Page 1

Za t e r d a g 13 e n z o n d a g 14 m a a r t 2 010

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

w w w. j o b a t . b e

OPSLAG Hoeveel is jouw loon gestegen? blz. 9

Jeugdwerk kreunt onder vergrijzing

SOCIALE PLANNEN Crisis drukt prijs niet blz. 7

‘Er is nood aan professionalisering’ Pascal Smet, minister van Jeugd

EVY GRUYAERT ‘Ik ben een onewoman-business’ blz. 10

+

6.833 jobs op jobat.be

Jobs in Finance, Consulting, Verzekering & Audit vanaf blz. 14


Ed it o .

Q uote

‘Ik ben zelf geen groot reiziger, maar ik vind dat we de sfeer die rond treinen en stations hangt, moeten gebruiken. De machines, de techniek, de hele infrastructuur. Dat zijn troeven die we ook uitspelen als we personeel willen aantrekken’

Jackpot België is de kampioen van het uitstel. Dat wordt deze dagen nog maar eens bewezen. Niet alleen door Jean-Luc Dehaene, die twee weken extra tijd vraagt voor hij zijn oplossing voor BHV presenteert. Ook de sociale partners bleken er begin deze week een handje van weg te hebben door het struikelpunt bij uitstek, de gelijkschakeling van het arbeidersen bediendenstatuut, al op de eerste dag van het nieuwe overleg naar het voorjaar van 2011 te schuiven. Tegen dan gaan ze Het ‘proberen’ om een eenheidsstatuut oplossing te bedenken. Daarmee ko- dreigt het BHV pen de sociale part- van het sociaal ners zich wat tijd om tegen eind dit overleg te jaar op zijn minst worden met een geslaagd loonakkoord naar buiten te komen. De hete aardappel wordt dus even in de koelkast gestoken. Daarmee lijkt het eenheidsstatuut steeds meer het BHV van het sociaal overleg te worden. Historisch zijn die twee statuten trouwens zo ver uit elkaar gegroeid dat het sowieso ongelooflijk moeilijk wordt om nog tot een compromis te komen. Als werkgevers spreken over het eenheidsstatuut, hebben ze het eigenlijk vooral over een afbrokkeling van de ontslagpremies en de opzegtermijnen voor bedienden. Geen haar op de vakbondsman zijn hoofd dat eraan denkt zo’n voorstel te aanvaarden. Integendeel, in zijn taal is de gelijkschakeling synomiem voor de opwaardering van het arbeidersstatuut. Verzoen die twee maar. Positiever is dat de ontslagregeling zelf - nog maar eens - toch ter discussie ligt. Want net als de uitstapregelingen voor ceo’s moeten ook de ontslagpremies voor arbeiders en bedienden bevrijd worden van het jackpotsfeertje. Dat dat vooralsnog niet zo is, bewijst de 200.000 euro die de Opel-bonden vragen per gedwongen ontslag. Vragen staat vrij, dat klopt, maar er is amper een sociaal plan dat verder kijkt dan de portemonnee, en dat creatief omspringt met wedertewerkstelling, zo blijkt uit een analyse van een twintigtal cao’s verder in deze krant. Waarmee we niet zeggen dat herstructureringen goedkoper moeten, maar wel dat geld ook anders kan gebruikt worden. In plaats van de bankrekening van de ex-werknemer te spijzen, kan dat net zo goed (deels) in zijn volgende job worden geïnvesteerd. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat REDACTIE@JOBAT.BE

.

Jannie Haeck, gedelegeerd bestuurder van de NMBS-holding, in Humo

Mijn loon .

Joost Heremans (22), Heist-op-den-Berg √ Beroep: industrieel ingenieur √ Nettoloon: 1.600 euro √ Extra’s: gsm, kilometervergoeding, maatltijdcheques, groeps- en hospitalisatie verzekering Wat vind je van je inkomen? Als star tend ingenieur ben ik erg tevreden met mijn loon. Ik werk als projectleider voor Aquafin en geniet hier van flexibele werkuren. Bovendien hebben we kantoren op verschillende locaties, zodat ik dicht bij huis kan werken.

Zou je van werk veranderen een grote aankoop doe, zal ik dat eerst uitgebreid overwegen. voor een hoger loon? Nee. Ik wil me nu eerst focussen op wat Waar geef je met plezier geld op me afkomt. aan uit? Ik ga elk jaar op skivakantie en dat mag Spaar je? Ik woon nog thuis en heb geen grote wel iets kosten. Daarnaast ben ik bij de kosten. Elke maand probeer ik 900 eu- Chiro. Dat kost ook wat geld, omdat ro opzij te leggen. Ik moet toegeven dat we geregeld samen uitgaan. Ik speel ook volleybal en pingpong, maar dat is dit niet altijd lukt. niet zo duur. Wat is je grootste kost? Waar kan je echt geen geld Ik draag elke maand 300 euro af voor kost en inwoon. Voor de rest zal vooral aan geven? mijn wagen en benzineverbruik het Kleding die je maar één keer kunt aandoen en die dan in de kast blijft hangen. meeste kosten, denk ik. Ik vind dat zonde van het geld. (bvdb) Bespaar je op bepaalde zaken? Echt besparen doe ik niet, maar als ik JOBAT.BE/MIJNLOON


Jobat 3

A r b ei d s v ra a g

.

et loon moet worden betaald op de tijdstippen en binnen de termijnen bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst. Bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst moet het loon worden betaald op de tijdstippen en binnen de termijnen vastgesteld in het arbeidsreglement of een ander van kracht zijnde reglement. Zijn dergelijke afspraken niet voorhanden, dan moet het loon uiterlijk worden betaald op de vierde werkdag na de arbeidsperiode waar voor de betaling geschiedt. Vanaf het bepaalde betalingstijdstip wordt het loon opeis-

H

B a n dw er k

.

Mijn loon van vorige maand is nog steeds niet uitbetaald. Vanaf wanneer moet daar interest op betaald worden? baar. Volgens ar tikel 10 van de Loonbeschermingswet is voor het loon van rechtswege interest verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Ook ar tikel 100 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt enigszins overbodig dat wanneer het loon geheel of gedeeltelijk uit een vaste wedde bestaat, het rechtens interesten opbrengt vanaf de normale betaaldag. ‘Van rechtswege’ of ‘rechtens’ wil zeggen dat er geen ingebrekestelling vereist is. Dit betekent dat, wanneer het loon niet tijdig wordt betaald, onmid-

dellijk de interest op het loon verschuldigd wordt en niet slechts vanaf de datum van ingebrekestelling. Alhoewel interest van ‘rechtswege’ op het loon verschuldigd is, zal je er wel de betaling van moeten vragen. Ook als je tegen je werkgever een geding zou instellen om achterstallig loon te vorderen, zal de arbeidsrechtbank niet spontaan interest op het achterstallige loon toekennen maar enkel indien daarom gevraagd werd. De interest wordt berekend op het loon, vooraleer sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of andere bijdragen worden ingehouden. Kor t-

om, interest is verschuldigd op het brutoloon. De interestvoet bedraagt 3,25 procent op jaarbasis (geldt in 2010 maar wordt jaarlijks herzien). Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: ● Wanneer moet mijn loon ten laatste uitbetaald worden? ● Wat als mijn werkgever mijn loon niet meer kan betalen? ● Ontslagen? Binnen welke termijn moet je opzeg uitbetaald worden?


J e u g d sect o r Tekst: Annelies Boddez / Foto’s: Marco Mertens

Jeugdsector kreunt onder vergrijzing

.

De jeugdsector is de derde grootste werkgever binnen het socioculturele veld. De komende vier jaar komen er ongeveer 4.500 jobs bij. Toch belemmeren heel wat pijnpunten, zoals loon en doorgroeimogelijkheden, de aantrekkelijkheid van de sector. Elk jaar stroomt een kwart van de werknemers weg. Bovendien dreigt de sector te vergrijzen.

e jeugdsector telt ruim 3.000 werknemers in landelijke jeugdbewegingen, jeugdhuizen en in zeer kleine, vaak artistieke, organisaties. “Die 3.000 loontrekkenden kunnen we herleiden tot 2.000 VTE’s”, berekent Pieter Vanheuverzwijn van de socioculturele werkgeversorganisatie Sociare. Tegen 2014 zouden er volgens de prognoses van het Planbureau 4.500 voltijdse banen bijkomen in de socioculture-

D

VTE's in de socioculturele sector volgens leeftijd 20

% 18,2 16,7 15,5

15

15,6

13,5 12,4

10

8,8 7,9

7,4

6,9

6,5

6,3

2006

2007

2008

5 2003

2004

2005

50-65 (% van totale VTE's) 18-24 (% van totale VTE's) Bron: Sociare

le sector. Al zou de crisis die groei nog kunnen afzwakken. Alhoewel de nood aan vers bloed in de sector groot is, wordt die tewerkstelling momenteel bedreigd door twee trends: vergrijzing en ontgroening. Momenteel telt de sector één jonge werknemer per vier oudere werknemers. Alle uittreders vervangen lijkt onmogelijk, ook al is de instroom enorm groot met 26 procent nieuwe werknemers per jaar. Maar jaarlijks stroomt ook 23 procent van de arbeidskrachten weer weg. An Van Damme, directrice van jeugdwerkorganisatie JES: “Voldoende verloop is inderdaad belangrijk voor de jeugdsector om de vinger aan de pols te houden. Maar de continuïteit van de exper tise mag niet op het spel komen te staan. Daarom moeten werknemers kansen krijgen. Kan iemand boekhouden? Laat hem dat proberen en begeleid die persoon daarin.” Is de jeugdsector dan misschien toch niet zo’n aantrekkelijke werkgever? Een eerste vaststelling is dat er zich onder de troeven van de sector vaak valkuilen schuilhouden. Zo klinkt flexibiliteit wel leuk, maar betekent het ook vaak avond- en weekendwerk. Volgens Kaat De Smet van Chiro is flexibiliteit een troef die sterk gerelativeerd moet worden. “In het jeugdwerk wordt de scheiding tussen werk en vrije tijd soms heel vaag. Vrijwilligers die vanuit een

sterk idealisme aan een vaste baan beginnen, moeten oppassen en voor zichzelf grenzen stellen. Anders raken ze snel opgebrand.” Een tweede nadeel is de schaalgrootte van vele jeugdorganisaties. Zelfs een vzw met drie medewerkers kan niet ontkomen aan noodzakelijke taken zoals de boekhouding en het ICT-beheer. “Het zou minder energie kosten als we die diensten voor verschillende, kleine organisaties zouden kunnen bundelen en onze sector zo verder professionaliseren”, oppert Vanheuverzwijn. Ook de verloning hindert de aantrekkelijkheid van de jeugdsector als werkgever. “Eerlijk duur t het langst. De verloning in onze sector is niet zo hoog. Dat moet tijdens een sollicitatiegesprek zeker gezegd worden, ongeacht de waardering voor het maatschappelijk belang van de sector”, zegt De Smet. In 2003 is er voor de socioculturele sector alvast een collectieve arbeidsovereenkomst bereikt over de loonbarema’s. Bovendien liggen ook de doorgroeimogelijkheden niet altijd voor het grijpen bij de jeugdorganisaties. “Er is wel een sterke horizontale doorstroom naar andere jeugdorganisaties. Toch denken veel sollicitanten dat hun rol in de jeugdsector zal uitgespeeld zijn eens ze 30 worden”, weet De Smet. Veel vrijwilligers

Het jeugdwerk wordt duidelijk uitgedaagd als aantrekkelijke werkgever. Toch biedt de sector ook mooie, weliswaar vaak idealistische, kansen. Vooral piepjonge werknemers blijken die te grijpen. Een kwart van de instromende werknemers is jonger dan 25 jaar. “Veel starters gebruiken ons als wipplank. Ik verschiet trouwens van de diversiteit binnen deze groep. Het zijn allang niet meer allemaal sociale werkers”, zegt Van Damme. In het jeugdwerk kan je dan ook heel wat leren. EVC-attesten (Eerder Verworven Competenties) kunnen een middel zijn om de vaardigheden van jeugdwerkvrijwilligers ook effectief te erkennen. “In eender welke sector is het een troef om als sollicitant aan te halen dat je jeugdwerker bent geweest. Je hebt dan immers er varing met maat>> p.6


Jobat 5

U ziet het als een springplank. Een kwart van wie de socioculturele sector verlaat, belandt wel in de werkloosheid. Daarom ook wil ik ook samen met mijn collega van Werk (de N-VA’er Philippe Muyters, red.) bekijken of we de competenties die in het jeugdwerk worden opgedaan op een of andere manier kunnen valideren en cer tifiëren. Misschien met het systeem van Eerder Verwor ven Competenties (EVC’s)? Er is al het initiatief ‘Oscar’ dat competenties die jongeren en volwassenen verwerven in het socioculturele veld benoemt en waardeer t (ontworpen door het Steunpunt Jeugd en Socius, red.). Maar we moeten ook als overheid bekijken welke stappen we hierin kunnen zetten.

Pascal Smet, Vlaams minister van Jeugd: “Dat 8 op de 10 jeugdwerkers vrijwilligers zijn, hoeft geen probleem te zijn. Niet alles moet altijd in geld uitgedrukt worden.”

‘Je carrière maak je niet in het jeugdwerk’ Voor Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet (sp.a) is de jeugdsector een ideale springplank naar het bedrijfsleven. “Het is niet de plaats waar mensen hun carrière gaan maken.” Toch mag een en ander wat professioneler, zeker op managementniveau. Tekst: Katrien Stragier / Foto: Koen Bauters

De socioculturele sector, waaronder jeugdwerk valt, groeit. Tussen 2003 en 2008 zijn er 20 procent werknemers bijgekomen. Er zijn ook opnieuw meer kinderen, dus dat is een goede zaak. Ik vind het heel positief dat mensen als vrijwilliger of als professional - die vaak als vrijwilliger in het beroep beland zijn - geïnteresseerd zijn in jeugdwerk. Ons land heeft een jeugdsector die goed werkt. Daarin zijn we uniek binnen Europa. Hopelijk slaat dat tijdens het Europees voorzitterschap (België is vanaf 1 juli 2010 voorzitter van de Raad van de EU, red.) over naar andere landen.

vrijwilliger. Zou het niet beter zijn als er meer betaalde jobs zouden bijkomen? Dat er zoveel vrijwilligers zijn, hoeft geen probleem te zijn. Dat jonge mensen zich belangeloos inzetten voor andere jongeren is toch iets om blij mee te zijn? Ook dat we dat nog altijd kunnen waarmaken, is hoopvol voor de toekomst. Niet alles moet verloond worden, niet alles moet in geld uitgedrukt worden. Bovendien is vrijwilligerswerk een manier om competenties op te doen die niet in een diploma worden uitgedrukt. Dat is een uitstekende weg om ervaring op te doen. Je ziet ook vaak dat mensen die in het jeugdwerk actief zijn geweest goed presteren als ze professioneel bij Meer dan 8 op de 10 binnen de sector is een organisatie aan de slag zijn.

Is meer professionalisering voor u dan niet aan de orde? Ik sluit niet uit dat er hier en daar meer professionalisering moet kunnen komen. Het is soms nog wat trial and error in de opvolging van medewerkers. Er speelt ook veel emotionaliteit mee in jeugdwerk. Op zich is daar niets mis mee, maar je moet dat wel professioneel kunnen aanpakken. Wat meer professionalisering zou niet slecht zijn, zeker op het vlak van management. Anderzijds doen medewerkers binnen deze sector net managementervaring op door het te doen. Maar je moet oppassen dat je niet naar een systeem verglijdt waarin àlles door professionals en volgens bepaalde routines gedaan wordt. De sterkte van jeugdwerk is net dat er voortdurend nieuwe mensen binnenstromen. Ze brengen er een stuk van hun loopbaan door en schuiven dan door naar ander werk. De jeugdsector zelf pleit ook niet voor een doorgedreven professionalisering, maar wil de spontaniteit van dat vrijwilligerswerk behouden. Er is inderdaad nogal wat verloop. Niet alleen de instroom bedraagt een forse 26 procent, ook de uitstroom, zo’n 23 procent, tikt aan. Er werken nu eenmaal veel jongeren in het jeugdwerk. Veel circulatie is daardoor onvermijdelijk. Natuurlijk heb je continuïteit nodig. In bepaalde functies merk je ook dat mensen langer blijven. Tegelijk moet je de vinger aan de pols houden. Eén à twee jaar blijven, is natuurlijk een heel korte periode, maar tien jaar is toch al lang voor de jeugdsector. Als gevolg van die uitstroom is er een duidelijke ontgroening, en vergrijzing, merkbaar in de sector. Zorgwekkend? We moeten dat in het oog houden. Voor mij is jeugdwerk niet de plaats waar mensen hun carrière gaan maken. Je kan moeilijk jeugdwerk doen - en nu overdrijf ik een beetje - met allemaal 55-plussers. Dat zou raar zijn. Het is ook belangrijk dat we het jeugdwerk meer in kaart brengen. We hebben daar weinig cijfermateriaal over. Moet er aan de arbeidsvoorwaarden gesleuteld worden om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren? De arbeidsvoorwaarden zijn niet de meest ideale. Dat klopt. Er wordt vaak een grote flexibiliteit verwacht. Mensen die in dit werk stappen, kennen de sector meestal al als vrijwillige en weten dat ook. Als ze trouwen en kinderen krijgen, gaan ze vaak op zoek naar een ander type job. De doorgroeimogelijkheden zijn soms beperkt, de scheiding werk-privé wordt niet altijd strikt getrokken en de loonvoorwaarden zijn minder dan in veel andere sectoren. Dat ontken ik niet. Maar desondanks zijn er nog altijd veel jongeren die jeugdwerk willen doen.


‘Nood aan balans tussen idealisme en realisme’ a een opleiding sociaal-cultureel werk aan de Katholieke Hogeschool Geel deed Hanneke Claessen haar eerste werkervaring op in het buur t- en opbouwwerk. “Zo zat ik vier jaar in de socioculturele sector, maar dan gericht op volwassenen. Toch stond het toen al vast dat ik een job in de jeugdsector wou.” Hanneke’s lijstje van voorgaande ervaringen met jeugdwerk is lang. “Ik heb mezelf tien jaar volledig gegeven als vrijwilliger op het Speelplein, waarvan vijf jaar als coördinator. Vakantiekampen bij de mutualiteit, Chiro en het voorzitterschap van de jeugdraad in Beerse heb ik ook al achter de rug.” Ook professioneel jeugdwerk gaat

N

Hanneke goed af. “Werken bij Zappa doe ik met har t en ziel. We hebben momenteel een pool van 170 jonge vrijwilligers die ik bewustmaak van hun competenties. Bij het organiseren van een event komt meer kijken dan gewoon een pint tappen. We bieden ook coaching, ondersteuning en vorming op allerlei vlakken.” Wat met de nadelen? “Je hebt vooral nood aan een balans tussen idealisme en realisme. Ondanks alle armoede zijn we geen wereldverbeteraars. Ik doe wat ik kan. ‘Leef naar wat je hebt’, is mijn motto. Misschien is het niet veel, maar ik ben blij met wat ik verdien. Voor mij staat het nu al vast dat ik in de socioculturele sector blijf werken.” Hanneke Claessen (28) werkt bij het jongerencompetentiecentrum Zappa, op het Kiel in Antwerpen.

p.4 >> schappelijk engagement en met werken in teamverband. Dat zijn kwaliteiten die men overal belangrijk vindt”, meent Vanheuverzwijn. Veel jeugdwerkers (85 procent) zijn overigens vrijwilligers. “Een grote maatschappelijke troef en een goede zaak

Prognose tewerkstelling socioculturele sector (VTE's)

17258,69

16756,01

16267,97

15794,14

15334,12

14453,88

14222,93

13530,68

13044,51

12613,72

10.000

12132,96

15.000

14887,50

20.000

5.000

voor de naambekendheid van het jeugdwerk. Bovendien is die pool van vrijwilligers een mooie arbeidsreserve waaruit we professionele jeugdwerkers kunnen opvissen”, zegt Vanheuverzwijn. Maar zoveel vrijwilligers tewerkstellen, houdt ook een gevaar in. Vrijwilligers kunnen immers van de ene dag op de andere opstappen. En er zijn nog opvallende cijfers terug te vinden in het socioculturele veld. Zo wordt 60 procent van de betaalde jobs ingevuld door vrouwen - in andere sector schommelt dit rond de 45 procent en werkt bijna een op de twee loontrekkenden deeltijds, waarmee de sector ook hoger scoor t dan andere werkgevers waar gemiddeld 29 procent van de werknemers deeltijds werkt. Te weinig cijfers

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bron: Sociare

Echt veel cijfermateriaal over de jeugdsector bestaat echter nog niet. “We kennen slechts de grote lijnen en dat is niet genoeg. In welke mate kent de sector de jongeren? Kennen zij de sector en onder welk imago? Pas als we dat weten, wordt

duidelijk of de arbeidscommunicatie goed zit. In beleidsnota’s is er altijd sprake van diversiteit en aandacht voor talent. Vaak wijkt de eigenlijke communicatie die de sector voert toch af van deze streefdoelen”, zegt communicatiespecialist Eric Goubin. “Jeugdorganisaties moeten zich meer documenteren. Pas als je over aantoonbare cijfers beschikt, kan je wegen op het beleid”, vindt ook De Smet. Vanuit die kennis kunnen strategische doelstellingen worden verwoord in een beleidsplan. “Hoe moet de organisatie zich ontwikkelen, omgaan met haar personeel? Breng alles in kaart vanaf dag nul: vanaf de opstelling van het jobprofiel tot en met het exitgesprek. Onze sector werkt nog te veel vanuit de buik. Dat is charmant, maar je moet ook bezig zijn met management, hoe klein of groot je ook bent”, beklemtoont Van Damme. “Het is mooi dat sociaal artistieke projecten als paddestoelen uit de grond schieten. Maar als je alleen opgaat in het artistieke en niet met de organisatieontwikkeling bezig bent, trap je in een valkuil.”


Jobat 7

Tr e n d Tekst: Wim Verdoodt / Foto: Marco Mertens

Crisis drukt prijs sociale plannen niet

“Het is niet omdat het crisis is, dat herstructureringen minder kosten.” Dat stellen Christian Willems en Filip Saelens, specialisten arbeidsrecht bij Loyens en Loeff, vast na een analyse van 21 recente cao’s.

.

Christian Willems en Filip Saelens van advocatenbureau Loyens & Loeff: “Bij individuele ontslagen merken we duidelijk dat de formule Claeys niet langer blindelings wordt toegepast door de rechtbanken.”

eeft het huidige economische klimaat invloed op het overleg tussen werkgevers en werknemers en hoe vertaalt zich dat in de sociale plannen? Op zoek naar het antwoord analyseerden en vergeleken Christian Willems en Filip Saelens 21 cao’s uit het najaar van 2009 die een sociaal plan bevatten in het kader van een herstructurering. Bij ongeveer een op de twee sociale plannen was de formule Claeys het star tpunt voor het bepalen van de opzegvergoeding voor bedienden. Als die formule werd aangepast, was dat meestal naar boven, met een multiplicatiefactor van 1,8 als maximum. Daarmee volgen collectieve ontslagen niet de trend die zich al enkele jaren heeft ingezet bij individuele ontslagen. “Bij individuele ontslagen merken we duidelijk dat de formule Claeys niet langer blindelings wordt toegepast door de rechtbanken. Soms beperkt de rechtbank zich tot een maand opzegvergoeding per jaar anciënniteit, wat vaak goedkoper is. Bij collectieve ontslagen is dat niet zo. We kunnen dus niet zeggen dat de crisis de prijs van de herstructureringen drukt”, aldus Willems. “Integendeel, het gemiddelde sociaal plan is nog altijd duurder dan de optelsom van de individuele ontslagen.” Tijdens de onderhandelingen over opzegvergoedingen werd er zo goed als altijd een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Slechts één van de 21 onderzochte cao’s zette arbeiders en bedienden op gelijke voet. In dat geval hield de opzegvergoeding het midden tussen wat wettelijk minimaal verplicht is en de formule Claeys.

H

Uit de analyse van Loyens & Loeff blijkt dat het gemiddeld 2,75 maanden duurde om een sociaal plan af te sluiten, gemeten vanaf het moment waarop de intentie tot herstructurering werd aangekondigd. In die periode vergaderde de ondernemingsraad gemiddeld 7 keer, met uitschieters naar 10 overlegmomenten. De kor tste procedure duurde 1 maand, de langste een half jaar. Brugpensioen op 50

“Je kan je daarbij de vraag stellen of lange onderhandelingen ook leiden tot betere resultaten”, werpt Saelens op. “Niet noodzakelijk. Zeer lange onderhandelingen betekenen ofwel dat de procedure zeer moeilijk verloopt en bijvoorbeeld onderbroken wordt door stakingsacties, of dat het om een herstructurering gaat die op maat gemaakt moet worden. Dat laatste komt steeds vaker voor, ook in grote ondernemingen.” Die vaststelling leidt in crisistijd tot twee types herstructureringen. “Bij het eerste type vind je vooral ondernemingen terug die op zoek zijn naar een nieuw momentum. Ze willen het met minder mensen beter gaan doen. In dat geval moet er tegelijk onderhandeld worden over wie er de organisatie zal verlaten en over hoe de

werkomstandigheden voor de blijvers kunnen worden geoptimaliseerd. Dergelijke herstructureringen, waarbij veel keuzes en selecties horen, leiden vaak tot de meest complexe onderhandelingen”, zegt Saelens. Het zijn ook niet de meest mediatieke onderhandelingen. Die behoren eerder tot het tweede type: ondernemingen die alle activiteit willen reduceren of terugbrengen tot een minimum. Dergelijke scenario’s draaien vaak om het zo snel mogelijk laten ver trekken van zoveel mogelijk werknemers. “Die onderhandelingen gaan in essentie enkel over het principe van de herstructurering en de ontslagvergoedingen, wat soms eenvoudiger is dan het aanpassen van een hele organisatie met het oog op duurzaam verder werken”, aldus Saelens. Voor oudere werknemers die moeten ver trekken, blijft het brugpensioen een vaak gebruikte uitstapmaatregel. Acht van de 21 cao’s voorzien in een verlaging van de brugpensioenleeftijd, met een minimum tot 50 jaar. De gemiddelde leeftijd voor brugpensioen ligt in de onderzochte sociale plannen op 53 jaar. Brugpensioen blijft dus populair. Recent nog zei Carrefour dat het het aangekondigde banenverlies zoveel mogelijk wou

‘Het gemiddelde sociaal plan is nog altijd duurder dan de optelsom van de individuele ontslagen’ Christian Willems, advocaat bij Loyens & Loeff

opvangen via het brugpensioen, wat onder andere bij Didier Reynders (MR) de reactie losweekte dat winstgevende organisaties hun lasten niet op de staat moeten afwentelen. Weinig creativiteit

Naast de wettelijk verplichte tewerkstellingsmaatregelen zoals het oprichten van een tewerkstellingscel en het aanbieden van outplacement, springt geen enkel sociaal plan creatief om met het begeleiden van ex-werknemers naar een nieuwe job. “Ontslagvergoedingen en brugpensioenen blijven dominant. Wettelijk zouden er misschien initiatieven kunnen komen om diezelfde inspanning meer te richten naar wedertewerkstelling, maar uit onze analyse blijkt dat vooralsnog niet”, legt Saelens uit. Naast de te betalen vergoedingen, bevatten een aantal sociale plannen expliciete bepalingen inzake de ontslagcriteria. In vijf van de onderzochte cao’s werden criteria opgenomen zoals competenties, prestaties, afwezigheden, leeftijd en anciënniteit. In één geval werd aan de vakbond een ‘toetsingsrecht’ toegekend, waardoor werknemers die volgens de arbeidsrechtbank niet volgens de ontslagcriteria waren ontslagen, een vergoeding van zes maanden loon konden eisen. Wie ontslagen werd, kon meestal ook rekenen op een premie bovenop de opzegvergoeding. In 16 van de 21 cao’s was dit het geval. Hoeveel die premie bedroeg, hing vooral af van de anciënniteit en - in mindere mate - van het loon en het arbeidsregime (vol- of deeltijds, red.).


We r k b eel d .

Danone Foto’s: Marco Mertens

De voedingsgroep Danone heeft in Rotselaar één van haar belangrijkste Europese productiesites. In 1994 werd er Actimel uitgevonden. Sindsdien is drinkbare yoghurt in kleine flesjes er dé lokale specialiteit. Met melk en fruit als basisingrediënten worden in Rotselaar wekelijks tussen de 3.500 en 5.000 ton yoghurtproducten gemaakt. Het vullen en verpakken van de flesjes gebeurt volautomatisch. Technici en machineoperatoren zorgen er voor dat de productielijnen vlot lopen. Via een koeltunnel gaan de eindproducten naar het aanpalende distributiecentrum met een opslagcapaciteit van 9.200m2. Danone stelt in Rotselaar ongeveer 500 mensen te werk. Meer dan 90 procent van de verse melkproducten uit Rotselaar is bestemd voor export naar 12 Europese landen.

JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


Jobat 9

Ac t ua Tekst: Wim Verdoodt / Illustratie: Raf Pietercil

Bediendenlonen stijgen 1,8 procent .

Uit een analyse van de lonen van meer dan 200.000 bedienden berekende het kenniscentrum van SD Worx dat de gemiddelde loonsopslag dit jaar net geen 2 procent bedraagt. Een wereld van verschil met de 6 procent loonsverhoging van vorig jaar.

D

Stijging vast salaris (%)* 2008-2009

2009-2010

Bedienden

6,12

1,8

PC 218

5,96 4,51

1,39 -0,43

7,20 7,44 7,32 6,76

1,41 1,37 1,72 1,82

6,65 6,84 7,52 6,65 6,82 7,15 7,47 6,98 6,77 7,65 7,82 6,77 6,93 6,80 7,76

1,67 1,99 1,59 1,41 1,52 1,66 1,38 1,48 1,32 1,73 1,77 1,43 2,48 1,68 1,89

Indexatie PC218

Niveau Directie/Hoger kader Midden kader Lager kader Bedienden

Functie Aankoop Algemene diensten Algemene leiding Dienst na verkoop Engineering Financiën en administratie Informatica en telecommunicatie Kwaliteit, veiligheid en milieu Logistiek Marketing en communicatie Personeel/HRM Productie van goederen / Werven Research Verkoop Verlening van diensten

e bescheiden loonsverhoging voor bedienden dit jaar staat in schril contrast met de grote sprong voorwaar ts - met dank aan de indexering - die de lonen vorig jaar maakten. “Vergeleken met de voorgaande jaren is 1,8 procent inderdaad zeer weinig. Meestal bedraagt de indexering op zich al 2 procent en komt daar nog eens een loonsverhoging bovenop”, zegt Christel Van Wouwe van SD Worx. “Dat het dit jaar zo weinig is, heeft uiteraard veel met de crisis te maken.” Als gevolg van die crisis kregen heel wat bedienden uit PC 218 dit jaar af te rekenen met een negatieve indexering van -0,43 procent. Vorig jaar stond het indexeringsmechanisme nog garant voor een loonstijging van 4,5 procent in hetzelfde paritair comité. Alhoewel werkgevers niet verplicht zijn om die negatieve index door te voeren, deed ongeveer de helft dat toch. Als gevolg bedraagt de gemiddelde loonstijging in PC 218 dit jaar geen 1,8 maar slechts 1,39 procent.

* In januari t.o.v jaar - 1 Bron: kenniscentrum SD Worx

IT valt terug

Directieleden leveren relatief het meest in. Steeg hun vast basissalaris vorig jaar nog met gemiddeld 7,2 procent, dit jaar moeten ze zich tevreden stellen met een extraatje van 1,4 procent. Ook midden- en lager kader kreeg begin 2010 minder opslag dan de doorsnee bediende. “Een mogelijke verklaring kan zijn dat de loonevolutie van bedienden meestal bepaald wordt door rigide baremastructuren die gebaseerd zijn op conjunctuurongevoelige principes zoals anciënniteit en ervaring. Het vast loon van directie- en kaderleden hangt vaker af van andere, meer economische parameters, zoals de marktpositie

‘Er wordt zeer weinig opslag gegeven dit jaar. Vorige jaren bedroeg de indexering alleen al 2 procent en kwam daar nog iets bovenop’ Christel Van Wouwe, reward specialist SD Worx van het bedrijf ”, aldus Van Wouwe. De enige categorie werknemers die er dit jaar bovenuit steekt, zijn diegenen met een job in ‘research’. Zij krijgen dit jaar als enigste een opslag van meer dan 2 procent. “Onderzoek stelt bedrijven in staat om nieuwe producten te ontwikkelen zodat ze op lange termijn opnieuw winstgevend kunnen zijn, of op zijn minst weer aan marktaandeel te winnen”, geeft Van Wouwe als verklaring. Ook de dienstverlenende jobs flirten overigens met de twee procent-grens. Bedienden met een logistieke functie bengelen dit jaar helemaal onderaan de ladder. Hun loonsverhoging bedraagt gemiddeld niet meer dan 1,3 procent, tegenover bijna 7 procent vorig jaar. Een gelijkaardige terugval merkt SD Worx op bij de productiejobs: van 6,8 procent extra in 2009 naar 1,4 procent in 2010. Ook IT’ers, vorig jaar nog beloond met een salarisverhoging van bijna 7,5 procent, zien hun loonbrief dit jaar veel minder aanzwellen (1,4 %). Zelfs ingenieurs blijven met 1,5 procent onder het algemene gemiddelde van 1,8 procent opslag steken.


Int e r vi ew Tekst: Katrien Stragier / Foto: Koen Bauters

‘Ik ben een one-woman-business’ .

Eind vorig jaar lanceerde Eén-presentatrice Evy Gruyaert haar juwelencollectie ‘Malice in Wonderland’. Zowel het ontwerpen als de zakelijke kant heeft ze volledig zelf in handen. “Een zaak opstarten valt niet te onderschatten.”

Je bent nu dik drie maanden bezig. Hoe loopt het? Hout vasthouden, maar voorlopig loopt het goed. Ik ben tevreden met de respons. Mensen vinden het blijkbaar een fijne collectie en dat was mijn doel: juwelen maken die voor zich spreken. Je liep al een tijdje rond met het idee van een juwelencollectie en dan begin je er net in volle crisistijd mee. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Daar is toch drie jaar overgegaan. Niet alleen de ontwerpen moesten op punt staan, ik moest ook nadenken over een zakelijk plan op lange termijn. Vandaar dat ik ook eerst een klein marktonderzoek heb gedaan om te zien of daar wel een publiek voor was. Want het zijn niet your everyday jewels. Toen dat allemaal oké leek, heb ik de stap gezet. De crisis schrikte mij niet genoeg af om het idee te laten varen. Hoeveel werk stop je in die lijn? Je doet namelijk een pak meer dan enkel je naam of je gezicht aan een collectie lenen. Er kruipt ontzettend veel tijd in. Er is ook niemand anders die zich met de collectie bezighoudt. Ik doe alles zelf. Er is niemand die over mijn schouder meekijkt en zegt: zou je dat niet beter zo doen? Ik ben een one-woman-business. Zit je dan zelf aan je tafel ontwerpen te maken? Absoluut, al heb ik er geen enkele opleiding voor genoten. Ik heb misschien niet de perfecte tools om alles uit te tekenen zoals het hoor t, maar ik weet wel wat ik wil en dat kan ik ongeveer op papier krijgen. Naast die schetsen verzamel ik knipsels en foto’s van dingetjes die mij inspireren. Daarmee stap ik dan naar de juwelensmid. ‘Dit is wat ik wil. Is het praktisch haalbaar?’ Indien wel, maakt hij een prototype in was. Dat stuur ik soms nog wat bij. Pas daarna wordt er een prototype in zilver vervaardigd. Zo zie je meteen of het stevig genoeg is, of sommige onderdelen misschien net iets fijner moeten enzovoor t. Je ziet het juweel echt groeien.

Evy Gruyaert: ‘Ik heb al eens met mijn hoofd tegen de muur gebonkt en mezelf afgevraagd: Why? Was dit nu echt nodig?’

Je had al een drukke job. Nu komt daar nog eens zoveel werk bij. Ik heb al eens met mijn hoofd tegen de muur gebonkt en mezelf afgevraagd: Why? Was dit nu echt nodig? (lacht). Ik deed al meer dan een fulltime job en nu heb ik er nog een tweede bijgenomen. Maar het geeft ook veel voldoening om

iets te doen dat 100 procent van jezelf is. Ik heb intussen veel bijgeleerd, zeker over zakendoen. Je moet bezig zijn met marketing, met administratie, met styling. Ik heb voor mezelf toch wat grenzen verlegd. Maar het loopt goed, al zou er nog iemand anders fulltime mee mogen bezig zijn. Ik ben soms van ’s ochtends tot ’s avonds in de weer op de VRT en in het begin moet je veel energie in zo’n collectie stoppen. Ik ben al dikwijls heel vroeg opgestaan om pas diep in de nacht mijn laptop weer uit te zetten. Heb je het een beetje onderschat? Indien ik het opnieuw zou doen, zou ik me wellicht meer laten omringen. Ik zou meer de tijd nemen om een structuur rondom mij te bouwen voor ik met de collectie naar buiten zou komen. Bijvoorbeeld een agente onder de arm nemen die op zoek gaat naar de geschikte winkels om de juwelen aan te bieden. Of een persbureau die de contacten met de journalisten voor zijn rekening neemt. Want met een zaak beginnen, is geen lacher tje. Ik heb waarschijnlijk ook al fouten gemaakt. Maar dat vind ik niet zo erg. Daar leer je van. Je moet je nek durven uitsteken, en vooral: veel werken. Viel het mee om als jonge, vrouwelijke BV zakelijke onderhandelingen te voeren? Sommigen waren meteen laaiend enthousiast en vonden het tof dat ze mij kenden van radio en tv. Anderen waren sceptischer over ‘nog maar eens een BV die iets commercieels gaat doen’. Het deed mij altijd heel veel deugd als ik iemand van die laatste categorie over de streep kon halen. De juwelen op zich zijn mooi. Vandaar dat ik ze ook niet by Evy Gruyaert heb genoemd. Dat staat los van wat ik als BV doe, al is het qua marketing handig als je bekend bent. Dat geef ik eerlijk toe. Andere presentatrices zijn eerder al met een eigen zaak begonnen. Is het een vangnet? Een vangnet zou ik het niet noemen, want ik doe mijn jobs bij de VRT nog altijd graag. Maar je weet nooit wat er nog komt. Als ze op een dag zeggen: ‘Evy, het was fijn, bedankt, tot ziens’, dan zou ik graag iets hebben om op terug te vallen. Het is sowieso nooit goed om je te afhankelijk te maken van een job. De juwelenlijn is een extra beentje om op te steunen. Mochten ze al eens een beentje afhakken, dan kan ik nog altijd blijven lopen.


Jobat 11

K a nt oorQ u i z ij hebben een open landschapskantoor. Het is prettig om tussen de mensen te zitten. Praktisch ook. Als ik iets tegen een collega wil zeggen, moet ik gewoon even mijn stem verheffen. Een vergadercultuur hebben we niet echt: we blijven vanzelf op de hoogte van waar de ander mee bezig is. De sfeer is hier los. Als iemand tot laat op een concer t is gebleven, mag hij gerust pas tegen de middag naar kantoor komen. Aan de ene kant staat mijn vaste computer, aan de andere mijn laptop. Op die por table staan al mijn mails en mijn muziekarchief. In dat archief zit minstens één nummer van elke ar tiest of groep van wie we een concer t organiseerden. Ja, ik luister soms naar muziek terwijl ik werk, maar zet dan wel een koptelefoon op, om niemand te storen. Onze kantoormeubelen zijn tweedehands. Tien jaar geleden gekocht van een bevriend architectenbureau dat ging verhuizen. We zijn een kostenbewust bedrijf. Op mijn bureau liggen, naast enkele dossiers die in be-

.

W

Lu n c h t im e

handeling zijn, aardig wat cd’s en dvd’s van ar tiesten die ik nog moet checken. Een clean desk is niet echt aan mij besteed. Mijn bureau mag dan niet echt netjes opgeruimd zijn, het blijft wel overzichtelijk. Toch zou ik beter wat vaker een opruimactie moeten doen. Zo staan hier nog twee flessen wijn die ik ooit cadeau kreeg. Verder staan op mijn bureau nog wat foto’s, van mijn familie, maar ook van enkele bekende muzikanten die ik programmeerde. Zoals Nile Rodgers, gitarist van Chic. Hij schreef er een persoonlijke boodschap op: ‘Thanks for ever ything’. Uiteraard is het aangenaam om appreciatie te krijgen van iemand die je bewondert. Een held ontmoeten en ermee kunnen samenwerken, is toch altijd weer een fijne ervaring.

JOBAT.BE/KANTOORQUIZ Wie is er hier aan het werk? ● Jari Demeulemeester (AB) ● Jan Vereecke (Sportpaleis) ● Eppo Janssen (Trix) Raad mee en win een Vivabox Oplossing vorige week: Sofie Dumont

door Katrien Stragier

Bedrijfsbroodjes 09:05:35

.

Wie Gent vanaf de E40 binnenrijdt, ziet op zijn linkerkant een opvallende wolkenkrabber met de letters ‘UCO’. In deze toren huisde nog niet zo lang geleden de Vlerick Management School, voor die naar de Reep verkaste. Waar vroeger managementstudenten de deur openzwaaiden, is sinds een vier tal jaar een broodjeszaak: ‘Taste It’. De kans dat je hier toevallig voorbijkomt, is klein. De locatie is dan ook op zijn minst weinig idyllisch te noemen, met al die kantoorgebouwen in de buur t. Voordeel is wel dat er elke dag meer dan 2.000 hongerige werknemers in de omtrek zijn en daar speelt Taste It gretig op in. Zo heeft het dagelijks bestellingen van grote afnemers, zoals Kinepolis. Wanneer ik de sandwichbar binnenstap, worden op enkele tafels dienbladen klaargemaakt met sandwiches en Zweedse broodjes. Par ticuliere klanten zijn er niet, op een enkeling in maatpak na. Ondanks de design-inrichting nodigt het die dag ook niet uit om hier neer te strijken. Achter het vele glas kan zelfs een

flauw zonnetje deze zaak in een serre veranderen. Om de broodjes fris te houden, zijn de blinden quasi volledig naar beneden gelaten.

09:07:41 Geen probleem, want je kan hier alles in meeneemvorm krijgen. In de koeltoog vind je behalve drankjes ook enkele pasta’s en salades. Een rijkelijke por tie Spaghetti Bolognese bijvoorbeeld, waar voor je 6 euro wordt aangerekend. Broodjes vind je hier niet, die worden vers gesmeerd. De vier dames achter de toog zijn druk bezig met de bestellingen die per fax, e-mail en telefoon binnenstromen. Boven hun hoofden hangen lange lijsten met klassieke broodjes, zoals een ‘Mar tino Classic’ (américain, ansjovis, augurken, tomaat, tabasco, mosterd: 3 euro), tot specials als een broodje ‘Merguez - Taste It’ (gebakken Merguez, ui, tomaat, ijsbergsla, cocktailsaus: 4,2 euro). De eigenaar drukt me op het har t dat alles hier dagvers bereid wordt. Toch liggen stapels voorgesneden stokbroodjes te wachten - en uit te drogen -

tot iemand een bestelling plaatst. Ik graai uiteindelijk een slaatje van de week uit de koeltoog, met gerookte zalm en heilbot (6,5 euro). Mijn oog valt bovendien op een mij onbekend gamma drankjes: Feelgood Drinks, vruchtendrankjes zonder toegevoegde suiker of bewaarmiddelen. Ik ga voor de variëteit ‘Cloudy Lemon’, op basis van citroen (2,60 euro). Tegen de middag dis ik het slatje en het drankje op uit de koelkast op het werk. Op het slaatje ligt tot mijn vreugde ook wat verse dille en versnipperde ui. Samen met de lichte vinaigrette een lekkere smaakmaker. Want het bakje bevat vooral een berg krulsla, met gelukkig toch wat geraspte wor telen onder. Ook het drankje valt nogal flets uit. Veel vitaminen, maar ik mis een beetje karakter. Taste It Bellevue 5 9050 Gent www.taste-it-gent.be

JOBAT.BE/LUNCHTIME

Tast-it huist in de vroegere inkomhal van de Vlerick Management School, op het gelijkvloers van een kantoorgebouw.


Fin an ce Tekst: Peter Van Dyck / Illustratie: Raf Pietercil

Wanneer statistieken boeiend worden .

Bernd Vindevogel is een ‘scoring consultant’. Een wat? Eenvoudig uitgelegd, voorspelt hij met wie een bedrijf ‘gezonde’ contracten kan afsluiten. Wanbetalers of bedrijven die richting faillissement neigen, horen niet in dat rijtje thuis. Om die op te sporen, ontwikkelt Bernd zo zijn eigen modelletjes.

ernd Vindevogel is sinds kor t aan de slag bij Dun & Bradstreet Belgium, een leverancier van handelsinformatie die bedrijven wereldwijd een D&B-score toekent. Die score varieer t van 1 tot 100. Hoe hoger de score, hoe betrouwbaarder de onderneming. Aan Bernd om daar nog iets aan toe te voegen: voorspellende modellen op maat voor bedrijven die last hebben van slechte betalers. Dankzij Bernd zouden bedrijven moeten weten met wie ze wel en met wie ze niet in zee moeten gaan. Voor zijn voorspellingen kan Vindevogel terugvallen op heel wat bestaande informatie. In de zomer van 2009 investeerde D&B nog 2 miljoen in haar Belgische database. D&B verzamelt ook balans- en juridische informatie en gegevens over de sector en over de leeftijd van klanten en hun directeuren. Héél belangrijk zijn de zogenaamde ‘trade’-cijfers. “Duizenden bedrijven geven maandelijks aan D&B het betalingsgedrag van hun klanten door”, zegt Vindevogel. “Op die manier zie je heel snel wie vaak te laat betaalt.” De eerste keer dat de jonge consultant in contact kwam met het voorspellen van klantengedrag op basis van bedrijfsgegevens was toen hij na zijn studies toegepaste economie een master marketinganalyse volgde. “Ook marketinganalisten gaan na hoe lang iemand klant is en of hij al klachten heeft gehad”, legt Vindevogel uit. “Aan de hand daarvan kunnen die klanten aangeduid worden die dreigen af te haken, waarna de marketeers gericht actie kunnen voeren door die mensen bijvoorbeeld uit te nodigen voor een event.” Zijn diploma in handen, bleef Vindevogel nog enkele jaren actief aan de Universiteit

B

‘Op krediet leven hoeft niet kwalijk te zijn. Enkel wie structureel boven zijn stand leeft, zit met een probleem’ Bernd Vindevogel, scoring consultant Dun & Bradstreet

Gent, als wetenschappelijk onderzoeker en assistent statistiek. “Ik heb daar graag gewerkt. De academische wereld is een leuke wereld, maar het struikelblok voor mij was de traagheid. Als je iets wil publiceren, kost dat tijd. Als je subsidies wil aanvragen, duur t het jaren voor je klaarheid krijgt.” Net als vele andere studenten met een master marketinganalyse op zak zocht hij uiteindelijk zijn weg in het bedrijfsleven. “We zitten echt in een niche en er is momenteel zo’n behoefte aan analisten dat niemand van ons werkloos is”, zegt Vindevogel. BMW 5

Vindevogel was net bij zijn tweede private werkgever, Amodo Consumer Finance, aan de slag, waar hij risicostrategieën ontwikkelde, toen de kredietcrisis uitbrak. Een betere leerschool voor een risk manager bestaat er niet. “Een bank gaat in deze moeilijke tijden zeker geen analisten buitengooien. Het is net omdat er jarenlang te weinig in risicobeheer is geïnvesteerd dat we in een crisis zitten.” Maar gaan bedrijven, als de economie weer aantrekt, niet opnieuw veel lakser omspringen met het beperken van risico’s? “Risk management lever t non-stop strijd met de commerciële mensen, die een bonus verdienen als de verkoop de hoogte in gaat”, bekent Vindevogel. “Een risicostrateeg kan wel adviseren dat je beter geen BMW 5 verkoopt aan jongeren onder de 20, maar als een verkoper er eentje kan slijten aan een 19-jarige, zal hij dat niet laten. De kiem van de kredietcrisis op de Amerikaanse woningmarkt lag net bij de zogenaamde ninja’s (afkorting van no income,

no job, no assets, red.): mensen die een huis op hypotheek kochten, hoewel ze geen inkomen hadden. Er werd geen acceptatiebeleid meer gevoerd, wat uiteraard absurd was. De commerciëlen duwden de risk managers aan de kant omdat ze hun portefeuilles spectaculair zagen groeien.” Vindevogel pleit voor een gezond evenwicht. “Als je de kredietmarkt heel erg vernauwt, is dat ook nefast. Dat zie je nu ook als blijkt dat bedrijven nog moeilijk aan een banklening geraken. Zo smoor je elk initiatief. Het is altijd té. Ik weet wel dat de geschiedenis zich altijd herhaalt, maar hopelijk is er nu toch een grotere alertheid bij de bedrijfsleiders ontstaan. Misschien beseffen ze nu dat risk management een minder pijnlijke manier is om te besparen.” Uiteraard zijn de voorspellingen die een scoring consultant maakt niet perfect. Wél is het doel om de fouten, zoals iemand boeken van wie je kan weten dat hij een wanbetaler is of iemand weigeren die wél correct zal betalen, tot een absoluut minimum te beperken. Het aantal slechte betalers halveren heeft al een behoorlijke positieve financiële impact. “Ik voel gewoon dat we van nut zijn binnen een organisatie. We trekken ook echt de aandacht van het senior management. Toen ik een fraudemodel ging presenteren bij een groot mailorderbedrijf kwam een bestuurder van de hoofdzetel daar speciaal voor overgevlogen. Ik denk niet dat we ons veel zorgen moeten maken over onze toegevoegde waarde”, maakt Vindevogel zich sterk. Toch is er nog heel wat evangelisatiewerk te doen. “Sommige banken zetten nu wel een aantal mensen op marketingmodelling, maar op het vlak van risk management ondernemen ze voorlopig niets. In de UK


Jobat 13

Column

Werkvloerblues Die zomer begon ik elke werkdag met het kijken naar de banden van de lijkwagen. De keuken lag in het souterrain, vlak naast het mortuarium. Of de koelcellen op elkaar aangesloten waren, heb ik nooit durven vragen. Als ik de duizenden ontbijtboterhammen door de smeermachine moest halen, reed de zwarte Lincoln vlak voor de raampjes boven mijn werkplek. Geen idee waar dode mensen zo vroeg heen moesten. Om te verhinderen dat de lijkwagen te vaak moest langskomen, diende ik goed op te letten wat ik waarop smeerde. Zoutloos brood zonder korstjes met halvarine erop voor de fragiele gevallen. Grove plakken multigraan met een lik boter voor wie aan de beterende hand was. Om de privacy van de patiënt te beschermen, werd met codes gewerkt. Wie de prullenbak zou doorzoeken, zou alleen te weten komen dat de bewoner van kamer 317 als ontbijt X-7-2 had gekregen. En dus niet dat meneer Huppeldeflup last heeft van diarree en daarom twee plakjes wit brood met peperkoek heeft verorberd. Het was de zomer voor de universiteit, katers bestonden nog niet, spierpijn in je onderrug had eerder met seks te maken dan met de te lange kantooruren. De reden waarom ik zo nodig werken moest, ontsnapt me nu. Ik kreeg zakgeld genoeg. De mensen om me heen hadden vakantiebaantjes. Die vertelden me over ‘de waarde van geld leren kennen’, ‘als je handwerk kent, weet je waarom je studeert’ of ‘met mensen leren omgaan’. Tja. Het geld dat ik daar verdiende ging op aan een dure ingekaderde print van een inkttekening van Picasso. Hij hangt nog steeds in mijn woonkamer. De meesten van mijn collega’s die zomer waren maar een paar jaar ouder. Ze hadden al zwangerschapsstriemen, stof in de wenkbrauwen van de verbouwing en karig belegde boterhammen door de hypotheek. Toen de patroonheilige van het ziekenhuis jarig was, werden alle diëten opgeschort en kreeg iedereen koffiekoeken. De hoofddiëtiste lette even niet op. Een paar snelle blikken tussen de vaste krachten later stonden we met een thermos koffie en een zakje puddingstrikken in het aardappelhok. ‘Dit hebben we toch wel verdiend,’ zuchtte een meisje van mijn leeftijd. Haar huid had de kleur van koudgeworden thee. Ze had een huilbaby. Ik had spierpijn en een onaangeroerde leeslijst voor de unief. Aan het einde van de week barstte ze in huilen uit. Wegens voldoende aanvoer van jobstudenten werd haar contact niet verlengd. Ze wist niet hoe rond te komen na de zomer. De volgende dagen kwam ze niet opdagen. Deze week stortte weer iemand in op de werkvloer. Tien jaar na de jonge moeder was het de beurt aan een man van 31 op mijn gang. Eerst hoorden we een deur dichtgegooid worden, vervolgens het gekletter van een gegooide stoel. Hij had een opdracht verprutst, een uitbrander gekregen, zijn vrouw had moeite met zwanger worden, zijn droomhuis was onbetaalbaar. Ik had met mensen leren omgaan, dus gaf ik hem een paar dagen vrij. Hogeropgeleiden doen het niet beter, ze stellen het gewoon uit. .

staat men al veel verder. Hier heerst nog veel scepsis. ‘Ach, dat werkt toch niet’, zeggen ze dan. Mijn ervaring is dat bedrijven die toch een zaadje planten enkele jaren later een hele afdeling hebben die met kredietmanagement bezig is.” Geen kredietkaart

Scoring consultants hebben overigens een niet te onderschatten impact hebben op het leven van de consument. De beslissing om iemand een kredietkaar t, een hypotheek of een telefonie-abonnement te geven, gebeurt vaak op basis van hun advies. Een hele verantwoordelijkheid, waar Vindevogel echter niet ongemakkelijk van wordt. “Door iemand een lening toe te staan die hij toch niet kan terugbetalen, duw je hem eigenlijk nog verder in de ellende. Op de lange termijn zal die beslissing zijn levenskwaliteit verbeteren. Met die gedachte troost ik mij.” Nu steeds meer mensen op krediet leven, lijkt het werk van de scoring consultant alleen maar aan belang te winnen. “Op krediet leven hoeft ook geen kwalijke trend te zijn”, meent Vindevogel. “De generatie van onze ouders denkt daar misschien anders over, maar toen zij jong waren, was het leven veel goedkoper en trager. Ik vind het normaal dat een jongere die alleen wil

gaan wonen en niet meteen op financiële hulp van zijn ouders kan rekenen, toch een lening krijgt, hoewel hij misschien nog niet zo lang werkt. Het gaat pas de verkeerde kant uit als je niet echt noodzakelijke aankopen, die je makkelijk kan uitstellen, op krediet koopt. Wie structureel boven zijn stand leeft, zit met een probleem.” Via Google botste hij onlangs op volgende uitspraak: ‘D&B can make or break your company’. Bedrijven die van een scoring consultant een lage score krijgen, worden wel eens ongerust. “Ik kan hen wel ver tellen op welke parameters ze niet goed scoren, maar de scores zelf zijn intellectuele eigendom: die moeten we beschermen.” De slotsom is, besluit Vindevogel, dat zijn job best boeiend is, ook al associëren de meeste mensen een statisticus in de financiële wereld automatisch met grenzeloze saaiheid. “Ik durf gerust te zeggen dat 99 procent van de universitairen die statistiek hebben gevolgd een nachtmerrie hebben overgehouden aan dat vak. Het is ook afschrikwekkend. Maar statistieken worden pas leuk als je ze kan gebruiken, bijvoorbeeld om het gedrag van klanten te voorspellen. Waarom kopen mensen een product? Zo’n vragen maken het interessant.”

Vind jouw job in Finance, Consulting, Verzekering & Audit vanaf blz.14

JOBAT.BE/COLUMN Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Recent verscheen zijn nieuwe roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


14

Jobs in

FINANCE, CONSULTING, VERZEKERING & AUDIT EEN PROFESSIONELE VORMINGSORGANISATIE VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN, ACTIEF IN 5 VORMINGSCENTRA IN VLAANDEREN

FINANCIEEL COÖRDINATOR - m/v VOOR HAAR COÖRDINATIEDIENST TE LEUVEN INFORMATIE EN SOLLICITATIEFORMULIER VIND JE OP

www.arktos.be

Verkoopsadviseur Gezocht Voor verkoop van nieuwbouwappartementen aan de kust in een dynamische omgeving Zeer interessante opleiding en begeleiding Mooie doorgroeimogelijkheden Hoge verdienste Zeker geen 9 to 5 job

Voor interesse:

SOLLICITEREN KAN TOT 1 APRIL 2010

Mail CV naar info@chateauresidenties.be

Panama / Panama Canal

Descubra su futuro

www.deme.be

Mark, 39 jaar Heeft een uitdagende job ontdekt bij AG Insurance.

Creating land for the future

Discover your brand new employer.

AG Insurance is de grootste verzekeraar van het land en biedt hoogstaande verzekeringsproducten aan privépersonen en bedrijven aan. Dat doen we via ons makelaarskanaal, bankkanaal en AG Employee Benefits. Om te blijven groeien zoeken we nieuwe collega’s met een bachelor- of masterdiploma en ten minste drie jaar ervaring. Ze kunnen bij ons de kans grijpen om als expert hun talenten verder te ontwikkelen. We zoeken experts met ervaring voor jobs in verschillende domeinen:

• Project Managers • IT Development & Infrastructure • Actuarissen • Senior Business Auditor

• Ervaren beheerders (leven, niet-leven, Employee Benefits) • Onderschrijver Property & Liability • Beheerder-generalist Providis Stoffelijke Schade

Ontdek op www.aginsurance.be/discover meer info over deze of andere uitdagingen. Bijvoorbeeld op het vlak van verzekeringen, recht, fiscaliteit, financiën, sales & marketing, project management of IT.

Lid van de Associatie Universiteit Gent

AG Insurance rekruteert 400 nieuwe medewerkers in 2010.


ZOEKT 1200 VEELBELOVENDE

TALENTEN

U waagt toch ook uw kans ? Ontdek snel al onze vacatures op j o b s . b n p p a r i b a s fo r t i s . c o m

V.U. : Walter Torfs, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

BNP PARIBAS FORTIS


16

Jobs in

FINANCE, CONSULTING, VERZEKERING & AUDIT OIP Sensor Systems in Oudenaarde is de Belgische dochter van één ‘s werelds belangrijkste specialisten in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de verkoop van opto-elektronische instrumenten voor de ruimtevaart en voor een breed assortiment security- en defensie-toepassingen. Ruimtevaartorganisaties, Overheid en Industrie rekenen op OIP Sensor Systems voor het ontwerp en de productie van instrumenten, observatie- en securitysystemen die onze wereld veiliger en minder kwetsbaar moeten maken. Wil je je talent ten dienste stellen van de vooruitgang, de veiligheid en de vrijheid? OIP Sensor Systems geeft je de ruimte. OIP kende de voorbije jaren een sterke groei, telt momenteel een 100-tal medewerkers en draait een omzet van 50 miljoen euro.

FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER - Rechterhand van de CFO -

Opdracht: Je wordt verantwoordelijk voor het financieel en administratief management. Dit omvat zowel de financial, cost als management reporting, cashmanagement, inclusief contacten met banken, bedrijfsrevisoren en verzekeringsmakelaars. Je werkt nauw samen met de projectmanagers want bij OIP wordt er projectmatig gewerkt. Je volgt alle projecten financieel en contractueel op, audit de marges en overlegt hierover. Je analyseert kritisch de cijfers, plaatst die in het ruimere beleid en adviseert het management. Je stuurt een team van 4 personen aan en rapporteert zelf aan de CFO, die jou ook inschakelt in zijn projecten.

Profiel: Je hebt een financiële opleiding op master niveau en minstens 10 jaar ervaring in een brede boekhoudkundige, financiële functie in een internationale omgeving. Een uitstekende boekhoudkundige know-how spreekt voor zich. Kennis van US GAAP is meegenomen. Je hebt ERP-ervaring (OIP werkt met Navision) en beheerst Excel zeer goed. Je hands-on managementstijl en je sterke communicatieve vaardigheden stimuleren samenwerking en overleg en maken je tot een enthousiast people manager. Je bent een goede onderhandelaar op diverse niveaus. Flexibiliteit in het licht van het bereiken van deadlines beschouw je als vanzelfsprekend.

Ons aanbod: Wij bieden niet alleen de mogelijkheid om in een internationale context te werken, maar ook de kans op zelfontplooiing in een groeibedrijf, verloning op het niveau van je functie en interessante extra-legale voordelen. Spreekt deze uitdaging je aan? Mail je CV dan naar Myra Vandekerckhove, senior consultant via m.vandekerckhove@searchselection.com of solliciteer online via www.searchselection.com. Via ‘jobzoeker’, selecteer je met het referentienummer ‘7292’ of het bedrijf ‘OIP’, deze functie. Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht op 09/243.40.80. Discretie verzekerd! Voor meer bedrijfsinfo, surf naar www.oip.be

VG.490/B - W.RS.164 - B-AB05.029

Italy / Napoli

Scopri il tuo futuro

Een boeiende uitdaging in de sector arbeidsveiligheid. Iets voor jou? www.antwerpen.be/jobs www.ocmw.antwerpen.be

www.deme.be Creating land for the future


Jobs in

FINANCE, CONSULTING, VERZEKERING & AUDIT

17

PAYROLLVERANTWOORDELIJKE Plopsa Groep Functie Vanuit je kantoor in De Panne ben je verantwoordelijk voor het correcte verloop van het payroll-

Plopsa is de populaire themaparkengroep, opgebouwd rond de succesvolle themafiguren van Studio 100. Plopsa baat momenteel 3 parken uit: Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo. Jaarlijks bezorgen we meer dan 1.800.000 bezoekers een onvergetelijke dag. In het voorjaar opent Plopsa Indoor Coevorden, het eerste park in Nederland. In het kader van de verdere uitbouw van onze parken en de versterking van ons team zijn we op zoek naar enkele enthousiaste collega’s (m/v):

F&B CONTROLLER Plopsa Groep Functie Vanuit je kantoor in De Panne sta je als Controller binnen de afdeling Food & Beverage van de Plopsa-groep in voor de centralisatie van de in- en uitgaande goederenstroom (magazijnen en filialen), het verbruik en verkoop van voeding en drank en kassarapporten. Je consolideert de gegevens van verschillende departementen en vestigingen; je controleert de gegevensverwerking conform de richtlijnen. Je maakt overzichten en voert verschillende kosten-batenanalyses uit over de verschillende deelactiviteiten (restaurants en banketten). Je interpreteert gegevens, spoort fouten en afwijkingen op, zoekt naar oplosssingen, geeft hierover de nodige toelichtingen en advies aan de betrokken verantwoordelijken. Het opstellen en up-todate houden van statistieken, verifiëren van de inventaris en het resultaat van de berekening behoort eveneens tot het takenpakket. Aanvullend vraag je prijsoffertes aan bij de leveranciers en maak je de prijsvergelijkingen op.

Profiel Je hebt een horeca-opleiding (bv. bachelor hotelmanagement) achter de rug en kunt terugkijken op een eerste relevante werkervaring. Je hebt oog voor kwaliteit, hygiëne en kostprijs. Je bent administratief onderlegd, werkt nauwkeurig en werkt graag met cijfers. Je bent vlot tweetalig Nederlands- Frans en kan vlot overweg met het Officepakket.

BEDRIJFSJURIST Plopsa Groep | 24u per week Functie Vanuit je kantoor in De Panne ben je als bedrijfsjurist voornamelijk bezig met het opmaken, analyseren en nalezen van allerhande contracten met externe partijen. Je ondersteunt de financieel directeur met juridisch advies betreffende contracten, sponsorships, … Je volgt ook de dossiers op die aan externen worden toevertrouwd (advocaten, notarissen, …).

gebeuren voor de verschillende sites binnen de Plopsa-groep. Je staat hiervoor in nauw contact met ons sociaal secretariaat. Je volgt nauwgezet de wijzigingen binnen de sociale wetgeving op en implementeert die binnen de werking van het bedrijf. Bij voorkeur heb je reeds ervaring met Nederlandse sociale wetgeving. Verder ben je verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de personeelsbudgetten. Je rapporteert aan de personeelsdirecteur.

Profiel

Je volgde een hogere opleiding Personeelswerk of Sociaal adviseur (bachelorniveau). Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring (sociaal bureau, payrollfunctie) achter de rug. Je kan vlot overweg met de gangbare Office-paketten en bent sterk in administratie (cijfervaardig). Je hebt geen probleem met beperkt weekendwerk tijdens de seizoensmaanden.

VERANTWOORDELIJKE OPLEIDINGEN Plopsa Groep Functie Je bent verantwoordelijk voor het aanbod aan trainingen en opleidingen binnen de verschillende Plopsa-parken. In hoofdzaak organiseer je het onthaal en de ‘Plopsa’-opleidingen van studenten en seizoensmedewerkers, verder detecteer je de opleidingsnoden waarbij je enerzijds zelf opleidingen geeft en anderzijds geschikte externe trainers aantrekt. Je helpt mee aan de ontwikkeling van een opleidingsplan voor alle Plopsa-medewerkers en schrijft alle Plopsa-cursussen uit. Je maakt deel uit van de personeelsdienst en rapporteert aan de Personeelsdirecteur. Profiel Je hebt reeds een professionele ervaring als trainer/opleider achter de rug. Je hebt met succes een bacheloropleiding afgerond. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (verbaal en geschreven) en je bent een gedreven persoonlijkheid die collega’s kan motiveren. Beperkt weekendwerk tijdens het seizoen schrikt je niet af.

TECHNISCH DIRECTEUR Plopsa Groep Functie Je wordt de verantwoordelijke voor alle techniek in Plopsaland De Panne. Op een zelfstandige manier pak je alle technische problemen aan en zorg je er voor dat deze op een snelle maar vooral ook veilige manier worden opgelost. Je hebt de leiding over een ploeg van een 15-tal technische medewerkers. Je rapporteert aan de Technisch Directeur van de Plopsa-groep en beheert samen met hem de budgetten voor alle technische en veiligheidsaspecten in Plopsaland De Panne. Profiel Je volgde een technische graduaatopleiding met 10 jaar beroepservaring of je bent ingenieur (Elektriciteit – Electromechanica) met 5 jaar relevante ervaring. Je wordt het best omschreven als een technische duizendpoot. Je houdt ervan om je tanden te zetten in problemen en geniet van het feit dat je de oplossing vindt. Als verantwoordelijke beschik je over de nodige communicatieve en leidinggevende vaardigheden.

Profiel Je hebt een masterdiploma Rechten op zak en reeds een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent vlot tweetalig Nederlands-Frans met een goede kennis Engels en Duits.

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIES: Plopsa biedt een zeer afwisselende job in een groeibedrijf met informele, open werksfeer tussen gemotiveerde collega’s. We voorzien een contract van onbepaalde duur, een competitief salaris met extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, …). Bij de functie van Technisch Directeur wordt er ook een bedrijfswagen voorzien.

INTERESSE? Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV naar Plopsa, t.a.v. Maarten Brutin, De Pannelaan 68, 8660 De Panne. Of mail naar personeelsdienst@plopsa.be. Ontdek meer over Plopsa op

United Arab Emirates / Yas Island

BEKENDMAKING

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat bij het stadsbestuur één voltijdse betrekking van

■ 

duurzaamheidsambtenaar (A1a-A2a-A3a)

in statutair verband vacant is. Voor deze graad zal een wervingsreserve in statutair en in contractueel verband voor de duur van drie jaar worden aangelegd. Het bruto geïndexeerde jaarsalaris bedraagt 32466,92 EUR. De functiebeschrijving en nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure voor de bovenvermelde graden kunnen op aanvraag bekomen worden bij het departement Personeels- en Onderwijszaken, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, tel. 054/43.44.70 of 054/43.44.77 of op de website van de stad Geraardsbergen www.geraardsbergen.be.

www.deme.be Creating land for the future

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het stadsbestuur een aanwervingsexamen inricht voor de graad van

■ 

administratief medewerker (C1-C2-C3).

Voor deze graad zal een wervingsreserve in statutair en in contractueel verband voor de duur van drie jaar worden aangelegd. Het bruto geïndexeerde jaarsalaris bedraagt 20133,95 EUR. Nadere informatie over de selectieprocedure voor de bovenvermelde graad kan op aanvraag bekomen worden bij het departement Personeels- en Onderwijszaken,Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, tel. 054/43.44.70 of 054/43.44.77 of op de website van de stad Geraardsbergen www.geraardsbergen.be.

De kandidaten moeten, op straffe van nietigheid, hun kandidatuur per aangetekende brief, ten laatste gepost op 31 maart 2010, zenden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen. De burgemeester, Freddy De Chou De secretaris, Veerle Alaert


ZOEKT

A LG E M E E N D I R E C T EU R

M/V

Veurne is een toeristisch aantrekkelijke gemeente met 11.880 inwoners op een 6-tal km van de kust en van de Franse grens. Het is een centrumgemeente in een open landelijk gebied met een uitgebreid aanbod aan onderwijs- en verzorgingsinstellingen, handelszaken en KMO's. Er zijn 2 bedrijvenzones. Het heeft landelijke dorpjes, terwijl er zich in het centrum toch een groot dienstenaanbod vindt.

Musical van Vlaanderen is een vzw die zich als volwaardig productiehuis concentreert op het produceren van kwalitatief hoogstaande musicals.

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR A1A-A3A • Voltijds, in statutair verband • Brutojaarsalaris: min. 21.850 EUR - max. 38.450 EUR bruto à 100% • Meerekenbare anciënniteiten: diensten bij de overheid volledig, relevante diensten in de privésector of als zelfstandige max.10 jaar.

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de vzw en staat als zakelijk leider in voor het financieel, zakelijk en HR beleid van de vzw. Hij/Zij rapporteert aan de Raad van Bestuur en werkt hierbij nauw samen met de Artistiek Directeur, Gedelegeerd Producent en andere stafleden.

WIJ BIEDEN Een boeiende en afwisselende functie in de culturele sector De opportuniteit een nieuwe gesubsidieerde vzw vorm te geven De mogelijkheid om uw management- en persoonlijke kwaliteiten aan bod te laten komen Een competitief salarispakket

Functie-inhoud: De afdelingsverantwoordelijke coördineert de werkzaamheden in de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit. Deze dienst behandelt aanvragen om stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. De afdelingsverantwoordelijke stimuleert en ondersteunt het beleid inzake ruimtelijke ordening en ondersteunt de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordening. Hij/zij toetst aanvragen om vergunning voor grotere projecten af aan deze plannen. Hij/zij is lid van het managementteam.

WIJ VR AGEN

Kandidaten hebben een diploma dat toegang geeft tot niveau A en een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening, erkend door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening. Kandidaten die een diploma niveau A hebben, maar niet dat van ruimtelijke ordening, worden toegelaten tot de selectie en kunnen worden aangesteld, op voorwaarde dat ze dit diploma behalen tijdens de proefperiode. Dit kan dan in de combinatie werken/studeren, op kosten van het Stadsbestuur Veurne.Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze samen met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van max. 7 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het diploma niveau A en/of ruimtelijke ordening.

INTERESSE?

De kandidaten moeten slagen in een selectieprocedure, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte en een assessment. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van 5 jaar.

AMBTENAAR LOKALE ECONOMIE

Opleidingsniveau: Master Min. 5 tot 7 jaar ervaring in een leidinggevende, gelijkwaardige functie Ervaring in of affiniteit met de culturele wereld Interesse in podiumkunsten, musicals in het bijzonder Bewezen succesvolle ervaring in het beheren van een organisatie Ervaring met institutionele relaties

Schelstraete & Desmedt nv t.a.v. Vanessa Delacourt Bagattenstraat 165 - 9000 Gent tel. 32 (0)9 233 03 79 - vanessa@s-d.be

VG.487/B.

Het Stadsbestuur Veurne gaat over tot volgende aanwervingen m/v:

B1-B3

• Voltijds, in statutair verband • Brutojaarsalaris: min. 17.300 EUR - max. 29.150 EUR bruto à 100% • Meerekenbare anciënniteiten: diensten bij de overheid volledig. Functie-inhoud: De ambtenaar lokale economie bekleedt een scharnierfunctie inzake lokale economie binnen de stedelijke organisatie. Immers, de dienst lokale economie geeft de burger deskundige ondersteuning inzake vestiging, ontwikkeling, exploitatie en promotie van bedrijven (landbouw, middenstand, KMO,…). Hij/zij staat in voor de opvolging van dossiers inzake lokale economie, zodat de burgers kunnen voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen. Last but not least stimuleert hij/zij het beleid inzake lokale economie. Kandidaten hebben een diploma dat toegang geeft tot niveau B in een van de volgende studierichtingen: graduaat maatschappelijk werk, graduaat toegepaste psychologie, graduaat toerisme, graduaat boekhouden, graduaat secretariaat-moderne talen; regent economie; kandidaat in de (toegepaste) economie; kandidaat handelswetenschappen; bachelor in het office management; bachelor in het bedrijfsmanagement; bachelor in het secundair onderwijs - economie; bachelor in het sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor in de (toegepaste) economische wetenschappen(-handelsingenieur), bachelor in de handelswetenschappen; bachelor in het bedrijfsmanagement; graduaat rechtspraktijk. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze samen met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van max. 7 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het diploma. De kandidaten moeten slagen in een selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte en een psychotechnische test. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in werfreserve met een geldigheidsduur van 5 jaar.

De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een internationale oriëntatie zijn haar kenmerken. Aan de UHasselt zijn momenteel volgende functies (m/v) vacant bij het

De volledige functiebeschrijving en meer gedetailleerde inlichtingen in verband met de verloning en de selectieprocedure voor deze betrekkingen zullen op aanvraag worden bezorgd door de personeelsdienst, Stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne (tel. 058 33 55 14 • personeelsdienst@veurne.be).

Zelfstandig Academisch Personeel

Voor alle functies moeten kandidaturen worden ingediend met een aangetekende brief, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, en dit uiterlijk op 16 april 2010. De poststempel geldt als bewijs. Verplichte bijlagen bij deze brief: • curriculum vitae op het formulier, te downloaden van de website www.veurne.be • uittreksel uit het strafregister (aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de kandidaat is gedomicilieerd) • kopie van de diploma's die toegang geven tot de betrekking en/of studiebewijs met verklaring betreffende de periode waarbinnen het vereiste diploma wordt behaald.

• Docent/hoofddocent

• (Gewoon) hoogleraar

Bedrijfseconomische Wetenschappen/decaan

faculteit BEW Personen- en samenlevingsrecht (20%)

Assisterend Academisch Personeel • Doctoraatsbursalen ‘Milieubiologie’, ‘Biomerker onderzoek in reumatoïde artritis’, ‘Stamcelonderzoek’, ‘Neuro-immunologie’ en ‘Patient Safety’ De Universiteit Hasselt is ook continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

Administratief en Technisch Personeel • Deskundige-programmeur in het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (graad 4)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/vacatures.


Remarkable times demand remarkable people. Like you.

®®

IN TIMES OF CHANGE, IT’S TIME FOR THE INSPIRED AND THE INDIVIDUAL. THE TALENTED AND THE VISIONARY TO STAND UP. THIS IS YOUR TIME AND OURS. SO COME AND TALK TO CAPGEMINI CONSULTING NOW.

T O G E T H E R. F R E E Y O U R

E N E R G I E S

BUSINESS CONSULTANT Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting division of the Capgemini Group, with a team of over 4,000 consultants worldwide. Leveraging its deep sector and business expertise, Capgemini Consulting advises and supports organizations in transforming their business, from strategy to execution. Working side by side with its clients, Capgemini Consulting crafts innovative strategies and transformation roadmaps to deliver sustainable performance improvement.

Unleash your talent: visit www.be.capgemini.com or send your CV to myriam.vandenberge@capgemini.com

Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group


ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) zoekt ervaren medewerkers waaronder een ICT Office Manager voor de dienst Informatica Mailen naar vacature.ict@zna.be

ADMB SELECT (www.admbselect.be), met vestigingen te Brugge en Brussel, heeft op ruim 20 jaar tijd een vaste plaats verworven in de wereld van HR-consultancy. Een snelle en efficiënte werking, een persoonlijke aanpak en een ruime ervaring binnen de overheid, kmo- en socialprofitsector zijn slechts enkele van onze troeven. Dat onze werkwijze door onze klanten geapprecieerd wordt, bewijst ons Cedeo-Kwaliteitscertificaat. Kwaliteit, service en deontologie worden mede ondersteund door ons lidmaatschap bij Federgon. Bovendien maken we deel uit van ADMB, een dienstengroep gespecialiseerd in alle facetten van sociale administratie. Gezien onze blijvende groei en dito ambitie zijn we op zoek naar twee nieuwe medewerkers! Een vaste consultant (m/v) voor het kantoor te Brugge en een tijdelijke consultant (m/v) (zwangerschapsvervanging) voor het kantoor te Brussel.

Meer informatie op www.zna.be bij jobs ICT Belangrijke bouwpromotor

Belangrijke bouwpromotor

HR Consultant

zoekt dynamische Business Development Manager

FUNCTIE: • Na een korte maar krachtige inwerkperiode treed je naar voor als een professioneel adviseur voor onze klanten, met het oog op het optimaliseren van en het assisteren bij hun personeelsbeleid. • De focus ligt in eerste instantie op het rekruteren van werknemers en het bepalen van hun competenties (selectie, potentieelonderzoek en assessments). • Daarnaast behartig je ook een belangrijk aantal outplacementbegeleidingen (zowel individueel als collectief). • Centraal binnen het takenpakket staat het opmaken van een diepgaande analyse van het potentieel van de kandidaat-werknemers om zo te komen tot een gerichte oriëntatie naar de meest passende job. • Je komt terecht binnen een team van gedreven en enthousiaste consultants en assistenten. • Je rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke van ADMB Select. PROFIEL: • Master bedrijfspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, handelswetenschappen (optie HRM) of gelijkwaardig door een gerichte en nuttige ervaring. • Bij voorkeur beschik je reeds over een eerste ervaring op een personeelsdienst of als consultant in één of meerdere van de vermelde domeinen. • Je bent zowel communicatief als administratief sterk. Je kan zelfstandig werken vertrekkende vanuit een collegiale en klantgerichte inborst. • Woonachtig in de ruime regio Brugge-Gent-Brussel-Antwerpen. ADMB biedt je de kans om mee te bouwen aan een gezonde en no-nonsense dienstverlening voor heel diverse klanten. Je komt terecht in een slagkrachtig team waarin een goede samenwerking en engagement kernbegrippen zijn. Je mag rekenen op een gedegen loon aangevuld met extralegale voordelen. Geïnteresseerd ? Stuur dan vandaag nog je sollicitatiebrief met cv naar ADMB Select (Jan Breydellaan 107 te 8200 Brugge), select@admb.be. Voor meer info kan je steeds terecht bij Kurt Boelens (0477 55 12 16). www.admb.be

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

Voor projecten inzake rekrutering & selectie, potentieelonderzoek en outplacement

licentiaat TEW of Hir voor commerciële ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Géén ervaring vereist, volledige opleiding, doorgroei- en participatiemogelijkheden. 50.000 EUR à 150.000 EUR /j. + wereldreizen als incentive. Richt uw cv aan

zoekt

grondprospecteurs

voor het prospecteren van gronden en afbraakpanden geschikt voor residentiële projectontwikkeling. U bent commercieel, flexibel en dynamisch. Goede verdienste en doorgroeimogelijkheden. Regio Kortrijk - Gent - Antwerpen – mail uw cv naar

job@twinproperties.be

of bel

info@grondmaatschappijvanbelgie.eu

0475/83.44.02

Belangrijke projectontwikkelaar zoekt hoofdverantwoordelijke

projectleiding. U beschikt over: opleiding Industrieel Ingenieur bouwkunde of burgerlijk Ingenieur en een aantal jaar ervaring als projectleider. Je coördineert samen met je projectleiders prachtige residentiële nieuwbouwprojecten van A tot Z Regio Kust - zeer goede verdienste en doorgroeimogelijkheden - mail uw cv naar info@grondmaatschappijvanbelgie.eu


Jobat 21 BEDECO nv, gevestigd in HOUTHALEN, is als verkooporganisatie actief in België en Luxemburg. Als volle dochteronderneming van DE COENE PRODUCTS en het Nederlandse XIDOOR bieden wij een compleet deurenassortiment onder de merknamen De Coene Products, Mecop, Berkvens en Svedex. Met het oog op een verdere uitbouw van de organisatie wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v):

SALES & PRODUCT MANAGER

www.bedeco.be www.decoeneproducts.be

• vertrouwd met de bouwsector (aannemers, projecten) • proactief netwerker en praktische marketeer (Ref. 47 310)

www.xidoor.nl

Uw functie: Na een grondige introductie zal u de externe verkoop verder ontwikkelen door dagelijkse coaching van de 3 regionale verkopers in België en Luxemburg. U zal de verkoopobjectieven vooropstellen en de verkoopstrategie in-the-field uitwerken via het opsporen en in kaart brengen van opportuniteiten (bijv. lopende en toekomstige werven) en de optimalisatie van de communicatie (website, infoblad, …). Daarnaast zal u op een proactieve wijze ons commercieel netwerk verder uitbouwen via contactname met architectenbureaus, aankoopgroeperingen, key-accounts, overheidsinstanties, enz.. U rapporteert aan de Raad van Bestuur. Uw profiel: • U profileert zich als een gedegen verkoper met managementtalent en een praktische marketingvisie • U bent vertrouwd met de bouwsector • U genoot een hogere (economische) opleiding • U bent communicatief vaardig en drukt zich vlot uit in de Franse taal • U hebt de ambitie om met een klein team via netwerking, communicatie en rechtstreekse verkoop een nichemarkt verder te laten ontwikkelen • U bent woonachtig in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant of Limburg en werkt hoofdzakelijk van huis uit.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a anwerving wordt exclusief

ureau. begeleid door ons personeelsadviesb

INTERESSE? Bel: (056)53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Ons aanbod: • Een uitdagende commerciële functie in sales, marketing en management • Een solide verkooporganisatie dankzij de krachtenbundeling van twee performante bedrijvengroepen • Een sterke marktbenadering via totaaloplossingen gebaseerd op de productengamma’s van complementaire fabrikanten • Talrijke toonaangevende referenties en contacten • Aantrekkelijke loonvoorwaarden (te bespreken) + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

ITALO SUISSE nv (www.italosuisse.com) is een fabrikant van Belgische chocoladeproducten (holle figuren, tabletten en pralines). Wij zijn actief sedert 1923 en gevestigd in KOMEN. Als Belgisch marktleider in chocoladefiguren (eigen merk Tonkeys) en producent van private label producten realiseren wij een geconsolideerde omzet van 30 miljoen euro. Wij staan garant voor kwalitatieve producten en hechten groot belang aan innovatieve concepten (nieuwe producten, geschenkverpakkingen, …). Onze export en verdere expansie op de thuismarkten (Benelux, Frankrijk en Engeland) liggen aan de basis van forse groeiperspectieven. Op heden wensen wij het management te versterken met een (m/v)

ONDERNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR

(ref. 6 965)

breeddenkende generalist uit productieomgeving • met sterke interesse voor ICT en ERP

www.tonkeys.com

Uw functie: Als C.F.O. wordt u verantwoordelijk voor de financiële follow-up en gerelateerde dossiers (verzekeringen, juridische zaken, investerings- en subsidiedossiers, kostprijscalculatie, …). Uw functie omvat de opvolging en bijsturing van de boekhoudafdeling, de interne en externe financiële rapportage, de bankrelaties, de budgettering, de controle en de bijhorende acties tot bijsturing. Samen met de ICT-manager bent u tevens verantwoordelijk voor een continue optimalisatie van de ICT en een efficiënte vertaling van alle bedrijfsstromen in een SAP-omgeving. U werkt uiteraard nauw samen met de C.E.O. en zal op korte termijn samen met de C.O.O. en de C.C.O. deel uitmaken van het directieteam. Wij voorzien een actieve betrokkenheid bij het algemeen beleid en een stelselmatige uitbreiding van uw bevoegdheden. Uw profiel: • U hebt ervaring als financieel manager en hebt de ambitie om bredere verantwoordelijkheden op te nemen • U getuigt van een soepele persoonlijkheid en een veelzijdige bedrijfsinteresse die het louter financieel beheer overstijgen • U genoot een universitaire masteropleiding (T.E.W., handelsingenieur) of bent burgerlijk ingenieur met ervaring in een financiële managementfunctie • U profileert zich als een bewaker van efficiënte procedures en rentabiliteit • U houdt van een ondernemerscultuur waarin persoonlijk initiatief, daadkracht en efficiënte communicatie centraal staan • U woont in West- of Oost-Vlaanderen.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a anwerving wordt exclusief

ureau. begeleid door ons personeelsadviesb

INTERESSE? Bel: (056)53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

EVS is een Belgisch beursgenoteerd bedrijf met wereldwijd 15 kantoren dat sinds 1994 video broadcast servers ontwikkelt, produceert en commercialiseert. Vandaag is EVS een wereldwijde marktleider in slow motion en is aanwezig op alle grote internationale sportmanifestaties zoals de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen voetbal, enz… Voortdurend worden nieuwe producten ontwikkeld zoals onder meer voor studio- en live producties, soaps en reality shows. In 2008 werd in Brussel (Sint-Agatha-Berchem) een nieuw development center geopend. Om het team te versterken zoekt EVS nieuwe medewerkers (m/v) Junior Software Developers - Windows Applicatie-software ontwikkelen op een Windows-platform is je passie en je bent in het bezit van een universitair diploma informatica

Software Developer Apple iPad De Apple iPad fascineert je, je wil graag applicaties ontwerpen op dit platform en je bent in het bezit van een universitair diploma informatica

Product Manage Studio Ingest Applicatie / Production Manager Digitaal Video Archief Je wil nauw betrokken zijn bij de definitie en introductie van nieuwe producten en je hebt ervaring in software ontwikkeling. Je bent een sterke communicator, de broadcastwereld is je niet vreemd en je hebt je een universitair diploma

Technical Writer Je hebt je de gave om handleidingen te schrijven van software applicaties en complexe workflows en je bent in het bezit van een universitair diploma informatica

Geïnteresseerd?

Stuur je cv naar brussels-jobs@evs.tv

Meer vacatures op www.evs.tv/jobs

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Ons aanbod: • Een uitdagende managementfunctie met reële bevoegdheden • Een no-nonsense bedrijfscultuur met een gedreven teamspirit • Een ondernemend en bezielend directiecomité • Een familiebedrijf met een professioneel management en directe rapportagekanalen • Een expansieve en marktgerichte organisatie • Een aantrekkelijk remuneratiepakket (bespreekbaar) + een representatieve bedrijfswagen (of vergoeding via managementvennootschap).


Laat je

carrière groeien...

Floréac België is een toonaangevende Europese handelsorganisatie gespecialiseerd in het vermarkten van kamer- en tuinplanten, gevestigd te Lochristi. We zoeken een (m/v) :

Gedreven account manager UK of Frankrijk

WZC

Binnen het tuincentrateam sta je in voor de omzetontwikkeling en het (verkoops)rendement van enkele accounts binnen jouw marktsegment (in Engelstalige of Franstalige markten). Je hebt de ambitie en het potentieel om te groeien tot een echte verkoopsprofessional die na een interne opleiding het volwaardig account beheer waarmaakt en uitbouwt.

SINT-ANTONIUS

WZC Sint-Antonius (Grembergen-Dendermonde) maakt deel uit van een dynamische groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1.700 deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2.000 ouderen. WZC Sint-Antonius is erkend voor 160 rusthuisbewoners. We bieden ook zorg aan bewoners met specifieke aandoeningen zoals multipele sclerose (MS) of met amyotrofe lateraalsclerose (ALS). Een recent initiatief is het lokaal dienstencentrum Zorgpunt ‘De Brug’ dat de bedoeling heeft om senioren zo lang mogelijk kwaliteitsvol te laten wonen in hun thuissituatie. WZC Sint-Antonius telt 120 enthousiaste medewerkers. De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert de komende jaren verder, zowel in nieuwe voorzieningen als in de uitbreiding en modernisering van bestaande voorzieningen (RVTROB, service flats, aanleunwoningen, dagverzorgingscentra, etc.). In het kader van de verdere uitbouw in de toekomst hebben wij momenteel een vacature voor een (m/v):

ALGEMEEN DIRECTEUR WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-ANTONIUS MANAGER MET LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN Functie: • U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking van het woon- en zorgcentrum in al zijn facetten. • U staat in voor het garanderen van de kwaliteit van de zorg om onze bewoners. • U motiveert en coacht de verschillende stafmedewerkers en diensthoofden (hoofdverpleegkundigen, administratie, technische dienst, onderhoud, keuken, paramedici, etc.). • U waakt over de financiële positie van de voorziening. • U superviseert en optimaliseert het opnamebeleid, personeelsbeleid en aankoopbeleid. • U bouwt goede contacten uit met verschillende gesprekspartners (de bewoners en hun familie, artsen, uw eigen medewerkers, collega’s binnen de vzw, etc.). U hebt regelmatig overleg met externe organisaties. • U rapporteert aan de algemeen directeur van de vzw Zorg-Saam ZKJ.

Profiel : • Bachelor; eerste commerciële jobervaring; commercieel heel gedreven en een absolute wil om te slagen; • Vlot Engels en/of Frans; • Een “hunter” met oog voor het opbouwen van een langetermijnrelatie • Creatief Your partner for a flourishing future

Meer informatie of contact: jobs@floreac.com of www.floreac.com

Het gemeentebestuur van Lanaken is op zoek naar:

1 voltijds afdelingshoofd Leefomgeving Niveau afdelingshoofd A4a-A4b (M/V) Statutair verband (38u/week) Functiebeschrijving: De afdeling leefomgeving bestaat uit de diensten ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvesting, mobiliteit en leefmilieu. Zij hebben allen tot doel, de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Als afdelingshoofd bent u verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de verschillende diensten in de afdeling. U zal ook beleidsondersteunend werken en initiatieven ontwikkelen betreffende de materie van de verschillende diensten. U maakt deel uit van het managementteam van het gemeentebestuur en zorgt samen met uw collega-afdelingshoofden voor een optimale dienstverlening van de gemeentelijke diensten, waarbij u in staat bent om strategisch mee te denken over de gehele organisatie. U rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris. Voorwaarden: In het bezit zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig. Een bijkomend diploma of ervaring inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu of mobiliteit strekt tot aanbeveling. Minstens 4 jaar relevante beroepservaring kunnen voorleggen. Uw meest recente evaluatie in uw vorige functie had een gunstige eindbeoordeling. Burgervriendelijkheid, integriteit en zin voor verantwoordelijkheid bezitten. U beschikt over zeer goede managementvaardigheden, waarbij u in staat bent om zelfstandig en op kordate wijze de beschikbare competenties van uw afdeling optimaal in te zetten. U heeft een goede kennis van het werkveld en haar wetgevingen. U bent perfect in staat om mee te denken op strategisch niveau en kan ten allen tijde het algemeen overzicht bewaren. Wat bieden wij u aan? Een afwisselende job in een boeiende, uitdagende, maar stabiele omgeving. Een aanstelling in vast dienstverband (na proefperiode), gecombineerd met een aantrekkelijke verloning, (Minimum s3535, maximum s4965 bruto/maand), aangevuld met maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering. Interesse? Dan verwachten wij uw motivatiebrief en uw curriculum vitae, met een kopie van uw diploma’s in bijlage, tav. college van burgemeester en schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken. Uw reactie dient ons te bereiken vóór donderdag 01 april 2010. Geldige kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een aanwervingsexamen. Meer informatie: gunther.beckers@lanaken.be of 089/730 746.

Profiel: • U beschikt over een masterdiploma en u hebt een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie. Belangrijker dan uw diploma is dat u een hart hebt voor ouderen. • U bent een mensgerichte leider die de visie en doelstellingen van de organisatie op een enthousiaste manier vertaalt naar uw medewerkers. • U communiceert op een open manier met alle betrokkenen. U bent hierin discreet en respectvol. • U hebt organisatietalent en u kan snel inspelen op de praktische uitdagingen van alledag. • U hebt een houding die bijdraagt tot de christelijke identiteit van de voorziening.

Russia / UST Luga

Aanbod: • Een autonome functie binnen de gedragenheid van een innoverende groep • Ruime verantwoordelijkheid en bevoegdheden, waarbij u ondersteund wordt door uw stafmedewerkers en door de beleidsverantwoordelijken van de vzw • Een warme en zorggerichte cultuur in een aangename en moderne werkomgeving • Een competitief salarispakket met een ruim aanbod aan extralegale voordelen.

Interesse? Voor het stellen van uw kandidatuur en/of het bekomen van bijkomende informatie, kan u zich richten tot Wim Beelen, algemeen directeur, Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, tel. 09 225 00 21 of via mail: beelenw@zorg-saam.zkj.be

Kijk ook op www.zorg-saam.be

www.deme.be Creating land for the future


Jobat 23 Callens & EMK in Waregem, www.callens-emk.be, is industrieel integrator van stoom- en thermische olieketels, industriële buisleidings- & verwarmingssystemen en HVAC-toepassingen. Het bedrijf ontwerpt, verkoopt, verhuurt en onderhoudt deze installaties. Callens & EMK is in België de grootste integrator in de industriële warmtetechniekbranche. Met een 130-tal medewerkers realiseren zij een omzet van 25 miljoen euro. De klanten zijn voor 90% industriële klanten in diverse sectoren. Om de groei te bestendigen en de organisatie te versterken, zoeken we op vandaag een (m/v):

CONCEPTINGENIEUR

VG. 1080/B

Engineeren en uitwerken van industriële en warmtetechnische installaties

FUNCTIE:

PROFIEL:

GEBODEN:

De functie omvat 2 fasen: pre-engineering en engineering. Tijdens de pre-engineering doe je het nodige studiewerk om alle elementen van de offerte zowel technisch-inhoudelijk als financieel te begroten. De uitwerking en opstelling van de offerte is hiervan het resultaat. Eens de offerte tot de verkoop van een project leidt, start de engineeringsfase en behartig je alle studies en ontwerpen voor benodigde modules en equipment van het project. Je werkt nauw samen met de tekenaars die jouw werk in tekeningen en plannen uitwerken en met de projectleiders die jouw werk in hun werven integreren. Je blijft tijdens de afwikkeling van het project de projectleider technisch ondersteunen.

Je hebt een groot technisch analysevermogen. Je weet jouw projecten te engineeren binnen de vooropgestelde budgetten en dit doe je vanuit de binnendienst. Je hebt een hogere opleiding met een grote kennis van electromechanica/ mechanica/warmtetechnieken… Een eerste ervaring in een technische omgeving is een plus. Je communiceert vlot en kunt autonoom werken. Je kunt goed overweg met MS Office.

Je krijgt een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Er is veel evolutie in deze techniek, waardoor je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je werkt voor een financieel gezond bedrijf met een toonaangevende naam. Je verloningspakket staat in verhouding tot je profiel en ervaring, met groeimogelijkheden in functie van de gerealiseerde resultaten.

Interesse? Stuur uw cv met vermelding van de referentie Ref : KD / 0310-165-13 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere. Tel.: 056/610.609 e-mail: info@fundamentrs.com -www.fundamentrs.com

A

Opus, is een agentschap gespecialiseerd in communicatie en publicitaire producties. Momenteel zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding een m/v

OPUS communication

ACCOUNT EXECUTIVE Wij zijn op zoek naar een Nederlandstalige persoon met een zeer goede kennis van het Frans en met ervaring. Organisatietalent, stiptheid en nauwgezetheid vormen haar/zijn sterke punten en zij/hij integreert zich zonder moeite in een dynamische en gevarieerde omgeving. Zij/hij zal voornamelijk instaan voor de opvolging van en het contact met de klanten, organisatie en secretariaat. De ideale kandidaat is contactvaardig, polyvalent, en georganiseerd, heeft een luisterend oor voor de klanten en is in het bezit van een rijbewijs. Kennis van de courante informatica-tools is noodzakelijk. Gelieve uw CV in het Frans te sturen naar OPUS, referentie HG, Opzichterstraat 264 te 1080 Brussel of via e-mail: henri@opus.be

Om de lopende zaken en de nieuwe uitdagingen in goede banen te leiden, is Dendermondse Volkswoningen op zoek naar een (m/v):

Adjunct-directeur Uw taken: • Als adjunct-directeur staat u in voor de dagelijkse leiding van de organisatie, die bestaat uit een team van 6 personen. • U volgt de medewerkers op, u beheert de verschillende projecten en u onderhoudt contacten met betrokken partijen. • Als adjunctdirecteur vertegenwoordigt u Dendermondse Volkswoningen en rapporteert u rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Dendermondse Volkswoningen is als sociale huisvestingsmaatschappij een gevestigde waarde in de Denderstreek. Wonen vormt een basisrecht waar Dendermondse Volkswoningen letterlijk en figuurlijk zijn steentje aan wil bijdragen. Met 1100 woningen, 300 garages en een ruime grondvoorraad in beheer en verschillende nieuwbouw en renovatieprojecten in het vooruitzicht, zijn zij niet alleen een stabiele, maar ook een dynamische onderneming. Een gedreven team staat klaar om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verstrekken aan de huurders.

Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG.WS.033 - lid Federgon

Uw profiel: • U heeft een diploma Master of Licentiaat in de Rechten. • U bent een peoplemanager, iemand die zijn team kan leiden. • U bent sociaal ingesteld en contactvaardig. • U bent communicatief, diplomatisch en integer. • U neemt zowel op administratief als op organisatorisch vlak het voortouw. • U bent gedreven en flexibel. • U beschikt over voldoende kennis om vlot om te gaan met het MS Office pakket. • Pluspunten: vertrouwheid met de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij of een lokaal bestuur en beroepservaring in een leidinggevende functie. Wij bieden: • U komt in een groeiende organisatie terecht, waar u de vrijheid heeft zaken te realiseren. • U werkt in een steeds evoluerende omgeving, binnen een sociaal gerichte functie waarbij verantwoordelijkheid nemen en leidinggeven centraal staan. • De bezoldiging is vastgesteld in overeenstemming met de schalen van de Vlaamse Gemeenschap (A112), desgevallend afhankelijk van de relevante en functionele werkervaring, aangevuld met tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering,...). • Na een periode van interne opleiding, mits gunstige evaluatie, aanstelling in vast verband. Interesse? Reacties verlopen via CPM, een erkend selectie- en wervingsbureau. Stuur uw cv en motivatiebrief naar CPM, Elisabethlaan 1 bus 4, 2600 Berchem, t.a.v. Yuna Van Houwaert of per e-mail: yuna.vanhouwaert@cpm-hrm.be. Voor meer informatie omtrent deze vacature kan u terecht op volgend telefoonnummer: 03 218 69 27. Deze vacature is niet toegankelijk voor houders van een politiek mandaat, gezien de onverenigbaarheid met de functie.


Kopal nv is een Belgisch productiebedrijf van metalen afsluitingsproducten met ongeveer 80 medewerkers realiseren we een omzet van 20 mio. euro. Het Kopal p g gamma is uitgebreid g en g gaat van tuinpoortjes p j over schuifpoorten p tot maatwerk voor de afsluitingsbranche. Kopal is internationaal actief en tevens marktleider in België. Vanuit onze hoofdzetel te Kortemark wensen we, in het kader van onze permanente groei, ons team te versterken met een

Aankoop- en productieverantwoordelijke productieverantwoord delijke

UW PROFIEL Handelsingenieur, burgerlijk- of industrieel ingenieur. U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. U bent vlot tweetalig Nederlands/Frans. Kennis van Engels is een pluspunt. U heeft een grondige PC kennis (Excel, Word, Access…) aangevuld met ervaring met een ERP pakket. Zin voor analyse en een planmatige ‘hands on’-aanpak zijn een must. U bent stressbestendig en kan prioriteiten/deadlines zelfstandig beheren. U communiceert doelgericht en bent een teamspeler. Woonachtig in een straal van 35 km. ONS AANBOD Wij bieden u een veelzijdige functie in een stimulerend werkklimaat. U maakt deel uit van een professioneel en gedreven team. Wij honoreren uw inzet met een attractief remuneratiepakket en extralegale voordelen. Firmawagen, maaltijdcheques, gsm…

INTERESSE? Gelieve uw c.v., met pasfoto en een duidelijke omschrijving van uw opleiding en ervaring te sturen naar: Kopal nv - t.a.v. Dhr. Bart Ingelaere - Ieperstraat 75a - 8610 Kortemark tel. 051/57.09.00 - www.kopal.be - info@kopal.be

www.visual.be

UW FUNCTIE U bent verantwoordelijk voor de volledige productieafdeling waarbij u instaat voor de coördinatie tussen de diverse afdelingsverantw., de planning en de verdeling van de orders in functie van de beschikbare productiemiddelen. Hierbij staat u in permanent contact met de commerciële afdeling voor prijszetting en planning, waarbij steeds het klantenbelang centraal staat. U staat in voor de aanwerving, sturing en opvolging van het productiepersoneel. Naast deze eerste functie bent u bovendien ook verantwoordelijk voor het volledige aankoopbeleid van onze firma. U staat dagelijks in contact met onze belangrijkste leveranciers. U coördineert de aankoopactiviteiten van diverse medewerkers. Uw werkzaamheden verricht u met een grote mate van zelfstandigheid en initiatief. U rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder en de algemeen directeur en maakt deel uit van het directieteam.

(m/v)

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen? Je vindt het op

ONZE BOUWWERELD? EEN WERELD VAN VERSCHIL

MAES

SAMEN HOGEROP

afinco

GROUP

Afinco nv. behoort tot Group Maes en is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in de productie en plaatsing van houten buitenschrijnwerk, gevelbekledingen, vast meubilair en interieurafwerking. Dankzij een jarenlange ervaring in nieuwbouw en renovatieprojecten is Afinco uitgegroeid tot een gereputeerde partner in de bouwsector. In het kader van onze groei zijn wij op zoek naar een (m/v)

PROJECTLEIDER

www.groupmaes.be Solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten schrijven, mailen of nemen telefonisch contact op met Group Maes, t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet - HR manager, Toemaattragel 1, 9000 Gent Tel. 09/240 01 40 johan.lanckriet@groupmaes.be

Profiel: U genoot een hogere technische opleiding (bachelor, ingenieur of gelijkwaardig). Ervaring in buitenschrijnwerk vormt een pluspunt. U hebt een probleemoplossend vermogen en bent sterk in cijfers. U bent gewoon om te werken met deadlines, u hebt een gespreide aandacht en u bent stressbestendig. U hebt een goede kennis van de Franse taal en u werkt efficiënt met MS-Office toepassingen. U bent vlot in de omgang met klanten en leveranciers, u bent flexibel ingesteld, een teamplayer en een echte doorzetter. Aanbod: Een competitief salarispakket met bedrijfswagen, een aangename werksfeer en de passende opleidingen. Meer informatie over deze vacature vindt u op onze website

www.groupmaes.be

VG. 1564/B

Functie: U bent technisch en commercieel verantwoordelijk voor de realisaties van projecten binnen afgesproken deadlines en budget. Hiertoe leidt en coördineert u, samen met de meestergasten van onze eigen plaatsingsdiensten en onderaannemers, de werven. U onderhoudt goede contacten met onze klanten en leveranciers. U bent betrokken bij de opmaak van offertes. Na bestelling door de klant maakt u een planning op die de leidraad wordt van de volledige afwerking van de opdracht. Tijdens de uitvoeringsfase organiseert u samen met de werkvoorbereider prijsaanvragen bij leveranciers en onderaannemers met wie u onderhandelt en bestellingen plaatst. U geeft opdracht tot facturatie en u waakt continu over het vooropgestelde budget. Na beëindiging van de werken maakt u samen met de calculatiedienst een financiële analyse van het project.


Jobat 25

Alpro is op enkele jaren uitgegroeid tot Europees marktleider in een gezond gamma van sojadrinks, margarines, desserts, vleesvervangers, yoghurt- en roomalternatieven. Alpro heeft haar internationale hoofdzetel in Gent, naast commerciële en productievestigingen in Wevelgem (België), Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

GA VOOR... EEN DUURZAME LOOPBAAN

Het talent en de inzet van onze meer dan 700 medewerkers, het gebruik van de meest vooruitstrevende technologie, de superieure kwaliteit van onze producten, de sterkte van onze merken Alpro soya® en Provamel® alsook onze filosofie van duurzaam ondernemen, dragen bij aan deze exponentiële groei. Om deze groei mee te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar nieuwe collega’s (m/v) voor onze IT afdeling in Wevelgem en onze F&A afdeling in Gent:

2 SAP Business Application Consultants Als SAP Business Application Consultant ben je verantwoordelijk voor het modelleren, implementeren en ondersteunen van bedrijfsprocessen in de relevante software omgeving, voornamelijk SAP. Daarnaast ondersteun je de user community van jouw modules (FI/CO of MM/WM) bij het correct gebruiken van de software.Tenslotte adviseer je jouw interne klanten en collega’s over mogelijke verbeteringen voor toekomstige software oplossingen. Je bent een (handels)ingenieur of gelijkwaardig door ervaring en hebt 3-5 jaar consultancy ervaring in de relevante SAP modules.

Divisional Controller Als Divisional Controller ben je verantwoordelijk voor de rapportering van financiële resultaten op groepsniveau en ben je een gesprekspartner voor het management bij het aanreiken van financiële inzichten. Daarnaast leid je het jaarlijks budgetproces. Je hebt een master in een economische richting evenals minimum 5 jaar ervaring in een internationale beursgenoteerde context, waarbij je zowel ervaring opdeed met Supply Chain Controlling als met Commercial Controlling.

Interesse? Solliciteer bij voorkeur via onze site www.alprosoya.com waar je meer informatie vindt over deze functies. Vergeet niet je CV toe te voegen bij je online registratie.Voor vragen, kan je terecht bij Ellen Roels, Alpro Headquarters, Kortrijksesteenweg 1093c, 9051 Gent.

Vlerick Angels Acknowledgement 2007 Award

VOOR EEN DUURZAME CARRIÈRE SURF NAAR WWW.ALPROSOYA.COM


You’re only as good as the people you hi hir re de facto image building, een onafhankelijk communicatiebureau gespecialiseerd in corporate communicatie en employer branding, zoekt voor haar kantoor in de regio Gent (m/v):

2 DTP-freaks (1 voor magazines/catalogen, 1 voor advertenties) DTP klinkt voor jou even logisch als ABC. Je werkt sneller dan je schaduw en met de precisie van een plastisch chirurg. Indesign is jouw speeltuin, Photoshop je beste vriend en af en toe breng je ook wel eens een bezoekje aan je goede kennis Illustrator. Een Oscar voor ‘beste bijrol’? Je sleept hem ongetwijfeld in de wacht. Uiteraard heb je de ambitie binnenkort de prijs voor ‘beste hoofdrol’ weg te kapen. Als DTP-freak voor onze magazines en catalogen doe je dit alvast door telefonisch een charme-offensief in te zetten bij de klanten waarmee je dagelijks in contact komt. Als DTP-freak voor de advertenties streef je naar perfectie zodat collega’s je steeds minder met wijzigingen om de oren zullen slaan. Je begrijpt het belang van deadlines en zorgt er dan ook voor dat een nieuwe opdracht voor morgen, gisteren af zal zijn. Naast die ene zweetdruppel op je voorhoofd of sporadische okselvijvers door je moordend werktempo speuren wij geen tekenen van stress bij jou. Je bent nog steeds alive and kicking na de deadline. Als wij je kommaneuker noemen, vind jij dat een compliment. Foutieve splitsingen en details die niet kloppen zijn als een doorn in je oog. Lach steeds met de mopjes van de collega’s, ook met de minder leuke, ze zullen ook met die van jou lachen. de facto image building

Je vraagt je af of wij je een leuke sfeer kunnen bieden? Doorgroeimogelijkheden? Interessante extralegale voordelen? Check. Check. Check. Je hoeft nog maar één ding te doen nu ...

Klapstraat 16 9831 Sint-Martens-Latem

Mail je cv in pdf(!) naar de facto image building, t.a.v. Tom Boute [tomboute@dfib.net] Vergeet niet te melden of je onze magazine of nieuwe advertentie DTP-freak wil worden!

www.dfib.net

LOONT EEN ONKOSTENVERGOEDING DE MOEITE? Werkgevers die aan werknemers een “onkostenvergoeding” uitbetalen zien hierin soms een middel tot “loonoptimalisatie”. Dit is echter niet vrij van risico’s, indien de bestaande wettelijke spelregels niet nauwgezet worden gevolgd! Meester Renette, advocaat bij Van Gompel Renette Advocaten en Inne Driesen, Legal consult bij Groep S staan borg voor een praktische invalshoek over dit thema zonder daarbij de recente evoluties in de wetgeving en de rechtspraak uit het oog te verliezen.

Inne Driesen

DATUM EN PLAATS: Donderdag 25 maart 2010 van 13.00 uur tot 14.30 uur. Seminariezaal Groep S, Prins Bisschopssingel 34A te 3500 Hasselt. SCHRIJF U IN via www.groups.be Mr. Renette


Jobat 27 BELGIË EN GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG COUDERÉ BVBA, opgericht te Brugge, is een technische handels- en dienstenorganisatie op het gebied van positionerings- en meetapparatuur met bijhorende accessoires, randapparatuur en software. COUDERÉ is gespecialiseerd in klantgerichte totaaloplossingen en diensten voor de geomatische engineering en constructiemarkt, infrastructuur, industrie, petrochemie, bruggen, hydragrafie, topografie, mapping & GIS, bouw, milieu (bodemsanering) alsook systemen en diensten voor steden, gemeenten en alle overheidsdiensten. COUDERÉ levert en ondersteunt, als enige “Authorized Trimble Distribution Partner” voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, oplossingen voor de geomatic en engineering markt gespecialiseerd in de segmenten, zoals: survey-instrumenten, marine & constructie-instrumenten, GIS mapping instrumenten en toebehoren met nieuwe toepassingen: laser scanning, mobile mapping, monitoring software, etc. COUDERÉ onderscheidt zich door haar sterk investeringsgerichte visie, haar gereputeerde kwaliteit en services en haar financieel gezonde structuur, die haar naambekendheid in haar afzetgebieden België en het Groot-Hertogdom Luxemburg ten goede komt. Uniek zijn haar opleidingscentra in Brugge en Wierde (Namen) voor haar klanten, gebruikers en andere instrumentgebruikers. In het kader van haar verdere expansie is COUDERÉ BVBA te Brugge dringend op zoek naar (m/v):

www.coudere.be

S a l e s e n g i n ee r

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN Na een intensieve inwerkperiode, bent u verantwoordelijk voor de verkoop en het behalen van verkoopsdoelstellingen in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. U rapporteert rechtstreeks aan de Sales Director. Tot uw belangrijk en veelzijdig takenpakket behoren o.a. het: ■ Aangroeien van marktaandeel via doelgerichte prospectie en verkoop inzake mapping & GIS in BELUX ■ Doelgericht prospecteren bij key accounts (industrie en overheden) ■ Opvolgen van de administratie via CRM (sales calls, rapportage, offertes doorgeven, etc.).

GEWENSTE KWALIFICATIES Voor deze zelfstandige en sterk verkoopgerichte functie komen enkel DYNAMISCHE en AMBITIEUZE kandidaten in aanmerking, die beantwoorden aan de volgende kwalificaties: ■ Verkoopservaring (min. 5 jaar) bij voorkeur in technische producten ■ Ervaring in omgang met industrie en overheden is aangewezen ■ Minstens hoger onderwijs, universitair of niet-universitair (ing. elektromechanica, elektronica, bouw, bio-ingenieur) of evenwaardig door ervaring ■ Uitstekende communicatievaardigheden ■ Uitstekende kennis van Frans is noodzakelijk, Engels is gewenst.

WAT HEEFT COUDERÉ BVBA U CONCREET TE BIEDEN? ■ Een verantwoordelijke en boeiende functie in een gezond en expansief bedrijf dat in zijn sector een sterke reputatie heeft ■ Een uitdagende, veelzijdige functie met veel zelfstandigheid en reële doorgroeimogelijkheden ■ Een uitstekende, open en loyale werksfeer met korte communicatielijnen en ruimte voor initiatief ■ Een competitief salarispakket en vele extralegale voordelen waaronder een representatieve bedrijfswagen ■ De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek kennis te maken met het bedrijf.

SOLLICITEREN = TELEFONEREN 쩛 BEL URBAIN WAUMAN 050 51 02 29 Bij voorkeur op ZATERDAG tussen 14:00 en 18:00 of op WEEKDAGEN tussen 09:00 en 11:00 ’s ochtends en ’s avonds tussen 17:00 en 20:00. Assiqum adviseert ondernemingen bij het selecteren van gekwalificeerde kandidaten, die zich snel en discreet met een eenvoudig telefoontje kunnen informeren of hun ambities met ons aanbod overeenstemmen. Reageren: Assiqum - IJzerstraat 1 - 8301 Knokke-Heist – T 050 51 02 29 – F 050 51 10 87 – urbain.wauman@assiqum.com – www.assiqum.com Deze aanwerving wordt exclusief door assiqum begeleid.

BEL NU! 050 51 02 29

I Q P R O F I L E S F O R A U N I Q U E M AT C H Assiqum is a registered trade mark of Trade Zone International – Erkend Bureau VG. 1597/B - © Trade Zone International 2009

2

The Communication Square

C2 – The Communication Square is reeds 20 jaar toonaangevend inzake rekruteringscampagnes, employer branding en jobmarketing. Een zicht op ons werk en onze opdrachtgevers krijgt u via www.C2.be. Momenteel wensen wij onze vestiging in Brussel uit te bouwen met een ervaren arbeidsmarktcommunicatiespecialist.

Account Manager Commercieel heb je heel wat in je mars: je opent deuren én weet een langetermijnrelatie uit te bouwen en te onderhouden. Je bent geen kortingjager of ruimteverkoper maar een relevante gesprekspartner op het vlak van rekruteringscommunicatie. Je hebt terzake een valabele ervaring en bent bij voorkeur tweetalig N/F.

n e e t k t e s i o l a i c e 2 Brussel z p s e i t a c i C n u m om c t k r a m s arbeid

Ons aanbod: Een toffe, collegiale sfeer met prima remuneratie en uitgesproken kansen voor talent. Diverse mogelijkheden van samenwerking en arbeidsorganisatie zijn bespreekbaar. Freelancers zijn welkom. Geïnteresseerd? Stuur dan bij voorkeur via mail uw gemotiveerde kandidatuur naar michel@c2.be of schrijf naar: C2-The Communication Square, Edingensesteenweg 717, 1502 Lembeek.

www.c2.be


Quintens Group nv, met zetel in Diest en bijkomende vestigingen in Ardooie, Heusden-Zolder, Kobbegem en Morlanwelz is de belangrijkste gedecentraliseerde producent van dagverse brood- en banketproducten met een leidende positie op de Belgische markt. De Quintens Group stelt ca. 620 medewerkers tewerk en realiseerde in 2009 een zakencijfer van 83 miljoen euro. In het kader van een verdere duurzame groei van de onderneming, is er een unieke uitdaging voor een ondernemende en dynamische m/v:

Medewerker productontwikkeling en technische ondersteuning

Kijk verder www.ua.ac.be

De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 3.800 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. De universiteit is een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert.

Zelfstandig Academisch Personeel Het departement Communicatiewetenschappen zoekt een (m/v):

met reële doorgroeikansen Functie: • Na een intensieve inwerkperiode, wordt u vrij snel medeverantwoordelijk voor productontwikkeling en technische ondersteuning binnen de groep Quintens. • U volgt hiervoor de markttendensen op en blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen en technische installaties. U biedt een actieve ondersteuning aan de verkoop. • U zal actief meewerken aan projecten in domeinen zoals: het ontwikkelen van nieuwe brood- en banketproducten en het aanpassen/vernieuwen rekening houdend met wijzigende rendements- en marktbehoeften; het implementeren van nieuwe producten in de bestaande of nieuwe productieprocessen; het actief ondersteunen van de verkoop bij productpresentaties; het uitvoeren van interne kwaliteitsaudits en het formuleren van aanbevelingen inzake kwaliteitsverbetering; het uitvoeren van periodieke analyses van concurrentie en markt; het uitvoeren en/of coördineren van de noodzakelijke bakproeven; het verzorgen van vaktechnische opleidingen voor eigen personeel. • U rapporteert rechtstreeks aan de manager productontwikkeling. Profiel: • U bent dynamisch en hebt enkele jaren relevante ervaring in dagverse bakkerij. • U wil uw vaktechnische kennis vertalen in commerciële projecten en resultaten. • U hebt een neus voor het creatief en snel bedenken van haalbare oplossingen. • U bent communicatief en werkt graag samen met verkoop en productie in het kader van projecten. • U kan planmatig werken en u bent flexibel en bereikbaar voor de organisatie. • U hebt een goede kennis van het Frans. Wij bieden: • Een uitdagende functie binnen een expansieve groep, met reële doorgroeimogelijkheden op termijn. • Naast een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen en een firmawagen, mag u rekenen op een professionele ondersteuning bij de uitoefening van uw job. Interesse? Verzend zo vlug mogelijk uw cv met motivatie naar: Quintens Group nv, t.a.v. dhr. Johan Schillebeekx, Industrieterrein 1/4, I.Z. Webbekom 1014, 3290 Diest, of per mail naar q-bakeries@q-bakeries.be • Tel.: 013 33 35 90. Uw kandidatuur zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

• ZAPBOF (100%) in het domein “Media and Visual Studies” OF “Commercial, Social Profit and Political Communication” (2010ZAPBOFPSWEX001)

Assisterend Academisch Personeel Het departement Sociologie zoekt een (m/v):

• mandaatassistent (100%) in het domein Sociologie van Zorg en Welzijn (2010AAPFSOCEX002)

• mandaatassistent (100%) in het domein Gezinssociologie/Sociologie van de levensloop/Sociale demografie (2010AAPFSOCEX003) Het departement Biomedische Wetenschappen zoekt een (m/v):

• mandaatassistent (100%) in het domein Moleculaire Genetica (2010AAPFBMWEX009)

Bijzonder Academisch Personeel Het departement Bio-ingenieurswetenschappen zoekt een (m/v):

• doctoraatsbeurs (100%) in het domein Plantenproductie en Stresstolerantie: land- en bosbeheer (2010BAPFBIREX008)

Administratief en Technisch Personeel Het departement Personeel zoekt een (m/v):

• stafmedewerker, domein personeelsbeheer (EVAC 10/04)

De faculteit Wetenschappen zoekt een (m/v):

• studietrajectbegeleider/coördinator onderwijsadministratie (EVAC 10/05)

GEÏNTERESSEERD? U vindt de functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures op www.ua.ac.be/vacatures.

etnisch eslacht, n leeftijd, g langrijker da e b jn i z n e s n e Kwaliteiten van m

st of nati e afkom

onaliteit.

KIJK NAAR ONZE FLASH “SOCIALE ACTUALITEITEN” OP GROEP S TV EN BLIJF OP DE HOOGTE Surf naar www.groups.be – Web TV en klik de laatste video aan


Jobat 29

Welkom bij een groep ziekenhuizen en woon- en zorgcentra waar

        

3200 medewerkers patiÍnten en bewoners omringen met de allerbeste zorg. GasthuisZusters Antwerpen is een dynamische en continu innoverende groep van voorzieningen die veel belang hecht aan onderzoek en soepel inspeelt op maatschappelijke evoluties. Daarbij geven we ook als collega’s het beste van onszelf.

GasthuisZusters Antwerpen zoekt (m/v)

Hoofdverpleegkundige gynaecologie

Analist-programmeur

Je staat in voor de patiĂŤntenzorg, de algemene en patiĂŤntgebonden administratie, de communicatie tussen interne en externe personen en diensten, de personeelsbestaffing, het personeelsbeleid, medicatie-, materiaal- en apparatuurbeheer en begeleiding van studenten verpleegkunde. Je behaalde een A1 diploma/bachelor verpleegkunde en volgde de kaderopleiding of een licentie ziekenhuiswetenschappen/master verpleegkunde, of je bent bereid deze opleiding nog te volgen.

Adjunct-hoofdvroedvrouw materniteit-neonatologie

Je bent bachelor in de toegepaste informatica, master in de informatica of gelijkwaardig door ervaring.

Dienstverantwoordelijke biotechnische dienst

Sollicitaties met cv en pasfoto kan je richten aan de personeelsdirecteur, p/a GZA, Sint-Augustinuslaan 20, 2610 Wilrijk.

Je behaalde een masterdiploma (bij voorkeur een diploma van industrieel ingenieur elektronica biomedische technieken).

Voor eventuele vragen kan je e-mailen naar jobsite@gza.be Meer vacatures: www.gza.be

Technisch administratief medewerker

Je bent verantwoordelijk voor de dienst neonatologie (8 plaatsen) onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdvroedvrouw van de kraamafdeling. Je staat in voor de apotheek, het magazijn en het opstellen van procedures van de dienst neonatologie. Je bent bereid ook op materniteit en verloskamer te werken. Je behaalde een bachelor in de vroedkunde en je hebt bijzondere interesse voor neonatologie. Je volgde een kaderopleiding of bent bereid deze te volgen. Bezoek www.bevalleninantwerpen.be voor meer informatie.

Je zorgt voor het opmeten, de inventaris en het oplijsten van de plannen van de ziekenhuizen. Je bent ingenieur of architect, werkervaring is niet noodzakelijk. Voor onze andere diensten zoeken wij ook nog

verpleegkundigen.

   

    

GZA

Sint-Augustinus

Sint-Vincentius

Sint-Jozef

Sint-Bavo

Sint-GabriĂŤl

De Bijster

St.-Augustinuslaan 20 2610 Wilrijk

Wilrijk

Antwerpen

Mortsel

Wilrijk

Antwerpen

Essen

Gemeenschapshuis Sint-Camillus Antwerpen

BERINGEN Machiels Building Solutions, de CO2-neutrale bedrijvenzone voor de productie van houten woonelementen te Beringen, is volop in aanbouw. In de nieuwe fabriek op het industrieterrein Ravenshout Noord zal Group Machiels, samen met partner LRM, op termijn vier productielijnen bouwen waarin woningonderdelen zoals wand-, vloer- en dakelementen zullen worden geproduceerd. De productiestart is voorzien voor april 2010. Ter versterking van de commerciĂŤle afdeling zijn we op zoek naar een

Account Manager

(m/v)

Uw profiel: • U bezit bij voorkeur een bouwkundige/technische vooropleiding of u kan terugvallen op een ruime ervaring in een gelijkaardige functie. • U bezit minstens 5 jaar relevante verkoopervaring in de bouw, bij voorkeur in woningbouw. • U hebt een uitstekende actieve kennis van het Nederlands en het Frans. • U bent bovenal een sterke, commerciÍle persoon die eerder totaaloplossingen verkoopt dan wel producten. • Kennis van de klantenkring en/of houtstructuurbouw is uiteraard een sterke troef. • Ondernemingszin, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en initiatief zijn sleutelgegevens om succesvol te zijn in deze functie. Ons aanbod: • Machiels Building Solutions voorziet in een langetermijnsamenwerking binnen een organisatie in volle expansie. • Doorgroeimogelijkheden binnen een open werkcultuur en een competitieve verloning inclusief bedrijfswagen vormen een integraal onderdeel van het aanbod.

Geprikkeld? Solliciteer via de website www.kernselection.be. Geef uw kerngegevens in, aangevuld met uw cv. We garanderen u een snelle en vertrouwelijke behandeling. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Filip Rouma, Senior Consultant, op het nummer 03 740 78 90.

RECRUITMENT & SEARCH

ASSESSMENT CENTERS

DEVELOPMENT CENTERS

TALENT CENTERS

VG 486/B - Lid Federgon R, S&S

Uw functie: • De account manager staat in voor de verkoop van (elementen voor) lage-energiewoningen op basis van een houtstructuur. • U ontwikkelt een klantenbestand in heel BelgiÍ dankzij actieve prospectie. • U onderhoudt en versterkt relaties met architecten, projectontwikkelaars, aannemers en sociale huisvestingsmaatschappijen. • U adviseert de diverse afdelingen van uw klantenkring rond het gebruik en de voordelen van de producten en systemen van Machiels Building Solutions. • U staat in voor de uitwerking van gepersonaliseerde offertes in samenwerking met de binnendienst en de calculatieafdeling. • U rapporteert aan de Commercieel Manager.


Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR-advies en consultancy organisatie, met meer dan 25 jaar expertise. Wij zijn gepassioneerd door het integreren en evalueren van medewerkers in organisaties en door het ontwikkelen van services die performance verbetering realiseren. Wij hebben vestigingen in Mechelen, Kortrijk, Roubaix (Frankrijk) en een professioneel samenwerkingsakkoord in Utrecht (Nederland). Om onze verdere strategische ontwikkeling te realiseren, kijken wij voor Mechelen uit naar gedreven collega’s (m/v):

BUSINESS CONSULTANT

Organizational Design & Development

Functie: Binnen deze key functie krijg je de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van onze ‘organization development’ activiteiten. In de eerste plaats vertaal je onze knowhow in business services. De projecten situeren zich hoofdzakelijk in het ontwikkelen en implementeren van people development of change projecten aan business strategieën. Naast project account management, ben je gedreven in business development. Je werkt mee een strategie uit in het vermarkten van de activiteiten en je neemt de lead in klantenontwikkeling. Profiel: Je hebt een uitgesproken passie voor people en organisatie development. Je bent in het bezit van een Master diploma (Menswetenschappen of Economie) en je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring als consultant of projectleider. Het ontwikkelen van services die een sterke impact hebben op medewerkers en organisaties is duidelijk een van jouw sterktes. Analytisch vermogen, methodisch denken, creativiteit zijn essentieel om succesvol te presteren. Tot slot ben je sterk commercieel ingesteld en weet je te pionieren en resultaten te realiseren.

CONSULTANT Assessment & Development Centers Functie: Binnen deze functie neem je zowel de lead in assessment / development projecten als in de implementatie ervan intern in organisaties. Dit betekent dat je zowel methoden ontwikkelt en centers leidt als dat je organisaties begeleidt en analyses vertaalt in oplossingen. Naast one-to-one coaching, weet je met andere woorden een projectrol op te nemen en begeleid je organisaties op het vlak van hun development doelstellingen en aanpak.

Profiel: Voor deze functie kijken wij uit naar kandidaten met een sterke ervaring (minimum 5 jaar) op het vlak van assessment, development en coaching. Een Master diploma richting Psychologie is een pluspunt. Je bent sterk in het opnemen van verschillende rollen (assessor, coach en projectleider) en je bent gedreven in het ontwikkelen van nieuwe methoden. Verder ben je uitstekend service- en klantgericht. Vanuit jouw commerciële drive werk je resultaatgericht en ben je business gedreven.

CONSULTANT Rekrutering & Selectie Functie: Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor diverse wervings- & selectieopdrachten (management functies en professionals voor een verscheidenheid aan sectoren). Je leidt de opdrachten van de intake bij de klant tot aan de finale adviesfase en afronding. Het coördineren van advertentiecampagnes, het opzetten van efficiënte searchmethoden en het selecteren van kandidaten zijn de belangrijkste kerntaken. Tevens leid je de testings en assessments en ben je de partner van klanten omtrent hun aanwervingspolicy en -behoeften.

Profiel: Je bent gemotiveerd om dagdagelijks service- en resultaatgericht te werken. Betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en toewijding zijn hierbij belangrijke sleutel-

Aanbod: In onze cultuur zijn kwaliteit, service en professionaliteit sterk aanwezig. Verder geloven wij in onze knowhow en willen wij onze business expertise duidelijk verbreden. Initiatief en engagement worden in de dynamische werkomgeving sterk gewaardeerd. Het meebouwen aan de groei van een breed HR-dienstverleningsbedrijf biedt je ontwikkelings- en groeikansen. Het salarispakket ligt in verhouding met jouw motivatie, competenties en ambities.

INTERESSE? Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kan je steeds bellen. Je kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk en professioneel behandeld. Zemstbaan 24 l 2800 Mechelen I Tel. 015/42 16 55 I Fax 015/42 21 52 | info@sodevaconsulting.com | www.sodevaconsulting.com

FRANCHISING & PARTNERSHIP 2010

DE BEURS VAN FRANCHISING & COMMERCIELE NETWERKEN woensdag 31 maart en donderdag 1 april in Thurn & Taxis in Brussel

START UW EIGEN ZAAK! U kunt uw gratis toegangsbadge bekomen via de site www.franchise.be

GROEP S IS OP DE BEURS AANWEZIG, KOM ONS BEZOEKEN!

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon

woorden. Vanuit je universitaire opleiding en werkervaring heb je tevens een HR-expertise in Rekrutering & Selectie opgebouwd. Als persoon ben je flexibel, enthousiast en gemotiveerd om professioneel te groeien. Tot slot heb je graag veelvuldig contact met mensen, ben je gericht op businessontwikkeling en gebruik je graag je talen (N/F).


nacht

Een klimaat voor talent. www.eenklimaatvoortalent.be

Op 22, 24 en 25 maart zullen we sterretjes zien. Tijdens de Nacht van het Examen gaat het even hard tegen hard in een intellectueel robbertje met duizenden uitgeslapen studenten. Als jij ook deelneemt, wenst Daikin Europe N.V. je veel succes. Als specialist in klimaatbeheersing raden we je aan om in het heetst van de strijd vooral het hoofd koel te houden. Knowhow en talent zijn voor ons heel belangrijk. Ons bedrijf maakt deel uit van het Japanse Daikin Industries Ltd, wereldleider op het gebied van airconditioning- en verwarmingssystemen. We danken die positie aan de frisse ideeĂŤn en het vurige enthousiasme van onze mensen. Zij hebben met die kwaliteiten een reeks van uitzonderlijke producten en diensten op de kaart gezet. Als jij ook die talenten in huis hebt, ga dan zeker een kijkje nemen op onze website www.eenklimaatvoortalent.be. En ontdek een klimaat waar jouw talent volop kan schitteren.


Your language makes the difference Découvrez votre avenir

Scopri il tuo futuro

DREDGING

LAND RECLAMATION

www.deme.be

PORT DEVELOPMENT

MARINE ENGINEERING

ENVIRONMENTAL PROJECTS


DEME behoort tot de wereldtop op het vlak van baggerwerken, landwinning, havenaanleg en milieuprojecten. Ons professioneel en gedreven team van medewerkers realiseert de wereld van morgen met oog voor het evenwicht tussen economie en ecologie. Beschikt u over dezelfde visie en de nodige talenten? Kom dan alvast ons team vervoegen!

Great perspectives for people with language skills

INTERNATIONALE WATERBOUWPROJECTEN Je bent op zoek naar een uitdaging op één van onze buitenlandse werven, of aan boord van een hefeiland? Je bent flexibel, mobiel en bereid om gedurende langere periodes in het buitenland te werken, zowel binnen als buiten Europa? Dan is één van onderstaande vacatures je zeker op het lijf geschreven! •

Project Managers • Works Managers • Project Engineers • Surveyors - Landmeters

Geologen • Geotechnical Engineers • Safety Officers

OFFSHORE WINDMOLENPROJECTEN Je wil meewerken aan de energie van de toekomst? We zijn op zoek naar gedreven doeners die niet zomaar een briesje, maar een heuse storm van enthousiasme kunnen teweeg brengen. Teamspelers met innovatieve ideeën, die deel willen uitmaken van de meest boeiende én toekomstgerichte projecten van het moment. •

Project Managers • Project Engineers • Project Engineers Heavy Lifting

Design Manager • Project Manager Steel Structures

TECHNISCH DEPARTEMENT Je hebt een uitgesproken passie voor techniek? Je zoekt een functie in binnen- of buitenland? Dan is één van de vacatures in de domeinen Baggerinstrumentatie en Elektronica, Reparatie en Onderhoud of Nieuwbouw jouw ding! •

Project Managers • Project Engineers • Administratieve Medewerkers

FINANCE DEPARTEMENT Je hebt financieel een en ander in je mars en erkent het belang van finance binnen een internationaal georiënteerde organisatie. Dan heeft een wereldspeler als DEME een opportuniteit voor jou in zowel binnen- als buitenland. •

Project Accountants - Internationaal • Junior Accountants - Hoofdkantoor

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE FUNCTIES, SURF NAAR WWW.DEME.BE

DEME is continu op zoek naar professionals met als tweede taal Arabisch, Spaans, Portugees, Italiaans of Russisch.

JOBDAY 27/03/2010 SURF NAAR WWW.DEME.BE EN SCHRIJF JE IN VOOR ONZE JOBDAY

9

Creating land for the future


ZAL U OP DE JUISTE HR-AFSPRAKEN ZIJN? donderdag 18 maart

NAA WERKCONRFEDEREZENTI KOMT U ST E NIET ALLEBE EN.

Anders organiseren om beter

te presteren! Een exclusieve rondetafelconferentie en workshop voor HR, managers en directie Brengt u een nieuw PMClublid aan? Dan krijgt u

50 Euro KORTING op uw lidmaatschapsbijdrage.

 oor

ISS T A R G 5 TICKET

O u 

O

BIOSCO

Word vandaag nog lid via

www.pmclub.be


Jobat 35

www.ccs-grp.com Onze klant, CCS in Sint-Pieters-Leeuw (nabij Anderlecht-Brussel), is de Europese vestiging van CCS Inc. dat hoogtechnologische LED-belichting maakt. Deze belichting wordt gebruikt voor beeldherkenning bij volautomatische processen en robots. Om het team verder uit te breiden, zoekt zij een m/v:

Collega

voor

Japan 日本人の同僚

(コミュニケーションマネジャー)

dossier 1600

Je taken: • Je zal de brug vormen tussen CCS-Europe en het Japanse moederbedrijf. • Je hoofdtaak is de noden van CCS-Europe kenbaar en begrepen maken in HQ Japan. • Je hebt in België een veelheid aan deeltaken: de specifieke vragen van de klant in verband met LED-belichting communiceer je, na overleg met je collega’s, met het ontwikkelingsteam in Japan dat deze verder onderzoekt en uitwerkt. • Verder sta je in voor de rapportering naar het moederhuis. • Door je kennis van de Japanse cultuur kan je de juiste communicatie hanteren om een vlotte werking tussen Japan en Europa te bestendigen. • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur van CCS-Europe NV.

Je profiel: • Slechts één aspect staat hier centraal: je begrijpt, spreekt, en schrijft vloeiend Japans en hebt kennis van de Japanse cultuur. • Daarnaast hou je van een functie met veel afwisseling. • Je bent in staat af en toe naar Japan te reizen (4 á 5 maal per jaar).

仕事内容: ヨーロッパオフィスと日本オフィスを結ぶコーディネーター 主業務:ヨーロッパ顧客からの要望を的確に日本本社オフィスに伝える 上記業務に加え、下記の業務を行って頂きます。 • 顧客から寄せられるLED照明に関するお問い合わせに営業、開発チームと連携を とり適切に対応する。• 日本本社への月次報告書提出 • ご自身がお持ちの日本文化の知 識に基づき適切なコミュニケーションを確立し日本とヨーロッパ間のスムーズなオペレ ーションを遂行していく。• Report-To:CCSヨーロッパ社長

必要スキル: • 日本語をネイティブレベルで理解し、会話、 ライティングが行え、 日本文化に関 する知識をお持ちの方。• 様々な業務を実行していく事が好きな方。• 日本へ の出張を年数回行って頂く予定です。

Geboden: • Een boeiende functie in een jong en dynamisch team waar ruimte is voor initiatief en waar je autonoom kan werken. • Een degelijke verloning conform jouw kennis, diploma en/of ervaring. Interesse? • Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, t.a.v. Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 1600. • Bergensesteenweg 423 B13 - 1600 St-Pieters-Leeuw • E-mail: reactie@ab-i.be, • tel. 051/211 800 - fax 051/212 810 - www.ab-i.be

Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld.

Sint-Jan-Baptist is een regionaal psychiatrisch centrum dat behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Vanuit onze christelijke inspiratie willen wij op een menselijke, zorgzame en deskundige wijze behandeling, begeleiding en zingeving bieden aan en in de doelgroepen volwassenen, verslavingszorg, forensische zorg, ouderenzorg en ons psychiatrisch verzorgingstehuis. Met 440 medewerkers en een 50-tal vrijwilligers staan we elke dag in voor een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte gezondheidszorg. Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

Kwaliteitscoördinator Jouw functie: • Je stimuleert de kwaliteitswerking in onze instelling en biedt via projectwerking ondersteuning aan alle departementen. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Tot je takenpakket behoren o.a. • helpen ontwikkelen van de strategie op instellingsniveau • voorbereiden, leiden van kwaliteitsvergaderingen en rapporteren aan het directiecomité • opvolgen van regelgeving m.b.t. het kwaliteitsdecreet en het project patiëntveiligheid • ondersteuning bieden bij kwaliteitsmetingen • aanleveren van verplichte gegevens naar de overheid (MPG, IPAG …) • coördineren en begeleiden van projectgroepen rond kwaliteit. Profiel: • Je beschikt minstens over een bachelordiploma • Je hebt kennis van kwaliteitssystemen en -technieken • Ervaring hebben in een kwaliteitsfunctie is een meerwaarde • Je hebt kennis van het Vlaams Kwaliteitsdecreet en kent de regelgeving i.v.m. het project patiëntveiligheid • Je hebt een goede kennis van MS Office-toepassingen en statistische softwareprogramma’s • Je bent klant-, resultaat- en samenwerkingsgericht • Je kan overheidsopdrachten en regelgeving op een verstaanbare manier vertalen naar beleidsdoelen • Je bent communicatief en proactief • Je beschikt over een sterke analytische geest en zoekt actief nieuwe denkkaders op.

Stafmedewerker patiëntenzorg Jouw functie: • Je staat in voor beleidsvoorbereidend, adviserend en ondersteunend werk ten aanzien van directie en zorgafdelingen. Je rapporteert aan de directeur patiëntenzorg. Tot je takenpakket behoren o.a. • de opmaak van het beleid waarbij je in samenspraak met het directieteam gegevens verzamelt om het beleidsplan op te maken en te concretiseren in jaardoelen • de implementatie van het beleid door o.a. het aansturen van projectgroepen • advies geven aan afdelingshoofden, teams en beleidsorganen van een zorgafdeling. Profiel: • Je bent master in de verpleegkunde en vroedkunde • Je kent technieken van methodische beleidsvoering • Je hebt kennis van groepsdynamische processen • Je hebt kennis van veranderings- en transitiemanagement • Kennis van procesmanagement is een pluspunt • Je hebt een functionele kennis van de ziekenhuiswetgeving en kent de wet op de patiëntenrechten • Je hebt een goede kennis van MS-office • Je bent klant-, resultaat- en samenwerkingsgericht. Aanbod voor beide functies: • voltijds contract van onbepaalde duur • een boeiende en afwisselende job in een stabiele werkomgeving • kansen om je talenten te ontplooien • vorming, training en opleiding op maat • verloning overeenkomstig de OOB-barema’s. s Broeder van Liefde

Interesse? Stuur je sollicitatie en cv naar PC Sint-Jan-Baptist, Personeelsdienst, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate. E-mail: SJB.personeelsdienst@fracarita.org of bel naar mevr. Cindy Van Liedekerke, personeelscoördinator, tel.: 09 342 28 28 Kijk ook op

www.fracarita.org

Vacature Sales en Marketing coördinator Vaca vzw, een organisatie van ACV Bouw en Industrie, is verantwoordelijk voor het financieel en commercieel beheer en het coördineren van de exploitatie van de vakantiecentra Ravelingen vzw en Kinkhoorn vzw te Oostende en Ol Fosse d’Outh asbl te Houffalize. Wij tellen 700 vakantie – eenheden (kamers, studio’s, appartementen) en bieden de mogelijkheid tot een full service aan onze klanten. Met ongeveer 300.000 overnachtingen realiseren we een omzet van 20 miljoen euro. In het kader van de verdere ontwikkeling en groei zijn we op zoek naar een coördinator sales en marketing.

Doelstelling van de functie In een eerste fase zal de coördinator verantwoordelijk zijn voor het uitwerken en realiseren van een commercieel en marketing beleid voor de groep. Hij / zij zal tevens ondersteuning geven aan de directies van de 3 centra op gebied van commerciële en marketing – ontwikkeling. Op termijn zal hij/zij doorgroeien tot een volwaardige coördinatieverantwoordelijkheid op de domeinen commercie, marketing , financiën en exploitatie. De coördinator zal rapporteren aan de voorzitter van de vzw Vaca.

Uw competenties • Minimaal 5 jaren ervaring binnen sales en marketing • Affiniteit met horeca , toerisme in het algemeen en sociaal toerisme in het bijzonder • Zelfstandig kunnen werken en een goede organisator zijn • Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden • Ondernemer zijn met zin voor initiatief • Commerciële inzichten hebben, onderhandelingsvaardig zijn en kunnen verkopen • Teamspeler zijn en anderen weet te motiveren en ondersteunen • Flexibiliteit tonen naar inhoud en werkorganisatie

Wij bieden • Een correct loon op niveau van de verantwoordelijkheden en resultaten • Een bedrijfswagen • Een groepsverzekering • Maximale kansen tot groei en ontwikkeling • Stabiliteit en ambitie van een gedreven organisatie en collega’s

Gemotiveerde kandidaten kunnen hun motivatiebrief en c.v. sturen aan dhr. Ivan Deloof, Trierstraat 31, 1040 Brussel en/of ivan.deloof@acv-csc.be. Wij aanvaarden uw sollicitatie tot 9 april 2010.


Metagenics Belgium (www.metagenics.eu) onderdeel van de internationale Metagenics-groep, is gespecialiseerd in de productie en distributie van verschillende gamma’s hoogkwalitatieve voedingssupplementen voor de professionele markt. Wij zijn de nummer één in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en nu ook in de Benelux. Zo bouwden we via succesvolle B2B en B2C campagnes ons Probactiol-gamma uit tot de marktleider in probiotica in België. Omwille van onze sterke groei willen wij van onze vestiging in Oostende de uitvalsbasis maken voor geheel West-Europa. Om deze groei strategisch te ondersteunen, wensen wij ons team te versterken met onderstaande profielen (m/v):

MEDISCH AFGEVAARDIGDE W-VL

Functie: Als District Manager Pharma binnen Metagenics stuur je de ploeg Apotheek Afgevaardigden aan in Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg. Operationeel ben je verantwoordelijk voor het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve verkoopdoelstellingen binnen je verkoopkanaal. Deze doelstellingen vertaal je naar individuele objectieven voor de individuele Apotheek Afgevaardigden die je in hun rol gaat begeleiden. Als manager ben je eveneens verantwoordelijk voor de uitbouw van je ploeg en voor de begeleiding van de afgevaardigden op het vlak van verkoopvaardigheden en persoonlijke competenties. Profiel: Voor deze rol gaan we op zoek naar een persoon met ervaring in het directe verkoopkanaal, het OTC kanaal of aanverwante en die beschikt over uitstekende coachende en leidinggevende vaardigheden. Je bent sterk resultaatgericht, energiek, ondernemend en analytisch ingesteld. Als commercieel persoon beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet je je vlot uit te drukken in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Functie: Na de opleidingsperiode sta je binnen je regio in voor het bezoeken van je klanten en het creëren van een vertrouwensvolle relatie met gezondheidsprofessionals, vooral bestaande uit huisartsen, specialisten en gezondheidstherapeuten. Vanuit je technische kennis en met de hulp van het Metagenics-team bouw je deze klantenrelaties uit en weet je het gebruik van Metagenics-producten te verhogen. Dit doe je op basis van een duidelijke planning, met grondige rapportering en nauwe samenwerking met je collega’s uit het pharmateam. Profiel: Voor deze functie helpt het als je een basis in biochemie, chemie of geneeskunde hebt. Als persoon ben je vlot in persoonlijk contact, dynamisch en ondernemend en weet je overtuigend en geloofwaardig te communiceren. Van nature beschik je over een doorgedreven prestatiedrang en een wil om je commercieel te bewijzen. Ervaring in de (ruime) sector is een plus. Je bent leergierig en bereid je in te werken en bij te scholen in het productengamma.

Aanbod: Bij Metagenics kom je terecht in een snel groeiende en dynamische omgeving. Wij bieden jou dus graag de kans om samen met ons mee te groeien. Alle middelen om je functie succesvol te kunnen uitoefenen, worden voorzien. Daarnaast wordt er een salarispakket voorzien in functie van je ervaring en prestaties.

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon

DISTRICT MANAGER PHARMA

INTERESSE?

Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kan je steeds bellen. Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld. De selectieprocedure wordt exclusief begeleid door Sodeva Consulting & Development. Doorniksesteenweg 81b bus 10 I 8500 Kortrijk I Tel.: 056 70 66 07 I Fax: 056 70 65 97 I info.kortrijk@sodevaconsulting.com I www.sodevaconsulting.com

www.mezquita.be

Recruitment Officer Heb je interesse in mensen en ben je een resultaatsgerichte (m/v) met passie en pit? Ben je communicatief, creatief en op zoek naar een uitdagende job in rekrutering? Dan is Mezquita & Associates misschien iets voor jou! Mezquita & Associates is sinds 1995 gespecialiseerd in rekrutering en direct search van HR-, sales/marketingen mananagementprofielen. Zin om je talent te tonen in een aangename, dynamische omgeving waar team spirit, interactie en diversiteit centraal staan? Solliciteer dan nu voor

STAD VILVOORDE

Functie: Samen met een consultant ga je op zoek naar de ideale kandidaten voor onze klanten. Je neemt deel aan de identificatie en preselectie van de kandidaten en aan de specifieke searches van onze klanten. Je verzorgt het contact met de kandidaten, evalueert cv’s, prospecteert op de arbeidsmarkt, doet aan database- en internetsearch, organiseert selectiegesprekken en volgt ook de administratie van lopende dossiers op. Profiel: Je behaalde een master- of bachelordiploma, een eerste gelijkaardige ervaring is een meerwaarde. Je kan goed communiceren in het Frans, Nederlands en Engels, hebt een goede informaticakennis en kennis van sociale netwerken en internet. Je bent gemotiveerd, dynamisch, kan commercieel denken en hebt geen 9-to-5-mentaliteit. Interesse? Indien uw eisen uw ambitie volgen, aarzel dan niet om uw gedetailleerde kandidatuur met vermelding van de functie op te sturen, bij voorkeur via e-mail naar: info@mezquita.be of Mezquita & Associates, Lambermontlaan 418, 1030 Brussel, fax: 02 726 89 02. Elke kandidatuur zal zorgvuldig en met respect behandeld worden.

MEA BALANCEERTECHNIEKEN, is een sterk groeiend familiebedrijf met specialisatie in mechanische herstellingen en balanceringen. Voor directe aanwerving, zijn wij op zoek naar:

- Technieker/conventioneel draaier Technieker/conventioneel draaier: Als technieker sta je in voor mechanische herstellingen, draai- en freeswerken. Goede kennis mechanica, conventioneel draaien Enige ervaring en lassen is pluspunt.

Aanbod: Een boeiende functie in een gezond, innovatief en vooruitstrevend bedrijf. Een contract van onbeperkte duur, met doorgroeimogelijkheden en goede verloning.

Interesse in deze functie?

Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief op: MEA BALANCEERTECHNIEKEN nv Kraankindersstraat 1 9000 GENT TEL 09/265.95.85 Of mail naar: steven@mea-gent.be

Openbare oproep voor de aanwerving en aanlegging van een wervingsreserve van (m/v):

Schooldirecteur BuSO Functie: naast het algemeen pedagogisch beleid is de directeur verantwoordelijk voor de zakelijke en praktische organisatie van de school. Profiel: houder zijn van een professioneel gericht bachelordiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. De cursus voor directeur ingericht door het OVSG gevolgd hebben of gedurende de proeftijd er aan deelnemen. Analytisch vermogen, leidinggeven en communicatie zijn sterke persoonlijke eigenschappen. Kandidatuurstelling kan tot 6 april 2010 bij middel van een verplicht inschrijvingsformulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: 02 255 45 60 of via de website www.vilvoorde.be. De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, …

Hoe bereid ik me voor op de eerste werkdag?

Surf naar


Jobat 37 Een mutualiteit voor elke leeftijd De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 580.000 leden. Om de dienstverlening te optimaliseren zoeken wij voor spoedige aanwerving een (m/v)

Diensthoofd Uitkeringen De dienst Uitkeringen staat in voor een berekening en vlotte betaling van het vervangingsinkomen voor leden die arbeidsongeschikt zijn. Functie: u bent verantwoordelijk voor en geeft leiding aan een 40-tal medewerkers. U superviseert de dienst en staat in voor het uitwerken en opvolgen van operationele plannen, gericht op een efficiënte werkorganisatie en planning. U volgt de wetgeving op en stimuleert de kwaliteit in de dienstverlening o.a. door een goede informatiedoorstroming naar de medewerkers. Profiel: u beschikt over een masterdiploma en/of stevige ervaring in de sector. U kan vlot een groep leiden, ondersteunen en motiveren. U hebt goede communicatieve vaardigheden en werkt probleemoplossend. U hebt een actieve kennis van het Frans.

Businessanalist telefonie en documentbeheer Functie: u staat in voor de behoeftenanalyse van informaticaprojecten rond telefonische contacten, scan van binnenkomende documenten, e.a., en voor de optimalisatie van deze processen. U bent belast met de redactie van functionele analyses en verantwoordelijk voor de opvolging van uw projecten tijdens de verschillende fasen (analyse, programmering, test en implementatie). Dit houdt in dat u zorgt dat de gebruikers met de geïnformatiseerde oplossingen overweg kunnen. U neemt deel aan het samenstellen van documentatie- en procedurehandleidingen en houdt deze up-to-date. U neemt deel aan zowel interne als externe overlegvergaderingen. U vormt de link tussen business(-administratie) en informatica. Profiel: u beschikt over een bachelor- of masterdiploma (informatica, burgerlijk of industrieel ingenieur) en/of enige ervaring in businessanalyse. U hebt goede communicatieve vaardigheden en bent sterk in het organiseren, plannen en proactief bijsturen van uw taken om het naleven van de planning te verzekeren. U hebt minstens een basiskennis van het Frans. Kennis van één of meerdere modelleertalen is een pluspunt. Wij bieden een marktconform loon, aangevuld met o.a. maaltijdcheques, dertiende maand en groeps- en hospitalisatieverzekering. Tewerkstelling in een 36-urenweek met een variabel uurrooster. Wij zijn gevestigd op enkele minuten wandelen van het centraal station in Brussel. Interesse? Richt uw kandidatuur, met vermelding van de job waarvoor u kandideert, met cv en foto vóór 21 maart 2010 aan FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel of jobs@fsmb.be.

www.fsmb.be Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Industry Services

www.myBayerjob.com

Frank Hardebusch wants to make the world a better place - for everyone. As a project engineer at Bayer, Frank knows he is doing just that. Searching for solutions and never giving up. That is the passion that unites all of us at Bayer. We call it the Bayer Spirit. If you feel it, too, then it is high time we had a chance to talk about a career at Bayer. Bayer MaterialScience is among the world’s largest polymer companies with business activities focused on the manufacture of high-tech polymer materials and the development of innovative solutions for products used in many areas of daily life. The main segments served are the automotive, electrical and electronics, construction and the sports and leisure industries. At the end of last year, Bayer MaterialScience had 30 production sites and employed approximately 15,100 people around the globe. Bayer MaterialScience is a Bayer Group company.

Lead Manager for the Eco-Commercial Building Program

C A R A C T E R E I REIZEN MET EEN BIJZONDER KARAKTER I

Caractère nv, gevestigd in Erpe-Mere, is de absolute specialist inzake hotels en beleefreizen met een bijzonder karakter en service op maat. Vandaag zijn wij op zoek naar een (M/V):

ASSISTANT CONTRACTING MANAGER Uw functie: In samenwerking met de contracting manager zorgt u voor de

administratieve afhandeling van de contracten. Daarnaast verzorgt u een hoop administratief werk op de meest stipte wijze en heeft u dagelijks contact met reisagenten. Het registreren, uitwerken en aanbieden van offertes, het opmaken en verkopen van reisvoorstellen behoren tot uw takenpakket.

Uw profiel:

Het spreekt voor zich dat u een passie heeft voor reizen en cultuur met accent op Zuid-Europa. U heeft een masterdiploma en een zeer goede taalvaardigheid (NL, FR, Engels – bijkomende talen zijn een pluspunt). U getuigt van een administratieve punctualiteit, analytisch inzicht en een commerciële aanleg. U kan gestructureerd en zelfstandig dossiers afwerken. Ervaring in toerisme en kennis van de bestemmingen zijn pluspunten.

Ons aanbod: Een boeiende functie met doorgroeimogelijkheden en een navenante

remuneratie.

Interesse? Mail dan uw kandidatuur met curriculum vitae naar: jobs@caractere.be of schrijf naar Caractère, Personeelselectie, Gentsestraat 20, 9420 Erpe-Mere. Lic. A5267

Job description: As Lead Manager you will be responsible for the Benelux countries to generate new business and gain access to new markets for the energy efficient building construction/business acquisition unit at Bayer MaterialScience. Your tasks will also include translating enquiries into new business opportunities for our customers and presenting technical and commercial arguments to convince potential customers of the benefits of the EcoCommercial Building concept. That includes marketing the concept at trade shows, exhibitions, etc. Other assignments will include handling enquiries from internal and external partners. Your task will also include managing the contacts to partner companies of the EcoCommercial Building Program within the Benelux Countries. You will be expected to manage the Benelux area independently as a member of a team which consists of lead managers of other territories within the region Europe, Middle East, Africa. You will be expected to negotiate contracts, contribute to the development of the EcoCommerical Building Program service catalog and identify possible service partners in collaboration with the other sales units within Bayer MaterialScience. Your qualifications: You have a degree in architecture or construction engineering and several years’ experience in acquiring and managing international projects, account management and customer relationship management. You are adept at professional networking, have a flair for putting forward commercial arguments, backed up by good communication and negotiating skills and a strategic mindset. Ideally, you have knowledge of the relevant legislation to help in drawing up and negotiating contracts. You speak and write English, French and Dutch fluently. Basics in German would be appreciated. To ensure the optimal marketing of our products, you should ideally be familiar with our portfolio, especially for the energy and construction sectors. Your application: If you are interested in this vacancy, please submit a full application folder via our online application service at www.mybayerjob.be.


3P (Public Procurement Partners) een succesvol jong bedrijf dat softwareprogramma’s ontwikkelt voor de overheid, werft aan:

BW Leuven is een sociaal en commercieel bedrijf dat 1500 mensen tewerkstelt in zijn vestigingen te Kessel-Lo (www.bwk.be), Aarschot (www.bwa.be) en Diest (www.bwd.be). Wij bieden een aangepaste industriele beroepsactiviteit aan personen met een arbeidshandicap en zijn actief in assemblage en verpakking, vacuümvorming, industriële boekbinderij, staalboeken en cleanroom. We hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen om maximale klantentevredenheid te garanderen. Onze omkaderingspersoneelsleden spelen hierin een sleutelrol en in dat kader hebben wij 3 vacatures voor m/v:

M8381

LEUVEN

Voor regio Zuid-Nederland (M/V) De job: Je zal, na een intensieve praktijkopleiding, advies, opleidingen en ondersteuning geven aan Nederlandse overheidsinstellingen in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg. Je leert hen stap voor stap hoe te werken met onze softwaretoepassingen en je configureert onze toepassingen naar de wensen van je besturen. Je werkt meestal autonoom van thuis voor de voorbereiding van al je opleidingen. Je hebt dagelijks telefonisch contact met je collega’s en elke vrijdag vergader je met hen in ons hoofdkantoor te Antwerpen (België). Wij vragen: Sleutelbegrippen voor deze boeiende functie zijn intelligentie en assertiviteit. Je bent een jonge, getalenteerde persoonlijkheid met reeds enige werkervaring. Je hebt een universitair diploma en een groot accumulatievermogen dat je in staat stelt om op relatief korte tijd een juridisch complexe materie aan te leren. Je hebt een zeer goed en verzorgd voorkomen. Je bent assertief, optimistisch, vlot in de omgang. Je hebt overtuigingskracht naar anderen toe en je hebt enige commerciële flair. Je bent perfectionistisch aangelegd en legt de lat steeds hoog voor jezelf. Je woont strategisch in het zuiden van Nederland of in het noorden van België. Een Nederlands paspoort is een pluspunt doch geen vereiste. Wij bieden: Je komt terecht in een uiterst interessante en gevarieerde job met zeer veel vrijheid. 3P is het meest verspreid softwarepakket bij de ganse overheid met vele honderden overheidsinstellingen als klant en in volle expansie. Onze bedrijfsfilosofie bestaat erin enkel de sterkste profielen aan te werven om een onberispelijke service te geven aan onze veeleisende overheidsklanten. In ruil krijg je een vast contract, een zeer interessante vergoeding boven marktgemiddelde, inclusief representatieve bedrijfswagen en GSM. Geïnteresseerd? Mail dan vandaag nog je uitgebreid curriculum vitae met recente foto en motivatie naar: nele@3P.eu t.a.v. mevrouw Nele Vanderstraeten. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen.

Directeur Je functie: • Je leidt onze vestiging in Aarschot in nauwe samenwerking met de afgevaardigd bestuurder. • Samen met een gemotiveerd team van 650 medewerkers stuur je de dagelijkse werking van de diverse afdelingen in goede banen. • Je meerwaarde ligt hierbij in de algemene coördinatie en teamvorming. • Rekening houdend met de specifieke mogelijkheden van de doelgroep investeer je verder in een rendabele en aantrekkelijke werkomgeving. • Je bent lid van het directiecomité dat de operationele werking van de hele groep – inclusief de vestigingen in Aarschot en Diest – coördineert.

Maatschappelijke zetel 3P: Felix Timmermanslaan 29, 2630 Aartselaar Tel 03/294.30.51 - Fax 03/294.30.52 – E-mail: jobs@3P.eu – Website: www.3P.eu

Je profiel: • Je hebt een hoger diploma op masterniveau en kunt terugblikken op minstens tien jaar relevante bedrijfservaring. • Als persoon vind je een gezond evenwicht tussen de nodige sociale ingesteldheid en een nononsensebedrijfsmentaliteit. • Je bent een vlotte communicator die het beste uit zijn medewerkers naar boven haalt en stressbestendig is. • Je kennis van het Duits, Engels en Frans is voldoende om professioneel contacten te leggen en te onderhouden.

3P (Public Procurement Partners) een succesvol jong bedrijf dat softwareprogramma’s ontwikkelt voor de overheid, werft aan:

Consultant - Trainer

Productieleider Vacuüm Vormafdeling

Je profiel: • Je hebt een hoger diploma niveau industrieel ingenieur en beschikt over minstens 5 jaar relevante bedrijfservaring. • Je bezit degelijke technische kennis en hebt reeds ervaring met vacuümvorming of je wenst je hier verder in te verdiepen. • Daarnaast heb je ervaring in het begeleiden van veranderings- en verbeteringsprocessen. • Als organisatietalent combineer je een hands-on mentaliteit met de nodige aandacht voor je medewerkers.

Stafmedewerker Techniek Je functie: • Als stafmedewerker voor de vestiging in Kessel-Lo sta je in voor de aansturing van de diensten Onderhoud, ICT en Logistiek. • Je bent de sparringpartner voor de 3 verantwoordelijken en zorgt voor de coördinatie van verschillende projecten (bv. implementatie ERP-pakket). • Je werkt over de afdelingen heen en pakt op een structurele manier bestaande problemen aan. • Daarnaast verzorg je de organisatie van het onderhoud binnen een kwaliteitssysteem. Je profiel: • Je hebt een hoger diploma niveau industrieel ingenieur en toont ons minstens 5 jaar relevante bedrijfservaring. • Je beschikt over een degelijke technische bagage en je wenst deze zeker nog verder uit te breiden op verschillende domeinen (PC-netwerken). • Als communicatieve allrounder bezit je een brede technische interesse en beschik je over een sterke handson mentaliteit.

Provincie Antwerpen (M/V)

VG 486/B – Lid Federgon R, S&S

Je functie: • Voor de vestiging te Aarschot sta je in voor de organisatie van A tot Z van de afdeling vacuümvorming. • Je staat in voor een 60-tal medewerkers. • Samen met hen bekijk je kritisch de lopende productieprocessen en streef je naar optimalisatie van de huidige werking. • Je coördineert verschillende veranderingsprocessen met de bedrijfsdoelstellingen in het achterhoofd.

Consultant - Trainer

De job: Je zal, na een intensieve praktijkopleiding, advies, opleidingen en ondersteuning geven aan overheidsinstellingen op federaal en lokaal niveau. Je leert hen stap voor stap hoe te werken met onze softwaretoepassingen en je configureert onze toepassingen naar de wensen van je besturen. Je werkt meestal autonoom van thuis voor de voorbereiding van al je opleidingen. Je hebt dagelijks telefonisch contact met je collega’s en elke vrijdag vergader je in ons hoofdkantoor te Antwerpen-centrum om de strategie en planning te bespreken met jouw collega’s uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Wij vragen: Sleutelbegrippen voor deze boeiende functie zijn intelligentie en assertiviteit. Je bent een jonge, getalenteerde persoonlijkheid met reeds enige werkervaring. Je hebt een universitair diploma en een groot accumulatievermogen dat je in staat stelt om op relatief korte tijd een juridisch complexe materie aan te leren. Je hebt een zeer goed en verzorgd voorkomen. Je bent assertief, optimistisch, vlot in de omgang. Je hebt overtuigingskracht naar anderen toe en je hebt enige commerciële flair. Je bent perfectionistisch aangelegd en legt de lat steeds hoog voor jezelf. Je kennis van het Frans is meer dan behoorlijk. Je woont bij voorkeur in de provincie Antwerpen want jouw overheidsklanten zullen zich voornamelijk in deze regio bevinden. Wij bieden: Je komt terecht in een uiterst interessante en gevarieerde job met zeer veel vrijheid. 3P is het meest verspreid softwarepakket bij de ganse Belgische overheid met vele honderden overheidsinstellingen als klant en in volle expansie. Onze bedrijfsfilosofie bestaat erin enkel de sterkste profielen aan te werven om een onberispelijke service te geven aan onze veeleisende overheidsklanten. In ruil krijg je een vast contract, een zeer interessante vergoeding boven marktgemiddelde, inclusief representatieve bedrijfswagen en GSM. Geïnteresseerd? Mail dan vandaag nog je uitgebreid curriculum vitae met recente foto en motivatie naar: nele@3P.eu t.a.v. mevrouw Nele Vanderstraeten. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen. Maatschappelijke zetel : Felix Timmermanslaan 29, 2630 Aartselaar (Antwerpen) Tel 03/294.30.51 - Fax 03/294.30.52 – E-mail jobs@3P.eu – Website www.3P.eu

United Kingdom / Isle of Man

Discover your future

Ons aanbod voor deze functies: In ruil voor je resultaten en engagement biedt BWL je uiteraard een competitief salarispakket in een stabiele werkomgeving. Deze job is een unieke kans om je professionele ambities te koppelen aan je sociale aspiraties. Geprikkeld? Solliciteer via de website www.kernselection.be. Geef je kerngegevens in, aangevuld met je cv en motivatiebrief. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Bert Simonis, Consultant, op het nummer 016 24 52 98 of per e-mail: bert.simonis@acerta.be

www.deme.be

Nog meer opportuniteiten op www.kernselection.be RECRUITM EN T & SE ARC H

ASSESSMEN T C EN T ER S

DEVE LOP M ENT C ENTERS

TA LENT CENTERS

Creating land for the future


If you want to work for you, work for us.

T O G E T H E R. F R E E Y O U R

E N E R G I E S

Looking for a top team? Get on board then. Capgemini Belgium helps companies work more efficiently. We think up solutions for the most challenging problems and develop the right technology to implement them. Capgemini Belgium seeks professional team players in the fields of consulting, technology and outsourcing - experienced enthusiasts who have weathered all kinds of situations and can demonstrate their qualities with solid qualifications. Capgemini Belgium offers you an innovative work environment of world class format, where there is room for fascinating relationships with top clients from interesting sectors. Interested? Then send your CV to sylvie.erb@capgemini.com or fill in your CV online at www.be.capgemini.com You’ll find a description of all the profiles we’re looking for at www.be.capgemini.com


Het PC Sint-Amandus in Beernem, met meer dan 700 medewerkers, telt 468 ziekenhuisbedden en 171 PVT-bedden en vormt een samenwerkingsverband met de vzw Beschut Wonen Beernem (125 plaatsen). Voor de versterking van onze teams zijn wij op zoek naar (m/v):

Ben jij de teamspeler die wij zoeken?

VOOR HET DEPARTEMENT PATIËNTENZORG

Afdelingshoofd 9 Psychiatrisch verpleegkundigen Voor onze intensieve behandelafdeling Pariz zijn we op zoek naar dag- en nachtverpleegkundigen, alsook voor onze doelgroepen personen met een niet aangeboren hersenletsel, ouderenzorg en psychosezorg

VOOR HET FACILITAIR DEPARTEMENT

Stafmedewerker Diensthoofd Technische dienst Loodgieter

Solliciteer dan schriftelijk voor 31/3/2010 m.v.v. referentie naar: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus T.a.v. Liesbet Werbrouck Reigerlostraat 10 | 8730 Beernem 050 79 95 00 Sint.amandus@fracarita.org info: www.amandus.be of www.fracarita.org

VOOR HET MEDISCH DEPARTEMENT

Psychiater We bereiden ons voor op de vacature van een ziekenhuisapotheker Een gedetailleerde jobomschrijving vind je op www.jobat.be

Associate Partner Senior Consultant Executive Search

U bent al vrij snel in staat een klantenportefeuille uit te bouwen, voor wie u het gehele aanwervingstraject voor management- en specialistenfuncties, van grondige intake tot begeleiding van het aanwervingscontract, professioneel begeleidt. U bepaalt de aanpak van de te benaderen doelgroep aan kandidaten, en werkt voor dit search-traject zeer nauw samen met ons ervaren researchersteam. U staat in voor de interviews en begeleidt topkandidaten naar de klant. Kwaliteit, efficiëntie, degelijkheid en een ondernemende aanpak primeren bij dit alles. Als groeiend vertrouwenspersoon voor uw klant, kunt u verdere projecten in HR voor deze klanten realiseren. Met uw ambitie tot het uitbouwen van netwerken, bouwt u een eigen klantenportefeuille uit in Vlaanderen/Brussel, en wordt u een gevraagd topconsultant en een gewaardeerd gesprekspartner voor bedrijven bij hun HR-beleid. Eens deze senioriteit aangetoond, staat de weg naar een partnership binnen Altior voor u open.

U wordt door onze partners-vennoten geïntroduceerd bij klanten, middelgrote en grotere bedrijven in Vlaanderen, voor wie u het gehele aanwervingstraject voor management- en specialistenfuncties, van grondige intake tot begeleiding van het aanwervingscontract, professioneel begeleidt. U bepaalt, in samenspraak met een der vennoten, de aanpak van de te benaderen doelgroep aan kandidaten, en werkt voor dit search-traject zeer nauw samen met ons ervaren researchersteam. U staat in voor de interviews en begeleidt topkandidaten naar de klant. Kwaliteit, efficiëntie, degelijkheid en een ondernemende aanpak primeren bij dit alles. Gaandeweg groeit u bij uw klanten naar een gewaardeerd gesprekspartner voor hun HR-problematieken, o.m. executive assessment, remuneratieproblematieken, organisatie-design.

U hebt een Master-niveau en hebt een ruime ervaring, minimum 5 jaar, in de markt van professionele diensten aan bedrijven, bijv. strategische consulting, HR, advisory business, financial services, en/of een ruime ervaring in rekrutering en selectie, hetzij in consulting, hetzij in een bedrijf/organisatie. U kunt zelfstandig projecten trekken maar tegelijkertijd bent u een echte teamplayer. Uw professionele diepgang gaan hand in hand met uw ondernemerszin.

U hebt een Master-niveau en hebt minimum enkele jaren ervaring, in de markt van professionele diensten aan bedrijven, bijv. strategische consulting, HR, advisory business, financial services, en/of in rekrutering en selectie, hetzij in consulting, hetzij in een bedrijf/organisatie. U bent een echte teamplayer. Uw professionele diepgang gaan hand in hand met uw ondernemerszin.

U maakt deel uit van een gedreven en professionele groep, met sterke ambities in het HR-domein, wat zich de voorbije jaren vertaald heeft in een klantengroep van middelgrote en grote ondernemingen om fier op te zijn.

www.altior.be

U voelt zich gechallenged? Neem dan in alle discretie contact op met Rob Bloemen via 0475/322394 of rob.bloemen@altior.be

VG.1260/B

ALTIOR (www.altior.be), opgericht in 2006, is intussen een gevestigde waarde in de wereld van Executive Search en HR-management consultancy. “Business Powered by People” is het consequente leidmotief dat de groep volgt voor haar klanten bij het aantrekken van managers via Executive Search, bij het ontwikkelen van performante organisatiestructuren, het coachen van bedrijfsleiders en het verstrekken van strategisch HR-advies. ALTIOR (met vestigingen te Waregem en Brussel) wordt gevormd door een team van vennoten, top-professionals met een ruime ervaring op HR-director niveau, aangevuld met een stevige backoffice van associate consultants en executive researchers. ALTIOR groeit, en wil haar Executive Search afdeling te Waregem versterken met (m/v)

Executive Search


Jobat 41

Groep Verhaeren

met hoofdzetel te Zemst is een groep van familiale bedrijven, verticaal geïntegreerd, met toonaangevende activiteiten in de wegenbouw. Door de eenvoudige bedrijfsstructuur is er een directe, open communicatie met ruimte voor initiatief en creativiteit. Met een stabiele kern van 235 medewerkers, worden opdrachten uitgevoerd in de private en openbare sector. Tengevolge van de groei en het verder professioneel uitbouwen van de structuur, kijken we uit naar een (m/v):

BEDRIJFSJURIST

3 à 5 jaar ervaring

Profiel: U bent Master in de Rechten met 3 tot 5 jaar relevante ervaring, opgedaan als bedrijfsjurist of als advocaat. U bent een pragmatische jurist en weet een juridische materie begrijpelijk te communiceren. U bent dan business support gericht. U bent m.a.w. betrokken, leergierig en proactief. Een professionele ethiek van integriteit en discretie is vanzelfsprekend. Uitstekende talenkennis N/F is een must. Aanbod: U komt terecht in een dynamische en expansieve groep, gericht op een langetermijnrelatie met ruimte voor groei- en ontplooiingskansen. Het verloningspakket is aantrekkelijk. Meer informatie over Groep Verhaeren op www.verhaeren.be INTERESSE? Stuur, bij voorkeur per e-mail, uw sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kunt u steeds bellen. Uw kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld. De selectieprocedure wordt exclusief begeleid door Sodeva Consulting & Development.

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon

Functie: In deze nieuw gecreëerde functie rapporteert u rechtstreeks aan de directie en verleent u juridisch advies met focus op verbintenissenrecht n.a.v. overheidsopdrachten, geschillen en tevens vennootschapsrechterlijke items. Meer concreet staat u in voor : het opstellen, aanvullen en opvolgen van contracten; het analyseren van lastenboeken in het kader van openbare aanbestedingen; het opvolgen van de relevante wetgeving en het informeren van wijzigingen aan de interne klant; het beantwoorden van juridische ad hoc vragen.

Zemstbaan 24 - B-2800 Mechelen I Tel.: 015/42 16 55 I Fax: 015/42 21 52 I info@sodevaconsulting.com I www.sodevaconsulting.com

France / Fos-sur-Mer

Découvrez votre avenir

Van Leeuwen Buizen België N.V. opgericht in 1947, maakt deel uit van de internationale Van Leeuwen Buizen Groep en is wereldwijd synoniem voor zowel stalen, precisie als roestvrije buizen, buiscomponenten en afsluiters. In België realiseren 90 medewerkers jaarlijks een omzet van ongeveer 84 miljoen euro, wereldwijd een omzet van 850 miljoen euro. Door actief in te spelen op de wensen van de markt, is het bedrijf, gevestigd te Vilvoorde, uitgegegroeid tot een gedreven handelsonderneming en levert het aan diverse industriële sectoren zoals petrochemie, transport, constructie, machinebouw enz. In 2005, 2006, 2007 en 2008 is Van Leeuwen Buizen België NV in de categorie grote bedrijven uitgeroepen als één van de snelst groeiende bedrijven van Vlaams-Brabant.

Voor ons commerciële team zoeken wij een dynamische

INTERNE VERKOPER M/V Taakomschrijving: - Binnen een team werkt u mee aan de verdere uitbouw van de commerciële afdeling. - U staat garant voor een efficiënte en stijlvolle communicatie met onze klanten. - Als goed geïnformeerde zakenpartner denkt u creatief met de klanten mee en verleent u advies door het uitwerken van concepten. - U bereidt offertes en basiscontracten voor en volgt de bestellingen op tot aan de uitlevering.

www.deme.be

Vereisten: Creating land for the future

- Wij zijn op zoek naar 2 profielen: - U beschikt over een graduaatsdiploma marketing of in een technische richting (of gelijkwaardig niveau door ervaring) of - U beschikt over een diploma bachelor elektromechanica of industrieel ingenieur (of gelijkwaardig niveau door ervaring) - Enige commerciële ervaring in een B-to-B omgeving is een ontegensprekelijk pluspunt - U communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels, met goede noties van het Duits.

Wij bieden: - collegiale werksfeer in een stabiele en gereputeerde dynamische onderneming - een grondige opleiding - een salaris in verhouding tot talent en prestaties aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering ) - een voltijds contract van onbepaalde duur - opleidingsmogelijkheden en kansen om u verder te ontplooien binnen onze groep

Gemeente Grimbergen Provincie Vlaams-Brabant werft aan (m/v):

Ben je geïnteresseerd? Aarzel niet en stuur of mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar het onderstaande adres: Van Leeuwen Buizen België NV, Schaarbeeklei 189 - 1800 Vilvoorde Ter attentie van dhr. A. Renders Tel.: 02-255.41.93 Fax: 02-253.20.92 Website: www.vanleeuwen.be E-mail: andre.renders@vanleeuwen.be

In statutair dienstverband: 1 ingenieur of architect (A1a-A3a) – dienst Openbare Werken 1 stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A3a) – dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening 2 directeurs - gemeentelijk basisonderwijs 1 beleidsmedewerker (B1-B3) – dienst Openbare Werken Meer info? - Vraag inlichtingen op het telefoonnummer 02 260 12 25 of mail naar saz@grimbergen.be. De stukken kan u tevens terugvinden op onze webstek www.grimbergen.be/prikbord/openstaandebetrekkingen - Kandidaturen dienen ten laatste op dinsdag 06/04/2010 toe te komen. Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert!

C_40142271

Hoe vertel ik mijn baas dat ik een nieuwe job gevonden heb? Neem een kijkje op


INGANG 3

2 5

1

16

17

18

4 6

19

ANTWERPEN

WOENSDAG 17 MAART 2010 ANTWERP EXPO van 11 tot 20 uur gratis toegang

OP ZOEK NAAR DE JOB VAN JE LEVEN? Schrijf je gratis in op www.jobat.be. Bovendien krijgt elke 100e inschrijving


EEND

BEURSPLAN ANTWERP EXPO 9

8

11

7

14

10 12

27 28

13

15

26 21

20

22

23

24

JOBAT 25

1

ACERTA

15

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

2

DECATHLON

16

EANDIS

3

WÜRTH

17

NMBS

4

MOVE - UP

18

KBC

5

FOD FINANCIËN

19

ELECTRABEL

6

SECRETARY PLUS

20

SELOR

7

PROVINCIE ANTWERPEN

21

AXA

8

AQUAFIN

22

TELENET

9

VDAB

23

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF

10

ECS TECHNICS

24

BNP PARIBAS FORTIS

11

UAMS

25

HUDSON

12

VERA INTERIM

26

SD WORX

13

STAD + OCMW ANTWERPEN

27

PFIZER

14

T-OFFICE

28

CRF

Kom zeker naar Career Launch W Je praat rechtstreeks met recruiters van topbedrijven W Je kan je marktwaarde testen en je laten adviseren door hr-specialisten W Je leert een perfect cv opstellen samen met consultants van Kern Selection W Je krijgt carrière advies door topexperten van Acerta

een Media Markt-bon t.w.v. € 25.

RACH T M AAK T MA CHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN


CAREER LAUNCH

44

Wij zien jou graag

afdelingsmanager

sinds gisteren... vandaag reeds verantwoordelijk voor mijn hele team !

www.decathlon.be

Marijke, 23 jaar, sportfanaat, gaat de uitdaging aan ! De groep Oxylane, waarvan Decathlon deel uitmaakt, telt vandaag 40.000 medewerkers verdeeld over 25 landen in de wereld.Als Europese leider in de distributie, het ontwerpen en het produceren van sportartikelen, vervolgt de groep zijn uitbreiding op internationaal niveau. Decathlon Benelux telt 13 winkels. Sinds onze aanwezigheid in de Benelux in 1997, blijven wij verder uitbouwen en zijn wij op zoek naar (m/v)

AFDELINGSMANAGERS toekomstige winkeldirecteurs

Je opdracht : • je bent verantwoordelijk voor een minibedrijf: jouw afdeling! • je beslist mee met het directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de vestigingsdirecteur • je neemt commerciële beslissingen en haalt concrete resultaten • je bent het aanspreekpunt voor onze klanten • je beheert de stock en werft medewerkers aan en staat in voor hun opleiding. Je profiel : • je bent recent afgestudeerd en je leeft echt voor de sport • je bent flexibel en steekt graag de handen uit de mouwen • je bent resultaatgericht; de kwaliteit van de klantendienst is je stokpaardje • je bouwt, samen met ons, aan je toekomst • je stimuleert creativiteit en teamspirit • je schrikt niet terug voor de nodige verplaatsingen. Wij bieden je : • een stimulerende uitdaging in een interessante sector • een opleidingsprogramma • een inspirerende werksfeer • heel wat doorgroeimogelijkheden in de Benelux. Interesse ? stuur je CV met motivatiebrief per mail naar elke.jongbloet@decathlon.com

Decathlon neemt deel aan Career Launch op woensdag 17 maart 2010 Antwerp Expo, stand nr 2. Spring even binnen!

h c n u a L areer

op C

Antwerp Expo – 17 maart 2010 – stand 20 Mogen we je even ongegeneerd het hof maken? Ja, wij zien wel wat in jou. Sterker nog, we zien heel veel in jou: inzet, schwung en goesting om er eens stevig in te vliegen. Laat dat nu net trekjes zijn waar Selor voor valt. In Selor vind je trouwens de ideale partner om je ambitie een mooie richting uit te sturen. Want ook al trekken onze kandidaten meestal naar de overheidsdiensten waarvoor wij rekruteren, deze keer willen we jou helemaal voor ons alleen. Als we nu eens samen de eerste stap zouden zetten? Op Career Launch Antwerpen, bijvoorbeeld. En laten we er daarna wat moois van maken… Vanaf 17 maart hebben we een oogje op

verschillende selectiedeskundigen en een

projectmedewerker testing en reporting Nog niet helemaal jouw dada? Wij voorzien dit jaar ook in zwijm te vallen voor een planner en voor verschillende projectmedewerkers. Surf naar www.selor.be en registreer je al in Mijn Selor. Zo krijg je alle jobaanbiedingen op jouw maat en mis je jouw kansen bij Selor zeker niet. Voor meer info kan je ook terecht op ons gratis nummer 0800/ 505 54.


Een Job bij de Provincie Antwerpen

Binnen het provinciebestuur van Antwerpen vind je gegarandeerd dé job om jouw talenten en ambities waar te maken: EXPERT beveiliging en bewaking - Contract onbepaalde duur - stafdienst van het departement Cultuur Je organiseert de beveiliging en de bewaking van de culturele instellingen (Diamantmuseum, Koningin Fabiolazaal, Arenbergschouwburg, …) en bij culturele evenementen. Je controleert de bestaande systemen en procedures en lost veiligheidsproblemen op. Je hebt een masterdiploma aangevuld met het getuigschrift leidinggevende in de bewakingssector of behaalt dit tijdens de proeftijd.

ADVISEUR SPORT

- Contract onbepaalde duur - dienst vrijetijds- en landschapsbeleving Je volgt de actualiteit, behoeften en trends omtrent sport op en doet voorstellen tot optimalisering van het provinciaal sportbeleid in samenwerking met het autonoom provinciebedrijf sport. Je verzorgt de interne en externe communicatie. Je hebt een masterdiploma.

MILIEUCOÖRDINATOR

- Statutair - dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid Samen met je collega’s stippel je en volg je het provinciaal milieu- en natuurbeleid uit en volgt de uitvoering ervan op. Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de wetenschappen of milieuwetenschappen. Je hebt het attest van milieucoördinator A of B of bent bereid dit te behalen.

DIENSTHOOFD - Contract onbepaalde duur - dienst milieuvergunningen Je bent verantwoordelijk voor een professionele behandeling van de vergunningsaanvragen. Je optimaliseert de procedures en processen en je coacht je medewerkers. Je beleid is in overeenstemming met de vooropgestelde budgetten en past binnen de geldende regelgeving. Je combineert een masterdiploma met 4 jaar relevante beroepservaring.

DIENSTHOOFD - Contract onbepaalde duur - dienst projectwerking en organisatieontwikkeling Je zet in samenwerking met de lijnmanagers verbeterprojecten op en doet voorstellen om de organisatiestructuur te optimaliseren. Je coacht je medewerkers in hun adviserende rol en je bewaakt de vooruitgang van de projecten. Je combineert een masterdiploma met 4 jaar relevante beroepservaring.

INTERNE AUDITOR - Contract onbepaalde duur - stafdienst van het departement van de Provinciegriffier Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van auditopdrachten en het opstellen van een jaarlijks auditplan. Het is jouw taak om de werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controlesystemen en risicobeheersystemen te verbeteren. Je combineert een masterdiploma met 4 jaar relevante beroepservaring.

METAALRESTAURATOR

- Contract onbepaalde duur - halftijds - Zilvermuseum Sterckshof Deurne Op basis van wetenschappelijk onderzoek, bewaak je de correcte restauratie en bewaring van onze zilvercollectie. Je beschrijft de voorwerpen en de staat waarin ze zich bevinden. Je doet voorstellen tot verbeterde bewaring en behandeling. Je combineert een bachelordiploma met 2 jaar relevante ervaring.

PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE - Contract één jaar - halftijds - Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta Emblem (Ranst) Je staat in voor de personeelsadministratie en het personeelsbeheer van 50 vaste en meer dan 700 freelance medewerkers van ons opleidingsinstituut voor brandweer, ambulanciers en politie. Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in personeelswetenschappen of bedrijfspsychologie.

CONTROLEUR VAN WERKEN - Statutair - dienst mobiliteit Je hebt de technische en inhoudelijke kennis om de correcte uitvoering van de infrastructuurwerken (onder andere fietspaden, tunnels en bruggen) op te volgen. Je hebt een bouwtechnisch profiel en je wordt ingeschakeld in een team van ingenieurs en specialisten mobiliteit.

PLOEGBAAS TECHNISCHE DIENST

- Statutair - Provinciaal Instituut PIVA Samen met je team verzorg je het technisch gespecialiseerd onderhoud en voer je herstelwerken uit. Je maakt de werkplanning op en volgt deze op, je coacht en ondersteunt je medewerkers, je neemt contact met externe leveranciers, ... Je hebt 4 jaar relevante ervaring.

Ons aanbod: een zeer boeiende functie binnen een openbaar bestuur, werkzekerheid, gratis hospitalisatieverzekering; maaltijdcheques; gratis abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; vergoeding niet-gemotoriseerde verplaatsingen, glijdende werkuren, extralegaal pensioen voor contractuelen, relevante ervaring wordt onbeperkt meegerekend. Interesse? Stuur jouw kandidatuur (uitgebreide cv en kopie diploma) uiterlijk op 31 MAART 2010 naar provincie Antwerpen, t.a.v. het Departement HRM – dienst Personeelsbewegingen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen of vacaturespersoneel@admin.provant.be. De volledige taak- en profielomschrijving, de specifieke aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma van alle functies kan je opvragen bij mevrouw Inge Van Asten (tel. 03 240 54 18) of raadplegen op www.provant.be.

Bezoek op 17 maart onze stand (nr. 7) op Career Launch Antwerpen.

Departement HRM

Personeelsbewegingen Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen


46

CAREER LAUNCH

Werken bij Electrabel, da’s ook zorgen dat Samira en Kurt van een romantische avond kunnen genieten. Meer dan 7000 werknemers van Electrabel, Groep GDF SUEZ, geven elke dag het beste van zichzelf om elektriciteit en aardgas te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant. Want werken voor Electrabel, da’s méér dan energie produceren. Als lid van ons team kies je voor een internationale en dynamische onderneming, die je niet alleen stabiliteit biedt maar ook interessante carrièreperspectieven en tal van interne opleidingsmogelijkheden. Perfect dus voor wie zijn talenten graag ontwikkelt en uitdagingen doelgericht wil aangaan. Zoals bijvoorbeeld Samira en Kurt van een romantische avond laten genieten. Voor onze productiecentrales en voor onze projecten rond hernieuwbare energie, zoeken we regelmatig technici, wetenschappers en ingenieurs. Voor onze hoofdzetel en ons commercieel departement kijken we steeds uit naar informatici, traders, commerciële en financiële profielen en talloze andere talenten. Interesse? Kom op 17 maart naar Career Launch Antwerpen en bezoek ons op stand 19 of surf naar www.werkenbijelectrabel.be. Je kan er vragen stellen aan je toekomstige collega’s, al onze vacatures ontdekken en online solliciteren.

Het is jouw energie.

Carrièregidsen & Website • Volledige bedrijfspresentaties van de belangrijkste recruteerders • Top recruiters, search & selection • MBA’s, allerlei opleidingen en taalcursussen Duizenden jobaanbiedingen, opleidingsmogelijkheden, advies en informatie op onze website

Career guides & Website • In-depth presentations of the best recruiting companies • First-rate recruitment, search & selection agencies • MBA’s, executive training and language courses Thousands of job offers, training opportunities, advice and information on our website

Bezoek onze Move Up stand op Career Launch Visit Move Up at Career Launch

www.move-up.be


Stad, OCMW, Zorgbedrijf, Lokale Politie en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen hebben een Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst opgericht voor veiligheid en gezondheid op het werk. De afdeling Arbeidsveiligheid zoekt hiervoor: Hoofd arbeidsveiligheid Als verantwoordelijke voor de afdeling arbeidsveiligheid bouw je mee aan het beleid rond arbeidsveiligheid. Je blinkt daarbij uit in analytisch vermogen, communicatievaardigheden en leidinggevende capaciteiten. Projectmatig werken is je op het lijf geschreven.

Adjunct-coördinator arbeidsveiligheid Je stuurt een team van preventieadviseurs en overlegt met het hoofd Arbeidsveiligheid. Vanuit je deskundigheid ondersteun je jouw medewerkers bij het nemen van preventiemaatregelen die de veiligheid op de werkplek verhogen.

Meer weten over deze vacatures ? ■ Kijk dan op www.ocmw.antwerpen.be > werken bij het OCMW > vacatures ■ Bel Ellen Slaedts op tel. 03 338 25 95 Inschrijven Inschrijven kan van 9 maart tot en met 4 april 2010. Ook laatstejaarsstudenten mogen zich inschrijven!

Preventieadviseur arbeidsveiligheid (master) Een veilige werkplek voor iedereen is jouw motto. Om dat doel te bereiken, onderzoek je de risico’s op de werkplek en de arbeidsongevallen. Je neemt maatregelen om de veiligheid op de werkplek te verhogen. Daarvoor zit je aan tafel met medewerkers, specialisten, arbeidsgeneesheren, psychologen, slachtoffers van arbeidsongevallen …

Preventieadviseur arbeidsveiligheid (bachelor) Als deskundige ben je begaan met de veiligheid op het werk. Zo onderzoek je risico’s op de werkplek, analyseer je de arbeidsongevallen, onderzoek je klachten en geef je advies om de veiligheid te verhogen.

Meer weten over werken voor stad of OCMW Antwerpen ? Voor nieuwe vacatures, een handige vacaturenieuwsbrief, nuttige werkgeversinfo, filmpjes, een online test en verhalen van medewerkers: www.antwerpen.be/jobs en www.ocmw.antwerpen.be

We vinden jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst of lichamelijke beperking.


CAREER LAUNCH

48 Kijk verder www.ua.ac.be

Bezoek ons op stand 15.

WWW.WURTH.BE

De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 3.600 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. De universiteit is een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert.

Altijd de eerste in bevestiging- en montagetechniek willen zijn. Alleen met de beste kwaliteit genoegen nemen. Naar de markt en haar noden luisteren. Blijven vernieuwen. Het vertrouwen van elke klant verdienen – klein én groot. Niet alleen verkopen, maar ook adviseren. Geen toegevingen doen op vlak van service en logistiek. Blijven verbeteren. En zorgen dat wat samen hoort, samen blijft. Waar dan ook, en hoe dan ook.

Wij zijn steeds op zoek naar (m/v):

Academisch, Administratief en Technisch Personeel GEÏNTERESSEERD? Voor meer info (opdracht, profiel, arbeidsvoorwaarden, sollicitatieformulier, afsluitdatum kandidaatstelling, datum indiensttreding, …) surf naar www.ua.ac.be/vacatures

welkom in de wereld van würth. Als grootste verkooporganisatie in België en Luxemburg hebben wij meer dan 400 verkopers op de baan. Actief in zowat alle sectoren van de industrie, bedienen wij meer dan 50.000 klanten op hun wenken. Van schroeven en moeren tot ankers, van kleefstoffen tot handgereedschap, onze verkopers zorgen dat het juiste product bij de juiste klant terechtkomt. Hun gedrevenheid en competitiegeest is bepalend voor het succes van Würth.

Technisch-Commercieel Afgevaardigde Eerst krijg je een stevige opleiding. Daarna is het aan jou om te bewijzen wat je waard bent. Gedreven om te presteren, pik je bij klanten en prospects de juiste signalen op en win je vertrouwen. Door je advies en service bouw je duurzame relaties op met al je contacten. Wij bieden een stabiele werkomgeving en een sterke ondersteuning. En dat is nog maar het begin.

jker dan t. i r g n a b el tionalitei

n a n zij komst of n e s n f

me ische a n a v tn iten acht, e e t i l Kwa , gesl ijd leeft

Durf jij de uitdaging aan? Mail vandaag nog je sollicitatiebrief en cv naar jobs@wurth.be. Gerda Bonné, Würth Belux nv, Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout.

w w w.wurth.be


CAREER LAUNCH JE JOB LEREN OF LEREN VAN JE JOB? HOE ZIE JIJ JE CARRIERE?

ZEG HET OP WWW.JOBS.HUDSON.COM Zet je cv op www.jobs.hudson.com en je hebt een carrièrepartner voor het leven. Want wij hebben niet alleen de contacten, wij helpen je het beste halen uit jouw talent. BEZOEK ONS OP CAREER LAUNCH 17 MAART 2010 STAND 25

Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management.

ANTWERPEN | BRUSSEL | GENT | KORTRIJK | HASSELT | LOUVAIN-LA-NEUVE | LUXEMBURG

Zit innoveren in je genen? Met de projecten ‘Slimme Meters’ en ‘Slimme Netten’ staat de distributie van energie voor een historische uitdaging.

Bouw met ons mee aan de energienetwerken van de toekomst! Alle info over onze projecten en vacatures

op www.eandis.be of bezoek ons op Career Launch, stand 16

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

49


Kern Selection en Acerta tonen je de weg op Career Launch Antwerpen. Op onze stand vind je natuurlijk een rijk jobaanbod. We gaan een stap verder. Schrijf je in voor een gratis cv analyse bij onze selectieconsultants en lig nooit meer wakker van je cv. Ben je op zoek naar het juiste loopbaanpad? Praat met onze loopbaanadviseurs en ze helpen je op weg.

Career Launch - Antwerp Expo 17 maart 2010

www.acerta.be www.kernselection.be


Ben je een teamspeler? Wil je deel uitmaken van een sterke ploeg die zich klantgericht en flexibel focust op resultaat? Grijp dan een unieke kans in de veelzijdige wereld van Acerta.

M8373

Hot team zoekt verfrissend talent.

Als nationale HR-dienstengroep met 22 vestigingen en 1200 medewerkers biedt Acerta een wijde waaier van carrièremogelijkheden. Wij zijn momenteel op zoek naar m/v:

HOT van HR?

Finance

Legal

Cost Accountant (Leuven)

Juridisch Adviseur Starters en Zelfstandigen (Leuven)

Group Accounting Manager (Leuven)

Senior Legal Consultant (Brussel)

Sales

ICT

Key Account Manager (regio Antwerpen Kempen - Vlaams-Brabant)

(Senior) Analist-Ontwikkelaar .NET / Sharepoint / Dynamics AX (Leuven - Wilrijk) ICT Architect (Leuven)

Operations

ICT Continuous Improvement Manager (Leuven)

Aansluiter Sociaal Secretariaat (Aalst)

Product Manager (Leuven)- Wilrijk)

Dossierbeheerders (Wilrijk)

Projectleider (Leuven - Wilrijk)

Medewerker Ondernemersservice (Gent)

Systeembeheerder Applicatiebeheer (Leuven)

Interesse? Surf naar www.acerta.be/jobs en ontdek de kracht van een hot team. Bezoek ons ook op Jobat Career Launch op 17 maart in Antwerpen Expo op stand 1.

VG 486/B – Lid Federgon R, S&S

Teamcoördinator Verzending (Leuven)


CAREER LAUNCH

52

In een wereld die voortdurend in beweging is, is vooruit denken een noodzaak. Toch lijkt het alsof men wil vasthouden aan de oude gewoontes.

AXA bekijkt dat anders AXA is een stabiele partner in de financiële wereld en tegelijk ook Top Employer 2010. Dat komt omdat we elke dag opnieuw de dingen anders bekijken. Omdat we onafgebroken op zoek gaan naar nieuwe inzichten en frisse ideeën.

Vandaag zoeken we nieuwe gedreven medewerkers die het met ons aandurven om de betreden paden te verlaten en grenzen te verleggen. Die de dingen anders durven te bekijken. Jouw ding? Solliciteer dan vandaag nog online op www.axa.be/jobs.

bezoek ons tijdens Career Launch Antwerp Expo, woensdag 17 maart 2010

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40. Internet: www.axa.be - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 82 11 - e-mail: contact@axa.be - www.axa.be - IBAN BE67 7000 9909 9587 BIC AXABBE22 - KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - CBFA 036705 A

Jouw carrière dicht bij huis... en plots, een zee van tijd. Meer dan 900 mensen werken bij ons elke dag aan zuiver water. Word ook jij 1 van hen?

Ingenieurs Bouwkundige Projecten Projectleiders Hydraulische Studies Studieverantwoordelijke Onderzoek en Productontwikkeling (Ingenieur of master/dr. in de wetenschappen)

Groepsleider Vergunningen (rechten, milieu, ruimtelijke ordening) Adviseur Grondbeheer (landmeten) Groepsleider Systeembeheer Adviseur Databeheer (GIS - contract bepaalde duur) Teamcoördinator Tienen CH LAUN R E E O CAR rp EXP e w t 0 n A rt 201 a a m 7 woe 1 8 stand

Technisch Medewerkers diverse regio’s Wij bieden je: Een aantrekkelijk salaris op basis van je competenties en een mooi pakket extralegale voordelen. Glijdende werkuren en een regionaal netwerk van werkplekken zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé. Een motiverende ondersteuning en tal van ontwikkelingskansen. Werken bij Aquafin geeft je bovendien de unieke voldoening dat je écht bijdraagt tot een beter leefmilieu!

Kom boven water! Solliciteer bij voorkeur online via www.werkenaanzuiverwater.be of mail naar jobs@aquafin.be Op onze jobsite vind je ook meer informatie over deze en andere jobopportuniteiten bij Aquafin. Aquafin Rekrutering en Selectie, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, tel. 03 450 41 29.

w w w. w e r k e n a a n z u i ve r wa t e r. b e


CAREER LAUNCH

53

Bouw mee aan een wereld in verandering

Als marktleider in België en lid van de groep BNP Paribas, één van de grootste financiële dienstverleners in Europa, plaatst BNP Paribas Fortis ontwikkeling en vernieuwing centraal in haar ondernemingsstrategie. De verscheidenheid van onze activiteiten biedt u een unieke kans om al uw talenten te ontwikkelen. Kies voor een carrière met perspectieven en bouw mee aan de wereld van morgen. BNP Paribas Fortis werft aan: Kantoordirecteurs, Private Bankers, Professional Bankers, Commercieel medewerkers voor het kantorennet, bankiers op afstand, Risk- en Financespecialisten, Project Managers en Process Managers, IT-specialisten, International Associates… Zowel starters als met ervaring. Kom langs op de Career Launch. Wij verwachten u! Neem alvast een kijkje op www.jobs.fortisbank.com

Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering als ik van job verander? Surf naar


54

CAREER LAUNCH Erkenningsnummer: VG.494/BUO • B-AA04.056 94/BUO

Stand

6

JOIN OUR ELECTRO TEAM! ECS Technics vormt een groep van 150 gemotiveerde medewerkers die de studie, het projectmanagement, de uitvoering en de indienstneming van projecten behartigt. Tevens staat onze serviceorganisatie 24 uur per dag klaar voor onderhoud, interventies, kleine projecten en aanpassingswerken. Onze eigen studiedienst staat garant voor een behoefteanalyse die leidt tot de ideale technische oplossing met respect voor het vooropgestelde budget, de uitvoeringstermijn en de geldende richtlijnen en wetgeving. Wij werken zowel voor industriële, residentiële als retailklanten in de Benelux met uitbreiding naar Europa. Om ons team te versterken, zijn we momenteel op zoek naar (m/v):

1 ENGINEER SOLAR (WILRIJK-EUROPE) FUNCTIE: • Je werkt het concept uit en maakt een functioneel en technisch conceptdossier op • Je werkt een (risico)analyse uit • Je maakt testprocedures op en bedenkt originele oplossingen • Je bereidt de keuze van specifieke materialen en/of onderaannemingen voor • Samen met de projectleider zorg je voor de projectvoorbereiding en -organisatie (volgens ISO) • Je staat in voor een markt-, technologie- en trendanalyse rond solar en groene energieactiviteiten • Je helpt de projectoplevering mee verzorgen • Je rapporteert aan de projectleider.

Plus jouw carrière! Secretary Plus is ruim 17 jaar marktleider voor de selectie, rekrutering, uitzending en outsourcing van managementassistants in de meest uiteenlopende sectoren. Voor jou betekent dit een kwaliteitsvolle persoonlijke aanpak en een ruim aanbod aan boeiende functies waarbij jouw carrièremogelijkheden centraal staan. Je kan bij ons terecht voor de volgende functies:

1 PROJECTLEIDER EUROPA FUNCTIE: • Je plant, coördineert en volgt alle activiteiten op die nodig zijn voor de realisatie van een project in een Europese context • Je geeft leiding aan het projectteam, vanaf de projectaanvang t.e.m. de nazorgfase • Tot het takenpakket behoren o.m. de dossierevaluatie en -acceptatie, de projectvoorbereiding en projectorganisatie (volgens ISO), het beheersen van de projectrealisatie, het verzorgen van de projectoplevering, het onderhouden van klantenrelaties en het verlenen van interne informatie en feedback.

SECURITY ENGINEER FUNCTIE: • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en onderhouden van het security-beleid op tactisch en operationeel niveau • Je geeft professionele en technische ondersteuning op vlak van datanetwerken, camerabewaking, inbraakbeveiliging, domotica, netwerken, enz… • Je bent in staat om iedereen binnen de scope van de dienstverlening, optimaal volgens het security-beleid, hun activiteiten te laten uitvoeren en deze te controleren • Je bent in staat om de security-afdeling uit te bouwen, ook op commercieel vlak.

FACILITY MANAGER SERVICE FUNCTIE: • Je zorgt voor het facilitair beheer van de technische installaties en zet een strategie op die een optimale ROI genereert • Je waakt over de goede gang van zaken met betrekking tot contracten en zorgt voor sturing van leveranciers • Je hebt als opdracht de opstelling van de contracten te behartigen i.f.v. de verschillende klantengroepen • Je rapporteert op regelmatige basis aan de Service Manager.

ENGINEER POWER DISTRIBUTION FUNCTIE: Als Engineer Power Distribution MV-LV heb je totale verantwoordelijkheid over onze turn-key middenspanningsprojecten: • Je analyseert lastenboeken/vraag van de klant • Berekenen, opstellen en opvolgen van de offertes, de engineering, prijsvragen en bestellingen bij de leveranciers • Je zorgt voor de planning, coördinatie en budgetopvolging van de werken • Je stelt het as-built dossier op. PROFIEL: • Uitstekende kennis van Nederlands, maar gezien de werkomgeving heb je ook een goede kennis van het Frans en Engels • Je beschikt over een diploma graduaat, industrieel ingenieur elektriciteit of elektromechanica of evenwaardig door ervaring • Je hebt minstens 3 tot 5 jaar bewezen ervaring in de sector • Je bent in het bezit van het VCA veiligheidsattest basis • Je hebt een goede kennis van MS Office • Voor de functies in Europa is een goede kennis van de buitenlandse wetgeving en normering een pluspunt.

Wil je meer weten? Bezoek ons op Career Launch Antwerpen in Antwerp Expo op stand 6 of surf naar: www.secretary-plus.be

AANBOD: Voor uw inzet en enthousiasme krijgt u veel terug: een veelzijdige baan in een professionele en gevarieerde multidisciplinaire werkomgeving met uitdagende projecten over heel België en zelfs Europa, indien uw interesse verder reikt. Na een inwerkperiode krijgt u de ruimte om verder te ontplooien in uw vakgebied. U krijgt eveneens een salarispakket met extralegale voordelen van diverse aard.

Interesse? Katrien Van den Wyngaert, Fotografielaan 18, 2610 Wilrijk, info@ecstechnics.com Voor de uitgebreide functies, kijk op: www.ecstechnics.com Member of

SERVICEGROUP


CAREER LAUNCH Research and Develop Yourself

Research & Develop Yourself, dat doe je bij Pfizer. Want Pfizer is één van de grootste internationale R&D-bedrijven in de farmaceutische en biomedische industrie. Waar je meebouwt aan een gezondere wereld. Waar je de kans krijgt om jezelf verder te ontplooien. Omdat we overtuigd zijn dat we sterker worden door ieders kwaliteiten te ontwikkelen. In een team dat er samen voor gaat, met respect voor elkaars unieke talenten. Onze productieplant in Puurs is één van de belangrijkste in Europa. In deze hoogtechnologische omgeving bieden wij uitdagende loopbaanperspectieven in Production, Packaging, Quality Operations, Engineering en Materials Management aan (m/v)

GETALENTEERDE MASTERS Live.

Je houdt van verantwoordelijkheid, people management en afwisseling. En je hebt: • een universitaire opleiding:burgerlijk/bio-ingenieur, apotheker, handelsingenieur of TEW. Een bijkomend diploma is mooi meegenomen. • het potentieel en de ambitie om door te groeien en in je eigen carrière te blijven investeren. • zin om te werken in een internationale omgeving.

Learn. Dan kun je bij Pfizer mee je eigen loopbaan uitstippelen. Jouw initiatief telt: je inzet, je motivatie, je enthousiasme. Je bent dan ook een communicatieve teamspeler en werkt klantgericht. Je durft beslissingen nemen, hebt een visie en weet ze over te brengen op anderen. Leap.

En dan start je bij Pfizer met een contract van onbepaalde duur tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Bovendien krijg je kansen om verder te evolueren volgens je capaciteiten, talenten en interesses.

Pfizer, de top in de farmaceutische wereld: • wekelijks 100 miljoen euro in R&D • wereldwijd: 90.000 mensen in 150 landen • België: 3.000 mensen in 6 vestigingen

Consultancy, werken bij de nummer één in HR Als consultant bij SD Worx realiseer je uitdagende HR-projecten voor onze klanten. In een multidisciplinair team van topspecialisten maak je onze full circle HR-visie waar op het terrein: Research, Training, Consultancy, Automation en Outsourcing. Niemand is beter gewapend om totaaloplossingen te bieden in complexe HR-materies. Ga jij voor een job als consultant bij SD Worx? Dan draai je mee in een professioneel team van 450 topconsultants. Je krijgt voor je advies- en implementatieprojecten de steun van ons eigen HR R&D-team. Gedreven om samen met jou een resultaatgericht HR-beleid uit te tekenen bij onze nationale en internationale klanten.

Ga voor een inspirerende job bij SD Worx. jobs.sdworx.com

Pfizer vindt kwaliteiten van mensen belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, nationaliteit of politieke voorkeur. Geprikkeld? Mail naar Griet De Ranter via HR.Puurs@pfizer.com

www.bbc.be

of surf naar:

www.RnDY.be

Bezoek ons op Career Launch: 17 maart, Antwerp Expo in Antwerpen, stand 27

Bezoek ons tijdens Career Launch Antwerpen woensdag 17 maart stand n°26

55


CAREER LAUNCH

56

y r e V ery t n e i c i f f E fficient t n e m t i u r c e R ecruitment y c n e g A gency

Career Launch Woensdag 17 maart Antwerp Expo

I k b e n Vera…

… en ik verwacht je op Career Launch. A N T W E R P E N

B R U S S E L

G E N T

L E U V E N

Z A V E N T E M

Er zijn zo van die afspraken die je niet mag missen. Houd dus in je agenda alvast een plaatsje vrij op woensdag 17 maart. Dat is het gedroomde moment om met Vera Interim over je toekomst te spreken. Breng tijdens Career Launch een bezoekje aan stand 12 en neem de tijd om nader kennis te maken.Vera Interim zal je ontvangen in stijl. Als jij spreekt over je ambities en verwachtingen, zal zij het hebben over een uitzendbureau dat belang hecht aan je persoonlijke groei. Jij kunt uitweiden over je interesses,kennis en ervaring. Zij zal vertellen over een carrière op maat en begeleiding op niveau. Wedden dat het een bijzondere dag wordt?

VG.904/BUO

www.verainterim.be

Ontdek onze vacatures op Career Launch op stand 14.

En ontvang een handig rapport om de andere bedrijven op Career Launch te overtuigen van je sterke punten

Ontdek onze vernieuwde website op

t-office is een gespecialiseerde dienstverlening binnen t-interim voor de rekrutering van hogere bediendeprofielen. In een uitgebreid selectieproces kijken wij met jou naar jouw ervaring, vaardigheden en interesses. t-interim is een gereputeerd interimbedrijf dat zich in de top 5 van de uitzendmarkt situeert. Dagelijks gaan wij voor onze klanten en uitzendkrachten op zoek naar de meest geschikte persoon of job. t-office is regelmatig op zoek naar volgende profielen (m/v):

Administratie

Sales

Management Assistant Personal Assistant Office Manager Executive Assistant Legal Secretary Administratief Bediende Telefonist(e)/Receptionist(e)

Commerciële Binnendienst Medewerker Marketing Assistant

HR Human Resources Assistant Payroll Assistant

Finance Bediende Facturatie Boekhoudkundig Medewerker

Wens je graag langs te komen op de t-office stand op Career Launch, dan kan je best nu al een plaatsje aan onze testpc reserveren via www.t-office.be

www.t-office.be

t-office is de gespecialiseerde afdeling voor hogere bediendeprofielen en assistants van t-interim

VG.1246/BUOSAP- B-C07.002 – W.INT.RE.RS.SO.148 – DC: 40103

Test jezelf tijdens Career Launch op onze stand


CAREER LAUNCH Vind je plek bij Financiën De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Aan de dienstverlening werken zoveel disciplines mee, dat je altijd wel een plek vindt waar je capaciteiten het beste tot hun recht komen. Je krijgt diverse loopbaanmogelijkheden aangeboden zodat je zelf je pad kunt uitstippelen, op je eigen ritme. Je bent een specialist of je wordt er een dankzij de vele ontwikkelingsmogelijkheden. Enthousiasme is daarbij een motor die veel in beweging kan zetten. We durven ons engageren en vertrouwen op elkaar. Bij de FOD Financiën zijn we immers collega’s, geen concurrenten.

Meer weten? Surf naar www.jobfin.be of kom ons bezoeken op de Career launch Antwerpen.

Word een van onze nieuwe collega’s Bezoek onze stand (nr. 17) op woensdag 17 maart op Career Launch, Antwerp Expo We zoeken IT profielen in diverse domeinen: project leiders, functioneel analysten, SAP, software architecten burgerlijk ingenieurs, HR en financiële specialisten.

Ontdek al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be

57


CAREER LAUNCH

58

UAMS partner in management Part-time EMBA Full-time Master programmes for young graduates Management | Global Management | Human Resources Management | Finance | Product Innovation and Entrepreneurship

Part-time Executive Masters Real Estate | Enterprise IT Architecture | IT Governance & Assurance | Personal Financial Planning | Publiek Management

Master Classes & Executive Programmes in: General Management | Strategy | HRM | Marketing | IT Management | Financial Management & Accounting | Supply Chain Management

Meet us Marc h at Career Lau 17th nch Antwerpen, stand 11, Ant werp Expo

UAMS, Sint-Jacobsmarkt 9-13 B-2000 Antwerpen

www.uams.be Knowledge connects people since 1960 Mediapartner:


Zin in avontuur? Ontdek KBC-World. KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. De KBC-groep heeft thuismarkten in België en Centraal-Europa, waar de focus ligt op retailbankverzekeren, vermogensbeheer en diensten aan bedrijven.

Ben jij de carrièrereiziger die we zoeken?

Interesse? Kom dan kennismaken op 17 maart tijdens Career Launch. Je ontmoet er ervaren KBC-medewerkers die je als geen ander kunnen wegwijs maken in KBC-World. Ben je nu al overtuigd? Boek dan snel je carrièrereis op www.kbcworld.be.

Voor een aantal specifieke vacatures is KBC op zoek naar zowel startende als ervaren carrièrereizigers met: een masterdiploma in een economische, juridische, kwantitatieve of ICT-richting of een bachelordiploma in diverse studiegebieden.

Een greep uit ons functieaanbod: Commerciële medewerkers voor het bankkantorennet Relatiebeheerders

Financieel analisten Auditors Risicoanalisten Proces- en productbeheerders

WORLD MAAK EEN ONGELOOFLIJKE CARRIEREREIS

Meer informatie over de specifieke functies en bestemmingen vind je op

www.kbcworld.be.

Beleidsondersteunende masters Applicatiebeheerders Administratieve medewerkers voor de ondersteunende diensten

ICT Academy ICT functioneel analisten ICT technical designers

Een onderneming van de KBC-groep


Callens & EMKvia Fundament Recr. & Sel.23

index

Ag Insurance

CONCEPT INGENIEUR

Auditors

Meer weten? Kijk in Jobat of op www.jobat.be – www.fundamentrs.com

KBC BNP Paribas Fortis

DEME

32

Eng. Power Distribution 54

ECS Technics

Administratief Medewerker 17

Administratieve Medew.

DEME

54

32

Administratieve Medew.

DEME

32

61

Administratieve Medew.

Electrabel

32

59

Administratieve Medew.

Havenbedrijf Antwerpen

46

48

Office Manager

Aquafin

61

24

DEME

52

DEME

Technical Writer

32

21

Bayer Bioscience

C R E AT I E V E B E R O E P E N

Process Engineer

Binnenhuisarchitecten

Grandeco Wallfashion

De Keukenbouwer

34

32

De Facto Image Building

26

Gemeente Grimbergen

41

25

DEME

Denderm. Volkswoningenvia CPM

23

38

DEME

Musical van Vlaanderenvia Schelstraete & Desmedt 18

Project Engineers Lifting

Algemeen Directeur

DEME

32 32 32 32 32

Project Manager Offshore

Zorg-saam Z. Kind. Jesu

22

Directeur

DEME

32

Project Manager Steel

BW Leuvenvia Kern Selection

38

Directeurs Gemeente Grimbergen

41

Financieel Directeur Italo Suissevia Verdonck Personeelsmgt

21

Kantoordirecteurs

DEME

53

BNP Paribas Fortis werft aan.

36 17

24 54

Aquafin

Kopal

Verantw. Biotechn. Dienst GZA Anoniem

NMBS

Works Managers DEME

59 14 46 57 53 45 14 53 59 53

44 40

ICT Devoteam Devoteam Aquafin

20 20

GZA KBC

20

Deskundige-programmeur 18

Functioneel Analysten 57

Groepsleider Systeembeh. 52

ICT Academy

KBC

Ag Insurance

ICT Office Manager ZNA

59

38

Data Security Consultants

Project Managers 14

59

Consultant - Trainer

DEME

Risicoanalisten

29

Applicatiebeheerders

ICT Functioneel Analisten

32

52

Analist-programmeur

KBC

59 59 20

ICT Technical Designers

Risk-/Financespecialisten 53

Colofon

14

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be

Senior Business Auditor

HORECA Assistant Contracting Mgr 37 17

HUMAN RESOURCES A&S Careers

24

Altior

40

Sodeva Consulting

30

Sodeva Consulting

30

Sodeva Consulting

30

ADMB Select

20

Medew. Personeelsbeheer 32

Altior

Project Accountants

HR Consultant 20

36

Senior Consultant

Aquafin

Consultant Rekr./Selectie 29

Selor

NMBS

Consultant Assessment 52

44

Selectiedeskundigen

Universiteit Hasselt

Business Consultant 32

Mezquita & Associates

Devoteam

Associate Partner 52

Selor

3P

Professional Bankers BNP Paribas Fortis

44

Adviseur Databeheer

Proces-/Productbeheerders KBC

Selor

.Net Developers

Private Bankers BNP Paribas Fortis

45

.Net Architects 16

Arbeidspsycholoog 38

Verantw. Projectleiding

Burgerlijk Ingenieurs 57

52

Surveyors

Aquafin

52

Ag Insurance

Plopsaland

Studieverantwoordelijke

Aankoop-/Prod. Verantw.

Conceptingenieur

32

Stafmedewerker Techniek

Teamcoördinator

Aquafin

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

ECS Technics

DEME

24

BNP Paribas Fortis

F&B Controller

ENGINEERING

Adviseur Grondbeheer

NMBS

Caractère

BW Leuvenvia Kern Selection

Technisch Directeur

Electrabel

Projectleider Europa

Aquafin

Schooldirecteur BuSO

Arktos

Ag Insurance

Projectleiders Studies

www.jobs.fortisbank.com

KBC

BNP Paribas Fortis 32

Projectleider Group Maes

Plopsaland

32

Project Mgrs Techn. Dep. DEME

OIP Sensor Systems

KBC

Project Managers DEME

25

Onderschr. Prop./Liabil.

Project Engineers

Algemeen Directeur

37

Interne Auditor

Project Eng. Techn. Dep.

Adjunct-directeur

37

International Associates

Proj. Engineers Offshore DEME

DIRECTIE

37

Professionals DEME

Ingenieur/Architect

59

Financiële Specialisten

Productieleider Vacuüm BW Leuvenvia Kern Selection

DTP-medewerkers

Alpro

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

Recruitment Officer

Financiële Medewerkers

Lead Manager

EVS

14

Financieel Coördinator

Landmeters

C O M M U N I C AT I E

Fed. Soc. Mut. Brabant

17

Projectmedewerkers

Financieel analisten

Junior Accountants

A&S Careers

14

Fin./Administration Mgr

Ingenieurs Bouwk. Proj.

Universiteit Antwerpen

Fed. Soc. Mut. Brabant

Plopsaland

Proj. Medew. Testing/Rep.

Divisional Controller

Ingenieurs

KBC

53

Diensthoofd Uitkeringen

Ingenieurs

Havenbedrijf Antwerpen

KBC

57

Personeelsverantw.

Businessanalist Telefonie

Geotechnical Engineers

DEME

59

Beleidsonderst. Masters

Geologen

Stad Geraardsbergen

Ag Insurance

NMBS

Payrollverantwoordelijke

Beheerders

Engineer Solar

A D M I N I S T R AT I E

14

Beheerder -generalist Ag Insurance

61

Medewerkers HR

Bankiers

Design Manager

ECS Technics

Stadsbestuur Vilvoorde

Havenbedrijf Antwerpen

Actuarissen

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

BNP Paribas Fortis

Medewerkers HR

FINANCIEEL

Universiteit Antwerpen

28

CEO Corelio: Luc Missorten Gedelegeerd bestuurder/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Katrien Stragier Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Vormgeving: Joke Van Camp Sales director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Janni Van Overstraeten Sales Manager: Kim Vergaelen Key account: Lindsay Slabbinck, Johan Moors, Sandrina Egerickx Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Benjamin Hamba, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé Business development managers : Arne Vanvlasselaer Accountadvisors: Audrey Aelbrecht, Hilde Sanders, Lucette Callebaut, Annemie Van der Gucht, Rita Elskens, Katy Schets Sales Support: Steven Vermeulen Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Dominique Vanhove, Kristof Verhasselt, Jan Quintelier Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


Het is

hoog

springtijd We winden er geen doekjes om, in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen kiezen voor actie. Doeners en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert en onderhoudt de volledige infrastructuur: van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we straffe extralegale voordelen en een mooi evenwicht tussen werk en privé. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit, als (m/v):

Werkleider bouwkunde

Manager sleepbedrijf

Jouw uitdaging: Als werkleider kies je uit verschillende uitdagingen waarbij de realisatie van een bouwproject, groot of klein, centraal staat. Je werkt samen met een ploeg uitvoerende medewerkers en aannemers. Je plant en organiseert de onderhouds- en nieuwbouwwerken in het havengebied: van het herstellen van kaaimuren in de oude dokken of het vervangen van daken op de werkhuizen tot schutbetimmering in de toegangsgeul van onze sluizen of de inrichting van natuurgebieden. Afwisseling is hier het sleutelwoord. Kwaliteit, veiligheid, timing en budgetbewaking zijn van cruciaal belang.

Jouw uitdaging: Als manager sleepbedrijf sta je aan het hoofd van een team van 250 personeelsleden binnen het sleepbedrijf. Je ontwikkelt en implementeert de logistieke keten van de haven van Antwerpen. Je onderhoudt daartoe relaties met zowel externe als interne klanten. Je rapporteert aan de de COO en werkt samen met de financiële dienst en de commerciële dienst. Je organiseert en coördineert de voorziene personeelsbezetting en staat in voor de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de sleepoperaties en dit voor 19 sleepboten. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor een verantwoord kostenbeheer en een realistisch budget om het sleepbedrijf efficiënt te laten werken.

Jouw profiel: Je behaalde een bachelordiploma of diploma HOKT (industriële wetenschappen en technologie optie bouw), of bent gelijkwaardig door ervaring. Je hebt een grote praktisch-technische bagage en/of ervaring. Organiseren zit je in het bloed, leidinggeven is je niet vreemd. Je bent assertief en kan motiveren. Problemen ga je niet uit de weg en je neemt zelfstandig initiatief. Je hebt oog voor kwaliteit, veiligheid en milieuzorg.

Jouw profiel: Je behaalde een universitair diploma (master of licentiaat) of een diploma HOLT, of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Je hebt een goede kennis van/ ervaring met het nautisch gebeuren binnen een haven en de specifieke nautische en technische taken (o.a. onderhoud van schepen, leiden van scheepsoperaties, technisch ontwerp). Je hebt kennis van de operationele werking van de haven en de scheepvaart en van het functioneel en technisch ontwerp van installaties en sleepboten. Je bent bekend met de wetgeving op overheidsopdrachten, en hebt kennis van Duits, Frans en Engels. Uiterste inschrijvingsdatum: 31 maart 2010

Ons aanbod: Bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kun je rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijdcheques, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, mobiliteitsvergoeding en verzekering arbeidsongeschiktheid. Het Havenbedrijf beschikt over een strijkdienst en onze werkomgeving is rookvrij. Voor de functie van manager sleepbedrijf is een bedrijfswagen voorzien. Interesse? Inschrijvingsformulieren en documentatiemappen zijn verkrijgbaar bij de personeelsdienst van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, en op onze vacaturewebsite. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Personeelsdienst, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. Tel. 03 205 22 79, 03 205 20 95 of 03 205 20 76. E-mail: talent@haven.antwerpen.be

www.havenvanantwerpen.be/jobs

Je hebt er alle

boot bij

surfen.

om naar onze site

te

We zijn regelmatig op zoek naar volgende profielen: - nautisch - technisch - ingenieurs - administratief - human resources - ...

Toekomstige vacatures: - Consulent scheepvaartmanagement - Personeelsverantwoordelijke - Werkleider elektriciteit Het vacatureoverzicht van het Havenbedrijf vind je op

www.havenvanantwerpen.be/jobs


59

Identity/Access Mgt Cons. Devoteam

GZA 20

Informatici Electrabel

14

IT-specialisten BNP Paribas Fortis

J2EE Architects/Dev. Devoteam

Jr Software Developers EVS

21

Medewerkers SAP NMBS

57 20

BNP Paribas Fortis

53

Product Mgr Studio Ingest EVS

21 53 57

SAP Bus. App. Cons. Alpro

25

Devoteam

20

Devoteam

20

Devoteam NMBS

20

21

Universiteit Antwerpen

48

3P Universiteit Hasselt Universiteit Antwerpen Universiteit Hasselt Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen Plopsaland Universiteit Antwerpen

28

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

Plopsaland

Afdelingshoofd Leefomg.

17

Gemeente Lanaken

LOGISTIEK

28

Gemeente Veurne 41

Facility Manager Service

38

Manager Sleepbedrijf Havenbedrijf Antwerpen

18 28

Nautische Medewerkers Havenbedrijf Antwerpen

61

Operational Warehouse Mgr Grandeco Wallfashion

25

18

Planner Selor

44

28

PC Sint Amandus

40

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

Stedenbouwk. Ambtenaar

Interne Auditor

Gemeente Grimbergen

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

41

MARKETING Medewerker Productontw. Quintens Group

17 28

GZA

29

Afdelingshoofd PC Sint Amandus

40

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen Stadsbestuur Antwerpen Stadsbestuur Antwerpen DEME ECS Technics

40

Grandeco Wallfashion

25

CCSvia A. B. & I.

35

Metagenics Belgiumvia Sodeva Consulting

36

KBC

59

Sales Engineer 45

Couderévia Assiqum

27

45 I Q P R O F I L E S F O R A U N I Q U E M AT C H

45 47 47 32

45

Electrabel

54 46

Technieker/Conv. Draaier 22

MEA Balanceertechnieken

ASSIQUM te Knokke-Heist is regelmatig op zoek naar diverse sterke profielen (m/v). Voor meer info, kijk snel in deze Jobat!

Sales/Marketing Coördin. Vaca

35

Sales/Product Manager Bedecovia Verdonck Personeelsmgt

Technici

18

GZA

Bedeco • Houthalen

36 bekijk onze adv. in deze jobat

29

Technische Medewerkers 18 45 45

Aquafin

Technische Medewerkers Havenbedrijf Antwerpen

61

46

Verkoopsadviseur Anoniem

48

Werkleider Bouwkunde Havenbedrijf Antwerpen

48

Traders Electrabel

Technische Medewerkers Universiteit Antwerpen

Technisch-Comm. Afgev. Würth Belux

52

14

Verkopers Binnendienst De Keukenbouwer

34

61

45

VERKOOP 17

Account Executive Opus

45

Account Manager Communication Square

45

Floréac België 45

45

22 20

Afdelingsmanagers Decathlon

Ploegbaas Techn. Dienst

29

Accountmgr Contracting Devoteam

45

27

Nog meer jobs?

Account Manager

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

45

23

44

BD Manager ECM Devoteam

Business Consultant

20

21

SALES & PRODUCT MANAGER

Technisch-admin. Medew.

Accountmanager

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

41

Relatiebeheerders

Metaalrestaurator

Machiels Buildingvia Kern Selection

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

Adjunct-hoofdvroedvrouw

40

Security Engineer

Personeelsverantw.

MEDISCH

Van Leeuwen Buizen

Medisch Afgevaardigde

Loodgieter

Metaalrestaurator

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

20

Medewerker 47

Safety Officers

Milieucoördinator 28

52

Preventieadviseur

Expert Beveiliging

Stafmedewerker

Anoniem

Junior Salesmanager

Preventieadv. Arbeidsv. 28

Duurzaamheidsambtenaar Stad Geraardsbergen

45

Hoofd Technische Dienst

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

34

Interne Verkoper

Ploegbaas Techn. Dienst

Diensthoofd Projectwerk. Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

36

Milieucoördinator

Diensthoofd Milieuverg. Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

45

Hoofd Arbeidsveiligheid

PC Sint Amandus

Controleur Van Werken Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

61

Metagenics Belgiumvia Sodeva Consulting

Expert Beveiliging

PC Sint Amandus

Ambtenaar Lokale Economie Gemeente Veurne

54

59

District Manager Pharma

Controleur Van Werken

Stadsbestuur Antwerpen

Afdelingsverantw. R. Ord.

Beleidsmedewerker

KBC

www.antwerpen.be/jobs www.ocmw.antwerpen.be

Aquafin

Adviseur Sport

Bedrijfsjurist

ECS Technics

Een boeiende uitdaging in de sector arbeidsveiligheid. Iets voor jou?

Universiteit Antwerpen

OVERHEID 41

46

Commerciële Medewerkers

Groepsleider Vergunningen

Universiteit Antwerpen

53

Electrabel

47

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

Bedrijfsjurist

Gemeente Grimbergen

Adj.-coörd. Arbeidsveil.

Commerciële Medewerkers

Ass. Gezinssociologie

ZAP Media/Visual Studies 20

JURIDISCH Groep Verhaerenvia Sodeva Consulting

BNP Paribas Fortis

Provincie Antwerpenvia Jobpunt Vlaanderen

Verantwoord. Opleidingen

System Testers Devoteam

18

Studietrajectbegeleider 57

Software Developer iPad EVS

TECHNIEK

Universiteit Hasselt

Mandaatass. Sociologie

Software Architecten

24

Commercieel Medewerkers

Grondprospecteurs

Doctoraatsbursalen

Sharepoint Developers

46

De Keukenbouwer

Doctoraat Plantenprod.

Sharepoint Architects

A&S Careers

Electrabel

(Gewoon) Hoogleraar

Docent/Hoofddocent

Security Consultants

20

Comm. Medewerker HRM

Filiaalverantwoordelijken

Consultant/Trainer

Projectleiders NMBS

Wetenschappers

29

Ass. Moleculaire Genetica

Project Managers BNP Paribas Fortis

35

Academische Medewerkers

Process Managers

55

Stadsbestuur Antwerpen

Verpleegkundigen GZA

Anoniem

Pfizer

ONDERWIJS

Netw. Security Eng./Arch. Devoteam

40

Stafmedew. Patiëntenzorg PC Sint-Jan-Baptist

20

40

Psychiatrisch Verpleegk. PC Sint Amandus

53

Masters 35

19

Business Development Mgr

29

Psych. Verpl. Nachtdienst PC Sint Amandus

Capgemini

R&D

Kwaliteitscoördinator PC Sint-Jan-Baptist

46

IT Develop./Infr. Empl. Ag Insurance

Hoofdverpleegkundige

VG. 602/B

KBC

Op jobat.be vind je

6.833

jobs.


Acerta

HR Gallery

Exclusief voor HR-verantwoordelijken en bedrijfsleiders Maandag 29 maart 2010, 18u30, Acerta Antwerpen-Wilrijk

Basic HR: powered by Talent?

l optimaa t n e l a t w enut al u B : 1 l e g Wilrijk. Basisre antoor te

certa-k nieuwe A t e h : r a 0 gallery. Wa aart 201 R.be/HR H m r 9 o 2 o : v r a e ww.ikg Wanne art op w a m 4 2 r in vóó Schrijf u eperkt en zijn b s t a la p e D

Talent Management als basis van HR Na elke crisis is er een roep om herstel van de fundamenten. De vraag is of HR nog op dezelfde ‘basics’ kan vertrouwen na een crisis die zijn voorgaande niet kende? De basis van uw HR-beleid vandaag is het optimaal benutten, ontwikkelen, aantrekken en aan boord houden van Talent. De HR Gallery’s zijn discussiefora bij uitstek om deze problematiek samen met collega HR-verantwoordelijken en bedrijfsleiders te bespreken.

www.ikgavoorHR.be In samenwerking met:


Piet, Director Customer Development

Peggy-Ann, Account Manager Business Partners

Rilana, Sales Expert Contact Center

Steven, Supervisor Service Operations Center

Nancy, Development Engineer

Je ontmoet. Je dialogeert. Je beslist. Je start. Je kunt meer. Walter, Manager Compensation & Benefits

Caroline, Product Manager TV

Wij willen jou graag spreken op Career Launch.

Jij kunt vertellen over je plannen en ambities.

Wij zullen het hebben over projecten die een aangename impact hebben op de wereld van informatie, communicatie en entertainment. Bij Telenet ben je namelijk actief op het drukke kruispunt van televisie, internet en telefonie. En tijdens Career Launch op 17 maart 2010, situeert dat kruispunt zich even op Antwerp Expo, stand 22. Kom zeker langs en ontmoet een bedrijf dat meer dan 4 miljoen klanten bedient. Een bedrijf dat voortdurend innoveert en blijft groeien. Kortom, een bedrijf waar je voortdurend zult leren, ontdekken en jezelf verbazen. Surf alvast naar:

www.telenetzoekt.be www.telenetzoekt.be/herentals

www.telenetzoekt.be/sint-truiden www.telenetzoekt.be/teamcoaches

Jobat 13 maart 2010  

Weekblad over en voor werk