Page 1

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2011

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

HR-AMBASSADEUR ‘Bevlogenheid en burn-out staan dicht bij mekaar’ blz. 6

www.jobat.be

HILDE CREVITS Niet bang van onpopulaire maatregelen blz. 10

ANSEEL & DENYS ‘We vergrijzen sterk, maar vergroenen licht’ blz. 3

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

‘De crisis bezorgt me nachtmerries’ Sony Kapoor, Ex-Lehman Brothers

+

9.559 jobs op jobat.be

Jobs in IT & Telecom vanaf blz. 16


EDITO

‘Na drie jaar heb je de studenten alles geleerd. Onderzoek toont aan dat ze nauwelijks nog iets bijleren’ Roger Standaert, professor vergelijkende onderwijskunde, reageert in Het Nieuwsblad op het idee van Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, om van alle leerkrachten masters te maken met een vierjarige opleiding.

WONDER Eerst klonk: ‘Ze zijn te duur, te veeleisend.’ Daarna volgde: ‘Ze willen ons niet, we worden gediscrimineerd.’ Tussendoor duikelden werkgeversorganisaties verzachtende cijfers op. Dat iets meer dan de helft van de werkgevers er zeker al aan ‘gedacht’ heeft om er aan te werven. Waarna een werkgever reageerde dat er op zijn hoofd alvast zo geen haar stond. Bon, deze week ging het op de radio weer over 50-plussers en hun schijnbaar schier onmogelijke zoektocht naar werk. Die is moeilijk, maar daar heeft meer dan één kamp schuld aan. Er is vooreerst de teleurstellende werkzaamheidsgraad van Belgische 55 tot 64-jarigen. Vorig jaar bedroeg die 37 procent. Maar waarom zijn er zo weinig vijftigers en zestigers aan het werk? Onder andere omdat het ze de voorbije decennia veel te makkelijk is geLanger minder maakt om uit te stromen. werken, is ook Het ‘succes’ van eindeloopbaanmaatregelen als brugpenlanger minder sioen - waar zowel werknemers als werkgevers graag op verdienen terugvallen als het slecht gaat maakt dat we het lange tijd normaal hebben gevonden dat pakweg een 55-jarige stopt met werken. Vaak werden ze daar zelfs toe gestimuleerd. Zet de kat bij de melk en ze zal drinken. Het Generatiepact heeft voor een kleine kentering gezorgd, maar wonderen zijn er niet verricht. Ten tweede is er de mentaliteitskwestie. Bedrijven werven, om redenen van kost en perceptie, nu eenmaal liever twintigers en der tigers aan dan veer tigers, vijftigers en zestigers. Critici zeggen dan steevast: ‘Wacht maar af, binnen dit en tien jaar zullen ze die vijftigers smeken om bij hen te komen werken.’ Dat valt te bezien. De aangekondigde krapte op de arbeidsmarkt - de vergrijzing zorgt de komende decennia voor een golf aan vervangingsjobs - mag (toekomstige) werkzoekende vijftigers als muziek in de oren klinken, wonderen gebeuren niet vanzelf. Velen zullen zich moeten herscholen of bijscholen om die nieuwe kansen in te vullen. In de toekomst dreigt er ook een ander spanningsveld op te duiken. Dat bevindt zich tussen de maatregelen om ons langer te laten werken en de werkdruk die om de hoek loert in een periode van arbeidsmarktkrapte. In het huidige loopbaandiscours gaan langer en minder werken vaak hand in hand. Systemen als deeltijds werk en loopbaanrekeningen zijn zonder twijfel nuttig om het eindeloopbaantraject werkbaar te maken, maar kunnen ook enkel bestaan als er voldoende personeel voorhanden is. Als schaarste dat verhinder t, zal er elders gesnoeid worden, in de lonen bijvoorbeeld. Langer minder werken, is dan ook langer minder verdienen.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

ARBEIDSVRAAG

Kan elke persoon hoger in rang me ontslaan?

iet elke persoon hoger in rang kan een ontslagbrief onder tekenen. Integendeel, het aantal personen binnen een bedrijf dat werknemers kan ontslaan, is doorgaans zeer beperkt. Een ontslag kan enkel worden gegeven door de werkgever zelf. Is de werkgever een vennootschap dan treedt zij op via haar vennootschapsrechtelijke organen. De bevoegde organen verschillen naargelang de vennootschapsvorm. Voor een naamloze vennootschap (een nv) en een vereniging zonder winstoogmerk (een vzw) is dat de raad van bestuur. Voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (een bvba) zijn de zaakvoerders bevoegd. De statuten van de vennootschap bepalen of deze organen worden ver tegenwoordigd door één of twee bestuurders (of, in voorkomend geval, zaakvoerders) zodat het niet noodzakelijk is dat de ontslagbrief de handtekening draagt van alle leden van de raad van bestuur of zaakvoerders.

N

Ontslag negeren Het is ook mogelijk dat deze organen een deel van hun bevoegdheden voor onbepaalde duur delegeren aan één van hen of aan een ander persoon. Vaak wordt bijvoorbeeld het ‘dagelijkse bestuur’ toever trouwd aan één van de bestuurders die in de praktijk dagelijks bestuurder of ceo wordt genoemd. Specifiek in personeelsaangelegenheden worden vaak de nodige bevoegdheden overgedragen aan de personeelsdirecteur die meestal zelf geen bestuurder of zaakvoerder is. In specifieke noodgevallen, bijvoorbeeld wan-

neer een ontslag om dringende reden moet plaatsvinden terwijl alle voor ontslag bevoegde personen afwezig zijn, kan een bijzondere tijdelijke volmacht worden gegeven. Deze draagwijdte van de volmacht moet duidelijk omschreven worden en ondertekend door de normaal voor ontslag bevoegde personen. De persoon met de bijzondere volmacht handelt dan in naam en voor rekening van de werkgever die gebonden is door de ontslaghandeling. In principe kan niemand anders de beslissing tot ontslag nemen. Indien een onbevoegd persoon toch een werknemer ontslaat, is de werkgever niet door deze beslissing gebonden. Hij licht de betrokken werknemer in en kan deze gewoon in dienst houden. Toch zal deze beslissing volledige uitwerking hebben wanneer ze wordt bekrachtigd door de werkgever. Dit kan zowel schriftelijk als stilzwijgend zodra de werkgever van de beslissing kennisneemt. Een ontslagen werknemer die twijfelt aan het mandaat van de persoon die hem ontslaat, heeft het recht de overlegging van een volmacht te eisen. Indien hij vaststelt dat de persoon niet bevoegd was, kan hij de ontslaghandeling negeren en terug aan de slag gaan. Hij kan er ook voor opteren niet naar de volmacht te vragen en zich te gedragen alsof hij rechtsgeldig werd ontslagen. Uiteraard kan hij dan achteraf niet meer zijn bevoegdheid ter discussie stellen.

STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN


02 03

Lichtgroen en donkergrijs

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘De experten die zeggen dat het aantal kinderen daalt, slaan de bal mis’

Dat vergrijzing een belangrijke maatschappelijke trend is, behoeft geen verdere uitleg. Er zijn steeds meer 60plussers. We worden ook steeds ouder. Elke dag, e-l-k-e d-a-g, stijgt onze levensduur gemiddeld met 6 uur. De gevolgen hiervan voor onze maatschappij, economie en arbeidsmarkt worden nog steeds onderschat. Veel observatoren hebben het bij vergrijzing in één ruk ook over ontgroening. Bij ontgroening gaat het over het dalend aantal kinderen per vruchtbare vrouw. Hoewel deze trend al tien jaar geleden gekeerd is, zijn velen daar blijkbaar niet van op de hoogte. Enkele maanden geleden had een journalist het op de radio over het dalend aantal kinderen in onze samenleving. Dezelfde journalist bracht enkele weken later, zonder verpinken, een item over het tekor t aan plaatsen in de kinderopvang. Professor Paul Devroey (VUB), een wereldautoriteit inzake kunstmatige bevruchting, beweerde enkele weken geleden in een kranteninterview dat het geboor tecijfer in zowat heel Europa naar één kind per vrouw aan het evolueren is.

De betrokken journalist sprak hem niet tegen. Ook Luc Soete, de nieuwe rector van de universiteit van Maastricht, had het in de pers naar aanleiding van zijn voorstel om ouders met kinderen meer stemmen te geven bij politieke verkiezingen over het dalend aantal kinderen. Deze exper ten slaan de bal mis. Al 10 jaar meer kinderen De realiteit is dat het aantal kinderen niet aan het dalen is maar aan het stijgen. De daling van het gemiddeld aantal kinderen per vrouw kende in Vlaanderen een dieptepunt in 1986. Dat is maar liefst 25 jaar geleden. Toen werden gemiddeld 1,47 kinderen per vruchtbare vrouw geboren. Sindsdien is dit cijfer weer aan het stijgen. In 2008 haalden we al 1,82. Toch werden er nog een tijdje minder kinderen geboren. Dit had alles te maken met de gemiddelde latere leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind kregen. Deze laatste trend stopte in Vlaanderen in 2002. Sindsdien is het geboortecijfer in Vlaanderen weer aan het stij-

gen. In Vlaanderen worden al 10 jaar meer kinderen geboren. Dezelfde trend stellen we vast in de meeste Europese landen. Alleen de voormalige Oostbloklanden en Por tugal kennen nog steeds een neergang of stabilisering. Hoe komt het nu dat zelfs heel slimme mensen als professor Devroey zich zo fundamenteel vergissen? Vermoedelijk omdat ze aantallen en aandelen door elkaar halen. De vergrijzing is veel sterker en massaler dan de lichte vergroening. Zolang onze bevolking groeit, kan een stijgend of gelijkblijvend aantal jongeren gepaard gaan met een dalend aandeel. Het goede nieuws is dat er in Vlaanderen binnenkort weer meer jongeren op de arbeidsmarkt zullen instromen. Onze arbeidsmarkt zal dan tegelijkertijd sterk vergrijzen en licht vergroenen.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’

BANDWERK


INTERVIEW

Sony Kapoor (35) zag in zijn periode als bankier bij Lehman Brothers vanop de eerste rij wat er verkeerd liep in het financiewezen. Vandaag ijvert de Indiër als directeur van de economische denktank Re-Define voor verregaande hervormingen van het financiële systeem. ‘Ik ben bang dat toekomstige generaties aan ons zullen vragen: hoe konden jullie dit laten gebeuren?’ Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters

E

igenlijk wou hij astronoom worden, maar een astronoom kan in India niet veel beginnen. Dus studeerde hij voor ingenieur. Daarna deed hij er nog een MBA bij. Het scheelde niet veel of hij was in de adver tising terechtgekomen. Dat leek hem leuk, omwille van het creatieve, maar hij zag niet hoe hij op die manier een impact kon hebben op de wereld. Daarom koos Sony Kapoor voor de wereld van financiën en economie. ‘Als scholier en student was ik al erg geëngageerd. Ik hield me bezig met ontwikkelings- en gemeenschapswerk, en het was mijn bedoeling om ooit bij de Wereldbank terecht te komen. Ik zou me opwerken tot de top van de Wereldbank en dan de wereld veranderen. Ik was naïef.’ Maar Kapoor was ook jong en had ervaring nodig. ‘Daarom ging ik aan de slag bij de belangrijkste investeringsbank van India. Na een bijkomende opleiding aan de London School of Economics solliciteerde ik bij de Wereldbank, maar daar vonden ze mij nog steeds te jong en te onervaren. En geloof het of niet, maar bij Lehman Brothers kreeg ik de kans om ervaring op te bouwen. Dat bracht me plotseling op een heel ander spoor, hoewel ik niet lang voor Lehman heb gewerkt.’ U hebt het er nog geen jaar volgehouden. Sommige praktijken bij Lehman Brothers stootten me heel erg tegen de borst. Hoe een stel schooljongens daar een beetje zat te spelen met de cijfers op hun Excel-sheets, zonder zich ook maar een klein beetje bewust te zijn van de impact van hun acties op de echte economie, de mensen en de jobs. De kloof tussen de werkelijkheid, de acties van individuen en de perceptie was gigantisch. En er waren nog dingen die mij stoorden. Lehman had meer dan driehonderd dochterondernemingen, en ik kon niemand vinden die me kon uitleggen hoe die organisatie precies gestructureerd was. Het was allemaal zeer ondoorzichtig. Er hing ook zo’n sfeer, alsof we daar de Masters of the Universe waren. Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Dus trok ik de deur achter me dicht en zocht ik een nieuwe job, die ik enkel aanvaardde op voorwaarde dat ik me ook met ontwikkelingswerk zou kunnen bezighouden. Het bracht me in contact met de Wereldbank. Hoe vaker ik met hen samenwerkte, hoe meer illusies ik verloor. De mensen die er werkten waren meestal erg verstandig en toegewijd, maar ik zag heel duidelijk de grenzen van de Wereldbank als instelling. Ik geloof in de werking van de financiële markten, ik geloof in de markteconomie. Ik ben een sterke aanhanger van beide. Maar ik heb van dichtbij gezien hoe bepaalde scheeftrekkingen in het

‘De crisis bezorgt me nachtmerries’


04 05

‘Ik zou me opwerken tot de top van de Wereldbank en dan de wereld veranderen. Ik was naïef’ Sony Kapoor, directeur denktank Re-Define

financiële systeem heel ons economisch model onderuit BRIC-landen - zijn simpelweg niet groot genoeg. Heel wat zogenaamde exper ts zijn ook niet echt geloofkunnen halen. Daarom ben ik er uiteindelijk uitgestapt. waardig omdat ze banden hebben met de financiële secHoe bent u er dan toe gekomen een denktank op te tor. Dat geldt zelfs voor exper ts met een academische achtergrond. Zulke exper tise is uiteraard niet onafhankerichten? Ik ging me toeleggen op een hervorming van ons financi- lijk. eel systeem. Aanvankelijk bestond daar nauwelijks een draagvlak voor. Toen ik in januari 2004 in het Britse minis- Re-Define moet wél een onafhankelijke denktank terie van Financiën ging uitleggen hoe de Britse en Ameri- zijn. Hoe kan u dat garanderen? kaanse vastgoedmarkten op een regelrechte financiële We accepteren geen geld van de financiële sector. Onze crisis afstevenden, werd ik net niet vierkant uitgelachen. Ik doelstelling is tweevoudig: Re-Define wil de kennis van ging werken als adviseur voor verschillende Europese het brede publiek over complexe financiële en economische zaken vergroten en daarnaast onafhankelijke experoverheden en werkte samen met enkele ngo’s. Ik vond dat ik goed en belangrijk werk deed, maar in de tise aanbieden aan beleidsmakers, internationale instelfinanciële sector zag ik nog veel grotere misstanden die ik lingen, regeringen enzovoor t. Aanvankelijk was er niewilde aanpakken. Ik was onder tussen tot de vaststelling mand echt geïnteresseerd. Zelfs in januari 2008, toen het gekomen dat het etiket van ngo’er mij opzadelde met be- al duidelijk was dat er ernstige problemen waren, zag niepaalde beperkingen. Vele deuren die voor mij nog open- mand echt de noodzaak in van ingrijpende hervormingen. stonden toen ik gewoon een ex-bankier was - bij finan- Er was immers nog geen crash geweest. Toen Lehman ciële ministeries en centrale banken - begonnen dicht te dan toch crashte, waren we plots fashionable. gaan toen ik ‘meneer ngo’ werd. Daar worstelde ik echt mee. Mijn boodschap was precies Hoe ingrijpend is de huidige crisis, denkt u, in het dezelfde gebleven, maar plotseling wilde men niet meer licht van de economische en financiële geschiedenaar mij luisteren. Daarom besloot ik om mijn banden nis? met de ngo’s door te knippen - al geef ik ze nog steeds (zeer ernstig) Eerlijk waar : het bezorgt me nachtmerries. advies en blijven we in contact - en in plaats daarvan een Ik lig in het midden van de nacht vaak te piekeren in mijn bed over de Tweede Wereldoorlog, de Rwandese genoeigen denktank op te richten. cide of de gebeur tenissen die geleid hebben tot de Grote Angela Merkel liet deze week nog optekenen dat er Depressie. Ik heb me vaak afgevraagd, wanneer ik teruggeen expert te vinden is die kan vertellen welke keek op vreselijke gebeur tenissen uit het verleden, waarom niemand de wereld toen heeft gewaarschuwd voor stappen er nu echt gezet moeten worden. Hoe meer ik me bezighield met de financiële markten, wat er zou plaatsvinden. Hoe heeft men dat ooit kunnen hoe meer ik ging beseffen hoe weinig onafhankelijke ex- laten gebeuren? pertise er bestaat op dat vlak. In het bijzonder bij de be- Maar je kan de schuld niet afschuiven op een bepaalde leidsmakers. Ze begrepen niets van finance, ze wilden er politicus, een bepaalde beslissing of een bepaald land. Het niet eens iets van begrijpen, en de financiële industrie had gaat om een opeenvolging van verkeerde beslissingen die er belang bij om te zeggen dat het rocket science was. ‘Kom elk op zichzelf misschien rationeel lijken, maar die ons uiter vooral niet aan, want als je het aanraakt, ontploft het.’ eindelijk zullen leiden naar complete economische en soEn kijk, niemand is eraan gekomen, en toch is het ontploft. ciale rampspoed. Ik ben bang dat zelfs geweld niet uitgeNatuurlijk kan je er niet van uitgaan dat alle exper ten het- sloten kan worden. Daar hebben we nu al de eerste tekezelfde zullen zeggen. Vaak zijn er meningsverschillen, en nen van gezien in Griekenland. als je zelf geen expertise hebt, is het moeilijk om te weten De mens draait van nature op optimisme. De hele econowie je moet geloven. Neem als voorbeeld de besparin- mie draait trouwens op optimisme, op het geloof dat het gen. Er zijn mensen zoals ik, die zeggen dat besparingen morgen beter zal gaan dan vandaag. Onder tussen begint alleen een relatief klein land kunnen helpen. Wat hielp iedereen te beseffen dat het ook wel eens slechter zou voor Zweden toen het in de vroege jaren negentig gecon- kunnen gaan in de toekomst. Dat pessimisme heeft infronteerd werd met een vastgoedcrisis, kan niet helpen vloed op de politiek. We hebben al de sterke opkomst voor de Europese Unie als geheel. Want Zweden is een van de extreem-rechtse par tijen meegemaakt, we zien de klein land met een flexibele wisselkoers en de vastgoed- achterdocht ten opzichte van de EU toenemen, we hebcrisis vond plaats op een moment dat de wereldecono- ben gezien hoe de Duitsers de Grieken haten en de Griemie groeide. Nu staan de zaken er heel anders voor. Heel ken de Duitsers. Voor dit verhaal bestaat er geen happy de Europese Unie - de grootste economie ter wereld - zit end. Het is best mogelijk dat toekomstige generaties aan in de problemen en er zullen heus geen marsmannetjes ons zullen vragen: ‘Hoe konden jullie dit laten gebeuren? naar de aarde komen om onze spullen te kopen. De ande- Waarom heeft niemand iets gezegd?’ Dat jaagt me echt re twee grote economieën - de VS en Japan - zitten ook in angst aan. slechte papieren. En de ontwikkelingslanden - inclusief de

Is er beterschap in zicht? Wellicht wordt er tijdens deze cruciale dagen enige vooruitgang geboekt, maar wonderen hoeven we voorlopig niet te verwachten. Na achttien maanden heeft men nu tenminste eindelijk door over welke zaken men moet praten. Dat alleen al kan je vooruitgang noemen. Toch lijken onze leiders nog steeds de omvang en de ernst van de problemen niet goed in te schatten. Ze begrijpen niet hoe snel alles uit de hand kan lopen als de problemen niet kordaat worden aangepakt. De Europese Centrale Bank kan nog altijd de paniek beperken door Spanje en Italië sterk te ondersteunen. Dat is momenteel het verstandigste wat men kan doen. Het zou ons wat tijd geven om orde op zaken te stellen in de financiële sector. Er moet meer coördinatie komen binnen Europa en we moeten meer ruimte creëren voor groei. Maar het staat als een paal boven water dat de situatie nog zal verslechteren vooraleer ze zal verbeteren. Mensen in de straat zien ook dat het fout loopt, maar ze voelen zich machteloos. Ik vind de Occupy-bewegingen die overal de kop opsteken bemoedigend. Toen de politici enkele jaren geleden de crisis probeerden aan te pakken, gaven de mensen hen het voordeel van de twijfel. ‘Oké, we weten dat jullie de banken redden met belastinggeld, maar dat is wellicht het beste voor ons allemaal.’ De gebeur tenissen van de afgelopen twee of drie jaar hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de genomen beslissingen lang niet altijd in het voordeel van de bevolking waren. Veel mensen die heel hun leven sterk geloofd hebben in het traditionele politieke systeem en de gangbare besluitvormingsprocessen, zijn dat geloof nu aan het verliezen. Het aantal protestbewegingen zal dan ook toenemen. De uitdaging bestaat er natuurlijk in om al die bewegingen op één lijn te krijgen en de juiste boodschap over te brengen. Het heeft geen zin om vijfhonderd verschillende eisen te stellen. Al die protestgroepen moeten een consistente boodschap uitdragen: dat men de financiële sector onder controle moet krijgen, dat we méér Europa nodig hebben in plaats van minder, dat we moeilijke beslissingen beter vandaag kunnen nemen dan morgen. Alleen dan zal de toekomst er niet dramatisch uitzien op klimatologisch, economisch en financieel gebied. Het is onze generatie die de prijs zal betalen voor alle foute beslissingen die er vandaag worden genomen. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en ervoor zorgen dat onze leiders de situatie niet nog meer uit de hand laten lopen. (Stilte) Re-Define is trouwens altijd op zoek naar verstandige - bij voorkeur briljante - jonge, gemotiveerde mensen die zowel begaan zijn met deze uitdagingen als voldoende gekwalificeerd om ze aan te gaan. We ontvangen graag spontane sollicitaties. Zet dat maar in uw krant. (lacht) www.re-define.org


HR-AMBASSADEUR VAN HET JAAR

‘Wij zijn echte job lovers’ Tekst: Jan Bosteels / Foto: Bart Dewaele

Els Van Keymeulen is hr-manager bij Torfs. Zij bepaalt het personeelsbeleid van het vijfhonderd man grote bedrijf dat deze week werd verkozen tot HR-Amassadeur van het jaar. En waar werknemersbetrokkenheid en ambitie geen ijdele woorden zijn.

Torfs staat bekend als een goede werkgever. En nu wordt het bedrijf HR-Ambassadeur. Wat hangt hier in de lucht? Els Van Keymeulen: Ik wil deze pluim zeker niet alleen op mijn hoed steken. Deze erkenning is de verdienste van een heel managementteam en eigenlijk van iedere medewerker. Het hr-beleid is niet iets van de personeelsdienst alleen, maar iets van ons allemaal. Wat maakt Torfs anders dan de anderen? Torfs is een familiebedrijf in de ware zin van het woord, waarin een aantal traditionele familiale waarden centraal staan. Concreet betekent dat: zorg dragen voor elkaar en het menselijke aspect centraal stellen. Torfs gaat er prat op dat elke medewerker zichzelf kan zijn. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat betekent zeker niet dat we eender wie aannemen, integendeel. Wij hebben voor onze medewerkers een heel duidelijk profiel voor ogen, waarbij de persoonlijkheid van de mensen veel belangrijker is dan het diploma dat ze hebben behaald. We gaan specifiek op zoek naar vier basiscompetenties: job love, een positieve houding, team spirit en ondernemerschap. Job love betekent voor ons winkelpersoneel: gedreven zijn om de klant zijn gerief te bezorgen. We willen mensen die positief en enthousiast in het leven staan, die bij een tegenslag niet bij de pakken blijven zitten. We zoeken mensen die graag in een team werken. Wie liever alleen achter een computer zit, zal bij ons het geluk niet vinden. En tenslotte is er ondernemerschap, gezond verstand en weten waar je naar toe wil. Een uitgeschreven lijst met verkoopregels hebben we niet: wij zijn op zoek naar authenticiteit.

ten we dat de winkelmanager en het team een vangnet bieden voor wie zich niet goed voelt. Eigenlijk willen we dat in elke winkel een familiegevoel heerst. Dus liever eerst een kop koffie en een goeie babbel voor we iemand de winkelvloer opsturen. Op die manier moet vermeden worden dat klanten met lange gezichten worden geconfronteerd. Op klantenservice zijn we zeer streng. Elke vestiging krijgt trouwens zes keer per jaar een myster y shopper over de vloer. Als het aankomt op resultaten, zijn we redelijk resoluut en allesbehalve soft. Draait het allemaal rond werknemerstevredenheid? Ik hou niet van dat woord. In mijn oren suggereert werknemerstevredenheid dat de volledige verantwoordelijkheid over de tevredenheid van de werknemer in de handen van de werkgever ligt. Daar ben ik het niet mee eens. Wij kunnen een toegevoegde waarde bieden aan de tevredenheid van onze mensen, maar iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijk geluk. Het woord dat ik prefereer, is personeelsbetrokkenheid.

Betrokkenheid

Hoe wordt personeelsbetrokkenheid bevorderd bij Torfs? Onze medewerkersdagen zijn daar heel belangrijk voor. Twee keer per jaar, aan de start van elk seizoen, komen we met iedereen samen op een bijzondere plek. De laatste medewerkersdag in de Antwerpse zoo stond in het teken van happiness. ‘Happy in your body, Happy in your work.’ Op elke medewerkersdag maken we onze visie en onze aanpak op een interactieve manier duidelijk. Daarnaast bieIedereen heeft wel eens een baaldag. Wat doe je den we belevingsworkshops aan om kennis te maken met dan met je authenticiteit? de mensgerichte opleidingen die wij volledig voor onze Iedereen kan een slechte dag hebben, maar dan verwach- medewerkers betalen, maar die ze wel in hun vrije tijd


06 07

‘Als het aankomt op resultaten, zijn we redelijk resoluut en allesbehalve soft’ Els Van Keymeulen, hr-manager Torfs

‘Dit gaat veel verder dan gewoon werken. En dat heeft iets dubbels, want bevlogenheid en burn-out staan soms dicht bij mekaar.’

moeten doen. Het zijn opleidingen rond tai chi, mindfullness, omgaan met stress, NLP... het varieer t elk jaar. Honderd van de vijfhonderd medewerkers hebben zich trouwens ingeschreven, een cijfer waar we heel tevreden over zijn. Hoe zit het met diversiteit op de werkvloer? Leeftijd heeft voor ons geen belang, dat maken we ook duidelijk in onze wervingsstrategie. De laatste jaren hebben we een aantal 45- en 50-plussers aangeworven. We voegen natuurlijk ook aan de onderkant van de leeftijdspiramide mensen toe, want we willen een afspiegeling blijven van onze klanten. We hebben ook een aantal allochtone medewerkers, maar dat kan nog beter. Er moeten nog uitdagingen zijn, hé. (lacht) Voelt u de war on talent bij de aanwervingen? We hebben natuurlijk ons imago van Beste Werkgever mee en we bieden bewust meer loon dan onze concurrenten. Binnen de retail, met zijn avond- en weekendwerk en zijn imago van laaggeschoolde verkoopsters, valt het voor ons nog mee om mensen te vinden. Maar ik ben een beetje bang voor de toekomst, zeker op het niveau van winkelmanagers. We beseffen ook dat we hoge eisen stellen aan onze mensen: we willen dat ze altijd stralen en de klant echt helpen. Hoe belangrijk is interne doorgroei? Daar zetten we zwaar op in met onze kweekvijverbegeleiding. Dat is een opleiding waarin we potentiële (assistent-) winkelverantwoordelijken handvaten geven om door te groeien. Over zes maand gespreid volgen de mensen drie aparte dagen en een tweedaagse waarin ze een basisvorming krijgen rond winkelmanagerschap en leiderschap. De cursussen worden volledig door eigen mensen gegeven, die een sterke voeling met de praktijk

hebben, zoals onze meest excellente winkelmangers. Veel van onze verkoopsters hebben enkel een humanioradiploma. Elders krijgen zo’n mensen niet veel kansen, bij ons hebben ze de mogelijkheid om door te groeien.

grenzen van hun kunnen durven gaan. Maar we moeten realistisch zijn: ook bij Torfs heb je verschillende motivatieprofielen. Niet alle medewerkers staan de grote goeroe toe te juichen, ze doen gewoon hun job.

Job lovers

Is er leven na Torfs? Kunt u zich nog een andere job voorstellen? (denkt na) Dat is een moeilijke vraag. Ik heb na mijn licenties psychologie Internationale Politiek gestudeerd en spreek heel graag talen. Mocht ik ooit een job met een buitenlandse dimensie vinden, zou ik dat wel zien zitten. Maar pas als mijn kinderen een beetje ouder zijn.

Bent u niet bang dat een andere speler op de markt jullie model zou kopiëren? Het zou voor veel mensen heel goed zijn als bedrijven wat meer zorg zouden dragen voor hun medewerkers. Ik denk trouwens niet dat je ons model zomaar kunt kopieren. De hele puzzel moet kloppen. Het gaat niet alleen over hr, maar ook over de producten, de sales, de marketing. Tegelijk is hr, zoals ik al zei, niet alleen iets van de personeelsdienst. Het is iets van ons allemaal. Met sales en marketing werken wij veel sterker samen dan in andere bedrijven het geval is. En de drive en de persoonlijkheid van de medewerkers maken het verschil. Ook de mensen van het directieteam zijn echte job lovers. Wij staan met passie in ons vak en hebben altijd de goesting om onszelf opnieuw uit te vinden en te verbeteren. Je kan niet verwachten dat medewerkers enthousiast zijn als je het zelf niet bent.

Lukt het om een intensieve en veeleisende job te combineren met een gezin? Dat is niet altijd even simpel. We zijn bovendien een nieuw samengesteld gezin, met mijn drie kinderen en de twee van mijn partner. Dat is stevig, maar ik heb gelukkig veel vrijheid op mijn werk. Ik plan mijn dag zoals ik het zelf wil. Maar veel vrijheid heeft ook zijn keerzijde: wanneer stopt het werk? Ik heb al een moment meegemaakt waarop ik de rem heb moeten aantrekken.

Het spook van de burn-out loerde om de hoek? Ik moet er waakzaam voor zijn. Vroeger was ik iemand die Met het bedrijf iets doen voor een goed doel, is nooit moe was en weinig begrip had voor vermoeidheid bij anderen. Tot je zelf met je gezicht tegen de muur loopt. dat ook ter bevordering van de teamspirit? Dat is vooral het verhaal van onze ceo, Wouter Torfs, Het voordeel daarvan is dat ik nu de signalen herken als ik voor wie maatschappelijk verantwoord ondernemen nog eens in overdrive dreig te gaan. (MVO) geen bijkomstigheid is, maar iets dat geïntegreerd is in de bedrijfsbenadering. MVO maakt onderdeel uit van onze missie. Vorige week deden we mee aan Zuiddag. Scholieren werken dan een dag in een bedrijf en de opbrengst gaat volledig naar het zuiden. Dat is iets dat ook andere bedrijven doen. Wat wij daar aan toevoegen is dat onze medewerkers twee weken lang een stappenteller aantrekken en stappen voor het goede doel én voor hun gezondheid; alweer Happy in Your Body dus. Per gestapte kilometer schonken we een halve euro aan Zuiddag. En op de laatste dag hebben we een flashmob gedaan op het ● 1996: hr-manager Torfs Astridplein op de Waka Waka Song. Een super-apotheo● 1996: gestart als se. Zo creëren wij een uniek gevoel. vormingsmedewerker bij Torfs ● 1993-1996: vormingsmedewerker Een cynicus zou zeggen dat uw bedrijf trekjes vertoont van een sekte, met Wouter Torfs als bij De Vaderlandsche Verzekeringen ● 1992: lerares psychologie grote goeroe. ● 1992: speciale licentie (lacht) Ja, dat begrijp ik wel. Het gaat inderdaad veel verder dan gewoon werken. En dat heeft iets dubbels, Internationale Politiek ● 1991: afgestudeerd als want bevlogenheid en burn-out staan soms dicht bij mekaar. We bieden daarrond programma’s aan omdat we bedrijfspsycholoog weten dat onze mensen zeer betrokken zijn en tot aan de

Het cv van

Els Van Keymeulen


WERKBEELD

Metaalhandel Wynants en zonen Foto’s: Bart Dewaele

Frans Wynants startte in 1994 samen met zijn zonen Bart en Steven een eigen metaalhandel op. Vader Wynants had toen al dertig jaar ervaring in de sector. Het bedrijf koopt alle oude metalen aan - van ijzer, aluminium, koper en zink tot autowrakken en koelkasten - zowel van bedrijven als van particulieren. Op het terrein van één hectare in Sint-Katelijne-Waver wordt schroot geladen, geknipt, geperst en gedepollueerd. Het machinepark bestaat onder meer uit een kleine mobiele schrootschaar, een semi-mobiele schaar van 500 ton, twee overslagkranen, twee containerwagens en een eigen depollutiecentrum om autowrakken te kunnen verwerken. Metaalhandel Wynants en zonen heeft vijf werknemers in dienst. Het bedrijf zit samen met vijf andere Vlaamse schroothandelaren in een samenwerkingsverband onder de naam Fecoplus en werkt ook samen met Recupel voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD


08 09 ACTUA

Mentoren stomen vrouwen klaar voor raad van bestuur Van de 235 toegewezen zetels in de raden van bestuur van Bel20-bedrijven, worden er slechts 24 ingenomen door vrouwen. ‘Te weinig’, zegt Guberna, het instituut voor bestuurders. Daarom ontwikkelde het samen met Women on Board een mentorprogramma voor vrouwen.

Tekst: Barbara Vandenbussche

S

lechts 10 procent van de raden van bestuur in de Bel20-bedrijven bestaat uit vrouwen. Sinds 2007 is de aanwezigheid van vrouwen gestegen, maar dat gaat langzaam. Een nieuwe wet van 28 juli 2011 legt quota op voor de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur van autonome overheidsbedrijven, beursgenoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij. Beursgenoteerde bedrijven moeten ervoor zorgen dat na een overgangsperiode minstens een derde van hun raad van bestuur bestaat uit ‘leden van het andere geslacht dan de overige bestuurders’. Omdat bestuurders meestal benoemd worden voor maximum zes jaar, wordt dit quotum pas opgelegd vanaf de eerste dag van het zesde boekjaar dat volgt na de bekendmaking van deze wet, wat voor de meeste vennootschappen vanaf 1 januari 2017 zal zijn. Het bedrijf moet in zijn jaarverslag vermelden welke inspanningen het heeft gedaan om dit quotum te bereiken. 21 mentoren en mentees Het Mentoring Pilot Program ondersteunt bedrijven die werken aan genderdiversiteit in hun raad van bestuur, door mentor en mentee met ervaringen en kennis te laten uitwisselen. Het programma star tte in september van dit jaar en loopt tot december 2012. ‘Ons programma telt 21 mentoren en mentees, in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven, in de private en publieke sector’, ver telt Hnia Ben Salah, senior research associate bij Guberna. ‘We doen dit zonder winstoogmerk en bieden onze diensten gratis aan, maar waren wel streng in onze selectie.’ De mentoren zijn bestuurders met ervaring en exper tise in de werking van bestuursorganen. De mentees zijn potentiële vrouwelijke bestuurders die zich willen laten bijstaan door gerichte coaching en persoonlijk advies. Het gaat om vrouwen in een managementfunctie met een uitgebreide professionele ervaring. Sommigen maakten al deel uit van een raad van bestuur. Via het mentorshipprogramma maken ze hun exper tise en beschikbaarheid voor een bestuursmandaat ook kenbaar bij de zetelende bestuurders. ‘Het idee is overgewaaid uit Groot-Brittannië, waar ondanks de afwezigheid van een wettelijk opgelegd quotum het aantal vrouwen in

‘In Groot-Brittannië heeft dit gezorgd voor meer vrouwelijke bestuurders’ Hnia Ben Salah, Guberna

raden van bestuur sterk is toegenomen’, zegt Hnia Ben Salah. ‘Ook Frankrijk en Denemerken werken aan een mentoringprogramma, met positieve resultaten tot gevolg.’ Uitwisseling van ervaring ‘Er zijn heel wat manieren om de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur te stimuleren, maar wij hebben bewust gekozen voor het mentorship’, zegt Françoise Roels van Women on Board. ‘Dit is geen opleiding. De vrouwelijke mentees beschikken over de nodige kennis en competenties om door te groeien. Het gaat om twee personen die ervaringen uitwisselen. De mentee kan zich zo verder ontwikkelen. De bedrijfswereld wordt gesensibiliseerd voor het belang van genderdiversiteit.’ Naast de 21 mentees van het Mentorship Pilot Program, beschikt Women on Board over 75 vrouwelijke kandidaat-bestuurders waaruit Belgische bedrijven kunnen putten. ‘Wat mij aanspreekt, is het tweerichtingsverkeer’, ver telt mentee Saskia Van Uffelen, ceo bij Bull en CSB Consulting. ‘Vanaf het eerste gesprek zei mijn mentor dat dit ook voor hem een boeiende oefening is: kijken hoe ze buiten de klassieke visvijver kunnen gaan van mensen die de mandaten opstapelen.’ Adelheid Byttebier (ex-volksvertegenwoordiger voor Groen!) heeft dan weer uitgebreide bestuurservaring in de politiek en ngo’s, maar als voorzitster van de MIVB wil ze graag meer weten over het besturen van een bedrijf. ‘Ik wil weten wie welke rol speelt en hoe je daar je plaats in kunt vinden. Vrouwelijke bestuurders zijn voor mij ook een rolmodel, en het is erg motiverend andere mentees te ontmoeten.

Saskia Van Uffelen, ceo Bull: ‘Mijn mentor vindt dit een boeiende oefening: kijken hoe ze buiten de klassieke visvijver kunnen gaan van mensen die de mandaten opstapelen.’


BEROEPSGEHEIM

Hilde Crevits, Vlaams minister ‘Kom ik no-nonsense over? Misschien omdat ik de problemen niet uit de weg ga. Als je oplossingen wil zoeken, moet je eerst leren het probleem te omschrijven en te duiden. In de analyse van knelpunten durf ik dan ook veel tijd steken. Mijn depar tement, Openbare Werken en Mobiliteit, kampt met enkele handicaps. Het budget is niet supergroot en de organisatie van de wegeninfrastructuur, die niet overal aangepast is aan deze tijd, kan veel beter. Ik besef dat we nog ver van de perfecte dienstverlening staan. We weten waar we naartoe willen, maar de weg naar dat punt is een stevige klim. Ontmoedigd raak ik nooit. Dat ligt niet in mijn karakter. Ik ben heel actiegericht. Het kan me frustreren dat we in sommige dossiers niet snel genoeg vorderingen maken, maar aan energie ontbreekt het me niet. Omringd zijn door goede medewerkers helpt om er tegenaan te blijven gaan. Samen blijven we kritisch voor wat we doen. Ik geloof in het overlegmodel. Moeilijk Om de verkeersveiligheid te verbeteren, heb je enkele hefbomen: de infrastructuur, heldere regels en die consequent afdwingen, en de sensibilisering van de burgers. Van dat laatste lig ik soms wakker. Het gedrag van mensen veranderen, is verdomd moeilijk. Ik mag speeches geven over de effecten van alcoholgebruik in het verkeer, na afloop drinkt iedereen wél vrolijk enkele glazen. De verantwoordelijkheid die we zelf dragen, vergeten we soms. Elk bericht over een zwaar verkeersongeluk sturen we ons kabinet rond. Zien hoeveel slachtoffers er elke dag vallen, houdt ons alert. Elke avond overloop ik wat er die dag goed en minder goed was. Als je tot aan je nek in een moeilijk dossier zit, heb je de neiging een tunnelvisie te ontwikkelen. Heel nuchter de balans opmaken, haalt je uit die tunnel. Het doet je ook relativeren. Ook joggen is zo’n bezinningsmoment dat alles weer in de juiste proportie zet. Buikpijnmoment

‘Ik mag speeches geven over de effecten van alcoholgebruik in het verkeer, na afloop drinkt iedereen wél vrolijk enkele glazen’

Ik ben niet bang om onpopulaire maatregelen te nemen. De werken aan het het viaduct van Vilvoorde bijvoorbeeld was wat wij een buikpijnmoment noemen. We hielden ons hart vast; er werd grote chaos aangekondigd. Achteraf bekeken viel alles best mee, omdat we de werken goed hadden voorbereid. Ik ben enkele keren in het onbekende gesprongen. Na mijn studies dacht ik aan de universiteit te blijven werken. Tot plots de advocatuur op me af kwam. Op een gegeven moment rolde ik de politiek in. Later volgde het ministerschap, waardoor ik fulltime aan politiek ging doen. Ik heb geleerd dat het geen kwaad kan om soms zo’n sprong te wagen. Als je passie, zelfvertrouwen en een thuishaven om op terug te vallen hebt, lukt het wel. What’s next? In de politiek weet je nooit wat morgen brengt. En dat vind ik er net prettig aan.’ (pvd)


10 11 MIJN LOON Wat doe je precies voor werk? Ik werk op een informatiedienst van de Europese Unie. Wanneer burgers ons bellen met vragen over de EU, geven wij hen antwoord. Ik doe dat werk heel graag, omdat er een heel goede sfeer heerst. De meeste van mijn collega’s zijn buitenlanders. Dat creëer t een fijne internationale werkomgeving. Dat is ook nodig, want we moeten antwoorden kunnen geven in alle 23 talen van de Europese Unie. Wat vind je van je loon? Ik werk niet voor de Europese instellingen zelf, maar voor een contractant. Mijn loon is dus niet zo hoog, en ik zou wel graag iets meer verdienen, maar de fijne sfeer en mijn collega’s maken veel goed. Spaar je? Ja, ik leg een beetje opzij voor het huweliijk van mijn zus. Normaal gezien trouwt ze in 2013, en ik zou een groot geschenk willlen geven.

2.600

Wat neemt de grootste hap uit je budget? Het meest geef ik uit aan de huur, zo’n 460 euro per maand. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan plezierige dingen om te doen. Eens een pintje gaan drinken met vrienden bijvoorbeeld. En naar culturele evenementen ga ik ook graag, vooral concer ten of eens naar de cinema. Verder heb ik een tijdlang een cursus Nederlands gevolgd, maar die heb ik nu vervangen door een cursus Russisch. Waar kan je geen geld aan geven? Als ik geen geld heb om iets te kopen wat ik graag wil hebben, dan koop ik het niet. Een auto zal ik niet kopen, want in Brussel is dat helemaal niet zo leuk. Je hebt hier geen ruimte om te parkeren, en het is niet goed voor het milieu.

NICOLA SANTINI (29), ELSENE ■ ■

Wat zou je doen als je morgen de lotto wint? Ik weet het niet, maar het zal toch niet gebeuren. Ik speel niet op de lotto.

Beroep: bediende ■ Privé: ongehuwd ■ Brutoloon: 2.600 euro Extra’s: maaltijdcheques, groepsverzekering

Heb je een grote droom? Ik zou heel graag voor de Europese instellingen werken, of voor de Europese groenen, als politiek adviseur bijvoorbeeld. (bvdb)

LUNCHTIME

Het beste broodje ***** Babynamen, chipssmaken, liefdesbrieven ... Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een wedstrijd voor. Zo ook voor snackbroodjes. Het lekkerste snackbroodje van België zou - althans volgens de jury van de gelijknamige wedstrijd - te vinden zijn in Zottegem, bij ’t Hooghuys. Meteen een goede reden om eens een kijkje te gaan nemen in deze traiteurszaak. De prijswinnaar, het Galpobroodje (4,20 euro), vormt met zijn garnituur van Altessekaas, Gandaham, een slaatje van appel, mango en witloof vermengd met citrusvinaigrette en zelfgemaakte por tostroop een uitgebalanceerde combinatie van zoet, zuur en zout. Wit of granen Het is een evenwicht dat we vaker tegenkomen op de kaart met belegde broodjes. Zo biedt het Normandisch broodje (4 euro) een combinatie van camembert met honing en noten, terwijl het Breugelbroodje (3,20 euro) paté met witloof en uienconfituur samenbrengt. Wie houdt van stevige kost kan opteren voor een boerenbroodje (3,50 euro) met gehakt, gebakken spek, verse ajuin, ketchup en mosterd. Klanten kunnen steeds kiezen tussen wit of granen stokbrood. Naast belegde broodjes - die worden samengesteld terwijl je erop staat te kijken - biedt ’t Hooghuys ook een uitgebreid assor timent aan panini’s en pastasalades. Er is dagelijks verse soep te ver-

krijgen voor 3,50 euro per liter. Iedere dag serveer t ’t Hooghuys drie verschillende vleesgerechten, één visgerecht en één pastabereiding (vandaag met geitenkaas en spek) om mee te nemen. Kaasplank Tot de specialiteiten van ’t Hooghuys behoren de vol au vent, paëlla, zalmmousse, paling in’t groen en huisbereide kaas- en garnaalkroketten. Achterin de winkel staat de delicatessenkast waarin zoetigheden, pesto’s, ar tisanale pasta’s en confituren worden gepresenteerd. Het is net geen twaalf uur en het is dan ook erg druk in de stijlvolle traiteurszaak. Het drie man sterke winkelpersoneel laat de zaken echter goed vooruit gaan terwijl er hier en daar toch een grapje of een praatje af kan. De lange koeltoog die tot achterin de winkel doorloopt, ligt lekker vol met een uitgebreid aanbod aan kazen en charcuterie. Wie dat wenst, kan voor feesten een kaasplank laten samenstellen. Op donderdag en zondag is ’t Hooghuys gesloten. (mo) ’t Hooghuys Hoogstraat 29 9620 Zottegem www.traiteur-thooghuys.be

jobat.be/lunchtime


IT & TELECOM

Agoria zoekt (minstens) 8.000 ICT’ers In ons land verdienen ruim 150.000 mensen hun brood in een ICT-functie. De sector is echter constant op zoek naar nieuwe mensen. Informatica blijft echter een notoir knelpuntberoep en heel wat vacatures blijven openstaan.

Tekst: Michiel Leen

aar liefst 8.000 openstaande vacatures telde de technologiefederatie bij een rondvraag aan het begin van het jaar. ‘In alle delen van het land blijft de vraag naar ICT’ers erg hoog’, beklemtoont Christian Vanhuffel, directeur ICT bij Agoria. ‘Dat blijkt uit cijfers van zowel de VDAB als haar Brusselse tegenhanger Actiris en het Waalse FOREM.’ Voor dit jaar verwacht de federatie, ondanks de economische situatie, dat het cijfer nog zal toenemen. Informaticaberoepen zijn knelpuntenberoepen. Een eenduidig plan van aanpak ontwikkelen is niet evident: ICT is een erg diverse sector, en onder de noemer ‘informaticus’, die al jaren in het lijstje van knelpuntberoepen prijkt, gaat een hele waaier aan profielen schuil. Die diversiteit klinkt door in de top 4 van meest gezochte profielen. Veruit het meest gevraagd zijn de business ICT analysten en consultants, waarvoor Agoria in België meer dan 2.000 vacatures noteer t. Ze worden gevolgd door ICT’ers in sales- en marketingfuncties (beide ongeveer 1.350 jobs) en infrastructuuranalysten en - architecten en ten slotte webdesigners- en ontwikkelaars, goed voor een 800-tal openstaande betrekkingen. Agoria wil in de eerste plaats de instroom van jongeren doen toenemen. De federatie ziet daarbij een grote rol weggelegd voor het middelbaar onderwijs en pleit voor meer ICT-toepassingen in de klas, ook buiten de geijkte lessen informatica. Ago-

M

ria doet dit najaar ook de scholen aan met de zogenaamde CEO-tour, waarbij ICT-bedrijfsleiders de leerlingen uit de laatse jaren van het middelbaar onderwijs doen kennismaken met de jobmogelijkheden in de ICT. ‘Bedrijfsleiders uit de sector gaan samen met jonge medewerkers in scholen spreken over hun job’, licht Vanhuffel toe. ‘Op die manier zien de jongeren hun bijna-generatiegenoten aan het werk. We proberen ook zoveel mogelijk vrouwelijke ICT’ers aan het woord te laten, om komaf te maken met het idee dat informatica vooral aan mannenberoep zou zijn.’ Aangepast statuut Geen overbodige luxe, want al scoor t informaticus redelijk goed bij de aantrekkelijkste beroepen, het beeld van de nerd die heelder dagen wegtokkelt achter zijn computerscherm, zit er bij veel mensen nog steeds diep ingebakken. ‘Al klopt dat al lang niet meer’, reageer t Vanhuffel. ‘In een hedendaagse ICT-omgeving heb je ook heel wat andere professionele en sociale kwaliteiten nodig.’ Tegelijker tijd gaat de federatie op zoek naar mensen die vanuit andere sectoren doorstromen naar ICT. Immers, je hoeft helemaal geen ICT-opleiding gehad te hebben, al blijft het natuurlijk een pluspunt. ‘De cijfers tonen aan dat vooral consultancyprofie-

‘Waarom arbeidstijd niet op jaarbasis meten, of verlonen op basis van projecten?’ Christian Vanhuffel, directeur ICT Agoria

len gezocht worden’, weet Vanhuffel. ‘Dat zijn beroepen die voorkennis vereisen op economisch vlak, procesbegeleiding en management. Voor mensen met een dergelijke achtergrond kan een functie in de ICT heel wat mogelijkheden bieden.’ Door de razendsnelle ontwikkelingen en de constante nood aan bijscholing, heeft de ICT bij uitstek het imago een ‘jonge’ sector te zijn. Vanhuffel breekt een lans voor een aangepast statuut voor zogenaamde ‘kenniswerkers.’ ‘Een dergelijk statuut zou kunnen betekenen dat arbeidstijd op jaarbasis wordt gemeten, of dat je wordt verloond op basis van prestaties of projecten die je afrondt, in plaats van het aantal uren dat je presteert. Idealiter combineer je in dat minder rigide statuut de flexibiliteit van het zelfstandigenstatuut met de zekerheden die het werknemerschap biedt.’ Meer studenten Hoewel het aantal openstaande vacatures zeer hoog blijft, zijn er toch aanwijzingen dat het aantal jongeren dat een job in de ICT ziet zitten, stilaan toeneemt. Uit cijfers van Agoria blijkt alleszins dat het aantal generatiestudenten dat voor een ICTopleiding aan universiteit of hogeschool kiest, sinds 2004 nog nooit zo hoog geweest is. Volgens de technologiefederatie zijn ze dit jaar met 2.634. Met een beetje geluk hebben ook zij straks de jobs voor het uitkiezen.


12 13

COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Netwerk

Ordina zoekt 150 ICT’ers Het Belgisch-Nederlandse IT-bedrijf Ordina zoekt 150 nieuwe werknemers. Niet evident op een krappe arbeidsmarkt. Het toverwoord: ‘connectivate’.

O

rdina ontvouwde begin 2011 een strategisch plan om tussen nu en 2014 fors te groeien. Om die ambitie te realiseren, ging het bedrijf op zoek naar 150 nieuwe ICT’ers. Geen gemakkelijke opgave wanneer de vraag het aanbod ruimschoots overstijgt. En dus ontwikkelde Ordina een eigen strategie - connectivate - om het groeipad van haar medewerkers te begeleiden. In een bedrijf dat informatica-oplossingen biedt bij externe klanten, is ‘connectie maken’ erg belangrijk; een nieuwe werknemer kan dus maar beter over sociale vaardigheden beschikken. Maar ook ‘activatie’ speelt een rol. ‘Schoolverlaters moeten kennis kunnen maken met de werkvloer, maar ook het begeleiden van de carrière bij werknemers die al een tijdje aan de slag zijn, hoort daarbij’, licht Frank Apers, die bij Ordina instaat voor de rekrutering, toe. Geen gadgets Het bedrijf probeert onder andere met intensieve summer schools jongeren warm te maken voor een ICT-job . Wat je volgens Apers niet kunt doen: in een opbod van extralegale voordelen stappen. ‘Als mensen bij ons komen werken, is het de bedoeling dat ze

dat doen omdat het bedrijf hen aanspreekt. Wij kopen geen mensen. Nieuwe werknemers lokken met gadgets en andere voordelen zou werknemers die al in dienst zijn, tegen de borst kunnen stuiten, dus dat is geen optie.’ Evenmin is het een optie om de leemtes in het personeelsbestand op te vullen met medewerkers uit het buitenland, zoals elders in de ICT-sector wel gebeur t. ‘Ordina kiest resoluut voor Belgische verankering’, zegt Apers. ‘Zelfs wanneer we medewerkers van Ordina-Nederland naar België halen, stuiten we op problemen, bijvoorbeeld met hun kennis van het Frans.’ Heeft die strategie ook iets opgebracht? ’135 vacatures zijn inmiddels ingevuld. Maar het is een continue inspanning geweest. Rekruteren doe je door gas te blijven geven; je moet blijven zoeken naar nieuw talent, zelfs wanneer de economische vooruitzichten dat lijken tegen te spreken’, zegt Apers. Ordina is er dus in geslaagd om de openstaande jobs grotendeels in te vullen. ‘Gelukkig maar’, zegt Apers. ‘Anders worden je groeiplannen gesaboteerd door een gebrek aan geschikte medewerkers en moet je opdrachten weigeren omdat je de mensen niet hebt om ze uit te voeren.’

Vind jouw job in IT & Telecom vanaf blz. 16

Toen ik dit jaar mijn uitnodiging in de bus kreeg voor het Filmfestival van Gent, liep er een koude rilling over mijn rug. Voor de meeste van mijn collega’s is dit hét evenement waar zij maandenlang naar uitkijken, maar ik kon alleen maar met weerzin denken aan de dode momenten tussen twee films, wanneer bezoekers de kans krijgen om in een speciaal ingerichte partytent - en hier komt weer zo’n rilling - te netwerken. In wezen is een festival eenvoudig: tijdens de film moet je stilzitten en niet te hard lachen of huilen bij scènes waar dat niet de bedoeling is. Op de receptie achteraf probeer je voldoende te profiteren van de gratis cava, zonder daarbij zo dronken te worden dat je deinend op imaginaire golven de hele zaal doorkruist om met iets te luide stem aan de minister van Cultuur te vragen of zij misschien weet hoe dat nummer van The Police heet waarin Sting op het einde ‘Peanuts! Pea-núúúts!’ roept. Deze basisregels ken ik, maar toch weet ik mijzelf op avonden als deze geen houding te geven. Ik ben het gewend om in mijn eentje op een kamer na te denken, situaties en anekdotes eindeloos te herkauwen en ze daarna op te schrijven. Alles wat daarbuiten valt, en zeker het sociale, is maar een rol die ik speel wanneer dat van mij wordt verwacht. Het lukt mij prima om bekwaamheid en een goed humeur te veinzen binnen de vier muren van mijn bureau, maar zodra ik dat duidelijk afgebakende podium verlaat, ben ik reddeloos verloren. Drop mij op een receptie en na vijf minuten begin ik onwennig te flirten met de meisjes die de garnalenhapjes ronddragen, waarna ik de rest van de avond vanuit een hoekje de actie ga observeren, in plaats van eraan deel te nemen. Ik herinner mij een kerstfeestje, een jaar of twee geleden. Bij gebrek aan een goede uitvlucht stond ik op klaarlichte dag in een leeggehaalde refter tussen vijftig mensen met wie ik niets gemeen had, behalve het gebouw waarin wij allen werkten. Ik liep doelloos door de zaal en probeerde af en toe in te breken in een dodelijk saai gesprek over lobbywerk in het sociale middenveld. Toen dat na een kwartier nog steeds niet was gelukt, ben ik naar buiten gevlucht. Pas op de trein naar huis kwam ik weer tot rust. Achteraf bleek dat niemand had gemerkt dat ik het feestje had verlaten, laat staan dat ik er ooit was geweest. Die paniek van toen is nooit meer overgegaan. Dinsdag was ik uitgenodigd op mijn allereerste prijsuitreiking. Misschien zou het deze keer wel lukken, dacht ik, omdat ik daarheen mocht als mijzelf en voor één keer geen typetje moest spelen. Uiteindelijk heb ik samen met de andere genomineerden een halfuur lang naar de grond staan kijken. Alleen een dronken man kwam ons even zijn verhalen vertellen. Dat deed hij heel erg luid. Ik glimlachte naar het meisje dat de hapjes rondbracht. Toen de man uitgepraat was, vroeg hij of wij nog lang zouden blijven. Ik antwoordde: ‘Neen, ik denk dat ik maar ga. Ik heb nog een deadline.’ Pas op de trein naar huis kwam ik weer tot rust.

San F. Yezerskiy combineert een voltijdse job in de Vlaamse film met een prille carrière als zelfstandig schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Burgerlijk ingenieurs Projectingenieur EM Sectie Kunstwerken Antwerpen (ref. 21781) Functie: je staat in voor de technische, administratieve en budgettaire opvolging van algemene en specifieke investeringsprojecten op vlak van elektromechanische uitrustingen van en langs de waterlopen en wegen. Het betreft kunstwerken zoals o.a. beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, pompstations, tunnels.

5 Studie-ingenieurs – Brussel Tunnelveiligheid (ref. 21693), Elektromechanica (ref. 21694), Telematica (ref. 21740), Verkeersveiligheid (ref. 21740) en Coördinatie wegen (ref. 21743) Functie: je verzamelt en deelt expertise, toonaangevende praktijkvoorbeelden en informatie over de nieuwste evoluties in één van bovenstaande vakgebieden. Als expert lever je een belangrijke toegevoegde waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Je werkt nauw samen met je collega’s op het terrein.

Industrieel ingenieurs Werfleider Leuven (ref. 21464) Functie: als verantwoordelijke op het terrein zorg je voor het goede verloop op de werven in de dienstkring Aarschot. Je start infrastructurele projecten op, begeleidt en controleert ze, en volgt het budget op.

Districtchef Tongeren (ref. 21741) en Antwerpen (ref. 21659) Functie: je organiseert het dagelijkse onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer of in eigen beheer en geeft leiding aan de personeelsleden van het district.

Industrieel ingenieur of technische master Verkeerskundige kruispuntsimulaties Brussel (ref. 21695) Functie: je voert met behulp van verschillende computerprogramma’s (o.a. Vissim) simulaties uit van kruispunten op basis van de verzamelde gegevens (verkeersintensiteiten, ontwerp van het kruispunt, beleidskeuzes, …). Je hebt een masterdiploma in een technische richting, bij voorkeur wiskunde, fysica of industriële wetenschappen.

Technische bachelors Werfcontroleur EM Verkeershandhavingssystemen Gent (ref. 21791) Functie: je staat in voor de opvolging en controle van aannemingen in het vakgebied van de verkeershandhavingssystemen (zoals dynamische verkeersborden, camera’s, TV-bewaking, enz.). Ook het uitvoeren van veiligheidsinspecties behoort tot je takenpakket.

Werfcontroleur Elektromechanische Installaties Antwerpen (ref. 21782) Functie: je staat binnen het team Kunstwerken in voor de opvolging en controle van aannemingen in het vakgebied van elektromechanische installaties langs (water)wegen (zoals beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, pompstations, tunnels…).

Werfcontroleur elektriciteit en mechanica Antwerpen (ref. 21770) Functie: je coördineert de werken in verband met elektromechanische uitrustingen met de werken van de aannemers bouwkunde/wegenbouw. Je verricht inspecties en controles op deze werken en brengt daarover verslag uit. Je controleert op het terrein de naleving van wetgeving, regelgeving, bepalingen van het bestek en onderneemt correctieve acties waar nodig.

Werfcontroleur Veiligheidsbeambte Brussel (ref. 21581) Functie: je coördineert alle preventieve en veiligheidsmaatregelen die moeten zorgen voor de veiligheid van tunnelgebruikers en het tunnelpersoneel.

Zwijnaarde (ref. 21648) Functie: je verricht inspecties en controles op werven, leveringen en vergunningen en brengt daarover verslag uit bij de werfleider. Je staat in voor het werftoezicht op het terrein.

Landmeter Wetteren (ref. 21705) Functie: je staat in voor het uitvoeren van activiteiten op het terrein, zoals opmetingen, afpalingen, inspecties en controles.

Wij bieden: een boeiende job met een afwisselend takenpakket in contractueel dienstverband (onbepaalde duur) • functierelevante privé-ervaring kan eventueel worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar (voor knelpuntfuncties) • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Interesse? Solliciteren kan tot 20 november 2011 (voor de functie van werfleider in Leuven en districtchef in Antwerpen is de uiterste inschrijvingsdatum 2 november 2011). De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op www.wegenenverkeer.be, www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be.

Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.


14 15

Wij zoeken momenteel m/v:

Coördinator energieontwikkeling (patrimoniumbeheer) Je bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de (hernieuwbare) energieprojecten (windturbines op linker- en rechterscheldeoever, ontwikkeling van biomassagestookte energiecentrale, opvolging energiefonds, …) . Je organiseert en volgt de diverse stuur- en werkgroepen op en dit zowel organisatorisch als naar verslaggeving toe. Je geeft inhoudelijke ondersteuning aan de consulenten energie-ontwikkeling (beleidsmatig, juridisch, rapportage, …). In samenwerking met de juridische dienst volg je de contractuele bepalingen op. Je werkt mee aan de praktische organisatie van de afdeling. Je combineert een masterdiploma met minstens 2 jaar werkervaring, bij voorkeur in energieontwikkeling. Je toont een duidelijke interesse in deze sector in al zijn facetten (techniek, wetgeving, ondersteuningsmechanismen, financiële analyse). Je valt op door je sterk organisatievermogen en door je professionele communicatie- en gesprekstechnieken. Solliciteer voor 20 november 2011.

Consulent intermodaliteit (productinnovatie en -ontwikkeling)

Interesse? Surf voor meer info naar www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst: Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen T + 32 3 229 70 07 / E talent@haven.antwerpen.be

Je levert een actieve bijdrage aan de economische en operationele onderbouwing van innovatieve projecten rond ‘supply chain optimalisatie’. Je analyseert de kwaliteit van de aangeboden diensten en achterlandverbindingen. Op basis hiervan zoek je gericht naar verbetertrajecten en oplossingen. In samenwerking met diverse partners voer je ook projecten uit op het vlak van intermodaliteit. Korte missies naar het buitenland maken deel uit van je opdracht. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf op diverse evenementen. Je behaalde een masterdiploma, bij voorkeur in een economische of transportgerelateerde richting of bent gelijkwaardig door ervaring. Enkele jaren ervaring in een logistieke (intermodale) en operationele transportomgeving zijn noodzakelijk. Je commercieel inzicht en ervaring helpen je bij de uitbouw van een degelijk netwerk van contacten in de wereld van de transportoperatoren en hun cliënteel. Kennis van de Duitse taal is een sterk pluspunt. Solliciteer voor 21 november 2011.

HAVENBEDRIJF GENT

agh

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

beleidsmedewerker milieu beleidsmedewerker energie

■■ ■■

■■ ■■

JOUW FUNCTIE: als beleidsmedewerker milieu geef je mee vorm aan het milieubeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de milieuthema’s uit het strategisch plan uit. Je staat in voor acties in het kader van het milieucharter en in het kader van milieucertificering. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten die bij jouw vakgebied aansluiten. Als beleidsmedewerker energie geef je mee vorm aan het energiebeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de energiethema’s uit het strategisch plan uit. Je volgt evoluties omtrent groene energie nauw op en werkt een beleid rond alternatieve brandstoffen uit. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten die bij jouw vakgebied aansluiten.

Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

■■

commercieel manager

JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma in een maritieme of economische richting of gelijkwaardig door ervaring. Je bent een geboren netwerker die goed kan overtuigen en onderhandelen. Je bent dynamisch, flexibel en bereid om naar het buitenland te gaan. Je hebt een rijbewijs B. AANBOD VOOR ALLE FUNCTIES: een contractuele aanstelling in een stabiele en interessante werkomgeving • een afwisselende job met veel boeiende interne en externe contacten • je krijgt ruime opleidingskansen, een interessant salarispakket, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering • voor de functie van commercieel manager is er tevens een bedrijfswagen voorzien.

INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren, is terug te vinden op de website www.havengent.be/jobs. Je vindt ons terug op volgend adres: J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België - tel. + 32 9 251 05 50 -

www.havengent.be

■■


Jobs in IT & Telecom Ben jij gebeten door de nieuwste technologische ontwikkelingen? Kan jij IT-oplossingen vakkundig ontwikkelen, implementeren en onderhouden? Wil je aan de slag als vaste medewerker of als freelancer? Ontdek op volgende pagina’s de bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde IT & Telecom-professionals of surf naar www.jobat.be/it-jobs

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


ÂŽ

Looking for a top team? Get on board then. Capgemini Belgium helps companies work more efficiently. We think up solutions for the most challenging problems and develop the right technology to implement them. Capgemini Belgium seeks professional team players in the fields of consulting, technology and outsourcing - experienced enthusiasts who have weathered all kinds of situations and can demonstrate their qualities with solid qualifications. Capgemini Belgium offers you an innovative work environment of world class format, where there is room for fascinating relationships with top clients from interesting sectors.

Interested? Take a look at a description of all the profiles we’re looking for and fill in your CV at www.be.capgemini.com/ourCareers.html


Jobs

18

in

IT & TELECOM

YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière.

CM ZOEKT MANAGER VERZEKERINGSBEMIDDELING De MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen staat in voor de hospitalisatieverzekeringen van meer dan 1.150.000 CM-leden. Om haar ontwikkeling als mutualistische verzekeringsonderneming verder te zetten wil de MOB het managementteam op het nationaal secretariaat in Brussel versterken met een enthousiaste M/V.

Je functie • Je stuurt alle activiteiten in de verzekeringsbemiddeling en het distributienetwerk aan. • Je werkt in nauw overleg met de directie en de distributieverantwoordelijke van de CM-ziekenfondsen. • Je maakt deel uit van het managementteam van de MOB en geeft leiding aan een kleine ploeg experts. • Je bent verantwoordelijk voor het intern controlesysteem en het commercieel actieplan. • Je zet informaticaprojecten op de rails en bouwt ondersteunende instrumenten en procedures uit.

Wo_Men@work

• Je waakt over de wettelijke vereisten voor de verzekeringsbemiddeling en de erkenning van de ziekenfondsen als verzekeringsagent.

Je profiel • Je beschikt over een masterdiploma; ervaring in financiële dienstverlening en als leidinggevende zijn pluspunten. • Je vertaalt doelstellingen naar concrete projecten, implementeert ze en stuurt bij waar nodig. • Je bent veelzijdig en een gedreven leider die ook uitblinkt als contactvaardige teamspeler.

Je loon Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris op maat van je ervaring, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering en kilometervergoeding.

Je cv …en motivatiebrief verstuur je vóór 11 november via

www.cmjobs.be.

powered by

award

Executives promoting gender-balanced business

Stem voor uw kampioen van de professionele gelijkheid van 16 tot 27 november op www.axawomenatworkaward.be U wordt uitgenodigd voor de awardceremonie die op 1ste december om 18u bij AXA in Brussel plaatsvindt.. Neem deel aan de tweede editie van de AXA Wo_Men@Work Award die een bedrijfsleider beloont die zich inzet voor een evenwichtig man-vrouw beleid. gender diversity partners Lo ve

Play Work

Mobistar

with the support of

5

N JO OV B EM AT BE R

media partners

Werken in de zorgsector Door een groeiende vraag naar zorg en een afname van het aantal arbeidskrachten staat deze sector voor grote uitdagingen. Maar het is tegelijk ook een sector met toekomst. Wat zijn precies de uitdagingen? Welke doorgroeimogelijkheden zijn er en welk loon mag je verwachten? Kortom, is werken in de zorgsector iets voor jou? Je leest er alles over in het dossier “Werken in de zorgsector” van volgende zaterdag.

Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste zorgprofielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02/467 20 66 of stuur een mail naar salesjobat@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs in

IT & TELECOM

19

Een mutualiteit voor elke leeftijd De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 590.000 leden. Om de dienstverlening te optimaliseren zoeken wij voor spoedige aanwerving een (m/v)

Programmeur Jobomschrijving: u maakt deel uit van een team en participeert aan de analyse en programmering evenals het onderhoud van mainframetoepassingen geschreven volgens de noden van het bedrijf. Profiel: u genoot een Bachelor Informatica en hebt bij voorkeur kennis van de programmatietaal PL1. Kennis van de omgevingen CICS en SQL is een pluspunt. Jong afgestudeerde informatici met interesse voor het programmeren in een mainframe omgeving en met een bereidheid de kennis van de vermelde programmeertalen te verwerven zijn ook geschikte kandidaten. Wij bieden: een marktconform loon, aangevuld met o.a. maaltijdcheques, dertiende maand en groeps- en hospitalisatieverzekering. Tewerkstelling in een 36-urenweek met een variabel uurrooster. Wij zijn gevestigd op enkele minuten wandelen van het centraal station in Brussel.

www.fsmb.be

Interesse? Richt uw kandidatuur met c.v. en foto vóór 8 november 2011 aan FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel of jobs@fsmb.be. De gesprekken met de weerhouden kandidaten zijn voorzien op 17 november 2011 (voormiddag).

F e d e ra t i e v a n S o c i a l is t is c h e M u t u a l i t e i t e n v a n B ra b a n t

BEN JE EEN HARDE ONDERNEMER OF EEN LOYALE PLANNER? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

BETAALT JOUW WERKGEVER JE INTERNETAANSLUITING?

Onze mensen vertellen het verhaal, je gaat nog van ze horen. Bij RealDolmen werken enthousiaste experts dagelijks samen aan vernieuwende oplossingen voor boeiende uitdagingen. Ook weten hoe jij dit samen met #RealDolmen kan doen? #durftevragen Ga naar jobs.realdolmen.com of scan deze QR. En volg ons zeker op Twitter, of via onze blogs.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke collega heel wat te ontdekken valt. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en ambities. Daarom bieden we onze IT’ers de kans om een sleutelrol te spelen én om hun talenten volop te ontwikkelen.

Born for IT? Young professional Ben je bachelor, master of burgerlijk ingenieur in informatica? Dan kun je als IT Young Bachelor of IT Young Professional in een projectteam een technische expertise opbouwen.Tegelijk zorgen we voor een doorgedreven opleiding: in IT, of op andere vlakken. En later overleggen we welke job het best aansluit bij je interesses, vaardigheden en ambitie.

Expert Deed je al professionele ervaring op en ontwikkelde je bijzondere vaardigheden? Dan krijg je bij ons de kans om je als expert verder te bekwamen in een bepaald domein. Bijvoorbeeld als Application Architect, Proces Analyst SAS, Web Designer of Middleware Technical Analyst.

Laat AG Insurance dus ontdekken wat jij als IT’er in je mars hebt. Wij luisteren graag naar jouw plannen. Zo kunnen wij de match maken met een uitdaging op maat bij de grootste verzekeraar van het land.

Mattias, 28 jaar, IT’er. Heeft zich laten ontdekken door AG Insurance.

Surf naar www.aginsurance.be/discover om onze IT-uitdagingen te ontdekken én om online te solliciteren.

Let us discover you.


Solliciteer

KEER met

MEER slechts

D UCHE CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/11/2011 LEUVEN Brabanthal – 11-20u

e en Schrijf je gratis in op Jobat.b jke maak kans op een onvergeteli reis naar Cuba!


DEZE BEDRIJVEN NEMEN ALVAST DEEL

The autonomous management school of the University of Antwerp

Solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van topbedrijven. Laat zeker je cv screenen en ontdek ook hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken.


Gratis webopleidingen voor werkzoekenden en werknemers

Webleren vergt zelfdiscipline De VDAB organiseert beroepsopleidingen voor werkzoekenden, werknemers en leerlingen. Webleren is een individuele leervorm die sterk in opgang is. Maar ook de VDAB-competentiecentra stappen meer en meer af van het klassiek groepsleren naar leervormen op maat, zoals open leren en afstandsleren. Op jaarbasis leidt de VDAB 25.000 cursisten op via webleren. Samen volgen zij 50.000 tot 60.000 cursussen per jaar. “De meeste cursisten zijn werkzoekenden, maar de opleidingen zijn ook in trek bij werknemers”, vertelt Christine Van Lancker, medewerker webleren bij de VDAB. “Sinds de economische crisis zijn alle webopleidingen gratis voor individuele klanten. Dat draagt zeker bij tot het succes. Bedrijven die hun werknemers webopleidingen laten volgen, moeten wel betalen”

Ook voor kansengroepen De VDAB leidt eveneens leerlingen uit het secundair onderwijs op via webleren. “Wij sluiten samenwerkingsovereenkomsten af met scholen”, zegt Christine. “De school bepaalt om welke leerlingen en cursussen het gaat. De sollicitatieopleidingen en de bureautica- en taalopleidingen kennen het meest succes bij die groep.” Maar de grootste doelgroep zijn de werkzoekenden. “Ook kansengroepen zoals anderstaligen, kortgeschoolden, vijfigplussers en personen met een arbeidshandicap volgen onze cursussen”, weet Christine. “Een aantal cursussen zijn door het taalgebruik minder geschikt voor anderstaligen, maar in de cursussen lassen bijvoorbeeld, wordt rekening gehouden met hun taalachterstand. Deze cursussen bevatten veel videofragmenten.”

Hiaat opvullen “Een webcursus volgen vergt vooral zelfdiscipline en veel minder een bepaalde scholingsgraad”, meent Christine. “Webleren is vooral geschikt voor mensen die een hiaat willen opvullen. Sommigen pikken bepaalde stukken uit een cursus, omdat ze net die kennis of vaardigheid missen. Webleren is ook heel flexibel: je kan het doen waar en wanneer je maar wil.” Taalopleidingen en opleidingen over soft skills zijn heel populair. “Het gaat dan over opleidingen zoals ‘assertiviteit op het werk’, of ‘je goed voelen in je job’”, legt Christine uit. “Zij scoren hoog omdat zij een heel breed publiek aanspreken. De soft skills-opleidingen verkopen zichzelf. Als mensen er één volgen, hebben ze meestal zin om er nog een te doen. Belangrijk voordeel is dat mensen een dergelijke opleiding via het web anoniem kunnen volgen in plaats van in groep.”

Blended leren In de VDAB-competentiecentra wordt vandaag hoofdzakelijk blended leren toegepast. Een mengeling van verschillende leervormen. Elke cursist, werkzoekende of werknemer, krijgt een individueel leertraject en doorloopt dat op zijn eigen tempo, ondersteund door de VDABinstructeur. “De instructeur loopt voortdurend rond om de cursisten te coachen”, weet Jochen Joos, klantenconsulent bij VDAB Sint-Niklaas.

Groepsleren Een opleiding in groep in een opleidingcentrum, met vaste startdatum en een gezamenlijk leertraject. Een instructeur of coach leidt en begeleidt de cursisten doorheen het traject.

Open leren Een opleiding op maat in een opleidingscentrum. De cursist bepaalt het tempo. Een instructeur of coach begeleidt de cursisten tijdens hun persoonlijk opleidingstraject.

Afstandsleren Een opleiding op maat bij jouw thuis. Je krijgt vanuit het opleidingscentrum het benodigde leermateriaal mee en je legt zelf je leertraject af. Een coach of instructeur begeleid je van op afstand.

Webleren Een cursus via het internet. Je bepaalt zelf wat, wanneer, waar je leert en op welk tempo. Het cursusmateriaal is 24 uur op 24 online beschikbaar. Een coach volgt je vorderingen online op.

Blended leren Je kan ook opleidingsvormen combineren. Dat heet blended leren. Je volgt bijvoorbeeld een opleiding in een opleidingscentrum, maar bepaalde modules doe je via webleren.

Dit open leren wordt afgewisseld met webleren. “De cursisten komen wel naar het centrum, maar volgen bijvoorbeeld een bureauticapakket zoals Word via het web”, legt Jochen uit. Afstandsleren wordt slechts voor bepaalde modules toegepast, in boekhouden bijvoorbeeld. “De cursist komt naar het centrum om afspraken te maken, neemt het leermateriaal mee naar huis en doorloopt daar de module”, vertelt Jochen.” Hij wordt nauw opgevolgd door onze instructeurs en komt op afgesproken momenten terug naar het centrum om de vorderingen te bespreken en/of een test af te leggen. Als hij de module met een positief resultaat heeft afgerond, krijgt hij een getuigschrift.”

Ook voor technische opleidingen “Met open leren geraken onze cursisten zover als hun eigen capaciteiten reiken. In een opleiding in groep, geraak je maar zover als de groep geraakt”, zegt Jochen nog. Ook in de technische VDAB-opleidingen, zoals autotechnieken, bekister-ijzervlechter, binnenschrijnwerker, installateur centrale verwarming, frezer, pijpfitter… wordt open leren toegepast. “Dit betekent niet dat mensen nooit meer een groepsopleiding hebben”, zegt Jochen nog. “Sommige onderdelen, zoals communicatietraining, wordt wel nog in groep gegeven.” Nieuwsgierig naar de gratis webcursussen bij de VDAB? Neem een kijkje op www.vdab.be/ webleren. Op zoek naar een andere opleiding? www.vdab.be/opleidingengids of 0800 30 700.

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)


t-office bouwt mee aan de toekomst van Albert Heijn. Jij ook?

Bouw mee aan de toekomst van Albert Heijn in België. Supermarktmanagers en Assistent Supermarktmanagers Ben je een ervaren manager met hart voor de klant? Kun je mensen coachen en laten groeien? Dan ligt er bij Albert Heijn een geweldige uitdaging voor je in de rol van Supermarktmanager (m/v). Sta je aan het begin van je managersloopbaan en heb je nog wat minder ervaring, dan kun je starten als Assistent Supermarktmanager (m/v). Voor de uitbreiding van Albert Heijn in België zijn we op zoek naar managers die energie krijgen van leidinggeven aan een dynamische supermarkt en die mee willen bouwen aan de toekomst van Albert Heijn in België. Je eigen winkel Als Supermarktmanager krijg je te maken met alle aspecten van leiden en organiseren. Je draagt samen met de Assistent Supermarktmanager de verantwoordelijkheid over je eigen winkel met een miljoenenomzet en het coachen en ontwikkelen van een groot aantal medewerkers. Als Supermarktmanager sta je midden in de samenleving. Je bent werkgever in de buurt, knooppunt in de omgeving, grote ondernemer in je gebied en soms ben je aanjager van lokale activiteiten. Kortom: je bent het gezicht van Albert Heijn en gastheer of -vrouw voor de klant!

Jouw profiel • bachelor werk- en denkniveau; • voor Supermarktmanager vragen we meerdere jaren leidinggevende ervaring in bijvoorbeeld retail of horeca; • je bent een echte people manager, je bent sterk in het ontwikkelen en coachen van mensen; • organisatietalent en overtuigingskracht; • het vermogen om complexe processen te begrijpen en in beweging te krijgen; • energie, nieuwsgierigheid, de wil om te groeien. Solliciteren Heb jij interesse in een dynamische en uitdagende managementbaan bij Albert Heijn? Solliciteer dan via www.t-interim.be/albertheijn of stuur je cv en motivatiebrief naar albertheijn@t-office.be

Werk mee aan het grote voordeel van Albert Heijn.

VG.1246/BUOSAP- B-C07.002 – W.INT.RE.RS.SO.148 – DC: 40103

www.t-interim.be/albertheijn


Tabor is een netwerk van 40 organisaties uit welzijnszorg, gezondheidszorg en onderwijs. Tabor vzw wil ertoe bijdragen dat de partnerorganisaties hun missie als waardegerichte organisatie succesvol kunnen realiseren en coördineert hiervoor een systeem van samenwerking én aanvullende expertise.

Senior consultant financieel beleid (m/v) • Je maakt van Tabor een sterk merk door zorg voor kwaliteit en uitstraling in de domeinen van financieel beleid, investeringsbeleid en inkoopbeleid • je adviseert en begeleidt Tabor en haar partnerorganisaties, met het oog op financiële gezondheid en een optimale interne organisatie aangepast aan de actuele noden • je vertaalt proactief maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende behoeften in kwaliteitsvolle dienstverlening • je toetst het gevoerde beleid aan waardegerichte criteria en geeft mee richting aan de ethische groei van het netwerk. Schriftelijk solliciteren voor 4 november 2011 bij Paul Ongenaert, directeur Tabor vzw, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent of paul.ongenaert@tabor.be Een uitgebreider profiel en meer informatie over de werking en de diensten van Tabor vind je op onze website (www.tabor.be)

Het farmaceutisch laboratorium Effik, een bedrijf in volle expansie, zet zijn geografische implantatie verder dankzij de creatie van een Belgisch filiaal. Wij zijn op zoek naar 4 medisch afgevaardigden (m/v) voor de regio’s Westkust & Gent, Vlaams Brabant, Antwerpen & Kempen en Leuven & Limburg Profiel: U bent enthousiast, ondernemend, flexibel en creatief. U beschikt over sterke communicatieve en commerciële vaardigheden om uw sector autonoom te beheren en u zet uw relatie met de gynaecologen op de eerste plaats. U beschikt bij voorkeur over een hoger wetenschappelijk Master of Bachelor diploma of een (para) medische of commerciële opleiding. U bent resultaatgericht en verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde verkoopsobjectieven in uw sector. Uw functie: Na een aangepaste opleiding en inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor de wetenschappelijke communicatie en de promotie van de Effik geneesmiddelen en producten bij de gynaecologen in uw sector. Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief samen met uw foto door per mail naar: a.vandeneynde@effik.com

Ziekenhuis Inkendaal

is een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis dat zich richt tot patiënten met neurologische, locomotorische en cardio-pulmonaire aandoeningen.

Word een gezicht van De Lijn

Het ziekenhuis beschikt over 178 bedden voor hospitalisatie, poliklinische en medisch-technische diensten en een dagziekenhuis voor multidisciplinaire behandeling van volwassenen en kinderen in samenwerking met de ziekenhuisschool. Wij bieden werk aan een 360-tal medewerkers en hebben momenteel een vacature voor een (m/v):

HR- en Communicatiemanager Doel van de functie: • je organiseert het personeelsbeleid en de personeelsadministratie in functie van de medewerkers en doelstellingen van Ziekenhuis Inkendaal • je ontwikkelt de interne en externe communicatie om een goede informatiedoorstroming in en buiten het ziekenhuis te verzekeren • je organiseert en coördineert communicatieplannen voor de promotie en imagoversterking van het ziekenhuis.

Kijk snel in deze Jobat.

Profiel: • je behaalde een masterdiploma en kunt terugblikken op HR-ervaring. Ervaring in de gezondheidssector is een pluspunt • je beschikt over een goede kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving • je bent analytisch en resultaatgericht. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden voor jou • je bent een echte teamplayer en netwerker, die ook zelfstandig opdrachten tot een goed einde kan brengen • je beschikt over een grote taalvaardigheid die je toelaat zowel intern als extern vlot te communiceren (mondeling en schriftelijk) • je maakt vlot gebruik van de pc en kent de eigenschappen van de verschillende mediumtypes • je hebt een goede talenkennis: N/F/E. Aanbod: • contract van onbepaalde duur (38u/week) • een competitief salaris met overname van nuttige beroepservaring • gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding • I-phone met belwaarde van 25 euro/maand.

Ready for a real

R & D challenge? Take your engineer career to the next level at IBA. Visit www.careerupgrade.be

Voor meer info surf je naar onze website www.inkendaal.be. Interesse? Stuur dan je kandidatuur met cv naar Ziekenhuis Inkendaal, Koninklijke instelling vzw, t.a.v. Marc Van Steertegem, algemeen directeur, Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw). Tel.: 02 531 51 11. E-mail: marc.vansteertegem@inkendaal.be.

GEZOCHT

www.inkendaal.be

Kom ons team in Oost-Vlaanderen versterken.

Resultaatsgebieden: • je zorgt voor de verdere ontwikkeling van een dynamisch personeelsbeleid • je beheert de tewerkstelling, aanwerving en opleiding in Ziekenhuis Inkendaal • je draagt actief bij tot alle HR-gerelateerde projecten en organiseert de veranderingsprocessen • je faciliteert bij het identificeren van rekruteringsbehoeften en het beschrijven van de nodige competenties • verder creëer je een bedrijfscultuur/imago, zowel intern (employer branding) als extern (corporate branding) • daarvoor maak je op doordachte wijze gebruik van passende communicatiemiddelen en -media • je rapporteert aan de Algemeen Directeur • na de proefperiode maak je deel uit van het D.C.

Algemeen Directeur voor nieuwe erfgoedorganisatie In januari 2012 komt een nieuwe erfgoedorganisatie tot stand door de krachtenbundeling van het Forum voor Erfgoedverenigingen vzw, Open Monumentendag Vlaanderen en Erfgoed Vlaanderen vzw. Samen bouwen we aan een nieuwe beweging die op termijn wil uitgroeien tot dé middenveldorganisatie in het Vlaamse erfgoedlandschap. Meer details over deze vacature en over de nieuwe erfgoedorganisatie vindt u op

www.eennaamvoorerfgoed.be/vacature


24 25

AFWEZIG OP HET WERK?

www.reznor.eu

Verlof, ziekte, klein verlet, ouderschapverlof, het zijn maar enkele soorten verlof die er zijn. Op jobat.be/afwezig vind je alles over je rechten en plichten tijdens je afwezigheid.

Onze klant, de firma REZNOR EUROPE nv gevestigd te Menen, is Europees marktleider in de ontwikkeling en productie van industriële verwarmingstoestellen en luchtbehandelingskasten. Zij maken deel uit van Thomas & Betts met wereldwijde vestigingen. In Menen realiseren zij een omzet van 18 miljoen euro met een 100-tal mensen. Het bedrijf groeit steeds verder door de continue vraag naar meer energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen. Daarom wensen zij hun team uit te breiden met een praktische en leergierige m/v:

HET KAN OM VERSCHILLENDE REDENEN.

R&D Ingenieur

met doorgroeicapaciteiten

(8932)

Je taken: • Je zal binnen het R&D-team van een 10-tal collega’s eerst een degelijke opleiding krijgen zodat je kennis en inzichten verwerft over verbrandings- en luchttechniek. • De bedoeling is dat je op termijn de drijvende kracht wordt die de projecten (zowel optimalisaties van bestaande producten als de ontwikkeling van nieuwe) mee uitwerkt van A tot Z. Op dat ogenblik ga je vertrekken van een concept en op een enthousiaste manier een team van projectmedewerkers aansturen om het project tot een goed einde te brengen. • Je voert ook de nodige communicatie met de verschillende interne afdelingen, de klanten en de leveranciers. Je profiel: • Je bent technisch opgeleid: industrieel of burgerlijk ingenieur en je hebt honger naar technische uitdagingen. • Je hebt de nodige interesse/ambitie en het potentieel om op termijn door te groeien. Geboden: • REZNOR EUROPE biedt een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen, steeds in overeenstemming met je kennis en inbreng. • Een degelijke on-the-job-opleiding wordt voorzien zowel door de R&D-manager als door de ervaren collega’s zodat je elk deelaspect van de functie goed onder de knie krijgt. • Een aangename werkomgeving in een groeibedrijf dat steeds energiezuinige en milieuvriendelijke projecten weet te realiseren. • Een solide beursgenoteerde groep met toekomstgerichte investeringsvisie.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, t.a.v. Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8932. E-mail: reacties@ab-i.be - Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056 22 58 80 - fax 056 22 57 80 - www.ab-i.be - info@ab-i.be

Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld.

Kan jij collega’s inspireren? Aldi is als distributeur van levensmiddelen toonaangevend in zijn branche. Ons succes hebben wij te danken aan een duidelijke positionering, een eenvoudige structuur en een consequente doorvoering van ons concept. Onze meer dan 400 winkels ressorteren in België onder 7 ondernemingen met elk een hoofdkantoor en een distributiecentrum. Voor Vlaanderen en Brussel zijn er ondernemingen in Rijkevorsel, Erpe-Mere, Roeselare, Heusden-Zolder en Zemst. Omwille van onze voortdurende expansie en onze permanente zoektocht naar talent met doorgroeimogelijkheden, hebben wij vacatures voor m/v:

Districtmanagers Als districtmanager neem je een zevental Aldi-filialen onder je hoede. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid en voldoende vrijheid van handelen om de verkooppunten in alle facetten op koers te houden: financieel, commercieel en het volledige personeelsbeleid. Maar je gaat verder dan dat. Je aanstekelijke enthousiasme en aangeboren leiderskwaliteiten vergroten immers nog de betrokkenheid van je medewerkers. Verder vind je vlot je weg in de wereld van cijfers, analyses en professionele rapportering. Daartoe beschik je over een relevant hoger diploma, eventuele ervaring, maar vooral: een ongedwongen handen-uit-de-mouwen ingesteldheid. Kortom: je verstaat de kunst om collega’s te inspireren.

Daartegenover stellen wij: • Een zeer aantrekkelijk salarispakket, inclusief bedrijfswagen. • Een boeiende, verantwoordelijke functie in een gerenommeerd bedrijf. • Uiteraard kan je rekenen op een grondige opleiding om met succes deze belangrijke job uit te bouwen.

Klaar voor deze topjob? Stuur je sollicitatiebrief en cv met pasfoto naar: Aldi nv, t.a.v. Dhr. Demeulemeester, Keerstraat 4, 9420 ErpeMere of mail naar info@districtmanagers.be Vermeld op de briefomslag de referentie 1011JO. Je sollicitatie wordt vanzelfsprekend discreet behandeld.

www.aldi.com

WIL JIJ GRAAG TIJDSKREDIET NEMEN? EN HOE PAK JE DIT AAN?

Surf naar jobat.be/afwezig en lees er alles over de verschillende soorten tijdskrediet.

JOUW CV MOET IN 6 MINUTEN REKRUTEERDERS OVERTUIGEN! Benieuwd hoe dit kan? Surf naar op jobat.be/cv

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


November Conference over Arbeidsrelaties - 9de editie

MAIDSTONE (KENT) 17-19 NOVEMBER 2011

Belonen en (de)motiveren REALITEIT VERSUS MYTHES

Informatie en inschrijving: zie WWW.HRSQUARE.BE Of contacteer Jos Gavel, jos.gavel@hrsquare.be, 053 60 56 74.

GOLDEN PARTNERS

MAJOR PARTNERS

PARTNERS

Personnel Managers Club www.pmclub.be

Zaterda

zondag g 12 en

Weekbla

2010 13 juni

aanb este job et de b werk, m en voor d over

iedinge

n

w w w. j o b

at.be

WEEKEND

KMO Ë,

DE NV BELGI DEEL 2

dat werk1 op 3 denkt neert gever discrimi blz. 8

Dossier EN ONDERNEM wel?

Anders n zal een ‘Ons pensioe worden’ uitgesteld loon Institute

Marc De Vos, Image: w:38.8.88P

h:67.0.28P

+

blz. 11

BISCUITIER NADIA RUEL van Een carrière chocola blz. 12

Itinera

2

brary.JO.IM

.TemplateLi

JOBnewAT.

Durven vrouwen

6.458 jobs op

Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online. We denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers.

Jobs in Oost-Vlaa vanaf blz. 16

nderen

jobat.be

Digital & Brand Manager Jobat Je uitdaging:

Je profiel:

In deze functie werk je mee aan de verdere uitbouw van Jobat en Jobat.be en sta je in voor de dagelijkse operationele leiding van Jobat.be. Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor: I Het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers naar de jobsite Jobat.be I Het opzetten van partnerships om de positie van Jobat te versterken I Het realiseren van een uitstekende klantentevredenheid I Het opvolgen van de competitie en het formuleren van de juiste acties om marktleider te blijven I Het optimaliseren van de samenwerking met andere Corelio websites zoals standaard.be, nieuwsblad.be en lavenir.net I Het opstellen en het opvolgen van het jaarbudget van Jobat.be. Ook het opstellen en opvolgen van de marketingstrategie, het marketingplan en het marketingbudget behoort tot jouw verantwoordelijkheden I Het onderhouden van contacten met de communicatiebureaus en creative agencies en deze met zelfvertrouwen aansturen

I I I I I I I

I I I

Je hebt een doorgedreven kennis van de Belgische online markt. Jouw passie ligt op het domein van de digitale media. Je hebt een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. Bij voorkeur heb je bovendien affiniteit met HR en rekruteringscommunicatie in een B2B en B2C omgeving. Je bent een uitgesproken resultaatgericht persoon met een commerciële ingesteldheid. People management zit je in het bloed. Je kunt vlot onderhandelen en zoekt graag naar oplossingen die een win-win situatie betekenen voor alle partijen. Je bent in staat om op strategisch niveau mee te denken en een marketingstrategie en -plan te ontwikkelen. Je combineert een korte termijn operationaliteit met lange termijn visie en strategisch inzicht. Je getuigt van zin voor initiatief en van een doe-mentaliteit en kan zaken autonoom opstarten. Wanneer nodig, weet je duidelijke prioriteiten voorop te stellen. En strikte deadlines te respecteren. Je bent in staat flexibel in te spelen op marktsituaties en gepaste acties snel te initiëren. Je bent perfect tweetalig (Nederlands - Frans) en hebt een goede feeling van de Waalse markt.

Aanbod: Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris en een bedrijfswagen, aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Interesse? Durf jij de uitdaging aan? Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en solliciteer online! Verdere vragen? Contacteer gerust Kristien Vande Weijer op 02/467 24 02

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites van o.a. De Standaard, Het Nieuwsblad en l’Avenir de grootste online-uitgever. Ook sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.


26 27 Nummer 1 in Europa op het gebied van Health Food- en Dieetproducten is Nutrition & Santé Benelux verantwoordelijk voor de commercialisering van Isostar, Céréal, Soyjoy, Modifast, WeightCare en Gerlinéa binnen het retail-, out-of-home- en apotheekkanaal. Om de verdere groei van onze organisatie te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een

Quality Support

FUNCTIE • Je hebt nauw contact met de externe leveranciers van N&S voor de afhandeling- en opvolging van consumentenklachten; • Je doet de opvolging van de HACCP vragen en -administratie in samenwerking met een externe consultant; • Je geeft ondersteuning in de planning en biedt assistentie binnen de Supply Chain afdeling; • Je bent verantwoordelijk voor de rapporting binnen jouw functiedomein. PROFIEL • Bachelor in Voeding- en Dieetkunde of een vergelijkbare opleiding en/of ervaring • Perfect tweetalig (NL./F.) met een goede kennis van Engels • Organisatorisch, nauwkeurig en zelfstandig • Communicatief • Goede kennis van MS Office-applicaties • Ervaring in Quality en kennis van HACCP is een plus

De firma Viscon nabij Ieper (Passendale) is een jong en flexibel bedrijf, gespecialiseerd in automatiseringsprojecten voor product & material handling systemen (voor het verpakken, stapelen, palletiseren, sorteren, etiketteren, ....) voor vnl. de voedingsindustrie. Het bedrijf biedt een totaalpakket vanaf het ontwerp, de kastenbouw, programmatie sturing, installatie t.e.m. de indienststelling, incl. service-na-verkoop voor België en Luxemburg. Om de groei te kunnen verderzetten, wensen zij hun team te versterken met een ervaren en betrokken m/v:

PLC Expert (5050) Je taken: • Het overgrote deel van je tijd ga je software ontwikkelen, waarbij je PLC’s programmeert (Siemens) vanuit de binnendienst. Een ander deel sta je in voor de visualisatie van de processen (Win cc). • Bij de indienststelling van de installatie ga je ter plaatse bij de klant voor de fine-tuning en het testen, evenals bij softwarematige interventies. Je profiel: • Je hebt ervaring als software ontwikkelaar (PLC, visualisatie, programmatie robots, aansturing via ethernet of profibus,...). • Omdat de firma Viscon technisch hoogstaande machines en installaties bouwt, ben je van nature leergierig en nieuwsgierig om blijvend te willen bijleren.

ONS AANBOD • Een voltijdse functie in een dynamisch, groeiend en gezond bedrijf. • Een competitief salaris aangevuld met extra-legale voordelen

Aanbod: • Viscon voorziet in een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen, dit steeds in verhouding tot je ervaring en inzet. • Een uitdagende functie in een snelgroeiend bedrijf.

BELANGSTELLING? Stuur je CV + motivatiebrief naar: Nutrition & Santé Benelux - T.a.v. Brigitte Verlinden Medialaan 30 bus 2 - 1800 Vilvoorde of via mail brigitte.verlinden@nutritionetsante.com Info: www.nutrition-sante-brands.com

Interesse? • Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 5050. • E-mail: reacties@ab-i.be, Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. • Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. • Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 – www.ab-i.be - info@ab-i.be Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld.

Ontdek on s

jobstarte rs

aanbod!

Geef uw geld liever aan een housewarming dan aan een huurwaarborg*. Ontdek alle voordelen en voorwaarden van ons jobstartersaanbod in uw Dexia-kantoor of neem een kijkje op www.dexia.be/jobstarter. Zo gaan we samen vooruit. * Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Dexia Bank en van akkoord van de verhuurder. Alleen in geval van effectieve uitbetaling door de Bank aan de verhuurder dient de huurder de overeenkomstige som aan de Bank te betalen.

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

WAT IS EEN ASSESSMENT EN HOE KAN JE JE VOORBEREIDEN? Het antwoord vind je op jobat.be/selectietesten Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

WAT ZOEK JE IN EEN JOB? EN WAT NET NIET? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een mature krantenmarkt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovator blijven.

DINSDAG

11

JANUARI DAGBLAD 2011 / EDITIE VLAAMS-B BELGIE â‚Ź RABANT 1,30 NEDERLAND 88STE JAARGANG, â‚Ź 2 LUXEMBURG â‚Ź 1,55

NR. 8 WWW.STAN

Passe-Partout maakt deel uit van de Corelio groep en is de grootste perstitel van het land, met een jaarlijks bereik van meer dan 5.700.000 Belgen. Daarvan nemen er 4.400.000 elke week het gratis weekblad ter hand om zich te informeren over wat er zich afspeelt in hun regio, om op zoek te gaan naar interessante commerciÍle aanbiedingen in de buurt of om zich eenvoudigweg te ontspannen. De lokale verankering maakt deel uit van het DNA van de krant met bijna 100 edities onder 1 nationale titel. Naast de krant worden ook magazines en bedrijfsgidsen gemaakt. Vervolgens staat Passe-Partout niet stil maar evolueert deze volop naar nieuw media‌

TROUWEN VOOR DE KINDER EN

DAARD.BE

> 10

SPECULA NTEN VOEREN

DRUK LETERM E BEREIDT BEGROTING VOOR > 4 WANTRO UWE BELGIE PIEK N IN T > 32 RIJK TEG EN ARM IN DUITSLA ND > 14

Trein was no oit

OP

zo vaak te laa t

Minder dan 87 procent van kwam vorig jaar met een de treinen vertraging van minder dan zes minute eindstation aan. Een absolun in het dieptepunt. ut

de stiptheid November te bekijken. was maand, met een uiterst slechte een wit tapijt, heeft een stiptheidsc de stiptheid leszins geen van maar al- toename goed gedaan. ijfer 79,4 procent. van het spitsuren Als Tijdens de NMBS-Groep er al was de toestand in geslaagd de de laatste jaren aantal reizigers zijn om in matischer. zou goed nog dramoet de NMBS december Zo reed in van de treinen als alle 90 die maand dens de ochtendspi stipt te latenprocent er soms te treinen inzetten zo tijen is ts slechts procent van rijden, onderhoudweinig tijd 76,1 voor degelijk de treinen in de avondspits . ‘op tijd’ materiaal Maar er is nieuw treinwas dat zelfs en op komst. 68,5 procent. Ook storingen aan de seininricht Als we de marge maar minuten achterwege fer van ook van 6 ingen veroorzaken geregeld 88,9 procent ken hoeveel laten schande van nog de annalen Het jaar 1998 staat er uiteraard problemen. En dan treinen echt en kijhet rampjaar net de volgens in van is helemaal het 1998 verwegen vermeld de Belgische spoor- mijden, maar zorgden de nog de natuur. vorig in novemberboekje reden, was Zo overstromi dat bilis. De toen als hĂŠt annus horri- stiptheid van onze jaar dook de den november ngen midslechts 36,4 Met nog homogene treinen daar andere woorden: procent. flink stuk voerde in men en stuurdevoor enkele probleeen onder. Dat NMBS dat jaar een maar iets blijkt uit do- meer dan ĂŠĂŠn op dichte mist tieus vervoerspla november nieuw ambi- cumenten van de drie op 16 de infrastruct november het spoorverke beheerder n in. plan bleek was helemaal treinen in de war. uur- Het er wat in Infrabel te ambitieus, Maar het daard verkeer raakte Probleem kon inkijken. die De Stan- maandstiptheidsrapport klokvast. het treinis ook voor Tijdens de hopeloos dat door de december knoop en structie van eerste 11 maanden in de het 2010 moet de wat haast conde deze maand ons treinnetwe jaar historische stiptheid zakte tot minste nog goedgekeur eind stiptheidsc onmogelijk is, ligt van den rk de lage 88,9 procent. een van de kwam slechts 86,5 door de directie het meteen vertraging ergens ijfer over d worIn 2009 procent treinen met heel 2010 te lande een konden de van Infrabel, altijd een flink een vertraging maar de kans spoorwegen stuk onder nog Het netwerk kettingreactie uitlokt. Belgische van minder dan zes procent. cember 2010 is zeer klein dat met een stiptheidsc wordt de minuten in eindstation 87 delemaal hertekend, momenteel beter was het voordien. aan. Dat ij- altijd dan het jaar Defect treinmateri waardoor heDe eind 2013 de internation laatste is nog aal blijft tijd een van vanaf het spoorboekj vember viel sneeuw die eind ale norm de voornaams nog al- maal no- ken en ons e er heleom stuk anders zal van de vertraginge te oorzavan december land een groot uitzien. n. Zowat dan zullen de treinen Pas vanaf bedekte onder een derde van de gaan echt stipter vertraginge daaraan te rijden, verklaarde n is wijten. Door NMBSde sterke baas Marc Descheema al. ecker eerder VA N O N Z E R E DACT

EU R CHRISTOF VANSCHOU BRUSSEL BROEK

VRT blijft op derde hopen net

V(4bd65h-CADCHH(

Om het Corelio Advertising team te versterken zijn we voor Passe-Partout op zoek naar een ervaren (m/v)

Slecht s ĂŠĂŠn op de drie trein in novem reed helem aal ber stipt

Business Intelligence Specialist

Vro

25 egB oek actie heenalle taksen Boek tot 31 & terug uit IN VORST januari en vlieg Brussel Vroegboekt tegen spotprijzen arieven RUSTHUIS naar meer ENinbegrepen tot 31 december Bangkok dan 500 bestemmin 22 > D4-D5 2011 ! vanaf â‚Ź 519 Beijing OVERVALL gen BON BLZ. wereldwijd EN Buenos aires vanaf â‚Ź 479 BOEV damasc DE vanaf â‚Ź 723 cairo us johannes APEN vanaf â‚Ź 234 vanaf â‚Ź 282 Burg los alleGEW vanaf â‚Ź 483 AND angeles info op vanaf â‚Ź 469 manila miami -NOORDRwww.joker.be vanaf â‚Ź 337 nairoBi vanaf â‚Ź 647 BRUSSEL new york vanaf â‚Ź 456

+ÂĄ*Ă•

dossierkosten

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK â‚Ź10 pp niet inbegrepen (lic joker 1679)

vanaf

G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

Š Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

1â‚Ź

sydney

â‚Ź 298

â‚Ź 897

vanaf

R 2010 OKTOBE

per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

IG SCHULDT?

OF NIE

Lukaku mt het nee - Brabanthr al op voo

¤2,20

De BI Specialist is verantwoordelijk voor het initiĂŤren, leiden/begeleiden en evalueren van business projecten bv. het opzetten van dashboard reporting, bestemd voor het management van Passe-Partout).

Šblg

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes is gege- s ĂŠĂŠn jaar Quickenborne ze immerblijkt dat een lening er proble n riskere euro als was dat 0 duidelijk 100.00 vooraf al gelukkig ven terwijl n opduiken. onverdeeld sommige zoude niet is men die ‘op 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

Leuven

EILANDEN ¤2 I CAN.

Functie

2-4

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

Semaine 38 • Editi e van 23/09 op een /10 bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

BON

Experts

nemen obs - 22% Kim Cli Jac n veiligheid ‘We moete NMBS tetrai rsner onder vuur is de n jsdebes chermen’ - %la colsur toute Barbie ieuwe lection ! Les 10 a n s du wee Les Ge k ns d’Ere -end SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR

ENT&GE

&VRIJE

STRIPS IE 42 -

uw kans

 

 

!

SAMEDI & LUND 31 JUILL I 2 AOĂ› ET

ue 16

Ă Sain

t-Ghislai

Een be

/79 49

uets obe

071/66 lux.com 0496/3 85 50 6 39 87

Abdijstr

il propr e, Etude rapide, sans perso dÊgât nnalis . Devis Êe. gratu its.

09

“Wij zijn naar niedringend op zoe uwe pa nden.� k

Zie pagin a3

24/045830

80M@

aat 56A

Jess tel 055 ica Dijst 23 23 40

ouvertu

re le dim exception nelle anche 6 juin de 10 h à 18 — voi h r

WWW.D

IRECTVA

STGOED

.BE

page

23/0196

4243R0

2

Merco

Grote Mar

kt 18 -

Beveren

di

- 03

775 99

!" !"

28

!$ %

 

 

 

 

      ! "# $ % &

! 

"#! ! " #! " "

!" !"intĂŠri

eure

—

 

  

 MERCREDI 11 FÉVRIER 

 2009 • 

NËš 35 

 

  

www.actu24.be

AFP

Une citĂŠ adminis provinciale Ă Namtrative ur ?

Le

Profiel • Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring • Je hebt min. 5 jaar ervaring als projectleider met meerdere BI & DWH projecten • Je bent een initiatiefnemer en resultaatgericht met een sterke hands-on mentaliteit • Je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken en die in staat is goede relaties uit te bouwen met interne klanten • Je bent een analytisch denker • Organisatie, goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen in deze functie • Je bent goed 2talig N/F • Je hebt een grondige kennis van Microsoft OfďŹ ce; kennis van BO of Access is een plus

   

       

   

ZING EM - Gent T. 09 seste

384 94 OPEN : 04 - wwwenweg .infra 56 (boven vr: 9u-14ma-do : 9u-14 ligne Sleep .be ZOTTE u l za: 9u-13u & 17u-21u y) GEM u   - T. 09 361   33 61 

campus C’est ce site qui accueillerait la citÊ administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majoritÊ PS-MR. de

d’Place

• Je zal de business projecten van begin tot einde mee uitdenken, leiden en implementeren tussen een orderverwerkingssysteem, BI-Datawarehouse, CRM en pige data • Je zal instaan voor een uniforme en geïntegreerde rapportering over alle advertentiemarkten heen • Je bent de link tussen de commerciÍle afdelingen en de ICT afdeling, m.a.w. je vertaalt de business en commerciÍle behoeften naar ICT oplossingen/projecten • Je maakt analyses van KPI’s en laat rapporten over omzet, marge, commerciÍle kortingen,‌ ontwikkelen • Je rapporteert aan de Business & Market Intelligence Manager Advertising

Dankz INFRA ij ZINGE LIGNE met zelM de zom fvertrouw en er in!

se 79861

  

        

24/040

Cade au ide Pylon etjes es, Zo ne, iitta : Lamy, la, Ale ssi, ...

LACE

la Gran

32 - 071 de 9h à 40 26 39 12h FermÊ et de 13h30 à le mercr 18h00 edi après -midi

etje...

n ¡ 065

- parq

www.is

Trava

   

T Ouver t de 10h du mardi au samed Ă 12h et de 14h Ă  i 18h30

Grand’R

- portes

- GRAND’P

97498G

10/0243

MENUISE châssis/v RIE olets

 

881 sev

HP

IENNES

22/013

en waag

29/01536

binnenin

10

aux de

ERE Les Gens sent Ă d’Ere orga la dixième fin de ce mois niweek-end leur chapiteau festif sous . Le comi prĂŠvu tĂŠ a toute une sĂŠrie donc mations d’aniet fĂŞter cette de temps forts pour Pour marq première dĂŠce nnie. uer le brer cet coup et anniversai cĂŠlĂŠse doit, re comm les orga e il dĂŠcidĂŠ nisat eurs ont de bous culer les des et de surpr habituendr du week -end Les e les ďŹ dèles Premier changeme Gens d’Ere. la date nt de de taille: lieu cette l’ÊvĂŠnement, Jean-Luc qui a annĂŠe Fonck sera juillet, du 23 de la partie soit au le vendr que d’ord un mois plus 25 que les edi soir annĂŠes inaire. ! Photo Le prog tard tout a sera enco : Olivie prĂŠcĂŠdent r Verdo ramme ĂŠtĂŠ re plus es ot riche et les parti prĂŠvu pour que et en famil cipants, variĂŠ le tous jeunes jeunes, festivitĂŠs ou entre amis et moin y trouv commence . Les s jeudi ent leur ront bonheur, 22 juille t, Ă  19h, dès le ÂŤTournay avec la GĂŠnĂŠraleÂť  ! 

win !

5132N

Kijk snel

A FARC

les trav

Ouvert

Passe-Pa rtout geef de mog elijkheid t u om schi prijzen te winn tterende en! Deze wee k:

top van

WWW.N

48 47 - WEER

24/0481 0251MD

Speel en

46 - PUZZELS

st

- TELEVIS TIJD 37

LAD.BE

3030

CULTUUR LD 33 -

IEUWSB

22/0175

D ¤ 1,50

Špn

NEDERLAN

24 - CONSUM

Durant

95

9

Sport 2-3

RIEVEN

LEZERSB Niet allee n een mam is Kim Clijsters een sport a en voort Mattel vrouw, vond Kim aan ook een ze barbiepop is eveneens alle leefti een waar . Prod jden en rolmodel maak haar. Ook voor meis ucent haar doch te daarom een jes van Kim Clijst ers is veree ter Jada kreeg evenbeeld van ÂŤDit is haar eigen rd. Ze zei voor mij pop. op de en mijn ons hele gezin iets persconferenti leven lang e: heel bijzo koesteren zullen nders dat Âť. Toch is er ook we al kritiek op de

• een lap

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN!

25 millions

15

₏ C’est l’Êvaluation coÝt de ce projet. Mais il faut en dÊduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les Êconomies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement la dans . de Namur ? le centre CAHIER CENTRAL

Mickey Rourke Catcheur ressuscitĂŠ

2-3

Aanbod Corelio biedt je een uitdagende functie in een toonaangevend nationaal multimediabedrijf met marktleiderspositie. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris en een pakket extralegale voordelen. Je plaatsen van tewerkstelling zijn Groot-Bijgaarden en Wijgmaal (50/50).

Namur

Tous ensemble aux FĂŞtes de Wallonie

Relations renforcĂŠes entre la Ville et le ComitĂŠ Central des FĂŞtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

5

Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à 4 lors de l’assemblÊe des actionnaires, à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent ĂŞtre

CAHIER CENTRAL

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

a souvent ĂŠtĂŠ citĂŠ

fĂŠvrier

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

11-76658101-01

JOURNAL EST PROTEGE

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

9

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e annĂŠe 1â‚Ź TĂŠl. : 081/24 88 11 infonam@versla venir.be

SpĂŠcial Antarctique

 AUJOURD’HUI L’AVENIR S.A. CE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT(c) LES EDITIONS DE

ces derniers jours.

ÉdA

lourdes de consÊquen G Difficile de dire ces, seront proposÊes quel clan l’emportera au vote. , même si le non

Du 11 au 18

Interesse? Solliciteer online op corelio.be of stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Sarah Vandervreken, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Verdere vragen? Bel ons gerust op 02/467 25 08 Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen,surf dan naar www.corelio.be.

NR

FAX : +32 81/222.840

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Zoekt op zeer korte termijn

2 opbouwwerkers

Word een gezicht van De Lijn

(1 VTE onbepaalde duur/ 0,5 VTE bepaalde duur) t.b.v. onderwijsopbouwwerkproject Min. bachelor (menswet.) Brief + CV insturen vóór 9/11/2011 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50 9000 Gent Meer info/profiel: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen De Europeese School Brussel IV zoekt:

• Werkman • ICT medewerker • Technicus • Boekhouder • Secretaris (m/v) Gelieve uw kandidatuur op te sturen t.e.m 19 november 2011. Meer informatie vindt u onder de rubriek “offres d’emploi / personnel administratifâ€?op onze website, www.eeb4.eu

Kom ons team in Oost-Vlaanderen versterken. Kijk snel in deze Jobat.


PROJECTLEIDER CIVIELTECHNISCHE / MECHANISCHE WERKEN

ASPIRAVI NV (www.aspiravi.be), in Harelbeke, is een producent van groene stroom. Het bedrijf is actief in het investeren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren van installaties voor de productie van hernieuwbare en milieuvriendelijke energie. Aspiravi beheert windmolens, biogasinstallaties, biomassa- en waterkrachtcentrales in België en buitenland. De aandeelhouders zijn 100 Belgische gemeenten waardoor Aspiravi over een gezonde financiële situatie beschikt om haar doelstellingen waar te maken. Om de aanhoudende groei te ondersteunen en het “Engineeringsteam” te versterken, zoeken wij op korte termijn een m/v:

HR

FUNCTIE: • Als nieuwe medewerker wordt je na een gedegen opleiding door ervaren collega’s ingeschakeld in de verdere realisatie van windturbines in Vlaanderen en Wallonië. • Je rapporteert rechtsreeks aan het hoofd van de afdeling “Engineering en Construction” met wie je regelmatig overlegt. • De verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en zijn sterk verbonden met jouw aanwezigheid op de lopende werven. • Werkdomeinen zijn de aanleg van toegangswegen en werkvlakken, grondmechanisch onderzoek met navolgend funderingsontwerp, werfopvolging met ruime en continue kwaliteitsinspectie zowel bij de realisatie van de funderingen, de opbouw van de windturbines en de aanleg van de parkbekabeling (met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften), enz. • Jouw werkterrein is gans België, met een ruime aanwezigheid (ong. 2/3) op het terrein. • Daarnaast ben je regelmatig aanwezig op het hoofdkantoor te Harelbeke.

PROFIEL: • Je bezit een bachelordiploma bouwkunde en/of mechanica en basiskennis van elektrische, hydraulische en mechanische systemen. Of je bent gelijkgesteld door ervaring. • Je bent geboeid om gestructureerd problemen aan te pakken en deze te rapporteren. • Je bent proactief ingesteld en daarom communicatief en organisatorisch sterk. • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Frans. • Flexibel ingesteld, daarom is jouw woonplaats ondergeschikt.

AANBOD: • Een uitdagende allround functie bij een bedrijf in volle groei. • Aspiravi is verder geëngageerd in de groene sector die bijdraagt tot hernieuwbare energie. • Je krijgt grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van je job. • Verder kom je terecht in een no-nonsens en open team met gevarieerd pallet aan expertise. • Je verloning staat in verhouding tot jouw kennis en ervaring met inbegrip van bedrijfswagen en extralegale voordelen.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

inspireren | rekruteren | integreren

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem gaat over tot de aanwerving van (m/v):

BELEIDSMEDEWERKER

VOLTIJDSE STATUTAIRE BETREKKING, FUNCTIONELE LOOPBAAN A1A-A3A

Uw functie: U bent de rechtstreekse stafmedewerker van de secretaris. U bent lid van het managementteam. U werkt beleidsondersteunend en zal de strategische beleidsvoering van de gemeente mee vorm geven. U bent mee verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. U staat onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris. Uw profiel: U bent minimum in het bezit van een academische masteropleiding. U bent creatief, kan conceptueel en analytisch denken en heeft zin voor initiatief. U beschikt tevens over de nodige capaciteiten om medewerkers te motiveren en te coachen. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 33.780,10 € en maximum 59.443,70 €.

CULTUURFUNCTIONARIS

VOLTIJDSE STATUTAIRE BETREKKING, FUNCTIONELE LOOPBAAN B1-B3

Uw functie: U hebt de leiding over de cultuurdienst en rapporteert rechtstreeks aan de secretaris. U bent lid van het managementteam. U ondersteunt het beleid bij het bepalen van de doelstellingen op cultureel vlak. U plant en programmeert de culturele activiteiten.

U staat in voor de begeleiding en ondersteuning van de cultuurraad. Daarnaast bent u ook erfgoedbeheerder en staat u in voor de organisatie van het archief.

Uw profiel: U bent minimum in het bezit van een bachelor in de sociale, pedagogische of culturele (artistieke) richting, of een bachelor in een andere richting mits aangepaste bijscholing op agogisch of cultureel vlak. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 26.745,80 € en maximum 36.099,10 €.

SPORTFUNCTIONARIS

AANLEGGEN VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR EEN VOLTIJDSE STATUTAIRE BETREKKING, FUNCTIONELE LOOPBAAN B1-B3, MET MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJKE AANWERVING IN TIJDELIJK CONTRACTUEEL VERBAND VOOR VERVANGING VAN LOOPBAANONDERBREKING.

Uw functie: U hebt de leiding over de sportdienst en rapporteert rechtstreeks aan de secretaris. U ondersteunt het beleid bij het bepalen van de doelstellingen op sportvlak. U staat in voor de sportpromotie en het beheer van de sportinfrastructuur en de sporthal.

Wij bieden u: Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatievergoeding en fietsvergoeding. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie

Uw kandidatuur: Uw kandidatuur dient ons uiterlijk op dinsdag 22 november 2011 te bereiken via een per post of fax verzonden sollicitatiebrief (datum poststempel of faxbericht geldt als bewijs) gericht aan CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel of door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier. De kandidatuur met curriculum vitae moet vergezeld zijn van een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister.

Inlichtingen: Voor alle inlichtingen i.v.m. de diplomaen toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving, het examenprogramma en het sollicitatieformulier kan u contact opnemen met: CC Select op het nummer 02 467 35 40 of via e-mail dienst.administratie@ccselect.be

Uw profiel: U bent minimum in het bezit van een bachelor

Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 26.745,80 € en maximum 36.099,10 €.

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw, is door de Belgische overheid erkend als keuringsorganisme en Externe Dienst voor Technische Controles. Als onafhankelijke KMO staan onze specialisten in voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties van technische installaties in tal van domeinen zoals elektriciteit (hoog- en laagspanning), gasinstallaties, liften, hef- en hijswerktuigen, toneeluitrustingen, brand- en explosieveiligheid, machineveiligheid. In haar 30-jarig bestaan heeft zij een stevige reputatie opgebouwd van betrouwbaarheid, vakmanschap en realiteitszin. Ze is actief in heel België. Om onze continue groei te verzekeren zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding 2 ingenieurs voor een leidende functie met standplaats resp. in het hoofdkantoor te Alsemberg en in de gewestelijke zetel te Kortrijk.

MASTER of science in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ir) MASTER in de industriële wetenschappen (industrieel ing)

O nz e mer ke n , j ouw v er ha a l Bij de Groep Colruyt hebben we waarden en ideeën, missies en uitdagingen. Alle elementen voor sterke verhalen van sterke marketeers. Werk met ons mee aan de retailmarkt van morgen. Bekijk onze vacatures voor ervaren marketeers op onzemerkenjouwverhaal.be.

2 & 3 DEC

2011 - ICC

GENT

U wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding v/d betrokken activiteit, staat in voor vorming, technische ondersteuning en het uitwerken van nieuwe werkmethodes. U rapporteert rechtstreeks aan de directie. U bent ingenieur in de elektrotechniek en/of werktuigkunde/mechanica en heeft interesse voor techniek en industrie-ervaring. U bent communicatief naar uw team als ook naar externe contacten, vlot tweetalig Nl / Fr, en vertrouwd met courante PC/MS software. Kennis van veiligheidswetgeving is een voordeel. Wij bieden u een boeiende job met veel afwisseling (binnen- en buitendienst) in een stabiele en groeiende onderneming, een aangepaste verloning met extralegale voordelen i.f.v. uw verantwoordelijkheden. Kandidaturen met cv en foto t.a.v. koen.vanhemelen@vanhemelen.org - tel 02/380.52.71 - www.vanhemelen.org


Jobat feliciteert Torfs HR-Ambassadeur 2011 “Deze erkenning is de verdienste van een heel managementteam en eigenlijk van iedere medewerker. Het hr-beleid is niet iets van de personeelsdienst alleen, maar iets van ons allemaal. Wat maakt Torfs anders dan de anderen? Torfs is een familiebedrijf in de ware zin van het woord, waarin een aantal traditionele familiale waarden centraal staan. Concreet betekent dat: zorg dragen voor elkaar en het menselijke aspect centraal stellen.� Els Van Keymeulen, hr-manager Torfs

Meer info vind je op www.hr-gala.be

2011


30 31 Sinds ik als hoofdverpleegkundige ben begonnen op een interne afdeling, werkte ik reeds als stafmedewerker in het verpleegkundig departement, en kon ik intussen doorgroeien tot zorgmanager.

vzw MPI Oosterlo in Geel is een dienstverleningscentrum met een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod voor personen met een verstandelijke handicap. De organisatie richt zich zowel tot kinderen, jongeren als volwassenen.

Op korte termijn willen wij onze werking versterken met een:

ADMINISTRATIEFFINANCIEEL DIRECTEUR

Marc, Zorgmanager.

GEMEENTE ZAVENTEM werft aan (m/v):

1 administratief medewerker

DIENST INTEGRALE VEILIGHEID

1 administratief medewerker

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU, DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT

1 administratief medewerker

DIENST STUDIE & AANBESTEDINGEN (Openbare Werken) (vervangingscontract 4/5)

• beleidsvoorbereidend werk • financiële zaken en administratie • beleidseconomische en automatiseringsprocessen • coördineren en leidinggeven en interesse voor o.a.: • sociale wetgeving • patrimoniumbeheer, verzekeringen, vzw-dossiers, .. • VAPH-regelgeving • ontwikkelingen in de zorgsector Wij zoeken: • een master in een financieel-economische richting, of gelijkaardig door ervaring • met minstens 5 jaar relevante ervaring in leidinggeven Wij bieden: • een voltijds contract van onbepaalde duur met zo spoedig mogelijke indiensttreding • een verloning volgens barema’s van PC 319.01 • een uitdagende, innovatieve en stimulerende werkomgeving MPI Oosterlo kijkt naar jouw kwaliteiten en bouwt aan een diversiteitbeleid waar verschillen meerwaarde betekenen. Meer informatie op www.mpi-oosterlo.be of via 014 / 86 11 40 (Nicole Knops, algemeen directeur) Wij kijken uit naar uw brief en curriculum en verwachten deze ten laatste op 10 november 2011 t.a.v. Marga Peeters, diensthoofd personeelsdienst, MPI Oosterlo vzw, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel of via e- mail: marga.peeters@mpi-oosterlo.be Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectieronde op zaterdag 19 november 2011.

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE SPOED (M/V)

1 administratief medewerker

voltijds

1 administratief medewerker

FUNCTIEOMSCHRIJVING

DIENST BURGERZAKEN - BEVOLKING

die instaat voor de administratieve en financiële aansturing van de organisatie naast de aansturing van de ondersteunende diensten en de infrastructuur

met talent voor:

AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat.

DIENST ARCHIEF

1 Webmaster

(voltijds vervangingscontract) De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve (2 jaar, ev. te verlengen met een jaar). Alle functies zijn op niveau C (C1-C3), wat overeenkomt met een diploma hoger secundair onderwijs (voor het beroepsonderwijs zonder 7de specialisatiejaar). Voor een uitgebreide omschrijving van de functies verwijzen we naar de website.

WIJ BIEDEN:

• Een voltijdse functie in vast dienstverband (behalve voor administratief medewerker dienst Studie & Aanbestedingen en Webmaster) • Brutomaandsalaris: min.1.745,69 euro - max. 3.195,07 euro, aangevuld met maaltijdcheques (7 euro), een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding; • Min. 32 dagen verlof Elk examen (per functie) bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het schriftelijk examen wordt opgesplitst in een algemeen deel (over het gemeentedecreet) en een specifiek deel afhankelijk van de functie (met specifieke leerstof). U kan zich inschrijven voor meerdere examens, maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat u voor elk examen specifieke leerstof moet kennen.

INTERESSE:

Bezorg dan uiterlijk tegen 12 november 2011 uw kandidatuur, ofwel schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, samen met uw cv en een kopie van uw diploma of per mail: vacature@zaventem.be

1 Adviseur Human Resources 1 Cultuurfunctionaris De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve (2 jaar, ev. te verlengen met een jaar). Beide functies zijn op niveau A (A1-A3). U moet in het bezit zijn van een masterdiploma. Voor een uitgebreide omschrijving van de functies verwijzen we naar de website.

• Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de verpleegkundige organisatie en coördinatie van de spoedafdeling op de beide campussen en voor de afdeling High Care op de campus Sint-Jozef; • Je bent een sterke persoonlijkheid die gestructureerd en logisch denkt, praktisch en efficiënt handelt en de algemene visie van het ziekenhuis onderschrijft en deze campusoverschrijdend uitdraagt; • Door je vlotte, natuurlijke communicatiestijl ben je in staat het team situatiegericht te leiden; • Je bent in staat om samen met het verpleegkundig team en andere zorgverstrekkers op een patiëntgerichte wijze een multidisciplinaire zorg uit te bouwen; • Je denkt constructief mee om de bestaande afdelingen in het nieuwbouwproject te integreren; • Samen met de spoedartsen verzeker je een goede samenwerking met het verpleegkundig team en de andere afdelingen aan de hand van SLA’s.

VEREISTEN • Bachelor in de verpleegkunde met ten minste 5 jaar effectieve werkervaring op een spoedafdeling of verpleegtechnische afdeling; • In het bezit zijn van de beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallen; • Kaderopleiding of master gevolgd hebben; • Belangstelling voor vorming, training en opleiding van personeel en studenten; • Informatica ervaring is wenselijk.

AANBOD • Een voltijdse betrekking in vast dienstverband; • Een afwisselende en veelzijdige job, in een stabiele en stimulerende werkomgeving; • Gratis hospitalisatieverzekering; • Verloning volgens ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit; • Permanente bijscholing; • Een ruime waaier aan andere personeelsvoordelen.

WIJ BIEDEN:

• Een voltijdse functie in vast dienstverband; • Brutomaandsalaris: min.2.815,01 euro - max. 4.953,64 euro, aangevuld met maaltijdcheques (7 euro), een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding; • Min. 32 dagen verlof Elk examen (per functie) bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Op het schriftelijke gedeelte wordt er getoetst naar specifieke kennis.

INTERESSE:

Bezorg dan uiterlijk tegen 12 november 2011 uw kandidatuur, ofwel schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, samen met uw cv en een kopie van uw diploma of per mail: vacature@zaventem.be

VOOR MEER INFORMATIE: Personeelsdienst, Myriam Vanderlinden, tel. 02/717 88 50 of www.zaventem.be

Geïnteresseerd?

Vul dan vandaag nog ons sollicitatieformulier in op www.jouwjob.be (rubriek jobs & stages / sollicitatieprocedure)

of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met dhr. Hans Crampe, verpleegkundig en paramedisch directeur, tel. 09 260 61 32. Graag solliciteren voor 5 november. Bezoek ook onze website voor meer info: www.azmmsj.be/jobs of www.jouwjob.be bezoek onze website www.jouwjob.be


PRESENTEERT:

EEN GOED IDEE? DOE ER IETS MEE!

hands.be

INITIATIEF IN HET KADER VAN

9dditeie e

WIN

€25.000 MET JE ONDERNEMINGSPLAN!

Surf voor alle info naar www.bizidee.be of www.ondernemingsplanwedstrijd.be! Heb jij een uitmuntend idee of project en wil je dit graag omzetten naar een concreet businessplan? Dan is Bizidee precies wat je zoekt. Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen – Bizidee is een wedstrijd voor ambitieuze ondernemers met goede ideeën die kunnen leiden tot een reële start-up. Het beste ondernemingsplan krijgt een startkapitaal van 25.000 euro!

Doet dit je ondernemershart sneller slaan? Schrijf snel in op www.bizidee.be! Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ineke.bogaert@bizidee.be

www.startyourbusiness.be

NO TALENT TO DECLARE? DOUANE DECLARANT

DOUANE SPECIALIST

BUSINESS ANALYST INBOUND

Je hebt interesse voor een logistieke omgeving, werkt zeer nauwkeuring en hebt een eerste ervaring met douaneadministratie. Je staat in voor de dagelijkse operationele douane- en accijnsaangiften.

Je hebt een uitgebreide kennis over wettelijke bepalingen rond douane en BTW. Deze kennis scherp je steeds verder aan en wend je aan om douaneprocessen te ontwikkelen, te analyseren en optimaliseren en om teamgenoten op te leiden.

Je verbetert de efficiëntie van de diverse business processen. Je zorgt ervoor dat de instroom gesteund en gestuurd wordt door de juiste toepassingen in zowel locale als globale projecten. Kostenefficiëntie en kwaliteitsbewaking zijn hierbij essentieel.

www.modulo.be - 044303

Volvo Logistics is gespecialiseerd in het ontwerp en de uitvoering van efficiënte logistieke systemen voor de automobielindustrie over de hele wereld. Om onze import en export en douaneprocessen in goede banen te leiden zijn we op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Ben je vertrouwd met logistiek en/of douane, staat je kennis van het Engels op punt en heb je een sterk analytisch vermogen en de open ingesteldheid om te leren en te verbeteren, dan bekijken we met interesse de aangifte van jouw talent en motivatie. Meer info op www.mijnvolvojob.be.


32 33

De Politie rekruteert

www.jobpol.be of bel gratis 0800 99 404

Je bent ook

De Politie rekruteert www.job of 0800 9pol.be 9 404

expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onze brede waaier politie- en civiele functies zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega’s met de meest verscheiden achtergrond. Wat ze wel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit. Heb jij dat potentieel? Surf dan naar www.jobpol.be voor meer details over ons uitgebreid jobaanbod.

www.jobpol.be

Laat je creatief brein aanscherpen met de Creativity Class 2012! Heb je een master- of bachelordiploma? En heb je 2 tot 5 jaar werkervaring? Schrijf je dan in op jobat.be/creativityclass (vóór 7 november 2011) en maak kans op deze unieke 4-daagse cursus van Flanders DC en Jobat met de beste Vlerick-proffen.


Studiedag

Succesvol rekruteren in 2012 8 december 2011 – ALM, Antwerpen Verscherp uw rekruteringsvaardigheden in 1 dag 

Laat u 1 dag lang inspireren.

Scherp uw rekruteringsstrategie en -technieken aan en word een rekruteringsheld.

Tijdens deze studiedag ontmoet u hr-specialisten die vanuit hun visie en best practices uw inzichten in alle aspecten van rekrutering versterken.

Meer info?  www.allesoverrekruteren.be

In samenwerking met

Corelio Connect is de mediaregie voor: De Standaard / Het Nieuwsblad-De Gentenaar / L’Avenir / De Standaard Magazine / De Standaard Weekblad / Het Nieuwsblad Magazine / Galeria / De Standaard Online / Nieuwsblad.be / Sportwereld.be / Lavenir.net. Corelio Connect commercialiseert succesvolle combinaties van kwalitatieve dagbladen, doelgroepgerichte magazines en toonaangevende nieuwsportals, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Corelio Connect heeft zijn plaats in het medialandschap veroverd. Al wie in België een geslaagde multimediale en multiregionale campagne wil voeren, kan niet om Corelio Connect heen. Bij Corelio Connect krijgt u de vrijheid om uzelf te ontplooien en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wie bij Corelio Connect aan de slag gaat, kiest voor een dynamische omgeving waar mensen het verschil maken.

ACCOUNT MANAGER ONLINE

JONGE VADERS VAN 50 FRANK RAES BOB SAVENBERG DANNY ILEGEMS MODE & ZWANGERSCHAP EEN STILISTE GETUIGT SEKSVERSLAVING ECHT OF EEN SMOES VOOR OVERSPEL? DE LEUGENS VAN LISBETH IMBO ACTRICE WORDT GASTVROUW AAN TAFEL BIJ CATHERINE KOOLS

05.06.2010

WOENSDAG 20 OKTOBER 2010

DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRABANT 87STE JAARGANG, NR. 245 WWW.STANDAARD.BE BELGIE € 1,25 NEDERLAND € 2 LUXEMBURG € 1,55

SARKOZY ONDER VUUR > 2-3 © epa

Laatste crisis voor Albert Uitgerekend op een moment dat koning Albert de huidige politieke impasse moet ontmijnen, groeit de politieke consensus om de komende regeringsvorming uit de handen van zijn opvolger Filip te houden. VA N O N Z E R E DACT E U R

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*Õ

de Wetstraat hierover aan het rijpen waren. De huidige politieke zeden, met een afbrokkelend colloque singulier, maken het voor de koning steeds moeilijker om te functioneren. Dat bleek al tijdens de formatie van 2007. Bovendien is een aantal grondwettelijk toegewezen opdrachten – het bekrachtigen van wetten en het aanwijzen van ministers – achterhaald. Verscheidene toppolitici drongen erop aan om de hervorming als een onderdeel van de staatshervorming door te voeren. Dat is exact wat er momenteel, weliswaar wat en sourdine, gebeurt. De intentie bestaat, maar de zaak is zeker nog niet rond. Vooral de christendemocraten doen wat moeilijk. Evenmin gaat het om een prioriteit.

Wetstraat wil koning Filip het managen van een politieke crisis besparen

BART BRINCKMAN BRUSSEL Het zinnetje baarde nauwelijks opzien in de nota van Bart De Wever (N-VA). De volgende regering wil ‘de koninklijke functie moderniseren’. De Standaard vernam dat de koninklijk verduidelijker het principe bij de zeven betrokken partijen aftoetste. Hij concludeerde naar verluidt dat er een consensus bestaat om de functie van de koning louter protocollair te maken. De Wetstraat wil ook voorkomen dat de koning nog het voortouw moet nemen bij een regeringsvorming. Op die manier wil ze vermijden dat koning Filip geconfronteerd wordt met een crisis als deze. Het zou de bedoeling zijn om bij de start van de nieuwe regering

Koning Albert en prins Filip, op de jongste nationale feestdag. © pn

van een resolutie kan het nieuwe kader vorm krijgen. Dat zou bij de troonopvolging van Filip een feit moeten zijn. Want de Wetstraat gaat ervan uit dat Albert tijdens deze regeerperiode abdiceert.

met het Paleis onderhandelingen te starten over de modernisering van de functie. De wijziging van het grondwettelijk verankerde ambt kan pas tijdens de volgende regeerperiode gebeuren. Maar via de goedkeuring

Om de indruk te vermijden dat de protocollaire monarchie speciaal voor Filip wordt ingevoerd, hopen de politici dat er met Albert op tijd een akkoord kan worden gesloten. Vervolgens kan hij zes maanden later zijn functie afstaan. Maar het is geen geheim dat de huidige politieke wereld niet zoveel vertrouwen heeft in de leidinggevende capaciteiten van de prins. Die heeft al enkele blunders op zijn naam staan. De groeiende consensus over een gemoderniseerde monarchie is niet nieuw. Al in maart schreef De Standaard dat de geesten in

>8

WAT WEET HIJ NU VAN MODE?

Groen! veroorzaakte doorbraak in koninklijk dossier.

MODEQUIZ MET TOM LENAERTS, CURATOR VAN VITRINE

DOE MEE EN WIN!

BRUSSEL-NOORDRAND GEWAPENDE BOEVEN OVERVALLEN RUSTHUIS IN VORST

VERZAMEL DE FAVORIETE JOMMEKES VAN JEF NYS

25

BON BLZ. 22

1€

VANDAAG: DE VLIEGENDE TON 'Jef Nys © Ballon Media 2010'

per strip

WOENSDAG 20 OKTOBER 2010 - 1EURO

5 juni 2010 I 101

Geld lenen wordt moeilijker

Jury oordeelt na laatste woord Clottemans 2-4

SCHULDIG

OF NIET?

Lukaku neemt het op voor Experts Jacobs nemen

‘We moeten veiligheid de trainer NMBS beschermen’ onder vuur ©pn

Sport 2-3

9

op een complete bril

BON

- 22%

(montuur + optische glazen)

of contactlenzen.

Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 1 korting per product en per klant. Geldig van 12/10/2010 t.e.m. 31/10/2010.

LAATSTE DAGEN!

DAAR IS DE MINIFASHIONISTA Met dank aan Suri Cruise JONG, KNAP EN GETALENTEERD Van deze actrices zul je nog horen

Ivan De Vadder Verkiezingen, dat is intens genieten

1

95

LEZERSBRIEVEN 24 - CONSUMENT&GELD 33 - CULTUUR&VRIJE TIJD 37 - TELEVISIE 42 - STRIPS 46 - PUZZELS 47 - WEER 48

WWW.NIEUWSBLAD.BE

MERCREDI 11 FÉVRIER 2009 •

N˚ 35

www.actu24.be

25 millions € C’est l’évaluation du coût de ce projet. Mais il faut en déduire la vente d’immeubles actuels, les subsides et les économies de frais de fonctionnement.

La môme Zaz

AFP

Une cité administrative provinciale à Namur ? Le campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet de la majorité PS-MR.

15

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

Palais provincial C’est la plus belle vitrine de la Province. Sera-ce bientôt la dernière dans le centre CAHIER de Namur ? CENTRAL

2-3

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux partenaires travaillent main dans la main. CAHIER CENTRAL

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

Je profiel:

• Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van advertenties en voor de realisatie van jouw omzetdoelstellingen op het vlak van online en mobile sales. Je beheert daartoe een portefeuille van reclamebureaus en mediacentrales. • Je houdt je kennis van de markt en de toegewezen centrales en agentschappen up to date. • Je bouwt een goede relatie op met je klanten, onderhoudt bestaande klantenrelaties en bouwt nieuwe contacten verder uit. Je levert verder de noodzakelijke service na verkoop. • Je begeleidt je klanten van A tot Z. Je maakt offertes op, volgt deze actief op en zorgt ervoor dat de informatie in het CRM systeem up to date blijft.

• Je hebt bij voorkeur een hogere opleiding genoten; je hebt ervaring in accountmanagement, bij voorkeur in de mediasector en je hebt een passie voor online sales. • Je bent een commercieel talent met een sterke motivatie, dat op een gedreven en resultaatgerichte manier te werk gaat. • Je getuigt van zin voor initiatief en van een doementaliteit. Je kan zaken autonoom opstarten. • Je bent een teamspeler, die er samen met de collega’s voor wil gaan om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. • Je beheerst beide landstalen (Nederlands – Frans).

5

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Belga

2à4 G L’avenir de Fortis se joue ce matin lors de l’assemblée des actionnaires, à Bruxelles.

Spécial Antarctique

 

CAHIER CENTRAL

9

Tous vos programmes télé

Quotidien - 92e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslavenir.be

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉMENT

Du 11 au 18 février

AUJOURD’HUI

ÉdA

G Cinq questions, qui peuvent être lourdes de conséquences, seront proposées au vote. G Difficile de dire quel clan l’emportera, même si le non a souvent été cité ces derniers jours.

11-76658101-01

NEDERLAND ¤ 1,50 I LUXEMBURG ¤1 I SPANJE ¤2 I CAN. EILANDEN ¤2,20

© blg

EUROPA LEGT BANKEN STRENGERE REGELS OP

Vanaf 1 december wordt het moeilijker om een lening te krijgen of nog zomaar met je rekening in het rood te gaan. Europa legt de banken strengere regels op om te vermijden dat mensen zich te diep in de schulden steken. ‘Banken en andere kredietverstrekkers zullen minder soepel worden bij het toekennen van een lening’, zegt minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Vanaf 1 december riskeren ze immers één jaar cel en boetes tot 100.000 euro als blijkt dat een lening is gegeven terwijl vooraf al duidelijk was dat er problemen zouden opduiken. De kredietsector is niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe regelgeving, die ‘op sommige vlakken’ als te streng wordt gezien. (DHH) 5

Je uitdaging:

LEASED BY

* €5 korting bij een bestelling vanaf €50, geldig tot 31/03/2011

du week-end et de la semaine Votre magazine télé et culture NR

Vos petites annonces : notariales, immos, voyages, autos, offres d’emploi H bd

d i

S

j

ld

di 10 j ill t 2010

N˚ 44

Aanbod Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris en een bedrijfswagen, aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Interesse? Durf jij de uitdaging aan? Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en solliciteer online! Verdere vragen? Contacteer gerust Kristien Vande Weijer op 02/467 24 02.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en L’Avenir). Ook met Passe-Partout zijn we de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites (Standaard.be, Nieuwsblad.be en l’Avenir.net) ook de grootste uitgever in het segment van de nieuwssites. Ook sterke merken zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.


Ritec (Deinze) is een verkoops- en advieskantoor dat mechanische drukbeveiligingen (breekplaten, veiligheidskleppen) in de industrie verdeelt voor beveiliging van drukvaten, opslagtanks…

INSIDE SALES ENGINEER Na een inloopperiode zal je offertes volledig technisch uitwerken in overleg met klant en fabrikant. Je dimensioneert de juiste producten en gaat projecten bij de klant bespreken, samen met de sales engineer. Je hebt een hogere opleiding in een technische richting en je werkt vlot in team. Starters ook welkom!

ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT (4/5 of deeltijds) • administratieve ondersteuning verkoop

Ritec biedt een boeiende functie in een stabiel bedrijf met sterke klantenportfolio en een gezonde toekomstvisie. Volledige functiebeschrijvingen op: www.searchselection.com, trefwoord Ritec.

VG.490/B

Interesse? Mail je CV naar f.vandenberghe@searchselection.com Search & Selection, t.a.v. Francis Vanden Berghe.

Onze merken , jouw verhaal Bij de Groep Colruyt hebben we waarden en ideeën, missies en uitdagingen. Alle elementen voor sterke verhalen van sterke marketeers. Werk met ons mee aan de retailmarkt van morgen. Bekijk onze vacatures voor ervaren marketeers op onzemerkenjouwverhaal.be. UTA is een state-of-the-art dienstverlener voor de transportsector (tanken, autowegentol, depannage, eurovignetten, enz.). Het bedrijf telt 300 medewerkers, is actief in 39 Europese landen en heeft meer dan 45.000 servicepunten voor truck- en busverkeer. Meer info vindt u op www.uta.com. Momenteel zoeken we voor de Belgische markt een enthousiaste en gedreven (M/V):

er enting Partn ry. lruyt is Pres De Groep Co gcongres No Guts No Glo tin op het marke

2 & 3 DEC

pc

2011 - ICC

ACCOUNT MANAGER

GENT

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van gezondheidszorg. De directie wenst over te gaan tot de spoedige aanwerving van een (m/v):

Diensthoofd voedingsdienst s Broeder van Liefde

U bent belast met de organisatie, coördinatie en controle van de dienstverlening van de voedingsdienst: van aankoop tot levering, met aandacht voor de nutritionele en voedselhygiënische normen. U staat ook in voor de beleidsmatige aspecten van de voedingsdienst. Voor een uitgebreidere functieomschrijving en het gewenste competentieprofiel: www.guislain.be Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met dhr. Luc De Schepper, algemeen directeur, op het nummer 09 216 33 11. Interesse? Stuur uw sollicitatie schriftelijk met cv voor 15 november 2011 naar P.C. Dr. Guislain, t.a.v. dhr. Luc De Schepper, algemeen directeur, Fr. Ferrerlaan 88a, 9000 Gent of vacatures.guislain@guislain.be Kijk ook op www.guislain.be of

www.fracarita.org

Wat ga je doen? Op regelmatige basis bezoek je onze klanten (transporteurs, koeriers, busmaatschappijen en andere bedrijven). Je bespreekt nieuwe producten, kortingen, lopende projecten, offertes, enz. en volgt actief nieuwe klanten en prospecten op. Je werkt van thuis uit en rapporteert rechtstreeks aan de vestiging in Nederland. Wie zoeken we? We zoeken een gedreven commerciële kracht, dan wel een medewerker met meerdere jaren ervaring in transport en een sterke commerciële spirit. Je spreekt vlot Frans en Engels en kunt overweg met de courante Office-tools. Cruciale competenties zijn zelfstandig kunnen werken, flexibiliteit en overtuigingskracht. Wat hebben we je te bieden? Een zeer autonome functie binnen een internationaal bedrijf, waar no-nonsense cultuur, snelle communicatie en doortastende beslissingen heel gewoon zijn. Voor je enthousiasme en inzet bieden we je een competitief loon met commissie, home office en een bedrijfswagen. Zin om deze uitdaging aan te gaan? Mail dan jouw gemotiveerde sollicitatie met CV naar Search & Selection, t.a.v. Philippe Van Remortel op p.vanremortel@searchselection.com, of bel op 0495/83.16.06. Meer info en mogelijkheid tot online solliciteren vindt u op http://jobpacks.com/UTAAM VG.490/B

WAT IS EEN PROEFPERIODE EN HOE LANG DUURT DEZE? Kan je ontslagen worden of zelf ontslag nemen tijdens deze proeftermijn? Op deze en nog andere vragen in verband met de proefperiode vind je een duidelijk antwoord op jobat.be/contract.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Net iets voor jou? Kriebelt het? Eén adres: www.kuleuven.be/vacatures.

PR EN COMMUNICATIE • Hoofd Afdeling Nieuws • Adviseur Internationale Marketing • Webadviseur en -designer • Consulent Merchandising • Medewerker wetenschapscommunicatie • Congres- en eventorganisator

STUDENTENADVISEREND • Stafmedewerker Studentenbeleid • Verantwoordelijke Cel Studeren met een Functiebeperking

HR • HR manager • Selectiespecialist • HR consulent • Stafmedewerker Salarisadministratie

JURIDISCH • Jurist Personeelsdienst • Intellectual Property Officer

ADMINISTRATIE • Administratief verantwoordelijke Studentenresidenties

TECHNIEK & ENGINEERING • Technisch beheerder – ontwerptechnicus bouwkunde • Technisch medewerker bouwkunde • Ingenieur energiebeheersing in gebouwen

MANAGEMENT & BEHEER • Administratief directeur

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK • 5 wetenschappelijk medewerkers in de domeinen financieel overheidsmanagement, organisatie en governance, personeelsmanagement en interbestuurlijke informatieprocessen

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.


36 37 Broeders van Liefde

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst over te gaan tot de aanwerving van (m/v):

ortho-agogisch directeur O.C. Clara Fey (Brecht) ortho(ped)agogisch directeur K.O.C. St.-Ferdinand (Lummen) orthopedagogisch directeur O.C. Woluwe (Woluwe) Uw functie: • Als lid van het directieteam bepaalt u mee het algemeen beleid en staat u in voor het (ped)agogisch beleid en de concrete uitvoering ervan. • U organiseert en coacht de medewerkers van het pedagogisch departement. Uw profiel: • U bent christelijk geïnspireerd en kan zich profileren binnen de algemene missie en het leiderschapscharter (www.fracarita.org). • U bent besluitvaardig, loyaal, nauwgezet, communicatief, teamgericht, empathisch en stressbestendig, ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt. • U behaalde een master in de orthopedagogiek of gelijkgesteld door ervaring. • U bezit goede communicatieve vaardigheden. • U woont in de omgeving of bent bereid zich in de omgeving te vestigen. Interesse voor deze functie? Meer info bij dhr. Hendrik Delaruelle, sectorverantwoordelijke welzijn – buitengewoon onderwijs, 09 241 19 69 of 0474 84 01 87. Solliciteer met cv voor 15 november a.s. aan dhr. Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder, Provincialaat der Broeders van Liefde vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kandidaten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een screening. Kijk ook op

www.fracarita.org

Vésale Pharma is een Belgisch farmaceutisch bedrijf dat is gevestigd in Noville (Eghezée). Het werd opgericht in 1997 en is vandaag actief in meer dan 40 landen in de hele wereld. Het bedrijf commercialiseert een productgamma (uitsluitend verkrijgbaar in de apotheek) in verschillende therapeutische klassen zoals dermatologie, gastro-enterologie, de gezondheid van de vrouw, immuniteit en zwangerschap. Als pionier op het domein van probiotica heeft Vésale Pharma zijn bekendheid te danken aan zijn onderzoek en innovatie en brengt het verschillende producten op de markt die gebaseerd zijn op de stammen die wereldwijd het best gedocumenteerd zijn en waarvoor het over licenties beschikt.

VESALE PHARMA Zoekt voor zijn internationale divisie een:

International Product Manager (m/v) • U hebt reeds een aantal jaren ervaring als productmanager in een middelgroot bedrijf en wenst uw horizon te verruimen naar een internationale functie. • U bent meertalig en beheerst zeer vlot de Engelse taal; uw moedertaal is bij voorkeur Nederlandstalig (niet noodzakelijk). • U beheert een portefeuille van een 15-tal landen in Europa, Noord-Afrika en Turkije. • U bepaalt de internationale marketingstrategie voor een 6-tal producten in deze landen en bespreekt met onze distributeurs op regelmatige basis de marketingaanpak en verkopen van ons productgamma, voornamelijk probiotica. • Uw standplaats is Eghezée, maar het schrikt u niet af om op regelmatige basis te reizen en klantenbezoeken af te leggen. Spreekt deze functie u aan, stuur dan uw cv en kandidatuur met motivering naar info@vesalepharma.com Wij bieden u een uiterst boeiende job, aantrekkelijk salaris en een zeer prettige werksfeer in een internationale omgeving.

www.brugge.be/vacatures

Officier-dienstchef (m/v) bij de beroepsafdeling van de Brandweer

Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen.

Het Stadsbestuur van Brugge maakt bekend dat er een vacature is voor de functie van officier-dienstchef bij de beroepsafdeling van de Brandweer van Brugge (Gemeenteraadsbeslissing 13/09/2011). Hierbij wordt een oproep gedaan naar kandidaatstellingen van brandweerofficieren van een andere brandweerdienst, die momenteel de graad van kapitein-commandant of – bij ontstentenis – de graad van kapitein hebben en die moeten voldoen aan volgende voorwaarden zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten: • Belg zijn; • Ten minste 21 jaar oud zijn; • Een minimale lengte hebben van 1,60m; • Van goed zedelijk gedrag zijn, te bewijzen middels een recent uittreksel uit het strafregister; • In orde zijn met de dienstplichtwetten; • Woonachtig zijn, uiterlijk 6 maanden na indiensttreding, op het grondgebied van de stad Brugge, of binnen een straal van 10 km rond de hoofdkazerne, of op maximum 25 minuten aanrijtijd tot de hoofdkazerne. Op de woonplaatsverplichting kunnen afwijkingen worden toegestaan; • Houder zijn van het brevet van officier, van technicus brandvoorkoming en van dienstchef; • Houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot betrekkingen van niveau 1 (= licentiaten of masters) bij de federale overheidsdiensten vermeld als bijlage I bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel of een diploma vermeld in de bijlage I van het koninklijk besluit van 19 april 1999; • Ten minste 3 jaar dienstanciënniteit als officier hebben in een brandweerdienst.

B RU GGE

I. INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLINGEN EN UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

Uiterlijk op 7 november 2011, bij aangetekend schrijven te richten aan de heer Burgemeester van de stad Brugge, Burg 12 te 8000. Bij de kandidaatstelling moet een kopie gevoegd worden van het vereiste diploma, van de vereiste brevetten, van het gemeenteraadsbesluit dat staaft dat men als beroepskapitein-commandant of beroepskapitein is tewerkgesteld in een brandweerkorps en van het gemeenteraadsbesluit dat staaft dat men minstens 3 jaar dienstanciënniteit heeft als officier in een brandweerkorps, alsook een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een uitgebreid curriculum vitae met daarin opgesomd de opleidingen naast vereiste brevetten, ervaring bij brandweer binnen de eigen functie, als lesgever, lid van commissies, werkgroepen, externe organen, … Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing.

II. AANVULLENDE INFORMATIE

De personeelsdienst van de stad Brugge is gehuisvest in de Riddersstraat 12, te 8000 Brugge.  050 44 96 34 – e-mail: selectie.personeel@brugge.be

Bijkomende informatie (zoals de functieomschrijving) kan bekomen worden in de Personeelsdienst van de stad Brugge op het adres hierboven.


Ingenieur Energiebeheersing

index

KU Leuven

Inside Sales Engineer Ritec via Search & Selection

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

ICT Medewerker Europese School Brussel 4

PLC Expert

AG Insurance

Visconti via AB&I

Administratief Medewerker Burgerzaken - Bevolking 31

Administratief Medewerker Ruimtelijke Ordening, Milieu, Duurzaamheid & Mobiliteit Gemeente Zaventem

31

Assistent Supermarktmanagers

Webadviseur & -Designer

Anoniem via T-Groep

PLC Expert

Webmaster Gemeente Zaventem

Projectingenieur EM Sectie Kunstwerken

Intellectual Property Officer

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

KU Leuven

Projectleider

KU Leuven

Aspiravi via HR Flux

29

Quality Support Nutrition & Santé

27

R&D Ingenieur

Secretaris Europese School Brussel 4

28

25

Volvo

KU Leuven

Senior Customer Service Representative 28

KU Leuven

ONDERWIJS

36

Technisch Medewerker Bouwkunde

Human Resources & Communicatiemanager

KU Leuven

Ziekenhuis Inkendaal

Medewerker Wetenschapscommunicatie

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

KU Leuven

Werfcontroleur Elektriciteit & Mechanica

36

Verkeerskundige Kruispuntsimulaties

Vésale Pharma

KU Leuven KU Leuven

Collega’s

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Cultuurfunctionaris

Werfcontroleur EM Verkeershandhavingssystemen

Cultuurfunctionaris

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Diensthoofd Voedingsdienst

FINANCIEEL

Officier-Dienstchef

Boekhouder

Opbouwwerkers

Algemeen Directeur Nieuwe Erfgoedorganisatie VZW I.O.

24

Algemeen Directeur Erfgoed Vlaanderen

24

Districtchef Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Ortho-Agogisch Directeur Provincialaat Der Broeders Van Liefde

37

Orthopedagogisch Directeurs Provincialaat Der Broeders Van Liefde

37

ENGINEERING

Europese School Brussel 4 Volvo Christelijke Mutualiteit

40

Beleidsmedewerker Energie 15

Beleidsmedewerker Milieu Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen

15

Burgerlijk Ingenieur J. Van Hemelen

29

Consulent Intermodaliteit Haven Van Antwerpen

15

GEZONDHEID AZ Maria Middelares

31

15

24

36

KU Leuven KU Leuven

33

Gemeente Sint-Martens-Latem via CC Select 29 Gemeente Zaventem P.C. Dr. Guislain

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

31 35 37 28

Preventieambtenaar Gemeente Sint-Joost-Ten-Node

30

Sportfunctionaris Gemeente Sint-Martens-Latem via CC Select 29

Veiligheidsbeambte Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Wetenschappelijk Medewerkers 36

TECHNIEK Europese School Brussel 4

28

31

Werfcontroleur

36

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Werfleider 36

9.559 jobs.

36

Technicus Gemeente Zaventem

Op jobat.be vind je

HR

Human Resources Manager 29

Federale Politie

KU Leuven

Medisch Afgevaardigden Effik

37

R&D

Hoofdverpleegkundige

Human Resources Consulent

Industrieel Ingenieur J. Van Hemelen

24

Adviseur Human Resources

Coördinator Energieontwikkeling Haven Van Antwerpen

18

Senior Consultant

Assistant Engineer

Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen

32

Manager Verzekeringsbemiddeling

Tabor Walter Benelux

28

26

Gemeente Sint-Martens-Latem via CC Select 29

Stad Brugge

Business Analyst Inbound

Nog meer jobs?

Beleidsmedewerker

Werfcontroleur Elektromechanische Installaties

31

Surf naar onzemerkenjouwverhaal.be

OVERHEID

Administratief Directeur

MPI Oosterlo

36

Verantwoordelijke Cel Studeren

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Administratief-Financieel Directeur

36

Stafmedewerker Studentenbeleid

DIRECTIE 36

23

32

Digital & Brand Manager

KU Leuven

KU Leuven

Anoniem via T-Groep

32

Congres- & Eventorganisator

Hoofd Afdeling Nieuws

36

36

Adviseur Internationale Marketing

Kijk snel verder!

Technisch Beheerder - Ontwerptechnicus Bouwkunde

24

25

MARKETING

R&D Ingenieur

C O M M U N I C AT I E 36

Aldi

Supermarktmanagers 36

Douanedeclarant

International Product Manager

KU Leuven

36

De Groep Colruyt werft ervaren marketing- en communicatieprofielen aan.

Corelio

36

15

Districtmanagers

Consulent Merchandising

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

KU Leuven

Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen

Douanespecialist

Wenst zijn team uit te breiden met een:

MWV

28

Commercieel Manager

Onze merken , jouw verhaal

Volvo

23

Business Intelligence Specialist Corelio

31

35 34

LOGISTIEK

Studie-Ingenieurs

Stafmedewerker Salarisadministratie

36

Jurist Personeelsdienst

KU Leuven

Reznor Europe via AB&I

36

UTA via Search & Selection

Wenst zijn team te versterken met een:

31

35

Account Manager 19

Corelio

Administratieve Duizendpoot Ritec via Search & Selection

VERKOOP

IT Collega

KU Leuven

28

28

JURIDISCH

Administratief Verantwoordelijke Studentenresidenties KU Leuven

Europese School Brussel 4

Account Manager Online

Administratief Medewerker Studie & Aanbestedingen Gemeente Zaventem

Werkman

Federatie Socialistische Mutualiteiten Van Brabant 19

31 31

14

Programmeur

Kijk snel verder!

Administratief Medewerker Archief

Gemeente Zaventem

27

deren 36

ICT

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 14

Administratief Medewerker

Gemeente Zaventem

35

KU Leuven

Landmeter

A D M I N I S T R AT I E Gemeente Zaventem

Selectiespecialist 36

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaan-

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Catherine Leccia, Elke Delgouffe Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt, Maaike Wayenbergh, Chris Huylebroeck, Sam De Beul, Dries Mertens, Sylvie Cousin, Günther Van Der Steen, Michaël Van De Meirssche Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


G

roep S een professioneel, luisterend oor voor uw ondernemingszin

www.groups.be


Jobat 29 oktober 2011  

Weekblad over en voor werk

Jobat 29 oktober 2011  

Weekblad over en voor werk

Advertisement