__MAIN_TEXT__

Page 1

COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους Πώς η προετοιμασία βάσει σεναρίων μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές στόλων να δοκιμάσουν την αντοχή του στόλου τους και να προετοιμαστούν για όσα μπορεί να συμβούν στο μέλλον


2

COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

Περιεχόμενα

Η σημασία της προετοιμασίας

3

Πώς οι διαχειριστές στόλων μπορούν να συνεισφέρουν

4

1.

Αξιολόγηση του στόλου σας και ευθυγράμμιση με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας σας 4

2. Ανάληψη δράσης για «περιορισμό της ζημίας»

5

3. Επικοινωνία με τους οδηγούς

5

4. Προετοιμασία βάσει σεναρίων: δοκιμή της αντοχής του στόλου σας 6 Επίλογος

8

Επικοινωνία

9

LeasePlan white paper April 2020


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

3

LeasePlan white paper April 2020

Εισαγωγή

Η σημασία της προετοιμασίας Η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οπότε, απαιτείται από τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με έναν στόλο οχημάτων να έχουν μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του στόλου τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για το μέλλον, καθώς είναι ολοένα και πιθανότερο η επόμενη φάση να οδηγήσει όχι μόνο σε νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα, αλλά και σε νέες προκλήσεις που θα έχουν έναν διαρκή αντίκτυπο στη συμπεριφορά του κοινού, την κινητικότητα και τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στο να παράσχει στους διαχειριστές στόλων ένα πρότυπο βάσει του οποίου θα αναλογιστούν τον αντίκτυπο που συνεπάγεται η έξαρση του COVID-19 στον στόλο τους. Παρουσιάζει παραδείγματα τριών πιθανών σεναρίων, ενώ καλείστε να απαντήσετε τέσσερις ερωτήσεις για το καθένα από αυτά. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε δράση από τώρα για όσα μπορεί να συμβούν στο μέλλον.

Επικοινωνήστε με τους οδηγούς σας, είτε αυτοί βρίσκονται στη δουλειά, στο σπίτι ή στον δρόμο, και κρατήστε τους ενήμερους.


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

4

LeasePlan white paper April 2020

Πώς οι διαχειριστές στόλων μπορούν να συνεισφέρουν

Πώς οι διαχειριστές στόλων μπορούν να συνεισφέρουν 4 αποφασιστικά βήματα Σε αυτό το στάδιο της πανδημίας του COVID-19, οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη ενεργοποιήσει μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ασφάλεια των υπαλλήλων και πελατών τους, για τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας εν μέσω μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κατάστασης1. Ως διαχειριστής στόλου, μπορείτε να συνεισφέρετε (στην περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη συμβεί) ακολουθώντας τα παρακάτω τέσσερα αποφασιστικά βήματα:

1. Αξιολόγηση του στόλου σας και ευθυγράμμιση με την ομάδα κρίσης της εταιρείας Η αξιολόγηση ενός στόλου θα πρέπει να διενεργείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα κατά τον χρόνο που η κρίση ξεκινά να εκτυλίσσεται. Από τη στιγμή που η ομάδα διαχείρισης ξεκινά να αναλύει τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η κατάσταση στην εταιρεία, τους υπαλλήλους και τους πελάτες της, είναι σημαντική η συμμετοχή του διαχειριστή στόλου.

Προκειμένου η εταιρεία σας να κατανοήσει πλήρως τις πιθανές συνέπειες της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων του πιθανού αντικτύπου και των συνεπαγόμενων προβλημάτων, θα πρέπει να έχετε μια καθαρή εικόνα του στόλου σας: • π  ροετοιμάστε μια γενική εικόνα του στόλου σας συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία των οδηγών σας, τον αριθμό και τους τύπους των οχημάτων και πληροφορίες που αφορούν τη σύμβασή σας, όπως, για παράδειγμα, χιλιομετρική κάλυψη και διάρκεια. • προσδιορίστε τους «αναγκαίους» οδηγούς • πραγματοποιήστε ανάλυση των οχημάτων που χρήζουν ανανέωσης και πότε αυτή πρέπει να γίνει • θ  υμηθείτε να συμπεριλάβετε τα οχήματα που είναι υπό παραγγελία


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

5

LeasePlan white paper April 2020

Πώς οι διαχειριστές στόλων μπορούν να συνεισφέρουν

2. Ανάληψη δράσης για «περιορισμό της ζημίας» Περιορίστε τον άμεσο αντίκτυπο που έχει η έξαρση του COVID-19 στον στόλο σας εστιάζοντας στο τι θεωρείτε κρίσιμο για την επιχείρησή σας. Ενημερώστε τους οδηγούς για την αποφυγή όλων των μη αναγκαίων μετακινήσεων και την αναβολή των μη αναγκαίων ραντεβού για συντήρηση. Αυτό θα επιτρέψει στους διαθέσιμους πόρους συντήρησης οχημάτων να κατανεμηθούν εκεί όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη ανάγκη. Επεκτείνετε τη διάρκεια των τρεχόντων συμβολαίων μίσθωσης ή και αυξήστε τα όρια χιλιομετρικής κάλυψης, έτσι ώστε τα οχήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο

3. Επικοινωνία με τους οδηγούς Αν και τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 απαιτούν από την πλειοψηφία των ανθρώπων να μένουν στο σπίτι, υπάρχουν ακόμη αρκετοί υπάλληλοι για τους οποίους συγκεκριμένες μετακινήσεις είναι αναπόφευκτες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια ή αβεβαιότητα στους οδηγούς, οπότε η σαφής και διαρκής επικοινωνία με τους οδηγούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον στόλο είναι απαραίτητη.

καιρό, δεδομένων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αναφορικά με την κατασκευή νέων οχημάτων. Διαθέστε τα πλεονάζοντα οχήματα του στόλου σας σε οδηγούς που υπό κανονικές συνθήκες δικαιούνται νέο όχημα ή διαθέστε τα για συγκεκριμένη χρήση. Διαβάστε περισσότερα για τα άμεσα βήματα που μπορούν να λάβουν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τη μείωση του αντικτύπου της πανδημίας στον στόλο σας σε αυτό το άρθρο.

Χρησιμοποιείστε υλικό με χρήσιμες συμβουλές, για να επικοινωνήσετε με τους οδηγούς σας, είτε αυτοί βρίσκονται στη δουλειά, στο σπίτι ή στον δρόμο. Κρατήστε τους ενήμερους σχετικά με βασικά θέματα συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: • ασφάλεια των «αναγκαίων» οδηγών • σ  υντήρηση οχήματος, επισκευές και αντικατάσταση ελαστικών • υ  γιεινή οχήματος και συμβουλές απολύμανσης, ειδικά για κοινόχρηστα οχήματα • ε  πεκτάσεις συμβολαίων για οχήματα που πρόκειται να ανανεωθούν • π  ιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων οχημάτων • σ  υμβουλές για οχήματα που παραμένουν αχρησιμοποίητα για παρατεταμένες περιόδους


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

6

LeasePlan white paper April 2020

Πώς οι διαχειριστές στόλων μπορούν να συνεισφέρουν

4. Προετοιμασία βάσει σεναρίων: δοκιμή της αντοχής του στόλου σας Εφόσον έχετε ακολουθήσει τα προηγούμενα βήματα, είναι καιρός να προετοιμαστείτε για το μέλλον. Σε μια κρίση όπως αυτή της πανδημίας του COVID-19, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου για το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια. Η σημερινή κρίση συνδέεται με δύο βασικές αβέβαιες καταστάσεις: την εξάπλωση του ιού (και τη σχετιζόμενη υγειονομική ανταπόκριση) και την επίδραση στην οικονομία (και την ανταπόκριση στις πολιτικές) 2. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος που επέρχεται στη λειτουργία/στις απαιτήσεις του στόλου σας στην περίπτωση διαφορετικών σεναρίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω τρία σενάρια ως κατευθυντήριες γραμμές. Εννοείται, ωστόσο, ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή που περιγράφεται. Είναι εξαιρετικά πιθανό στο μέλλον να προκύψει ένας συνδυασμός και των τριών αυτών σεναρίων.

3 ενδεικτικά σενάρια:

Σημειώνεται άμεσος και επιτυχής έλεγχος της εξάπλωσης του ιού και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επανέρχονται σε κανονικά επίπεδα εντός 2-3 μηνών. Η υγειονομική ανταπόκριση ελέγχει με επιτυχία την εξάπλωση σε κάθε χώρα εντός 2-3 μηνών. Τα επιτυχημένα κυβερνητικά μέτρα εφαρμόζονται, ενώ η ανταπόκριση στις πολιτικές εμποδίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ζημία, η οποία στηρίζει την επιστροφή στην κατάσταση προ κρίσης και στην ίδια προηγούμενη δυναμική.

Ο ιός επιστρέφει. Αν και η υγειονομική ανταπόκριση σημειώνει βραχυπρόθεσμη επιτυχία, τα μέτρα δεν επαρκούν για να εμποδίσουν την επανεμφάνιση του ιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της κοινωνικής αποστασιοποίησης (σε τοπικό επίπεδο) για αρκετούς μήνες. Σε συνδυασμό με μια μόνο μερικώς επιτυχή ανταπόκριση στις πολιτικές, αυτό συνεπάγεται κάποια οικονομική ζημία και τα επίπεδα ανάκαμψης είναι απογοητευτικά.

Πλήρης αποτυχία υγειονομικής ανταπόκρισης. Η υγειονομική ανταπόκριση αποτυγχάνει να ελέγξει την εξάπλωση του ιού μέχρι την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων. Σε συνδυασμό με μια ανεπιτυχή ανταπόκριση στις πολιτικές, οι οικονομίες ωθούνται σε ύφεση, έχοντας ως αποτέλεσμα ευρείες πτωχεύσεις, κινδύνους αθέτησης πληρωμών και μια ενδεχόμενη τραπεζική κρίση. (Αν και το σενάριο αυτό μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά φρικτό να το αναλογιζόμαστε, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε για αυτό!)


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

7

LeasePlan white paper April 2020

Πώς οι διαχειριστές στόλων μπορούν να συνεισφέρουν

καλύτερο χειρότερο

Εξάπλωση ιού και υγειονομική ανταπόκριση

Εικόνα 1: Πρότυπο ανάπτυξης σεναρίων για διαχειριστές στόλων

1.

Άμεσος και επιτυχής έλεγχος της εξάπλωσης του ιού. Η υγειονομική ανταπόκριση επιτυγχάνει να ελέγξει την εξάπλωση σε κάθε χώρα εντός 2-3 μηνών.

2.

Ο ιός επιστρέφει. Η υγειονομική ανταπόκριση έχει βραχυπρόθεσμη επιτυχία αλλά τα μέτρα δεν επαρκούν για να εμποδίσουν την επανεμφάνιση. Αποτέλεσμα: συνέχιση της κοινωνικής αποστασιοποίησης (σε τοπικό επίπεδο) για αρκετούς μήνες.

3.

Πλήρης αποτυχία της υγειονομικής ανταπόκρισης.Η υγειονομική ανταπόκριση αδυνατεί να ελέγξει την εξάπλωση του ιού μέχρι την ανάπτυξη εμβολίων.

1α. 2β. 3γ. Παράπλευρες συνέπειες και ανταπόκριση στις πολιτικές καλύτερο

καλύτερο

a.

β.

γ.

Επιτυχής εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων. Η ανταπόκριση στις πολιτικές αποτρέπει τη μακροπρόθεσμη ζημία, η οποία στηρίζει την επιστροφή στην κατάσταση προ κρίσης και στην ίδια δυναμική με προηγουμένως.

Μερικώς επιτυχής ανταπόκριση στις πολιτικές. Σημειώνεται κάποια οικονομική ζημία και τα επίπεδα ανάκαμψης είναι απογοητευτικά.

Ανεπιτυχής ανταπόκριση στις πολιτικές. Οι οικονομίες ωθούνται σε ύφεση, οδηγώντας σε ευρείες πτωχεύσεις, κινδύνους αθέτησης πληρωμών και μια ενδεχόμενη τραπεζική κρίση.

Για καθένα από τα παραπάνω σενάρια, κάντε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις: •

Ποιες είναι οι άμεσες απαιτήσεις στόλου της εταιρείας σας για τους επόμενους 1-3 μήνες;

Ποιες είναι οι μελλοντικές απαιτήσεις στόλου της εταιρείας σας για τους επόμενους 3-12 μήνες;

Τι άλλο βρίσκεται στη λίστα εκκρεμοτήτων σας;

Ποιο είναι το πρώτο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να ανταποκριθείτε στο συγκεκριμένο σενάριο;

Για να δοκιμάσετε την αντοχή του στόλου σας, εντοπίστε σε ποια σημεία η διάρθρωσή του κινδυνεύει περισσότερο και σε ποια σημεία είναι πιο ανθεκτική. Στη συνέχεια, αξιολογήστε την τρέχουσα προσέγγιση στόλου απέναντι σε κάθε σενάριο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την απόδοση του στόλου σας και τη συμβολή του στην επιχείρησή σας ως σύνολο. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε εάν κάθε απόφαση θα πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με το σχέδιο, να επιταχυνθεί ή να διακοπεί.


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

8

LeasePlan white paper April 2020

Επίλογος

Η ανάπτυξη σεναρίων είναι σημαντική Η ανάπτυξη σεναρίων είναι σημαντική για την επιτυχία μακροπρόθεσμα. Σας βοηθάει να κάνετε την αβεβαιότητα μετρήσιμη και, επομένως, διαχειρίσιμη, μειώνοντας τη σύγχυση με την επισήμανση των όσων γνωρίζετε, όσων δεν γνωρίζετε και όσων πραγματικά μετράνε. Έτσι, μπορείτε να προσδιορίσετε, με σιγουριά, ποια βήματα να κάνετε πρώτα βασισμένοι σε μια σαφή δομή και μια λογική συλλογιστική. Σε έναν κόσμο έντονης αβεβαιότητας, ένα αυστηρό ντετερμινιστικό σχέδιο μπορεί να μην παραμείνει αποτελεσματικό για μεγάλο διάστημα, αλλά η προσπάθεια να κρατήσετε τα πάντα ευέλικτα μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή και ανεπιτυχής. Γι’ αυτό, σας προτείνουμε να λάβετε υπόψη σας αρκετά διαφορετικά σενάρια ως δεδομένα και να διασφαλίσετε ότι η πορεία δράσης που θα ακολουθήσετε ως προς την τακτική και τη στρατηγική θα είναι ισχυρή σε αυτά τα διαφορετικά σενάρια. .

Πώς η LeasePlan μπορεί να βοηθήσει Καθώς ξεκινάτε να αναπτύσσετε το δικό σας σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για τον στόλο σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εξειδικευμένο συνεργάτη σας στην LeasePlan. Βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση μαζί και επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι μας ανακάμπτουμε από αυτήν την κρίση όσο το δυνατόν ισχυρότεροι. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε την κατάστασή σας και τις απαιτήσεις σας ως βάση για τη λήψη των πιο αποτελεσματικών για εσάς επόμενων βημάτων.


COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους

9

LeasePlan white paper April 2020

Επικοινωνία

Γράφτηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της LeasePlan Στην LeasePlan διαθέτουμε έμπειρους συμβούλους που εξειδικεύονται στις περίπλοκες δυναμικές της σημερινής - και αυριανής - αγοράς κινητικότητας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε τη σωστή απόφαση για τη βελτιστοποίηση του στόλου σας. Ρωτήστε το πρόσωπο επικοινωνίας σας με τη LeasePlan για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη. Η ειδικός μας

H

H

H

Saskia Harreman Head of Knowledge Centre +31 6 5343 6220 saskia.harreman@leaseplan.com

Παραπομπές  1 Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στο να παράσχει μια εικόνα στους διαχειριστές στόλων για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση και να τους βοηθήσει να δομήσουν τον τρόπο ανταπόκρισής τους στο πλαίσιο του δικού τους στόλου. Ωστόσο, εφόσον η έξαρση του COVID-19 διαρκώς μεταβάλλεται, ορισμένες από τις ιδέες που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να χάσουν την άμεση σχετικότητά τους με την πάροδο του χρόνου. 2 Πηγή: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-ahead-of-the-nextstage-of-the-coronavirus-crisis

Profile for LeasePlan Hellas

COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους  

COVID-19 Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους