Page 1

Bİ Z Kİ Mİ Z  Bizler , 11 şehirden toplam 13 okuluz.  Bir online yaz kursu olan ve Zehra SAYIN , Esen SANDIRAZ , Adil Tugyan hocalarımız tarafından yürütülen eğ itimde yenilikçi yaklaşımlar kursunda tanışıp sonrasında güzel dostluklar kuran mükemmel bir grubuz.  Eğ itim gönüllüleriyiz.  Mesleki bilgiye doymayanlardanız.  Eğ itim teknolojilerini,web2 araçlarını dersine entegre ederek işlemenin önemini farkedenlerdeniz.  Öğ renci merkezli , aktif eğ itimi benimseyen, çoklu öğ renme kuramlarını özümseyen,5E Modeline göre ders planı hazırlayan öğ renciler arasında fırsat eşitliğ ini ilke edinen öğ retmenleriz.  Öğ rencisinde özgüven geliştirmeyi,konuşma becerisini ilerleten, dil öğ retimini en kaliteli şekilde uygulamayı hedefleyen öğ retmenleriz. Projenin kuruluş aşamaları: 1) Proje duyurusu yapıldıktan sonra ortaklar oluşturuldu. 2) Proje oluşturuldu 3) Çalışma planı hazırlandı 4) 2017 Eylül itibariyle çalışmalar başlatıldı.


Proje içeriğ i:  Toplam 10 ünite bulunan kitabımıza göre görev dağ ılımı yaptık. Buna göre: Her dönem bir ünitede ortak ders planı hazırladık. Diğ er üniteleri ise ortaklara paylaştırdık. Her bir ünitenin iki sorumlu öğ retmeni oldu. Sorumlu olan bu öğ retmenler o ünitenin koordinatörü oldu. Öğ renci ve öğ retmenlerin yapacakları görevleri belirlediler Öğ rencilerin seviyesine uygun iki web 2 aracı belirlediler ve ünite boyunca bu görevleri yapmalarına rehberlik ettiler.  Öğ retmenlerin belirlenen üniteyle ilgili ders planına ortak olmalarını sağ lamak amacıyla iki web 2 aracı belirlediler. Öğ retmenler de önce bu araçları öğ rendi ve sonrasında ders planına katkıda bulundular.  Her ünitede projedeki tüm öğ rencilerin ortak yapacağ ı bir etkinlik belirlendi ve ünite çıktısı olarak twinspace eklendi.  Her ünitenin sonunda ortak ürün çalışması yapıldı.


Projedeki her öğ retnen , sorumlu olduğ u ünite için öncelikle 5E modeline göre ders planı yaptı. Her çalışma birebir müfredatla entegre olmuş, sadece 3. Sınıf İ ngilizce ders kitabı kullanılmıştır.

Öğ retmenler web 2 araçlarıyla ders planına katkıda bulundular.

Öğ renciler, seviyelerine uygun web 2 araçlarını derste uyguladılar.Aile desteğ iyle zaman zaman evde de uygulamarı devam ettirdiler.

Değ erlendirme aşamalarında Öğ renciler el yapımı tasarımlar hazırladılar. Quizlet,quizziz, triventy,socrative,plickers gibi etkinlikler için oluşturulan soru havuzuna her ortak soru eklemiştir.

Okulda ve evde ünitelere göre materyal tasarımı yaptılar.Proje sonunda bu tasarımları anı defteri ve logomuzla ortak okullara gönderdiler. 2. ünite: Aİ LE KUKLALARI 4.ünite: DUYGU İ FADELERİ 6.ünite: HAYALİ MDEKİ

OYUNCAK

8.ünite: TAŞITLAR

.

Öğ retmenlerimiz, 5E MODELİ NE göre dersplanlarını hazırladılar ve web 2 araçlarını bu plana entegre ettiler.


Ünite fragmanları-posterler: Bu basamak 5E Modelinin Dikkat ÇekmeGİ Rİ Ş Basamağ ıdır Hazırlanan posterler ve fragmanlarla öğ rencilerin dikkatleri çekilir.


Sunular: Bu basamak 5E Modelinin Keşfetme basamığ

ını kapsamaktadır.Öğ rencilere ünite sorumluları tarafından hazırlanan sunular izlettirildi.

Şehit Hamdi Karagöz İ lkokulu İ lkokulu/İ STANBUL

Turgut Reis

Nasreddin Hoca İ lkokulu /KONYA


Ders kitabı : 5E Modeline göre Açıklama basamağ ında ders kitabındaki açıklamalar ve buna bağ lı olan alıştırmalar yaptırıldı. ÖĞ RENCİ

WEB 2 ARAÇLARI-

DERİ NLEŞTİ RME BASAMAĞ I Öğ renci merkezli aktif eğ itim-Tam öğ renme-İ şbirlikçi öğ renme-Yaparak yaşayarak Öğ renme Öğ renciler seviyelerine uygun web2 araçlarını kullanmayı öğ rendiler.Her ünitede öğ rendikleri yeni web 2 araçlarını kullandılar.Her öğ renci kendi öğ renme hızına göre öğ rendi. Kendini anında aldığ ı dönütlerle değ erlendirme ve aynı zamanda doğ ruyu öğ renme şansı buldu. *Quiver : Ünitelere uygun kelimeler 3 boyutlu hale getirildi. Bu etkinliğ i evde de yaptılar.

Ahmet Yahya Subaşı İ lkokulu Saadettin Gökçepınar İ lkokulu Trabzon İ stanbul


Söğ ütlüçeşme İ lkokulu-İ stanbul Archimboldo: Taşıtlar ünitesinde meyvelerden taşıt yaptılar.

Saadettin Gökçepınar İ lkokulu-İ stanbul

Soma Nakliyeciler Kooperatif İ lkokulu-MANİ SA


Avatar- voki Öğ renciler oyuncak ünitesinde önce evde kendi oyuncaklarını tasarladılar, sonra okulda sunum yaptılar.

Turgut Reis İ lkokulu-İ stanbul

Nasreddin Hoca İ lkokulu KONYA

Antalya Döşemealtı Toki İ lkokulu ANTALYA


Öğrenciler, kendi oyuncaklarını sınıfta arkadaşlarına tanıttılar.(İngilizce konuşma becerisi geliştirildi

Zeyyat Mandalinci İ lkokulu MUĞ LA

Mehmet Akif Ersoy İ lkokulu ISPARTA

Turgut Reis İ lkokulu /İ STANBUL


Öğ renciler atık malzemelerden oyuncak tasarladılar.Ve bu oyuncakları eşleştikleri ortak okula hediye ettiler.

Döşemealtı Toki İ lkokulu

Mehmet Akif Ersoy İ lkokulu/ISPARTA

ANTALYA

Turgut Reis İ lkokulu İ STANBUL

Wheel decide

Soma Nakliyeciler Kooperatifi İ lkokulu MANİ SA


Öğ renciler çarkıfelek ünitesinde çarkıfelek hazırladılar ve sınıfta oynadılar.

Söğ ütlüçeşme Döşemealtı İ lkokulu İ lkokulu

Ahmet Yahya Subaşı İ lkokulu

Antalya Toki


Breaking news- Class Tools Hava durumu ünitesinde hava durumu haberi yaptılar.

Antalya Döşemealtı Mehmet Akif Ersoy Zeyyat Mandalinci Toki İ lkokulu ANTALYA

İ lkokulu ISPARTA

İ lkokulu MUĞ LA


Wordart Öğ renciler Wordart çalışması yaptılar.Bu etkinliğ e veliler de katıldı.Hem evde hem okulda wordart (kelime bulutu)hazırladılar.

Antalya Döşemealtı Toki İ lkokulu /ANTALYA

Soma Nakliyeciler Kooperatif İ lkokulu/MANİ SA

Nadir Tolun İ lokulu/BALIKESİ R Saadettin Gökçepınar İ lkokulu /İ STANBUL


Emine Türkan İ kiz İ lkokulu/ADANA

Incredibox/Autorap: Kendi müziklerini yaparak üniteyle ilgili diyaloglarını şarkıya çevirdiler

Zeyyat Mandalinci/MUĞ LA

Antalya Döşemealtı Toki İ lkokulu ANTALYA

Söğ ütlüçeşme İ lkokulu İ STANBUL

Lucidpress: Benim şehrim ünitesinde öğ rencilerimiz kendi fotoğ raflarının da içinde olduğ u , şehrini anlatan broşürler hazırladılar ve tüm kardeş okullarının broşürlerinden oluşan panolar hazırladılar.


Antalya Döşemealtı Toki İ lkokulu ANTALYA

Saadettin Gökçepınar İ lkokulu/ İ STANBUL Oyunlarla 5 e modeli Derinleştirme Basamağ ı Öğ retmen web 2 araçları Web 2 araçlarıyla düzenlenen interaktif oyunlar öğ rencilerin bireysel öğ renmede hız kazanmasına daha kalıcı öğ renme gerçekleşmesine ve en önemlisi anında alınan dönütlerle öğ rencilerin kendi kendilerini değ erlendirmesine fırsat vermiştir.


Learningapps:

Soma Nakliyeciler Kooperatif

Şehit Hamdi Karagöz İ lkokulu

Abacıbükü İ lkokulu/Gİ RESUN


Cram: Kelime oyunlarıyla öğ

renciler artık kelimeleri

ezberlemiyorlar,öğ reniyor. Nasreddin Hoca İ lkokulu /Konya

Ahmet Yahya Subaşı İ lkokulu / Trabzon


Actionbound: Ev ünitesinde okul koridoruna astığ

ımız

kare kodları okutarak bir sonraki hedefe gittiler. Her soru bir sonraki hedefe götürdü ve en kısa sürede tüm kelimeleri bilen grup oyunu kazandı.

Söğ ütlüçeşme İ kokulu -İ STANBUL

Antalya Döşemealtı Toki İlkokulu


Turgut Reis İlkokulu-İstanbul

AURASMA (Artırılmış gerçeklik) Hava durumu ünitesinde Türkiye haritası üzerinde proje ortaklarının şehirleri belirlenmiş , uygulamayı açınca her şehrin üzerinde öğ renciler tarafından hava durumlarını anlatan videolar çıkmıştır. Bu da daha kalıcı öğ renmeyi sağ lamıştır.

Nasreddin Hoca İ lkokulu/ KONYA


Thinglink : Hava durumu ünitesinde ortaklarımızın bulunduğ u şehirlerin üzerini tıklayan öğ rencilerimiz çıkan görsellerle diyalog kurmuş, soru cevaplarla birbirleriyle ingilizce pratik yapmışlardır.

Mehmet Akif Ersoy İ lkokulu Isparta

Şehit Hamdi Karagöz İ lkokulu


KONYA

TARSIA Öğ retmenlerimiz ,kendilerine verilen web 2 araçları görevleriyle her ünitede ders planına katkıda bulundurlar ve bu metaryalleri Eba’ya , İ ngilizce öeğ retmenleri platformlarına ve il zümre gruplarına ekleyerek meslektaşlarının faydalanmasını sağ ladılar.


Söğ ütlüçeşme İ lkokulu/İ stanbul

Zeyyat Mandalinci İ lkokulu / Muğ la

Mehmet Akif Ersoy İ lkokulu/Isparta

Değ erlendirme aşaması: Öğ renci değ erlendirme araçları  Kahoot (online quiz) yarışması Öğ rencilere kahoot tanıtıldı ve evde quiz yapmaları sağ landı.Proje, ailelerle işbirliğ i içinde yürütüldü. Her web 2 aracının kullanımı öğ rencilere ve velilere sunularla anlatılıldı. ANTALYA DÖŞEMEALTI TOKI İ LKOKULU


KAHOOT

Plickers Öğ renciler ünite sonlarında birbirinden eğ lenceli quizlerle kendilerini değ erlendirdiler.Bunlardan en beğ enilenler arasında plickers vardı. Her bir öğ renciye bir kod verildi, bu kodlar üzerindeki şıklar sayesinde tahtaya yansıtılan soruların cevaplarını kolayca gösterip anlık geri dönütler alabildirler.Bu etkinliğ i tüm ortaklar belirlenen hafta içinde, ortak proje hesabıyla girip,uygulamayı başlatıp öğ rencilerinin kendi kendilerini değ erlendirmelerini sağ ladılar.


Şehit Hamdi Karagöz İ lkokulu-KONYA

Zeyyat Mandalinci Koop Muğ la

Nadir Tolun İ lkokulu-BALIKESİ R

Emine Türkan İ kiz İ lkokulu ADANA

 Quizziz Ünite sonlarında yapılan quizlerden bir tanesi de kullanımı oldukça zevkli olan quizzizdi.Ev görevi olarak verildi ve öğ rencilere bir süre tanındı. Bu süre içerisinde quizi tamamladılar ve sonuçlar toplu olarak çıkarıldı, öğ renci ve velilerle paylaşıldı. Bu etkinliğ e1665 öğ renci katılmıştır.


Abacıbükü İ lkokulu / Giresun Genially quiz programı kullanılmıştır.


NASREDDIN HOCA İ LKOKULU KONYA

Triventy

NADİ R TOLUN İ LKOKULU BALIKESİ R


Antalya Döşemealtı Toki İ lkokulu

Söğ ütlüçeşme İ lkokulu / İ STANBUL

Quizlet


Öğ retmenler her ünitede kendilerine verilen web 2 aracıyla üniteye katkı sağ ladılar. Quizler öğ renciler tarafından hem sınıfta hem evde uygulandı.

Söğ ütlüçeşme İ lkokulu Antalya Döşemealtı Toki İ lkokulu


1. ÜNİ TE : Klip Ders kitabında yer alan şarkıların canlandırmasını yaptık,her bir şarkı sözünü okullara paylaştırdık sonra da web 2 aracı animaton yardımıyla görüntülerimizi birleştirdik.

ADANA-EMİ NE TÜRKAN İ Kİ Z İ LKOKULU

KONYA-ŞEHİ T HAMDİ KARAGÖZ İ LKOKULU

TÜM ORTAKLARIN ORTAK HAZIRLADIĞ I DERS


2. ÜNİ TE: Tüm ortaklar seçtikleri web2 araçlarıyla okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisini destekleyecek bir etkinlik düzenledi ve ders planı oluşturuldu.

3.ÜNİ TE : Şarkı söylediler ve canlandırdılar Öğ rencilerimiz ders kitabımızda bulunan şarkıları canlandırlar.Aile ünitesinde kuklalar yaptılar.Bu ünitede


belirlediğ imiz ortak şarkımızı söylediler.Bu şarkılardan ortaya bir video kolaj çıkardık. Ayrıca yıl sonunda kukla değ işimi gerçekleştirdik.

Emine Türkan İ kiz İ lkokulu Nadir Tolun İ lkokulu ADANA

BALIKESİ R

Soma Nakliyeciler Koop.İ lkokulu MANİ SA

Nasreddin Hoca İ lkokulu KONYA

*29 EKİ M CUMHURİ YET BAYRAMI ( ortak pano) *10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA ( Her bir sözün ortaklar tarafından oluşturulduğ u şiir ve öğ renci video kolajı)


*24 KASIM ÖĞ RETMENLER GÜNÜ ( okul öğ retmenlerine İ ngilizce sözlerle yapılan sürpriz/ etkinlik video kolajı)

Soma Nakiyeciler Kooperatif İ lkokuluManisa

Söğ ütlüçeşme İ lkokul/ İ STANBUL

Adana

Trabzon

Isparta

4. ÜNİ TE : Online görüşmeler yaptık * Feelings( duygular ) ünitesinde hislerin kartları yapıldı ve ortaklarla yeni yıl webinarı düzenlendi. Eşleşen öğ renciler birbirleriyle online konuşma fırsatı yakaladı. Öğ rendikleri duygu


kelimelriyle birbirlerine iyi dilekte bulundular. 1. Dönem öğ renilen şarkıları karşılıklı söylediler.

*Yeni Yıl iyi dilekler kart değ işimi Öğ renciler mail yoluyla kart değ işimi yaptılar.


Eşleştikleri okula yeni yıl kartları hazırladılar ve öğ retmenleri tarafından proje adına alınan mail hesabından kardeş okullarına kartları gönderdiler.

Turgut Reis İ lkokulu- İ stanbul

Zeyyat Mandalinci İ lkokulu -MUĞ LA

Soma Nakiyeciler Kooperatif-MANİ SA

5. ünite : 1. Dönem için tüm ortakların öğ rencilerinden gelen projeyle ilgili sözlerden oluşan şiir hazırlandı.


6. ünite: Actionbound uygulamasında tüm ortaklar gruplarını belirledi. Aynı saatte aynı anda yarışma başlatıldı.İ lk bitiren gruplar ödüllendirildi. 7. ünite: Tüm ortakların broşürlerinden oluşan bir e book hazırlandı. 8. Ünite : Öğ renciler taşıt tasarladılar ve bunları eşleştikleri okullara gönderdiler. 9. Ünite: İ kinci dönem konularının sözlerinden oluşan bir şarkı oluşturuldu.Tüm ortakların öğ rencileri birer cümle ile bu şarkıya katkıda bulundular. 10. ünite : * MATERYAL Kİ TABI : Tüm ortakların öğ rencileri ailelerinin de yardımıyla keçelerden kendilerine verilen kelimenin görselini yaptı ve proje kurucusuna gönderdi. Proje kurucusu da bu materyalleri bir kitap haline getirdi. * E BOOK : Tüm etkinliklerden oluşan, projede ne yapıldığ ını anlatan bir dergi * SERGİ : Ortak okullar kendi sergilerini yaptıkları gibi, Antalya’da yapılan büyük il e Twinning sergisine yapmış oldukları tüm etkinlikleri gönderdiler. * KORO: Ortak öğ rettiğ imiz şarkıları Nisan Mayıs ayı içerisinde koroda söylediler * LOGO VE ANI DEFTERİ : Proje logomuz karınca ve anı defterimiz tüm ortaklarımızın şehrini gezdi.

* Sitemizi oluşturduk.Sosyal medyada fan sayfamız ve proje grup sayfamız da bulunmaktadır. www.ltproje.wordpress.com

Koro ve sergiler


SOMA NAKLİ YECİ LER KOOPERATİ Fİ MANİ SA

Söğ ütlüçeşme İ lkokulu-İ STANBUL

TURGUT REİ S İ LKOKULU/İ STANBUL

İ LKOKULU


ZEYYAT MANDALİ NCİ İ LKOKULU-MUĞ LA

Mehmet Akif Ersoy İ lkokulu/ ISPARTA


Nasreddin Hoca İ lkokulu-KONYA

Ahmet Yahya Subaşı İ lkokuluTRABZON

Emine Türkan İ kiz İ lkokuluADANA

Zeyyat Mandalinci İ lkokulu-MUĞ LA


Antalya Döşemealtı Toki İ lkokuluANTALYA

Mehmet Akif Ersoy İ lkokuluISPARTA


MATERYAL Kİ TABIMIZ-ÖĞ RENCİ

LER TARAFINDAN HER ÜNİ TEYE Aİ T KEÇELERDEN MATERYAL HAZIRLANDI VE ÜNİ TE ÜNİ TE GRUPLANDIRILARAK Kİ TAP HALİ NE GETİ Rİ LDİ .

Mehmet Akif Ersoy İ lkokulu- Isparta

Söğ ütlüçeşme İ lkokuluİ stanbul

Soma Nakliyeciler Kooperatifi İ lkokulu-Muğ la

Nasreddin Hoca İ lkokulu-KONYA

Antalya Döşemealtı Toki İ lkokuluANTALYA


LOGO ANI DEFTERİ VE ÖĞ RENCİ LERİ N EL YAPIMI MATERYAL DEĞ İ Şİ Mİ


Projenin paydaşlarımıza katkıları Okulumuza bahçe oyunları çizdik, tüm öğ rencilerin kullanımına sunduk.Diğ er ortaklarımız da ingilizce sokağ ı yaptılar.


Öğ retmen arkadaşlarımızı bilgilendirdik . Web 2 araçlarını derslerine nasıl entegre edebileceklerini anlattık

Z kütüphane ve bilgisayar ile teknoloji kullanımını artırdık

Etkinliklerimiz için panolar yaptık, tüm okul personeli ve öğ rencilerle paylaştık


www.ltproje.wordpress.com adresinden bizi takip edebilirsiniz

Learning today leading tomorrow  

E BOOK

Learning today leading tomorrow  

E BOOK

Advertisement