaardig. • U geeft blijk van zin voor initiatief. • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. • U bent uiterst klantvriendelijk.

Adviseur industrieel beleid en innovatie ICT-sector Taken: • Opbouwen van kennis inzake industrieel en innovatiebeleid ICT op gewestelijk, federaal en Europees niveau. • Stimuleren van overleg en denkwerk met de lidbedrijven en uitbouwen van een netwerk met stakeholders. • Sectorvoorstellen en standpunten uitwerken voor de invulling van het overheidsbeleid en uitdragen van voorstellen en standpunten naar overheden, kennisinstellingen, onderzoekscentra en andere stakeholders. • Opzetten van en meewerken aan nieuwe innovatie-initiatieven zoals een open innovation incubator, versterken van processen voor het verhogen van de deelname van internationale r&dprogramma’s, onderzoeken van de haalbaarheid van pilootprojecten, … • Uitbouwen van samenwerking met onderzoekscentra (IBBT, IMEC, Sirris, …) en innovatieclusters. Gewenst profiel: • U hebt een diploma hoger/universitair technisch onderwijs of gelijkwaardig door ervaring. • U hebt ervaring met innovatie in ICT-bedrijven of een goede voeling met innovatie in ICT vanuit andere invalshoeken. • U bent in staat zelfstandig en in team te werken. • U bent een goed communicator en spreekt vlot in het openbaar. • U hebt zin voor initiatief en resultaatgerichtheid. • U spreekt en schrijft vlot in drie talen NL, FR en EN. • U rapporteert aan de directeur van Agoria ICT.

Assistent(e) Assistant Team Taken: • Secretariaatstaken (agendabeheer, telefoon, briefwisseling, klassement, voorbereiding vergaderingen, …). • Meewerken aan artikels voor Agoria Online. • Administratieve opvolging van dossiers. • Planning en opvolging van de vragen van de lidbedrijven. • Voorbereiding van seminaries en events: - beheer inschrijvingen - budgetopvolging. Gewenst profiel: Diploma graduaat secretariaat of gelijkwaardig door ervaring. • Ondernemend. • Afspraken en deadlines respecteren is uw tweede natuur. • Teamworker. • Goede kennis van Microsoft (Word / Excel /Powerpoint). • Perfect tweetalig Nederlands en Frans. • Communicatievaardig. • Nauwkeurig. • Flexibel. • Stressbestendig. • Multitasker. • Getting things done.

Ons aanbod: Een baan bij de grootste beroepsfederatie van België, die door de bedrijven erkend wordt als referentie betreffende dienstverlening. De mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen in diverse opleidingstrajecten en/of informatienetwerken. Een aangename, moderne en flexibele werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket en diverse extralegale voordelen. Voor de adviseurs is er ook een bedrijfswagen voorzien. Werklocatie in Brussel met uitzondering voor de Adviseur sociale zaken (Gent).

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan snel een korte motivatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor u (m/v) solliciteert samen met uw curriculum vitae naar job@agoria.be.

www.agoria.be


WWW.DEKEUKENBOUWER.BE De Keukenbouwer is een snelgroeiende onderneming met vestigingen in Sint-Martens-Latem, Erembodegem en Roeselare. Met 20 dynamische medewerkers wordt er elke dag gestreefd naar een steeds groeiend verkoopcijfer! Tevreden klanten en uiterst perfect geplaatste keukens zijn de basisgegevens van onze onderneming.

One small step a giant impact for your HR

Door ons groeiend marktaandeel, willen we ons team verder uitbouwen en zoeken we volgende profielen voor onze diverse toonzalen:

2 VOLTIJDSE TOPVERKOPERS FUNCTIE: Als topverkoper sta je klanten op een inspirerende en klantvriendelijke wijze te woord bij de aanschaf van een keuken. Je verrast klanten met jouw kennis en creativiteit en zet hun wensen om in een passend ontwerp op maat. Vanzelfsprekend heb je een passie voor keukens en interieur en kun je deze passie op een enthousiaste manier overbrengen naar de klant. Werken op zaterdag en zondag vind je geen probleem, want je weet dat dit dé dagen zijn waarop jij kan scoren! Ervaring in de keukenbranche is niet vereist. De juiste drive, commerciële ervaring en motivatie zijn ingrediënten die je als topverkoper niet mag ontbreken. Door onze interne opleiding kun je jezelf ontwikkelen tot een specialist in het keukenvak. PROFIEL: · Je bent een geboren verkoopstalent. · Je bent een gesprekspartner op niveau. · Je hebt goede contactuele eigenschappen. · Je bent representatief, klantvriendelijk en gastvrij. · Je bent creatief en je hebt ruimtelijk inzicht. · Je hebt een gezonde overtuigingskracht. · Je hebt passie voor keukens en interieur. · Je bent bereid om een interne opleiding te volgen. · Je bent bereid zaterdag en zondagnamiddag te werken (zondag-, maandagvoormiddag en woensdag ben je vrij). · Je bent in bezit van rijbewijs B.

o rk 2 0 11 tw a R H a m m ra J a a rp ro g 20 januari 2011

16 juni 2011

Fons Leroy, onze kersverse Vlaamse HR-Ambassadeur, brengt ons zijn inspirerend VDAB-verhaal. Aansluitend Nieuwjaarsreceptie...

Ten huize van… : surprise Mijn favoriete speelgoed verraadt mijn talent! 15 september 2011

17 februari 2011 WIJ BIEDEN: · Een uitdagende en afwisselende job in een snelgroeiende professionele omgeving. · Een financieel kerngezonde onderneming. · Unieke familiale werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn. · Een uitgebreide interne opleiding. · Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden. · Uitstekende begeleiding. · Aantrekkelijk verdienste (vast en variabel). · Mooie bedrijfswagen + tankkaart.

ORDERVERWERKER / BESTELLER FUNCTIE: Als orderverwerker sta je in voor de bestellingen van de keukens naar onze fabrikanten. Je ontvangt afgewerkte dossiers van onze binnenhuisarchitecten in de toonzalen, waarvan jij de verdere verantwoordelijkheid draagt tot na de plaatsing. Je hebt dagelijks contact met de plaatsers en met de fabrikanten. Je volgt dossiers op tot aan de oplevering en draagt klantenservice hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend ben je gepassioneerd door interieur en keukens. PROFIEL: · Je genoot een opleiding als technisch tekenaar/ interieur architect. · Ervaring als orderverwerker in de keukensector is een pluspunt. · Je bent servicegericht, klantvriendelijk en vooruitstrevend. · Kennis van Winner, autocad is een pluspunt. · Je bent stressbestendig en schrikt er niet van om deadlines te behalen. · Je hebt oog voor detail, werkt probleemoplossend en weet dit te bespreken met de monteurs. · Zaterdagwerk is geen probleem, je bent vrij op woensdag. · Je bent fulltime beschikbaar en in bezit van rijbewijs B. · Talenkennis: Nederlands, Duits is een voordeel. WIJ BIEDEN: · Fulltime werkgelegenheid in een financieel stabiele onderneming. · Unieke familiale werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang is. · Een gedegen interne opleiding. · Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden. · Je mag rekenen op een aantrekkelijk salaris.

Interesse in één van deze vacatures? Sollicitaties met CV + foto schriftelijk of per e-mail t.a.v Dhr Blanchaert, Kortrijksesteenweg 3, 9830 Sint-MartensLatem of wouter.blanchaert@dekeukenbouwer.be

WWW.DEKEUKENBOUWER.BE WW.DEKEUKEN W.D D KE KE

Prof. Dr. Luc Sels Langer werken? De slogan voorbij... Meer dan tijd om resultaten neer te zetten! Aan Luc Sels zijn overtuigingskracht zal het niet liggen! Kom en laat u inspireren... 17 maart 2011 Tijd voor... een professionele, kritische blik op HRM... op management in de brede betekenis van het woord... Onze topspreker is nog net niet gestrikt. 19 mei 2011 ROI van training en opleiding... in de praktijk. Collega Astrid De Lathauwer (Executive Vice-President Human Resources Belgacom) is onze inspirerende en gedreven gastspreker.

Competentiebeleid from scratch!!! En... het werkt! Collega Yves Peeters (HR-Manager Tabaknatie) brengt een overtuigend testimonial. 20 oktober 2011 Overspoeld door... Maatregelen allerhande: subsidiërend, fasciliterend, regulerend... Ziet u door het bos de bomen nog? Wij presenteren u graag een panel experten! 17 november 2011 HRM en zachte thema’s... mag het even? Pesten was al opvallend in beeld... maar er is meer! Verzuring troef? En wat met HRM? Is hier een rol bij uitstek weggelegd? Wij zorgen voor de nodige input... u voor de kritische massa? 2 december 2011 Eindejaarsvergadering met diner

Altijd gezocht: HR-Professionals met (zin voor) inhoud! U wilt er vast meer over weten... en misschien wel lid worden!? Mail ons via sec@hratwork.be of stuur ons een fax op 09/343 09 94. U kan ook onze website bezoeken op www.hratwork.be en gebruik maken van het contactformulier.

w w w .h ra tw o rk .b

e


Van de Walle Bouwgroep is de overkoepelende naam van een complete en sterk geïntegreerde bouwonderneming. Reeds meer dan 25 jaar is de firma actief in industriebouw, alsook in projectontwikkeling en appartementsbouw. Recent kwamen daar ook Potier Stone en Maenhaut bij. Dit illustreert de verdere groei en toenemende kracht van de Van de Walle Bouwgroep.

Calculator (Bedrijfsgebouwen - Aalter) In overleg met onze commerciële dienst analyseer je het project en werk je zelf het concept van het gebouw uit. • Je maakt een creatieve en concurrentiële offerte. • Je beschikt over een hoger bouwkundig diploma. Veel belangrijker zijn echter jouw technisch en ruimtelijk inzicht. • Je krijgt de volledige verantwoordelijkheid binnen jouw dossiers, maar werkt ook samen in een team met een 8-tal collega’s.

Projectleider (Bedrijfsgebouwen - Aalter)

Bij Van de Walle werk je bij een allround specialist in moderne bouw en inrichting. Onze projecten zijn echt wel prestigieus: dat gaat veel verder dan wat je zou noemen ‘industriebouw’. De tevreden klanten maken het zonder meer fijn. Logisch ook, we zorgen voor een permanent kwaliteitsniveau in alles wat we doen. Klanten vinden ons betrouwbaar en we spelen heel flexibel in op hun wensen. En ik ben er zeker van dat de positieve uitstraling van ons bedrijf mee het verschil maakt.

Na het akkoord van de bouwheer en wanneer het project geoptimaliseerd is in onze eigen studieafdeling start je de werf op. • Je roept de bestellingen af en je verzorgt de coördinatie op de wervenzelf.Gemiddeldbenjemeteen5-talwerventegelijkertijdbezig.•Jeverzorgtdefacturatie en de financiële eindafrekening, de voorlopige én de definitieve oplevering. In deze projecten fungeer je als de vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt van onze bouwpartners.

Ginvest is het vastgoedbedrijf van de bouwgroep, en is gespecialiseerd in projectontwikkeling, dit zowel residentieel, industrieel, retail als kantoren. Ginvest staat in voor de coördinatie van alle betrokken partijen. Het gaat om grote projecten vanaf 1,25 tot zo’n 20 miljoen euro.

Projectleider (Appartementsbouw - Aalter) In de startfase van een project optimaliseer je de ontwerpplannen van de architect. Je zorgt er voor dat er later op de werf efficiënt, rendabel en functioneel kan gewerkt worden. • Na de open ruwbouw word je de verantwoordelijke voor de uitvoering, coördinatie, opvolging én oplevering van de totale afwerking van de projecten. • Je genoot een hogere bouwkundige opleiding en hebt reeds enkele jaren ervaring in projectopvolging voor grote projecten. Geïnteresseerd? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde

Industriebouw

-

Vastgoed

-

Infrastructuur

-

Appartementen

-

Stortbeton

-

Natuursteen

-

Tekenaars (junior en senior)

Logistiek

-

Real

Estate

-

Zonne-energie

Internationale projecten Brainfood

Lovendegem Ingenieursbureau Stendess berekent en tekent complexe stalen bruggen en geraamtes voor industriële constructies of utiliteitsgebouwen. De brug over de E40 in Wetteren, voetbalstadia in Frankfurt en Leverkusen, de brug over de Orinoco in Venezuela en een elektriciteitscentrale in Chili zijn slechts enkele voorbeelden waar Stendess succesvol aan meewerkte. Momenteel zoeken we (m/v)

www.stendess.be

Als tekenaar teken je mee aan diverse uitdagende staalconstructies. Op basis van een 3D-model maak je overzichts-, detail- en werkhuistekeningen in 2D met de programma’s Tekla Structures en AutoCAD. • Indien je reeds ervaring hebt krijg je de verantwoordelijkheid om 3D-staalstructuren uit te tekenen met het programma Tekla Structures (Xsteel). Daarbij zal je op projectmatige basis een aantal tekenaars aansturen en opvolgen en ben je voor die projecten het aanspreekpunt voor de klanten. • Als junior primeren werkinzet en motivatie. Je beschikt wel over kennis van een CAD-tekenprogramma of Tekla Structures. • Je ontvangt een motiverend salaris gekoppeld aan diverse extralegale voordelen.

Stendess is ook op zoek naar een stabiliteitsingenieur.

Werkvoorbereider/ Opmeter Eeklo Ramaco levert maatwerkramen, -deuren, -poorten en -luiken en dit zowel naar de professionele als de particuliere markt. Hun eigen vakmensen staan in voor zowel de productie als de plaatsing. Ze bieden een breed gamma aan in uiteenlopende stijlen. En qua uitvoering bieden zij de keuze uit een ruim assortiment aluminium, PVC en hout.

www.ramaco.be

Functie: Als projectleider zorg je ervoor dat het schrijnwerk van iedere klant geproduceerd en geplaatst wordt. • Ter plaatse doe je de nodige opmetingen en vervolgens werk je het project uit tot een volledig productieorder. Daartoe werk je de nodige productie- en plaatsingstekeningen uit, controleer je de technische details en bestel je het nodige materiaal. • Vervolgens breng je de klant op de hoogte wanneer de plaatsing zal doorgaan. Je bent de contactpersoon voor je projecten tot aan de oplevering. Profiel: Je genoot een hogere opleiding bouwkunde of (elektro)mechanica waardoor je een goed technisch inzicht hebt, of bent gelijkwaardig door ervaring • Plannen lezen kent voor jou geen geheimen. Op basis van je opmetingen kan je de juiste productieplannen tekenen met AutoCAD. Aanbod: We bieden je een dynamische job met zowel binnen- als buitendienst en een motiverend salaris.

Challenging Geïnteresseerd? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be met vermelding van referentie B2260. Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde

www.andress.be Binnenen buitendienst Projectopvolging Klantencontacten Geïnteresseerd? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be met vermelding van referentie K2254. Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde

www.andress.be


Bij MEWA lonen inzet en doorzettingsvermogen. Mewa is een onderneming met 4.100 medewerkers die op Europees niveau actief is in de sector van huur en onderhoud van arbeidskledij. In het kader van onze uitbreiding zoeken wij :

Ariel is een sterk groeiend en innoverend schoonmaakbedrijf met ruim 30 jaar ervaring in grote en kleinere projecten binnen diverse bedrijfssectoren, openbare gebouwen, privéwoningen, scholen … Vanuit haar 2 servicecentra (Herentals – Gent) verzorgt de organisatie schoonmaakprojecten verspreid over Vlaanderen en Brussel. Recent heeft Ariel de Excellente Onderneming Award 2010 voor de regio Kempen gewonnen. Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op www.arielnv.be

1 verkoper (M/V)

voor Oost- en West-Vlaanderen Bij ons krijgt u de kans te doen wat u het liefst doet : orders afsluiten. Telefonische contacten opnemen, afspraken beleggen, reisplanning opmaken mag u aan een assistente overlaten. Zo kan u zich volledig toeleggen op het belangrijkste : klanten werven voor onze dienstverlening in beroepskledij. U heeft natuurlijk verkoopervaring liefst op de markt B to B. Moed en vastberadenheid zijn vereist ! Buiten een assistente kan u ook rekenen op een sympathiek team van collega’s. Vast loon + commissie die nauw aansluiten bij uw resultaten + premies. Bedrijfswagen, laptop, GSM,…

Medewerker zijn bij MEWA is een waar genoegen omdat: • onze service goed aanvaard wordt • wij over een fors potentieel beschikken • ons team vol spirit zit

Stuur uw CV met foto t.a.v. de heer B. NYSSEN MEWA SERVICE, Motstraat 54, B – 2800 Mechelen info@mewa.be • www.mewa.be

Om haar ambitie mee verder vorm te geven, kijken wij uit naar een (m/v)

Inspectrice/Inspecteur Spilfiguur tussen medewerkers en klanten

Je bent hét aanspreekpunt voor je team van ploegleiders en medewerkers. Je ondersteunt hen actief bij de uitvoering van hun taken. Door je systematische controle van de kwaliteit en professionaliteit van de schoonmaak bewaak je de klantentevredenheid. Daarnaast ben je ook hét aanspreekpunt van je klanten en stel je alles in het werk voor de opbouw van een lange termijn klantenrelatie. Je hebt inzicht in het plannen en het stellen van prioriteiten. Je beschikt over een goede kennis MS office en kan vlot communiceren in N/F. Dankzij jouw leidinggevend kwaliteiten kan je werven in goede banen leiden en de onderlinge samenwerking optimaliseren. Je gaat structureel te werk en hebt zin voor initiatief. Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Antwerpen. Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur schriftelijk of mailen hun cv en motivatiebrief naar info@arielnv.be ter attentie van Dhr. Diederik De Roeck. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 014/22 05 62

03/69510282CC

Corelio Connect (www.corelioconnect.be) is de interne regie van Corelio die advertentieruimte commercialiseert in De Standaard, Het Nieuwsblad en L’Avenir. We kiezen resoluut voor een geïntegreerde aanpak (combinatie van kwalitatieve dagbladen, doelgroepgerichte magazines, toonaangevende nieuwssites die zowel aan de nationale, internationale en regionale adverteerders aangeboden worden). Hierdoor spelen we een voortrekkersrol op multimediaal vlak. Om het Salesteam Corelio Connect te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

ACCOUNT EXECUTIVE

JONGE VADERS VAN 50 FRANK RAES BOB SAVENBERG DANNY ILEGEMS MODE & ZWANGERSCHAP EEN STILISTE GETUIGT SEKSVERSLAVING ECHT OF EEN SMOES VOOR OVERSPEL? DE LEUGENS VAN LISBETH IMBO ACTRICE WORDT GASTVROUW AAN TAFEL BIJ CATHERINE KOOLS

05.06.2010

WOENSDAG 20 OKTOBER 2010

DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRABANT 87STE JAARGANG, NR. 245 WWW.STANDAARD.BE BELGIE € 1,25 NEDERLAND € 2 LUXEMBURG € 1,55

SARKOZY ONDER VUUR > 2-3 © epa

Laatste crisis voor Albert Uitgerekend op een moment dat koning Albert de huidige politieke impasse moet ontmijnen, groeit de politieke consensus om de komende regeringsvorming uit de handen van zijn opvolger Filip te houden. VA N O N Z E R E DACT E U R

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*Õ

de Wetstraat hierover aan het rijpen waren. De huidige politieke zeden, met een afbrokkelend colloque singulier, maken het voor de koning steeds moeilijker om te functioneren. Dat bleek al tijdens de formatie van 2007. Bovendien is een aantal grondwettelijk toegewezen opdrachten – het bekrachtigen van wetten en het aanwijzen van ministers – achterhaald. Verscheidene toppolitici drongen erop aan om de hervorming als een onderdeel van de staatshervorming door te voeren. Dat is exact wat er momenteel, weliswaar wat en sourdine, gebeurt. De intentie bestaat, maar de zaak is zeker nog niet rond. Vooral de christendemocraten doen wat moeilijk. Evenmin gaat het om een prioriteit.

Wetstraat wil koning Filip het managen van een politieke crisis besparen

BART BRINCKMAN BRUSSEL Het zinnetje baarde nauwelijks opzien in de nota van Bart De Wever (N-VA). De volgende regering wil ‘de koninklijke functie moderniseren’. De Standaard vernam dat de koninklijk verduidelijker het principe bij de zeven betrokken partijen aftoetste. Hij concludeerde naar verluidt dat er een consensus bestaat om de functie van de koning louter protocollair te maken. De Wetstraat wil ook voorkomen dat de koning nog het voortouw moet nemen bij een regeringsvorming. Op die manier wil ze vermijden dat koning Filip geconfronteerd wordt met een crisis als deze. Het zou de bedoeling zijn om bij de start van de nieuwe regering

Koning Albert en prins Filip, op de jongste nationale feestdag. © pn

van een resolutie kan het nieuwe kader vorm krijgen. Dat zou bij de troonopvolging van Filip een feit moeten zijn. Want de Wetstraat gaat ervan uit dat Albert tijdens deze regeerperiode abdiceert.

met het Paleis onderhandelingen te starten over de modernisering van de functie. De wijziging van het grondwettelijk verankerde ambt kan pas tijdens de volgende regeerperiode gebeuren. Maar via de goedkeuring

Om de indruk te vermijden dat de protocollaire monarchie speciaal voor Filip wordt ingevoerd, hopen de politici dat er met Albert op tijd een akkoord kan worden gesloten. Vervolgens kan hij zes maanden later zijn functie afstaan. Maar het is geen geheim dat de huidige politieke wereld niet zoveel vertrouwen heeft in de leidinggevende capaciteiten van de prins. Die heeft al enkele blunders op zijn naam staan. De groeiende consensus over een gemoderniseerde monarchie is niet nieuw. Al in maart schreef De Standaard dat de geesten in

>8

WAT WEET HIJ NU VAN MODE?

Groen! veroorzaakte doorbraak in koninklijk dossier.

MODEQUIZ MET TOM LENAERTS, CURATOR VAN VITRINE

DOE MEE EN WIN!

LEASED BY

* €5 korting bij een bestelling vanaf €50, geldig tot 31/03/2011

BRUSSEL-NOORDRAND GEWAPENDE BOEVEN OVERVALLEN RUSTHUIS IN VORST

VERZAMEL DE FAVORIETE JOMMEKES VAN JEF NYS

25

BON BLZ. 22

1€

VANDAAG: DE VLIEGENDE TON 'Jef Nys © Ballon Media 2010'

per strip

WOENSDAG 20 OKTOBER 2010 - 1EURO

5 juni 2010 I 101

Geld lenen wordt moeilijker

Jury oordeelt na laatste woord Clottemans 2-4

SCHULDIG

OF NIET?

Lukaku neemt het op voor Experts Jacobs nemen

‘We moeten veiligheid de trainer NMBS beschermen’ onder vuur Sport 2-3

© pn

9

op een complete bril

BON

- 22%

(montuur + optische glazen)

of contactlenzen.

Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 1 korting per product en per klant. Geldig van 12/10/2010 t.e.m. 31/10/2010.

LAATSTE DAGEN!

DAAR IS DE MINIFASHIONISTA Met dank aan Suri Cruise JONG, KNAP EN GETALENTEERD Van deze actrices zul je nog horen

Ivan De Vadder Verkiezingen, dat is intens genieten

1

95

LEZERSBRIEVEN 24 - CONSUMENT&GELD 33 - CULTUUR&VRIJE TIJD 37 - TELEVISIE 42 - STRIPS 46 - PUZZELS 47 - WEER 48

WWW.NIEUWSBLAD.BE

MERCREDI 11 FÉVRIER 2009 •

Le campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet de la majorité PS-MR.

25 millions €

C’est l’évaluation du coût de ce projet. Mais il faut en déduire la vente d’immeubles actuels, les subsides et les économies de frais de fonctionnement.

AFP

2-3

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux partenaires travaillent main dans la main. CAHIER CENTRAL

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Interesse?

Belga

2à4

5

Auvelais

G L’avenir de Fortis se joue ce matin lors de l’assemblée des actionnaires, à Bruxelles.

Spécial Antarctique

 AUJOURD’HUI

ÉdA

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉMENT

Du 11 au 18 février

CAHIER CENTRAL

9

Tous vos programmes télé

Quotidien - 92e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslavenir.be

G Cinq questions, qui peuvent être lourdes de conséquences, seront proposées au vote. G Difficile de dire quel clan l’emportera, même si le non a souvent été cité ces derniers jours.

• Je hebt minimum een bacheloropleiding genoten. • Je bent een commercieel talent met een hands-on mentaliteit. • Je bent enthousiast, ambitieus, resultaatsgericht en getuigt van de nodige zelfstandigheid maar houdt van teamwork! • Je haalt je motivatie uit het realiseren van je verkoopsdoelstellingen. • Je beheerst vlot het Nederlands en het Frans.

Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Namur

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

• Je maakt deel uit van een enthousiast team en werkt nauw samen met de senior account manager media agentschappen die jou eveneens coacht in moeilijke dossiers. • Je bent het aanspreekpunt voor day-to-day media-buying, het geven van informatie en het opmaken van offertes. • Je onderhoudt contacten met media agencies. • Je maakt offertes die een win-win situatie tot stand brengen en kan deze op commerciële wijze aanbrengen bij jouw klant. • Je werkt samen met een collega op een portefeuille van agentschappen en biedt ondersteuning bij nationale campagnes. • Je neemt deel aan events en vertegenwoordigt daar onze producten. • Je bent verantwoordelijk voor de post sales activiteiten, het up-to-date houden van databases en het bijhouden van klassement.

Aanbod

La môme Zaz 15

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

Palais provincial C’est la plus belle vitrine de la Province. Sera-ce bientôt la dernière dans le centre CAHIER de Namur ? CENTRAL

Je profiel:

N˚ 35

www.actu24.be

Une cité administrative provinciale à Namur ?

11-76658101-01

NEDERLAND ¤ 1,50 I LUXEMBURG ¤1 I SPANJE ¤2 I CAN. EILANDEN ¤2,20

©blg

EUROPA LEGT BANKEN STRENGERE REGELS OP

Vanaf 1 december wordt het moeilijker om een lening te krijgen of nog zomaar met je rekening in het rood te gaan. Europa legt de banken strengere regels op om te vermijden dat mensen zich te diep in de schulden steken. ‘Banken en andere kredietverstrekkers zullen minder soepel worden bij het toekennen van een lening’, zegt minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Vanaf 1 december riskeren ze immers één jaar cel en boetes tot 100.000 euro als blijkt dat een lening is gegeven terwijl vooraf al duidelijk was dat er problemen zouden opduiken. De kredietsector is niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe regelgeving, die ‘op sommige vlakken’ als te streng wordt gezien. (DHH) 5

Je uitdaging:

du week-end et de la semaine Votre magazine télé et culture NR

Vos petites annonces : notariales, immos, voyages, autos, offres d’emploi H bd

d i

S

j

ld

di 10 j ill t 2010

N˚ 44

Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en L’Avenir). Ook met Passe-Partout zijn we de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites (Standaard.be, Nieuwsblad.be en l’Avenir.net) ook de grootste uitgever in het segment van de nieuwssites. Ook sterke merken zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.


36 37 DIP maakt deel uit van de Divisie Competence & Consultancy van de groep SD Worx en is ĂŠĂŠn van de marktleiders op het gebied van Recruitment & Search, Assessment en Career Development & Coaching. Wij ondersteunen onze klanten - Belgische en internationale bedrijven, overheid en non-profitorganisaties - bij de uitbouw en implementatie van een performant beleid op het vlak van Talent Management. Als partner in staffingprocessen zorgt DIP ervoor dat elke organisatie over de juiste talenten beschikt, nu ĂŠn in de toekomst. Deel uitmakend van SD Worx, werken we daarenboven actief mee aan geĂŻntegreerde HRconsultingtrajecten. Om onze verdere groei te ondersteunen, kijken wij uit naar (m/v):

RONALD JANS SEN legt nieu we bekenten issen af Tien om te zien

op het 88st e AUTOSALON / EDITIE

ANTWERP

EN

NR. 10 BELGIE â‚Ź 1,25 NEDERLAND â‚Ź2 LUXEMBURG â‚Ź 1,55

NDAARD.

BE

DRIEMAA MEER ZWART GELLD TERUG WOENSDA

G 13 JANUARI

Business Assistant Kantoor Antwerpen

Je ondersteunt een team van consultants en managers in de administratieve verwerking en opvolging van opdrachten en projecten (contacten met het communicatiebureau in verband met advertenties, behandelen van sollicitatiebrieven, registreren van sollicitanten, uitnodigen van kandidaten, opstarten van geĂŻnformatiseerde testsessies, behandelen van briefwisseling, verwerken van rapporten ...). In dit kader bied je onze klanten en kandidaten een vriendelijk en professioneel onthaal, zowel aan de telefoon als face-to-face. Je behaalde bij voorkeur een bachelordiploma en kan terugblikken op minimum 3 jaar ervaring, liefst in een klantgerichte dienstenorganisatie. Je bent een gedreven en flexibele teamplayer die zich onderscheidt door een proactieve en klantgerichte ingesteldheid, goede communicatieve vaardigheden, alsook door uitgesproken administratieve en organisatorische kwaliteiten. Zo ben je in staat ook onder druk onberispelijke kwaliteit af te leveren. Een goede kennis van het Frans en het Engels is een grote troef.

GeĂŻnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of sturen hun cv naar antwerpen@dip.be ter attentie van Eva Michielsen. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Bij DIP kom je niet alleen terecht in een hecht, energiek en multidisciplinair team in een professionele werkomgeving met ruimte voor initiatief, maar ook binnen een omvangrijke HR-groep (SD Worx). Onze medewerkers mogen bovendien rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met tal van extralegale voordelen.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites van o.a. De Standaard, Het Nieuwsblad en l’Avenir de grootste online-uitgever. Ook sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

BLZ. 2-4

BLZ. 10

DAGBLAD

87STE JAARGANG,

WWW.STA

www.dip.be

2010

Belgen hebben vorig jaar bijna drie keer zoveel zwart geld teruggehaald 2008. Uit vrees als in voor gaten in het bankgeh eim 224 miljoen euro werd ken inkomsten aan ontdoaangegeven.

VA N O N Z E R E DACT E

UR CHRISTOF VANSCHOUB ROEK BRUSSEL

De terugkeer zwart geld van is de voorbije den in een stroomversn maankomen. Tot elling geen ber 2009 was met eind septemjoen euro zwartnog maar 88 milgeld aangegeven. En nu, drie maanden later, de teller op staat 224 is bijna drie miljoen euro. Dat keer zoveel 81 miljoen als de euro die in 2008 werd opgebiecht, zo van minister blijkt uit cijfers dier Reynders van FinanciĂŤn Diis dat steeds (MR). Wat opvalt, meer leen de ontdoken Belgen niet albelasting hun interesten op ook met hun opbiechten, maar roepsinkoms zwart verdiende bemeer reclame ten boven water men. ko- gularisatie voor onze fiscale re- Vanaf en De gaten in juli kwam niet te wachten waarschuwen om het daar een boete van 5 procent de voornaamst bankgeheim zijn tot het laatste ling, net als ment.’ bij en sinds mo- bedraagt bijvoorbeeld almaar meer e reden waarom 2007 Nu die 10 procent. In totaal werden in ItaliĂŤ. fiscale zondaars de gaten in gularisatie inkeer komen. Bij de rehet bankgeheim meer landen met vorig jaar 786 tot gularisatied groter worden, een amnestierere- sten heeft van beroepsinko ossiers zich een hoedje Iedereen schrok proberen steeds geling het geld maltijd toen de Zwitserse genover 484 het ingediend, te- de terug te halen. van hun inwoners bank UBS verschuldigd de betaling van jaar voordien. eind augustus Het topjaar e belasting staan. blijft nog altijd namen overmaakte 4.450 vol2006, Sinds aan de Ver- het eerste jaar waarin enigde Staten. de regularisatie de fiscale regularisatie mogelijkheid in ‘BelgiĂŤ heeft mogelijk was. werden in totaal Toen roepen,2006 in het leven werd den heel wat de voorbije maangewerd al bijna gediend, goed 1.630 dossiers inakkoorden 755 miljoen euro aan over de uitwisseling gesloten voor een van bankge- drag van 335 miljoen totaal be- aangegeven.ontdoken inkomsten gevens’, zegt euro. Maar de regering fiscaal advocaat Er stroomt Vanheeswijc had toen een Luc lokkertje trouwens k. mooi zwart op monture voorzien. Luxemburg ‘En daar zitten ook geld terug naar niet alleen tie van roerende De regularisan, en Zwitserland ons land, er is ook zwart Binnen- en goederen of bij. nissen ook op merkmo geld dat wegstroomt. erfe- Zo haalden kon tot midden kiers maken buitenlandse bannturen. 2006 zonder boete. Alleen Nederlandse Actie geldig trouwens t.e.m. spaarders steeds lasting 50% op monturen 30 januari 2010. Niet cumuleerbaar de ontdoken vorig jaar zwartmet rode sticker met andere be- 340 moest worden en 70% op monturen promoties. met paarse sticker. betaald. Ook miljoen euro terug uit zowat BelgiĂŤ. daar geldt een www.pearle.be amnestiereg BINNENLAND e....................4

‘Zelfs buiten landse bankiers maken reclame voor fiscale regula de risatie’

Solden

V(4bd65h-CAEDGG( +ÂĄ*

Ă•

BUITENLAND -13 ...................14 CULTUUR -19 ..................31 -35, 40 ECONOMIE... ..................E1 -E16

OPINIE ...................... REGIO ...................... .......22-25 ........26-27 SPORT.......... ...................2 TELEVISIE 8-30 ...................... .38-39

EN VERDER: bebouwde

adressen E14, com kruiswoordra 36-37, adsel 36, rouwberichte n E11, strips

Om het HR team te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

-50% -70%

HR Manager Passe-Partout

UITGEBREID WEERBERIC Kust HT ...................37 Midden-BelgiÍ sneeuw ....................... sneeuw ....................... ..-4-4°C Kempen sneeuw .........................-4-2°C ..-5-1°C

36.

ER 2009

AG 3 EN BE | ZATERD

G 4 OKTOB ZONDA

| â‚Ź 1,60

NIEUWSBLAD.

N | WWW.

KEMPE

VAN ENTENIS DE BEK

In nauwe samenwerking met het Managementteam ben je verantwoordelijk voor het HR-beleid in de Passe-Partout groep. Je missie: het aantrekken en ontwikkelen van kerncompetenties zodat PassePartout zich kan onderscheiden op de markten waarop het zich begeeft en dit in een motiverende werkomgeving voor zijn medewerkers.

KRIS S PEETER ‘Ik heb veel

’ P. 14-16 gebreken >

S JACQUE ROGGE r ik sta’

N DE ZEVETEN VAN GEZICHVAN ACKER een ROOS

en waa ‘Ik wil wet 16 Sport P. >

g altijd Magazine ’ ‘Ik ben no kiekske > onnozel

EILANDEN ¤ 2 I CAN.

¤ 2,20

I PORTUGAL

¤ 2,50

I MADEIRA

¤ 2,50

ING VAN VERKIEZ DE HER

2 I SPANJE

mertens Š marco

¤ I ITALIË

nse stad Braziliaa

I FRANKRIJK

K ¤ 1,80 OOSTENRIJ ¤ 1,80 I

Rio danbsta voor de sam 2016 Spelen

 

    

9

binnenb ladzijden de cultu gsleven rele in jouw regio dan en sportieve activ kzij de iteiten ‘vrijetijda t organise genda’. ert, aarz el dat kan in Passe-Pa niet ze ons te melden. rtout, het We blad dat jouw regio !

" #$

 %&''

 

 

 

(((

 $ )

 * +

 

ing.be

INGSDIEN

STEENO KKERZE vinden EL - In tal die Freddy Van Hale niet gew zich inzetten van gemeen wyk kreeg ten zijn eten omd voor de de Trofe Steenok wel men at wei anderen e voor kerzeel sen te socia nigen . Van Enerzijd belonen er aan velen voor zorg le verdienste s is dat dac ze dat is dat de dat de aan wie met een ht aan sche gemaakt zijn of nken. wat bijzo trofee voor soci prijs. haar voo In in tweede vele geva r personen met zaak gemakke is de ‘Kom nders doet ten ale verdienste lijk toeg llen moe een han die men dienste -er-in’-p initiatie ankelijk dicap. ilijk om toekent van de rijs. Die f om Die heb zelf een medeme wordt in het leve deze prijzen ben het werd winkel toegeken ns. immers binnen d aan wie Een te Luyp n te roepen, - die al een te kun paa kwam aert. die er van sche r jaren worden nen. Het pen voo uitgerei r Sociale kt Zaken Yvet-

 

 

 

EYMA

N

Uitgez onderd pro

moties

‌ Lees

Tegels 97379 01/013

sle

- Parketende n m2 2 tot 31 ja nuari WA TERLOO 

 

 

 

(Java

ZAVENT EM

Open van

maanda g tot van 9u tot 18u vrijdag rdag van

95324

info@qu 10u tot 17u ad www.qu rus.be adrus.b NIEU e WE S TE W HOWROO M AT E R LOO

 

esiĂŤ! & Bal

i)

Rondre Blauwe is met Ned erla

Vogel-b talige All e ho MERCREDI ege nds FÉVRIER gids 2009 & • N˚ 35 og tep leid11ing. 5*

enweg 62, St.-T Meer info : www.d Tel.: 011/ 705ruiden eblauwe 500 vogel.b e

25 millions

15

₏ C’est l’Êvaluation coÝt de ce projet. Mais il faut en dÊduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les Êconomies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement la dans . de Namur ? le centre CAHIER

Namur

Tous ensemble aux FĂŞtes de Wallonie

Relations renforcĂŠes entre la Ville et le ComitĂŠ Central des FĂŞtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? ces derniers jours.

CAHIER CENTRAL

9

SpĂŠcial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e annĂŠe 1â‚Ź TĂŠl. : 081/24 88 11 infonam@versla venir.be

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

JOURNAL EST PROTEGE

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

ÉdA

a souvent ĂŠtĂŠ citĂŠ

fĂŠvrier

 AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à 4 lors de l’assemblÊe des actionnaires, à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent ĂŞtre

CAHIER CENTRAL

Auvelais

lourdes de consÊquen G Difficile de dire ces, seront proposÊes quel clan l’emportera au vote. , même si le non

Du 11 au 18

In de ontwikkeling en de uitwerking van het HR beleid voor Passe-Partout kan je beroep doen op de HR expertise en de gespecialiseerde HR services van de Corelio-groep. Je rapporteert aan de Corporate HR Director van de Corelio-groep en functioneel aan de CEO van Passe-Partout. Je profiel: • Master-diploma of gelijkwaardig door ervaring ( HR management, psychologie, ‌) • Enkele jaren ervaring als HR manager met een generalistische eindverantwoordelijkheid ( bij voorkeur in een commerciÍle omgeving) • Kennis personeelsbeleid, arbeidsrecht en sociale wetgeving • Gesproken en geschreven talenkennis NL-FR • Enthousiaste persoonlijkheid met een korte termijn hands on resultaatgerichtheid maar gekaderd in een visie op lange termijn • Passie voor het uitbouwen van een professioneel HR beleid en het ontwikkelen van medewerkers en teams • Projectmatige, gedisciplineerde aanpak maar ook creatief in het uitwerken van oplossingen • Thuisbasis is Wijgmaal bij Leuven maar je bent bereid regelmatig verplaatsingen te maken naar de verschillende vestigingen verspreid over het hele land

Wij bieden je: • Een generalistische HR functie waarin je met een grote mate van autonomie vorm kan geven aan een professioneel HR beleid, maar toch tevens beroep kan doen op de HR expertise beschikbaar in de Corelio-groep • Een open, directe, resultaatgedreven bedrijfscultuur in een mediabedrijf dat zich wil onderscheiden in print maar zich volop voorbereid op het digitale tijdperk • Een competitief verloningspakket inclusief wagen

Mickey Rourke Catcheur ressuscitĂŠ

2-3

CENTRAL14

dagen ** ** un ten Lu xe ho Them adag: 1.95 tel s nu zate Blauwe 0,rdag Ontdek Vogel-aud (vliegreis deze reis itorium. 16 janwww.actu inbegrepen uari om 24.be (gra van A !) 11.0 Reisfa tot Z & tis toegang, milie maak wel even0 uur in Carlie het r kennis met uw reserveren aub) gids. LIC.A101 Luikerste 1

AFP

Le

Afreis data: 4 april (Paasvak zon antie) vrijdagdag 2 mei 1 oktobe en r 2010

zondag

Une citĂŠ adminis provinciale Ă Namtrative ur ?

campus C’est ce site qui accueillerait la citÊ administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majoritÊ PS-MR. deIndon

 Op zate 02/690OP

Duiz

RMR

van

WAVER

op pagin R.B. a 3.

steen

 STOCKV ERKOverder

- Natuur

0177251 5 0110

bdr

5

95 02

Zie pagina

051324

EM N AN

','

FEY 056511 11 02

ST

 

 

 

 

axiclean

N & RUIM

%

 

Tel.: 02 41 6 80 www.ma 40 xiclean it info ing.be @m

care of

  

     Zie p.

Šgbr

P. 26-27 >  SURF NAAR

eren ‘Ik blijf kank

 

 

Dit houdt ondermeer in: • het vertalen van de bedrijfsdoelstellingen naar HR-objectieven op korte en lange termijn • het verzekeren van de nodige instroom • een aangepast verloningsbeleid dat zowel motiverend is als gericht op het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen • het verder ontwikkelen en opvolgen van een effectief performance management beleid • het begeleiden van veranderingen door een gestructureerd change management aanpak • zowel fungeren als aanspreekpunt voor de leiding als de individuele medewerkers • het onderhouden en opvolgen van de sociale relaties en het sturen van het sociaal overleg ( OR, CPBW, syndicale relaties) • ...

2-3

EN.BE GEĂ?SO WIN EEN ENERGIESPAR

DAMEN HUBERTALS WITSE TERUG ’

A( +Ĺ“*Ă€

NEDERLAN

D ¤ 1,70

G ¤ 1,60 I LUXEMBUR

Sport P. >

Krijg Mo dak op uwLEERD DAK

Šafp

V(4bd65h-BBGGJ

 

ctierace pische sele wint olym

Klaar om carrière te maken? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Dana Paris, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be of naar www.jobat.be.


Partners

index

35

Commercieel Adviseur

LOGISTIEK

RCA Group

Alcon

15

Commercieel Afgevaardigde

Allround Bediende De Pypere via AB&I

25

Rittal via Orpsy

23

Dujardin Foods via Derveaux Select Artilium

22

D

A

P

ANNO 1873

Werkvoorbereider/Opmeter

MADE IN BELGIUM

35

Wij groeien en zijn op zoek naar een overtuigende m/v

Think Media

Kijk snel verder!

National Key Account Manager

Administratief Medewerker 26

33

Medewerker Secretariaat 22

Verantwoordelijke Administratie & Perso-

22

22

De Decker-Van Riet via Vandelanotte Talent Management 21

Buckman

Alcon

30

15

Waterleau

GEZONDHEID

Corelio

RCA Group

OLV Ziekenhuis 24

C R E AT I E F

18

Hoofdverpleegkundigen 34

OCMW Geraardsbergen

17

Klinisch Psycholoog

DIRECTIE

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg NoordWest-Vlaanderen 17

Art Director De Blauwe Peer

22

De Blauwe Peer

22

18

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

40

Verantwoordelijke Woonzorgcentrum OCMW Aalst

17

IG Watteeuw Group via Hudson Belgium

De Decker-Van Riet via Vandelanotte Talent Management 21

Alcon

31

Alcon

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

40

Coördinator IBO Gemeente Berlare

31

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

40

40

Op jobat.be

27

vind je

Jongerenpreventiewerker Stad Vilvoorde

De Wissel

27

Group Galloo Recycling via Verdonck Personeelsmanagement 27

Van de Walle Bouwgroep via Andress Consulting & Partners 35

V.O.P

Corelio

26

37

Tekenaars HR Flux

Stendess via Andress Consulting & Partners 35 30

VERKOOP

Recruitment & Office Assistant Andress Consulting & Partners

www.alconjobs.be

CPM

Corelio

32

19

Orpsy

28

36

Account Executive - Orderbegeleiding Corelio

ICT

22

Account Executive Corelio

Researcher - Junior Consultant 39

Account Executive De Blauwe Peer

Researcher

Productie Supervisor

39

Productiesupervisor Alcon

15

Account Manager Adviseur Industrieel Beleid & Innovatie

Project Leader R&D

Agoria

Reznor Europe via Verdonck Personeelsmanagement 27

JURIDISCH

Projectleider

Adviseur Sociaal Recht

Ginvest via Andress Consulting & Partners

35

8.856

jobs.

Calculator

Junior Consultant

Kijk in deze Jobat voor het joboverzicht van Alcon!

Nog meer jobs?

15

Human Resources Manager 15

interessante aanbiedingen

Controleur

Projectbegeleider Maintenance Engineer

25

TECHNIEK

Human Resources Manager 36

Vertegenwoordiger

bij:

Residentiële Begeleiders

Consulenten Recrutering & Selectie

19

Inspectrice/Inspecteur Ariel

Business Unit Manager

Human Resources Business Partner

Engineering Manager

25

Hoofdcontroleur

HR

Anoniem via T-Office

ENGINEERING

Leuco via AB&I

OVERHEID

Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen

Directeur

36

24

Coördinator-Experten

Verantwoordelijke Bewonerszorg Denderrust Woon-& Zorgcentrum

Creative Director

Productmanager Marketing Think Media

Hoofdverpleegkundige AZ Maria Middelares

Orderwerker / Besteller De Keukenbouwer

18

Mewa

Deze week 20

Hoofdverpleegkundige Communicatieadviseur

34

De Pypere via AB&I

MARKETING B2B Marketing Database Specialist

C O M M U N I C AT I E

De Keukenbouwer

Vertegenwoordiger

De Decker-Van Riet via Vandelanotte Talent Management 21

Anoniem via Vandelanotte Talent Management29

25

Verkoper

Logistiek Manager 22

Senior Invest

Topverkopers

Hoofdboekhouder Project Adviseur /Assistent

neel

15

Facility Manager

Financieel Manager Waterleau

Alcon

Customer Support Officer

Boekhouder Waterleau

Assistent

29

23

Topverkopers

Componentenplanner & -Aankoper

Accountancy-Fiscaliteit Accountancy Service

24

Rittal via Orpsy

A D M I N I S T R AT I E

23

Key Account Manager POS

Vertegenwoordig(st)er

FINANCIEEL

Waterleau

26

International Account Manager

Telecomsoftware Test & QA Engineer

Ramaco via Andress Consulting & Partners

Agoria

Brouwerij Roman via Ascento

Sales Support Engineers

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Scheldevallei Huisvesting

24

Safety Engineer

Agoria

Projectleider

Adviseur Sociale Zaken

Van de Walle Bouwgroep via Andress Consulting &

Agoria

Arbeco

28

33

Account Managers Jobat

26

Brand ivation Manager 33

Think Media

24

Business Assistant 33

Dip Consulting Group

37

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Janni Van Overstraeten Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Benjamin Hamba, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Dominique Vanhove, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


Corelio Printing is de grafische afdeling van de mediagroep CORELIO, de uitgever van de dagbladen De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, L’Avenir en de huis-aan-huisbladen Passe-Partout. Corelio Printing is de grootste Belgische krantendrukkerij. Corelio printing heeft een heatset-drukkerij in Erpe-Mere en een heatset- en vellendrukkerij in Brussel (Anderlecht). Corelio Printing helpt de klanten met rotatiedrukwerk. De magazines worden gedrukt in Brussel en Erpe-Mere en uw kranten in Groot-Bijgaarden. Magazines, catalogi, stripverhalen, brochures... zijn onze absolute specialiteit. Onze drukkerijen dragen kwaliteit en service hoog in het vaandel. Voor Corelio Printing is het dan ook vanzelfsprekend dat uw drukwerk met de grootste zorg wordt behandeld en tot stand komt in een productieomgeving waarin de hoogste kwaliteitseisen worden gehanteerd.

Voor onze heatset-drukkerij te Anderlecht zijn we op zoek naar een

Productie Supervisor • Is verantwoordelijk voor het productieproces in de rotatiedrukkerij tijdens één van de productie-shiften. • De Productie Supervisor zorgt ervoor dat alle productieprocessen optimaal blijven lopen, dat de beschikbare mensen en middelen effectief worden ingezet en benut en hij helpt mee operationele problemen tijdens de productie op te lossen. • Hij / Zij moet zeer zelfstandig kunnen werken en naast het aansturen van het productieproces een “hands-on” mentaliteit hebben. • Dit wil zeggen dat de productiesupervisor ook zelf moet kunnen inspringen voor het oplossen en afhandelen van problemen die zich kunnen voordoen in de werkzaamheden die zich rond de drukoperatie afspelen. Dit zijn het administratief verwerken van drukopdrachten en interne en externe logistiek (interne goederenbeweging & magazijn en superviseren van geplande transporten). • De produktie in onze site te Anderlecht verloopt op KBA-drukpersen (16 en 32 pp). • De supervisor rapporteert aan de Productiemanager van de Site en is bereid te werken volgens een ploegensysteem (3 ploegen).

Profiel: • Graduaat grafische technieken of gelijkwaardig door ervaring • Tweetalig FR/NL • Noties van prepress en/of logistiek is een pluspunt • Communicatieve people-manager, die initiatief kan nemen en oog heeft voor de aspecten rentabiliteit, kwaliteit en klantenservice.

Voor onze heatset-drukkerij te Anderlecht zijn we op zoek naar een

Account executive - Orderbegeleiding • Is verantwoordelijk voor het administratief en technisch begeleiden van drukorders doorheen het ganse productieproces • De Account Executive zorgt ervoor dat een drukorder van bij de bestelling tot de belevering en facturatie wordt opgevolgd, zodat de klant kwaliteitsvol drukwerk krijgt. Hij is daarbij het eerste aanspreekpunt voor de klant. • De begeleiding gebeurt aan de hand van een geïntegreerd software-pakket waardoor alle deelprocessen - drukvoorbereiding (pre-press), produktieplanning, drukoperatie, kwaliteitscontrole, transport & facturatie - worden gestuurd en opgevolgd. • Hij / Zij moet zeer zelfstandig kunnen werken, probleemoplossend kunnen denken ten behoeve van zijn klanten en goed kunnen communiceren met de verscheidene afdelingen die bij het drukproces zijn betrokken. • De Account Executive rapporteert aan de Chief Account Executive.

Profiel: • Graduaat grafische technieken of gelijkwaardig door ervaring • Liefst met enige werkervaring in de grafische industrie of bij een uitgever • Tweetalig FR/NL • Kan vlot werken met PC en MS Office toepassingen, ervaring met een ERP (Entreprise Resource Planning) –systeem is een plus. • Communicatief, “hands on”, bereid en bekwaam om te gaan met druk van deadlines • Heeft oog voor de aspecten rentabiliteit, kwaliteit en klantenservice.

Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be.

Meer weten over ons? Surf naar www.corelioprinting.be


zoveel

talent 5 000 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

controleur m/v

technieken │ niveau B

In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur – leidinggevend (m/v) kan u zowel centraal als decentraal worden ingeschakeld voor één of meer kerntaken inzake technieken. De opdrachten kaderen o.a. binnen elektromechanica, elektronica, elektrotechniek, hvac en sanitair. Dit betreft niet alleen vernieuwingswerken, maar ook het onderhouden en het in stand houden van het huidige stadspatrimonium. U staat o.m. in voor het dagelijks aansturen en coördineren van een cel. Vanuit uw expertise bent u een aanspreekpunt voor medewerkers, collega’s en derden. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma in één van volgende studiegebieden: industriële wetenschappen en technologie (elektronica, elektromechanica of elektrotechniek) OF u beschikt over een bachelordiploma en twee jaar relevante werkervaring in de technieken (elektromechanica, elektronica, elektrotechniek, hvac of sanitair). Daarnaast bent u, op moment van aanstelling, in het bezit van een rijbewijs B (handgeschakeld). De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

hoofdcontroleur m/v

technieken │ niveau B

In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als hoofdcontroleur (m/v) staat u in voor de technische, administratieve en financiële opvolging van werken aan het stadspatrimonium door zowel eigen medewerkers als derden. U coördineert de dagelijkse werking van uw team en fungeert als technisch aanspreekpunt bij multidisciplinaire projecten. Uw opdrachten kaderen o.a. binnen elektromechanica, elektronica, elektrotechniek, hvac en sanitair. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma en drie jaar relevante werkervaring. Daarnaast bent u, op moment van aanstelling, in het bezit van een rijbewijs B (handgeschakeld). De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

coördinator-expert m/v

wegen, bruggen en waterlopen │ niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen – Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Uw functie: als coördinator-expert – leidinggevend (m/v) werkt u binnen de Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen van het Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. U staat o.m. mee in voor de coördinatie van de dienst en begeleidt hiervoor de afdelingen. U bent verantwoordelijk voor een aantal diensten en producten die uw dienst aflevert en organiseert hiervoor interne controleprocedures en kwaliteitsprojecten. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma en hebt twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

coördinator-expert m/v

vastgoedbeheer │ niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Vastgoedbeheer – Departement Facility Management Uw functie: als coördinator-expert – leidinggevend (m/v) leidt u de Afdeling Portefeuillebeheer van de Dienst Vastgoedbeheer. Deze afdeling staat in voor het praktische en juridische beheer van contracten m.b.t. vastgoed en bestaat uit 15 medewerkers. U staat o.m. in voor het beheer van de lopende contracten en fungeert als juridisch-administratief expert in vastgoedverlening. Daarnaast sluit u contracten af m.b.t. aankoop, verkoop, verhuring en inhuurneming. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma rechten en hebt twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

coördinator-expert m/v

bouw- en woontoezicht │ niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Administratie – Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Uw functie: als coördinator-expert – leidinggevend (m/v) leidt u de Afdeling Bouw- en Woontoezicht. Deze afdeling maakt deel uit van de Dienst Administratie van het Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. De afdeling voert controle-opdrachten uit rond de thema’s bouw- en woontoezicht en biedt juridisch-inhoudelijk advies. U bent o.m. verantwoordelijk voor strategische planning, personeel en budgetbeheer binnen uw afdeling. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma en hebt twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

directeur m/v

bestuursondersteuning │ niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Bestuursondersteuning – Diensten van de stadssecretaris Uw functie: als directeur (m/v) coördineert en leidt u de Dienst Bestuursondersteuning. De dienst heeft hoofdzakelijk een ondersteunende en coördinerende taak. De dienst faciliteert de werking van de diverse bestuursorganen, het college en de gemeenteraad, en ook van het managementteam. Daarnaast staat de dienst de stadssecretaris bij in zijn scharnierfunctie tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de administratie van de Stad Gent. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma in de rechten, bestuurskunde en publiek management, of politieke en/of sociale wetenschappen. U hebt vier jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor deze functies bieden we de volgende brutoaanvangsweddes: - controleur (m/v): 2 207,87 euro per maand - hoofdcontroleur (m/v): 2 519,85 euro per maand - coördinator-expert (m/v): 3 321,91 euro per maand - directeur (m/v): 3 587,16 euro per maand

Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedures. De uiterste inschrijvingsdatum voor de selectieprocedures van controleur (m/v) en hoofdcontroleur (m/v) is 1 maart 2011. Voor de selectieprocedures van coördinator-expert (m/v) en directeur (m/v) is dit 15 februari 2011.

Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

www.gent.be

Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60  vacatures@gent.be

Jobat 05 februari  
Jobat 05 februari  

Weekblad over en voor werk

Advertisement