Page 1

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2011

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

OVERHEID Steden en gemeenten zoeken centen blz. 12

www.jobat.be

LIES LEFEVER ‘Ik wou iets doen. Het werd comedy’ blz. 10

ONDERZOEK Werknemer is streng voor werkloze blz. 9

Het plan van de Belgische student ?

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

r e e M dienen, ver

r e d n i * m n e k r we *Dan hun Europese collega’s

+

9.488 jobs op jobat.be

Jobs bij de Overheid vanaf blz. 18


EDITO

‘Employees don’t care as much about the company as you think they do’

LUXE Laatstejaarsstudenten en hun verwachtingen. Bij welk bedrijf willen ze aan de slag? Hoeveel willen ze verdienen? Zijn ze bereid te verhuizen voor hun job? Vrezen ze, de bokkige economie in gedachten, voor hun professionele toekomst? Dat zijn de vragen die het Duitse Trendence Institut jaarlijks stelt aan Europese laatstejaars. Dit jaar reageerden 311.000 studenten uit meer dan duizend universiteiten en hogescholen op de oproep, die zich overigens vooral richtte tot zij die het meest begeerd zijn op de arbeidsmarkt: ingenieursen business-studenten (economie, management, handelswetenschappen...). Onder die studenten waren ook 8.000 Belgische laatstejaars. Vergeleken met hun Europese collega’s willen die, ietwat overdreven, het beste van beide werelden. Ze verwachten een iets hoger star tsalaris dan de gemiddelde Europese pas afgestudeerde, maar ze willen daar gemiddeld ook net iets minder voor werken dan hun Europese vrienden. Griekse laatstejaars De cover tekst vooraan deze lieten hun krant die dat herhaalt, kon bij ons jongste redactielid niet op loonsverwachting al te veel begrip rekenen. ‘Jongeren gaan zich aangevallen het voorbije jaar voelen, alsof ze lui zijn’. Nu mag met 14 procent een cover tekst wat uitdagend zijn, hij moet u immers aanzetdalen tot 12.500 ten tot verder lezen, onze coleuro per jaar lega heeft ook een punt. De resultaten van zo’n onderzoek zijn relatief. Het gaat om een beperkte studentengroep met een bepaald (hoger) profiel en de antwoorden baseren zich niet op feiten maar op verwachtingen, gevoed door berichten en verhalen die jongeren opsnuiven in de media, de school, onder mekaar. Bovendien ver tellen gemiddeldes nooit het hele verhaal. Zo is er zonder twijfel een verband tussen het verwachte salaris, de levensduur te en de welvaart in een regio. Maar de resultaten zijn ook niet betekenisloos. Belgische jongeren hadden net zo goed kunnen antwoorden dat ze bereid zouden zijn om 50 uur per week te werken voor hun eerste loon, maar dat doen ze dus niet. Zijn ze daarom lui? Neen, ze baseren zich gewoon op wat als norm aanvaard wordt, de 38-urenweek, en tellen daar, om te tonen hoe gemotiveerd ze wel zijn, een paar uur bij. Ze zullen snel genoeg ontdekken dat wie echt carrière wil maken, daar gerust nog een paar uur mag bijtellen. Werkkonijnen? Neen, luxebeesten. In landen, niet zover van hier, zouden diezelfde jongeren al blij als ze een job zouden krijgen. Griekse laatstejaars lieten hun loonsverwachting het voorbije jaar met 14 procent dalen tot 12.500 euro per jaar. Misschien geeft hen dat een kans op een carrière. Vraag maar eens hoeveel uur per week zij daarvoor willen werken.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

En dat is volgens Carolyn Dewar en Scott Keller, partner en director bij McKinsey & Company, nog maar één van de vier grote fouten die leiders maken als ze hun personeel willen motiveren. Gelezen op de blogpagina’s van Harvard Business Review (blogs.hrb.org).

ARBEIDSVRAAG

Mijn werkgever heeft de controlearts op me afgestuurd. Wat nu?

ouw werkgever heeft altijd het recht om jouw arbeidsongeschiktheid te controleren. Het meest aangewezen controlemiddel hiervoor is het medisch onderzoek door een controlear ts. Als werknemer mag je niet weigeren om deze controlear ts te ontvangen. Je kan ook een onderzoek niet weigeren. De controlear ts gaat na of de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur van deze arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de overige medische gegevens die een weerslag hebben op de betaling van het gewaarborgd loon juist zijn (bijvoorbeeld de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid: ongeval tijdens het privé-leven, een arbeidsongeval of een ongeval tijdens het uitoefenen van een spor t). De controlear ts zal dus evenzeer nagaan of de afwezigheid die uit de ongeschiktheid voor tvloeit van een (on)verantwoorde duur is en deze eventueel inkor ten.

J

Medisch geheim De controlear ts blijft perfect binnen de grenzen van zijn opdracht wanneer hij de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan nagaat en een adviseer t of de arbeidsongeschiktheid al dan niet recht geeft op gewaarborgd loon. Deze informatie mag en zal hij aan jouw werkgever be-

zorgen. Alle overige (medische) vaststellingen zoals bijvoorbeeld de aard van de ziekte, de voorgeschreven geneesmiddelen, de medische reden van de arbeidsongeschiktheid enzovoor t vallen onder het ‘medisch geheim’ en mogen niet aan derden, dus ook niet aan jouw werkgever, meegedeeld worden. Zo mag een controlearts bijvoorbeeld niet in zijn verslag aan de werkgever vermelden ‘duidelijke dronkenschap’, wat zou neerkomen op de schending van het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is eveneens geschonden wanneer de controlearts de werkgever op de hoogte houdt van de mogelijke evolutie van de ongeschiktheid. Daarenboven vallen allerhande ‘feitelijke gegevens’ (niet-medische gegevens) zoals bijvoorbeeld bijzondere familiale omstandigheden enzovoort ook onder het beroepsgeheim. Een controle waarbij het medisch geheim niet gerespecteerd wordt, heeft geen enkele waarde.

IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN


02 03

Ongelijkheid ondermijnt vertrouwen

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘In de Verenigde Staten verdient de rijkste 1 procent 18 procent van het totale inkomen’

Tijdens de Arabische lente eerder dit jaar spraken vele Westerse leiders zich nog goedkeurend uit over het Arabische volk dat de macht greep door opeenvolgende revoluties. Nu luidkeelse ontevredenheid en protesten overslaan naar de machtscentra van de Westerse wereld zijn er vooral veel vragende blikken. New York, Brussel, Madrid, Rome en Athene branden, maar het is voor velen onduidelijk wat de Indignados precies willen. Ze zijn verontwaardigd. Waarover, daar lijken ze het zelf niet helemaal eens. Naomi Klein, aanvoerder van de andersglobalisten van het eerste uur, bestempelt het als ‘de belangrijkste zaak in de wereld’, maar geeft toe dat ze het niet in één enkele eis kan samenvatten. Vragen de betogers een verandering in de onderliggende waarden van onze maatschappij, zoals zij zegt? Maar over welke waarden gaat het dan precies? Misschien wordt de bron van de verontwaardiging nog best ver taald door de kernslogan van de Occupy Wall Street-beweging: ‘We are the 99 procent’. De slogan verwijst naar de 99

procent van de Amerikaanse bevolking die de rekening moet betalen voor de financiële crisis veroorzaakt door de 1 procent superrijken. In de Verenigde Staten verdient die rijkste 1 procent 18 procent van het totale inkomen, een gevolg van een steeds groeiende inkomensongelijkheid in de voorbije 40 jaar. Verontwaardiging We weten uit onderzoek dat een grote inkomensongelijkheid aan de basis ligt van tal van sociale problemen. Tot voor kor t hadden we echter weinig zicht op de psychologische effecten van inkomensongelijkheid. Kan een groeiende ongelijkheid de motor zijn van verontwaardiging bij individuele burgers? In een vorige maand verschenen studie volgden psychologen het individuele geluksniveau van 48.000 Amerikanen tussen 1972 en 2008. Ze gingen ook na of er een verband bestond tussen dat geluksniveau en de zogenaamde Gini-coëfficiënt, een index voor inkomensongelijkheid. Ze vonden dat Amerikanen gemiddeld gelukkiger wa-

ren in jaren met een lage inkomensongelijkheid en ongelukkiger in jaren met een hoge inkomensongelijkheid. Je zou kunnen verwachten dat inkomensongelijkheid mensen minder gelukkig maakt omdat de minder gegoeden een lager inkomen hebben. De reden blijkt echter meer psychologisch te zijn. Mensen voelen zich minder gelukkig omdat ongelijkheid hen minder vertrouwen in hun medemensen en een sterker gevoel van onrechtvaardigheid geeft. Een maatschappij kan wellicht niet zonder een gezond stuk inkomensspanning; het is een incentive voor mensen om initiatief te nemen, inspanningen te leveren en zich te onderscheiden. Als deze ongelijkheid te groot wordt, zal ze echter onherroepelijk leiden tot een daling in individueel geluk en de luide verontwaardiging die we vandaag horen.

Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR.

BANDWERK


Europees onderzoek bij 311.000 laatstejaarsstudenten

Belgische ingenieursstudenten willen 28.500 euro verdienen Belgische studenten verwachten een hoger jaarloon dan de gemiddelde Europese student, maar ze willen daar ook (iets) minder uren voor kloppen, zo blijkt uit internationaal onderzoek van het Duitse onderzoeksbureau Trendence.

oor de studie ondervroeg het Duitse Trendence Institut 311.000 laatstejaarsstudenten uit 1.077 Europese universiteiten en hogescholen. Onder die studenten waren meer dan 96.000 businessprofielen (accounting, economie, finance, management en marketing) en 129.000 IT’ers en ingenieurs in spe. Het onderzoeksbureau ondervroeg ook ruim 8.000 Belgische studenten. Belgische laatstejaarsstudenten met een businessprofiel verwachten een star tsalaris van net geen 27.000 euro bruto per jaar. Dat is niet veel meer dan een jaar geleden (26.470 euro). IT- en ingenieursstudenten hopen op een iets hoger star tloon van 28.540 euro. Opvallend: zij hebben hun verwachtingen naar beneden bijgesteld ten opzichte van een jaar geleden, toen ze nog hoopten 28.640 euro te verdienen. Belgische laatstejaars verwachten alleszins meer te verdienen dan de gemiddelde Europese student, maar ze willen er tegelijker tijd ook minder lang voor te werken (gemiddeld 42,4 uur in plaats van 44 uur per week).

Europese jongeren werden de voorbije jaren steeds mobieler, maar die trend lijkt gekeerd. Voor het eerst in de Trendence Graduate Barometer daalt dit jaar het aantal studenten dat bereid is om Europa te verlaten voor het werk. De onderlinge verschillen zijn echter groot. Zo is 60 procent van de Portugese, Spaanse en Turkse studenten bereid om naar een ander continent te verhuizen. In de Oost-Europese landen schommelt dat percentage rond de 34 procent. Ook de loonsverwachtingen lopen sterk uit elkaar. Zwitserse afgestudeerden met een businessprofiel verwachten een jaarsalaris van bijna 56.000 euro, terwijl − helemaal aan de andere kant van het spectrum − Bulgaarse studenten al erg tevreden zouden zijn met 6.860 euro bruto per jaar. Gemiddeld verwachten Europese ingenieurs en IT’ers een star tsalaris van ongeveer 25.000 euro per jaar. Businessprofielen hopen gemiddeld op een kleine 20.000 euro.

6.800 euro per jaar

De gevolgen van de financiële problemen in de eurozone weerspiegelen zich in de cijfers. Griekse businessstudenten verwachten een jaarloon van 12.500 euro, een daling met meer dan 14 procent ten opzichte van vorig jaar. 99,2 procent van de Griekse studenten maakt zich dan ook flinke zorgen over zijn of haar toekomstige carrière. Ter vergelijking: in België ligt dat percentage op 42,2 procent. Belgische laatstejaars verwachten ook sneller een job te vinden en daar minder cv’s voor te moeten sturen dan de gemiddelde Europese pas afgestudeerde. (mo)

V

De volgens sommigen zo kenmerkende kerktorenmentaliteit van Belgische studenten toont zich ook in de Trendence-cijfers. Belgische laatstejaarsstudenten zijn minder snel geneigd om te verhuizen voor hun job. Slechts 41 procent van de businessprofielen en 38 procent van de toekomstige ingenieurs en IT’ers zou het Europese continent verlaten voor een aantrekkelijke job. Het Europese gemiddelde ligt respectievelijk op 44 procent en 47 procent.

Eurocrisis


04 05

‘Jongeren willen flexibele verloning’ Extralegale voordelen kunnen het verschil maken als je voor een job kiest. Daarom heb je maar best een Favoriete werkgever van studenten IT & Engineering 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Google Apple Microsoft Jan De Nul Janssen Pharmaceutica Electrabel GlaxoSmithKline European Space Agency BASF Bayer L’Oréal

goede kijk op wat de markt te bieden heeft.

2010 1 2 5 4 33 9 9 6 7 8 20

% 11.0% 7.6% 7.6% 7.4% 7.4% 7.3% 5.6% 5.2% 5.0% 5.0% 5.0%

at je krijgt om te gaan werken, beperkt zich al lang niet meer tot je loon. De meeste werkgevers bieden ook een aantal extralegale voordelen of benefits. Hoe die benefits geapprecieerd worden, is volgens Brigitte Oversteyns, senior consultant reward bij SD Worx, heel persoonsgebonden. ‘Meer en meer werknemers tonen interesse om zelf keuzes te maken in de benefits die een bedrijf aanbiedt. Jongeren zijn daarin een belangrijke deelgroep.’

W

Maaltijdcheques ‘Maaltijdcheques zijn een vorm van cash’, aldus Oversteyns. ‘Je kunt ermee kopen wat je wilt. Dit extralegaal voordeel wordt enorm geapprecieerd en niet alleen door jongeren.’ Als werknemer ontvang je één maaltijdcheque per gepresteerde dag. Het bedrag van de cheque verschilt van bedrijf tot bedrijf. Deze cheques kunnen enkel worden gebruikt in horecazaken of in winkels om voedingswaren te kopen. De werkgever mag maximaal 5,91 euro per cheque betalen, de werknemer moet minstens 1,09 euro bijleggen.

Bron: Trendence

Favoriete werkgever van studenten Business 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hospitalisatieverzekering

2010 1 10 4 6 1 3 6 15 6 5

% Deloitte 10,1% BNP Paribas 9.0% Pricewaterhouse Coopers 8.7% Apple 8.2% European Commission 8.1% Ernst & Young 7.9% KBC 7.7% ING 6.9% L’Oréal 6.8% Coca-Cola 16.3%

‘Een hospitalisatieverzekering is een belangrijke benefit voor de vier generaties medewerkers die vandaag in onze bedrijven werken’, weet Oversteyns. ‘Vooral als de werkgever aanbiedt om partner en kinderen ook aan te sluiten, is het een interessant voordeel.’ 54 procent van de werknemers die onder vraagd zijn in de Jobat Salar y Sur vey (recent salarisonderzoek van Jobat, red.) hebben een hospitalisatieverzekering via het werk. Als je van werk verandert, mag je tegenwoordig je hospitalisatieverzekering meenemen, op voorwaarde dat je al twee jaar aangesloten was. Ook echtgeno(o)t(e) en kinderen blijven dan verzekerd. Ofwel betaalt je nieuwe werkgever de premie voort, ofwel betaal je zelf de premie.

Bron: Trendence

Groepsverzekering

Verwachtingen eerste loon Business

IT & Engineering

31.608,60

Oostenrijk

31.608,60 28.540,50

België 26.943,90 6.861,30

Bulgarije Tjechië

13.520,10

7.552,50 12.938

Denemarken 50.396,40

49.942

30.373,40

Finland

33,402,20

Frankrijk 32.938,80

33.711,30 44.342,60

Duitsland 43.100 Griekenland 12.491,20 Hongarije

9.573,10

15.423,50

Italië 19.837,30

Mobiliteitsvoordelen

9.950,70

Ierland 26.168,50

29.743,30 20.863,70 29.766,30

Nederland 27.878,00 Noorwegen 50.015,20

52.956,90 Polen 9.384,80

Portugal 15.332,50 Roemenië 8.810,10

10.542,10 14.952,60 9.869,10

Rusland 13.511

14.223,70

Slovakije 11.632

13.237,10

‘Steeds meer

werknemers willen zelf ‘Een groepsverzekering wordt vandaag bijna kiezen uit de benefits standaard aangeboden. Maar jongeren zijn die een bedrijf aanbiedt’ er veel minder mee bezig, want hun pensioen ligt nog veraf ’, legt Oversteyns uit. ‘Ik verBrigitte Oversteyns, moed niet dat dit hun eerste voorkeur zou SD Worx zijn, mochten zij hun voordelenportefeuille zelf samenstellen.’ Met een groepsverzekering bouw je geleidelijk aan een kapitaal op dat je bij je pensioen krijgt uitgekeerd. Als werknemer betaal je geen belastingen op de groepsverzekering. Wanneer je op het einde van de rit het gespaarde bedrag plus interesten uitgekeerd krijgt, betaal je wel een eenmalige roerende voorheffing van 16 tot 17 procent. Als je van werkgever verandert, kan je het gespaarde bedrag laten staan en opnemen wanneer je op pensioen gaat. Je kan het geld ook overdragen naar de groepsverzekering bij je nieuwe werkgever of je kan zelf verder sparen bij de huidige verzekeraar of bij een instelling van je keuze.

‘Jongeren zijn heel erg geïnteresseerd in mobiliteitsvoordelen’, vertelt Oversteyns. ‘Zeker de bedrijfswagen met tankkaart wordt als een heel mooie benefit er varen. In België hebben werkgevers dit voordeel structureel opgenomen in hun loonpakketten. Maar het bedrijfswagenverhaal wordt hoe langer hoe meer in de complexe mobiliteitscontext geplaatst. Vooral jongeren willen een eigen keuze maken en hebben behoefte aan een mobiliteitsbudget. Zo kunnen ze kiezen tussen een grotere bedrijfwagen of een kleinere bedrijfswagen gecombineerd met een abonnement van het openbaar ver voer. De fiscus beschouwt een bedrijfswagen als een belastbaar voordeel. Die belasting wordt berekend volgens een formule die rekening houdt met het aantal privékilometers die je aflegt. Tot de privékilometers behoren de woonwerkverplaatsingen. Ook met de CO2uitstoot wordt sinds kort rekening gehouden.

E-voordelen Spanje 18.221,30 Zweden 37.947,10

20.202,80 35.415,70 53.114,70

Zwitserland 55.969,60 Turkije 16.738,70 Verenigd Konikrijk 27.999,50 Europa 19.961

17.009,90 27.056,60 25.251,40

Bron: Trendence

‘Welke jongere is niet geïnteresseerd in een smartphone, internetverbinding, laptop of iPad?’, vraagt Oversteyns. ‘Als ze zelf kunnen kiezen tussen een laptop of smartphone die ze zelf bekostigen of een van het werk, is de keuze snel gemaakt.’ Uit de Jobat Salary Survey blijkt dat 32 procent van de werknemers een gsm met abonnement krijgt en dat vooral consultants, managers en IT-medewerkers een laptop ter beschikking krijgen van hun werkgever. ‘De vraag naar iPads zit ook in stijgende lijn’, weet Oversteyns. ‘Wij ontvangen steeds meer vragen van werkgevers.’ Werkgevers kunnen aan hun werknemers een internetabonnement aanbieden of een deel van de kosten van het abonnement op zich nemen. Dit extralegaal voordeel wordt gesmaakt door de werknemer omdat hij er ook buiten de werkuren van kan genieten. (kg)


Bachelors zijn ‘knelpuntbusters’ Professionele bachelors en masters doen het goed op de arbeidsmarkt. Dat een vak leren loont, blijkt uit de goede tewerkstellingsresultaten van TSO-leerlingen.

D

e VDAB publiceer t jaarlijks een studie over de schoolverlaters in Vlaanderen. Daarin gaat de dienst na hoeveel afgestudeerden uit de verschillende studieniveaus en -richtingen na één jaar nog werkzoekend zijn en welk percentage gedurende dat jaar nooit heeft gewerkt. Uit de recentste studie, op basis van cijfers uit 2008-2009, blijkt dat het aantal laaggeschoolde schoolverlaters - jongeren die geen diploma secundair onderwijs op zak hebben - niet daalt. Maar de complexiteit van het arbeidsaanbod neemt toe en de eenvoudigere jobs voor laaggeschoolden in de industrie verdwijnen deels naar het buitenland of gaan verloren door automatisering. Vooral leerlingen uit het DBSO (Deeltijds beroepssecundair onderwijs) hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Bijna 42 procent is na één jaar nog werkzoekend. ‘Een passend antwoord vinden voor het probleem van de laaggeschoolde schoolverlaters, wordt een van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst’, meent André Van Hauwermeiren van de studiedienst van de VDAB. Technisch ‘Het technisch onderwijs biedt mooie kansen op de arbeidsmarkt’, aldus Van Hauwermeiren. Veel technische opleidingen bieden ook een opstap naar succesvol verder studeren in het hoger onderwijs. Wist je dat de opleiding Industriële wetenschappen in het TSO de beste voorbereiding biedt voor wie later een masteropleiding in de industriële wetenschappen en technologie (industrieel ingenieur) wil volgen?’ Na de derde graad TSO blijft 14 procent van de jongeren na één jaar werkzoekend. Hardere studierichtingen zoals computergestuurde mechanische productietechnieken,

% schoolverlaters dat werkzoekend is 1 jaar na afstuderen

Professionele bachelor Academische bachelor Master

6,7% 13,3% 7,1% % zonder werkervaring

Bron: VDAB

kunde, vroedkunde, logopedie, voedings- en dieetkunde, bouw, elektromechanica, luchtvaar t en vastgoed doen het schitterend. ‘De meeste professionele bachelors zijn echte knelpuntbusters’, volgens Van Hauwermeiren. Ze bieden het juiste antwoord op de knelpunten in de arbeidsmarkt. Toch zijn er ook op bachelorniveau opleidingen die moeilijker aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt: audiovisuele technieken, modetechnologie en interieurvormgeving bijvoorbeeld. De academische bachelors hebben minder succes met een restpercentage van 13,3 procent. Het zijn dan ook geen opleidingen die toeleiden naar de arbeidsmarkt, maar onafgemaakte masteropleidingen. Master

farmaceutisch-technisch assistent, koel- en warmtetechnieken, doen het zeer goed. Die opleidingen worden vooral bevolkt door mannen. ‘Het valt op dat de technische opleidingen die geliefd zijn bij meisjes, zoals handel, toerisme en personenzorg, het algemeen restpercentage van het TSO behoorlijk weer naar boven halen’, merkt Van Hauwermeiren op. ‘De schoolverlaters uit deze richtingen krijgen veel concurrentie van bachelors en ASO-ers die meestal over dezelfde of betere competenties beschikken. Bij de hardere technische richtingen speelt deze concurrentie niet omdat de bachelors in deze richtingen binnen de kor tste keren aan het werk zijn in knelpuntberoepen.’ Bachelor Van de professionele bachelors die afstudeerden in 2008 was slechts 6,7 procent nog werkzoekend in juni 2009. Een jaar na de opleiding medische beeldvorming is niemand nog werkzoekend. Ook de opleidingen verpleeg-

Van de masters die in 2008 afstudeerden was 7,1 procent nog werkzoekend na een jaar. Opleidingen zoals ingenieurswetenschappen, tandheelkunde, handelsingenieur in beleidsinformatica, geneeskunde, industriële wetenschappen, kinesitherapie, rechten en bioingenieurswetenschappen doen het uitstekend. Aan het andere uiteinde zitten opleidingen als audiovisuele kunsten, drama, beeldende kunsten, sociale en culturele antropologie, moraalwetenschappen en archeologie. Met een restpercentage van 20 tot 34 procent werkzoekenden na een jaar, bengelen ze aan het staartje van het peloton. Het merendeel van de afgestudeerde masters waren vrouwen: 55 procent vrouwen tegenover 45 procent mannen. Vrouwelijke masterstudenten kiezen traditioneel voor psychologie, communicatiewetenschappen, criminologie. ‘De arbeidsmarkt en zijzelf zouden er beter bij varen als ze meer voor technologie zouden kiezen’, vindt Van Hauwermeiren. (kg)

Van de professionele bachelors die afstudeerden in 2008 was slechts 6,7 procent nog werkzoekend in juni 2009


06 07

Van de masters die in 2008 afstudeerden was 7,1 procent nog werkzoekend na een jaar.

Telewerk

de addertjes onder het gras Thuiswerken of telewerken klinkt verleidelijk in de oren. De werkvorm maakt opgang, gestuwd door het verlangen van bedrijven om aantrekkelijke werkgevers te zijn. Maar schuilen er geen addertjes onder het gras?

D

e Vlaamse overheid wilde het voorbeeld geven en star tte in 2000 het project Anders Werken op. ‘Tele- en thuiswerk zit in de lift bij ons’, vertelt Gerda Serbruyns, P&O-adviseur bij het Agentschap voor Overheidspersoneel. ‘Maar wij evolueren naar een meer realistische vorm. Van twee of drie dagen structureel thuiswerk gaan we over naar één vaste dag per week. Of naar een aantal dagen per maand of per jaar. In andere Vlaamse overheidsorganisaties wordt occasioneel thuisgewerkt.’ ‘Een terugkerende moeilijkheid bij thuiswerken is de controle van de prestaties’, vertelt Katrien Crauwels, advocaat in arbeids- en sociaalzekerheidsrecht bij Van Goethem Advocaten in Antwerpen. ‘Ik raad aan om duidelijke afspraken te maken over de periode waarin de thuiswerker bereikbaar moet zijn en over de manier waarop zijn werk wordt gecontroleerd.’ ‘De mogelijkheid en het recht van de werkgever om controle uit te oefenen op de prestaties van de werknemer – bij hem thuis – botst vaak met het recht op privacy

van de werknemer’, vervolgt zij. ‘Een indirecte controle achteraf van de omvang van de prestaties, kan wel.’ ‘Bij sommige Vlaamse overheidsorganisaties geraakt telewerken niet op de agenda, omdat leidinggevenden bang zijn om de controle te verliezen’, bevestigt Serbruyns. ‘Vaak maakt men strengere afspraken bij thuiswerk, dan bij werken op kantoor. Soms moet een ambtenaar het verslag van waaraan hij die dag heeft gewerkt ’s avonds doormailen naar zijn leidinggevende, het afdelingshoofd en de leidend ambtenaar. Andere Vlaamse overheidsorganisaties vragen dan weer dat je thuis je mail binnen het halfuur beantwoordt.’ ’s Avonds doorwerken De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen bereikbaarheid en beschikbaarheid. ‘Als je de woensdagnamiddag met je kinderen naar de speeltuin gaat en je telefoon beantwoordt, ben je bereikbaar’, legt Serbruyns uit. ‘Maar je bent niet beschikbaar, want je zit niet achter je pc

om met de ontvangen informatie iets te doen. Je bent wel weer beschikbaar als je ’s avonds van 20 tot 23 uur achter je pc kruipt om verder te werken.’ Of een ambtenaar een dergelijke invulling mag of kan geven aan thuiswerk, hangt af van het soor t dienstverlening, de afspraken binnen de organisatie en de direct leidinggevende. ‘Een ding is duidelijk,’ meent Gerda Serbruyns, ‘wij evolueren naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken. De stijl van leidinggeven moet daaraan worden aangepast: coachend leidinggeven en sturen op resultaten.’ Een risico van thuiswerken vindt Gerda Serbruyns de uitbreiding van de werkuren. ‘Als ik ’s avonds om tien uur een mail stuur naar vijf mensen, krijg ik gegarandeerd van één iemand antwoord binnen de vijf minuten. De grens tussen privé- en werktijd vervaagt. Leidinggevenden verwachten dat je ook je mails leest en werkt als je ziek bent of vakantie hebt, omdat je een laptop of smar tphone van je werkgever hebt gekregen en bereikbaar bent.’ (kg)

‘Als je woensdagnamiddag met je kinderen naar de speeltuin gaat en je telefoon beantwoordt, ben je bereikbaar maar niet beschikbaar’ Gerda Serbruyns, P&O-adviseur Agentschap voor Overheidspersoneel


WERKBEELD

Graanstokerij Filliers Foto’s: Bart Dewaele

In 1880 kreeg Karel Lodewijk Filliers de toestemming om een stokerij op te richten bij zijn boerderij in het Oost-Vlaamse BachteMaria-Leerne. Zo kon hij ’s winters graanjenever stoken van de graansoorten die hij ’s zomers teelde. Als grondstoffen gebruikte hij mout, tarwe, maïs en vooral rogge. Ondertussen zijn het bedrijf én het familierecept in handen van de vijfde generatie van het graanstokersgeslacht Filliers. De stokerij staat zelf in voor alle stappen in het productieproces, van het malen van het graan tot het vullen van de flessen. Naast de authentieke graanjenever produceert Filliers ook fruitjenevers, creamjenevers, Belgische Goldlys whisky en vodka Van Hoo. Filliers brengt het meeste aantal flessen jenever op de markt onder één merk. (mo)

JOBAT.BE/WERKBEELD


08 09 ACTUA

Belgische werknemers hard voor werklozen Hoe denken Belgische werknemers over het arbeidsmarktbeleid? Uitzendbedrijf Tempo-Team stelde de vraag. Het verdict valt streng uit. Tekst: Michiel Leen

T

empo-Team vroeg 1.500 werknemers, interimwerkkrachten en werklozen naar hoe zij denken over werkloosheid, het activeringsbeleid en de aanpak van de vergrijzing. Wat blijkt? De Belgische werknemer is best streng voor zijn werkloze collega. Zo vindt goed de helft van de bevraagden de werkloosheidsuitkeringen te hoog. Meer dan de helft ziet de uitkeringen liefst beperkt worden in de tijd. 88 procent wil bijscholing verplichten. Ook tweewekelijkse controle én sancties voor wie niet actief op zoek gaat naar werk, worden door een meerderheid gesteund. Het lijkt dat veel werknemers vinden dat werklozen zelf schuld hebben aan hun situatie. Professor Ludo Struyven van het HIVA (K.U.Leuven) geeft commentaar bij de peiling. ‘Vroeger werd de schuld niet bij de werklozen gelegd. De schuld lag ‘extern’, er waren te weinig jobs. Nu bevinden we ons in een arbeidsmarkt waarin er vacatures blijven openstaan en is er een minder hoge structurele werkloosheid dan enkele decennia geleden. De tolerantie voor werkloosheid neemt af naarmate meer mensen aan het werk zijn, al was het maar omdat minder mensen met de gevolgen ervan worden geconfronteerd. Je merkt nu eerder een logica van ‘voor wat hoort wat’: van de werkloze wordt verwacht dat hij actief op zoek gaat naar een job, maar werknemers verwachten ook inspanningen van overheid en bedrijven ter zake. Zeker voor de groep voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt zeer groot geworden is, is een instensief aanbod van begeleiding op maat nodig. Ook dat behoor t tot het ‘voor wat’: het gaat om meer dan de uitkering. Bovendien is er niet veel animo voor verregaande maatregelen als verplichte gemeenschapsdienst of verplichte heroriëntering naar een knelpuntberoep. De Belg behoudt toch graag een vorm van vrije jobkeuze.’ Regionale wortel, federale stok Waalse werknemers zijn overigens even streng voor werklozen als hun Vlaamse collega’s. ‘De communautaire breuklijn weegt minder door dan verwacht’, zegt Struyven. ‘In tegenstelling tot het gangbare politieke discours, is de regionalisering van de sociale zekerheid geen prioriteit. Voor politici en belangengroepen is deze enquête toch een eye opener.’ Op veel krediet moet het arbeidsmarktbeleid van de overheid overigens niet rekenen. Amper de helft van de werkenden heeft er ver trouwen in. Ook de bedrijven krijgen een boodschap mee. 85 procent vindt dat ze meer werklozen moeten opleiden en bijscholen. Een verhoging van de pensioenleeftijd, als mogelijk oplossing voor de vergrijzing, vindt weinig bijval in het Tempo-Team onderzoek. ‘Die verhoging is een symbooldiscussie’, vindt Struyven. ‘Ook al omdat er een groot verschil bestaat tussen de officiële en de officieuze pensioenleeftijd. Het zou de kloof alleen maar groter maken. Bovendien is het niet zozeer de leeftijd, maar de lengte van de loopbaan die telt. Vijftigers en zestigers langer aan het werk houden, zou de vergrijzingsproblematiek grotendeels ontzenuwen. Maar dan moeten er wel mogelijk-

‘Als je de regels van het spel niet wijzigt, verandert er in de praktijk weinig of niets’ Pieter Timmermans, VBO heden zijn om flexibel aan het werk te blijven. De sense of urgency is er heus wel: zowel jongere als oudere werknemers beseffen dat we langer moeten werken.’ Hoewel de bevraging werknemers aan het woord laat, hebben ook werkgeversorganisaties er een kluif aan. Al is het maar omdat de resultaten een draagvlak bevat voor hun standpunten over werkloosheid en activering. Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, ziet in de strenge reactie van werknemers vooral zin voor realiteit. ‘De mensen beseffen wat de economische realiteit is. Ze vinden het normaal dat een uitkering samenhangt met de verplichting om werk te zoeken. Maar wie moeilijk aan de bak komt, moet geholpen worden bij die zoektocht.’ Dat er daarbij naar de bedrijven gekeken wordt, verbaast Libeer niet. ‘De financiële contributies voor opleidingen zijn er wel, maar die ver talen zich nog te weinig naar concrete opleidingen en jobs.’ Andere spelregels Ook voor Libeer is een verhoging van de pensioenleeftijd niet aan de orde. De Voka-topman pleit wel voor een loopbaanduur van 45 jaar en voor een verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. ‘Een tewerkstellingsbeleid voer je met wor tel en stok. Je kunt mensen belonen voor hun inspanningen, maar je moet ze ook kunnen aanmanen om aan de slag te gaan. Alleen zit de wor tel momenteel op regionaal niveau, en blijft de stok (het schrappen van uitkeringen is een bevoegdheid van de RVA, red.) federaal.’ Voor Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), is de Tempo-Team enquête een signaal om de werkloosheidsuitkeringen sneller in de tijd te doen dalen. Uit OESO-cijfers blijkt dat de Belgische werkloosheidsuitkeringen afnemen met 10 procent. Het Europese gemiddelde ligt op -40 procent. ‘Het is de meest efficiënte maatregel om mensen opnieuw aan het werk te krijgen, zo gebeur t het ook in andere Europese regio’s.’ Dat werknemers zo streng zijn voor werklozen verbaast Timmermans niet. ‘De mensen zien dat er werk moet worden gemaakt van een actiever werkloosheidsstelsel. Zo zou de wachtuitkering, waaraan nu amper voorwaarden zijn verbonden, kunnen worden omgezet in een herscholingspremie.’ Om 55-plussers langer aan het werk te houden, pleit het VBO niet enkel voor een hogere pensioenleeftijd, maar ook voor een geleidelijke uitdoving van het brugpensioen. ‘Als je de regels van het spel niet wijzigt, verander t er in de praktijk weinig of niets’, aldus Timmermans.

‘De tolerantie voor werkloosheid neemt af naarmate meer mensen aan het werk zijn’ Prof. Ludo Struyven, HIVA


BEROEPSGEHEIM

Lies Lefever, comedian/ songschrijfster ‘Toen mijn kindjes de luiers ontgroeid waren, wou ik iets doén. Eigenlijk maakte het niet uit wat. Eerst wou ik me bij de Belgische Improvisatie Liga aansluiten. Ik had ook tekenacademie kunnen gaan volgen. Maar het werd, toevallig, een comedy-cursus. Toen ik op het einde van die cursus het podium op moest, bleken de toeschouwers het wonderwel leuk te vinden. Dat had ik compleet niet verwacht. Omdat ik er niet echt voor gestudeerd heb, kan ik niet anders dan naturel op een podium staan. Mensen zeggen me na een voorstelling vaak dat ze het zo echt en herkenbaar vonden. Dat ze het gevoel hebben me al heel lang te kennen. Nochtans kunnen ze op basis van mijn optredens een verkeerd beeld van me krijgen. Ik mag in het theater dan een grote mond opzetten, bij de bakker ben ik haast te verlegen om een brood te bestellen. Slecht humeur Ik ben vaak ook minder goedgeluimd dan mensen denken. Op een podium toon ik niet dat ik de pest in heb. De eerste enthousiaste reactie van het publiek blaast mijn slechte humeur meteen weg. Ik kan het toch niet maken de mensen hun avond te verpesten? Ik heb dat ook met loketbedienden. Als je het niet kunt opbrengen om een beetje vriendelijk tegen de klanten te zijn, zoek dan een andere job. Ik heb altijd graag gelezen. Dat ik ging schrijven, was daar een logisch gevolg van. Toen ik de poëzie van Jotie ’t Hooft las, dacht ik: ‘Ik ben ook depressief, ik moet ook gedichten beginnen schrijven’. Toen ik later gitaar leerde, werden die gedichten songteksten. Ik was fan van kleinkunst: verhaaltjes waar ik echt naar kon luisteren en die ik begreep. Dat heb ik nooit gehad met The Beatles bijvoorbeeld: dat was gewoon leuke muziek. Mijn grootste held is Drs. P. Een geniale tekstschrijver. Buiten categorie. Aan hem zal ik nooit kunnen tippen. Zelf zweer ik bij de eenvoud. Wellicht omdat ik nogal impulsief en kinderlijk ben. Mijn kinderen zijn nog vrij klein. Misschien evolueer ik gewoon met hen mee. Die intelligente show zal dus voor binnen 20 jaar zijn. Meer inhoud

‘Toen ik het podium op moest, bleken de toeschouwers het leuk te vinden. Dat had ik niet verwacht’

Mijn volgende show zal toch al wat meer inhoud moeten hebben. Omdat ik zo plots in de comedy ben gerold, heb ik nog niet genoeg kunnen nadenken waarover ik het eigenlijk wil hebben. Ik zit nog maar twee jaar en een half in dit vak. Laat me nog wat groeien. Comedy heeft bepaalde regeltjes: hoe je een verhaal opbouwt, hoe je er een rode draad insteekt, wanneer je met een punchline komt. Daar trek ik me niets van aan. Regels interesseren me niet. Ben je grappig of niet: daar gaat het om. Trouwens, het draait bij mij toch vooral om de liedjes. Ik merk dat mijn laatste liedjes gewaagder zijn. Vroeger speelde ik altijd dezelfde drie akkoorden, à la Urbanus. Intussen ben ik die voor de hand liggende akkoordenschema’s beu. Ik wil rijkere melodietjes. Loskomen van de rigide strofe/refreinstructuur.’ (pvd)


10 11

MIJN LOON

Wat doe je voor job? Ik ben toezichthouder in het Kasteel van Gaasbeek, een middeleeuwse burcht in het Pajottenland. Ik begeleid ook bezoekers, loods ze doorheen het gebouw en zorg voor de veiligheid. In de winter doe ik klusjes zoals lampen vervangen en kleine schilderwerken.

1.801,09

Doe je je job graag? Ik ben nu vijf maanden bezig en doe mijn werk super-graag. Het contact met de bezoekers is heel tof. Het is een star tbaan die ik via de VDAB gevonden heb, want ik heb geen diploma. Anders zou ik ergens aan een lopende band staan of in een callcenter zitten. Dat heb ik zes maanden gedaan en dat was heel eentonig. Wat vind je van je inkomen? Ik word door de Vlaamse overheid betaald op niveau D. Het is een perfect beginloon voor iemand zonder diploma zoals ik. Ik ben goed terechtgekomen. Sinds ik dit werk doe, ben ik kunnen verhuizen naar een groter appar tement. Wat neemt de grootste hap uit je budget? Onze huishuur van 750 euro, maar ik woon samen met mijn vriendin dus dat is slechts 375 euro per persoon. Spaar je? Ja, om meubels te kunnen kopen. En niet te vergeten: voor mijn tatoeage. Daar droom ik al van mijn twaalfde van. Nu ik vast werk heb, kan ik me dat permitteren, want het kost 450 euro. Op mijn rug zal ik ‘Per angusta ad augusta’ laten tatoeëren (door moeilijkheden naar grootsheid). Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan digitale tv. Ik heb wel kabel, maar er is toch niks op televisie. De nieuwste snufjes moet ik niet hebben. Waar geef je met plezier geld aan uit? Op café gaan, de inkom voor een feestje, naar de cinema gaan ... Kleine dingen die niet veel kosten.

HENDRIK CHRISTIAENS (24), HALLE ■ Beroep: toezichthouder Kasteel van Gaasbeek ■ Privé: samenwonend, geen kinderen ■ Brutoloon: 1.801,09 euro ■ Nettoloon: 1.309,18 euro ■ Extra’s: maaltijdcheques, fietsvergoeding, haardpremie

Wat zou je doen als je de lotto wint? Dan koop ik me een auto, want ik geraak met het openbaar vervoer moeilijk op mijn werk. Al moet ik wel nog eerst mijn rijbewijs halen... (lacht) En ik zet iets opzij om een huis te kunnen bouwen en te zorgen dat mijn gezin het later beter zal hebben dan ik vroeger. (mr)

LUNCHTIME

Oven boven ***** Bij Fornostar op de Brusselse Brandhoutkaai (Vismarkt) is de houtoven de ster van de keuken. In die oven worden de pizza’s gebakken waarvoor het etablissement bekend staat, maar Fornostar heeft nog heel wat meer troeven in handen. Het interieur van de trendy pizzeria is op zichzelf al de moeite van een bezoekje waard. Fornostar werd dit jaar nog genomineerd voor de Commerce Design Brussels Award, een prijs die de inrichting van plaatselijke handelszaken in de verf moet zetten. Vooral de hypermoderne en sfeervolle verlichting springt in het oog. Gasten zitten op stijlvolle lederen banken en de muren zijn bekleed met donker geluiddempend tapijt. De kleine, strakke tafeltjes staan geschikt rond een centrale toog vol glazen en flessen. De wijnvoorraad wordt uitgestald in een muurhoog rek van stalen buizen. Fornostaff Uitbater Jacques Vanderbeck begon aan zijn Fornostar-avontuur na een jarenlange carrière in verschillende Italiaanse zaken rond het Kasteleinsplein in Elsene. De pizza’s van Fornostar staan bekend als de beste die er in Brussel te krijgen zijn en om dat gerucht toch maar even te toetsen aan de werkelijkheid kies ik voor een klassieke quattro stagioni (14 euro). De dunne pizzabodem is lekker krokant - zij het iets te hard gebakken aan de rand en ook de heerlijke mozzarella en verse groentjes

maken dit tot een geslaagde pizza. Pastaliefhebbers zijn bij Fornostar eveneens aan het goede adres. Op de kaar t vind je onder andere mezzelune farcite con carne (gevulde halve maantjes) voor 19 euro en ravioli met ricotta en spinazie voor 18 euro. Het opdienend personeel - ook ‘Fornostaff ’ genoemd - is beleefd maar niet buitengewoon charmant. Na één keer nippen van een glaasje prosecco worden de glazen wijn al uitgeschonken en ik krijg een desser tkaar t onder mijn neus geschoven terwijl ik nog een laatste hapje pizza verorber. Dat gaat iets te snel naar mijn zin, al kan zoiets op een drukke middag misschien mooi meegenomen zijn. Op weekdagen kan je bij Fornostar lunchen aan 15 euro voor twee gangen. Het menu verander t dagelijks. Vandaag serveer t Fornostar een omelet van parmezaan en witte truffelolie als voorgerecht, gevolgd door cordon bleu met pasta. Fornostar is op weekdagen geopend van 12u tot 14u30 en van 18u30 tot 23u. In het weekend is het restaurant enkel ’s avonds open. De wekelijkse sluitingsdag valt op maandag. Ook afhalen is mogelijk. (mo) Fornostar Brandhoutkaai 65 1000 Brussel www.fornostar.be

jobat.be/lunchtime


OVERHEID

VVSG vreest afbouw personeelsbestand na verkiezingen Eind september luidde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de alarmbel. De financiële situatie van de lokale besturen ging er de afgelopen jaren sterk op achteruit. Luc Martens, voorzitter van VVSG, ziet nu al een vertraging in het aantal aanwervingen. Tekst: Maud Oeyen

e grootste financiële dobber voor de lokale besturen zijn de pensioenen van de ambtenaren. ‘Wij zijn de enige overheid – en eigenlijk zelfs de enige werkgever – die integraal de pensioenlasten draagt van zijn eigen personeel’, verduidelijkt VVSG-voorzitter Luc Mar tens. ‘De federale overheid financier t de pensioenen van haar personeel volledig met de belastingsmiddelen die ze binnenkrijgt en ook de Vlaamse overheid doet in grote mate een beroep op die pensioenpot. Zelfs in de private sector past de overheid nog een stuk bij bovenop de bijdrage van de werkgever en de werknemer, benadrukt Mar tens. ‘De lokale besturen zijn de enigen die voor de pensioenvorming geen bijdrage krijgen vanuit de federale overheid. Die scheeftrekking zorgt ervoor dat wij ons personeelsbeleid in moeilijke omstandigheden moeten voeren. Hoe moeilijk de budgettaire toestand van de federale overheid ook is, ze moet mee verantwoordelijkheid nemen.’

D

Verlies van 250 miljoen Maar die dure pensioenen zijn lang niet het enige probleem van de Vlaamse steden en gemeenten. De lokale besturen kunnen als gevolg van de financiële crisis ook steeds minder rekenen op dividenden om hun financiële cijfers op te krikken.

‘Stel dat men een oplossing vindt voor de problemen met de Gemeentelijke Holding, dan is er nog steeds geen enkele hoop dat men genoeg geld zal vinden om een dividend te kunnen uitkeren’, zegt Mar tens. ‘Voor sommige lokale besturen waren die dividenden een belangrijke bron van inkomsten. Na de kapitaalsverhoging in 2009 heeft men één jaar een dividend uitgekeerd en daarna niet meer. We hebben dus al twee jaar zonder dividenden achter de rug. In het beste geval zullen er nog vijf of zes jaar volgen zonder dividenden. In het slechte geval zou het ook wel eens helemaal gedaan kunnen zijn.’ Als de Gemeentelijke Holding failliet zou gaan, verliezen de Vlaamse aandeelhouders zo’n 250 miljoen euro. Ook de dividenden uit de energiesector liggen tegenwoordig op een veel lager niveau dan tot nu toe altijd het geval was, vervolgt Mar tens. De jaarlijkse geldstroom richting gemeenten zou dalen met tientallen miljoenen euro, en dat terwijl de kosten om de distributienetten te onderhouden alleen maar zullen toenemen. ‘Dan zijn er nog de ongelijke dotaties voor de politiezones. Een aantal zones kreeg na de Octopushervorming een ruimere dotatie omdat zij een groter deel van de vroegere rijkswachters hadden moeten overnemen. Die zones krijgen nog steeds

‘De situatie is onhoudbaar. We krijgen te maken met besparingen die kunnen oplopen tot 10 procent van de huidige budgetten’ Luc Martens, voorzitter VVSG

een ruimere dotatie, terwijl de meerkost van die hervorming ondertussen is weggevallen. Maar ook de zones die destijds geen meerkost hadden en dus een lagere dotatie krijgen, voelen vandaag de druk van de stijgende loonkosten.’ 10 procent besparen Daarmee is het lijstje van financiële tegenvallers en structurele problemen nog niet volledig. Zo heeft de federale overheid haar belofte om de helft bij te dragen aan de brandweerhervorming nog niet ingelost, wordt lenen duurder voor de gemeenten, gaan als gevolg van de slechte economische toestand de inkomsten uit de personenbelasting achteruit, zien de OCMW’s het aantal vragen om steun stijgen, kost de nieuwe Salduz-wet - die bepaalt dat er vanaf de eerste ondervraging van een verdachte ook een advocaat aanwezig moet kunnen zijn - de politiezones handenvol geld en moeten gemeenten steeds sneller investeren in water-


12 13

COLUMN

evenwicht krijgen.’ Om het ergste te voorkomen, moeten de lokale besturen nu al de buikriem aanhalen. Sommigen kiezen ervoor om 1 à 3 procent – al naargelang de situatie – te besparen in de uitgaven, anderen gaan op zoek naar nieuwe inkomsten. ‘Daarvoor hoef je niet meteen naar de personenbelasting of de onroerende voorheffing te kijken, maar ook naar het huisvuil, milieutaksen of parkeergelden’, legt Mar tens uit. ‘Ofwel moeten de inkomsten naar omhoog, ofwel de uitgaven naar omlaag. En personeelskosten vormen een belangrijk deel van de uitgaven.’ Niet zo verwonderlijk dus dat Mar tens de afgelopen tijd een ver traging heeft vastgesteld in de aanwervingen. Toch gaat het vooralsnog niet om brutale ingrepen. ‘In het verleden hebben we drastische operaties gekend, bijvoorbeeld in Kor trijk en Aalst. Dat soor t ingrepen heb ik nu nog niet gezien en allicht zal dat ook in het verkiezingsjaar 2012 niet aan de orde zijn. Ik vrees alleen dat men zeer snel daarna tot maatregelen zal moeten komen en dan zal overgaan tot een zekere afbouw van het personeelsbestand.’ Interne staatshervorming

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur: ‘Het is al een huzarenstukje dat we de groei van 3,5% van het Gemeentefonds konden behouden. Ik kan niet zeggen dat er daarnaast in 2013 of 2014 meer middelen zullen zijn voor de steden en gemeenten.’

zuivering. Daar komt nog bij dat de lokale besturen de komende jaren sterk zullen moeten inzetten op de informatisering van de overheid; het zogenaamde e-government. ‘Tel al die elementen bij elkaar op en de situatie is ronduit onhoudbaar’, vat Mar tens samen. ‘Op die manier krijgen we straks te maken met besparingen die kunnen oplopen tot 8 à 10 procent van de huidige budgetten van de lokale besturen.’ Ook vandaag al ziet Mar tens hoe een grote meerderheid van de lokale besturen er niet meer in slaagt om hun begroting in evenwicht te krijgen. ‘De jaarlijkse inkomsten volstaan niet langer om de uitgaven te betalen. De besturen krijgen hun begroting slechts in evenwicht dankzij de resultaten van de voorgaande jaren. Maar dat reservebedrag raakt natuurlijk uitgeput. Binnen twee of drie jaar zullen ze hun begroting helemaal niet meer in

Voor oplossingen kijkt Luc Mar tens ook in de richting van de Vlaamse overheid, die bezig is met een interne staatshervorming. ‘Wij zijn als Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke par tner in die interne staatshervorming, dus is het logisch dat wij ook mee mogen delen in de winst die voor tkomt uit die hervorming. Die efficiëntiewinsten waar de minister-president het altijd over heeft, mogen niet alleen geïncasseerd worden door de Vlaamse overheid.’ Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geer t Bourgeois erkent de problemen van de steden en gemeenten, maar benadrukt dat de lokale besturen sowieso zullen profiteren van de interne staatshervorming. ‘De planlasten zullen vanaf 2013 drastisch naar omlaag gaan. Als je weet dat het opmaken van al die plannen en rapporten vandaag zo’n 40 miljoen euro per jaar kost, dan is het duidelijk dat de vermindering van de planlast veel geld kan opleveren. De schotten tussen de OCMW’s en de gemeenten zullen worden afgebroken: ook daar kan een grote winst gehaald worden. In vele gemeenten zijn momenteel zelfs de ict-systemen van gemeente en OCMW niet compatibel. Daarnaast willen we de samenwerkingsverbanden tussen de lokale besturen structureel verankeren en het aantal uitvoerende mandaten terugdringen. Al die maatregelen zullen geld opbrengen voor de lokale besturen.’ Meer middelen vanuit de Vlaamse overheid voor de lokale besturen zitten er voorlopig niet in. ‘De Vlaamse overheid heeft de afgelopen tijd sterk moeten bezuinigen, maar op het Gemeentefonds is er niet beknibbeld. Het is al een huzarenstukje dat we erin geslaagd zijn om de groei van 3,5% van het Gemeentefonds te behouden, maar daarnaast kan ik niet zeggen dat er in 2013 of 2014 meer middelen zullen zijn voor de steden en gemeenten’, aldus minister Bourgeois.

Vind jouw job bij de Overheid vanaf blz.18

J O B AT. B E / C O L U M N

Zakenreis Als Joeri Scholts verneemt dat hij op prospectiereis moet met zijn collega’s, breekt het angstzweet hem uit. Hij ziet zichzelf al zestien uur tegen struise Sylvain geleund zitten in een reisbus en huivert. Op zakenreis zal hij moeten eten in het bijzijn van zijn collega’s. Erwten lijken in glazen kralen te veranderen, als Joeri eet in het openbaar, vlees in onkauwbare latex. Slapen is zo mogelijk nog problematischer. Wat als hij vreemde smakgeluiden maakt in zijn slaap of tegen zijn moeder praat met een hoog, kinderlijk stemmetje zoals vaker? Bovendien wordt hij na een etmaal zonder privacy, bang om zonder het te beseffen diep in zijn neus of navel te gaan peuteren. De rituelen van het alleen zijn, die zich, noodgedwongen, misschien ook in gezelschap zullen uiten. En dan denkt Joeri nog niet aan het delen van het sanitair. Misschien zullen zijn collega’s zijn spijsverteringsgeuren wel becommentarieren of de haarresten die hij achterlaat in de doucheafvoer, verzamelen om er na een week een poppetje mee te maken, zoals men vroeger bij hem deed op internaat. Alleen door een maandenlange training kan hij zo’n prospectiereis overleven, weet Joeri, die sindsdien snackbars afschuimt om er publiekelijk voedsel te leren verorberen waarvan de saus tot in zijn bakkebaarden springt. Meermaals per week tracht hij in te slapen in een spotgoedkope herberg, tussen kuchende en rochelende ouden van dagen. En bij hevige peristaltiek haast hij zich voortaan naar telkens een ander klein kamertje, met dunne houten wanden of zelfs slechts plastic vouwdeur in een of andere horecazaak. Vergeefse voorbereidingen, want Joeri moet uiteindelijk alleen op businesstrip. Zo’n diepe rust valt over hem, dat hij half comateus in de reisbus ligt en de halte van de grootstad mist waar hij wordt verwacht, om pas honderd kilometer verder wakker te schrikken in een godverlaten gehucht met niets dan een goor café en een busstation, waar hij dagenlang zijn terugreis moet afwachten. Inmiddels geconditioneerd tot dutten in gezelschap, houdt hij aldoor zijn eigen geronk voor dat van een reuzehommel, met slapeloosheid tot gevolg. En door de eenzaamheid klinkt zijn gesmak zo luid, dat het door de hele vertrekhal lijkt te galmen, waarna ook zijn eetlust het laat afweten. Joeri bereikt het thuisland slechts als een geconstipeerd wrak, dat zich voor dag en dauw per taxi naar zijn werk laat brengen om zich er, uit pure vermoeidheid, in het midden van de vloer te laten vallen. Het voelt alsof zij reeds naast hem liggen, verscholen onder het bleke vasttapijt, Nina van de Service, boekhouder Sylvain en manager Kuypers en elk ogenblik kunnen tevoorschijn komen, als uit een knus en olijk ballenbad. Alleen hij ligt reeds aan het oppervlak, uitgestrekt en relaxed en gerelaxeerd, eindelijk, tot in het diepst van zijn harde, overvolle onderbuik, al is hij werkelijk te uitgeput om zich tijdig te verplaatsen. Maar dat, meent Joeri, zullen zij, blij dat hij terecht is, hem allicht met de glimlach pardonneren.

Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af.


es er a t i ep o p e l s n de f te n van de behoe r. m/v: o er e te el v e n t n i a e u a a m ni om ief t md ali t a t is c h e e s te ken m r te e r w g e m o f k o o p a z n p n s o a e i r c l g W ij e i a e l a ei st .J mee o p t im a t ies d i g, v p de et t ij v lo ot m a lis o h i t e t r ns t . p d e o e i o z t o en i n ge r da ël e d lijk v n i o n e e c o r e g d v r e d r n e or wi oo comm en w zo r g t r ni e u r ant w t is c h n de lsl e d j e ve n. J e e n t ve e e k e e e t l e b n t n au o r ë t o i e b s c Je p H g r n e . e e l a e er fin ve n 0p 0 sl a l ov t de r wo r n. 25 v an van 2 s o cia n me es ve a n te i l e t t k e id en n m h e e e a l t r d s , e o n n p o w e a v u p v om na ect sche e i m. i ge c er k t r e sp aar d n ge h d v an en w e w M et u e o O jk i g h l O r uw f ge nd e de C or jo ma o . a. o aan e n vo e w e r k in g en (o b r d ip l o k b e a t e t l s e )h he n ma a t io n t wer p h nis c bt e e op er h on c e e te c s d d i Je he n n n e va n ech ur en n n is r p va e s, t ge b e er a t i o k ke e n o n t w e p o is o n e s j n ep ke ar t en g sche hebt ep v a ge b r e e J a h g . c a e b e n de s In je ten m ak , e ven, e p b o ge t o p m a e ha e l d s n va ud s en en b lla t ie ent. h e er e ins t a b a ge m n n e a t s m o e l v an k p eop 11 in g i n r er 2 0 a v r e k to b

er g a n Ma

Interesse?

c i te S o lli

Surf voor meer info naar www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst: Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen T + 32 3 229 70 07 / E talent@haven.antwerpen.be

ijf r d e b sleep

e r vó

ór 2 5

o

Stad Gent stelt meer dan 5 000 mannen en vrouwen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening voor alle Gentenaars. Hierbij staan klantgerichtheid en resultaatgerichtheid centraal. Ook jij kan deel uitmaken van dit dynamische team! Denk je graag mee of steek je liever de handen uit de mouwen? Stad Gent heeft een grote variatie aan functies. Je kan aan de slag in zowel technische, sociale, administratieve als leidinggevende functies, in verschillende departementen.

alent

t zoveel

Hoe solliciteren? Solliciteren bij Stad Gent kan spontaan of naar aanleiding van een vacature. Je solliciteert snel en gemakkelijk via onze website www.gent.be/solliciteren. Hier vind je ook een overzicht van de openstaande jobs terug.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

www.gent.be/solliciteren

www.gent.be

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 266 75 60  vacatures@gent.be


14 15

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Industrieel ingenieurs Werfleider Leuven (ref. 21464) Functie: als verantwoordelijke op het terrein zorg je voor het goede verloop op de werven in de dienstkring Aarschot. Je start infrastructurele projecten op, begeleidt en controleert ze, en volgt het budget op.

Districtchef

Burgerlijk ingenieurs

Tongeren (ref. 21741) en Antwerpen (ref. 21659)

5 studie-ingenieurs – Brussel Tunnelveiligheid (ref. 21693), Elektromechanica (ref. 21694), Telematica (ref. 21740), Verkeersveiligheid (ref. 21740) en Coördinatie wegen (ref. 21743) Functie: je verzamelt en deelt expertise, toonaangevende praktijkvoorbeelden en informatie over de nieuwste evoluties in één van bovenstaande vakgebieden. Als expert lever je een belangrijke toegevoegde waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Je werkt nauw samen met je collega’s op het terrein.

Functie: je organiseert het dagelijkse onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer of in eigen beheer en geeft leiding aan de personeelsleden van het district.

Veiligheidsbeambte Brussel (ref. 21581) Functie: je coördineert alle preventieve en veiligheidsmaatregelen die moeten zorgen voor de veiligheid van tunnelgebruikers en het tunnelpersoneel.

Industrieel ingenieur of technische master

Technische bachelors

Verkeerskundige kruispuntsimulaties

Antwerpen (ref. 21770)

Brussel (ref. 21695) Functie: je voert met behulp van verschillende computerprogramma’s (o.a. Vissum) simulaties uit van kruispunten op basis van de verzamelde gegevens (verkeersintensiteiten, ontwerp van het kruispunt, beleidskeuzes, …). Je hebt een masterdiploma in een technische richting, bij voorkeur wiskunde, fysica of industriële wetenschappen.

Wij bieden: een boeiende job met een afwisselend takenpakket in contractueel dienstverband (onbepaalde duur) • functierelevante privé-ervaring kan eventueel worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar (voor knelpuntfuncties) • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Werfcontroleur elektriciteit en mechanica Functie: je coördineert de werken in verband met elektromechanische uitrustingen met de werken van de aannemers bouwkunde/wegenbouw. Je verricht inspecties en controles op deze werken en brengt daarover verslag uit. Je controleert op het terrein de naleving van wetgeving, regelgeving, bepalingen van het bestek en onderneemt correctieve acties waar nodig.

Interesse? Solliciteren kan tot 20 november 2011 (voor de functie van werfleider in Leuven en districtchef in Antwerpen is de uiterste inschrijvingsdatum 30 oktober 2011). De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op www.wegenenverkeer.be, www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be.

Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

JOBAT NATIONAL RECRUITMENT SOLUTIONS Uw rekruteringsboodschap snel en efficiënt tot bij de juiste kandidaat brengen? Adverteer via de Jobat National Recruitment Solutions.

NATIONAL RECRUITMENT SOLUTIONS

Adverteren? Contacteer ons op het nummer 02 467 20 66 of mail naar salesjobat@jobat.be


Solliciteer

KEER met

MEER maar LAAGJE MAKE-UP

CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/11/2011 LEUVEN

Solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van topbedrijven. Laat zeker je cv screenen en ontdek ook hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken.

Brabanthal – 11-20u

en Schrijf je gratis in op Jobat.be ijke maak kans op een onvergetel reis naar Cuba!


16 17

HAVENBEDRIJF GENT

agh

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

beleidsmedewerker milieu beleidsmedewerker energie

■■ ■■

■■ ■■

JOUW FUNCTIE: als beleidsmedewerker milieu geef je mee vorm aan het milieubeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de milieuthema’s uit het strategisch plan uit. Je staat in voor acties in het kader van het milieucharter en in het kader van milieucertificering. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten die bij jouw vakgebied aansluiten. Als beleidsmedewerker energie geef je mee vorm aan het energiebeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de energiethema’s uit het strategisch plan uit. Je volgt evoluties omtrent groene energie nauw op en werkt een beleid rond alternatieve brandstoffen uit. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten die bij jouw vakgebied aansluiten.

Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

■■

commercieel manager

■■

JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma in een maritieme of economische richting of gelijkwaardig door ervaring. Je bent een geboren netwerker die goed kan overtuigen en onderhandelen. Je bent dynamisch, flexibel en bereid om naar het buitenland te gaan. Je hebt een rijbewijs B. AANBOD VOOR ALLE FUNCTIES: een contractuele aanstelling in een stabiele en interessante werkomgeving • een afwisselende job met veel boeiende interne en externe contacten • je krijgt ruime opleidingskansen, een interessant salarispakket, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering • voor de functie van commercieel manager is er tevens een bedrijfswagen voorzien.

INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren, is terug te vinden op de website www.havengent.be/jobs. Je vindt ons terug op volgend adres: J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België - tel. + 32 9 251 05 50 -

www.havengent.be

Surf naar jobat.be/win


Jobs bij de overheid Je wil een onthaalfunctie, een job als arbeidspsycholoog, coördinator cultureel erfgoed of IT-specialist? Het kan allemaal bij de overheid. Benieuwd wat de lokale, provinciale of federale overheden in ons land jou kunnen bieden? Ontdek alle boeiende overheidsjobs op volgende pagina’s.

Surf ook naar www.jobat.be voor nog meer jobs.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

OCMW ZELE

Waregem is een bruisende ‘stad in galop’ waar met een gedreven bestuur en een enthousiast team dagelijks gewerkt wordt om de leefomgeving van haar burgers te optimaliseren. Wil jij deze dynamische ploeg versterken? Aarzel niet en solliciteer voor de job van:

Ingenieur mobiliteit, wegen- en waterinfrastructuur niveau A1a - A3a

Jouw functie: Als diensthoofd zorg je samen met je team van medewerkers voor de voorbereiding, de planning en ontwikkeling van de openbare werken binnen het stedelijk domein. Je bent contactpersoon voor externe personen, aannemers, ontwerpers en nutsmaatschappijen. Je ziet bovendien toe op een vlot verloop van alle werken. Je woont werkvergaderingen bij en doet kennis op over alle lopende dossiers gezien je de eindverantwoordelijkheid draagt binnen de afdeling. Jouw profiel: Je bezit een masterdiploma in de richting industriële wetenschappen of ingenieurswetenschappen. Je beschikt over de nodige vaardigheden om een leidinggevende functie op te nemen en je team van medewerkers aan te sturen en te coachen. Je bent een stressbestendige doorzetter en beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden om je professionele netwerk uit te bouwen. Je slaagt in de selectieproef. Wij bieden: een voltijdse statutaire functie in de salarisschaal A1a-A3a met als extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden en een interessante verlofregeling. Relevante ervaring kan mits attestering onbeperkt in rekening worden gebracht voor anciënniteiten. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 3 jaar.

Het OCMW Zele is in volle groei. Begin 2012 starten we met een dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum en de uitbreiding van ons woonzorgcentrum en kortverblijf.

Voor de uitbreiding van deze dienstverlening gaan wij over tot de rekrutering van de volgende nieuwe medewerkers (m/v):

GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGEN (contractueel – 50 % - 80 % en voltijds) • Je staat in voor het verplegen en verzorgen van de bewoners met het oog op het behoud, het herstel of het verbeteren van diens gezondheid • Beschikken over een diploma van gegradueerde of bachelor in de verpleegkunde • Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure • Minimum aanvangswedde: 26.977,70 euro.

GEBREVETTEERDE VERPLEEGKUNDIGEN (contractueel – 50 % - 80 % en voltijds) • Je staat in voor het verplegen en verzorgen van de bewoners met het oog op het behoud, het herstel of het verbeteren van diens gezondheid • Beschikken over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde • Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure • Minimum aanvangswedde: 24.581,40 euro.

ZORGKUNDIGEN

(contractueel – 50 % - 80 % en voltijds)

• Je staat in voor de algemene en fysieke verzorging van de bewoners en houdt hierbij rekening met de beperkingen maar vooral met de mogelijkheden van de bewoners • Houder van visum als zorgkundige of diploma zorgkundige of een diploma dat aanleiding geeft tot volledige registratie als zorgkundige, m.n.: — diploma of getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, richting “personenzorg”, onderafdeling hulp aan personen én getuigschrift van een opleiding van zorgkundige van 1 jaar — of getuigschrift van sociale promotie of beroepsopleiding, gelijkgesteld aan de opleiding van zorgkundige van 1 jaar — of getuigschrift van het eerste jaar opleiding bachelor in de verpleegkunde — of getuigschrift van het eerste jaar opleiding gegradueerd verpleegkundige — of getuigschrift van het eerste jaar opleiding gebrevetteerd verpleegkundige • Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure • Minimum aanvangswedde: 20.948,28 euro.

1 ERGOTHERAPEUT (contractueel - voltijds) Ben jij de gemotiveerde medewerker met technische feeling die we zoeken?

Surf dan snel naar www.waregem.be/vacatures voor het verplicht inschrijvingsformulier dat je samen met een kopie van het vereiste diploma opstuurt naar het College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem. Alle verdere info kan je bekomen via 056 62 12 19 of vacatures@waregem.be. Inschrijven kan tot en met 30 november 2011. De selectieprocedure is voorzien voor de periode december 2011 - januari 2012.

• Je staat, als lid van het afdelingsteam, mee in voor het bevorderen, het herstel of in stand houden van de zelfredzaamheid van de bewoners zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren bij dagdagelijkse activiteiten of handelingen • Houder zijn van een diploma van graduaat/bachelor in de ergotherapie • Minimum aanvangswedde : 26.977,70 euro. Je kan van ons verwachten: • Een interessante verloning • bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst, ruime verlof- en feestdagenregeling,…). Om in aanmerking te komen moet je slagen in een aanwervingsexamen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 3 jaar. Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma, studiebewijs en een curriculum vitae aangetekend gericht worden aan de Voorzitter van het OCMW, Freddy Massart, Padweg 4A te 9240 Zele, uiterlijk op 15 november 2011. De poststempel geldt als bewijs. De informatiebundel kan opgevraagd worden bij de dienst personeel en organisatie: christiene.tazoumbite@ocmwzele.be • 052 45 67 97.


Jobs

bij de

OVERHEID

19

www.brugge.be/vacatures

Officier-dienstchef (m/v) bij de beroepsafdeling van de Brandweer

Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen.

Het Stadsbestuur van Brugge maakt bekend dat er een vacature is voor de functie van officier-dienstchef bij de beroepsafdeling van de Brandweer van Brugge (Gemeenteraadsbeslissing 13/09/2011). Hierbij wordt een oproep gedaan naar kandidaatstellingen van brandweerofficieren van een andere brandweerdienst, die momenteel de graad van kapitein-commandant of – bij ontstentenis – de graad van kapitein hebben en die moeten voldoen aan volgende voorwaarden zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten: • Belg zijn; • Ten minste 21 jaar oud zijn; • Een minimale lengte hebben van 1,60m; • Van goed zedelijk gedrag zijn, te bewijzen middels een recent uittreksel uit het strafregister; • In orde zijn met de dienstplichtwetten; • Woonachtig zijn, uiterlijk 6 maanden na indiensttreding, op het grondgebied van de stad Brugge, of binnen een straal van 10 km rond de hoofdkazerne, of op maximum 25 minuten aanrijtijd tot de hoofdkazerne. Op de woonplaatsverplichting kunnen afwijkingen worden toegestaan; • Houder zijn van het brevet van officier, van technicus brandvoorkoming en van dienstchef; • Houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot betrekkingen van niveau 1 (= licentiaten of masters) bij de federale overheidsdiensten vermeld als bijlage I bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel of een diploma vermeld in de bijlage I van het koninklijk besluit van 19 april 1999; • Ten minste 3 jaar dienstanciënniteit als officier hebben in een brandweerdienst.

B RU GGE

I. INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLINGEN EN UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

Uiterlijk op 7 november 2011, bij aangetekend schrijven te richten aan de heer Burgemeester van de stad Brugge, Burg 12 te 8000. Bij de kandidaatstelling moet een kopie gevoegd worden van het vereiste diploma, van de vereiste brevetten, van het gemeenteraadsbesluit dat staaft dat men als beroepskapitein-commandant of beroepskapitein is tewerkgesteld in een brandweerkorps en van het gemeenteraadsbesluit dat staaft dat men minstens 3 jaar dienstanciënniteit heeft als officier in een brandweerkorps, alsook een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een uitgebreid curriculum vitae met daarin opgesomd de opleidingen naast vereiste brevetten, ervaring bij brandweer binnen de eigen functie, als lesgever, lid van commissies, werkgroepen, externe organen, … Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing.

II. AANVULLENDE INFORMATIE

De personeelsdienst van de stad Brugge is gehuisvest in de Riddersstraat 12, te 8000 Brugge.  050 44 96 34 – e-mail: selectie.personeel@brugge.be

Bijkomende informatie (zoals de functieomschrijving) kan bekomen worden in de Personeelsdienst van de stad Brugge op het adres hierboven.

Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou. Wie kan er allemaal loopbaanbegeleiding volgen? En waar kan er ervoor terecht? Alle antwoorden vind Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou. je terug op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling

BENIEUWD BENIEUWD NAAR NAAR JECOMPETENTIES COMPETENTIES EN EN JE CARRIÈRE-MOGELIJKHEDEN? CARRIÈRE-MOGELIJKHEDEN? Wie kan er allemaal loopbaanbegeleiding volgen? En waar kan er ervoor terecht? Alle antwoorden vind je terug op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant treedt onder meer op als publieke ontwikkelaar van zowel nieuwe als van te herontwikkelen bedrijvenzones. Voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van dergelijke concrete ontwikkelingsprojecten gaat de POM over tot aanwerving van een contractuele en voltijdse

projectleider

Functievereisten: bachelor- of masterdiploma met aantoonbare kennis op het gebied van projectontwikkeling inzake vastgoed en infrastructuur. Ervaring in werfopvolging, vastgoedanalyse, CAD en GIS zijn pluspunten. Het volledige profiel met functievereisten en taakomschrijving kan bekomen worden bij de POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven T.a.v. Alain Mosselmans of Erwin Lammens. Tel: 016 267190 - info@pomvlaamsbrabant.be Solliciteren kan door schrijven met CV aan bovenstaand adres, uiterlijk tot 10 november 2011.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs

20

bij de

OVERHEID

42/40211625N

organiseert selectieprocedures voor de aanwerving in statutair verband van m/v:

VOLTIJDS AFDELINGSHOOFD INFRASTRUCTUUR (A1a-A3a) heeft de leiding van de dienst infrastructuur (beheer van gebouwen, wegeninfrastructuur en groenvoorzieningen). Streeft naar optimaal functioneren van de technische uitrustingen (materieel en activering), efficiënt beheer van de middelen en naar een verzorgde en veilige infrastructuur in de gemeente. Doet beleidsvoorstellen (planning, uitvoering en budgettering). Houdt toezicht op de infrastructuurwerken (wegen, gebouwen, groenvoorzieningen) in eigen beheer en op de uitbestede werken. Opvolgen van aanbestedingen en het opstellen van lastenboeken. Diploma: • master of gelijkwaardig (bij voorkeur in een technische richting zoals bouw of openbare werken); • of bachelor of gelijkwaardig (bij voorkeur in een technische richting zoals bouw of openbare werken) met minimum 10 jaar praktijkervaring als leidinggevende in de bouwsector of in de sector van de openbare werken; • of minimum 10 jaar werkervaring hebben in een andere gemeente of openbare dienst, waarvan minstens zes jaar op minimum B-niveau als leidinggevende in een technische dienst en/of dienst openbare werken/infrastructuur; en bovendien voldoen aan de toelatings- en wervingsvoorwaarden Functierelevante vereisten: grondige praktische en theoretische kennis van technieken, werkmiddelen en materialen op het vlak van infrastructuur. Een goed inzicht in de werkorganisatie m.b.t. de bouw, de aanleg en het onderhoud van openbare voorzieningen. Proeftijd: 12 maanden; Bruto maandwedde (index 154,60): minimum €2.815,01 - maximum €4.953,65

VOOR EEN BRUSHING GA JE NAAR DE KAPPER. VOOR DE GEKNIPTE JOB GA JE NAAR SELOR.BE Ontdek alle jobs op onze website. Maak je cv aan en de jobs vinden jou.

D E

GEZOCHT

Diploma: minimum bachelor, aangevuld met het brevet van sportfunctionaris, uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool (of behalen binnen de drie jaar na indiensttreding) of gelijkwaardig en voldoen aan de toelatings- en wervingsvoorwaarden. Proeftijd: 12 maanden; Bruto maandwedde (index 154,60): minimum €2.228,82 - maximum €3.755,49.

Wijze van solliciteren voor de voormelde vacatures: Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, moet: - hetzij overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen. - hetzij per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee. Uiterste inschrijvingsdatum voor de voormelde functies: 31 oktober 2011 (datum poststempel of ontvangstbewijs gelden als bewijs). Bijkomende inlichtingen: het gemeentebestuur Oud-Heverlee, dienst personeel, Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee, Tel. 016/38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be of via www.oud-heverlee.be

Algemeen Directeur voor nieuwe erfgoedorganisatie In januari 2012 komt een nieuwe erfgoedorganisatie tot stand door de krachtenbundeling van het Forum voor Erfgoedverenigingen vzw, Open Monumentendag Vlaanderen en Erfgoed Vlaanderen vzw. Samen bouwen we aan een nieuwe beweging die op termijn wil uitgroeien tot dé middenveldorganisatie in het Vlaamse erfgoedlandschap.

VOLTIJDS DESKUNDIGE SPORT EN JEUGD (B1-B3) zorgt voor de uitbouw van een sportwerking en sportpromotionele activiteiten binnen de gemeente, alsook voor de uitbouw van de jeugdwerking en activiteiten voor de jeugd. Behandelt de desbetreffende dossiers. Draagt zorg voor de praktische realisatie van de strategische beleidsopties inzake aangelegenheden van de dienst Sport en de dienst Jeugd.

R E F L E X

Meer details over deze vacature en over de nieuwe erfgoedorganisatie vindt u op

www.eennaamvoorerfgoed.be/vacature

Het gemeentebestuur van De Haan gaat over tot de aanwerving van een:

Bestuurssecretaris vrije tijd voltijds in vast verband (m/v)

Hoofdbibliothecaris voltijds in vast verband (m/v)

UW FUNCTIE

UW FUNCTIE

U hebt de algemene leiding over de dienst toerisme en sport. Daarbij bent u verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding inzake toeristisch-recreatieve productontwikkeling, die u in lijn brengt met het marketingen communicatiebeleid. Ook komt u, in overleg met de afdeling cultuur- en jeugdzaken, tot een geïntegreerd vrijetijdsaanbod voor toerist en inwoner.

U bent verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de gemeentelijke bibliotheek. Daarbij zorgt u voor een optimale dienstverlening op het gebied van vraagafhandeling en collectieaanbod en maakt u informatie toegankelijk. Als leidinggevende stuurt u ook de bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers aan.

ONZE VOORWAARDEN In het bezit zijn van een masterdiploma of daaraan gelijkgesteld Een gunstig uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen Medisch geschikt zijn voor de functie Belg, onderdaan van de EER of de Zwitserse Bondstaat zijn Voldoen aan de taalkennis Slagen voor de selectieprocedure Kennis van en ervaring in de job strekt tot aanbeveling

UW SOLLICITATIE Schriftelijke kandidaturen dienen, vergezeld van cv, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van de behaalde diploma’s, ingediend te worden bij het gemeentebestuur De Haan, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan.

ONS AANBOD Wij bieden een uitdagende job, maaltijdcheques, fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering en interessante opleidingsmogelijkheden. Weddeschaal: A1a - A3a (aanvangsschaal: 21.850 euro - index 138,01). Werken bij gemeente De Haan betekent bovendien werken in een aangename omgeving, die zonder fileproblemen vlot bereikbaar is !

dehaan.be

De gedetailleerde functieprofielen, examenprogramma’s en verdere informatie zijn schriftelijk te verkrijgen bij de dienst Personeelszaken of via e-mail naar personeelsdienst@ dehaan.be. Raadpleeg ook www.dehaan.be/vacatures voor meer uitgebreide informatie. UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM Maandag 14 november 2011 (datum poststempel of ontvangstbewijs)


Jobs

bij de

GEMEENTE ZAVENTEM werft aan (m/v):

1 administratief medewerker

DIENST INTEGRALE VEILIGHEID

1 administratief medewerker

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU, DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT

OVERHEID

21

VOOR JE PASPOORT GA JE NAAR HET GEMEENTEHUIS. VOOR EEN PASSENDE JOB GA JE NAAR SELOR.BE

1 administratief medewerker

DIENST STUDIE & AANBESTEDINGEN (Openbare Werken) (vervangingscontract 4/5)

Ontdek alle jobs op onze website. Maak je cv aan en de jobs vinden jou.

1 administratief medewerker

DIENST BURGERZAKEN - BEVOLKING

1 administratief medewerker DIENST ARCHIEF

1 Webmaster

D E

R E F L E X

(voltijds vervangingscontract) De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve (2 jaar, ev. te verlengen met een jaar). Alle functies zijn op niveau C (C1-C3), wat overeenkomt met een diploma hoger secundair onderwijs (voor het beroepsonderwijs zonder 7de specialisatiejaar). Voor een uitgebreide omschrijving van de functies verwijzen we naar de website.

WIJ BIEDEN:

• Een voltijdse functie in vast dienstverband (behalve voor administratief medewerker dienst Studie & Aanbestedingen en Webmaster) • Brutomaandsalaris: min.1.745,69 euro - max. 3.195,07 euro, aangevuld met maaltijdcheques (7 euro), een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding; • Min. 32 dagen verlof Elk examen (per functie) bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het schriftelijk examen wordt opgesplitst in een algemeen deel (over het gemeentedecreet) en een specifiek deel afhankelijk van de functie (met specifieke leerstof). U kan zich inschrijven voor meerdere examens, maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat u voor elk examen specifieke leerstof moet kennen.

INTERESSE:

Bezorg dan uiterlijk tegen 12 november 2011 uw kandidatuur, ofwel schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, samen met uw cv en een kopie van uw diploma of per mail: vacature@zaventem.be

1 Adviseur Human Resources 1 Cultuurfunctionaris

Word een gezicht van De Lijn

projectingenieur m/v

in Oost-Vlaanderen

Onderweg naar een nieuwe job...

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve (2 jaar, ev. te verlengen met een jaar). Beide functies zijn op niveau A (A1-A3). U moet in het bezit zijn van een masterdiploma. Voor een uitgebreide omschrijving van de functies verwijzen we naar de website.

De Lijn staat garant voor klantvriendelijk, snel, betrouwbaar, veilig en stipt openbaar vervoer in Vlaanderen. In de provincie Oost-Vlaanderen zorgen 1700 medewerkers, samen met de medewerkers van partnersexploitanten, voor de kwalitatieve invulling van het openbaar vervoer. Voor de entiteit Oost-Vlaanderen wensen we gemotiveerde collega’s aan te trekken die zich aangesproken voelen door een langetermijnwerkrelatie met De Lijn.

WIJ BIEDEN:

Voor tewerkstelling in Gentbrugge:

• Een voltijdse functie in vast dienstverband; • Brutomaandsalaris: min.2.815,01 euro - max. 4.953,64 euro, aangevuld met maaltijdcheques (7 euro), een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding; • Min. 32 dagen verlof Elk examen (per functie) bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Op het schriftelijke gedeelte wordt er getoetst naar specifieke kennis.

INTERESSE:

Bezorg dan uiterlijk tegen 12 november 2011 uw kandidatuur, ofwel schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, samen met uw cv en een kopie van uw diploma of per mail: vacature@zaventem.be

VOOR MEER INFORMATIE: Personeelsdienst, Myriam Vanderlinden, tel. 02/717 88 50 of www.zaventem.be

Projectingenieur Met je technische bagage sta je in voor het leiden van verschillende technische en bouwkundige projecten van A tot Z. Je bent tevens verantwoordelijk voor het opvragen van offertes, de opmaak van bestellingen, beslissings- en opvolgingsrapportage. Je bent een overtuigd teamspeler die het belang van veelvuldig overleg met collega’s en partners juist inschat. Je bent industrieel ingenieur met bij voorkeur minimumervaring in een vergelijkbare functie of evenwaardige ervaring. Kennis van milieuwetgeving, wetgeving van de overheidsopdrachten en planningsoftware is een pluspunt. We bieden je een competitief loon en interessante extralegale voordelen in een sociale werkomgeving met grote vastheid van betrekking. Interesse? Neem vóór 8 november 2011 contact met ons op. Je kan ons bereiken via e-mail: flore.vandenbussche@delijn.be, telefonisch: 09 211 96 33 of schriftelijk: De Lijn Oost-Vlaanderen, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge, t.a.v. Flore Van den Bussche, medewerkster personeelsbeheer. De Lijn werkt aan het bevorderen van gelijke kansen in haar personeelsbeleid. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.


Jobs

22

bij de

OVERHEID

VOOR EEN GEBOORTE GA JE NAAR DE KRAAMAFDELING. VOOR EEN GROEIJOB GA JE NAAR SELOR.BE Ontdek alle jobs op onze website. Maak je cv aan en de jobs vinden jou.

D E

WELKE EXTRALEGALE VOORDELEN Een gsm, een bedrijfswagen, de mogelijkheid om deeltijds te werken? Je vindt de 10 populairste op een rij op jobat.be/extralegale-voordelen.

KRIJG JIJ BOVENOP JE LOON? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

R E F L E X

W U NIE

JOBAT TARGET GROUP SOLUTIONS

Het gemeentebestuur van Bekkevoort gaat over tot de aanwerving van volgende functie met een aanleg van een wervingsreserve van twee jaar die met maximaal twee jaar kan worden verlengd:

Verantwoordelijke dienst openbare werken (m/v) Een voltijdse statutaire betrekking met functionele loopbaan B4-B5 (met proeftijd van 1 jaar)

Uw functie: U bent verantwoordelijk voor de dienst openbare werken o.a. voor het voorbereiden, uitwerken en controleren van de uitbestede werken en de controle en opvolging van de werken in eigen beheer. U zal tevens instaan voor de coördinatie van de noodplanning. U beschikt over een technische deskundigheid en leidinggevende capaciteiten om een team aan te sturen en te coördineren.

De juiste doelgroep bereiken? Kies voor de Jobat Target Group Solutions.

Uw profiel: U bent in het bezit van een bachelordiploma (of gelijkwaardig). U kan tenminste 4 jaar relevante ervaring aantonen. Wij bieden u: • een verantwoordelijke job met flexibele werkuren • extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding • beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van zes jaar.

TARGET GROUP SOLUTIONS

Uw salaris: Bruto geïndexeerd maandsalaris minimum 2 570,23 EUR en maximum 4 187,08 EUR. Interesse in deze functie? Nadere inlichtingen omtrent de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examenprogramma kan u bekomen op het gemeentesecretariaat tel. 013 460 566 of via e-mail sonja.heylen@bekkevoort.be Uw sollicitatie met curriculum vitae, kopie van het vereiste diploma en uittreksel uit het strafregister dient ons uiterlijk op 25 november 2011 te bereiken via aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort.

www.bekkevoort.be

Adverteren? Contacteer ons op het nummer 02 467 20 66 of mail naar salesjobat@jobat.be


22 23

De Politie rekruteert

www.jobpol.be of bel gratis 0800 99 404

De Politie rekruteert www.jobp of 0800 9 ol.be 9 404

Je bent ook

expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onze brede waaier politie- en civiele functies zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega’s met de meest verscheiden achtergrond. Wat ze wel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit. Heb jij dat potentieel? Surf dan naar www.jobpol.be voor meer details over ons uitgebreid jobaanbod.

www.jobpol.be

16 november 2011 | Berchem

eken neem 3 bo uis h mee naar

coach je talent motiveer je team naar succes Een boeiende dag vol workshops en lezingen door topexperts Een must voor elke leidinggevende en coach Dagvoorzitter: Joseph Kessels Sprekers: Griet Bouwen – Saskia Tjepkema – Peter Beschuyt Margriet Schut – Luk Dewulf – Martijn Frijters Locatie: ALM, Filip Williotstraat 9, Berchem Deelnameprijs: €175 (incl. 3 boeken) Info en inschrijven via www.lannoo-events.be

In samenwerking met o.a.:


‘Get2Work’ De ideale tool voor jonge starters! Jonge mensen zijn belangrijk voor het succes in de bedrijven. Ze hebben nieuwe ideeën, zijn ambitieus, dynamisch en creatief. Ontdek op de volgende pagina’s de bedrijven die op zoek zijn naar succesvolle starters.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Ontdek on s

jobstarte rs

aanbod!

Geef uw geld liever aan een housewarming dan aan een huurwaarborg*. Ontdek alle voordelen en voorwaarden van ons jobstartersaanbod in uw Dexia-kantoor of neem een kijkje op www.dexia.be/jobstarter. Zo gaan we samen vooruit. * Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Dexia Bank en van akkoord van de verhuurder. Alleen in geval van effectieve uitbetaling door de Bank aan de verhuurder dient de huurder de overeenkomstige som aan de Bank te betalen.

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.


492 000 Antwerpenaars zoeken straffe mensen om mee te werken aan hun stad Antwerpen, dat zijn 492 000 mensen met een hart voor hun stad. En met de ambitie om die stad te laten groeien en bloeien. Daarom zijn ze voortdurend op zoek naar talent met dezelfde ambitie en motivatie, om mee te werken aan het Antwerpen van vandaag en morgen. Zo werven die Antwerpenaars ook vandaag graag heel wat nieuwe mensen aan.

• Verkeerstechnisch ingenieur

• Adviseur architectuur

• Logistiek coördinator

• Adviseur milieuvergunningen

• Directeur voertuigencentrum

• … en vele andere vacatures

Ontdek jouw job, jouw stad, jouw ambitie op www.antwerpen.be/jobs Jouw kwaliteiten primeren op leeftijd, geslacht, een handicap, afkomst of nationaliteit. Daarom krijgt iedereen van bij de start gelijke kansen.

www.antwerpen.be/jobs


26

Kan jij collega’s inspireren? Aldi is als distributeur van levensmiddelen toonaangevend in zijn branche. Ons succes hebben wij te danken aan een duidelijke positionering, een eenvoudige structuur en een consequente doorvoering van ons concept. Onze meer dan 400 winkels ressorteren in België onder 7 ondernemingen met elk een hoofdkantoor en een distributiecentrum. Voor Vlaanderen en Brussel zijn er ondernemingen in Rijkevorsel, Erpe-Mere, Roeselare, Heusden-Zolder en Zemst. Omwille van onze voortdurende expansie en onze permanente zoektocht naar talent met doorgroeimogelijkheden, hebben wij vacatures voor m/v:

Districtmanagers Als districtmanager neem je een zevental Aldi-filialen onder je hoede. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid en voldoende vrijheid van handelen om de verkooppunten in alle facetten op koers te houden: financieel, commercieel en het volledige personeelsbeleid. Maar je gaat verder dan dat. Je aanstekelijke enthousiasme en aangeboren leiderskwaliteiten vergroten immers nog de betrokkenheid van je medewerkers. Verder vind je vlot je weg in de wereld van cijfers, analyses en professionele rapportering. Daartoe beschik je over een relevant hoger diploma, eventuele ervaring, maar vooral: een ongedwongen handen-uit-de-mouwen ingesteldheid. Kortom: je verstaat de kunst om collega’s te inspireren.

Daartegenover stellen wij: • Een zeer aantrekkelijk salarispakket, inclusief bedrijfswagen. • Een boeiende, verantwoordelijke functie in een gerenommeerd bedrijf. • Uiteraard kan je rekenen op een grondige opleiding om met succes deze belangrijke job uit te bouwen.

Klaar voor deze topjob? Stuur je sollicitatiebrief en cv met pasfoto naar: Aldi nv, t.a.v. Dhr. Demeulemeester, Keerstraat 4, 9420 ErpeMere of mail naar info@districtmanagers.be Vermeld op de briefomslag de referentie 1011JO. Je sollicitatie wordt vanzelfsprekend discreet behandeld.

www.aldi.com

Laat je creatief brein aanscherpen met de Creativity Class 2012! Heb je een master- of bachelordiploma? En heb je 2 tot 5 jaar werkervaring? Schrijf je dan in op jobat.be/creativityclass (vóór 7 november 2011) en maak kans op deze unieke 4-daagse cursus van Flanders DC en Jobat met de beste Vlerick-proffen.


Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Net iets voor jou? Kriebelt het? Eén adres: www.kuleuven.be/vacatures.

PR EN COMMUNICATIE • Hoofd Afdeling Nieuws • Adviseur Internationale Marketing • Webadviseur en -designer • Consulent Merchandising • Medewerker wetenschapscommunicatie • Congres- en eventorganisator

STUDENTENADVISEREND • Stafmedewerker Studentenbeleid • Verantwoordelijke Cel Studeren met een Functiebeperking

HR • HR manager • Selectiespecialist • HR consulent • Stafmedewerker Salarisadministratie

JURIDISCH • Jurist Personeelsdienst • Intellectual Property Officer

ADMINISTRATIE • Administratief verantwoordelijke Studentenresidenties

TECHNIEK & ENGINEERING • Technisch beheerder – ontwerptechnicus bouwkunde • Technisch medewerker bouwkunde • Ingenieur energiebeheersing in gebouwen

MANAGEMENT & BEHEER • Administratief directeur

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK • 5 wetenschappelijk medewerkers in de domeinen financieel overheidsmanagement, organisatie en governance, personeelsmanagement en interbestuurlijke informatieprocessen

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.


Network Installation Specialist Functional Business Analyst Technical RF Project Manager

Jobs in ICT Ben jij gebeten door de nieuwste technologische ontwikkelingen? Kan jij ICT-oplossingen vakkundig ontwikkelen, implementeren en onderhouden? Wil je aan de slag als vaste medewerker of als freelancer? Ontdek op volgende pagina’s de bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde ICT-professionals of surf naar www.jobat.be/itjobs

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? Wij zoeken medewerkers die samenwerking hoog in het vaandel dragen, die zich verder willen ontwikkelen en die klantvriendelijk en flexibel zijn ingesteld. Bij Roeselare krijg je daarvoor kansen, want wij investeren in mensen die een meerwaarde zijn voor onze stad! Wij zoeken:

DIENSTHOOFD ICT (STATUTAIR A1A-A3A)

Word een gezicht van De Lijn

NETWERK- EN TELEFONIEBEHEERDER (CONTRACTUEEL B1-B3)

ÉÉN KLIK… www.roeselare.be

ZIN IN ANDERE FUNCTIES …? RAADPLEEG REGELMATIG WWW.ROESELARE.BE

ONS AANBOD? Naast een boeiende functie met veel groeikansen biedt Stad Roeselare je een aantrekkelijke verloning, een gratis hospitalisatieverzekering, integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel. Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.

MEER INFORMATIE

www.fishfly.eu

Voor een uitgebreide functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden, looninformatie en inschrijving kun je terecht op www.roeselare.be waar je kunt doorklikken naar ‘werken bij de stad/huidige vacatures’.

Inschrijven uiterlijk op 31 oktober 2011!

Kom ons team in Oost-Vlaanderen versterken.

Je kan ook terecht bij het departement Personeel & Organisatie, Zuidstraat 15, 8800 Roeselare, 051 26 24 19, jobs@roeselare.be

Kijk snel in deze Jobat.

w w w . r o e s e l a r e . b e


ÂŽ

Looking for a top team? Get on board then. Capgemini Belgium helps companies work more efficiently. We think up solutions for the most challenging problems and develop the right technology to implement them. Capgemini Belgium seeks professional team players in the fields of consulting, technology and outsourcing - experienced enthusiasts who have weathered all kinds of situations and can demonstrate their qualities with solid qualifications. Capgemini Belgium offers you an innovative work environment of world class format, where there is room for fascinating relationships with top clients from interesting sectors.

Interested? Take a look at a description of all the profiles we’re looking for and fill in your CV at www.be.capgemini.com/ourCareers.html


PRESENTEERT:

EEN GOED IDEE? DOE ER IETS MEE!

hands.be

INITIATIEF IN HET KADER VAN

9dditeie e

WIN

€25.000 MET JE ONDERNEMINGSPLAN!

Surf voor alle info naar www.bizidee.be of www.ondernemingsplanwedstrijd.be! Heb jij een uitmuntend idee of project en wil je dit graag omzetten naar een concreet businessplan? Dan is Bizidee precies wat je zoekt. Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen – Bizidee is een wedstrijd voor ambitieuze ondernemers met goede ideeën die kunnen leiden tot een reële start-up. Het beste ondernemingsplan krijgt een startkapitaal van 25.000 euro!

Doet dit je ondernemershart sneller slaan? Schrijf snel in op www.bizidee.be! Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ineke.bogaert@bizidee.be

www.startyourbusiness.be

G

roep S een professioneel, luisterend oor voor uw ondernemingszin

www.groups.be


30 31 KENNIS

RAAD

ADVIES KERN MENSEN KNOWHOWKENMERKEND PROFESSIONEEL ADVIES

VAKMANSCHAP

ADVIES

KNOWHOW

STERK ADVIES

SELECTIE

ADVIES

KWALITEIT

ERVARING KRACHT CAPACITEITEN

COACH

DYNAMIEK

NUCHTER

PERSONEELSMANAGEMENT

ADVIES

DOORDACHT

DISCREET

COACH RAAD

RESPECT

DOORDACHT DUURZAAM

KLEUR

CARRIÈRE

ERVARING KERN KWALITEIT

MENS

SELECTIE

COACH

Een boom van een job...

Psycholoog of gelijkw. (m/v) ma/ba psychologie of gelijkwaardig door ervaring De werkomgeving: • een professioneel kantoor actief in personeelsrekrutering, psychologische screening en assessment • een klantgerichte organisatie met een langetermijnvisie • een aanpak waarin vakbekwaamheid en deontologie centraal staan De jobinhoud: • selectie-interviews en screening van kandidaten • uitvoeren van psychologische onderzoeken en assessments + opmaak van de evaluatierapporten • schriftelijke en mondelinge rapportering aan kandidaten en klanten

Onze wensen: • ma/ba wonend in West-Vlaanderen • een resultaatgericht en communicatief persoon (N/F) • een vlotte zelforganisatie • affiniteit met de bedrijfswereld is een pluspunt Ons aanbod: • een functie waarin je als vertrouwenspartner voor talrijke kandidaten, bedrijven en organisaties zal fungeren • de kans om mee te bouwen aan de toekomst van ons kantoor • een directe betrokkenheid bij de dagelijkse beslissingen • aantrekkelijke voorwaarden (te bespreken)

INTERESSE? Mail verdonck.intern@skynet.be of schrijf: Bruggestraat 232, 8930 Menen. Tel.: 056 53 11 80

www.verdonckpersoneel.com

Bruggestraat 232 • 8930 Menen • Tel. 056 53 11 80 • verdonck.personeel@skynet.be

NO TALENT TO DECLARE? DOUANE DECLARANT

DOUANE SPECIALIST

BUSINESS ANALYST INBOUND

Je hebt interesse voor een logistieke omgeving, werkt zeer nauwkeuring en hebt een eerste ervaring met douaneadministratie. Je staat in voor de dagelijkse operationele douane- en accijnsaangiften.

Je hebt een uitgebreide kennis over wettelijke bepalingen rond douane en BTW. Deze kennis scherp je steeds verder aan en wend je aan om douaneprocessen te ontwikkelen, te analyseren en optimaliseren en om teamgenoten op te leiden.

Je verbetert de efficiëntie van de diverse business processen. Je zorgt ervoor dat de instroom gesteund en gestuurd wordt door de juiste toepassingen in zowel locale als globale projecten. Kostenefficiëntie en kwaliteitsbewaking zijn hierbij essentieel.

JOUW CV MOET IN 6 MINUTEN REKRUTEERDERS OVERTUIGEN!

Benieuwd hoe dit kan? Surf naar op jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

www.modulo.be - 044303

Volvo Logistics is gespecialiseerd in het ontwerp en de uitvoering van efficiënte logistieke systemen voor de automobielindustrie over de hele wereld. Om onze import en export en douaneprocessen in goede banen te leiden zijn we op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Ben je vertrouwd met logistiek en/of douane, staat je kennis van het Engels op punt en heb je een sterk analytisch vermogen en de open ingesteldheid om te leren en te verbeteren, dan bekijken we met interesse de aangifte van jouw talent en motivatie. Meer info op www.mijnvolvojob.be.


YouÂ’re only as good as the people you hire STRATEGISCH COPYWRITER de facto image building is een communicatiebureau met kantoren in Sint-Martens-Latem, Brussel en Antwerpen. Al meer dan 20 jaar specialiseren onze image builders zich in overtuigende rekruterings-, corporate en interne communicatie en in slimme employer branding. Jij bent een creatief copywriter die ondersteuning en sturing kan bieden op strategisch en tactisch niveau voor (internet-)strategieĂŤn en impactvolle campagnes. Je hebt een belangrijke inbreng bij de verdere professionalisering van onze groeiende business units HR communicatie en corporate communicatie. Je stelt in nauw overleg met de accounts en creatieve cel het strategisch plan op en draagt zorg voor een optimale uitvoering van de werkzaamheden. Je stelt de wekelijkse planning voor het team van freelancers op. Je volgt de wetenschappelijke studies binnen ons bedrijfsdomein.

ďŹ b w w .d w

Denk je dat jij deze strategische copywriter bent? Maak van deze basis advertentietekst dan een staaltje copy van jouw hand. Wij ontvangen je schrijfsel en cv graag via sollicitaties@dďŹ b.net

.n

et

• Als strateeg weet je commerciÍle en creatieve belangen goed op elkaar af te stemmen. • Je versterkt onze creatieve presentaties met duidende en onderbouwde cijfers. • Je hebt kennis van de huidige mediakanalen (print, online, PR, HR, social media). • In samenwerking met de Account Director/Creative Director, presenteer je het idee, enthousiasmeer je de klant en stem je verder met hem/haar af. • Je hebt de leiding over het team van freelance copywriters. • Je werkt voor onze drie vestigingen (Sint-Martens-Latem, Antwerpen en Brussel), jouw uitvalsbasis ligt in Sint-Martens-Latem.

MIS DE 4de EDITIE VAN DE BEURS FRANCHISING VLAANDEREN NIET

27 OKTOBER 2011 FLANDERS EXPO - GENT START SUCCESVOL! ONTDEK DE VERSCHILLENDE FORMULES DIE KLAAR STAAN OM MET U IN ZEE TE GAAN!

,XGTINOYOTM<RGGTJKXKTOYMKUXMGTOYKKXJOTNKZQGJKX\GT5TJKXTKSKTOT<RGGTJKXKT SKZKKTZGRK^VUYGTZKTMXGZOYXGGJVRKMOTMKTIUTLKXKTZOKYKT]UXQYNUVY /TQUSMXGZOYSOZYVXKXKMOYZXGZOKUV]]]LXGTINOYOTM\RGGTJKXKTHK

-85+69/9''4=+@/-56*+(+;89 153549(+@5+1+4569:'4*( Met de steun van

120 EXPOSANTEN â&#x20AC;˘ 3500 BEZOEKERS â&#x20AC;˘ MEER DAN 35 CONFERENTIES & WORKSHOPS


32 33

OPERATIONS MANAGER people manager met kennis van transport JE FUNCTIE: Als Operations Manager speel je een cruciale rol tussen het management, de werkvloer en onze klanten. Voor de verdere uitbouw van een efficiënte en performante organisatie rekenen we dan ook op jou! Dit houdt in dat je • verantwoordelijk wordt voor onze day-to-day operations waarbij je het aanspreekpunt bent van onze medewerkers die je coacht en motiveert tot uitstekende prestaties • zorgt voor de juiste bezettingen op al onze departementen en waakt over de kwaliteit van onze services • samen met de AD zoekt naar opportuniteiten in de markt •  zowel gesprekspartner bent voor onze klanten (verkoop) als onze onderaannemers (inkoop) •  streeft naar een efficiënte organisatie, structuren aanbrengt, processen stroomlijnt en een belangrijke bijdrage levert tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Gevestigd te Wondelgem (bij Gent), met eigen filialen in Eupen, Italië, Roemenië en Turkije en met agenten over heel Europa realiseert het bedrijf een omzet van €50 M en stelt ze een 160-tal mensen te werk.

JE PROFIEL: Na je hogere opleiding deed je relevante ervaring op in de logistieke sector (transport/logistiek/warehousing). Kennis van de ADRwetgeving is hierbij een plus • Je bent een bezielend leider die teams in beweging kan zetten en diensthoofden kan coachen in functie van resultaten • Je sociale, leidinggevende en organisatorische vaardigheden vul je aan met een sterk technisch en analytisch inzicht • Je aanpak is no-nonsense, ad rem en pragmatisch • Je houdt van een portie gezonde stress, bent een sterk onderhandelaar en hebt ondernemersbloed • Je werkt planmatig en stelt de juiste prioriteiten bij het aanpakken van problemen en waakt erover dat afspraken naar klanten toe worden gerespecteerd • Gezien de aard van de business en de internationale context, ben je meertalig (N/F/E/D) • Liefst woon je op haalbare afstand van het bedrijf.

Transuniverse onderscheidt zich van andere marktspelers door haar flexibiliteit, betrouwbaarheid, uitstekende prijs/kwaliteitverhouding en sterk uitgebouwde expertise in groupage.

ONS AANBOD: Je komt te werken in een dynamische KMO met een sterke reputatie in de markt • Je krijgt een verantwoordelijke functie met boeiende contacten in binnen- en buitenland • Je hebt impact op het beleid en draagt bij tot het bedrijfsresultaat • Tot slot krijg je een aantrekkelijk salarispakket met inbegrip van bedrijfswagen.

Momenteel zoeken we in het kader van een nieuwe functie en ter ondersteuning van de Algemeen Directeur een (m/v):

ZIN IN DEZE UITDAGING? Mail dan vandaag nog je sollicitatiebrief met cv en vermelding van je GSM-nummer, naar ons rekruteringsbureau jobs@derveaux-select.be Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent tel. 09/223.50.36. Tevens zoeken wij een Administratief-Commercieel

bediende, neem hiervoor een kijkje op www.transuniverse.be

YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière.

CM ZOEKT DIRECTEUR JURIDISCH DEPARTEMENT Het juridisch departement heeft als voornaamste opdracht het terugvorderen van bedragen naar aanleiding van ongevaldossiers. Onze andere opdrachten hebben betrekking op ledenverdediging, rechtsbijstand voor therapeutische ongevallen, …

Je functie

Je profiel

Je loon

• Je hebt de verantwoordelijkheid voor 70 medewerkers en stippelt de strategie uit voor jouw departement. • Je coördineert je diensten met zorg voor een sterk personeelsbeleid en transparante communicatie. • Je bouwt mee aan het globaal beleid van de verzekeringstechnische departementen. • Je bepaalt de krachtlijnen van je eigen departement en je adviseert andere diensten en partners. • Je maakt deel uit van het uitgebreid directiecomité en rapporteert aan de Nationaal Secretaris.

• Je beschikt over een Master Rechten en minimaal 5 jaar ervaring in een managementfunctie. • Als dynamische coach en people manager ben je een inspirerende gids met een duidelijke visie. • Je bereikt je objectieven door je teams te motiveren en je diensten continu te verbeteren. • Je bedient je van vlekkeloos Nederlands en Frans tijdens je talloze interne en externe contacten.

Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen.

De Karel de Grote-Hogeschool telt zes departementen en is met meer dan 10.000 studenten en 1.000 werknemers één van de grootste Vlaamse hogescholen. Ons innovatieve beleid speelt dynamisch in op snelle veranderingen in het werkveld en waarborgt excellent onderwijs, diepgaand onderzoek en een professionele dienstverlening. Studenten klantgerichtheid, engagement, flexibiliteit en samenwerken in vertrouwen staan hierin centraal. Het departement Sint Lucas Antwerpen heeft ruim 400 studenten, verdeeld over drie academische masteropleidingen binnen het studiedomein ‘audiovisuele en beeldende kunst’: Grafisch ontwerp, Juweelontwerp – Edelsmeedkunst en Vrije kunsten. Een team van een 95-tal medewerkers draagt dagelijks bij aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Om leiding te geven aan Sint Lucas Antwerpen en daarbij in overleg met de hogeschool de overgang naar een School of Arts Antwerpen te verwezenlijken, zijn we op zoek naar een VOLTIJDS

www.kdg.be

Je cv …en motivatiebrief bezorg je vóór 17 november via www.cmjobs.be.

Departementshoofd Sint Lucas Antwerpen • Vanuit Sint Lucas Antwerpen geef je vorm aan het academiseringsproces van het hoger kunstonderwijs in Antwerpen. •  Als ambassadeur van Sint Lucas Antwerpen en de Schools of Arts tracht je met overtuiging de ambities waar te maken. •  Je draagt bij tot het ontwikkelen en vernieuwen van het beleid, rekening houdend met de bestaande visie en de noden en vragen binnen de opleiding. •  Je sterk strategisch inzicht, visie voor innovatie en de nodige daadkracht, kenmerken je. •  Je bent een inspirerende en communicatieve peoplemanager die samenwerking en synergie in zijn/haar team stimuleert. •  Het departementsbestuur van Sint Lucas Antwerpen wordt rechtstreeks door jou aangestuurd. •  Je bezit professionele ervaring in een beleidsvoerende functie. Ervaring in de bredere artistieke sector, het onderwijsbeleid of culturele veld zijn een voordeel.

Voor meer informatie over deze en alle andere vacatures, surf naar www.kdg.be/vacatures/werken-bij-kdg.

Karel derspr Grote-Hogeschool ong start met voo

V.G. 185/B

Transuniverse Group, bestaande uit o.a. Transuniverse Forwarding en Intercargo Logistics, heeft sinds haar ontstaan in 1983 een sterke reputatie uitgebouwd op vlak van internationale expeditie en opslag & overslag.


Toprecord! 950 teams haalden het beste uit zichzelf tijdens de Acerta Brussels Nooit eerder beantwoordden zoveel organisaties en bedrijven de oproep van Acerta om deel te nemen aan de Acerta Brussels Ekiden. Op zaterdag 15 oktober stonden er zomaar eventjes 950 teams aan de start. En bij de dames viel zelfs een Belgisch record. Een schitterende demonstratie van de kracht van mensen! Bijna 6 000 lopers haalden het beste uit zichzelf op de 8ste Acerta Brussels Ekiden, een aflossingsmarathon die met meer dan 950 deelnemende teams ook ‘s lands meest succesvolle ‘teambuilding’ event is geworden. Topatleten Tia Hellebaut en Jonathan en Kevin Borlée – partners van Acerta en potentiële medaillewinnaars in Londen - gaven om 13 uur het startschot in het Koning Boudewijnstadion. Het Gala Priminvest team finishte als eerste. De Holcim ploeg toonde zich het snelste bedrijventeam. Bij de vrouwen werd DCLA Belgisch kampioen, met bovendien een Belgisch record als resultaat : 2u23:27. Acerta heeft hiermee maar weer eens bewezen dat het als HR-dienstengroep voor kleine en grote ondernemingen het beste uit mensen kan halen en klaar staat om sprekende prestaties neer te zetten. Zo kunnen zelfstandigen en ondernemers zich voor 200% focusen op hun kernactiviteit en hun competitiviteit. Bedankt aan alle deelnemers en alvast tot volgend jaar, voor een zo mogelijk nog grootsere Acerta Brussels Ekiden!

Resultaten en foto’s: www.acertabrusselsekiden.be


34 35 eMorrow (www.e-morrow.be) te Maldegem is een toonaangevende partner in het ontwikkelen en toepassen van integrale oplossingen in duurzame energie. De onderneming is EPC contractor en gespecialiseerd in grotere projecten van installaties met zonnepanelen, en dit op industriële daken en gronden. eMorrow is actief in België, maar ook in het buitenland. Zij realiseerden projecten in o.a. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Verder hebben ze de strategische beslissing genomen te opereren in ruimere projecten en producten rond duurzame energie en aanverwanten. Om hun groei te ondersteunen, zoeken ze vandaag een (m/v)

Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA11.009 & W.INT/RS/SO.44 - lid Federgon.

ENERGY INTEGRATORS

ACCOUNT MANAGER DUURZAME ENERGIE B2B Gedreven commercieel profiel met ervaring in of affiniteit met de sector van de duurzame energie of aanverwanten - België en/of Europa

PHP/MySQL DEVELOPER Internationale context - Goede talenkennis Engels (rapporterend aan Engelstalige projectleider) eMorrow biedt je een functie met impact in een dynamische en aangename werkomgeving. • Je komt terecht in een toonaangevende onderneming omringd door een team jonge en enthousiaste collega’s die ervoor gaan. • Een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket (in verhouding tot de job). Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar ADMB HR Services, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, select@admb.be.

Meer informatie over deze vacatures vind je op www.admb.jobs

Laat je inspireren door de ‘Senior Cera Award’! ‘Senior’ staat niet voor ‘de oudere’, wel voor ‘de wijze’, de wijze waarop een werkend ingenieur zich inzet om thema’s als wetenschap en techniek maatschappelijk relevant te Innoveren met een hart! maken. Deze ‘sociale ingenieur’ is een bron van inspiratie voor studenten die werken aan een Cera Award project. Cera Award linkt socialprofitorganisaties aan studenten uit een technischwetenschappelijke opleiding. Door te werken aan real life projecten zijn deze studenten zich meer dan wie ook bewust van de draagwijdte van hun acties. Ze ondernemen met een concreet doel, en implementeren vanuit een concrete behoefte. Mogelijks is hun project een hefboom voor meer welzijn en welvaart in een ganse sector. Innovatie krijgt zo echt betekenis. Met een Cera Award op je CV maak je een krachtig statement over jezelf: technisch-wetenschappelijk geschoold maar ook communicatief, sociaal en creatief! Talent. Met engagement! Dè profielen die we nodig hebben op de arbeidsmarkt!

29 J OK OB TO AT BE R

Doe mee! www.cera-award.be

Marc Dujardin, winnaar ‘Senior Cera Award 2011’ Marc Dujardin is hoofddocent specialiteit Universal Design aan de Universiteit Gent. Marc ijvert om te ontwerpen en te bouwen, aangepast aan de noden van ‘mensen met een beperking’. Zijn jarenlange inzet èn engagement, nationaal èn internationaal, zag Marc bekroond met de ‘Senior Cera Award 2011’.

Dossier IT & Telecom Ben jij gebeten door de nieuwste technologische ontwikkelingen? Kan jij IT-oplossingen vakkundig ontwikkelen, implementeren en onderhouden? Mis dan zeker Jobat van volgende week niet!

Adverteren? Profiteer van onze interessante advertentietarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar salesjobat@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


120.000 beroepskrachten gezocht tegen 2015

s B roeder van de Li ef

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst voor de centrale coördinatiestaf met locatie in Gent spoedig over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

voltijds stafmedewerk(st)er (contract van onbepaalde duur) binnen de financieel-economische dienst Uw functie: • Implementatie wet op de overheidsopdrachten binnen samenaankoop • Auditfunctie rond financieel beheer in de scholen en voorzieningen. Uw profiel: • Opleiding niveau bachelor TEW, handelsingenieur … • Ervaring in analyseren van bedrijfsprocessen • Degelijke kennis van informaticapakketten, in het bijzonder Microsoft Excel • Grondige kennis van boekhouding en regelgeving op diverse deeldomeinen (fiscaal, sociaal-rechtelijk …) • Aanleg voor accuratesse en interesse voor administratief werk • Analytisch vermogen, assertief en zelfstandig • Communicatievaardig en teamspeler • Basiskennis van Frans • U werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Bijlage bij Het Nieuwsblad van 12 mei 2011

GRATIS MAGAZINE BIJ HET NIEUWSBLAD VAN 14 NOVEMBER 2011

Interesse voor deze functie? Bijkomende informatie kan u bekomen bij dhr. Thierry Delrue, diensthoofd financieel-economische dienst, 09 241 19 60. Stuur tegen uiterlijk 9 november a.s. uw sollicitatiebrief met cv naar vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, t.a.v. dhr. Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kandidaten zijn bereid deel te nemen aan een screening. Een meer uitgebreide functieomschrijving kan u vinden op de website www.fracarita.org Kijk ook op

Een

in de

Gezich ten heeft vele

Er is een ongeziene aanwervingsgolf op komst voor verpleegkundigen en verzorgend personeel. Niet minder dan 120.000 beroepskrachten moeten ingevuld worden tegen 2015. Maar wat houdt werken in de zorgsector eigenlijk in? Welke kwalificaties zijn er nodig? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn de lonen aantrekkelijk? Zijn er doorgroeimogelijkheden? Kortom, is een nieuwe baan of leuke werkomgeving in deze sector iets voor jou? Je leest er alles over in het exclusief bewaarmagazine Jobat Focus “Werken in de zorgsector” Op 14 november in Het Nieuwsblad. Mis deze special niet!

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

www.fracarita.org


acerta.be

36 37 Als je een carrièrespurt wil maken, is Acerta je partner

Voor hun team in Heverlee zoeken wij momenteel een (m/v):

Senior Trainer-Consultant Je perspectief: • Je focus ligt op het verhogen van de professionaliteit van de organisaties door het ontwikkelen van het leervermogen op vlak van management, communicatie en samenwerking, leiding geven, zorgprocessen en kwaliteitszorg. • Je bent een professionele partner die in samenspraak met de opdrachtgever het meest geschikte leertraject uitbouwt. • Vervolgens ga je samen met de organisatie op weg als begeleider en facilitator van het proces.

copyright © Imageglobe

Acerta is partner van Kevin en Jonathan Borlée, koplopers in volharding en teamspirit. Wil jij, net als de Borlées, het beste uit jezelf halen? Maak dan meteen je ambitie waar en kom je talent bij Acerta tonen. Samen met jou zorgt Acerta ervoor dat starters, zelfstandigen en ondernemingen, ook in de social profit, zich 200 % kunnen concentreren op hun kerntaken. Acerta behoort tot de koplopers op het gebied van sociale en loonadministratie en gepersonaliseerde HR-service. Samen met 1 300 gemotiveerde en inspirerende collega’s help je onze klanten hun menselijk kapitaal te valoriseren en sprekende resultaten neer te zetten. Acerta is een geïntegreerde HR-dienstengroep die zijn klanten een totaalservice biedt inzake werken van mensen. In 2010 haalde Acerta een omzet van € 144 miljoen met een netwerk van 29 kantoren, gespreid over heel België. VOCA Training & Consult biedt opleiding, begeleiding en coaching aan medewerkers en management van alle organisaties uit de social profit.

BINNENKORT SELECTIETESTEN AFLEGGEN?

Je profiel: • Je hebt een universitaire opleiding of gelijkwaardig door ervaring en bijscholing. • Je bent gebeten door het leren van individuen, teams en organisaties en je kan strategieën ontwikkelen om dat leervermogen te stimuleren. • Je hebt een uitgesproken interesse in de Vlaamse social profit en bent bereid je grondig in te werken in deze sector. • Je werkt, in nauw overleg met je opdrachtgever, zelfstandig aan je projecten, binnen de visie en doelstelling van VOCA Training & Consult. • Je investeert in een constructieve teamrol. • Werken aan de eigen groei en competentieontwikkeling is voor jou evident. • Je bent klantgericht en streeft resultaten na. • Je bent flexibel en bereid om je veelvuldig te verplaatsen over heel Vlaanderen. Ons aanbod: • In ruil voor je engagement biedt VOCA Training & Consult een boeiende job in een lerende organisatie gericht op competentieontwikkeling, autonomie en verantwoordelijkheid. • Je komt terecht in een team met een hoog kwaliteitsimago. • Er zijn ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden voorzien, naast een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. Interesse? Solliciteer via onze website www.acerta.be/jobs, tik je kerngegevens in en voeg er meteen jouw volledige cv aan toe of mail jouw cv naar olivia.cardinaels@acerta.be • Wens je meer informatie, contacteer dan Olivia Cardinaels op het nummer 016 24 51 14. Deze opdracht loopt exclusief via Kern Selection. ondernemingsloket • sociale- en loonadministratie • HR-services

Gewonnen voor een carrièrespurt? Sprint naar www.acerta.be/jobs

Surf naar jobat.be/selectietesten en lees er alles over verschillende soorten testen.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Wie wordt de 2012? Passie voor marketing? Wil je jezelf graag eens meten met andere marketeers? Dan is de Marketing Genius Challenge 2012, georganiseerd seerd door The House of Marketing in samenwerking met Jobat, de juiste uitdaging! Deze wedstrijd is toegankelijk voor studenten en marketing professionals die maximum 30 jaar oud zijn. Naast de prestigieuze titel Marketing Genius 2012, maak je kans op één van de talrijke prijzen en misschien win jij wel een Thomas Cook Travelbox?

Ga naar www.marketinggenius.be en waag je kans.

Over The House of Marketing: www.thehouseofmarketing.be The House Of Marketing is het eerste Marketing Expertise en Excellence Center in België. Al meer dan 15 jaar bieden wij onze klanten strategisch marketingadvies, marketing project management en interim management in marketing. The House of Marketing is in Mechelen gevestigd en telt 75 medewerkers.


index

Werfleider

LOGISTIEK Word een gezicht van De Lijn

Consulent Merchandising KU Leuven

Kom ons team in Oost-Vlaanderen versterken.

27

VERKOOP

31

Account Manager

Douanedeclarant

Kijk snel in deze Jobat.

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 15

Volvo

eMorrow via ADMB Select Volvo

Projectleider Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

19

Nutrition & Santé

A D M I N I S T R AT I E

31

39

Acerta 25

21

Administratief Verantwoordelijke Studen27

KU Leuven

27

27

Volvo

40

27

Districtmanagers Marketing Intelligence

Aldi

Acerta

26

40

Handelsvertegenwoordiger ESP

ONDERWIJS

Verhoeven Grondverzetmachines

39

33

Stafmedewerker Studentenbeleid 27

27

Nog meer jobs?

25

Op jobat.be

20

vind je

20

9.488 jobs.

Verantwoordelijke Cel Studeren KU Leuven 18

OVERHEID

Gebrevetteerde Verpleegkundigen 25

OCMW Zele

18

Administratief Directeur 27

Algemeen Directeur 20

Directeur Juridisch 33

39

18

Bestuurssecretaris Gemeente De Haan

Zorgkundigen OCMW Zele

Afdelingshoofd Infrastructuur Gemeente Oud-Heverlee

Verpleegkundigen OCMW Zele

Adviseur Milieuvergunningen Stad Antwerpen

Psycholoog Pass Selectieburo

Christelijke Mutualiteit

Acerta

KU Leuven

KU Leuven

GEZONDHEID OCMW Zele

DIRECTIE

Erfgoed Vlaanderen

Corporate Account Managers

Karel De Grote Hogeschool 31

Ergotherapeut

Adviseur Architectuur

KU Leuven

39

36

Departementshoofd

27

C R E AT I E F Stad Antwerpen

Werfcontroleur Elektriciteit & Mechanica

Business Analyst Inbound

Medewerker Wetenschapscommunicatie KU Leuven

25

17

Commercieel Technisch Medewerker Verhoeven Grondverzetmachines

Anoniem

Congres- & Eventorganisator

32

Hoofd Afdeling Nieuws KU Leuven

Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen 27

FINANCIEEL

Copywriter De Facto Image Building

27

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 15

C O M M U N I C AT I E

KU Leuven

Chief Marketing Officer

Verkeerstechnisch Ingenieur Stad Antwerpen

Stafmedewerker Salarisadministratie

27

Technisch Medewerker Bouwkunde KU Leuven

tenresidenties KU Leuven

KU Leuven

40

Commercieel Manager Adviseur Internationale Marketing

Bouwkunde

40

Account Managers Acerta

MARKETING

Technisch Beheerder - Ontwerptechnicus Administratief Medewerkers

Account Manager Public

Logistiek Coördinator Stad Antwerpen

Quality Support

Gemeente Zaventem

35

Douanespecialist

18

Collega’s Federale Politie

HR

23

Cultuurfunctionaris Adviseur Human Resources

Directeur Voertuigencentrum Stad Antwerpen

25

Gemeente Zaventem

Gemeente Zaventem

21

21

Deskundige Sport & Jeugd Districtchef

Human Resources Consulent

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 15

KU Leuven

Gemeente Oud-Heverlee

Hoofdbibliothecaris Human Resources Manager

ENGINEERING

20

27

KU Leuven

Gemeente De Haan

20

27

Officier-Dienstchef Psycholoog of Gelijkwaardig

Beleidsmedewerker Energie Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen

17

Stad Brugge

17

KU Leuven

Even ambitieus als Stad Brugge?

27

Senior Trainer-Consultant

Burgerlijk Ingenieurs Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 15

Acerta

19

31

Selectiespecialist

Beleidsmedewerker Milieu Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen

Verdonck Personeelsmanagement

Kijk dan snel in deze jobat of op www.brugge.be/vacatures

37

ICT

Industrieel Ingenieur Of TechnischemasDiensthoofd ICT

ter Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 15

27

Ingenieur Mobiliteit, Wegen- & Waterin18

eMorrow via ADMB Select

KU Leuven

Gemeente Zaventem

Operations Manager

JURIDISCH

De Lijn

35

27

21

Veiligheidsbeambte

Verantwoordelijke

Dienst

Werken Gemeente Bekkevoort

22

R&D KU Leuven

Intellectual Property Officer KU Leuven

Openbare

Wetenschappelijk Medewerkers

33

Projectingenieur

36

Agentschap Wegen & Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 15

PHP/MySQL Developer

Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen14

Transuniverse Group via Derveaux Select

28

Webmaster

Manager Sleepbedrijf

Stafmedewerker Provincialaat Der Broeders Van Liefde

Webadviseur & -Designer

frastructuur Stad Waregem

28

Netwerk- & Telefoniebeheerder Stad Roeselare

Ingenieur Energiebeheersing KU Leuven

Stad Roeselare

27

27

TECHNIEK

21

Jurist Personeelsdienst KU Leuven

Servicemonteur 27

Verhoeven Grondverzetmachines

39

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Catherine Leccia, Elke Delgouffe Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt, Maaike Wayenbergh, Chris Huylebroeck, Sam De Beul, Dries Mertens, Sylvie Cousin, Günther Van Der Steen, Michaël Van De Meirssche Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


38 39

Nummer 1 in Europa op het gebied van Health Food- en Dieetproducten is Nutrition & Santé Benelux verantwoordelijk voor de commercialisering van Isostar, Céréal, Soyjoy, Modifast, WeightCare en Gerlinéa binnen het retail-, out-of-home- en apotheekkanaal.

OVERSPOELD DOOR Op jobat.be/persoonlijkeontwikkeling vind je de beste tips om niet te verdrinken in je werk.

INFORMATIE?

Om de verdere groei van onze organisatie te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een

Quality Support

FUNCTIE • Je hebt nauw contact met de externe leveranciers van N&S voor de afhandeling- en opvolging van consumentenklachten; • Je doet de opvolging van de HACCP vragen en -administratie in samenwerking met een externe consultant; • Je geeft ondersteuning in de planning en biedt assistentie binnen de Supply Chain afdeling; • Je bent verantwoordelijk voor de rapporting binnen jouw functiedomein. PROFIEL • Bachelor in Voeding- en Dieetkunde of een vergelijkbare opleiding en/of ervaring • Perfect tweetalig (NL./F.) met een goede kennis van Engels • Organisatorisch, nauwkeurig en zelfstandig • Communicatief • Goede kennis van MS Office-applicaties • Ervaring in Quality en kennis van HACCP is een plus

Even ambitieus als Stad Brugge?

Ontdek het op www.brugge.be/vacatures

ONS AANBOD • Een voltijdse functie in een dynamisch, groeiend en gezond bedrijf. • Een competitief salaris aangevuld met extra-legale voordelen

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

BELANGSTELLING? Stuur je CV + motivatiebrief naar: Nutrition & Santé Benelux - T.a.v. Brigitte Verlinden Medialaan 30 bus 2 - 1800 Vilvoorde of via mail brigitte.verlinden@nutritionetsante.com Info: www.nutrition-sante-brands.com

HOE ORIGINEEL

Ontdek de 6 meest originele voorbeelden op jobat.be/cv

IS JOUW CV?

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


acerta.be

Als je een carrièrespurt wil maken, is Acerta je partner

copyright © Imageglobe

Acerta is partner van Kevin en Jonathan Borlée, koplopers in volharding en teamspirit. Wil jij, net als de Borlées, het beste uit jezelf halen? Maak dan meteen je ambitie waar en kom je talent bij Acerta tonen. Samen met jou zorgt Acerta ervoor dat starters, zelfstandigen en ondernemingen zich 200 % kunnen concentreren op hun kerntaken. Acerta behoort tot de koplopers op het gebied van sociale en loonadministratie en gepersonaliseerde HR-service. Samen met 1 300 gemotiveerde en inspirerende collega’s help je onze klanten hun menselijk kapitaal te valoriseren en sprekende resultaten neer te zetten. Acerta is een geïntegreerde HR-dienstengroep die zijn klanten een totaalservice biedt inzake werken van mensen. In 2010 haalde Acerta een omzet van € 144 miljoen met een netwerk van 29 kantoren, gespreid over heel België. Zet jij mee onze groei kracht bij? Wij willen ons team versterken met (m/v):

Corporate Account Manager

Account Managers

voor de regio Brussel-Wallonië

voor de regio’s Limburg, West-Vlaanderen, Brussel-Halle-Vilvoorde en Antwerpen

• Je bouwt professionele en langdurige relaties uit met strategische klanten en prospecten. • Je verstevigt de leiderspositie van Acerta als HR-partner. • Je adviseert je klanten op directieniveau in alle HR-domeinen. • Je analyseert marktinformatie en je bouwt mee aan een gefundeerd commercieel beleid voor jouw portefeuille. • Intern bespreek je contractuele afspraken met de directie van de relevante diensten. • Je neemt ownership in de complexere dossiers.

• Je beheert zelfstandig je regionale klanten- en prospectenportefeuille. • Je verstevigt de leiderspositie van Acerta als HR-partner. • Je adviseert je klanten en prospecten in alle HR-domeinen. • Je bouwt langetermijnrelaties uit. • Ervaring in efficiënt netwerken en sterke presentatie- en onderhandelingsvaardigheden zijn onontbeerlijk. • Je combineert sterke commerciële vaardigheden bij voorkeur met kennis van sociale wetgeving en een brede interesse in HR.

Account Manager Public

Marketing Intelligence Manager

• Je bouwt professionele en langdurige relaties uit met overheidsklanten en -prospecten. Via je netwerk en expertise detecteer en beïnvloed je de noden in je sector. • Je volgt selectief de aanbestedingen op van presales tot delivery. • Je adviseert je klanten in alle HR-domeinen op basis van succesvolle resultaten als lobbyist en/of als B2B-salesexpert. • Je hebt sterke commerciële vaardigheden en kennis van en/of interesse voor sociale wetgeving en HR.

• Je bent bepalend in de ontwikkeling van onze marketingstrategie. • Je adviseert het sales- en marketingmanagement over onze marktpositie en die van concurrenten. • Je detecteert de behoeften van de klanten en nieuwe HR-trends. • Je coacht een 4-koppig team dat instaat voor het beheer van het CRM-systeem, klachtenbehandeling en marktonderzoek. • Je hebt affiniteit met de dienstensector (B2B). • Je bent vertrouwd met research. • Je standplaats is Leuven.

ONS AANBOD: • Acerta is een solide en mensgerichte werkgever die ambitie koppelt aan een prima werksfeer. • We bieden je naast een contract van onbepaalde duur en een competitief salaris met interessante extralegale voordelen ook permanente opleidingsmogelijkheden binnen een groeiend en dynamisch bedrijf. Deze vacatures lopen via Kern Selection. Voor al je vragen bel naar Olivia Cardinaels op het nummer 016 24 51 14.

Gewonnen voor een carrièrespurt? Sprint naar www.acerta.be/jobs

ondernemingsloket - sociale- en loonadministratie - HR-services

Jobat 22 oktober 2011  

Weekblad voor en over werk